ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 373

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. lapkričio 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1646, dėl prekybos politikos priemonių tam tikriems produktams iš Jungtinių Amerikos Valstijų, taikomų priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl ginčų sprendimo

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2020 11 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1646

2020 m. lapkričio 7 d.

dėl prekybos politikos priemonių tam tikriems produktams iš Jungtinių Amerikos Valstijų, taikomų priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl ginčų sprendimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio prekybos organizacijoje, įgyvendinimą (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2019 m. balandžio 11 d. Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) ginčų sprendimo taryba priėmė rekomendacijas ir sprendimus dėl ginčo DS353 Jungtinės Valstijos – Prekybai dideliais civiliniais orlaiviais poveikį darančios priemonės (antrasis skundas) – Europos Sąjunga taiko GSS 21.5 straipsnį, kuriuose patvirtinama, kad Jungtinės Valstijos nesuderino savo priemonių, kurios, kaip nustatyta, neatitinka Sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių (toliau – SKP sutartis), su savo įsipareigojimais pagal tą sutartį. Dėl Užsienio pardavimo korporacijų (Foreign Sales Corporation (FSC))/ekstrateritorinių pajamų (Extraterritorial income (ETI)) mokesčių lengvatų Apeliacinis komitetas patvirtino, kad Jungtinės Valstijos nepanaikino subsidijų ir kad pradinės rekomendacijos ir sprendimai tebegalioja (2);

(2)

dėl kitų susijusių priemonių, vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų „Sutartų procedūrų pagal Susitarimo dėl ginčų sprendimo (toliau – GSS) 21 ir 22 straipsnius ir SKP sutarties 7 straipsnį“ (3) 8 dalimi, dėl šio ginčo Europos Sąjunga pareikalavo, kad pagal GSS 22.6 straipsnį paskirtas arbitras atnaujintų savo darbą. Arbitras savo sprendimą paskelbė 2020 m. spalio 13 d. (4);

(3)

arbitro sprendime nurodoma, kad Europos Sąjunga gali kreiptis į PPO ginčų sprendimo tarybą su prašymu leisti Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – Jungtinės Valstijos) atžvilgiu taikyti atsakomąsias priemones, kurios neviršytų 3 993 212 564 USD per metus. Šios atsakomosios priemonės gali būti a) muitų tarifų nuolaidų ir kitų susijusių prievolių pagal GATT 1994 taikymo sustabdymas, b) nuolaidų ir kitų prievolių pagal SKP sutartį taikymo sustabdymas ir c) horizontaliųjų įsipareigojimų ar įsipareigojimų konkrečiuose sektoriuose, konsoliduotame Europos Sąjungos konkrečių įsipareigojimų sąraše prisiimtų dėl visų pagrindinių sektorių, nurodytų paslaugų klasifikavimo pagal sektorius sąraše, taikymo sustabdymas;

(4)

pagal GSS 22.7 straipsnį ginčo šalys arbitro sprendimą priima kaip galutinį. 2020 m. spalio 26 d. PPO ginčų sprendimo taryba įgaliojo Europos Sąjungą imtis atsakomųjų priemonių prieš Jungtines Valstijas pagal arbitro sprendimą. Atsakomosios priemonės bus tarifų nuolaidų taikymo sustabdymas ir naujų arba didesnių muitų nustatymas;

(5)

rengdama ir pasirinkdama tinkamas priemones, Komisija atsižvelgė į visus objektyvius kriterijus pagal Reglamento (ES) Nr. 654/2014 4 straipsnio 2 dalies a punktą ir 4 straipsnio 3 dalį ir juos taikė. pagal Reglamento (ES) Nr. 654/2014 9 straipsnį Komisija suinteresuotiesiems subjektams suteikė galimybę išreikšti savo nuomonę ir pateikti informacijos apie atitinkamus Sąjungos ekonominius interesus (5);

(6)

Komisija užtikrino, kad papildomi muitai neviršytų PPO ginčų sprendimo tarybos leisto taikyti lygio. Šiuo metu priemonių dydis laikomas tinkamu siekiant veiksmingai skatinti laikytis reikalavimų ir padėti ES ekonominės veiklos vykdytojams, nes dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis leidžia nustatyti priemones dideliems JAV civiliniams orlaiviams ir kitiems produktams, kurie laikomi pakankamai panašiais į Jungtinių Valstijų nustatytas atsakomąsias priemones;

(7)

šios priemonės susijusios su importuojamais Jungtinių Valstijų kilmės produktais, nuo kurių tiekimo Europos Sąjunga nėra iš esmės priklausoma. Taip kiek įmanoma išvengiama neigiamo poveikio įvairiems Sąjungos rinkos dalyviams, įskaitant vartotojus;

