ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 432

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. gruodžio 21d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas(ES) 2020/2170, dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų importo kvotų taikymo

1

 

*

2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2171, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa priedas

4

 

*

2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2172, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

7

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2020 12 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 432/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS(ES) 2020/2170

2020 m. gruodžio 16 d.

dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų importo kvotų taikymo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) Sąjungos vardu sudarytas Tarybos sprendimu (ES) 2020/135 (2) ir įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d.;

(2)

prie Susitarimo dėl išstojimo pridėto Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos (toliau – Protokolas) 4 straipsnyje pakartojama, kad Šiaurės Airija yra Jungtinės Karalystės muitų teritorijos dalis ir kad jokia Protokolo nuostata Jungtinei Karalystei neužkertamas kelias įtraukti Šiaurės Airiją į prie 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) pridėtų jos nuolaidų sąrašų teritorinę taikymo sritį;

(3)

Protokolo 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, neatsižvelgiant į jokią kitą Protokolo nuostatą, bet kokia nuoroda į Sąjungos muitų teritoriją Protokolo taikytinose nuostatose arba Sąjungos teisės nuostatose, kurios Protokolu taikytinos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje, suprantama kaip apimanti Šiaurės Airijos sausumos teritoriją;

(4)

pagal Protokolo 5 straipsnio 3 dalį Sąjungos muitų teisės aktai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (3) 5 straipsnio 2 punkte, taikomi Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje. Tos nuostatos kartu su Protokolo 5 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipomis dėl prekių, įvežamų į Šiaurės Airiją ne iš Sąjungos, reiškia, kad Sąjungos tarifinės priemonės, įskaitant tarifines kvotas pagal Bendrąjį muitų tarifą arba atitinkamus tarptautinius susitarimus, būtų taikomos prekėms, jei kyla grėsmė, kad tos prekės vėliau bus vežamos į Sąjungą. Tos tarifinės kvotos apima importo tarifines kvotas, įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimų sąrašus pagal GATT 1994, importo tarifines kvotas, dėl kurių susitarta Sąjungos dvišaliuose tarptautiniuose susitarimuose, įskaitant kvotas, susijusias su nuo kilmės taisyklių leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, importo tarifines kvotas, taikomas pagal Sąjungos prekybos apsaugos režimus, ir kitas atskiras importo tarifines kvotas bei eksporto tarifines kvotas, numatytas susitarimuose su trečiosiomis šalimis;

(5)

pagal Protokolo 5 straipsnio 4 dalį Protokolo 2 priede išvardytos Sąjungos teisės nuostatos taip pat taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje pagal tame priede nustatytas sąlygas. Tas priedas apima Sąjungos teisės aktus, kuriuose numatytos tam tikros importo kvotos;

(6)

dvišaliais Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimais pagal Protokolą nenustatomos trečiųjų šalių teisės ir pareigos. Todėl bet koks importas pagal Sąjungos importo tarifines kvotas arba kitas importo kvotas, taikomas į Šiaurės Airiją įvežtoms trečiosios šalies kilmės prekėms, negali būti įskaičiuojamas į tos trečiosios šalies teises Sąjungos atžvilgiu, nebent trečioji šalis su tuo sutinka. Ta padėtis kelia grėsmę tinkamam Sąjungos vidaus rinkos veikimui ir bendros prekybos politikos vientisumui, nes sudaromos sąlygos galimam Sąjungos tarifinių kvotų arba kitų importo kvotų apėjimui;

(7)

siekiant sumažinti tą grėsmę Sąjungos importo tarifines kvotas ir kitas importo kvotas turėtų būti galima taikyti tik importuotoms ir į laisvą apyvartą Sąjungoje, o ne Šiaurės Airijoje, išleistoms prekėms;

(8)

bet kuris Sąjungos ir trečiosios šalies susitarimas, kuriame numatytos eksporto tarifinės kvotos, taikomas tik prekėms, importuotoms į Sąjungą. Todėl ta trečioji šalis galėtų atsisakyti išduoti eksporto licencijas tiesioginiam importui į Šiaurės Airiją;

(9)

pagal Protokolo 5 straipsnio 3 ir 4 dalis kartu su jo 13 straipsnio 3 dalimi šis reglamentas taip pat taikomas Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Ne iš Sąjungos importuojamoms prekėms atitinkamas režimas pagal Sąjungos importo tarifines kvotas ar kitas importo kvotas arba pagal trečiųjų šalių taikomas eksporto tarifines kvotas taikomas tik tuo atveju, jei tos prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą šiose teritorijose:

