ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 114

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. kovo 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/404, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429, sudaromi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašai ( 1 )

1

 

*

2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/405, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 į Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąrašai ( 1 )

118

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 3 31   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/404

2021 m. kovo 24 d.

kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429, sudaromi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), visų pirma į jo 230 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/429 nustatomi, be kita ko, gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas, ir jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d. Vienas iš šių gyvūnų sveikatos reikalavimų – vadovaujantis to reglamento 230 straipsnio 1 dalimi, tokios siuntos turi būti atvežtos iš trečiosios šalies, teritorijos arba jų zonos ar laikymo vietos;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 (2) papildomi Reglamento (ES) 2016/429 gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl iš trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, o jeigu vežami akvakultūros gyvūnai – laikymo vietų į Sąjungą įvežamų tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų. Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 3 straipsnio a punkte nustatyta, kad gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas gali būti leidžiama įvežti į Sąjungą tik tuo atveju, jei jos yra iš trečiosios šalies, teritorijos arba jų zonos ar laikymo vietos, įtrauktos į sąrašą, taikomą konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ar gyvūniniams produktams, įvežamiems pagal tame deleguotajame reglamente nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

(3)

todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, o jeigu vežami akvakultūros gyvūnai – laikymo vietų, iš kurių pagal Reglamento (ES) 2016/429 230 straipsnio 1 dalį turėtų būti leidžiama įvežti į Sąjungą tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, sąrašai;

(4)

dabar trečiųjų šalių ir teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašai yra nustatyti įvairiuose Komisijos aktuose. Tokie sąrašai visų pirma nustatyti Komisijos sprendime 2007/777/EB (3), Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (4), Komisijos reglamente (EB) Nr. 119/2009 (5), Komisijos reglamente (ES) Nr. 206/2010 (6), Komisijos reglamente (ES) Nr. 605/2010 (7), Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 139/2013 (8) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/759 (9) ir visi šie teisės aktai panaikinami Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 nuo 2021 m. balandžio 21 d. Kiti sąrašai nustatyti Komisijos sprendime 2006/168/EB (10), Komisijos sprendime 2008/636/EB (11), Komisijos reglamente (EB) Nr. 1251/2008 (12), Komisijos sprendime 2010/472/ES (13), Komisijos įgyvendinimo sprendime 2011/630/ES (14), Komisijos įgyvendinimo sprendime 2012/137/ES (15), Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/659 ir Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/294 (16) ir visi šie teisės aktai panaikinami šiuo įgyvendinimo reglamentu;

(5)

pagal naują Reglamentu (ES) 2016/429 nustatytą gyvūnų sveikatos sistemą trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių, remiantis gyvūnų sveikatos reikalavimais, leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, siuntas, sąrašus tikslinga sujungti viename Komisijos akte. Tai atitinka Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 įtvirtintą požiūrį, kuriuo vadovaujantis tokioms į Sąjungą įvežamoms siuntoms taikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai nustatyti viename Komisijos akte. Be to, juo suteikiama daugiau aiškumo ir skaidrumo Sąjungos teisės aktams;

(6)

dėl šios priežasties sprendimai 2006/168/EB, 2008/636/EB, Reglamentas (EB) Nr. 1251/2008, Sprendimas 2010/472/ES, įgyvendinimo sprendimai 2011/630/ES ir 2012/137/ES, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/659 ir Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/294 turėtų būti panaikinti nuo 2021 m. balandžio 21 d. todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti nauji trečiųjų šalių ir teritorijų arba jų zonų sąrašai, kuriais bus pakeisti trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų ar laikymo vietų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas, sąrašai. Dabartiniai sąrašai yra sudaryti atsižvelgiant atitinkamai tiek į gyvūnų sveikatą, tiek į maisto saugą. Tačiau nauji sąrašai turėtų būti sudaryti atskirai: atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) 2016/429, ir į maisto saugos reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) 2017/625;

(7)

tam tikrais atvejais tik tam tikros trečiosios šalies arba teritorijos zonos arba laikymo vietos atitinka visus Reglamento (ES) 2016/429 230 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus ir atitinkamus Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus. Tokiais atvejais įvežti į Sąjungą tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus turėtų būti leidžiama, tik jeigu jie yra iš tokių trečiosios šalies arba teritorijos zonų arba laikymo vietų. Todėl šiame reglamente turėtų būti kiekviename sąraše aiškiai apibrėžta (-os) trečiosios šalies arba teritorijos zona (-os) arba, jeigu vežami akvakultūros gyvūnai – laikymo vieta (-os), kuri (-os) atitinka minėtus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

(8)

Reglamento (ES) 2016/429 231 straipsnio c punkte nustatyta, kad Komisijos pagal to reglamento 230 straipsnio 1 dalį sudarytuose sąrašuose taip pat turėtų būti nurodytos konkrečios sąlygos ir gyvūnų sveikatos garantijos, susijusios su į sąrašą įtrauktomis ligomis, kurių turi laikytis trečiosios šalys arba teritorijos. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti atitinkamai nustatytos tokios konkrečios sąlygos ir gyvūnų sveikatos garantijos, atsižvelgiant į konkrečią gyvūnų sveikatos būklę kilmės trečiojoje šalyje, teritorijoje arba jų zonoje arba, jei vežami akvakultūros gyvūnai – laikymo vietoje, taip pat konkreti susijusių gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų rūšis ir kategorija;

(9)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 VI dalyje išdėstytos konkrečios taisyklės, taikomos įvežant į Sąjungą tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kurių galutinė paskirties vieta nėra Sąjunga, siuntas ir tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kurie kilę iš Sąjungos ir yra grąžinami į ją, siuntas. Minėtu reglamentu visų pirma nustatyta, kad galima leisti įvežti į Sąjungą tokias siuntas, kurios neatitinka visų susijusių gyvūnų sveikatos reikalavimų, jeigu laikomasi konkrečių sąlygų. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos konkrečios gyvūnų sveikatos sąlygos, kurias turėtų atitikti tokios siuntos, kad jas būtų galima įvežti į Sąjungą;

(10)

pagal EEE susitarimą EEE narėmis esančios ELPA valstybės nėra trečiosios šalys, kai jos prekiauja su ES valstybėmis narėmis EEE susitarimo reglamentuojamose srityse;

(11)

kadangi šiame reglamente nustatytos taisyklės turi būti taikomos kartu su Reglamente (ES) 2016/429 ir Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatytomis taisyklėmis, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu sudaromi trečiųjų šalių ar teritorijų arba jų zonų, o akvakultūros gyvūnų atveju – laikymo vietų, iš kurių turi būti leidžiama įvežti į Sąjungą tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, siuntų sąrašai. Sąrašai ir tam tikros su tais sąrašais susijusios taisyklės yra nustatytos šio reglamento XXII priede.

