ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 437

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. gruodžio 28d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu

1

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2221, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su papildomais ištekliais ir įgyvendinimo taisyklėmis, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU)

30

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2222, dėl tam tikrų geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektų, susijusių su tarpvalstybine infrastruktūra, jungiančia Sąjungą ir Jungtinę Karalystę per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį ( 1 )

43

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2223, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumu

49

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2224, dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje po pereinamojo laikotarpio, numatyto Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, pabaigos ( 1 )

74

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2225, dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, numatytam Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ( 1 )

86

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2226, dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos numatyto pereinamojo laikotarpio pabaiga ( 1 )

97

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2227, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403, kiek tai susiję su Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtais žvejybos leidimais ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomomis žvejybos operacijomis

102

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/2228, dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.)

108

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/2229, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. ( 1 )

116

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2230, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

120

 

*

2020 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2231, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

135

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/2232, dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl sprendimo, kuriuo sudaromas 25 asmenų, norinčių ir galinčių pagal Susitarimą būti arbitražo kolegijos nariais, sąrašas, priėmimo ir dėl asmenų, norinčių ir galinčių pagal Susitarimą būti arbitražo kolegijos nariais iš Sąjungos, rezervo sąrašo

182

 

*

2020 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/2233, dėl grįžtamųjų lėšų, gaunamų iš AKR investicinės priemonės operacijų įgyvendinant 9-ąjį, 10-ąjį ir 11-ąjį Europos plėtros fondus, skyrimo

188

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2220

2020 m. gruodžio 23 d.

kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Komisijos pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. buvo siekiama sukurti tvirtą Sąjungos sistemą, būtiną siekiant užtikrinti, kad BŽŪP išliktų bendra politika, kurioje būtų užtikrintos vienodos sąlygos, kartu valstybėms narėms taip pat suteikiant didesnę atsakomybę už tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir galutines reikšmes. Todėl valstybės narės turi parengti BŽŪP strateginius planus ir juos įgyvendinti po to, kai juos patvirtins Komisija;

(2)

teisėkūros procedūra dėl Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl BŽŪP po 2020 m. nebuvo užbaigta pakankamai anksti, kad valstybės narės ir Komisija galėtų parengti visus elementus, kurie yra būtini siekiant naująją teisinę sistemą ir BŽŪP strateginius planus taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d., kaip iš pradžių siūlė Komisija. Toks vėlavimas nulėmė netikrumą ir riziką ūkininkams Sąjungoje ir visam Sąjungos žemės ūkio sektoriui. Siekiant sumažinti šį netikrumą ir išlaikyti kaimo vietovių ir regionų gyvybingumą, taip pat prisidėti prie aplinkos tvarumo, šiame reglamente turėtų būti numatytas tolesnis dabartinės 2014–2020 m. BŽŪP sistemos (toliau – dabartinė BŽŪP sistema) taisyklių taikymas ir nenutrūkstamas išmokų ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams teikimas, taip užtikrinant nuspėjamumą ir stabilumą pereinamuoju laikotarpiu 2021 m. ir 2022 m. (toliau – pereinamasis laikotarpis), kol bus pradėta taikyti naujoji teisinė sistema, apimanti laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. (toliau – naujoji teisinė sistema);

(3)

kadangi vis dar reikia užbaigti teisėkūros procedūrą dėl Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl BŽŪP po 2020 m., o valstybės narės vis dar turi parengti BŽŪP strateginius planus ir reikia konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais, dabartinė BŽŪP sistema turėtų būti toliau taikoma papildomą dvejų metų laikotarpį. Pereinamojo laikotarpio tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas paramos gavėjams sklandžiai pereiti į naują programavimo laikotarpį ir numatyti galimybę atsižvelgti į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą dėl Europos žaliojo kurso (toliau – Europos žaliasis kursas);

(4)

siekiant užtikrinti, kad 2021 m. ir 2022 m. ūkininkai ir kiti paramos gavėjai galėtų gauti Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramą, Sąjunga turėtų toliau teikti tokią paramą pereinamuoju laikotarpiu pagal dabartinės BŽŪP sistemos sąlygas. Dabartinė BŽŪP sistema buvo nustatyta visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1303/2013 (4), (ES) Nr. 1305/2013 (5), (ES) Nr. 1306/2013 (6), (ES) Nr. 1307/2013 (7) ir (ES) Nr. 1308/2013 (8);

(5)

šiuo reglamentu valstybėms narėms turėtų būti suteikta pakankamai laiko parengti savo atitinkamus BŽŪP strateginius planus, taip pat sudarytos palankesnės sąlygos sukurti administracines struktūras, kurios būtinos norint sėkmingai įgyvendinti naująją teisinę sistemą, visų pirma suteikiant galimybę padidinti techninę pagalbą. Visi BŽŪP strateginiai planai turėtų būti parengti taip, kad galėtų įsigalioti pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, siekiant, jog ūkininkavimo sektoriui būtų užtikrintas labai reikalingas stabilumas ir tikrumas;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga turėtų toliau remti kaimo plėtrą visu pereinamuoju laikotarpiu, valstybės narės turėtų turėti galimybę savo pratęstas kaimo plėtros programas finansuoti iš atitinkamų 2021 m. ir 2022 m. biudžeto asignavimų. Pratęstomis programomis turėtų būti užtikrinta bent tokia pati bendra EŽŪFKP įnašo dalis, kuri skirta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 59 straipsnio 6 dalyje nurodytoms priemonėms, atsižvelgiant į Europos žaliajame kurse nustatytus naujus užmojus;

(7)

Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos bendros taisyklės, taikomos EŽŪFKP ir kitiems fondams, veikiantiems pagal bendrą sistemą. Tas reglamentas turėtų būti toliau taikomas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir 2021 bei 2022 programavimo metais EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms;

(8)

Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatyti įgyvendinimo ataskaitų, metinių peržiūrų posėdžių, ex post vertinimų ir apibendrinamųjų ataskaitų, išlaidų tinkamumo finansuoti ir įsipareigojimų panaikinimo, taip pat biudžetinių įsipareigojimų terminai taikomi tik 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Tie terminai turėtų būti pritaikyti siekiant atsižvelgti į tai, kad pratęsta laikotarpio, per kurį turėtų būti įgyvendinamos su EŽŪFKP parama susijusios programos, trukmė;

(9)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1310/2013 (9) ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 807/2014 (10) nustatyta, kad išlaidos, susijusios su tam tikrais ilgalaikiais įsipareigojimais, prisiimtais remiantis tam tikrais reglamentais, pagal kuriuos parama kaimo plėtrai buvo teikiama prieš pradedant taikyti Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu tam tikromis sąlygomis turėtų būti toliau padengiamos EŽŪFKP lėšomis. Be to, tos išlaidos atitinkamų teisinių įsipareigojimų galiojimo laikotarpiu tomis pačiomis sąlygomis toliau turėtų būti tinkamos finansuoti 2021 ir 2022 programavimo metais. Dėl teisinio aiškumo ir tikrumo taip pat turėtų būti paaiškinta, kad teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal ankstesnes priemones, atitinkančias Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 nustatytas priemones, kurioms taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema, turėtų būti taikoma ta integruota administravimo ir kontrolės sistema ir kad su tais teisiniais įsipareigojimais susijusios išmokos turėtų būti išmokėtos laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.;

(10)

EŽŪFKP lėšomis turėtų būti galima padengti gebėjimų stiprinimo ir parengiamųjų veiksmų, kuriais remiamas bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų rengimas ir būsimas įgyvendinimas pagal naująją teisinę sistemą, išlaidas;

(11)

2015 m. paskirstydamos teises į išmokas arba perskaičiuodamos teises į išmokas valstybių narių, išlaikančių esamas teises į išmokas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kai kurios valstybės narės padarė klaidų nustatydamos teisių į išmokas skaičių arba vertę. Daugelis šių klaidų (net jei jos buvo padarytos tik vieno ūkininko atžvilgiu) turi įtakos visų ūkininkų ir visų metų teisių į išmokas vertei. Kai kurios valstybės narės padarė klaidų ir po 2015 m., paskirstydamos teises į išmokas iš rezervo, pavyzdžiui, apskaičiuodamos vidutinę vertę. Tokiems reikalavimų nesilaikymo atvejams paprastai taikoma finansinė pataisa, kol atitinkama valstybė narė imasi taisomųjų priemonių. Atsižvelgiant į laikotarpį, praėjusį nuo pirmojo paskirstymo, valstybių narių pastangas nustatyti ir, kai aktualu, ištaisyti teisių į išmokas klaidas, taip pat siekiant teisinio aiškumo, nuo tam tikros dienos teisių į išmokas skaičius ir vertė turėtų būti laikomi teisėtais ir tvarkingais;

(12)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 24 straipsnio 6 dalį valstybėms narėms buvo suteikta galimybė skiriant teises į išmokas taikyti sumažinimo koeficientą reikalavimus atitinkantiems hektarams, kurie apima daugiamečius žolynus, esančius vietovėse, kuriose esama sudėtingų klimato sąlygų. Alpių ganyklos dažnai tvarkomos kolektyviai, todėl plotai skirstomi kasmet ir dėl to atitinkamų valstybių narių ūkininkai susiduria su dideliu netikrumu. Paaiškėjo, kad šios sistemos įgyvendinimas yra ypač sudėtingas, visų pirma kiek tai susiję su tikslia atitinkamų plotų apibrėžtimi. Kadangi teisių į išmokas vertė plotuose, kuriuose sumažinimo koeficientas netaikomas, priklauso nuo teisių į išmokas sumos nustatytuose plotuose, šis netikrumas vėliau paveikia visus ūkininkus atitinkamose valstybėse narėse. Siekiant stabilizuoti tose valstybėse narėse šiuo metu taikomą sistemą ir kuo anksčiau užtikrinti teisinį tikrumą visiems ūkininkams atitinkamose valstybėse narėse, atitinkamos valstybės narės turėtų galėti laikyti visų anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. visiems ūkininkams skirtų teisių į išmokas vertę ir skaičių teisėtais ir tvarkingais. Tų teisių į išmokas vertė, nedarant poveikio jokioms teisių gynimo priemonėms, kuriomis gali naudotis atskiri paramos gavėjai, turėtų būti 2019 kalendorinių metų vertė, galiojanti 2019 m. gruodžio 31 d.;

(13)

teisių į išmokas patvirtinimas nereiškia, kad siekiant užtikrinti Sąjungos biudžeto apsaugą nuo reikalavimų neatitinkančių išlaidų valstybės narės atleidžiamos nuo atsakomybės pagal EŽŪGF pasidalijamojo valdymo principą. Taigi teisių į išmokas, skirtų ūkininkams anksčiau nei 2021 m. sausio 1 d. arba, išimties tvarka, anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d., patvirtinimas neturėtų daryti poveikio Komisijos įgaliojimams priimti sprendimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnyje, susijusius su neteisėtai išmokėtomis sumomis, skirtomis bet kuriems kalendoriniams metams iki 2020 m. imtinai arba, išimties tvarka, iki 2019 m. imtinai, dėl klaidų, susijusių su tų teisių į išmokas skaičiumi arba verte;

(14)

atsižvelgiant į tai, kad BŽŪP naujoji teisinė sistema dar nepriimta, turėtų būti aiškiai įvardinta, kad turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, reglamentuojančios perėjimą nuo dabartinių paramos, teikiamos daugiamečiu pagrindu, sistemų prie naujosios teisinės sistemos;

(15)

kad nebūtų didelio įsipareigojimų perkėlimo iš dabartinio kaimo plėtros programavimo laikotarpio į BŽŪP strateginius planus, naujų daugiamečių įsipareigojimų, susijusių su agrarinės aplinkosaugos ir klimato sritimi, ekologiniu ūkininkavimu ir gyvūnų gerove, trukmė paprastai turėtų būti ne ilgesnė kaip treji metai. Nuo 2022 m. dabartiniai įsipareigojimai turėtų būti pratęsti ne ilgiau kaip vieniems metams;

(16)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 31 straipsnio 5 dalyje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis siekiama palengvinti laipsnišką išmokų panaikinimą vietovėse, kurios dėl naujų ribų nustatymo kriterijų taikymo nebebūtų laikomos vietovėmis, kuriose esama gamtinių kliūčių. Tokios išmokos turėjo būti mokamos iki 2020 m. ir ne ilgiau kaip ketverius metus. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (11) pradinis tokių vietovių naujų ribų nustatymo terminas pratęstas iki 2019 m. Valstybių narių, nustačiusių ribų nustatymą 2018 m. ir 2019 m., ūkininkų atžvilgiu išmokų laipsniško panaikinimo laikotarpis negalėjo pasiekti maksimalaus ketverių metų laikotarpio. Siekiant tęsti laipsnišką išmokų panaikinimą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama toliau jas mokėti 2021 m. ir 2022 m., kai taikytina. Siekiant užtikrinti tinkamą išmokų už hektarą lygį pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 31 straipsnio 5 dalį, 2021 m. ir 2022 m. turėtų būti nustatytas 25 EUR už hektarą išmokos dydis;

(17)

kadangi dėl klimato kaitos ir padidėjusio kainų svyravimo ūkininkai susiduria su vis didesne ekonomine rizika ir rizika aplinkai, Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 numatyta rizikos valdymo priemonė, skirta padėti ūkininkams mažinti šią riziką. Ta priemonė apima finansinius įnašus į savitarpio pagalbos fondus ir pajamų stabilizavimo priemonę. Siekiant užtikrinti, kad ūkininkams visoje Sąjungoje būtų taikomos vienodos sąlygos, nebūtų iškraipoma konkurencija ir būtų vykdomi tarptautiniai Sąjungos įsipareigojimai, paramos skyrimui pagal tą priemonę buvo numatytos specialios sąlygos. Siekiant toliau skatinti tos priemonės naudojimą visų sektorių ūkininkų atžvilgiu, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė sumažinti 30 % ribą, pagal kurią ūkininkams skiriama kompensacija už produkcijos ar pajamų sumažėjimą, taikomą atitinkamai priemonei, tačiau ją sumažinant iki ne mažiau kaip 20 %;

(18)

COVID-19 protrūkio poveikis ūkininkams ir kaimo verslams – beprecedentis. Valstybėse narėse taikomų didelių judėjimo apribojimų pratęsimas, taip pat privalomas parduotuvių, lauko prekyviečių, restoranų ir kitų apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų uždarymas lėmė ekonominį sukrėtimą žemės ūkio sektoriuje ir kaimo bendruomenėse ir sukėlė likvidumo ir grynųjų pinigų srautų problemų ūkininkams ir smulkiems verslams, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu, rinkodara arba plėtojimu. Siekiant reaguoti į dėl COVID-19 protrūkio kilusios krizės poveikį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39b straipsnyje nurodytos priemonės taikymo trukmė turėtų būti pratęsta, kad būtų išspręstos likvidumo problemos, dėl kurių kyla pavojus ūkininkavimo veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimu, rinkodara arba plėtojimu užsiimančių smulkių verslų veiklos tęstinumui. Parama tai priemonei turėtų būti finansuojama iki 2 % iš EŽŪFKP lėšų, skirtų valstybėms narėms 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu;

(19)

siekiant išvengti padėties, kai bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai skirtos lėšos 2021 ir 2022 programavimo metais yra nepanaudojamos, valstybės narės, kurios naudojasi galimybe tiesioginėms išmokoms skirtas sumas perkelti prie kaimo plėtrai skirtų sumų, turėtų turėti galimybę taikyti 5 %, o Kroatijos atveju – 2,5 %, mažiausią sumą, skiriamą bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai, tik EŽŪFKP įnašui, skiriamam iki 2022 m. gruodžio 31 d. pratęstai kaimo plėtros programai ir apskaičiuotam prieš perkeliant tiesioginėms išmokoms skirtas sumas;

(20)

pagal Tarybos reglamentą (ES) 2020/2094 (12) kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė (toliau – EURI) atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (toliau – EURI reglamentas), 2021 ir 2022 metams turėtų būti skirta papildomų išteklių COVID-19 krizės poveikiui ir jos pasekmėms Sąjungos žemės ūkio sektoriui ir kaimo vietovėms šalinti;

(21)

atsižvelgiant į precedento neturinčius iššūkius, su kuriais dėl COVID-19 krizės susiduria Sąjungos žemės ūkio sektorius ir kaimo vietovės, pagal EURI teikiami papildomi ištekliai turėtų būti naudojami priemonėms pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 finansuoti, sudarant sąlygas atspariam, tvariam ir skaitmeniniam ekonomikos gaivinimui, atsižvelgiant į Sąjungos aplinkos ir klimato srities įsipareigojimų tikslus ir naujus užmojus, išdėstytus Europos žaliajame kurse;

(22)

todėl valstybės narės neturėtų mažinti esamų kaimo plėtros programų užmojų aplinkos srityje. Jos turėtų užtikrinti tokią pat papildomų išteklių bendrą dalį, kokią savo kaimo plėtros programose jos rezervavo aplinkai ir klimatui ypač naudingoms priemonėms iš EŽŪFKP įnašo („reikalavimų nemažinimo principas“). Be to, bent 37 % pagal EURI numatytų papildomų išteklių turėtų būti skirta priemonėms, kurios yra ypač naudingos aplinkai ir klimatui, taip pat gyvūnų gerovei ir iniciatyvai „LEADER“. O bent 55 % tų papildomų išteklių turėtų būti skirta priemonėms, kuriomis skatinama ekonominė ir socialinė plėtra kaimo vietovėse, t. y. investicijoms į materialųjį turtą, ūkių ir verslo plėtrą, paramai pagrindinėms paslaugoms bei kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse ir bendradarbiavimui;

(23)

tuo atveju, jei valstybės narės negali kitu būdu laikytis reikalavimų nemažinimo principo, joms turėtų būti suteikta galimybė nukrypti nuo pareigos skirti bent 55 % pagal EURI gaunamų papildomų išteklių priemonėms, kuriomis remiama ekonominė ir socialinė plėtra kaimo vietovėse, ir, pageidautina, kad jos remtų priemones, kurios yra ypač naudingos aplinkai ir klimatui, Tačiau, siekiant suteikti valstybėms narėms pakankamai lankstumo, valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę nukrypti nuo reikalavimų nemažinimo principo tų papildomų išteklių atžvilgiu tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti tą 55 % pareigą;

(24)

papildomiems ištekliams pagal EURI taikomos konkrečios sąlygos. Todėl tie papildomi ištekliai turėtų būti programuojami ir stebimi atskirai nuo Sąjungos paramos kaimo plėtrai, kartu, kaip įprasta, taikant Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 nustatytas taisykles. Taigi, tie papildomi ištekliai turėtų būti naudojami pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 ir to reglamento kontekste turėtų būti laikomi sumomis, kuriomis finansuojamos EŽŪFKP priemonės. Vadinasi, turėtų būti taikomos Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 nustatytos taisyklės, įskaitant kaimo plėtros programų pakeitimų taisykles, Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 nustatytos taisyklės, įskaitant automatinio įsipareigojimų panaikinimo taisykles, ir Reglamente (ES) Nr. 1307/2013 nustatytos taisyklės, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip;

(25)

siekiant užtikrinti tinkamą papildomų išteklių, teikiamų pagal EURI, sverto poveikį, turėtų būti nustatyta konkreti didžiausia bendro Sąjungos finansavimo dalis, taip pat didesnis paramos lygis investicijoms, kuriomis prisidedama prie atsparaus, tvaraus ir skaitmeninio ekonomikos gaivinimo, ir parama jauniesiems ūkininkams;

(26)

kad pereinamuoju laikotarpiu būtų užtikrintas tęstinumas, 2021 m. ir 2022 m. turėtų būti išlaikytas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas. Į tą rezervą turėtų būti įtraukta atitinkama rezervo suma 2021 ir 2022 metams;

(27)

kalbant apie išankstinio finansavimo iš EŽŪFKP tvarką, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad nei pratęsus pagal šį reglamentą EŽŪFKP remiamų programų galiojimą iki 2022 m. gruodžio 31 d., nei suteikus papildomų išteklių pagal EURI reglamentą, atitinkamoms programoms neturėtų būti suteiktas papildomas išankstinis finansavimas;

(28)

šiuo metu Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 11 straipsnyje numatyta valstybių narių pareiga pranešti tik apie pagal tą straipsnį priimtus jų sprendimus ir visas numatomas gauti lėšas sumažinus konkrečiais kalendoriniais metais ūkininkui skirtinų tiesioginių išmokų sumos dalį, viršijančią 150 000 EUR, 2015–2020 metais. Siekiant užtikrinti dabartinės sistemos tęstinumą, valstybės narės taip pat turėtų pranešti apie pagal tą straipsnį priimtus savo sprendimus ir visas numatomas gauti lėšas sumažinus išmokas 2021 ir 2022 kalendoriniais metais;

(29)

remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsniu valstybės narės gali atlikti 2014–2020 kalendoriniais metais tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai skirtų lėšų tarpusavio perkėlimus. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų laikytis savo strategijos, turėtų būti galima lanksčiai tarp ramsčių perkelti ir 2021 kalendoriniams metams (2022 finansiniams metams) bei 2022 kalendoriniams metams (2023 finansiniams metams) skirtas lėšas;

(30)

kad Komisija galėtų nustatyti biudžeto viršutines ribas pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 1 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 42 straipsnio 2 dalį, 49 straipsnio 2 dalį, 51 straipsnio 4 dalį ir 53 straipsnio 7 dalį, būtina, kad valstybės narės apie savo sprendimus dėl 2021 kalendorinių metų finansinių asignavimų pagal kiekvieną sistemą praneštų ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o dėl 2022 kalendorinių metų – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d.;

(31)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 5 dalyje numatytas linijinis teisių į išmokas vertės koregavimas, jei vienų metų bazinės išmokos sistemos viršutinė riba skiriasi nuo ankstesniais metais nustatytos viršutinės ribos dėl valstybių narių priimtų tam tikrų sprendimų, darančių poveikį bazinės išmokos sistemos viršutinei ribai. To reglamento II priedo, susijusio su nacionalinėmis viršutinėmis ribomis, pratęsimas po 2020 kalendorinių metų ir nuo tos datos galimi kasmetiniai pokyčiai gali daryti poveikį bazinės išmokos sistemos viršutinei ribai. Todėl, kad valstybės narės galėtų laikytis to reglamento 22 straipsnio 4 dalyje nustatyto įpareigojimo, kad bendra visų teisių į išmokas ir rezervų vertės suma būtų lygi bazinės išmokos sistemos viršutinei ribai, tikslinga nustatyti, kad linijinis koregavimas būtų pritaikytas prie to reglamento II priedo pratęsimo arba jo pakeitimų pereinamuoju laikotarpiu. Be to, siekiant valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo, tikslinga leisti joms pritaikyti teisių į išmokas arba rezervo vertę, galimai taikant skirtingus koregavimo koeficientus;

(32)

pagal dabartinę teisinę sistemą valstybės narės 2014 m. pranešė apie savo sprendimus iki 2020 kalendorinių metų, susijusius su bazinės išmokos sistemos metinių nacionalinių viršutinių ribų paskirstymu tarp regionų, ir apie galimus metinius laipsniškus pakeitimus Reglamentu (ES) Nr. 1307/2013 nustatytu laikotarpiu. Būtina, kad valstybės narės taip pat praneštų apie šiuos sprendimus, susijusius su 2021 ir 2022 kalendoriniais metais;

(33)

vidaus konvergencijos mechanizmas – pagrindinis procesas, kuriuo siekiama teisingiau paskirstyti tiesioginę paramą ūkininkų pajamoms. Pavienius didelius skirtumus, grindžiamus istoriškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dydžiais, vis sunkiau pagrįsti. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 pagrindinį vidaus konvergencijos modelį nuo 2015 m. nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis valstybės narės taiko visoms teisėms į išmokas vienodą fiksuotąją normą. Tačiau siekiant užtikrinti, kad perėjimas prie vienodos vertės būtų sklandesnis, buvo nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, kuria remdamosi valstybės narės nuo 2015 m. iki 2019 m. galėjo diferencijuoti teisių į išmokas vertes taikydamos dalinę konvergenciją (vadinamąjį tunelio modelį). Kai kurios valstybės narės ta nukrypti leidžiančia nuostata pasinaudojo. Kad būtų toliau tęsiamas procesas siekiant teisingesnio tiesioginių išmokų paskirstymo, valstybės narės turėtų galėti tęsti artėjimą prie nacionalinio arba regioninio vidurkio po 2019 m., užuot taikiusios vienodą fiksuotąją normą arba išlaikiusios 2019 m. teisių į išmokas vertės lygį. Todėl ta galimybė valstybėms narėms turėtų būti taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d. Valstybės narės turėtų kasmet Komisijai pranešti apie savo sprendimą dėl kitų metų;

(34)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl visų teisių į išmokas koregavimo, kurios yra iš dalies keičiamos šiuo reglamentu, turėtų būti taikomos atgaline data nuo 2020 m. sausio 1 d, kad būtų aišku, jog po 2019 m. valstybės narės galėjo suvienodinti savo teises į išmokas;

(35)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 30 straipsnyje numatyta, kad iš rezervo paskirtų teisių į išmokas vertė kasmet laipsniškai keičiama atsižvelgiant į to reglamento II priede nustatytų nacionalinių viršutinių ribų metinius etapus pagal daugiamečio rezervo valdymo principą. Tos taisyklės turėtų būti pritaikytos, kad būtų galima iš dalies pakeisti visų skirtų teisių į išmokas ir rezervo vertę, kad ji būtų pakoreguota pagal II priede nurodytos sumos dvejų metų pokytį. Valstybėse narėse, nusprendusiose toliau taikyti vidaus konvergenciją, ta vidaus konvergencija yra įgyvendinama kasmet. Paskirstymo metais turi būti nustatyta tik einamųjų 2020, 2021 ir 2022 kalendorinių metų teisių į išmokas vertė. Teisių į išmokas, kurios bus skiriamos iš rezervo konkrečiais metais, vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama atlikus galimą rezervo koregavimą pagal to reglamento 22 straipsnio 5 dalį. Visais vėlesniais metais teisių į išmokas, kurios skiriamos iš rezervo, vertė turėtų būti pritaikoma pagal to reglamento 22 straipsnio 5 dalį;

(36)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 36 straipsnyje numatytas vienkartinės išmokos už plotus sistemos taikymas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tikslinga leisti pratęsti vienkartinės išmokos už plotus sistemos taikymą 2021 ir 2022 metais;

(37)

atsižvelgiant į tai, kad šiame reglamente išdėstytas Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II priedo pakeitimas įsigalios per vėlai, kad valstybės narės galėtų laikytis pirminio termino dėl tam tikrų su pranešimais susijusių pareigų 2020 m., būtina atidėti terminą, iki kurio valstybės narės turi priimti sprendimą pirmą kartą įvesti perskirstymo išmoką nuo 2021 m. arba 2022 m. ir pranešti apie šį sprendimą Komisijai. Tikslinga nustatyti šį terminą taip, kad jis būtų toks pat kaip sprendimų, susijusių su lankstumu tarp ramsčių, priėmimo terminas;

(38)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 37 straipsnį valstybės narės, taikančios vienkartinės išmokos už plotus sistemą, gali nuspręsti skirti pereinamojo laikotarpio nacionalinę pagalbą 2015–2020 m. laikotarpiu, kad būtų išvengta staigaus ir didelio paramos sumažėjimo tuose sektoriuose, kuriems iki 2014 m. buvo skiriama pereinamojo laikotarpio nacionalinė pagalba. Siekiant užtikrinti, kad pereinamuoju laikotarpiu tokia pagalba ir toliau atliktų vaidmenį remiant ūkininkų pajamas tuose konkrečiuose sektoriuose, reikėtų nustatyti nuostatą, kad ta pagalba būtų toliau teikiama laikantis tų pačių sąlygų ir apribojimų, kaip 2015–2020 m. laikotarpiu;

(39)

dėl teisinio tikrumo turėtų būti paaiškinta, kad Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 41 ir 42 straipsniais valstybėms narėms leidžiama kasmet peržiūrėti savo sprendimus dėl perskirstymo išmokos. Peržiūros terminas, taikytinas 2021 m. ir 2022 m. turėtų būti nustatytas taip, kad jis būtų toks pat kaip sprendimų, susijusių su lankstumu tarp ramsčių, priėmimo terminas;

(40)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 52 straipsnio 10 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais valstybėms narėms leidžiama nuspręsti, kad savanoriška susietoji parama gali būti toliau mokama iki 2020 m. remiantis gamybos vienetais, kuriems tokia parama buvo teikiama praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Tais įgaliojimais siekiama užtikrinti kuo didesnį Sąjungos sistemų, skirtų sektoriams, kuriuose gali būti patiriamas struktūrinis rinkos disbalansas, suderinamumą. Todėl tikslinga pratęsti tuos įgaliojimus, kad jie taip pat apimtų 2021 ir 2022 metus;

(41)

atsižvelgiant į tai, kad šiame reglamente išdėstytas Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II priedo pakeitimas įsigalios per vėlai, kad valstybės narės galėtų laikytis pirminio termino dėl tam tikrų su pranešimais susijusių pareigų 2020 m., būtina atidėti terminą, iki kurio valstybės narės turi priimti sprendimą pirmą kartą įvesti savanorišką susietąją paramą nuo 2021 m. arba 2022 m. ir pranešti apie tą sprendimą Komisijai. Tikslinga nustatyti šį terminą taip, kad jis būtų toks pat kaip sprendimų, susijusių su lankstumu tarp ramsčių, priėmimo terminas. Lygiai taip pat valstybių narių sprendimų toliau teikti ar nutraukti savanorišką susietąją paramą 2021 ir 2022 metais priėmimo terminas ir pranešimo apie tą sprendimą Komisijai terminas turėtų būti atidėti iki tos pačios datos;

(42)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 54 straipsnyje nustatyti valstybių narių pranešimų, susijusių su savanoriška susietąja parama, elementai. Tikslinga paaiškinti, kad tie pranešimai dėl 2021 ir 2022 kalendorinių metų turėtų apimti nacionalinės viršutinės ribos procentinę dalį, naudojamą tai paramai 2021 ir 2022 metais finansuoti;

(43)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatomos bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklės ir į jį įtrauktos tam tikros pagalbos sistemos. Komisijos pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl BŽŪP po 2020 m. numatyta, kad tos pagalbos sistemos turi būti įtrauktos į būsimus valstybių narių BŽŪP strateginius planus. Siekiant užtikrinti sklandų tų pagalbos sistemų integravimą į būsimą BŽŪP, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl kiekvienos iš tų pagalbos sistemų trukmės tuo atveju, kai pereinamuoju laikotarpiu jų taikymas turės būti pratęstas. Todėl, kiek tai susiję su pagalbos sistema, taikoma alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje, dabartinės darbo programos, parengtos laikotarpiui nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., turėtų būti tęsiamos naujomis darbo programomis laikotarpiui nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Esamos veiklos programos vaisių ir daržovių sektoriuje, kurių maksimalios – penkerių metų – trukmės laikotarpis dar nesibaigė, gali būti pratęstos tik iki 2022 m. gruodžio 31 d. Naujos veiklos programos vaisių ir daržovių sektoriuje turėtų būti tvirtinamos ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Esamos nacionalinės bitininkystės sektoriaus programos, parengtos laikotarpiui nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d., turėtų būti pratęstos iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(44)

dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės vynuogių augintojai, turintys leidimus sodinti naujus vynmedžius arba atsodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., paskutiniais jų galiojimo metais iš esmės negalėjo pasinaudoti šiais leidimais taip, kaip buvo planuojama. Siekiant išvengti tų leidimo praradimo ir sumažinti riziką, kad pablogės sąlygos, kuriomis turėtų būti vykdomas sodinimas, būtina leisti pratęsti leidimų sodinti naujus vynmedžius arba atsodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., galiojimą. Todėl visi leidimai sodinti naujus vynmedžius arba atsodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., turėtų būti pratęsti iki 2021 m. gruodžio 31 d. Be to, atsižvelgiant į rinkos perspektyvų pokyčius, leidimų sodinti, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., turėtojai turėtų turėti galimybę nepasinaudoti savo leidimais netaikant jiems administracinių nuobaudų;

(45)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostata dėl leidimų sodinti naujus vynmedžius ar juos atsodinti, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., iš dalies pakeista šiuo reglamentu, dėl COVID-19 pandemijos sukeltų sutrikimų ir sunkumų, susijusių su tų leidimų sodinti naudojimu, turėtų būti taikoma atgaline data nuo 2020 m. sausio 1 d.;

(46)

2013 m. buvo nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo ankstesnės vyninių vynuogių sodinimo teisių tvarkos prie naujos leidimų sodinti sistemos, visų pirma siekiant išvengti pernelyg didelio sodinimo atvejų skaičiaus prieš pradedant taikyti tą naują sistemą. Vėliausias prašymų sodinimo teises pakeisti leidimais pateikimo terminas baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. Tačiau leidimais turi naudotis pats pareiškėjas – jų negalima parduoti, kaip buvo ankstesnių sodinimo teisių atveju. Be to, gali būti reikalaujama, kad pareiškėjai turėtų atitinkamą vynuogynų plotą, ir dėl to gali susidaryti padėtis, kai sodinimo teisių turėtojai dar nesugebėjo įsigyti atitinkamų vynuogynų plotų, kad galėtų pasinaudoti leidimais, kuriais būtų pakeistos jų sodinimo teisės. Dėl didelio COVID-19 pandemijos ekonominio poveikio vyno sektoriui vynuogių augintojams yra iškilę grynųjų pinigų srauto problemų, taip pat susidarė netikrumas dėl būsimos vyno paklausos. Sodinimo teises vis dar turintys vynuogių augintojai neturėtų būti verčiami priimti sprendimą, ar jie pageidauja pakeisti savo sodinimo teises leidimais, kol susiduria su ypatingais sunkumais dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės, ypač atsižvelgiant į tai, kad jiems būtų taikoma administracinė nuobauda, jeigu jie nepasinaudotų savo leidimais sodinti, kuriais būtų pakeistos sodinimo teisės. Todėl toms valstybėms narėms, kurios leido vynuogių augintojams pateikti prašymus pakeisti sodinimo teises iki 2020 m. gruodžio 31 d., turėtų būti suteikta galimybė pratęsti tokių prašymų pateikimo terminą iki 2022 m. gruodžio 31 d. Taigi vėliausia tokių pakeistų leidimų galiojimo data turėtų būti pritaikyta ir jie turėtų galioti iki 2025 m. gruodžio 31 d.;

(47)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 214a straipsniu Suomijai buvo leista nacionalinę pagalbą Pietų Suomijoje tam tikromis sąlygomis teikti iki 2020 m., jei tam pritaria Komisija. Siekiant užtikrinti tos pagalbos išmokų mokėjimo tęstinumą pereinamuoju laikotarpiu, tą nacionalinę pagalbą ir toliau turi būti leidžiama teikti tomis pačiomis sąlygomis ir išmokant tokias pačias sumas kaip 2020 m.;

(48)

siekiant pagerinti alyvuogių aliejaus rinkos veikimą, valstybės narės turėtų turėti galimybę nuspręsti dėl pasiūlai reguliuoti skirtų prekybos taisyklių įgyvendinimo. Tačiau tokie sprendimai neturėtų apimti veiklos, kuri galėtų iškraipyti konkurenciją;

(49)

pastarojo meto įvykiai parodė, ūkininkai patiria vis didesnę pajamų nepastovumo riziką, iš dalies dėl rinkos poveikio ir iš dalies dėl ekstremalių meteorologinių reiškinių bei dažnų sanitarinių bei fitosanitarinių krizių, darančių poveikį Sąjungos gyvulininkystės ir žemdirbystės sektorių turtui. Siekiant sušvelninti pajamų nepastovumo poveikį raginant ūkininkus sėkmingais metais taupyti, kad būtų lengviau prastais metais, valstybės pagalbos taisyklės neturėtų būti taikomos toms nacionalinėms mokestinėms priemonėms, pagal kurias ūkininkams taikomo pajamų mokesčio bazė skaičiuojama remiantis daugiamečiu laikotarpiu;

(50)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. numatyti, kad būtų toliau taikomos dabartinės BŽŪP sistemos taisyklės ir nenutrūkstamai teikiamos išmokos ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, taip užtikrinant nuspėjamumą ir stabilumą pereinamuoju laikotarpiu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo apimties ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(51)

šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Tos taisyklės yra nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 (13) ir jomis visų pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir taikant netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtose taisyklėse taip pat nustatyta bendra Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų sistema;

(52)

todėl reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(53)

siekiant užtikrinti, kad papildomi ištekliai, teikiami pagal EURI reglamentą, būtų prieinami nuo 2021 m. sausio 1 d., šio reglamento nuostatos dėl paramos pagal EURI turėtų būti taikomos atgaline data nuo tos dienos;

(54)

atsižvelgiant į neatidėliotiną poreikį žemės ūkio sektoriui užtikrinti teisinį tikrumą esamomis aplinkybėmis, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

I SKYRIUS

Tam tikrų laikotarpių, nustatytų reglamentais (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1310/2013, pratęsimas ir tolesnis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymas 2021 ir 2022 programavimo metais

1 straipsnis

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis remiamų programų laikotarpio trukmės pratęsimas

1.   Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis remiamų programų laikotarpis nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 26 straipsnio 1 dalyje, pratęsiamas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas EŽŪFKP lėšomis remiamų programų laikotarpio trukmės pratęsimas nedaro poveikio būtinumui pateikti prašymą iš dalies pakeisti kaimo plėtros programas pereinamuoju laikotarpiu, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnio a punkte. Tokiu pakeitimu užtikrinama, kad to reglamento 59 straipsnio 6 dalyje nurodytoms priemonėms būtų skirta bent tokia pati bendra EŽŪFKP indėlio dalis.

2 straipsnis

Tolesnis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymas programoms, remiamoms EŽŪFKP lėšomis

1.   Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 toliau taikomas programoms, kurios remiamos EŽŪFKP lėšomis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir pratęstos pagal šio reglamento 1 straipsnį.

2.   Programų, kurios pratęstos pagal šio reglamento 1 straipsnį, atveju nuorodos į laikotarpius arba terminus, pateiktos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 1 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje, 57 straipsnio 2 dalyje, 65 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 76 straipsnio pirmoje pastraipoje, pratęsiamos dvejais metais.

3.   Programų, kurios pratęstos pagal šio reglamento 1 straipsnį, atveju valstybės narės iš dalies pakeičia savo galutines reikšmes, nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 II priede nustatytą veiklos peržiūros planą, kad nustatytų 2025 m. galutines reikšmes. Tų programų atveju nuorodos į 2023 m. galutines reikšmes, nustatytas įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 7 dalį arba Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnio 3 dalį, 67 straipsnį, 75 straipsnio 5 dalį ar 76 straipsnio 1 dalį, laikomos nuorodomis į 2025 m. galutines reikšmes.

4.   Galutinė data, iki kurios Komisija turi parengti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 57 straipsnio 4 dalyje numatytą apibendrinamąją ataskaitą, kurioje pateikiamos pagrindinės EŽŪFKP ex post vertinimų išvados, yra 2027 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Tam tikrų išlaidų rūšių tinkamumas finansuoti pereinamuoju laikotarpiu

Nedarant poveikio šio reglamento 2 straipsnio 2 daliai, Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 daliai ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 38 straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 1310/2013 3 straipsnio 1 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 16 straipsnyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą iš lėšų, skirtų 2021 m. ir 2022 m. finansuoti EŽŪFKP lėšomis remiamas programas, kurios buvo pratęstos pagal šio reglamento 1 straipsnį, laikantis toliau išvardytų sąlygų:

a)

tokios išlaidos numatytos atitinkamoje metų, kuriuos apima pereinamasis laikotarpis, kaimo plėtros programoje;

b)

taikomas atitinkamos priemonės pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 EŽŪFKP įnašo lygis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1310/2013 I priede ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 I priede;

c)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta sistema taikoma teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones, kurios atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 28–31, 33, 34 ir 40 straipsnius teikiamą paramą ir kurių atitinkami veiksmai yra aiškiai nurodyti; ir

d)

išmokos, skiriamos šio straipsnio c punkte nurodytiems teisiniams įsipareigojimams vykdyti, išmokamos per Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnyje nustatytą laikotarpį.

II SKYRIUS

Būsimų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų rengimas 2021 ir 2022 programavimo metais

4 straipsnis

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra

Pagal programas, kurios pratęstos pagal šio reglamento 1 straipsnį, EŽŪFKP lėšomis galima padengti gebėjimų stiprinimo ir parengiamųjų veiksmų, kuriais remiamas bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų rengimas ir būsimas įgyvendinimas pagal naująją teisinę sistemą, išlaidas.

III SKYRIUS

Teisės į išmokas, susijusios su tiesioginėmis išmokomis ūkininkams

5 straipsnis

Galutinės teisės į išmokas

1.   Teisės į išmokas, skirtos ūkininkams anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d., laikomos teisėtomis ir tvarkingomis nuo 2021 m. sausio 1 d. Tų teisėtomis ir tvarkingomis laikomų teisių į išmokas vertė yra 2020 kalendorinių metų vertė, galiojanti 2020 m. gruodžio 31 d.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybė narė, pasinaudojusi Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 24 straipsnio 6 dalyje numatyta galimybe, gali, kartu atsižvelgdama į teisėtus ūkininkų lūkesčius, nuspręsti, kad visos anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. suteiktos teisės į išmokas nuo tos datos būtų laikomos teisėtomis ir tvarkingomis. Tokiu atveju tų teisėtomis ir tvarkingomis laikomų teisių į išmokas vertė yra 2019 kalendorinių metų vertė, galiojanti 2019 m. gruodžio 31 d.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos nedarant poveikio atitinkamoms Sąjungos teisės nuostatoms, visų pirma Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 5 daliai ir 25 straipsnio 12 daliai, dėl teisių į išmokas vertės 2020 ir vėlesniais kalendoriniais metais.

4.   1 ir 2 dalys netaikomos teisėms į išmokas, skirtoms ūkininkams pagal neteisingais faktais pagrįstas paraiškas, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad ūkininkas negalėjo aptikti klaidos.