(8)

prekybos politikos priemonės, nustatomos kaip papildomi ad valorem muitai I ir II prieduose išvardytiems produktams, turėtų būti taikomos taip:

a)

papildomi 15 % normos ad valorem muitai I priede nurodytiems produktams;

b)

papildomi 25 % normos ad valorem muitai II priede nurodytiems produktams;

(9)

Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų derybos, kuriomis siekiama rasti PPO ginčų dėl didelių civilinių orlaivių subalansuotą sprendimą, kol kas nedavė rezultatų. Be to, Jungtinės Valstijos ir toliau taiko 7,5 mlrd. USD dydžio atsakomąsias priemones iš Europos Sąjungos importuojamiems produktams. Komisija ketina iš dalies pakeisti šį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į atitinkamus pokyčius, įskaitant susijusius su JAV reikalavimų laikymusi arba nesilaikymu. Visų pirma Komisija ketina sustabdyti įgyvendinimo reglamento taikymą, jei Jungtinės Valstijos sustabdys savo atsakomųjų priemonių taikymą iš Europos Sąjungos importuojamiems produktams, arba prireikus pakeisti muitų dydį, kad jie atspindėtų Jungtinių Valstijų taikomas atsakomąsias priemones;

(10)

šis aktas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1843 (6) įsteigto Prekybos kliūčių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atsižvelgdama į sprendimus dėl PPO ginčo DS353 „Jungtinės Valstijos – Prekybai dideliais civiliniais orlaiviais poveikį darančios priemonės“ ir gavusi PPO ginčų sprendimo tarybos leidimą, Europos Sąjunga sustabdo importo muitų nuolaidų pagal GATT 1994 taikymą Jungtinių Valstijų prekybai šio reglamento I ir II prieduose išvardytų produktų atžvilgiu.

2 straipsnis

Dėl šios priežasties Sąjunga šio reglamento I ir II prieduose išvardytiems į Sąjungą importuojamiems Jungtinių Valstijų kilmės produktams taiko papildomus muitus.

3 straipsnis

1.   Prieduose išvardytiems produktams, kuriems iki šio reglamento įsigaliojimo dienos buvo išduota importo licencija, kuria atleidžiama nuo muito arba jis sumažinamas, papildomas muitas netaikomas.

2.   Prieduose išvardytiems produktams, dėl kurių importuotojai gali įrodyti, kad jie buvo eksportuoti iš Jungtinių Valstijų į Sąjungą iki papildomo muito taikymo tam produktui dienos, papildomas muitas netaikomas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 50.

(2)  Apeliacinio komiteto ataskaita, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 – ES), 5.172 ir 6.4(b) punktai; Apeliacinio komiteto ataskaita, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint), 1352 punktas ir 2716 išnaša; Arbitražo kolegijos ataskaita, US – FSC (Article 22.6 – US), 8.1 punktas.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1843, kuriuo nustatomos Sąjungos procedūros bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (OL L 272, 2015 10 16, p. 1).


I PRIEDAS

Produktai, kuriems taikomi papildomi muitai

TARIC kodai  (1)  (2)

Papildomas muitas

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Šie nomenklatūros kodai – tai Kombinuotąja nomenklatūra grindžiamo integruotojo muitų tarifo, apibrėžto 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) 2 straipsnyje, kodai.

(2)  Siekiant išvengti abejonių patikslinama, kad šios tarifų pozicijos apima visus į Europos Sąjungą importuotus (išleistus į laisvą apyvartą) nustatytų svorio parametrų orlaivius, kuriuos Europos Sąjungoje arba tarp Europos Sąjungos ir bet kurios trečiosios šalies bet kokį ekonomiškai reikšmingą laikotarpį eksploatuos bet kuris Europos Sąjungoje esantis subjektas, nepriklausomai nuo jokių oficialių finansavimo susitarimų, kurie gali būti sudaryti (tokių kaip išperkamosios nuomos susitarimai) ir atsižvelgiant į šiuos, be kitų, kriterijus (nė vienas jų nėra lemiamas): veiklos vykdytojo įsisteigimo vieta; veiklos vykdytojo veiklos centras; orlaivio išorės apdaila ir vidaus dizainas bei konfigūracija atitinka veiklos vykdytojo prekės ženklą ir numatomas žymėjimas.


II PRIEDAS

Produktai, kuriems taikomi kiti papildomi muitai

KN 2020  (1)

Papildomas muitas

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Šie nomenklatūros kodai – tai kodai, nurodyti Kombinuotojoje nomenklatūroje, apibrėžtoje 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) 1 straipsnio 2 dalyje ir pateiktoje jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais, įskaitant paskutinius pakeitimus, padarytus 2019 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1776, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 280, 2019 10 31, p. 1).