ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 40

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. vasario 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. sausio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/125, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Huile de noix du Périgord (SKVN)

1

 

*

2021 m. sausio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/126, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Rudarska greblica (SGN)

2

 

*

2021 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/127, kuriuo nustatomi tam tikrų trečiųjų šalių kilmės tam tikroms prekėms vežti skirtos medinės pakavimo medžiagos įvežimo į Sąjungos teritoriją ir tokios medžiagos fitosanitarinių patikrinimų reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1137

3

 

*

2021 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/128, kuriuo nustatomas EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

8

 

*

2021 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/129, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

11

 

*

2021 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/130, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusio Jungtinės Karalystės įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ( 1 )

16

 

*

2021 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/131, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/125

2021 m. sausio 28 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas „Huile de noix du Périgord“ (SKVN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Huile de noix du Périgord“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Huile de noix du Périgord“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Huile de noix du Périgord“ (SKVN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.5 klasei „Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 308, 2020 9 17, p. 22.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


2021 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/2


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/126

2021 m. sausio 28 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas „Rudarska greblica“ (SGN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Kroatijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Rudarska greblica“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Rudarska greblica“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Rudarska greblica“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 2.3 klasei „Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 309, 2020 9 18, p. 17.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


2021 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/127

2021 m. vasario 3 d.

kuriuo nustatomi tam tikrų trečiųjų šalių kilmės tam tikroms prekėms vežti skirtos medinės pakavimo medžiagos įvežimo į Sąjungos teritoriją ir tokios medžiagos fitosanitarinių patikrinimų reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1137

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 41 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (2), ypač į jo 22 straipsnio 3 dalį ir 52 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1137 (3) nustatyti fitosanitariniai patikrinimai ir priemonės, skirtos medinei pakavimo medžiagai, naudojamai Baltarusijos ir Kinijos kilmės nurodytoms prekėms vežti, ir jis buvo taikomas iki 2020 m. birželio 30 d. Tos taisyklės buvo taikomos kartu su taisyklėmis, nustatytomis Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/2125 (4) dėl konkrečios oficialios medinės pakavimo medžiagos kontrolės;

(2)

remiantis Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1137 valstybių narių atlikti fitosanitariniai patikrinimai parodė, kad medinės pakavimo medžiagos, naudojamos tam tikroms Baltarusijos ir Kinijos kilmės prekėms vežti, ženklinimas ne visada atitinka Reglamentą (ES) 2016/2031. Be to, fitosanitariniai patikrinimai, kuriuos valstybės narės atliko remdamosi savo rizikos vertinimais, užregistruoti TRACES sistemoje, o anksčiau internetinėje sistemoje „EUROPHYT-Interceptions“, parodė, kad medinės pakavimo medžiagos, naudojamos tam tikroms Indijos kilmės prekėms vežti, ženklinimas ne visada atitinka tą reglamentą;

(3)

valstybių narių nustatyti neatitikties atvejai rodo, kad esama rizikos, jog kartu su medine pakavimo medžiaga, naudojama tam tikroms prekėms vežti iš tų trijų kilmės šalių, t. y. Baltarusijos, Kinijos ir Indijos, bus įvežti gyvi kenkėjai, ir kad turi būti atlikti konkretūs tų prekių patikrinimai;

(4)

siekiant užkirsti kelią tokios neatitikties pasekmėms ateityje, turėtų būti nustatytos priemonės, taikytinos medinei pakavimo medžiagai, skirtai tam tikroms Baltarusijos, Kinijos ir Indijos kilmės prekėms vežti;

(5)

siekiant užtikrinti, kad atitinkamus fitosanitarinius patikrinimus atliekančios institucijos geriau pasirengtų, kompetentingos institucijos arba veiklos vykdytojai, importuojantys nurodytas prekes kartu su medine pakavimo medžiaga, iš karto sužinoję apie tos medinės pakavimo medžiagos atvežimą turėtų apie tai iš anksto pranešti pirmojo atvežimo pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai;