5.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalys nedaro poveikio Komisijos įgaliojimams priimti sprendimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnyje, dėl išlaidų, patirtų dėl išmokų, skirtų už ne vėlesnius kaip 2020 kalendorinius metus, šiuos metus įskaitant, kai taikoma šio straipsnio 1 dalis, arba ne vėlesnius kaip 2019 kalendorinius metus, šiuos metus įskaitant, kai taikoma šio straipsnio 2 dalis.

IV SKYRIUS

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su kaimo plėtra

6 straipsnis

Išlaidų, patirtų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, ir tam tikrų rūšių išlaidų, patirtų pagal reglamentus (EB) Nr. 1698/2005 ir (EB) Nr. 1257/1999, tinkamumas finansuoti

Su teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams susijusios išlaidos, patirtos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, ir tam tikrų rūšių išlaidos, patirtos pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1698/2005 (14) ir (EB) Nr. 1257/1999 (15), gali būti tinkamos finansuoti EŽŪFKP lėšomis 2023–2027 m. laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d., laikantis sąlygų, kurios turės būti nustatytos pagal 2023–2027 m. taikytiną BŽŪP teisinę sistemą.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

PAKEITIMAI

7 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

8 straipsnio 1 dalies h punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

lentelė, kurioje pagal šio reglamento 58 straipsnio 4 dalį ir 58a straipsnio 2 dalį nustatomas bendras kiekvieniems metams planuojamas EŽŪFKP įnašas. Toje lentelėje atskirai nurodomi papildomi ištekliai, kaip nurodyta šio reglamento 58a straipsnio 2 dalyje. Kai taikytina, toje lentelėje taip pat atskirai nurodoma, kokią bendro EŽŪFKP įnašo dalį sudaro asignavimai mažiau išsivysčiusiems regionams ir lėšos, pervestos į EŽŪFKP taikant Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 7 straipsnio 2 dalį. Planuojamas metinis EŽŪFKP įnašas turi būti suderinamas su daugiamete finansine programa;“;

b)

ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

lentelė, kurioje nurodytas kiekvienai priemonei, kiekvienam veiksmo tipui, kuriam taikomas konkretus EŽŪFKP įnašo lygis, 37 straipsnio 1 dalyje ir 39a straipsnyje nurodytam veiksmo tipui, 38 straipsnio 3 dalyje ir 39 straipsnio 1 dalyje nurodytam veiksmo tipui, kai valstybė narė taiko mažesnę kaip 30 % procentinę dalį, ir techninei pagalbai numatomas bendras Sąjungos įnašas ir taikomas EŽŪFKP įnašo lygis. Kai taikytina, toje lentelėje atskirai nurodomas EŽŪFKP įnašo mažiau išsivysčiusiems regionams ir kitiems regionams lygis;“;

2.

28 straipsnio 5 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Dėl naujų įsipareigojimų, kurie turi būti prisiimti nuo 2021 m., valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį laikotarpį – nuo vienų iki trejų metų.

Jei valstybės narės numato metinį įsipareigojimų pratęsimą pasibaigus pradiniam laikotarpiui pagal pirmą pastraipą, nuo 2022 m. pratęsimas negali viršyti vienų metų.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, dėl naujų įsipareigojimų, kurie turi būti prisiimti 2021 m. ir 2022 m., valstybės narės gali savo kaimo plėtros programose nustatyti ilgesnį nei trejų metų laikotarpį, remdamosi įsipareigojimų pobūdžiu ir siekiamais aplinkos bei su klimatu susijusiais tikslais.“;

3.

29 straipsnio 3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Dėl naujų įsipareigojimų, kurie turi būti prisiimti nuo 2021 m., valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį laikotarpį – nuo vienų iki trejų metų.

Jei valstybės narės numato kasmet pratęsti ekologinio ūkininkavimo išlaikymą pasibaigus pradiniam laikotarpiui pagal pirmą pastraipą, nuo 2022 m. pratęsimas neturi viršyti vienų metų.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, dėl naujų įsipareigojimų, kurie turi būti prisiimti 2021 m. ir 2022 m., kai teikiama parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo, valstybės narės gali savo kaimo plėtros programose nustatyti ilgesnį nei trejų metų laikotarpį.“;

4.

31 straipsnio 5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„2021 m. ir 2022 m. dėl programų, kurios buvo pratęstos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/2220 (*) 1 straipsnį, kai valstybės narės ketverių metų neviršijančiu laikotarpiu iki 2020 m. neskyrė proporcingai mažinamų išmokų, tos valstybės narės gali nuspręsti toliau mokėti tas išmokas iki 2022 m. pabaigos, bet iš viso ne ilgiau kaip ketverius metus. Tokiu atveju 2021 ir 2022 metais išmokos neturi viršyti 25 EUR už hektarą.

(*)  2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu (OL L 437, 2020 12 28, p.1).“;"

5.

33 straipsnio 2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Dėl naujų įsipareigojimų, kurie turi būti prisiimti nuo 2021 m., valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį laikotarpį – nuo vienų iki trejų metų.

Jei valstybės narės numato metinį įsipareigojimų atnaujinimą pasibaigus pradiniam laikotarpiui pagal antrą pastraipą, nuo 2022 m. atnaujinimas neturi viršyti vienų metų.

Nukrypstant nuo trečios pastraipos, dėl naujų įsipareigojimų, kurie turi būti prisiimti 2021 m. ir 2022 m., valstybės narės gali savo kaimo plėtros programose nustatyti ilgesnį nei trejų metų laikotarpį, remdamosi įsipareigojimų pobūdžiu ir siekiama nauda gyvūnų gerovei.“;

6.

38 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Parama pagal 36 straipsnio 1 dalies b punktą skiriama tik siekiant kompensuoti nuostolius, patirtus dėl pavojingų klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligos, kenkėjų antpuolio arba dėl priemonių, patvirtintų pagal Direktyvą 2000/29/EB siekiant išnaikinti augalų ligą ar kenkėjus arba sustabdyti jų plitimą arba apriboti su aplinka susijusio įvykio padarinius, dėl ko buvo sunaikinta daugiau kaip 30 % ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio produkcijos arba vidutinės trejų metų produkcijos per praėjusį penkerių metų laikotarpį, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. Metinei ūkininko produkcijai apskaičiuoti gali būti naudojami indeksai. Tokiu apskaičiavimo metodu sudaromos galimybės nustatyti faktinius atskiro ūkininko nuostolius atitinkamais metais. Valstybės narės gali nuspręsti sumažinti tą 30 % procentinę dalį, tačiau iki ne mažiau kaip 20 %.“;

7.

39 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Parama pagal 36 straipsnio 1 dalies c punktą skiriama tik tuo atveju, jei pajamų sumažėjimas viršija 30 % atskiro ūkininko vidutinių metinių pajamų praėjusiu trejų metų laikotarpiu arba vidutinių trejų metų pajamų praėjusiu penkerių metų laikotarpiu, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. 36 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais pajamos yra pajamų, kurias ūkininkas gauna iš rinkos, įskaitant bet kokios formos viešąją paramą, suma, atskaičius gamybos sąnaudas. Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams mokamomis išmokomis kompensuojama mažiau kaip 70 % pajamų, prarastų tais metais, kuriais gamintojas įgyja teisę gauti šią pagalbą. Per metus ūkininko prarastoms pajamoms apskaičiuoti gali būti naudojami indeksai. Valstybės narės gali nuspręsti sumažinti tą 30 % procentinę dalį, tačiau iki ne mažiau kaip 20 %.“;

8.

39b straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Parama teikiama išmokant vienkartinę išmoką, kuri turi būti sumokėta ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d., remiantis kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. patvirtintomis paramos paraiškomis. Vėliau Komisija kompensuoja išlaidas atsižvelgdama į biudžeto asignavimus ir turimas lėšas. Išmokos dydis gali būti diferencijuojamas pagal paramos gavėjų kategorijas, remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais.“;

9.

42 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Be užduočių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 34 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2020/2220 4 straipsnyje, vietos veiklos grupės gali atlikti ir papildomas užduotis, kurias joms perduoda vadovaujančioji institucija ir (arba) mokėjimo agentūra.“;

10.

51 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, valstybės narės, kurioms skirta šio reglamento I priede nustatyta bendra Sąjungos paramos kaimo plėtrai 2014–2020 m. suma yra mažesnė nei 1 800 mln. EUR, gali, po savo programų pratęsimo pagal Reglamento (ES) 2020/2220 1 straipsnį, nuspręsti 5 % kiekvienos kaimo plėtros programos bendros sumos skirti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 59 straipsnyje nurodytoms užduotims vykdyti.“;

11.

58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nedarant poveikio 5, 6 ir 7 dalims, bendra Sąjungos paramos kaimo plėtrai pagal šį reglamentą skiriama suma laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. yra ne didesnė kaip 26 896 831 880 EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą.“;

b)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Siekiant atsižvelgti į pokyčius, susijusius su šio straipsnio 4 dalyje nurodytu metiniu paskirstymu, įskaitant šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus pervedimus ir pervedimus, kuriuos reikia atlikti dėl Reglamento (ES) 2020/2220 1 straipsnio taikymo, atlikti techninius koregavimus nekeičiant bendrų asignavimų arba atsižvelgti į visus kitus pakeitimus, numatytus teisėkūros procedūra priimame akte po šio reglamento priėmimo, Komisijai pagal šio reglamento 83 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų peržiūrėtos šio reglamento I priede nustatytos viršutinės ribos.“;

12.

įterpiamas šis straipsnis:

„58a straipsnis

Sąjungos žemės ūkio sektoriaus ir kaimo vietovių atsigavimui skirti ištekliai

1.   Tarybos reglamento (ES) 2020/2094 (EURI reglamentas) (*)1 straipsnio 2 dalies g punktas įgyvendinamas pagal šį straipsnį taikant priemones, atitinkančias finansavimo iš EŽŪFKP reikalavimus ir kuriomis siekiama mažinti COVID-19 krizės poveikį, iš to reglamento 2 straipsnio 2 dalies a punkto vi papunktyje nurodytos sumos skiriant 8 070 486 840 EUR sumą dabartinėmis kainomis, atsižvelgiant į to reglamento 3 straipsnio 3, 4 ir 8 dalis.

Ta 8 070 486 840 EUR suma dabartinėmis kainomis sudaro išorės asignuotąsias pajamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (**) 21 straipsnio 5 dalį.

Ji suteikiama kaip papildomi ištekliai biudžetiniams įsipareigojimams pagal EŽŪFKP 2021 ir 2022 metams, šalia šio reglamento 58 straipsnyje nustatytų bendrųjų išteklių, tokiu būdu:

2021 m. 2 387 718 000 EUR,

2022 m. 5 682 768 840 EUR.

Šio reglamento ir reglamentų (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 tikslais tie papildomi ištekliai laikomi sumomis, kuriomis finansuojamos priemonės pagal EŽŪFKP. Jie laikomi bendros Sąjungos paramos kaimo plėtrai sumos dalimi, kaip nurodyta šio reglamento 58 straipsnio 1 dalyje, prie kurios jos pridedamos, kai daroma nuoroda į bendrą Sąjungos paramos kaimo plėtrai sumą. Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnis netaikomas šioje dalyje ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems papildomiems ištekliams.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų papildomų išteklių paskirstymas pagal kiekvieną valstybę narę, atėmus šio straipsnio 7 dalyje nurodytą sumą, yra išdėstytas Ia priede.

3.   Šio reglamento 59 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytos bendro kaimo plėtros programai skiriamo EŽŪFKP įnašo procentinės ribos netaikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems papildomiems ištekliams. Tačiau valstybės narės užtikrina, kad bent tokia pati bendra EŽŪFKP įnašo dalis, įskaitant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus papildomus išteklius, kiekvienoje kaimo plėtros programoje būtų rezervuota šio reglamento 59 straipsnio 6 dalyje nurodytoms priemonėms, laikantis Reglamento (ES) 2020/2220 1 straipsnio 2 dalies.

4.   Ne mažiau kaip 37 % papildomų išteklių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, kiekvienoje kaimo plėtros programoje rezervuojama 33 straipsnyje ir 59 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytoms priemonėms, visų pirma:

a)

ekologiniam ūkininkavimui;

b)

klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos, įskaitant žemės ūkio sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą;

c)

dirvožemio apsaugai, įskaitant dirvožemio derlingumo didinimą anglies dioksido sekvestracijos būdu;

d)

vandens naudojimo ir vandentvarkos, įskaitant vandens taupymą, gerinimui;

e)

biologinei įvairovei palankių buveinių kūrimui, išsaugojimui ir atkūrimui;

f)

pesticidų ir antimikrobinių medžiagų naudojimo rizikos ir poveikio mažinimui;

g)

gyvūnų gerovei;

h)

LEADER bendradarbiavimo veiklai.

5.   Ne mažiau kaip 55 % papildomų išteklių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, kiekvienoje kaimo plėtros programoje rezervuojama 17, 19, 20 ir 35 straipsniuose nurodytoms priemonėms su sąlyga, kad kaimo plėtros programose numatytas tokių priemonių naudojimas skatintų ekonominę ir socialinę kaimo vietovių plėtrą ir padėtų užtikrinti atsparų, tvarų ir skaitmeninį ekonomikos gaivinimą, atitinkantį, inter alia, žemės ūkio, aplinkos ir klimato tikslus, kurių siekiama pagal šį reglamentą, visų pirma susijusius su:

a)

trumpomis tiekimo grandinėmis ir vietos rinkomis;

b)

efektyviu išteklių naudojimu, įskaitant tikslųjį ir pažangųjį ūkininkavimą, inovacijas, gamybos mechanizmų ir įrangos skaitmeninimą ir modernizavimą;

c)

darbo saugos sąlygomis;

d)

atsinaujinančiąja energija, žiedine ir bioekonomika;

e)

prieiga prie aukštos kokybės IRT kaimo vietovėse.

Skirstydamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytus papildomus išteklius, valstybės narės gali nuspręsti nukrypti nuo šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytos procentinės ribos tiek, kiek tai būtina siekiant laikytis Reglamento (ES) 2020/2220 1 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimų nemažinimo principo. Tačiau valstybės narės vietoj to gali nuspręsti nukrypti nuo to reikalavimų nemažinimo principo tiek, kiek tai būtina siekiant laikytis šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytos procentinės ribos.

6.   Valstybių narių iniciatyva iki 4 % visų šio straipsnio 2 dalyje nurodytų papildomų išteklių pagal 51 straipsnio 2 dalį gali būti skiriama techninei pagalbai įgyvendinant kaimo plėtros programas. Toms valstybėms narėms, kurioms taikoma 51 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa, ta procentinė riba gali būti 5 %.

7.   Iki 0,25 % visų šio straipsnio 1 dalyje nurodytų papildomų išteklių pagal 51 straipsnio 1 dalį gali būti skiriama techninei pagalbai.

8.   Biudžetiniai įsipareigojimai, susiję su šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais papildomais ištekliais, kiekvienoje kaimo plėtros programoje vykdomi atskirai nuo 58 straipsnio 4 dalyje nurodyto paskirstymo.

9.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems visiems papildomiems ištekliams netaikomi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 20, 21 ir 22 straipsniai.

(*)  2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2094, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (OL L 433, 2020 12 22, p. 23)."

(**)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).“;"

13.

59 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalyje įterpiamas šis punktas:

„ea)

100 % veiksmams, finansuojamiems iš papildomų išteklių, nurodytų 58a straipsnio 1 dalyje. Valstybės narės gali nustatyti bendrą konkretų EŽŪFKP įnašo lygį, taikytiną visiems šiems veiksmams;“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Ne mažiau kaip 5 %, o Kroatijos atveju – 2,5 %, viso kaimo plėtros programai skirto EŽŪFKP įnašo skiriama LEADER iniciatyvai ir bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/2220 4 straipsnyje.

Kai valstybės narės pasinaudoja Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 1 dalies šeštoje arba septintoje pastraipoje numatyta galimybe, šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytos procentinės dalys taikomos bendram kaimo plėtros programai skiriamam EŽŪFKP įnašui be papildomos paramos, skiriamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 1 dalies šeštą arba septintą pastraipą.“;

c)

6a dalis pakeičiama taip:

„6a)   Pagal 39b straipsnyje nurodytą priemonę teikiama EŽŪFKP parama neviršija 2 % viso 2014–2020 m. kaimo plėtros programai skirto EŽŪFKP įnašo, kaip numatyta I priedo pirmoje dalyje.“;

14.

75 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d., o po to – kasmet iki birželio 30 d. imtinai iki 2026 m. valstybė narė pateikia Komisijai kaimo plėtros programos metinę įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus. 2016 m. pateikta ataskaita apima 2014 ir 2015 kalendorinius metus.“;

15.

78 straipsnis pakeičiamas taip:

„2026 m. valstybės narės parengia kiekvienos kaimo plėtros programos ex post vertinimo ataskaitą. Ta ataskaita Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d.“;

16.

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedo nuostatas;

17.

įterpiamas naujas IA priedas, kaip išdėstyta šio reglamento II priede;

18.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

17 straipsnio 3 dalies („Investicijos į materialųjį turtą“) ketvirta skiltis iš dalies keičiama taip:

i)

6 eilutė pakeičiama taip:

„Reikalavimus atitinkančių investicijų kituose regionuose sumos

Pirmiau nurodyti paramos lygiai gali būti padidinti papildomai ne daugiau kaip 35 procentiniais punktais, jei veiksmai, kuriais prisidedama prie atsparaus, tvaraus ir skaitmeninio ekonomikos gaivinimo, finansuojami iš 58a straipsnio 1 dalyje nurodytų lėšų, su sąlyga, kad tokia parama neviršija 75 %, ir papildomai 20 procentinių punktų su sąlyga, kad didžiausia kompleksinė parama neviršija 90 %, kai parama skiriama:

jauniesiems ūkininkams, kaip apibrėžta šiame reglamente, arba tiems jauniesiems ūkininkams, kurie jau įsikūrė penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos paramai gauti pateikimo,

kolektyvinėms investicijoms ir integruotiems projektams, įskaitant susijusius su gamintojų organizacijų susijungimu;

vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių ir kitų specifinių kliūčių, kaip nurodyta 32 straipsnyje;

veiksmams, remiamiems įgyvendinant EIP;

investicijoms, susijusioms su veiksmais pagal 28 ir 29 straipsnius“;

ii)

11 eilutė pakeičiama taip:

„Reikalavimus atitinkančių investicijų kituose regionuose sumos

Pirmiau nurodyti paramos lygiai gali būti padidinti papildomai ne daugiau kaip 35 procentiniais punktais, jei veiksmai, kuriais prisidedama prie atsparaus, tvaraus ir skaitmeninio ekonomikos gaivinimo, finansuojami iš 58a straipsnio 1 dalyje nurodytų lėšų, su sąlyga, kad tokia parama neviršija 75 %, ir papildomai 20 procentinių punktų su sąlyga, kad didžiausia kompleksinė parama neviršija 90 %, kai parama skiriama veiksmams, remiamiems įgyvendinant EIP, arba veiksmams, susijusiems su gamintojų organizacijų susijungimu;“;

b)

19 straipsnio 6 dalies („Ūkio ir verslo plėtra“) ketvirtos skilties 1 eilutė pakeičiama taip:

„Vienam jaunajam ūkininkui pagal 19 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį

Ta suma gali būti padidinta ne daugiau kaip 30 000 EUR, jei finansavimo operacijos vykdomos iš 58a straipsnio 1 dalyje nurodytų lėšų.“

8 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

25 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Ir 2021 m., ir 2022 m. rezervo suma yra 400 mln. EUR (2011 m. kainomis); ji įtraukiama į daugiametės finansinės programos 3 išlaidų kategoriją, kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES) 2020/2093 (*) [DFP] priede.

(*)  2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433, 2020 12 22, p. 11).“;"

2.

33 straipsnis pakeičiamas taip:

„33 straipsnis

Biudžetiniai įsipareigojimai

Sąjungos biudžetiniams įsipareigojimams dėl kaimo plėtros programų taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 76 straipsnis, taip pat, kai taikytina, kartu taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/2020/2220 (*) 2 straipsnio 2 dalį.

(*)  2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu (OL L 437, 2020 12 28, p1.).“;"

3.

35 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Programoms, kurios pratęstos pagal Reglamento (ES) 2020/2220 1 straipsnį, neskiriamas išankstinis finansavimas, susijęs su 2021 m. ir 2022 m. paskirstymu ar papildomais ištekliais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnio 1 ir 2 dalyse.“;

4.

36 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmos pastraipos b punktas mutatis mutandis taikomas papildomiems ištekliams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje.“;

5.

37 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Gavusi paskutinę metinę kaimo plėtros programos įgyvendinimo pažangos ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi galiojančiu finansiniu planu, paskutinių atitinkamos kaimo plėtros programos vykdymo metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamu sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius po galutinės išlaidų tinkamumo finansuoti dienos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 dalyje, ir, kai taikytina, kartu taikant Reglamento (ES) 2020/2220 2 straipsnio 2 dalį; jose nurodomos mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.“;

6.

38 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Biudžetinių įsipareigojimų dalis, dar nepanaudota paskutinę išlaidų tinkamumo finansuoti dieną, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 dalyje, ir, kai taikytina, kartu taikant Reglamento (ES) 2020/2220 2 straipsnio 2 dalį, dėl kurios per šešis mėnesius nuo tos dienos nebuvo pateikta išlaidų deklaracija, automatiškai panaikinama.“

9 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

11 straipsnio 6 dalis papildoma šia pastraipa:

„Dėl 2021 metų – ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o dėl 2022 metų – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės praneša Komisijai apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir visas sumažinus išmokas numatomas gauti lėšas.“;

2.

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės gali nuspręsti skirti papildomą paramą, 2022 ir 2023 finansiniais metais finansuojamą iš EŽŪFKP, neviršijančią 15 % jų metinių nacionalinių viršutinių ribų 2021 ir 2022 kalendoriniais metais, nustatytų šio reglamento II priede. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama tiesioginėms išmokoms skirti. Apie tą sprendimą Komisijai pranešama dėl 2021 kalendorinių metų – ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o dėl 2022 kalendorinių metų – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d., ir jame nustatoma pasirinkta procentinė dalis.“;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės, kurios nepriima 1 dalies septintoje pastraipoje nurodyto sprendimo dėl 2022 ir 2023 finansinių metų, gali nuspręsti tiesioginėms išmokoms skirti 15 % neviršijančią sumą, o Bulgarija, Estija, Ispanija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija – 25 % neviršijančią sumą nuo sumos, skirtos paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP 2022 finansiniais metais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 ir 2023 finansiniais metais pagal Sąjungos teisės aktus, priimtus po to, kai bus priimtas Tarybos reglamentas (ES) 2020/2093 (*) [DFP]. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP. Apie tą sprendimą Komisijai pranešama dėl 2022 finansinių metų – ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o dėl 2023 finansinių metų – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d., ir jame nustatoma pasirinkta procentinė dalis.

(*)  2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433, 2020 12 22, p. 11).“;"

3.

22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kiekvienai valstybei narei pagal šio straipsnio 1 dalį apskaičiuota suma gali būti padidinama ne daugiau kaip 3 % II priede nurodytos atitinkamos metinės nacionalinės viršutinės ribos, atėmus sumą, kuri gaunama atitinkamais metais pritaikius 47 straipsnio 1 dalies nuostatas. Jei valstybė narė taiko tokį padidinimą, Komisija atsižvelgia į tą padidinimą nustatydama bazinės išmokos sistemos metinę nacionalinę viršutinę ribą pagal šio straipsnio 1 dalį. Tuo tikslu valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. rugpjūčio 1 d. praneša Komisijai apie metines procentines dalis, kuriomis turi būti padidinta pagal šio straipsnio 1 dalį apskaičiuota suma. Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d. praneša Komisijai apie metinę procentinę dalį, kuria 2021 ir 2022 kalendoriniams metams turi būti didinama pagal šio straipsnio 1 dalį apskaičiuota suma.“;

b)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei Komisijos pagal šio straipsnio 1 dalį valstybei narei 2021 ir 2022 kalendoriniams metams nustatyta viršutinė riba skiriasi nuo ankstesniais metais nustatytos viršutinės ribos dėl II priede nustatytos sumos pasikeitimo arba bet kurio tos valstybės narės sprendimo, priimto remiantis šiuo straipsniu, 14 straipsnio 1 arba 2 dalimi, 42 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 1 dalimi arba 53 straipsniu, ta valstybė narė linijiniu būdu sumažina arba padidina visų teisių į išmokas vertę ir (arba) sumažina arba padidina nacionalinį rezervą arba regioninius rezervus siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 4 dalies.“;

4.

23 straipsnio 6 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės, kurios taiko 1 dalies pirmą pastraipą, apie su 2021 kalendoriniais metais susijusius sprendimus, nurodytus 2 ir 3 dalyse, praneša Komisijai ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o su 2022 kalendoriniais metais susijusius sprendimus – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d.“;

5.

25 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„11.   Pritaikiusios 22 straipsnio 5 dalyje nurodytą koregavimą, valstybės narės, kurios pasinaudojo šio straipsnio 4 dalyje nustatyta nukrypti leidžiančia nuostata, gali nuspręsti, kad teisių į išmokas, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d. ir kurių vertė yra mažesnė už nacionalinę arba regioninę vieneto vertę 2020 m., apskaičiuotą pagal šios dalies antrą pastraipą, vieneto vertė būtų padidinta iki nacionalinės arba regioninės vieneto vertės 2020 m. Šis padidinimas apskaičiuojamas pagal toliau išvardytas sąlygas:

a)

padidinimo, dėl kurio atitinkama valstybė narė priėmė sprendimą, apskaičiavimo metodas grindžiamas objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais;

b)

siekiant finansuoti padidinimą, sumažinamos visos nuosavybės arba nuomos pagrindais įgytos teisės į išmokas arba jų dalis, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d. ir kurių vertė yra didesnė už nacionalinę arba regioninę vieneto vertę 2020 m., apskaičiuotą pagal antrą pastraipą; šis sumažinimas taikomas šių teisių į išmokas vertės ir nacionalinės arba regioninės vieneto vertės 2020 m. skirtumui; šio sumažinimo taikymas grindžiamas objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, į kuriuos gali būti įtrauktas didžiausio sumažinimo nustatymas.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta nacionalinė arba regioninė vieneto vertė 2020 m. apskaičiuojama padalijant bazinės išmokos sistemos nacionalinę arba regioninę viršutinę ribą, nustatytą pagal 22 straipsnio 1 dalį arba 23 straipsnio 2 dalį 2020 m., neįskaitant nacionalinio rezervo arba regioninių rezervų sumos, iš nuosavybės arba nuomos pagrindais įgytų teisių į išmokas, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d., skaičiaus.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, valstybės narės, kurios pasinaudojo šio straipsnio 4 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, gali nuspręsti taikyti tą pačią teisių į išmoką vertę, kuri buvo apskaičiuota pagal tą dalį taikant 22 straipsnio 5 dalyje nurodytą koregavimą.

Valstybės narės laiku informuoja ūkininkus apie jų teisių į išmokas vertę, apskaičiuotą pagal šią dalį.

12.   Valstybės narės gali nuspręsti toliau taikyti vidaus konvergenciją 2021 ir 2022 kalendoriniais metais, atitinkamiems metams taikydamos 11 dalį.“;

6.

29 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Valstybės narės praneša Komisijai apie su 2020 ir 2021 kalendoriniais metais susijusius savo sprendimus, nurodytus 25 straipsnio 11 ir 12 dalyse, ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d.

Valstybės narės praneša Komisijai apie su 2022 kalendoriniais metais susijusius savo sprendimus, nurodytus 25 straipsnio 12 dalyje, ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d.“;

7.

30 straipsnio 8 dalis papildoma šia pastraipa:

„Su paskirstymais iš 2021 m. ir 2022 m. nacionalinio rezervo arba regioninių rezervų susijusi nacionalinio rezervo arba regioninių rezervų suma, kuri neturi būti įtraukiama pagal šios dalies antrą pastraipą, koreguojama pagal 22 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą. Šios dalies trečia pastraipa paskirstymams iš 2021 m. ir 2022 m. nacionalinio rezervo arba regioninių rezervų netaikoma.“;

8.

36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės, taikančios vienkartinės išmokos už plotus sistemą 2020 m., ją toliau taiko po 2020 m. gruodžio 31 d.“;

b)

4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekvienai valstybei narei pagal šios dalies pirmą pastraipą apskaičiuota suma gali būti padidinama ne daugiau kaip 3 % II priede nurodytos atitinkamos metinės nacionalinės viršutinės ribos, atėmus sumą, kuri gaunama atitinkamais metais pritaikius 47 straipsnio 1 dalies nuostatas. Jei valstybė narė taiko tokį padidinimą, Komisija atsižvelgia į tą padidinimą nustatydama vienkartinės išmokos už plotus sistemos metinę nacionalinę viršutinę ribą pagal šios dalies pirmą pastraipą. Tuo tikslu valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. sausio 31 d. praneša Komisijai apie metines procentines dalis, kuriomis kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2018 m. turi būti padidinta pagal šio straipsnio 1 dalį apskaičiuota suma. Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d. praneša Komisijai apie metinę procentinę dalį, kuria 2021 ir 2022 kalendoriniais metais turi būti didinama pagal šio straipsnio 1 dalį apskaičiuota suma.“;

9.

37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pereinamojo laikotarpio nacionalinę pagalbą 2015–2020 m. laikotarpiu skiriančios valstybės narės gali nuspręsti pereinamojo laikotarpio nacionalinę pagalbą skirti 2021 m. ir 2022 m.“;

b)

4 dalies šešta įtrauka pakeičiama taip:

„—

2020 m., 2021 m. ir 2022 m. – 50 %.“;

10.

41 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės ne vėliau kaip bet kurių konkrečių metų rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti nuo kitų metų skirti metines išmokas ūkininkams, kurie turi teisę į išmoką pagal 1 skyriaus 1, 2, 3 ir 5 skirsniuose nurodytą bazinės išmokos sistemą arba pagal 1 skyriaus 4 skirsnyje nurodytą vienkartinės išmokos už plotus sistemą (perskirstymo išmoka). Valstybės narės gali priimti tokį sprendimą, susijusį su 2021 kalendoriniais metais – ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o susijusį su 2022 kalendoriniais metais – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d. Valstybės narės, kurios jau taiko perskirstymo išmoką, gali peržiūrėti savo sprendimą skirti tokią išmoką arba atskirus sistemos elementus, susijusį su 2021 kalendoriniais metais – ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o susijusį su 2022 kalendoriniais metais – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kurį tokį sprendimą ne vėliau kaip atitinkamą pirmoje pastraipoje nurodytą datą.“;

11.

42 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodytą procentinę dalį, susijusią su 2021 kalendoriniais metais – ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o susijusią su 2022 kalendoriniais metais – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d.“;

12.

49 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės, mokančios išmokas pagal 48 straipsnį 2020 kalendoriniais metais, praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodytą procentinę dalį, susijusią 2021 kalendoriniais metais – ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d., o susijusią su 2022 kalendoriniais metais – ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d.“;

13.

51 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Išmokai jauniesiems ūkininkams finansuoti valstybės narės naudoja procentinę dalį, kuri negali viršyti 2 % II priede nustatytos metinės nacionalinės viršutinės ribos. Ne vėliau kaip 2014 m. rugpjūčio 1 d. jos praneša Komisijai apie numatomą minėtai išmokai finansuoti reikalingą procentinę dalį. Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d. praneša Komisijai apie planuojamas procentines dalis, reikalingas finansuoti tas išmokas 2021 ir 2022 kalendoriniais metais.“;

14.

52 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

„10.   Komisijai pagal 70 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas yra papildomas, kiek tai susiję su priemonėmis, kuriomis siekiama, kad savanoriškos susietosios paramos gavėjai nenukentėtų nuo struktūrinio rinkos disbalanso sektoriuje. Tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms gali būti leista nuspręsti, kad tokia parama gali būti toliau mokama iki 2022 m. remiantis gamybos vienetais, kuriems savanoriška susietoji parama buvo teikiama praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.“;

15.

53 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės, netaikančios savanoriškos susietosios paramos iki 2020 m. paraiškų pateikimo metų, gali ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d. priimti sprendimą pagal pirmą pastraipą dėl 2021 kalendorinių metų.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Valstybės narės ne vėliau kaip bet kurių konkrečių metų rugpjūčio 1 d. gali peržiūrėti savo sprendimą, priimtą pagal šį skyrių.

Ne vėliau kaip 2020 m. vasario 8 d. valstybės narės taip pat gali peržiūrėti savo sprendimą, priimtą pagal šį skyrių, neviršydamos to, kas būtina pagal 14 straipsnį priimtam sprendimui dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais pakoreguoti.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. vasario 19 d. dėl 2021 kalendorinių metų, ir ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d. dėl 2022 kalendorinių metų, nusprendžia dėl savanoriškos susietosios paramos atitinkamais paraiškų teikimo metais tolesnio taikymo arba nutraukimo.

Atlikdamos peržiūrą pagal šios dalies pirmą ir antrą pastraipas, arba pateikdamos pranešimą pagal šios dalies trečią pastraipą, valstybės narės gali nuspręsti nuo kitų metų, o dėl 2020 ir 2021 kalendorinių metų – nuo tų pačių kalendorinių metų:

a)

nekeisti pagal 1, 2 ir 3 dalis nustatytos procentinės dalies, ją padidinti arba sumažinti, atitinkamais atvejais atsižvelgiant į tose dalyse nustatytus apribojimus, arba nekeisti pagal 4 dalį nustatytos procentinės dalies arba ją sumažinti;

b)

pakeisti paramos teikimo sąlygas;

c)

nustoti teikti paramą pagal šį skyrių.

Valstybės narės praneša Komisijai apie visus sprendimus, susijusius su šios dalies pirma, antra ir trečia pastraipomis, ne vėliau kaip iki tose pastraipose nurodytų atitinkamų terminų. Pranešime apie sprendimą dėl peržiūros pagal šios dalies antrą pastraipą turi būti paaiškintas peržiūros ir sprendimo dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais, priimto pagal 14 straipsnį, ryšys.“;

16.

54 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės apie 53 straipsnyje nurodytus sprendimus praneša Komisijai ne vėliau kaip iki tame straipsnyje nurodytų terminų. Išskyrus 53 straipsnio 6 dalies ketvirtos pastraipos c punkte nurodyto sprendimo atveju, pranešime pateikiama informacija apie regionus, kuriems skiriama parama, pasirinktus ūkininkavimo būdus arba sektorius ir teiktinos paramos dydį. Pranešimuose apie 53 straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus ir 53 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje nurodytą sprendimą taip pat nurodoma 53 straipsnyje nurodytos nacionalinės viršutinės ribos procentinė dalis atitinkamais kalendoriniais metais.“;

17.

58 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Specialiosios išmokos už medvilnę už reikalavimus atitinkančio ploto hektarą suma 2020 metams apskaičiuojama 2 dalyje nustatytą derlingumo dydį padauginant iš šių referencinių sumų:

Bulgarija: 649,45 EUR,

Graikija: 234,18 EUR,

Ispanija: 362,15 EUR,

Portugalija: 228,00 EUR.

Specialiosios išmokos už medvilnę už reikalavimus atitinkančio ploto hektarą suma 2021 ir 2022 metams apskaičiuojama 2 dalyje nustatytą derlingumo dydį padauginant iš šių referencinių sumų:

Bulgarija: 636,13 EUR,

Graikija: 229,37 EUR,

Ispanija: 354,73 EUR,

Portugalija: 223,32 EUR.“;

18.

II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento III priedo nuostatas.

10 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Laikotarpiui nuo 2021 m. balandžio 1 d. parengtos darbo programos baigiasi 2022 m. gruodžio 31 d.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodytoms darbo programoms skiriamas finansavimas Sąjungos lėšomis 2020 m. yra:

a)

11 098 000 EUR Graikijai;

b)

576 000 EUR Prancūzijai;

c)

35 991 000 EUR Italijai.

1 dalyje nurodytoms darbo programoms skiriamas finansavimas Sąjungos lėšomis ir 2021 m., ir 2022 m., yra:

a)

10 666 000 EUR Graikijai;

b)

554 000 EUR Prancūzijai;

c)

34 590 000 EUR Italijai.“;

2.

33 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Veiklos programos, kurių pratęsimas atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytą ne ilgesnį kaip penkerių metų trukmės laikotarpį turi būti patvirtintas po 2020 m. gruodžio 29 d., gali būti pratęstos tik iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, naujų veiklos programų, kurios patvirtinamos po 2020 m. gruodžio 29 d., trukmė turi būti ne ilgesnė kaip treji metai.“;

3.

55 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, laikotarpiui nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d. parengtos nacionalinės programos pratęsiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės pakeičia savo nacionalines programas, kad būtų atsižvelgta į tą pratęsimą, ir praneša apie pakeistas programas Komisijai, kad ji jas patvirtintų.“;

4.

58 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Sąjungos finansavimas, 2020 m. skiriamas pagalbai 1 dalyje numatytoms gamintojų organizacijoms Vokietijoje, yra 2 277 000 EUR.

Sąjungos finansavimas, skiriamas pagalbai 1 dalyje numatytoms gamintojų organizacijoms Vokietijoje, ir 2021 m., ir 2022 m., yra 2 188 000 EUR.“;

5.

62 straipsnio 3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, pagal 64 straipsnį ir 66 straipsnio 1 dalį suteiktų leidimų galiojimas, kuris baigiasi 2020 m., yra pratęsiamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Gamintojams, turintiems leidimus pagal šio reglamento 64 straipsnį ir 66 straipsnio 1 dalį, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, netaikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 89 straipsnio 4 dalyje nurodyta administracinė nuobauda, jei jie ne vėliau kaip 2021 m. vasario 28 d. praneša kompetentingoms institucijoms, kad jie neketina pasinaudoti savo leidimais ir nenori pasinaudoti jų galiojimo pratęsimu, kaip nurodyta šios dalies antroje pastraipoje.“;

6.

68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Toks pakeitimas įvykdomas esant prašymui, kurį tie gamintojai turi pateikti anksčiau nei 2015 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nuspręsti leisti gamintojams pateikti tokius prašymus dėl teisių pakeitimo leidimais iki 2022 m. gruodžio 31 d.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal 1 dalį suteiktų leidimų galiojimo laikotarpis yra toks pat kaip ir 1 dalyje nurodytų sodinimo teisių galiojimo laikotarpis. Jei tais leidimais nesinaudojama, jie nustoja galioti ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybė narė priima 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą sprendimą, ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.“;

7.

II antraštinės dalies III skyriaus 4 skirsnio pabaigoje įterpiamas šis straipsnis:

„167a straipsnis

Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios alyvuogių aliejaus rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti

1.   Siekdamos gerinti ir stabilizuoti bendrosios alyvuogių aliejaus (įskaitant alyvuoges, iš kurių jis gaminamas) rinkos veikimą, šiuos produktus gaminančios valstybės narės gali nustatyti pasiūlai reguliuoti skirtas prekybos taisykles.

Tokios taisyklės turi būti proporcingos siekiamo tikslo atžvilgiu ir neturi:

a)

būti susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamo produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;

b)

leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;

c)

atimti galimybės naudoti perteklinę produkcijos prekybos metais dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti.

2.   Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje nurodytas taisykles atkreipiamas jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.“;

8.

211 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, SESV 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi nacionalinėms fiskalinėms priemonėms, pagal kurias valstybės narės nusprendžia nukrypti nuo bendrųjų mokesčių taisyklių, leisdamos ūkininkams taikomą pajamų mokesčio bazę apskaičiuoti remiantis daugiamečiu laikotarpiu, kad per tam tikrą metų skaičių būtų galima išlyginti mokesčio bazę.“;

9.

214a straipsnis papildomas šia pastraipa:

„2021 m. ir 2022 m. Suomija gali toliau skirti pirmoje pastraipoje nurodytą nacionalinę pagalbą tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokiomis pačiomis sumomis, kokias Komisija leido skirti 2020 m.“;

10.

VI priedas pakeičiamas šio reglamento IV priede išdėstytu tekstu.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnio 5 punktas (dėl Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 25 straipsnio 11 dalies) ir 10 straipsnio 5 punktas (dėl Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 3 dalies) taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d.

Nukrypstant nuo šio straipsnio pirmos pastraipos, 7 straipsnio 12 punktas, 13 punkto a papunktis ir 17 bei 18 punktai įsigalioja EURI reglamento įsigaliojimo dieną. 7 straipsnio 12 punktas, 13 punkto a papunktis ir 17 bei 18 punktai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL C 232, 2020 7 14, p. 29.

(2)  OL C 109, 2020 4 1, p. 1.

(3)  2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(6)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(7)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(8)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(9)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1310/2013, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 865).

(10)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL L 227, 2014 7 31, p. 1).

(11)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15).

(12)  2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2094, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (OL L 433, 2020 12 22, p. 23).

(13)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(14)  2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

(15)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL L 160, 1999 6 26, p. 80).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinimas pakeičiamas taip:

„PIRMOJI DALIS. SĄJUNGOS PARAMOS KAIMO PLĖTRAI PASKIRSTYMAS (2014–2020 M.)“;

2.

įterpiamas šis pavadinimas ir lentelė:

ANTROJI DALIS. SĄJUNGOS PARAMOS KAIMO PLĖTRAI PASKIRSTYMAS (2021 M. IR 2022 M.)

(dabartinėmis kainomis EUR)

 

2021 m.

2022 m.

