ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 160

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. gegužės 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/743, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

1

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/744, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2021 m. birželio 29 d., apskaičiuoti ( 1 )

3

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/745, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų aliuminio amonio sulfato, aliuminio silikato, beflubutamido, bentiavalikarbo, bifenazato, boskalido, kalcio karbonato, kaptano, anglies dioksido, cimoksanilo, dimetomorfo, etefono, arbatmedžio ekstrakto, famoksadono, riebalų distiliavimo likučio, riebalų rūgščių nuo C7 iki C20, flumioksazino, fluoksastrobino, flurochloridono, folpeto, formetanato, giberelino rūgšties, giberelino, heptamalksilogliukano, hidrolizuotų baltymų, geležies sulfato, metazachloro, metribuzino, milbemektino, Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, metilpirimifoso, augalinių aliejų / rapsų aliejaus, kalio hidrokarbonato, propamokarbo, protiokonazolo, kvarcinio smėlio, žuvų taukų, gyvūninių ir augalinių kvapu atbaidančių medžiagų / avių riebalų, S-metolachloro, drugių (Lepidoptera) būrio atstovų linijinės grandinės feromonų, tebukonazolio ir karbamido patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

89

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2021/746, kuria dėl tam tikrų žemės ūkio augalų rūšių veislių ir daržovių rūšių veislių tikrinimo protokolų iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB ir dėl tam tikrų augalų botaninių pavadinimų iš dalies keičiama Direktyva 2003/90/EB ( 1 )

94

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. gegužės 3 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/747, kuriuo skiriami Regionų komiteto keturi nariai ir devyni pakaitiniai nariai, pasiūlyti Rumunijos

104

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/748 dėl Kanados dalyvavimo PESCO projekte Karinis mobilumas

106

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/749 dėl Norvegijos Karalystės dalyvavimo PESCO projekte Karinis mobilumas

109

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/750 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų dalyvavimo PESCO projekte Karinis mobilumas

112

 

*

2021 m. gegužės 6 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2021/751, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

115

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 5 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/743

2021 m. gegužės 6 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012;

(2)

turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su vienu iš asmenų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateiktame fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąraše, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo A skirsnyje („Asmenys“) 36 įrašas pakeičiamas taip:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„36.

Nizar Al-Assad (a.k.a. al-Asad; Assad; Asad; Assaad, Asaad, Al-Assaad)

( اسعد, الاسعد,الاسد;نزار)

Gimimo data: 1948 3 2 arba 1948 3 23 arba 1948 m. kovo mėn.;

Pilietybės: Sirijos, Libano ir Kanados;

Sirijos paso Nr. 011090258;

Libano paso Nr. RL0003434;

Kanados paso Nr. AG629220;

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijos verslininkas, glaudžiais ryšiais susijęs su režimu. Susijęs su Assad ir Makhlouf šeimomis.

Dalyvavo Sirijos režimo veiksmuose, gavo iš režimo naudos arba kitaip jį rėmė.

Pirmaujantis investuotojas naftos srityje, bendrovės „Lead Contracting & Trading Ltd“ įkūrėjas ir vadovas.

2011 8 23“.


2021 5 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/744

2021 m. gegužės 6 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2021 m. birželio 29 d., apskaičiuoti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 77e straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant draudimo ir perdraudimo įmonėms užtikrinti vienodas sąlygas apskaičiuoti techninius atidėjinius ir pagrindines nuosavas lėšas pagal Direktyvą 2009/138/EB, kiekvienai ataskaitinei datai reikėtų nustatyti techninę informaciją apie atitinkamas nerizikingų palūkanų normų struktūras pagal terminą, fundamentaliuosius skirtumus suderinimo korekcijai apskaičiuoti ir svyravimų korekcijas;

(2)

draudimo ir perdraudimo įmonės turėtų naudoti techninę informaciją, pagrįstą rinkos duomenimis, susijusiais su paskutinio mėnesio prieš pirmą ataskaitinę datą, kuriai taikomas šis reglamentas, pabaiga. 2021 m. balandžio 8 d. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pateikė Komisijai techninę informaciją, susijusią su 2021 m. kovo mėn. pabaigos rinkos duomenimis. Ta informacija buvo paskelbta 2021 m. balandžio 8 d. pagal Direktyvos 2009/138/EB 77e straipsnio 1 dalį;

(3)

atsižvelgiant į poreikį techninę informaciją gauti nedelsiant, svarbu, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo skubiau;

(4)

dėl prudencinių priežasčių būtina, kad draudimo ir perdraudimo įmonės naudotų tą pačią techninę informaciją techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms apskaičiuoti, nepriklausomai nuo datos, kurią jos teikia ataskaitas savo kompetentingoms institucijoms. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo pirmos ataskaitinės datos, kuriai taikomas šis reglamentas;

(5)

siekiant kuo skubiau užtikrinti teisinį tikrumą, yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su galimybe gauti informaciją apie atitinkamą nerizikingų palūkanų normų struktūrą pagal terminą, šiuo reglamentu numatytas priemones priimti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (2) 8 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Draudimo ir perdraudimo įmonės, apskaičiuodamos techninius atidėjinius ir pagrindines nuosavas lėšas, pateiktinus ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2021 m. birželio 29 d., naudoja 2 dalyje nurodytą techninę informaciją.

2.   Kiekvienos atitinkamos valiutos atveju techninė informacija, naudojama tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti pagal Direktyvos 2009/138/EB 77 straipsnį, suderinimo korekcijai apskaičiuoti pagal tos direktyvos 77c straipsnį ir svyravimų korekcijai apskaičiuoti pagal tos direktyvos 77d straipsnį, yra tokia:

a)

I priede nustatytos atitinkamos nerizikingų palūkanų normų struktūros pagal terminą;

b)

II priede nustatyti fundamentalieji skirtumai suderinimo korekcijai apskaičiuoti;

c)

III priede nustatytos svyravimų korekcijos kiekvienai atitinkamai nacionalinei draudimo rinkai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


I PRIEDAS

Atitinkamos nerizikingų palūkanų normų struktūros pagal terminą tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti, netaikant suderinimo korekcijos ar svyravimų korekcijos

Laikotarpis iki termino (metais)