(6)

nurodytų prekių siuntų medinės pakavimo medžiagos fitosanitariniai patikrinimai turėtų būti atliekami reguliariai. Remiantis nustatyta fitosanitarine rizika, siekiant užtikrinti, kad būtų patikrinta reprezentatyvioji imtis, tų patikrinimų lygis turėtų siekti ne mažiau kaip 15 % importuojamos medinės nurodytų prekių pakavimo medžiagos;

(7)

kol nėra baigti minėti fitosanitariniai patikrinimai, tai medinei pakavimo medžiagai ir nurodytoms prekėms turėtų būti taikomos Sąjungos taisyklės dėl muitinės priežiūros, siekiant užtikrinti, kad laisvas jų judėjimas Sąjungoje nekeltų jokios fitosanitarinės rizikos;

(8)

fitosanitariniai patikrinimai turėtų būti atliekami pirmo atvežimo į Sąjungos teritoriją pasienio kontrolės poste arba Reglamento (ES) 2017/625 53 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytuose kontrolės postuose, siekiant užtikrinti, kad tie patikrinimai būtų atliekami tinkamiausiose patalpose;

(9)

teisinio aiškumo sumetimais Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1137 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu, kad būtų atsižvelgta į reglamentus (ES) 2016/2031 ir (ES) 2017/625, kurie taikomi nuo 2019 m. gruodžio 14 d.;

(10)

kad valstybės narės turėtų laiko prisitaikyti prie šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jis turėtų būti taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d.;

(11)

šis reglamentas turėtų būti taikomas iki 2023 m. gruodžio 31 d., kad būtų skirta laiko su medine pakavimo medžiaga ir atitinkamomis siuntomis susijusiai padėčiai stebėti ir jų atitikčiai šiam reglamentui ir Reglamentui (ES) 2016/2031 nustatyti;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai dėl medinės pakavimo medžiagos, skirtos priede išvardytų trečiųjų šalių kilmės tam tikroms prekėms vežti, įvežimo į Sąjungos teritoriją ir jos fitosanitarinių patikrinimų, siekiant užtikrinti jos atitiktį Reglamentui (ES) 2016/2031.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)

medinė pakavimo medžiaga – bet kokie dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo mediniai gaminiai, faktiškai naudojami arba nenaudojami pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, apdorotą medieną, pagamintą naudojant klijus, karštį ir slėgį arba jų derinius, ir pagalbinę medieną medienos siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena;

(2)

nurodytos prekės – prekės, atitinkančios visus šiuos reikalavimus:

a)

jos yra kilusios iš priede išvardytų trečiųjų šalių;

b)

bent iki pirmojo atvežimo pasienio kontrolės posto jos yra sutvirtintos, apsaugotos arba gabenamos naudojant medinę pakavimo medžiagą;

c)

joms priskiriami atitinkami Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodai arba TARIC kodai ir jos atitinka priede pateiktus aprašymus, sudarytus pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (5) I priedą.

3 straipsnis

Medinės pakavimo medžiagos įvežimo į Sąjungos teritoriją reikalavimai

Medinė pakavimo medžiaga gali būti įvežama į Sąjungos teritoriją tik jei laikomasi abiejų šių reikalavimų:

(1)

kompetentingos institucijos arba veiklos vykdytojai, kurie yra atsakingi už atitinkamos medinės pakavimo medžiagos įvežimą arba žino apie jos atvežimą į Sąjungos teritoriją, iš anksto praneša pirmojo atvežimo pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai, kad atitinkama medinė pakavimo medžiaga bus įvežta į Sąjungos teritoriją;

(2)

šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatyti fitosanitariniai patikrinimai rodo, kad atitinkama medinė pakavimo medžiaga atitinka Reglamento (ES) 2016/2031 43 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus.

4 straipsnis

Fitosanitariniai patikrinimai

1.   Kompetentingos institucijos:

a)

reguliariai atlieka nurodytų prekių siuntų medinės pakavimo medžiagos fitosanitarinius patikrinimus vienoje iš šių vietų:

i)

pirmojo atvežimo į Sąjungos teritoriją pasienio kontrolės poste;

ii)

kontrolės postuose, nurodytuose Reglamento (ES) 2017/625 53 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

nustato fitosanitarinių patikrinimų, numatytų šios dalies a punkte, lygį.

