ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 91

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. kovo 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. sausio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/457, kuriuo dėl nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo didmenininkų įpareigojimo deaktyvuoti į Jungtinę Karalystę eksportuojamų produktų unikalų identifikatorių, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/161 ( 1 )

1

 

*

2021 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/458, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SGN) specifikacijos pakeitimas

3

 

*

2021 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/459, kuriuo dėl veikliosios medžiagos fenpirazamino patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

4

 

*

2021 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/460, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su šia liga susijusio Ukrainos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ( 1 )

7

 

*

2021 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/461, kuriuo dėl prašymų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažinti galinčiomis nustatyti lygiavertiškumą taikant Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 grindžiamą ekologiškų produktų importo tvarką gavimo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 ( 1 )

14

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/457

2021 m. sausio 13 d.

kuriuo dėl nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo didmenininkų įpareigojimo deaktyvuoti į Jungtinę Karalystę eksportuojamų produktų unikalų identifikatorių, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/161

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (1), ypač į jos 54a straipsnio 2 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2001/83/EB 54a straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad receptiniai vaistai turi turėti apsaugos priemones;

(2)

pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/161 (2) 22 straipsnio a punktą didmenininkas turi deaktyvuoti vaistų, kuriuos jis ketina platinti už Sąjungos ribų, unikalų identifikatorių;

(3)

2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos. Remiantis Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) 126 ir 127 straipsniais, Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – pereinamasis laikotarpis);

(4)

pagal Susitarimo dėl išstojimo 185 straipsnį ir Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį Sąjungos teisės aktai dėl vaistų Šiaurės Airijoje taikomi ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui;

(5)

taigi Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ir nesant nukrypti nuo taikytinų taisyklių leidžiančios nuostatos, tai reikštų, kad turi būti deaktyvuoti vaistų, skirtų platinti Jungtinėje Karalystėje, unikalūs identifikatoriai;

(6)

kai kurie vaistai per Didžiąją Britaniją tiekiami Kiprui, Airijai, Maltai ar Šiaurės Airijai. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, pagal Direktyvos 2001/83/EB 54a straipsnio 1 dalį importuotojai, turintys gamybos leidimą tose teritorijose, turėtų ant vaistų juos pateikiant rinkai pritvirtinti naują unikalų identifikatorių. Tačiau šiuo metu Kipre, Airijoje, Maltoje ir Šiaurės Airijoje nėra gamybos leidimą turinčių importuotojų, todėl tose teritorijose nuo 2021 m. sausio 1 d. nėra importuotojų, kurie galėtų tą įpareigojimą įvykdyti. Siekiant užtikrinti tiekimą, atitinkantį įpareigojimą pritvirtinti naują unikalų identifikatorių, turi būti pertvarkytos tiekimo grandinės;

(7)

siekiant užtikrinti, kad vaistai mažose rinkose, kurių vaistų tiekimas šiuo metu priklauso nuo Jungtinės Karalystės, būtų parduodami su unikaliu identifikatoriumi, būtina laikinai leisti nukrypti nuo didmenininkams nustatyto įpareigojimo deaktyvuoti vaistų, kuriuos jie ketina platinti Jungtinėje Karalystėje, unikalų identifikatorių, nes tie vaistai gali būti reeksportuoti į Sąjungą. Ši nukrypti leidžianti nuostata nedaro poveikio Sąjungos teisės taikymui Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje pagal Susitarimo dėl išstojimo protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu;

(8)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/161 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

atsižvelgiant į artėjančią pereinamojo laikotarpio pabaigą, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka. Kadangi Susitarime dėl išstojimo nustatytas pereinamasis laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/161 22 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo a punkto, nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. įpareigojimas deaktyvuoti vaistų, kuriuos didmenininkas ketina platinti už Sąjungos ribų, unikalų identifikatorių netaikomas vaistams, kuriuos jis ketina platinti Jungtinėje Karalystėje (*1).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(2)  2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB, OL L 32, 2016 2 9, p. 1.


2021 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/458

2021 m. kovo 10 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou) (SGN) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Graikijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou), kuri įregistruota Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1250/2011 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou) (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1250/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SGN)] (OL L 319, 2011 12 2, p. 41).

