ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. vasario 26d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/337, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129, kiek tai susiję su ES atsigavimo prospektu ir finansų tarpininkams skirtais tiksliniais pakeitimais, ir Direktyva 2004/109/EB, kiek tai susiję su vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato naudojimu teikiant metines finansines ataskaitas, siekiant paremti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės ( 1 )

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/338, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES, kiek tai susiję su informacijos teikimo reikalavimais, produktų valdymu ir pozicijų apribojimais, ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/878, kiek tai susiję su jų taikymu investicinėms įmonėms, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės ( 1 )

14

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. vasario 25 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/339, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnis

29

 

*

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/340, kuriuo iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 ir (ES) 2019/2018 nuostatos dėl elektroninių vaizduoklių, buitinių skalbyklių bei buitinių skalbyklių-džiovyklių, šviesos šaltinių, šaldymo aparatų, buitinių indaplovių ir prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų ( 1 )

62

 

*

2021 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/341, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 ir (ES) 2019/2024 nuostatos dėl serverių ir duomenų saugojimo gaminių, elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų, šaldymo aparatų, šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų, elektroninių vaizduoklių, buitinių indaplovių, buitinių skalbyklių bei buitinių skalbyklių-džiovyklių ir prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimų ( 1 )

108

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/342, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalį atnaujinus tarpinę peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Tailando Karalystės kilmės ir bendrovės River Kwai International Food Industry Co., Ltd pagamintiems paruoštiems arba konservuotiems cukriniams kukurūzams, turintiems grūdų pavidalą, vėl nustatomas galutinis antidempingo muitas

149

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/343 dėl leidimo naudoti Lactobacillus buchneri DSM 29026 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

157

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/344 dėl leidimo naudoti sorbitano monolauratą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

160

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/345, kuriuo elektrolizės būdu iš natrio chlorido gautas aktyvusis chloras patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 2-o, 3-io, 4-o ir 5-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

163

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/346 dėl leidimo naudoti Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

167

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/347, kuriuo iš hipochlorito rūgšties išskirtas aktyvusis chloras patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 2-o, 3-io, 4-o ir 5-o tipų biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

170

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/348, kuriuo karbendazimas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 7-o ir 10-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

174

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/349, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

179

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/350, kuriuo 318-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida organizacijomis

182

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/351 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, Šalių susitikimuose

184

 

*

2021 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/352, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2018/905, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje įgaliojimų terminas

187

 

*

2021 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/353, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

189

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/354, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad propikonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data ( 1 )

219

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos sprendimas (ES) 2021/355 dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 1215)  ( 1 )

221

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2021 m. vasario 23 d. Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtos partnerystės tarybos sprendimas Nr. 1/2021 dėl laikino taikymo pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą pabaigos datos (2021/356)

227

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2021 2 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/337

2021 m. vasario 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129, kiek tai susiję su ES atsigavimo prospektu ir finansų tarpininkams skirtais tiksliniais pakeitimais, ir Direktyva 2004/109/EB, kiek tai susiję su vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato naudojimu teikiant metines finansines ataskaitas, siekiant paremti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

COVID-19 pandemija daro didelį poveikį valstybių narių gyventojams, įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir ekonomikai. Komisija savo 2020 m. gegužės 27 d. komunikate „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“ pažymėjo, kad likvidumas ir galimybė gauti finansavimą bus nuolatinis iššūkis. Todėl labai svarbu remti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos sukelto stipraus ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius esamų Sąjungos finansų paslaugų teisės aktų pakeitimus. Tie pakeitimai sudaro priemonių paketą ir yra priimami kaip kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų rinkinio dalis;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129 (3) nustatyti prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kuri yra ar veikia valstybėje narėje, sąrašą, rengimo, tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. Kartu su kitomis paketo priemonėmis, kuriomis siekiama padėti emitentams atsigauti nuo COVID-19 pandemijos sukelto ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę emitentams ir finansų tarpininkams iškart po COVID-19 pandemijos sumažinti išlaidas ir atlaisvinti išteklius atsigavimo etape. Tie pakeitimai turėtų atitikti visa apimančius Reglamento (ES) 2017/1129 tikslus, kad būtų skatinamas lėšų pritraukimas pasinaudojant kapitalo rinkomis, užtikrinama aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsauga, skatinama valstybėse narėse vykdomos priežiūros konvergencija ir užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas. Tais pakeitimais turėtų taip pat būti konkrečiai ir visapusiškai atsižvelgiama į tai, kokiu mastu COVID-19 pandemija paveikė emitentų dabartinę padėtį ir jų ateities perspektyvas;

(3)

dėl COVID-19 krizės Sąjungos bendrovių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei startuolių, padėtis tapo ne tokia stabili ir labiau pažeidžiama. Atitinkamais atvejais, siekiant palengvinti Sąjungos bendrovių finansavimą ir įvairinti jų finansavimo šaltinius, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ (įskaitant startuolius ir vidutinės kapitalizacijos įmones), pašalinus nepagrįstas kliūtis ir pernelyg didelę administracinę naštą galėtų pagerėti Sąjungos įmonių galimybės patekti į akcijų rinkas, o neprofesionaliesiems ir stambiesiems investuotojams atsivertų įvairesnės, ilgesnio laikotarpio ir konkurencingesnės investavimo galimybės. Atsižvelgiant į tai, šiuo reglamentu taip pat turėtų būti siekiama sudaryti palankesnes sąlygas potencialiems investuotojams sužinoti apie investavimo į įmones galimybes, nes potencialiems investuotojams dažnai sunku vertinti dar trumpą laiką veikiančius startuolius ir mažas įmones, ir dėl to sumažėja galimybių naujoms novatoriškoms įmonėms, ypač verslą pradedantiems asmenims;

(4)

kredito įstaigos aktyviai prisideda prie pastangų remti įmones, kurioms reikalingas finansavimas, ir numatoma, kad joms teks labai svarbus vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu (ES) 2017/1129 kredito įstaigoms taikoma pareigos skelbti prospektą išimtis tam tikrų nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta išimties taikymo riba turėtų būti padidinta ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti savo klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ta išimties taikymo riba taikoma tik atsigavimo etapu, ji turėtų būti taikoma ribotą laikotarpį, kuris baigtųsi 2022 m. gruodžio 31 d.;

(5)

siekiant skubiai sumažinti didelį COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos įmones ir sudarytos sąlygos emitentams patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju atsigavimo etapu. Kad tie tikslai būtų pasiekti, tikslinga sukurti naują sutrumpintos formos prospektą (ES atsigavimo prospektą), kurį, sykiu sprendžiant būtent COVID-19 pandemijos sukeltas ekonomines ir finansines problemas, emitentams būtų lengva parengti, o investuotojams, visų pirma neprofesionaliesiems investuotojams, norintiems juos finansuoti, – suprasti, ir kurį kompetentingoms institucijoms būtų lengva patikrinti ir patvirtinti. ES atsigavimo prospektas turėtų visų pirma būti vertinamas kaip rekapitalizacijos palengvinimo priemonė, kompetentingoms institucijoms įdėmiai stebint ir užtikrinant, kad būtų laikomasi investuotojų informavimo reikalavimų. Svarbu, kad šiuo reglamentu numatytais Reglamento (ES) 2017/1129 pakeitimais nebūtų naudojamasi siekiant išvengti numatytos Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūros ir galimo jo keitimo, kurie turėtų būti atliekami kartu su išsamiu poveikio vertinimu. Į tai atsižvelgiant, nebūtų tikslinga į informacijos atskleidimo tvarką įtraukti papildomų elementų, kurių dar nereikalaujama pagal tą reglamentą arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/980 (4), išskyrus konkrečią informaciją, susijusią su COVID-19 pandemijos poveikiu. Tokius elementus reikėtų įtraukti tik tuo atveju, jei Komisija, remdamasi jos atlikta Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūra, pateiktų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pagal to reglamento 48 straipsnį;

(6)

svarbu suderinti neprofesionaliesiems investuotojams pagal įvairius teisės aktus teikiamą įvairiausių finansinių produktų informaciją ir pagrindinės informacijos dokumentus ir užtikrinti visapusišką investavimo pasirinkimą ir palyginamumą Sąjungoje. Be to, atliekant numatytą Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūrą, turėtų būti atsižvelgiama į vartotojų ir neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą, siekiant užtikrinti, kad visiems neprofesionaliesiems investuotojams būtų teikiami suderinti, paprasti ir lengvai suprantami informacijos dokumentai;

(7)

įmonių teikiama informacija, susijusi su aplinkos, socialiniais ir valdymo (ASV) aspektais, tampa vis svarbesnė investuotojams, kad jie galėtų kiekybiškai vertinti savo investicijų poveikį tvarumui ir integruoti tvarumo aspektus į savo investicinių sprendimų priėmimo procesus ir į rizikos valdymą. Dėl šios priežasties įmonės patiria vis didesnį spaudimą reaguoti į investuotojų ir kredito įstaigų reikalavimus ASV klausimais ir privalo laikytis įvairių ASV informacijos atskleidimo standartų, kurie dažnai yra nesuderinti ir nenuoseklūs. Todėl, siekdama pagerinti įmonių su tvarumu susijusios informacijos atskleidimą ir suderinti Reglamente (ES) 2017/1129 nustatytus tokios informacijos atskleidimo reikalavimus, sykiu atsižvelgdama ir į kitus Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus, Komisija, atlikdama Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūrą, turėtų įvertinti, ar tikslinga į Reglamentą (ES) 2017/1129 įtraukti su tvarumu susijusią informaciją ir ar tikslinga pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant užtikrinti derėjimą su tvarumo tikslais ir su tvarumu susijusios informacijos palyginamumą visuose Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktuose;

(8)

įmonės, kurių akcijos yra be pertraukų įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba kurių akcijomis prekiaujama MVĮ augimo rinkose bent pastaruosius 18 mėnesių iki akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą dienos, turėjo laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 (5), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/109/EB (6) arba, jei emitentas veikė MVĮ augimo rinkose, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 (7) nustatytų periodinio ir nuolatinio informacijos atskleidimo reikalavimų. Vadinasi, didelė dalis reikalaujamo prospekto turinio jau bus viešai prieinama ir investuotojai prekiaus remdamiesi ta informacija. Todėl ES atsigavimo prospektas turėtų būti naudojamas tik antrinėms akcijų emisijoms. ES atsigavimo prospektas turėtų palengvinti kapitalo finansavimą ir tokiu būdu suteikti įmonėms galimybių sparčiai rekapitalizuotis. ES atsigavimo prospektas neturėtų suteikti galimybių emitentams pereiti iš MVĮ augimo rinkos į reguliuojamą rinką. Be to, ES atsigavimo prospekte turėtų būti pateikta tik esminė informacija, leidžianti investuotojams priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Vis dėlto, jei taikytina, emitentai arba siūlytojai turėtų nurodyti, kokį poveikį COVID-19 pandemija padarė emitentų verslo veiklai, taip pat numatomą pandemijos poveikį jų verslo veiklai, jei tokio poveikio esama ar bus;

(9)

kad ES atsigavimo prospektas būtų veiksminga priemonė emitentams, jį turėtų sudaryti vienas ribotos apimties dokumentas, į jį turėtų būti galima įtraukti informaciją pateikiant nuorodą ir jam turėtų būti suteiktas pasas, leidžiantis viešai siūlyti akcijas arba jas įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus visoje Europoje;

(10)

į ES atsigavimo prospektą turėtų būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų nurodyta investuotojams, visų pirma neprofesionaliesiems investuotojams, naudinga informacija. Ta santrauka turėtų būti pateikta ES atsigavimo prospekto pradžioje ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė informacija, kuria remdamiesi investuotojai galėtų nuspręsti, kuriomis viešai siūlomomis arba į prekybos sąrašus įtrauktomis akcijomis pasidomėti išsamiau ir po to peržiūrėti visą ES atsigavimo prospektą, siekiant priimti sprendimą. Pagrindinė informacija turėtų apimti informaciją, susijusią su konkrečiu COVID-19 pandemijos poveikiu verslo ir finansiniu aspektais, jei tokio esama, taip pat su numatomu būsimu poveikiu, jei tokio bus. ES atsigavimo prospektas turėtų užtikrinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą vadovaujantis atitinkamomis Reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis, sykiu išvengiant pernelyg didelės administracinės naštos. Į tai atsižvelgiant, labai svarbu, kad santrauka nesumažintų investuotojų apsaugos ir nedarytų klaidinančio įspūdžio investuotojams. Todėl rengdami tą santrauką emitentai ar siūlytojai turėtų tai daryti labai dėmesingai;

(11)

kadangi ES atsigavimo prospekte būtų pateikta gerokai mažiau informacijos nei supaprastintame prospekte pagal supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką, taikomą antrinėms emisijoms, emitentai neturėtų galėti jo naudoti reikšmingos vertės sumažėjimo rizikos akcijų emisijoms, kurios turi didelį poveikį emitento kapitalo struktūrai, perspektyvoms ir finansinei padėčiai. Todėl ES atsigavimo prospektas turėtų būti naudojamas tik tiems siūlymams, kurie sudaro ne daugiau kaip 150 % neapmokėtų skolinių kapitalo įsipareigojimų. Tikslūs tokios ribos apskaičiavimo kriterijai turėtų būti nustatyti šiame reglamente;

(12)

siekiant surinkti duomenis, kurie padėtų įvertinti ES atsigavimo prospekto tvarką, ES atsigavimo prospektas turėtų būti įtrauktas į EVPRI prospektų saugojimo mechanizmą, nurodytą Reglamento (ES) 2017/1129 21 straipsnio 6 dalyje. Siekiant sumažinti administracinę naštą, susijusią su to saugojimo mechanizmo keitimu, ES atsigavimo prospekte turėtų būti galima naudoti tuos pačius duomenis, kurie nustatyti Reglamento (ES) 2017/1129 14 straipsnyje antrinės emisijos prospektams, su sąlyga, kad abiejų rūšių prospektai ir toliau būtų aiškiai atskirti;

(13)

ES atsigavimo prospektas turėtų papildyti kitų formų prospektus, nustatytus Reglamente (ES) 2017/1129, atsižvelgiant į skirtingų vertybinių popierių, emitentų, siūlymų ir įtraukimo į prekybos sąrašus tipų specifiką. Todėl, jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos nuorodos į prospektą pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į visų skirtingų formų prospektus, įskaitant šiame reglamente nustatytą ES atsigavimo prospektą;

(14)

Reglamente (ES) 2017/1129 reikalaujama, kad finansų tarpininkai informuotų investuotojus apie priedo paskelbimo galimybę ir tam tikromis aplinkybėmis susisiektų su investuotojais tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. Dėl termino, iki kurio turi būti susisiekta su investuotojais, taip pat dėl investuotojų, su kuriais reikia susisiekti, skaičiaus finansų tarpininkams gali kilti sunkumų. Siekiant palengvinti finansų tarpininkų darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir sykiu išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. Visų pirma derėtų paaiškinti, kad finansų tarpininkai turėtų susisiekti su investuotojais, kurie įsigyja ar pasirašo vertybinius popierius, ne vėliau kaip pirminio siūlymo laikotarpio pabaigos dieną. Pirminio siūlymo laikotarpis turėtų būti suprantamas kaip tas laikotarpis, per kurį emitentas ar siūlytojas viešai siūlo vertybinius popierius, aprašytus prospekte, neįtraukiant vėlesnių laikotarpių, per kuriuos vertybiniai popieriai perparduodami rinkoje. Pirminio siūlymo laikotarpis turėtų apimti tiek pirmines, tiek antrines vertybinių popierių emisijas. Pagal tokią tvarką turėtų būti nustatyta, su kuriais investuotojais finansų tarpininkai turėtų susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir turėtų būti pratęstas terminas, per kurį tai reikia padaryti. Neatsižvelgiant į šiame reglamente numatytą naują tvarką, turėtų būti ir toliau taikomos esamos Reglamento (ES) 2017/1129 nuostatos, kuriomis reikalaujama skelbti priedą viešai prieinamoje interneto svetainėje ir taip užtikrinama, kad priedas būtų prieinamas visiems investuotojams;

(15)

kadangi ES atsigavimo prospekto tvarka skirta naudoti tik atsigavimo etapu, ta tvarka turėtų nustoti galioti ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų tęstinumą, tiems ES atsigavimo prospektams, kurie buvo patvirtinti iki ES atsigavimo prospekto tvarkos galiojimo pabaigos dienos, turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

(16)

iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai Reglamento (ES) 2017/1129 taikymo ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Toje ataskaitoje, inter alia, turėtų būti įvertinta, ar ES atsigavimo prospektams taikoma informacijos atskleidimo tvarka yra tinkama šio reglamento tikslams pasiekti. Tame įvertinime turėtų būti išnagrinėta, ar ES atsigavimo prospektas užtikrina tinkamą investuotojo apsaugos ir administracinės naštos mažinimo pusiausvyrą;

(17)

Direktyvoje 2004/109/EB reikalaujama, kad nuo finansinių metų, prasidėjusių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, emitentai, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kuri yra ar veikia valstybėje narėje, sąrašus, parengtų ir paskelbtų savo metines finansines ataskaitas vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu. Tas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas apibrėžtas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/815 (8). Atsižvelgiant į tai, kad norint parengti metines finansines ataskaitas naudojantis vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu reikia skirti papildomų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, ypač pirmaisiais rengimo metais, ir atsižvelgiant į emitentų išteklių mažėjimą dėl COVID-19 pandemijos, valstybės narės turėtų turėti galimybę atidėti to reikalavimo rengti ir skelbti metines finansines ataskaitas naudojantis vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu taikymą vieniems metams. Norėdama pasinaudoti ta galimybe, valstybė narė turėtų pranešti Komisijai apie savo ketinimą leisti atidėti tokio reikalavimo taikymą ir jos ketinimas turėtų būti tinkamai pagrįstas;

(18)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos įmones ir būtų sudarytos sąlygos emitentams patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju atsigavimo etapu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(19)

todėl Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva 2004/109/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1129 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/1129 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:

„l)

nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito įstaigai tenkanti bendra agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jei tie vertybiniai popieriai:

i)

nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami ir

ii)

jais nesuteikiama teisė pasirašyti arba įsigyti kitų rūšių vertybinių popierių ir jie nėra susieti su išvestine finansine priemone.“;

2.

1 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

„k)

nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito įstaigai tenkanti bendra agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jei tie vertybiniai popieriai:

i)

nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami ir

ii)

jais nesuteikiama teisė pasirašyti arba įsigyti kitų rūšių vertybinių popierių ir jie nėra susieti su išvestine finansine priemone.“;

3.

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   Nedarant poveikio 14 straipsnio 2 daliai, 14a straipsnio 2 daliai ir 18 straipsnio 1 daliai, prospekte pateikiama būtina informacija, kuri yra reikšminga investuotojui, kad jis galėtų pagrįstai įvertinti:“;

4.

7 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„12a.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 3–12 dalių, pagal 14a straipsnį parengtame ES atsigavimo prospekte pateikiama pagal šią dalį parengta santrauka.

ES atsigavimo prospekto santrauka rengiama kaip trumpas glaustai surašytas dokumentas; atspausdintą santrauką gali sudaryti ne daugiau kaip du A4 dydžio puslapiai.

ES atsigavimo prospekto santraukoje negalima pateikti kryžminių nuorodų į kitas prospekto dalis arba informacijos įtraukti pateikiant nuorodą; santrauka:

a)

pateikiama ir išdėstoma taip, kad ją būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis;

b)

rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad informaciją būtų lengva suprasti, visų pirma vartojamos aiškios, ne techninės, glaustos ir investuotojams suprantamos formuluotės;

c)

sudaroma iš šių keturių skirsnių:

i)

įvado, kuriame pateikiama visa šio straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija, įskaitant įspėjimus ir ES atsigavimo prospekto patvirtinimo datą;

ii)

esminės informacijos apie emitentą, įtraukiant, kai taikytina, konkretų ne mažiau kaip 200 žodžių COVID-19 pandemijos poveikio emitentui verslo ir finansiniu aspektais aprašymą;

iii)

esminės informacijos apie akcijas, įskaitant tų akcijų suteikiamas teises ir bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus;

iv)

esminės informacijos apie viešą akcijų siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.“;

5.

įterpiamas šis straipsnis:

„14a straipsnis

ES atsigavimo prospektas

1.   Viešo akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą atveju ES atsigavimo prospektą pagal šiame straipsnyje nustatytą supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką gali rengti šie asmenys:

a)

emitentai, kurių akcijos yra be pertraukų įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą bent pastaruosius 18 mėnesių ir kurie leidžia akcijas, kurios gali būti keičiamos anksčiau išleistomis esamomis akcijomis arba jas pakeisti;

b)

emitentai, kurių akcijomis jau be pertraukų prekiaujama MVĮ augimo rinkoje bent pastaruosius 18 mėnesių, jei buvo paskelbtas tų akcijų siūlymo prospektas, ir kurie leidžia akcijas, kurios gali būti keičiamos anksčiau išleistomis esamomis akcijomis arba jas pakeisti;

c)

akcijų, be pertraukų įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių, siūlytojai.

Emitentai gali rengti ES atsigavimo prospektą tik tuo atveju, jei akcijų skaičius, kurį ketinama siūlyti, kartu su per 12 mėnesių ES atsigavimo prospektu jau pasiūlytų akcijų skaičiumi, jei esama, sudaro ne daugiau nei 150 % akcijų, kurios ES atsigavimo prospekto patvirtinimo dieną jau yra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba atitinkamais atvejais MVĮ augimo rinkoje sąrašą.

Antroje pastraipoje nurodytas 12 mėnesių laikotarpis prasideda ES atsigavimo prospekto patvirtinimo dieną.

2.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies ir nedarant poveikio 18 straipsnio 1 daliai, ES atsigavimo prospekte pateikiama atitinkama sutrumpinta informacija, kuri yra būtina, kad investuotojai galėtų suprasti:

a)

emitento perspektyvas, finansinius veiklos rezultatus ir svarbius emitento finansinės padėties ir verslo padėties pokyčius, įvykusius nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, jei tokių buvo, taip pat emitento finansinę ir nefinansinę ilgalaikę verslo strategiją ir tikslus, įskaitant, jei taikytina, konkretų ne mažiau kaip 400 žodžių COVID-19 pandemijos poveikio emitentui verslo ir finansiniu aspektais ir numatomo poveikio ateityje aprašymą;

b)

esminę informaciją apie akcijas, įskaitant akcijų suteikiamas teises ir bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus, emisijos priežastis ir jos poveikį emitentui, įskaitant poveikį bendrai emitento kapitalo struktūrai, taip pat informaciją apie kapitalizaciją ir įsiskolinimą, pareiškimą dėl apyvartinio kapitalo ir pajamų panaudojimą.