2.   1 dalies b punkte nurodytas lygis negali būti mažesnis kaip 15 % nurodytų prekių siuntų.

3.   Iki 1 dalies a punkte numatytų patikrinimų pabaigos medinę pakavimo medžiagą ir atitinkamas nurodytas prekes turi toliau prižiūrėti:

a)

muitinė pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 134 straipsnį ir

b)

kompetentinga institucija.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, muitinė gali leisti, kad nurodytos prekės nebūtų prižiūrimos, kaip numatyta tos dalies a ir b punktuose, jei už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas atskiria medinę pakavimo medžiagą nuo tų nurodytų prekių, kai tai įmanoma techniškai.

5 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1137 panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1137 panaikinamas.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo laikotarpis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(3)  2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1137 dėl trečiųjų šalių kilmės prekėms vežti skirtos medinės pakavimo medžiagos priežiūros, fitosanitarinio tikrinimo ir kitų priemonių (OL L 205, 2018 8 14, p. 54).

(4)  2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2125, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas konkrečios oficialiosios medinių pakavimo medžiagų kontrolės vykdymo, pranešimo apie tam tikras siuntas ir priemonių, kurių reikia imtis neatitikties atvejais, taisyklėmis (OL L 321, 2019 12 12, p. 99).

(5)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Nurodytos prekės, atitinkami Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodai arba TARIC kodai ir kilmės šalis

Prekės aprašymas

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodai arba TARIC kodai

Kilmės šalis

Skalūnai, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2514

Baltarusija, Kinija, Indija

Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas ar nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2515

Baltarusija, Kinija, Indija

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2516

Baltarusija, Kinija, Indija

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą

4401

Baltarusija, Kinija, Indija

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai (išskyrus talpyklas, specialiai sukonstruotas ir pritaikytas gabenti vienos arba kelių rūšių transportu)

4415

Baltarusija, Kinija, Indija

Tašyti akmenys, apvadų (bordiūrų) akmenys ir šaligatvio arba grindinio plokštės iš gamtinių akmenų (išskyrus skalūnus)

6801

Baltarusija, Kinija, Indija

Apdoroti paminkliniai arba statybiniai akmenys (išskyrus skalūnus) ir jų dirbiniai, išskyrus prekes, priskiriamas 6801 pozicijai; mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai iš gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus), pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo; dirbtinai nudažytos gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus) granulės, trupiniai ir milteliai

6802

Baltarusija, Kinija, Indija

Apdoroti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų (išskyrus skalūnų granules, trupinius ir miltelius, mozaikos kubelius ir panašius dirbinius, grifelines lazdeles ir paruoštas naudoti grifelines lenteles arba lentas su rašyti arba piešti pritaikytais paviršiais)

6803

Baltarusija, Kinija, Indija

Keraminės šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo (išskyrus pagamintus iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių silikatinių žemių, ugniai atsparius dirbinius, plyteles, specialiai pritaikytas kaip stalo užtiesalai, dekoratyvinius dirbinius ir plyteles, pagamintas specialiai krosnims)

6907

Baltarusija, Kinija, Indija

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės

7606

Baltarusija, Kinija, Indija


2021 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/128

2021 m. vasario 3 d.

kuriuo nustatomas EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 16 straipsnio 1 dalį 2021–2027 m. metinę viršutinę Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) išlaidų ribą turi sudaryti Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093 (2) I priede nustatytos didžiausios su rinka susijusių išlaidų ir tiesioginių išmokų tarpinės viršutinės ribos sumos;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (3) 11 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą kelios valstybės narės pranešė Komisijai apie savo sprendimus dėl tiesioginių išmokų sumos sumažinimo pagal to reglamento 11 straipsnio 1 dalį ir apie sumažinus išmokas 2020 kalendoriniais metais numatomas gauti lėšas. Pagal to reglamento 7 straipsnio 2 dalį, sumažinus išmokas numatomos gauti lėšos turi būti skiriamos kaip Sąjungos parama, finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP);