Juo taip pat nustatomos konkrečios sąlygos ir gyvūnų sveikatos garantijos, taikomos įvežant į Sąjungą tam tikras siuntas, ir nurodoma, kokius veterinarijos sertifikatų pavyzdžius turi naudoti siuntų kilmės trečioji šalis.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 2 straipsnyje apibrėžti terminai.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų ar laikymo vietų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas, sąrašai

1.   Kompetentinga institucija tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, siuntas įvežti į Sąjungą leidžia tik tuo atveju, jei siuntos kilmės trečioji šalis, teritorija arba jų zona ar laikymo vieta yra įtraukta į sąrašą, taikomą konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ar gyvūniniams produktams, ir kartu pateikiamas veterinarijos sertifikatas, kuris turi būti pridedamas prie tokių rūšių ir kategorijų siuntų ir kuris nurodytas toliau išvardytų priedų 1 dalies lentelėse:

a)

II priedo, skirto kanopiniams gyvūnams, išskyrus:

i)

arklinių šeimos gyvūnus;

ii)

kanopinius gyvūnus, skirtus atskirtiems ūkiams;

b)

III priedo, skirto kanopiniams gyvūnams, skirtiems atskirtiems ūkiams;

c)

IV priedo, skirto arklinių šeimos gyvūnams;

d)

V priedo, skirto naminiams paukščiams ir jų genetinės medžiagos produktams;

e)

VI priedo, skirto nelaisvėje laikomiems paukščiams ir jų genetinės medžiagos produktams;

f)

VII priedo, skirto bičių motinoms ir kamanėms;

g)

VIII priedo, skirto šunims, katėms ir šeškams;

h)

IX priedo, skirto galvijų genetinės medžiagos produktams;

i)

X priedo, skirto avių ir ožkų genetinės medžiagos produktams;

j)

XI priedo, skirto kiaulių genetinės medžiagos produktams;

k)

XII priedo, skirto arklinių šeimos gyvūnų genetinės medžiagos produktams;

l)

XIII priedo, skirto šviežiai naminių kanopinių gyvūnų mėsai;

m)

XIV priedo, skirto naminių paukščių ir medžiojamųjų paukščių šviežiai mėsai;

n)

XV priedo, skirto kanopinių gyvūnų, naminių paukščių ir medžiojamųjų paukščių mėsos gaminiams, nurodytiems:

i)

1 dalies A skirsnyje (mėsos gaminiams, apdorotiems nespecifiniu riziką mažinančiu apdorojimo būdu „A“ arba mėsos gaminiams, apdorotiems apdorojimo būdais „B“, „C“ arba „D“, nurodytais Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 XXVI priede);

ii)

1 dalies B skirsnyje (kanopinių gyvūnų, naminių paukščių ir medžiojamųjų paukščių vytintai mėsai / džiovinta mėsai);

o)

XVI priedo, skirto žarnoms (apvalkalams);

p)

XVII priedo, skirto pienui, priešpieniui ir priešpienio pagrindu pagamintiems produktams, pieno gaminiams iš žalio pieno ir pieno gaminiams, kurių neprivaloma apdoroti specifiniu snukio ir nagų ligos riziką mažinančiu būdu;

q)

XVIII priedo, skirto pieno gaminiams, kuriuos privaloma apdoroti specifiniu snukio ir nagų ligos riziką mažinančiu būdu;

r)

XIX priedo, skirto kiaušiniams ir kiaušinių gaminiams;

s)

XX priedo, skirto asmeniniam naudojimui skirtiems gyvūniniams produktams;

t)

XXI priedo, skirto akvakultūros ūkiams, paleisti į laisvę ar kitiems tikslams nei tiesiogiai vartoti žmonėms skirtiems į sąrašą įtrauktų rūšių vandens gyvūnams, tam tikriems į sąrašą įtrauktų rūšių vandens gyvūnams ir iš tų rūšių gyvūnų gautiems žmonėms vartoti skirtiems gyvūniniams produktams.

2.   Kompetentinga institucija tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas leidžia įvežti į Sąjungą iš XXII priedo 1 dalies lentelėje išvardytų trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, tik jeigu tai yra:

a)

tos lentelės 3 skiltyje nurodytų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntos ir Sąjunga nėra galutinė jų paskirties vieta;

arba

b)

tos lentelės 4 skiltyje nurodytų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntos ir jos yra kilusios iš Sąjungos ir yra grąžinamos į ją po gabenimo tranzitu per trečiąją šalį arba teritoriją arba jos zoną.

4 straipsnis

Konkrečios sąlygos ir gyvūnų sveikatos garantijos, taikomos įvežant į Sąjungą gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus

Valstybės narės įvežti į Sąjungą siuntas, kurioms taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, leidžia, tik jeigu jos atitinka, kai taikoma, konkrečias sąlygas ir gyvūnų sveikatos garantijas, išdėstytas atitinkamame priede, skirtame konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams bei trečiajai šaliai, teritorijai arba jų zonai, arba, kai vežami akvakultūros gyvūnai – laikymo vietai.

5 straipsnis

Panaikinimas

Šie teisės aktai panaikinami nuo 2021 m. balandžio 21 d.:

Komisijos sprendimas 2006/168/EB;

Komisijos sprendimas 2008/636/EB;

Komisijos sprendimas 2010/472/ES;

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/630/ES;

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/137/ES;

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/659;

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/294;

Komisijos sprendimas 2000/585/EB.

6 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas iš trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių jas leidžiama įvežti į Sąjungą pagal toliau nurodytus Komisijos aktus ir prie kurių pridedamas pagal tuos Komisijos aktus išduotas atitinkamas sertifikatas, leidžiama įvežti į Sąjungą iki 2021 m. spalio 20 d., su sąlyga, kad sertifikatą pasirašė asmuo, įgaliotas pasirašyti sertifikatą pagal tuos Komisijos aktus iki 2021 m. rugpjūčio 21 d.:

Komisijos sprendimą 2006/168/EB;

Komisijos sprendimą 2007/777/EB;

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 798/2008;

Komisijos sprendimą 2008/636/EB;

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1251/2008;

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 206/2010;

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 605/2010;

Komisijos sprendimą 2010/472/ES;

Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2011/630/ES;

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 28/2012;

Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/137/ES;

Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 139/2013;

Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/759;

Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/659;

Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/294.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).

(2)  2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

(3)  2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/777/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinantis Sprendimą 2005/432/EB (OL L 312, 2007 11 30, p. 49).

(4)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(5)  2009 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 119/2009, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių importuojama į Bendriją arba vežama per ją tranzitu laukinių leporidae genties gyvūnų, tam tikrų laukinių sausumos žinduolių ir ūkiuose auginamų triušių mėsa, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 39, 2009 2 10, p. 12).

(6)  2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1).

(7)  2010 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2010, kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną, pieno gaminius, priešpienį ir priešpienio gaminius, skirtus vartoti žmonėms (OL L 175, 2010 7 10, p. 1).

(8)  2013 m. sausio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 139/2013, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Sąjungą įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (OL L 47, 2013 2 20, p. 1).

(9)  2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759, kuriuo sudaromi trečiųjų šalių, jų dalių ir teritorijų, iš kurių valstybės narės turi leisti įvežti į Sąjungą tam tikrus žmonių maistui skirtus gyvūninius produktus, sąrašai, nustatomi sertifikavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2074/2005 ir panaikinamas Sprendimas 2003/812/EB (OL L 126, 2016 5 14, p. 13).

(10)  2006 m. sausio 4 d. Komisijos sprendimas 2006/168/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo reikalavimus galvijų embrionų importui į Bendriją ir panaikinantis Sprendimą 2005/217/EB (OL L 57, 2006 2 28, p. 19).

(11)  2008 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas 2008/636/EB, nustatantis trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti kiaulių kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą (OL L 206, 2008 8 2, p. 32).

(12)  2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl akvakultūros gyvūnų ir jų produktų pateikimo rinkai ir importo į Bendriją reikalavimų bei dėl tokiais atvejais taikomų sertifikavimo reikalavimų ir kuriuo patvirtinamas gyvūnų platintojų rūšių sąrašas (OL L 337, 2008 12 16, p. 41).

(13)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/472/ES dėl avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Sąjungą (OL L 228, 2010 8 31, p. 74).

(14)  2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/630/ES dėl galvijų spermos importo į Sąjungą (OL L 247, 2011 9 24, p. 32).

(15)  2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/137/ES dėl naminių kuilių spermos importo į Sąjungą (OL L 64, 2012 3 3, p. 29).