Belgija

101 120 350

82 800 894

Bulgarija

344 590 304

282 162 644

Čekija

316 532 230

259 187 708

Danija

92 734 249

75 934 060

Vokietija

1 334 041 136

1 092 359 738

Estija

107 490 074

88 016 648

Airija

380 590 206

311 640 628

Graikija

680 177 956

556 953 600

Ispanija

1 319 414 366

1 080 382 825

Prancūzija

1 782 336 917

1 459 440 070

Kroatija

363 085 794

297 307 401

Italija

1 648 587 531

1 349 921 375

Kipras

29 029 670

23 770 514

Latvija

143 490 636

117 495 173

Lietuva

238 747 895

195 495 162

Liuksemburgas

15 034 338

12 310 644

Vengrija

509 100 229

416 869 149

Мalta

24 406 009

19 984 497

Nyderlandai

89 478 781

73 268 369

Austrija

635 078 708

520 024 752

Lenkija

1 612 048 020

1 320 001 539

Portugalija

660 145 863

540 550 620

Rumunija

1 181 006 852

967 049 892

Slovėnija

134 545 025

110 170 192

Slovakija

316 398 138

259 077 909

Suomija

432 993 097

354 549 956

Švedija

258 769 726

211 889 741

Iš viso ES-27

14 750 974 100

12 078 615 700

Techninė pagalba

36 969 860

30 272 220

Iš viso

14 787 943 960

12 108 887 920 “


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 Ia priedas įrašomas taip:

„Ia PRIEDAS

PAPILDOMŲ IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBES NARES, KAIP NURODYTA 58A STRAIPSNYJE

(dabartinėmis kainomis EUR)

 

2021

2022

Belgija

14 246 948

33 907 737

Bulgarija

59 744 633

142 192 228

Čekija

54 879 960

130 614 305

Danija

16 078 147

38 265 991

Vokietija

209 940 765

499 659 020

Estija

18 636 494

44 354 855

Airija

56 130 739

133 591 159

Graikija

108 072 886

257 213 470

Ispanija

212 332 550

505 351 469

Prancūzija

256 456 603

610 366 714

Kroatija

59 666 188

142 005 526

Italija

269 404 179

641 181 947

Kipras

3 390 542

8 069 491

Latvija

24 878 226

59 210 178

Lietuva

41 393 810

98 517 267

Liuksemburgas

2 606 635

6 203 790

Vengrija

88 267 157

210 075 834

Malta

2 588 898

6 161 577

Nyderlandai

15 513 719

36 922 650

Austrija

101 896 221

242 513 006

Lenkija

279 494 858

665 197 761

Portugalija

104 599 747

248 947 399

Rumunija

204 761 482

487 332 328

Slovėnija

21 684 662

51 609 495

Slovakija

48 286 370

114 921 561

Suomija

61 931 116

147 396 056

Švedija

44 865 170

106 779 104

Iš viso ES-27

2 381 748 705

5 668 561 918

Techninė pagalba (0,25 %)

5 969 295

14 206 922

Iš viso

2 387 718 000

5 682 768 840


III PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas papildomas šiomis skiltimis:

„2021 m.

2022 m.

494 926

494 926

788 626

797 255

854 947

854 947

862 367

862 367

4 915 695

4 915 695

190 715

193 576

1 186 282

1 186 282

1 891 660

1 890 730

4 800 590

4 797 439

7 285 001

7 274 171

344 340

374 770

3 628 529

3 628 529

47 648

47 648

339 055

344 140

569 965

578 515

32 748

32 748

1 243 185

1 243 185

4 594

4 594

717 382

717 382

677 582

677 582

3 030 049

3 061 233

595 873

600 528

1 891 805

1 919 363

131 530

131 530

391 174

396 034

515 713

517 532

685 676

685 904 “

2.

III priedas papildomas šiomis skiltimis:

„2021 m.

2022 m.

494,9

494,9

791,2

799,8

854,9

854,9

862,4

862,4

4 915,7

4 915,7

190,7

193,6

1 186,3

1 186,3

2 075,7

2 074,7

4 860,3

4 857,1

7 285,0

7 274,2

344,3

374,8

3 628,5

3 628,5

47,6

47,6

339,1

344,1

570,0

578,5

32,7

32,7

1 243,2

1 243,2

4,6

4,6

717,4

717,4

677,6

677,6

3 030,0

3 061,2

596,1

600,7

1 891,8

1 919,4

131,5

131,5

391,2

396,0

515,7

517,5

685,7

685,9“


IV PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VI priedas pakeičiamas taip:

„VI PRIEDAS

44 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ PARAMOS PROGRAMŲ BIUDŽETO RIBOS

tūkst. EUR atitinkamais biudžetiniais metais

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017–2020 m.

nuo 2021 m.

Bulgarija

26 762

26 762

26 762

26 762

25 721

Čekija

5 155

5 155

5 155

5 155

4 954

Vokietija

38 895

38 895

38 895

38 895

37 381

Graikija

23 963

23 963

23 963

23 963

23 030

Ispanija

353 081

210 332

210 332

210 332

202 147

Prancūzija

280 545

280 545

280 545

280 545

269 628

Kroatija

11 885

11 885

11 885

10 832

10 410

Italija

336 997

336 997

336 997

336 997

323 883

Kipras

4 646

4 646

4 646

4 646

4 465

Lietuva

45

45

45

45

43

Liuksemburgas

588

Vengrija

29 103

29 103

29 103

29 103

27 970

Мalta

402

Austrija

13 688

13 688

13 688

13 688

13 155

Portugalija

65 208

65 208

65 208

65 208

62 670

Rumunija

47 700

47 700

47 700

47 700

45 844

Slovėnija

5 045

5 045

5 045

5 045

4 849

Slovakija

5 085

5 085

5 085

5 085

4 887

Jungtinė Karalystė

120


2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/30


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2221

2020 m. gruodžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su papildomais ištekliais ir įgyvendinimo taisyklėmis, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (1),

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

valstybes nares paveikė beprecedentė krizė, kilusi dėl COVID-19 pandemijos sukeltų ekonominių, socialinių padarinių ir padarinių sveikatai. Krizė stabdo augimą valstybėse narėse, o tai savo ruožtu dar labiau didina likvidumo trūkumą dėl staiga reikšmingai išaugusių viešųjų investicijų į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus ekonomikos sektorius poreikio. Krizė taip pat pablogino žmonių, kuriems gresia skurdas, padėtį ir taip sumažino socialinę sanglaudą valstybėse narėse. Be to, vidaus sienų uždarymas turėjo didelį poveikį ekonominiam bendradarbiavimui, visų pirma pasienio teritorijose, o tai turėjo įtakos važinėjimo į darbą galimybėms ir labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gyvybingumui. Dėl to susidarė išskirtinė padėtis, kuriai spręsti būtinos specialios, neatidėliotinos ir išskirtinės priemonės, kuriomis būtų nedelsiant padarytas poveikis realiajai ekonomikai;

(2)

siekiant reaguoti į krizės poveikį, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1301/2013 (4) ir (ES) Nr. 1303/2013 (5) buvo iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/460 (6), kad būtų sudarytos lankstesnės sąlygos įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (toliau kartu – fondai) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) remiamas veiksmų programas. Vis dėlto didelis neigiamas poveikis Sąjungos ekonomikoms ir visuomenėms dar pablogėjo, todėl abu reglamentai buvo dar kartą iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/558 (7). Tais pakeitimais valstybėms narėms buvo suteiktas išskirtinis papildomas lankstumas, kad jos galėtų susitelkti į būtiną atsaką į šią beprecedentę krizę, padidinus galimybę sutelkti nepanaudotą fondų paramą ir supaprastinus su programų įgyvendinimu ir auditu susijusius procedūrinius reikalavimus;

(3)

2020 m. balandžio 23 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino gaivinimo veiksmų gaires siekiant atsitiesti po didžiulių sukrėtimų ekonomikai ir, viena vertus, sušvelninti socialinius ir ekonominius padarinius Sąjungai, kuriuos lėmė išskirtiniai valstybių narių nustatyti apribojimai siekiant suvaldyti COVID-19 plitimą, ir, kita vertus, išvengti asimetriško atgaivinimo rizikos, kylančios dėl to, kad skirtingos valstybės narės taiko skirtingas nacionalines priemones, kurios savo ruožtu turėjo didelį poveikį vidaus rinkos veikimui. Gaivinimo veiksmų gairės turi stiprų investicijų komponentą ir ragina įsteigti Europos ekonomikos gaivinimo fondą. Be to, kaip buvo dar kartą patvirtinta 2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose, paveda Komisijai išanalizuoti poreikius, kad tie ištekliai būtų nukreipti į labiausiai nukentėjusius Sąjungos sektorius ir geografines dalis, kartu išaiškinant sąsają su 2021–2027 m. daugiamete finansine programa;

(4)

remiantis Tarybos reglamentu (ES) 2020/2094 (8) ir neviršijant pagal jį skirtų išteklių, Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansuojamos gaivinimo ir atsparumo priemonės turėtų būti įgyvendinamos siekiant reaguoti į beprecedentį COVID-19 krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai turėtų būti naudojami taip, kad būtų užtikrintas Reglamente (ES) 2020/2094 numatytų terminų laikymasis;

(5)

šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir įgyvendinimo tvarka, susijusios su papildomais ištekliais, numatytais sanglaudai ir Europos teritorijoms skirtoje ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyvoje (toliau – REACT-EU), siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui. REACT-EU papildoma išskirtinė iki 47 500 000 000 EUR suma 2018 m. kainomis biudžetiniams įsipareigojimams iš struktūrinių fondų 2021 m. ir 2022 m. turėtų būti skirta paremti labiausiai paveiktų valstybių narių ir regionų veiksmams, skirtiems COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti, ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU ištekliai), siekiant, kad ištekliai per esamas veiksmų programas greitai pasiektų realiąją ekonomiką. REACT-EU ištekliai skiriami iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės. Dalis REACT-EU išteklių turėtų būti skiriami Komisijos iniciatyva teikiamai techninei paramai. Komisija įgyvendinimo sprendimu turėtų nustatyti REACT-EU išteklių pasiskirstymą kiekvienai valstybei narei, remdamasi paskirstymo būdais, pagrįstais naujausiais turimais objektyviais statistiniais duomenimis apie valstybių narių santykinę gerovę ir COVID-19 krizės poveikio mastą jų ekonomikai ir visuomenei. Prieš taikant paskirstymo metodą 2021 m. REACT-EU ištekliams ir paramai svarbiausiems sektoriams po COVID-19 krizės tam tikrose valstybėse narėse, 100 000 000 EUR ir 50 000 000 EUR sumos atitinkamai turėtų būti skiriamos Liuksemburgui ir Maltai. Paskirstymo būdai turėtų apimti specialią papildomą sumą atokiausiems regionams dėl jų ekonomikos ir visuomenės ypatingo pažeidžiamumo. Tam, kad būtų atsižvelgta į kintantį COVID-19 krizės poveikio pobūdį, 2021 m. šį pasiskirstymą reikėtų patikslinti, kad taikant tą patį paskirstymo būdą ir naudojantis naujausiais 2021 m. spalio 19 d. turimais statistiniais duomenimis būtų paskirstyta 2022 m. REACT-EU išteklių dalis;

(6)

atsižvelgiant į kovos su klimato kaita laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir JT darnaus vystymosi tikslus svarbą, fondai padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 30 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad 25 proc. REACT-EU bendro finansinio paketo bus skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Atsižvelgiant į REACT-EU, kaip krizės įveikimo priemonės, pobūdį ir į šiuo reglamentu suteikiamą lankstumą, įskaitant paramos telkimo pagal temas reikalavimų nebuvimą ir galimybę valstybėms narėms nukreipti REACT-EU išteklius remti ERPF arba ESF veiksmus pagal savo poreikius, valstybių narių įnašai siekiant to tikslo gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių prioritetų;

(7)

šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 (9) (toliau – Finansiniame reglamente) ir jomis visų pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir taikant netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtose taisyklėse taip pat numatyta bendra Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų sistema;

(8)

siekiant valstybėms narėms suteikti kuo daugiau lankstumo nustatant COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtus veiksmus ir rengiantis žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui, asignavimus Komisija turėtų nustatyti valstybių narių lygmeniu. Be to, taip pat reikėtų numatyti galimybę naudoti bet kokius kitus REACT-EU išteklius pagalbai labiausiai skurstantiems asmenims ir Jaunimo užimtumo iniciatyvai (toliau – JUI) paremti. Taip pat būtina nustatyti asignavimų techninei paramai valstybių narių iniciatyva viršutines ribas, kartu valstybėms narėms suteikiant kuo didžiausią lankstumą dėl asignavimų, susijusių su ERPF ar ESF remiamomis veiksmų programomis. ESF veiklos pajėgumas turėtų būti išlaikytas skiriant REACT-EU išteklių užimtumo, visų pirma jaunimo užimtumo pagal sustiprintą Jaunimo garantijų iniciatyvą, įgūdžių ir švietimo, socialinės įtraukties ir sveikatos politikos srityse, didžiausią dėmesį skiriant pagalbai nepalankioje padėtyje esančioms grupėms ir vaikams. Kadangi tikimasi, kad REACT-EU ištekliai bus greitai išleisti, su tais ištekliais susiję įsipareigojimai turėtų būti panaikinami tik užbaigiant veiksmų programas;

(9)

kadangi COVID-19 pandemija skirtingai paveikė valstybių narių regionus ir savivaldybes, svarbu, kad regionų ir vietos subjektai iš valdžios institucijų, ekonominiai ir socialiniai partneriai bei pilietinė visuomenė, laikydamiesi partnerystės principo, dalyvautų rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant REACT-EU remiamus veiksmus, kuriais siekiama įveikti krizę;

(10)

taip pat REACT-EU išteklių atveju reikėtų nustatyti galimybę finansinius asignavimus pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą perkelti iš ERPF į ESF ir atvirkščiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 25a straipsnį. Tokie perkėlimai neturėtų daryti poveikio ištekliams pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą ar specialiam JUI skirtam asignavimui;

(11)

siekiant papildyti veiksmus, kuriems jau teikiama parama iš ERPF, kurios apimtis išplėsta pagal Reglamentą (ES) 2020/460 ir Reglamentą (ES) 2020/558, valstybėms narėms turėtų toliau būti leidžiama papildomus išteklius pirmiausia naudoti investicijoms į sveikatos priežiūros produktus ir paslaugas, įskaitant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas ir institucinę, bendruomeninę globą bei globą šeimoje, paramai apyvartinio kapitalo ar paramos MVĮ investicijoms forma, įskaitant konsultavimo paramą, visų pirma sektoriuose, kurie buvo labiausiai paveikti COVID-19 pandemijos ir kuriuose būtina skubiai imtis gaivinimo priemonių, kaip antai turizmo ir kultūros sektoriuose, investicijoms, kuriomis prisidedama prie perėjimo prie skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos, investicijoms į piliečiams teikiamų nediskriminacinių pagrindinių paslaugų infrastruktūrą ir ekonominės paramos priemones regionams, kurie yra labiausiai priklausomi nuo COVID-19 krizės labiausiai paveiktų sektorių. Taip pat reikėtų skatinti glaudesnį bendradarbiavimą, koordinavimą ir didesnį atsparumą sveikatos srityje. Be to, turėtų būti teikiama parama techninei pagalbai. Tikslinga REACT-EU išteklius išskirtinai skirti naujam teminiam tikslui „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti, skatinimas ir pasirengimas žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui“, kuris taip pat turėtų būti vienintelis investavimo prioritetas, kad būtų įmanoma supaprastinti šių išteklių programavimą ir įgyvendinimą;

(12)

ESF atveju valstybės narės REACT-EU išteklius visų pirma turėtų naudoti įsidarbinimo galimybėms ir prieigai prie socialinių sistemų remti, užtikrinant darbo vietų išsaugojimą, be kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko programas ir remiant savarankiškai dirbančius asmenis, taip pat verslininkus, laisvai samdomus darbuotojus, menininkus ir kūrybos sektoriaus darbuotojus. Sutrumpinto darbo laiko programomis ir panašiomis priemonėmis, ypač skirtomis savarankiškai dirbantiems asmenims, siekiama apsaugoti darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis nuo nedarbo rizikos, kartu išlaikant tas pačias darbuotojų darbo ir įdarbinimo sąlygas bei darbo užmokestį. Šioms programoms skirti REACT-EU ištekliai turi būti naudojami tik darbuotojams remti. Dabartinėmis išskirtinėmis aplinkybėmis, susidariusiomis dėl COVID-19 pandemijos, paramą sutrumpinto darbo laiko programoms, skirtoms samdomiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, turėtų būti galima teikti net tada, kai ji nėra derinama su aktyviomis darbo rinkai skirtomis priemonėmis, nebent tos priemonės būtų privalomos pagal nacionalinę teisę. Ta taisyklė taip pat turėtų būti vienodai taikoma sutrumpinto darbo laiko programoms, kurios buvo remiamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 su pakeitimais, padarytais reglamentais (ES) 2020/460 ir (ES) 2020/558 po COVID-19 krizės, ir kurios ir toliau remiamos pagal specialų investavimo prioritetą „COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtų veiksmų skatinimas ir pasirengimas žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui“. Sąjungos paramos šioms sutrumpinto darbo laiko programomis trukmė turėtų būti ribota;

(13)

parama taip pat turėtų būti teikiama darbo vietų kūrimui ir kokybiškam užimtumui, ypač pažeidžiamoje padėtyje esantiems asmenims, taip pat socialinės įtraukties ir skurdo panaikinimo priemonėms. Jaunimo užimtumo priemonės turėtų būti išplėstos atsižvelgiant į sustiprintą Jaunimo garantijų iniciatyvą. Turėtų būti numatytos investicijos į švietimą, mokymą ir įgūdžių ugdymą, įskaitant perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, visų pirma palankių sąlygų neturinčioms grupėms. Turėtų būti skatinamos vienodos galimybės naudotis visuotinės svarbos paslaugomis, taip pat ir vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, etninėms mažumoms ir benamiams;

(14)

be to, valstybės narės turėtų ir toliau skirti ypatingą dėmesį žmonėms, gyvenantiems kaimo, pasienio, mažiau išsivysčiusiuose, salų, kalnuotuose, retai apgyvendintuose ir atokiausiuose regionuose, taip pat pramonės pertvarkos ir gyventojų skaičiaus mažėjimo paveiktose vietovėse, ir, kai tikslinga, naudoti REACT-EU išteklius tokiems žmonėms remti;

(15)

kadangi laikinas sienų tarp valstybių narių uždarymas sukėlė didelių sunkumų pasienio bendruomenėms ir įmonėms, tikslinga valstybėms narėms leisti skirti REACT-EU išteklių taip pat ir esamoms tarpvalstybinėms programoms pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą;

(16)

siekiant užtikrinti, kad valstybės narės turėtų pakankamai finansinių išteklių skubiai įgyvendinti veiksmus, skirtus COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui, būtina padidinti pradinio išankstinio finansavimo mokėjimus, kad REACT-EU ištekliais remiami veiksmai galėtų būti greitai įgyvendinami. Išmokėtinas pradinis išankstinis finansavimas turėtų užtikrinti, kad valstybės narės prireikus turėtų lėšų avansui paramos gavėjams sumokėti ir galėtų greitai atlyginti paramos gavėjų išlaidas pagal pateiktus mokėjimo prašymus;

(17)

valstybės narės turėtų turėti galimybę skirti REACT-EU išteklius naujoms specialioms veiksmų programoms pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą arba naujoms esamų programų prioritetinėms kryptims pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslus. Siekiant sudaryti sąlygas greitam įgyvendinimui, naujų specialių veiksmų programų atveju turėtų būti galima nurodyti tik tas paskirtąsias institucijas, kurios atsakingos už jau vykdomas ERPF, ESF arba Sanglaudos fondo remiamas programas. Nereikėtų reikalauti valstybių narių ex ante vertinimo, o elementų, reikalingų norint veiksmų programą pateikti Komisijai patvirtinti, skaičius turėtų būti apribotas;

(18)

REACT-EU ištekliai turėtų būti naudojami laikantis darnaus vystymosi ir žalos nedarymo principų, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ir JT darnaus vystymosi tikslus. Be to, įgyvendinant veiksmų programas turėtų būti atsižvelgiama į moterų ir vyrų lygybę, lyčių aspekto integravimą ir lyčių aspektu grindžiamo požiūrio įtraukimą, ir tai turėtų būti skatinama;

(19)

siekiant sumažinti viešiesiems biudžetams tenkančią naštą dėl veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui, išlaidos veiksmams remti turėtų būti tinkamos finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d. ir valstybėms narėms turėtų būti suteikta išskirtinė galimybė prašyti iki 100 proc. siekiančios bendro finansavimo normos, taikytinos atskiroms veiksmų programų prioritetinėms kryptims, pagal kurias paramai naudojami REACT-EU ištekliai;

(20)

nors svarbu užtikrinti, kad išlaidų tinkamumo finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu galutinis terminas išliktų 2023 m. gruodžio 31 d., reikėtų aiškiai nurodyti, kad remtini veiksmai vis dar galėtų būti atrinkti 2023 m. laikotarpiu;

(21)

siekiant užtikrinti tam tikrų veiksmų, remiamų iš REACT-EU išteklių, įgyvendinimo tęstinumą, turėtų būti taikomos Reglamente, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės, nustatytos laipsniško vykdymo nuostatos;

(22)

atsižvelgiant į konkrečias lankstumo priemones reaguojant į COVID-19 protrūkį, įtrauktas į Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 Reglamentu (ES) 2020/558, išlaidos, skirtos fiziškai užbaigtiems arba visiškai įgyvendintiems veiksmams, kuriais skatinami veiksmai COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui, remiamiems pagal atitinkamą naują teminį tikslą, taip pat turėtų būti tinkamos finansuoti, jei atitinkami veiksmai buvo pradėti nuo 2020 m. vasario 1 d.;

(23)

tam, kad valstybės narės REACT-EU išteklius galėtų greitai panaudoti dar šiuo programavimo laikotarpiu, valstybes nares galima pagrįstai išimtine tvarka atleisti nuo prievolės laikytis ex ante sąlygų bei veiklos lėšų rezervo ir veiklos rezultatų plano reikalavimų, nuo reikalavimų, susijusių su paramos telkimu pagal temas, taip pat nuo ribinių verčių tvariai miestų plėtrai gaunant finansavimą iš ERPF bei reikalavimų parengti komunikacijos strategiją, susijusią su REACT-EU ištekliais. Vis dėlto būtina nustatyti, kad valstybės narės iki 2024 m. gruodžio 31 d. atliktų bent vieną vertinimą, kad įvertintų REACT-EU išteklių efektyvumą, veiksmingumą, poveikį ir įtraukumą, taip pat tai, kaip jais prisidėta prie to, kad būtų įgyvendinti naujo specialaus teminio tikslo uždaviniai. Siekiant, kad Sąjungos lygmeniu būtų prieinama informacija, kurią būtų galima palyginti, valstybėms narėms, kai tikslinga, turėtų būti privaloma naudotis Komisijos pateiktais konkrečioms COVID-19 programoms skirtais rodikliais. Be to, valstybės narės ir vadovaujančiosios institucijos, atlikdamos savo pareigas, susijusias su informavimu, komunikavimu ir matomumu, turėtų padidinti Sąjungos nustatytų išskirtinių priemonių ir išteklių matomumą, visų pirma užtikrindamos, kad galimi paramos gavėjai, paramos gavėjai, dalyviai, finansinių priemonių galutiniai gavėjai ir visuomenė žinotų apie šių REACT-EU išteklių buvimą, mastą ir jų teikiamą papildomą paramą;

(24)

siekiant REACT-EU išteklius tikslingai nukreipti į tas geografines vietoves, kur jų labiausiai reikia (tai būtų ypatinga priemonė, taikoma nedarant poveikio bendroms struktūrinių fondų išteklių asignavimo taisyklėms), REACT-EU ERPF ir ESF skirti ištekliai neturėtų būti skirstomi pagal regionų kategorijas. Tačiau valstybės narės, vadovaudamosi ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslais, išdėstytais SESV 174 straipsnyje, turėtų atsižvelgti į skirtingų regionų poreikius ir jų išsivystymo lygį siekiant užtikrinti, kad parama būtų teikiama išlaikant pusiausvyrą tarp labiausiai nuo COVID-19 pandemijos poveikio nukentėjusių regionų ir miestų poreikių ir poreikio daugiausia dėmesio ir toliau skirti menkiau išsivysčiusiems regionams. Valstybės narės, laikydamosi partnerystės principo, taip pat turėtų įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas bei atitinkamas pilietinei visuomenei ir socialiniams partneriams atstovaujančias įstaigas;

(25)

išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, išlaidoms pagal REACT-EU turėtų būti taikomi tie patys įpareigojimai ir apsaugos priemonės kaip ir visam sanglaudos finansavimui. Tai apima pagrindinių teisių paisymą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos laikymąsi, taip pat veiksmingas kovos su sukčiavimu priemones, įgyvendinamas padedant esamoms valstybių narių ir Sąjungos lygmens kovos su sukčiavimu agentūroms, pavyzdžiui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai ir atitinkamais atvejais Europos prokuratūrai;

(26)

kai patvirtinamos priemonės Sąjungos biudžetui apsaugoti, labai svarbu, kad būtų tinkamai apsaugoti teisėti galutinių gavėjų ir naudos gavėjų interesai;

(27)

siekiant palengvinti lėšų perkėlimą, leidžiamą pagal šį reglamentą nustatytais pakeitimais, Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies f punkte nustatyta sąlyga dėl asignavimų panaudojimo tam pačiam tikslui tiems perkėlimams neturėtų būti taikoma;

(28)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. reaguoti į COVID-19 krizės poveikį nustatant lankstumo priemones Europos struktūrinių ir investicijų fondų paramos teikimo srityje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(29)

atsižvelgiant į tai, kad būtina skubiai reaguoti į padėtį, susidariusią dėl COVID-19 pandemijos, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(30)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(31)

Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (10) 135 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (11) ar Tarybos sprendimo 2014/335/ES, Euratomas (12) pakeitimai, priimti to Susitarimo įsigaliojimo dieną arba vėliau, Jungtinei Karalystei netaikomi, jei tie pakeitimai daro poveikį Jungtinės Karalystės finansiniams įsipareigojimams. Pagal šį reglamentą 2021 m. ir 2022 m. parama finansuojama padidinus Sąjungos nuosavų išteklių viršutinę ribą, o tai darytų poveikį Jungtinės Karalystės finansiniams įsipareigojimams. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas Jungtinei Karalystei arba jos teritorijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

įterpiami šie straipsniai:

„92a straipsnis

REACT-EU ištekliai

Tarybos reglamento (ES) 2020/2094 (*1) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės įgyvendinamos su struktūrinių fondų parama skiriant iki 47 500 000 000 EUR 2018 m. kainomis, kaip nurodyta to reglamento 2 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje, laikantis to reglamento 3 straipsnio 3, 4, 7 ir 9 dalių.

Šiais papildomais 2021 ir 2022 m. ištekliais, skiriamais iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės, teikiama parama COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (toliau – REACT-EU ištekliai).

Kaip numatyta Reglamento (ES) 2020/2094 3 straipsnio 1 dalyje, REACT-EU ištekliai yra išorės asignuotosios pajamos Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 dalies tikslais.

92b straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės dėl REACT-EU išteklių

1.   REACT-EU ištekliai skiriami pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą.

Nukrypstant nuo 94 straipsnio, valstybės narės dalį savo REACT-EU išteklių taip pat bendrai skiria tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, kurioje jos dalyvauja, jei sutinka, kad tokie asignavimai atspindi jų atitinkamus nacionalinius prioritetus.

REACT-EU ištekliai naudojami techninei paramai įgyvendinti pagal šio straipsnio 6 dalį ir veiksmams, kuriais įgyvendinamas šio straipsnio 9 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas teminis tikslas.

2.   Be visų išteklių, išdėstytų 91 straipsnyje, REACT-EU ištekliai 2021 ir 2022 m. biudžetiniams įsipareigojimams skiriami taip:

2021 m. 37 500 000 000 EUR,

2022 m. 10 000 000 000 EUR.

REACT-EU ištekliais taip pat remiamos administracinės išlaidos – iki 18 000 000 EUR 2018 m. kainomis.

REACT-EU ištekliais remtini veiksmai gali būti atrinkti paramai iki 2023 m. pabaigos. Reglamente, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės, nustatytos laipsniško vykdymo nuostatos taikomos REACT-EU ištekliais remiamiems veiksmams.

3.   0,35 proc. REACT-EU išteklių skiriami Komisijos iniciatyva teikiamai techninei paramai, ypatingą dėmesį atkreipiant į valstybes nares, patyrusias didesnį COVID-19 pandemijos poveikį, ir valstybes nares, kurių įsisavinimo ir įgyvendinimo lygis žemesnis.

4.   Komisija įgyvendinimo aktais priima sprendimą, kuriuo kiekvienai valstybei narei paskirsto 2021 m. REACT-EU išteklius kaip asignavimus iš struktūrinių fondų, atsižvelgdama į VIIa priede nustatytus kriterijus ir metodiką. Tas sprendimas peržiūrimas 2021 m., siekiant paskirstyti REACT-EU išteklius 2022 m., remiantis 2021 m. spalio 19 d. turimais duomenimis.

5.   Nukrypstant nuo 76 straipsnio pirmos dalies, biudžetiniai įsipareigojimai dėl 2021 m. ir 2022 m. REACT-EU išteklių kiekvienai atitinkamai veiksmų programai bus padaryti kiekvieno fondo atžvilgiu.

76 straipsnio antroje dalyje nurodytas teisinis įsipareigojimas 2021 m. ir 2022 m. įsigalios Reglamento (ES) 2020/2094 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą datą ar po jos.

76 straipsnio trečia ir ketvirta dalys REACT-EU ištekliams netaikomos.

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 14 straipsnio 3 dalies, šio reglamento II dalies IX antraštinės dalies IV skyriuje ir 136 straipsnyje nustatytos įsipareigojimų panaikinimo taisyklės taikomos biudžetiniams įsipareigojimams, pagrįstiems REACT-EU ištekliais. Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies c punkto, REACT-EU ištekliai tolesnei programai ar veiksmui nenaudojami.

Nukrypstant nuo šio reglamento 86 straipsnio 2 dalies ir 136 straipsnio 1 dalies, su REACT-EU ištekliais susiję įsipareigojimai panaikinami laikantis programų užbaigimui taikytinų taisyklių.

Kiekviena valstybė narė REACT-EU išteklius, kuriuos galima programuoti pagal ERPF ir ESF, skiria veiksmų programoms arba tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms, į kurias, laikydamasi partnerystės principo, įtraukia vietos ir regionų valdžios institucijas bei atitinkamas pilietinei visuomenei ir socialiniams partneriams atstovaujančias įstaigas.

Nukrypstant nuo 92 straipsnio 7 dalies, taip pat siūloma dalį REACT-EU išteklių naudoti, jei atitinkama valstybė narė mano, jog tai reikalinga, siekiant padidinti paramą Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui, kad būtų galima spręsti asmenų, kurie dėl COVID-19 krizės nukentėjo precedento neturinčiu mastu, padėties klausimą. Dalis REACT-EU išteklių taip pat gali būti panaudota siekiant padidinti paramą JUI. Abiem atvejais padidinimas gali būti siūlomas prieš skiriant asignavimus ERPF ir ESF arba tuo pačiu metu.

Po pradinių asignavimų valstybių narių prašymu pagal 30 straipsnio 1 dalį iš dalies pakeisti veiksmų programą REACT-EU ištekliai gali būti perkeliami iš ERPF į ESF ir atvirkščiai, neatsižvelgiant į 92 straipsnio 1 dalies a, b, ir c punktuose nurodytas procentines dalis, išlaikant bendrą ESF veiklos pajėgumą Sąjungos lygmeniu. Ši pastraipa netaikoma ERPF ištekliams, skirtiems tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.

30 straipsnio 5 dalis REACT-EU ištekliams netaikoma. Tie ištekliai neįtraukiami į toje dalyje nustatytų viršutinių ribų skaičiavimo pagrindą.

Taikant Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies f punktą, sąlyga, kad šie asignavimai turi būti skirti tam pačiam tikslui, tokiems perkėlimams netaikoma. Tokie perkėlimai gali būti taikomi tik einamiesiems metams ar būsimiems finansinio plano metams.

Šio reglamento 92 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai pradiniam asignavimui ar vėlesniems REACT-EU išteklių perkėlimams netaikomi.

REACT-EU ištekliai įgyvendinami vadovaujantis fondo, kuriam jie skirti ar į kurį jie perkelti, taisyklėmis.

6.   Iki 4 proc. visų REACT-EU išteklių iš ERPF ir ESF valstybių narių iniciatyva gali būti skirta techninei paramai pagal bet kokią esamą veiksmų programą, remiamą ERPF ar ESF, arba 10 dalyje nurodytą (-as) naują (-as) veiksmų programą (-as).

Iki 6 proc. papildomų ERPF išteklių, skirtų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programai pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, remiantis 1 dalies antra pastraipa, gali būti skiriama techninei paramai.

7.   Nukrypstant nuo 81 straipsnio 1 dalies ir 134 straipsnio 1 dalies, pradinis išankstinis finansavimas, mokėtinas Komisijai priėmus sprendimą dėl veiksmų programos priėmimo ar veiksmų programos dalinio pakeitimo patvirtinimo REACT-EU išteklių asignavimo atveju sudarys 11 proc. REACT-EU išteklių, skirtų 2021 m. vykdomoms programoms.

Taikant 134 straipsnio 2 dalį metiniam išankstiniam finansavimui, 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. fondų paramos suma veiksmų programai visu programavimo laikotarpiu apims REACT-EU išteklius.

Sumokėta pirmoje pastraipoje nurodyta papildoma išankstinio finansavimo suma Komisijos sąskaitose visiškai patvirtinama ne vėliau kaip tada, kai užbaigiama veiksmų programa.

8.   REACT-EU ištekliai, neskirti techninei paramai, naudojami 9 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam teminiam tikslui – COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ar pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui.

Valstybės narės REACT-EU išteklius gali skirti vienai ar daugiau atskirų prioritetinių krypčių pagal esamą (-as) veiksmų programą (-as) pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą arba esamą (-as) tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą (-as) pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, arba šio straipsnio 10 dalyje nurodytai (-oms) naujai (-oms) veiksmų programai (-oms) pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą. Nukrypstant nuo 26 straipsnio 1 dalies, atsižvelgiant į šio straipsnio 4 dalį, programa apima laikotarpį iki 2022 m. gruodžio 31 d.

ERPF atveju, REACT-EU ištekliai pirmiausia naudojami investicijoms į sveikatos priežiūros produktus ir paslaugas arba į socialinę infrastruktūrą, paramai apyvartinio kapitalo ar paramos investicijų forma MVĮ investicijoms į sektorius, kuriems būdingas aukštas darbo vietų kūrimo potencialas, paramai investicijoms į veiksmus, kuriais prisidedama prie perėjimo prie skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos, paramai į piliečiams teikiamų pagrindinių paslaugų infrastruktūrą ir paramai ekonominės paramos priemonėms regionams, kurie yra ypač priklausomi nuo sektorių, labiausiai paveiktų COVID-19 krizės.

ESF atveju REACT-EU ištekliai pirmiausia naudojami įsidarbinimo galimybėms remti, išsaugant samdomų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų darbo vietas, be kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko programas, net tada, kai parama nėra derinama su aktyviomis darbo rinkai skirtomis priemonėmis, nebent tos priemonės būtų privalomos pagal nacionalinę teisę. REACT-EU ištekliais remiamas darbo vietų kūrimas ir kokybiškas užimtumas, ypač pažeidžiamoje padėtyje esantiems asmenims, ir išplečiamas jaunimo užimtumo priemonių taikymas atsižvelgiant į sustiprintą Jaunimo garantijų iniciatyvą. Investicijomis į švietimą, mokymą ir įgūdžių ugdymą siekiama spręsti su dvejopa žaliąja ir skaitmenine pertvarka susijusius iššūkius.

REACT-EU ištekliais taip pat remiamos socialinės sistemos, kuriomis prisidedama prie socialinės įtraukties, kovos su diskriminacija ir skurdo panaikinimo priemonių, ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui, ir didinamos galimybės naudotis visuotinės svarbos paslaugomis, taip pat ir vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, etninėms mažumoms ir benamiams.

9.   Kartu su šio straipsnio 6 dalyje nurodyta išimtimi dėl techninės paramos ir šio straipsnio 5 dalies septintoje pastraipoje nurodytų REACT-EU išteklių EPLSAF arba JUI, REACT-EU ištekliais remiami veiksmai pagal naują teminį tikslą „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti, skatinimas ir pasirengimas žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui“, kuris papildo 9 straipsnyje išdėstytus teminius tikslus.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas teminis tikslas išskirtinai taikomas tik REACT-EU išteklių programavimui. Nukrypstant nuo šio reglamento 96 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų ir nuo Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 1 dalies, jis su kitais investavimo prioritetais nederinamas.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas teminis tikslas taip pat yra vienintelis investavimo prioritetas programuojant ir įgyvendinant iš ERPF ir ESF teikiamus REACT-EU išteklius.

Jei pagal šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą teminį tikslą pagal jau esamą veiksmų programą nustatoma viena ar daugiau atskirų prioritetinių krypčių, nereikalaujama patikslintame veiksmų programos prioritetinių krypčių apraše pateikti šio reglamento 96 straipsnio 2 dalies b punkto v ir vii papunkčiuose ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto v ir vi papunkčiuose išvardytų elementų.

Šio reglamento 96 straipsnio 2 dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies d punkte išdėstytame patikslintame finansavimo plane pateikiamas REACT-EU išteklių asignavimas 2021 m. ir prireikus 2022 m., nenustatant veiklos lėšų rezervo sumų ir neskirstant pagal regionų kategorijas.

Nukrypstant nuo šio reglamento 30 straipsnio 1 dalies, valstybių narių prašymai iš dalies pakeisti programą tinkamai pagrindžiami ir juose, visų pirma, nustatoma, kokio poveikio tikimasi iš programos pakeitimų siekiant paskatinti veiksmus, skirtus COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui. Tokie prašymai teikiami kartu su atnaujinta programa.

10.   Nukrypstant nuo 26 straipsnio 4 dalies, valstybės narės gali parengti naujas specialias veiksmų programas pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo tikslą, remiantis šio straipsnio 9 dalies pirmoje pastraipoje nurodytu nauju teminiu tikslu. Nereikalaujama atlikti jokio 55 straipsnyje nurodyto ex ante vertinimo.

Nukrypstant nuo 96 straipsnio 2 dalies a punkto, jei parengiama tokia nauja veiksmų programa, pagrindime paaiškinama, kokio poveikio tikimasi iš veiksmų programos COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui.

Taikant 96 straipsnio 5 dalies a punktą, jei nustatyta tokia nauja veiksmų programa, valstybės narės gali nurodyti tik pagal jau vykdomas ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo remiamas veiksmų programas paskirtąsias institucijas.

Elementų, išdėstytų 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto v ir vii papunkčiuose, 4 dalyje, 6 dalies b ir c punktuose ir 96 straipsnio 7 dalyje, tokios naujos veiksmų programos atveju pateikti nereikalaujama. 96 straipsnio 3 dalyje išdėstytus elementus privaloma pateikti tik tada, jei teikiama atitinkama parama.

Nukrypstant nuo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių ir 30 straipsnio 2 dalies, Komisija deda visas pastangas, kad kiekvieną naują specialią veiksmų programą arba bet kokį esamos programos pakeitimą patvirtintų per 15 darbo dienų nuo tada, kai valstybė narė ją (jį) pateikė.

11.   Nukrypstant nuo 65 straipsnio 2 ir 9 dalių, išlaidas veiksmams, kuriems parama teikiama laikantis šio straipsnio 9 dalies pirmoje pastraipoje nustatyto teminio tikslo, galima finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d.

12.   Nukrypstant nuo 120 straipsnio 3 dalies pirmos ir antros pastraipų, iki 100 proc. siekiantis bendras finansavimas gali būti taikomas iš REACT-EU išteklių, skirtų pagal šio straipsnio 9 dalies pirmą pastraipą nurodytą teminį tikslą, remiamai (-oms) prioritetinei (-ėms) krypčiai (-ims). Be konkretiems fondams taikomose taisyklėse nustatytų bendrųjų rodiklių, valstybės narės, kai tikslinga, taip pat naudojasi Komisijos pateiktais konkrečioms programoms skirtais COVID-19 rodikliais.

Nukrypstant nuo 56 straipsnio 3 dalies ir 114 straipsnio 2 dalies, valstybės narės užtikrina, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. būtų atliktas bent vienas REACT-EU išteklių naudojimo vertinimas siekiant įvertinti jų veiksmingumą, efektyvumą, poveikį ir, kai taikytina, įtraukumą bei nediskriminavimą, be kita ko, vertinant lyčių aspektu, ir tai, kaip jais buvo prisidėta prie šio straipsnio 9 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto teminio tikslo.

13.   REACT-EU ištekliams netaikomos šios nuostatos:

a)

nukrypstant nuo 18 straipsnio, reikalavimai, susiję su paramos telkimu pagal temas, įskaitant ribines vertes tvariai miestų plėtrai, kaip išdėstyta šiame reglamente ar konkrečiam fondui taikomose taisyklėse;

b)

nukrypstant nuo 19 straipsnio ir konkrečiam fondui taikomų taisyklių, ex ante sąlygos;

c)

nukrypstant nuo atitinkamai 20 ir 22 straipsnių, reikalavimai dėl veiklos lėšų rezervo ir veiklos plano taikymo;

d)

65 straipsnio 6 dalis – veiksmams, kurie pradėti nuo 2020 m. vasario 1 d. ir kuriais skatinami veiksmai COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui, remiamiems pagal šio straipsnio 9 dalies pirmą pastraipą nurodytą teminį tikslą;

e)

nukrypstant nuo 116 straipsnio ir 115 straipsnio 1 dalies a punkto, reikalavimai parengti komunikacijos strategiją.

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 12 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, REACT-EU ištekliais pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą remiamų veiksmų atveju pakanka, kad paramos gavėjai bendradarbiautų bent dviejose srityse.

14.   Valstybės narės ir vadovaujančios institucijos, atlikdamos savo pareigas, susijusias su informavimu, komunikavimu ir matomumu pagal 115 straipsnio 1 ir 3 dalis ir XII priedą, užtikrina, kad galimi paramos gavėjai, paramos gavėjai, dalyviai, finansinių priemonių galutiniai gavėjai ir visuomenė žinotų apie šių papildomų išteklių buvimą, mastą ir jų teikiamą REACT-EU paramą.

Valstybės narės ir vadovaujančiosios institucijos piliečiams aiškiai nurodo, kad atitinkamas veiksmas finansuojamas kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, ir užtikrina visišką skaidrumą, kai tikslinga, pasitelkdamos socialinę žiniasklaidą.