3.   ES atsigavimo prospekte pateikiama informacija turi būti parašyta ir pateikta lengvai analizuojama, glausta bei suprantama forma, ir turi suteikti investuotojams, ypač neprofesionaliesiems investuotojams, galimybę priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą, atsižvelgiant į jau viešai atskleistą reglamentuojamą informaciją pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, jei taikoma, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 (*1) nurodytą informaciją.

4.   ES atsigavimo prospektas parengiamas kaip vienas dokumentas, kuriame pateikiama Va priede nustatyta būtiniausia informacija. Atspausdintą prospektą sudaro ne daugiau kaip 30 A4 dydžio puslapių ir jis yra pateikiamas ir išdėstomas taip, kad jį būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis.

5.   Nei santrauka, nei informacija, įtraukta pateikiant nuorodą pagal 19 straipsnį, į šio straipsnio 4 dalyje nurodytą didžiausią galimą prospekto apimtį neįskaičiuojama.

6.   Emitentai gali nuspręsti, kokia tvarka Va priede nustatytą informaciją pateikti ES atsigavimo prospekte.

(*1)  2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).“;"

6.

20 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„6a.   Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, ES atsigavimo prospekto atveju 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai sutrumpinami iki septynių darbo dienų. Emitentas informuoja kompetentingą instituciją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatytos patvirtinimo prašymo pateikimo dienos.“;

7.

21 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„5a.   ES atsigavimo prospektas klasifikuojamas šio straipsnio 6 dalyje nurodytame saugojimo mechanizme. Duomenys, naudojami prospektams, parengtiems pagal 14 straipsnį, klasifikuoti, gali būti naudojami ES atsigavimo prospektams, parengtiems pagal 14a straipsnį, klasifikuoti, jeigu abiejų rūšių prospektai tame saugojimo mechanizme yra atskirti.“;

8.

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Nukrypstant nuo 2 dalies, nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. tais atvejais, kai prospektas susijęs su vertybinių popierių viešu siūlymu, investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti savo sutikimą ir gali ta teise pasinaudoti per tris darbo dienas po priedo paskelbimo dienos, jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui arba prieš pateikiant vertybinius popierius, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Tą laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą terminas nurodomas tame priede.

Priede pateikiamas aiškus pareiškimas dėl teisės atšaukti sutikimą ir tame pareiškime aiškiai nurodoma:

a)

kad teisė atšaukti sutikimą suteikiama tik tiems investuotojams, kurie jau buvo sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, ir jeigu tuo metu, kai atsirado arba buvo pastebėtas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, vertybiniai popieriai dar nebuvo pateikti investuotojams,

b)

laikotarpis, per kurį investuotojai gali pasinaudoti savo teise atšaukti sutikimą, ir

c)

į ką investuotojai gali kreiptis, jei nuspręstų pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„3a.   Nukrypstant nuo 3 dalies, nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. tais atvejais, kai investuotojai įsigyja vertybinių popierių arba juos pasirašo per finansų tarpininką, laikotarpiu nuo tų vertybinių popierių prospekto patvirtinimo dienos iki pirminio siūlymo laikotarpio pabaigos tas finansų tarpininkas informuoja tuos investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, kur ir kada jis bus paskelbtas ir kad tokiu atveju finansų tarpininkas padės jiems pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti investuotojai turi 2a dalyje nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų tarpininkas su tais investuotojais susisiekia ne vėliau kaip iki pirmos darbo dienos, einančios po dienos, kai priedas buvo paskelbtas, pabaigos.

Jeigu vertybinių popierių įsigyjama tiesiogiai iš emitento arba jie pasirašomi tiesiogiai su emitentu, tas emitentas informuoja investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, kur jis bus paskelbtas ir kad tokiu atveju jie gali pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.“;

9.

įterpiamas šis straipsnis:

„47a straipsnis

ES atsigavimo prospekto tvarkos galiojimo laikotarpis

7 straipsnio 12a dalyje, 14a straipsnyje, 20 straipsnio 6a dalyje ir 21 straipsnio 5a dalyje nustatyta ES atsigavimo prospekto tvarka nustoja galioti 2022 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. patvirtinti ES atsigavimo prospektai toliau reglamentuojami pagal 14a straipsnį iki jų galiojimo pabaigos arba dvylika mėnesių po 2022 m. gruodžio 31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.“;

10.

48 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ataskaitoje, inter alia, įvertinama, ar prospekto santrauka, 14, 14a ir 15 straipsniuose nustatyta informacijos atskleidimo tvarka ir 9 straipsnyje nurodytas universalus registracijos dokumentas tebėra tinkami atsižvelgiant į jų tikslus. Visų pirma ataskaitoje pateikiama:

a)

asmenims skirtų ES augimo prospektų skaičius pagal kiekvieną iš 15 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytų kategorijų ir kiekvieno tokio skaičiaus raidos bei asmenų, turinčių teisę naudotis ES augimo prospektais, prekybos vietų pasirinkimo tendencijų analizė;

b)

analizė, ar ES augimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra;

c)

patvirtintų ES atsigavimo prospektų skaičius ir to skaičiaus raidos analizė, taip pat ES atsigavimo prospektais emisijos dieną sutelktos faktinės papildomos rinkos kapitalizacijos įvertis, siekiant surinkti duomenų apie naudojamą ES atsigavimo prospektą, kad būtų galima atlikti jo baigiamąjį vertinimą;

d)

ES atsigavimo prospekto parengimo ir patvirtinimo išlaidos, palyginti su dabartinėmis standartinio prospekto, antrinės emisijos prospekto ir ES augimo prospekto parengimo ir patvirtinimo išlaidomis, bendra sutaupytų lėšų suma, taip pat sritys, kuriose išlaidas būtų galima dar labiau sumažinti, ir bendra su šio reglamento laikymusi susijusių emitentų, siūlytojų ir finansų tarpininkų išlaidų suma ir apskaičiuota procentinė veiklos išlaidų dalis, kurią sudaro šios išlaidos;

e)

analizė, ar ES atsigavimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos, asmenims, kurie turi teisę jais naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo ir investicijoms reikalingos esminės informacijos prieinamumo pusiausvyra;

f)

analizė, ar būtų tikslinga pratęsti ES atsigavimo prospekto tvarkos galiojimą, taip pat ar 14a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyta riba, kurią peržengus ES atsigavimo prospektas negali būti naudojamas, yra tinkama;

g)

analizė, ar 23 straipsnio 2a ir 3a dalyse nurodytomis priemonėmis buvo pasiektas tikslas suteikti papildomo aiškumo ir lankstumo tiek finansų tarpininkams, tiek investuotojams ir ar būtų tikslinga tas priemones padaryti nuolatinėmis.“;

11.

šio reglamento priede išdėstytas tekstas įterpiamas kaip Va priedas.

2 straipsnis

Direktyvos 2004/109/EB dalinis pakeitimas

4 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„7.   Finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau, visos metinės finansinės ataskaitos rengiamos vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu, jei Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (*2), bus atlikusi išlaidų ir naudos analizę. Vis dėlto valstybė narė gali leisti emitentams taikyti tą ataskaitų teikimo reikalavimą finansiniais metais, prasidedančiais 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau, jei ta valstybė narė praneša Komisijai apie savo ketinimą leisti atidėti tokio reikalavimo taikymą ne vėliau kaip 2021 m. kovo 19 d. ir jei jos ketinimas yra tinkamai pagrįstas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL C 10, 2021 1 11, p. 30.

(2)  2021 m. vasario 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

(4)  2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/980, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (OL L 166, 2019 6 21, p. 26).

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(6)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(7)  2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

(8)  2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas (OL L 143, 2019 5 29, p. 1).


PRIEDAS

„Va PRIEDAS

ES ATSIGAVIMO PROSPEKTE TEIKTINA BŪTINIAUSIA INFORMACIJA

I.   Santrauka

Į ES atsigavimo prospektą turi būti įtraukiama santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 12a dalį.

II.   Emitento pavadinimas, įsisteigimo valstybė, nuoroda į emitento interneto svetainę

Identifikuojama akcijas leidžianti įmonė nurodant jos juridinio asmens identifikatorių (LEI), teisinį ir komercinį pavadinimą, įsisteigimo valstybę ir interneto svetainę, kurioje investuotojai gali rasti informacijos apie įmonės veiklą, gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, kuriose ji konkuruoja, didžiausius akcininkus, administracinių, valdymo, priežiūros organų ir vyresniosios vadovybės sudėtį, taip pat, jei taikoma, informaciją, įtrauktą pateikiant nuorodą (sykiu pateikiant atsakomybės ribojimo pareiškimą, kad svetainėje pateikta informacija nėra prospekto dalis, nebent ta informacija į prospektą įtraukiama pateikiant nuorodą).

III.   Pareiškimas dėl atsakomybės ir pareiškimas apie kompetentingą instituciją

1.   Pareiškimas dėl atsakomybės

Identifikuojami asmenys, atsakingi už ES atsigavimo prospekto parengimą, ir įtraukiamas tų asmenų pareiškimas, kad, jų turimomis žiniomis, ES atsigavimo prospekte pateikta informacija atitinka faktus ir kad jame nėra praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

Kai taikoma, pareiškime turi būti pateikiama iš trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant tos informacijos šaltinį (-ius), eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimai arba ataskaitos ir ši išsami informacija apie tą asmenį:

a)

vardas ir pavardė (pavadinimas);

b)

įmonės adresas;

c)

kvalifikacijos sritys ir

d)

su emitentu susiję esminiai turtiniai interesai (jei jų yra).

2.   Pareiškimas dėl kompetentingos institucijos

Pareiškime turi būti nurodoma kompetentinga institucija, pagal šį reglamentą patvirtinusi ES atsigavimo prospektą, paaiškinama, kad toks patvirtinimas nėra emitento ar akcijų, su kuriomis ES atsigavimo prospektas siejamas, kokybės patvirtinimas, kad kompetentinga institucija patvirtino tik tai, kad ES atsigavimo prospektas atitinka šiame reglamente nustatytus informacijos išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartus, ir nurodoma, kad ES atsigavimo prospektas yra parengtas pagal 14a straipsnį.

IV.   Rizikos veiksniai

Emitentui būdingos reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas ir reikšmingos rizikos, būdingos viešai siūlomoms ir (arba) į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamoms akcijoms, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas, pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

Kiekvienoje kategorijoje pirmiausia nurodoma rizika, kuri, remiantis emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, atliktu vertinimu, yra reikšmingiausia, atsižvelgiant į neigiamą poveikį emitentui ir viešai siūlomoms arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamoms akcijoms, taip pat į tos rizikos atsiradimo tikimybę. ES atsigavimo prospekto turinys turi patvirtinti šią riziką.

V.   Finansinės ataskaitos

Į ES atsigavimo prospektą turi būti įtrauktos finansinės ataskaitos (metinės ir pusmečio), paskelbtos per 12 mėnesių iki ES atsigavimo prospekto patvirtinimo dienos laikotarpį. Jei buvo paskelbtos ir metinės, ir pusmečio finansinės ataskaitos, turi būti reikalaujama pateikti tik tas metines ataskaitas, kurių data vėlesnė už pusmečio finansinių ataskaitų datą.

Turi būti atliktas nepriklausomas metinių finansinių ataskaitų auditas. Audito ataskaita turi būti rengiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB (1) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 (2).

Kai Direktyva 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 netaikomi, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas arba nurodyta, ar ES atsigavimo prospekto tikslu jos atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą pagal valstybėje narėje taikomus arba jiems lygiaverčius audito standartus. Kitais atvejais ES atsigavimo prospekte turi būti:

a)

aiškiai nurodoma, kokie audito standartai buvo taikyti;

b)

paaiškinami bet kokie reikšmingi nukrypimai nuo tarptautinių audito standartų.

Kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai atsisako patvirtinti metinių finansinių ataskaitų audito ataskaitas arba kai tokiose ataskaitose yra išlygų, nuomonės pakeitimų, atsakomybės ribojimo pareiškimų arba dalyko pabrėžimas, turi būti nurodyta priežastis ir tokios išlygos, pakeitimai, atsakomybės ribojimo pareiškimai arba dalyko pabrėžimas turi būti išsamiai atkartoti.

Taip pat turi būti įtraukiamas bet kokių reikšmingų grupės finansinės būklės pokyčių, įvykusių pasibaigus paskutiniam finansiniam laikotarpiui, kurio audituotos finansinės ataskaitos arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbtos, apibūdinimas arba atitinkamas paneigimas.

Jei taikoma, taip pat turi būti įtraukiama formali informacija.

VI.   Dividendų politika

Pateikiamas emitento dividendų paskirstymo ir akcijų atpirkimo, taip pat bet kokių esamų tokio paskirstymo ar atpirkimo apribojimų politikos apibūdinimas.

VII.   Informacija apie tendencijas

Turi būti:

a)

apibūdintos reikšmingiausios pastarojo meto gamybos, pardavimo ir atsargų, taip pat išlaidų ir pardavimo kainų tendencijos nuo praėjusių finansinių metų pabaigos iki ES atsigavimo prospekto datos;

b)

pateikta informacija apie visas žinomas tendencijas, neaiškumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai galėtų turėti reikšmingą poveikį emitento perspektyvai bent jau einamaisiais finansiniais metais;

c)

pateikta informacija apie emitento trumpalaikę ir ilgalaikę verslo strategiją ir tikslus, įskaitant, jei taikytina, konkretų ne mažiau kaip 400 žodžių COVID-19 pandemijos poveikio emitentui verslo ir finansiniu aspektais ir numatomo poveikio ateityje aprašymą.

Jei nė viena iš šio skirsnio a arba b punkte nurodytų tendencijų iš esmės nesikeičia, tai turi būti nurodyta.

VIII.   Siūlymo sąlygos, tvirti įsipareigojimai ir ketinimai pasirašyti sutartis ir svarbiausi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai

Nurodoma pasiūlymo kaina, siūlomų akcijų kiekis, emisijos (siūlymo) dydis, siūlymo sąlygos ir naudojimosi pasirašymo (pirmumo eile) teise tvarka.

Kiek žinoma emitentui, pateikiama informacija, ar emitento stambieji akcininkai arba jo valdymo, priežiūros ar administracinių organų nariai ketina pasirašyti dalį siūlymo akcijų ir ar kuris nors kitas asmuo ketina pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo sumos.

Nurodomi visi tvirti įsipareigojimai pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo sumos ir visi reikšmingi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai, įskaitant subjektų, kurie sutinka garantuoti arba platinti emisiją pagal tvirtą įsipareigojimą arba „didžiausių pastangų“ susitarimą, pavadinimus ir adresus bei kvotas.

IX.   Svarbiausia informacija apie akcijas ir jų pasirašymą

Pateikiama svarbi informacija apie viešai siūlomas arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamas akcijas:

a)

tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN);

b)

informacija apie akcijomis suteiktas teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką ir bet kokius tų teisių apribojimus;

c)

informacija apie tai, kur galima pasirašyti akcijas, ir apie siūlymo galiojimo, įskaitant galimus pakeitimus, laikotarpį, taip pat prašymų pateikimo tvarkos apibūdinimą ir naujų akcijų emisijos datą.

X.   Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

Pateikiama informacija apie siūlymo priežastis ir, jei taikoma, apytikslė grynoji pajamų suma pagal kiekvieną pagrindinę numatytą jų paskirtį, išdėstant paskirtis prioriteto tvarka.

Kai emitentui žinoma, kad numatomų pajamų neužteks finansavimui pagal visas siūlomas paskirtis, jis turi nurodyti trūkstamos sumos dydį ir jos finansavimo šaltinius. Taip pat turi būti pateikiama išsami informacija apie pajamų panaudojimą, ypač atvejus, kai jos naudojamos turtui įsigyti vykdant veiklą, kuri nėra įprastinė verslo veikla, paskelbtam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba įsiskolinimams panaikinti, sumažinti ar apmokėti.

XI.   Valstybės pagalbos gavimas

Pateikiamas informacinis pranešimas apie tai, ar emitentas yra gavęs kokio nors pavidalo valstybės pagalbą, susijusią su atsigavimu, taip pat apie tos pagalbos tikslą, priemonės rūšį ir gautos pagalbos sumą bei sąlygas, jei jų yra.

Pranešime apie tai, ar emitentas yra gavęs valstybės pagalbą, turi būti pateikiamas pareiškimas, kad už šią informaciją išskirtinai atsako už prospekto rengimą atsakingi asmenys, kaip nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje, kad kompetentingos institucijos vaidmuo tvirtinant prospektą yra patikrinti, ar jame pateikiama informacija yra išsami, suprantama ir nuosekli, ir kad dėl šios priežasties kompetentinga institucija neprivalo atskirai tikrinti pranešimo dėl valstybės pagalbos gavimo.

XII.   Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

Emitento pareiškimas, kad, jo manymu, apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento reikalavimams patenkinti, o jei ne, emitento pasiūlymas, kaip suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.

XIII.   Kapitalizacija ir įsiskolinimas

Likus ne daugiau kaip 90 dienų iki ES atsigavimo prospekto datos parengiamas pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo (atskirai nurodant garantuotuosius bei negarantuotuosius ir užtikrintuosius bei neužtikrintuosius įsiskolinimus). Terminas „įsiskolinimas“ taip pat apima netiesioginius ir neapibrėžtuosius įsiskolinimus.

Jei emitento kapitalizacijos ir įsiskolinimo būklė per 90 dienų laikotarpį iš esmės pasikeičia, turi būti pateikiama papildomos informacijos – aprašomi tie pokyčiai arba atnaujinami atitinkami skaičiai.

XIV.   Interesų konfliktai

Pateikiama informacija apie visus su emisija susijusius interesus, įskaitant interesų konfliktus, ir išvardinami susiję asmenys bei jų interesų pobūdis.

XV.   Vertės sumažėjimas ir akcijų valdymas po emisijos

Pateikiamas esamų akcininkų turimų akcinio kapitalo dalių ir balsavimo teisių prieš padidinant kapitalą viešuoju siūlymu ir po to palyginimas, darant prielaidą, kad esami akcininkai neketina pasirašyti naujų akcijų, ir, atskirai, darant prielaidą, kad jie pasinaudoti savo teisėmis ketina.

XVI.   Prieinami dokumentai

Pareiškimas, kad per visą ES atsigavimo prospekto galiojimo laikotarpį atitinkamais atvejais galima susipažinti su šiais dokumentais:

a)

naujausiu emitento steigimo dokumentu ir įstatais;

b)

visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, emitento prašymu ekspertų parengtais vertinimais ir ataskaitomis, jei kuri nors jų dalis įtraukta į ES atsigavimo prospektą arba į juos prospekte daroma nuoroda.

Nurodoma svetainė, kurioje galima susipažinti su šiais dokumentais.


(1)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (OL L 158, 2014 5 27, p. 77).


DIREKTYVOS

2021 2 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/14


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2021/338

2021 m. vasario 16 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES, kiek tai susiję su informacijos teikimo reikalavimais, produktų valdymu ir pozicijų apribojimais, ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/878, kiek tai susiję su jų taikymu investicinėms įmonėms, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

COVID-19 pandemija daro didelį poveikį valstybių narių gyventojams, įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir ekonomikai bei finansų sistemoms. Komisija savo 2020 m. gegužės 27 d. komunikate „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“ pažymėjo, kad likvidumas ir galimybė gauti finansavimą bus nuolatinis iššūkis. Todėl labai svarbu paremti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos sukelto didelio ekonominio sukrėtimo priimant tam tikrus ribotus tikslinius galiojančių Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų pakeitimus. Taigi, bendras tų pakeitimų tikslas turėtų būti panaikinti nereikalingą biurokratiją ir nustatyti kruopščiai suderintas priemones, kurios laikomos veiksmingomis siekiant mažinti ekonominį nestabilumą. Tais pakeitimais turėtų būti vengiama pokyčių, kuriais dar labiau didinama šio sektoriaus administracinė našta, o sudėtingi su teisėkūra susiję klausimai turėtų būti paliekami spręsti vykdant planuojamą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (3) peržiūrą. Tie pakeitimai sudaro priemonių paketą ir yra priimami kaip kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų rinkinio dalis;

(2)

Direktyva 2014/65/ES buvo priimta 2014 m., reaguojant į 2007 m. ir 2008 m. prasidėjusią finansų krizę. Priėmus tą direktyvą, Sąjungos finansų sistema pastebimai sustiprėjo ir visoje Sąjungoje užtikrintas aukštas investuotojų apsaugos lygis. Būtų galima apsvarstyti, kaip dar labiau sumažinti reglamentavimo sudėtingumą ir investicinių įmonių patiriamas reikalavimų laikymosi išlaidas, taip pat pašalinti konkurencijos iškraipymus, sykiu užtikrinant, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į investuotojų apsaugą;

(3)

kalbant apie reikalavimus, kuriais siekta apsaugoti investuotojus, pažymėtina, kad Direktyvos 2014/65/ES tikslas priimti priemones, pagal kurias būtų atsižvelgta į kiekvienos kategorijos investuotojų, t. y. neprofesionaliųjų klientų, profesionaliųjų klientų ir tinkamų sandorio šalių) ypatumus, nebuvo iki galo pasiektas. Kai kurie iš tų reikalavimų ne visais atvejais sustiprino investuotojų apsaugą, o kartais net trukdė sklandžiai vykdyti investicinius sprendimus. Todėl kai kuriuos Direktyvoje 2014/65/ES nustatytus reikalavimus reikėtų iš dalies pakeisti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos investicinėms paslaugoms teikti ir investicinei veiklai vykdyti, ir tie pakeitimai turėtų būti daromi užtikrinant pusiausvyrą, kad investuotojai būtų visapusiškai apsaugoti;

(4)

obligacijų emisijos yra labai svarbi priemonė siekiant pritraukti kapitalą ir įveikti COVID-19 krizę. Produktų valdymo reikalavimai gali apriboti obligacijų pardavimą. Obligacijos, neapimančios jokios kitos įterptosios išvestinės finansinės priemonės, išskyrus visos sumos sąlygą, paprastai laikomos saugiais ir paprastais produktais, tinkamais neprofesionaliesiems klientams. Obligacijos, neapimančios jokios kitos įterptosios išvestinės finansinės priemonės, išskyrus visos sumos sąlygą, išpirkimo nesuėjus terminui atveju ta sąlyga apsaugo investuotojus nuo nuostolių, nes užtikrinama, kad jiems būtų sumokėta obligacijos likusių atkarpų grynoji dabartinė vertė ir pagrindinė suma, kurias jie būtų gavę, jeigu obligacija būtų buvusi išpirkta suėjus terminui. Todėl produktų valdymo reikalavimai obligacijoms, neapimančioms jokios kitos įterptosios išvestinės finansinės priemonės, išskyrus visos sumos sąlygą, turėtų būti nebetaikomi. Be to, laikoma, kad tinkamos sandorio šalys turi pakankamai žinių apie finansines priemones. Todėl tinkamoms sandorio šalims galima netaikyti produktų valdymo reikalavimų, taikytinų finansinėms priemonėms, kurios parduodamos arba platinamos išskirtinai joms;