(16)  2019 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/294, kuriuo nustatomas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti šunis, kates ir šeškus, sąrašas ir šių importuojamų gyvūnų veterinarijos sertifikato pavyzdys (OL L 48, 2019 2 20, p. 41).


I PRIEDAS

Bendrosios II–XXII priedų taisyklės

Šiame priede išdėstytos šios bendrosios II–XXII priedams taikomos taisyklės:

(1)

Kai gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą 3 straipsnyje nurodytas siuntas, atitinka visa kilmės trečioji šalis arba teritorija, ta trečioji šalis arba teritorija įtraukiama nurodant jos ISO kodą, o po jo – „0“.

(2)

Kai gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą 3 straipsnyje nurodytas siuntas, atitinka tik kilmės trečiosios šalies arba teritorijos zona, ta zona įtraukiama nurodant jos ISO kodą, o po jo – kitą skaičių, išskyrus „0“.

Tos zonos yra aprašytos atitinkamo priedo 2 dalyje.

(3)

Veterinarijos sertifikatų, skirtų 3 straipsnyje nurodytoms siuntoms ir nurodytų šios reglamento atitinkamo priedo 1 dalies lentelėje, pavyzdžiai yra pateikti:

(a)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/403 (1) II priede;

(b)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2235 III priede;

(c)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2236 II priede;

(4)

Konkrečios sąlygos, nurodytos 4 straipsnyje (jei yra nustatytos), yra išdėstytos atitinkamo priedo 1 dalies lentelėje ir aprašytos to paties priedo 3 dalies lentelėje.

(5)

Gyvūnų sveikatos garantijos, nurodytos 4 straipsnyje (jei yra nustatytos), yra išdėstytos atitinkamo priedo 1 dalies lentelėje ir aprašytos to paties priedo 4 dalies lentelėje.

(6)

II–XXII priedų 1 dalies lentelėje nurodytos galiojimo pabaigos ir galiojimo pradžios datos yra konkretūs laiko apribojimai, taikomi įvežant į Sąjungą 3 straipsnyje nurodytas siuntas iš atitinkamų zonų, kaip nustatyta Sąjungos taisyklėse.

(7)

Šveicarijai taikomi veterinarinio sertifikavimo reikalavimai yra reglamentuojami pagal Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais, patvirtintą 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimu 2002/309/EB (Euratomas) dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (OL L 114, 2002 4 30, p. 1).

(8)

Veterinarijos sertifikatams, kuriuos pagal šio reglamento II–XXI priedus turi išduoti Islandijos, Naujosios Zelandijos ir Kanados kompetentinga institucija, taikomi konkretūs sertifikavimo reikalavimai, nustatyti atitinkamuose Sąjungos ir tų trečiųjų šalių susitarimuose.

(9)

Izraeliui skirti įrašai suprantami kaip nuorodos į Izraelio Valstybę; jie netaikomi nuo 1967 m. birželio 5 d. Izraelio Valstybės administracijos kontroliuojamoms geografinėms teritorijoms, t. y. Golano aukštumoms, Gazos Ruožui, Rytų Jeruzalei ir likusiai Vakarų Kranto daliai.

(10)

Kai nurodoma Serbija, neįskaitoma Kosovo teritorija, kurioje, vadovaujantis 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1244, dabar įvestas tarptautinis administravimas.

(11)

Kai nurodomas Kosovas, šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.


(1)  2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/403, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429 ir (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų kategorijų sausumos gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir vežimo į kitą valstybę narę veterinarijos sertifikatų pavyzdžiais ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir su tais sertifikatais susijusiu oficialiu sertifikavimu, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/470/ES (OL L 113, 2021 3 31, p. 1).


II PRIEDAS

Kanopiniai gyvūnai (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus ir kanopinius gyvūnus, skirtus atskirtiems ūkiams)

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą kanopinių gyvūnų (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus ir kanopinius gyvūnus, skirtus atskirtiems ūkiams) siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies a punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Rūšys

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatas

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA- 0

Galvijai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

BOV-X

 

SN-MLV

 

 

Avys ir ožkos

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SN-MLV

 

 

Kiaulės

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

SUI-X

 

ALV

 

 

Kupranugarinių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

CAM-CER

 

SN-MLV

 

 

Kiti kanopiniai gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SN-MLV (2)

 

 

CH

Šveicarija

CH - 0

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

 

CL

Čilė

CL - 0

Galvijai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

BOV-X

 

 

 

 

Avys ir ožkos

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Kiaulės

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

SUI-X

 

 

 

 

Kupranugarinių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Elninių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Kiti kanopiniai gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grenlandija

GL - 0

Avys ir ožkos

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Kupranugarinių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Elninių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

CER-X

 

 

 

 

Kiti kanopiniai gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Islandija

IS - 0

Galvijai

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Avys ir ožkos

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Kiaulės

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

SUI-X, SUI-Y

KKM

 

 

 

Kupranugarinių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

CAM-CER

 

 

 

 

Elninių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

CAM-CER

 

 

 

 

Kiti kanopiniai gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ - 0

Galvijai

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Avys ir ožkos

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Kiaulės

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Kupranugarinių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

CAM-CER

 

 

 

 

Elninių šeimos gyvūnai

Tolesniam laikymui (1) ir skersti skirti gyvūnai

CAM-CER

 

 

 

 

Kiti kanopiniai gyvūnai

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US - 0

Kiaulės

Tolesniam laikymui skirti gyvūnai (1)

SUI-X

 

 

 

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Nėra

3 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

KKM

Kiaulių siuntos, kurios yra iš 1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytos zonos, per 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą turi būti ištirtos klasikiniam kiaulių marui nustatyti ir turi būti gauti neigiami rezultatai

4 DALIS

1 dalies lentelės 7 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

BRU

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų Brucella abortus, B. melitensis ir B.suis infekcija

TB

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) infekcija

MLV

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcija

SN-MLV

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra sezoniškai neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcija

SN-EHL

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra sezoniškai neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija

EGL

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų enzootine galvijų leukoze

IGR

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų infekciniu galvijų rinotracheitu ir (arba) infekciniu pustuliniu vulvovaginitu

GVD

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų galvijų virusinė diarėja

ALV

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta tam tikrų 3 skiltyje nurodytų rūšių gyvūnų Aujeskio ligos viruso infekcija


(1)  Tolesniam laikymui skirti gyvūnai – gyvūnai, skirti gyvus gyvūnus laikantiems ūkiams, o ne skerdykloms

(2)  Tik pagal reglamentą (ES) 2018/1882 (OL L 308, 2018 12 4, p. 21) įtrauktoms rūšims


III PRIEDAS

ATSKIRTIEMS ŪKIAMS SKIRTI KANOPINIAI GYVŪNAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą atskirtiems ūkiams skirtų kanopinių gyvūnų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies b punkte, sąrašas

Kanopinių gyvūnų, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą iš visų trečiųjų šalių ir teritorijų, įtrauktų į šios dalies lentelę, atskirtų ūkių, įtrauktų į sąrašą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 29 straipsnį, į Sąjungoje esančius atskirtus ūkius

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

1

2

3

4

5

AL

Albanija

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australija

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahreinas

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazilija

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botsvana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Baltarusija

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belizas

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

CL

Čilė

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Kinija

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Kosta Rika

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Alžyras

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopija

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Folklando Salos

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Honkongas

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Hondūras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Izraelis

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Indija

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Islandija

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japonija

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenija

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Marokas

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Juodkalnija

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskaras

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauricijus

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Meksika

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibija

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paragvajus

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Serbija

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rusija

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapūras

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

Salvadoras

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Esvatinis

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Tailandas

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunisas

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turkija

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukraina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Urugvajus

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Pietų Afrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabvė

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Nėra

3 DALIS

1 dalies lentelės 4 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Nėra

4 DALIS

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

Taikomos II priedo 4 dalies lentelėje pateiktos gyvūnų sveikatos garantijos.