Belgijos Karalystės teritorijoje,

Bulgarijos Respublikos teritorijoje,

Čekijos Respublikos teritorijoje,

Danijos Karalystės teritorijoje, išskyrus Farerų Salas ir Grenlandiją,

Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, išskyrus Helgolando salą ir Biuzingeno teritoriją (1964 m. lapkričio 23 d. Vokietijos Federacinės Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos sutartis),

Estijos Respublikos teritorijoje,

Airijos teritorijoje,

Graikijos Respublikos teritorijoje,

Ispanijos Karalystės teritorijoje, išskyrus Seutą ir Melilją,

Prancūzijos Respublikos teritorijoje, išskyrus Prancūzijos užjūrio šalis ir teritorijas, kurioms taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtos dalies nuostatos, bet įskaitant Monako teritoriją, kaip apibrėžta 1963 m. gegužės 18 d. Paryžiuje pasirašytoje Muitinės konvencijoje (1963 m. rugsėjo 27 d. Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys, p. 8679),

Kroatijos Respublikos teritorijoje,

Italijos Respublikos teritorijoje, išskyrus Livinjo savivaldybę,

Kipro Respublikos teritorijoje pagal 2003 m. Stojimo akto nuostatas,

Latvijos Respublikos teritorijoje,

Lietuvos Respublikos teritorijoje,

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teritorijoje,

Vengrijos teritorijoje,

Maltos teritorijoje,

Nyderlandų Karalystės teritorijoje Europoje,

Austrijos Respublikos teritorijoje,

Lenkijos Respublikos teritorijoje,

Portugalijos Respublikos teritorijoje,

Rumunijos teritorijoje,

Slovėnijos Respublikos teritorijoje,

Slovakijos Respublikos teritorijoje,

Suomijos Respublikos teritorijoje,

Švedijos Karalystės teritorijoje ir

Jungtinės Karalystės Akrotirio ir Dekelijos suverenių bazių teritorijoje, kaip apibrėžta 1960 m. rugpjūčio 16 d. Nikosijoje pasirašytoje Sutartyje dėl Kipro Respublikos sukūrimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (OL L 29, 2020 1 31, p. 1).

(3)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).


2020 12 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 432/4


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2171

2020 m. gruodžio 16 d.

kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa priedas

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pateikė pranešimą apie ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. Pagal tą straipsnį Tarybos sprendimu (ES) 2020/135 (2) Sąjungos vardu buvo sudarytas Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (3) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo);

(2)

pagal Susitarimo dėl išstojimo sąlygas Jungtinė Karalystė nuo 2020 m. sausio 31 d. nebėra Europos Sąjungos valstybė narė, o 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigus Susitarime dėl išstojimo nustatytam pereinamajam laikotarpiui Jungtinei Karalystei ir joje nebebus taikoma Sąjungos pirminė ir antrinė teisė;

(3)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2009 (4) nustatoma bendra dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės sistema, kad būtų skatinamas Sąjungos bei tarptautinis saugumas ir sudarytos vienodos sąlygos Sąjungos eksportuotojams;

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 428/2009 numatyti Sąjungos bendrieji eksporto leidimai, kuriais siekiama palengvinti dvejopo naudojimo prekių mažos rizikos eksporto į tam tikras trečiąsias šalis kontrolę. Šiuo metu Sąjungos bendrasis eksporto leidimas Nr. ES001 taikomas Australijai, Kanadai, Japonijai, Naujajai Zelandijai, Norvegijai, Šveicarijai, įskaitant Lichtenšteiną, ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms;

(5)

Jungtinė Karalystė yra atitinkamų tarptautinių sutarčių šalis ir tarptautinių neplatinimo režimų dalyvė, ir ji laikosi visų susijusių prievolių ir įsipareigojimų;

(6)

Jungtinė Karalystė taiko proporcingą ir tinkamą kontrolę, kad veiksmingai atsižvelgtų į aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu naudojimu ir nukreipimo rizika, o tai atitinka Reglamento (EB) Nr. 428/2009 nuostatas ir tikslus;

(7)