Euro

Čekijos krona

Danijos krona

Forintas

Krona

Kuna

1

–0,615  %

0,455  %

–0,625  %

0,630  %

–0,136  %

–0,226  %

2

–0,595  %

0,877  %

–0,605  %

0,926  %

–0,088  %

–0,113  %

3

–0,545  %

1,187  %

–0,555  %

1,218  %

–0,008  %

–0,009  %

4

–0,488  %

1,397  %

–0,498  %

1,476  %

0,105  %

0,085  %

5

–0,406  %

1,527  %

–0,416  %

1,708  %

0,224  %

0,187  %

6

–0,326  %

1,593  %

–0,336  %

1,911  %

0,335  %

0,300  %

7

–0,258  %

1,626  %

–0,268  %

2,090  %

0,439  %

0,425  %

8

–0,166  %

1,649  %

–0,176  %

2,246  %

0,514  %

0,562  %

9

–0,104  %

1,671  %

–0,114  %

2,385  %

0,590  %

0,707  %

10

–0,029  %

1,699  %

–0,039  %

2,502  %

0,696  %

0,844  %

11

0,035  %

1,735  %

0,025  %

2,607  %

0,845  %

0,970  %

12

0,099  %

1,777  %

0,088  %

2,701  %

1,010  %

1,087  %

13

0,153  %

1,822  %

0,143  %

2,787  %

1,173  %

1,195  %

14

0,202  %

1,870  %

0,192  %

2,865  %

1,325  %

1,295  %

15

0,249  %

1,918  %

0,238  %

2,937  %

1,464  %

1,389  %

16

0,278  %

1,966  %

0,267  %

3,003  %

1,590  %

1,477  %

17

0,297  %

2,015  %

0,287  %

3,063  %

1,704  %

1,558  %

18

0,315  %

2,062  %

0,305  %

3,119  %

1,806  %

1,635  %

19

0,340  %

2,108  %

0,330  %

3,171  %

1,899  %

1,707  %

20

0,375  %

2,153  %

0,365  %

3,220  %

1,983  %

1,775  %

21

0,423  %

2,196  %

0,413  %

3,265  %

2,059  %

1,838  %

22

0,480  %

2,238  %

0,470  %

3,308  %

2,128  %

1,898  %

23

0,544  %

2,278  %

0,534  %

3,348  %

2,191  %

1,955  %

24

0,612  %

2,317  %

0,602  %

3,385  %

2,250  %

2,008  %

25

0,681  %

2,354  %

0,672  %

3,421  %

2,303  %

2,058  %

26

0,752  %

2,389  %

0,743  %

3,454  %

2,353  %

2,106  %

27

0,823  %

2,423  %

0,814  %

3,486  %

2,399  %

2,151  %

28

0,892  %

2,456  %

0,884  %

3,516  %

2,441  %

2,194  %

29

0,961  %

2,487  %

0,953  %

3,544  %

2,481  %

2,235  %

30

1,028  %

2,517  %

1,020  %

3,571  %

2,518  %

2,274  %

31

1,093  %

2,545  %

1,085  %

3,596  %

2,553  %

2,310  %

32

1,156  %

2,573  %

1,149  %

3,621  %

2,586  %

2,346  %

33

1,218  %

2,599  %

1,210  %

3,644  %

2,616  %

2,379  %

34

1,277  %

2,624  %

1,269  %

3,666  %

2,645  %

2,411  %

35

1,334  %

2,648  %

1,327  %

3,687  %

2,672  %

2,441  %

36

1,389  %

2,671  %

1,382  %

3,707  %

2,698  %

2,470  %

37

1,441  %

2,693  %

1,435  %

3,726  %

2,722  %

2,498  %

38

1,492  %

2,715  %

1,486  %

3,745  %

2,745  %

2,524  %

39

1,541  %

2,735  %

1,535  %

3,762  %

2,767  %

2,550  %

40

1,588  %

2,755  %

1,582  %

3,779  %

2,788  %

2,574  %

41

1,634  %

2,773  %

1,628  %

3,795  %

2,807  %

2,597  %

42

1,677  %

2,792  %

1,671  %

3,811  %

2,826  %

2,619  %

43

1,719  %

2,809  %

1,713  %

3,826  %

2,844  %

2,641  %

44

1,759  %

2,826  %

1,754  %

3,840  %

2,861  %

2,661  %

45

1,798  %

2,842  %

1,793  %

3,854  %

2,878  %

2,681  %

46

1,836  %

2,857  %

1,830  %

3,867  %

2,893  %

2,700  %

47

1,872  %

2,872  %

1,866  %

3,880  %

2,908  %

2,718  %

48

1,906  %

2,886  %

1,901  %

3,892  %

2,923  %

2,736  %

49

1,939  %

2,900  %

1,934  %

3,904  %

2,936  %

2,753  %

50

1,972  %

2,914  %

1,967  %

3,915  %

2,950  %

2,769  %

51

2,003  %

2,927  %

1,998  %

3,926  %

2,962  %

2,785  %

52

2,032  %

2,939  %

2,028  %

3,937  %

2,975  %

2,800  %

53

2,061  %

2,951  %

2,057  %

3,947  %

2,986  %

2,815  %

54

2,089  %

2,963  %

2,084  %

3,957  %

2,998  %

2,829  %

55

2,116  %

2,974  %

2,111  %

3,966  %

3,009  %

2,843  %

56

2,142  %

2,985  %

2,137  %

3,976  %

3,019  %

2,856  %

57

2,167  %

2,995  %

2,163  %

3,984  %

3,029  %

2,868  %

58

2,191  %

3,005  %

2,187  %

3,993  %

3,039  %

2,881  %

59

2,215  %

3,015  %

2,211  %

4,001  %

3,049  %

2,893  %

60

2,238  %

3,025  %

2,233  %

4,010  %

3,058  %

2,904  %

61

2,260  %

3,034  %

2,256  %

4,017  %

3,067  %

2,916  %

62

2,281  %

3,043  %

2,277  %

4,025  %

3,075  %

2,926  %

63

2,302  %

3,052  %

2,298  %

4,032  %

3,083  %

2,937  %

64

2,322  %

3,060  %

2,318  %

4,040  %

3,092  %

2,947  %

65

2,341  %

3,068  %

2,337  %

4,047  %

3,099  %

2,957  %

66

2,360  %

3,076  %

2,356  %

4,053  %

3,107  %

2,967  %

67

2,378  %

3,084  %

2,375  %

4,060  %

3,114  %

2,976  %

68

2,396  %

3,092  %

2,393  %

4,066  %

3,121  %

2,985  %

69

2,414  %

3,099  %

2,410  %

4,072  %

3,128  %

2,994  %

70

2,430  %

3,106  %

2,427  %

4,078  %

3,135  %

3,002  %

71

2,447  %

3,113  %

2,443  %

4,084  %

3,142  %

3,011  %

72

2,463  %

3,119  %

2,459  %

4,090  %

3,148  %

3,019  %

73

2,478  %

3,126  %

2,475  %

4,096  %

3,154  %

3,027  %

74

2,493  %

3,132  %

2,490  %

4,101  %

3,160  %

3,035  %

75

2,508  %

3,139  %

2,504  %

4,106  %

3,166  %

3,042  %

76

2,522  %

3,145  %

2,519  %

4,111  %

3,172  %

3,049  %

77

2,536  %

3,150  %

2,533  %

4,116  %

3,177  %

3,056  %

78

2,550  %

3,156  %

2,546  %

4,121  %

3,183  %

3,063  %

79

2,563  %

3,162  %

2,560  %

4,126  %

3,188  %

3,070  %

80

2,576  %

3,167  %

2,572  %

4,131  %

3,193  %

3,077  %

81

2,588  %

3,173  %

2,585  %

4,135  %

3,198  %

3,083  %

82

2,600  %

3,178  %

2,597  %

4,140  %

3,203  %

3,089  %

83

2,612  %

3,183  %

2,609  %

4,144  %

3,208  %

3,095  %

84

2,624  %

3,188  %

2,621  %

4,148  %

3,212  %

3,101  %

85

2,636  %

3,193  %

2,633  %

4,152  %

3,217  %

3,107  %

86

2,647  %

3,197  %

2,644  %

4,156  %

3,221  %

3,113  %

87

2,658  %

3,202  %

2,655  %

4,160  %

3,226  %

3,119  %

88

2,668  %

3,206  %

2,665  %

4,164  %

3,230  %

3,124  %

89

2,679  %

3,211  %

2,676  %

4,168  %

3,234  %

3,129  %

90

2,689  %

3,215  %

2,686  %

4,172  %

3,238  %

3,135  %

91

2,699  %

3,219  %

2,696  %

4,175  %

3,242  %

3,140  %

92

2,709  %

3,223  %

2,706  %

4,179  %

3,246  %

3,145  %

93

2,718  %

3,227  %

2,715  %

4,182  %

3,250  %

3,150  %

94

2,728  %

3,231  %

2,725  %

4,185  %

3,254  %

3,154  %

95

2,737  %

3,235  %

2,734  %

4,189  %

3,257  %

3,159  %

96

2,746  %

3,239  %

2,743  %

4,192  %

3,261  %

3,164  %

97

2,754  %

3,243  %

2,752  %

4,195  %

3,264  %

3,168  %

98

2,763  %

3,246  %

2,760  %

4,198  %

3,268  %

3,172  %

99

2,771  %

3,250  %

2,769  %

4,201  %

3,271  %

3,177  %

100

2,780  %

3,253  %

2,777  %

4,204  %

3,274  %

3,181  %

101

2,788  %

3,257  %

2,785  %

4,207  %

3,278  %

3,185  %

102

2,796  %

3,260  %

2,793  %

4,210  %

3,281  %

3,189  %

103

2,803  %

3,264  %

2,801  %

4,213  %

3,284  %

3,193  %

104

2,811  %

3,267  %

2,809  %

4,216  %

3,287  %

3,197  %

105

2,819  %

3,270  %

2,816  %

4,218  %

3,290  %

3,201  %

106

2,826  %

3,273  %

2,824  %

4,221  %

3,293  %

3,205  %

107

2,833  %

3,276  %

2,831  %

4,224  %

3,296  %

3,208  %

108

2,840  %

3,279  %

2,838  %

4,226  %

3,298  %

3,212  %

109

2,847  %

3,282  %

2,845  %

4,229  %

3,301  %

3,216  %

110

2,854  %

3,285  %

2,852  %

4,231  %

3,304  %

3,219  %

111

2,861  %

3,288  %

2,858  %

4,234  %

3,307  %

3,222  %

112

2,867  %

3,291  %

2,865  %

4,236  %

3,309  %

3,226  %

113

2,874  %

3,293  %

2,871  %

4,238  %

3,312  %

3,229  %

114

2,880  %

3,296  %

2,878  %

4,241  %

3,314  %

3,232  %

115

2,886  %

3,299  %

2,884  %

4,243  %

3,317  %

3,236  %

116

2,892  %

3,301  %

2,890  %

4,245  %

3,319  %

3,239  %

117

2,898  %

3,304  %

2,896  %

4,247  %

3,322  %

3,242  %

118

2,904  %

3,306  %

2,902  %

4,249  %

3,324  %

3,245  %

119

2,910  %

3,309  %

2,908  %

4,251  %

3,326  %

3,248  %

120

2,916  %

3,311  %

2,914  %

4,253  %

3,328  %

3,251  %

121

2,922  %

3,314  %

2,919  %

4,256  %

3,331  %

3,254  %

122

2,927  %

3,316  %

2,925  %

4,258  %

3,333  %

3,256  %

123

2,933  %

3,318  %

2,930  %

4,259  %

3,335  %

3,259  %

