ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 54

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. vasario 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2021 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/176 dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su to Susitarimo taikymo srities išplėtimu ir Ispanijos Karalystės prisijungimu prie to Susitarimo, sudarymo

1

 

*

Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus susitariančiųjų šalių sprendimas dėl Susitarimo taikymo srities išplėtimo siekiant bendradarbiauti prižiūrint, kaip laikomasi MARPOL konvencijos VI priedo reikalavimų

3

 

*

Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus susitariančiųjų šalių sprendimas dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie Susitarimo

6

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

2021 2 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 54/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/176

2021 m. vasario 5 d.

dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su to Susitarimo taikymo srities išplėtimu ir Ispanijos Karalystės prisijungimu prie to Susitarimo, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį ir 196 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Susitarimą dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (toliau – Bonos susitarimas) (2) Europos ekonominė bendrija sudarė 1989 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiu Tarybos sprendimu 84/358/EEB (3). 1989 m. Bonos susitarimas buvo iš dalies pakeistas. Tie pakeitimai buvo patvirtinti Tarybos sprendimu 93/540/EEB (4) ir įsigaliojo 1994 m. balandžio 1 d.;

(2)

Taryba savo 2019 m. spalio 7 d. sprendimu įgaliojo Komisiją Sąjungos vardu vesti derybas dėl Bonos susitarimo materialinės ir geografinės taikymo srities pakeitimų;

(3)

remdamosi Bonos susitarimo 16 straipsnio 1 dalimi, Susitariančiosios Šalys apsvarstė pasiūlymą dėl pakeitimo, kuriuo išplečiama Bonos susitarimo taikymo sritis, siekiant pagerinti bendradarbiavimą vykdant prižiūrint, kaip laikomasi Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos, pasirašytos Londone 1973 m. lapkričio 2 d. ir papildytos 1978 m. vasario 17 d. protokolu (toliau – MARPOL konvencija), VI priedo reikalavimų. Be to, Susitariančiosios Šalys taip pat apsvarstė Bonos susitarimo ir jo priedo pakeitimus, susijusius su Ispanijos prisijungimu prie šio susitarimo pagal jo 20 straipsnį;

(4)

pagal 2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimą Komisija vedė derybas dėl Bonos susitarimo pakeitimų, kurie buvo vieningai priimti dviem sprendimais 2019 m. spalio 9–11 d. Bonoje vykusiame trisdešimt pirmajame Bonos susitarimo Susitariančiųjų Šalių susirinkime;

(5)

tie pakeitimai turėtų būti patvirtinti Europos Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinami Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimai, susiję su to Susitarimo taikymo srities išplėtimu ir Ispanijos Karalystės prisijungimu prie to Susitarimo, sudarymo, kuriuos Susitariančiosios Šalys priėmė 2019 m. spalio 9–11 d. Bonoje vykusiame trisdešimt pirmajame susirinkime (5).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pateikti Bonos susitarimo 16 straipsnyje numatytą pranešimą (6).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  2021 m. sausio 19 d. pritarimas.

(2)  OL L 188, 1984 7 16, p. 9.

(3)  1984 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 84/358/EEB dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus sudarymo (OL L 188, 1984 7 16, p. 7).

(4)  1993 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas 93/540/EEB, patvirtinantis tam tikrus Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimus (OL L 263, 1993 10 22, p. 51).

(5)  Sprendimų dėl Bonos susitarimo pakeitimų tekstai paskelbti šip Oficialiojo leidinio p. 3 ir p. 6.

(6)  Bonos susitarimo pakeitimų įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


2021 2 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 54/3


SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SPRENDŽIANT ŠIAURĖS JŪROS TARŠOS NAFTA IR KITOMIS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS KLAUSIMUS SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ SPRENDIMAS

dėl Susitarimo taikymo srities išplėtimo siekiant bendradarbiauti prižiūrint, kaip laikomasi MARPOL konvencijos VI priedo reikalavimų

Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (toliau – Susitarimas) Susitariančiosios Šalys,

primindamos Susitarimo 16 straipsnį, kuriame numatyta, kad viena arba kelios Susitariančiosios Šalys gali pasiūlyti iš dalies pakeisti Susitarimą ir kad šie pakeitimai gali būti vienbalsiai priimti Susitariančiųjų Šalių susirinkime,

siekdamos užtikrinti, kad Vyriausybė depozitarė kuo skubiau gautų patvirtinimo pranešimus iš visų Susitariančiųjų Šalių, kad tokie pakeitimai kuo greičiau įsigaliotų, kaip nustatyta Susitarimo 16 straipsnio 2 dalyje,

siekdamos gerinti Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą ir koordinavimą kovojant su neteisėta laivybos sukeliama oro tarša, kad būtų sumažinti jūroje deginamo didelį sieros ar azoto kiekį turinčio kuro neigiami padariniai žmonių sveikatai, biologinei įvairovei ir visai jūros aplinkai,

vienbalsiai priima šį sprendimą:

1 dalis

Susitarimo pavadinimo pakeitimas

Susitarimo pavadinimas iš dalies keičiamas taip:

„Susitarimas dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis, įskaitant laivybos sukeliamą oro taršą, klausimus“.

2 dalis

Susitarimo preambulės pakeitimas

Susitarimo preambulė iš dalies keičiama taip:

prieš žodžius „Nyderlandų Karalystės“ įterpiamas žodis „Airijos“.

Preambulės 2–6 dalys iš dalies keičiamos taip:

„pripažindamos, kad jūros teršimas nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis, taip pat laivybos sukeliama oro tarša Šiaurės jūros regione gali kelti pavojų jūros aplinkai, biologinei įvairovei, žmonių sveikatai ir atitinkamiems pakrantės valstybių interesams,

pažymėdamos, kad yra daug tokių rūšių taršos šaltinių ir kad avarijos ir kiti įvykiai jūroje kelia didelį susirūpinimą,

įsitikinusios, kad siekiant apsaugoti valstybių pakrantes ir su jomis susijusius interesus, reikalingas gebėjimas kovoti su šių rūšių tarša ir aktyvus valstybių bendradarbiavimas bei savitarpio pagalba,

sveikindamos pažangą, jau padarytą remiantis Susitarimu dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta klausimus, pasirašytu 1969 m. birželio 9 d. Bonoje,

norėdamos plėtoti tolesnę savitarpio pagalbą ir bendradarbiavimą vykdant įvairių rūšių taršos stebėseną ir su ja kovojant,“.