Jungtinę Karalystę įtraukus į šalių, nurodytų Sąjungos bendrajame eksporto leidime Nr. ES001, sąrašą, nebūtų padarytas neigiamas poveikis Sąjungos ar tarptautiniam saugumui;

(8)

kadangi Jungtinė Karalystė yra svarbi paskirties šalis, į kurią eksportuojamos Sąjungoje gaminamos dvejopo naudojimo prekės, Jungtinę Karalystę tikslinga įtraukti į paskirties šalių, nurodytų Sąjungos bendruosiuose eksporto leidimuose Nr. ES001, sąrašą, siekiant užtikrinti vienodą ir nuoseklų kontrolės taikymą visoje Sąjungoje, sudaryti vienodas sąlygas Sąjungos eksportuotojams, išvengti nereikalingos administracinės naštos ir tuo pačiu užtikrinti Sąjungos bei tarptautinį saugumą;

(9)

pagal proporcingumo principą, siekiant pagrindinių tikslų – išvengti neproporcingų prekybos sutrikdymų ir pernelyg didelės administracinės naštos Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksportui į Jungtinę Karalystę – būtina ir tikslinga nustatyti Jungtinės Karalystės įtraukimo į Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. ES001 taisykles. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(10)

atsižvelgiant į skubą, susidariusią dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos aplinkybių, manoma, kad yra tikslinga numatyti aštuonių savaičių laikotarpio, nurodyto prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje, išimtį;

(11)

šis reglamentas turėtų skubos tvarka įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d., siekiant užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė būtų nedelsiant įtraukta į Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. ES001,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinime žodžiai „Eksportas į Australiją, Kanadą, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją, įskaitant Lichtenšteiną, ir Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeičiami taip:

„Eksportas į Australiją, Kanadą, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją, įskaitant Lichtenšteiną, Jungtinę Karalystę ir Jungtines Amerikos Valstijas“;

2.

2 dalyje po šeštos įtraukos įterpiama ši įtrauka:

„—

Jungtinę Karalystę (nedarant poveikio šio reglamento taikymui Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje Šiaurės Airijos atžvilgiu pagal prie Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (*1) pridėto Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos (toliau – Protokolas) 2 priedo 47 punktą, kuriame išvardytos Protokolo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos Sąjungos teisės nuostatos)

(*1)  Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).“"

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (OL L 29, 2020 1 31, p. 1).

(3)  Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

(4)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).


2020 12 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 432/7


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/2172

2020 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1215/2009 (2) numatyta suteikti galimybę neribotais kiekiais be muito į Sąjungos rinką įvežti beveik visus stabilizacijos ir asociacijos proceso dalyvių kilmės produktus tiek, kiek ir iki tol, kol su lengvatomis besinaudojančiomis šalimis bus sudaryti dvišaliai susitarimai;

(2)

stabilizacijos ir asociacijos susitarimai jau sudaryti su visomis šešiomis lengvatomis besinaudojančiomis šalimis. Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo (*) stabilizacijos ir asociacijos susitarimas buvo paskutinis iš sudarytųjų ir įsigaliojo 2016 m. balandžio 1 d.;

(3)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1464 (3) iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 panaikinant Kosovui suteiktas dvišales lengvatas, bet išlaikant vienašalę lengvatą, suteiktą visoms Vakarų Balkanų lengvatomis besinaudojančioms šalims, t. y. visų muitų Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skyriams priskiriamiems produktams sustabdymas ir teisė naudotis 30 000 hl bendrąja vyno tarifine kvota;

(4)

atsižvelgiant į Sąjungos ir visų stabilizacijos ir asociacijos proceso dalyvių pagal stabilizacijos ir asociacijos susitarimus numatytuose režimuose nustatytų tarifų liberalizavimo masto skirtumus ir į pagal Reglamentą (EB) Nr. 1215/2009 suteiktas lengvatas, yra tikslinga pratęsti Reglamento (EB) Nr. 1215/2009 taikymo laikotarpį iki 2025 m. gruodžio 31 d.;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1215/2009 taikymo laikotarpio pratęsimas laikomas tinkama Sąjungos aktyvesnio bendradarbiavimo ir įsipareigojimo integruoti Vakarų Balkanus prekybos srityje garantija. Dabartinė autonominių prekybos priemonių sistema tebėra vertinga parama Vakarų Balkanų partnerių ekonomikai;

(6)

be to, siekiant atsižvelgti į naujausią sutartą terminiją, reikia iš dalies pakeisti dviejų lengvatomis besinaudojančių šalių pavadinimus;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

Lengvatinės priemonės

1.   Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo (*), Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos ir Serbijos (toliau – lengvatomis besinaudojančios šalys) kilmės produktus, priskiriamus Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skyriams, leidžiama importuoti į Sąjungą netaikant kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių bei atleidžiant nuo muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų.