124

2,938  %

3,320  %

2,936  %

4,261  %

3,337  %

3,262  %

125

2,943  %

3,323  %

2,941  %

4,263  %

3,339  %

3,265  %

126

2,948  %

3,325  %

2,946  %

4,265  %

3,341  %

3,267  %

127

2,954  %

3,327  %

2,951  %

4,267  %

3,343  %

3,270  %

128

2,959  %

3,329  %

2,957  %

4,269  %

3,345  %

3,272  %

129

2,963  %

3,331  %

2,962  %

4,271  %

3,347  %

3,275  %

130

2,968  %

3,333  %

2,966  %

4,272  %

3,349  %

3,278  %

131

2,973  %

3,335  %

2,971  %

4,274  %

3,351  %

3,280  %

132

2,978  %

3,337  %

2,976  %

4,276  %

3,353  %

3,282  %

133

2,983  %

3,339  %

2,981  %

4,278  %

3,355  %

3,285  %

134

2,987  %

3,341  %

2,985  %

4,279  %

3,357  %

3,287  %

135

2,992  %

3,343  %

2,990  %

4,281  %

3,359  %

3,289  %

136

2,996  %

3,345  %

2,994  %

4,282  %

3,360  %

3,292  %

137

3,001  %

3,347  %

2,999  %

4,284  %

3,362  %

3,294  %

138

3,005  %

3,349  %

3,003  %

4,286  %

3,364  %

3,296  %

139

3,009  %

3,351  %

3,007  %

4,287  %

3,366  %

3,298  %

140

3,013  %

3,352  %

3,012  %

4,289  %

3,367  %

3,301  %

141

3,018  %

3,354  %

3,016  %

4,290  %

3,369  %

3,303  %

142

3,022  %

3,356  %

3,020  %

4,292  %

3,371  %

3,305  %

143

3,026  %

3,358  %

3,024  %

4,293  %

3,372  %

3,307  %

144

3,030  %

3,359  %

3,028  %

4,295  %

3,374  %

3,309  %

145

3,034  %

3,361  %

3,032  %

4,296  %

3,375  %

3,311  %

146

3,037  %

3,363  %

3,036  %

4,297  %

3,377  %

3,313  %

147

3,041  %

3,364  %

3,039  %

4,299  %

3,378  %

3,315  %

148

3,045  %

3,366  %

3,043  %

4,300  %

3,380  %

3,317  %

149

3,049  %

3,367  %

3,047  %

4,301  %

3,381  %

3,319  %

150

3,052  %

3,369  %

3,051  %

4,303  %

3,383  %

3,320  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Levas

Svaras sterlingų

Rumunijos lėja

Zlotas

Krona

Norvegijos krona

1

–0,665  %

0,028  %

1,863  %

–0,173  %

1,340  %

0,401  %

2

–0,645  %

0,190  %

2,064  %

–0,024  %

1,663  %

0,776  %

3

–0,595  %

0,339  %

2,235  %

0,207  %

2,097  %

1,034  %

4

–0,538  %

0,479  %

2,387  %

0,459  %

2,438  %

1,217  %

5

–0,456  %

0,599  %

2,527  %

0,699  %

2,711  %

1,357  %

6

–0,377  %

0,697  %

2,658  %

0,920  %

2,947  %

1,466  %

7

–0,308  %

0,782  %

2,780  %

1,121  %

3,156  %

1,554  %

8

–0,217  %

0,856  %

2,895  %

1,299  %

3,329  %

1,632  %

9

–0,154  %

0,921  %

3,007  %

1,456  %

3,459  %

1,703  %

10

–0,080  %

0,978  %

3,117  %

1,596  %

3,556  %

1,771  %

11

–0,015  %

1,025  %

3,208  %

1,717  %

3,630  %

1,837  %

12

0,048  %

1,063  %

3,281  %

1,823  %

3,687  %

1,901  %

13

0,102  %

1,094  %

3,340  %

1,917  %

3,730  %

1,963  %

14

0,151  %

1,119  %

3,388  %

2,000  %

3,764  %

2,022  %

15

0,197  %

1,139  %

3,428  %

2,076  %

3,790  %

2,078  %

16

0,226  %

1,154  %

3,461  %

2,144  %

3,810  %

2,131  %

17

0,245  %

1,166  %

3,488  %

2,206  %

3,825  %

2,182  %

18

0,264  %

1,174  %

3,512  %

2,263  %

3,836  %

2,230  %

19

0,288  %

1,180  %

3,531  %

2,316  %

3,845  %

2,275  %

20

0,324  %

1,184  %

3,548  %

2,365  %

3,851  %

2,319  %

21

0,372  %

1,186  %

3,562  %

2,410  %

3,855  %

2,360  %

22

0,430  %

1,187  %

3,573  %

2,453  %

3,857  %

2,399  %

23

0,495  %

1,186  %

3,584  %

2,492  %

3,858  %

2,437  %

24

0,564  %

1,184  %

3,592  %

2,529  %

3,858  %

2,472  %

25

0,635  %

1,181  %

3,600  %

2,564  %

3,857  %

2,506  %

26

0,707  %

1,177  %

3,606  %

2,597  %

3,855  %

2,538  %

27

0,779  %

1,173  %

3,611  %

2,628  %

3,853  %

2,569  %

28

0,850  %

1,169  %

3,616  %

2,657  %

3,851  %

2,598  %

29

0,919  %

1,164  %

3,620  %

2,684  %

3,848  %

2,626  %

30

0,987  %

1,159  %

3,623  %

2,710  %

3,845  %

2,652  %

31

1,054  %

1,154  %

3,626  %

2,735  %

3,841  %

2,678  %

32

1,118  %

1,148  %

3,628  %

2,759  %

3,838  %

2,702  %

33

1,180  %

1,142  %

3,630  %

2,781  %

3,834  %

2,725  %

34

1,240  %

1,135  %

3,632  %

2,802  %

3,830  %

2,747  %

35

1,298  %

1,128  %

3,633  %

2,823  %

3,827  %

2,768  %

36

1,354  %

1,119  %

3,634  %

2,842  %

3,823  %

2,789  %

37

1,408  %

1,109  %

3,635  %

2,860  %

3,819  %

2,808  %

38

1,460  %

1,097  %

3,636  %

2,878  %

3,815  %

2,827  %

39

1,509  %

1,083  %

3,637  %

2,895  %

3,812  %

2,844  %

40

1,557  %

1,068  %

3,637  %

2,911  %

3,808  %

2,861  %

41

1,603  %

1,050  %

3,637  %

2,927  %

3,804  %

2,878  %

42

1,647  %

1,032  %

3,638  %

2,941  %

3,801  %

2,894  %

43

1,690  %

1,015  %

3,638  %

2,956  %

3,797  %

2,909  %

44

1,731  %

1,001  %

3,638  %

2,969  %

3,794  %

2,923  %

45

1,770  %

0,989  %

3,638  %

2,983  %

3,790  %

2,937  %

46

1,808  %

0,981  %

3,638  %

2,995  %

3,787  %

2,951  %

47

1,845  %

0,976  %

3,637  %

3,007  %

3,784  %

2,964  %

48

1,880  %

0,977  %

3,637  %

3,019  %

3,780  %

2,976  %

49

1,914  %

0,982  %

3,637  %

3,030  %

3,777  %

2,989  %

50

1,946  %

0,991  %

3,637  %

3,041  %

3,774  %

3,000  %

51

1,978  %

1,006  %

3,636  %

3,052  %

3,771  %

3,011  %

52

2,008  %

1,025  %

3,636  %

3,062  %

3,769  %

3,022  %

53

2,037  %

1,048  %

3,636  %

3,072  %

3,766  %

3,033  %

54

2,066  %

1,072  %

3,635  %

3,081  %

3,763  %

3,043  %

55

2,093  %

1,099  %

3,635  %

3,090  %

3,760  %

3,053  %

56

2,119  %

1,127  %

3,635  %

3,099  %

3,758  %

3,062  %

57

2,145  %

1,156  %

3,634  %

3,107  %

3,755  %

3,071  %

58

2,170  %

1,186  %

3,634  %

3,116  %

3,753  %

3,080  %

59

2,193  %

1,216  %

3,634  %

3,124  %

3,750  %

3,089  %

60

2,217  %

1,247  %

3,633  %

3,131  %

3,748  %

3,097  %

61

2,239  %

1,278  %

3,633  %

3,139  %

3,746  %

3,105  %

62

2,261  %

1,308  %

3,632  %

3,146  %

3,744  %

3,113  %

63

2,282  %

1,338  %

3,632  %

3,153  %

3,741  %

3,121  %

64

2,302  %

1,369  %

3,632  %

3,160  %

3,739  %

3,128  %

65

2,322  %

1,398  %

3,631  %

3,167  %

3,737  %

3,135  %

66

2,341  %

1,428  %

3,631  %

3,173  %

3,735  %

3,142  %

67

2,360  %

1,457  %

3,631  %

3,179  %

3,733  %

3,149  %

68

2,378  %

1,485  %

3,630  %

3,186  %

3,731  %

3,155  %

69

2,395  %

1,513  %

3,630  %

3,191  %

3,730  %

3,162  %

70

2,412  %

1,541  %

3,630  %

3,197  %

3,728  %

3,168  %

71

2,429  %

1,568  %

3,629  %

3,203  %

3,726  %

3,174  %

72

2,445  %

1,594  %

3,629  %

3,208  %

3,724  %

3,180  %

73

2,461  %

1,620  %

3,628  %

3,214  %

3,723  %

3,185  %

74

2,476  %

1,645  %

3,628  %

3,219  %

3,721  %

3,191  %

75

2,491  %

1,670  %

3,628  %

3,224  %

3,720  %

3,196  %

76

2,505  %

1,694  %

3,627  %

3,229  %

3,718  %

3,202  %

77

2,519  %

1,718  %

3,627  %

3,233  %

3,717  %

3,207  %

78

2,533  %

1,741  %

3,627  %

3,238  %

3,715  %

3,212  %

79

2,547  %

1,764  %

3,627  %

3,243  %

3,714  %

3,217  %

80

2,560  %

1,787  %

3,626  %

3,247  %

3,712  %

3,221  %

81

2,573  %

1,808  %

3,626  %

3,251  %

3,711  %

3,226  %

82

2,585  %

1,830  %

3,626  %

3,256  %

3,710  %

3,231  %

83

2,597  %

1,850  %

3,625  %

3,260  %

3,708  %

3,235  %

84

2,609  %

1,871  %

3,625  %

3,264  %

3,707  %

3,239  %

85

2,621  %

1,891  %

3,625  %

3,268  %

3,706  %

3,244  %

86

2,632  %

1,910  %

3,625  %

3,272  %

3,704  %

3,248  %

87

2,643  %

1,929  %

3,624  %

3,275  %

3,703  %

3,252  %

88

2,654  %

1,948  %

3,624  %

3,279  %

3,702  %

3,256  %

89

2,664  %

1,966  %

3,624  %

3,283  %

3,701  %

3,260  %

90

2,675  %

1,984  %

3,623  %

3,286  %

3,700  %

3,263  %

91

2,685  %

2,002  %

3,623  %

3,290  %

3,699  %

3,267  %

92

2,695  %

2,019  %

3,623  %

3,293  %

3,698  %

3,271  %

93

2,705  %

2,036  %

3,623  %

3,296  %

3,697  %

3,274  %

94

2,714  %

2,052  %

3,623  %

3,299  %

3,696  %

3,278  %

95

2,723  %

2,068  %

3,622  %

3,303  %

3,695  %

3,281  %

96