Jei parama veiksmams skiriama iš REACT-EU išteklių, XII priedo 2.2 skirsnyje pateiktos nuorodos į „fondą“, „fondus“ ar „ESI fondus“ papildomos nuoroda „finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė“.

(*1)  2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/2094, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (OL L 433, 2020 12 22, p. 23).“;"

2.

154 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„92a ir 92b straipsniai netaikomi Jungtinei Karalystei ar jos teritorijoje. Šiose nuostatose pateikiama nuorodos į valstybes nares neapima Jungtinės Karalystės.“

3.

Šio reglamento priede išdėstytas tekstas įterpiamas kaip VIIa priedas.

2 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia REACT-EU vertinimą. Tas vertinimas apima informaciją apie REACT-EU tikslų įgyvendinimą, REACT-EU išteklių naudojimo efektyvumą, finansuojamų veiksmų rūšis, naudos gavėjus ir finansinių asignavimų galutinius gavėjus, taip pat jos teikiamą Europos pridėtinę vertę padedant atgaivinti ekonomiką.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL C 272, 2020 8 17, p. 1.

(2)  2020 m. spalio 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(6)  2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/460, kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 508/2014 (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva) (OL L 99, 2020 3 31, p. 5).

(7)  2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/558, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1301/2013 ir (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su konkrečiomis priemonėmis, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį (OL L 130, 2020 4 24, p. 1).

(8)  2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/2094, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (OL L 433, 2020 12 22, p. 23).

(9)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(10)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.

(11)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(12)  2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES (Euratomas) dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014 6 7, p. 105).


PRIEDAS

„VIIa PRIEDAS

REACT-EU išteklių paskirstymo metodika – 92b straipsnio 4 dalis

REACT-EU išteklių paskirstymo metodas

REACT-EU ištekliai valstybėms narėms paskirstomi vadovaujantis tokia metodika:

1.

Kiekvienos valstybės laikinoji REACT-EU išteklių dalis apskaičiuojama kaip dalių, nustatytų pagal toliau nurodytus kriterijus, svertinė suma, ir pritaikomi nurodyti koeficientai:

a)

BVP rodiklis (koeficientas 2/3) apskaičiuojamas atliekant šiuos veiksmus:

i)

EUR išreikštas kiekvienos valstybės narės visas realus dėl sezoniškumo pakoreguotas BVP, kurio ji neteko nuo 2019 m. pirmo pusmečio iki visoms atitinkamoms valstybėms narėms taikytino atskaitinio laikotarpio pabaigos;

ii)

pagal i papunktį gautos dalys patikslinamos jas padalijant iš valstybės narės BNP vienam gyventojui, išreikštų kaip ES 27 vidutinių BNP vienam gyventojui procentinė dalis (vidurkis išreikštas 100 proc.);

b)

nedarbo rodiklis (koeficientas 2/9) išreikštas kaip:

i)

valstybei narei tenkančios bendro visų susijusių valstybių narių bedarbių skaičiaus dalies 2020 m. sausio mėn. (koeficientas 3/4) ir

ii)

valstybei narei tenkančios bendro bedarbių skaičiaus padidėjimo nuo 2020 m. sausio mėn. iki visoms atitinkamoms valstybėms narėms taikytino atskaitinio laikotarpio pabaigos (koeficientas 1/4) svertinis vidurkis;

c)

jaunimo nedarbo rodiklis (koeficientas 1/9) išreikštas kaip:

i)

valstybei narei tenkančios bendro visų susijusių valstybių narių jaunų bedarbių skaičiaus dalies nuo 2020 m. sausio mėn. (koeficientas 3/4) ir

ii)

valstybei narei tenkančios bendro jaunų bedarbių skaičiaus padidėjimo nuo 2020 m. sausio mėn. iki visoms atitinkamoms valstybėms narėms taikytino atskaitinio laikotarpio (koeficientas 1/4) vidurkis.

Jei valstybės narės EUR išreikštas realus dėl sezoniškumo pakoreguotas BVP taikytinu atskaitiniu laikotarpiu yra didesnis nei 2019 m. pirmąjį pusmetį, valstybės narės duomenys į skaičiavimus pagal a punkto i papunktį neįtraukiami.

Jei bedarbių (15–74 metų amžiaus grupė) ar jaunų bedarbių (15–24 metų amžiaus grupė) skaičius valstybėje narėje taikytinu atskaitiniu laikotarpiu yra mažesnis nei 2020 m. sausio mėn., valstybės narės duomenys į skaičiavimus pagal b punkto ii papunktį ir c punkto ii papunktį neįtraukiami.

2.

Taikant 1 dalyje nustatytas taisykles atskirai valstybei narei skiriamų asignavimų lygis visu 2021–2022 m. laikotarpiu negali būti didesnis nei

a)

valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui (pagal PGS) 2015–2017 m. laikotarpiu yra didesnis nei 109 proc. ES 27 vidurkio: 0,07 proc. jų realaus BVP 2019 m.;

b)

valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui (pagal PGS) 2015–2017 m. laikotarpiu yra mažesnis nei 90 proc. ES 27 vidurkio: 2,60 proc. jų realaus BVP 2019 m.;

c)

jei valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui (pagal PGS) 2015–2017 m. laikotarpiu yra didesnis nei 90 proc. arba mažesnis ar lygus 109 proc. ES 27 vidurkio: procentinis dydis apskaičiuojamas taikant tiesinę interpoliaciją nuo 0,07 proc. iki 2,60 proc. jų realaus BVP 2019 m., todėl viršutinės ribos procentinis dydis bus proporcingai sumažintas atsižvelgiant į gerovės padidėjimą.

a–c punktuose nustatytą lygį vienai valstybei narei viršijančios sumos perskirstomos proporcingai visų kitų valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui (pagal PGS) yra mažesnis nei 100 proc. ES 27 vidurkio, asignavimams. BNP vienam gyventojui (pagal PGS) 2015–2017 m. laikotarpiu naudojamos sanglaudos politikos atžvilgiu derybose dėl 2021–2027 m. DFP.

3.

Apskaičiuojant 2021 m. REACT-EU išteklių paskirstymą:

a)

BVP atskaitinis laikotarpis yra 2020 m. pirmas pusmetis;

b)

apskaičiuojant bedarbių ir jaunų bedarbių skaičių atskaitinis laikotarpis yra 2020 m. birželio–rugpjūčio mėn. vidurkis;

c)

taikant 2 dalį gautas didžiausias asignavimas padauginamas iš 2021 m. REACT-EU išteklių dalies nuo 2021 m. ir 2022 m. skirtų visų REACT-EU išteklių.

Prieš taikant 1 ir 2 dalyje nustatytą metodą 2021 m. REACT-EU ištekliams, 100 000 000 EUR ir 50 000 000 EUR sumos atitinkamai skiriamos Liuksemburgui ir Maltai.

Be to, atokiausiems NUTS 2 lygio regionams iš asignavimo pridedama suma, atitinkanti 30 EUR pagalbos intensyvumo sumą vienam gyventojui. Šis asignavimas paskirstomas pagal regionus ir valstybes nares proporcingai šių regionų bendram gyventojų skaičiui. Papildomas asignavimas atokiausiems regionams pridedamas prie asignavimo, kurį kiekvienas atokiausias regionas gauna skirstant nacionalinį biudžetą.

Likusi 2021 m. suma valstybėms narėms paskirstoma pagal 1 ir 2 dalyse nustatytą metodą.

4.

Apskaičiuojant 2022 m. REACT-EU išteklių paskirstymą:

a)

BVP atskaitinis laikotarpis yra 2021 m. pirmas pusmetis;

b)

apskaičiuojant bedarbių ir jaunų bedarbių skaičių atskaitinis laikotarpis yra 2021 m. birželio–rugpjūčio mėn. vidurkis;

c)

taikant 2 dalį gautas didžiausias asignavimas padauginamas iš 2022 m. REACT-EU išteklių dalies nuo 2021 m. ir 2022 m. skirtų visų REACT-EU išteklių.

“.

2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/43


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2222

2020 m. gruodžio 23 d.

dėl tam tikrų geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektų, susijusių su tarpvalstybine infrastruktūra, jungiančia Sąjungą ir Jungtinę Karalystę per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Susitarimą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (2) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) Sąjunga sudarė Tarybos sprendimu (ES) 2020/135 (3) ir jis įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d. Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje nurodytas pereinamasis laikotarpis, per kurį Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė pagal to Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnį (toliau – pereinamasis laikotarpis), pasibaigia 2020 m. gruodžio 31 d.;

(2)

pagal 1986 m. vasario 12 d. Kenterberyje pasirašytos Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Prancūzijos Respublikos sutarties dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo (toliau – Kenterberio sutartis) 10 straipsnį įsteigta Tarpvyriausybinė komisija, kuri sprendžia visus su Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statyba ir eksploatavimu susijusius klausimus;

(3)

iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Tarpvyriausybinė komisija yra nacionalinė saugos institucija, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/798 (4). Vykdydama tokios institucijos funkcijas, ji taiko Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai visas Sąjungos teisės nuostatas, susijusias su geležinkelių sauga ir, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 (5) – su geležinkelių sąveika;

(4)

pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, jeigu nebus numatyta kitaip, Sąjungos teisė nebebus taikoma Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties daliai, kuri priklauso Jungtinės Karalystės jurisdikcijai, o Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties dalies, kuri priklauso Prancūzijos jurisdikcijai, atžvilgiu Tarpvyriausybinė komisija nebeveiks kaip nacionalinė saugos institucija pagal Sąjungos teisę. Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties infrastruktūros valdytojo įgaliojimai saugos srityje ir geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį, saugos sertifikatai, kuriuos Tarpvyriausybinė komisija suteikė atitinkamai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB (6) 11 ir 10 straipsnius, nustos galioti 2021 m. sausio 1 d.;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2020/1531 (7) Prancūzijai suteikti įgaliojimai derėtis, pasirašyti ir sudaryti tarptautinį susitarimą su Jungtine Karalyste dėl Sąjungos geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymo Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai, siekiant išlaikyti vienodą saugos režimą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1530 (8) buvo iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2016/798, kiek tai susiję, inter alia, su nacionalinėms saugos institucijoms taikomomis taisyklėmis;

(6)

remiantis Reglamentu (ES) 2020/1530 ir atsižvelgiant į Sprendime (ES) 2020/1531 numatytą ir tam tikromis tame sprendime nustatytomis sąlygomis sudarytą susitarimą Tarpvyriausybinė komisija toliau turi likti bendra visos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties saugos institucija, o Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties dalies, kuri priklauso Prancūzijos jurisdikcijai, atžvilgiu ji veiktų kaip nacionalinė saugos institucija, kaip tai suprantama Direktyvos (ES) 2016/798 3 straipsnio 7 punkte. Tačiau mažai tikėtina, kad Sprendime (ES) 2020/1531 numatytas susitarimas įsigalios iki pereinamojo laikotarpio pabaigos;

(7)

nesant tokio susitarimo, nuo 2021 m. sausio 1 d. Tarpvyriausybinė komisija nebebus laikoma nacionaline saugos institucija, kaip tai suprantama Direktyvos (ES) 2016/798 3 straipsnio 7 punkte, kiek tai susiję su Lamanšo sąsiaurio nuolatinės jungties dalimi, kuri priklauso Prancūzijos jurisdikcijai. Tarpvyriausybinės komisijos suteikti įgaliojimai saugos srityje ir išduoti saugos sertifikatai nustos galioti. Prancūzijos nacionalinė saugos institucija taps Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties ruožo, kuris priklauso Prancūzijos jurisdikcijai, kompetentinga nacionaline saugos institucija;

(8)

atsižvelgiant į Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties ekonominę svarbą Sąjungai, labai svarbu, kad ji veiktų ir po 2021 m. sausio 1 d. Tuo tikslu Tarpvyriausybinės komisijos suteikti Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties infrastruktūros valdytojo įgaliojimai saugos srityje turėtų galioti ne ilgiau kaip du mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o tai yra pakankamai laiko, kad Prancūzijos nacionalinė saugos institucija galėtų suteikti savo įgaliojimus saugos srityje;

(9)

Jungtinėje Karalystėje įsisteigusioms geležinkelio įmonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES (9) III skyrių išduotos licencijos pasibaigus pereinamajam laikotarpiui nebegalios. 2020 m. lapkričio 10 d. pagal Direktyvos 2012/34/ES 14 straipsnio 3 dalį Prancūzija pranešė Komisijai ketinanti pradėti derybas dėl tarpvalstybinio susitarimo su Jungtine Karalyste. Tokio susitarimo tikslas būtų leisti geležinkelio įmonėms, įsisteigusioms Jungtinėje Karalystėje ir turinčioms Jungtinės Karalystės išduotą licenciją, naudotis tarpvalstybine infrastruktūra, jungiančia Sąjungą ir Jungtinę Karalystę per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį, iki Kalė Freteno (Prancūzija) sienos kirtimo stoties ir terminalo, negavus licencijos pagal Direktyvą 2012/34/ES iš Sąjungos licencijas išduodančios institucijos;

(10)

siekiant užtikrinti susisiekimą tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės, labai svarbu, kad geležinkelio įmonės, įsisteigusios Jungtinėje Karalystėje ir turinčios Jungtinės Karalystės išduotą licenciją, toliau vykdytų veiklą. Tuo tikslu pagal Direktyvą 2012/34/ES Jungtinės Karalystės išduotų geležinkelio įmonių licencijų ir Tarpvyriausybinės komisijos išduotų jų saugos sertifikatų galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas devyniems mėnesiams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o tai yra pakankamai laiko, kad atitinkama valstybė narė galėtų imtis reikiamų veiksmų, kad užtikrintų susisiekimą pagal direktyvas 2012/34/ES ir (ES) 2016/798 bei remiantis susitarimu, numatytu Sprendime (ES) 2020/1531;

(11)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su įgaliojimų, sertifikatų ir licencijų turėtojams suteiktos naudos panaikinimu tais atvejais, kai neužtikrinama atitiktis Sąjungos reikalavimams. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (10). Atsižvelgiant į galimą tų priemonių poveikį geležinkelių saugai, jos turėtų būti priimamos laikantis nagrinėjimo procedūros. Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(12)

atsižvelgiant į skubą, atsiradusią dėl pereinamojo laikotarpio pabaigos, tikslinga taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių laikotarpio, nustatyto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;

(13)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti laikinąsias priemones dėl tam tikrų geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektų, susijusių su pereinamojo laikotarpio pabaiga, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(14)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir turėtų būti taikomas kitą dieną po pereinamojo laikotarpio pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu, atsižvelgiant į Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigą, nustatomos konkrečios nuostatos dėl tam tikrų įgaliojimų saugos srityje ir saugos sertifikatų, išduotų pagal Direktyvą 2004/49/EB, ir tam tikrų geležinkelio įmonių licencijų, išduotų pagal Direktyvą 2012/34/ES, nurodytų 2 dalyje.

2.   Šis reglamentas taikomas toliau nurodytiems įgaliojimams, sertifikatams ir licencijoms, kurie galioja 2020 m. gruodžio 31 d.:

a)

įgaliojimams saugos srityje, kurie pagal Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnį yra suteikti infrastruktūros valdytojams, kad jie galėtų valdyti ir eksploatuoti tarpvalstybinę infrastruktūrą, jungiančią Sąjungą ir Jungtinę Karalystę per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį;

b)

saugos sertifikatams, kurie pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį yra išduoti Jungtinėje Karalystėje įsisteigusioms geležinkelio įmonėms, naudojančioms tarpvalstybinę infrastruktūrą, jungiančią Sąjungą ir Jungtinę Karalystę per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį;

c)

licencijoms, pagal Direktyvos 2012/34/ES III skyrių išduotoms Jungtinėje Karalystėje įsisteigusioms geležinkelio įmonėms, naudojančioms tarpvalstybinę infrastruktūrą, jungiančią Sąjungą ir Jungtinę Karalystę per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos atitinkamos terminų apibrėžtys, nustatytos direktyvose 2012/34/ES ir (ES) 2016/798 ir pagal tas direktyvas bei pagal Direktyvą 2004/49/EB priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose.

3 straipsnis

Įgaliojimų saugos srityje, saugos sertifikatų ir licencijų galiojimas

1.   1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti įgaliojimai saugos srityje išlieka galioti du mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.

2.   1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti saugos sertifikatai išlieka galioti devynis mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos. Jie galioja tik Kalė Freteno sienos kirtimo stoties ir terminalo pasiekimui iš Jungtinės Karalystės arba išvykimui iš tos stoties ir terminalo į Jungtinę Karalystę.

3.   1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos licencijos išlieka galioti devynis mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos. Nukrypstant nuo Direktyvos 2012/34/ES 23 straipsnio 1 dalies, tos licencijos galioja tik teritorijoje, esančioje tarp Kalė Freteno sienos kirtimo stoties ir terminalo ir Jungtinės Karalystės.

4 straipsnis

Taisyklės ir pareigos dėl įgaliojimų saugos srityje, saugos sertifikatų ir licencijų

1.   Šio reglamento 3 straipsniu reglamentuojamiems įgaliojimams saugos srityje, saugos sertifikatams ir licencijoms taikomos taisyklės, kurios jiems taikytinos pagal direktyvas 2012/34/ES ir (ES) 2016/798 bei pagal tas direktyvas priimtus įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytų įgaliojimų saugos srityje, saugos sertifikatų ir licencijų turėtojai ir, atitinkamais atvejais, juos išduodanti institucija, jei ji nėra nacionalinė saugos institucija, kurios teritorijoje yra Sąjungoje esanti infrastruktūra ir kurios kompetencijos sričiai priskiriami Kalė Freteno sienos kirtimo stotis ir terminalas, bendradarbiauja su ta nacionaline saugos institucija ir teikia jai visą reikalingą informaciją ir dokumentus.

3.   Jei informacija ar dokumentai nepateikiami per šio straipsnio 2 dalyje nurodytos nacionalinės saugos institucijos pateiktuose prašymuose nustatytus terminus, Komisija, gavusi nacionalinės saugos institucijos pranešimą, priima įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama pagal 3 straipsnį įgaliojimų, sertifikato ar licencijos turėtojui suteikta nauda. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų įgaliojimų saugos srityje, saugos sertifikatų ir licencijų turėtojai nedelsdami informuoja Komisiją ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūrą apie bet kokius kitų kompetentingų saugos institucijų veiksmus, kurie gali prieštarauti jų pareigoms pagal šį reglamentą, Direktyvą 2012/34/ES arba Direktyvą (ES) 2016/798.

5.   Prieš panaikindama naudą, suteiktą pagal 3 straipsnį, Komisija tinkamu laiku informuoja šio straipsnio 2 dalyje nurodytą nacionalinę saugos instituciją, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus įgaliojimus saugos srityje, saugos sertifikatus ir licencijas išdavusią instituciją ir tokių įgaliojimų, sertifikatų bei licencijų turėtojus apie savo ketinimą tą naudą panaikinti ir suteikia jiems galimybę pareikšti nuomonę.

6.   Šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų licencijų atveju, taikant šio straipsnio 1–5 dalis, nuorodos į nacionalinę saugos instituciją laikomos nuorodomis į licencijas išduodančią instituciją, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/34/ES 3 straipsnio 15 punkte.

5 straipsnis

Atitikties Sąjungos teisei stebėsena

1.   4 straipsnio 2 dalyje nurodyta nacionalinė saugos institucija stebi, kokie geležinkelių saugos standartai taikomi Jungtinėje Karalystėje įsisteigusioms geležinkelio įmonėms, besinaudojančioms 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta tarpvalstybine infrastruktūra, ir kokie geležinkelių saugos standartai taikomi tai tarpvalstybinei infrastruktūrai. Be to, nacionalinė saugos institucija tikrina, ar infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės laikosi Sąjungos teisėje nustatytų saugos reikalavimų. Kai tinkama, nacionalinė saugos institucija teikia Komisijai ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai rekomendaciją Komisijai imtis veiksmų pagal šio straipsnio 2 dalį.

Šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, skaitomoje kartu su 4 straipsnio 6 dalimi, nurodyta licencijas išduodanti institucija stebi, ar Direktyvos 2012/34/ES 19–22 straipsniuose nustatytų reikalavimų ir toliau laikomasi, kiek tai susiję su geležinkelio įmonėmis, turinčiomis Jungtinės Karalystės išduotą licenciją, ir nurodytomis šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punkte.

2.   Jei Komisijai kyla pagrįstų abejonių dėl saugos standartų, taikomų į šio reglamento taikymo sritį patenkančių tarpvalstybinių geležinkelio paslaugų ar infrastruktūros arba tos pačios infrastruktūros dalies, esančios Jungtinėje Karalystėje, eksploatavimui, atitikties atitinkamoms Sąjungos teisės nuostatoms, ji nepagrįstai nedelsdama priima įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama pagal 3 straipsnį sertifikatų, įgaliojimų ar licencijų turėtojui suteikta nauda. Įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus mutatis mutandis taikomi tais atvejais, kai Komisijai kyla pagrįstų abejonių dėl 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų vykdymo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Šio straipsnio 1 dalies tikslais nacionalinė saugos institucija arba licencijas išduodanti institucija, nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, skaitomoje kartu su 4 straipsnio 6 dalimi, gali prašyti atitinkamų kompetentingų institucijų pateikti informaciją nustatydama pagrįstą terminą. Jei tos atitinkamos kompetentingos institucijos nepateikia prašomos informacijos per nustatytą terminą arba pateikia ne visą informaciją, Komisija, gavusi nacionalinės saugos institucijos arba atitinkamai 4 straipsnio 2 dalyje, skaitomoje kartu su 4 straipsnio 6 dalimi, nurodytos licencijas išduodančios institucijos pranešimą, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama pagal 3 straipsnį turėtojui suteikta nauda. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Prieš panaikindama naudą, suteiktą pagal 3 straipsnį, Komisija tinkamu laiku informuoja 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą nacionalinę saugos instituciją, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus įgaliojimus saugos srityje, saugos sertifikatus ir licencijas išdavusią instituciją, tokių sertifikatų, įgaliojimų ir licencijų turėtojus, ir Jungtinės Karalystės nacionalinę saugos instituciją bei licencijas išduodančią instituciją apie savo ketinimą tą naudą panaikinti ir suteikia jiems galimybę pareikšti nuomonę.

6 straipsnis

Konsultacijos ir bendradarbiavimas

1.   Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos prireikus konsultuojasi ir bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės kompetentingomis institucijomis siekdamos užtikrinti šio reglamento įgyvendinimą.

2.   Atitinkama valstybė narė, gavusi prašymą, nepagrįstai nedelsdama pateikia Komisijai visą informaciją, gautą pagal 1 dalį, arba bet kurią kitą informaciją, susijusią su šio reglamento įgyvendinimu.

7 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnyje nurodytas komitetas ir Direktyvos 2012/34/ES 62 straipsnyje nurodytas komitetas. Tie komitetai – tai komitetai, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

3.   Šis reglamentas nustoja būti taikomas 2021 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas.

(2)  Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

(3)  2020 m. sausio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (OL L 29, 2020 1 31, p. 1).

(4)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).

(5)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44).

(6)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 164, 2004 4 30, p. 44).

(7)  2020 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/1531, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai derėtis, pasirašyti ir sudaryti tarptautinį susitarimą, kuriuo papildoma Prancūzijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sutartis dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo (OL L 352, 2020 10 22, p. 4).

(8)  2020 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1530, kuriuo siekiant, kad geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklės būtų taikomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai, iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/798 (OL L 352, 2020 10 22, p. 1).

(9)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012 12 14, p. 32).

(10)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/49


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, Euratomas) 2020/2223

2020 m. gruodžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumu

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 325 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 106a straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

priėmus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/1371 (3) ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939 (4), buvo iš esmės sustiprintos Sąjungos galimybės baudžiamosios teisės priemonėmis apsaugoti savo finansinius interesus. Europos prokuratūros įsteigimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų Sąjungos baudžiamosios justicijos ir kovos su sukčiavimu politikos srityse, nes jai suteikiami įgaliojimai dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis, kaip tai suprantama Direktyvoje (ES) 2017/1371;

(2)

siekdama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka administracinių pažeidimų, taip pat nusikalstamo elgesio administracinius tyrimus. Baigusi savo tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo institucijoms teikti teismines rekomendacijas, kad jos galėtų pareikšti kaltinimus ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą valstybėse narėse. Valstybėse narėse, dalyvaujančiose Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba apie įtariamas nusikalstamas veikas praneš Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su Europos prokuratūra Europos prokuratūros atliekamų tyrimų kontekste;

(3)

atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2017/1939 priėmimą, turėtų būti iš dalies pakeistas ir pritaikytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (5). Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, kuriomis reglamentuojami Tarnybos ir Europos prokuratūros santykiai, turėtų atsispindėti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatose ir tos nuostatos turėtų papildyti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatas, kad būtų užtikrinta Sąjungos finansinių interesų aukščiausio lygio apsauga pasitelkiant jų sinergiją, kartu užtikrinant glaudų bendradarbiavimą, keitimąsi informacija, papildomumą ir dubliavimosi vengimą;

(4)

siekdamos bendro tikslo išsaugoti Sąjungos biudžeto vientisumą Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų užmegzti ir palaikyti lojalaus bendradarbiavimo principu grindžiamus glaudžius santykius, kuriais būtų siekiama užtikrinti jų atitinkamų įgaliojimų papildomumą ir jų veiksmų koordinavimą, ypač kiek tai susiję su tvirtesnio bendradarbiavimo kuriant Europos prokuratūrą taikymo sritimi. Tarnybos ir Europos prokuratūros santykiai turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti būtų naudojamos visos priemonės;

(5)

Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros bei valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos įpareigojami nepagrįstai nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visą įtariamą nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra gali naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis;

(6)

elementų, rodančių galimą nusikalstamą elgesį, priskiriamą Europos prokuratūros kompetencijai, gali būti Tarnybos gaunamuose pradiniuose įtarimuose arba jie paaiškėja tik atliekant administracinį tyrimą, kurį Tarnyba pradeda įtardama administracinį pažeidimą. Todėl, siekdama įvykdyti savo pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus Europos prokuratūrai, Tarnyba turėtų pranešti apie įtariamą nusikalstamą elgesį bet kuriuo etapu prieš jos vykdomus tyrimus arba jų metu;

(7)

Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyti būtinieji elementai, kurie turi būti pranešimuose. Siekiant nustatyti tuos elementus ir surinkti būtiną informaciją, Tarnybai gali reikėti atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Tarnyba tokį vertinimą turėtų atlikti skubiai, taikydama priemones, kurios nekelia pavojaus, kad bus pakenkta ateityje galimam nusikalstamų veikų tyrimui. Jeigu baigusi savo vertinimą Tarnyba įtaria, kad esama Europos prokuratūros kompetencijai priskiriamos nusikalstamos veikos, ji apie tai turėtų pranešti Europos prokuratūrai;

(8)

atsižvelgdamos į Tarnybos ekspertines žinias, Sutartimis ar jomis remiantis įsteigtos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros (toliau – institucijos, įstaigos, organai ir agentūros) turėtų galėti pasinaudoti Tarnyba tokiam pirminiam įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, vertinimui atlikti;

(9)

pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Tarnyba iš esmės neturėtų lygiagrečiai pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau tiriamų faktų administracinio tyrimo. Tačiau tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, Tarnybai gali reikėti atlikti papildantį administracinį tyrimą anksčiau, nei užbaigiamas Europos prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas, siekiant įsitikinti, ar būtina taikyti atsargumo priemones arba ar turėtų būti imamasi finansinių, drausminių ar administracinių veiksmų. Toks papildantis tyrimas gali būti tikslingas, inter alia, siekiant susigrąžinti į Sąjungos biudžetą mokėtinas sumas, kurioms yra taikomos konkrečios senaties terminų taisyklės, jeigu sumos, kurias rizikuojama prarasti, yra labai didelės arba jeigu rizikingais atvejais administracinėmis priemonėmis reikia išvengti tolesnių išlaidų;

(10)

reikalavimo nedubliuoti tyrimų tikslais sąvoka „tie patys faktai“ turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktiką dėl principo ne bis in idem; sąvoka „tie patys faktai“ reiškia, kad tiriami materialūs faktai yra identiški arba iš esmės tokie patys, tai suprantant kaip konkrečių aplinkybių, kurios yra neatsiejamai susijusios laiko ir erdvės atžvilgiu, visumą;

(11)

Reglamente (ES) 2017/1939 numatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti papildančius administracinius tyrimus. Nesant tokio prašymo, tokius papildančius tyrimus turėtų būti galima atlikti Tarnybos iniciatyva konkrečiomis sąlygomis, pasikonsultavus su Europos prokuratūra. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė prieštarauti Tarnybos tyrimo pradėjimui ar tolesniam jo vykdymui arba tam tikrų su vienu iš jos atliekamų tyrimų susijusių veiksmų vykdymui, ypač siekiant išlaikyti Europos prokuratūros tyrimų ir įgaliojimų veiksmingumą. Tarnyba neturėtų atlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimų. Jeigu Tarnyba pradeda tyrimą, kai tokių prieštaravimų nėra, ji turėtų atlikti tą tyrimą nuolat konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

(12)

Tarnyba turėtų aktyviai remti Europos prokuratūros tyrimus. Šiuo atžvilgiu Europos prokuratūra Tarnybos turėtų galėti prašyti paremti ar papildyti jos atliekamus nusikalstamų veikų tyrimus naudojantis Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 suteiktais įgaliojimais. Tokią paramą Tarnyba turėtų teikti laikydamasi savo įgaliojimų ir tame reglamente numatytos sistemos;

(13)

siekiant užtikrinti veiksmingą Tarnybos ir Europos prokuratūros veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą ir skaidrumą, jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą Tarnybos ir Europos prokuratūros atitinkamų veiksmų koordinavimą, kad būtų užtikrintas papildomumas ir išvengiama veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi Tarnybai ar Europos prokuratūrai dar nepradėjus tyrimų. Tuo tikslu Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų naudotis funkcijomis „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“ savo atitinkamose bylų valdymo sistemose. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti to keitimosi informacija procedūrą ir sąlygas. Siekiant užtikrinti tinkamą taisyklių, kuriomis siekiama išvengti dubliavimo ir užtikrinti papildomumą, taikymą, Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų susitarti dėl tam tikrų keitimosi savo informacija terminų;

(14)

2017 m. spalio 2 d. Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 taikymo vertinimo (toliau – Komisijos vertinimo ataskaita) padaryta išvada, kad 2013 m. padarytais teisinės sistemos pakeitimais, kiek tai susiję su tyrimų eiga, bendradarbiavimu su partneriais ir susijusių asmenų teisėmis, buvo aiškiai pagerinta padėtis. Kartu Komisijos vertinimo ataskaita atkreipė dėmesį į trūkumus, kurie daro poveikį tyrimų veiksmingumui ir efektyvumui;

(15)

į aiškiausiai suformuluotas Komisijos vertinimo ataskaitos išvadas būtina atsižvelgti iš dalies pakeičiant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013. Tie daliniai pakeitimai yra būtini trumpuoju laikotarpiu siekiant sustiprinti sistemą, skirtą Tarnybos atliekamiems tyrimams, kad Tarnyba išliktų stipri ir visapusiškai veikianti ir, kad ji administraciniais tyrimais papildytų Europos prokuratūros taikomus baudžiamosios teisės metodus, nekeičiant Tarnybos įgaliojimų ar kompetencijos. Daliniai pakeitimai daugiausia susiję su sritimis, kuriose nepakankamas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 aiškumas galėtų trukdyti Tarnybai veiksmingai atlikti tyrimus, pavyzdžiui, patikrinimų ir inspektavimų vietoje atlikimui, galimybei susipažinti su bankų sąskaitų informacija ar Tarnybos parengtų bylų ataskaitų, kaip įrodymų administraciniuose ar teismo procesuose, priimtinumui;

(16)

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 daliniais pakeitimais nedaromas poveikis tyrimų sistemai taikytinoms procesinėms garantijoms. Tarnyba privalo taikyti Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (6) suteikiamas procesines garantijas bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytas procesines garantijas. Ta sistema reikalaujama, kad Tarnyba savo tyrimus atliktų objektyviai, nešališkai ir konfidencialiai, ieškodama susijusių asmenų kaltės ir nekaltumo įrodymų, o tyrimo veiksmus atliktų gavusi rašytinį įgaliojimą ir atlikusi teisėtumo patikrinimą. Tarnyba turi užtikrinti pagarbą asmenų, kuriems jos tyrimai daro poveikį, teisėms, įskaitant nekaltumo prezumpciją ir teisę neduoti parodymų prieš save. Kuomet surengiamas pokalbis su susijusiais asmenimis, tie asmenys turi turėti, inter alia, teisę, kad jiems padėtų jų pasirinkti asmenys, teisę patvirtinti pokalbio protokolą ir teisę vartoti bet kurią iš Sąjungos institucijų oficialiųjų kalbų. Susiję asmenys taip pat turi teisę pateikti pastabas dėl bylos faktų prieš parengiant išvadas;

(17)

asmenims, pranešantiems apie Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą, korupciją ir bet kurią kitą neteisėtą veiklą, turėtų būti suteikta apsauga pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1937 (7);

(18)

tais atvejais, kai Tarnyba, neviršydama savo įgaliojimų, Europos prokuratūros prašymu vykdo paramos priemones, siekiant apsaugoti įrodymų priimtinumą, taip pat pagrindines teises ir procesines garantijas, kartu vengiant tyrimų dubliavimo ir užtikrinant veiksmingą ir papildantį bendradarbiavimą, Tarnyba ir Europos prokuratūra, veikdamos glaudžiai bendradarbiaujant, turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2017/1939 VI skyriuje nustatytų taikytinų procesinių apsaugos priemonių;

(19)

Tarnyba turi įgaliojimus atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, taigi, atlikdama įtariamų Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kito neteisėto elgesio atvejų tyrimus, ji turi teisę patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir gauti jų dokumentaciją. Tokie patikrinimai ir inspektavimai vietoje atliekami pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96, o juose numatyta, kad kai kuriais atvejais tie įgaliojimai vykdomi nacionalinės teisės nustatytomis sąlygomis. Komisijos vertinimo ataskaitoje konstatuota, kad nacionalinės teisės taikymo mastas ne visada tiksliai aiškus, todėl mažėja Tarnybos atliekamų tyrimo veiksmų veiksmingumas;

(20)

todėl tikslinga aiškiau išdėstyti atvejus, kuriais Tarnybai atliekant tyrimus turi būti taikoma nacionalinė teisė, nekeičiant Tarnybos įgaliojimų arba būdo, kaip Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 veikia valstybių narių atžvilgiu, atsižvelgiant į 2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-48/16 Sigma Orionis SA prieš Europos Komisiją (8);

(21)

tais atvejais, kai atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas sutinka, kad būtų atliktas patikrinimas ir inspektavimas vietoje, Tarnyba patikrinimus ir inspektavimus vietoje turėtų atlikti remdamasi vien Sąjungos teise. Tai Tarnybai leistų veiksmingai ir suderintai naudotis savo tyrimo įgaliojimais visose valstybėse narėse, taip siekiant prisidėti prie Sąjungos finansinių interesų aukšto lygio apsaugos visoje Sąjungoje laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnio;

(22)

tais atvejais, kai Tarnybai reikia pasikliauti valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų pagalba, ypač, kai ekonominės veiklos vykdytojas priešinasi patikrinimui ir inspektavimui vietoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Tarnybos veiksmai duotų rezultatų, ir turėtų suteikti būtiną pagalbą pagal atitinkamas nacionalinės proceso teisės taisykles. Siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus Komisija turėtų atsižvelgti į valstybės narės pareigos bendradarbiauti su Tarnyba nevykdymą svarstydama, ar susigrąžinti atitinkamas sumas valstybių narių atžvilgiu taikant finansines pataisas pagal taikytiną Sąjungos teisę;

(23)

pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 Tarnyba gali sudaryti administracinius susitarimus su valstybių narių kompetentingomis valdžios institucijomis, pavyzdžiui, kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybomis, ir institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, kad nustatytų jų bendradarbiavimo pagal tą reglamentą sąlygas, visų pirma susijusias su informacijos perdavimu, tyrimų vykdymu ir bet kokiais tolesniais veiksmais;

(24)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų nustatyta ekonominės veiklos vykdytojų pareiga bendradarbiauti su Tarnyba, vadovaujantis jų pareiga pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 suteikti galimybę atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje patalpose, žemėje, transportopriemonėse ar kitose erdvėse, naudojamose verslo tikslais, ir pareiga, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (9) 129 straipsnyje, pagal kurią visi Sąjungos lėšas gaunantys asmenys ar subjektai turi visapusiškai bendradarbiauti saugant Sąjungos finansinius interesus, be kita ko, Tarnybos atliekamų tyrimų metu;

(25)

vykdant tą bendradarbiavimo pareigą, Tarnyba turėtų galėti reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų susijusią informaciją, kai jie gali būti susiję su tiriama byla arba gali turėti tokią informaciją. Vykdydami tokius prašymus, ekonominės veiklos vykdytojai neturėtų duoti parodymų prieš save, bet turėtų privalėti atsakyti į faktinius klausimus ir teikti dokumentus, net jeigu ta informacija galėtų būti panaudota jų ar kito ekonominės veiklos vykdytojo neteisėtos veiklos buvimui nustatyti. Siekiant užtikrinti tyrimų veiksmingumą atsižvelgiant į dabartinę darbo praktiką, Tarnyba turėtų turėti galimybę prašyti prieigos prie informacijos privačiuose įrenginiuose, naudojamuose darbo tikslais. Tarnybos prieigai prie informacijos turėtų būti taikomos tos pačios sąlygos ir tokia pati apimtis, kurios taikomos nacionalinėms kontrolės institucijoms, ir tik tuo atveju, jei Tarnyba turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad tokių įrenginių turinys gali būti svarbus tyrimui, laikantis būtinumo ir proporcingumo principų, ir prieiga turėtų būti susijusi tik su tyrimui svarbia informacija;

(26)

per patikrinimus ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti galimybę vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje vykdomas tikrinimas, oficialiųjų kalbų ir turėtų turėti teisę, kad jiems padėtų jų pasirinktas asmuo, be kita ko, nepriklausomas teisininkas. Tačiau teisininko dalyvavimas neturėtų būti patikrinimų ir inspektavimų vietoje teisėtumo teisinė sąlyga. Siekiant užtikrinti patikrinimų ir inspektavimų vietoje veiksmingumą, ypač kiek tai susiję su įrodymų dingimo rizika, Tarnyba turėtų galėti patekti į patalpas, žemę, transporto priemones ar kitas erdves, naudojamas verslo tikslais, nelaukiant, kol ekonominės veiklos vykdytojas pasikonsultuos su teisininku. Tarnyba, prieš pradėdama patikrinimą ir inspektavimą vietoje, turėtų sutikti atidėti veiksmus tik trumpam pagrįstam laikui, kol bus pasikonsultuota su teisininku. Bet koks toks veiksmų atidėjimas turėtų būti ne ilgesnis nei tai absoliučiai būtina;

(27)

siekiant užtikrinti skaidrumą, atlikdama patikrinimus ir inspektavimus vietoje Tarnyba ekonominės veiklos vykdytojams turėtų suteikti tinkamą informaciją apie jų pareigą bendradarbiauti ir apie atsisakymo bendradarbiauti pasekmes, taip pat apie taikomą procedūrą, įskaitant procesines apsaugos priemones;

(28)

atlikdama vidaus tyrimus, o, kai būtina, atlikdama išorės tyrimus, Tarnyba turi teisę susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima susijusia informacija. Kaip siūloma Komisijos vertinimo ataskaitos išvadose, siekiant atsižvelgti į technologinės pažangos raidą, būtina aiškiau išdėstyti, kad tokia prieiga turėtų būti suteikiama neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies laikmenoje saugoma ta informacija ar duomenys. Atlikdama vidaus tyrimus Tarnyba turėtų turėti galimybę prašyti prieigos prie informacijos, laikomos privačiuose įrenginiuose, naudojamuose darbo tikslais, tais atvejais, kai Tarnyba turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad jų turinys gali būti svarbus tyrimui. Turėtų būti įmanoma, kad atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros nustatytų konkrečias Tarnybos prieigos sąlygas. Tokia prieiga turėtų atitikti būtinumo ir proporcingumo principus bei turėtų būti susijusi tik su tyrimui svarbia informacija. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų prieigos lygį Tarnybos atžvilgiu, taip pat aukštą susijusių asmenų pagrindinių teisių apsaugos lygį, institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų užtikrinti atskirų institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų priimamų prieigos prie privačių įrenginių taisyklių nuoseklumą, kad būtų sudarytos lygiavertės sąlygos laikantis 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (10);

(29)

siekiant darnesnės Tarnybos tyrimų vykdymo sistemos, reikėtų dar labiau suderinti vidaus ir išorės tyrimams taikytinas taisykles, kad būtų panaikinti tam tikri Komisijos vertinimo ataskaitoje konstatuoti neatitikimai, kai skirtingos taisyklės yra nepagrįstos. Pavyzdžiui, atlikus išorės tyrimą parengtos ataskaitos ir rekomendacijos, jeigu būtina, turėtų būti siunčiamos susijusiai (-am) institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad ji (jis) imtųsi tinkamų veiksmų, kaip daroma atliekant vidaus tyrimus. Kai tai įmanoma, neviršydama savo įgaliojimų, Tarnyba turėtų paremti susijusią instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą vykdant jos rekomendacijas. Tais atvejais, kai Tarnyba nepradeda tyrimo, ji turėtų galėti siųsti susijusią informaciją valstybių narių valdžios institucijoms arba institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms, kad būtų imtasi tinkamų veiksmų. Ji turėtų siųsti tokią informaciją, kai nusprendžia nepradėti tyrimo, nors yra pakankamai įtarimų dėl Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos. Prieš tai darydama, Tarnyba turėtų deramai apsvarstyti galimą įsikišimą į Europos prokuratūros atliekamus tyrimus;