2.   Lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės produktams toliau taikomos šio reglamento nuostatos, kai taip jame nurodyta. Tokiems produktams taip pat taikoma bet kuri šiame reglamente numatyta lengvata, kuri yra palankesnė už numatytąją pagal Sąjungos su tomis lengvatomis besinaudojančiomis šalimis sudarytus dvišalius susitarimus.

2 straipsnis

Sąlygos, suteikiančios teisę į lengvatines priemones

1.   1 straipsnyje numatyta teisė naudotis lengvatinėmis priemonėmis įgyjama šiomis sąlygomis:

a)

produktai atitinka termino „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtį, numatytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 ((*)) II antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnio 4 ir 5 poskirsniuose bei Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 ((**)) II antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnio 10 ir 11 poskirsniuose;

b)

lengvatomis besinaudojančios šalys nuo 2000 m. rugsėjo 30 d. importuojamiems Sąjungos kilmės produktams nenustato naujų muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų bei naujų kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių, nepadidina esamų muitų ar privalomųjų mokėjimų ir nenustato jokių kitų apribojimų;

c)

lengvatomis besinaudojančios šalys dalyvauja veiksmingame administraciniame bendradarbiavime su Sąjunga, siekiant užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimo pavojui, ir

d)

lengvatomis besinaudojančios šalys nevykdo rimtų ir sisteminių žmogaus teisių, įskaitant pagrindines darbuotojų teises, pagrindinių demokratijos principų ir teisinės valstybės principo pažeidimų.

2.   Nedarant poveikio šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms, teisė naudotis 1 straipsnyje nurodytomis lengvatinėmis priemonėmis priklauso nuo lengvatomis besinaudojančių šalių pasirengimo vykdyti veiksmingas ūkio reformas ir regioninį bendradarbiavimą su kitomis šalimis, dalyvaujančiomis Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese, visų pirma steigiant laisvosios prekybos erdves, laikantis 1994 m. GATT XXIV straipsnio ir kitų atitinkamų PPO nuostatų.

Jei pirmos pastraipos nuostatų nesilaikoma, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali imtis kvalifikuota balsų dauguma patvirtintų tinkamų priemonių.

3.   Tuo atveju, jeigu lengvatomis besinaudojanti šalis nesilaiko šio straipsnio 1 dalies a, b ar c punkto arba 2 dalies, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali visiškai ar iš dalies sustabdyti atitinkamos lengvatomis besinaudojančios šalies teisę naudotis šiame reglamente numatytomis lengvatomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

(*)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos."

((*))  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1)."

((**))  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).“;"

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„Tam   tikrų į Sąjungą importuojamų lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės vyno produktų, išvardytų I priede, muitų taikymas sustabdomas tame priede nurodytais laikotarpiais, lygiais, neviršijant Sąjungos tarifinių kvotų ir laikantis kiekvienam produktui bei produktų kilmei nustatytų sąlygų.“;

b)

2 dalis išbraukiama;

3)

4 straipsnis išbraukiamas;

4)

5 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas tarifines kvotas, vadovaudamasi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 II antraštinės dalies 1 skyriaus 1 skirsniu, administruoja Komisija.“;

5)

7 straipsnio b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

būtinų patikslinimų suteikus prekybos lengvatas pagal kitus Sąjungos ir lengvatomis besinaudojančių šalių susitarimus;

c)

atitinkamos lengvatomis besinaudojančios šalies teisės naudotis šiame reglamente numatytomis lengvatomis visiško ar dalinio sustabdymo, jeigu ta lengvatomis besinaudojanti šalis nesilaiko 2 straipsnio 1 dalies d punkto.“;

6)

8 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

7)