(5)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (4) įsteigtos Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) (EVPRI) kvietimą teikti įrodomąją informaciją apie paskatų ir išlaidų bei mokesčių atskleidimo reikalavimų pagal Direktyvą 2014/65/ES poveikį ir per Komisijos surengtas viešas konsultacijas buvo patvirtinta, kad profesionaliesiems klientams ir tinkamoms sandorio šalims nėra reikalinga standartizuota, privaloma informacija apie išlaidas, nes jie jau gauna reikalingą informaciją, kai derasi su paslaugų teikėju. Profesionaliesiems klientams ir tinkamoms sandorio šalims teikiama informacija būna pritaikyta pagal jų poreikius ir dažnai daug išsamesnė. Todėl išlaidų ir mokesčių atskleidimo reikalavimai neturėtų būti taikomi, kai paslaugos teikiamos profesionaliesiems klientams ir tinkamoms sandorio šalims, išskyrus konsultacijų dėl investicijų ir portfelio valdymo paslaugų atvejus, nes profesionalieji klientai, užmezgantys konsultacijų dėl investicijų arba portfelio valdymo santykius, ne visada turi pakankamai patirties arba žinių, kad būtų galima netaikyti tų reikalavimų, kai teikiamos tokios paslaugos;

(6)

dabar investicinėms įmonėms taikomas reikalavimas atlikti tam tikros portfelio veiklos išlaidų ir naudos analizę, jeigu nuolat palaikant santykius su klientu vienos finansinės priemonės keičiamos kitomis. Pagal tuos reikalavimus investicinės įmonės privalo gauti reikiamą informaciją iš savo klientų ir gebėti įrodyti, kad tokio pakeitimo nauda yra didesnė už išlaidas. Kadangi profesionaliųjų klientų, kurie dažnai keičia finansines priemones, atveju dėl tos tvarkos užkraunama pernelyg didelė našta, jiems teikiant paslaugas to reikalavimo neturėtų būti privaloma laikytis. Vis dėlto profesionalieji klientai turėtų ir toliau turėti galimybę pasirinkti jo laikytis. Kadangi neprofesionaliesiems klientams reikalinga aukšto lygio apsauga, ta išimtis turėtų apsiriboti tik profesionaliesiems klientams teikiamomis paslaugomis;

(7)

klientai, nuolat palaikantys santykius su investicine įmone, privaloma tvarka – periodiškai arba įvykus tam tikriems įvykiams – gauna ataskaitas apie suteiktas paslaugas. Nei investicinės įmonės, nei jų profesionalieji klientai ar tinkamos sandorio šalys nemano, kad tokios ataskaitos apie suteiktas paslaugas yra naudingos. Paaiškėjo, kad tos ataskaitos profesionaliesiems klientams ir tinkamoms sandorio šalims ypač nenaudingos, kai rinkos yra itin nepastovios, nes tada ataskaitos teikiamos labai dažnai ir jų teikiama labai daug. Gavę ataskaitas, profesionalieji klientai ir tinkamos sandorio šalys dažnai jų nė neskaito arba, užuot toliau laikęsi ilgalaikės investicijų strategijos, priima greitus investicinius sprendimus. Todėl tinkamoms sandorio šalims privalomų ataskaitų apie suteiktas paslaugas teikti nebereikėtų. Profesionaliesiems klientams tokių ataskaitų apie suteiktas paslaugas taip pat nebereikėtų teikti, tačiau jie turėtų turėti galimybę pasirinkti jas gauti;

(8)

iškart po COVID-19 pandemijos emitentams, visų pirma mažos ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms, reikalinga stiprių kapitalo rinkų parama. Būtini mažos ir vidutinės kapitalizacijos emitentų tyrimai siekiant padėti emitentams užmegzti ryšį su investuotojais. Tie tyrimai padidina emitentų matomumą ir tokiu būdu užtikrina pakankamą investicijų ir likvidumo lygį. Investicinėms įmonėms turėtų būti leidžiama sumokėti bendrai už tyrimų ir vykdymo paslaugų teikimą, jei laikomasi tam tikrų sąlygų. Pagal vieną iš sąlygų turėtų būti užtikrinama, kad tyrimai būtų susiję tik su tais emitentais, kurių 36 mėnesių iki tyrimo atlikimo dienos rinkos kapitalizacija, išreikšta kotiravimo verte metų pabaigoje, neviršijo 1 mlrd. EUR. Tas reikalavimas, susijęs su rinkos kapitalizacija, turėtų būti suprantamas kaip apimantis tiek biržines, tiek nebiržines bendroves, laikantis nuostatos, kad nebiržinių bendrovių atveju balanse nurodytas nuosavas kapitalas neviršijo 1 mlrd. EUR ribos. Taip pat pažymėtina, kad neseniai į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės ir nebiržinės bendrovės, įsteigtos prieš mažiau nei 36 mėnesius, patenka į taikymo sritį tol, kol gali įrodyti, kad jų rinkos kapitalizacija nuo jų įtraukimo į biržos sąrašus dienos neviršijo 1 mlrd. EUR ribos, rinkos kapitalizaciją išreiškiant kotiravimo verte metų pabaigoje arba nuosavo kapitalo verte tais finansiniais metais, kai jos yra įtrauktos arba dar nebuvo įtrauktos į biržos sąrašus. Siekiant užtikrinti, kad mažiau nei 12 mėnesių veikiančios naujai įsteigtos bendrovės galėtų vienodai pasinaudoti šia išimtimi, pakanka, kad jos nebūtų viršijusios 1 mlrd. EUR ribos nuo įsteigimo dienos;

(9)

Direktyvoje 2014/65/ES nustatyti reikalavimai prekybos vietoms, sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams ir kitoms vykdymo vietoms teikti informaciją apie tai, kaip pavedimai buvo įvykdyti klientui palankiausiomis sąlygomis. Todėl techninėse ataskaitose pateikiama daug išsamios kiekybinės informacijos apie pavedimo vykdymo vietą, finansinę priemonę, kainą, išlaidas ir įvykdymo tikimybę. Iš to, kad tų ataskaitų prekybos vietų, sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų ir kitų vykdymo vietų interneto svetainėse peržiūrima labai mažai, galima spręsti, kad jos skaitomos retai. Kadangi ataskaitos nepadeda investuotojams ir kitiems naudotojams atlikti prasmingų palyginimų remiantis jose pateikiama informacija, reikalavimo skelbti tas ataskaitas taikymą reikėtų laikinai sustabdyti;

(10)

siekiant palengvinti investicinių įmonių ir jų klientų bendravimą, taigi ir patį investavimo procesą, investicinė informacija turėtų būti įprastai teikiama nebe popierine forma, bet elektroniniu būdu. Tačiau neprofesionalieji klientai turėtų turėti galimybę paprašyti tą informaciją teikti popieriuje;

(11)

pagal Direktyvą 2014/65/ES asmenims, profesionaliai prekiaujantiems biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar apyvartiniais taršos leidimais arba jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kai ši prekyba yra papildoma veikla, atsižvelgiant į jų pagrindinę veiklą, leidžiama pasinaudoti reikalavimo gauti investicinės įmonės veiklos leidimą išimtimi. Šiuo metu asmenys, prašantys leisti taikyti papildomai veiklai taikomą išimtį, privalo kasmet informuoti atitinkamą kompetentingą instituciją, kad naudojasi ta išimtimi, ir pateikti reikalingus duomenis, kuriais įrodo, kad atitinka du kiekybinius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar jų prekybos veikla yra papildoma veikla, atsižvelgiant į jų pagrindinę veiklą. Pagal pirmąjį kriterijų lyginamas subjekto spekuliacinės prekybos veiklos ir bendros prekybos veiklos Sąjungoje mastas pagal turto klases. Pagal antrąjį kriterijų lyginamas spekuliacinės prekybos veiklos mastas, apimant visų klasių turtą, ir bendra subjekto vykdomos prekybos finansinėmis priemonėmis veikla grupės lygmeniu. Gali būti taikomas alternatyvus antrojo kriterijaus variantas – tada lyginamas spekuliacinės prekybos veikloje naudojamas apskaičiuotas kapitalas ir faktinis pagrindinėje veikloje grupės lygmeniu naudojamo kapitalo dydis. Siekdamos nustatyti, kada veikla laikoma papildoma veikla, kompetentingos institucijos turėtų galėti kliautis kiekybinių ir kokybinių kriterijų deriniu, laikydamosi aiškiai apibrėžtų sąlygų. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai teikti gaires dėl aplinkybių, kuriomis nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti metodą, apimantį kiekybinės ir kokybinės ribos kriterijus, ir parengti deleguotąjį aktą dėl tų kriterijų. Asmenys, turintys teisę pasinaudoti papildomai veiklai taikoma išimtimi, įskaitant rinkos formuotojus, yra tie, kurie vykdo prekybą savo sąskaita arba teikia kitas investicines paslaugas, kurios nėra prekyba savo sąskaita biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar apyvartiniais taršos leidimais arba jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, pagrindinės veiklos klientams arba tiekėjams. Išimtis turėtų būti taikoma kiekvienu iš tų atvejų atskirai ir bendrai, jei tokia veikla yra papildoma, atsižvelgiant į pagrindinę veiklą, kai vertinama grupės lygmeniu. Galimybė pasinaudoti papildomai veiklai taikoma išimtimi neturėtų būti suteikta asmenims, kurie taiko didelio dažnio algoritminės prekybos metodą arba priklauso grupei, kurios pagrindinę veiklą sudaro investicinių paslaugų teikimas ar bankinė veikla, arba kurie veikia kaip biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos formuotojai;

(12)

dabar kompetentingos institucijos turi nustatyti ir taikyti biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių grynųjų pozicijų, kurias bet kuriuo metu gali turėti asmuo, dydžio apribojimus. Kadangi paaiškėjo, jog pozicijų apribojimų tvarka yra nepalanki naujų biržos prekių rinkų plėtojimui, naujoms biržos prekių rinkoms pozicijų apribojimų tvarka neturėtų būti taikoma. Vietoj to pozicijų apribojimai turėtų būti taikomi tik svarbioms ar esminėms biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir jų ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės prekybos sutartims. Esminės ar svarbios išvestinės finansinės priemonės yra biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kurių atvirą poziciją per vienų metų laikotarpį vidutiniškai sudaro ne mažiau kaip 300 000 lotų. Žemės ūkio biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms ir jų ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės prekybos sutartims dėl jų itin didelės svarbos piliečiams ir toliau bus taikoma dabartinė pozicijų apribojimų tvarka;

(13)

pagal Direktyvą 2014/65/ES rizikos draudimo išimčių neleidžiama taikyti jokiems finansų subjektams. Kai kurios iš esmės komercinės grupės, prekybos tikslais įsteigusios finansų subjektą, atsidūrė tokioje padėtyje, kad jų finansų subjektas grupės vardu galėjo sudaryti ne visus sandorius, nes neatitiko rizikos draudimo išimties taikymo kriterijų. Todėl reikėtų įvesti griežtai apibrėžtą finansų subjektams taikomą rizikos draudimo išimtį. Tą rizikos draudimo išimtį turėtų būti galima taikyti, kai iš esmės komercinei grupei priklausantis asmuo yra registruotas kaip investicinė įmonė ir sudaro sandorius tos komercinės grupės vardu. Kad rizikos draudimo išimtis būtų taikoma tik tiems finansų subjektams, kurie sudaro sandorius iš esmės komercinei grupei priklausančių ne finansų subjektų vardu, ta išimtis turėtų būti taikoma tik toms tokio finansų subjekto turimoms pozicijoms, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias su grupės ne finansų subjektų komercine veikla tiesiogiai susijusią riziką;

(14)

net ir likvidžių sutarčių atveju tik nedidelis skaičius rinkos dalyvių biržos prekių rinkose veikia kaip rinkos formuotojai. Kai tie rinkos dalyviai privalo laikytis pozicijų apribojimų, jie negali veikti taip efektyviai kaip rinkos formuotojai. Todėl finansų ir ne finansų sandorio šalių pozicijoms, kurios susidaro dėl sandorių, skirtų likvidumo užtikrinimo įsipareigojimams įvykdyti, pozicijų apribojimai neturėtų būti taikomi;

(15)

pozicijų apribojimų tvarkos daliniais pakeitimais siekiama paremti naujų energetikos sutarčių rengimą, tačiau jais nesiekiama sušvelninti žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių tvarkos;

(16)

pagal dabartinę pozicijų apribojimų tvarką taip pat neatsižvelgiama į specifines vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių ypatybes. Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės yra perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktį. Vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių rinkai būdinga daug skirtingų emisijų, kiekviena emisija registruojama centriniame vertybinių popierių depozitoriume pagal tam tikrą dydį, o bet koks galimas padidinimas atliekamas pagal specialią atitinkamos kompetentingos institucijos tinkamai patvirtintą procedūrą. Tai visiškai skirtinga tvarka nei biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju, nes jų atvirųjų pozicijų kiekis ir kartu pozicijos dydis yra potencialiai neribotas. Emisijos metu emitentas arba tarpininkas, atsakingas už emisijos platinimą, valdo 100 % emisijos, todėl kyla abejonių dėl pačios pozicijų apribojimo tvarkos taikymo. Be to, daugumą vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių galiausiai valdo daugybė neprofesionaliųjų investuotojų, o tai nekelia tokios pačios rizikos, kad bus piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, arba rizikos tinkamoms kainų nustatymo ir atsiskaitymo sąlygoms, kaip biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju. Be to, artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių, kuriems turi būti nustatyti pozicijų apribojimai pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 3 dalį, sąvoka netaikoma vertybiniais popieriais pakeistoms išvestinėms finansinėms priemonėms. Todėl vertybiniais popieriais pakeistoms išvestinėms finansinėms priemonėms neturėtų būti taikoma pozicijų apribojimo tvarka ir ataskaitų teikimo reikalavimai;

(17)

nuo Direktyvos 2014/65/ES įsigaliojimo dienos nebuvo užfiksuota tos pačios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės sutarčių. Dėl to, kad toje direktyvoje vartojama sąvoka „tos pačios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės sutartis“, apskaičiavimo metodika, pagal kurią nustatomas ateinančių mėnesių pozicijų apribojimas, yra žalinga prekybos vietai, kurios rinka mažiau likvidi, kai prekybos vietos konkuruoja dėl biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir kurioms būdingos tos pačios savybės. Todėl nuorodą į „tos pačios išvestinės finansinės priemonės sutartį“ iš Direktyvos 2014/65/ES reikėtų išbraukti. Kompetentingos institucijos turėtų gebėti susitarti, kad biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama atitinkamose jų prižiūrimose prekybos vietose, yra pagrįstos ta pačia biržos preke ir kad joms būdingos tos pačios savybės, ir tokiu atveju pozicijų apribojimą turėtų nustatyti centrinė kompetentinga institucija, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 6 dalį;

(18)

įvairios Sąjungos prekybos vietos pozicijas valdo labai skirtingai. Todėl, kai reikalinga, reikėtų griežtinti pozicijų valdymo kontrolę;

(19)

siekiant užtikrinti tolesnę eurais išreikštų biržos prekių rinkų plėtrą Sąjungoje, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl visų šių aspektų: dėl tvarkos, pagal kurią asmenys gali prašyti leisti taikyti išimtį pozicijoms, susidarančioms dėl sandorių, kurie yra sudaromi siekiant įvykdyti likvidumo užtikrinimo įsipareigojimus, dėl tvarkos, pagal kurią finansų subjektas, priklausantis iš esmės komercinei grupei, gali prašyti leisti taikyti rizikos draudimo išimtį to finansų subjekto turimoms pozicijoms, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias su tos iš esmės komercinės grupės ne finansų subjektų komercine veikla tiesiogiai susijusią riziką, dėl pozicijų valdymo kontrolės turinio paaiškinimo, ir dėl kriterijų, kuriais remiantis nustatoma, kada veikla laikoma papildoma, atsižvelgiant į pagrindinę veiklą grupės lygmeniu, parengimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais (5). Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(20)

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) yra Sąjungos pavyzdinė politika, kuria siekiama mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro, kaip numatyta pagal Europos žaliąjį kursą. Prekybą apyvartiniais taršos leidimais ir jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis reglamentuoja Direktyva 2014/65/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 (6) ir tai yra svarbi Sąjungos anglies dioksido rinkos dalis. Papildomai veiklai pagal Direktyvą 2014/65/ES taikoma išimtis suteikia galimybę tam tikriems rinkos dalyviams veikti apyvartinių taršos leidimų rinkose neturint investicinės įmonės veiklos leidimo, jeigu įvykdomos tam tikros sąlygos. Atsižvelgiant į tvarkingų, tinkamai reguliuojamų ir prižiūrimų finansų rinkų svarbą, reikšmingą ATLPS vaidmenį siekiant Sąjungos tvarumo tikslų ir į tai, kokį vaidmenį atlieka tinkamai veikianti apyvartinių taršos leidimų antrinė rinka padedant veikti ATLPS, labai svarbu, kad papildomai veiklai taikoma išimtis būtų tinkamai suformuluota ir padėtų siekti tų tikslų. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai prekyba apyvartiniais taršos leidimais vyksta trečiosios valstybės prekybos vietose. Siekiant išsaugoti Sąjungos finansinį stabilumą, rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą ir vienodas veiklos sąlygas, taip pat užtikrinti, kad ATLPS ir toliau veiktų skaidriai ir patikimai ir padėtų užtikrinti ekonomiškai efektyvų išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą, Komisija turėtų stebėti tolesnius Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse vykstančius prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis pokyčius, vertinti papildomai veiklai taikomos išimties poveikį ATLPS ir prireikus pasiūlyti atitinkamus išimčių taikymo papildomai veiklai ir jų taikymo srities pakeitimus;

(21)

siekiant suteikti papildomo teisinio aiškumo, išvengti nereikalingos administracinės naštos valstybėms narėms ir užtikrinti vienodą teisinę sistemą investicinėms įmonėms, kurioms nuo 2021 m. birželio 26 d. bus taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 (7), tikslinga atidėti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/878 (8) nuostatų dėl investicinėms įmonėms taikomų priemonių perkėlimo į nacionalinę teisę datą. Siekiant užtikrinti nuoseklų investicinėms įmonėms taikomos teisinės sistemos, nustatytos Direktyvos (ES) 2019/2034 67 straipsnyje, taikymą, Direktyvos (ES) 2019/878 nuostatų dėl investicinių įmonių perkėlimo į nacionalinę teisę terminas turėtų būti pratęstas iki 2021 m. birželio 26 d.;

(22)

siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti direktyvų 2013/36/ES (9) ir (ES) 2019/878 pakeitimais numatyti tikslai, visų pirma išvengti trikdomojo poveikio valstybėms narėms, tikslinga nustatyti, kad tie pakeitimai pradedami taikyti 2020 m. gruodžio 28 d. Nors nustatoma, kad pakeitimai taikomi atgaline data, vis tiek paisoma suinteresuotųjų asmenų teisėtų lūkesčių, kadangi pakeitimais nedaroma poveikio ekonominės veiklos vykdytojų ar asmenų teisėms ir pareigoms;

(23)

todėl direktyvos 2013/36/ES, 2014/65/ES ir (ES) 2019/878 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(24)

šia iš dalies keičiančia direktyva siekiama papildyti jau priimtus Sąjungos teisės aktus, todėl jos tikslo geriausia siekti Sąjungos lygmeniu, o ne imantis įvairių nacionalinių iniciatyvų. Finansų rinkos savaime yra tarpvalstybinės ir toks jų pobūdis ryškėja vis labiau. Dėl tos rinkų integracijos pavieniai valstybių narių veiksmai būtų daug mažiau efektyvūs, skatintų rinkų susiskaidymą ir dėl to imtų plisti reglamentavimo arbitražas ir būtų iškraipoma konkurencija;

(25)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. patikslinti galiojančius Sąjungos teisės aktus užtikrinant, kad visoje Sąjungoje investicinėms įmonėms būtų taikomi vienodi ir tinkami reikalavimai, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl to tikslo masto ir poveikio jo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(26)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (10) valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones pridėti vieną arba daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

(27)

atsižvelgiant į poreikį kuo greičiau nustatyti tikslines priemones, kuriomis būtų remiamas ekonomikos atsigavimas po COVID-19 krizės, ši direktyva turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/65/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:

1.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies j punktas pakeičiamas taip:

„j)

asmenims:

i)

savo sąskaita, įskaitant rinkos formuotojus, užsiimantiems prekyba biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, išskyrus asmenis, kurie užsiima prekyba savo sąskaita vykdydami klientų pavedimus; arba

ii)

savo pagrindinio verslo klientams ar tiekėjams, ne savo sąskaita teikiantiems investicines paslaugas, susijusias su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, apyvartiniais taršos leidimais arba jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

jeigu

kiekvienu iš tų atvejų atskirai ir bendrai tokia veikla yra papildoma, atsižvelgiant į pagrindinę veiklą grupės lygmeniu,

tie asmenys nepriklauso grupei, kurios pagrindinė veikla yra investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, teikimas, kuri nors Direktyvos 2013/36/ES I priede nurodyta veikla arba biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų formuotojų veikla,

tie asmenys netaiko didelio dažnio algoritminės prekybos metodo; ir

gavę prašymą, tie asmenys informuoja kompetentingą instituciją, kuo remdamiesi jie i ir ii punktuose nurodytą savo veiklą vertina kaip papildomą, atsižvelgiant į pagrindinę veiklą.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Ne vėliau kaip 2021 m. liepos 31 d. Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo ši direktyva papildoma, šio straipsnio 1 dalies j punkto tikslu, nustatant taikomus kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kada veikla laikoma papildoma, atsižvelgiant į pagrindinę veiklą grupės lygmeniu.

Nustatant tuos kriterijus atsižvelgiama į šiuos elementus:

a)

tai, ar grynoji neapmokėta biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų arba jų išvestinių finansinių priemonių, kuriomis piniginio atsiskaitymo tikslais prekiaujama Sąjungoje, išskyrus biržos prekių išvestines finansines priemones arba apyvartinius taršos leidimus arba jų išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, pozicijos nominalioji suma neviršija metinės 3 mlrd. EUR ribos, arba

b)

tai, ar grupės, kuriai priklauso asmuo, naudojamas kapitalas daugiausia skiriamas pagrindinei grupės veiklai, arba

c)

tai, ar 1 dalies j punkte nurodytos veiklos mastas viršija ar neviršija bendro kitos prekybos veiklos masto grupės lygmeniu.