2,732  %

2,084  %

3,622  %

3,306  %

3,694  %

3,284  %

97

2,741  %

2,099  %

3,622  %

3,309  %

3,693  %

3,288  %

98

2,750  %

2,115  %

3,622  %

3,312  %

3,692  %

3,291  %

99

2,759  %

2,129  %

3,621  %

3,315  %

3,691  %

3,294  %

100

2,767  %

2,144  %

3,621  %

3,317  %

3,690  %

3,297  %

101

2,775  %

2,158  %

3,621  %

3,320  %

3,689  %

3,300  %

102

2,783  %

2,172  %

3,621  %

3,323  %

3,688  %

3,303  %

103

2,791  %

2,186  %

3,621  %

3,326  %

3,687  %

3,306  %

104

2,799  %

2,200  %

3,620  %

3,328  %

3,686  %

3,309  %

105

2,806  %

2,213  %

3,620  %

3,331  %

3,686  %

3,311  %

106

2,814  %

2,226  %

3,620  %

3,333  %

3,685  %

3,314  %

107

2,821  %

2,238  %

3,620  %

3,336  %

3,684  %

3,317  %

108

2,828  %

2,251  %

3,620  %

3,338  %

3,683  %

3,319  %

109

2,835  %

2,263  %

3,619  %

3,341  %

3,683  %

3,322  %

110

2,842  %

2,275  %

3,619  %

3,343  %

3,682  %

3,324  %

111

2,849  %

2,287  %

3,619  %

3,345  %

3,681  %

3,327  %

112

2,856  %

2,299  %

3,619  %

3,348  %

3,680  %

3,329  %

113

2,862  %

2,310  %

3,619  %

3,350  %

3,680  %

3,332  %

114

2,869  %

2,322  %

3,619  %

3,352  %

3,679  %

3,334  %

115

2,875  %

2,333  %

3,618  %

3,354  %

3,678  %

3,336  %

116

2,881  %

2,343  %

3,618  %

3,356  %

3,678  %

3,339  %

117

2,888  %

2,354  %

3,618  %

3,358  %

3,677  %

3,341  %

118

2,894  %

2,365  %

3,618  %

3,360  %

3,676  %

3,343  %

119

2,899  %

2,375  %

3,618  %

3,362  %

3,676  %

3,345  %

120

2,905  %

2,385  %

3,618  %

3,364  %

3,675  %

3,347  %

121

2,911  %

2,395  %

3,618  %

3,366  %

3,674  %

3,349  %

122

2,917  %

2,405  %

3,617  %

3,368  %

3,674  %

3,351  %

123

2,922  %

2,415  %

3,617  %

3,370  %

3,673  %

3,353  %

124

2,928  %

2,424  %

3,617  %

3,372  %

3,673  %

3,355  %

125

2,933  %

2,433  %

3,617  %

3,374  %

3,672  %

3,357  %

126

2,938  %

2,443  %

3,617  %

3,376  %

3,671  %

3,359  %

127

2,943  %

2,452  %

3,617  %

3,377  %

3,671  %

3,361  %

128

2,949  %

2,461  %

3,617  %

3,379  %

3,670  %

3,363  %

129

2,954  %

2,469  %

3,616  %

3,381  %

3,670  %

3,365  %

130

2,959  %

2,478  %

3,616  %

3,383  %

3,669  %

3,367  %

131

2,963  %

2,487  %

3,616  %

3,384  %

3,669  %

3,369  %

132

2,968  %

2,495  %

3,616  %

3,386  %

3,668  %

3,370  %

133

2,973  %

2,503  %

3,616  %

3,387  %

3,668  %

3,372  %

134

2,978  %

2,511  %

3,616  %

3,389  %

3,667  %

3,374  %

135

2,982  %

2,519  %

3,616  %

3,391  %

3,667  %

3,375  %

136

2,987  %

2,527  %

3,616  %

3,392  %

3,666  %

3,377  %

137

2,991  %

2,535  %

3,616  %

3,394  %

3,666  %

3,379  %

138

2,996  %

2,543  %

3,615  %

3,395  %

3,665  %

3,380  %

139

3,000  %

2,550  %

3,615  %

3,397  %

3,665  %

3,382  %

140

3,004  %

2,558  %

3,615  %

3,398  %

3,664  %

3,383  %

141

3,008  %

2,565  %

3,615  %

3,399  %

3,664  %

3,385  %

142

3,013  %

2,572  %

3,615  %

3,401  %

3,663  %

3,386  %

143

3,017  %

2,579  %

3,615  %

3,402  %

3,663  %

3,388  %

144

3,021  %

2,587  %

3,615  %

3,404  %

3,662  %

3,389  %

145

3,025  %

2,594  %

3,615  %

3,405  %

3,662  %

3,391  %

146

3,029  %

2,600  %

3,615  %

3,406  %

3,662  %

3,392  %

147

3,033  %

2,607  %

3,614  %

3,408  %

3,661  %

3,394  %

148

3,036  %

2,614  %

3,614  %

3,409  %

3,661  %

3,395  %

149

3,040  %

2,620  %

3,614  %

3,410  %

3,660  %

3,396  %

150

3,044  %

2,627  %

3,614  %

3,411  %

3,660  %

3,398  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Šveicarijos frankas

Australijos doleris

Batas

Kanados doleris

Čilės pesas

Kolumbijos pesas

1

–0,798  %

0,021  %

0,202  %

0,243  %

–0,004  %

1,942  %

2

–0,755  %

0,116  %

0,365  %

0,463  %

0,420  %

3,021  %

3

–0,691  %

0,296  %

0,578  %

0,765  %

0,923  %

3,896  %

4

–0,608  %

0,553  %

0,799  %

1,070  %

1,429  %

4,666  %

5

–0,507  %

0,824  %

1,012  %

1,305  %

1,893  %

5,283  %

6

–0,394  %

1,085  %

1,213  %

1,481  %

2,311  %

5,799  %

7

–0,284  %

1,319  %

1,400  %

1,628  %

2,694  %

6,239  %

8

–0,188  %

1,517  %

1,569  %

1,761  %

3,049  %

6,610  %

9

–0,110  %

1,683  %

1,724  %

1,876  %

3,363  %

6,949  %

10

–0,053  %

1,824  %

1,864  %

1,971  %

3,627  %

7,252  %

11

–0,016  %

1,943  %

1,992  %

2,044  %

3,835  %

7,475  %

12

0,008  %

2,045  %

2,108  %

2,100  %

3,999  %

7,624  %

13

0,025  %

2,131  %

2,215  %

2,145  %

4,129  %

7,718  %

14

0,037  %

2,203  %

2,312  %

2,181  %

4,233  %

7,770  %

15

0,048  %

2,259  %

2,399  %

2,211  %

4,317  %

7,790  %

16

0,059  %

2,300  %

2,475  %

2,236  %

4,385  %

7,786  %

17

0,072  %

2,329  %

2,542  %

2,258  %

4,440  %

7,762  %

18

0,086  %

2,349  %

2,601  %

2,278  %

4,485  %

7,725  %

19

0,103  %

2,364  %

2,655  %

2,297  %

4,522  %

7,677  %

20

0,122  %

2,375  %

2,703  %

2,314  %

4,552  %

7,621  %

21

0,145  %

2,383  %

2,746  %

2,331  %

4,576  %

7,560  %

22

0,171  %

2,388  %

2,785  %

2,347  %

4,596  %

7,495  %

23

0,200  %

2,389  %

2,821  %

2,363  %

4,612  %

7,427  %

24

0,233  %

2,386  %

2,854  %

2,379  %

4,625  %

7,358  %

25

0,270  %

2,379  %

2,884  %

2,395  %

4,635  %

7,288  %

26

0,311  %

2,367  %

2,912  %

2,411  %

4,643  %

7,219  %

27

0,354  %

2,354  %

2,938  %

2,428  %

4,650  %

7,150  %

28

0,399  %

2,341  %

2,962  %

2,445  %

4,654  %

7,083  %

29

0,445  %

2,332  %

2,985  %

2,463  %

4,658  %

7,017  %

30

0,491  %

2,328  %

3,005  %

2,481  %

4,660  %

6,952  %

31

0,537  %

2,329  %

3,025  %

2,500  %

4,662  %

6,890  %

32

0,583  %

2,334  %

3,043  %

2,519  %

4,663  %

6,829  %

33

0,628  %

2,343  %

3,060  %

2,539  %

4,663  %

6,770  %

34

0,672  %

2,356  %

3,076  %

2,559  %

4,663  %

6,714  %

35

0,715  %

2,370  %

3,091  %

2,578  %

4,662  %

6,659  %

36

0,757  %

2,386  %

3,106  %

2,598  %

4,661  %

6,606  %

37

0,798  %

2,403  %

3,119  %

2,617  %

4,660  %

6,555  %

38

0,838  %

2,421  %

3,132  %

2,636  %

4,658  %

6,506  %

39

0,876  %

2,439  %

3,144  %

2,655  %

4,657  %

6,459  %

40

0,914  %

2,458  %

3,156  %

2,673  %

4,655  %

6,414  %

41

0,950  %

2,477  %

3,167  %

2,691  %

4,653  %

6,370  %

42

0,985  %

2,496  %

3,177  %

2,708  %

4,651  %

6,328  %

43

1,018  %

2,515  %

3,187  %

2,725  %

4,649  %

6,288  %

44

1,051  %

2,534  %

3,197  %

2,742  %

4,647  %

6,249  %

45

1,083  %

2,553  %

3,206  %

2,758  %

4,645  %

6,212  %

46

1,113  %

2,572  %

3,214  %

2,774  %

4,643  %

6,176  %

47

1,142  %

2,590  %

3,223  %

2,789  %

4,640  %

6,142  %

48

1,171  %

2,608  %

3,231  %

2,804  %

4,638  %

6,108  %

49

1,198  %

2,625  %

3,238  %

2,818  %

4,636  %

6,076  %

50

1,225  %

2,642  %

3,245  %

2,832  %

4,634  %

6,045  %

51

1,251  %

2,659  %

3,252  %

2,846  %

4,632  %

6,016  %

52

1,275  %

2,675  %

3,259  %

2,859  %

4,630  %

5,987  %

53

1,299  %

2,691  %

3,266  %

2,872  %

4,628  %

5,959  %

54

1,323  %

2,706  %

3,272  %

2,885  %

4,626  %

5,932  %

55

1,345  %

2,721  %

3,278  %

2,897  %

4,624  %

5,907  %

56

1,367  %

2,736  %

3,284  %

2,908  %

4,622  %

5,882  %

57

1,388  %

2,750  %

3,289  %

2,920  %

4,620  %

5,858  %

58

1,408  %

2,764  %

3,295  %

2,931  %

4,618  %

5,834  %

59

1,428  %

2,777  %

3,300  %

2,942  %

4,616  %

5,812  %

60

1,447  %

2,790  %

3,305  %

2,952  %

4,615  %

5,790  %

61

1,465  %

2,803  %

3,310  %

2,962  %

4,613  %

5,769  %

62

1,483  %

2,815  %

3,315  %

2,972  %

4,611  %

5,748  %

63

1,501  %

2,827  %

3,319  %

2,982  %

4,610  %

5,729  %

64

1,518  %

2,839  %

3,324  %

2,991  %

4,608  %

5,709  %

65

1,534  %

2,850  %

3,328  %

3,000  %

4,607  %

5,691  %

66

1,550  %

2,861  %

3,332  %

3,009  %

4,605  %

5,673  %

67

1,565  %

2,872  %

3,336  %

