ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 207

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. birželio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

 

*

2021 m. gegužės 20 d.. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo skaidrumo registro

1

 

*

Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos politinis pareiškimas priimant Tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo skaidrumo registro

18

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/929 dėl ryšių tarp Tarybos Generalinio sekretoriato ir interesų grupių atstovų palaikymo reguliavimo

19

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

2021 6 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/1


2021 m. gegužės 20 d.

Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos

TARPINSTITUCINIS SUSITARIMAS dėl privalomo skaidrumo registro

EUROPOS PARLAMENTAS, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 295 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija (toliau – pasirašančiosios institucijos) palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene pagal Europos Sąjungos sutartį (toliau – ES sutartis), ypač pagal jos 11 straipsnio 1 ir 2 dalis;

(2)

šis dialogas suteikia galimybę suinteresuotiesiems subjektams pareikšti savo nuomonę dėl sprendimų, galinčių turėti jiems įtakos, ir taip veiksmingai prisidėti prie to, kad politikos pasiūlymai būtų grindžiami įrodymais. Palaikant ryšius su suinteresuotaisiais subjektais gerinama sprendimų priėmimo kokybė, nes taip suteikiama galimybė pateikti nuomonių ir kompetencijos iš išorės;

(3)

skaidrumas ir atskaitomybė turi esminę reikšmę siekiant išsaugoti Sąjungos piliečių pasitikėjimą Sąjungos politikos, teisėkūros ir administracinio proceso legitimumu;

(4)

siekiant toliau skatinti skaidrų ir etišką atstovavimą interesų grupėms, pasirašančiosios institucijos pripažįsta savo požiūrio suderinimo svarbą, tuo tikslu patvirtindamos bendrą šių institucijų bendradarbiavimo sistemą;

(5)

atstovavimo interesų grupėms skaidrumas yra ypač svarbus siekiant suteikti galimybę piliečiams stebėti interesų grupių atstovų veiklą ir suvokti galimą jų įtaką, įskaitant įtakos darymą finansine parama ir rėmimo iniciatyvų veikla. Toks skaidrumas geriausiai užtikrinamas elgesio kodeksu, kuriame nustatytos skaidrumo registre (toliau – registras) įsiregistravusių interesų grupių atstovų elgesio taisyklės ir principai;

(6)

atsižvelgdamos į įgytą teigiamą patirtį, susijusią su 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu (1) (toliau – 2014 m. susitarimas) sukurtu skaidrumo registru, skirtu organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką, pasirašančiosios institucijos mano, kad 2014 m. susitarimo taikymo sritis turėtų būti išplėsta;

(7)

šį registrą būtina padaryti privalomą, kiekvienos iš pasirašančiųjų institucijų atskirais sprendimais patvirtinant lygiaverčio poveikio priemones, kuriomis būtų nustatyta, kad interesų grupių atstovų registravimasis registre yra būtina tam tikrų rūšių atstovavimo interesų grupėms veiklos vykdymo sąlyga;

(8)

siekiant toliau stiprinti bendrąją sistemą ir remtis pažanga, padaryta kuriant bendrą skaidrumo kultūrą, pasirašančiosios institucijos turėtų registro svetainėje paskelbti sąlygų taikymo ir papildomas skaidrumo užtikrinimo priemones, kurių jos imasi registracijai skatinti, tokias kaip, pavyzdžiui, specialūs informacijos e. paštu gavėjų sąrašai, rekomendacija, kad tam tikri sprendimus priimantys asmenys susitiktų tik su registruotais interesų grupių atstovais, arba viešas informacijos apie tam tikrų sprendimus priimančių asmenų ir interesų grupių atstovų susitikimus skelbimas;

(9)

siekiant skatinti, kad šis susitarimas būtų svarbus ne tik pasirašančiosioms institucijoms, jame turėtų būti nustatyta tvarka, pagal kurią Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, kiti nei pasirašančiosios institucijos, taip pat valstybių narių nuolatinės atstovybės, norinčios savo iniciatyva taikyti bendrosios sistemos veikimo principus, galėtų naudotis registro sekretoriato ir jo pagalbos tarnybos parama;

(10)

siekiant nesudaryti nereikalingos administracinės naštos ir laikantis dabartinės registracijos praktikos, veikla, kurią interesų grupių atstovai vykdo vien asociacijos arba tinklo, kurio nariai jie yra, vardu, turėtų būti laikoma to tinklo arba asociacijos veikla;

(11)

šio susitarimo taikymas neturėtų apimti valstybių narių valdžios institucijų, taip pat tokių valdžios institucijų asociacijų ar tinklų, jų vardu veikiančių Sąjungos, nacionaliniu ar subnacionaliniu lygmeniu, veiklos, nors valdžios institucijų asociacijoms ir tinklams, Sąjungos, nacionaliniu ar subnacionaliniu lygmeniu užsiimantiems atstovavimo interesų grupėms veikla, turėtų būti leidžiama registruotis registre;

(12)

tokia praktika, pagal kurią tvirtinama metinė registro veiklos ataskaita, turėtų būti toliau taikoma kaip priemonė, padedanti užtikrinti tinkamą pasirašančiųjų institucijų suderinto požiūrio matomumą ir stiprinti piliečių pasitikėjimą. Metinės ataskaitos taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų sąlygų taikymo ir papildomas skaidrumo užtikrinimo priemones, kurių imasi pasirašančiosios institucijos;

(13)

registro veikimas neturėtų pažeisti nė vienos iš pasirašančiųjų institucijų kompetencijos ir neturėtų daryti poveikio atitinkamiems jų vidaus organizaciniams įgaliojimams;

(14)

naudodamosi atitinkamais savo vidaus organizaciniais įgaliojimais, pasirašančiosios institucijos turėtų pavesti registro sekretoriatui ir valdančiajai tarybai veikti jų vardu priimant individualius sprendimus dėl pareiškėjų ir įregistruotųjų subjektų pagal šį susitarimą. Pasirašančiosios institucijos turėtų būti bendraatsakovės visais atvejais, kai Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikiamas ieškinys dėl registro valdančiosios tarybos galutinių sprendimų, darančių neigiamą poveikį pareiškėjams ar įregistruotiesiems subjektams;

(15)

įgyvendinant šį susitarimą, pasirašančiosios institucijos turėtų veikti vadovaudamosi abipusio lojalaus bendradarbiavimo principu;

(16)

bet kuri iš pasirašančiųjų institucijų turėtų galėti vykdyti kitą, su šiuo susitarimu nesusijusią, gero valdymo ir skaidrumo politiką tiek, kiek tokia politika nedaro poveikio šio susitarimo įgyvendinimui ir tikslams, kurių siekiama šiuo susitarimu;

(17)

šis susitarimas nedaro poveikio naudojimuisi teisėmis pagal ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį dėl Europos piliečių iniciatyvos ir pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 227 straipsnį dėl teisės pateikti Europos Parlamentui peticiją,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Šiuo susitarimu nustatoma sistema ir veiklos principai, taikomi siekiant pasirašančiųjų institucijų suderinto požiūrio į skaidrų ir etišką atstovavimą interesų grupėms.