Šioje dalyje nurodyta veikla vertinama grupės lygmeniu.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodyti elementai neapima:

a)

grupės vidaus sandorių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnyje, kurie sudaromi siekiant likvidumo visoje grupėje ar rizikos valdymo sumetimais;

b)

sandoriams, susijusiems su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriuos galima objektyviai įvertinti kaip mažinančius tiesiogiai su komercine veikla ar iždo finansavimo veikla susijusią riziką;

c)

biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų ar jų išvestinių finansinių priemonių sandorių, sudarytų siekiant vykdyti pareigas užtikrinti likvidumą prekybos vietoje, kai tokias pareigas vykdyti reikalauja reguliavimo institucijos pagal Sąjungos teisę arba nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus arba prekybos vietos.“;

2.

4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiamas šis punktas:

„8a)

vienų finansinių priemonių pakeitimas kitomis – vienos finansinės priemonės pardavimas ir kitos finansinės priemonės pirkimas arba pasinaudojimas teise pakeisti esamą finansinę priemonę;“;

b)

įterpiamas šis punktas:

„44a)

visos sumos sąlyga – sąlyga, kuria siekiama apsaugoti investuotoją užtikrinant, kad obligacijos išpirkimo nesuėjus terminui atveju emitentas obligaciją turinčiam investuotojui sumokėtų sumą, lygią likusių atkarpos mokėjimų, numatytų iki išpirkimo termino, grynosios dabartinės vertės sumos ir obligacijos, kuri išperkama, pagrindinės sumos sudėtinei sumai;“;

c)

59 punktas pakeičiamas taip:

„59.

žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės – išvestinių finansinių priemonių sutartys, susijusios su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (*1) 1 straipsnyje ir I priedo I–XX dalyse ir XXIV/1 dalyje išvardytais produktais, taip pat su produktais, išvardytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 (*2) I priede;

(*1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671)."

(*2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).“;"

d)

įterpiamas šis punktas:

„62a)

elektroninis formatas – bet kuri patvari laikmena, išskyrus popierių;“;

e)

papildoma šiuo punktu:

„65.

iš esmės komercinė grupė – grupė, kurios pagrindinė veikla nėra investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, teikimas, kuri nors Direktyvos 2013/36/ES I priede apibrėžta veikla arba biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų formuotojų veikla.“;

3.

įterpiamas šis straipsnis:

„16a straipsnis

Produktų valdymo reikalavimų išimtys

Investicinei įmonei netaikomi 16 straipsnio 3 dalies antroje – penktoje pastraipose ir 24 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai, jeigu investicinė paslauga, kurią ji teikia, yra susijusi su obligacijomis, neturinčiomis jokios kitos įterptosios išvestinės finansinės priemonės, išskyrus visos sumos sąlygą, arba jeigu finansinės priemonės parduodamos arba platinamos tik tinkamoms sandorio šalims.“;

4.

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kai sutartis dėl finansinės priemonės pirkimo arba pardavimo yra sudaroma naudojant nuotolinio ryšio priemones, kuriomis negalima iš anksto pateikti informacijos apie išlaidas ir mokesčius, investicinė įmonė gali pateikti informaciją apie išlaidas ir mokesčius elektroniniu formatu arba, kai to paprašo neprofesionalusis klientas, popieriuje, nepagrįstai nedelsdama po sandorio sudarymo, jeigu įvykdomos abi šios sąlygos:

i)

klientas sutiko gauti informaciją nepagrįstai nedelsiant po sandorio sudarymo;

ii)

investicinė įmonė yra suteikusi klientui galimybę atidėti sandorio sudarymą, kol klientas gaus informaciją.

Neskaitant trečios pastraipos reikalavimų, investicinė įmonė privalo suteikti klientui galimybę prieš sudarant sandorį gauti informaciją apie išlaidas ir mokesčius telefonu.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„5a.   Investicinės įmonės visą pagal šią direktyvą reikalaujamą pateikti informaciją teikia klientams arba potencialiems klientams elektroniniu formatu, išskyrus tuos atvejus, kai klientas arba potencialus klientas yra neprofesionalusis arba potencialus neprofesionalusis klientas ir paprašė teikti informaciją popieriuje – tada informacija pateikiama popieriuje nemokamai.

Investicinės įmonės informuoja neprofesionaliuosius arba potencialius neprofesionaliuosius klientus apie galimybę gauti informaciją popieriuje.

Investicinės įmonės informuoja esamus neprofesionaliuosius klientus, kurie gauna pagal šią direktyvą reikalaujamą teikti informaciją popieriuje, apie tai, kad tą informaciją jie gaus elektroniniu formatu, ne vėliau kaip prieš aštuonias savaites iki informacijos elektroniniu formatu išsiuntimo dienos. Investicinės įmonės informuoja tuos esamus neprofesionaliuosius klientus, kad jie gali pasirinkti, ar ir toliau gauti informaciją popieriuje, ar pereiti prie elektroninio formato. Investicinės įmonės taip pat informuoja esamus neprofesionaliuosius klientus, kad tuo atveju, jeigu klientas per tas aštuonias savaites nepareikš pageidavimo, kad informacija jam ir toliau būtų siunčiama popieriuje, automatiškai bus pereita prie elektroninio formato. Esamų neprofesionaliųjų klientų, kurie jau gauna pagal šią direktyvą reikalaujamą teikti informaciją elektroniniu formatu, informuoti nebūtina.“;

c)

įterpiama ši dalis:

„9a.   Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų šalių atliekamas tyrimas investicinėms įmonėms, teikiančioms klientams portfelio valdymo arba kitas investicines ar papildomas paslaugas, būtų laikomas pareigų pagal 1 dalį įvykdymu, jeigu:

a)

prieš teikiant vykdymo arba investavimo tyrimo paslaugas investicinė įmonė ir tyrimo paslaugų teikėjas sudarė susitarimą, kuriame nurodoma, kuri bendrų mokesčių ar bendro mokėjimo už vykdymo paslaugas ir tyrimus dalis mokama už tyrimus,

b)

investicinė įmonė informuoja savo klientus apie tyrimų paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims atliktus bendrus mokėjimus už vykdymo paslaugas ir tyrimus, ir

c)

tyrimai, už kuriuos mokami bendri mokesčiai ar atliekamas bendras mokėjimas, susiję tik su tais emitentais, kurie 36 mėnesių laikotarpiu iki tyrimo atlikimo dienos neviršijo 1 mlrd. EUR rinkos kapitalizacijos, rinkos kapitalizaciją išreiškiant kotiravimo verte tais metais, kai jos yra ar buvo įtrauktos į biržos sąrašus, arba nuosavo kapitalo verte tais finansiniais metais, kai jos dar nėra ar nebuvo įtrauktos į biržos sąrašus.

Šiame straipsnyje tyrimas suprantamas kaip tyrimas, apimantis tyrimo medžiagą arba paslaugas, susijusias su viena ar keliomis finansinėmis priemonėmis ar kitu turtu arba finansinių priemonių emitentais ar galimais emitentais, arba apimantis tyrimo medžiagą ar paslaugas, glaudžiai susijusias su konkrečiu sektoriumi ar rinka, taip, kad jis padeda susidaryti nuomonę apie to sektoriaus ar rinkos finansines priemones, turtą ar emitentus.

Tyrimas taip pat apima medžiagą arba paslaugas, kuriomis tiesiogiai arba netiesiogiai rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija ir teikiama pagrįsta nuomonė apie esamą ar būsimą finansinių priemonių ar turto vertę ar kainą arba kitais būdais teikiama analizė bei pradinės įžvalgos ir daromos išvados, grindžiamos nauja ar esama informacija, kuri galėtų būti naudojama pasirenkant investavimo strategiją ir būti aktuali bei galinti padidinti investicinės įmonės klientų, kurie už tą tyrimą moka mokestį, vardu priimamų sprendimų vertę.“;

5.

25 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Teikdamos arba konsultacijas dėl investicijų, arba portfelio valdymo paslaugas, apimančias vienų finansinių priemonių pakeitimą kitomis, investicinės įmonės gauna būtiną informaciją apie kliento investicijas ir analizuoja finansinių priemonių pakeitimo kitomis išlaidas ir naudą. Teikdamos konsultacijas dėl investicijų, investicinės įmonės informuoja klientą, ar finansinių priemonių pakeitimo kitomis nauda yra didesnė už išlaidas.“;

6.

27 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šioje dalyje nustatytas viešo periodinių ataskaitų teikimo reikalavimas netaikomas iki 2023 m. vasario 28 d. Komisija visapusiškai peržiūri šioje dalyje nurodytų ataskaitų teikimo reikalavimų tinkamumą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2022 m. vasario 28 d.“;

7.

27 straipsnio 6 dalis papildoma šia pastraipa:

„Komisija visapusiškai peržiūri šioje dalyje nustatytų periodinių ataskaitų teikimo reikalavimų tinkamumą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2022 m. vasario 28 d.“;

8.

įterpiamas šis 29a straipsnis:

„29a straipsnis

Profesionaliesiems klientams teikiamos paslaugos

1.   24 straipsnio 4 dalies c punkte nustatyti reikalavimai netaikomi profesionaliesiems klientams teikiamoms paslaugoms, išskyrus konsultacijas dėl investicijų ir portfelio valdymą.

2.   25 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje ir 25 straipsnio 6 dalyje nustatyti reikalavimai netaikomi profesionaliesiems klientams teikiamoms paslaugoms, nebent tie klientai elektroniniu formatu ar popieriuje informuoja investicinę įmonę, kad pageidauja naudotis tose nuostatose numatytomis teisėmis.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės registruotų 2 dalyje nurodytus pranešimus klientams.“;

9.

30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, įgaliotos klientų vardu vykdyti pavedimus ir (arba) vykdyti prekybą savo sąskaita ir (arba) arba priimti ir perduoti pavedimus, galėtų paskatinti tinkamas sandorio šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba sudaryti sandorius su tinkamomis sandorio šalimis, nesilaikydamos 24 straipsnyje, išskyrus 5a dalį, 25 straipsnyje, 27 straipsnyje ir 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, taikomų tiems sandoriams ar bet kuriai papildomai paslaugai, tiesiogiai susijusiai su tais sandoriais.“;

10.

57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos, vadovaudamosi pagal 3 dalį priimtuose EVPRI techniniuose reguliavimo standartuose patvirtinta apskaičiavimo metodika, nustatytų ir taikytų žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, esminių arba svarbių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių grynųjų pozicijų, kurias bet kuriuo metu gali turėti bet kuris asmuo, dydžio apribojimus. Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės laikomos esminėmis arba svarbiomis, jei galutinių pozicijų turėtojų visų grynųjų pozicijų suma prilygsta jų atviros pozicijos dydžiui ir jie vidutiniškai turi ne mažiau kaip 300 000 lotų per vienų metų laikotarpį. Nustatomi visų vieno asmens ir jo vardu bendru grupės lygmeniu turimų pozicijų apribojimai, siekiant:

a)

užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka;

b)

skatinti tinkamas kainos nustatymo ir atsiskaitymo sąlygas, taip pat neleisti, kad susidarytų rinką iškraipančios pozicijos, visų pirma užtikrinant išvestinių finansinių priemonių kainų pristatymo mėnesį ir neatidėliotino pagrindinės biržos prekės sandorio kainų konvergenciją, nedarant poveikio kainų susidarymui pagrindinės biržos prekės rinkoje.

1 dalyje nurodyti pozicijų apribojimai netaikomi:

a)

pozicijoms, kurias laiko ne finansų subjektas ar kurios laikomos tokio subjekto vardu ir kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias tiesiogiai su to ne finansų subjekto komercine veikla susijusią riziką;

b)

pozicijoms, kurias laiko iš esmės komercinei grupei priklausantis finansų subjektas, veikiantis iš esmės komercinės grupės ne finansų subjekto vardu, ar kurios laikomos tokio finansų subjekto vardu, kai tas pozicijas galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias tiesiogiai su to ne finansų subjekto komercine veikla susijusią riziką;

c)

finansų ir ne finansų sandorių šalių pozicijoms, kurias galima objektyviai įvertinti kaip atsiradusias iš sandorių, sudarytų siekiant vykdyti pareigas užtikrinti likvidumą prekybos vietoje, kaip nurodyta 2 straipsnio 4 dalies ketvirtos pastraipos c punkte;

d)

bet kokiems kitiems 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje apibrėžtiems vertybiniams popieriams, kurie yra susiję su biržos preke arba I priedo C skirsnio 10 punkte nurodyta pagrindine priemone.

EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato tvarką, pagal kurią iš esmės komercinei grupei priklausantys finansų subjektai gali prašyti leisti taikyti rizikos draudimo išimtį to finansų subjekto turimoms pozicijoms, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias su tos grupės ne finansų subjektų komercine veikla susijusią riziką.

EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato, kokia tvarka asmenys gali prašyti leisti taikyti išimtį pozicijoms, atsiradusioms iš sandorių, sudarytų siekiant vykdyti pareigas užtikrinti likvidumą prekybos vietoje.

EVPRI pateikia trečioje ir ketvirtoje pastraipose nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio 28 d.

Komisijai suteikiami deleguotieji įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

b)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   EVPRI sudaro 1 dalyje nurodytų esminių ar svarbių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sąrašą ir parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nustato apskaičiavimo metodiką, kurią kompetentingos institucijos turi taikyti nustatydamos artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių pozicijų apribojimus biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, už kurias atsiskaitoma fiziškai ir grynaisiais pinigais, remiantis atitinkamos išvestinės finansinės priemonės savybėmis.

Sudarydama 1 dalyje nurodytą esminių ir svarbių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sąrašą EVPRI atsižvelgia į šiuos veiksnius:

a)

rinkos dalyvių skaičių;

b)

atitinkamą išvestinę finansinę priemonę pagrindžiančią biržos prekę.

Nustatydama pirmoje pastraipoje nurodytą apskaičiavimo metodiką EVPRI atsižvelgia į šiuos veiksnius:

a)

pagrindinės biržos prekės pateikimą;

b)

bendrą tos išvestinės finansinės priemonės atvirų pozicijų sumą ir bendrą kitų finansinių priemonių, pagrįstų ta pačia pagrindine biržos preke, atvirų pozicijų sumą;

c)

rinkos dalyvių skaičių ir dydį;

d)

pagrindinės biržos prekių rinkos ypatybes, įskaitant gamybos, vartojimo ir pristatymo į rinką tendencijas;

e)

naujų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių plėtrą;

f)

investicinių įmonių arba rinkos operatorių, valdančių prekybos vietą, ir kitų jurisdikcijų patirtį taikant pozicijų apribojimus.

EVPRI pateikia pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektą Komisijai ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio 28 d.

Komisijai suteikiami deleguotieji įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

4.   Kompetentinga institucija, vadovaudamasi Komisijos pagal 3 dalį priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatyta apskaičiavimo metodika, nustato esminių ar svarbių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, pozicijų apribojimus. Tokie pozicijų apribojimai taip pat apima ekonomiškai lygiavertes nebiržinės prekybos sutartis.

Kompetentinga institucija persvarsto pirmoje pastraipoje nurodytus pozicijų apribojimus, kai rinkoje įvyksta esminių pokyčių, įskaitant esminius pateikimo arba atviros pozicijos pokyčius, remdamasi savo nustatyta pateikimo apimtimi ir atvirų pozicijų skaičiumi, ir pakeičia tuos pozicijų apribojimus, vadovaudamasi Komisijos pagal 3 dalį priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatyta apskaičiavimo metodika.“;

c)

6, 7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

„6.   Kai žemės ūkio biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios pagrįstos ta pačia pagrindine priemone ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, prekiaujama didele apimtimi daugiau nei vienos jurisdikcijos prekybos vietose, arba kai esminėmis ar svarbiomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios pagrįstos ta pačia pagrindine priemone ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, prekiaujama daugiau nei vienos jurisdikcijos prekybos vietose, tos prekybos vietos, kurioje prekybos apimtis yra didžiausia, kompetentinga institucija (toliau – centrinė kompetentinga institucija) nustato bendrą vieną pozicijų apribojimą, taikytiną visiems prekybos tomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis sandoriams. Centrinė kompetentinga institucija dėl bendro pozicijų apribojimo ir jo pakeitimų konsultuojasi su kitų prekybos vietų, kuriose tomis žemės ūkio biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis prekiaujama didele apimtimi arba kuriose prekiaujama tomis esminėmis ar svarbiomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kompetentingomis institucijomis.

Kompetentingos institucijos, nesutinkančios, kad centrinė kompetentinga institucija nustatytų bendrą pozicijų apribojimą, raštu išsamiai išdėsto visas priežastis, kodėl, jų nuomone, 1 dalyje nurodyti reikalavimai neįvykdyti. Visus kompetentingų institucijų nesutarimus sprendžia EVPRI pagal savo įgaliojimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnyje.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už prekybos vietas, kuriose reikšmingais kiekiais prekiaujama žemės ūkio biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke arba pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, ar esminėmis ar svarbiomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, ir pozicijų tomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis turėtojų kompetentingos institucijos taiko bendradarbiavimo priemones, įskaitant atitinkamų duomenų mainus, kad galėtų stebėti, kaip laikomasi bendro pozicijų apribojimo, ir užtikrinti, kad jo būtų laikomasi.

7.   EVPRI bent kartą per metus patikrina, kaip kompetentingos institucijos taiko pozicijų apribojimus, nustatytus laikantis pagal 3 dalį EVPRI nustatytos apskaičiavimo metodikos. Taip EVPRI užtikrina, kad bendras pozicijų apribojimas būtų veiksmingai taikomas žemės ūkio biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms ir esminių ar svarbių priemonių sutartims, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, nepriklausomai nuo to, kur jomis prekiaujama pagal 6 dalį.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, taikytų pozicijų valdymo kontrolę, įskaitant prekybos vietos įgaliojimus:

a)

atlikti asmenų atvirų pozicijų stebėseną,

b)

gauti iš asmenų informaciją, įskaitant visus svarbius dokumentus, apie pozicijos arba prisiimtos rizikos dydį ir tikslą, informaciją apie tikruosius arba pagrindinius savininkus, jungtinės veiklos susitarimus ir visą atitinkamą turtą ar įsipareigojimus pagrindinėje rinkoje, įskaitant, jei tikslinga, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, kitose prekybos vietose ir ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių, sudarytų per narius ir dalyvius, pozicijas;

c)

reikalauti, kad asmuo laikinai ar visam laikui panaikintų arba sumažintų poziciją, o jei asmuo tokio reikalavimo nevykdo – vienašališkai imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad pozicija būtų panaikinta arba sumažinta, ir

d)

reikalauti, kad asmuo laikinai atkurtų rinkai likvidumą sutarta kaina ir apimtimi, aiškiai nurodant, kad siekiama sumažinti didelės ar dominuojančios pozicijos poveikį.

EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai apibrėžia pozicijų valdymo kontrolės turinį, atsižvelgdama į atitinkamų prekybos vietų ypatumus.

EVPRI pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio 28 d.

Komisijai suteikiami deleguotieji įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

d)

12 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

apibrėžtį, kas yra šio straipsnio 6 dalyje nurodytos didelės apimtys.“;

11.

58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Bet kokiems kitiems vertybiniams popieriams, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, kurie yra susiję su biržos preke arba I priedo C.10 skirsnyje nurodyta pagrindine priemone, pozicijų išklotinės teikimo reikalavimas netaikomas.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, prekiaujančios biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ne prekybos vietoje, 57 straipsnio 6 dalyje nurodytai centrinei kompetentingai institucijai arba, kai centrinės kompetentingos institucijos nėra, prekybos vietos, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kompetentingai institucijai bent kasdien pateiktų išsamią savo pozicijų išklotinę, nurodydamos pozicijas, įgytas sudarant ekonomiškai lygiavertes nebiržinės prekybos sutartis ir, jei taikytina, prekiaujant biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis prekybos vietoje, taip pat duomenis apie savo klientų ir tų klientų klientų, kol pasiekiamas galutinis klientas, pozicijas, pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, ir, kai taikytina, Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnį.“;

12.

73 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės, rinkos operatoriai, APA ir ARM, kuriems išduotas leidimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir kuriems taikoma leidžianti nukrypti nuostata pagal to reglamento 2 straipsnio 3 dalį, kredito įstaigos, kiek tai susiję su investicinėmis paslaugomis ar veikla ir papildomomis paslaugomis, bei trečiųjų valstybių įmonių filialai taikytų tinkamas procedūras, pagal kurias jų darbuotojai įstaigos viduje specialiu, nepriklausomu ir autonominiu kanalu galėtų pranešti apie potencialius ir faktinius pažeidimus.“

13.

89 straipsnio 2–5 dalys pakeičiamos taip:

„2.   2 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 12 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 13 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 33 straipsnio 8 dalyje, 52 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 58 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnio 7 dalyje, 65 straipsnio 7 dalyje ir 79 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 12 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 13 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 33 straipsnio 8 dalyje, 52 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 58 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnio 7 dalyje, 65 straipsnio 7 dalyje ir 79 straipsnio 8 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 2 straipsnio 3 ir 4 dalis, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antrą pastraipą, 4 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 12 dalį, 23 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 13 dalį, 25 straipsnio 8 dalį, 27 straipsnio 9 dalį, 28 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 5 dalį, 31 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 4 dalį, 33 straipsnio 8 dalį, 52 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 4 dalį, 58 straipsnio 6 dalį, 64 straipsnio 7 dalį, 65 straipsnio 7 dalį arba 79 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

14.

90 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1a.   Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija peržiūri 2 straipsnio 1 dalies j punkte nustatytos išimties poveikį apyvartiniams taršos leidimams ar jų išvestinėms finansinėms priemonėms ir kartu su peržiūros ataskaita, kai tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tos išimties pakeitimo. Tuo tikslu Komisija vertina prekybą apyvartiniais taršos leidimais ir jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse, 2 straipsnio 1 dalies j punkte nustatytos išimties poveikį investuotojų apsaugai, apyvartinių taršos leidimų ir jų išvestinių finansinių priemonių rinkų vientisumui ir skaidrumui ir tai, ar reikėtų priimti kokias nors priemones dėl trečiosiose valstybėse esančiose prekybos vietose vykdomos prekybos.“

2 straipsnis

Direktyvos (ES) 2019/878 daliniai pakeitimai

2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

„1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 28 d. priima ir paskelbia priemones, kurios yra būtinos tam, kad:

a)

būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, kiek jos yra susijusios su kredito įstaigomis;

b)

būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 1 ir 9 dalių, susijusių su Direktyvos 2013/36/ES 2 straipsnio 5 ir 6 dalimis bei 21b straipsniu, kiek jie yra susiję su kredito įstaigomis ir investicinėmis įmonėmis;

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. gruodžio 29 d. Tačiau nuostatos, būtinos, kad būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 21 punkte ir 29 punkto a, b ir c papunkčiuose išdėstytų dalinių pakeitimų dėl Direktyvos 2013/36/ES 84 straipsnio ir 98 straipsnio 5 ir 5a dalių, taikomos nuo 2021 m. birželio 28 d., o nuostatos, būtinos, kad būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 52 ir 53 punktuose išdėstytų dalinių pakeitimų dėl Direktyvos 2013/36/ES 141b ir 141c straipsnių bei 142 straipsnio 1 dalies, taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 26 d. valstybės narės priima, paskelbia ir taiko priemones, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, kiek jos yra susijusios su investicinėmis įmonėmis, išskyrus pirmos pastraipos b punkte nurodytas priemones.