3 dalis

1 straipsnio pakeitimas

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„1 straipsnis

Šis Susitarimas taikomas Šiaurės jūros regione, kaip apibrėžta 2 straipsnyje:

1.

visais atvejais, kai naftos arba kitų kenksmingų medžiagų, teršiančių arba galinčių teršti jūrą, buvimas arba numatomas buvimas kelia rimtą ir neišvengiamą pavojų vienos ar kelių Susitariančiųjų Šalių pakrantei arba su ja susijusiems interesams, arba

2.

visais atvejais, kai laivų išmetamų teršalų, kaip nustatyta MARPOL konvencijos VI priede, teršiančių arba galinčių teršti jūros aplinką, buvimas arba numatomas buvimas prisideda prie jūros eutrofikacijos ir kelia pavojų pakrantėje gyvenančių žmonių sveikatai arba gyvoms būtybėms jūroje, ir

3.

vykdant priežiūrą kaip pagalbą, skirtą taršai aptikti ir kovoti su ja, kaip nustatyta šio straipsnio 1 ir 2 punktuose, bei užkirsti kelią kovos su tarša taisyklių pažeidimams.“

4 dalis

5 straipsnio pakeitimas

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„5 straipsnis

1.   Susitariančioji Šalis, sužinojusi apie avariją arba naftos ar kitų kenksmingų medžiagų, įskaitant laivų išmetamus teršalus, galinčių kelti rimtą pavojų kitos Susitariančiosios Šalies pakrantei ar su ja susijusiems interesams, buvimą Šiaurės jūros regione, nedelsdama praneša apie tai šiai Šaliai per jos kompetentingą instituciją.

2.   Susitariančiosios Šalys įsipareigoja reikalauti visų su jų vėliavomis plaukiojančių laivų savininkų ir jų šalyse registruotų lėktuvų pilotų nedelsiant pagal aplinkybes pačiais tinkamiausiais būdais pranešti apie:

a)

visas avarijas, lėmusias arba galinčias lemti jūros aplinkos teršimą;

b)

naftos arba kitų kenksmingų medžiagų, galinčių sukelti rimtą pavojų vienos ar kelių Susitariančiųjų Šalių pakrantei arba su ja susijusiems interesams, buvimą, pobūdį ir kiekį.

3.   Susitariančiosios Šalys naudoja tipinę pranešimo apie taršą, kaip privaloma pagal šio straipsnio 1 dalį, formą.“

5 dalis

6 straipsnio pakeitimas

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Tik šio Susitarimo tikslais Šiaurės jūros regionas padalijamas į zonas, aprašytas šio Susitarimo priede.

2.   Susitariančioji Šalis, kurios zonoje susidarė šio Susitarimo 1 straipsnio 1 punkte aprašyta padėtis, atlieka reikiamus bet kokios avarijos pobūdžio ir masto įvertinimus arba tam tikrais atvejais nustato naftos ar kitų kenksmingų medžiagų rūšį ir apytikslį kiekį bei jų judėjimo kryptį ir greitį.

3.   Suinteresuotoji Susitariančioji Šalis per kitų Susitariančiųjų Šalių kompetentingas institucijas nedelsdama praneša joms apie savo įvertinimus ir visus veiksmus, kurių ji ėmėsi naftos ar kitų kenksmingų medžiagų atžvilgiu, ir stebi šias medžiagas tol, kol jos yra toje zonoje.

4.   Susitariančiųjų Šalių įsipareigojimai remiantis šio straipsnio nuostatomis dėl bendros atsakomybės zonų aptariami specialiuose tarp suinteresuotųjų Susitariančiųjų Šalių sudaromuose techniniuose susitarimuose. Apie šiuos susitarimus pranešama kitoms Susitariančiosioms Šalims.“

6 dalis

15 straipsnio pakeitimas

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„15 straipsnis

1.   Susitariančiosios Šalys priima nuostatas dėl su šiuo Susitarimu susijusių sekretoriato pareigų atlikimo, atsižvelgdamos į kitas priemones, taikomas pagal kitus tarptautinius susitarimus dėl jūros aplinkos ir oro teršimo prevencijos, galiojančius tam pačiam regionui kaip ir šis Susitarimas.

2.   Kiekviena Susitariančioji Šalis padengia 2,5 proc. metinių Susitarimo įgyvendinimo išlaidų. Susitarimo išlaidų likutis Susitariančiosioms Šalims, išskyrus Europos ekonominę bendriją, paskirstomas proporcingai pagal jų bendrąjį nacionalinį produktą remiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos reguliariai patvirtinama vertinimo skale. Susitariančiosios Šalies įnašas į šį likutį negali viršyti jo 20 proc.“

7 dalis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja antro mėnesio po tos dienos, kai Vyriausybė depozitarė gauna patvirtinimo pranešimus iš visų Susitariančiųjų Šalių, pirmą dieną.


2021 2 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 54/6


SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SPRENDŽIANT ŠIAURĖS JŪROS TARŠOS NAFTA IR KITOMIS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS KLAUSIMUS SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ SPRENDIMAS

dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie Susitarimo

Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (toliau – Susitarimas) Susitariančiosios Šalys,

PRIMINDAMOS Susitarimo 20 straipsnį, kuriame numatyta, kad Susitariančiosios Šalys gali vienbalsiai kviesti bet kurią kitą Šiaurės rytų Atlanto regiono pakrantės valstybę prisijungti prie Susitarimo ir kad tokiu atveju atitinkamai iš dalies keičiamas šio Susitarimo 2 straipsnis ir priedas,

IŠREIŠKUSIOS savo vienbalsiai pripažintą ketinimą pakviesti Ispaniją prisijungti prie Susitarimo,

PALANKIAI VERTINDAMOS Ispanijos norą prisijungti prie Susitarimo,

vienbalsiai priima šį sprendimą:

1 dalis

Ispanijai skirtas kvietimas pagal 20 straipsnį

Remiantis 20 straipsniu, Susitariančiosios Šalys vienbalsiai kviečia Ispaniją prisijungti prie Bonos susitarimo. Atsižvelgiant į šį kvietimą, priimami toliau pateikti šio Susitarimo preambulės, 2 straipsnio ir priedo pakeitimai.

2 dalis

Susitarimo preambulės pakeitimas

Susitarimo preambulė iš dalies keičiama taip: prieš žodžius „Švedijos Karalystės“ įterpiami žodžiai „Ispanijos Karalystės“.

3 dalis

2 straipsnio pakeitimas

Susitarimo 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„2 straipsnis

Šiame Susitarime Šiaurės jūros regionas – jūros regionas, kurį sudaro:

a)

Šiaurės jūra tiesiai į pietus nuo 61° 0' 00,00" šiaurės platumos;

b)

Skagerakas, kurio pietinė riba nustatoma į rytus nuo Sko iškyšulio 57° 44' 43,00" šiaurės platumos;

c)

Biskajos įlanka, kurios pietinę ir vakarinę ribas žymi šio Susitarimo priedo I dalyje nurodyta linija;

d)

kiti vandenys, apimantys Airijos jūrą, Keltų jūrą, Melino jūrą, Didįjį Minčą, Mažąjį Minčą, Norvegijos jūros dalį, Šiaurės rytų Atlanto regiono dalis, kurių vakarinę ir šiaurinę ribas žymi šio Susitarimo priedo II dalyje nurodyta linija.“.