Pasirašančiosios institucijos susitaria atskirais pagal savo vidaus organizacinius įgaliojimus priimamais sprendimais įgyvendinti pirmoje pastraipoje nurodytą suderintą požiūrį į veiklą, kurią apima šis susitarimas (toliau – susitarimo apimama veikla), ir nurodyti tas apimamos veiklos rūšis, kurioms jos nusprendė taikyti registravimosi registre sąlygą.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame susitarime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

interesų grupės atstovas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba oficiali ar neoficiali asmenų grupė, asociacija ar tinklas, vykdantis susitarimo apimamą veiklą;

b)

pareiškėjas – bet kuris interesų grupės atstovas, prašantis jį įtraukti į registrą;

c)

įregistruotasis subjektas – bet kuris į registrą įtrauktas interesų grupės atstovas;

d)

klientas – bet kuris interesų grupės atstovas, užmezgęs sutartinius santykius su tarpininku tuo tikslu, kad būtų remiami to tarpininko interesai vykdant susitarimo apimamą veiklą;

e)

tarpininkas – bet kuris interesų grupės atstovas, atstovaujantis kliento interesams vykdydamas susitarimo apimamą veiklą;

f)

kliento ir tarpininko santykiai – bet kokie sutartiniai, su susitarimo apimamos veiklos vykdymu susiję santykiai tarp kliento ir tarpininko;

g)

darbuotojai – bet kurioje iš pasirašančiųjų institucijų įdarbinti darbuotojai, neatsižvelgiant į tai, kuriai kategorijai jie priklauso, kuriems taikomi Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2) nustatyti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos;

h)

sąlygų taikymas – principas, pagal kurį interesų grupių atstovų registravimasis registre yra būtina sąlyga, kad jie galėtų vykdyti tam tikrą susitarimo apimamą veiklą.

3 straipsnis

Susitarimo apimama veikla

1.   Šis susitarimas apima veiklą, interesų grupių atstovų vykdomą siekiant daryti įtaką politikos ar teisės aktų rengimui ar įgyvendinimui arba sprendimų priėmimo procesams pasirašančiosiose institucijose arba kitose Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau bendrai – Sąjungos institucijos), nedarant poveikio 4 straipsnio taikymui.

2.   Susitarimo apimama veikla, nurodyta 1 dalyje, apima, inter alia:

a)

susitikimų, konferencijų ar renginių organizavimą arba dalyvavimą juose, taip pat bet kokių panašių ryšių su Sąjungos institucijomis palaikymą;

b)

prisidėjimą arba dalyvavimą vykstant konsultacijoms, svarstymams ar kitokioms panašioms iniciatyvoms;

c)

komunikacijos kampanijų, platformų, tinklų ir bendruomeninių iniciatyvų organizavimą;

d)

politikos ir pozicijų dokumentų, dokumentų pakeitimų, nuomonių apklausų ir tyrimų, atvirų laiškų ir kitokios komunikacijos ar informacinės medžiagos rengimą, taip pat tyrimų užsakymą ir atlikimą.

4 straipsnis

Susitarimo neapimama veikla

1.   Šis susitarimas neapima šios veiklos:

a)

teisinių ir kitokių profesionalių rekomendacijų teikimo, kai:

i)

tai yra atstovavimas klientams atliekant taikinimo ar tarpininkavimo procedūrą, kuria siekiama išvengti ginčo pateikimo spręsti teisminei ar administracinei institucijai;

ii)

tai yra klientams teikiamos rekomendacijos, kuriomis padedama užtikrinti, kad jų veikla atitiktų galiojančios teisinės sistemos nuostatas, arba

iii)

tai yra atstovavimas klientams ir jų pagrindinių ar procesinių teisių, kaip antai teisės būti išklausytam, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisės į gynybą administraciniame procese, apsauga, įskaitant veiklą, kurią vykdo advokatai ar bet kokie kiti specialistai, pasamdyti atstovauti klientams ir užtikrinti jų pagrindinių arba procesinių teisių apsaugą;

b)

pagal Sąjungos teisę arba pagal Sąjungai taikomas tarptautinės teisės normas vykstančiame teisiniame ar administraciniame procese daromų pareiškimų naudojantis turimu proceso šalies arba trečiojo asmens statusu, taip pat pareiškimų, daromų remiantis sutartiniais santykiais su bet kuria iš pasirašančiųjų institucijų arba remiantis Sąjungos lėšomis finansuojamos dotacijos susitarimu;

c)

pagal SESV 152 straipsnį socialiniame dialoge dalyvaujančių socialinių partnerių veiklos;

d)

pareiškimų, daromų atsakant į tiesioginius ir konkrečius bet kurių Sąjungos institucijų ar jų atstovų ar darbuotojų prašymus pasidalyti faktine informacija, duomenimis ar kompetencija;

e)

veiklos, kurią vykdo fiziniai asmenys, veikdami tik asmeniškai, o ne bendrai su kitais;

f)

neplanuotų susitikimų, vien privataus pobūdžio ar bendravimui skirtų susitikimų, taip pat susitikimų, vykstančių pagal ES sutartimi, SESV ar Sąjungos teisės aktais nustatytą administracinę procedūrą.

2.   Šis susitarimas neapima veiklos, kurią vykdo šios įstaigos:

a)

valstybių narių valdžios institucijos, įskaitant jų nuolatines atstovybes ir ambasadas, nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis;

b)

valdžios institucijų asociacijos ir tinklai Sąjungos, nacionaliniu arba subnacionaliniu lygmeniu, su sąlyga, kad jie veikia vien atitinkamų valdžios institucijų vardu;

c)

tarpvyriausybinės organizacijos, įskaitant jų agentūras ir organus;

d)

trečiųjų šalių valdžios institucijos, įskaitant jų diplomatines atstovybes ir ambasadas, išskyrus, kai tokioms institucijoms atstovauja diplomatinio statuso neturintys juridiniai asmenys, biurai ar tinklai, arba kai joms atstovauja tarpininkas ;

e)

politinės partijos, išskyrus bet kokias politinių partijų įsteigtas ar su jomis susijusias organizacijas;

f)

bažnyčios ir religinės asociacijos ar bendruomenės, taip pat filosofinės ir nereliginės organizacijos, nurodytos SESV 17 straipsnyje, išskyrus biurus, juridinius asmenis arba tinklus, kurie įsteigti atstovauti bažnyčioms, religinėms bendruomenėms ar filosofinėms ir nereliginėms organizacijoms palaikant santykius su Sąjungos institucijomis, taip pat šių subjektų asociacijas.

5 straipsnis

Sąlygų taikymo ir papildoms skaidrumo užtikrinimo priemonės

1.   Pasirašančiosios institucijos įsipareigoja laikytis sąlygų taikymo principo, kurį jos įgyvendina atskirais sprendimais pagal savo vidaus organizacinius įgaliojimus.

2.   Imdamosi sąlygų taikymo ar papildomų skaidrumo užtikrinimo priemonių registracijai skatinti ir šiuo susitarimu nustatytai bendrajai sistemai stiprinti, pasirašančiosios institucijos užtikrina, kad tokios priemonės derėtų su šiuo susitarimu ir kad jomis būtų padedama siekti 1 straipsnyje nurodyto suderinto požiūrio tikslo, t. y. nustatyti aukštą skaidraus ir etiško atstovavimo interesų grupėms standartą Sąjungos lygmeniu.

3.   Sąlygų taikymo ir papildomos skaidrumo užtikrinimo priemonės, kurių imasi pasirašančiosios institucijos, yra viešai skelbiamos registro svetainėje, kurioje informacija reguliariai atnaujinama.

6 straipsnis

Registracijos sąlygų atitiktis ir elgesio kodeksas

1.   Pareiškėjai, kurie pateikia užpildytą registracijos paraišką, laikomi tinkančiais būti įtrauktais į registrą, jeigu jie vykdo susitarimo apimamą veiklą ir laikosi jo I priede nustatyto elgesio kodekso (toliau – elgesio kodeksas).