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 1 dalies šeštą pastraipą kelios valstybės narės pranešė Komisijai apie savo sprendimus tam tikrą 2020 kalendorinių metų tiesioginių išmokų metinių nacionalinių viršutinių ribų sumos procentinę dalį skirti 2021 finansiniais metais kaip papildomą paramą, finansuojamą iš EŽŪFKP;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 2 dalies šeštą pastraipą kelios valstybės narės pranešė Komisijai apie savo sprendimus 2020 kalendorinių metų tiesioginėms išmokoms skirti tam tikrą paramos, finansuotinos iš EŽŪFKP lėšų 2021 finansiniais metais, sumą;

(5)

dėl šios priežasties buvo patikslintos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II ir III prieduose nustatytos atitinkamos nacionalinės viršutinės ribos;

(6)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093 2 straipsnio 1 dalį to reglamento I priede nustatyta daugiametės finansinės programos su rinka susijusių išlaidų ir tiesioginių išmokų tarpinė viršutinė riba turi būti patikslinta atsižvelgiant į to reglamento 4 straipsnyje numatytą techninį patikslinimą, atlikus perkėlimus tarp EŽŪFKP ir tiesioginių išmokų;

(7)

todėl būtina patikslinti 2021–2027 finansiniais metais EŽŪGF išlaidoms skiriamą grynąjį likutį. Aiškumo sumetimais EŽŪFKP skirtinos sumos taip pat turėtų būti skelbiamos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2021–2027 finansiniais metais Europos žemės ūkio garantijų fondo išlaidoms skirtas grynasis likutis nustatytas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433I, 2020 12 22, p. 11).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).


PRIEDAS

Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomas EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

(milijonais EUR)

Finansiniai metai

EŽŪFKP skiriamos sumos

Iš EŽŪFKP perkeltos sumos

EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 1 dalis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 7 straipsnio 2 dalis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 2 dalis

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

 

 

 

41 257,000

2023

 

 

 

41 518,000

2024

 

 

 

41 649,000

2025

 

 

 

41 782,000

2026

 

 

 

41 913,000

2027

 

 

 

42 047,000


2021 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/129

2021 m. vasario 3 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2008/127/EB (2) česnakų ekstraktas įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos česnakų ekstrakto patvirtinimas nustoja galioti 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

(4)

paraiška dėl veikliosios medžiagos česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimo pratęsimo buvo pateikta pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 (5) 1 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitos projektą ir 2019 m. kovo 28 d. pateikė jį Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba viešai paskelbė papildomo dokumentų rinkinio santrauką. Tarnyba patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitos projektą taip pat išplatino pareiškėjui ir valstybėms narėms, kad jie pateiktų pastabų, ir pradėjo viešas konsultacijas dėl šio vertinimo. Tarnyba gautas pastabas persiuntė Komisijai;

(8)

2020 m. balandžio 16 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (6), ar galima manyti, kad česnakų ekstraktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus. 2020 m. liepos 16–17 d. Komisija pateikė Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitą, o 2020 m. gruodžio 4 d. – reglamento, kuriuo pratęsiamas tos veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimas, projektą;

(9)

dėl Komisijos reglamentu (ES) 2018/605 (7) nustatytų endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijų Tarnyba padarė išvadą, kad česnakų ekstraktas laikomas neatitinkančiu žmonių ir netikslinių organizmų endokrininės sistemos ardymo kriterijų, nustatytų atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2018/605, II priedo 3.6.5 ir 3.8.2 punktuose;

(10)

Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų ir, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, dėl galiojimo pratęsimo ataskaitos. Pareiškėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(11)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos česnakų ekstrakto, naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis;

(12)

veikliosios medžiagos česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimo pratęsimo rizikos vertinimas grindžiamas nedideliu tipiško naudojimo paskirčių skaičiumi, tačiau augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra česnakų ekstrakto, leidžiamos naudojimo paskirtys dėl to neapribojamos;

(13)

todėl česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimą tikslinga pratęsti;

(14)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1160 (8) česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimas pratęstas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., kad šios veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimo procedūra būtų užbaigta iki pasibaigiant medžiagos patvirtinimo galiojimui. Vis dėlto, kadangi sprendimas dėl patvirtinimo galiojimo pratęsimo priimtas prieš pasibaigiant pratęstam patvirtinimo galiojimo terminui, šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d.;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimas

Veikliosios medžiagos česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimas pratęsiamas, kaip nustatyta I priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/127/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl keleto veikliųjų medžiagų įtraukimo (OL L 344, 2008 12 20, p. 89).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance garlic extract EFSA Journal 2020;18(6):6116 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,6116.