(30)

atsižvelgiant į didelę nacionalinių institucinių struktūrų įvairovę, remiantis lojalaus bendradarbiavimo principu, valstybės narės turėtų turėti galimybę pranešti Tarnybai apie institucijas, kurios yra kompetentingos imtis veiksmų pagal Tarnybos rekomendacijas, taip pat institucijas, kurios turi būti informuotos, pavyzdžiui, finansų, statistikos ar stebėsenos tikslais, kad jos galėtų vykdyti savo atitinkamas pareigas. Tokios institucijos gali būti nacionalinės kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos. Remiantis nusistovėjusia ESTT praktika, Tarnybos ataskaitose pateikiamos Tarnybos rekomendacijos neturi privalomos teisinės galios tokioms valstybių narių institucijoms ar institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms;

(31)

Tarnybai turėtų būti suteiktos būtinos priemonės pinigų pėdsakui sekti, kad būtų nustatytas didelei daliai nesąžiningo elgesio būdingas modus operandi. Bendradarbiaudama su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir jų padedama, Tarnyba gali gauti savo tyrimų veiklai aktualią banko sąskaitų informaciją, kurią turi kredito įstaigos daugelyje valstybių narių. Siekiant užtikrinti veiksmingo metodo taikymą visoje Sąjungoje, Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kaip dalis kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų bendros pareigos padėti Tarnybai, turėtų būti nustatyta jų pareiga teikti Tarnybai banko sąskaitų informaciją. Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie kompetentingas valdžios institucijas, per kurias turi vykti toks bendradarbiavimas. Teikdamos tokią pagalbą Tarnybai, nacionalinės valdžios institucijos turėtų veikti tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos susijusios valstybės narės kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms;

(32)

procesinių garantijų ir pagrindinių teisių apsaugos bei jų laikymosi tikslais Komisija turėtų sukurti vidaus pareigybę – procesinių garantijų kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) pareigybę, kuri, siekiant veiksmingai naudoti išteklius, administraciniu požiūriu turėtų būti priskirta Priežiūros komitetui ir jai turėtų būti suteikti pakankami ištekliai. Kontrolierius turėtų nagrinėti skundus visiškai nepriklausomai, be kita ko, nepriklausomai nuo Priežiūros komiteto ir Tarnybos, bei turėtų turėti prieigą prie visos informacijos, kuri yra būtina jo pareigoms atlikti;

(33)

susijęs asmuo Kontrolieriui turėtų galėti pateikti skundą, susijusį su tuo, kaip Tarnyba laikosi procesinių garantijų, taip pat dėl to, kad buvo pažeistos taisyklės, taikytinos Tarnybos tyrimams, visų pirma dėl procesinių reikalavimų ir pagrindinių teisių pažeidimų. Tuo tikslu turėtų būti nustatytas skundų nagrinėjimo mechanizmas. Kontrolierius turėtų būti atsakingas už rekomendacijų dėl tokių skundų teikimą, kai būtina, siūlydamas skunde iškeltų klausimų sprendimus. Kontrolierius turėtų nagrinėti skundą taikydamas skubią rungimosi principu grindžiamą procedūrą, kartu Tarnybai suteikdamas galimybę tęsti atliekamą tyrimą. Kontrolierius turėtų suteikti skundo teikėjui ir Tarnybai galimybę pateikti pastabas skundo atžvilgiu arba išspręsti skunde iškeltus klausimus. Generalinis direktorius turėtų imtis tinkamų veiksmų tokia apimtimi, kuri yra leidžiama Kontrolieriaus rekomendacija. Generalinis direktorius tinkamai pagrįstais atvejais turėtų galėti nukrypti nuo Kontrolieriaus rekomendacijų. Tokio nukrypimo priežastys turėtų būti pridėtos prie galutinės tyrimo ataskaitos;

(34)

siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, Kontrolierius savo metinėje ataskaitoje turėtų pateikti informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą. Metinėje ataskaitoje visų pirma turėtų būti nurodyta: gautų skundų skaičius, susijusių procesinių reikalavimų ir pagrindinių teisių pažeidimų rūšys, atitinkami veiksmai ir, kai įmanoma, tolesnės priemonės, kurių ėmėsi Tarnyba;

(35)

Tarnybos ankstyvas informacijos perdavimas, kad būtų galima imtis atsargumo priemonių, yra būtina priemonė siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Siekiant šiuo klausimu užtikrinti Tarnybos ir institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų glaudų bendradarbiavimą, tikslinga, kad pastarieji, spręsdami dėl tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, bet kuriuo metu turėtų galimybę konsultuotis su Tarnyba;

(36)

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais administraciniuose ar teismo procesuose tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis, kaip nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Komisijos vertinimo ataskaitoje teigiama, kad šia taisykle kai kuriose valstybėse narėse nepakankamai užtikrinamas Tarnybos veiklos veiksmingumas. Siekiant padidinti Tarnybos ataskaitų veiksmingumą ir nuoseklų naudojimą, Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 turėtų būti numatyta, kad tokios ataskaitos yra priimtinos nebaudžiamojo pobūdžio teismo procesuose nacionaliniuose teismuose, taip pat administraciniuose procesuose valstybėse narėse. Taisyklė, kuria numatomas lygiavertiškumas su nacionalinės administracijos inspektorių parengtomis administracinėmis ataskaitomis, turėtų būti ir toliau taikoma nacionaliniuose baudžiamojo pobūdžio teismo procesuose. Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 taip pat turėtų būti numatyta, kad Tarnybos parengtos ataskaitos yra priimtinos Sąjungos lygmens administraciniuose ir teismo procesuose;

(37)

Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 buvo nustatytos valstybių narių kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos, kad Tarnybai ir valstybėms narėms būtų sudarytos palankesnės sąlygos veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija, įskaitant veiklos informaciją. Komisijos vertinimo ataskaitoje padaryta išvada, kad jos teigiamai prisidėjo prie Tarnybos darbo. Komisijos vertinimo ataskaitoje taip pat nustatyta, kad reikia dar aiškiau apibrėžti tų kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų vaidmenį siekiant užtikrinti, kad Tarnybai būtų teikiama būtina pagalba – tai savo ruožtu užtikrintų jos tyrimų veiksmingumą – dėl kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų organizacinės struktūros ir įgaliojimų paliekant spręsti kiekvienai valstybei narei. Tuo atžvilgiu kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyboms turėtų būti sudarytos sąlygos Tarnybai teikti būtiną pagalbą ar ją koordinuoti, kad Tarnyba, prieš pradėdama išorės ar vidaus tyrimą, jo metu arba jam pasibaigus, galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas;

(38)

Tarnybos pareiga valstybėms narėms teikti pagalbą siekiant koordinuoti jų veiksmus užtikrinant Sąjungos finansinių interesų apsaugą yra pagrindinis jos įgaliojimų elementas, kuriuo remiamas tarpvalstybinis valstybių narių bendradarbiavimas. Siekiant Tarnybai sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti koordinavimo veiklą ir jos bendradarbiavimą šiame kontekste su valstybių narių valdžios institucijomis, trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, turėtų būti nustatytos išsamesnės taisyklės. Tos taisyklės neturėtų daryti poveikio Tarnybos naudojimuisi įgaliojimais, Komisijai suteiktais pagal konkrečias nuostatas, reglamentuojančias valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbą bei tų institucijų ir Komisijos bendradarbiavimą, visų pirma Tarybos reglamentui (EB) Nr. 515/97 (11) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 608/2013 (12), taip pat koordinavimo veiklai, susijusiai su Europos struktūriniais ir investicijų fondais;

(39)

turėtų būti paaiškinta, kad, kai valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, įskaitant kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybas, veikia bendradarbiaudamos su Tarnyba ar kitomis kompetentingomis valdžios institucijomis siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, jos ir toliau privalo laikytis nacionalinės teisės;

(40)

kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyboms koordinavimo veiklos kontekste turėtų būti įmanoma teikti pagalbą Tarnybai ir bendradarbiauti tarpusavyje, kad būtų dar labiau sustiprinti turimi bendradarbiavimo mechanizmai kovos su sukčiavimu srityje;

(41)

valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, taip pat institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų imtis Tarnybos rekomendacija leidžiamų veiksmų. Kad Tarnyba galėtų stebėti savo bylų raidą, kai ji teikia teismines rekomendacijas valstybės narės nacionalinėms prokuratūroms, Tarnybos prašymu valstybės narės Tarnybai turėtų nusiųsti galutinį nacionalinio teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti visišką teismų nepriklausomumą, toks perdavimas turėtų vykti tik galutinai užbaigus atitinkamus teismo procesus ir viešai paskelbus galutinį teismo sprendimą;

(42)

siekiant papildyti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nustatytas tyrimų eigos procesines taisykles, Tarnyba turėtų parengti tyrimų procedūrų gaires, kurių turi laikytis Tarnybos darbuotojai;

(43)

turėtų būti paaiškinta, kad Tarnyba gali dalyvauti jungtinėse tyrimų grupėse, sudarytose pagal Sąjungos teisę, ir kad jai yra suteikta teisė keistis operatyvine informacija, gauta pagal tą sistemą. Tokia informacija naudojama laikantis Sąjungos teisėje, kurios pagrindu sudarytos jungtinės tyrimų grupės, numatytų sąlygų ir apsaugos priemonių. Kai Tarnyba dalyvauja tokiose jungtinėse tyrimų grupėse, ji atlieka paramos funkciją ir atlieka partnerio vaidmenį, atsižvelgdama į teisinius apribojimus, kurie gali egzistuoti Sąjungos ar nacionalinėje teisėje;

(44)

ne vėliau kaip penkeri metai po dienos, kuri nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, Komisija turėtų įvertinti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 taikymą ir ypač Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo efektyvumą, siekdama apsvarstyti, ar daliniai pakeitimai yra pagrįsti remiantis patirtimi, įgyta to bendradarbiavimo metu. Kai tikslinga, Komija ne vėliau kaip dveji metai po to įvertinimo, turėtų pateikti naują išsamų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

(45)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sustiprinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą pritaikant Tarnybos veiklą prie Europos prokuratūros įsteigimo ir sustiprinant Tarnybos tyrimų veiksmingumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o, priimant taisykles, reglamentuojančias Tarnybos ir Europos prokuratūros santykius, siekiant padidinti jų atliekamų tyrimų veiksmingumą, to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina siekiant pasiekti tą tikslą;

(46)

šiuo reglamentu nekeičiami valstybių narių įgaliojimai ir pareigos imtis kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir bet kuria kita neteisėta veikla priemonių;

(47)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (13) 28 straipsnio 2 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė oficialias pastabas 2018 m. liepos 23 d.;

(48)

todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 (*)

e)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2018/1725 (**).

(*)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1)."

(**)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“;"

b)

įterpiama ši dalis:

„4a.   Tarnyba užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra, įsteigta, vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą, pagal Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939 (*) Tie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu, keitimusi informacija, papildomumu ir dubliavimosi vengimu. Tuo visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų papildomumą ir Tarnybos Europos prokuratūrai teikiamą pagalbą.

(*)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).“;"

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Šio reglamento taikymo tikslais valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali sudaryti administracinius susitarimus su Tarnyba. Tie administraciniai susitarimai visų pirma gali būti susiję su informacijos perdavimu, tyrimų eiga ir tolesniais veiksmais.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3)

Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ir bet kuri kita neteisėta veikla – kaip tai suprantama atitinkamuose Sąjungos aktuose, o sąvoka „bet kuri kita neteisėta veikla“ apima pažeidimą, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje;“;

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4)

administraciniai tyrimai (tyrimai) – bet koks inspektavimas, tikrinimas ar kita priemonė, kurios Tarnyba imasi pagal 3 ir 4 straipsnius, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai ir, kai būtina, būtų nustatytas neteisėtas tiriamos veiklos pobūdis; tie tyrimai neturi poveikio Europos prokuratūros ar valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų įgaliojimams pradėti ir vykdyti baudžiamąjį procesą;“;

c)

straipsnis papildomas šiuo punktu:

„8)

institucijos narys – Europos Parlamento narys, Europos Vadovų Tarybos narys, valstybės narės ministrų lygmens atstovas Taryboje, Komisijos narys, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) narys, Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos narys arba Audito Rūmų narys, atsižvelgiant į Sąjungos teisėje nustatytas pareigas funkcijų, kurias jis atlieka užimdamas tą postą, kontekste.“;

3)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Išorės tyrimai

1.   1 straipsnyje nurodytose srityse Tarnyba atlieka patikrinimus ir inspektavimus vietoje valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos susitarimus bei kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.

2.   Tarnyba patikrinimus ir inspektavimus vietoje atlieka pagal šį reglamentą, o ta apimtimi, kuri nepatenka į šio reglamento taikymo sritį – pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba ekonominės veiklos vykdytojų gali prašyti pateikti rašytinę ir žodinę informaciją, be kita ko, surengdama pokalbius.

4.   Jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas leidžia atlikti patikrinimą ir inspektavimą vietoje, kurį leidžiama atlikti pagal šį reglamentą, Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 2 straipsnio 4 dalis, Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 7 straipsnio 1 dalis netaikomos tiek, kiek tomis nuostatomis reikalaujama laikytis nacionalinės teisės ir kiek jos gali varžyti Tarnybos galimybę susipažinti su informacija ir dokumentais tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos nacionalinių administracijų inspektoriams.

5.   Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija nepagrįstai nedelsdama suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą rašytinį įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija, dokumentais ir duomenimis, kurie yra būtini tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad darbuotojai galėtų dokumentus ar duomenis saugoti siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti. Kai darbo tikslais naudojami asmeniniai prietaisai, Tarnyba gali atlikti tų prietaisų inspektavimą. Tarnyba tokių prietaisų inspektavimą gali atlikti tik tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokiu pačiu mastu, kuriais nacionalinėms kontrolės institucijoms leidžiama tirti privačius prietaisus, ir jei Tarnyba turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad jų turinys gali būti svarbus tyrimui.

6.   Jeigu Tarnybos darbuotojai nustato, kad ekonominės veiklos vykdytojas priešinasi tam, kad būtų atliktas patikrinimas ir inspektavimas vietoje, kuriuos leidžiama atlikti pagal šį reglamentą, t. y., kai ekonominės veiklos vykdytojas atsisako Tarnybai suteikti būtiną prieigą prie savo patalpų ar bet kurių kitų erdvių, naudojamų verslo tikslais, nuslepia informaciją arba trukdo vykdyti bet kokią veiklą, kurią Tarnyba turi atlikti patikrinimo ar inspektavimas vietoje metu, kompetentingos valdžios institucijos, įskaitant, kai tinkama, atitinkamas valstybės narės teisėsaugos institucijas, suteikia Tarnybos darbuotojams būtiną pagalbą, kad Tarnyba, nepagrįstai nedelsdama, galėtų veiksmingai atlikti patikrinimą ir inspektavimą vietoje.

Teikdamos pagalbą pagal šią dalį arba 5 dalį, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos veikia laikydamosi nacionalinių procesinių taisyklių, taikytinų atitinkamai kompetentingai valdžios institucijai. Jeigu pagal nacionalinę teisę tokiai pagalbai suteikti reikalaujama teisminės institucijos leidimo, pateikiamas prašymas išduoti tokį leidimą.

7.   Patikrinimus ir inspektavimus vietoje Tarnyba atlieka pateikusi rašytinį įgaliojimą, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje. Ne vėliau kaip pradėdama patikrinimą ir inspektavimą vietoje, ji atitinkamą ekonominės veiklos vykdytoją informuoja apie patikrinimui ir inspektavimui vietoje taikomą procedūrą, įskaitant taikytinas procesines apsaugos priemones, ir apie ekonominės veiklos vykdytojo pareigą bendradarbiauti.

8.   Naudodamasi jai suteiktais įgaliojimais, Tarnyba paiso procesinių garantijų, numatytų šiame reglamente ir Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96. Kai atliekamas patikrinimas ir inspektavimas vietoje, atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę neduoti parodymų prieš save ir turi teisę į jo pasirinkto asmens teikiamą pagalbą. Per patikrinimą ir inspektavimą vietoje ekonominės veiklos vykdytojui teikiant pareiškimus suteikiama galimybė vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje tas ekonominės veiklos vykdytojas yra, oficialiųjų kalbų. Ekonominės veiklos vykdytojo teisė į jo pasirinkto asmens teikiamą pagalbą neužkerta kelio Tarnybai patekti į ekonominės veiklos vykdytojo patalpas ir dėl šios teisės negali būti nepagrįstai pavėlinta patikrinimo ir inspektavimo vietoje pradžia.

9.   Jei valstybė narė nebendradarbiauja su Tarnyba pagal 5 ir 6 dalis, Komisija gali taikyti atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas, kad susigrąžintų lėšas, susijusias su atitinkamu patikrinimu ir inspektavimu vietoje.

10.   Tarnyba, atlikdama tyrimo funkciją, atlieka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 1 dalyje ir to reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nurodytose sektorių taisyklėse numatytus patikrinimus ir inspektavimus valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos susitarimus bei kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.

11.   Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia aktualia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje ji (jie) saugomi, kai tai būtina Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.

12.   Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar bet kuri kita neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir, kai būtina, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.

Nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sektorių taisyklėms, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad reikiamų veiksmų, kuriuose gali dalyvauti ir Tarnyba, būtų imtasi laikantis nacionalinės teisės. Gavusios prašymą atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų ėmėsi remdamosi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija ir kokios išvados buvo padarytos.“;

4)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1–4 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Tyrimai institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose 1 straipsnyje nurodytose srityse atliekami laikantis šio reglamento ir atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimto sprendimo (toliau – vidaus tyrimai).

2.   Atlikdama vidaus tyrimus:

a)

Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia aktualia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Kai darbo tikslais naudojami asmeniniai prietaisai, Tarnyba gali atlikti tų prietaisų inspektavimus. Tarnyba atlieka tokių prietaisų inspektavimą tik tokiu mastu, kokiu prietaisai naudojami darbo tikslais, atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimtuose sprendimuose nustatytomis sąlygomis ir jei Tarnyba turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad jų turinys gali būti svarbus tyrimui.

Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas ir gauti jų išrašus bei, jeigu būtina, imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti;

b)

Tarnyba gali prašyti pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir rašytinės informacijos; informacija išsamiai dokumentuojama pagal taikytinas Sąjungos konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisykles.

3.   Laikydamasi tų pačių taisyklių ir sąlygų, kaip numatyta 3 straipsnyje, Tarnyba gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojų patalpose, kad susipažintų su informacija, susijusia su atveju, dėl kurio institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose atliekamas tyrimas.

4.   Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informuojami kiekvienu atveju, kai Tarnybos darbuotojai jų patalpose atlieka vidaus tyrimą, susipažįsta su kokiu nors jų turimu dokumentu ar duomenimis arba prašo pateikti jų turimą informaciją. Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, Tarnyba atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai gali persiųsti vidaus tyrimų metu gautą informaciją bet kada.“;

b)

8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„8.   Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, kai, prieš priimdama sprendimą dėl to, ar pradėti vidaus tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, pagal kurią galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar bet kuri kita neteisėta veikla, apie tai ji gali pranešti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Gavusi prašymą, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamasi tokia informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo padarytos.“;

5)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija ar anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar bet kuri kita neteisėta veikla. Priimant sprendimą dėl to, ar pradėti tyrimą, gali būti atsižvelgiama į poreikį veiksmingai naudoti Tarnybos išteklius bei taikyti proporcingas priemones. Vidaus tyrimų atveju konkrečiai sprendžiama, kokia institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali geriausiai juos atlikti, visų pirma atsižvelgiant į aplinkybių pobūdį, faktinį ar galimą finansinį atvejo poveikį ir galimus tolesnius teisminius veiksmus.

2.   Sprendimą pradėti tyrimą priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba institucijos, įstaigos, organo ar agentūros arba valstybės narės prašymu.

3.   Kol generalinis direktorius svarsto, ar pradėti vidaus tyrimą atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytą prašymą, arba kol Tarnyba atlieka vidaus tyrimą, atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros nepradeda lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių aplinkybių, išskyrus atvejus, kai su Tarnyba būtų susitarta kitaip.

Ši dalis netaikoma Europos prokuratūros atliekamiems tyrimams pagal Reglamentą (ES) 2017/1939.“;

b)

5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti tyrimo, jis atitinkamai gali nedelsdamas perduoti visą susijusią informaciją atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, kad pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę būtų imtasi reikiamų veiksmų, arba atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad pagal tai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai taikytinas taisykles būtų imtasi reikiamų veiksmų. Jei tinkama, Tarnyba susitaria su ta institucija, įstaiga, organu ar agentūra dėl tinkamų priemonių tos informacijos šaltinio konfidencialumui apsaugoti ir, jei būtina, prašo informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi.

6.   Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti tyrimo, nors yra pakankamai įtarimų, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar bet kuri kita neteisėta veikla, jis nedelsdamas išsiunčia 5 dalyje nurodytą informaciją.“;

6)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tyrimų eigai vadovauja generalinis direktorius, atitinkamais atvejais remdamasis rašytinėmis instrukcijomis. Tyrimus, vadovaujant generaliniam direktoriui, atlieka jo paskirti Tarnybos darbuotojai. Generalinis direktorius asmeniškai nevykdo konkrečių tyrimo veiksmų.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos teikia būtiną pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai galėtų nepagrįstai nedelsdami veiksmingai atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą. Teikdamos tokią pagalbą valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos veikia laikydamosi joms taikomų nacionalinių procesinių taisyklių.

3a.   Tarnybos prašymu, kuris turi būti paaiškintas raštu, kiek tai susiję su tiriamais klausimais, atitinkamos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms, Tarnybai pateikia:

a)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 (*)32a straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, turimą centralizuotuose automatizuotuose mechanizmuose;

b)

kai absoliučiai būtina tyrimo tikslais – sandorių įrašus.

Tarnybos prašyme pateikiamas priemonės tinkamumo ir proporcingumo pagrindimas atsižvelgiant į tiriamų klausimų pobūdį ir sunkumą. Tokiame prašyme daroma nuoroda tik į informaciją, nurodytą pirmos pastraipos a ir b punktuose.

Pirmos pastraipos a ir b punktų tikslais valstybės narės Komisijai praneša apie atitinkamas kompetentingas valdžios institucijas.

3b.   Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų būtiną pagalbą tam, kad Tarnybos darbuotojai galėtų savo užduotis atlikti veiksmingai ir nepagrįstai nedelsdami.

(*)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).“;"

c)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

bet kokia informacija, kuri galėtų padėti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai nuspręsti dėl tinkamų administracinių atsargumo priemonių, kurių reikėtų imtis Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;“;

ii)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Taryba, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones. Atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra nedelsdami informuoja Tarnybą apie visas atsargumo priemones, kurių buvo imtasi.“;

d)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių po jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus tam 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose nurodomos priežastys ir, kai tikslinga, taisomosios priemonės, numatytos tyrimui paspartinti.“;

7)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Pareiga informuoti Tarnybą

1.   1 straipsnyje nurodytose srityse institucijos, įstaigos, organai ir agentūros nedelsdami perduoda Tarnybai visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos atvejais.

Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį praneša Europos prokuratūrai, jie gali laikytis šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytos pareigos, Tarnybai perduodami Europos prokuratūrai išsiųsto pranešimo kopiją.

2.   Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir, jeigu to nedraudžia nacionalinė teisė, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai nedelsdami perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Iki tyrimo pradžios Tarnybos prašymu, kuris turi būti paaiškintas raštu, jie perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, kurie yra būtini siekiant įvertinti įtarimus arba taikyti 5 straipsnio 1 dalyje išdėstytus kriterijus tyrimui pradėti.

3.   Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros bei, nebent tam užkirstų kelią nacionalinė teisė, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai nedelsdami perduoda visus kitus turimus reikšmingus informaciją, dokumentus ar duomenis, susijusius su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar bet kuria kita neteisėta veikla.

4.   Šis straipsnis netaikomas Europos prokuratūrai, kiek tai susiję su nusikalstamomis veikomis, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių.

Tai nedaro poveikio Europos prokuratūros galimybei Tarnybai suteikti susijusią informaciją dėl bylų pagal Reglamento (ES) 2017/1939 34 straipsnio 8 dalį, 36 straipsnio 6 dalį, 39 straipsnio 4 dalį ir 101 straipsnio 3 ir 4 dalis.

5.   Nuostatos, susijusios su informacijos perdavimu pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 904/2010 (*) lieka nepakitusios.

(*)  2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).“;"

8)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Antroje ir trečioje pastraipose nurodyti reikalavimai netaikomi per patikrinimus ir inspektavimus vietoje duodamiems pareiškimams. Susijusiam asmeniui taikomos procesinės garantijos, kaip nurodyta 3 straipsnio 7 ir 8 dalyse, visų pirma teisė į jo pasirinkto asmens pagalbą.“;

b)

4 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Tuo tikslu Tarnyba susijusiam asmeniui išsiunčia kvietimą pateikti pastabas raštu arba per pokalbį su Tarnybos paskirtais darbuotojais. Tame kvietime, be kita ko, pateikiama su susijusiu asmeniu susijusių aplinkybių santrauka ir pagal Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsnius reikalaujama informacija bei nurodomas pastabų pateikimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų nuo kvietimo pateikti pastabas gavimo dienos. Susijusiam asmeniui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas. Galutinėje konkretaus tyrimo ataskaitoje pateikiama nuoroda į bet kurias tokias pastabas.

Tinkamai pagrįstais atvejais, jeigu būtina išlaikyti tyrimo arba Europos prokuratūros ar nacionalinės teisminės institucijos atliekamo ar būsimo baudžiamosios veikos tyrimo konfidencialumą, generalinis direktorius gali, kai tikslinga, pasikonsultavęs su Europos prokuratūra ar atitinkama nacionaline teismine institucija, nuspręsti atidėti pareigos prašyti susijusio asmens pareikšti pastabas įvykdymą.“;

9)

įterpiami šie straipsniai:

„9a straipsnis

Procesinių garantijų kontrolierius

1.   Procesinių garantijų kontrolierių (toliau – Kontrolierius) skiria Komisija 2 dalyje nustatyta tvarka neatnaujinamai penkerių metų kadencijai. Pasibaigus tai kadencijai Kontrolierius toliau eina pareigas kol yra pakeičiamas.

2.   Kontrolierius administraciniu požiūriu priskiriamas prie Priežiūros komiteto. Priežiūros komiteto sekretoriatas teikia Kontrolieriui visą būtiną administracinę ir teisinę pagalbą.

3.   Komisija iš savo patvirtinto biudžeto Priežiūros komitetui skiria Kontrolieriui būtinus personalo ir finansinius išteklius.

4.   Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus kvietimą teikti paraiškas, Komisija sudaro kandidatų, turinčių tinkamą kvalifikaciją Kontrolieriaus pareigoms eiti, sąrašą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija skiria Kontrolierių.

5.   Kontrolierius turi būtiną kvalifikaciją ir patirties procesinių garantijų srityje.

6.   Kontrolierius savo funkcijas vykdo visiškai nepriklausomai, be kita ko, nepriklausomai nuo Tarnybos ir Priežiūros komiteto, ir eidamas pareigas nesiekia gauti ir nepriima jokių nurodymų.

7.   Jei Kontrolierius nebetenkina jo pareigoms eiti reikalingų sąlygų arba jei Kontrolierius pripažįstamas kaltu dėl sunkaus nusižengimo, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija bendru sutarimu Kontrolierių gali atleisti iš pareigų.

8.   Pagal 9b straipsnyje nurodytą mechanizmą Kontrolierius stebi, kaip Tarnyba laikosi 9 straipsnyje nurodytų procesinių garantijų, taip pat Tarnybos vykdomiems tyrimams taikytinų taisyklių. Kontrolierius yra atsakingas už 9b straipsnyje nurodytų skundų nagrinėjimą.

9.   Kontrolierius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Priežiūros komitetui ir Tarnybai teikia ataskaitas apie savo funkcijų vykdymą kasmet. Jis nenurodo atskirų tiriamų bylų ir užtikrina tyrimų konfidencialumą net ir po jų užbaigimo. Kontrolierius praneša Priežiūros komitetui apie visus sisteminius klausimus, kylančius dėl jo rekomendacijų.

9b straipsnis

Skundų nagrinėjimo mechanizmas

1.   Susijęs asmuo turi teisę pateikti skundą Kontrolieriui dėl to, kaip Tarnyba laikosi 9 straipsnyje nurodytų procesinių garantijų, taip pat dėl Tarnybos vykdomiems tyrimams taikytinų taisyklių pažeidimo, visų pirma dėl procesinių reikalavimų ir pagrindinių teisių pažeidimų. Skundo pateikimas neturi stabdomojo poveikio tyrimo, kuris yra skundo objektas, eigai.

2.   Skundai pateikiami per vieną mėnesį nuo to, kai skundo teikėjas sužino svarbius faktus, kurie sudaro tariamą šio straipsnio 1 dalyje nurodytų procesinių garantijų ar taisyklių pažeidimą. Bet kuriuo atveju, jie turi būti pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po tyrimo pabaigos.

Tačiau su 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytu pranešimo terminu susiję skundai turi būti pateikti iki tose nuostatose nurodyto 10 dienų pranešimo termino pabaigos.

3.   Kontrolierius gavęs skundą nedelsdamas informuoja generalinį direktorių.

Kontrolierius nustato, ar laikomasi 1 ir 2 dalių, per 10 darbo dienų nuo gavimo dienos.

Jei laikomasi 1 ir 2 dalių, Kontrolierius paragina Tarnybą imtis veiksmų skundui išspręsti ir atitinkamai apie tai informuoti Kontrolierių per 15 darbo dienų.

Jei 1 ar 2 dalies nesilaikoma, Kontrolierius baigia skundo nagrinėjimą ir nedelsdamas apie tai informuoja skundo teikėją.

4.   Nedarant poveikio 10 straipsniui, Tarnyba Kontrolieriui perduoda visą informaciją, būtiną, kad Kontrolierius galėtų įvertinti, ar skundas yra pagrįstas, taip pat informaciją, kuria remiantis būtų galima išspręsti skundą ir Kontrolierius galėtų pateikti rekomendaciją.

5.   Kontrolierius rekomendaciją, kaip išspręsti skundą, pateikia nedelsdamas, ir bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo tada, kai Tarnyba informavo Kontrolierių apie veiksmus, kurių ji ėmėsi skundui išspręsti. Jei informacijos negaunama per 15 dienų terminą, nurodytą 3 dalies trečioje pastraipoje, Kontrolierius pateikia rekomendaciją per du mėnesius po to termino pabaigos.

Išimtiniais atvejais Kontrolierius gali nuspręsti pratęsti rekomendacijos pateikimo laikotarpį dar 15 kalendorinių dienų. Kontrolierius raštu informuoja generalinį direktorių apie tokio pratęsimo priežastis.

Kontrolierius Tarnybai gali rekomenduoti iš dalies pakeisti ar panaikinti savo rekomendacijas ar ataskaitas, motyvuodamas Tarnybos tyrimams taikomų procesinių garantijų, nurodytų 9 straipsnyje, arba Tarnybos tyrimams taikytinų taisyklių pažeidimu, ypač procesinių reikalavimų ir pagrindinių teisių pažeidimais.

Prieš pateikdamas rekomendaciją Kontrolierius konsultuojasi su Priežiūros komitetu, kad jis pareikštų savo nuomonę.

Kontrolierius pateikia rekomendaciją Tarnybai ir atitinkamai informuoja skundo teikėją.

Jei Kontrolierius nepateikia rekomendacijos per šioje dalyje nustatytus terminus, laikoma, kad Kontrolierius atmetė skundą be rekomendacijos.

6.   Kontrolierius nagrinėja skundą taikydamas rungimosi principu grindžiamą procedūrą, netrukdydamas vykstančiam tyrimui.

Kontrolierius taip pat liudytojų gali paprašyti pateikti rašytinius ar žodinius paaiškinimus, kurie Kontrolieriui atrodo svarbūs siekiant nustatyti faktus. Liudytojai gali atsisakyti pateikti tokius paaiškinimus.

7.   Generalinis direktorius imasi atitinkamų veiksmų, kurie yra leidžiami rekomendacija. Jeigu generalinis direktorius nusprendžia nesilaikyti Kontrolieriaus rekomendacijos, generalinis direktorius informuoja skundo teikėją ir Kontrolierių apie pagrindines to sprendimo priežastis, nebent toks informavimas darytų poveikį atliekamam tyrimui. Generalinis direktorius nurodo Kontrolieriaus rekomendacijos nesilaikymo priežastis rašte, kuris pridedamas prie galutinės tyrimo ataskaitos.

8.   Skundų nagrinėjimo mechanizmu pagal šį straipsnį nedaromas poveikis Sutartyse numatytoms teisių gynimo priemonėms, įskaitant su žalos atlyginimu susijusius ieškinius.

9.   Generalinis direktorius Kontrolieriaus gali prašyti pateikti nuomonę bet kokiu klausimu, susijusiu su Kontrolieriaus įgaliojimų sričiai priskiriamomis procesinėmis garantijomis ar pagrindinėmis teisėmis, įskaitant nuomonę dėl sprendimo atidėti susijusio asmens informavimą pagal 9 straipsnio 3 dalį. Visuose tokiuose prašymuose generalinis direktorius nurodo terminą, iki kurio Kontrolierius turi pateikti atsakymą.

10.   Nedarant poveikio Tarnybos nuostatų 90 straipsnyje numatytiems terminams, kai Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas pateikia Kontrolieriui skundą, susijusį su tuo pačiu klausimu, kuriuo Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas yra pateikęs skundą generaliniam direktoriui pagal Tarnybos nuostatų 90a straipsnį, generalinis direktorius prieš atsakydamas skundo teikėjui turi laukti Kontrolieriaus rekomendacijos.

11.   Kontrolierius, pasikonsultavęs su Priežiūros komitetu, priima skundų nagrinėjimo įgyvendinimo nuostatas.

Tos įgyvendinimo nuostatos, be kita ko, apima išsamias taisykles dėl:

a)

skundo pateikimo;

b)

Priežiūros komiteto, Kontrolieriaus ir generalinio direktoriaus keitimosi informacija;

c)

Tarnybos atliekamo skunde iškeltų klausimų nagrinėjimo proceso;

d)

skundo nagrinėjimo taikant rungimosi principu grindžiamą procedūrą pagal 6 dalies pirmą pastraipą;

e)

Kontrolieriaus rekomendacijos pateikimo ir pranešimo;

f)

tinkamai pagrįstų atvejų, kai generalinis direktorius gali nukrypti nuo Kontrolieriaus rekomendacijos, ir procedūros, kurios turi būti laikomasi tokiais atvejais.“;

10)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiamos šios dalys:

„3a.   Pranešimams apie Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą, korupciją ir bet kurią kitą neteisėtą veiklą bei apie tokius pažeidimus pranešančių asmenų apsaugai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 (*)

3b.   Kai Tarnyba rekomenduoja imtis tolesnių teisminių veiksmų, nedarant poveikio pranešėjų ir informatorių teisėms į konfidencialumą ir pagal taikytinas konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisykles, susijęs asmuo Tarnybos gali prašyti pateikti ataskaitą, parengtą pagal 11 straipsnį, tiek, kiek ji susijusi su susijusiu asmeniu. Tarnyba nedelsdama perduoda tą prašymą visiems tos ataskaitos gavėjams ir suteikia prieigą tik gavusi aiškų gavėjų sutikimą. Gavėjai atsako per 12 mėnesių laikotarpį nuo prašymo gavimo. Jei per tą laikotarpį prieštaravimų nepareiškiama, Tarnyba suteikia prieigą.

Kompetentinga valdžios institucija Tarnybai taip pat gali suteikti leidimą suteikti prieigą šiam terminui nepasibaigus.

(*)  2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).“;"

b)

4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Tarnyba paskiria duomenų apsaugos pareigūną pagal Reglamento (ES) 2018/1725 43 straipsnį.“;

11)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kartu su ataskaita, kai tikslinga, pateikiamos generalinio direktoriaus rekomendacijos dėl to, kokių veiksmų reikėtų imtis. Tose rekomendacijose, kai tikslinga, nurodomi institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų bei atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminiai, administraciniai, finansiniai arba teisminiai veiksmai, kurių reikėtų imtis, ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.“;

b)

2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Rengiant 1 dalyje nurodytas ataskaitas ir rekomendacijas atsižvelgiama į atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas ir tiek, kiek taikytina – į atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę.

Pagal pirmą pastraipą parengtos ataskaitos kartu su visais jas pagrindžiančiais ir prie jų pridėtais įrodymais laikomos priimtinais įrodymais:

a)

nebaudžiamojo pobūdžio teismo procesuose nacionaliniuose teismuose ir administraciniuose procesuose valstybėse narėse;

b)

tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos – valstybės narės baudžiamuosiuose procesuose, kai nustatoma, kad jų būtinai reikia, ir joms taikomos tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms, bei jos turi tokią pačią įrodomąją vertę kaip tokios ataskaitos;

c)

ESTT vykstančiuose teismo procesuose ir administraciniuose procesuose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose.

Valstybės narės Tarnybai praneša apie nacionalinės teisės taisykles, aktualias antros pastraipos b punkto tikslais.

Antros pastraipos b punkto atveju Tarnybos prašymu valstybės narės išsiunčia Tarnybai nacionalinių teismų galutinį sprendimą, kai galutinai užbaigiami atitinkami teismo procesai ir galutinis teismo sprendimas paskelbiamas viešai.

Šis reglamentas neturi poveikio ESTT ir nacionalinių teismų bei kompetentingų įstaigų įgaliojimams administraciniuose ir baudžiamuosiuose procesuose laisvai vertinti Tarnybos parengtų ataskaitų įrodomąją galią.

2a.   Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų nuoseklią ataskaitų ir rekomendacijų, nurodytų 1 dalyje, kokybę.

3.   Po išorės tyrimo parengtos ataskaitos ir rekomendacijos bei visi svarbūs susiję dokumentai perduodami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms laikantis išorės tyrimus reglamentuojančių taisyklių ir, jeigu būtina, perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos ir, jeigu taikoma, institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, kokių leidžiama imtis atsižvelgiant į išorės tyrimo rezultatus, ir per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą, be to, ir Tarnybos prašymu apie tai praneša Tarnybai. Valstybės narės Tarnybai gali pranešti apie atitinkamas nacionalines valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos tvarkyti tokias (-ius) ataskaitas, rekomendacijas ir dokumentus.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jeigu atlikus vidaus tyrimą parengtoje ataskaitoje nurodomos aplinkybės, dėl kurių galėtų būti pradėtas baudžiamasis procesas, ta informacija kartu su rekomendacijomis nedelsiant perduodama atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms, nedarant poveikio 12c ir 12d straipsniams.

Tarnybos prašymu atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybai per rekomendacijose nustatytą terminą pateikia informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi, jei jų buvo imtasi, ir, kai taikytina, apie priežastis, dėl kurių rekomendacijos nebuvo įgyvendintos, Tarnybai pateikus bet kokią informaciją pagal šios dalies pirmą pastraipą.“;

d)

6 dalis išbraukiama;

e)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Jei informatorius pateikė Tarnybai informaciją, dėl kurios buvo pradėtas tyrimas, Tarnyba tą informatorių informuoja apie tai, kad tyrimas baigtas, nebent ji mano, kad ši informacija yra tokia, kad ji galėtų pakenkti susijusio asmens teisėtiems interesams bei tyrimo ir tolesnių veiksmų veiksmingumui arba bet kuriems konfidencialumo reikalavimams.“;

12)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nedarant poveikio šio reglamento 10 ir 11 straipsniams bei Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatoms, Tarnyba atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms gali tinkamu laiku perduoti išorės tyrimų metu gautą informaciją, kad jos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal savo nacionalinę teisę. Ji taip pat gali perduoti tokią informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu to nedraudžia nacionalinė teisė, atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nedelsdamos ir bet kuriuo atveju per 12 mėnesių nuo pagal šį straipsnį jiems perduotos informacijos gavimo, Tarnybą informuoja apie veiksmus, kurių imtasi remiantis ta informacija.“;

c)

papildoma šia dalimi:

„5.   Tarnyba gali pateikti susijusią informaciją tinklui „Eurofisc“, sukurtam Reglamentu (ES) Nr. 904/2010. „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai Tarnybai gali perduoti atitinkamą informaciją iš tinklo „Eurofisc“ Reglamente (ES) Nr. 904/2010 nustatytomis sąlygomis.“;

13)

įterpiami šie straipsniai:

„12a straipsnis

Kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos

1.   Šio reglamento tikslais kiekviena valstybė narė paskiria tarnybą (toliau – kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyba), kad sudarytų palankesnes sąlygas veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija, įskaitant veiklos informaciją, su Tarnyba. Kai tinkama, vadovaujantis nacionaline teise, kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyba gali būti laikoma kompetentinga valdžios institucija.

2.   Tarnybos prašymu, kol nepriimtas sprendimas, ar pradėti tyrimą, taip pat tyrimo metu arba jam pasibaigus kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos teikia ar koordinuoja būtiną pagalbą, kad Tarnyba galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis. Tokia pagalba visų pirma apima valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų pagalbą, teikiamą pagal 3 straipsnio 5 ir 6 dalis, 7 straipsnio 3 dalį bei 8 straipsnio 2 ir 3 dalis.

3.   Kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos Tarnybai gali teikti pagalbą gavusios prašymą, kad Tarnyba galėtų vykdyti koordinavimo veiklą pagal 12b straipsnį, įskaitant, kai tinkama, kovos su sukčiavimu tarnybų horizontalųjį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

12b straipsnis

Koordinavimo veikla

1.   Pagal 1 straipsnio 2 dalį Tarnyba gali organizuoti ir sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų, institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, o pagal galiojančius bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos susitarimus ir bet kuriuos kitus teisinius dokumentus – taip pat trečiųjų valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimui. Siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, dalyvaujančios institucijos ir Tarnyba gali rinkti, analizuoti informaciją, įskaitant operatyvinę informaciją, ir ja keistis. Kompetentingų valdžios institucijų prašymu Tarnybos darbuotojai gali lydėti jų darbuotojus, atliekančius tyrimo veiksmus. Taikomi 6 straipsnis, 7 straipsnio 6 ir 7 dalys, 8 straipsnio 3 dalis bei 10 straipsnis.

2.   Tarnyba, kai tinkama, gali parengti vykdomos koordinavimo veiklos ataskaitą ir perduoti ją atitinkamoms valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms bei institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.