2.   Teikdami registracijos paraišką, pareiškėjai pateikia II priede nurodytą informaciją ir sutinka, kad ta informacija būtų viešai paskelbta.

3.   Pareiškėjų gali būti paprašyta įrodyti, kad jie yra tinkami būti įtrauktais į registrą ir kad jų pateikta informacija yra teisinga.

4.   Registro sekretoriatas (toliau – sekretoriatas) patvirtina pareiškėjo registraciją, kai nustatoma, kad pareiškėjas tinka būti įtrauktu į registrą, ir kai jo registracija laikoma atitinkančia II priede nustatytus reikalavimus.

5.   Kai patvirtinama pareiškėjo registracija, pareiškėjas tampa įregistruotuoju subjektu.

6.   Sekretoriatas stebi registracijos procesus ir vertina tolesnę įregistruotųjų subjektų registracijos sąlygų atitiktį ir elgesio kodekso laikymąsi pagal III priede nustatytas procedūras.

7.   Sekretoriatas gali atlikti tyrimus atsižvelgdamas į skundus, kuriuose teigiama, kad įregistruotasis subjektas nesilaiko elgesio kodekso, taip pat jis gali atlikti tyrimus savo iniciatyva, atsižvelgdamas į informaciją, kad įregistruotasis subjektas galimai nebetinka būti įtrauktu į registrą pagal 1 dalį.

8.   Sekretoriatui vykdant stebėseną arba atliekant tyrimą, įregistruotieji subjektai visų pirma:

a)

jei prašoma, pateikia patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad su jų registracija susijusi informacija tebėra teisinga; ir

b)

sąžiningai ir konstruktyviai bendradarbiauja pagal III priede nustatytas procedūras.

7 straipsnis

Valdančioji taryba

1.   Registro valdančiąją tarybą (toliau – valdančioji taryba) sudaro pasirašančiųjų institucijų generaliniai sekretoriai, kurie jai rotacijos tvarka pirmininkauja vienų metų kadencijas.

2.   Valdančioji taryba:

a)

prižiūri bendrą šio susitarimo įgyvendinimą;

b)

nustato metinius registro prioritetus, taip pat biudžeto sąmatas ir biudžeto dalį, reikalingą tiems prioritetams įgyvendinti;

c)

duoda bendrus nurodymus sekretoriatui;

d)

tvirtina 13 straipsnyje nurodytą metinę ataskaitą;

e)

nagrinėja motyvuotus prašymus peržiūrėti sekretoriato sprendimus ir dėl to sprendžia III priedo 9 punkto nustatyta tvarka.

3.   Valdančioji taryba bent kartą per metus posėdžiauja jos pirmininko iniciatyva. Ji taip pat gali posėdžiauti kurio nors iš jos narių prašymu.

4.   Valdančioji taryba priima sprendimus bendru sutarimu.

8 straipsnis

Sekretoriatas

1.   Sekretoriatas yra jungtinis vykdomasis organas, įsteigtas registro veikimui valdyti. Jį sudaro skyrių vadovai ar jiems prilygstantys pareigūnai, atsakingi už skaidrumo klausimus kiekvienoje pasirašančiojoje institucijoje (toliau – skyrių vadovai), ir jų atitinkami darbuotojai.

2.   Vienas iš skyrių vadovų yra valdančiosios tarybos paskiriamas koordinatoriumi vienų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Koordinatorius koordinuoja sekretoriato veiklą.

Koordinatorius atstovauja sekretoriatui ir prižiūri jo kasdienį darbą pagal bendrus pasirašančiųjų institucijų interesus.

3.   Sekretoriatas:

a)

atsiskaito valdančiajai tarybai, organizuoja jos posėdžius ir padeda atlikti jos užduotis;

b)

rengia gaires įregistruotiesiems subjektams, kad būtų užtikrinta, jog šis susitarimas būtų taikomas nuosekliai;

c)

sprendžia dėl pareiškėjų tinkamumo ir stebi registro turinį, siekiant optimalios registro duomenų kokybės ir visgi suprantant, kad už pateiktos informacijos tikslumą galiausiai atsako patys įregistruotieji subjektai;

d)

teikia pagalbos tarnybos paramą pareiškėjams ir įregistruotiesiems subjektams;

e)

atlieka tyrimus ir taiko priemones pagal III priedą;

f)

imasi suinteresuotiesiems subjektams skirtų komunikacijos ir informuotumo didinimo veiksmų;

g)

rengia 13 straipsnyje nurodytą metinę ataskaitą;

h)

atsako už registro IT išteklių plėtrą ir priežiūrą;

i)

su panašiais organais dalijasi geriausia praktika ir patirtimi dėl atstovavimo interesų grupėms skaidrumo;

j)

vykdo bet kokią kitą veiklą, kuri yra reikalinga šiam susitarimui įgyvendinti.

4.   Sekretoriatas sprendimus priima skyrių vadovų bendru sutarimu.

9 straipsnis

Įgaliojimas

Valdančioji taryba ir sekretoriatas atlieka jiems pagal 7 ir 8 straipsnius pavestas užduotis ir yra įgaliojami atliekant tas užduotis priimti sprendimus pasirašančiųjų institucijų vardu.

10 straipsnis

Ištekliai

1.   Pasirašančiosios institucijos užtikrina, kad būtų parūpinti reikiami žmogiškieji, administraciniai, techniniai ir finansiniai ištekliai, įskaitant pakankamą sekretoriato aprūpinimą darbuotojais, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio susitarimo įgyvendinimas.

2.   Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 dalies b punkto taikymui ir deramai atsižvelgiant į skirtingą institucijų etatų planų dydį, pasirašančiosios institucijos imasi būtinų priemonių registro priežiūrai, plėtrai ir naudojimosi juo propagavimo veiklai finansuoti.

11 straipsnis

Savanoriškas Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, kitų nei pasirašančiosios institucijos, dalyvavimas

1.   Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, kiti nei pasirašančiosios institucijos, gali pranešti valdančiajai tarybai apie priemones, kurias taikydami jie nusprendžia tam tikrai veiklai kelti įsiregistravimo registre sąlygą, ar apie bet kokias papildomas skaidrumo užtikrinimo priemones, kurių jie imasi.

2.   Jei valdančioji taryba mano, kad 1 dalyje nurodytos priemonės atitinka siekiamus šio susitarimo tikslus, ji gali su atitinkama Sąjungos institucija, įstaiga, organu ar agentūra susitarti dėl sąlygų, kuriomis ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali naudotis sekretoriato parama ir pagalbos tarnybos parama. Visos priemonės, apie kurias pranešama pagal 1 dalį, paskelbiamos registro svetainėje.

12 straipsnis

Savanoriškas valstybių narių nuolatinių atstovybių dalyvavimas

Valstybės narės gali pranešti valdančiajai tarybai apie priemones, kurių imamasi pagal nacionalinę teisę, pagal kurias jos nusprendžia taikyti tam tikrai su savo nuolatinėmis atstovybėmis susijusiai veiklai įsiregistravimo registre sąlygą, arba apie visas papildomas skaidrumo užtikrinimo priemones, kurių jos ėmėsi. Visos priemonės, apie kurias taip pranešama, paskelbiamos registro svetainėje.

13 straipsnis

Metinė ataskaita

1.   Valdančioji taryba parengia registro veiklos per praėjusius metus metinę ataskaitą.

2.   Į metinę ataskaitą įtraukiama:

a)

skyrius, kuriame pateikiama faktinė informacija apie registrą, jo turinį ir bet kokius su registru susijusius pokyčius;

b)

skyrius apie galiojančias sąlygų taikymo ir papildomas skaidrumo užtikrinimo priemones, nurodytas 5 straipsnyje.