IV PRIEDAS

ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies c punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zona,

nurodyta II priedo 2 dalyje

Sanitarinė grupė

Kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatas

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE - 0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR - 0

D

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australija

AU - 0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

BA-0

B

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbadosas

BB - 0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahreinas

BH - 0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM - 0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivija

BO - 0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-1

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Baltarusija

BY - 0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA - 0

C

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

A

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

 

CL

Čilė

CL-0

C

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Kinija

CN-1

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Registruoti arkliai

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

CR-1

D

Registruoti arkliai

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Alžyras

DZ-0

E

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egiptas

EG-1

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Folklando Salos

FK-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Honkongas

HK-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izraelis

IL-0

E

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Islandija

IS-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamaika

JM-0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordanija

JO-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japonija

JP-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgizija

KG-1

B

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Pietų Korėja

KR-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuveitas

KW-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2019 11 28

2020 11 27

LB

Libanas

LB-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Marokas

MA-0

E

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Juodkalnija

ME-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Makao

MO-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malaizija

MY-1

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2020 09 07

 

MU

Mauricijus

MU-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-1

C

Registruoti arkliai

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Omanas

OM-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paragvajus

PY-0

D

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Kataras

QA-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbija

RS-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-1

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saudo Arabija

SA-1

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapūras

SG-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Tailandas

TH-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2020 04 06

 

TN

Tunisas

TN-0

E

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turkija

TR-1

E

Registruoti arkliai;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2020 m. balandžio mėn.

2020 11 27

UA

Ukraina

UA-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

C

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Urugvajus

UY-0

D

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Pietų Afrika

ZA-1

F

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Komisijos sprendimas 2008/698/EB

 

2011 05 03

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Kodas

(zonos)

Zonos aprašymas

Brazilija

BR-1

Paranos ir Rio de Žaneiro valstijos

Kinija

CN-1

Guangdongo provincijos Guangdžou savivaldybės Conghua miesto, įskaitant biologinio saugumo magistralinį koridorių nuo Guangdžou ir Honkongo oro uostų ir iki jų, esanti zona, neužkrėsta arklinių šeimos gyvūnų ligomis (žr. išsamesnį aprašymą toliau).

Guangdongo provincijoje esanti konkreti zona, neužkrėsta arklinių šeimos gyvūnų ligomis, ribojama taip:

pagrindinė zona: Conghua miesto Lingkou miestelio Žešujaus kaime esantis jojimo klubas ir teritorija penkių kilometrų spinduliu aplink jį, kurią kontroliuoja 105 valstybinės magistralės kelių kontrolės postas;

priežiūros zona: visi Conghua miesto administraciniai vienetai, esantys aplink pagrindinę zoną, kurių plotas yra 2 009km2;

apsaugos zona:

išorinės šių gretimų administracinių vienetų, esančių aplink priežiūros zoną, ribos:

Bajūno rajonas, Conghua miesto Luogango rajonas,

Guangdžou savivaldybės Huadu rajonas,

Dzengčengo miestas,

Čingjuano miesto Čingčengo rajono administraciniai vienetai,

Fogango apskritis,

Sinfengo apskritis,

Longmeno apskritis

biologinio saugumo magistralinis koridorius: magistralių tinklo sistema, jungianti arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėstą zoną iki Guangdžou ir Honkongo oro uostų, kurioje vykdoma aktyvioji ligų priežiūra;

karantino teritorija, kurioje arkliai laikomi prieš juos įvežant: apsaugos zonoje esančio karantino patalpos, kurias paskyrė kompetentinga institucija arklinių šeimos gyvūnams iš kitų Kinijos teritorijos dalių ruošti įvežti į zoną, neužkrėstą arklinių šeimos gyvūnų ligomis.

CN-2

Pasaulio čempionato vieta Šanchajaus 2010 m. parodos „EXPO“ teritorijoje, įskaitant koridorių iš Šanchajaus Pudongo tarptautinio oro uosto Naujojo Pudongo šiaurinėje dalyje ir Šanchajaus municipalinės srities Minhango rajono rytinę dalį (žr. išsamesnį aprašymą toliau).

Šanchajaus municipalinės srities ribos:

vakarinės ribos: Huangpu upė nuo žiočių šiaurėje iki Dadžipo upės išsišakojimo,

pietinės ribos: nuo Huangpu upės išsišakojimo iki Dadžipo upės žiočių rytuose,

šiaurinės ir rytinės ribos: pakrantės linija.

Kosta Rika

CR-1

San Chosė municipalinė sritis

Egiptas

EG-1

Arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėsta zona aplink Egipto ginkluotųjų pajėgų veterinarijos ligoninę, palei an Nasro kelią, priešais Al Ahly klubą Kaire, ir palei magistralinį koridorių į Kairo tarptautinį oro uostą (žr. išsamesnį aprašymą toliau).

Arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėsta zona (apie 0,1 km2 ploto) aplink Egipto ginkluotųjų pajėgų veterinarijos ligoninę, palei an Nasro kelią, priešais Al Ahly klubą rytiniame Kairo priemiestyje (30°04′19,6″ šiaurės platumos ir 31°21′16,5″ rytų ilgumos) ir 10 km atkarpa an Nasro keliu ir oro uosto keliu iki Kairo tarptautinio oro uosto.

a)

arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėstos zonos ribos:

nuo an Nasro kelio sankryžos su El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh keliu (30°04′13,6″ šiaurės platumos 31°21′04,3″ rytų ilgumos) apie 500 m į šiaurę El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh keliu iki pirmos sandūros su „Passage Inside Armed Forces“, toliau į dešinę ir apie 100 m koridoriumi į rytus, dar kartą į dešinę ir 150 m koridoriumi į pietus, tada į kairę ir 300 m koridoriumi į rytus, tada į dešinę ir 100 m koridoriumi į pietus iki an Nasro kelio, tada į dešinę ir 300 m El-Nasr keliu į pietvakarius, iki priešingos an Nasro ir Hassan Ma'moon kelių sandūros pusės, tada į dešinę ir 100 m koridoriumi į šiaurę, tada į kairę ir 120 m koridoriumi į vakarus, tada į kairę ir 200 m koridoriumi į pietus, tada į dešinę ir 100 m an Nasro keliu į vakarus iki an Nasro ir El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh kelių sankryžos.

b)

arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėstoje zonoje esančios karantino prieš eksportą teritorijos ribos:

nuo taško, esančio priešingoje an Nasro ir Hassan Ma'moon kelių sandūros pusėje, 100 m koridoriumi į šiaurę, tada į dešinę ir 250 m koridoriumi į rytus, tada į dešinę ir 50 m koridoriumi į pietus iki El-Nasr kelio, tada į dešinę ir 300 m į pietvakarius iki priešingos an Nasro ir Hassan Ma'moon kelių sandūros pusės.