4 dalis

Susitarimo priedo pakeitimas

Susitarimo priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio sprendimo priedėlyje.

5 dalis

Įsigaliojimas

Šiame sprendime pateikti pakeitimai įsigalioja antro mėnesio po tos dienos, kai Ispanija deponuoja savo prisijungimo dokumentą, pirmą dieną.


PRIEDĖLIS

„1983 M. SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SPRENDŽIANT ŠIAURĖS JŪROS TARŠOS NAFTA IR KITOMIS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS KLAUSIMUS PRIEDAS

Šiaurės jūros regionui priklausančios Atlanto vandenyno ribos ir šio susitarimo 6 straipsnyje nurodytų zonų aprašymas

ŠIAURĖS JŪROS REGIONUI PRIKLAUSANTI ATLANTO VANDENYNO RIBA

I DALIS

ŠIAURĖS JŪROS REGIONĄ IR PIETINĘ BEI PIETVAKARIŲ RIBAS ŽYMINTI LINIJA

Lamanšo sąsiaurio ir jo prieigų pietvakarių ribą ir Biskajos įlankos pietinę ir vakarinę ribas žymi linija, kuri:

i)

prasideda vakariniame Ispanijos pakrantės taške 42° 30' 04,25" N 8° 52' 18,22" W;

ii)

iš ten loksodromine linija pasiekia tašką 42° 30' 04,32" N 10° 24' 55,16" W;

iii)

iš ten loksodromine linija pasiekia tašką 46 ° 00' 04,07" N 10° 24' 54,86" W;

iv)

iš ten loksodromine linija pasiekia tašką 46 ° 00' 04,06" N 9 ° 59' 54,88" W;

v)

iš ten linija pasiekia 48° 27' 00,00" šiaurės platumos lygiagretės ir linijos (toliau – 1983 m. Bonos susitarimo linija), nubrėžtos 50 jūrmylių į vakarus nuo linijos, jungiančios Vesano salą su Scilio salomis, sankirtą;

vi)

iš to sankirtos taško 1983 m. Bonos susitarimo linija pasiekia šiaurėje esančią sankirtą su linija, žyminčia Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės kontinentinio šelfo ribą, kaip nustatyta 1977 m. birželio 30 d. arbitražo sprendime;

vii)

iš to sankirtos taško linija pasiekia tos ribos vakaruose esantį tašką 48° 10' 00,00" N 9° 22' 15,91" W, ir

viii)

iš ten 48° 10' 00,00" šiaurės platumos lygiagrete pasiekia vakaruose esantį tašką 48° 10' 00,00" N 10° 0' 00,00" W.

II DALIS

LINIJA, ŽYMINTI KITŲ VANDENŲ, KURIEMS TAIKOMAS SUSITARIMAS, VAKARINĘ IR ŠIAURINĘ RIBAS

Kitų vandenų, kuriems taikomas Susitarimas, apimančių Airijos jūrą, Keltų jūrą, Melino jūrą, Didįjį Minčą, Mažąjį Minčą, Norvegijos jūros dalį, Šiaurės rytų Atlanto regiono dalis, vakarinę ir šiaurinę ribas žymi linija, kuri:

i)

prasideda taške 48° 10' 00,00" N 0° 00' 00,00" W;

ii)

iš ten atsakomybės už taršą Airijos jūroje zonos vakarine riba (t. y. linija, kuri kiekviename taške 200 jūrmylių nutolusi nuo artimiausio bazinių linijų, nustatytų 1959–1988 m. Airijos jūros klausimų jurisdikcijos aktuose, taško) pasiekia tašką 56° 42' 00,00" N 14° 00' 00,00" W;

iii)

iš ten 1996 m. Jungtinės Karalystės prekybinės laivybos (Taršos prevencija) (Apribojimai) taisyklėse su pakeitimais, padarytais 1997 m. prekybinės laivybos (Taršos prevencija) (Apribojimai) taisyklėmis, nustatytos zonos vakarine riba (t. y. linijomis, kuriomis žemiau pateiktoje 1 lentelėje išvardyti taškai sujungiami ta tvarka, kuria yra išvardyti) pasiekia tašką 63° 38' 10,68" N 0° 30' 00,00" W ir

iv)

iš ten 63° 38' 10,68" šiaurės platumos lygiagrete rytuose pasiekia Norvegijos pakrantę.

1 LENTELĖ

1996 M. JUNGTINĖS KARALYSTĖS PREKYBINĖS LAIVYBOS (TARŠOS PREVENCIJA) (APRIBOJIMAI) TAISYKLĖSE SU PAKEITIMAIS NUSTATYTOS ZONOS VAKARINĘ RIBĄ ŽYMINTYS TAŠKAI IR LINIJOS

Taškai, nurodyti Jungtinės Karalystės taisyklėse su pakeitimais, ir jų koordinatės

Linijos segmentas tarp šių taškų

27.

56° 42' 00,00" N

14° 0' 00,00" W

27–28 ilgumos dienovidinis

28.

56° 49' 00,00" N

14° 0' 00,00" W

28–29 platumos lygiagretė

29.

56° 49' 00,00" N

14° 30' 34,00" W

29–30 lankas, išmatavus 200 jūrmylių nuo atitinkamų bazinių taškų Sent Kildoje, nuo kurios matuojamas teritorinės jūros plotis

30.

57 ° 52' 22,00" N

14° 53' 22,00" W

30–31 lankas, išmatavus 200 jūrmylių nuo atitinkamų bazinių taškų Sent Kildoje, nuo kurios matuojamas teritorinės jūros plotis

31.

58°30' 00,00" N

14° 48' 58,00" W

31–32 lankas, išmatavus 200 jūrmylių nuo atitinkamų bazinių taškų Sent Kildoje, nuo kurios matuojamas teritorinės jūros plotis

32.

59 ° 0' 00,00" N

14° 35' 07,00" W

32–33 lankas, išmatavus 200 jūrmylių nuo atitinkamų bazinių taškų Sent Kildoje, nuo kurios matuojamas teritorinės jūros plotis

33.

59 ° 40' 54,00" N

13 ° 58' 10,00" W

33–34 lankas, išmatavus 200 jūrmylių nuo atitinkamų bazinių taškų Sent Kildoje, nuo kurios matuojamas teritorinės jūros plotis

34.

59 ° 50' 00,00" N

13° 46' 24,00" W

34-35 platumos lygiagretė

35.

59 ° 50' 00,00" N

5 ° 0' 00,00" W

35-36 ilgumos dienovidinis

36.

60 ° 10' 00,00" N

5 ° 0' 00,00" W

36-37 platumos lygiagretė

37.