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.“

3 straipsnis

Direktyvos 2013/36/ES daliniai pakeitimai

94 straipsnio 2 dalies trečia, ketvirta ir penkta pastraipos pakeičiamos taip:

„Siekiant nustatyti darbuotojus, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigų rizikos profiliui, kaip nurodyta 92 straipsnio 3 dalyje, išskyrus darbuotojus, dirbančius investicinėse įmonėse, EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi kriterijai, kuriais apibrėžiama:

a)

vadovaujamos pareigos ir kontrolės funkcijos;

b)

reikšmingas verslo padalinys ir reikšmingas poveikis atitinkamo verslo padalinio rizikos profiliui, ir

c)

kitos darbuotojų kategorijos, konkrečiai nenurodytos 92 straipsnio 3 dalyje, kurių profesinė veikla turi tokį pat reikšmingą poveikį įstaigos rizikos profiliui, kaip ir toje dalyje nurodytų kategorijų darbuotojų veiklos poveikis.

EBI tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 28 d.

Komisijai suteikiami deleguotieji įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šioje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius. Kiek tai susiję su techniniais reguliavimo standartais, taikomais investicinėms įmonėms, šios direktyvos su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 (*3), 94 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai toliau taikomi iki 2021 m. birželio 26 d.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio 28 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės tas nuostatas taiko nuo 2022 m. vasario 28 d.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, direktyvų 2013/36/ES ir (ES) 2019/878 daliniai pakeitimai taikomi nuo 2020 m. gruodžio 28 d.

5 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2021 m. liepos 31 d., remdamasi Komisijos surengtų viešų konsultacijų rezultatais, Komisija peržiūri, be kita ko: a) vertybinių popierių rinkų struktūros veikimą, atsižvelgdama į naują ekonominę tikrovę po 2020 m., duomenų ir duomenų kokybės klausimus, susijusius su rinkos struktūra, ir skaidrumo taisykles, įskaitant su trečiosiomis valstybėmis susijusius klausimus, b) tyrimų taisykles, c) visų formų mokėjimų konsultantams ir jų profesinės kvalifikacijos lygio taisykles, d) produktų valdymą, e) nuostolių ataskaitų teikimą ir f) klientų kategorijas. Jei tikslinga, Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto Europos Parlamentui ir Tarybai.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL C 10, 2021 1 11, p. 30.

(2)  2021 m. vasario 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(5)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(6)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(7)  2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 dėl investicinių įmonių riziką ribojančios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/87/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES ir 2014/65/ES (OL L 314, 2019 12 5, p. 64).

(8)  2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/878, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių ir įgaliojimų bei kapitalo apsaugos priemonių (OL L 150, 2019 6 7, p. 253).

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(10)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 2 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/29


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/339

2021 m. vasario 25 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių;

(2)

remdamasi Tarybos sprendimo 2012/642/BUSP (2) peržiūros rezultatais, Taryba nusprendė, kad jame nustatytos ribojamosios priemonės turėtų būti pratęstos iki 2022 m. vasario 28 d.;

(3)

turėtų būti iš dalies pakeisti motyvų pareiškimai dėl devynių fizinių ir trijų juridinių asmenų, įtrauktų į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, pateiktą į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede. Turėtų būti nurodyta visų atitinkamų asmenų įtraukimo į tame priede pateiktą sąrašą data;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 285, 2012 10 17, p. 1).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos

A.   2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys

 

Vardas, pavardė Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Vardas, pavardė

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras; buvęs prezidento apsaugos tarnybos vadovas

Gimimo data: 1956 2 7

Gimimo vieta: Smolensk (Smolenskas), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Nesiėmė veiksmų, kad būtų atliktas neišaiškinto Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. bylos tyrimas. Buvęs vidaus reikalų ministras ir taip pat buvęs Prezidento saugumo tarnybos vadovas. Būdamas vidaus reikalų ministru buvo atsakingas už taikių demonstracijų malšinimą, kol 2009 m. balandžio 6 d. dėl su sveikata susijusių priežasčių pasitraukė iš pareigų. Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske. 2014 m. spalio mėn. prezidentas A. Lukashenka (A. Lukašenka) apdovanojo jį 3-ojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus“.

2004 9 24

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Pareigos: buvęs Specialiojo greitojo reagavimo būrio (SOBR) vadas

Gimimo data: 1966 m.

Gimimo vieta: Vitebsk / Viciebsk Oblast, (Vitebsko sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų veteranų asociacija „Garbė“, Majakovskio g. 111, Minskas, 220028, Baltarusija

Lytis: vyras

Pagrindinis asmuo, susijęs su neišaiškintu Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimu Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs Specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadas.

Verslininkas, Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų pajėgų veteranų asociacijos „Garbė“ vadovas.

2004 9 24

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Pareigos: Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovas Buvęs vidaus reikalų ministras

Gimimo data: 1958 5 26

Gimimo vieta: Soltaniški, Grodno / Hrodna rajonas (Gardino sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktoratas, K. Markso g. 38, 220016 Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovas. Atsakingas už neišaiškintą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs Saugumo tarybos sekretorius. V. Sheiman tebėra prezidento specialusis asistentas / padėjėjas.

2004 9 24

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1946 8 5

Gimimo vieta: Onor, Sakhalin rajonas (Sachalino sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Adresas: Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų veteranų asociacija „Garbė“, Majakovskio g. 111, Minskas, 220028, Baltarusija

Lytis: vyras

Organizavo neišaiškintą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs turizmo ir sporto ministras, buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas.

2004 9 24

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras, milicijos (policijos pajėgų) generolas leitenantas; Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Gardino (Hrodna) srities inspektorius

Gimimo data: 1966 6 21

Gimimo vieta: Ordzhonikidze (Ordžonikidzė), buvusi SSRS (šiuo metu Vladikavkaz (Vladikaukazas), Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas vidaus reikalų ministro pareigas, buvo atsakingas už Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Gardino (Hrodna) srities inspektorius.

2020 10 2

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Pareigos: buvęs pirmasis vidaus reikalų ministro pavaduotojas

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas, kriminalinės milicijos vadas, milicijos (policijos pajėgų) pulkininkas.

Gimimo data: 1975 2 14

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pirmojo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Jis tebėra kriminalinės milicijos vadas.

2020 10 2

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Aleksandr Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, milicijos (policijos pajėgų) generolas leitenantas

Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Minsko rajono/srities inspektorius

Gimimo data: 1965 4 29

Gimimo vieta: Vetkovski (Vetka) rajonas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija).

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Minsko rajono/srities inspektorius.

2020 10 2

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Pareigos: vidaus reikalų ministro pavaduotojas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1966 9 21

Gimimo vieta: Yasinovataya (Jasinuvata), buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, buvęs vidaus kariuomenės vadas

Pirmasis vidaus reikalų ministro pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1976 4 17

Gimimo vieta: Slonim (Slonimas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo ir VRM vidaus kariuomenės vado pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų, ypač jo vadovaujamos vidaus kariuomenės, vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas ir Viešojo saugumo policijos vadovas.

2020 10 2

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Pareigos: vidaus kariuomenės vado pavaduotojas

Gimimo data: 1967 3 18

Lytis: vyras

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vidaus kariuomenės vado pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų, ypač jo vadovaujamos vidaus kariuomenės, vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Pareigos: specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vadas, pulkininkas leitenantas

Lytis: vyras

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vado pareigas, yra atsakingas už SOBR pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Saugos ir saugumo skyriaus vadovas

Gimimo data: 1975 10 14

Gimimo vieta: Rublevsk (Rublevsko) kaimas, Kruglianskyi (Krugliansko) rajonas, Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas aukštas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Saugos ir saugumo skyriaus vadovo pareigas, dalyvauja vykdant VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Pareigos: Minsko miesto vykdomojo komiteto Specialiosios paskirties milicijos būrio OMON vadas

Gimimo data: 1972 6 1

Gimimo vieta: Gorodilovo kaimas, Minsko rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Vadovaudamas Minsko OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Minske vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Pareigos: buvęs Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų direktorato vadovas

Vidaus reikalų ministras, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1975 5 5

Gimimo vieta: Malinovka (Malinovkos) kaimas, Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) rajonas/sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų direktorato vadovo pareigas, buvo atsakingas už policijos pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministras.

2020 10 2

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Pareigos: buvęs Minsko Moskovski (Maskvos) rajono policijos padalinio vadovas

Minsko miesto policijos padalinio vadovo pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono policijos padalinio vadovo pareigas, buvo atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Minsko miesto policijos padalinio vadovo pavaduotojas ir kriminalinės policijos vadovas.

2020 10 2

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Pareigos: Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pirmojo pavaduotojo ir kriminalinės policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Pareigos: Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojas, viešojo saugumo policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) rajono/srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas

Gimimo data: 1975 3 24

Gimimo vieta: Mogilev / Mahilou (Mogiliavas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone / toje srityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Gimimo data: 1977 7 26

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir kriminalinės policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone / toje srityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojas, viešojo saugumo policijos vadovas

Gimimo data: 1972 1 26

Gimimo vieta: Gomel / Homyel (Gomelis), Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone / toje srityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Pareigos: Bresto rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1971 12 22

Gimimo vieta: Kapyl (Kapylius), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Bresto rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pareigas ir turėdamas milicijos generolo majoro laipsnį, yra atsakingas už tame rajone / toje srityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Pareigos: Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) OMON būrio vadas

Gimimo data: 1975 9 20

Lytis: vyras

Vadovaudamas Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Vitebske vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) OMON būrio vadas

Lytis: vyras

Vadovaudamas Gomel / Homyel (Gomelio) OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Gomel / Homyel (Gomelyje) vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Pareigos: Bresto OMON būrio vadas

Lytis: vyras

Vadovaudamas Bresto OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Breste vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Lytis: vyras

Eidamas Baudžiamosios pataisos departamento, kuriam yra pavaldžios Vidaus reikalų ministerijos sulaikymo įstaigos, vadovo pareigas, yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį, įskaitant kankinimą, su tose sulaikymo įstaigose laikomais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų, ir už bendrą žiaurų susidorojimą su taikiais protestuotojais.

2020 10 2

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Pareigos: Minsko Akrestina sulaikymo centro direktorius

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Akrestina sulaikymo centro direktoriaus pareigas, yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį, įskaitant kankinimą, su tame sulaikymo centre laikomais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų.

2020 10 2

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Pareigos: buvęs Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas.

Buvęs Saugumo tarybos valstybės sekretorius

Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Bresto rajono / srities inspektorius

Gimimo data: 1964 6 19

Gimimo vieta: Radostovo (Radostovas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pareigas, buvo atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Bresto rajono / srities inspektorius.

2020 10 2

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1972 m.

Gimimo vieta: Borisov / Barisaw (Borisovas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Aleksandr Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Pareigos: buvęs Baltarusijos Respublikos generalinis prokuroras

Baltarusijos Respublikos ambasadorius Armėnijoje

Gimimo data: 1960 7 11

Gimimo vieta:Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas generalinio prokuroro pareigas, buvo atsakingas už platų baudžiamųjų procesų naudojimą siekiant diskvalifikuoti opozicijos kandidatus prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir sukliudyti asmenims prisijungti prie Koordinavimo tarybos, kurią opozicija inicijavo, kad užginčytų tų rinkimų rezultatus.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos ambasadorius Armėnijoje

2020 10 02

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkė

Gimimo data: 1953 1 29

Gimimo vieta: Slutsk (Sluckas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Eidama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pareigas, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pavaduotojas

Gimimo data: 1964 10 30

Gimimo vieta: Kolomyia (Kolomyja), Ivano-Frankivsk (Ivano Frankivsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Eidamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sekretorė

Gimimo data: 1971 7 1

Lytis: moteris

Eidama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sekretorės pareigas, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1975 10 10

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1976 m.

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1969 1 3

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1959 8 6

Gimimo vieta: Podilsk (Podilskas), Odessa (Odesos) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1957 7 21

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1979 2 19

Gimimo vieta: Lyuban (Liubanė), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1970 9 26

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1972 8 16

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1976 11 2

Gimimo vieta: Zhlobin (Žlòbinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Pareigos: Baltarusijos Respublikos prezidentas

Gimimo data: 1954 8 30

Gimimo vieta: Kopys (Kopysės) gyvenvietė, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Kaip Baltarusijos prezidentas, vadovaujantis valstybės organams, yra atsakingas už smurtines represijas, kurias valstybės aparatas vykdė prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir po jų, visų pirma už pagrindinių opozicijos kandidatų pašalinimą, taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Pareigos: Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Saugumo tarybos narys

Gimimo data: 1975 11 28

Gimimo vieta: Mogilev / Mahiliou (Mogiliavas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais ir Saugumo tarybos nario pareigas, taip pat neoficialiai vykdydamas Baltarusijos saugumo pajėgų priežiūrą, yra atsakingas už valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Pareigos: Prezidento administracijos kanceliarijos vadovas

Gimimo data: 1963 1 14

Gimimo vieta: Stolitsa kaimas, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas prezidento administracijos kanceliarijos vadovo pareigas, jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir atsakingas už užtikrinimą, kad būtų įgyvendinamos prezidento galios vidaus ir užsienio politikos srityje. Tokiu būdu jis remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą, be kita ko, šiam režimui vykdant valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų.

2020 11 6

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas, buvęs Valstybės kontrolės komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1966 9 8

Gimimo vieta: Privalka / Privalki kaimas, Grodno / Hrodna (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pareigas ir anksčiau – Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio teisėtvarkos apsaugos ir prevencijos direktorato vadovas

Gimimo data: 1964 5 29

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio teisėtvarkos apsaugos ir prevencijos direktorato vadovo pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Pareigos: Tyrimų komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1970 3 25

Gimimo vieta: Cierabličy kaimas, Brest (Bresto) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Pareigos: buvęs Tyrimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, šiuo metu – Valstybinio teismo ekspertizės komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1973 9 7

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Pareigos: Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1974 7 17

Gimimo vieta: Rechitsa, Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Pareigos: Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1973 8 1

Gimimo vieta: Brest (Brestas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Pareigos: Operatyvinio analitinio centro vadovas

Gimimo data: 1971 8 1

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Operatyvinio analitinio centro vadovo pareigas, jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, kurios apima visų pirma ryšio su telekomunikacijų tinklais nutraukimą kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 11 6

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Pareigos: Informacijos ministro pavaduotojas

Gimimo data: 1972 7 10

Gimimo vieta: Koshelevo kaimas, Hrodna / Grodno (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas informacijos ministro pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, kurios apima visų pirma po 2020 m. prezidento rinkimų Informacijos ministerijai priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje – kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 11 6

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Pareigos: Baltarusijos prezidento atstovė spaudai

Gimimo data: 1984 2 16

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Mergautinė pavardė: Kirsanova (rašyba rusų kalba: Кирсанова) arba Selyun (rašyba rusų kalba: Селюн)

Lytis: moteris

Eidama Baltarusijos prezidento atstovės spaudai pareigas, ji yra glaudžiai susijusi su prezidentu ir atsakinga už prezidento žiniasklaidos veiklos koordinavimą, įskaitant pareiškimų rengimą ir dalyvavimo viešuose renginiuose organizavimą. Tokiu būdu ji remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą, be kita ko, šiam režimui vykdant valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų. Būtent po 2020 m. prezidento rinkimų padarytais viešais pareiškimais, kuriais ginamas prezidentas ir kritikuojami opozicijos aktyvistai bei taikūs protestuotojai, ji padėjo kelti didelę grėsmę demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Baltarusijoje.

2020 11 6

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Pareigos: padalinio „ALFA“ vadas

Gimimo data: 1975 8 21

Lytis: vyras

Vadovaudamas padalinio „ALFA“ pajėgoms, yra atsakingas už tų pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Pareigos: buvęs Saugumo tarybos valstybės sekretorius

Baltarusijos Respublikos ambasadorius Azerbaidžane

Gimimo data: 1967 6 25

Gimimo vieta: Revyaki kaimas, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ėjęs Saugumo tarybos valstybės sekretoriaus pareigas, jis buvo glaudžiai susijęs su prezidentu ir už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A.Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos ambasadorius Azerbaidžane.

2020 11 6

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Pareigos: Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

Gimimo data: 1954 10 18

Gimimo vieta: Minsko rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, jis yra atsakingas už 2020 m. rugpjūčio 25 d. Konstitucinio Teismo priimtą sprendimą, kuriuo buvo įteisinti suklastotų rinkimų rezultatai. Tai reiškia, kad jis rėmė prieš taikius protestuotojus ir žurnalistus nukreiptos represijų ir bauginimo kampanijos, kurią vykdo valstybės aparatas, veiksmus ir sudarė jiems palankesnes sąlygas, todėl yra atsakingas už didelę grėsmę demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Baltarusijoje.

2020 11 6

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Pareigos: ministro pirmininko pavaduotojas, buvęs Minsko vykdomojo komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1962 7 19

Gimimo vieta: Zavoit, Narovlya (Naroulia) rajonas, Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSSR (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes vadovaujamas Minsko vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, jis buvo atsakingas už jo vadovaujamo valdžios aparato Minske vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma už savavališkus taikių demonstrantų sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos. Padarė daug viešų pareiškimų, kuriuose kritikavo Baltarusijoje vykstančius taikius protestus.

Šiuo metu eidamas Ministro Pirmininko pavaduotojo pareigas toliau remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2020 12 17

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Pareigos: Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės valdybos pirmininkas, įmonės „Belteleradio“ vadovas

Gimimo data: 1977 1 20

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Šiuo metu eidamas Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės vadovo pareigas, jis yra atsakingas už valstybinės propagandos platinimą viešojoje žiniasklaidoje ir nuolat remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą. Tai apima žiniasklaidos kanalų naudojimą prezidento kadencijos tęstinumui remti, nepaisant suklastotų prezidento rinkimų, kurie įvyko 2020 m. rugpjūčio 9 d., ir vėlesnio ir pakartotinio susidorojimo su taikiais ir teisėtais protestais.

I. Eismont padarė viešą pareiškimą, kuriame kritikavo taikius protestuotojus ir atsisakė, kad apie protestus būtų pranešta žiniasklaidoje. Jis taip pat atleido iš darbo streikuojančius įmonės „Belteleradio“ darbuotojus ir todėl yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus.

2020 12 17

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Pareigos: Grodno / Hrodna (Gardino) rajono/srities gubernatorius, buvęs sveikatos priežiūros ministras

Gimimo data: 1973 11 30

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes sveikatos priežiūros ministro pareigas, jis buvo atsakingas už sveikatos priežiūros tarnybų naudojimą susidorojant su taikiais protestuotojais, įskaitant greitosios pagalbos automobilių naudojimą vežant protestuotojus, kuriems buvo būtina medicinos pagalba, ne į ligonines, o į izoliavimo kameras. Jis padarė daug viešų pareiškimų, kuriuose kritikavo Baltarusijoje vykstančius taikius protestus; viename iš jų apkaltino protestuotojus, kad jie esą yra apsvaigę.

Šiuo metu eidamas vadovaujamas Gardino rajono/srities gubernatoriaus pareigas toliau remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2020 12 17

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Pareigos: Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo tarybos pirmininkė

Gimimo data: 1960 9 25

Gimimo vieta: Polotsk (Polockas), Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Šiuo metu eidama vadovaujamas Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo tarybos pirmininkės pareigas, ji yra atsakinga už paramą prezidento sprendimams vidaus politikos srityje. Be to, ji yra atsakinga už suklastotų rinkimų, kurie įvyko 2020 m. rugpjūčio 9 d., organizavimą. Ji padarė viešų pareiškimų, kuriuose gynė brutalų saugumo aparato susidorojimą su taikiais demonstrantais.

2020 12 17

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Pareigos: pirmasis informacijos ministro pavaduotojas

Gimimo data: 1972 5 30

Gimimo vieta: Baranavichy (Baranovičiai), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas pirmojo informacijos ministro pavaduotojo pareigas, jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, visų pirma už Informacijos ministerijos po 2020 m. prezidento rinkimų priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje, kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 12 17

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Pareigos: informacijos ministras

Gimimo data: 1972 10 31

Gimimo vieta: Stolin (Stolinas), Brest (Bresto) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas informacijos ministro pareigas, jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, visų pirma už Informacijos ministerijos po 2020 m. prezidento rinkimų priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje, kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 12 17

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Pareigos: Baltarusijos Respublikos generalinis prokuroras

Gimimo data: 1973 4 21

Gimimo vieta: Glushkovichi (Gluškovičiai), Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas generalinio prokuroro pareigas jis yra atsakingas už tebesitęsiančias represijas pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu, visų pirma už baudžiamųjų bylų iškėlimą taikiems protestuotojams, opozicijos lyderiams ir žurnalistams po 2020 m. prezidento rinkimų. Be to, jis padarė viešų pareiškimų, kuriuose grasino bausmėmis „nesankcionuotų mitingų“ dalyviams.

2020 12 17

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Pareigos: Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1977 1 8

Lytis: vyras

Eidamas Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pavaduotojo pareigas, jis prižiūri daugelio įmonių veikimą. Jo vadovaujama įstaiga teikia finansinę, materialinę ir techninę, socialinę, namų ūkio ir medicininę paramą valstybės aparatui ir respublikinėms valdžios institucijoms. Jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir toliau teikia paramą A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui.

2020 12 17

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos administracijos vadovas ir vidaus kariuomenės vado pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1968 9 30

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės vado pirmojo pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamos vidaus kariuomenės vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 12 17

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Pareigos: Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento vyresnysis inspektorius specialiesiems reikalams

Gimimo data: 1990 6 8

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento vyresniojo inspektoriaus specialiesiems reikalams pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma pradėtus tyrimus opozicijos lyderių ir aktyvistų atžvilgiu.