(3)  OL C 383, 2020 11 13, p. 12.


2021 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/459

2021 m. kovo 16 d.

kuriuo dėl veikliosios medžiagos fenpirazamino patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalyje numatytą antrą galimybę ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 595/2012 (2) fenpirazaminas patvirtintas kaip veiklioji medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 tam tikromis sąlygomis, pagal kurias visų pirma reikalaujama, kad ataskaitą rengianti valstybė narė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį informuotų Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją;

(2)

2013 m. gruodžio mėn. pareiškėjas pateikė atnaujintą dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama per nustatytą terminą pateikti Austrijai, valstybei narei ataskaitos rengėjai, informaciją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją. Atnaujintą dokumentų rinkinį valstybė narė ataskaitos rengėja įvertino ir juo papildė vertinimo ataskaitos projektą;

(3)

2014 m. balandžio 23 d. Austrija išplatino šį ataskaitos papildymą valstybėms narėms, pareiškėjui ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba), kad jie pateiktų pastabų, kartu su visomis pastabomis ataskaitos lentelės forma, kuri 2014 m. liepos 7 d. buvo pateikta Tarnybai. Ataskaitoje pateiktoje lentelėje Tarnyba nurodė mokslines nuomones dėl diskusijų etapu iškeltų konkrečių klausimų;

(4)

2014 m. rugpjūčio 13 d. Tarnyba paskelbė techninę ataskaitą (3), kurioje apibendrinami šių konsultacijų dėl fenpirazamino rezultatai;

(5)

vertinimo ataskaitos projektą, jos papildymą ir techninę ataskaitą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir 2020 m. gegužės 18 d. pateikė kaip Komisijos fenpirazamino peržiūros ataskaitą;

(6)

Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl Komisijos fenpirazamino peržiūros ataskaitos;

(7)

peržiūros ataskaitoje Komisija laikėsi nuomonės, kad fenpirazamino patvirtinimo techninė specifikacija turi būti pakeista iš eksperimentinės gamybos į komercinę. Atliekant vertinimą priemaiša hidrazinas (pradinė medžiaga) buvo identifikuota kaip svarbi priemaiša, nes ji buvo aptikta tiek pakartotinai analizuotose eksperimentinės gamykloje vykdomos gamybos partijose, tiek komercinės gamykloje vykdomos gamybos partijose. Atsižvelgdama į tai, kad svarbi priemaiša hidrazinas kelia susirūpinimą dėl toksiškumo, Komisija padarė išvadą, kad didžiausias šios priemaišos kiekis techninėje medžiagoje neturėtų viršyti 0,0001 % (1 mg/kg);

(8)

todėl, norint užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, yra tikslinga nustatyti didžiausią leidžiamą šios priemaišos kiekį komerciniais tikslais gaminamoje veikliojoje medžiagoje;

(9)

todėl Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

valstybėms narėms turėtų būti suteikta pakankamai laiko iš dalies pakeisti arba panaikinti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra fenpirazamino ir kurie neatitinka komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacijos ir apribotų patvirtinimo sąlygų, registraciją;

(11)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra fenpirazamino, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip per penkiolika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės prireikus ne vėliau kaip 2021 m. liepos 6 d. iš dalies pakeičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenpirazamino, registraciją.

3 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2022 m. liepos 6 d.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 595/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga fenpirazaminas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL L 176, 2012 7 6, p. 46).

(3)  EFSA (European Food SAFEty Authority), 2015. Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for the active substance fenpyrazamine. EFSA supporting publication 2014:EN-630.