Kirgizija

KG-1

Isyk Kulio regionas

Malaizija

MY-1

Pusiasalis

Meksika

MX-1

Meksiko miesto municipalinė sritis

MX-2

Visa šalies teritorija, išskyrus Čiapaso, Oachakos, Tabasko, Kampečės, Jukatano, Kintanos Roo, Verakruso ir Tamaulipaso valstijas

Peru

PE-1

Limos regionas

Rusija

RU-1

Kaliningrado, Archangelsko, Vologdos, Murmansko, Leningrado, Novgorodo, Pskovo, Briansko, Vladimiro, Ivanovo, Tverės, Kalugos, Kostromos, Maskvos, Oriolo, Riazanės, Smolensko, Tulos, Jaroslavlio, Nižnij Novgorodo, Kirovo, Belgorodo, Voronežo, Kursko, Lipecko, Tambovo, Astrachanės, Volgogrado, Penzos, Saratovo, Uljanovsko, Rostovo, Orenburgo, Permės ir Kurgano sritys

RU-2

Stavropolio ir Krasnodaro kraštai

RU-3

Karelijos, Marijos, Mordovijos, Čiuvašijos, Kalmukijos, Tatarstano, Dagestano, Kabardos-Balkarijos, Šiaurės Osetijos, Ingušijos ir Karačiajų-Čerkesijos Respublikos

Saudo Arabija

SA-1

Visa šalies teritorija, išskyrus apsaugos ir priežiūros zonas Džizano, Asyro ir Nadžrano provincijose, kaip aprašyta toliau.

Apsaugos ir priežiūros zonų ribos nustatytos pagal Direktyvos 2009/156/EB (1) 5 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a ir b punktus.

1.

Džizano provincija

apsaugos zona: visa provincija, išskyrus jos dalį, esančią į šiaurę nuo kelyje Nr. 5 įrengto aš Šukaiko kelių kontrolės posto ir į šiaurę nuo kelio Nr. 10.

priežiūros zona: provincijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelyje Nr. 5 įrengto aš Šukaiko kelių kontrolės posto, kurį kontroliuoja al Kachmos kelių kontrolės postas, ir į šiaurę nuo kelio Nr. 10.

2.

Asyro provincija

apsaugos zona: provincijos dalis, apibrėžta keliu Nr. 10, tarp ad Darbo, Abhos ir Chamis Mušaito šiaurėje, išskyrus jojimo klubus oro pajėgų ir karinėse bazėse, ir provincijos dalis, apibrėžta į šiaurę keliu Nr. 15, einančiu iš Chamis Mušaito per Džarašą, al Utfos ir Dahran al Džanubo iki Nadžrano provincijos sienos, ir provincijos dalis, apibrėžta į šiaurę keliu, einančiu iš al Utfos per al Faido į Badr al Džanubą (Nadžrano provincija);

priežiūros zona: jojimo klubai oro ir karinėse bazėse, provincijos dalis tarp apsaugos zonos ir kelio Nr. 209, nuo aš Šukaiko iki kelio kontrolės posto Muchailio kelyje Nr. 211, provincijos dalis tarp kontrolės posto kelyje Nr. 10, į pietus nuo Abhos, Abhos miesto ir kelio kontrolės posto Balasmero, 65 km nuo Abhos, kelyje Nr. 15, einančiame į šiaurę, provincijos dalis tarp Chamis Mušaito ir kelio kontrolės posto 90 km nuo Abhos kelyje Nr. 255 į Samachą ir kelio kontrolės posto į Jaros, 90 km nuo Abhos, kelyje Nr. 10, einančiame į Rijadą, ir provincijos dalis į pietus nuo įsivaizduojamos linijos tarp kelio kontrolės posto Jaros kelyje Nr. 10 ir Chašm Gurabo kelyje Nr. 177 iki Nadžrano provincijos ribos.

3.

Nadžrano provincija

apsaugos zona: provincijos dalis, apibrėžta keliu nuo al Utfos (Asyro provincija) iki Badr al Džanubo ir iki as Sebto ir nuo as Sebto palei Chabauną iki sankryžos su keliu Nr. 177 tarp Nadžrano ir Rijado šiaurėje ir nuo šios sankryžos keliu Nr. 177, einančiu į pietus nuo sankryžos su keliu Nr. 15 iš Nadžrano į Šarūrą, ir provincijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 15 tarp Nadžrano ir Šarūros ir pasieniu su Jemenu;

priežiūros zona: provincijos dalis, esanti į pietus nuo linijos tarp kelių kontrolės posto Jaros kelyje Nr. 10 ir Chašm Gurabo kelyje Nr. 177 nuo Nadžrano provincijos sienos iki kelių kontrolės posto Chašm Gurabo, 80 km nuo Nadžrano ir į vakarus nuo kelio Nr. 175 į Šarūrą.

Turkija

TR-1

Ankaros, Edirnės, Stambulo, Izmyro, Kirklarelio ir Tekirdaho provincijos

Pietų Afrika

ZA-1

Keiptauno municipalinė sritis, aprašyta toliau.

Keiptauno municipalinės srities ribų nustatymas (ZA-1):

 

šiaurinės ribos: Blaauwberg kelias (M14);

 

rytinės ribos: Koeberg kelias (M14), Plattekloof kelias (M14), greitkelis N7, greitkelis N1 ir greitkelis M5,

 

pietinės ribos: Ottery kelias, Princo Džordžo kelias, Wetton kelias, Riverstone kelias, Tennant kelias, Newlands kelias, Paradise kelias, Union kelias, Rhodes kelias iki Newslands Forestry stoties ir per Echo Gorge Of Table Mountain į Camps Bay;

 

vakarinės ribos: kranto linija nuo Camps Bay į Blaauwberg kelią.

3 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Nėra

4 DALIS

1 dalies lentelės 7 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

Nėra


(1)  OL L 192, 2010 7 23, p. 1.


V PRIEDAS

NAMINIAI PAUKŠČIAI IR JŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą naminių paukščių ir jų genetinės medžiagos produktų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies d punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zona,

nurodyta 2 dalyje

Kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatas

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

 

 

 

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

 

C

 

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

 

 

 

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

 

 

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

 

C

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

 

 

 

 

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

 

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

 

C

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

BR-1

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N

 

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N

 

 

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N

 

 

 

BR-2

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N

 

 

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N

 

 

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N

 

 

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botsvana

BW-0

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

 

C

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

 

C

 

 

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

CA-1

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N

 

 

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N

 

 

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N

 

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N

 

 

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N

 

 

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N

 

 

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

 

CL

Čilė

CL-0

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N

 

 

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N

 

 

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N

 

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N

 

 

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N

 

 

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N

 

 

 

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

IL

Izraelis

IL-0

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

P2

 

2017 01 28

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

P2

 

2017 01 28

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

P2

 

2017 01 28

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

P2

 

2017 01 28

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

P2

 

2015 04 18

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

P2

 

2017 01 28

 

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

P2

 

2017 01 28

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

P2

 

2017 01 28

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

P2

 

2017 01 28

 

IS

Islandija

IS-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskaras

MG-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

 

C

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

 

C

 

 

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

 

C

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

 

 

 

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

 

 

 

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

 

 

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

 

 

 

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

 

 

 

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

 

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

 

 

 

 

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

 

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

 

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

TH

Tailandas

TH-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

TN

Tunisas

TN-0

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

 

 

 

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

 

 

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

 

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

 

 

 

 

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

 

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turkija

TR-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

USA

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

US-1

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N

 

 

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BRP

N

 

 

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N

 

 

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N

 

 

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N

 

 

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N

 

 

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N

 

 

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BRP

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

US-2.2

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BRP

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2017 03 04

2017 08 11

US-2.3

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2020 04 08

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BRP

N, P1

 

2020 04 08

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2020 04 08

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2020 04 08

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2020 04 08

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2020 04 08

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2020 04 08

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2020 04 08

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2020 04 08

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2020 04 08

 

UY

Urugvajus

UY-0

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

ZA

Pietų Afrika

ZA-0

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

P1

C

2011 04 09

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

P1

C

2011 04 09

 

Kiaušiniai be specifinių patogenų

SPF

 

 

 

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

P1

C

2011 04 09

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Kodas

(zonos)