2020 12 17

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo policijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos Profilaktikos valdybos viršininkas

Gimimo data: 1979 1 1

Gimimo vieta: Minsk (Minsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo policijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos Profilaktikos valdybos viršininko pareigas, yra atsakingas už policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 12 17

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Pareigos: policijos pulkininkas, Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojas ir Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkas Vidaus reikalų ministerijoje

Gimimo data: 1974 10 3

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojo ir Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininko Vidaus reikalų ministerijoje pareigas ir būdamas policijos pulkininku, yra atsakingas už policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 12 17

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Aleksandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Pareigos: Minsko rajono vykdomojo komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1975 7 2

Gimimo vieta: Novogrudok (Naugardukas), Grodno / Hrodna (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Minsko rajono vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už vietos administracijos, įskaitant kelis komitetus, priežiūrą. Todėl jis teikia paramą A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui.

2020 12 17

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Pareigos: Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos Masinių renginių skyriaus (pagrindinis vidaus reikalų skyrius) viršininko pavaduotojas

Gimimo data: 1977 7 26

Lytis: vyras

Eidamas Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos Masinių renginių skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už vietos aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Dokumentais pagrįsta, kad jis asmeniškai dalyvavo neteisėtai sulaikant taikius protestuotojus.

2020 12 17

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Pareigos: Grodno / Hrodna (Gardino) viešojo saugumo policijos vado pavaduotojas

Gimimo data: 1976 3 5

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Grodno / Hrodna (Gardino) viešojo saugumo policijos vado pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtą taikių protestuotojų sulaikymą.

2020 12 17

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Pareigos: policijos pulkininkas, Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadas

Gimimo data: 1979 7 23

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vado pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtai sulaikytų protestuotojų kankinimą ir dalyvavo juos kankinant.

2020 12 17

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Pareigos: policijos pulkininkas leitenantas, Molodechno (Maladečinos) rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1980 10 31

Lytis: vyras

Eidamas Molodechno (Maladečinos) rajono policijos padalinio vadovo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtai sulaikytų protestuotojų mušimą. Be to, jis žiniasklaidai pateikė daug pareiškimų, žeminančių protestuotojus.

2020 12 17

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Pareigos: Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos vadovas

Gimimo data: 1971 1 27

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojo ir Viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo taikių protestuotojų sulaikymą ir neteisėtai sulaikytų asmenų mušimą.

2020 12 17

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Aleksandr) Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Pareigos: Minsko Moskovski rajono teismo pirmininkas

Gimimo data: 1988 5 16

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski rajono teismo pirmininko pareigas, yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir pasitikima apsimestinių liudytojų pareiškimais.

Jis prisidėjo prie baudų skyrimo protestuotojams, žurnalistams ir opozicijos lyderiams ir jų sulaikymo po 2020 m. prezidento rinkimų.

Todėl jis yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) Sovestsky rajono teismo teisėjas

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) Sovetsky rajono teismo teisėjo pareigas, yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl jis yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Pareigos: Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) Leninsky rajono teismo teisėja

Lytis: moteris

Eidama Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) Leninsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos aktyvisto ir kandidatės prezidento rinkimuose Svetlana Tsikhanouskaya sutuoktinio Siarhei Tsikhanousky nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Pareigos: Minsko Centro rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1974 2 27

Lytis: moteris

Eidama Minsko Centro rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos nario ir streikų komiteto vadovo Sergei Dylevsky nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Pareigos: Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1990 4 9

Lytis: moteris

Eidama Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Pareigos: Minsko Partizanski rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1979 12 2

Lytis: moteris

Eidama Minsko Partizanski rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos vadovės Mariya Kalesnikava nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Pareigos: Minsko Sovetsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1965 9 11

Lytis: moteris

Eidama Minsko Sovetsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Pareigos: Minsko Centro rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1984 1 14

Lytis: moteris

Eidama Minsko Centro rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos kandidato prezidento rinkimuose Viktar Babarika nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Pareigos: Minsko Zavodsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1974 11 26

Lytis: moteris

Eidama Minsko Zavodsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Aleksandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Pareigos: verslininkas, holdingo „Amkodor Holding“ savininkas

Gimimo data: 1959 1 12

Gimimo vieta: Bolshoe Babino, Orsha Rayon (Oršos rajonas), Vitebsk/Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Jis yra vienas iš pagrindinių Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų ir turi verslo interesų statybos, mašinų gamybos, žemės ūkio ir kituose sektoriuose.

Pranešama, kad jis yra vienas iš asmenų, turėjusių daugiausiai naudos iš privatizavimo procesų, vykusių A. Lukashenka (A. Lukašenkai) einant prezidento pareigas. Jis taip pat yra A. Lukashenka (A. Lukašenkai) palankios visuomeninės asociacijos „Belaya Rus“ prezidiumo ir Baltarusijos Respublikos verslumo plėtojimo tarybos narys.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 m. liepos mėn. jis viešai pareiškė smerkiąs opozicijos protestus Baltarusijoje ir taip prisidėjo prie pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijų.

2020 12 17

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Pareigos: verslininkas, „Bremino Group“ bendrasavininkis

Gimimo data: 1963 5 4

Gimimo vieta: buv. Ukrainos SSR (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Jis yra vienas iš pagrindinių Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų ir turi verslo interesų naftos, anglių tranzito, bankininkystės ir kituose sektoriuose.

Jis yra „Bremino Group“ – bendrovės, kuri naudojosi mokesčių lengvatomis ir kitų formų Baltarusijos administracijos teikiama parama, – bendrasavininkis.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

B.   2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos

 

Pavardė ir vardas Perraša

iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adresas: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Baltarusija

Interneto svetainė: https://bte.by/

El. pašto adresas: mail@bte.by

„Beltechexport“ yra privatus subjektas, eksportuojantis Baltarusijos valstybės valdomų bendrovių pagamintus ginklus ir karinę įrangą į Afrikos, Pietų Amerikos, Azijos ir Artimųjų Rytų šalis. „Beltechexport“ yra glaudžiai susijusi su Baltarusijos gynybos ministerija.

Todėl „Beltechexport“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia, pati būdama naudinga prezidento administracijai.

2020 12 17

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Adresas: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Registracijos numeris: Dana Astra: 191295361

Interneto svetainė: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

El. pašto adresas: PR@bir.by

Tel.: +375 17 26-93 290; +375 17 39-39 465

„Dana Holdings / Dana Astra“ yra viena pagrindinių nekilnojamojo turto vystytojų ir statytojų Baltarusijoje. Bendrovei buvo suteikti žemės sklypai kelių didelių gyvenamųjų kompleksų ir verslo centrų statybai.

„Dana Holdings / Dana Astra“ savininkai palaiko artimus ryšius su prezidentu Lukashenka (Aleksandru Lukašenka). Prezidento marti Liliya Lukashenka bendrovėje užėmė aukštas pareigas.

Todėl „Dana Holdings / Dana Astra“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

3.

GHU – Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktoratas

Главное хозяйственное управление

Adresas: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Interneto svetainė: http://ghu.by

El. pašto adresas: ghu@ghu.by

Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktoratas (GHU) yra didžiausia negyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos veikėja Baltarusijoje ir kontroliuoja daug bendrovių.

Prezidentas Lukashenka (Aleksandras Lukašenka) paprašė Viktor Sheiman, kuris eidamas Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pareigas tiesiogiai kontroliuoja GHU, prižiūrėti 2020 m. prezidento rinkimų saugumą.

Todėl GHU iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

4.

LLC SYNESIS

ООО "Синезис"

Adresas: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Registracijos numeris (УНН/ИНН): 190950894 (Baltarusija); 7704734000/770301001 (Rusija).

Interneto svetainė: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 17 240-36-50

El. pašto adresas: s@synesis.by

„LLC Synesis“ užtikrina Baltarusijos institucijoms sekimo platformą, kuri gali atlikti paieškas pagal vaizdo įrašus, atlikti jų analizes ir pasitelkti veido atpažinimo programinę įrangą, todėl bendrovė yra atsakinga už Baltarusijos valstybės aparato vykdomas pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas.

„Synesis“ darbuotojams draudžiama bendrauti baltarusių kalba, tokiu būdu bendrovė remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo vykdomą diskriminacijos kalbos pagrindu politiką.

Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (KGB) ir Vidaus reikalų ministerija yra nurodytos kaip „Synesis“ sukurtos sistemos naudotojos. Todėl bendrovė iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Synesis“ vykdomasis direktorius Alexander Shatrov viešai kritikavo protestuotojus prieš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą ir teigė, kad demokratijos trūkumas Baltarusijoje yra nereikšmingo masto.

2020 12 17

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adresas: Nezavisimosti ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Tel.:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

El. pašto adresas: marketing@agat-emz.by

Interneto svetainė: https://agat-emz.by/

„AGAT Electromechanical Plant OJSC“ yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Todėl „AGAT electromechanical Plant OJSC“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

Bendrovė gamina protestams suvaldyti skirtą užtvaros sistemą „Rubezh“. „Rubezh“, buvo naudojama prieš taikias demonstracijas, vykusias po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, todėl bendrovė yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Interneto svetainė: 140zavod.org

„140 Repair Plant“ yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Todėl „140 Repair Plant“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

Bendrovė gamina transportavimui skirtas ir šarvuotąsias transporto priemones, kurios buvo naudojamos prieš taikias demonstracijas, vykusias po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, todėl bendrovė yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

7.

MZKT (dar žinoma kaip VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Interneto svetainė: www.mzkt.by

MZKT (dar žinoma kaip VOLAT) yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Todėl MZKT (dar žinoma kaip VOLAT) iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

MZKT darbuotojai, protestavę prezidento Lukashenka (Aleksandro Lukašenkos) vizito į gamyklą metu ir pradėję streiką po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų, buvo atleisti, todėl bendrovė yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus.

2020 12 17


2021 2 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/62


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/340

2020 m. gruodžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 ir (ES) 2019/2018 nuostatos dėl elektroninių vaizduoklių, buitinių skalbyklių bei buitinių skalbyklių-džiovyklių, šviesos šaltinių, šaldymo aparatų, buitinių indaplovių ir prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (1), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/1369 Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus;

(2)

elektroninių vaizduoklių, buitinių skalbyklių bei buitinių skalbyklių-džiovyklių, šviesos šaltinių, šaldymo aparatų, buitinių indaplovių ir prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos nustatytos Komisijos deleguotaisiais reglamentais (ES) 2019/2013 (2), (ES) 2019/2014 (3), (ES) 2019/2015 (4), (ES) 2019/2016 (5), (ES) 2019/2017 (6) ir (ES) 2019/2018 (7) (toliau kartu – keičiami reglamentai);

(3)

kad gamintojai ir nacionalinės rinkos priežiūros institucijos išvengtų painiavos dėl verčių, įtrauktinų į techninius dokumentus ir įkeltinų į gaminių duomenų bazę, ir dėl leidžiamųjų patikros nuokrypų, reikėtų įtraukti deklaruotų verčių apibrėžtį;

(4)

techninių dokumentų turėtų pakakti, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų patikrinti etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodytas vertes. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsniu, deklaruotos modelio vertės turėtų būti įtrauktos į gaminių duomenų bazę;

(5)

atitinkami gaminio parametrai turėtų būti matuojami arba apskaičiuojami patikimais, tiksliais ir atkuriamais metodais. Tuose metoduose turėtų būti atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (8) I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(6)

gaminiai, kuriuose įmontuota šviesos šaltinių ir iš kurių šių šviesos šaltinių patikrai atlikti negalima išimti bent vieno iš jų nepažeidus, vertinant ir tikrinant jų atitiktį turėtų būti bandomi kaip šviesos šaltiniai;

(7)

elektroninių vaizduoklių darnieji standartai dar neparengti, o susiję galiojantys standartai neapima visų būtinų reglamentuojamų parametrų, visų pirma didelės dinaminės srities ir automatinio skaisčio reguliavimo. Kol Europos standartizacijos organizacijos nepriims toms gaminių grupėms skirtų darniųjų standartų, matavimų ir skaičiavimų palyginamumui užtikrinti turėtų būti taikomi pereinamojo laikotarpio metodai, nustatyti šiame reglamente, arba kiti patikimi, tikslūs ir atkuriami metodai, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus;

(8)

vertikaliosios statinio oro šaldymo spintos su neskaidriomis durimis yra pramoniniai šaldymo aparatai ir yra apibrėžtos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/1094 (9), todėl į Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2018 taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos;

(9)

Reglamento (ES) 2019/2018 terminija ir naudojimo bandymų metodai atitinka standartais EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953–2 ir EN16838 nustatytą terminiją ir bandymų metodus;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 ir 17 straipsnius aptartos Konsultacijų forume ir su valstybių narių ekspertais;

(11)

todėl deleguotieji reglamentai (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 ir (ES) 2019/2018 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2013 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

elektroniniams vaizduokliams, kurie yra sudedamosios dalys arba mazgai, apibrėžti Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnio 2 punkte;“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

10 punktas pakeičiamas taip:

„10.

HiNA – didelis tinklinis prieinamumas, apibrėžtas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1275/2008 (*1) 2 straipsnyje;

(*1)  2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi budėjimo režimu, išjungties režimu ir tinkliniu budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai dėl elektros energijos sunaudojimo (OL L 339, 2008 12 18, p. 45).“;"

b)

17 punktas išbraukiamas;

3)

3 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;“;

4)

I, II, III, IV, V, VI ir IX priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2014 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;“;

2)

I, IV, V, VI, VIII, IX ir X priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2015 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2015 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3)

gaminys, kuriame įmontuotas šviesos šaltinis ir (arba) atskiras valdymo įtaisas – gaminys, kuriame yra vienas ar daugiau šviesos šaltinių ir (arba) atskirų valdymo įtaisų; prie tokių gaminių priskiriami šviestuvai, kuriuos galima išardyti, kad būtų galima atskirai patikrinti įmontuotą šviesos šaltinį (-ius), taip pat buitiniai prietaisai ir baldai (lentynos, veidrodžiai, vitrinos), kuriuose yra įmontuotas šviesos šaltinis (-ių), ir kt.;“;

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;“;

b)

1 dalies i punktas pakeičiamas taip:

„i)

nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnio 13 dalies b punkto, prekiautojų prašymu ir pagal 4 straipsnio e punktą kaip jau esamos etiketės dydžio lipdukas būtų pateikiamos pakeistos skalės etiketės gaminiams perklasifikuoti.“;

c)

įterpiama 1a dalis:

„1a.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnio 13 dalies a punkto, iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. tiekėjas šviesos šaltinį rinkai pateikia su esama etikete, o nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. – su pakeistos skalės etikete. Tiekėjas gali nuspręsti šviesos šaltinius rinkai teikti su pakeistos skalės etikete ir laikotarpiu nuo 2021 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., jeigu iki 2021 m. liepos 1 d. rinkai nebuvo pateikta to paties modelio arba lygiaverčių modelių šviesos šaltinių. Tokiu atveju prekiautojas tų šviesos šaltinių nesiūlo parduoti anksčiau nei 2021 m. rugsėjo 1 d. Tiekėjas kuo greičiau praneša atitinkamam prekiautojui apie šias pasekmes, įskaitant ir tuos atvejus, kai jis tokius šviesos šaltinius įtraukia į savo pasiūlymus prekiautojams.“;

3)

4 straipsnio e punktas pakeičiamas taip:

„e)

nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnio 13 dalies, per aštuoniolika mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos esamos šviesos šaltinių etiketės pardavimo vietose būtų pakeistos naujos skalės etiketėmis taip, kad esama etiketė, įskaitant atvejį, kai ji išspausdinta arba pritvirtinta ant pakuotės, būtų uždengta, o iki tos dienos naujos skalės etiketės nebūtų rodomos.“;

4)

10 straipsnio paskutinė pastraipa iš dalies keičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Tačiau 3 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas nuo 2021 m. gegužės 1 d., o 3 straipsnio 2 dalies a punktas taikomas nuo 2022 m. kovo 1 d.“;

5)

I, III, IV, V, VI ir IX priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento III priede.

4 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2016 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2016 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 31 punktas pakeičiamas taip:

„31)

mobilusis šaldymo aparatas – šaldymo aparatas, kurį galima naudoti ten, kur nėra galimybės naudotis elektros tinklu ir kuris kaip energijos šaltinį šaldymo funkcijai naudoja labai žemos įtampos (< 120 V nuolatinės srovės) elektros energiją ir (arba) degalus, taip pat šaldymo aparatas, kurį, be labai žemos įtampos srovės ir (arba) degalų, galima maitinti ir iš elektros tinklo per išorinį atskirai įsigyjamą kintamosios ir nuolatinės srovės keitiklį. Aparatas, teikiamas rinkai su kintamosios ir nuolatinės srovės keitikliu, nelaikomas mobiliuoju šaldymo aparatu;“;

2)

3 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;“;

3)

11 straipsnio paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d. Tačiau 10 straipsnis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 25 d., 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai taikomi nuo 2020 m. lapkričio 1 d., o pareiga V priedo 6 lentelėje nurodytuose šviesos šaltinio parametruose nurodyti energijos vartojimo efektyvumo klasę – nuo 2022 m. kovo 1 d.“;

4)

I, II, IV, V, VI ir IX priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento IV priede.

5 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2017 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2017 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;“;

2)

I, II, IV, V, VI ir IX priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento V priede.

6 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2018 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2018 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies j punktas pakeičiamas taip:

„j)

kampinėms ar išlenktoms ir apskritoms šaldymo spintoms;“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

15 punktas pakeičiamas taip:

„15)

kampinė ar išlenkta šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, skirtas dviem linijinėms šaldymo spintoms, pastatytoms kampu viena į kitą ir (arba) sudarančioms lanką, geometriškai sujungti. Kampinė ar išlenkta šaldymo spinta neturi aiškios išilginės ašies ir nesudaro konkrečios atkarpos, nes ji yra tik užpildančioji dalis (pleišto ar panašios formos) ir nėra suprojektuota naudoti kaip savarankiškas šaldymo įrenginys. Abu kampinės ar išlenktos šaldymo spintos galai sudaro 30–90° kampą;“;

b)

pridedamas 25 punktas:

„25)

apskrita šaldymo spinta – apskritos (cilindro) formos parduotuvinė šaldymo spinta, kuri gali būti pastatoma atskirai arba jungti dvi linijines parduotuvines šaldymo spintas. Apskritoje spintoje taip pat gali būti įrengta sukamoji sistema, leidžianti apžiūrėti maistą 360° kampu;“;

c)

pridedamas 26 punktas:

„26)

parduotuvinė šaldymo spinta – mažmeninės prekybos vietose, kaip antai prekybos centruose, maistui ir kitoms prekėms rodyti ir tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas. Gėrimų šaldytuvai, šaldomieji prekybos automatai, kaušelinių ledų šaldytuvai ir ledų šaldikliai nelaikomi parduotuvinėmis šaldymo spintomis.“;

3)

3 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;“;

4)

9 straipsnio paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d., tačiau pareiga V priedo 10 lentelės 5 dalyje nurodytuose šviesos šaltinio parametruose nurodyti energijos vartojimo efektyvumo klasę taikoma nuo 2022 m. kovo 1 d.“;

5)

I, III, IV, V, VI ir IX priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento VI priede.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 4 punktas, 2 straipsnio 2 punktas, 4 straipsnio 4 punktas, 5 straipsnio 2 punktas ir 6 straipsnio 5 punktas taikomi nuo 2021 m. gegužės 1 d. 3 straipsnio 2 punkto a papunktis taikomas nuo 2021 m. gegužės 1 d. 3 straipsnio 2 punkto c papunktis taikomas nuo 2021 m. liepos 1 d. 3 straipsnio 1 punktas, 2 punkto b papunktis, 3 ir 5 punktai taikomi nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 198, 2017 7 28, p. 1.

(2)  2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 (OL L 315, 2019 12 5, p. 1).

(3)  2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Komisijos direktyva 96/60/EB (OL L 315, 2019 12 5, p. 29).

(4)  2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2015, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012 (OL L 315, 2019 12 5, p. 68).

(5)  2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2016, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010 (OL L 315, 2019 12 5, p. 102).

(6)  2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2017, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010 (OL L 315, 2019 12 5, p. 134).

(7)  2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2018, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete (OL L 315, 2019 12 5, p. 155).

(8)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(9)  2015 m. gegužės 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1094, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 177, 2015 7 8, p. 2).


I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2013 I, II, III, IV, V, VI ir IX priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas papildomas 29 ir 30 punktais:

„29.

deklaruota vertė – tiekėjo pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį ir šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies d punktą ir VI priedą pateikta nustatyta, apskaičiuota arba išmatuota techninio parametro vertė, pagal kurią valstybių narių institucijos tikrina atitiktį;

30.

garantija – mažmenininko arba tiekėjo įsipareigojimas vartotojui:

a)

grąžinti sumokėtą kainą arba

b)

pakeisti, suremontuoti arba tinkamai sutvarkyti elektroninį vaizduoklį, jei jis neatitinka garantijos dokumente arba atitinkamoje reklamoje nurodytų specifikacijų.“;

2)

II priedo B punkto pabaigoje pridedama pastraipa:

„EEI apskaičiuojamas pagal įjungties veiksenos galios (Pmeasured ) ir matomo ekrano ploto (A) deklaruotas vertes, nurodytas VI priedo 5 lentelėje.“;

3)

III priede 2 dalies f punkto 10 papunkčio pabaigoje pridedama pastraipa:

„Jeigu elektroninis vaizduoklis neturi HDR funkcijos, HDR piktograma ir energijos vartojimo efektyvumo klasių raidės nerodomos. Ekrano piktograma, rodanti ekrano dydį ir skyrą, išdėstoma vertikaliai centruota po energijos vartojimo efektyvumo nuoroda.“

4)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama antra pastraipa:

„Nesant taikytinų galiojančių standartų ir kol Oficialiajame leidinyje nebus paskelbtos nuorodos į taikytinus darniuosius standartus, naudojami pereinamojo laikotarpio bandymo metodai, nustatyti Komisijos reglamento (ES) 2019/2021, kuriuo nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai, IIIa priede, ar kiti patikimi, tikslūs ir atkuriami metodai, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus.“;

b)

priedo pabaigoje pridedamas tekstas:

„Standartinė dinaminė sritis, didelė dinaminė sritis, automatinis vaizduoklio ekrano skaisčio reguliavimas ir didžiausio baltojo skaisčio santykis bei kiti skaisčio rodikliai matuojami, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) 2019/2021 III priedo 3a lentelėje.“

5)

V priedo 4 lentelė pakeičiama taip:

 

Parametras

Parametro vertė ir tikslumas

Vienetas

Pastabos

1.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas  (2)  (3).

 

TEKSTAS

 

 

Tiekėjo adresas  (2)  (3)  (4)..

 

 

Gaminių duomenų bazėje tiekėjo užregistruota informacija.