3,018  %

4,603  %

5,655  %

68

1,580  %

2,883  %

3,340  %

3,026  %

4,602  %

5,638  %

69

1,595  %

2,893  %

3,344  %

3,034  %

4,601  %

5,622  %

70

1,609  %

2,903  %

3,347  %

3,042  %

4,599  %

5,605  %

71

1,623  %

2,912  %

3,351  %

3,050  %

4,598  %

5,590  %

72

1,637  %

2,922  %

3,354  %

3,057  %

4,597  %

5,575  %

73

1,650  %

2,931  %

3,358  %

3,064  %

4,595  %

5,560  %

74

1,662  %

2,940  %

3,361  %

3,072  %

4,594  %

5,546  %

75

1,675  %

2,949  %

3,364  %

3,078  %

4,593  %

5,532  %

76

1,687  %

2,957  %

3,367  %

3,085  %

4,592  %

5,518  %

77

1,699  %

2,965  %

3,370  %

3,092  %

4,590  %

5,505  %

78

1,710  %

2,973  %

3,373  %

3,098  %

4,589  %

5,492  %

79

1,721  %

2,981  %

3,376  %

3,105  %

4,588  %

5,479  %

80

1,732  %

2,989  %

3,379  %

3,111  %

4,587  %

5,467  %

81

1,743  %

2,996  %

3,382  %

3,117  %

4,586  %

5,455  %

82

1,753  %

3,004  %

3,384  %

3,122  %

4,585  %

5,443  %

83

1,763  %

3,011  %

3,387  %

3,128  %

4,584  %

5,432  %

84

1,773  %

3,018  %

3,390  %

3,134  %

4,583  %

5,421  %

85

1,783  %

3,025  %

3,392  %

3,139  %

4,582  %

5,410  %

86

1,792  %

3,031  %

3,394  %

3,145  %

4,581  %

5,399  %

87

1,802  %

3,038  %

3,397  %

3,150  %

4,580  %

5,389  %

88

1,811  %

3,044  %

3,399  %

3,155  %

4,579  %

5,379  %

89

1,819  %

3,050  %

3,401  %

3,160  %

4,578  %

5,369  %

90

1,828  %

3,056  %

3,404  %

3,165  %

4,578  %

5,359  %

91

1,837  %

3,062  %

3,406  %

3,169  %

4,577  %

5,350  %

92

1,845  %

3,068  %

3,408  %

3,174  %

4,576  %

5,340  %

93

1,853  %

3,074  %

3,410  %

3,179  %

4,575  %

5,331  %

94

1,861  %

3,079  %

3,412  %

3,183  %

4,574  %

5,322  %

95

1,869  %

3,085  %

3,414  %

3,187  %

4,573  %

5,314  %

96

1,876  %

3,090  %

3,416  %

3,192  %

4,573  %

5,305  %

97

1,884  %

3,095  %

3,418  %

3,196  %

4,572  %

5,297  %

98

1,891  %

3,101  %

3,420  %

3,200  %

4,571  %

5,289  %

99

1,898  %

3,106  %

3,422  %

3,204  %

4,571  %

5,281  %

100

1,905  %

3,111  %

3,423  %

3,208  %

4,570  %

5,273  %

101

1,912  %

3,115  %

3,425  %

3,212  %

4,569  %

5,265  %

102

1,919  %

3,120  %

3,427  %

3,216  %

4,568  %

5,258  %

103

1,925  %

3,125  %

3,428  %

3,219  %

4,568  %

5,250  %

104

1,932  %

3,129  %

3,430  %

3,223  %

4,567  %

5,243  %

105

1,938  %

3,134  %

3,432  %

3,227  %

4,566  %

5,236  %

106

1,944  %

3,138  %

3,433  %

3,230  %

4,566  %

5,229  %

107

1,950  %

3,143  %

3,435  %

3,234  %

4,565  %

5,222  %

108

1,956  %

3,147  %

3,436  %

3,237  %

4,565  %

5,215  %

109

1,962  %

3,151  %

3,438  %

3,240  %

4,564  %

5,209  %

110

1,968  %

3,155  %

3,439  %

3,244  %

4,563  %

5,202  %

111

1,974  %

3,159  %

3,441  %

3,247  %

4,563  %

5,196  %

112

1,979  %

3,163  %

3,442  %

3,250  %

4,562  %

5,190  %

113

1,985  %

3,167  %

3,444  %

3,253  %

4,562  %

5,184  %

114

1,990  %

3,171  %

3,445  %

3,256  %

4,561  %

5,178  %

115

1,995  %

3,174  %

3,446  %

3,259  %

4,561  %

5,172  %

116

2,001  %

3,178  %

3,448  %

3,262  %

4,560  %

5,166  %

117

2,006  %

3,182  %

3,449  %

3,265  %

4,560  %

5,160  %

118

2,011  %

3,185  %

3,450  %

3,268  %

4,559  %

5,155  %

119

2,016  %

3,189  %

3,452  %

3,270  %

4,559  %

5,149  %

120

2,021  %

3,192  %

3,453  %

3,273  %

4,558  %

5,144  %

121

2,025  %

3,195  %

3,454  %

3,276  %

4,558  %

5,138  %

122

2,030  %

3,199  %

3,455  %

3,279  %

4,557  %

5,133  %

123

2,035  %

3,202  %

3,456  %

3,281  %

4,557  %

5,128  %

124

2,039  %

3,205  %

3,458  %

3,284  %

4,556  %

5,123  %

125

2,044  %

3,208  %

3,459  %

3,286  %

4,556  %

5,118  %

126

2,048  %

3,211  %

3,460  %

3,289  %

4,555  %

5,113  %

127

2,052  %

3,214  %

3,461  %

3,291  %

4,555  %

5,108  %

128

2,057  %

3,217  %

3,462  %

3,294  %

4,555  %

5,103  %

129

2,061  %

3,220  %

3,463  %

3,296  %

4,554  %

5,099  %

130

2,065  %

3,223  %

3,464  %

3,298  %

4,554  %

5,094  %

131

2,069  %

3,226  %

3,465  %

3,301  %

4,553  %

5,089  %

132

2,073  %

3,229  %

3,466  %

3,303  %

4,553  %

5,085  %

133

2,077  %

3,232  %

3,467  %

3,305  %

4,552  %

5,081  %

134

2,081  %

3,235  %

3,468  %

3,307  %

4,552  %

5,076  %

135

2,085  %

3,237  %

3,469  %

3,309  %

4,552  %

5,072  %

136

2,089  %

3,240  %

3,470  %

3,312  %

4,551  %

5,068  %

137

2,092  %

3,243  %

3,471  %

3,314  %

4,551  %

5,064  %

138

2,096  %

3,245  %

3,472  %

3,316  %

4,551  %

5,059  %

139

2,100  %

3,248  %

3,473  %

3,318  %

4,550  %

5,055  %

140

2,103  %

3,250  %

3,474  %

3,320  %

4,550  %

5,051  %

141

2,107  %

3,253  %

3,475  %

3,322  %

4,550  %

5,048  %

142

2,110  %

3,255  %

3,476  %

3,324  %

4,549  %

5,044  %

143

2,113  %

3,257  %

3,476  %

3,326  %

4,549  %

5,040  %

144

2,117  %

3,260  %

3,477  %

3,328  %

4,548  %

5,036  %

145

2,120  %

3,262  %

3,478  %

3,329  %

4,548  %

5,032  %

146

2,123  %

3,265  %

3,479  %

3,331  %

4,548  %

5,029  %

147

2,127  %

3,267  %

3,480  %

3,333  %

4,547  %

5,025  %

148

2,130  %

3,269  %

3,481  %

3,335  %

4,547  %

5,022  %

149

2,133  %

3,271  %

3,481  %

3,337  %

4,547  %

5,018  %

150

2,136  %

3,273  %

3,482  %

3,338  %

4,547  %

5,015  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Honkongo doleris

Indijos rupija

Meksikos pesas

Naujasis Taivano doleris

Naujosios Zelandijos doleris

Randas

1

0,190  %

3,560  %

4,327  %

-0,003  %

0,265  %

3,641  %

2

0,270  %

4,254  %

4,872  %

0,055  %

0,376  %

4,209  %

3

0,472  %

4,838  %

5,321  %

0,107  %

0,565  %

4,705  %

4

0,727  %

5,325  %

5,686  %

0,150  %

0,793  %

5,295  %

5

0,962  %

5,688  %

5,955  %

0,188  %

1,035  %

5,886  %

6

1,152  %

5,952  %

6,210  %

0,220  %

1,263  %

6,417  %

7

1,306  %

6,141  %

6,436  %

0,247  %

1,468  %

6,892  %

8

1,435  %

6,274  %

6,620  %

0,271  %

1,647  %

7,322  %

9

1,544  %

6,372  %

6,778  %

0,293  %

1,800  %

7,711  %

10

1,636  %

6,452  %

6,931  %

0,311  %

1,928  %

8,066  %

11

1,715  %

6,509  %

7,086  %

0,355  %

2,038  %

8,389  %

12

1,784  %

6,545  %

7,242  %

0,421  %

2,135  %

8,676  %

13

1,847  %

6,566  %

7,392  %

0,499  %

2,221  %

8,925  %

14

1,905  %

6,576  %

7,533  %

0,584  %

2,298  %

9,131  %

15

1,960  %

6,577  %

7,662  %

0,673  %

2,367  %

9,289  %

16

2,014  %

6,572  %

7,777  %

0,763  %

2,429  %

9,395  %

17

2,065  %

6,562  %

7,876  %

0,852  %

2,486  %

9,457  %

18

2,115  %

6,548  %

7,956  %

0,940  %

2,538  %

9,484  %

19

2,163  %

6,532  %

8,015  %

1,025  %

2,586  %

9,483  %

20

2,208  %

6,514  %

8,051  %

1,107  %

2,629  %

9,461  %

21

2,252  %

6,495  %

8,063  %

1,186  %

2,669  %

9,422  %

22

2,294  %

6,475  %

8,054  %

1,262  %

2,706  %

9,369  %

23

2,334  %

6,455  %

8,029  %

1,335  %

2,739  %

9,307  %

24

2,372  %

6,434  %

7,991  %

1,405  %

2,770  %

9,237  %

25

2,408  %

6,413  %

7,943  %

1,471  %

2,799  %

9,162  %

26

2,443  %

6,392  %

7,888  %

1,535  %

2,826  %

9,084  %

27

2,476  %

6,371  %

7,828  %

1,596  %

2,852  %

9,004  %

28

2,507  %

6,351  %

7,764  %

1,654  %

2,875  %

8,923  %

29

2,538  %

6,331  %

7,698  %

1,709  %

2,898  %

8,842  %

30

2,566  %

6,311  %

7,631  %

1,762  %

2,918  %

8,761  %

31

2,594  %

6,292  %

7,563  %

1,812  %

2,938  %

8,681  %

32

2,620  %

6,274  %

7,495  %

1,861  %

2,957  %

8,603  %

33

2,645  %

6,256  %

7,428  %

1,907  %

2,974  %

8,527  %

34

2,670  %

6,238  %

7,362  %

1,951  %

2,991  %

8,453  %

35

2,693  %

6,222  %

7,298  %

1,993  %

3,007  %

8,381  %

36

2,715  %

6,205  %

7,234  %

2,033  %

3,022  %

8,311  %

37

2,736  %

6,189  %

7,173  %

2,071  %

3,036  %

8,244  %

38

2,756  %

6,174  %

7,114  %

2,108  %

3,050  %