60 ° 10' 00,00" N

4 ° 48' 00,00" W

37-38 ilgumos dienovidinis

38.

360 ° 20' 00,00" N

4 ° 48' 00,00" W

38-39 platumos lygiagretė

39.

60 ° 20' 00,00" N

4 ° 24' 00,00" W

39-40 ilgumos dienovidinis

40.

60 ° 40' 00,00" N

4 ° 24' 00,00" W

40-41 platumos lygiagretė

41.

60 ° 40' 00,00" N

4 ° 0' 00,00" W

41-42 ilgumos dienovidinis

42.

61 ° 0' 00,00" N

4 ° 0' 00,00" W

42-43 platumos lygiagretė

43.

61 ° 0' 00,00" N

3 ° 36' 00,00" W

43-44 ilgumos dienovidinis

44.

61° 30' 00,00" N

3 ° 36' 00,00" W

44-45 platumos lygiagretė

45.

61 ° 30' 00,00" N

3 ° 0' 00,00" W

45-46 ilgumos dienovidinis

46.

61 ° 45' 00,00" N

3 ° 0' 00,00" W

46-47 platumos lygiagretė

47.

61 ° 45' 00,00" N

2 ° 48' 00,00" W

47-48 ilgumos dienovidinis

48.

62 ° 0' 00,00" N

2 ° 48' 00,00" W

48-49 platumos lygiagretė

49.

462 ° 0' 00,00" N

2 ° 0' 00,00" W

49-50 ilgumos dienovidinis

50.

62 ° 30' 00,00" N

2 ° 0' 00,00" W

50-51 platumos lygiagretė

51.

62 ° 30' 00,00" N

1 ° 36' 00,00" W

51-52 ilgumos dienovidinis

52.

62 ° 40' 00,00" N

1 ° 36' 00,00" W

52-53 platumos lygiagretė

53.

62 ° 40' 00,00" N

1 ° 0' 00,00" W

53-54 ilgumos dienovidinis

54.

63 ° 20' 00,00" N

1 ° 0' 00,00" W

54-55 platumos lygiagretė

55.

63 ° 20' 00,00" N

0 ° 30' 00,00" W

55-56 ilgumos dienovidinis

56.

63 ° 38' 10,68" N

0 ° 30' 00,00" W

 

ŠIO SUSITARIMO 6 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ATSAKOMYBĖS ZONŲ RIBOS

III DALIS

NACIONALINĖS ATSAKOMYBĖS ZONŲ RIBOS

1.

Bendroji informacija. Kai atsakomybės zonos ribos žymimos įvairiomis linijomis, kuriomis sujungiami išvardyti taškai, tų linijų pobūdis yra kiekvieno taško atžvilgiu nustatytas pobūdis, atitinkantis linijos, kuria tas taškas sujungiamas su kitu tašku, pobūdį.

2.

Danija. Danijos nacionalinės atsakomybės zona ribojama šiomis linijomis:

a)

linija, kuri prasideda Danijos ir Vokietijos bendros atsakomybės zonos ribos, kaip apibrėžta žemiau pateiktoje IV dalyje, ir linijos, jungiančios tašką 55° 10' 03,40" N 7° 33' 09,60" E ir pirmąjį tašką DE1 / DK1, sankirtoje, ir šia linija pasiekia tašką DE1 / DK1;

b)

įvairios linijos, sujungiančios toliau nurodytus taškus tokia tvarka, kuria jie yra išvardyti:

Zonos ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

Kiti taškai, kurių koordinatės tokios pat

DK1

55 ° 30' 40,30" N

5° 45' 00,00" E

Geodezinė

DE1

DK2

55 ° 15' 00,00" N

5° 24' 12,00" E

Geodezinė

DE2

DK3

55 ° 15' 00,00" N

5° 9' 00,00" E

Geodezinė

DE3

DK4

55 ° 24' 15,00" N

4 ° 45' 00,00" E

Geodezinė

DE4

DK5

55 ° 46' 21,80" N

4 ° 15' 00,00" E

Geodezinė

DE5

DK6

55 ° 55' 09,40" N

3 ° 21' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DE6

DK7

56 ° 5' 12,00" N

3 ° 15' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK23, NO23

DK8

56 ° 35' 30,00" N

5° 2' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO24

DK9

57 ° 10' 30,00" N

6 ° 56' 12,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO25

DK10

57 ° 29' 54,00" N

7 ° 59' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO26

DK11

57 ° 37' 06,00" N

8 ° 27' 30,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO27

DK12

57 ° 41' 48,00" N

8 ° 53' 18,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO28

DK13

57 ° 59' 18,00" N

9 ° 23' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO29

DK14

58 ° 15' 41,20" N

10 ° 1' 48,10" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO30, SE4

DK15

58 ° 8' 00,10" N

10 ° 32' 32,80" E

Geodezinė

SE3

DK16

57 ° 49' 00,60" N

11 ° 2' 55,60" E

Geodezinė

SE2

DK17

57 ° 44' 43,00" N

11 ° 7' 04,00" E

 

SE1

3.

Vokietija. Vokietijos nacionalinės atsakomybės zona ribojama šiomis linijomis:

a)

linija, kuri prasideda Danijos ir Vokietijos bendros atsakomybės zonos ribos, kaip apibrėžta žemiau pateiktoje IV dalyje, ir linijos, jungiančios tašką 55° 10' 03,40" N 7° 33' 09,60" E ir pirmąjį tašką DE1 / DK1, sankirtoje, ir šia linija pasiekia tašką DE1 / DK1;

b)

įvairios linijos, sujungiančios toliau nurodytus taškus tokia tvarka, kuria jie yra išvardyti:

Zonos ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

Kiti taškai, kurių koordinatės tokios pat

DE1

55 ° 30' 40,30" N

5° 45' 00,00" E

Geodezinė

DK1

DE2

55 ° 15' 00,00" N

5° 24' 12,00" E

Geodezinė

DK2

DE3

55 ° 15' 00,00" N

5° 9' 00,00" E

Geodezinė

DK3

DE4

55 ° 24' 15,00" N

4 ° 45' 00,00" E

Geodezinė

DK4

DE5

55 ° 46' 21,80" N

4 ° 15' 00,00" E

Geodezinė

DK5

DE6

55 ° 55' 09,40" N

3 ° 21' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DK6

DE7

55 ° 50' 06,00" N

3 ° 24' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK24

DE8

55 ° 45' 54,00" N

3 ° 22' 13,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL19

DE9

55 ° 20' 00,00" N

4 ° 20' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL20

DE10

55 ° 0' 00,00" N

5° 0' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL21

DE11

54 ° 37' 12,00" N

5° 0' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL22

DE12

54 ° 11' 12,00" N

6 ° 0' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL23

DE13

53 ° 59' 56,80" N

6 ° 6' 28,20" E

 

NL24

c)

nuo taško DE12 į sausumos pusę, linija nuo to taško link taško DE13 (kitas sutartas ribos nustatymo taškas 53° 59' 56,80" N 6° 6' 28,20" E) iki tos linijos ir Nyderlandų ir Vokietijos bendros atsakomybės zonos, nurodytos toliau pateiktoje IV dalyje, ribos sankirtos taško.