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalies 25 eilutėje, kurioje nurodytas fenpirazaminas, skiltis „Grynumas“ pakeičiama taip:

„≥ 960 g/kg

Ši gamybos priemaiša kelia susirūpinimą dėl toksiškumo; jos kiekis techninėje medžiagoje neturi viršyti:

Hidrazinas: didžiausias kiekis: < 0,0001 % (1 mg/kg)“

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalies 25 eilutėje, kurioje nurodytas fenpirazaminas, skiltis „Konkrečios nuostatos“ pakeičiama taip:

„B dalis

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fenpirazamino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2012 m. birželio 1 d., o Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas – 2020 m. gegužės 18 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Šiame įraše nurodytas grynumas grindžiamas komercine gamykloje vykdoma gamyba.“


2021 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/460

2021 m. kovo 16 d.

kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su šia liga susijusio Ukrainos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (3) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus (toliau – prekės) į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius laikomi neužkrėstais labai patogenišku paukščių gripu (toliau – LPPG);

(3)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelėje pateiktą sąrašą Ukraina įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios tam tikrų teritorijos dalių, atsižvelgiant į LPPG protrūkius, leidžiama tam tikras naminių paukščių prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu. Šis skirstymas į regionus nustatytas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/352 (4), I priedo 1 dalyje po to, kai 2020 m. sausio 19 d. patvirtintas H5N8 potipio LPPG protrūkis;

(4)

po LPPG protrūkio Ukraina įgyvendino likvidavimo strategiją, kuria siekė kontroliuoti ir apriboti šios ligos plitimą. Be to, įgyvendinusi likvidavimo strategiją naminių paukščių ūkyje, kuriame 2020 m. sausio mėn. buvo patvirtintas LPPG protrūkis, Ukraina baigė taikyti būtinąsias valymo ir dezinfekavimo priemones. Ukraina pateikė atnaujintą informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę situaciją ir apie priemones, kurių ji ėmėsi, siekdama užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui, ir Komisija atliko jų vertinimą;

(5)

remiantis šiuo vertinimu, padaryta išvada, kad minėtas protrūkis suvaldytas ir kad nėra jokios rizikos, susijusios su naminių paukščių prekių įvežimu į Sąjungą iš Reglamento (EB) Nr. 798/2008 (su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/352) I priedo 1 dalyje nurodytų Ukrainos teritorijų, iš kurių importas tuo reglamentu buvo sustabdytas;

(6)

tačiau 2020 m. gruodžio 4 d. Ukraina patvirtino H5 potipio LPPG atvejį naminių paukščių ūkyje savo teritorijoje. Dėl to patvirtinto LPPG protrūkio visa Ukrainos teritorija nebegali būti laikoma neužkrėsta šia liga, o Ukrainos veterinarijos tarnybos nebegali sertifikuoti naminių paukščių prekių siuntų siekiant jas importuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu iš teritorijų, kuriose nustatytas tas protrūkis. Po šio protrūkio Ukraina patvirtino kitus H5 potipio LPPG protrūkius naminių paukščių ūkiuose savo teritorijoje;

(7)

Ukrainos veterinarijos tarnybos patvirtino, kad po 2020 m. gruodžio mėn. protrūkio jos sustabdė sertifikatų išdavimą siuntoms, skirtoms importuoti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu, ir įgyvendino likvidavimo strategiją, kuria siekiama kontroliuoti LPPG ir riboti šios ligos plitimą;

(8)

be to, Ukraina pateikė Komisijai informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę situaciją ir nurodė teritorijas, kurioms nustatyti apribojimai, bei priemones, kurių ji ėmėsi siekdama užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui už tų teritorijų ribų. Komisija jau įvertino šią informaciją ir, remiantis šiuo vertinimu, taip pat Ukrainos suteiktomis garantijomis, darytina išvada, kad taikyti apribojimus tik iš LPPG užkrėstų teritorijų, kurioms Ukrainos veterinarijos tarnybos dėl dabartinių protrūkių nustatė apribojimus, į Sąjungą įvežamoms naminių paukščių prekių siuntoms turėtų pakakti, kad būtų pašalinta su naminių paukščių prekių įvežimu į Sąjungą susijusi rizika;

(9)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epizootinę situaciją šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Ukrainai skirtą įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(10)

todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(4)  2020 m. kovo 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/352, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su šia liga susijusio Ukrainos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (OL L 65, 2020 3 4, p. 4).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje Ukrainos įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas(6)

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena

Galiojimo pradžios diena

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA – Ukraina

UA-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Visa Ukrainos šalies teritorija, išskyrus teritoriją UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukrainos teritorija, atitinkanti:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Chersono sritį (regioną)