3.   Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio Tarnybos naudojimuisi įgaliojimais, kurie Komisijai buvo suteikti konkrečiomis nuostatomis, reglamentuojančiomis valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbą bei tų institucijų ir Komisijos bendradarbiavimą.

4.   Tarnyba gali dalyvauti pagal taikytiną Sąjungos teisę sudarytų jungtinių tyrimų grupių veikloje ir toje sistemoje keistis pagal šį reglamentą įgyta operatyvine informacija.

12c straipsnis

Pranešimas Europos prokuratūrai apie nusikalstamą elgesį

1.   Tarnyba Europos prokuratūrai nepagrįstai nedelsdama praneša apie visą nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių. Pranešimas išsiunčiamas nedelsiant iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.

2.   1 dalyje nurodytame pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ar kitus susijusius asmenis.

3.   Tarnyba neprivalo Europos prokuratūrai pranešti apie akivaizdžiai nepagrįstus įtarimus.

4.   Jei Tarnybos gauta informacija neapima šio straipsnio 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas nedelsiant ir bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant tą vertinimą taikomas 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis. Atlikusi šį pirminį vertinimą, Tarnyba Europos prokuratūrai pateikia pranešimą apie bet kokius nusikalstamus veiksmus, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje.

5.   Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas nusikalstamas elgesys paaiškėja Tarnybai atliekant tyrimą, o Europos prokuratūra pradeda tyrimą gavusi pranešimą, nurodytą toje dalyje, Tarnyba toliau nebevykdo tų pačių faktų tyrimo, nebent ji tai darytų pagal 12e ar 12f straipsnį.

Šios dalies pirmos pastraipos taikymo tikslu Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba Europos prokuratūros gali prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas pagal 12g straipsnį.

6.   Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais mutatis mutandis taikomos 1–4 dalys. Tarnyba informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą apie pirminio vertinimo rezultatus, išskyrus atvejus, kai pateikus tokią informaciją galėtų būti pakenkta Tarnybos ar Europos prokuratūros atliekamam tyrimui.

7.   Tais atvejais, kai, pagal šį straipsnį pateikusi pranešimą Europos prokuratūrai, Tarnyba nutraukia savo tyrimą, 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnis netaikomi.

12d straipsnis

Tyrimų nedubliavimas

1.   Nedarant poveikio 12e ir 12f straipsniams, generalinis direktorius nutraukia atliekamą tyrimą ir nepradeda naujo tyrimo pagal 5 straipsnį, jei Europos prokuratūra atlieka tų pačių faktų tyrimą. Generalinis direktorius informuoja Europos prokuratūrą apie kiekvieną sprendimą nutraukti tyrimą, priimtą dėl tokių priežasčių.

Šios dalies pirmos pastraipos taikymo tikslu Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba Europos prokuratūros gali prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas pagal 12g straipsnį.

Jeigu Tarnyba nutraukia savo tyrimą pagal šios dalies pirmą pastraipą, 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnis netaikomi.

2.   Europos prokuratūra, siekdama sudaryti galimybę Tarnybai apsvarstyti, kokių tinkamų administracinių veiksmų imtis pagal jos įgaliojimus, Tarnybai gali suteikti susijusią informaciją apie atvejus, kuriais Europos prokuratūra nusprendė nevykdyti tyrimo arba nutraukė bylą. Kai Tarnybai tampa žinomos naujos aplinkybės, kurios Europos prokuratūrai nebuvo žinomos sprendimo nutraukti bylą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1939 39 straipsnio 1 dalyje, priėmimo metu, generalinis direktorius Europos prokuratūros gali prašyti atnaujinti tyrimą pagal to reglamento 39 straipsnio 2 dalį.

12e straipsnis

Tarnybos parama Europos prokuratūrai

1.   Europos prokuratūrai atliekant tyrimą, gavusi Europos prokuratūros prašymą pagal Reglamento (ES) 2017/1939 101 straipsnio 3 dalį, Tarnyba, laikydamasi savo įgaliojimų, remia ar papildo Europos prokuratūros veiklą, visų pirma:

a)

teikdama informaciją, analizes (įskaitant teismo ekspertizes), ekspertines žinias ir operatyvinę pagalbą;

b)

sudarydama palankesnes sąlygas koordinuoti konkrečius kompetentingų nacionalinių administracinių institucijų ir Sąjungos įstaigų veiksmus;

c)

atlikdama administracinius tyrimus.

Teikdama paramą Europos prokuratūrai, Tarnyba neatlieka veiksmų ar nevykdo priemonių, kurie galėtų pakenkti tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui.

2.   1 dalyje nurodytas prašymas perduodamas raštu ir jame nurodoma bent:

a)

informacija, susijusi su Europos prokuratūros atliekamu tyrimu, jeigu tai yra aktualu prašymo tikslui pasiekti;

b)

priemonės, kurias Europos prokuratūra prašo Tarnybos vykdyti;

c)

kai tinkama, numatomas prašymo vykdymo laikas.

Kai būtina, Tarnyba gali prašyti papildomos informacijos.

3.   Siekiant apsaugoti įrodymų priimtinumą, taip pat pagrindines teises ir procesines garantijas, kai Tarnyba, neviršydama savo įgaliojimų, pagal šį straipsnį vykdo Europos prokuratūros paprašytas paramos priemones, Europos prokuratūra ir Tarnyba, veikdamos glaudžiai bendradarbiaujant, užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2017/1939 VI skyriuje nustatytų taikytinų procesinių apsaugos priemonių.

12f straipsnis

Papildantys tyrimai

1.   Kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą ir tinkamai pagrįstais atvejais generalinis direktorius mano, kad pagal Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas ir Tarnybos atliekamas tyrimas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas patvirtinti atsargumo priemones arba finansinius, drausminius ar administracinius veiksmus, Tarnyba Europos prokuratūrą informuoja apie tai raštu, nurodydama tyrimo pobūdį ir tikslą.

Gavusi tokią informaciją ir per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas pagal 12g straipsnį, Europos prokuratūra gali prieštarauti tyrimo pradėjimui arba tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų atlikimui. Kai Europos prokuratūra prieštarauja tyrimo pradėjimui ar tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų atlikimui, ji nepagrįstai nedelsdama Tarnybai praneša, kai nustoja būti taikomi prieštaravimų pagrindai.

Tuo atveju, jeigu Europos prokuratūra per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas pagal 12g straipsnį, nepareiškia prieštaravimų, Tarnyba gali pradėti tyrimą, kurį ji atlieka nuolat konsultuodamasi su Europos prokuratūra. Jeigu Europos prokuratūra vėliau prieštarauja, Tarnyba sustabdo ar nutraukia savo tyrimą arba neatlieka tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų.

2.   Jei Europos prokuratūra, atsakydama į informacijos prašymą, pateiktą pagal 12d straipsnį, informuoja Tarnybą, kad ji neatlieka tyrimo, o vėliau pradeda tų pačių aplinkybių tyrimą, ji Tarnybą apie tai informuoja nedelsdama. Jeigu, gavęs tokią informaciją, generalinis direktorius mano, kad Tarnybos pradėtas tyrimas turėtų būti tęsiamas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas patvirtinti atsargumo priemones arba finansinius, drausminius ar administracinius veiksmus, taikoma šio straipsnio 1 dalis.

12g straipsnis

Darbo tvarkos susitarimai ir keitimasis informacija su Europos prokuratūra

1.   Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro darbo tvarkos susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais, inter alia, nustatoma praktinė tvarka, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, operatyvinę, strateginę ar techninę informaciją ir įslaptintą informaciją, ir kaip bus atliekami papildantys tyrimai.

Darbo tvarkos susitarimuose numatoma išsami nuolatinio keitimosi informacija gaunant pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka, siekiant nustatyti kompetenciją tyrimų atžvilgiu. Jie taip pat apima susitarimus dėl informacijos perdavimo tarp Tarnybos ir Europos prokuratūros, kai Tarnyba veikia remdama Europos prokuratūrą arba papildydama jos veiklą. Juose numatomi terminai, per kuriuos turi būti atsakyta į tarpusavio prašymus.

Tarnyba ir Europos prokuratūra susitaria dėl laiko terminų ir išsamios tvarkos 12c straipsnio 5 dalies, 12d straipsnio 1 dalies ir 12f straipsnio 1 dalies atžvilgiu. Kol bus pasiektas toks susitarimas, Europos prokuratūra į Tarnybos prašymus atsako nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo prašymo, kaip nurodyta 12c straipsnio 5 dalyje ir 12d straipsnio 1 dalyje, ir per 20 darbo dienų nuo informacijos prašymo, kaip nurodyta 12f straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

Prieš patvirtinant darbo tvarkos susitarimus su Europos prokuratūra, generalinis direktorius išsiunčia projektą susipažinti Priežiūros komitetui bei Europos Parlamentui ir Tarybai. Priežiūros komitetas nuomonę pateikia nedelsdamas.

2.   Tarnyba turi netiesioginę prieigą prie informacijos Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“.

Nustačius atitiktį tarp Tarnybos į bylų valdymo sistemą įrašytų duomenų ir Europos prokuratūros laikomų duomenų, apie tai, kad yra atitiktis, pranešama tiek Tarnybai, tiek Europos prokuratūrai. Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad Europos prokuratūrai sudarytų sąlygas naudotis prieiga prie informacijos jos bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“.

Abipusės prieigos prie bylų valdymo sistemų techniniai ir saugumo aspektai, įskaitant vidaus procedūras, kuriomis užtikrinama, kad kiekviena prieiga būtų tinkamai pagrįsta jų funkcijoms atlikti ir dokumentuota, nustatomi darbo tvarkos susitarimuose.

3.   Generalinis direktorius ir Europos vyriausiasis prokuroras susitinka bent kasmet bendro intereso klausimams aptarti.“;

14)

13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Vykdydama savo įgaliojimus saugoti Sąjungos finansinius interesus, Tarnyba atitinkamai bendradarbiauja su Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas). Jei būtina, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tam bendradarbiavimui, Tarnyba su Eurojustu ir Europolu sudaro administracinius susitarimus. Tokie darbo tvarkos susitarimai gali būti susiję su keitimusi veiklos, strategine ar technine informacija, įskaitant asmens duomenis ir įslaptintą informaciją, ir, pateikus prašymą, pažangos ataskaitomis.“;

15)

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Priežiūros komitetas reguliariai stebi, kaip Tarnyba atlieka savo tyrimo funkciją, kad sustiprintų Tarnybos nepriklausomumą jai tinkamai vykdant pagal šį reglamentą suteiktus įgaliojimus.

Priežiūros komitetas visų pirma stebi pokyčius procesinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės srityje.

Priežiūros komitetas generaliniam direktoriui teikia nuomones, atitinkamais atvejais ir rekomendacijas, dėl, inter alia, išteklių, reikalingų Tarnybos tyrimo funkcijai atlikti, Tarnybos tyrimų prioritetų ir tyrimų trukmės. Tas nuomones jis gali teikti savo iniciatyva, generalinio direktoriaus prašymu arba institucijos, įstaigos, organo ar agentūros prašymu, tačiau į atliekamų tyrimų eigą nesikiša.

Tarnyba savo interneto svetainėje skelbia savo atsakymus į Priežiūros komiteto pateiktas nuomones.

Institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms pateikiama nuomonių, pateiktų pagal trečią pastraipą, kopija.

Priežiūros komitetui suteikiama prieiga prie visos informacijos ir dokumentų, kurie, jo nuomone, yra būtini jo užduotims atlikti, įskaitant ataskaitas ir rekomendacijas dėl nutrauktų tyrimų ir nutrauktų bylų, tačiau jis į atliekamų tyrimų eigą nesikiša bei tinkamai atsižvelgia į konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimus.“;

b)

8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„8.   Priežiūros komitetas skiria savo pirmininką. Jis patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kurios prieš tvirtinant pateikiamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Priežiūros komiteto posėdžiai rengiami jo pirmininko ar generalinio direktoriaus iniciatyva. Per metus jis surengia ne mažiau kaip 10 posėdžių. Priežiūros komitetas sprendimus priima jo sudėtį sudarančių narių balsų dauguma. Sekretoriato paslaugas, glaudžiai bendradarbiaudama su Priežiūros komitetu, teikia Komisija. Prieš skiriant kiekvieną sekretoriato darbuotoją konsultuojamasi su Priežiūros komitetu ir atsižvelgiama į jo nuomonę. Sekretoriatas veikia vadovaudamasis Priežiūros komiteto nurodymais ir nepriklausomai nuo Komisijos. Komisija, nedarydama poveikio jos vykdomai Priežiūros komiteto ir jo sekretoriato biudžeto kontrolei, nesikiša Priežiūros komitetui atliekant savo stebėsenos funkcijas.“;

16)

16 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija vieną kartą per metus susitinka su generaliniu direktoriumi, kad politiniu lygmeniu keisdamiesi nuomonėmis aptartų Tarnybos politiką, susijusią su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su tokiomis veikomis metodais. Keičiantis nuomonėmis dalyvauja Priežiūros komitetas. Europos vyriausiasis prokuroras kviečiamas dalyvauti pasikeitime nuomonėmis. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus ar Priežiūros komiteto prašymu ad hoc pagrindu gali būti kviečiami dalyvauti Audito Rūmų, Europos prokuratūros, Eurojusto ir Europolo atstovai.

2.   Siekiant 1 dalies tikslo, galima keistis nuomonėmis bet kokiu klausimu, dėl kurio sutaria Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Visų pirma, galima keistis nuomonėmis dėl:

a)

Tarnybos tyrimų politikos strateginių prioritetų;

b)

pagal 15 straipsnį teikiamų Priežiūros komiteto nuomonių ir veiklos ataskaitų;

c)

generalinio direktoriaus ataskaitų pagal 17 straipsnio 4 dalį ir atitinkamai kitų institucijų, susijusių su Tarnybos įgaliojimais, ataskaitų;

d)

Tarnybos ir institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, visų pirma Europos prokuratūros, santykių pagrindo, įskaitant visus horizontaliuosius ir sisteminius klausimus, su kuriais susidurta imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Tarnybos galutinėmis tyrimo ataskaitomis;

e)

Tarnybos ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų santykių pagrindo, įskaitant visus horizontaliuosius ir sisteminius klausimus, su kuriais susidurta imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Tarnybos galutinėmis tyrimo ataskaitomis;

f)

Tarnybos ir trečiųjų valstybių kompetentingų valdžios institucijų bei tarptautinių organizacijų santykių, grindžiamų šiame reglamente nurodytais susitarimais;

g)

Tarnybos darbo vykdant savo įgaliojimus veiksmingumo.“;

17)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2–5 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Norėdama paskirti naują generalinį direktorių, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia kvietimą teikti kandidatūras. Toks kvietimas skelbiamas iki pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams. Komisija sudaro tinkamos kvalifikacijos kandidatų sąrašą. Priežiūros komitetui pateikus palankią nuomonę dėl Komisijos taikomos atrankos procedūros, Europos Parlamentas ir Taryba tinkamu laiku susitaria dėl galutinio trijų kandidatų sąrašo, atrinkus juos iš Komisijos sudaryto tinkamų kandidatų sąrašo. Komisija skiria generalinį direktorių iš to galutinio sąrašo.

3.   Eidamas savo pareigas, kai reikia pradėti ir atlikti išorės ir vidaus tyrimus ar vykdyti koordinavimo veiklą arba po tokių tyrimų ar koordinavimo veiklos parengti ataskaitas, generalinis direktorius nesiekia gauti jokios vyriausybės arba institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nurodymų ir jais nesivadovauja. Jeigu generalinis direktorius mano, kad priemonė, kurios ėmėsi Komisija, daro poveikį jo nepriklausomumui, jis nedelsdamas apie tai informuoja Priežiūros komitetą ir priima sprendimą dėl to, ar ESTT pareikšti ieškinį prieš Komisiją.

4.   Generalinis direktorius reguliariai ir bent vieną kartą per metus teikia ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams dėl Tarnybos atliktų tyrimų išvadų, veiksmų, kurių imtasi, ir iškilusių sunkumų, kartu išlaikant tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir, kai tinkama, laikantis teismo procesui taikytinos nacionalinės teisės. Tose ataskaitose taip pat įvertinami veiksmai, kurių ėmėsi valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, atsižvelgdami į Tarnybos parengtas ataskaitas ir rekomendacijas.

4a.   Europos Parlamento ar Tarybos prašymu, atsižvelgiant į jų biudžeto kontrolės teises, generalinis direktorius, išlaikydamas tyrimų ir tolesnių veiksmų konfidencialumą, gali pateikti informaciją apie Tarnybos veiklą. Europos Parlamentas ir Taryba užtikrina pagal šią dalį pateiktos informacijos konfidencialumą.

5.   Generalinis direktorius Priežiūros komitetą periodiškai informuoja apie Tarnybos veiklą, jo tyrimo funkcijos vykdymą ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi po tyrimų.

Generalinis direktorius Priežiūros komitetą periodiškai informuoja apie:

a)

atvejus, kai generalinio direktoriaus pateiktų rekomendacijų nebuvo laikomasi;

b)

atvejus, kai informacija buvo perduota valstybių narių teisminėms institucijoms ar Europos prokuratūrai;

c)

atvejus, kuomet nebuvo pradėtas tyrimas, ir nutrauktas bylas;

d)

tyrimų trukmę pagal 7 straipsnio 8 dalį;“;

b)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Generalinis direktorius įdiegia vidaus patariamąjį ir kontrolės mechanizmą, įskaitant teisėtumo patikrinimą, susijusį, inter alia, su pagarba su susijusiais asmenimis susijusioms procesinėms garantijoms ir pagrindinėms teisėms, taip pat atitinkamų valstybių narių nacionalinei teisei, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 dalį. Teisėtumo patikrinimą atlieka Tarnybos darbuotojai, kurie yra teisės ir tyrimo procedūrų ekspertai. Jų nuomonė pridedama prie galutinės tyrimo ataskaitos.“;

c)

8 dalies pirmos pastraipa pakeičiama taip:

„8.   Generalinis direktorius patvirtina Tarnybos darbuotojams skirtas tyrimų procedūrų gaires. Tos gairės atitinka šį reglamentą ir, inter alia, apima:

a)

praktiką, kurios reikia laikytis įgyvendinant Tarnybos įgaliojimus;

b)

išsamias taisykles, reglamentuojančias tyrimo procedūras;

c)

procesines garantijas;

d)

vidaus patariamosios ir kontrolės procedūrų elementus, įskaitant teisėtumo patikrinimą;

e)

duomenų apsaugą bei komunikacijos ir galimybės susipažinti su dokumentais politiką, kaip nustatyta 10 straipsnio 3b dalyje;

f)

santykius su Europos prokuratūra.“;

d)

9 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„9.   Prieš generaliniam direktoriui skirdama drausminę nuobaudą ar panaikindama jo imunitetą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu.“;

18)

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Vertinimo ataskaita ir galima peržiūra

1.   Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams po dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ir poveikio vertinimo ataskaitą, visų pirma, kiek tai susiję su Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo veiksmingumu ir efektyvumu. Kartu su ta ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė.

2.   Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po vertinimo ataskaitos pateikimo pagal pirmą pastraipą Komisija, kai tinkama, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama modernizuoti Tarnybos sistemą, įskaitant papildomas ar išsamesnes taisykles dėl Tarnybos struktūros, jos funkcijų arba jos veiklai taikytinų procedūrų, ypač atsižvelgiant į jos bendradarbiavimą su Europos prokuratūra, tarpvalstybinius tyrimus ir tyrimus Europos prokuratūros veikloje nedalyvaujančiose valstybėse narėse.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 12c–12f straipsniai, kaip įterpti šio reglamento 1 straipsnio 13 punktu, taikomi nuo tos dienos, kuri turi būti nustatyta pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL C 42, 2019 2 1, p. 1.

(2)  2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 4 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

(4)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

(5)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(6)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(7)  2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).

(8)  2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas, Sigma Orionis SA prieš Europos Komisiją, T-48/16, ECLI:EU:T:2018:245.

(9)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(10)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(11)  1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

(12)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).

(13)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/74


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2224

2020 m. gruodžio 23 d.

dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje po pereinamojo laikotarpio, numatyto Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, pabaigos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (2) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) Sąjunga sudarė Tarybos sprendimu (ES) 2020/135 (3) ir jis įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d. Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje nurodytas pereinamasis laikotarpis, per kurį Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė pagal Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnį, pasibaigia 2020 m. gruodžio 31 d.2020 m. vasario 25 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES, Euratomas) 2020/266 (4), kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl naujo partnerystės susitarimo. Kaip numatyta derybiniuose nurodymuose, įgaliojimai apima, inter alia, elementus, reikalingus siekiant visapusiškai spręsti santykių su Jungtine Karalyste kelių transporto srityje po pereinamojo laikotarpio pabaigos klausimą. Tačiau neaišku, ar iki to laikotarpio pabaigos bus įsigaliojęs Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, kuriuo reglamentuojami jų būsimi santykiai krovinių ir keleivių vežimo keliais srityje;

(2)

pereinamojo laikotarpio pabaigoje, nepriėmus jokių specialių nuostatų, Jungtinė Karalystė neteks visų Sąjungos teisėje įtvirtintų teisių patekti į rinką ir su tuo susijusių pareigų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (EB) Nr. 1072/2009 (5) ir (EB) Nr. 1073/2009 (6), tiek, kiek tai susiję su Jungtinės Karalystės ir Sąjungos bei jos valstybių narių santykiais;

(3)

tokiu atveju smarkiai sutriktų tarptautinis krovinių ir keleivių vežimas keliais tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės;

(4)

Gibraltaras nėra įtrauktas į šio reglamento teritorinę taikymo sritį ir visos šiame reglamente daromos nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Gibraltaro;

(5)

Europos transporto ministrų konferencijos (toliau – ETMK) daugiašalė kvotų sistema yra vienintelė kita turima teisinė sistema, kuri galėtų būti krovinių vežimo keliais tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės pagrindas. Tačiau dėl riboto pagal ETMK sistemą skirtų leidimų skaičiaus ir ribotos jos taikymo srities, kiek tai susiję su krovinių vežimo keliais operacijų, kurioms ji taikoma, rūšimis, sistema šiuo metu negali visiškai patenkinti krovinių vežimo keliais tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės poreikių;

(6)

didelių sutrikimų, įskaitant viešosios tvarkos sutrikimus, tikimasi ir keleivių vežimo keliais paslaugų sektoriuje. Susitarimas dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (7) (toliau – Interbus susitarimas) yra vienintelė turima teisinė sistema, suteikianti pagrindą teikti keleivių vežimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugas tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės po pereinamojo laikotarpio pabaigos. 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė taps savarankiška Interbus susitarimo Susitariančiąja Šalimi. Tačiau Interbus susitarimas taikomas tik vienkartinėms paslaugoms, todėl jis nėra tinkamas su tarptautinio vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugomis tarp Jungtinės Karalystės ir Sąjungos susijusiems sutrikimams, atsiradusiems dėl pereinamojo laikotarpio pabaigos, pašalinti. Po įvykusių derybų dėl Interbus susitarimo protokolo dėl reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugų, tikimasi, kad Jungtinė Karalystė jį kuo greičiau ratifikuos. Tačiau nesitikima, kad protokolas įsigalios laiku, jog būtų pasiūlytas perspektyvus alternatyvus sprendimas iš karto po pereinamojo laikotarpio pabaigos. Taigi turimomis priemonėmis reguliariųjų ir specialių reguliariųjų keleivių vežimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugų tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės poreikiai netenkinami;

(7)

todėl, siekiant išvengti didelių sutrikimų, įskaitant viešosios tvarkos sutrikimus, būtina nustatyti laikinąsias priemones, kurios suteiks galimybę Jungtinėje Karalystėje licenciją gavusiems krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ir keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams vežti krovinius ir keleivius keliais tarp Jungtinės Karalystės ir Sąjungos arba iš Jungtinės Karalystės teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją, kai tranzitu važiuojama per vieną ar daugiau valstybių narių. Siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp Jungtinės Karalystės ir Sąjungos, tokios teisės turėtų būti suteikiamos su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė suteiks lygiavertes teises ir bus taikomos tam tikros sąžiningą konkurenciją užtikrinančios sąlygos;

(8)

teisė vykdyti transporto operacijas valstybės narės teritorijoje ir tarp valstybių narių yra esminis vidaus rinkos laimėjimas ir po pereinamojo laikotarpio pabaigos bei nesant kitos konkrečios priešingos nuostatos ji nebeturėtų būti prieinama Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams. Tačiau iš karto pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ir nesant būsimo susitarimo, reglamentuojančio krovinių vežimą keliais tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės, tikėtina, kad sutriks eismo srautai ir dėl to gali kilti grėsmė viešajai tvarkai, visų pirma sienos perėjimo punktuose, kurių yra nedaug ir kuriuose turi būti vykdoma papildoma transporto priemonių ir jų krovinių kontrolė. Eismo spūstys Jungtinės Karalystės sienos perėjimo punktuose padidėjo dar iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Su COVID-19 pandemija susijusi krizė taip pat sukėlė neigiamą poveikį kelių transportui ir padidino tuščių krovinių skaičių; ši tendencija gali paaštrėti, jeigu Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams nebus suteikta lankstumo, kad jie galėtų griežtai ribotą laikotarpį vykdyti, nors ir ribotos apimties, operacijas Sąjungoje. Dėl tokių sutrikimų gali susidaryti situacijos, darančios neigiamą poveikį kritinėms tiekimo grandinėms, kurios laikomos būtinomis tebesitęsiančiai COVID-19 pandemijai valdyti. Siekiant sumažinti tokių sutrikimų mastą, Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams laikinai turėtų būti leidžiama Sąjungos teritorijoje vykdyti ribotą papildomų operacijų skaičių, vykdant operacijas tarp Jungtinės Karalystės ir Sąjungos. Jų transporto priemonės neturėtų grįžti į Jungtinę Karalystę iškart ir būtų mažiau tikėtina, kad grįžus į Jungtinę Karalystę jos būtų tuščios, o tai sumažintų bendrą transporto priemonių skaičių, taigi ir spaudimą sienos perėjimo punktuose. Teisė atlikti tokias papildomas operacijas turėtų būti proporcinga, ja neturėtų būti suteikiama tiek pat teisių, kuriomis naudojasi Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjai pagal vidaus rinkos taisykles, ir ji turėtų būti palaipsniui panaikinta;

(9)

tarpvalstybinės vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, yra ypač svarbios pasienio regionuose gyvenančioms bendruomenėms, siekiant užtikrinti bazinį susisiekimą tarp bendruomenių, inter alia, kaip bendros kelionių erdvės dalį. Todėl Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams ir toliau turėtų būti leidžiama įlaipinti ir išlaipinti keleivius Airijos pasienio regionuose, teikiant tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas tarp Airijos ir Šiaurės Airijos;

(10)

siekiant atspindėti laikiną šiuo reglamentu nustatytų priemonių pobūdį ir nekuriant precedento, jos turėtų būti taikomos trumpą laikotarpį. Krovinių vežimo keliais operacijų atveju tas trumpas laikotarpis yra skirtas tam, kad ETMK sistemoje būtų galima imtis reikiamų priemonių baziniam susisiekimui užtikrinti, ir jis nedaro poveikio nei būsimo susitarimo, kuriuo reglamentuojamas krovinių vežimas keliais tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės, įsigaliojimui, nei būsimoms Sąjungos taisyklėms transporto srityje. Tiek, kiek tai yra susiję su keleivių vežimu miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais, tas trumpas laikotarpis yra skirtas tam, kad būtų sudarytos sąlygos įsigalioti Interbus susitarimo protokolui dėl reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugų ir kad, Jungtinei Karalystei ratifikavus tą protokolą arba prie jo prisijungus, protokolas galėtų būti jai taikomas, ir jis nedaro poveikio galimam būsimam Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimui šiuo klausimu;

(11)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti laikinąsias priemones, reglamentuojančias krovinių vežimą keliais ir keleivių vežimą tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės tuo atveju, jei pareinamojo laikotarpio pabaigoje nebūtų susitarimo, reglamentuojančio jų būsimus santykius kelių transporto srityje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(12)

atsižvelgiant į skubą, atsiradusią dėl pereinamojo laikotarpio pabaigos, tikslinga taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių laikotarpio, nustatyto prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;

(13)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir jis turėtų būti taikomas kitą dieną, einančią po tos dienos, kurią pasibaigia Susitarimu dėl išstojimo nustatytas pereinamasis laikotarpis, nebent iki tos dienos įsigaliotų arba, atitinkamais atvejais, būtų laikinai taikomas su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas, kuriuo reglamentuojamas kelių transportas. Šis reglamentas turėtų būti taikomas iki dienos, einančios prieš tarptautinio susitarimo, kuriuo reglamentuojamas kelių transportas abiejose Šalyse, įsigaliojimo dieną arba iki dienos, einančios prieš laikino taikymo pradžios dieną. Išskyrus konkrečias nuostatas, taikomas Airijos pasienio regione teikiant tarptautines reguliariąsias ir specialias reguliariąsias paslaugas tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, teisė teikti reguliariąsias ir specialias reguliariąsias vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas turėtų nustoti būti taikoma Interbus susitarimo protokolo dėl reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugų įsigaliojimo Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje dieną. Šis reglamentas bet kuriuo atveju turėtų nustoti būti taikomas 2021 m. birželio 30 d.;

(14)

kai būtina atsižvelgti į rinkos poreikius, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kad būtų galima atkurti teisių, kurias Sąjunga suteikė Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ir Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams, ir teisių, kurias Jungtinė Karalystė suteikė Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ir Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams, lygiavertiškumą, įskaitant atvejus, kai visi Sąjungos paslaugų teikėjai negali vienodai naudotis teisėmis, kurias Jungtinė Karalystė suteikė remdamasi kilmės valstybe nare ar kitais kriterijais, ir kad būtų galima ištaisyti padėtį, susidariusią dėl nesąžiningos konkurencijos, kuri daro neigiamą poveikį Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ir Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams;

(15)

tie deleguotieji aktai turėtų atitikti proporcingumo principą, todėl jų sąlygos turėtų atitikti problemas, kurios kilo dėl to, kad nebuvo suteiktos lygiavertės teisės arba buvo sudarytos nesąžiningos konkurencijos sąlygos. Komisija turėtų svarstyti, ar sustabdyti šio reglamento taikymą tik sunkiausiais atvejais, kai Jungtinė Karalystė nesuteikia lygiaverčių teisių Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ar Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams, kai suteikiamos minimalios teisės arba kai Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų arba Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjų konkurencijos sąlygos skiriasi nuo Sąjungos paslaugų teikėjų sąlygų tiek, kad aptariamų paslaugų teikimas Sąjungos paslaugų teikėjams yra ekonomiškai neperspektyvus;

(16)

priimant tuos deleguotuosius aktus, ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (8) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Komisija turėtų užtikrinti, kad bet kokie tokie deleguotieji aktai nedarytų netinkamo poveikio tinkamam vidaus rinkos veikimui;

(17)

siekiant užtikrinti, kad teisėmis, kurias Jungtinė Karalystė suteikė Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ir Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams, kurios yra lygiavertės šiuo reglamentu Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ir Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams suteiktoms teisėms, galėtų vienodai naudotis visi Sąjungos paslaugų teikėjai, reglamentų (EB) Nr. 1072/2009 ir (EB) Nr. 1073/2009 taikymo sritis turėtų būti laikinai išplėsta. Tie reglamentai jau taikomi kelionės tarp valstybės narės ir trečiosios valstybės daliai bet kurios valstybės narės, per kurią vykstama tranzitu, teritorijoje. Tačiau tokiais atvejais būtina užtikrinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 taip pat būtų taikomas kelionės daliai pakrovimo ar iškrovimo valstybės narės teritorijoje, o Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 būtų taikomas kelionės daliai valstybės narės, kurioje keleiviai įlaipinami ar išlaipinami, teritorijoje. Tokio taikymo srities išplėtimo tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos paslaugų teikėjai galėtų vykdyti vežimo kitos valstybės kelių transporto priemone į Jungtinę Karalystę arba iš jos operacijas, taip pat papildomai sustoti vykdydami keleivių vežimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos laikinosios priemonės, reglamentuojančios krovinių vežimą keliais ir reguliariųjų bei specialių reguliariųjų keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikimą tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės po Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje numatyto pareinamojo laikotarpio pabaigos.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

transporto priemonė:

a)

kroviniams vežti – Jungtinėje Karalystėje registruota motorinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurio bent motorinė transporto priemonė yra registruota Jungtinėje Karalystėje, naudojami tik kroviniams vežti, kai ji yra įmonės nuosavybė, įsigyta išsimokėtinai arba išsinuomota su sąlyga, kad pastaruoju atveju ji atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/1/EB (9) nustatytas sąlygas;

b)

keleiviams vežti – tolimojo susisiekimo arba miesto autobusas;

2)

leidžiamas krovinių vežimas:

a)

pakrautos transporto priemonės reisas iš Sąjungos teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją arba atvirkščiai, tranzitu važiuojant arba nevažiuojant per vieną ar daugiau valstybes nares ar trečiąsias valstybes;

b)

po pakrautos transporto priemonės reiso iš Jungtinės Karalystės teritorijos į Sąjungos teritoriją, kaip nurodyta šio punkto a papunktyje – ne daugiau kaip dviejų papildomų pakrovimo ir iškrovimo operacijų Sąjungos teritorijoje vykdymas per septynias dienas nuo iškrovimo Sąjungos teritorijoje dviejų mėnesių laikotarpiu nuo pirmos šio reglamento taikymo dienos, kaip nurodyta 12 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, ir vienos operacijos vykdymas per septynias dienas nuo iškrovimo Sąjungos teritorijoje per kitą trijų mėnesių laikotarpį;

c)

pakrautos transporto priemonės reisas iš Jungtinės Karalystės teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją, tranzitu važiuojant per Sąjungos teritoriją;

d)

nepakrautos transporto priemonės reisas, susijęs su a ir c punktuose nurodytomis transporto operacijomis;

3)

leidžiamas keleivių vežimas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais:

a)

tolimojo susisiekimo arba miesto autobuso reisas vežant keleivius iš Sąjungos teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją arba atvirkščiai, važiuojant arba nevažiuojant tranzitu per vieną ar daugiau valstybių narių ar trečiųjų valstybių;

b)

tolimojo susisiekimo arba miesto autobuso reisas vežant keleivius iš Jungtinės Karalystės teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją, važiuojant tranzitu per Sąjungos teritoriją;

c)

reisas nevežant keleivių, susijęs su a ir b punktuose nurodytomis vežimo operacijomis;

d)

keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas Airijos pasienio regione teikiant tarptautines reguliariąsias ir specialias reguliariąsias paslaugas tarp Airijos ir Šiaurės Airijos;

4)

Airijos pasienio regionas – Airijos grafystės, kurios ribojasi su Airijos ir Šiaurės Airijos sausumos siena;

5)

Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjas – įmonė, kuri verčiasi krovinių vežimo keliais veikla ir kuri turi galiojančią Bendrijos licenciją, išduotą pagal Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 4 straipsnį;

6)

Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjas – Jungtinėje Karalystėje įsteigta įmonė, kuriai leidžiama verstis krovinių vežimo keliais veikla ir kuri turi galiojančią licenciją vykdyti tarptautinį leidžiamą krovinių vežimą;

7)

Jungtinės Karalystės licencija – Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjo atveju Jungtinės Karalystės išduota licencija vykdyti tarptautinį leidžiamą krovinių vežimą, o Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjo atveju Jungtinės Karalystės išduota licencija vykdyti tarptautinį leidžiamą keleivių vežimą tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais;

8)

miesto arba tolimojo susisiekimo autobusas – Jungtinėje Karalystėje registruota transporto priemonė, kuri, atsižvelgiant į jos konstrukciją ir įrangą, yra tinkama ir skirta vežti daugiau kaip devynis keleivius, įskaitant vairuotoją;

9)

reguliariosios paslaugos – paslaugos, kurias teikiant nustatytais laiko tarpais keleiviai vežami nustatytais maršrutais, juos įlaipinant ir išlaipinant iš anksto numatytuose sustojimo punktuose;

10)

specialios reguliariosios paslaugos – reguliariosios paslaugos, neatsižvelgiant į tai, kas jas organizuoja, kurias teikiant vežami tam tikrų kategorijų keleiviai, nevežant kitų keleivių;

11)

Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjas – įmonė, kuri verčiasi keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais veikla ir kuri turi galiojančią Bendrijos licenciją, išduotą pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 4 straipsnį;

12)

Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjas – Jungtinėje Karalystėje įsteigta įmonė, kuri turi leidimą verstis keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais veikla ir kuri turi galiojančią licenciją vykdyti tarptautinį leidžiamą keleivių vežimą tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais;

13)

paslaugų teikėjas – krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjas arba keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjas;

14)

konkurencijos teisė – teisė, kurios pagrindu nagrinėjamas toliau nurodytas elgesys, galintis daryti poveikį krovinių vežimo keliais paslaugoms arba keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugoms:

a)

elgesys, kurį sudaro:

i)

atitinkamų krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų arba keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjų susitarimai, krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų asociacijų arba keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurių tikslas ar poveikis – konkurencijos trukdymas, jos apribojimas ar iškraipymas;

ii)

vieno ar daugiau krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų arba keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjų piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi;

iii)

Jungtinės Karalystės priimtos ar paliktos galioti priemonės, skirtos valstybinėms įmonėms ir įmonėms, kurioms Jungtinė Karalystė suteikia specialiąsias ar išimtines teises, ir kurios prieštarauja i ar ii papunkčiui,

b)

krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų arba keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjų koncentracija, itin ribojanti veiksmingą konkurenciją, visų pirma susidariusi įgijus ar sustiprinus dominuojančią padėtį;

15)

subsidija – vyriausybės ar bet kurios kitos bet kurio lygmens valdžios institucijos paslaugų teikėjui suteiktas bet koks finansinis įnašas, suteikiantis naudos, įskaitant:

a)

tiesioginį lėšų, pvz., dotacijų, paskolų ar lėšų akciniam kapitalui padidinti, pervedimą, galimą tiesioginį lėšų pervedimą, ir įsipareigojimų prisiėmimą, pvz., suteikiant paskolų garantijas, kapitalo injekcijas, nuosavybės teises, apsaugą nuo bankroto ar draudimą;

b)

pajamų, kurios kitais atvejais būtų gautos, negavimą ar nesurinkimą;

c)

su bendrąja infrastruktūra nesiejamų prekių tiekimą ar paslaugų teikimą arba prekių ar paslaugų pirkimą;

d)

įmokų į finansavimo mechanizmą mokėjimą ar pavedimą arba nurodymą privačiajam subjektui atlikti vieną ar daugiau a, b ir c punktuose nurodytų funkcijų, kurias paprastai atlieka vyriausybė ar kita viešoji įstaiga ir kurių vykdymo praktika iš esmės nesiskiria nuo vyriausybių įprastos praktikos.

Nelaikoma, kad vyriausybės ar kitos viešosios įstaigos suteiktas finansinis įnašas suteikė naudos, jei tokioje pačioje situacijoje, kokioje yra aptariama viešoji įstaiga, tokį patį finansinį įnašą būtų suteikęs privatus rinkos subjektas, siekdamas vien pelno;

16)

nepriklausoma konkurencijos institucija – institucija, kuri yra atsakinga už konkurencijos teisės taikymą ir vykdymo užtikrinimą bei už subsidijų kontrolę ir atitinka šias sąlygas:

a)

institucija veikia nepriklausomai ir turi būtinų išteklių savo užduotims vykdyti;

b)

vykdydama savo pareigas ir naudodamasi savo įgaliojimais, institucija turi būtinas garantijas, kad nebus politinio ar kitokio išorinio kišimosi, ir veikia nešališkai;

c)

institucijos sprendimai gali būti peržiūrėti teismine tvarka;

17)

diskriminacija – objektyvaus pagrindo neturinti bet kokio pobūdžio diferenciacija, susijusi su prekių ar paslaugų (įskaitant viešąsias paslaugas), kuriomis naudojamasi krovinių vežimo keliais arba keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugoms teikti, tiekimu ar teikimu arba su tvarka, kurią toms prekėms ar paslaugoms taiko su tokių krovinių vežimo keliais paslaugų teikimu susijusios valdžios institucijos;

18)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorija, kuriai taikomos ES sutartis ir SESV pagal tose Sutartyse nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Teisė vykdyti leidžiamą krovinių vežimą

1.   Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjai šiame reglamente nustatytomis sąlygomis gali vykdyti leidžiamą krovinių vežimą.

2.   Toliau nurodytų rūšių leidžiamą krovinių vežimą gali vykdyti Jungtinėje Karalystėje įsisteigę fiziniai ar juridiniai asmenys, nereikalaujant, kad jie turėtų Jungtinės Karalystės licenciją:

a)

pašto siuntų vežimą kaip universaliąją paslaugą;

b)

sugadintų ar avarijas patyrusių transporto priemonių vežimą;

c)

krovinių vežimą motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė neviršija 3,5 tonos;

d)

vaistų, medicinos prietaisų, įrenginių ir kitų gaminių, reikalingų medicininei pagalbai teikti vykdant pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, ypač stichinių nelaimių atveju, vežimą;

e)

krovinių vežimą su sąlyga, kad:

i)

vežamas krovinys yra įmonės nuosavybė arba yra tos įmonės parduotas, nupirktas, išnuomotas ar išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas;

ii)

reiso tikslas yra krovinio vežimas savo reikmėms į įmonę ar iš jos arba jo judėjimas įmonėje arba už jos ribų;

iii)

krovinį vežančias motorines transporto priemones vairuoja pagal sutartinį įsipareigojimą įmonės įdarbintas ar jai suteiktas personalas;

iv)

krovinį vežančios transporto priemonės yra įmonės nuosavybė, įsigytos išsimokėtinai ar išsinuomotos su sąlyga, kad pastaruoju atveju jos atitinka Direktyvoje 2006/1/EB nustatytas sąlygas, ir

v)

toks vežimas yra tik pagalbinė įmonės veikla.