2.

Modelio žymuo  (2)

 

TEKSTAS

 

3.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena

X,X

W

Suapvalintas iki dešimtųjų, jei galios poreikis mažesnis kaip 100 W, arba iki sveikojo skaičiaus, jei galios poreikis lygus 100 W arba didesnis.

5.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] arba netaik.

 

Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

6.

Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena, jeigu ji įdiegta

X,X

W

Suapvalintas iki dešimtųjų, jei galios poreikis mažesnis kaip 100 W, arba iki sveikojo skaičiaus, jei galios poreikis 100 W arba didesnis (jei netaikoma, nurodomas 0 (nulis)).

7.

Išjungties veiksenos galios poreikis, jei taikytina

X,X

W

 

8.

Budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina

X,X

W

 

9.

Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina

X,X

W

 

10.

Elektroninio vaizduoklio kategorija

[televizorius / monitorius / informacinis vaizduoklis / kita]

 

Pasirinkti vieną.

11.

Dydžio santykis

X

:

T

sveikasis skaičius

Pvz., 16:9,21:9 ir kt.

12.

Ekrano skiriamoji geba

X

×

T

pikseliai

Pikselių skaičius horizontalia ir vertikalia kryptimis

13.

Ekrano įstrižainė

X,X

cm

Suapvalinta iki dešimtųjų.

14.

Ekrano įstrižainė

X

colių

Neprivaloma, coliais suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

15.

Matomas ekrano plotas

X,X

dm2

Suapvalinta iki dešimtųjų.

16.

Naudojama ekrano technologija

TEKSTAS

 

Pvz., LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD, kt.

17.

Yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija

[TAIP / NE]

 

Turi būti aktyvinta kaip numatytoji (jei TAIP).

18.

Yra balso atpažinimo jutiklis

[TAIP / NE]

 

 

19.

Yra buvimo patalpoje jutiklis

[TAIP / NE]

 

Turi būti aktyvinta kaip numatytoji (jei TAIP).

20.

Vaizdo atnaujinimo dažnis (nustatytasis)

X

Hz

 

21.

Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)  (2)  (3)

X

Metai

Kaip nustatyta Komisijos reglamento (ES) 2019/2021 II E priedo 1 punkte  (1):

22.

Minimalus garantuotas atsarginių dalių prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)  (2)  (3)

X

Metai

Kaip nustatyta Komisijos reglamento (ES) 2019/2021 II E priedo 1 punkte

23.

Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis  (2)  (3)

X

Metai

Kaip nustatyta Komisijos reglamento (ES) 2019/2021 II E priedo 1 punkte

 

Minimali tiekėjo suteiktos bendrosios garantijos trukmė  (2)  (3)

X

Metai

 

24.

Maitinimo šaltinio tipas

Vidinis / išorinis / standartizuotas išorinis

 

Pasirinkti vieną.

25.

Išorinis maitinimo šaltinis (nestandartizuotas, įdėtas į gaminio dėžę)

i

 

TEKSTAS

Aprašymas

 

ii

Įėjimo įtampa

X

V

 

iii

Išėjimo įtampa

X,X

V

 

26

Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (arba tinkamas, jei neįdėtas į gaminio dėžę)

i

Palaikomas standartinis pavadinimas arba sąrašas

TEKSTAS

 

ii

Reikiama išėjimo įtampa

X,X

V

 

iii

Reikiama tiekiama srovė (minimali)

X,X

A

 

iv

Reikiamas srovės dažnis

XX

Hz

 

6)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1–5 punktai pakeičiami taip:

„1)

modelio bendras aprašymas, kad būtų galima vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti;

2)

nuorodos į taikytus darniuosius standartus arba kitus naudotus matavimo standartus;

3)

konkrečios atsargumo priemonės, kurių turi būti imamasi surenkant, montuojant, prižiūrint ar bandant modelį;

4)

5 lentelėje nustatytų techninių parametrų vertės; atliekant IX priede nustatytą patikros procedūrą šios vertės laikomos deklaruotomis vertėmis;

5)

pagal IV priedą atliktų skaičiavimų duomenys ir rezultatai;

6)

bandymo sąlygos, jei jos nėra pakankamai aprašytos 2 punkte;

7)

lygiaverčiai modeliai, jei yra, įskaitant modelių žymenis.

Šie elementai taip pat yra privalomos konkrečios techninių dokumentų, kuriuos tiekėjas įkelia į duomenų bazę, dalys, nurodytos Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnio 5 dalyje.“;

b)

5 lentelė pakeičiama taip:

„5 lentelė.

Modelio techniniai parametrai ir deklaruojamos vertės

 

Parametras

Parametro vertė ir tikslumas

Vienetas

Deklaruojama vertė

Bendroji informacija

1

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

TEKSTAS

 

 

2

Modelio žymuo

TEKSTAS

 

 

3

Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena

[A/B/C/D/E/F/G]

A–G

 

4

Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena

XXX,X

W

 

5

Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena, jeigu ji įdiegta

[A/B/C/D/E/F/G] arba netaik.

A–G

 

6

Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena

XXX,X

W

 

7

Išjungties veiksenos galios poreikis

X,X

W

 

8

Budėjimo veiksenos galios poreikis

X,X

W

 

9

Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis

X,X

W

 

10

Elektroninio vaizduoklio kategorija

[televizorius / monitorius / informacinis vaizduoklis / kita]

TEKSTAS

 

11

Dydžio santykis

XX

:

XX

 

 

12

Ekrano skyra (pikseliais)

X

×

X

 

 

13

Ekrano įstrižainė

XXX,X

cm

 

14

Ekrano įstrižainė

XX

colių

 

15

Matomas ekrano plotas

XXX,X

dm2

 

16

Naudojama ekrano technologija

TEKSTAS

 

 

17

Yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija

[TAIP / NE]

 

 

18

Yra balso atpažinimo jutiklis

[TAIP / NE]

 

 

19

Yra buvimo patalpoje jutiklis

[TAIP / NE]

 

 

20

Vaizdo atnaujinimo dažnis (įprasta konfigūracija)

XXX

Hz

 

21

Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos, kaip numatyta Komisijos reglamento (ES) 2019/2021 II E priedo 1 punkte):

XX

Metai

 

22

Minimalus garantuotas galimybės gauti atsarginių dalių laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos, kaip nustatyta Komisijos reglamento (ES) 2019/2021 II E priedo 1 punkte):

XX

Metai

 

23

Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos, kaip nustatyta Komisijos reglamento (ES) 2019/2021 II E priedo 1 punkte):

XX

Metai

 

 

Minimali tiekėjo suteiktos bendrosios garantijos trukmė

XX

Metai

 

Įjungties veiksenos

24

Skaisčiausios įjungties veiksenos konfigūracijos didžiausias baltasis skaistis

XXXX

cd/m2

 

25

Įprastos konfigūracijos didžiausias baltasis skaistis

XXXX

cd/m2

 

26

Didžiausio baltojo skaisčio santykis (apskaičiuotas kaip

vertė „Įprastos konfigūracijos didžiausias baltasis skaistis“, padalyta iš vertės „Skaisčiausios įjungties veiksenos konfigūracijos didžiausias baltasis skaistis“ ir padauginta iš 100)

XX,X

%

 

Automatinis išjungimas (APD)

27

Įjungties veiksenos trukmė, kol elektroninis vaizduoklis savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties arba budėjimo veiksenoms taikomų galios poreikio reikalavimų.

XX:XX

mm:ss

 

28

Televizijos aparatų: veikimo režimo trukmė, kol televizijos aparatas nuo paskutinio naudotojo veiksmo savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties arba budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų

XX:XX

mm:ss

 

29

Televizijos aparatų su įrengtu buvimo patalpoje jutikliu: trukmė, kol, neaptikęs naudotojo buvimo, televizijos aparatas savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties arba budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų

XX:XX

mm:ss

 

30

Kitų elektroninių vaizduoklių, išskyrus televizijos aparatus ir transliavimo vaizduoklius: trukmė, kol, neaptikęs jokios įvesties, elektroninis vaizduoklis savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties arba budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų

XX:XX

mm:ss

 

Automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcijos

Jei yra ir aktyvinta pagal numatytąją nuostatą

31

Galios sumažėjimas (proc.) dėl automatinio skaisčio reguliavimo funkcijos veikimo, aplinkos apšviestumui sumažėjus nuo 100 iki 12 liuksų

XX,X

%

 

32

Įjungties veiksena išmatuota galia esant 100 liuksų aplinkos apšviestumui ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu

XXX,X

W

 

33

Įjungties veiksena išmatuota galia esant 12 liuksų aplinkos apšviestumui ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu

XXX,X

W

 

34

Ekrano skaistis esant 100 liuksų aplinkos apšviestumui ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu (*1)

XXX

cd/m2

 

35

Ekrano skaistis esant 60 liuksų aplinkos apšviestumui ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu (*1)

XXX

cd/m2

 

36

Ekrano skaistis esant 35 liuksų aplinkos apšviestumui ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu (*1)

XXX

cd/m2

 

37

Ekrano skaistis esant 12 liuksų aplinkos apšviestumui ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu (*1)

XXX

cd/m2

 

Energijos šaltinis

38

Maitinimo šaltinio tipas

Vidinis / išorinis

 

 

39

Standartų nuorodos (jei aktualu)

 

TEKSTAS

 

40

Įėjimo įtampa

XXX,X

V

 

41

Išėjimo įtampa

XXX,X

V

 

42

Įėjimo srovė (maks.)

XXX,X

A

 

43

Išėjimo srovė (min.)

XXX,X

A

 

c)

6 punktas tampa 9 punktu;

d)

7 punktas tampa 10 punktu;

e)

8 punktas tampa 11 punktu;

7)

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama deklaruotų verčių patikra; tiekėjas negali jų naudoti kaip leidžiamųjų nuokrypų techniniuose dokumentuose nurodytoms vertėms nustatyti arba jas aiškinti siekiant užtikrinti atitiktį ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius. Etiketėje arba gaminio informacijos lape nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose deklaruotos vertės.“;

b)

trečios pastraipos pakeitimas netaikomas tekstui lietuvių kalba;

c)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

Pagal 3 arba 6 punktą arba šio priedo antrą pastraipą priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.“;

d)

6 lentelė pakeičiama taip:

„6 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Įjungties veiksenos galios poreikis (Pmeasured , vatais)

Nustatyta vertė (*3) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 7 %.

Atitinkamai išjungties, budėjimo ir tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis (vatais).

Nustatyta vertė (*3) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra ne didesnė kaip 1,00 W, arba daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė didesnė kaip 1,00 W.

Matomas ekrano plotas

Nustatyta vertė (*2) neturi būti daugiau kaip 1 % arba 0,1 dm2 (atsižvelgiant į tai, kuri vertė mažesnė) mažesnė už deklaruotą vertę.

Matomoji ekrano įstrižainė centimetrais

Nustatyta vertė (*2) neturi skirtis nuo deklaruotos vertės daugiau kaip 1 cm.

Ekrano horizontalioji ir vertikalioji skyra pikseliais.

Nustatyta vertė (*2) neturi skirtis nuo deklaruotos vertės.

Didžiausias baltasis skaistis

Nustatyta vertė (*3) neturi būti daugiau kaip 8 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Įjungties veiksenos trukmė, kol elektroninis vaizduoklis savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties ar budėjimo veiksenoms taikomų galios poreikio reikalavimų.

Nustatyta vertė (*2) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 sekundėmis.

Televizijos aparatų: veikimo režimo trukmė, kol televizijos aparatas nuo paskutinio naudotojo veiksmo savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties arba budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų

Nustatyta vertė (*2) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 sekundėmis.

Televizijos aparatų su įrengtu buvimo patalpoje jutikliu: trukmė, kol, neaptikęs naudotojo buvimo, televizijos aparatas savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties arba budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų

Nustatyta vertė (*2) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 sekundėmis.

Kitų elektroninių vaizduoklių, išskyrus televizijos aparatus ir transliavimo vaizduoklius: trukmė, kol, neaptikęs jokios įvesties, elektroninis vaizduoklis savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties arba budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų

Nustatyta vertė (*2) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 sekundėmis.


(1)  2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2021, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 241).

(2)  Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 2 straipsnio 6 dalį šis elementas neaktualus.

(3)  Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šio elemento pakeitimai neaktualūs.

(4)  Tiekėjas neįrašo šių kiekvieno modelio duomenų, jeigu jie automatiškai pateikiami duomenų bazėje.“

(*1)  su skaisčiu susijusių automatinio skaisčio reguliavimo parametrų vertės yra orientacinės; tikrinama pagal taikytinus su automatiniu skaisčio reguliavimu susijusius reikalavimus.“;

(*2)  Jei nustatyta vieno vieneto vertė nesutampa, laikoma, kad tas modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

(*3)  Jei bandomi trys papildomi vienetai, kaip nustatyta 4 punkte, nustatyta vertė yra šių trijų papildomų vienetų nustatytų verčių aritmetinis vidurkis.“


II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2014 I, IV, V, VI, VIII, IX ir IX priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas papildomas 33 punktu:

„33.

deklaruota vertė – tiekėjo pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį ir šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies d punktą ir VI priedą pateikta nustatyta, apskaičiuota arba išmatuota techninio parametro vertė, pagal kurią valstybių narių institucijos tikrina atitiktį.“;

2)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

po pirmos pastraipos įterpiama:

„Jeigu parametras deklaruojamas pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį ir VI priedo 7 lentelę (buitinių skalbyklių) arba VI priedo 8 lentelę (buitinių skalbyklių-džiovyklių), atlikdamas šio priedo skaičiavimus tiekėjas naudoja deklaruotą vertę.“;

b)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   VARDINIS BUITINIŲ SKALBYKLIŲ-DŽIOVYKLIŲ PAJĖGUMAS

Vardinis buitinės skalbyklės-džiovyklės pajėgumas – tai vardinis skalbimo ir džiovinimo ciklo pajėgumas.

Jei buitinė skalbyklė-džiovyklė užtikrina nepertraukiamą ciklą, skalbimo ir džiovinimo ciklo vardiniu pajėgumu laikomas vardinis šio ciklo pajėgumas.

Jei buitinė skalbyklė-džiovyklė neturi nepertraukiamo ciklo, skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas yra „eco 40–60“ programos vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir džiovinimo ciklo, kuriuo pasiekiama spintoje laikomų skalbinių sausumas, vardinio džiovinimo ciklo pajėgumo mažesnioji vertė.“;

c)

3 ir 4 punktai pakeičiami taip:

„3.   SKALBIMO EFEKTYVUMO INDEKSAS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas (IW) ir buitinių skalbyklių-džiovyklių viso ciklo skalbimo efektyvumo indeksas (JW) apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų.

Buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra didesnis nei 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas didesnis nei 3 kg, gaminio informacijos lape nurodytas IW turi būti mažiausia vertė iš skalbimo efektyvumo indekso veikiant vardiniu skalbimo pajėgumu, puse vardinio skalbimo pajėgumo ir ketvirčiu vardinio skalbimo pajėgumo.

Buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas mažesnis arba lygus 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas mažesnis arba lygus 3 kg, gaminio informacijos lape nurodytas IW yra skalbimo efektyvumo indeksas veikiant vardiniu skalbimo pajėgumu.

Buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis pajėgumas didesnis nei 3 kg, gaminio informacijos lape nurodytas JW yra mažesnioji vertė iš skalbimo efektyvumo indekso veikiant vardiniu skalbimo pajėgumu ir puse vardinio skalbimo pajėgumo.

Buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis pajėgumas mažesnis arba lygus 3 kg, gaminio informacijos lape nurodytas JW yra skalbimo efektyvumo indeksas veikiant vardiniu pajėgumu.

4.   SKALAVIMO EFEKTYVUMAS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo skalavimo efektyvumas (IR) ir buitinių skalbyklių-džiovyklių viso ciklo skalavimo efektyvumas (JR) apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitą patikimą, tikslų ir atkuriamą metodą, pagrįstą linijinio alkilbenzensulfonato (LAS) žymeklio aptikimu, ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

Buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra didesnis nei 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas didesnis nei 3 kg, gaminio informacijos lape nurodytas IR turi būti didžiausioji iš skalavimo efektyvumo veikiant vardiniu skalbimo pajėgumu, puse vardinio skalbimo pajėgumo ir ketvirčiu vardinio skalbimo pajėgumo verčių.

Buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, gaminio informacijos lape IR vertė nenurodoma.

Buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis pajėgumas didesnis nei 3 kg, gaminio informacijos lape nurodytas JR yra didesnioji iš skalavimo efektyvumo veikiant vardiniu pajėgumu ir puse vardinio pajėgumo verčių.

Buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis pajėgumas mažesnis arba lygus 3 kg, gaminio informacijos lape JR vertė nenurodoma.“;

d)

6 punkte 2 papunkčio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Jei buitinių skalbyklių-džiovyklių vardinis skalbimo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, skalbimo ir džiovinimo ciklo svertinis suvartojamo vandens kiekis yra suvartojamo esant vardiniam pajėgumui vandens kiekis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.“;

e)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.   LIEKAMASIS DRĖGNIS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių svertinis liekamasis drėgnis po skalbimo (D) apskaičiuojamas procentais, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki dešimtųjų:

Image 1

čia:

Dfull – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, procentais, suapvalintas iki šimtųjų;

D1/2 – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, procentais, suapvalintas iki šimtųjų;

D1/4 – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, procentais, suapvalintas iki šimtųjų;

A, B ir C yra svertiniai koeficientai, aprašyti 2.1 punkto c papunktyje.“;

f)

9 punktas pakeičiamas taip:

„9.   MAŽOS GALIOS VEIKSENOS

Kai tinkama, matuojama išjungties veiksenos (Po), budėjimo veiksenos (Psm) ir uždelstosios veiksenos (Pds) vartojamoji galia W ir suapvalinama iki šimtųjų.

Matuojant mažos galios veiksenų vartojamąją galią turi būti tikrinama ir registruojama:

ar rodoma informacija, ar ji nerodoma,

ar aktyvi tinklo jungtis, ar ji neaktyvi.

Jei buitinė skalbyklė arba buitinė skalbyklė-džiovyklė turi apsaugos nuo raukšlių funkciją, šis veiksmas turi būti nutrauktas, atidarant buitinės skalbyklės ar buitinės skalbyklės-džiovyklės duris arba atliekant kitą tinkamą intervencinį veiksmą 15 minučių prieš suvartojamos energijos kiekio matavimą.“;

g)

pabaigoje įrašomas 11 punktas:

„11.   CENTRIFUGOS SŪKIŲ SKAIČIUS

Buitinės skalbyklės centrifugos sūkių skaičius ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo centrifugos sūkių skaičius matuojamas arba apskaičiuojamas pasirinkus didžiausią „eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičių, pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.“;

3)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

5 pav. pakeičiamas taip:

„5 lentelė

Gaminio informacijos lapo turinys, informacijos pateikimo eiliškumas ir forma

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas  (1) ,  (3)

Tiekėjo adresas  (1) ,  (3)

Modelio žymuo  (1)

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras

Vertė

Parametras

Vertė

Vardinis pajėgumas  (2) (kg)

x,x

Matmenys, cm  (1) ,  (3)

Aukštis

x

Plotis

x

Gylis

x

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas  (2) (EEIW)

x,x

Energijos vartojimo efektyvumo klasė  (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Skalbimo efektyvumo indeksas (2)

x,xxx

Skalavimo efektyvumas (g/kg) (2)

x,x

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis kWh per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų.

x,xxx

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.

x

Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (2) (°C)

Vardinis pajėgumas

x

Svertinis liekamasis drėgnis (2) (%)

x,x

Pusė

x

Ketvirtis

x

Centrifugos sūkių skaičius (2) (sūkiai per minutę)

Vardinis pajėgumas

x

Gręžimo efektyvumo klasė  (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Pusė

x

Ketvirtis

x

Programos trukmė  (2) (h:min)

Vardinis pajėgumas

x:xx

Tipas

[įmontuojamoji / atskira]

Pusė

x:xx

Ketvirtis

x:xx

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis gręžimo etapu  (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė  (2) (gręžimo etapas)

[A/B/C/D] (4)

Išjungties veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Uždelstoji veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Tinklinė budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė  (1) ,  (3):

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

[TAIP / NE]

Papildoma informacija  (1) ,  (3)

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 (1) II priedo 9 punkte nurodyta informacija:

b)

6 lentelė pakeičiama taip:

„6 lentelė

Gaminio informacijos lapo turinys, informacijos pateikimo eiliškumas ir forma

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas  (5) ,  (8)

Tiekėjo adresas  (5) ,  (8)

Modelio žymuo (5)

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras

Vertė

Parametras

Vertė

Vardinis pajėgumas (kg)

Vardinis pajėgumas (7)

x,x

Matmenys, cm (5) ,  (8)

Aukštis

x

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas (6)

x,x

Plotis

x

Gylis

x

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

EEIW  (6)

x,x

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

EEIW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD  (7)

x,x

EEIWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Skalbimo efektyvumo indeksas

IW  (6)

x,xxx

Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą pagal „eco 40–60“ programą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų

x,xxx

Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų

x,xxx

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo

x

Suvartojamo vandens kiekis, litrais per ciklą, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo

x

Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant „eco 40–60“ programą

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas

x

Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant skalbimo ir džiovinimo ciklą

Vardinis pajėgumas

x

Pusė

x

Ketvirtis

x

Pusė

x

Centrifugos sūkių skaičius (sūkiai per minutę) (6)

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas

x

Svertinis liekamasis drėgnis (%) (6)

x,x

Pusė

x

Ketvirtis

x

„Eco 40–60“ programos trukmė (h:min)

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas

x:xx

Gręžimo efektyvumo klasė (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Pusė

x:xx

Ketvirtis

x:xx

„Eco 40–60“ programos gręžimo etapu ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW)

x

Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (h:min)

Vardinis pajėgumas

x:xx

Pusė

x:xx

Tipas

[įmontuojamoji / atskira]

„Eco 40–60“ programos gręžimo etapu ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygio esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui klasė

[A/B/C/D] (9)

Išjungties veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Uždelstoji veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Tinklinė budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė (5)  (8)

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

[TAIP / NE]

Papildoma informacija (5)  (8)

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkte nurodyta informacija:

4)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Į 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus buitinių skalbyklių techninius dokumentus įtraukiami šie elementai:

a)

modelio bendras aprašymas, kad būtų galima vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti;

b)

nuorodos į taikytus darniuosius standartus arba kitus naudotus matavimo standartus;

c)

konkrečios atsargumo priemonės, kurių turi būti imamasi surenkant, montuojant, prižiūrint ar bandant modelį;

d)

7 lentelėje nustatytų techninių parametrų vertės; atliekant IX priede nustatytą patikros procedūrą šios vertės laikomos deklaruotomis vertėmis;

e)

pagal IV priedą atliktų skaičiavimų duomenys ir rezultatai;

f)

bandymo sąlygos, jei jos nėra pakankamai aprašytos b punkte;

g)

lygiaverčiai modeliai, jei yra, įskaitant modelio žymenis;

Šie elementai taip pat yra privalomos konkrečios techninių dokumentų, kuriuos tiekėjas įkelia į duomenų bazę, dalys, nurodytos Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnio 5 dalyje.“;

7 lentelė

Techniniai buitinių skalbyklių modelio parametrai ir jų deklaruojamos vertės

PARAMETRAS

DEKLARUOJAMA VERTĖ

VIENETAS

„Eco 40–60“ programos vardinis pajėgumas 0,5 kg intervalais (c)

X,X

kg

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant vardiniam pajėgumui (EW,full)

X,XXX

kWh per ciklą

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant pusei vardinio pajėgumo (EW,½)

X,XXX

kWh per ciklą

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (EW,1/4)

X,XXX

kWh per ciklą

Svertinis „eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis (EW)

X,XXX

kWh per ciklą

Standartinis „eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis (SCEW)

X,XXX

kWh per ciklą

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW)

X,X

-

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant vardiniam pajėgumui (WW,full)

X,X

litrai per ciklą

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant pusei vardinio pajėgumo (WW,½)

X,X

litrai per ciklą

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (WW,1/4)

X,X

litrai per ciklą

Svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW)

X

litrai per ciklą

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant vardiniam pajėgumui (Iw)

X,XXX

-

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant pusei vardinio pajėgumo (Iw)

X,XXX

-

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (Iw)

X,XXX

-

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant vardiniam pajėgumui (IR)

X,X

g/kg

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant pusei vardinio pajėgumo (IR)

X,X

g/kg

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (IR)

X,X

g/kg

„Eco 40–60“ programos trukmė esant vardiniam pajėgumui (tw)

X:XX

h:min

„Eco 40–60“ programos trukmė esant pusei vardinio pajėgumo (tw)

X:XX

h:min

„Eco 40–60“ programos trukmė esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (tw)

X:XX

h:min

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant vardiniam pajėgumui (T)

X

°C

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant pusei vardinio pajėgumo (T)

X

°C

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (T)

X

°C

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant vardiniam pajėgumui (S)

X

sūkiai per minutę

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant pusei vardinio pajėgumo (S)

X

sūkiai per minutę

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (S)

X

sūkiai per minutę

Svertinis liekamasis drėgnis (D)

X,X

%

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis „eco 40–60“ programos metu (gręžimo etapu)

X

dB(A) re 1 pW

Išjungties veiksenos vartojamoji galia (Po) (jei taikoma)

X,XX

W

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm) (jei taikoma)

X,XX

W

Ar veikiant budėjimo veiksena rodoma informacija?