(7)  2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/605, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas (OL L 101, 2018 4 20, p. 33).

(8)  2020 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1160, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų aliuminio amonio sulfato, aliuminio silikato, kraujo miltų, kalcio karbonato, anglies dioksido, arbatmedžio ekstrakto, riebalų distiliavimo likučio, riebalų rūgščių nuo C7 iki C20, česnakų ekstrakto, giberelino rūgšties, giberelino, hidrolizuotų baltymų, geležies sulfato, diatomito (infuzorinės žemės), augalinių aliejų/rapsų aliejaus, kalio hidrokarbonato, kvarcinio smėlio, žuvų taukų, gyvūninių arba augalinių kvapu atbaidančių medžiagų/avių riebalų, drugių (Lepidoptera) būrio atstovų linijinės grandinės feromonų, tebukonazolio ir karbamido patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 257, 2020 8 6, p. 29).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas  (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Česnakų ekstraktas

Žymens sudedamosios dalys:

dialilsulfidas (DAS1), dialildisulfidas (DAS 2),

dialiltrisulfidas (DAS3), dialiltetrasulfidas (DAS 4)

Česnakų ekstraktas

1 000 g/kg

2021 m. kovo 1 d.

2036 m. vasario 29 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atsižvelgiant į siūlomas ir pagrindžiamas naudojimo paskirtis (kaip išvardyta II priedėlyje), buvo nustatyta ši problema, kuriai visos valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį trumpuoju laikotarpiu atitinkamai išduodamos, keisdamos ar panaikindamos registraciją:

vandens organizmams keliama rizika.

CAS Nr. 8000-78-0;

8008-99-9

CIPAC Nr. 916


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A dalyje išbraukiamas česnakų ekstraktui skirtas 231 įrašas;

2)

B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„144

Česnakų ekstraktas Žymens sudedamosios dalys: dialilsulfidas (DAS1), dialildisulfidas (DAS 2), dialiltrisulfidas (DAS3), dialiltetrasulfidas (DAS 4)

Česnakų ekstraktas

1 000 g/kg

2021 m. kovo 1 d.

2036 m. vasario 29 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į česnakų ekstrakto patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atsižvelgiant į siūlomas ir pagrindžiamas naudojimo paskirtis (kaip išvardyta II priedėlyje), buvo nustatyta ši problema, kuriai visos valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį trumpuoju laikotarpiu atitinkamai išduodamos, keisdamos ar panaikindamos registraciją:

vandens organizmams keliama rizika.“

CAS Nr. 8000-78-0

8008-99-9

CIPAC Nr. 916


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitoje.


2021 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/130

2021 m. vasario 3 d.

kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusio Jungtinės Karalystės įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (3) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus (toliau – prekės) į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad importuoti prekes į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius laikomi neužkrėstais labai patogenišku paukščių gripu (LPPG);

(3)

pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, pasibaigus Susitarime dėl išstojimo numatytam pereinamajam laikotarpiui direktyvos 2002/99/EB ir 2009/158/EB ir jomis grindžiami Komisijos aktai taikomi su Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje;

(4)

todėl į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelės sąrašą Jungtinė Karalystė, išskyrus Šiaurės Airiją, įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios tam tikrų teritorijos dalių, atsižvelgiant į LPPG protrūkius, leidžiama tam tikras naminių paukščių prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu. Tas Jungtinės Karalystės suskirstymas į regionus nustatytas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/24 (4), I priedo 1 dalyje;

(5)