4 straipsnis

Teisė teikti reguliariąsias ir specialias reguliariąsias vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas

1.   Jungtinės Karalystės tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų transporto paslaugų teikėjai šiame reglamente nustatytomis sąlygomis gali teikti leidžiamas reguliariąsias ir specialias reguliariąsias keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas.

2.   Jungtinės Karalystės tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjai turi turėti iki šio reglamento taikymo pradžios dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 6–11 straipsnius išduotą leidimą teikti leidžiamas reguliariąsias ir specialias reguliariąsias vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas samdos pagrindais ir už atlygį.

3.   Leidimai, kurie lieka galioti pagal šio straipsnio 2 dalį, laikotarpiu, kuris tęsiasi ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 30 d., gali būti ir toliau naudojami šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems tikslams, jei jie buvo pratęsti tomis pačiomis sąlygomis arba buvo padaryti tik su sustojimais, kainomis ar tvarkaraščiais susiję pakeitimai ir jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 6–11 straipsniuose nustatytų taisyklių ir procedūrų.

4.   Keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugos, kurias teikia Jungtinėje Karalystėje įsisteigę fiziniai ar juridiniai asmenys, gali būti teikiamos nekomerciniais ir ne pelno tikslais nereikalaujant, kad jie turėtų licenciją, jeigu:

a)

transporto veikla tam fiziniam ar juridiniam asmeniui yra tik pagalbinė veikla ir

b)

naudojamos transporto priemonės yra to fizinio ar juridinio asmens nuosavybė arba tas asmuo jas įgijo išsimokėtinai ar pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį ir yra vairuojamos fizinio ar juridinio asmens darbuotojo, paties fizinio asmens arba personalo, kurį pagal sutartinį įsipareigojimą yra įdarbinusi įmonė arba kuris jai yra suteiktas.

Toms transporto operacijoms netaikoma jokia Sąjungos leidimų sistema, jeigu tas veiklą vykdantis asmuo turi nacionalinį leidimą, išduotą pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 3 straipsnio 2 dalį iki pirmos šio reglamento taikymo dienos, kaip nurodyta šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje.

5.   Transporto priemonės pakeitimas arba vežimo veiklos nutraukimas, kad dalį kelionės būtų galima tęsti kitomis transporto priemonėmis neturi įtakos šio reglamento taikymui.

5 straipsnis

Dvišaliai susitarimai

Valstybės narės su Jungtine Karalyste nesidera dėl jokių dvišalių susitarimų dėl klausimų, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, ir jų nesudaro.

Nedarydamos poveikio galiojantiems daugiašaliams susitarimams, jos kitaip nesuteikia Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams arba Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams jokių kitų teisių nei suteiktosios šiuo reglamentu.

6 straipsnis

Socialinės ir techninės taisyklės

Vykdant leidžiamą krovinių vežimą arba keleivių vežimą tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais pagal šį reglamentą, laikomasi šių taisyklių:

a)

mobiliųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių vairuotojų atveju – valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/15/EB (10) nustatytų reikalavimų;

b)

tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinės teisės aktų atveju – Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 (11) nustatytų reikalavimų;

c)

kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų atveju – Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 165/2014 (12) nustatytų reikalavimų;

d)

vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinių mokymų atveju – valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB (13) nustatytų reikalavimų;

e)

tam tikrų kelių transporto priemonių didžiausių leistinų matmenų ir didžiausios leistinos masės atveju – valstybių narių pagal Tarybos direktyvą 96/53/EB (14) nustatytų reikalavimų;

f)

greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų motorinėse transporto priemonėse atveju – valstybių narių pagal Tarybos direktyvą 92/6/EEB (15) nustatytų reikalavimų;

g)

saugos diržų ir vaikų apsaugos sistemų transporto priemonėse privalomo naudojimo atveju – valstybių narių pagal Tarybos direktyvą 91/671/EEB (16) nustatytų reikalavimų;

h)

darbuotojų komandiravimo atveju – valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB (17) nustatytų reikalavimų;

i)

keleivių teisių atveju – Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 181/2011 (18) nustatytų reikalavimų.

7 straipsnis

Teisių lygiavertiškumas

1.   Komisija stebi Jungtinės Karalystės Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ir Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams suteiktas teises ir naudojimosi jomis sąlygas.

2.   Jeigu Komisija nustato, kad Jungtinės Karalystės Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams arba Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams suteiktos teisės de jure arba de facto nėra lygiavertės pagal šį reglamentą Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjams suteiktoms teisėms arba kad tos teisės nėra vienodai prieinamos visiems Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams arba Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams, kad atkurtų lygiavertiškumą, ji nedelsdama pagal 11 straipsnį priima deleguotuosius aktus, siekiant:

a)

sustabdyti 3 straipsnio arba 4 straipsnio 1–4 dalių taikymą, kai Sąjungos paslaugų teikėjams nesuteiktos lygiavertės teisės arba suteiktos minimalios teisės;

b)

nustatyti Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams arba Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus arba

c)

nustatyti veiklos apribojimus, susijusius su transporto priemonių tipais ar jų naudojimo sąlygomis.

8 straipsnis

Sąžininga konkurencija

1.   Komisija stebi, kokiomis sąlygomis Sąjungos paslaugų teikėjai konkuruoja su Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjais teikdami krovinių vežimo keliais paslaugas ir keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas, kurioms taikomas šis reglamentas.

2.   Jei Komisija nustato, kad susidarius kuriai nors iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytų situacijų šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos yra daug mažiau palankios nei tos, kuriomis naudojasi Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjai, kad ištaisytų tą padėtį, ji nedelsdama pagal 11 straipsnį priima deleguotuosius aktais, siekiant:

a)

sustabdyti 3 straipsnio arba 4 straipsnio 1–4 dalių taikymą, kai Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų arba Jungtinės Karalystės keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjų konkurencijos sąlygos nuo Sąjungos paslaugų teikėjams taikomų sąlygų skiriasi tiek, kad paslaugų teikimas pastariesiems yra ekonomiškai neperspektyvus;

b)

nustatyti Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams arba Jungtinės Karalystės keleivių vežimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus arba

c)

nustatyti veiklos apribojimus, susijusius su transporto priemonių tipais arba jų naudojimo sąlygomis.

3.   2 dalyje nurodyti deleguotieji aktai priimami toje dalyje apibrėžtomis sąlygomis siekiant ištaisyti toliau nurodytas situacijas:

a)

Jungtinė Karalystė teikia subsidijas;

b)

Jungtinė Karalystė nėra nustačiusi ar veiksmingai netaiko konkurencijos teisės;

c)

Jungtinė Karalystė neįsteigia nepriklausomos konkurencijos institucijos arba neužtikrina tolesnio jos veikimo;

d)

Jungtinė Karalystė taiko darbuotojų apsaugos, saugos, saugumo ar aplinkos apsaugos standartus, kurie yra žemesni už Sąjungos teisėje nustatytus standartus, arba, jei Sąjungos teisėje atitinkamų nuostatų nėra, žemesni už visų valstybių narių taikomus standartus, arba bet kuriuo atveju žemesni už atitinkamus tarptautinius standartus;

e)

Jungtinė Karalystė taiko standartus, susijusius su Jungtinės Karalystės licencijų išdavimu krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams arba keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjams, kurie yra žemesni už Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1071/2009 (19) nustatytus standartus;

f)

Jungtinė Karalystė taiko standartus, susijusius su profesionalių vairuotojų kvalifikacija ir mokymu, kurie yra žemesni už Direktyvoje 2003/59/EB nustatytus standartus;

g)

Jungtinė Karalystė taiko kelių apmokestinimo taisykles, kurios skiriasi nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/62/EB (20) nustatytų taisyklių, ir

h)

Sąjungos paslaugų teikėjai kokiu nors būdu diskriminuojami.

4.   1 dalies tikslais Komisija gali prašyti informacijos iš Jungtinės Karalystės kompetentingų institucijų arba Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjų. Jeigu jie per Komisijos nustatytą pagrįstą laikotarpį prašomos informacijos nepateikia arba pateikia neišsamią informaciją, Komisija gali imtis veiksmų pagal 2 dalį.

9 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1072/2009 ir (EB) Nr. 1073/2009 taikymo srities išplėtimas

1.   Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjui, kuris remiasi Jungtinės Karalystės suteiktomis teisėmis, kaip nurodyta šio reglamento 7 straipsnyje, kurios yra lygiavertės pagal šį reglamentą suteikiamoms teisėms, vežant krovinius tarp Sąjungos teritorijos ir Jungtinės Karalystės teritorijos, kelionės daliai pakrovimo ar iškrovimo valstybės narės teritorijoje taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009.

2.   Sąjungos keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjui, kuris remiasi Jungtinės Karalystės suteikiamomis teisėmis, kaip nurodyta šio reglamento 7 straipsnyje, kurios yra lygiavertės pagal šį reglamentą suteikiamoms teisėms, vežant keleivius tarp Sąjungos teritorijos ir Jungtinės Karalystės teritorijos, kelionės daliai įlaipinimo ar išlaipinimo valstybės narės teritorijoje taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009.

10 straipsnis

Konsultacijos ir bendradarbiavimas

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos konsultuojasi ir bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės kompetentingomis institucijomis, kiek tai yra būtina, siekdamos užtikrinti šio reglamento įgyvendinimą.

2.   Komisijai paprašius, valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos pateikia jai visą informaciją, gautą pagal šio straipsnio 1 dalį arba bet kurią kitą informaciją, susijusią su 7 ir 8 straipsnių įgyvendinimu.

11 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2021 m. birželio 30 d.

2.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą pagal 7 straipsnio 2 dalį ar 8 straipsnio 2 dalį Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

3.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas kitą dieną, einančią po tos dienos, kurią pagal Susitarimo dėl išstojimo 126 ir 127 straipsnius Sąjungos teisė nustoja būti taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje.

Tačiau jis netaikomas, jei iki tos dienos įsigalioja arba, atitinkamais atvejais, laikinai taikomas Sąjungos ir Jungtinės Karalystės sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo reglamentuojamas kelių transportas.

3.   Šis reglamentas taikomas iki dienos, einančios prieš Sąjungos ir Jungtinės Karalystės sudaryto tarptautinio susitarimo, kuriuo reglamentuojamas kelių transportas, įsigaliojimo dieną arba atitinkamais atvejais iki dienos, einančios prieš laikino taikymo pradžios dieną.

Išskyrus 2 straipsnio 3 punkto d papunktyje nurodytą keleivių vežimą tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais, šio reglamento nuostatos, taikomos keleivių vežimui tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais, nustoja būti taikomos Interbus susitarimo protokolo dėl reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugų įsigaliojimo Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje dieną.

4.   Šis reglamentas bet kuriuo atveju nustoja būti taikomas ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.

(3)  2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (OL L 29, 2020 1 31, p. 1).

(4)  Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/266 2020 m. vasario 25 d. kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl naujo partnerystės susitarimo (OL L 58, 2020 2 27, p. 53).

(5)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

(6)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).

(7)  OL L 321, 2002 11 26, p. 13.

(8)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(9)  2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (OL L 33, 2006 2 4, p. 82).

(10)  2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

(11)  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

(12)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

(13)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).

(14)  1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).

(15)  1992 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų transporto priemonėse Bendrijoje (OL L 57, 1992 3 2, p. 27).

(16)  1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/671/EEB dėl saugos diržų ir vaikų tvirtinimo sistemų transporto priemonėse privalomojo naudojimo (OL L 373, 1991 12 31, p. 26).

(17)  1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

(18)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1).

(19)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

(20)  1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL L 187, 1999 7 20, p. 42).


2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/86


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2225

2020 m. gruodžio 23 d.

dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, numatytam Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (2) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) Sąjunga sudarė Tarybos sprendimu (ES) 2020/135 (3) ir jis įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d. Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje nurodytas pereinamasis laikotarpis (toliau – pereinamasis laikotarpis), per kurį Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė pagal Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnį, pasibaigia 2020 m. gruodžio 31 d.2020 m. vasario 25 d. Taryba priėmė sprendimą (ES, Euratomas) 2020/266 (4), kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl naujo partnerystės susitarimo. Kaip numatyta derybiniuose nurodymuose, įgaliojimai apima, inter alia, elementus, reikalingus siekiant visapusiškai spręsti santykių su Jungtine Karalyste aviacijos srityje po pereinamojo laikotarpio pabaigos klausimą. Tačiau neaišku, ar to iki laikotarpio pabaigos bus įsigaliojęs Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, kuriuo reglamentuojami jų būsimi santykiai šioje srityje;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1008/2008 (5) nustatytos Sąjungos licencijų oro susisiekimui vykdyti išdavimo oro vežėjams sąlygos ir įtvirtinta laisvė teikti ES vidaus oro susisiekimo paslaugas;

(3)

pereinamojo laikotarpio pabaigoje, nepriėmus jokių specialių nuostatų, Jungtinė Karalystė neteks visų Sąjungos teisėje įtvirtintų teisių patekti į rinką ir su tuo susijusių pareigų, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1008/2008, tiek, kiek tai susiję su Jungtinės Karalystės ir Sąjungos bei jos valstybių narių santykiais;

(4)

todėl būtina nustatyti laikinąsias priemones, leidžiančias Jungtinės Karalystės licencijas turintiems vežėjams teikti oro susisiekimo tarp Jungtinės Karalystės teritorijos ir valstybių narių teritorijos paslaugas. Siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp Jungtinės Karalystės ir valstybių narių, tokios teisės turėtų būti suteikiamos su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė suteiks lygiavertes teises Sąjungoje licencijas turintiems vežėjams, be to, turėtų būti taikomos tam tikros sąžiningą konkurenciją užtikrinančios sąlygos;

(5)

COVID-19 pandemijos sukelta krizė valstybėms narėms kelia didelių logistinių sunkumų, visų pirma susijusių su pajėgumais skubiai ir itin sudėtingomis laikymo ir logistikos sąlygomis į trečiąsias valstybes ir iš jų vežti didelius vaistų, vakcinų ir medicinos įrangos kiekius. Būtina užtikrinti, kad valstybėms narėms būtų suteikta pakankamai oro susisiekimo pajėgumų ir tuo tikslu valstybėms narėms būtų suteiktas papildomas išimtinis lankstumas, įskaitant galimybę naudotis trečiųjų valstybių orlaiviais. Todėl tam, kad tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis būtų galima naudotis JK oro vežėjų paslaugomis, turėtų būti suteikti papildomi penktosios skrydžių laisvės teisių, susijusių su vien krovinių vežimu, elementai griežtai apribojantys tokios rūšies operacijų atlikimą ad hoc pagrindu. Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę suteikti papildomas teises teikti oro greitosios pagalbos paslaugas;

(6)

siekiant atsižvelgti į laikiną šio reglamento pobūdį, jis turėtų būti taikomas iki 2021 m. birželio 30 d. arba iki būsimo susitarimo su Jungtine Karalyste, apimančio oro susisiekimo paslaugų teikimą, kurio Susitariančioji Šalis yra Sąjunga ir dėl kurio Komisija susiderėjo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 218 straipsnį, įsigaliojimo arba, jei tai numatyta, jo laikino taikymo, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė;

(7)

siekiant išlaikyti abipusiai naudingo lygio susisiekimą, reikėtų pagal abipusiškumo principą ir JK oro vežėjams, ir Sąjungos oro vežėjams numatyti tam tikrus bendradarbiavimo rinkodaros srityje susitarimus;

(8)

atsižvelgiant į išskirtines ir ypatingas aplinkybes, dėl kurių būtina priimti šį reglamentą, ir vadovaujantis Sutartimis, Sąjungai tikslinga laikinai pasinaudoti atitinkama pasidalijamąja kompetencija, kuri Sąjungai suteikta pagal Sutartis. Tačiau bet koks šio reglamento poveikis kompetencijų pasidalijimui tarp Sąjungos ir jos valstybių narių turėtų būti griežtai ribojamas laiko požiūriu. Todėl Sąjungos naudojimasis savo kompetencija turėtų būti vykdomas tik šio reglamento taikymo laikotarpiu. Atitinkamai pasidalijamąja kompetencija, kuria naudojamasi tokiu būdu, Sąjunga nustos naudotis, kai tik nustos būti taikomas šis reglamentas. Todėl nuo to momento pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį valstybių narių padėtis, susijusi su naudojimusi savo kompetencija, bus tokia pati kaip ir tuo atveju, jei reglamentas nebūtų buvęs priimtas. Be to, primenama, kad, kaip nustatyta prie Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) ir SESV pridėtame Protokole Nr. 25 dėl kompetencijos pasidalijimo, šiame reglamente naudojimosi Sąjungos kompetencija aprėptis apima tik tuos elementus, kuriuos reglamentuoja šis reglamentas, ir neapima visos srities. Atitinkama Sąjungos ir valstybių narių kompetencija sudaryti tarptautinius susitarimus oro susisiekimo srityje turi būti nustatoma vadovaujantis Sutartimis ir atsižvelgiant į atitinkamus Sąjungos teisės aktus, įskaitant Sprendimą (ES, Euratomas) 2020/266, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Karalyste;

(9)

šis reglamentas neturėtų trukdyti valstybėms narėms, naudojantis Jungtinės Karalystės joms suteiktomis teisėmis, išduoti leidimus Sąjungos oro vežėjams teikti reguliariojo oro susisiekimo paslaugas, panašiai kaip situacijose, kurios susidaro tarptautinių susitarimų atvejais. Išduodamos tuos leidimus valstybės narės neturėtų diskriminuoti Sąjungos oro vežėjų;

(10)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad teisės, kurias Sąjunga ir Jungtinė Karalystė vienašališkai suteikia viena kitos oro vežėjams, būtų pakankamai lygiavertės ir būtų užtikrinta, kad oro susisiekimo paslaugas teikiantys Sąjungos oro vežėjai galėtų sąžiningai konkuruoti su Jungtinės Karalystės oro vežėjais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (6). Atsižvelgiant į galimą tų priemonių poveikį valstybių narių oro susisiekimui, tų priemonių priėmimui turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra. Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti. Tokie tinkamai pagrįsti atvejai galėtų būti susiję su situacijomis, kai Jungtinė Karalystė nesuteikia lygiaverčių teisių Sąjungos oro vežėjams ir todėl yra akivaizdu, kad nėra pusiausvyros, arba kai dėl mažiau palankių konkurencijos sąlygų nei sąlygos, taikomos Jungtinės Karalystės oro vežėjams teikiant oro susisiekimo paslaugas, kurioms taikomas šis reglamentas, kyla grėsmė Sąjungos oro vežėjų ekonominiam gyvybingumui;

(11)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti laikinąsias priemones, reglamentuojančias oro susisiekimą tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės tuo atveju, jei pareinamojo laikotarpio pabaigoje nebūtų susitarimo, reglamentuojančio jų būsimus santykius aviacijos srityje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(12)

atsižvelgiant į skubą, atsiradusią dėl pereinamojo laikotarpio pabaigos, tikslinga taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių laikotarpio, nustatyto prie ES sutarties, SESV ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;

(13)

Gibraltaras nėra įtrauktas į šio reglamento teritorinę taikymo sritį ir visos šiame reglamente daromos nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Gibraltaro;

(14)

šiuo reglamentu nedaromas poveikis Ispanijos Karalystės teisinei padėčiai, susijusiai su suvereniomis teisėmis į teritoriją, kurioje įsikūręs Gibraltaro oro uostas;

(15)

šio reglamento nuostatos turėtų įsigalioti skubos tvarka ir iš principo turėtų būti taikomos kitą dieną, einančią po tos dienos, kurią pasibaigia Susitarime dėl išstojimo nurodytas pereinamasis laikotarpis, nebent iki tos dienos įsigaliotų arba, atitinkamais atvejais, būtų laikinai taikomas susitarimas, kuriuo reglamentuojami Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimi santykiai aviacijos srityje. Vis dėlto siekiant sudaryti sąlygas kuo anksčiau atlikti būtinas administracines procedūras, tam tikros nuostatos turėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos laikinosios priemonės, reglamentuojančios oro susisiekimą tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės po Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje numatyto pareinamojo laikotarpio pabaigos.

2 straipsnis

Naudojimasis kompetencija

1.   Naudojimasis Sąjungos kompetencija pagal šį reglamentą apribojamas šio reglamento taikymo laikotarpiu, kaip apibrėžta 15 straipsnio 4 dalyje. Pasibaigus tam laikotarpiui Sąjunga pagal šį reglamentą nedelsdama nustoja naudotis ta kompetencija ir valstybių narių padėtis, susijusi su naudojimusi savo kompetencija pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį, bus tokia pati kaip ir tuo atveju, jei reglamentas nebūtų buvęs priimtas.

2.   Naudojimasis Sąjungos kompetencija pagal šį reglamentą nedaro poveikio valstybių narių kompetencijai, susijusiai su skrydžių teisėmis bet kokiose vykstančiose arba būsimose derybose dėl su oro susisiekimo paslaugomis susijusių tarptautinių susitarimų su Jungtine Karalyste ir bet kuria kita trečiąja valstybe, tų susitarimų pasirašymu arba sudarymu laikotarpio, kai nustos būti taikomas šis reglamentas, atžvilgiu.

3.   Naudojimasis Sąjungos kompetencija, kaip nuodyta 1 dalyje, apima tik tuos elementus, kuriuos reglamentuoja šis reglamentas.

4.   Šis reglamentas nedaro poveikio atitinkamai Sąjungos ir valstybių narių kompetencijai oro susisiekimo srityje, susijusiai su elementais, kurių šis reglamentas nereglamentuoja. Jis taip pat nedaro poveikio Sprendimui (ES, Euratomas) 2020/266, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl naujo partnerystės susitarimo.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

oro susisiekimas – už atlygį ar nuomos pagrindu visuomenei atskirai arba kartu teikiamos keleivių, bagažo, krovinių ir pašto siuntų gabenimo orlaiviais paslaugos, kurios apima reguliariojo ir nereguliariojo oro susisiekimo paslaugas;

2)

tarptautinis oro susisiekimas – daugiau nei per vienos valstybės teritorijos oro erdvę vykdomas oro susisiekimas;

3)

Sąjungos oro vežėjas – oro vežėjas, turintis galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti, kurią kompetentinga licencijas išduodanti institucija išdavė pagal Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 II skyrių;

4)

JK oro vežėjas – oro vežėjas:

a)

kurio pagrindinė verslo vieta yra Jungtinėje Karalystėje, ir

b)

kuris atitinka vieną iš šių dviejų sąlygų:

i)

Jungtinė Karalystei ir (arba) Jungtinės Karalystės piliečiams priklauso daugiau kaip 50 % įmonės ir Jungtinė Karalystė ir (arba) jos piliečiai faktiškai kontroliuoja įmonę tiesiogiai ar netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpinių įmonių arba

ii)

Sąjungos valstybės narės ir (arba) Sąjungos valstybių narių piliečiams ir (arba) kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ir (arba) tokių valstybių piliečiams (galimas bet kuris derinys) atskirai arba kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Jungtinės Karalystės piliečiais priklauso daugiau kaip 50 % įmonės ir jie faktiškai kontroliuoja įmonę tiesiogiai ar netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpinių įmonių;

c)

kuris b punkto ii papunktyje nurodytu atveju anksčiau nei pirmąją šio reglamento taikymo pradžios dieną, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, turėjo galiojančią pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją oro susisiekimui vykdyti;

5)

faktinė kontrolė – santykiai, sudaryti iš teisių, sutarčių ir kitų priemonių, kurios kiekviena atskirai ir visos kartu, atsižvelgiant į konkrečias faktines ir teisines aplinkybes, suteikia galimybę daryti tiesioginę arba netiesioginę lemiamą įtaką įmonei, ypač naudojantis:

a)

teise naudotis visu įmonės turtu ar jo dalimi;

b)

teisėmis arba sutartimis, suteikiančiomis galimybę daryti lemiamą įtaką įmonės organų sudėčiai, balsavimui ar sprendimams, arba kitaip daryti lemiamą įtaką įmonės veiklai;

6)

konkurencijos teisė – teisė, kurios pagrindu nagrinėjamas toliau nurodytas elgesys, galintis daryti poveikį oro susisiekimo paslaugoms:

a)

elgesys, kurį sudaro:

i)

oro vežėjų tarpusavio susitarimai, oro vežėjų asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurių tikslas ar poveikis – konkurencijos trukdymas, jos apribojimas ar iškraipymas;

ii)

vieno ar daugiau oro vežėjų piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi;

iii)

Jungtinės Karalystės priimtos ar paliktos galioti priemonės, kurios skirtos valstybinėms įmonėms ir įmonėms, kurioms Jungtinė Karalystė suteikia specialiąsias ar išimtines teises, ir kurios prieštarauja i ar ii papunkčiui;

b)

oro vežėjų koncentracija, itin ribojanti veiksmingą konkurenciją, visų pirma susidariusi įgijus arba sustiprinus dominuojančią padėtį;

7)

subsidija – vyriausybės ar bet kurios kitos bet kurio lygmens valdžios institucijos oro vežėjui arba oro uostui suteiktas bet koks finansinis įnašas, suteikiantis naudos, įskaitant:

a)

tiesioginį lėšų, pvz., dotacijų, paskolų ar lėšų akciniam kapitalui padidinti, pervedimą, galimą tiesioginį lėšų pervedimą, arba įsipareigojimų prisiėmimą suteikiant, pvz., suteikiant paskolų garantijas, kapitalo injekcijas, nuosavybės teises, apsaugą nuo bankroto ar draudimą;

b)

pajamų, kurios kitais atvejais būtų gautos, negavimą ar nesurinkimą;

c)

su bendrąja infrastruktūra nesiejamų prekių tiekimą ar paslaugų teikimą arba prekių ar paslaugų pirkimą;

d)

įmokų į finansavimo mechanizmą mokėjimą ar pavedimą arba nurodymą privačiajam subjektui atlikti vieną ar daugiau a, b ir c punktuose nurodytų funkcijų, kurias paprastai atlieka vyriausybė ar kita viešoji įstaiga ir kurių vykdymo praktika iš esmės nesiskiria nuo vyriausybių įprastos praktikos.

Nelaikoma, kad vyriausybės ar kitos viešosios įstaigos suteiktas finansinis įnašas suteikė naudos, jei tokioje pačioje situacijoje, kokioje yra aptariama viešoji įstaiga, tokį patį finansinį įnašą būtų suteikęs privatus rinkos operatorius, siekdamas vien pelno;

8)

nepriklausoma konkurencijos institucija – institucija, kuri yra atsakinga už konkurencijos teisės taikymą ir vykdymo užtikrinimą bei už subsidijų kontrolę ir atitinka šias sąlygas:

a)

institucija veikia nepriklausomai ir turi būtinų išteklių savo užduotims vykdyti;

b)

vykdydama savo pareigas ir naudodamasi savo įgaliojimais, institucija turi būtinas garantijas, kad nebus politinio ar kitokio išorinio kišimosi ir veikia nešališkai ir

c)

institucijos sprendimai gali būti peržiūrėti teismine tvarka;

9)

diskriminacija – objektyvaus pagrindo neturinti bet kokio pobūdžio diferenciacija, susijusi su prekių ar paslaugų (įskaitant viešąsias paslaugas), kuriomis naudojamasi oro susisiekimo paslaugoms teikti, tiekimu ar teikimu arba su tvarka, kurią toms prekėms ar paslaugoms taiko su tokiomis oro susisiekimo paslaugomis susijusios valdžios institucijos;

10)

reguliariojo oro susisiekimo paslauga – skrydžių, kurių kiekvienas atitinka toliau nurodytas charakteristikas, serijos:

a)

galima viešai atskirai nusipirkti sėdimą vietą ir (arba) krovinių ir (arba) pašto vežimo talpą kiekvienam skrydžiui (tiesiogiai iš oro vežėjo arba jo įgaliotų agentų);

b)

skrydis vykdomas taip, kad būtų užtikrintas susisiekimas tarp dviejų arba daugiau tų pačių oro uostų:

i)

pagal paskelbtą tvarkaraštį, arba

ii)

skrydžius vykdant taip reguliariai ar dažnai, kad jie sudarytų atpažįstamas sistemines serijas;

11)

nereguliariojo oro susisiekimo paslauga – komercinio oro susisiekimo paslauga, vykdoma ne kaip reguliariojo oro susisiekimo paslauga;

12)

Sąjungos teritorija – valstybių narių, kurioms taikoma ES sutartis ir SESV tose Sutartyse nustatytomis sąlygomis, sausumos teritorija, vidaus vandenys bei teritorinė jūra ir virš jų esanti oro erdvė;

13)

Jungtinės Karalystės teritorija – Jungtinės Karalystės sausumos teritorija, vidaus vandenys ir teritorinė jūra bei virš jų esanti oro erdvė;

14)

Čikagos konvencija – 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašyta Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija.

4 straipsnis

Skrydžių teisės

1.   JK oro vežėjai gali šiame reglamente nustatytomis sąlygomis:

a)

nenutūpdami skristi virš Sąjungos teritorijos;

b)

nutūpti Sąjungos teritorijoje nekomerciniais tikslais, kaip tai suprantama Čikagos konvencijoje;

c)

teikti reguliariojo ir nereguliariojo tarptautinio oro susisiekimo paslaugas keleiviams, keleiviams ir kroviniams arba vien kroviniams vežti tarp bet kurių dviejų vietų, iš kurių viena yra Jungtinės Karalystės teritorijoje, o kita – Sąjungos teritorijoje.

2.   Laikotarpiu, kuriuo taikomas šis reglamentas, valstybės narės nesidera dėl jokių dvišalių susitarimų su Jungtine Karalyste klausimais, patenkančiais į šio reglamento taikymo sritį, ir jų nesudaro. Tuo laikotarpiu jos nesuteikia JK oro vežėjams jokių kitų teisių oro susisiekimo srityje nei suteikiamos šiuo reglamentu.

3.   Nepaisant 2 dalies, valstybės narės gali ad hoc pagrindu ir pagal savo nacionalinės teisės aktus leisti JK oro vežėjams teikti toliau išvardytas paslaugas savo teritorijoje:

a)

oro greitosios pagalbos paslaugas;

b)

nereguliariojo vien krovinių vežimo paslaugas tarp jų teritorijoje esančių vietų ir trečiojoje valstybėje esančių vietų, teikiant paslaugas, kurių kilmės arba paskirties vieta yra Jungtinėje Karalystėje, tiek, kiek tai būtina medicinos įrangai, skiepams ir vaistams vežti, su sąlyga, kad jos nėra užslėptos reguliariojo oro susisiekimo paslaugos.

5 straipsnis

Bendradarbiavimo rinkodaros srityje susitarimai

1.   Oro susisiekimo paslaugos pagal 4 straipsnį gali būti teikiamos pasinaudojant grupinės rezervacijos arba bendro kodo susitarimais kaip nurodyta toliau:

a)

JK oro vežėjas gali veikti kaip bilietų pardavėjas, bendradarbiaujantis su bet kuriuo veiklą vykdančiu vežėju, kuris yra Sąjungos oro vežėjas arba JK oro vežėjas, arba su bet kuriuo trečiosios valstybės oro vežėju, jei tas vežėjas pagal Sąjungos teisę arba, jei taikytina, pagal susijusios valstybės narės arba susijusių valstybių narių teisę naudojasi būtinomis skrydžių teisėmis, taip pat teise jo vežėjams naudotis tomis teisėmis pagal aptariamą susitarimą;

b)

JK oro vežėjas gali veikti kaip oro susisiekimą vykdantis oro vežėjas, bendradarbiaujantis su bet kuriuo bilietų pardavėju, kuris yra Sąjungos oro vežėjas arba JK oro vežėjas, arba su bet kuriuo trečiosios valstybės bilietų pardavėju, kuris, pagal Sąjungos teisę arba, jei taikytina, pagal susijusios valstybės narės arba susijusių valstybių narių teisę naudojasi būtinomis maršruto teisėmis, taip pat teise jo vežėjams naudotis tomis teisėmis pagal aptariamą susitarimą.

2.   Teisės, suteiktos JK oro vežėjams pagal 1 dalį, jokiu atveju negali būti suprantamos kaip teisės, suteikiančios trečiosios valstybės oro vežėjams bet kokias kitas teises nei teisės, kuriomis jie naudojasi pagal Sąjungos teisę arba pagal susijusios valstybės narės ar susijusių valstybių narių teisę.

3.   Remdamasis grupinės rezervacijos arba bendro kodo susitarimais, kaip skrydį vykdantis oro vežėjas arba kaip bilietų pardavėjas, JK oro vežėjas negali naudotis jokiomis kitomis teisėmis, nei tos, kurios numatytos 4 straipsnio 1 dalyje.

Tačiau šios dalies pirma pastraipa neturi būti taikoma taip, kad JK oro vežėjams būtų užkirstas kelias teikti oro susisiekimo paslaugas tarp bet kurių dviejų vietų, iš kurių viena yra Sąjungos teritorijoje, o kita – trečiojoje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:

a)

JK oro vežėjas pagal grupinės rezervacijos arba bendro kodo susitarimą veikia kaip bilietų pardavėjas, su veiklą vykdančiu vežėju, kuris pagal Sąjungos teisę arba susijusios valstybės narės ar susijusių valstybių narių teisę naudojasi būtinomis skrydžių teisėmis ir teise naudotis tomis teisėmis pagal atitinkamą susitarimą;

b)

aptariama oro susisiekimo paslauga yra dalis to JK vežėjo vykdomo vežimo tarp Jungtinės Karalystės teritorijoje esančios vietos ir susijusios trečiosios valstybės teritorijoje esančios atitinkamos vietos.

4.   Siekiant patikrinti, ar laikomasi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų ir pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę taikomų reikalavimų, visų pirma susijusių su sauga ir saugumu, susijusios valstybės narės reikalauja, kad šiame straipsnyje nurodytus susitarimus patvirtintų jų kompetentingos institucijos.

6 straipsnis

Orlaivių nuoma

1.   Naudodamasis 4 straipsnio 1 dalyje nurodytomis teisėmis, JK oro vežėjas gali teikti oro susisiekimo paslaugas naudodamasis savo orlaiviais ir visais toliau išvardytais atvejais:

a)

naudodamasis orlaiviu, nuomojamu be įgulos iš bet kurio nuomotojo;

b)

naudodamasis orlaiviu, nuomojamu su įgula iš bet kurio JK oro vežėjo;

c)

naudodamasis orlaiviu, nuomojamu su įgula iš bet kurios valstybės, išskyrus Jungtinę Karalystę, oro vežėjų, su sąlyga, kad ši nuoma pagrįsta remiantis išimtiniais poreikiais, sezoninio pajėgumo poreikiais ar poreikiais įveikti nuomininko veiklos sunkumus ir šios nuomos trukmė nėra ilgesnė, negu būtinai reikia siekiant patenkinti tuos poreikius arba įveikti tuos sunkumus.

2.   Siekiant patikrinti, ar laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų ir pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę taikomų reikalavimų, visų pirma susijusių su sauga ir saugumu, susijusios valstybės narės reikalauja, kad toje dalyje nurodytus susitarimus patvirtintų jų kompetentingos institucijos.

7 straipsnis

Teisių lygiavertiškumas

1.   Komisija stebi Jungtinės Karalystės Sąjungos oro vežėjams suteiktas teises ir naudojimosi jomis sąlygas.

2.   Jeigu Komisija nustato, kad Jungtinės Karalystės Sąjungos oro vežėjams suteiktos teisės de jure arba de facto nėra lygiavertės pagal šį reglamentą JK oro vežėjams suteiktoms teisėms arba kad tos teisės nėra vienodai prieinamos visiems Sąjungos oro vežėjams, kad atkurtų lygiavertiškumą, ji nedelsdama priima įgyvendinimo aktus, siekiant:

a)

nustatyti JK oro vežėjams skirtos teikiamų reguliariojo oro susisiekimo paslaugų leidžiamosios talpos ribas ir reikalauti, kad valstybės narės atitinkamai pakoreguotų JK oro vežėjams jau išduotus ir naujus leidimus vykdyti oro susisiekimą;

b)

reikalauti, kad valstybės narės atsisakytų išduoti minėtus leidimus oro susisiekimui vykdyti, laikinai sustabdytų jų galiojimą arba juos atšauktų, arba

c)

nustatyti finansinės pareigos arba veiklos apribojimus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie priimami laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos skubos procedūros, kai tinkamai pagrįstais didelio lygiavertiškumo trūkumo atvejais šios dalies tikslais tai reikia padaryti dėl priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti.

8 straipsnis

Sąžininga konkurencija

1.   Komisija stebi, kokiomis sąlygomis Sąjungos oro vežėjai ir Sąjungos oro uostai konkuruoja su JK oro vežėjais ir Jungtinės Karalystės oro uostais teikdami oro susisiekimo paslaugas, kurioms taikomas šis reglamentas.

2.   Jei Komisija nustato, kad susidarius kuriai nors iš 3 dalyje nurodytų situacijų tos sąlygos yra daug mažiau palankios, nei tos, kuriomis naudojasi JK oro vežėjai, kad ištaisytų tą padėtį, ji nedelsdama priima įgyvendinimo aktus, siekiant:

a)

nustatyti leidžiamojo reguliariojo oro susisiekimo paslaugų pajėgumo, kuriuo gali naudotis JK oro vežėjai, ribas ir reikalauti, kad valstybės narės atitinkamai pakoreguotų JK oro vežėjams jau išduotus ir naujus leidimus oro susisiekimui vykdyti;

b)

reikalauti, kad valstybės narės kai kuriems arba visiems JK oro vežėjams atsisakytų išduoti minėtus leidimus oro susisiekimui vykdyti, laikinai sustabdytų jų galiojimą arba juos atšauktų, arba

c)

nustatyti finansinę pareigą arba veiklos apribojimus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie priimami laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos skubos procedūros, kai tinkamai pagrįstais grėsmės Sąjungos oro vežėjų vienos ar daugiau operacijų ekonominiam gyvybingumui atvejais tai reikia padaryti dėl priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti.

3.   2 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami toje dalyje apibrėžtomis sąlygomis, siekiant ištaisyti toliau nurodytas situacijas:

a)

Jungtinė Karalystė teikia subsidijas;

b)

Jungtinė Karalystė nėra nustačiusi ar veiksmingai netaiko konkurencijos teisės;

c)

Jungtinė Karalystė neįsteigia nepriklausomos konkurencijos institucijos arba neužtikrina tolesnio jos veikimo;

d)

Jungtinė Karalystė taiko darbuotojų apsaugos, saugos, saugumo, aplinkos apsaugos ar keleivių teisių standartus, kurie yra žemesni už nustatytuosius Sąjungos teisėje, arba, jei Sąjungos teisėje atitinkamų nuostatų nėra, žemesni už visų valstybių narių taikomus standartus, arba bet kuriuo atveju žemesni už atitinkamus tarptautinius standartus;

e)

Sąjungos oro vežėjai kokiu nors būdu diskriminuojami.

4.   1 dalies tikslais Komisija gali paprašyti informacijos iš Jungtinės Karalystės kompetentingų institucijų, JK oro vežėjų ar Jungtinės Karalystės oro uostų. Jeigu Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos, JK oro vežėjas arba Jungtinės Karalystės oro uostas per Komisijos nustatytą pagrįstą laikotarpį prašomos informacijos nepateikia arba pateikia neišsamią informaciją, Komisija gali imtis veiksmų pagal 2 dalį.

5.   Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/712 (7) netaikomas klausimams, kuriems taikomas šis reglamentas.

9 straipsnis

Leidimas vykdyti oro susisiekimą

1.   Nedarant poveikio Sąjungos ir nacionalinei teisei aviacijos saugos srityje, reikalaujama, kad JK oro vežėjai, norėdami pasinaudoti pagal 4 straipsnį jiems suteiktomis teisėmis, gautų leidimą oro susisiekimui vykdyti iš kiekvienos valstybės narės, kurioje jie nori vykdyti veiklą.

2.   Gavusi JK oro vežėjo prašymą išduoti leidimą oro susisiekimui vykdyti, valstybė narė nepagrįstai nedelsdama išduoda jam tinkamą leidimą vykdyti oro susisiekimą su sąlyga, kad:

a)

paraišką teikiantis JK oro vežėjas turi galiojančią pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus išduotą licenciją vykdyti oro susisiekimą ir

b)

Jungtinė Karalystė vykdo ir užtikrina faktinę teisės aktais nustatytą paraišką pateikusio JK oro vežėjo kontrolę, kompetentinga institucija yra aiškiai identifikuota ir JK oro vežėjas turi tos institucijos išduotą oro vežėjo pažymėjimą.

3.   Nedarant poveikio tam, kad turi būti suteikta pakankamai laiko atlikti reikiamus vertinimus, JK oro vežėjai turi teisę teikti leidimų oro susisiekimui vykdyti paraiškas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Valstybės narės turi teisę tas paraiškas patvirtinti nuo tos dienos, jei tenkinamos tokio patvirtinimo sąlygos. Tačiau visi taip suteikti leidimai įsigalioja ne anksčiau kaip pirmą šio reglamento taikymo pradžios dieną, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje.

10 straipsnis

Veiklos planai, programos ir tvarkaraščiai

1.   JK oro vežėjai kiekvienos atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms patvirtinti pateikia oro susisiekimo veiklos planus, programas ir tvarkaraščius. Jie turi būti pateikiami bent prieš 30 dienų iki veiklos pradžios. Informacija apie 2021 m. sausio mėn. numatytas teikti oro susisiekimo paslaugas pateikiama kuo anksčiau prieš pradedant veiklą.

2.   Taikant 9 straipsnį, IATA sezono, jau prasidėjusio pirmą šio reglamento taikymo pradžios dieną, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, veiklos planai, programos ir tvarkaraščiai bei pirmo po jo einančio sezono veiklos planai, programos ir tvarkaraščiai gali būti teikiami ir tvirtinami iki tos dienos.

3.   Šis reglamentas netrukdo valstybėms narėms naudojantis teisėmis, kurias joms suteikė Jungtinė Karalystė, išduoti leidimus Sąjungos vežėjams vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą. Išduodamos tuos leidimus valstybės narės nediskriminuoja Sąjungos vežėjų.