8,179  %

39

2,776  %

6,159  %

7,056  %

2,143  %

3,063  %

8,116  %

40

2,794  %

6,145  %

7,000  %

2,177  %

3,075  %

8,056  %

41

2,812  %

6,131  %

6,946  %

2,209  %

3,087  %

7,997  %

42

2,830  %

6,118  %

6,894  %

2,240  %

3,099  %

7,941  %

43

2,846  %

6,105  %

6,844  %

2,270  %

3,109  %

7,887  %

44

2,862  %

6,092  %

6,795  %

2,299  %

3,120  %

7,835  %

45

2,877  %

6,080  %

6,749  %

2,326  %

3,130  %

7,785  %

46

2,892  %

6,069  %

6,704  %

2,353  %

3,140  %

7,737  %

47

2,906  %

6,058  %

6,660  %

2,378  %

3,149  %

7,691  %

48

2,920  %

6,047  %

6,618  %

2,403  %

3,158  %

7,646  %

49

2,933  %

6,036  %

6,578  %

2,426  %

3,166  %

7,603  %

50

2,946  %

6,026  %

6,539  %

2,449  %

3,175  %

7,562  %

51

2,958  %

6,016  %

6,502  %

2,471  %

3,182  %

7,522  %

52

2,970  %

6,007  %

6,466  %

2,492  %

3,190  %

7,483  %

53

2,982  %

5,998  %

6,431  %

2,512  %

3,198  %

7,446  %

54

2,993  %

5,989  %

6,397  %

2,532  %

3,205  %

7,410  %

55

3,003  %

5,980  %

6,365  %

2,551  %

3,212  %

7,376  %

56

3,014  %

5,972  %

6,333  %

2,569  %

3,218  %

7,342  %

57

3,024  %

5,964  %

6,303  %

2,587  %

3,225  %

7,310  %

58

3,033  %

5,956  %

6,274  %

2,604  %

3,231  %

7,279  %

59

3,043  %

5,949  %

6,245  %

2,621  %

3,237  %

7,249  %

60

3,052  %

5,941  %

6,218  %

2,637  %

3,243  %

7,219  %

61

3,061  %

5,934  %

6,191  %

2,652  %

3,249  %

7,191  %

62

3,069  %

5,927  %

6,166  %

2,667  %

3,254  %

7,164  %

63

3,077  %

5,921  %

6,141  %

2,682  %

3,259  %

7,137  %

64

3,086  %

5,914  %

6,116  %

2,696  %

3,265  %

7,112  %

65

3,093  %

5,908  %

6,093  %

2,710  %

3,270  %

7,087  %

66

3,101  %

5,902  %

6,070  %

2,723  %

3,275  %

7,063  %

67

3,108  %

5,896  %

6,048  %

2,736  %

3,279  %

7,039  %

68

3,115  %

5,890  %

6,027  %

2,749  %

3,284  %

7,016  %

69

3,122  %

5,885  %

6,006  %

2,761  %

3,288  %

6,994  %

70

3,129  %

5,879  %

5,986  %

2,773  %

3,293  %

6,973  %

71

3,136  %

5,874  %

5,966  %

2,785  %

3,297  %

6,952  %

72

3,142  %

5,869  %

5,947  %

2,796  %

3,301  %

6,932  %

73

3,148  %

5,864  %

5,929  %

2,807  %

3,305  %

6,912  %

74

3,154  %

5,859  %

5,911  %

2,817  %

3,309  %

6,893  %

75

3,160  %

5,854  %

5,893  %

2,828  %

3,313  %

6,874  %

76

3,166  %

5,849  %

5,876  %

2,838  %

3,317  %

6,856  %

77

3,172  %

5,845  %

5,859  %

2,848  %

3,320  %

6,838  %

78

3,177  %

5,840  %

5,843  %

2,857  %

3,324  %

6,821  %

79

3,182  %

5,836  %

5,827  %

2,867  %

3,327  %

6,804  %

80

3,187  %

5,832  %

5,812  %

2,876  %

3,331  %

6,788  %

81

3,193  %

5,828  %

5,797  %

2,885  %

3,334  %

6,772  %

82

3,197  %

5,824  %

5,782  %

2,893  %

3,337  %

6,756  %

83

3,202  %

5,820  %

5,768  %

2,902  %

3,340  %

6,741  %

84

3,207  %

5,816  %

5,754  %

2,910  %

3,343  %

6,726  %

85

3,212  %

5,812  %

5,740  %

2,918  %

3,346  %

6,712  %

86

3,216  %

5,809  %

5,727  %

2,926  %

3,349  %

6,697  %

87

3,221  %

5,805  %

5,714  %

2,934  %

3,352  %

6,684  %

88

3,225  %

5,802  %

5,701  %

2,941  %

3,355  %

6,670  %

89

3,229  %

5,798  %

5,689  %

2,949  %

3,358  %

6,657  %

90

3,233  %

5,795  %

5,677  %

2,956  %

3,360  %

6,644  %

91

3,237  %

5,792  %

5,665  %

2,963  %

3,363  %

6,631  %

92

3,241  %

5,789  %

5,653  %

2,970  %

3,365  %

6,619  %

93

3,245  %

5,786  %

5,642  %

2,977  %

3,368  %

6,607  %

94

3,249  %

5,783  %

5,631  %

2,983  %

3,370  %

6,595  %

95

3,252  %

5,780  %

5,620  %

2,990  %

3,373  %

6,583  %

96

3,256  %

5,777  %

5,609  %

2,996  %

3,375  %

6,572  %

97

3,260  %

5,774  %

5,598  %

3,002  %

3,377  %

6,561  %

98

3,263  %

5,771  %

5,588  %

3,008  %

3,380  %

6,550  %

99

3,266  %

5,768  %

5,578  %

3,014  %

3,382  %

6,539  %

100

3,270  %

5,766  %

5,568  %

3,020  %

3,384  %

6,529  %

101

3,273  %

5,763  %

5,559  %

3,026  %

3,386  %

6,519  %

102

3,276  %

5,760  %

5,549  %

3,031  %

3,388  %

6,509  %

103

3,279  %

5,758  %

5,540  %

3,037  %

3,390  %

6,499  %

104

3,282  %

5,755  %

5,531  %

3,042  %

3,392  %

6,489  %

105

3,285  %

5,753  %

5,522  %

3,048  %

3,394  %

6,480  %

106

3,288  %

5,751  %

5,513  %

3,053  %

3,396  %

6,470  %

107

3,291  %

5,748  %

5,505  %

3,058  %

3,398  %

6,461  %

108

3,294  %

5,746  %

5,496  %

3,063  %

3,400  %

6,452  %

109

3,297  %

5,744  %

5,488  %

3,068  %

3,402  %

6,444  %

110

3,300  %

5,741  %

5,480  %

3,073  %

3,404  %

6,435  %

111

3,302  %

5,739  %

5,472  %

3,077  %

3,405  %

6,427  %

112

3,305  %

5,737  %

5,464  %

3,082  %

3,407  %

6,418  %

113

3,308  %

5,735  %

5,457  %

3,087  %

3,409  %

6,410  %

114

3,310  %

5,733  %

5,449  %

3,091  %

3,411  %

6,402  %

115

3,313  %

5,731  %

5,442  %

3,096  %

3,412  %

6,394  %

116

3,315  %

5,729  %

5,434  %

3,100  %

3,414  %

6,386  %

117

3,318  %

5,727  %

5,427  %

3,104  %

3,415  %

6,379  %

118

3,320  %

5,725  %

5,420  %

3,108  %

3,417  %

6,371  %

119

3,322  %

5,723  %

5,413  %

3,112  %

3,418  %

6,364  %

120

3,325  %

5,721  %

5,406  %

3,116  %

3,420  %

6,357  %

121

3,327  %

5,719  %

5,400  %

3,120  %

3,421  %

6,350  %

122

3,329  %

5,718  %

5,393  %

3,124  %

3,423  %

6,343  %

123

3,331  %

5,716  %

5,387  %

3,128  %

3,424  %

6,336  %

124

3,334  %

5,714  %

5,380  %

3,132  %

3,426  %

6,329  %

125

3,336  %

5,712  %

5,374  %

3,136  %

3,427  %

6,322  %

126

3,338  %

5,711  %

5,368  %

3,139  %

3,429  %

6,316  %

127

3,340  %

5,709  %

5,362  %

3,143  %

3,430  %

6,309  %

128

3,342  %

5,707  %

5,356  %

3,147  %

3,431  %

6,303  %

129

3,344  %

5,706  %

5,350  %

3,150  %

3,433  %

6,297  %

130

3,346  %

5,704  %

5,344  %

3,154  %

3,434  %

6,291  %

131

3,348  %

5,703  %

5,338  %

3,157  %

3,435  %

6,285  %

132

3,350  %

5,701  %

5,333  %

3,160  %

3,436  %

6,279  %

133

3,352  %

5,700  %

5,327  %

3,164  %

3,438  %

6,273  %

134

3,353  %

5,698  %

5,322  %

3,167  %

3,439  %

6,267  %

135

3,355  %

5,697  %

5,316  %

3,170  %

3,440  %

6,261  %

136

3,357  %

5,695  %

5,311  %

3,173  %

3,441  %

6,256  %

137

3,359  %

5,694  %

5,306  %

3,176  %

3,442  %

6,250  %

138

3,361  %

5,692  %

5,301  %

3,179  %

3,443  %

6,245  %

139

3,362  %

5,691  %

5,296  %

3,182  %

3,445  %

6,239  %

140

3,364  %

5,690  %

5,291  %

3,185  %

3,446  %

6,234  %

141

3,366  %

5,688  %

5,286  %

3,188  %

3,447  %

6,229  %

142

3,367  %

5,687  %

5,281  %

3,191  %

3,448  %

6,224  %

143

3,369  %

5,686  %

5,276  %

3,194  %

3,449  %

6,219  %

144

3,371  %

5,684  %

5,272  %

3,197  %

3,450  %

6,214  %

145

3,372  %

5,683  %

5,267  %

3,200  %

3,451  %

6,209  %

146

3,374  %

5,682  %

5,262  %

3,202  %

3,452  %

6,204  %

147

3,375  %

5,681  %

5,258  %

3,205  %

3,453  %

6,199  %

148

3,377  %

5,679  %

5,253  %

3,208  %

3,454  %

6,194  %

149

3,378  %

5,678  %

5,249  %

3,210  %

3,455  %

6,190  %

150

3,380  %

5,677  %

5,245  %

3,213  %

3,456  %

6,185  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Realas

Ženminbi juanis

Ringitas

Rusijos rublis

Singapūro doleris

Pietų Korėjos vonas

1

4,887  %

2,229  %

1,547  %

4,738  %

0,225  %

0,664  %

2

6,364  %

2,342  %

1,821  %

5,376  %

0,343  %

0,871  %

3

7,250  %

2,443  %

2,056  %

5,823  %

0,550  %

1,062  %

4

7,858  %

2,536  %

2,272  %

6,172  %

0,790  %

1,206  %

5

8,236  %

2,625  %

2,463  %

6,419  %

1,014  %

1,301  %

6

8,482  %

2,712  %

2,647  %

6,601  %

1,204  %

1,365  %

7

8,636  %

2,794  %

2,834  %

6,731  %

1,360  %

1,420  %

8

8,714  %

2,871  %

3,021  %

6,814  %

1,484  %

1,472  %

9

8,751  %

2,943  %

3,210  %

6,867  %

1,577  %

1,514  %

10

8,759  %

3,010  %

3,400  %