Zonos aprašymas

Brazilija

BR-1

Šios valstijos: Pietų Rio Grandė, Santa Katarina, Parana, San Paulas ir Pietų Mato Grosas

BR-2

Šios valstijos: Mato Grosas, Parana, Pietų Rio Grandė, Santa Katarina ir San Paulas

Kanada

CA-1

Visa Kanados teritorija, išskyrus teritoriją, kuriai priskirtas kodas CA-2

CA-2

Kanados teritorija, įvardyta kaip:

 

nėra

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-1

Visa Jungtinių Amerikos Valstijų teritorija, išskyrus teritoriją, kuriai priskirtas kodas US-2

US-2

Jungtinių Amerikos Valstijų teritorija, įvardyta kaip:

US-2.1

Tenesio valstijoje:

 

Linkolno apygarda

 

Franklino apygarda

 

Mūro apygarda

US-2.2

Alabamos valstijoje:

 

Madisono apygarda

 

Džeksono apygarda

US-2.3

Pietų Karolinos valstijoje:

Česterfildo apygarda / Lankasterio apygarda / Keršo apygarda:

10 km spindulio teritorija, prasidedanti N taške, esančiame ant apskritos kontrolės zonos „Chesterfield 02 premise“ ribos, ir laikrodžio rodyklės kryptimi einanti taip:

a)

šiaurėje: 2 km į pietus nuo 9-o greitkelio, 0,03 km į rytus nuo Airport Rd ir Raymond Deason Rd sankirtos;

b)

šiaurės rytuose: 1 km į pietvakarius nuo 268-o greitkelio ir Cross Roads Church Rd sankirtos;

c)

rytuose: 5,1 km į vakarus nuo 109-os valstybinės magistralės, 1,6 km į vakarus nuo Angelus Rd ir Refuge Dr;

d)

pietryčiuose: 3,2 km į šiaurės vakarus nuo 145-o greitkelio ir Lake Bee Rd sankirtos;

e)

pietuose: 2,7 km į rytus nuo 151-o greitkelio ir Catarah Rd sankirtos;

f)

pietvakariuose: 1,5 km į rytus nuo McBee Hwy ir Mt Pisgah Rd sankirtos;

g)

vakaruose: 1,3 km į rytus nuo Texahaw Rd ir Buzzards Roost Rd sankirtos;

h)

šiaurės vakaruose: ties White Plains Church Rd ir Graves Rd sankirta.

3 DALIS

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

P1

Įvežimo į Sąjungą sustabdymas dėl apribojimų, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiu (-iais).

P2

Įvežimo į Sąjungą sustabdymas dėl apribojimų, susijusių su Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkiu (-iais).

N

Suteiktos garantijos, kad trečiojoje šalyje, teritorijoje arba jos zonoje taikomi Niukaslo ligos viruso infekcijos kontrolės teisės aktai yra lygiaverčiai taikomiems Sąjungoje. Kilus Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkiui, iš trečiosios šalies, teritorijos arba jos zonos gali būti toliau leidžiama įvežti į Sąjungą prekes, nekeičiant trečiosios šalies, teritorijos arba jos zonos kodų. Tačiau į Sąjungą automatiškai draudžiama įvežti prekes iš bet kokių teritorijų, kuriose atitinkamos trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija taiko oficialius apribojimus dėl šios ligos protrūkio.

4 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

A

Trečioji šalis arba teritorija, kurioje vykdoma vakcinacija nuo labai patogeniško paukščių gripo, o kompetentinga institucija suteikė garantijas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 37 straipsnio c punktą.

B

Trečioji šalis arba teritorija, kurioje nedraudžiama vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos naudojant vakcinas, atitinkančias Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 XV priedo 1 punkte išdėstytus bendruosius kriterijus, o kompetentinga institucija suteikė garantijas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 37 straipsnio e punktą, kad naminiai paukščiai atitinka to reglamento XV priedo 2 punkte išdėstytus gyvūnų sveikatos reikalavimus.

C

Trečioji šalis arba teritorija, iš kurios į Sąjungą leidžiam įvežti beketerius paukščius ir kuri pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 39 straipsnį nelaikoma neužkrėsta Niukaslo ligos viruso infekcija, o kompetentinga institucija dėl atitinkamos prekės suteikė garantijas pagal to reglamento 37 straipsnio d punkto ii papunkčio antrą įtrauką.


VI PRIEDAS

NELAISVĖJE LAIKOMI PAUKŠČIAI IR JŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą nelaisvėje laikomų paukščių ir jų genetinės medžiagos produktų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies e punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zona,

nurodyta 2 dalyje

Kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatas

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australija

AU-0

Nelaisvėje laikomi paukščiai

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Nelaisvėje laikomi paukščiai

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Nelaisvėje laikomi paukščiai

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

 

CL

Čilė

CL-0

Nelaisvėje laikomi paukščiai

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Izraelis

IL-0

Nelaisvėje laikomi paukščiai

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Nelaisvėje laikomi paukščiai

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunisas

TN-0

Nelaisvėje laikomi paukščiai

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Nelaisvėje laikomi paukščiai

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Kodas

(zonos)

Zonos aprašymas

Brazilija

BR-1

Šios valstijos: Mato Grosas, Parana, Pietų Rio Grandė, Santa Katarina ir San Paulas

3 DALIS

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Nėra

4 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

Nėra


VII PRIEDAS

BIČIŲ MOTINOS IR KAMANĖS

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą bičių motinų ir kamanių siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies f punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

 

CL

Čilė

CL-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

CR-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Izraelis

IL-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Marokas

MA-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Meksika

MK-0

Kamanės

BBEE

 

 

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

NC-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Serbija

RS-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turkija

TR-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Kamanės

BBEE

 

 

 

 

ZA

Pietų Afrika

ZA-0

Bičių motinos ir kamanės

QUE, BBEE

 

 

 

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Nėra

3 DALIS

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Nėra

4 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

VAR

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta varoze (Varroa spp.)


VIII PRIEDAS

ŠUNYS, KATĖS IR ŠEŠKAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šunų, kačių ir šeškų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies g punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Rūšys ir kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Dangun Žengimo Sala

AC-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigva ir Barbuda

AG-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanija

AL-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

AD

Andora

AD-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

BA-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbadosas

BB-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahreinas

BH-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Boneras, Sint Eustatijus ir Saba (BES salos)

BQ-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

BW

Botsvana

BW-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

BY

Baltarusija

BY-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belizas

BZ-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

 

CL

Čilė

CL-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Kinija

CN-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

CR

Kosta Rika

CR-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

CW

Kiurasao

CW-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžyras

DZ-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

ET

Etiopija

ET-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

FJ

Fidžis

FJ-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Folklando Salos

FK-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Farerų Salos

FO-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltaras

GI-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

HK

Honkongas

HK-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Hondūras

HN-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

IL

Izraelis

IL-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

IN

Indija

IN-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

IS

Islandija

IS-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaika

JM-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japonija

JP-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

KN

Sent Kitsas ir Nevis

KN-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kaimanų Salos

KY-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Sent Lusija

LC-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Lichtenšteinas

LI-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marokas

MA-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

MC

Monakas

MC-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Juodkalnija

ME-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

MG

Madagaskaras

MG-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

MK

Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montseratas

MS-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauricijus

MU-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaizija

MY-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

NC-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

PF

Prancūzijos Polinezija

PF-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paragvajus

PY-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

RS

Serbija

RS-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapūras

SG-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Elenos Sala

SH-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marinas

SM-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Salvadoras

SV-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

SX

Sint Martenas

SX-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Esvatinis

SZ-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

TH

Tailandas

TH-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

TN

Tunisas

TN-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

TR

Turkija

TR-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

TT

Trinidadas ir Tobagas

TT-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taivanas

TW-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

US

Jungtinės Valstijos, įskaitant Amerikos Samoa, Guamą, Marianos Šiaurines Salas, Puerto Riką ir Jungtinių Valstijų Mergelių Salas