3.   Valdančioji taryba pateikia metinę ataskaitą pasirašančiosioms institucijoms ir užtikrina, kad ji būtų paskelbta registro svetainėje.

14 straipsnis

Peržiūra

1.   Pasirašančiosios institucijos įvertina priemonių, kurių imtasi pagal 5 straipsnį, įgyvendinimą ne vėliau kaip 2022 m. liepos 2 d., ir vėliau reguliariai tai vertina siekdamos, kai tinka, pateikti rekomendacijų dėl tokių priemonių tobulinimo ir stiprinimo.

2.   Šis susitarimas peržiūrimas ne vėliau kaip 2025 m. liepos 2 d.

15 straipsnis

Baigiamosios ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis susitarimas yra privalomas pasirašančiosioms institucijoms.

2.   Pagal 9 straipsnį kiekviena pasirašančioji institucija įsipareigoja priimti tokį sprendimą:

„Valdančioji taryba ir sekretoriatas įgaliojami ... [įrašyti institucijos pavadinimą] vardu priimti individualius sprendimus dėl pareiškėjų ir įregistruotųjų subjektų pagal 2021 m. gegužės 20 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo skaidrumo registro (OL L 207, 2021 6 11, p. 1)“.

Tie sprendimai įsigalioja šio susitarimo įsigaliojimo dieną.

3.   Šiuo susitarimu pakeičiamas 2014 m. susitarimas, kuris nustoja galioti nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos.

4.   Šis susitarimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.   Prieš įsigaliojant šiam susitarimui į registrą įtraukti subjektai šešių mėnesių laikotarpiu nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos turi teisę pakeisti savo registracijos duomenis, kad atitiktų naujus reikalavimus pagal šį susitarimą ir liktų registruoti registre.

6.   Bet kokie perspėjimų ir skundų tyrimai, pradėti pagal 2014 m. susitarimą, yra atliekami tame susitarime nustatyta tvarka.

Priimta 2021 m. gegužės 20 d. Briuselyje.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

David Maria SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

Ana Paula ZACARIAS

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Věra JOUROVÁ


(1)  Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11).

(2)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.


I PRIEDAS

ELGESIO KODEKSAS

Įregistruotieji subjektai vykdo veiklą laikydamiesi šiame priede nustatytų taisyklių ir principų. Visų pirma, įregistruotieji subjektai:

a)

palaikydami santykius su bet kuria iš pasirašančiųjų institucijų ir su kitomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ar agentūromis (toliau bendrai – Sąjungos institucijos), visada nurodo savo vardą ir pavardę (pavadinimą), registracijos numerį ir subjekto ar subjektų, kuriam (-iems) dirba ar atstovauja, pavadinimą;

b)

deklaruoja savo remiamus interesus ir tikslus, taip pat nurodo klientus ar narius, kuriems atstovauja, ir, kai tinka, tų klientų ar narių registracijos numerius;

c)

negauna ir nesiekia gauti informacijos ar palankių sprendimų nesąžiningomis priemonėmis ar daromu netinkamu spaudimu, netinkamu elgesiu ar užgaulia kalba;

d)

nepiktnaudžiauja savo registracija tam, kad gautų komercinės naudos ar iškreiptų arba klaidinamai nurodytų registracijos poveikį;

e)

nekenkia registro reputacijai ar nedaro žalos Sąjungos institucijoms ir nenaudoja jų logotipų be aiškaus leidimo;

f)

užtikrina, kad registruojantis jų suteikta ir vėliau vykdant susitarimo apimamą veiklą jų tvarkoma informacija būtų išsami, atnaujinta, tiksli ir neklaidinanti, ir sutinka, kad ta informacija būtų viešai prieinama;

g)

laikosi atitinkamų Sąjungos institucijų viešai paskelbtų taisyklių, kodeksų ir gairių ir vengia kliudyti įgyvendinti ir taikyti tokias taisykles, kodeksus ar gaires;

h)

nekursto Europos Parlamento narių, Komisijos narių ar Sąjungos institucijų darbuotojų pažeisti jiems taikomas elgesio taisykles ir standartus;

i)

jei samdo buvusius Europos Parlamento narius, Komisijos narius ar Sąjungos institucijų darbuotojus, deramai atsižvelgia į tiems asmenims po darbo atitinkamoje institucijoje taikomus konfidencialumo reikalavimus ir taisykles, kad būtų išvengta interesų konfliktų;

j)

kai palaiko kliento ir tarpininko santykius:

i)

užtikrina, kad tokių santykių šalys būtų įrašytos į registrą, ir

ii)

kaip klientai arba tarpininkai užtikrina, kad atitinkama informacija apie šiuos santykius, įtraukta į registrą pagal II priedą, būtų viešai paskelbta;

k)

kai susitarimo apimamos veiklos tikslu jie paveda tam tikras užduotis atlikti į registrą neįtrauktiems tretiesiems asmenims, užtikrina, kad tokios šalys laikytųsi etikos standartų, kurie būtų bent lygiaverčiai įregistruotiems subjektams taikomiems standartams;

l)

jei prašoma, pateikia sekretoriatui patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma jų atitiktis registracijos sąlygoms ir pateikiamos informacijos tikslumas, ir sąžiningai bei konstruktyviai bendradarbiauja su sekretoriatu;

m)

sutinka, kad jiems galėtų būti taikomos tyrimo procedūros ir, kai taikoma, III priede numatytos priemonės;

n)

imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad bet kokie jų darbuotojai, dalyvaujantys vykdant susitarimo apimamą veiklą, būtų informuoti apie jų kaip įregistruotųjų subjektų įsipareigojimą laikytis šio elgesio kodekso;

o)

informuoja klientus ir narius, kuriems atstovauja vykdydami susitarimo apimamą veiklą, apie jų kaip įregistruotųjų subjektų įsipareigojimą laikytis šio elgesio kodekso;

p)

laikosi pasirašančiųjų institucijų nustatytų konkrečių prieigos ir saugumo taisyklių bei tvarkos ir vengia kliudyti jų laikytis.


II PRIEDAS

Į REGISTRĄ ĮTRAUKIAMA INFORMACIJA

Šiame priede nustatyta, kokia informacija turi būti pateikiama registre. Tą informaciją pateikia pareiškėjai ar, kai tinkama, įregistruotieji subjektai, išskyrus atvejus, kai ji įvedama automatiškai.

I.   BENDROJI INFORMACIJA

a)

subjekto pavadinimas; pagrindinės buveinės adresas ir už santykius su Sąjunga atsakingos buveinės adresas, jei jis skiriasi nuo pagrindinės buveinės adreso; telefono numeris; e. pašto adresas (1); interneto svetainė;

b)

subjekto teisinė forma;

c)

atstovaujamos interesų grupės;

d)

patvirtinimas, kad pareiškėjas vykdo veiklą laikydamasis elgesio kodekso;

e)

už tą subjektą teisiškai atsakingo asmens ir už santykius su Sąjunga atsakingo asmens vardas ir pavardė;

f)

įvertintas asmenų, dalyvaujančių vykdant susitarimo apimamą veiklą, skaičius per metus, išreikštas etato ekvivalentais, pagal tokias viso etato procentines dalis: 10 proc., 25 proc., 50 proc., 75 proc. arba 100 proc.;

g)

tikslai, veiklos įgaliojimai, interesų sritys ir geografinis dalyvavimo lygmuo;

h)

organizacijos, kurių narys yra įregistruotasis subjektas, ir subjektai, su kuriais įregistruotasis subjektas yra susijęs asociacijos ryšiais;

i)

įregistruotojo subjekto nariai ir (arba) asociacijos ryšiai susijusiuose tinkluose ir asociacijose.