WGM

 

P2

2016 11 30

2020 3 7

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2016 11 30

2020 3 7

 

 

 

UA-2.2

Odesos sritį (regioną)

WGM

 

P2

2017 1 4

2020 3 7

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2017 1 4

2020 3 7

 

 

 

UA-2.3

Černivcių sritį (regioną)

WGM

 

P2

2017 1 4

2020 3 7

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2017 1 4

2020 3 7

 

 

 

UA-2.4

Vinycios srities (regiono) Nemyrivo rajono savivaldybes:

Berezivkos kaimą

Braclavo kaimą

Budkų kaimą

Bugakivo kaimą

Červonės kaimą

Čukivo kaimą

Danylkų kaimą

Dovžoko kaimą

Horodnycios kaimą

Hrabovecio kaimą

Hranitnės kaimą

Karolinos kaimą

Korovainos kaimą

Korživo kaimą

Korživkos kaimą

Kryklivcių kaimą

Marjanivkos kaimą

Melnykivcių kaimą

Monastyroko kaimą

Monastyrskės kaimą

Nemyrivo miestą

Naujųjų Obyhodų kaimą

Ostapkivcių kaimą

Ozero kaimą

Perepelyčios kaimą

Račkų kaimą

Salyncių kaimą

Samčyncių kaimą

Sažkų kaimą

Selevincių kaimą

Šoludkų kaimą

Slobidkos kaimą

Sorokodubų kaimą

Sorokotiažyncių kaimą

Didžiosios Bušynkos kaimą

Vovčoko kaimą

Vyhnankos kaimą

Josypenkų kaimą

Zarudyncių kaimą

Zeleniankos kaimą

WGM

 

P2

2020 1 19

2021 3 20

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 1 19

2021 3 20“

 

 

 

UA-2.5

Mykolajivo sritį (regioną)

Chersono srities (regiono) Chersono (Bilozerkos) rajono savivaldybes:

Tavrijskės kaimą

Naujosios Zorios kaimą

WGM

 

P2

2020 12 4

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 12 4

 

 

 

 

UA-2.6

Kijevo srityje (regione):

Ivankivo rajono

savivaldybes:

Leonivkos kaimą

Blidčos kaimą

Kolencių kaimą

Zymovyščės kaimą

Talės Rudnios kaimą

Sosnivkos kaimą

Borodiankos rajono savivaldybes:

Koblycios kaimą

Talskės kaimą

Myrčos kaimą

Stara Budos kaimą

Didžiojo Liso kaimą

Krasnyj Riho kaimą

Michailivskio kaimelį

WGM

 

P2

2020 12 24

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 12 24

 

 

 

 

UA-2.7

Kijevo srityje (regione):

Borodiankos rajono savivaldybes:

Borodiankos miestelį

Kačalų kaimą

Šybenės kaimą

Nebrato kaimą

Naujosios Zalisios kaimą

Berestiankos kaimą

Zdvyživkos kaimą

Babyncių kaimą

Babyncių Budos kaimą

Klavdijevo-Tarasovės miestelį

Poroskotenio kaimą

Pylypovyčių kaimą

Naujosios Hreblios kaimą

Vablios kaimą

Družnios kaimą

Halynkos kaimą

Zahalcių kaimą

Michailivskio (Michailenkivo) kaimą

sodininkų bendriją „Blyžni sady“

Borodiankos rajono savivaldybes: Nemišajevės miestelį

Mykulyčių kaimą

Dibrovos kaimą

Kozyncių kaimą

Červona Hirkos kaimą

Plachtiankos kaimą

Myrockės kaimą

Vorzelio miestelio dalį, kurią riboja Bilostockių ir Puškino gatvės

WGM

 

P2

2020 12 27

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 12 27

 

 

 

 

UA-2.8

Chersono srityje (regione):

Kachovskos rajono savivaldybes:

Zaozernės kaimą

Skvorcivkos kaimą

Marjanivkos kaimą

Slynenkos kaimą

Olhivkos kaimą

Novotrojickės rajono savivaldybes:

Volodymyro Ilinkos kaimą

Sofijivkos kaimą

Katerynivkos kaimą

WGM

 