US-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Urugvajus

UY-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

VA

Vatikano Miesto Valstybė

VA-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

VC-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

VG-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Volisas ir Futūna

WF-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Pietų Afrika

ZA-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

ZW

Zimbabvė

ZW-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

 

 

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Nėra

3 DALIS

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas

Į Sąjungą įvežamos siuntos gyvūnams turi būti atliktas pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 XXI priedo 1 punktą

4 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

ECH

Sąjunga pripažino, kad, vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 10 straipsniu, trečioji šalis, teritorija arba zona yra neužkrėsta Echinococcus multilocularis


IX PRIEDAS

GALVIJŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą galvijų genetinės medžiagos produktų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies h punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Genetinės medžiagos produktų kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Oocitai ir embrionai

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australija

AU-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

Oocitai ir embrionai

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

CA

Kanada

CA- 0

Sperma

Komisijos sprendimas 2005/290/EB

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

Oocitai ir embrionai

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

CH

Šveicarija

CH - 0

Sperma

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

Oocitai ir embrionai

CL

Čilė

CL - 0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenlandija

GL - 0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Izraelis

IL-0

Oocitai ir embrionai

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandija

IS-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

Oocitai ir embrionai

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

Komisijos sprendimo 2003/56/EB IV priedas

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

Oocitai ir embrionai

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Nėra

3 DALIS

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Nėra

4 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

EHL tyrimas

Privalomas tyrimas epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijai nustatyti – spermos, in vitro būdu pagamintų embrionų ir oocitų siuntos

MLV tyrimas

Privalomas tyrimas mėlynojo liežuvio viruso infekcijai nustatyti – spermos, in vitro būdu pagamintų embrionų ir oocitų siuntos


X PRIEDAS

AVIŲ IR OŽKŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą avių ir ožkų genetinės medžiagos produktų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies i punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Genetinės medžiagos produktų kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

1

2

3

4

5

6

AU

Australija

AU-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

Oocitai ir embrionai

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

CA

Kanada

CA- 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

Oocitai ir embrionai

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

CH

Šveicarija

CH - 0

Sperma

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

Oocitai ir embrionai

CL

Čilė

CL - 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenlandija

GL - 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandija

IS-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

Oocitai ir embrionai

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHL tyrimas

MLV tyrimas

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Nėra

3 DALIS

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Nėra

4 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

EHL tyrimas

Privalomas tyrimas epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijai nustatyti

MLV tyrimas

Privalomas tyrimas mėlynojo liežuvio viruso infekcijai nustatyti


XI PRIEDAS

KIAULIŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą kiaulių genetinės medžiagos produktų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies j punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Genetinės medžiagos produktų kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA- 0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Šveicarija

CH - 0

Sperma

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

Oocitai ir embrionai

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Nėra

3 DALIS

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Nėra

4 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

Nėra


XII PRIEDAS

ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnų genetinės medžiagos produktų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies k punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Arklinių šeimos gyvūnų,

iš kurių gauti genetinės medžiagos produktai, kategorijos (leidžiama įvežti į Sąjungą)

Genetinės medžiagos produktų kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

1

2

3

4

5

6

7

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australija

AU-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

Visos kategorijos

Visos kategorijos

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

IL

Izraelis

IL-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islandija

IS-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Marokas

MA-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Kataras

QA-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saudo Arabija

SA-1

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocitai ir embrionai

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Urugvajus

UY-0

Registruoti arkliai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

2 DALIS

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Taikomi IV priedo 2 dalies lentelėje pateikti aprašymai.

3 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Nėra

4 DALIS

1 dalies lentelės 7 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

Nėra


XIII PRIEDAS

ŠVIEŽIA KANOPINIŲ GYVŪNŲ MĖSA

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šviežios kanopinių gyvūnų mėsos siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies l punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Gyvūnų, iš kurių gauta mėsa, rūšys

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-1

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

 

 

2010 08 01

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

AR-2

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

2010 08 01

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

 

AR-3

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

 

 

2016 07 01

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

AR-4

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Kiaulės

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-1

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Kontroliuojama vakcinacijos programa

Neleidžiama įvežti subproduktų

Papildomas atsekamumas

 

 

2008 12 01

BR-2

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

Papildomas atsekamumas

 

 

BR-3

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Kontroliuojama vakcinacijos programa

Neleidžiama įvežti subproduktų

Papildomas atsekamumas

 

 

BR-4

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Kontroliuojama vakcinacijos programa

Neleidžiama įvežti subproduktų

Papildomas atsekamumas

 

 

BW

Botsvana

BW-1

Galvijai

BOV

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

 

2011 05 11

2012 06 26

Avys ir ožkos

OVI

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

BW-2

Galvijai

BOV

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

 

 

2002 03 07

Avys ir ožkos

OVI

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

BW-3

Galvijai

BOV

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

 

2008 10 20

2009 01 20

Avys ir ožkos

OVI

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

BW-4

Galvijai

BOV

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

 

2013 05 28

2011 02 18

BW-5

Galvijai

BOV

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

 

2013 05 28

2016 08 18

Avys ir ožkos

OVI

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

BZ

Belizas

BZ-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Kiaulės

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, SUF , RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW, SUW

 

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

Visos

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

CL

Čilė

CL-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Kiaulės

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

CR-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Folklando Salos

FK-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Hondūras

HN-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Japonija

JP-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

2013 03 28

ME

Juodkalnija

ME-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-1

Galvijai

BOV

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

Surinkimo centras

 

 

Avys ir ožkos

OVI

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

NC-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Kiaulės

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paragvajus

PY-0

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

 

 

2015 04 17

RS

Serbija

RS-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-1

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

 

 

 

SZ

Esvatinis

SZ-1

Galvijai

BOV

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

 

SZ-2

Galvijai

BOV

 

 

2003 08 04

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW

 

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Galvijai

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Avys ir ožkos

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Kiaulės

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ūkiuose auginami medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Laukiniai medžiojamieji kanopiniai gyvūnai

RUW, SUW

 

 

 

UY

Urugvajus

UY-0

Galvijai

BOV

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Neleidžiama įvežti subproduktų

Surinkimo centras

 

2001 11 01

Avys ir ožkos

OVI

 

 

 

2 dalis

1 dalies lentelės 2 skiltyje nurodytų trečiųjų šalių arba teritorijų zonų aprašymai

Pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Kodas

(zonos)

Zonos aprašymas

Argentina

AR-1

Buenos Airių provincijos dalis (išskyrus teritoriją, įtrauktą į AR-4) ir šios provincijos: Katamarka, Korjentesas, Tarpupis, La Riocha, Mendosa, Misjonesas, San Chuanas, San Luisas, Santa Fė, Tukumanas, Kordoba, La Pampa, Santjago del Esteras, Čakas, Formosa, Chuchujus ir Salta (išskyrus teritoriją, įtrauktą į AR-3).

AR-2

Čubuto, Santa Kruso ir Ugnies Žemės provincijos, Neukeno provincijos dalis (išskyrus teritoriją, įtrauktą į AR-4) ir Rio Negro provincijos dalis (išskyrus teritoriją, įtrauktą į AR-4).

AR-3

Saltos provincijos dalis (išskyrus 25 km pločio zoną, kuri tęsiasi pasieniu su Bolivija ir Paragvajumi nuo Santa Katalinos rajono Chuchujaus provincijoje iki Laiši rajono Formosos provincijoje (buvusioji intensyvios priežiūros buferinė zona).