II.   RYŠIAI SU SĄJUNGOS INSTITUCIJOMIS

a)

Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų Sąjungos aktų, Sąjungos politika ar iniciatyvos, dėl kurių vykdoma susitarimo apimama veikla;

b)

narystė Komisijos ekspertų grupėse (2) ir kituose Sąjungos remiamuose forumuose ir platformose;

c)

narystė, paramos teikimas arba dalyvavimas jungtinėse grupėse ir kitoje neoficialioje grupių veikloje, organizuojamoje Europos Parlamento patalpose;

d)

asmenų, turinčių leidimus patekti į Europos Parlamento patalpas, vardai ir pavardės (3).

III.   FINANSINĖ INFORMACIJA

Įregistruotieji subjektai, įskaitant tarpininkus, deklaruoja bet kokių Sąjungos dotacijų, kuriomis prisidedama prie jų veiklos sąnaudų finansavimo, sumą ir šaltinį. Deklaruojamos sumos išreikštos EUR.

a)

įregistruotieji subjektai, kurie remia savo interesus ar savo narių grupės interesus bet kurioje iš pasirašančiųjų institucijų, pateikia naujausius duomenis apie susitarimo apimamos veiklos metinių sąnaudų įvertintą sumą pagal toliau pateiktą skalę. Metinių sąnaudų įvertinimas apima vienus ištisus veiklos metus ir teikiamas dėl paskutinių pasibaigusių finansinių metų nuo registracijos datos arba nuo registracijos duomenų metinio atnaujinimo datos.

Metinių sąnaudų EUR dydžio intervalai:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 999

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 999

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

≥ 10 000 000

Klientai deklaruoja tarpininkus, kurie jų vardu vykdo susitarimo apimamą veiklą, ir su kiekvienu atskiru tarpininku susijusias sąnaudas pagal toliau pateiktą skalę. Šis metinių sąnaudų įvertinimas apima ištisus vienus veiklos metus ir teikiamas dėl paskutinių pasibaigusių finansinių metų nuo registracijos datos arba nuo registracijos duomenų metinio atnaujinimo datos.

Visi esami tarpininkai, nedeklaruoti paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitoje, deklaruojami atskirai nurodant kiekvieno jų vardą ir pavardę (pavadinimą).

Kiekvieno tarpininko atstovavimo sąnaudų EUR dydžio intervalai:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

b)

tarpininkai deklaruoja įvertintas bendras metines pajamas, kurių gavimas susijęs su susitarimo apimama veikla, pagal toliau pateiktą skalę. Įvertintas bendras gautų metinių pajamų dydis apima ištisus vienus veiklos metus ir teikiamas dėl paskutinių pasibaigusių finansinių metų nuo registracijos datos arba nuo registracijos duomenų metinio atnaujinimo datos.

Iš atskirų klientų už susitarimo apimamą veiklą gautos pajamos taip pat nurodomos pagal toliau pateiktą skalę, pridedant nuorodą į pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų Sąjungos teisės aktų, Sąjungos politikos priemones ar iniciatyvas, dėl kurių vykdoma susitarimo apimama veikla.

Gautų su kiekvienu atskiru klientu susijusių pajamų EUR dydžio intervalai:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

Įvertintas bendras už susitarimo apimamą veiklą gautų metinių pajamų dydis automatiškai apskaičiuojamas registre pagal susumuotas įvertintas iš kiekvieno kliento gautas pajamas.

Tarpininkai registre deklaruoja klientus, kurių vardu vykdoma susitarimo apimama veikla.

Bet kokie esami klientai, nedeklaruoti paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitoje, deklaruojami registre atskirai nurodant kiekvieno jų vardą ir pavardę (pavadinimą).

c)

Įregistruotieji subjektai, neatstovaujantys komerciniams interesams, pateikia šią finansinę informaciją:

i)

savo bendrą paskutinių pasibaigusių finansinių metų biudžetą;

ii)

savo pagrindinius finansavimo šaltinius pagal kategorijas: Sąjungos finansavimas, viešasis finansavimas, dotacijos, dovanos, jų narių įnašai ir kt.;

iii)

kiekvieno gauto įnašo, viršijančio 10 proc. jų bendro biudžeto, sumą, jei tie įnašai yra didesni nei 10 000 EUR, ir įnašo teikėjo vardą ir pavardę (pavadinimą).


(1)  Nurodytas e. pašto adresas nebus viešai skelbiamas.

(2)  Duomenys apie narystę ekspertų grupėse automatiškai įtraukiami į registrą. Registracija savaime nesuteikia teisės į tokią narystę.

(3)  Registracijos proceso pabaigoje įregistruotieji subjektai gali prašyti leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas. Asmenų, kuriems išduoti leidimai patekti į Europos Parlamento patalpas, vardai ir pavardės automatiškai įtraukiami į registrą. Registracija savaime nesuteikia teisės gauti tokį leidimą patekti į patalpas.


III PRIEDAS

STEBĖSENA, TYRIMAI IR PRIEMONĖS

1.   Bendrieji principai

1.1.

Sekretoriatas gali pradėti tyrimą atsižvelgdamas į skundą, kuriame teigiama, kad įregistruotasis subjektas nesilaiko elgesio kodekso (toliau – kodekso nesilaikymas), taip pat tyrimą savo iniciatyva, atsižvelgdamas į informaciją, kad įregistruotasis subjektas gali neatitikti registracijos sąlygų.

1.2.

Tyrimas yra administracinė procedūra, kurią atliekant dalyvauja sekretoriatas ir atitinkamas įregistruotasis subjektas, taip pat, kai tyrimas nėra pradėtas paties sekretoriato iniciatyva, dalyvauja skundą pateikęs trečiasis asmuo (toliau – skundo pateikėjas).

1.3.

Kai yra pradėtas tyrimas, sekretoriatas gali dėl atsargumo laikinai sustabdyti atitinkamos registracijos galiojimą. Sekretoriatas apie savo sprendimą sustabdyti registracijos galiojimą nedelsdamas informuoja atitinkamą įregistruotąjį subjektą, pateikdamas argumentuotą savo sprendimo paaiškinimą.

2.   Skundų priimtinumas

2.1.

Bet koks fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti sekretoriatui skundą, kai įtariama, kad įregistruotasis subjektas nesilaiko kodekso. Skundai teikiami raštu. Skundas yra priimtinas, jeigu:

a)

skunde nurodytas atitinkamas įregistruotasis subjektas ir aiškiai išdėstyta informacija apie skundą;

b)

skunde nurodytas skundo pateikėjo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;

c)

skundas pateiktas per vienus metus nuo įtariamo kodekso nesilaikymo atvejo;

d)

skundas pagrįstas įrodymais, kad kodekso nesilaikymas yra pagrįstai tikėtinas.

2.2.

Jei skundas yra nepriimtinas, sekretoriatas apie tai praneša skundo pateikėjui, pateikdamas argumentuotą savo sprendimo paaiškinimą.

3.   Skundų teikimo procedūra

3.1.

Gavęs priimtiną skundą sekretoriatas pradeda tyrimą ir apie tai praneša skundo pateikėjui ir atitinkamam įregistruotajam subjektui.

3.2.