10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei Komisija nustato, jog yra pakankamai įrodymų, kad lengvatomis besinaudojančios šalys sukčiauja ar neužtikrina kilmės įrodymui patikrinti reikalingo administracinio bendradarbiavimo arba kad labai išaugo eksportas į Sąjungą, viršijant įprastinius gamybos ir eksporto pajėgumus, arba kad jos nesilaiko 2 straipsnio 1 dalies a, b ar c punkto, ji gali imtis priemonių sustabdyti šiame reglamente numatytas priemones visa apimtimi ar jų dalį trims mėnesiams, jei ji prieš tai:

a)

informavo Vakarų Balkanų įgyvendinimo komitetą;

b)

paragino valstybes nares imtis reikiamų atsargumo priemonių, kad būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai ir (arba) užtikrinta, kad lengvatomis besinaudojančios šalys laikytųsi 2 straipsnio 1 dalies;

c)

paskelbė pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kad yra pagrindo pagrįstai abejoti tinkamu lengvatinių priemonių taikymu ir (arba) tuo, kad atitinkama lengvatomis besinaudojanti šalis laikosi 2 straipsnio 1 dalies, ir dėl to gali kilti abejonių dėl jos teisės toliau naudotis šio reglamento teikiamomis lengvatomis.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės priimamos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

8)

12 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2025 m. gruodžio 31 d.“;

9)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu;

10)

II priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms (OL L 328, 2009 12 15, p. 1).

(*)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(3)  2017 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1464, kuriuo dėl prekybos lengvatų, suteiktų Kosovui* įsigaliojus Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimui, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 (OL L 209, 2017 8 12, p. 1).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

DĖL 3 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ TARIFINIŲ KVOTŲ

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė teturi orientacinę vertę; šiame priede pateikiamos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus. Jei KN kodai nurodomi su ženkleliu ex, lengvatinė sistema nustatoma remiantis KN kodu ir atitinkamu aprašymu, paimtais kartu.

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Metinis kvotos dydis  (1)

Lengvatomis besinaudojančios šalys

Muito norma

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Šviežių vynuogių vynas, kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne didesnė kaip 15 % tūrio, išskyrus putojantį vyną

30 000 hl

Albanija  (2), Bosnija ir Hercegovina  (3), Kosovas  (4), Juodkalnija  (5), Šiaurės Makedonija  (6), Serbija  (7).

Netaikoma


(1)  Importuojamiems lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės produktams skiriamas vienas bendras tarifinės kvotos kiekis.

(2)  Bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Albanijos kilmės vynui, jeigu prieš tai išnaudojama individuali tarifinė kvota, numatyta su Albanija sudarytame Protokole dėl vyno. Tą individualią tarifinę kvotą leidžiama pradėti naudoti suteikiant jai eilės Nr. 09.1512 ir 09.1513.

(3)  Bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Bosnijos ir Hercegovinos kilmės vynui, jeigu prieš tai išnaudojamos abi individualios tarifinės kvotos, numatytos su Bosnija ir Hercegovina sudarytame Protokole dėl vyno. Tas individualias tarifines kvotas leidžiama pradėti naudoti suteikiant joms eilės Nr. 09.1528 ir 09.1529.

(4)  Bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Kosovo kilmės vynui, jeigu prieš tai išnaudojamos abi individualios tarifinės kvotos, numatytos su Kosovu sudarytame Protokole dėl vyno. Tas individualias tarifines kvotas leidžiama pradėti naudoti suteikiant joms eilės Nr. 09.1570 ir 09.1572.

(5)  Bendroji tarifinė kvota, tiek, kiek ji susijusi su produktais, kurių KN kodas yra 2204 21, gali būti taikoma Juodkalnijos kilmės vynui, jeigu prieš tai išnaudojama individuali tarifinė kvota, numatyta su Juodkalnija sudarytame Protokole dėl vyno. Tą individualią tarifinę kvotą leidžiama pradėti naudoti suteikiant jai eilės Nr. 09.1514.

(6)  Bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Šiaurės Makedonijos kilmės vynui, jeigu prieš tai išnaudojamos abi individualios tarifinės kvotos, numatytos su Šiaurės Makedonija sudarytame Papildomame protokole dėl vyno. Tas individualias tarifines kvotas leidžiama pradėti naudoti suteikiant joms eilės Nr. 09.1558 ir 09.1559.

(7)  Bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Serbijos kilmės vynui, jeigu prieš tai išnaudojamos abi individualios tarifinės kvotos, numatytos su Serbija sudarytame Protokole dėl vyno. Tas individualias tarifines kvotas leidžiama pradėti naudoti suteikiant joms eilės Nr. 09.1526 ir 09.1527.