11 straipsnis

Atsisakymas išduoti leidimą, jo atšaukimas, laikinasis galiojimo sustabdymas arba apribojimas

1.   Valstybės narės atsisako JK oro vežėjui išduoti leidimą oro susisiekimui vykdyti arba atitinkamai tą leidimą atšaukia arba laikinai sustabdo jo galiojimą, jeigu:

a)

oro vežėjas neatitinka JK oro vežėjo apibrėžties pagal šį reglamentą arba

b)

nesilaikoma 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Valstybės narės atsisako išduoti leidimą vykdyti oro susisiekimą JK oro vežėjui, tą leidimą atšaukia, laikinai sustabdo jo galiojimą, jį apriboja ar nustato tam tikras jo naudojimo sąlygas arba apriboja to vežėjo veiklą ar nustato tam tikras tos veiklos sąlygas bet kuriomis iš šių aplinkybių:

a)

nesilaikoma taikomų saugos ir saugumo reikalavimų;

b)

nesilaikoma taikomų reikalavimų, susijusių su oro susisiekimo veiklą vykdančio orlaivio atvykimu į atitinkamos valstybės narės teritoriją, jo naudojimu joje arba išvykimu iš jos;

c)

nesilaikoma taikomų reikalavimų, susijusių su keleivių, įgulos, bagažo, krovinių ir (arba) pašto atvykimu ar atvežimu į atitinkamos valstybės narės teritoriją, buvimu ar tvarkymu joje arba išvykimu ar išvežimu iš jos (įskaitant taisykles, susijusias su atvykimu į šalį, įforminimu, imigracija, pasais, muitais ir karantinu, o pašto atveju – pašto taisykles).

3.   Valstybės narės atsisako išduoti JK oro vežėjui leidimą oro susisiekimui vykdyti, tą leidimą atšaukia, laikinai sustabdo jo galiojimą, jį apriboja ar nustato tam tikras jo naudojimo sąlygas arba apriboja to vežėjo veiklą ar nustato tam tikras tos veiklos sąlygas, jei iš jų to pareikalauja Komisija pagal 7 arba 8 straipsnį.

4.   Valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visus pagal 1 ir 2 dalis priimtus sprendimus atsisakyti išduoti JK oro vežėjui leidimą oro susisiekimui vykdyti arba atšaukti suteiktą leidimą.

12 straipsnis

Pažymėjimai ir licencijos

Jungtinės Karalystės išduotus arba pripažintus galiojančiais ir tebegaliojančius tinkamumo skraidyti pažymėjimus, kompetencijos pažymėjimus ir licencijas valstybės narės pripažįsta galiojančiais, kad JK oro vežėjai galėtų teikti oro susisiekimo paslaugas pagal šį reglamentą, su sąlyga, kad tokie pažymėjimai ar licencijos buvo išduoti arba pripažinti galiojančiais bent pagal atitinkamus tarptautinius standartus, nustatytus pagal Čikagos konvenciją, ir jų laikantis.

13 straipsnis

Konsultacijos ir bendradarbiavimas

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos konsultuojasi ir bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės kompetentingomis institucijomis, kiek tai yra būtina, siekdamos užtikrinti šio reglamento įgyvendinimą.

2.   Komisijai paprašius, valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos pateikia jai visą informaciją, gautą pagal šio straipsnio 1 dalį, arba bet kurią kitą informaciją, susijusią su 7 ir 8 straipsnių įgyvendinimu.

14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 įsteigtas komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas kitą dieną, einančią po tos dienos, kurią pagal Susitarimo dėl išstojimo 126 ir 127 straipsnius Sąjungos teisė nustoja būti taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje.

Tačiau 9 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnio 2 dalis taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3.   Šis reglamentas netaikomas, jei ne vėliau kaip 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą dieną įsigaliojo arba, atitinkamais atvejais, laikinai taikomas susitarimas, išsamiai reglamentuojantis oro susisiekimo paslaugų teikimą su Jungtine Karalyste, kurio šalis yra Sąjunga.

4.   Šis reglamentas nustoja būti taikomas ankstesniąją iš šių datų:

a)

2021 m. birželio 30 d.;

b)

3 dalyje nurodyto susitarimo įsigaliojimo dieną arba, atitinkamais atvejais, jo laikino taikymo pradžios dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.

(3)  2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (OL L 29, 2020 1 31, p. 1).

(4)  Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/266 2020 m. vasario 25 d. kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl naujo partnerystės susitarimo (OL L 58, 2020 2 27, p. 53).

(5)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).

(6)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(7)  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/712 dėl konkurencijos oro transporto sektoriuje apsaugos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 (OL L 123, 2019 5 10, p. 4).


2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/97


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2226

2020 m. gruodžio 23 d.

dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos numatyto pereinamojo laikotarpio pabaiga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (2) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) Sąjunga sudarė Tarybos sprendimu (ES) 2020/135 (3) ir jis įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d. Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis (toliau – pereinamasis laikotarpis), per kurį Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė pagal Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnį, pasibaigia 2020 m. gruodžio 31 d.;

(2)

pagrindinis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 (4) tikslas – Sąjungoje nustatyti ir išlaikyti aukštą ir vienodą aviacijos saugos lygį. Tuo tikslu sukurta įvairių aviacijos veiklos rūšių pažymėjimų sistema, kuria siekiama užtikrinti reikiamą saugos lygį ir sudaryti sąlygas būtiniems patikrinimams ir abipusiam išduotų pažymėjimų pripažinimui;

(3)

aviacijos saugos srityje daugelis suinteresuotųjų subjektų gali įvairiomis priemonėmis reaguoti į pereinamojo laikotarpio pabaigos pasekmes pažymėjimams ir patvirtinimams, jei nebus sudarytas susitarimas, kuriuo bus nustatyti nauji Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykiai aviacijos saugos srityje. Tarp tų priemonių yra galimybė pasirinkti vienos iš valstybių narių civilinės aviacijos administraciją ir galimybė iki pereinamojo laikotarpio pabaigos pateikti prašymą, kad Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (toliau – Agentūra) išduotų pažymėjimą, kuris įsigaliotų kitą dieną po pereinamojo laikotarpio pabaigos;

(4)

tačiau kai kurių pažymėjimų atžvilgiu reikia nustatyti konkrečias priemones, skirtas reaguoti į pereinamojo laikotarpio pabaigos pasekmes. Tai visų pirma pasakytina apie projekto pažymėjimus, kuriuos Agentūra iki pereinamojo laikotarpio pabaigos išdavė projektavimo organizacijoms, kurių pagrindinė verslo vieta yra Jungtinėje Karalystėje, arba kuriuos išdavė Agentūros patvirtintos tokios projektavimo organizacijos. Iki tos dienos Agentūra Jungtinės Karalystės vardu vykdė projektavimo valstybės funkcijas ir užduotis pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją ir jos priedus, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/1139 77 straipsnio 1 dalyje. Po pereinamojo laikotarpio pabaigos projektavimo valstybės funkcijas ir užduotis, susijusias su Jungtine Karalyste, perims Jungtinės Karalystės civilinės aviacijos administracija. Siekdama atsižvelgti į tą pokytį, Jungtinė Karalystė priėmė teisės aktus, kuriais iki pereinamojo laikotarpio pabaigos išduoti projekto pažymėjimai nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos laikomi išduotais pagal Jungtinės Karalystės įstatymus;

(5)

siekiant užtikrinti, kad, kiek tai susiję su Sąjungoje registruotais orlaiviais, projektams, su kuriais susiję tokie projekto pažymėjimai, ir toliau po pereinamojo laikotarpio pabaigos būtų taikomi projekto pažymėjimai, kuriuos reglamentuoja Reglamentas (ES) 2018/1139, būtina priimti konkrečias Sąjungos priemones. Konkrečios priemonės turėtų padėti užtikrinti, kad atitinkami orlaivių naudotojai galėtų ir toliau naudoti aptariamuosius gaminius. Todėl būtina numatyti, kad nuo kitos dienos po pereinamojo laikotarpio pabaigos, atitinkamai Agentūra ar jos patvirtintos projektavimo organizacijos būtų laikomos išdavusiomis projekto pažymėjimus, kurie taikomi tiems projektams. Pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 ir atitinkamus Komisijos aktus tokie projekto pažymėjimai laikomi išduotais remiantis tuo, kad atitinkamas orlaivis yra registruotas valstybėje narėje, net jei projektavimo valstybė yra trečioji valstybė;

(6)

būtina paaiškinti, kad tiems projekto pažymėjimams taikomos atitinkamos Reglamente (ES) 2018/1139 ir pagal jį arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 (5) priimtuose atitinkamuose įgyvendinimo ir deleguotuosiuose aktuose nustatytos taisyklės, visų pirma projekto sertifikavimui ir privalomai informacijai apie nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti taikomos taisyklės;

(7)

atsižvelgiant į skubą, atsiradusią dėl pereinamojo laikotarpio pabaigos, tikslinga taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių laikotarpio, nustatyto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;

(8)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. išlaikyti aukštą ir vienodą aviacijos saugos lygį Sąjungoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(9)

šio reglamento nuostatos turėtų įsigalioti skubos tvarka ir turėtų būti taikomos nuo kitos dienos po pereinamojo laikotarpio pabaigos, nebent iki tos dienos įsigaliotų ar būtų laikinai taikomas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, kuriuo reglamentuojami civilinės aviacijos saugos aspektai, susiję su šiame reglamente nurodytais projekto pažymėjimais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio pabaigą, šiame reglamente nustatomos konkrečios nuostatos dėl tam tikrų aviacijos saugos pažymėjimų, išduotų pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ar Reglamentą (ES) 2018/1139 fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių pagrindinė verslo vieta yra Jungtinėje Karalystėje.

2.   Šis reglamentas taikomas priede išvardytiems projekto pažymėjimams, kurie galioja dieną, einančią prieš šio reglamento taikymo pradžios dieną, ir kuriuos fiziniams ar juridiniams asmenims, kurių pagrindinė verslo vieta yra Jungtinėje Karalystėje, yra išdavusi Agentūra ar projektavimo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra Jungtinėje Karalystėje.

3.   Šis reglamentas taikomas tik Sąjungoje registruotiems orlaiviams.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami atitinkami terminai, kurių apibrėžtys nustatytos Reglamente (ES) 2018/1139 ir pagal tą reglamentą bei Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose.

3 straipsnis

Pažymėjimų galiojimas

Laikoma, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus projekto pažymėjimus nuo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos išdavė:

1)

1 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažymėjimų, kuriuos buvo išdavusi Agentūra, atveju – Agentūra;

2)

1 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažymėjimų, kuriuos buvo išdavusi Agentūros patvirtinta projektavimo organizacija, atveju – Agentūros patvirtinta organizacija.

4 straipsnis

Su 3 straipsniu reglamentuojamais pažymėjimais susijusios taisyklės ir pareigos

1.   Šio reglamento 3 straipsniu reglamentuojamiems pažymėjimams galioja taisyklės, jiems taikomos pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 bei pagal tą reglamentą ar Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, visų pirma Komisijos reglamentą (ES) Nr. 748/2012 (6), priimtus atitinkamus įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus.

2.   Agentūrai suteikiami Reglamente (ES) 2018/1139 ir pagal tą reglamentą bei pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 priimtuose atitinkamuose įgyvendinimo ir deleguotuosiuose aktuose nustatyti įgaliojimai dėl subjektų, kurių pagrindinė verslo vieta yra trečiojoje valstybėje.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas kitą dieną, einančią po tos dienos, kurią pagal Susitarimo dėl išstojimo 126 ir 127 straipsnius Sąjungos teisė nustoja būti taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje.

3.   Šis reglamentas netaikomas, jei iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos įsigaliojo arba, atitinkamais atvejais, buvo laikinai taikomas Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, kuriuo reglamentuojami civilinės aviacijos saugos aspektai, susiję su šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais projekto pažymėjimais.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020m. gruodžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.

(3)  2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (OL L 29, 2020 1 31, p. 1).

(4)  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

(5)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).

(6)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTŲ PAŽYMĖJIMŲ SĄRAŠAS

1.

Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 (1) I priedo 21 dalies A skirsnio B poskyris (Tipo pažymėjimai ir riboto galiojimo tipo pažymėjimai)

2.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio D poskyris (Tipo pažymėjimų ir riboto galiojimo tipo pažymėjimų pakeitimai)

3.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio E poskyris (Papildomi tipo pažymėjimai)

4.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio M poskyris (Remontai)

5.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio O poskyris (Taikant Europos techninio standarto specifikaciją išduodami leidimai)

6.

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21 dalies A skirsnio J poskyris (Projektavimo organizacijos patvirtinimas)

(1)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).


2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/102


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2227

2020 m. gruodžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403, kiek tai susiję su Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtais žvejybos leidimais ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomomis žvejybos operacijomis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį;

(2)

Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (2) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) numatyta Sąjungos teisės nuostatų taikymo Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje po dienos, kurią jai ir jos teritorijoje nustos būti taikomos Sutartys, tvarka. Bendra žuvininkystės politika Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma pereinamuoju laikotarpiu pagal Susitarimą dėl išstojimo ir nustos būti taikoma 2020 m. gruodžio 31 d.;

(3)

kai bendra žuvininkystės politika Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustos būti taikoma, Jungtinės Karalystės vandenys (teritorinė jūra ir greta jos esanti išskirtinė ekonominė zona) Sąjungos vandenims nebepriklausys. Taigi, nesant Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimo, apimančio žvejybos nuostatas, kyla pavojus, kad Sąjungos ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivai neturės galimybės pasinaudoti visomis žvejybos galimybėmis, kurios galėtų būti numatytos 2021 m.;

(4)

siekiant užtikrinti darnią žuvininkystę ir atsižvelgiant į žvejybos kaip daugelio bendruomenių Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje ekonominio pragyvenimo šaltinio reikšmę, turėtų būti užtikrinta galimybė po 2020 m. gruodžio 31 d. Sąjungos ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivams toliau taikyti abipusės prieigos prie viena kitos vandenų tvarką. Šio reglamento tikslas – sukurti tinkamą teisinį tokios abipusės prieigos pagrindą;

(5)

šio reglamento teritorinė taikymo sritis ir visos jame daromos nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Gibraltaro;

(6)

2021 m. žvejybos galimybes Sąjunga ir Jungtinė Karalystė turi nustatyti visapusiškai laikydamosi Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos (3) 61 ir 62 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Siekiant Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vandenyse užtikrinti tausų jūrų gyvųjų išteklių naudojimą ir stabilumą, valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei skirtos kvotos ir jų dalys turi būti nustatytos laikantis atitinkamos taikytinos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės teisės;

(7)

atsižvelgdama į ilgalaikius Jungtinės Karalystės žvejybos laivų žvejybos Sąjungos vandenyse ir Sąjungos žvejybos laivų žvejybos Jungtinės Karalystės vandenyse modelius ir siekdama užtikrinti abipusę prieigą prie vandenų, Sąjunga turėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį leidimą turintys Jungtinės Karalystės žvejybos laivai turėtų prieigą prie Sąjungos vandenų ir galėtų juose žvejoti naudodamiesi kvotų, kurios bus skirtos Jungtinei Karalystei, dalimis pagal tas pačias sąlygas, kurios taikomos Sąjungos žvejybos laivams. Tokie žvejybos leidimai turėtų būti išduodami tik tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė toliau suteiks leidimus Sąjungos žvejybos laivams toliau žvejoti jos vandenyse, ir tik tokiu mastu, kokiu juos toliau suteiks Jungtinė Karalystė;

(8)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2403 (4) nustatytos žvejybos leidimų žvejybos laivams, žvejojantiems vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai, ir trečiųjų šalių žvejybos laivams, vykdantiems žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse, išdavimo ir administravimo taisyklės;

(9)

Reglamente (ES) 2017/2403 nustatytos Sąjungos žvejybos laivų žvejybos operacijų, vykdomų trečiųjų šalių vandenyse ne pagal susitarimą, taisyklės, numatyta, kad vėliavos valstybė narė gali išduoti tiesioginius leidimus, ir nustatytos tokių leidimų išdavimo sąlygos ir procedūros. Atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės vandenyse žvejybos veiklą vykdančių Sąjungos žvejybos laivų skaičių, tos sąlygos ir procedūros, nesant Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimo, apimančio žvejybos nuostatas, sukeltų didelių vėlavimų ir padidintų administracinę naštą. Todėl, kad Jungtinei Karalystei būtų sudarytos palankesnės sąlygos Sąjungos žvejybos laivams išduoti žvejybos veiklos vykdymo Jungtinės Karalystės vandenyse leidimus, būtina numatyti konkrečias sąlygas ir procedūras;

(10)

būtina nukrypti nuo trečiųjų šalių žvejybos laivams taikomų taisyklių ir nustatyti konkrečias sąlygas bei procedūras, pagal kurias Sąjunga galėtų Jungtinės Karalystės žvejybos laivams išduoti žvejybos veiklos vykdymo Sąjungos vandenyse leidimus;

(11)

todėl Reglamentas (ES) 2017/2403 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

Susitarime dėl išstojimo nustatytas pereinamasis laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. Jei nebus sudarytas Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, apimantis žvejybos nuostatas, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Susitarimo dėl išstojimo 126 ir 127 straipsnius Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustos būti taikoma Sąjungos teisė. Kaip nenumatytų atvejų priemonė, jis turėtų būti taikomas iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba dienos, kurią įsigalios arba bus pradėtas laikinai taikyti Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, apimantis žvejybos nuostatas, priklausomai nuo to, kuri iš tų datų bus ankstesnė;

(13)

atsižvelgiant į būtinybę šį reglamentą priimti iki dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje pagal Susitarimo dėl išstojimo 126 ir 127 straipsnius nustos būti taikoma Sąjungos teisė, ir į būtinybę ne vėliau kaip iki tos dienos nustatyti abipusiškumo principu grindžiamo leidimo vykdyti tausios žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenyse procedūras, kad būtų išvengta staigaus žvejybos operacijų nutraukimo, manyta, kad tikslinga taikyti išimtį dėl prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodyto aštuonių savaičių laikotarpio;

(14)

siekiant sudaryti sąlygas tiek Sąjungos, tiek Jungtinės Karalystės veiklos vykdytojams toliau žvejoti, žvejybos veiklai Sąjungos vandenyse skirti žvejybos leidimai Jungtinės Karalystės laivams turėtų būti išduodami tik jei ir tik tiek, kiek Komisija įsitikina, kad Jungtinė Karalystė, vadovaudamasi abipusiškumo principu, suteikia Sąjungos laivams teisę vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/2403 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/2403 iš dalies keičiamas taip:

1)

II antraštinės dalies II skyrius papildomas šiuo skirsniu:

4 skirsnis

Sąjungos žvejybos laivų žvejybos operacijos Jungtinės Karalystės vandenyse

18a straipsnis

Taikymo sritis

Nukrypstant nuo 3 skirsnio, šis skirsnis taikomas Sąjungos žvejybos laivų Jungtinės Karalystės vandenyse vykdomoms žvejybos operacijoms.

18b straipsnis

Termino apibrėžtis

Šiame skirsnyje terminas „Jungtinės Karalystės vandenys“ reiškia pagal tarptautinę teisę nustatytus vandenis, į kuriuos Jungtinė Karalystė turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai.

18c straipsnis

Jungtinės Karalystės žvejybos leidimo gavimo procedūra

1.   Vėliavos valstybė narė, patikrinusi, kad tenkinamos 5 straipsnyje nustatytos sąlygos, siunčia Komisijai atitinkamą paraišką dėl Jungtinės Karalystės žvejybos leidimo arba tokių paraiškų sąrašą.

2.   Kiekvienoje paraiškoje arba paraiškų sąraše reikiamu – Komisijai Jungtinės Karalystės nurodytu – formatu pateikiama informacija, kurios tam, kad išduotų žvejybos leidimą, reikalauja Jungtinė Karalystė.

3.   Komisija apie 2 dalyje nurodytą informaciją ir formatą praneša valstybėms narėms. Komisija gali vėliavos valstybei narei išsiųsti prašymą pateikti bet kokios papildomos informacijos, būtinos siekiant patikrinti, ar tenkinamos 1 ir 2 dalyse nurodytos sąlygos.

4.   Jei gavusi paraišką arba bet kokios pagal 3 dalį prašomos papildomos informacijos Komisija nusprendžia, kad 1 ir 2 dalyje nustatytos sąlygos tenkinamos, ji nedelsdama paraišką persiunčia Jungtinei Karalystei.

5.   Gavusi Jungtinės Karalystės pranešimą apie tai, kad ji nusprendė Sąjungos žvejybos laivui išduoti žvejybos leidimą arba atsisakyti jį išduoti, Komisija nedelsdama apie tai informuoja vėliavos valstybę narę.

6.   Išduoti leidimą vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse vėliavos valstybė narė gali tik po to, kai jai pranešama apie Jungtinės Karalystės sprendimą atitinkamam Sąjungos žvejybos laivui išduoti leidimą.

7.   Žvejybos operacijos nepradedamos tol, kol žvejybos leidimo neišdavė tiek vėliavos valstybė narė, tiek Jungtinė Karalystė.

8.   Jei Jungtinė Karalystė praneša Komisijai, kad ji nusprendė sustabdyti Sąjungos žvejybos laivo žvejybos leidimo galiojimą arba jį panaikinti, Komisija nedelsdama apie tai informuoja vėliavos valstybę narę. Ta valstybė narė atitinkamai sustabdo savo leidimo vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse galiojimą arba jį panaikina.

9.   Jei Jungtinė Karalystė tiesiogiai praneša vėliavos valstybei narei, kad ji nusprendė Sąjungos žvejybos laivui išduoti žvejybos leidimą, atsisakyti jį išduoti, sustabdyti jo galiojimą arba jį panaikinti, vėliavos valstybė narė nedelsdama apie tai informuoja Komisiją. Ta valstybė narė atitinkamai sustabdo savo leidimo vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse galiojimą arba jį panaikina.

18d straipsnis

Stebėsena

Komisija stebi Jungtinės Karalystės leidimų vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse išdavimą Sąjungos žvejybos laivams.“;

2)

įterpiama ši antraštinė dalis:

„IIIa ANTRAŠTINĖ DALIS

JUNGTINĖS KARALYSTĖS ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS OPERACIJOS SĄJUNGOS VANDENYSE

38a straipsnis

Taikymo sritis

Nukrypstant nuo III antraštinės dalies, ši antraštinė dalis taikoma Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomoms žvejybos operacijoms.

38b straipsnis

Jungtinės Karalystės žvejybos laivų žvejybos operacijos

Jungtinės Karalystės žvejybos laivai žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse gali vykdyti laikydamiesi taikytinuose Sąjungos teisės aktuose nustatytų sąlygų, jei vadovaujantis abipusiškumo principu Sąjungos laivams suteikiama teisė vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse.

38c straipsnis

Bendrieji principai

1.   Jungtinės Karalystės žvejybos laivas nevykdo žvejybos operacijų Sąjungos vandenyse, jei neturi Komisijos išduoto žvejybos leidimo. Toks leidimas išduodamas tik jei tenkinami 2 dalyje nustatyti tinkamumo kriterijai.

2.   Komisija žvejybos leidimą Jungtinės Karalystės žvejybos laivui gali išduoti, jei:

a)

žvejybos laivas turi galiojančią Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos išduotą žvejybos licenciją;

b)

Jungtinė Karalystė žvejybos laivą yra įtraukusi į Komisijai prieinamą laivyno registrą;

c)

žvejybos laivas ir visi su juo veiklą vykdantys pagalbiniai laivai taiko atitinkamą TJO laivų identifikavimo numerių sistemą, jei to reikalaujama pagal Sąjungos teisę;

d)

žvejybos laivas nėra įtrauktas į NNN žvejybą vykdžiusių laivų sąrašą, priimtą RŽVO ir (arba) Sąjungos pagal NNN reglamentą;

e)

Jungtinė Karalystė nėra pagal NNN reglamentą įtraukta į valstybių, nebendradarbiaujančių kovojant su NNN žvejyba, sąrašą arba nėra pagal Reglamentą (ES) Nr. 1026/2012 įtraukta į valstybių, leidžiančių naudotis netausios žvejybos galimybėmis, sąrašą, ir

f)

Jungtinė Karalystė gali naudotis žvejybos galimybėmis.

3.   Leidimą vykdyti žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse turintis Jungtinės Karalystės žvejybos laivas laikosi taisyklių, kurios tame pačiame žvejybos rajone, kuriame jis vykdo veiklą, taikomos Sąjungos žvejybos laivų vykdomoms žvejybos operacijoms.

38d straipsnis

Žvejybos leidimų gavimo procedūra

1.   Jungtinė Karalystė siunčia Komisijai paraišką suteikti jos žvejybos laivams leidimus arba tokių paraiškų sąrašą.

2.   Komisija gali Jungtinės Karalystės paprašyti papildomos informacijos, būtinos siekiant patikrinti, ar tenkinamos 38c straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

3.   Nustačiusi, kad 38b straipsnyje ir 38c straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos tenkinamos, Komisija gali išduoti žvejybos leidimą ir apie tai nedelsdama informuoti Jungtinę Karalystę bei atitinkamas valstybes nares.

38e straipsnis

Žvejybos leidimų administravimas

1.   Jei bet kuri iš 38b straipsnyje ir 38c straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų nebetenkinama, Komisija imasi atitinkamų veiksmų, be kita ko, pakoreguodama arba panaikindama leidimą, ir apie tai informuoja Jungtinę Karalystę bei atitinkamas valstybes nares.

2.   Komisija gali atsisakyti Jungtinės Karalystės žvejybos laivui išduoti leidimą arba sustabdyti jos žvejybos laivui išduoto leidimo galiojimą arba jį panaikinti bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

iš esmės pasikeitus aplinkybėms, visų pirma susijusioms su abipusiškumo principu grindžiama Sąjungos žvejybos laivų prieiga prie Jungtinės Karalystės vandenų;

b)

iškilus didelei grėsmei tausiam jūrų biologinių išteklių naudojimui, valdymui ir išsaugojimui;

c)

jei tai yra itin svarbu siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai arba tokią žvejybą sustabdyti;

d)

jei Komisija, remdamasi pagal 18d straipsnį vykdomos stebėsenos duomenimis, mano, kad tai yra tikslinga;

e)

jei Jungtinė Karalystė nepagrįstai atsisako Sąjungos žvejybos laivams išduoti leidimą vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse, sustabdo leidimo galiojimą arba jį panaikina.

3.   Jei Komisija pagal 2 dalį atsisako išduoti leidimą, sustabdo jo galiojimą arba jį panaikina, ji nedelsdama apie tai informuoja Jungtinę Karalystę.

38f straipsnis

Žvejybos operacijų uždraudimas

1.   Kai Jungtinei Karalystei suteiktos žvejybos galimybės laikomos išnaudotomis, Komisija nedelsdama apie tai praneša Jungtinei Karalystei ir valstybių narių kompetentingoms tikrinimo institucijoms. Siekdama užtikrinti tolesnį žvejybos operacijų, susijusių su neišnaudotomis žvejybos galimybėmis, vykdymą, kuris taip pat gali turėti poveikį išnaudotoms žvejybos galimybėms, Komisija paprašo Jungtinės Karalystės pranešti jai apie technines priemones, kuriomis neigiamo poveikio išnaudotoms žvejybos galimybėms būtų išvengta.

2.   Nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo dienos laikoma, kad su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams išduotų žvejybos leidimų galiojimas atitinkamoms žvejybos operacijoms yra sustabdytas, ir tiems žvejybos laivams vykdyti tų žvejybos operacijų nebeleidžiama.

3.   Jei žvejybos leidimų galiojimas pagal 2 dalį sustabdomas visoms žvejybos operacijoms, kurioms jie buvo suteikti, žvejybos leidimai laikomi panaikintais.

38g straipsnis

Kvotų viršijimas Sąjungos vandenyse

Nustačiusi, kad Jungtinė Karalystė viršijo jai paskirtas išteklių arba išteklių grupės kvotas, Komisija atitinkamus kiekius išskaito iš kitų Jungtinei Karalystei paskirtų kvotų. Komisija siekia užtikrinti, kad kiekio išskaitymas atitiktų valstybėms narėms panašiomis aplinkybėmis taikomus išskaitymus.

38h straipsnis

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

1.   Leidimą vykdyti žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse turintis Jungtinės Karalystės žvejybos laivas laikosi kontrolės taisyklių, kurios tame pačiame žvejybos rajone, kuriame jis vykdo veiklą, taikomos Sąjungos žvejybos laivų vykdomoms žvejybos operacijoms.

2.   Leidimą vykdyti žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse turintis Jungtinės Karalystės žvejybos laivas Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir atitinkamais atvejais pakrantės valstybei narei pateikia duomenis, kuriuos Sąjungos žvejybos laivai turi siųsti vėliavos valstybei narei pagal Kontrolės reglamentą.

3.   Komisija arba jos paskirta įstaiga pagal 2 dalį gautus duomenis siunčia pakrantės valstybei narei.

4.   Leidimą vykdyti žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse turintis Jungtinės Karalystės žvejybos laivas Komisijai arba jos paskirtai įstaigai jų prašymu pateikia pagal taikomas stebėtojų programas parengtas stebėtojų ataskaitas.

5.   Pakrantės valstybė narė visus Jungtinės Karalystės žvejybos laivų padarytus pažeidimus, įskaitant susijusias sankcijas, registruoja Kontrolės reglamento 93 straipsnyje numatytame nacionaliniame registre.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Susitarimo dėl išstojimo 126 ir 127 straipsnius Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustos būti taikoma Sąjungos teisė, iki ankstesnės iš šių datų:

a)

2021 m. gruodžio 31 d.;

b)

dienos, kurią įsigalios arba bus pradėtas laikinai taikyti Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, apimantis žvejybos nuostatas.

3.   Tačiau šis reglamentas netaikomas, jei 2 dalies b punkte nurodytas susitarimas įsigalios arba bus pradėtas laikinai taikyti iki šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.

(3)  Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija ir 1994 m. liepos 28 d. Susitarimas, susijęs su jos XI dalies įgyvendinimu (OL L 179, 1998 6 23, p. 3).

(4)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (OL L 347, 2017 12 28, p. 81).


SPRENDIMAI

2020 12 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 437/108


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/2228

2020 m. gruodžio 23 d.

dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

2019 m. gruodžio 11 d. komunikate „Europos žaliasis kursas“ (toliau – komunikatas dėl Europos žaliojo kurso) Komisija išdėstė Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra nauja augimo strategija, kuria siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos augimas bus atsietas nuo išteklių naudojimo;

(2)

2019 m. gruodžio 12 d. išvadose Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą ne vėliau kaip 2050 m. sukurti neutralaus poveikio klimatui Sąjungą;

(3)

2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas palankiai įvertino komunikatą dėl Europos žaliojo kurso ir paragino ne vėliau kaip 2050 m. būtinai pereiti prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės;

(4)

atsižvelgiant į komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti politiką, visų pirma transporto ir judumo srityje. Transporto sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekį reikia sumažinti 90 proc. ne vėliau kaip 2050 m. Norint užtikrinti tvarų įvairiarūšį transportą, pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, be to, jiems reikia suteikti įperkamesnes, prieinamesnes, sveikesnes, švaresnes ir efektyviau energiją vartojančias alternatyvas jų dabartiniams judumo įpročiams, kartu skatinant tuos naudotojus, kurie jau naudojasi tvariomis transporto rūšimis, tokiomis kaip ėjimas pėsčiomis, važiavimas dviračiu ir viešasis transportas;

(5)

kad būtų sprendžiamos šios problemos, Europos žaliuoju kursu siekiama paspartinti perėjimą prie tvaraus ir išmanaus judumo. Visų pirma, didelė dalis iš 75 proc. šiuo metu keliais vežamų sausumos krovinių turėtų būti perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais. Šiam perėjimui atlikti reikia didelių investicijų, įskaitant investicijas, skirtas ekonomikai gaivinti, o pagrindinė jų dalis bus susijusi su transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) įgyvendinimu ir pastangomis padidinti krovinių vežimo geležinkeliais koridorių efektyvumą;

(6)

geležinkeliams tenka svarbus vaidmuo, nes jie gali padėti pasiekti proveržį siekiant ne vėliau kaip 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Tai viena iš labiausiai aplinką tausojančių ir efektyviausiai energiją vartojančių transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio linijų yra elektrifikuotos, o keliaujant geležinkeliu lygiavertis atstumas įveikiamas išmetant daug mažiau CO2 nei keliaujant kelių ar oro transporto priemonėmis. Tai yra vienintelė transporto rūšis, kuri nuo 1990 m. nuolat mažina išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir CO2 kiekį. Be to, nuo 1990 m. iki 2016 m. geležinkelių sektoriuje suvartota mažiau energijos ir vis dažniau naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai;

(7)

COVID-19 krizė ypač sunkiai paveikė transporto sektorių. Nepaisant veiklos apribojimų ir finansinių suvaržymų, šis sektorius išsaugojo svarbiausias jungtis tiek žmonių, tiek būtiniausių prekių gabenimui. Tai buvo įmanoma padaryti daugiausia darbuotojų, kurie ir toliau dirbo sunkiomis ir neapibrėžtomis sąlygomis, dėka. Strateginis geležinkelių atliekamas vaidmuo per COVID-19 krizę parodė, kad bendros Europos geležinkelių erdvės, sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES (4), užbaigimas yra būtinas tiek siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pagrindinių prekių, pavyzdžiui, maisto, vaistų ir degalų, tiekimui, ypač išskirtinėmis aplinkybėmis, tiek siekiant platesnių transporto politikos tikslų;

(8)

sujungdamas pagrindinius Sąjungos transporto maršrutus su periferiniais, kalnuotais ir atokiais regionais ir teritorijomis, įskaitant regionų ir vietos lygmenimis, ir sukurdamas bei atkurdamas trūkstamas regionines tarpvalstybines geležinkelio jungtis, geležinkelių sektorius žemyno, nacionaliniu, regioniniu ir teritoriniu lygmenimis prisideda prie socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos. Be to, atokiose ir kaimo vietovėse tinklų, kuriais užtikrinamas pagrindinių paslaugų teikimas gyventojams, dažnai yra mažiau ir jie yra menkiau išvystyti. Periferiniai regionai dažnai susiduria su dvigubai sudėtingesne padėtimi, nes jie yra ir kaimo vietovės, ir nacionalinių tinklų pakraščiai;

(9)

nors keleivių vežimui geležinkeliais tenkanti Sąjungos sausumos transporto sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik nedaug, krovinių vežimui geležinkeliais tenkanti dalis sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių, kad būtų galima sukurti tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę. Geležinkelių sektoriui kartais trukdo, inter alia, pasenusi verslo ir veiklos praktika, senstanti infrastruktūra ir riedmenys bei triukšmingi vagonai. Pašalinus šias kliūtis, sumažinus išlaidas, išnagrinėjus, kurios Sąjungos sistemos galėtų papildyti nacionalinius nediskriminacinio paramos teikimo geležinkelio operatoriams mechanizmus, ir ėmus sparčiau diegti inovacijas bus galima išnaudoti visą geležinkelių potencialą ir kartu užtikrinti vidaus rinkos veikimą, didinti geležinkelių eismo intensyvumą ir toliau gerinti jau dabar aukštą saugos lygį. Todėl geležinkelių sektorių reikia dar labiau plėtoti, siekiant užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis keliautojams, darbuotojams ir įmonėms;

(10)

daugumos valstybių narių transporto ministrai politiniu pareiškimu, padarytu 2020 m. birželio 4 d. neoficialioje ES transporto ministrų vaizdo konferencijoje, išreiškė savo įsipareigojimą remti Europos tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais darbotvarkę;

(11)

siekiant skatinti geležinkelių transportą, atsižvelgiant į komunikate dėl Europos žaliojo kurso nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su tvariu ir išmaniu judumu, 2021 m. turėtų būti paskelbti Europos geležinkelių metais (toliau – Europos metai). 2021 m. bus svarbūs metai Sąjungos geležinkelių politikai, nes tai bus pirmieji visi metai, kuriais visoje Sąjungoje bus įgyvendinamos taisyklės, priimtos pagal 4-ąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, t. y. taisyklės: dėl keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo, dėl visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio įmonių išlaidų ir administracinės naštos mažinimo ir pagal kurias Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (ERA) pavedamos papildomos užduotys, kuriomis siekiama sumažinti technines kliūtis. Kai kuriose valstybėse narėse didėja visuomenės susidomėjimas geležinkeliais, įskaitant naktinius traukinius, kaip tą rodo iniciatyvos „DiscoverEU“ populiarumas. Be to, tarptautinis meno festivalis „Europalia“ kaip savo 2021 m. temą pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių vaidmenį skatinant socialines, ekonomines, pramonines ir ekologines permainas. Europos metais turėtų būti prisidedama prie visos Europos masto diskusijų dėl geležinkelių ateities;

(12)

Sąjungos lygmeniu šiam sprendimui įgyvendinti būtini finansiniai asignavimai apims tinkamą finansavimą, kuris bus nustatytas vykdant 2021 m. biudžeto procedūrą pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą. Nedarant poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams, turėtų būti siekiama šio sprendimo įgyvendinimui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. skirti bent 8 mln. EUR finansavimą;

(13)

kasdien į darbą ir atgal važinėjantys darbuotojai sudaro 80–90 proc. visų geležinkelio keleivių. Tai reiškia, kad miestų aglomeracijos reikšmingai prisideda prie bendrų keleivių vežimo geležinkeliais veiklos rezultatų. Pažangus judumas mieste priklauso nuo nepakankamai naudojamų priemiestinių ir regioninių linijų modernizavimo ir renovavimo, kad būtų užtikrinta, jog poveikis aplinkai būtų nedidelis, ir užtikrinta socialinė bei ekonominė sanglauda;

(14)

Europos metais Komisija turėtų apsvarstyti galimybę inicijuoti tyrimą dėl galimybių sukurti Europos ženklą, skirtą geležinkelių transportu vežamoms prekėms ir produktams populiarinti, siekiant paskatinti įmones pereiti prie geležinkelių transporto. Komisija taip pat turėtų apsvarstyti galimybę inicijuoti galimybių tyrimą dėl geležinkelių jungčių indekso nustatymo, kuriuo remiantis būtų galima apibrėžti integracijos lygį, pasiektą naudojantis paslaugomis geležinkelių tinkle;

(15)

negalima pervertinti motyvuoto personalo, nes jis užtikrina veiklos sklandumą, vaidmens. Siekiant, kad būtų išnaudotas visas geležinkelio sektoriaus potencialas, reikia įvairinti jo darbo jėgą ir, visų pirma, pritraukti moteris ir jaunus darbuotojus. Ši politika turėtų būti propaguojama visais instituciniais lygmenimis;

(16)

tam, kad būtų padidintas geležinkelių patrauklumas, reikia, kad paslaugos būtų orientuotos į vartotoją ir organizuojamos bei kuriamos taip, kad teiktų gerą vertę, būtų nuosekliai patikimos, puikios kokybės ir turėtų patrauklią kainodarą;

(17)

kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. skatinti geležinkelių transportą kaip tvarią, novatorišką, tarpusavyje susietą ir daugiarūšę, saugią ir prieinamą transporto rūšį ir kaip svarbų Sąjungos ir jos kaimyninių valstybių gerų santykių palaikymo ir plėtojimo elementą, ir pabrėžti europinį ir tarpvalstybinį geležinkelių aspektą bei didinti geležinkelių indėlį į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir visuomenę, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl poreikio tarpvalstybiniu mastu keistis informacija ir skleisti geriausios praktikos pavyzdžius visoje Sąjungoje, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

2021 m. skelbiami Europos geležinkelių metais (toliau – Europos metai).

2 straipsnis

Tikslai

Bendrasis Europos metų tikslas – skatinti ir remti Sąjungos, valstybių narių, regioninės ir vietos institucijų bei kitų organizacijų pastangas didinti keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais srautus. Konkretūs Europos metų tikslai yra:

a)

populiarinti geležinkelių transportą – tvarią, novatorišką, tarpusavyje susietą ir daugiarūšę, saugią ir prieinamą transporto rūšį, visų pirma pabrėžiant, kad geležinkeliai:

i)

gali padėti pasiekti Sąjungos tikslą –neutralizuoti poveikį klimatui – ne vėliau kaip 2050 m.,

ii)

yra veiksmingo logistikos tinklo, galinčio užtikrinti būtiniausias paslaugas net ir netikėtų krizių atveju, ramstis ir

iii)

yra transporto rūšis, orientuota į plačiąją visuomenę, ypač jaunimą, inter alia, pristatant geležinkelius kaip patrauklią karjeros galimybių sritį;

b)

daug dėmesio skirti europiniam ir tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, skatinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos vidaus rinkos integracijos, visų pirma užtikrinant geresnes jungtis jos geografiniuose pakraščiuose ir su jais, be kita ko, pasitelkiant regionines tarpvalstybines jungtis;

c)

didinti geležinkelių sektoriaus indėlį į Sąjungos ekonomiką, pramonę, įskaitant jos konkurencingumą pasaulyje, jos prekybą ir jos visuomenę, visų pirma plėtojant tuos aspektus, susijusius su regionų ir vietiniu vystymusi, tvariu turizmu, švietimu, jaunimu bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims gerinimu, ir, visų pirma, ypatingą dėmesį skiriant vyresnio amžiaus žmonių poreikiams;

d)

prisidėti prie geležinkelių, kurie yra svarbus Sąjungos ir jos kaimyninių valstybių santykių elementas, populiarinimo, atsižvelgiant į valstybių partnerių interesus ir poreikius bei patirtį geležinkelių transporto srityje tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų;

e)

remtis geležinkelių galia siekiant skatinti kolektyvinę vaizduotę, visų pirma geležinkelių istorija ir jos kultūros paveldu, primenant geležinkelių indėlį kuriant Europos gerovę ir plėtojant pažangiausias technologijas;

f)

skatinti geležinkelio srities profesijų patrauklumą, visų pirma pabrėžiant naujų įgūdžių poreikį ir teisingų ir saugių darbo sąlygų bei poreikio didinti darbo jėgos įvairovę tenkinimo svarbą;

g)

akcentuoti pagrindinį geležinkelių atliekamą vaidmenį tarptautinio keleivinio transporto srityje Sąjungoje;

h)

populiarinti Sąjungos naktinių traukinių tinklą ir skatinti iniciatyvas, kuriomis pabrėžiamas jo tarpvalstybinis pobūdis, naudojant Sąjungą atspindinčius simbolius;