Atitinkamas įregistruotasis subjektas gauna skundo kopiją su visais priedais, jei jų yra, ir jo paprašoma per 20 darbo dienų pateikti motyvuotą atsakymą.

3.3.

Sekretoriatas atsižvelgia į remiantis 3.2 punktu gautą motyvuotą atsakymą, surenka visą reikiamą informaciją ir parengia ataskaitą, kurioje pateikiamos jo išvados.

3.4.

Jei toje ataskaitoje padaroma išvada, kad atitinkamas įregistruotasis subjektas nesilaikė elgesio kodekso, sekretoriatas apie tai praneša įregistruotajam subjektui. Tame pranešime taip pat gali būti pateikta:

a)

nurodymai ištaisyti tą kodekso nesilaikymą per 20 darbo dienų po pranešimo gavimo; ir

b)

oficialus įspėjimas, kad gali būti imtasi priemonių, jei kodekso nesilaikymas nebus ištaisytas arba pasikartos.

3.5.

Sekretoriatas paskelbia atitinkamus įregistruotuosius subjektus atitinkančiais sąlygas, kad liktų įtraukti į registrą, ir baigia tyrimą, jeigu esama vienos iš šių aplinkybių:

a)

įtariamas kodekso nesulaikymas susijęs visų pirma su elgesio kodekso f punktu ir ištaisomas per 20 darbo dienų po pranešimo įregistruotajam subjektui pagal 3.1 punktą;

b)

ataskaitoje nustatoma, kad įregistruotasis subjektas laikosi elgesio kodekso;

c)

įregistruotasis subjektas ištaiso kodekso nesilaikymą gavęs pranešimą pagal 3.4 punkto a papunktį;

d)

manoma, kad pakanka oficialaus įspėjimo pagal 3.4 punkto b papunktį.

3.6.

Sekretoriatas pripažįsta atitinkamą įregistruotąjį subjektą neatitinkančiu registracijos sąlygų ir baigia tyrimą, jeigu ataskaitoje padaroma išvada, kad įregistruotasis subjektas nesilaiko elgesio kodekso ir esama vienos iš šių aplinkybių:

a)

įregistruotasis subjektas neištaisė kodekso nesilaikymo gavęs pranešimą pagal 3.4 punkto a papunktį;

b)

manoma, kad vien oficialaus įspėjimo pagal 3.4 punkto b papunktį nepakanka.

3.7.

Kai sekretoriatas parengia savo ataskaitą, jis atitinkamam įregistruotajam subjektui paprašius pateikia tos ataskaitos kopiją.

4.   Stebėsena ir tyrimai savo iniciatyva

4.1.

Sekretoriatas gali prašyti, kad įregistruotieji subjektai iš dalies pakeistų savo registracijos duomenis, kai jis pagrįstai mano, kad tuose registracijos duomenyse nėra tiksliai pateikta II priede nurodyta informacija.

4.2.

Kai pateikiamas prašymas pagal 4.1 punktą, sekretoriatas gali dėl atsargumo laikinai sustabdyti atitinkamos registracijos galiojimą.

4.3.

Jei atitinkamas įregistruotasis subjektas nėra sąžiningai ir konstruktyviai bendradarbiaujantis, sekretoriatas gali pašalinti iš registro registraciją, dėl kurios pateiktas prašymas pagal 4.1 punktą.

4.4.

Sekretoriatas gali pradėti tyrimą savo iniciatyva, atsižvelgdamas į informaciją apie tai, kad įregistruotasis subjektas gali neatitikti registracijos sąlygų.

4.5.

Jei sekretoriatas pradeda tyrimą savo iniciatyva, jis apie tai praneša atitinkamam įregistruotajam subjektui ir paprašo jo per 20 darbo dienų pateikti motyvuotą atsakymą.

4.6.

Sekretoriatas atsižvelgia į remiantis 4.5 punktu gautą motyvuotą atsakymą, surenka visą reikiamą informaciją ir parengia ataskaitą, kurioje pateikiamos jo išvados.

4.7.

Kai toje ataskaitoje padaroma išvada, kad atitinkamas įregistruotasis subjektas neatitinka registracijos sąlygų, sekretoriatas apie tai praneša įregistruotajam subjektui. Tame pranešime taip pat gali būti pateikta:

a)

nurodymai per 20 darbo dienų po pranešimo gavimo ištaisyti registracijos sąlygų neatitiktį; taip pat

b)

oficialus įspėjimas, kad gali būti imtasi priemonių, jei ta neatitiktis nebus ištaisyta arba pasikartos.

4.8.

Sekretoriatas paskelbia atitinkamą įregistruotąjį subjektą atitinkančiu registracijos sąlygas ir baigia tyrimą, jeigu esama vienos iš šių aplinkybių:

a)

tyrimas buvo atliktas visų pirma dėl įtarimo, kad nevykdoma susitarimo apimama veikla, ir atitinkamas įregistruotasis subjektas per 20 darbo dienų po pranešimo pagal 4.5 punktą įrodo, kad vykdo susitarimo apimamą veiklą;

b)

ataskaitoje padaroma išvada, kad įregistruotasis subjektas atitinka registracijos sąlygas;

c)

įregistruotasis subjektas ištaiso registracijos sąlygų neatitiktį gavęs pranešimą pagal 4.7 punkto a papunktį; arba

d)

manoma, kad pakanka oficialaus įspėjimo pagal 4.7 punkto b papunktį.

4.9.

Sekretoriatas paskelbia atitinkamą įregistruotąjį subjektą neatitinkančiu registracijos sąlygų ir baigia tyrimą, jei tyrimas buvo atliktas visų pirma dėl įtarimo, kad nevykdoma susitarimo apimama veikla, ir tas įregistruotasis subjektas per 20 darbo dienų po pranešimo pagal 4.5 punktą gavimo neįrodė, kad vykdo susitarimo apimamą veiklą.

4.10.

Sekretoriatas pripažįsta atitinkamą įregistruotąjį subjektą neatitinkančiu registracijos sąlygų ir baigia tyrimą, jeigu 4.6 punkte nurodytoje ataskaitoje padaroma išvada, kad įregistruotasis subjektas neatitinka registracijos sąlygų, ir esama vienos iš šių aplinkybių:

a)

įregistruotasis subjektas neištaiso registracijos sąlygų neatitikties gavęs pranešimą pagal 4.7 punkto a papunktį;

b)

manoma, kad vien oficialaus įspėjimo pagal 4.7 punkto b papunktį nepakanka.

4.11.

Kai sekretoriatas parengia savo ataskaitą, jis atitinkamiems įregistruotiesiems subjektams paprašius pateikia tos ataskaitos kopiją.

5.   Bendradarbiavimas su sekretoriatu tyrimų metu

5.1.

Sekretoriatas prireikus prašo su tyrimu susijusių asmenų pateikti tyrimui svarbią informaciją per 20 darbo dienų nuo prašymo. Atitinkami asmenys gali nurodyti, kuri jų pateikiama informacija turėtų būti laikoma neskelbtina.

5.2.

Sekretoriatas gali nuspręsti išklausyti su tyrimu susijusius asmenis.

5.3.

Sekretoriatas gali nuspręsti pratęsti pagal šį priedą nustatytus terminus, kai to prašo įregistruotieji subjektai ir kai tai daroma dėl pagrįstų priežasčių. Tas sprendimas taip pat gali apimti laikiną atitinkamos registracijos galiojimo sustabdymą, kol vyksta tyrimas.

5.4.