4.

Airija. Airijos nacionalinės atsakomybės zona ribojama šiomis linijomis:

a)

šiaurėje – įvairios linijos, sujungiančios 3 lentelėje išvardytus taškus ta tvarka, kuria jie yra išvardyti;

b)

vakaruose – Šiaurės jūros regiono vakarinė riba;

c)

rytuose ir pietuose – įvairios linijos, sujungiančios 2 lentelėje išvardytus taškus ta tvarka, kuria jie yra išvardyti.

5.

Nyderlandai. Nyderlandų nacionalinės atsakomybės zonos ribas pietuose žymi 51° 51' 52,1267" šiaurės platumos lygiagretė, o į šiaurę nuo šios platumos lygiagretės – toliau nurodytos linijos:

a)

įvairios linijos, sujungiančios toliau nurodytus taškus tokia tvarka, kuria jie yra išvardyti:

Zonos ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

Kiti taškai, kurių koordinatės tokios pat

NL1

51 ° 51' 52,1267" N

2 ° 31' 48,0975" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK42

NL2

51 ° 59' 00,00" N

2 ° 37' 36,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK41

NL3

52 ° 1' 00,00" N

2 ° 39' 30,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK40

NL4

52 ° 5' 18,00" N

2 ° 42' 12,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK39

NL5

52 ° 6' 00,00" N

2 ° 42' 54,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK38

NL6

52° 12' 24,00" N

2 ° 50' 24,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK37

NL7

52 ° 17' 24,00" N

2 ° 56' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK36

NL8

52 ° 25' 00,00" N

3 ° 3' 30,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK35

NL9

52 ° 37' 18,00" N

3 ° 11' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK34

NL10

52 ° 47' 00,00" N

3 ° 12' 18,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK33

NL11

52 ° 53' 00,00" N

3 ° 10' 30,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK32

NL12

53 ° 18' 06,00" N

3 ° 3' 24,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK31

NL13

53 ° 28' 12,00" N

3 ° 1' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK30

NL14

53 ° 35' 06,00" N

2 ° 59' 18,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK29

NL15

53 ° 40' 06,00" N

2 ° 57' 24,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK28

NL16

53 ° 57' 48,00" N

2 ° 52' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK27

NL17

54 ° 22' 48,00" N

2 ° 45' 48,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK26

NL18

54 ° 37' 18,00" N

2 ° 53' 54,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK25

NL19

55 ° 45' 54,00" N

3 ° 22' 13,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DE8

NL20

55 ° 20' 00,00" N

4 ° 20' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DE9

NL21

55 ° 0' 00,00" N

5° 0' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DE10

NL22

54 ° 37' 12,00" N

5° 0' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DE11

NL23

54 ° 11' 12,00" N

6 ° 0' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DE12

NL24

53 ° 59' 56,80" N

6 ° 6' 28,20" E

 

DE13

b)

nuo taško NL23 į sausumos pusę, linija nuo to taško link taško NL24 (kitas sutartas ribos nustatymo taškas 53° 59' 56,80" N 6° 6' 28,20" E) iki tos linijos ir Nyderlandų ir Vokietijos bendros atsakomybės zonos, nurodytos toliau pateiktoje IV dalyje, ribos sankirtos taško.

6.

Norvegija. Norvegijos nacionalinės atsakomybės zonos ribas šiaurėje žymi 63° 38' 10,68" šiaurės platumos lygiagretė, o į vakarus, pietus ir rytus – toliau nurodytos linijos:

a)

įvairios linijos, sujungiančios 4 lentelėje išvardytus taškus ta tvarka, kuria jie yra išvardyti;

b)

į pietus nuo paskutinio toje lentelėje nurodyto taško – įvairios linijos, sujungiančios toliau nurodytus taškus ta tvarka, kuria jie yra išvardyti:

Zonos ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

Kiti taškai, kurių koordinatės tokios pat

NO23

56 ° 5' 12,00" N

3 ° 15' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

UK23, DK7

NO24

56 ° 35' 30,00" N

5° 2' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DK8

NO25

57 ° 10' 30,00" N

6 ° 56' 12,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DK9

NO26

57 ° 29' 54,00" N

7 ° 59' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DK10

NO27

57 ° 37' 06,00" N

8 ° 27' 30,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DK11

NO28

57 ° 41' 48,00" N

8 ° 53' 18,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DK12

NO29

57 ° 59' 18,00" N

9 ° 23' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DK13

NO30

58 ° 15' 41,20" N

10° 1' 48,10" E (A taškas)

Didžiojo apskritimo lankas

SE4, DK14

NO31

58 ° 30' 41,20" N

10° 8' 46,90" E (B taškas)

Didžiojo apskritimo lankas

SE5

NO32

58 ° 45' 41,30" N

10° 35' 40,00" E (C taškas)

Loksodrominė

SE6

NO33

58 ° 53' 34,00" N

10° 38' 25,00" E (D taškas)

 

SE7

c)

tuomet Norvegijos ir Švedijos sieną žyminti linija.

7.

Švedija. Švedijos nacionalinės atsakomybės zonos ribas pietuose žymi 57° 44' 43,00" šiaurės platumos lygiagretė, o į šiaurę nuo šios platumos lygiagretės – įvairios linijos:

a)

sujungiančios toliau nurodytus taškus tokia tvarka, kuria jie yra išvardyti:

Zonos ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

Kiti taškai, kurių koordinatės tokios pat

SE1

57 ° 44' 43,00" N

11 ° 7' 04,00" E

Geodezinė

DK17

SE2

57 ° 49' 00,60" N

11 ° 2' 55,60" E

Geodezinė

DK16

SE3

58 ° 8' 00,10" N

10 ° 32' 32,80" E

Geodezinė

DK15

SE4

58 ° 15' 41,20" N

10° 1' 48,10" E (Taškas A)

Didžiojo apskritimo lankas

DK14, NO30

SE5

58 ° 30' 41,20" N

10° 8' 46,90" E (B taškas)

Didžiojo apskritimo lankas

NO31

SE6

58 ° 45' 41,30" N

10° 35' 40,00" E (C taškas)

Loksodrominė

NO32

SE7

58 ° 53' 34,00" N

10° 38' 25,00" E (D taškas)

 

NO33

b)

tuomet Švedijos ir Norvegijos sieną žyminti linija.

8.