6,900  %

1,642  %

1,540  %

11

8,740  %

3,073  %

3,584  %

6,911  %

1,682  %

1,548  %

12

8,702  %

3,130  %

3,752  %

6,906  %

1,704  %

1,545  %

13

8,650  %

3,184  %

3,900  %

6,888  %

1,718  %

1,537  %

14

8,589  %

3,234  %

4,029  %

6,861  %

1,726  %

1,530  %

15

8,521  %

3,282  %

4,137  %

6,827  %

1,734  %

1,525  %

16

8,449  %

3,326  %

4,226  %

6,789  %

1,743  %

1,524  %

17

8,374  %

3,367  %

4,298  %

6,747  %

1,754  %

1,529  %

18

8,298  %

3,407  %

4,355  %

6,702  %

1,769  %

1,539  %

19

8,222  %

3,444  %

4,400  %

6,657  %

1,788  %

1,556  %

20

8,147  %

3,479  %

4,433  %

6,610  %

1,812  %

1,580  %

21

8,073  %

3,512  %

4,456  %

6,564  %

1,841  %

1,611  %

22

8,000  %

3,543  %

4,471  %

6,518  %

1,874  %

1,646  %

23

7,929  %

3,573  %

4,478  %

6,473  %

1,909  %

1,685  %

24

7,860  %

3,601  %

4,480  %

6,429  %

1,946  %

1,726  %

25

7,793  %

3,628  %

4,478  %

6,385  %

1,984  %

1,768  %

26

7,728  %

3,653  %

4,473  %

6,343  %

2,022  %

1,811  %

27

7,666  %

3,677  %

4,465  %

6,302  %

2,059  %

1,854  %

28

7,606  %

3,701  %

4,455  %

6,262  %

2,097  %

1,896  %

29

7,548  %

3,723  %

4,443  %

6,224  %

2,133  %

1,938  %

30

7,493  %

3,744  %

4,430  %

6,187  %

2,169  %

1,978  %

31

7,440  %

3,764  %

4,416  %

6,151  %

2,204  %

2,018  %

32

7,388  %

3,783  %

4,402  %

6,117  %

2,238  %

2,057  %

33

7,339  %

3,801  %

4,387  %

6,084  %

2,271  %

2,094  %

34

7,292  %

3,818  %

4,372  %

6,052  %

2,303  %

2,131  %

35

7,247  %

3,835  %

4,357  %

6,021  %

2,334  %

2,166  %

36

7,203  %

3,851  %

4,342  %

5,992  %

2,364  %

2,200  %

37

7,162  %

3,866  %

4,327  %

5,963  %

2,393  %

2,233  %

38

7,122  %

3,881  %

4,313  %

5,936  %

2,420  %

2,264  %

39

7,083  %

3,895  %

4,298  %

5,910  %

2,447  %

2,295  %

40

7,047  %

3,909  %

4,284  %

5,885  %

2,473  %

2,324  %

41

7,011  %

3,922  %

4,270  %

5,860  %

2,498  %

2,352  %

42

6,977  %

3,934  %

4,257  %

5,837  %

2,522  %

2,379  %

43

6,945  %

3,946  %

4,243  %

5,815  %

2,545  %

2,406  %

44

6,914  %

3,958  %

4,231  %

5,793  %

2,567  %

2,431  %

45

6,883  %

3,969  %

4,218  %

5,772  %

2,588  %

2,455  %

46

6,854  %

3,980  %

4,206  %

5,752  %

2,609  %

2,479  %

47

6,827  %

3,990  %

4,194  %

5,733  %

2,629  %

2,501  %

48

6,800  %

4,000  %

4,183  %

5,714  %

2,648  %

2,523  %

49

6,774  %

4,010  %

4,172  %

5,696  %

2,667  %

2,544  %

50

6,749  %

4,019  %

4,161  %

5,679  %

2,685  %

2,564  %

51

6,725  %

4,028  %

4,151  %

5,662  %

2,702  %

2,584  %

52

6,702  %

4,037  %

4,141  %

5,646  %

2,718  %

2,603  %

53

6,680  %

4,045  %

4,131  %

5,630  %

2,735  %

2,621  %

54

6,658  %

4,053  %

4,122  %

5,615  %

2,750  %

2,639  %

55

6,637  %

4,061  %

4,113  %

5,601  %

2,765  %

2,656  %

56

6,617  %

4,068  %

4,104  %

5,587  %

2,780  %

2,672  %

57

6,598  %

4,076  %

4,095  %

5,573  %

2,794  %

2,688  %

58

6,579  %

4,083  %

4,087  %

5,560  %

2,807  %

2,704  %

59

6,561  %

4,090  %

4,079  %

5,547  %

2,821  %

2,718  %

60

6,543  %

4,096  %

4,071  %

5,535  %

2,833  %

2,733  %

61

6,526  %

4,103  %

4,063  %

5,523  %

2,846  %

2,747  %

62

6,510  %

4,109  %

4,056  %

5,512  %

2,858  %

2,760  %

63

6,494  %

4,115  %

4,049  %

5,500  %

2,869  %

2,774  %

64

6,478  %

4,121  %

4,042  %

5,490  %

2,881  %

2,786  %

65

6,463  %

4,127  %

4,035  %

5,479  %

2,891  %

2,799  %

66

6,449  %

4,132  %

4,029  %

5,469  %

2,902  %

2,811  %

67

6,435  %

4,138  %

4,022  %

5,459  %

2,912  %

2,822  %

68

6,421  %

4,143  %

4,016  %

5,449  %

2,922  %

2,834  %

69

6,408  %

4,148  %

4,010  %

5,440  %

2,932  %

2,845  %

70

6,395  %

4,153  %

4,004  %

5,431  %

2,942  %

2,855  %

71

6,382  %

4,158  %

3,999  %

5,422  %

2,951  %

2,866  %

72

6,370  %

4,162  %

3,993  %

5,413  %

2,960  %

2,876  %

73

6,358  %

4,167  %

3,988  %

5,405  %

2,968  %

2,886  %

74

6,346  %

4,171  %

3,983  %

5,397  %

2,977  %

2,895  %

75

6,335  %

4,176  %

3,978  %

5,389  %

2,985  %

2,905  %

76

6,324  %

4,180  %

3,973  %

5,381  %

2,993  %

2,914  %

77

6,313  %

4,184  %

3,968  %

5,373  %

3,001  %

2,923  %

78

6,303  %

4,188  %

3,963  %

5,366  %

3,009  %

2,931  %

79

6,292  %

4,192  %

3,958  %

5,359  %

3,016  %

2,940  %

80

6,283  %

4,196  %

3,954  %

5,352  %

3,023  %

2,948  %

81

6,273  %

4,200  %

3,950  %

5,345  %

3,031  %

2,956  %

82

6,263  %

4,203  %

3,945  %

5,338  %

3,037  %

2,964  %

83

6,254  %

4,207  %

3,941  %

5,332  %

3,044  %

2,972  %

84

6,245  %

4,210  %

3,937  %

5,326  %

3,051  %

2,979  %

85

6,236  %

4,214  %

3,933  %

5,319  %

3,057  %

2,986  %

86

6,228  %

4,217  %

3,929  %

5,313  %

3,064  %

2,993  %

87

6,219  %

4,220  %

3,926  %

5,307  %

3,070  %

3,000  %

88

6,211  %

4,223  %

3,922  %

5,302  %

3,076  %

3,007  %

89

6,203  %

4,226  %

3,918  %

5,296  %

3,082  %

3,014  %

90

6,195  %

4,229  %

3,915  %

5,291  %

3,087  %

3,020  %

91

6,188  %

4,232  %

3,911  %

5,285  %

3,093  %

3,027  %

92

6,180  %

4,235  %

3,908  %

5,280  %

3,098  %

3,033  %

93

6,173  %

4,238  %

3,904  %

5,275  %

3,104  %

3,039  %

94

6,166  %

4,241  %

3,901  %

5,270  %

3,109  %

3,045  %

95

6,159  %

4,244  %

3,898  %

5,265  %

3,114  %

3,051  %

96

6,152  %

4,246  %

3,895  %

5,260  %

3,119  %

3,056  %

97

6,145  %

4,249  %

3,892  %

5,255  %

3,124  %

3,062  %

98

6,138  %

4,251  %

3,889  %

5,250  %

3,129  %

3,067  %

99

6,132  %

4,254  %

3,886  %

5,246  %

3,134  %

3,073  %

100

6,126  %

4,256  %

3,883  %

5,241  %

3,138  %

3,078  %

101

6,119  %

4,259  %

3,880  %

5,237  %

3,143  %

3,083  %

102

6,113  %

4,261  %

3,878  %

5,233  %

3,147  %

3,088  %

103

6,107  %

4,263  %

3,875  %

5,229  %

3,152  %

3,093  %

104

6,102  %

4,266  %

3,872  %

5,224  %

3,156  %

3,098  %

105

6,096  %

4,268  %

3,870  %

5,220  %

3,160  %

3,103  %

106

6,090  %

4,270  %

3,867  %

5,216  %

3,164  %

3,108  %

107

6,085  %

4,272  %

3,865  %

5,212  %

3,169  %

3,112  %

108

6,079  %

4,274  %

3,862  %

5,209  %

3,173  %

3,117  %

109

6,074  %

4,276  %

3,860  %

5,205  %

3,176  %

3,121  %

110

6,069  %

4,278  %

3,857  %

5,201  %

3,180  %

3,125  %

111

6,063  %

4,280  %

3,855  %

5,198  %

3,184  %

3,130  %

112

6,058  %

4,282  %

3,853  %

5,194  %

3,188  %

3,134  %

113

6,053  %

4,284  %

3,851  %

5,191  %

3,191  %

3,138  %

114

6,049  %

4,286  %

3,848  %

5,187  %

3,195  %

3,142  %

115

6,044  %

4,288  %

3,846  %

5,184  %

3,198  %

3,146  %

116

6,039  %

4,290  %

3,844  %

5,180  %

3,202  %

3,150  %

117

6,035  %

4,292  %

3,842  %

5,177  %

3,205  %

3,154  %

118

6,030  %

4,293  %

3,840  %

5,174  %

3,209  %

3,157  %

119

6,026  %

4,295  %

3,838  %

5,171  %

3,212  %

3,161  %

120

6,021  %

4,297  %

3,836  %

5,168  %

3,215  %

3,165  %

121

6,017  %

4,299  %

3,834  %

5,165  %

3,218  %

3,168  %

122

6,013  %

4,300  %

3,832  %

5,162  %

3,221  %

3,172  %

123

6,008  %

4,302  %

3,830  %

5,159  %

3,225  %

3,175  %

124

6,004  %

4,303  %

3,828  %

5,156  %

3,228  %

3,179  %

125

6,000  %

4,305  %

3,826  %

5,153  %

3,231  %

3,182  %

126

5,996  %

4,307  %

3,825  %

5,150  %

3,233  %

3,186  %

127

5,992  %

4,308  %

3,823  %

5,147  %

3,236  %

3,189  %

128

5,988  %

4,310  %

3,821  %

5,145  %

3,239  %

3,192  %

129

5,985  %

4,311  %

3,819  %

5,142  %

3,242  %

3,195  %

130

5,981  %

4,313  %

3,818  %

5,139  %

3,245  %

3,198  %

131

5,977  %

4,314  %

3,816  %

5,137  %

3,247  %

3,201  %

132

5,974  %

4,315  %

3,814  %

5,134  %

3,250  %

3,204  %

133

5,970  %

4,317  %

3,813  %

5,132  %

3,253  %

3,207  %

134

5,967  %

4,318  %

3,811  %