Jei sekretoriatas mano, kad su tyrimu susijęs įregistruotasis subjektas atliekant tyrimą nebendradarbiauja sąžiningai ir konstruktyviai, jis gali, suteikęs įregistruotajam subjektui galimybę pateikti savo nuomonę raštu, baigti tyrimą ir pašalinti atitinkamą registraciją iš registro.

6.   Teisė būti išklausytam

Įregistruotasis subjektas turi galimybę pareikšti savo nuomonę raštu prieš tai, kai priimamas bet koks sprendimas dėl registracijos sąlygų neatitikties patvirtinimo.

7.   Sprendimas

7.1.

Sekretoriatas baigia tyrimą priimdamas motyvuotą sprendimą. Sekretoriatas apie tą sprendimą raštu praneša atitinkamiems asmenims. Tame sprendime nurodoma, ar buvo nustatyta registracijos sąlygų neatitiktis. Jei taikoma, sprendime taip pat nurodoma neatitikties forma ir kokių priemonių ėmėsi sekretoriatas, taip pat atitinkamos teisių gynimo priemonės.

7.2.

Jei sekretoriatas nustato, kad įregistruotasis subjektas neatitinka registracijos sąlygų pagal 7.1 punktą, jis pašalina atitinkamą registraciją iš registro.

7.3.

Sekretoriatas gali svarstyti prašymą atnaujinti tyrimą, pateiktą per 20 darbo dienų po to, kai atitinkamiems asmenims pranešta apie jo sprendimą.

7.4.

Tyrimas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu sekretoriatas neatsižvelgė į svarbią informaciją, kuri buvo prieinama prieš jam priimant sprendimą, ir tai įvyko ne dėl asmens, teikiančio prašymą pagal 7.3 punktą, kaltės ar aplaidumo.

8.   Priemonės

8.1.

Kai sekretoriatas panaikina registraciją pagal 7.2 punktą dėl tos priežasties, kad nustato, jog registracijos sąlygų neatitiktis susijusi su kodekso nesilaikymu, jis taip pat, kai tinka, atsižvelgiant į kodekso nesilaikymo atvejo sunkumą, gali:

a)

uždrausti atitinkamam interesų grupių atstovui pakartotinai registruotis laikotarpiu, kuris gali trukti nuo 20 darbo dienų iki dvejų metų; ir

b)

priemonę, kurios imtasi, viešai paskelbti registro svetainėje.

8.2.

Spręsdamas dėl priemonės, kurios imamasi pagal 8.1 punktą, griežtumo sekretoriatas deramai atsižvelgia į svarbias tyrimo aplinkybes, turint omenyje tikslus, kurių siekiama šiuo susitarimu.

8.3.

Interesų grupių atstovai, kuriems taikomas 8.1 punkto a papunktyje nurodytas draudimas, negali pakartotinai registruotis iki laikotarpio, kuriuo jie yra pašalinti iš registro, pabaigos ir iki tol, kol įregistruotasis subjektas tinkamai ištaisys trūkumus, dėl kurių jis pašalintas iš registro.

9.   Peržiūra

9.1.

Įregistruotieji subjektai, dėl kurių imtasi priemonių pagal 8.1 punktą, gali pateikti motyvuotą prašymą, kad valdančioji taryba tą sprendimą peržiūrėtų.

9.2.

Prašymas dėl peržiūros nusiunčiamas sekretoriatui per 20 darbo dienų po pranešimo apie atitinkamą priemonę, kurios ėmėsi sekretoriatas, gavimo.

9.3.

Pagal 9.1 ir 9.2 punktus pateikti prašymai dėl peržiūros persiunčiami valdančiosios tarybos pirmininkui, kuris gali perduoti atitinkamą atvejį nagrinėti visai valdančiajai tarybai, kai tai yra tinkama arba kai to prašo vienas iš kitų valdančiosios tarybos narių.

9.4.

Gavus prašymą dėl peržiūros, atitinkamos priemonės, kurios ėmėsi sekretoriatas, taikymas nestabdomas, nebent valdančioji taryba nuspręstų kitaip, remdamasi konkrečiais prašyme dėl peržiūros pateiktais argumentais.

9.5.

Valdančiosios tarybos pirmininkas praneša atitinkamiems įregistruotiesiems subjektams apie valdančiosios tarybos sprendimą dėl peržiūros per 40 darbo dienų po to, kai gautas prašymas dėl peržiūros.

10.   Teisių gynimo priemonės

Įregistruotieji subjektai, kurie nesutinka su valdančiosios tarybos sprendimu pagal 9 punktą, gali pagal SESV 263 straipsnį pateikti skundą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui arba pagal SESV 228 straipsnį pateikti skundą Europos ombudsmenui.


2021 6 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/18


EUROPOS PARLAMENTO, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS IR EUROPOS KOMISIJOS POLITINIS PAREIŠKIMAS PRIIMANT TARPINSTITUCINĮ SUSITARIMĄ DĖL PRIVALOMO SKAIDRUMO REGISTRO

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija pripažįsta, kad sąlygų taikymo principas yra itin svarbus suderintam požiūriui, kurio trys institucijos laikosi siekdamos stiprinti bendrą skaidrumo kultūrą ir kartu nustatyti aukštus skaidraus ir etiško atstovavimo interesų grupėms Sąjungos lygmeniu standartus.

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija pripažįsta, kad nustatytos sąlygų taikymo ir papildomo skaidrumo užtikrinimo priemonės toliau išdėstytais klausimais atitinka Tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo skaidrumo registro, sustiprina jų suderinto požiūrio tikslą ir sudaro tvirtą pagrindą toliau plėtoti ir tobulinti šį požiūrį bei toliau stiprinti etišką atstovavimą interesų grupėms Sąjungos lygmeniu:

kai taikoma, sprendimus priimančių asmenų susitikimai su registruotais interesų grupių atstovais (1),

kai taikoma, susitikimų su registruotais interesų grupių atstovais viešas paskelbimas (2),

darbuotojų, ypač vyresniųjų pareigūnų, susitikimai su registruotais interesų grupių atstovais (3),

kalbėjimas Europos Parlamento viešuosiuose klausymuose (4),

narystė Komisijos ekspertų grupėse ir dalyvavimas tam tikruose renginiuose, forumuose ar informacinėse sesijose (5),

patekimas į institucijų patalpas (6),

kai aktualu, registruotiems interesų grupių atstovams skirtų renginių globa,

valstybių narių politinis pareiškimas savanoriškai pagal nacionalinę teisę ir kompetenciją savo nuolatinio atstovo ir jo pavaduotojo posėdžiams su interesų grupių atstovais taikyti sąlygų taikymo principą valstybių narių pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu ir ankstesnius šešis mėnesius ir bet kokios kitos tolesnės savanoriškos atskirų valstybių narių priemonės pagal nacionalinę teisę ir kompetenciją, į abi šias priemones atsižvelgiant vienodai.


(1)  Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 2 dalis; 2018 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimo dėl Europos Komisijos narių elgesio kodekso (C(2018)0700) (OL C 65, 2018 2 21, p. 7) 7 straipsnis; Europos Komisijos darbo metodų V punktas.

(2)  Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalis; 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas 2014/838/ES, Euratomas dėl informacijos apie Komisijos generalinių direktorių ir organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo (OL L 343, 2014 11 28, p. 19); 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas 2014/839/ES, Euratomas dėl informacijos apie Komisijos narių ir organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo (OL L 343, 2014 11 28, p. 22).

(3)  2021 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimo (ES) 2021/929 dėl Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnų ir interesų grupių atstovų ryšių palaikymo reguliavimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19) 3 straipsnis; Europos Komisijos darbo metodų V punktas.