Jungtinė Karalystė. Jungtinės Karalystės nacionalinės atsakomybės zonos ribas žymi:

a)

rytuose – įvairios linijos, kurias sudaro:

i)

įvairios linijos, sujungiančios 4 lentelėje išvardytus taškus ta tvarka, kuria jie yra išvardyti;

ii)

įvairios linijos, sujungiančios toliau nurodytus taškus tokia tvarka, kuria jie yra išvardyti:

Zonos ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

Kiti taškai, kurių koordinatės tokios pat

UK23

56 ° 5' 12,00" N

3 ° 15' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO23, DK7

UK24

55 ° 50' 06,00" N

3 ° 24' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

DE7

UK25

54 ° 37' 18,00" N

2 ° 53' 54,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL18

UK26

54 ° 22' 48,00" N

2 ° 45' 48,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL17

UK27

53 ° 57' 48,00" N

2 ° 52' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL16

UK28

53 ° 40' 06,00" N

2 ° 57' 24,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL15

UK29

53 ° 35' 06,00" N

2 ° 59' 18,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL14

UK30

53 ° 28' 12,00" N

3 ° 1' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL13

UK31

53 ° 18' 06,00" N

3 ° 3' 24,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL12

UK32

52 ° 53' 00,00" N

3 ° 10' 30,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL11

UK33

52 ° 47' 00,00" N

3 ° 12' 18,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL10

UK34

52 ° 37' 18,00" N

3 ° 11' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL9

UK35

52 ° 25' 00,00" N

3 ° 3' 30,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL8

UK36

52 ° 17' 24,00" N

2 ° 56' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL7

UK37

52 ° 12' 24,00" N

2 ° 50' 24,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL6

UK38

52 ° 6' 00,00" N

2 ° 42' 54,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL5

UK39

52 ° 5' 18,00" N

2 ° 42' 12,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL4

UK40

52 ° 1' 00,00" N

2 ° 39' 30,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL3

UK41

51 ° 59' 00,00" N

2 ° 37' 36,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL2

UK42

51 ° 51' 52,1267" N

2 ° 31' 48,0975" E

Didžiojo apskritimo lankas

NL1

b)

pietuose ir vakaruose – toliau nurodytos įvairios linijos:

i)

linija, prasidedanti labiausiai į vakarus nutolusiame Scilio salų taške ir sujungianti tą tašką su tašku 49° 52' 00,00" N 7° 44' 00,00" W;

ii)

iš ten 1983 m. Bonos susitarimo linija (kaip apibrėžta pirmiau pateiktoje I dalyje) pasiekia pietuose esančią sankirtą su linija, žyminčia Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės kontinentinio šelfo ribą, kaip nustatyta 1977 m. birželio 30 d. arbitražo sprendime;

iii)

iš to sankirtos taško linija pasiekia tos ribos vakaruose esantį tašką 48° 10' 00,00" N 9° 22' 15,91" W, bei

iv)

iš ten įvairios linijos sujungia 2 lentelėje išvardytus taškus ta tvarka, kuria jie yra išvardyti, su greta Šiaurės Airijos esančios teritorinės jūros išorine riba taške 54° 0' 00,00" N 05° 36' 20,00" W;

c)

vakaruose ir šiaurėje – toliau nurodytos įvairios linijos:

i)

linija, sujungianti greta Šiaurės Airijos esančios teritorinės jūros tašką su arčiausiai to taško esančiu tašku 55° 31' 13,36" N 6° 45' 00,00" W;

ii)

iš ten įvairios linijos sujungia 3 lentelėje išvardytus taškus ta tvarka, kuria jie yra išvardyti, iki taško 56° 42' 00,00" N 14° 00' 00,00" W;

iii)

iš ten linija palei vakarinę ir šiaurinę Šiaurės jūros regiono ribas pasiekia tašką 63° 38' 10,68" N 0° 30' 00,00" W.

2 LENTELĖ.

AIRIJOS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS ATSAKOMYBĖS ZONŲ RIBĄ ŽYMINTYS TAŠKAI IR LINIJOS (RYTAI IR PIETŪS)