AR-4

Neukeno provincijos dalis (Konfluensijoje esanti zona į šiaurę nuo provincijos kelio Nr. 17 ir Pikun Leufu esanti zona į rytus nuo provincijos kelio Nr. 17), Río Negro provincijos dalis (Aveljanedoje esanti zona į šiaurę nuo provincijos kelio Nr. 7 ir į rytus nuo provincijos kelio Nr. 250, Konesoje esanti zona į rytus nuo provincijos kelio Nr. 2, Kujuje esanti zona, kuri apima teritoriją į šiaurę nuo provincijos kelio Nr. 7 susikirtimo su provincijos keliu Nr. 66 iki Aveljaneds departamento ribos, ir San Antonijuje esanti zona į šiaurę nuo provincijos kelių Nr. 250 ir Nr. 2) ir Buenos Airių provincijos dalis (Patagonijos dalis).

Brazilija

BR-1

Šios valstijos: Mino Žeraisas, Espirito Santas, Gojasas, Mato Grosas, Pietų Mato Grosas, Pietų Rio Grandė, Pietų Mato Grosas (išskyrus teritoriją, įtrauktą į BR-4).

BR-2

Santa Katarinos valstija

BR-3

Paranos ir San Paulo valstijos

BR-4

Pietų Mato Groso valstijos dalis: 15 km zona nuo išorinių sienų Porto Murtinjo, Karakolio, Bela Vistos, Antionio Žuauno, Ponta Porano, Aral Moreiros, Koronel Sapukajos, Paranjoso, Sete Kedaso, Žaporano ir Mundo Novaso savivaldybėse ir zona Korumbos ir Ladarijaus savivaldybėse (buvusioji nustatyta intensyvios priežiūros zona).

Botsvana

BW-1

Veterinarinės ligų kontrolės zonos Nr. 3c, 4b, 5, 8, 9 ir 18

BW-2

Veterinarinės ligų kontrolės zonos Nr. 10, 11, 13 ir 14

BW-3

Veterinarinės ligų kontrolės zona Nr. 12

BW-4

Veterinarinės ligų kontrolės zona Nr. 4a, išskyrus 10 km intensyvios priežiūros buferinę zoną, einančią palei vakcinacijos nuo snukio ir nagų ligos zonos ir laukinės gyvūnijos kontrolės teritorijos ribą

BW-5

Veterinarinės ligų kontrolės zonos Nr. 6a ir 6b

Namibija

NA-1

Teritorija į pietus nuo kordono, besitęsianti nuo Palgreivo kyšulio vakaruose iki Gamo rytuose

Rusija

RU-1

Murmansko regionas, Jamalo Nencų autonominė apygarda

Esvatinis

SZ-1

Teritorija į vakarus nuo „raudonosios linijos“, kuri tęsiasi į šiaurę nuo Usutu upės iki sienos su Pietų Afrika, esančios į vakarus nuo Nkalašanės

SZ-2

Veterinarinės snukio ir nagų ligos priežiūros ir vakcinacijos kontroliuojamosios teritorijos pagal Vyriausybės oficialiajame leidinyje 2001 m. teisiniu pranešimu Nr. 51 paskelbtą teisinį dokumentą

3 dalis

1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Zonoms, kuriose taikoma vakcinacijos nuo snukio ir nagų ligos (A, O arba C serologinių tipų) programa, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 XXV priedo B dalies 1 punkto c papunktyje išdėstytos sąlygos dėl brandinimo, pH nustatymo ir iškaulinėjimo

Brandinimas ir iškaulinėjimas

Zonoms, kuriose nevykdoma vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 XXV priedo B dalies 3.1 punkto c papunktyje išdėstytos sąlygos dėl brandinimo ir iškaulinėjimo

Neleidžiama įvežti subproduktų

Į Sąjungą neleidžiama įvežti subproduktų (išskyrus galvijų diafragmas ir kramtomuosius raumenis)

Kontroliuojama vakcinacijos programa

Zonoje vykdomą vakcinacijos nuo snukio ir nagų ligos programą turi prižiūrėti kompetentinga institucija, o ši priežiūra turi apimti vakcinacijos programos veiksmingumo kontrolę vykdant reguliarią serologinę stebėseną, rodančią pakankamą antikūnų kiekį gyvūnų organizmuose ir snukio ir nagų ligos viruso paplitimo nebuvimą zonoje

Vakcinacija nevykdoma

Zonoje nevykdoma vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos, o trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija turi vykdyti reguliarią serologinę stebėseną, rodančią snukio ir nagų ligos viruso paplitimo nebuvimą

Papildomas atsekamumas

1.

Gyvūnai, iš kurių gauta mėsa, turi būti identifikuoti ir registruoti nacionalinėje galvijų kilmės identifikavimo ir sertifikavimo sistemoje.

2.

Gyvūnų, iš kurių gauta mėsa, kilmės ūkiai turi būti įtraukti į trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos patvirtintų ūkių sąrašą, tai kompetentingai institucijai atlikus patikrinimą, kuris buvo įtrauktas į oficialią IMSOC ataskaitą, ir kuriuos kompetentinga institucija reguliariai tikrino siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatytų reikalavimų.

3.

Kompetentingos institucijos pateiktas patvirtintų ūkių sąrašas turi būti nuolat jos persvarstomas ir atnaujinamas. Patvirtintų ūkių sąrašą Komisija turi viešai skelbti informavimo tikslais.

4 dalis

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos

Surinkimo centras

Suteiktos garantijos dėl galvijų, avių ir ožkų, perkeliamų iš kilmės ūkio į skerdyklą, leidžiančios gyvūnus atgabenti į surinkimo centrą, prieš vežant juos tiesiai į skerdyklą


XIV PRIEDAS

ŠVIEŽIA NAMINIŲ IR MEDŽIOJAMŲJŲ PAUKŠČIŲ MĖSA

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šviežios naminių ir medžiojamųjų paukščių mėsos siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies m punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zonos kodas,

nurodytas 2 dalyje

Šviežios mėsos kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Papildomos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

 

 

 

 

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

 

 

 

 

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

 

B

 

 

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

 

C

 

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

BA-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-0

-

-

 

 

 

 

BR-1

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

N

 

 

 

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

 

 

 

 

BR-2

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

N

 

 

 

BW

Botsvana

BW-0

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

-

-

 

 

 

 

CA-1

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

N

 

 

 

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

N

 

 

 

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

 

 

 

 

CA-2

-

-

 

 

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

 

CL

Čilė

CL-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

N

 

 

 

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

N

 

 

 

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

 

 

 

 

CN

Kinija

CN-0

-

-

 

 

 

 

CN-1

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

P1

B

2004 02 06

 

GL

Grenlandija

GL-0

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

 

 

 

 

IL

Izraelis

IL-0

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

P2

 

2017 01 28

 

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

P2

 

2015 04 18

 

IL-1

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

N, P1

 

2019 04 24

 

IL-2

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

P2

 

2017 01 21

 

JP

Japonija

JP-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

 

 

 

 

MG

Madagaskaras

MG-0

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

 

 

 

 

MK

Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

 

 

2017 01 28

2017 05 01

NA

Namibija

NA-0

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

 

C

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

 

 

 

 

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

 

 

 

 

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

P1

 

2016 11 17

 

P2

 

2019 01 28

 

TH

Tailandas

TH-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

 

 

 

2012 07 01

Šviežia beketerių paukščių mėsa

RAT

 

 

 

2012 07 01

Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa

GBM

 

 

 

2012 07 01

TN

Tunisas

TN-0

Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa

POU

 

 

 </