(4)  2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento Biuro sprendimo dėl viešųjų klausymų taisyklių 7 straipsnis.

(5)  Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnis; 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomos Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliosios taisyklės (C(2016)3301), 8 straipsnis; 2021 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimo (ES) 2021/929 dėl Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnų ir interesų grupių atstovų ryšių palaikymo reguliavimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19) 4 ir 5 straipsniai.

(6)  Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis, taikomas kartu su 2013 m. gruodžio 13 d. generalinio sekretoriaus sprendimu dėl taisyklių, reglamentuojančių leidimus ir teisę patekti į Europos Parlamento patalpas; 2021 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimo (ES) 2021/929 dėl Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnų ir interesų grupių atstovų ryšių palaikymo reguliavimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19) 6 straipsnis.


2021 6 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/19


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/929

2021 m. gegužės 6 d.

dėl ryšių tarp Tarybos Generalinio sekretoriato ir interesų grupių atstovų palaikymo reguliavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 240 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Sąjungos institucijos atitinkamomis priemonėmis suteikia piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis. Be to, 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad institucijos palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene;

(2)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad siekdamos skatinti tinkamą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai veikia kiek įmanoma gerbdami atvirumo principą;

(3)

pagal SESV 298 straipsnį Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, vykdydami savo užduotis, remiasi atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija;

(4)

tam, kad Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros (toliau – Sąjungos institucijos) dirbtų kiek įmanoma atviriau, suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti leidžiama sprendimų priėmimo proceso metu pateikti savo nuomonę ir dalintis savo praktine patirtimi siekiant pagerinti priimamų sprendimų kokybę ir jų palaikymą;

(5)

siekiant išlaikyti pasitikėjimą Sąjungos politiniais, teisėkūros ir administraciniais procesais, ryšių su interesų grupių atstovais palaikymas turėtų būti grindžiamas skaidrumo ir etikos principais;

(6)

šiuo tikslu Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija sudarė Tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo Skaidrumo registro (1) (toliau – Tarpinstitucinis susitarimas);

(7)

Taryba yra įsipareigojusi nustatyti skaidrumo ir etikos principais grindžiamų ryšių tarp interesų grupių atstovų ir jos Generalinio sekretoriato pareigūnų bei darbuotojų (toliau – darbuotojai) palaikymą reglamentuojančią sistemą, įvedant sąlygų taikymo principą. Pagal tą principą registracija Skaidrumo registre yra būtina išankstinė sąlyga, kad interesų grupių atstovai galėtų užsiimti tam tikra į Tarpinstitucinio susitarimo taikymo sritį patenkančia veikla,;

(8)

Taryba mano, kad Skaidrumo registro, kuris yra bendras Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai bei atviras kitoms Sąjungos institucijoms sukūrimas yra veiksmingiausias būdas įgyvendinti sąlygų taikymo principą. Norint įsiregistruoti Skaidrumo registre išankstinė sąlyga turėtų būti laikytis prie Tarpinstitucinio susitarimo pridėto elgesio kodekso;

(9)

pagal Tarpinstitucinį susitarimą Skaidrumo registro organai turėtų būti įgalioti priimti, taip pat ir Tarybos vardu, atskirus sprendimus dėl pareiškėjų ir įregistruotųjų subjektų;

(10)

jokia šio sprendimo nuostata neturėtų būti aiškinama kaip suteikianti Skaidrumo registre įsiregistravusiems interesų grupių atstovams privilegijuotąją teisę susipažinti su Tarybos turimais dokumentais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąlygų taikymo principas

Šiame Sprendime numatytais atvejais ir vadovaujantis Tarpinstituciniu susitarimu, kad interesų grupių atstovai galėtų užsiimti tam tikra veikla, būtina išankstinė sąlyga yra įsiregistruoti Skaidrumo registre.

2 straipsnis

Skaidrumo registras

1.   Tarpinstituciniame susitarime apibrėžiamas interesų grupių atstovų, kuriems taikomas reikalavimas įsiregistruoti, vykdomos veiklos mastas, taip pat interesų grupių atstovų atitikties reikalavimams ir jų registravimo Skaidrumo registre sąlygos.

2.   Skaidrumo registro valdančiojoje taryboje Tarybai atstovauja jos Generalinis sekretorius. Valdančioji taryba sprendimus priima bendru sutarimu ir jai padeda jungtinis Sekretoriatas laikantis Tarpinstituciniame susitarime išdėstytų sąlygų.

3.   Pagal Tarpinstitucinį susitarimą valdančioji taryba ir Sekretoriatas yra įgalioti priimti Tarybos vardu atskirus sprendimus dėl pareiškėjų ir įregistruotųjų subjektų;

3 straipsnis

Susitikimai su Tarybos Generalinio sekretoriato darbuotojais

1.   Interesų grupių atstovų ir Tarybos Generalinio sekretoriaus bei Generalinio sekretoriato generalinių direktorių susitikimai organizuojami tik su sąlyga, kad interesų grupių atstovai yra iš anksto įsiregistravę Skaidrumo registre.

2.   Palaikydami ryšius su interesų grupių atstovais, Tarybos Generalinio sekretoriato darbuotojai laikosi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose, nustatytose Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2), išdėstytų elgesio taisyklių ir standartų bei kitų atitinkamų Tarybos Generalinio sekretoriato vidaus taisyklių. Papildomus darbuotojams skirtus nurodymus, kurių gali prireikti siekiant įgyvendinti tas taisykles ir standartus, priima Tarybos Generalinis sekretorius, vadovaudamasis šiame sprendime išdėstytais principais.

3.   Tarybos Generalinis sekretorius imasi priemonių didinti darbuotojų informuotumą apie ryšių su interesų grupių atstovais palaikymui taikomas taisykles.

4 straipsnis

Teminiai informaciniai susitikimai

Interesų grupių atstovai dalyvauti jiems skirtuose teminiuose informaciniuose susitikimuose, kuriuos, kai tikslinga, ir pasitarus su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare, organizuoja Tarybos Generalinis sekretoriatas, gali tik su sąlyga, kad jie yra iš anksto įsiregistravę Skaidrumo registre.

5 straipsnis

Vieši renginiai

Interesų grupių atstovai pagal savo profesinę kompetenciją kaip kalbėtojai dalyvauti viešuose renginiuose, kuriuos organizuoja Tarybos Generalinis sekretoriatas, gali tik su sąlyga, kad jie yra iš anksto įsiregistravę Skaidrumo registre.

6 straipsnis

Patekimas į Tarybos patalpas

1.   Siekiant vykdyti 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytą veiklą, Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikia interesų grupių atstovams vardinius leidimus, su kuriais galima laikinai patekti į Tarybos patalpas, su sąlyga, kad būtų iš anksto įsiregistruota Skaidrumo registre ir laikomasi Tarybos saugumo taisyklių. Interesų grupių atstovai nedalyvauja Tarybos arba jos parengiamųjų organų posėdžiuose, nebent leidimas dalyvauti jiems suteikiamas laikantis Tarybos sprendimo 2009/937/ES (3) (Tarybos darbo tvarkos taisyklių).

2.   Tarybos Generalinis sekretoriatas nustato saugumo ir tapatybės nustatymo reikalavimus leidimams interesų grupių atstovams išduoti.

7 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais

Galimybę interesų grupių atstovams susipažinti su dokumentais reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 (4);

8 straipsnis

Įgyvendinimas

Tarybos Generalinis sekretoriatas imasi būtinų priemonių šiam sprendimui įgyvendinti.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo Skaidrumo registro (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(2)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(3)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).

(4)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).