Zonų ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

IR1 / UK50

48 ° 10' 00,00" N

10 ° 0' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR2 / UK51

48 ° 20' 00,00" N

10 ° 0' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR3 / UK52

48 ° 20' 00,00" N

9 ° 48' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR4 / UK53

48 ° 30' 00,00" N

9 ° 48' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR5 / UK54

48 ° 30' 00,00" N

9 ° 36' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR6 / UK55

48 ° 50' 00,00" N

9 ° 36' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR7 / UK56

48 ° 50' 00,00" N

9 ° 24' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR8 / UK57

49 ° 0' 00,00" N

9 ° 24' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR9 / UK58

49 ° 0' 00,00" N

9 ° 17' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR10 / UK59

49 ° 10' 00,00" N

9 ° 17' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR11 / UK60

49 ° 10' 00,00" N

9 ° 12' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR12 / UK61

49 ° 20' 00,00" N

9 ° 12' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR13 / UK62

49 ° 20' 00,00" N

9 ° 3' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR14 / UK63

49 ° 30' 00,00" N

9 ° 3' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR15 / UK64

49 ° 30' 00,00" N

8 ° 54' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR16 / UK65

49 ° 40' 00,00" N

8 ° 54' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR17 / UK66

49 ° 40' 00,00" N

8 ° 45' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR18 / UK67

49 ° 50' 00,00" N

8 ° 45' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR19 / UK68

49 ° 50' 00,00" N

8 ° 36' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR20 / UK69

50 ° 0' 00,00" N

8 ° 36' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR21 / UK70

50 ° 0' 00,00" N

8 ° 24' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR22 / UK71

50 ° 10' 00,00" N

8 ° 24' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR23 / UK72

50 ° 10' 00,00" N

8 ° 12' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR24 / UK73

50 ° 20' 00,00" N

8 ° 12' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR25 / UK74

50 ° 20' 00,00" N

8 ° 0' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR26 / UK75

50 ° 30' 00,00" N

8 ° 0' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR27 / UK76

50 ° 30' 00,00" N

7 ° 36' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR28 / UK77

50 ° 40' 00,00" N

7 ° 36' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR29 / UK78

50 ° 40' 00,00" N

7 ° 12' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR30 / UK79

50 ° 50' 00,00" N

7 ° 12' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR31 / UK80

50 ° 50' 00,00" N

7 ° 3' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR32 / UK81

51 ° 0' 00,00" N

7 ° 3' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR33 / UK82

51 ° 0' 00,00" N

6 ° 48' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR34 / UK83

51 ° 10' 00,00" N

6 ° 48' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR35 / UK84

51 ° 10' 00,00" N

6 ° 42' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR36 / UK85

51 ° 20' 00,00" N

6 ° 42' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR37 / UK86

51 ° 20' 00,00" N

6 ° 33' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR38 / UK87

51 ° 30' 00,00" N

6 ° 33' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR39 / UK88

51 ° 30' 00,00" N

6 ° 18' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR40 / UK89

51 ° 40' 00,00" N

6 ° 18' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR41 / UK90

51 ° 40' 00,00" N

6 ° 6' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR42 / UK91

51 ° 50' 00,00" N

6 ° 6' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR43 / UK92

51 ° 50' 00,00" N

6 ° 0' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR44 / UK93

51 ° 54' 00,00" N

6 ° 0' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR45 / UK94

51 ° 54' 00,00" N

5 ° 57' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR46 / UK95

51 ° 58' 00,00" N

5 ° 57' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR47 / UK96

51 ° 58' 00,00" N

5 ° 54' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR48 / UK97

52 ° 0' 00,00" N

5 ° 54' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR49 / UK98

52 ° 0' 00,00" N

5 ° 50' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR50 / UK99

52 ° 4' 00,00" N

5 ° 50' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR51 / UK100

52 ° 4' 00,00" N

5 ° 46' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR52 / UK101

52 ° 8' 00,00" N

5 ° 46' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR53 / UK102

52 ° 8' 00,00" N

5 ° 42' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR54 / UK103

52 ° 12' 00,00" N

5 ° 42' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR55 / UK104

52 ° 12' 00,00" N

5 ° 39' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR56 / UK105

52 ° 16' 00,00" N

5 ° 39' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR57 / UK106

52 ° 16' 00,00" N

5 ° 35' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR58 / UK107

52 ° 24' 00,00" N

5 ° 35' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR59 / UK108

52 ° 24' 00,00" N

5 ° 22' 48,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR60 / UK109

52 ° 32' 00,00" N

5 ° 22' 48,00" W

Platumos lygiagretė

IR61 / UK110

52 ° 32' 00,00" N

5 ° 28' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR62 / UK111

52 ° 44' 00,00" N

5 ° 28' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR63 / UK112

52 ° 44' 00,00" N

5 ° 24' 30,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR64 / UK113

52 ° 52' 00,00" N

5 ° 24' 30,00" W

Platumos lygiagretė

IR65 / UK114

52 ° 52' 00,00" N

5 ° 22' 30,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR66 / UK115

52 ° 59' 00,00" N

5 ° 22' 30,00" W

Platumos lygiagretė

IR67 / UK116

52 ° 59' 00,00" N

5 ° 19' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR68 / UK117

53 ° 9' 00,00" N

5 ° 19' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR69 / UK118

53 ° 9' 00,00" N

5 ° 20' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR70 / UK119

53 ° 26' 00,00" N

5 ° 20' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR71 / UK120

53 ° 26' 00,00" N

5 ° 19' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR72 / UK121

53 ° 32' 00,00" N

5 ° 19' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR73 / UK122

53 ° 32' 00,00" N

5 ° 17' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR74 / UK123

53 ° 39' 00,00" N

5 ° 17' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR75 / UK124

53 ° 39' 00,00" N

5 ° 16' 20,40" W

Ilgumos dienovidinis

IR76 / UK125

53 ° 42' 08,40" N

5 ° 16' 20,40" W

Platumos lygiagretė

IR77 / UK126

53 ° 42' 08,40" N

5 ° 17' 51,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR78 / UK127

53 ° 44' 24,00" N

5 ° 17' 51,00" W

Platumos lygiagretė

IR79 / UK128

53 ° 44' 24,00" N

5 ° 19' 19,80" W

Ilgumos dienovidinis

IR80 / UK129

53 ° 45' 48,00" N

5 ° 19' 19,80" W

Platumos lygiagretė

IR81 / UK130

53 ° 45' 48,00" N

5 ° 22' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR82 / UK131

53 ° 46' 00,00" N

5 ° 22' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR83 / UK132

53 ° 46' 00,00" N

5 ° 19' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR84 / UK133

53 ° 59' 56,95" N

5 ° 19' 00,00" W

 

3 LENTELĖ.

AIRIJOS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS ATSAKOMYBĖS ZONŲ RIBĄ ŽYMINTYS TAŠKAI IR LINIJOS (ŠIAURĖ)

Zonų ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

IR85 / UK134

55 ° 31' 13,36" N

6 ° 45' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR86 / UK135

55 ° 28' 00,00" N

6 ° 45' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR87 / UK136

55 ° 28' 00,00" N

6 ° 48' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR88 / UK137

55 ° 30' 00,00" N

6 ° 48' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR89 / UK138

55 ° 30' 00,00" N

6 ° 51' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR90 / UK139

55 ° 35' 00,00" N

6 ° 51' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR91 / UK140

55 ° 35' 00,00" N

6 ° 57' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR92 / UK141

55 ° 40' 00,00" N

6 ° 57' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR93 / UK142

55 ° 40' 00,00" N

7 ° 2' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR94 / UK143

55 ° 45' 00,00" N

7 ° 2' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR95 / UK144

55 ° 45' 00,00" N

7 ° 8' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR96 / UK145

55 ° 50' 00,00" N

7 ° 8' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR97 / UK146

55 ° 50' 00,00" N

7 ° 15' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR98 / UK147

55 ° 55' 00,00" N

7 ° 15' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR99 / UK148

55 ° 55' 00,00" N

7 ° 23' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR100 / UK149

56 ° 0' 00,00" N

7 ° 23' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR101 / UK150

56 ° 0' 00,00" N

8 ° 13' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR102 / UK151

56 ° 5' 00,00" N

8 ° 13' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR103 / UK152

56 ° 5' 00,00" N

8 ° 39' 30,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR104 / UK153

56 ° 10' 00,00" N

8 ° 39' 30,00" W

Platumos lygiagretė

IR105 / UK154

56 ° 10' 00,00" N

9 ° 7' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR106 / UK155

56 ° 21' 30,00" N

9 ° 7' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR107 / UK156

56 ° 21' 30,00" N

10 ° 30' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR108 / UK157

56 ° 32' 30,00" N

10 ° 30' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR109 / UK158

56 ° 32' 30,00" N

12 ° 12' 00,00" W

Ilgumos dienovidinis

IR110 / UK159

56 ° 42' 00,00" N

12 ° 12' 00,00" W

Platumos lygiagretė

IR111 / UK160

56 ° 42' 00,00" N

14 ° 0' 00,00" W

 