P2

2020 12 29

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2020 12 29

 

 

 

 

UA-2.9

Kijevo srities (regiono) Kijevo miestą:

teritoriją 10 km spinduliu nuo Bučos rajono Hostomelio kaimo, laikrodžio rodyklės kryptimi einančią taip:

a)

šiaurėje, šiaurės vakaruose, vakaruose ir pietvakariuose: Kijevo srities (regiono) Bučos rajono savivaldybes: Moščuno kaimą, Hostomelio miestelį, Kociubynskės miestelį, Irpinės miestą, Bučos miestą, Horenkos kaimą;

b)

šiaurės rytuose, rytuose, pietryčiuose ir pietuose: Kijevo srities (regiono) ribą su Kijevo miesto Obolonės, Podilo, Ševčenkos rajonais nuo Poliarnos, Avtozavodskos ir Semeno Skliarenkos gatvių sankirtos iki Olenos Telihos ir Oleksandro Dovženkos gatvių sankirtos ir iki sankirtos su Pergalės prospektu (Peremohy prospekt)

WGM

 

P2

2021 1 18

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2021 1 18

 

 

 

 

UA-2.10

Donecko srityje (regione):

Volnovachos (buvusio Didžiosios Novosilkos) rajono savivaldybes:

Veselės kaimą

Fedorivkos kaimą

Skudnės kaimą

Dniproenerhijos kaimą

Didžiosios Novosilkos gyvenvietę

Rozdolnės kaimą

Naujojo Komaro kaimą

Perebudovos kaimą

Novoočeretuvatės kaimą

Myrnės kaimą

Odradnės kaimą

Komaro kaimą

Vremivkos kaimą

Voskresenkos kaimą

Vilne Polės kaimą

Ševčenkos kaimą

Burlackės kaimą

Pryvilnės kaimą

Dniepropetrovsko srityje (regione):

Pokrovsko rajono savivaldybes:

Malijivkos kaimą

WGM

 

P2

2021 2 3

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2021 2 3“

 

 

 

 


2021 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/461

2021 m. kovo 16 d.

kuriuo dėl prašymų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažinti galinčiomis nustatyti lygiavertiškumą taikant Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 grindžiamą ekologiškų produktų importo tvarką gavimo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnio d punktą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/848 (2) nustatyta, kad sistema, pagal kurią produktų, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, importo tikslais Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalimi, kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažįsta kompetentingomis vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, bus pakeista sistema, pagal kurią Komisija kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažįsta reikalavimus atitinkančių produktų importo tikslais;

(2)

dėl COVID-19 pandemijos protrūkio ir susijusios visuomenės sveikatos krizės Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1693 (3) Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios data ir tam tikros kitos tame reglamente nurodytos datos buvo atidėtos vieniems metams. Todėl Reglamentas (ES) 2018/848 bus taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.;

(3)

siekiant užtikrinti reikiamus administracinius gebėjimus, kad kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos pagal naująją sistemą būtų pripažįstamos laiku, Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 (4) 11 straipsnio 1 dalis buvo iš dalies pakeista Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/25 (5), nustatant galutinę naujų prašymų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažinti lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal ankstesnę sistemą gavimo datą. Galutinė data yra 2020 m. birželio 30 d.;

(4)

todėl būtina dar kartą iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 11 straipsnio 1 dalį, kad naujų prašymų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas pripažinti lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal senąją importo sistemą gavimo data būtų suderinta su Reglamente (ES) 2018/848 nustatyta naujosios importo sistemos sukūrimo data;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

siekiant atitinkamoms kontrolės institucijoms ir kontrolės įstaigoms suteikti galimybę visapusiškai išnaudoti laikotarpį, likusį iki 2021 m. birželio 30 d. po atitinkamos IT priemonės atnaujinimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 11 straipsnio 1 dalyje data „2020 m. birželio 30 d.“ pakeičiama data „2021 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(3)  2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1693, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo nuostatos dėl taikymo pradžios datos ir tam tikrų kitų tame reglamente nurodytų datų (OL L 381, 2020 11 13, p. 1).

(4)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).

(5)  2020 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/25, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 8, 2020 1 14, p. 18).