2021 m. sausio 27 d. Jungtinė Karalystė patvirtino, kad Velse esančioje Anglesio saloje esančiame naminių paukščių ūkyje nustatytas H5N8 potipio LPPG;

(6)

Jungtinės Karalystės veterinarijos tarybos aplink užkrėstą ūkį nustatė 10 km kontrolės zoną ir įgyvendino likvidavimo strategiją, kad kontroliuotų LPPG atvejus ir apribotų tos ligos plitimą. Be to, Jungtinės Karalystės veterinarijos tarnybos patvirtino, kad jos nedelsdamos sustabdė veterinarijos sertifikatų išdavimą prekių siuntoms, kurias buvo ketinama eksportuoti į Sąjungą iš visos Jungtinės Karalystės teritorijos, išskyrus Šiaurės Airiją;

(7)

Jungtinė Karalystė pateikė Komisijai informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę padėtį ir apie priemones, kurių ji ėmėsi, siekdama užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui, ir Komisija šią informaciją įvertino. Remiantis tuo vertinimu tikslinga apriboti prekių įvežimą į Sąjungą iš LPPG užkrėstos Velso teritorijos, kuriai Jungtinės Karalystės veterinarijos tarnybos taiko apribojimus dėl dabartinio protrūkio;

(8)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epidemiologinę padėtį šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Jungtinės Karalystės įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(9)

todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(4)  2021 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/24, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusio Jungtinės Karalystės įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (OL L 11, 2021 1 14, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje Jungtinės Karalystės įrašas pakeičiamas taip:

„GB – Jungtinė Karalystė  (*1)

GB-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

Visa Jungtinės Karalystės teritorija, išskyrus GB-2 teritoriją

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Jungtinės Karalystės teritorija, atitinkanti:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Šiaurės Jorkšyro grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N54.30 ir W1.47

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 6

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 6

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 6

 

 

 

GB-2.2

Šiaurės Jorkšyro grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N54.29 ir W1.45

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 8

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 8

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 8

 

 

 

GB-2.3

Norfolko grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N52.49 ir E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 10

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 10

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 10

 

 

 

GB-2.4

Norfolko grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N52.72 ir E0.15

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 11

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 11

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 11

 

 

 

GB-2.5

Derbišyro grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N52.93 ir W1.57

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 17

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 17

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 17

 

 

 

GB-2.6

Šiaurės Jorkšyro grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N54.37 ir W2.16

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 19

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 19

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 19

 

 

 

GB-2.7

Orknio salos:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N59.28 ir W2.44

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 20

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 20

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 20

 

 

 

GB-2.8

Dorseto grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N51.06 ir W2.27

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 20

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 20

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 20

 

 

 

GB-2.9

Norfolko grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N52.52 ir E0.96

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 23

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 23

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 23

 

 

 

GB-2.10

Norfolko grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N52.52 ir E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 28

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 28

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 28

 

 

 

GB-2.11

Norfolko grafystė:

teritorija 10,4 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N52.53 ir E0.66

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 2 7

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 2 7

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 2 7

 

 

 

GB-2.12

Devono grafystė:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N50.70 ir W3.36

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 31

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 1

2021 1 31

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 1

2021 1 31

 

 

 

GB-2.13

Netoli Amlucho, Anglesio sala, Velsas:

teritorija 10 km spinduliu nuo WGS84, GPS koordinatės N53.38 ir W4.30

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021 1 27

 

A

 

 

WGM

 

P2

2021 1 27

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021 1 27

 

 

 

 


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Šiaurės Airijos.“.


2021 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/131

2021 m. vasario 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (1), ypač į jo 11 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priede išvardytos viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, buvusios Irako Vyriausybės įstaigos ir organizacijos, kuriems pagal tą reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių, kurie 2003 m. gegužės 22 d. buvo laikomi už Irako ribų, įšaldymas;

(2)

po techninės Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedo peržiūros, viena organizacija turėtų būti išbraukta iš asmenų ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Generalinis direktorius

Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6.


PRIEDAS

Iš Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedo išbraukiamas šis įrašas:

„67.

IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adresas: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.“