4 LENTELĖ.

NORVEGIJOS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS ATSAKOMYBĖS ZONŲ RIBĄ ŽYMINTYS TAŠKAI IR LINIJOS

Zonų ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

NO1 / UK1

63 ° 38' 10,68" N

0 ° 10' 59,31" W

Geodezinė

NO2 / UK2

63 ° 03' 20,71" N

0 ° 28' 12,51" E

Geodezinė

NO3 / UK3

62 ° 58' 21,06" N

0 ° 33' 31,01" E

Geodezinė

NO4 / UK4

62 ° 53' 29,49" N

0 ° 38' 27,91" E

Geodezinė

NO5 / UK5

62 ° 44' 16,31" N

0 ° 47' 27,69" E

Geodezinė

NO6 / UK6

62 ° 39' 57,99" N

0 ° 51' 29,48" E

Geodezinė

NO7 / UK7

62 ° 36' 20,75" N

0 ° 54' 44,78" E

Geodezinė

NO8 / UK8

62 ° 32' 47,29" N

0 ° 57' 48,32" E

Geodezinė

NO9 / UK9

62 ° 30' 09,83" N

1 ° 0' 05,92" E

Geodezinė

NO10 / UK10

62 ° 27' 32,82" N

1 ° 2' 17,70" E

Geodezinė

NO11 / UK11

62 ° 24' 56,68" N

1 ° 4' 25,86" E

Geodezinė

NO12 / UK12

62 ° 22' 21,00" N

1 ° 6' 28,21" E

Geodezinė

NO13 / UK13

62 ° 19' 40,72" N

1 ° 8' 30,96" E

Geodezinė

NO14 / UK14

62 ° 16' 43,93" N

1° 10' 40,66" E

Geodezinė

NO15 / UK15

61° 44' 12,00" N

1 ° 33' 13,44" E

Geodezinė

NO16 / UK16

61° 44' 12,00" N

1 ° 33' 36,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO17 / UK17

61° 21' 24,00" N

1 ° 47' 24,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO18 / UK18

59 ° 53' 48,00" N

2 ° 4' 36,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO19 / UK19

59 ° 17' 24,00" N

1 ° 42' 42,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO20 / UK20

58 ° 25' 48,00" N

1 ° 29' 00,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO21 / UK21

57 ° 54' 18,00" N

1 ° 57' 54,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO22 / UK22

56 ° 35' 42,00" N

2 ° 36' 48,00" E

Didžiojo apskritimo lankas

NO23 / UK23

56 ° 5' 12,00" N

3 ° 15' 00,00" E

 

9.

Prancūzija. Prancūzijos nacionalinės atsakomybės zonos ribas šiaurėje ir pietuose žymi įvairios linijos, sujungiančios toliau nurodytus taškus tokia tvarka, kuria jie yra išvardyti:

Zonos ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

Kiti taškai, kurių koordinatės tokios pat

FR01

48 ° 19' 56,52" N

4 ° 46' 23,67" W

Loksodrominė

 

FR02

48 ° 27' 00,00" N

5 ° 08' 23,63" W

Platumos lygiagretė

 

FR03

48 ° 27' 00,00" N

6 ° 34' 40,90" W

Loksodrominė

 

FR04

46 ° 00' 04,06" N

9 ° 59' 54,88" W

Loksodrominė

SP4

FR05

45 ° 00' 04,04" N

7 ° 59' 55,08" W

Loksodrominė

SP5

FR06

44 ° 20' 03,93" N

3 ° 59' 55,37" W

Loksodrominė

SP6

FR07

43 ° 23' 20,71" N

1 ° 46' 13,58" W

Loksodrominė

SP7

FR08

43 ° 22' 50,11" N

1 ° 47' 11,18" W

 

SP8

10.

Ispanija. Ispanijos nacionalinės atsakomybės zonos ribas žymi įvairios linijos, sujungiančios toliau nurodytus taškus tokia tvarka, kuria jie yra išvardyti:

Zonos ribą žymintys taškai

Linijos, sujungiančios vieną tašką su kitu, pobūdis

Kiti taškai, kurių koordinatės tokios pat

SP1

42° 30' 04,25" N

008 ° 52' 18,22" W

Loksodrominė

 

SP2

42° 30' 04,32" N

010 ° 24' 55,16" W

Loksodrominė

 

SP3

46° 00' 04,07" N

010 ° 24' 54,86" W

Loksodrominė

 

SP4

46° 00' 04,06" N

009 ° 59' 54,88" W

Loksodrominė

FR4

SP5

45 ° 00' 04,04" N

007 ° 59' 55,08" W

Loksodrominė

FR5

SP6

44 ° 20' 03,93" N

003 ° 59' 55,37" W

Loksodrominė

FR6

SP7

43 ° 23' 20,71" N

001 ° 46' 13,58" W

Loksodrominė

FR7

SP8

43 ° 22' 50,11" N

001 ° 47' 11,18" W

 

FR8

IV DALIS

BENDROS ATSAKOMYBĖS ZONŲ RIBOS

Nustatytos tokios bendros atsakomybės zonos:

1.

Belgijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės bendros atsakomybės zona

Jūros zona tarp 51° 51' 52,1267" N ir 51° 6' 00,00" N platumos lygiagrečių.

2.

Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės bendros atsakomybės zona

Lamanšo sąsiauris į pietvakarius nuo 51° 32' 00,00" šiaurės platumos lygiagretės iki linijos, kuri:

a)

prasideda labiausiai į vakarus nutolusiame Scilio salų taške ir sujungia tą tašką su tašku 49° 52' 00,00" N 7° 44' 00,00" W;

b)

iš ten 50 jūrmylių į vakarus nuo linijos, jungiančios Scilio salas su Vesano sala pietuose, pasiekia jos sankirtą su 48° 27' 00,00" šiaurės platumos lygiagrete, ir

c)

ta platumos lygiagrete pasiekia rytuose esantį piečiausią Vesano salos tašką.

3.

Danijos ir Vokietijos bendros atsakomybės zona

Jūros zona tarp:

a)

pietuose – 54° 30' 00,00" šiaurės platumos lygiagretė į vakarus nuo Vokietijos pakrantės;

b)

vakaruose – 6° 30' 00,00" rytų ilgumos dienovidinis;

c)

šiaurėje – 55° 50' 00,00" šiaurės platumos lygiagretė į vakarus nuo Danijos pakrantės, ir

d)

rytuose – žemųjų vandenų linija (remiantis žemiausio astronominio potvynio matavimo stoties grafiko nuline verte), įskaitant Vatų jūros zoną.

4.

Nyderlandų ir Vokietijos bendros atsakomybės zona

Jūros zona tarp:

a)

vakaruose – 6° 0' 00,00" rytų ilgumos dienovidinis (ED50) į šiaurę nuo Nyderlandų pakrantės;

b)

šiaurėje – 54° 0' 00,00" šiaurės platumos lygiagretė (ED50);

c)

rytuose – 7° 15' 00,00" rytų ilgumos dienovidinis (ED50) į šiaurę nuo Vokietijos pakrantės, ir

d)

pietuose – žemųjų vandenų linija (remiantis žemiausio astronominio potvynio matavimo stoties grafiko nuline verte), įskaitant Vatų jūros zoną.

V DALIS

AIŠKINIMAS

Šiame priede nurodytų taškų padėtis nustatoma remiantis Europos geodezine sistema (1950 m. versija).“