5,129  %

3,255  %

3,210  %

135

5,963  %

4,319  %

3,810  %

5,127  %

3,258  %

3,213  %

136

5,960  %

4,321  %

3,808  %

5,124  %

3,260  %

3,216  %

137

5,956  %

4,322  %

3,807  %

5,122  %

3,263  %

3,219  %

138

5,953  %

4,323  %

3,805  %

5,120  %

3,265  %

3,221  %

139

5,950  %

4,325  %

3,804  %

5,117  %

3,268  %

3,224  %

140

5,947  %

4,326  %

3,802  %

5,115  %

3,270  %

3,227  %

141

5,943  %

4,327  %

3,801  %

5,113  %

3,272  %

3,230  %

142

5,940  %

4,328  %

3,799  %

5,111  %

3,275  %

3,232  %

143

5,937  %

4,330  %

3,798  %

5,108  %

3,277  %

3,235  %

144

5,934  %

4,331  %

3,797  %

5,106  %

3,279  %

3,237  %

145

5,931  %

4,332  %

3,795  %

5,104  %

3,281  %

3,240  %

146

5,928  %

4,333  %

3,794  %

5,102  %

3,284  %

3,242  %

147

5,925  %

4,334  %

3,793  %

5,100  %

3,286  %

3,245  %

148

5,922  %

4,335  %

3,791  %

5,098  %

3,288  %

3,247  %

149

5,919  %

4,336  %

3,790  %

5,096  %

3,290  %

3,249  %

150

5,917  %

4,337  %

3,789  %

5,094  %

3,292  %

3,252  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Turkijos lira

JAV doleris

Jena

1

19,020  %

0,086  %

–0,145  %

2

18,801  %

0,167  %

–0,130  %

3

18,698  %

0,392  %

–0,122  %

4

18,670  %

0,668  %

–0,111  %

5

18,708  %

0,936  %

–0,091  %

6

18,721  %

1,163  %

–0,066  %

7

18,725  %

1,341  %

–0,039  %

8

18,744  %

1,479  %

–0,011  %

9

18,746  %

1,595  %

0,019  %

10

18,693  %

1,695  %

0,053  %

11

18,587  %

1,778  %

0,085  %

12

18,439  %

1,847  %

0,116  %

13

18,256  %

1,903  %

0,147  %

14

18,044  %

1,950  %

0,178  %

15

17,809  %

1,989  %

0,210  %

16

17,555  %

2,022  %

0,242  %

17

17,286  %

2,050  %

0,272  %

18

17,006  %

2,073  %

0,298  %

19

16,718  %

2,090  %

0,319  %

20

16,425  %

2,103  %

0,334  %

21

16,131  %

2,111  %

0,342  %

22

15,836  %

2,115  %

0,347  %

23

15,544  %

2,119  %

0,351  %

24

15,257  %

2,123  %

0,357  %

25

14,975  %

2,127  %

0,365  %

26

14,700  %

2,133  %

0,378  %

27

14,432  %

2,139  %

0,396  %

28

14,174  %

2,141  %

0,418  %

29

13,923  %

2,139  %

0,446  %

30

13,682  %

2,132  %

0,481  %

31

13,451  %

2,118  %

0,521  %

32

13,228  %

2,099  %

0,567  %

33

13,015  %

2,078  %

0,615  %

34

12,810  %

2,055  %

0,665  %

35

12,614  %

2,033  %

0,717  %

36

12,427  %

2,010  %

0,770  %

37

12,247  %

1,990  %

0,822  %

38

12,076  %

1,970  %

0,874  %

39

11,911  %

1,953  %

0,926  %

40

11,754  %

1,938  %

0,977  %

41

11,604  %

1,925  %

1,027  %

42

11,460  %

1,915  %

1,076  %

43

11,322  %

1,907  %

1,124  %

44

11,190  %

1,901  %

1,170  %

45

11,063  %

1,898  %

1,216  %

46

10,942  %

1,898  %

1,260  %

47

10,825  %

1,899  %

1,303  %

48

10,713  %

1,904  %

1,344  %

49

10,606  %

1,910  %

1,384  %

50

10,502  %

1,919  %

1,424  %

51

10,403  %

1,931  %

1,461  %

52

10,308  %

1,945  %

1,498  %

53

10,216  %

1,960  %

1,534  %

54

10,127  %

1,976  %

1,568  %

55

10,042  %

1,994  %

1,602  %

56

9,959  %

2,012  %

1,634  %

57

9,880  %

2,030  %

1,666  %

58

9,803  %

2,049  %

1,696  %

59

9,729  %

2,068  %

1,726  %

60

9,657  %

2,088  %

1,754  %

61

9,588  %

2,107  %

1,782  %

62

9,521  %

2,127  %

1,809  %

63

9,456  %

2,146  %

1,835  %

64

9,393  %

2,165  %

1,861  %

65

9,332  %

2,184  %

1,886  %

66

9,273  %

2,202  %

1,910  %

67

9,216  %

2,221  %

1,933  %

68

9,160  %

2,239  %

1,956  %

69

9,107  %

2,257  %

1,978  %

70

9,054  %

2,274  %

1,999  %

71

9,003  %

2,291  %

2,020  %

72

8,954  %

2,308  %

2,040  %

73

8,906  %

2,325  %

2,060  %

74

8,859  %

2,341  %

2,079  %

75

8,814  %

2,357  %

2,098  %

76

8,769  %

2,372  %

2,116  %

77

8,726  %

2,387  %

2,134  %

78

8,684  %

2,402  %

2,151  %

79

8,643  %

2,417  %

2,168  %

80

8,604  %

2,431  %

2,185  %

81

8,565  %

2,445  %

2,201  %

82

8,527  %

2,459  %

2,217  %

83

8,490  %

2,472  %

2,232  %

84

8,454  %

2,485  %

2,247  %

85

8,419  %

2,498  %

2,262  %

86

8,384  %

2,511  %

2,276  %

87

8,351  %

2,523  %

2,290  %

88

8,318  %

2,535  %

2,303  %

89

8,286  %

2,547  %

2,317  %

90

8,254  %

2,558  %

2,330  %

91

8,224  %

2,569  %

2,343  %

92

8,194  %

2,581  %

2,355  %

93

8,164  %

2,591  %

2,367  %

94

8,136  %

2,602  %

2,379  %

95

8,108  %

2,612  %

2,391  %

96

8,080  %

2,623  %

2,403  %

97

8,053  %

2,633  %

2,414  %

98

8,027  %

2,642  %

2,425  %

99

8,001  %

2,652  %

2,436  %

100

7,976  %

2,661  %

2,446  %

101

7,951  %

2,671  %

2,457  %

102

7,927  %

2,680  %

2,467  %

103

7,903  %

2,688  %

2,477  %

104

7,879  %

2,697  %

2,487  %

105

7,856  %

2,706  %

2,496  %

106

7,834  %

2,714  %

2,506  %

107

7,812  %

2,722  %

2,515  %

108

7,790  %

2,730  %

2,524  %

109

7,769  %

2,738  %

2,533  %

110

7,748  %

2,746  %

2,542  %

111

7,728  %

2,754  %

2,550  %

112

7,708  %

2,761  %

2,559  %

113

7,688  %

2,769  %

2,567  %

114

7,669  %

2,776  %

2,575  %

115

7,649  %

2,783  %

2,583  %

116

7,631  %

2,790  %

2,591  %

117

7,612  %

2,797  %

2,599  %

118

7,594  %

2,804  %

2,606  %

119

7,577  %

2,810  %

2,614  %

120

7,559  %

2,817  %

2,621  %

121

7,542  %

2,823  %

2,628  %

122

7,525  %

2,830  %

2,635  %

123

7,508  %

2,836  %

2,642  %

124

7,492  %

2,842  %

2,649  %

125

7,476  %

2,848  %

2,656  %

126

7,460  %

2,854  %

2,663  %

127

7,445  %

2,860  %

2,669  %

128

7,429  %

2,866  %

2,676  %

129

7,414  %

2,871  %

2,682  %

130

7,399  %

2,877  %

2,688  %

131

7,385  %

2,882  %

2,695  %

132

7,370  %

2,888  %

2,701  %

133

7,356  %

2,893  %

2,707  %

134

7,342  %

2,898  %

2,713  %

135

7,328  %

2,904  %

2,718  %

136

7,315  %

2,909  %

2,724  %

137

7,301  %

2,914  %

2,730  %

138

7,288  %

2,919  %

2,735  %

139

7,275  %

2,924  %

2,741  %

140

7,262  %

2,928  %

2,746  %

141

7,250  %

2,933  %

2,752  %

142

7,237  %

2,938  %

2,757  %

143

7,225  %

2,942  %

2,762  %

144

7,213  %

2,947  %

2,767  %

145

7,201  %

2,952  %

2,772  %

146

7,189  %

2,956  %

2,777  %

147

7,178  %

2,960  %

2,782  %

148

7,166  %

2,965  %

2,787  %

149

7,155  %

2,969  %

2,792  %

150

7,144  %

2,973  %

2,796  %


II PRIEDAS

Fundamentalieji skirtumai suderinimo korekcijai apskaičiuoti

Šiame priede pateikti fundamentalieji skirtumai yra išreikšti baziniais punktais ir neapima jokio padidinimo pagal Direktyvos 2009/138/EB 77c straipsnio 1 dalies c punktą.

1.   Centrinės valdžios institucijų ir centrinių bankų pozicijos

Fundamentalieji skirtumai taikomi visomis valiutomis išreikštoms pozicijoms.

Nuo 11 iki 30 metų trukmės pozicijų fundamentalieji skirtumai yra lygūs 10 metų trukmės pozicijų fundamentaliesiems skirtumams.

Trukmė (metais)

Austrija

Belgija

Bulgarija

Kroatija

Čekija

Kipras

Danija

1

0

0

30

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

45

0

4

0

2

46

5

2

46

0

5

0

3

50

5

4

49

0

6

1

4

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

8

53

0

8

2

6

57

5

11

52

0

9

3

7

59

5

12

50

0

10

3

8

61

5

13

49

0


Trukmė (metais)

Estija

Suomija

Prancūzija

Vokietija

Graikija

Vengrija

Airija

1

0

0

0

0

378

4

15

2

0

0

0

0

235

4

21

3

1

0

0

0

209

4

24

4

2

0

0

0

182

4

25

5

3

0

0

0

167

4

26

6

4

0

0

0

164

4

27

7

5

0

0

0

162

4

28

8

6

0

1

0

166

2

29

9

7

0

2

0

168

1

30

10

8

0

3

0

170

4

30


Trukmė (metais)

Italija

Latvija

Lietuva

Liuksemburgas

Malta

Nyderlandai

Lenkija

1

6

5

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

19

14

14

0

24

0

4

4

21

15

16

0

25

0

4

5

24

17

18

0

26

0

4

6

25

19

20

0

27

0

4

7

27

20

22

0

28

0

4

8

28

21

23

1

29

0

4

9

30

22

24

2

30

0

4

10

31

23

25

2

30