Taip / Ne

-

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm) esant tinklinei budėjimo veiksenai (jei taikoma)

X,XX

W

Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia (Pds) (jei taikoma)

X,XX

W“

b)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Į 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus buitinių skalbyklių-džiovyklių techninius dokumentus įtraukiami šie elementai:

a)

modelio bendras aprašymas, kad būtų galima vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti;

b)

nuorodos į taikytus darniuosius standartus arba kitus naudotus matavimo standartus;

c)

konkrečios atsargumo priemonės, kurių turi būti imamasi surenkant, montuojant, prižiūrint ar bandant modelį;

d)

8 lentelėje nustatytų techninių parametrų vertės; atliekant IX priede nustatytą patikros procedūrą šios vertės laikomos deklaruotomis vertėmis;

e)

pagal IV priedą atliktų skaičiavimų duomenys ir rezultatai;

f)

bandymo sąlygos, jei jos nėra pakankamai aprašytos b punkte;

g)

lygiaverčiai modeliai, jei yra, įskaitant modelio žymenis.

Šie elementai taip pat yra privalomos konkrečios techninių dokumentų, kuriuos tiekėjas įkelia į duomenų bazę, dalys, nurodytos Reglamento (ES) 2017/1369 12,5 straipsnio 5 dalyje.“;

8 lentelė

Techniniai buitinių skalbyklių-džiovyklių modelio parametrai ir jų deklaruojamos vertės

PARAMETRAS

DEKLARUOJAMA VERTĖ

VIENETAS

Skalbimo ciklo vardinis pajėgumas 0,5 kg intervalais (c)

X,X

kg

Skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas 0,5 kg intervalais (d)

X,X

kg

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (EW,full)

X,XXX

kWh per ciklą

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (EW,½)

X,XXX

kWh per ciklą

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (EW,1/4)

X,XXX

kWh per ciklą

Svertinis „eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis (EW)

X,XXX

kWh per ciklą

Standartinis „eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis (SCEW)

X,XXX

kWh per ciklą

Skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW)

X,X

-

Skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis esant vardiniam pajėgumui (EWD,full)

X,XXX

kWh per ciklą

Skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis, esant pusei vardinio pajėgumo (EWD,½)

X,XXX

kWh per ciklą

Svertinis skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis (EWD)

X,XXX

kWh per ciklą

Standartinis skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis (SCEWD)

X,XXX

kWh per ciklą

Skalbimo ir džiovinimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD)

X,X

-

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (WW,full)

X,X

litrai per ciklą

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (WW,½)

X,X

litrai per ciklą

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (WW,1/4)

X,X

litrai per ciklą

Svertinis skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis (WW)

X

litrai per ciklą

Skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis esant vardiniam pajėgumui (WWD,full)

X,X

litrai per ciklą

Skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis esant pusei vardinio pajėgumo (WWD,½)

X,X

litrai per ciklą

Svertinis skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis (WWD)

X

litrai per ciklą

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (IW)

X,XXX

-

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (IW)

X,XXX

-

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (IW)

X,XXX

-

Skalbimo ir džiovinimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas esant vardiniam pajėgumui (JW)

X,XXX

-

Skalbimo ir džiovinimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas esant pusei vardinio pajėgumo (JW)

X,XXX

-

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (IR)

X,X

g/kg

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (IR)

X,X

g/kg

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (IR)

X,X

g/kg

Skalbimo ir džiovinimo ciklo skalavimo efektyvumas esant vardiniam pajėgumui (JR)

X,X

g/kg

Skalbimo ir džiovinimo ciklo skalavimo efektyvumas esant pusei vardinio pajėgumo (JR)

X,X

g/kg

„Eco 40–60“ programos trukmė esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (tw)

X:XX

h:min

„Eco 40–60“ programos trukmė esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (tw)

X:XX

h:min

„Eco 40–60“ programos trukmė esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (tw)

X:XX

h:min

Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė esant vardiniam pajėgumui (tWD)

X:XX

h:min

Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė esant pusei vardinio pajėgumo (tWD)

X:XX

h:min

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (T)

X

°C

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (T)

X

°C

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (T)

X

°C

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje skalbimo ir džiovinimo ciklo metu, esant vardiniam pajėgumui (T)

X

°C

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje skalbimo ir džiovinimo ciklo metu, esant pusei vardinio pajėgumo (T)

X

°C

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (S)

X

sūkiai per minutę

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (S)

X

sūkiai per minutę

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (S)

X

sūkiai per minutę

Svertinis liekamasis drėgnis po skalbimo (D)

X,X

%

Galutinis drėgnis po džiovinimo

X,X

%

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis „eco 40–60“ programos metu (gręžimo etapu)

X

dB(A) re 1 pW

Išjungties veiksenos vartojamoji galia (Po) (jei taikoma)

X,XX

W

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm) (jei taikoma)

X,XX

W

Ar veikiant budėjimo veiksena rodoma informacija?

Taip / Ne

-

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm) esant tinklinei budėjimo veiksenai (jei taikoma)

X,XX

W

Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia (Pds) (jei taikoma)

X,XX

W“

5)

VIII priedo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjo pagal 3 straipsnio 1 dalies g punktą pateikta atitinkama etiketė. Etiketė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir proporcinga III priede nustatytos etiketės matmenims. Etiketė gali būti rodoma įdėtiniame rodinyje, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, turi atitikti šio priedo 2 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.“;

6)

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama deklaruotų verčių patikra; tiekėjas negali jų naudoti kaip leidžiamųjų nuokrypų techniniuose dokumentuose nurodytoms vertėms nustatyti arba jas aiškinti siekiant užtikrinti atitiktį ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius. Etiketėje arba gaminio informacijos lape nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose deklaruotos vertės.“;

b)

trečioje pastraipoje žodis „Tikrindamos“ pakeičiamas žodžiu „tikrindamos“;

c)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

Pagal 3 arba 6 punktą arba šio priedo antrą pastraipą priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.“

d)

9 lentelė pakeičiama taip:

„9 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Leidžiamosios patikros nuokrypos

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full ir EWD,½ vertės daugiau kaip 10 %

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (EW ir EWD)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti atitinkamai EW ir EWD deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti atitinkamai WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full ir WWD,½ deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %

Svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW ir WWD)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti atitinkamai WW ir WWD deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %

Skalbimo efektyvumo indeksas (IW ir JW) esant visoms svarbioms įkrovos reikšmėms

Nustatyta vertė (*1) neturi būti mažesnė nei atitinkamai IW ir JW deklaruota vertė daugiau kaip 8 %

Skalavimo efektyvumas (IR ir JR) esant visoms svarbioms įkrovos reikšmėms

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti atitinkamai IR ir JR deklaruotos vertės daugiau kaip 1,0 g/kg.

Programos arba ciklo trukmė (tW ir tWD) esant visoms svarbioms įkrovos reikšmėms

Nustatyta programos arba ciklo trukmės vertė (*1) neturi viršyti atitinkamai tW arba tWD deklaruotos vertės daugiau kaip 5 % arba daugiau kaip 10 minučių, jei ši vertė yra mažesnė.

Didžiausioji temperatūra skalbinių viduje (T) per skalbimo ciklą esant visoms svarbioms įkrovos reikšmėms

Nustatyta vertė (*1) neturi būti mažesnė nei deklaruota T vertė daugiau kaip 5K ir neturi viršyti deklaruotos T vertės daugiau kaip 5K.

Svertinis liekamasis drėgnis po skalbimo (D)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos D vertės daugiau kaip 10 %

Galutinis drėgnis po džiovinimo esant visoms svarbioms įkrovos reikšmėms

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti 3,0 %

Centrifugos sūkių skaičius (S) esant visoms svarbioms įkrovos reikšmėms

Nustatyta vertė (*1) neturi būti daugiau kaip 10 % mažesnė nei deklaruota S vertė.

Išjungties veiksenos vartojamoji galia (Po)

Nustatyta vartojamosios galios Po vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 0,10 W.

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm)

Nustatyta vartojamosios galios Psm vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė yra didesnė kaip 1,00 W, ir daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra lygi 1,00 W arba mažesnė.

Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia (Pds)

Nustatyta vartojamosios galios Psm vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė yra didesnė kaip 1,00 W, ir daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra lygi 1,00 W arba mažesnė.

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB(A) re 1 pW.

7)

X priedo f punktas pakeičiamas taip:

„f)

liekamasis drėgnis po skalbimo apskaičiuojamas kaip svertinis vidurkis pagal kiekvieno būgno vardinį pajėgumą;“.(1)  taikant Reglamento (ES) 2017/1369 2 straipsnio 6 dalį šis elementas neaktualus.

(2)  „eco 40–60“ programos.

(3)  taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šio elemento pakeitimai neaktualūs.

(4)  jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

(5)  taikant Reglamento (ES) 2017/1369 2 straipsnio 6 dalį šis elementas neaktualus.

(6)  „eco 40–60“ programos.

(7)  skalbimo ir džiovinimo ciklo.

(8)  taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šio elemento pakeitimai neaktualūs.

(9)  jei gaminių duomenų bazė automatiškai sukuria galutinį šio langelio turinį, tiekėjas šių duomenų nenurodo.“;

(*1)  Jei bandomi trys papildomi vienetai, kaip nustatyta 4 punkte, nustatyta vertė yra šių trijų papildomų vienetų nustatytų verčių aritmetinis vidurkis.“


III PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2015 I, III, IV, V, VI ir IX priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo 42 punktas pakeičiamas taip:

„42)

deklaruota vertė – tiekėjo pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį ir šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies d punktą ir VI priedą pateikta nustatyta, apskaičiuota arba išmatuota techninio parametro vertė, pagal kurią valstybių narių institucijos tikrina atitiktį.“;

2)

III priedas keičiamas taip:

a)

1 punkto trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Etiketė turi būti:

standartinio dydžio etiketė – bent 36 mm pločio ir 72 mm aukščio,

mažoji (mažesnio kaip 36 mm pločio) etiketė – bent 20 mm pločio ir 54 mm aukščio.“;

b)

2.3 punkto e papunkčio 6 įtrauka pakeičiama taip:

„6.

stačiakampio formos etiketės ir vidinių skirtukų linijos storis turi būti 0,5 pt, spalva – 100 % juoda“;

3)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

radiologinės ir branduolinės medicinos įrenginiuose, kuriems taikomi Tarybos direktyvoje 2013/59/Euratomas (1) nustatyti radiacinės saugos standartai;

(1)  2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų (OL L 13, 2014 1 17, p. 1).“;"

b)

3 dalis papildoma šiuo l punktu:

„l)

kaitinamiesiems šviesos šaltiniams, kuriuose naudojama peilinio kontakto, užmaunamojo kontakto, laidinė, metrinio sriegio, kaištinio cokolio arba nestandartinė individualiai pritaikyta elektrinė sąsaja, specialiai suprojektuotiems ir parduodamiems naudoti tik pramoninėje arba profesionalioje elektrinio šildymo įrangoje (pvz., PET pramonėje vykdomiems tempimo ir formavimo pučiant orą procesams, 3D spausdinimui, fotovoltinių ir elektroninių elementų gamybos procesams, klijams, rašalui, dažams ar dangoms džiovinti arba kietinti).“

c)

pridedamas 4 punktas:

„4.

Šviesos šaltiniams, suprojektuotiems ir parduodamiems specialiai naudoti tik gaminiuose, kuriems taikomi Komisijos reglamentai (ES) 2019/2023, (ES) 2019/2022, (ES) 932/2012 ir (ES) 2019/2019, šio reglamento VI priedo 1 dalies e punkto 7b, 7c ir 7d papunkčiai netaikomi.“;

4)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3 lentelė pakeičiama taip:

3 lentelė

Gaminio informacijos lapas

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas  (1) ,  (5)

Tiekėjo adresas  (1) ,  (5)

Modelio žymuo (5)

Šviesos šaltinio tipas

Naudojama apšvietimo technologija:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/kita FL/HPS/MH/kita HID/LED/OLED/mišri/kita]

Nekryptinis ar kryptinis:

[NDLS/DLS]

Šviesos šaltinio cokolio tipas

(arba kita elektrinė sąsaja)

[laisvos formos tekstas]

 

 

Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo

[MLS/NMLS]

Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):

[taip / ne]

Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:

[taip / ne]

Apgaubas:

[ne / antrasis / neskaidrus]

Didelio skaisčio šviesos šaltinis:

[taip / ne]

 

 

Skydas nuo akinimo:

[taip / ne]

Pritemdomasis:

[taip / tik su tam tikrais apšvietimo reguliatoriais / ne]

Gaminio parametrai

Parametras

Vertė

Parametras

Vertė

Bendrieji gaminio parametrai

Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus

x

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°), ar siauro kūgio (90°) srautas

x [sferinis / plataus kūgio / siauro kūgio]

Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas

[x/x…x/x arba x (ar x…)]

Įjungties veiksenos galia (Pon) W

x,x

Budėjimo veiksenos galia (Psb) W, suapvalinta iki šimtųjų

x,xx

CLS tinklinės budėjimo veiksenos galia (Pnet) W, suapvalinta iki šimtųjų

x,xx

Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas

[x/x…x]

Išoriniai matmenys (1) ,  (5)

be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais

Aukštis

x

Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai

[diagrama]

Plotis

x

Gylis

x

Pareiškimas dėl lygiavertės galios (3)

[taip / –]

Jei „taip“, lygiavertė galia (W)

x

 

 

Spalvių koordinatės (x ir y);

0,xxx

0,xxx

Kryptinių šviesos šaltinių parametrai

Didžiausias šviesos stipris (cd)

x

Pluošto kampas laipsniais arba pluošto kampo, kurį galima nustatyti, intervalas

[x/x…x]

LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai

Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė

x

Negendamumo faktorius

x,xx

Šviesos srauto išlaikymo faktorius

x,xx

 

 

Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai

Poslinkio koeficientas (cos φ1)

x,xx

Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčių skaičiumi

x

Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso

[taip / –] (4)

Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W)

x

Mirgėjimo matas (Pst LM)

x,x

Stroboskopinio efekto matas (SVM)

x,x

b)

7 lentelė pakeičiama taip:

„7 lentelė

Pareiškimai dėl nekryptinių šviesos šaltinių lygiavertiškumo

Šviesos šaltinio šviesos srautas Φ (lm)

Pareiškime nurodoma lygiaverčio kaitinamojo šviesos šaltinio galia (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200“

5)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkto e papunktis pakeičiamas taip:

„e)

deklaruotos šių techninių parametrų vertės; atliekant IX priede nustatytą patikros procedūrą šios vertės laikomos deklaruotomis vertėmis:

1.

naudingasis šviesos srautas (Φuse) lm;

2.

spalvų perteikimo rodiklis (CRI);

3.

įjungties veiksenos galia (Pon) W;

4.

kryptinių šviesos šaltinių (DLS) – pluošto kampas laipsniais;

4a)

kryptinių šviesos šaltinių (DLS) – didžiausias šviesos stipris kandelomis (cd);

5.

koreliuotoji spalvinė temperatūra (KST) K;

6.

budėjimo veiksenos galia (Psb) W, net jei ji lygi nuliui;

7.

prijungtųjų šviesos šaltinių (CLS) – tinklinės budėjimo veiksenos galia (Pnet) W;

7a)

LED ir OLED šviesos šaltinių – spalvų perteikimo rodiklis R9;

7b)

LED ir OLED šviesos šaltinių – negendamumo faktorius;

7c)

LED ir OLED šviesos šaltinių – šviesos srauto išlaikymo faktorius;

7d)

LED ir OLED šviesos šaltinių – preliminari L70B50 naudojimo trukmė;

8.

iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių – poslinkio koeficientas (cos φ1);

9.

LED ir OLED šviesos šaltinių – spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčiais;

10.

HLLS skaistis cd/mm2 (tik HLLS);

11.

LED ir OLED šviesos šaltinių – mirgėjimo matas (PstLM);

12.

LED ir OLED šviesos šaltinių – stroboskopinio efekto matas (SVM);

13.

santykinis spalvos grynis – tik CTLS, šių spalvų ir nurodyto diapazono dominuojančio bangos ilgio:

Spalva

Dominuojančio bangos ilgio diapazonas

Mėlyna

440–490 nm

Žalia

520–570 nm

Raudona

610–670 nm“;

b)

pridedamas 2 punktas:

„2.

Šie 1 punkte išvardyti elementai taip pat yra privalomos konkrečios techninių dokumentų, kuriuos tiekėjas įkelia į duomenų bazę, dalys, nurodytos Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnio 5 dalyje.“;

6)

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama deklaruotų verčių patikra; tiekėjas negali jų naudoti kaip leidžiamųjų nuokrypų techniniuose dokumentuose nurodytoms vertėms nustatyti arba jas aiškinti siekiant užtikrinti atitiktį ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius. Etiketėje arba gaminio informacijos lape nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose deklaruotos vertės.

Jei modelis suprojektuotas taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomas (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir į tai sureaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdamas savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš šiame reglamente nustatytų, techniniuose dokumentuose arba bet kuriame iš pateikiamų dokumentų nurodytų parametrų lygis, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka reikalavimų.“;

b)

trečioje pastraipoje žodis „Tikrindamos“ pakeičiamas žodžiu „tikrindamos“;

c)

1 punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybių narių institucijos patikrina 10 šviesos šaltinių modelio vienetų atitiktį šio priedo 2 punkto c papunkčiui. Leidžiamosios patikros nuokrypos pateiktos šio priedo 9 lentelėje.“;

d)

3 punktas pakeičiamas taip:

„Jei

2 punkto a, b arba c papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.“;

e)

9 lentelė pakeičiama taip:

„9 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Imties dydis

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Įjungties veiksenos pilnutinės apkrovos galia Pon [W]

 

 

Pon ≤ 2 W

10

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %

100 W < Pon

10

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2,5 %

Poslinkio koeficientas [0–1]

10

Nustatyta vertė nėra mažesnė už deklaruotą vertę, iš kurios atimta 0,1 vieneto.

Naudingasis šviesos srautas Φuse [lm]

10

Nustatyta vertė nėra mažesnė už deklaruotą vertę, iš kurios atimta 10 %

Budėjimo veiksenos galia Psb ir tinklinės budėjimo veiksenos galia Pnet [W]

10

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 0,10 W.

CRI ir R9 [0–100]

10

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 2,0 vieneto mažesnė už deklaruotą vertę.

Mirgėjimas [Pst LM] ir stroboskopinis efektas [SVM]

10

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 0,1 arba daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė didesnė kaip 1,0

Spalvos pastovumas [Makadamo elipsės slenksčiai]

10

Nustatytas slenksčių skaičius neviršija deklaruoto slenksčių skaičiaus. Makadamo elipsės centras yra tiekėjo deklaruotas centras, taikant 0,005 vieneto leidžiamąją nuokrypą.

Pluošto kampas (laipsniai)

10

Nustatyta vertė nenukrypsta nuo deklaruotos vertės daugiau kaip 25 %

Bendras tinklo energijos panaudojimo veiksmingumas ηTM [lm/W]

10

Nustatyta vertė (dalmuo) nėra mažesnė už deklaruotą vertę, iš kurios atimta 5 %

Šviesos srauto išlaikymo faktorius (LED ir OLED)

10

Nustatytas imties XLMF proc. nėra mažesnis už XLMF, MIN proc., kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) 2019/2020  (2) V priedo tekste.

Negendamumo faktorius

(LED ir OLED)

10

Užbaigus Reglamento (ES) 2019/2020 V priede aprašytą bandymą bent 9 bandomosios imties šviesos šaltiniai turi veikti.

Santykinis spalvos grynis [%]

10

Nustatyta vertė nėra mažesnė už deklaruotą vertę, iš kurios atimta 5 %

Susietoji spalvinė temperatūra [K]

10

Nustatyta vertė nenukrypsta nuo deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %