ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. spalio 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1423, dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 papildymo pagrindinių kontaktinių punktų paskyrimo mokėjimo paslaugų srityje kriterijų ir tų pagrindinių kontaktinių punktų funkcijų techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

1

 

*

2020 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1424, kuriuo dėl 2020 m. viršutinių biudžeto ribų, taikomų tam tikroms tiesioginės paramos sistemoms Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Kroatijoje, Liuksemburge ir Portugalijoje, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1017

4

 

*

2020 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1425, kuriuo biocidinių produktų grupei PeridoxRTU Product Family suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas ( 1 )

8

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1426, dėl suderinto 5875–5935 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo su saugumu susijusioms intelektinių transporto sistemų (ITS) prietaikoms, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/671/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 6773)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

9.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1423

2019 m. kovo 14 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 papildymo pagrindinių kontaktinių punktų paskyrimo mokėjimo paslaugų srityje kriterijų ir tų pagrindinių kontaktinių punktų funkcijų techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (1), ypač į jos 29 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

reikalavimas paskirti pagrindinį kontaktinį punktą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį turėtų būti proporcingas siekiant tos direktyvos tikslų ir neužkrauti nereikalingos naštos tarpvalstybinę veiklą vykdančioms mokėjimo įstaigoms. Todėl yra tikslinga nustatyti proporcingus kriterijus kaip ribas, susijusias su priimančiojoje valstybėje narėje per tarpininkus atliktų operacijų apimtimi bei verte ir su priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigusių tarpininkų skaičiumi. Kadangi priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali reikalauti, kad mokėjimo įstaigos teiktų ataskaitas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 2 dalį dėl tos valstybės narės teritorijoje vykdomos veiklos, ta institucija turi priemonių gauti informaciją, reikalingą tokiems kriterijams taikyti. Todėl tas ribas reikėtų nustatyti papildant Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį;

(2)

jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį valstybė narė reikalauja, kad būtų paskirtas pagrindinis kontaktinis punktas, tas pagrindinis kontaktinis punktas visų pirma turėtų užtikrinti tinkamą ryšių palaikymą ir informacijos teikimą apie tai, kaip priimančiojoje valstybėje narėje laikomasi tos direktyvos III ir IV antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų, be kita ko, skiriančiosios mokėjimo įstaigos įsipareigojimus teikti informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Jis taip pat turėtų tapti pagrindiniu skiriančiosios mokėjimo įstaigos ir buveinės bei priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų ryšių palaikymo koordinatoriumi, siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas mokėjimo paslaugų veiklos, kuri vykdoma per tarpininkus priimančiojoje valstybėje narėje remiantis įsisteigimo teise, priežiūrai vykdyti. Siekdama to tikslo, mokėjimo įstaiga turėtų užtikrinti, kad pagrindinis kontaktinis punktas turėtų reikiamų išteklių ir prieigą prie atitinkamų teiktinų duomenų, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal Direktyvą (ES) 2015/2366;

(3)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(4)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagrindinio kontaktinio punkto paskyrimo tikslingumo nustatymo kriterijai

Taikant Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį reikalauti, kad mokėjimo įstaigos paskirtų pagrindinį kontaktinį punktą, laikoma tikslinga tik tuo atveju, jeigu tenkinamas vienas ar daugiau iš šių kriterijų:

a)

bendras tarpininkų, per kuriuos mokėjimo įstaiga teikia bet kurią Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede nurodytą mokėjimo paslaugą priimančiojoje valstybėje narėje remdamasi įsisteigimo teise, skaičius yra 10 arba šį skaičių viršija;

b)

mokėjimo operacijų, įskaitant mokėjimo operacijas, inicijuotas teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugas, kurias atliko mokėjimo įstaiga priimančiojoje valstybėje narėje per paskutiniuosius finansinius metus per tarpininkus, kurie buvo priimančiojoje valstybėje narėje ir veikė remdamiesi įsisteigimo teise arba laisve teikti paslaugas, bendra vertė viršija 3 mln. EUR ir mokėjimo įstaiga, remdamasi įsisteigimo teise, yra įdarbinusi bent du iš tų tarpininkų;

c)

mokėjimo operacijų, kurias atliko mokėjimo įstaiga priimančiojoje valstybėje narėje per paskutiniuosius finansinius metus per tarpininkus, kurie buvo priimančiojoje valstybėje narėje ir veikė remdamiesi įsisteigimo teise arba laisve teikti paslaugas, bendras skaičius viršija 100 000, įskaitant mokėjimo operacijų, inicijuotų teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugas, skaičių, ir mokėjimo įstaiga, remdamasi įsisteigimo teise, yra įdarbinusi bent du iš tų tarpininkų.

2 straipsnis

Pagrindinio kontaktinio punkto funkcijos

1.   Pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį paskirtas pagrindinis kontaktinis punktas vykdo kiekvieną iš šių funkcijų:

a)

jis vienintelis teikia ir renka informaciją apie paslaugas, kurios priimančiojoje valstybėje narėje teikiamos per tarpininkus remiantis įsisteigimo teise, kad skiriančioji mokėjimo įstaiga galėtų vykdyti įsipareigojimą teikti informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 2 dalį;

b)

jis yra vienintelis skiriančiosios mokėjimo įstaigos kontaktinis punktas palaikant ryšius su buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingomis institucijomis dėl mokėjimo paslaugų, kurios priimančiojoje valstybėje narėje teikiamos per tarpininkus remiantis įsisteigimo teise, be kita ko, pateikiant kompetentingoms institucijoms jų prašomus dokumentus ir informaciją;

c)

jis sudaro palankesnes sąlygas kompetentingoms institucijoms atlikti skiriančiosios mokėjimo įstaigos tarpininkų, vykdančių veiklą priimančiojoje valstybėje narėje remiantis įsisteigimo teise, patikrinimus vietoje ir įgyvendinti bet kurias buveinės ar priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 priimtas priežiūros priemones.

2.   Mokėjimo įstaigos užtikrina, kad pagrindinis kontaktinis punktas turėtų reikiamus išteklius ir prieigą prie visų duomenų, būtinų Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalyje ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms funkcijoms vykdyti.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 35.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


9.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1424

2020 m. spalio 8 d.

kuriuo dėl 2020 m. viršutinių biudžeto ribų, taikomų tam tikroms tiesioginės paramos sistemoms Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Kroatijoje, Liuksemburge ir Portugalijoje, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1017

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (1), ypač į jo 22 straipsnio 1 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 42 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 3 dalį, 51 straipsnio 4 dalį ir 53 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/1017 (2) tam tikroms tiesioginių išmokų sistemoms nustatytos 2020 m. metinės viršutinės biudžeto ribos;

(2)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1017 nustatytos metinės viršutinės biudžeto ribos grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/756 (3), II priede nustatytomis nacionalinėmis viršutinėmis ribomis. Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/756 įtraukti valstybių narių sprendimai dėl lėšų pervedimo tarp tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros ramsčių 2020 kalendoriniais metais, priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnį;

(3)

tačiau Belgija, Bulgarija, Danija, Kroatija, Liuksemburgas ir Portugalija pranešė, kad, siekdamos sušvelninti COVID-19 pandemijos padarinius ir sumažinti dėl jų žemės ūkio sektoriui kylančius sunkumus, peržiūrėjo savo sprendimus dėl lėšų pervedimo tarp ramsčių. Todėl, atsižvelgiant į peržiūrėtų sprendimų ir sumų, apie kuriuos pranešta, poveikį, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II priede nustatytos atitinkamos viršutinės ribos iš dalies pakeistos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/1314 (4);

(4)

2020 m. metinės viršutinės biudžeto ribos grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II priede nustatytomis nacionalinėmis viršutinėmis ribomis, todėl pakeitus nacionalines viršutines ribas reikia pakeisti atitinkamų valstybių narių metines viršutines biudžeto ribas. Be to, kai kurios valstybės narės peržiūrėjo ir tam tikras įvairioms sistemoms paskirstytas sumas, kiek tai būtina atsižvelgiant į lankstumo peržiūrą;

(5)

siekiant atsižvelgti į tuos pokyčius, turėtų būti perskaičiuotos atitinkamoms valstybėms narėms 2020 kalendoriniams metams nustatytos bazinės išmokos sistemos, vienkartinės išmokos už plotus sistemos, perskirstymo išmokos, išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, jaunųjų ūkininkų sistemos ir savanoriškos susietosios paramos viršutinės biudžeto ribos;

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1017 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiuo reglamentu atliekami pakeitimai daro poveikį Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1017, kuris taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d., taikymui, todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1017 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 608.

(2)  2020 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1017, kuriuo nustatomos 2020 m. viršutinės biudžeto ribos, taikomos tam tikroms tiesioginės paramos sistemoms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013 (OL L 225, 2020 7 14, p. 1).

(3)  2020 m. balandžio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/756, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II ir III priedai (OL L 179, 2020 6 9, p. 1).

(4)  2020 m. liepos 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1314, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II ir III priedų nuostatos dėl tam tikrų valstybių narių 2020 kalendorinių metų tiesioginių išmokų nacionalinių ir grynųjų viršutinių ribų (OL L 307, 2020 9 22, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1017 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

I punkte Belgijai, Danijai, Kroatijai, Liuksemburgui ir Portugalijai skirti įrašai pakeičiami taip:

„Belgija

225 124

Danija

522 054

Kroatija

157 075

Liuksemburgas

24 004

Portugalija

290 208 “

2)

II punkte Bulgarijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Bulgarija

412 836 “

3)

III punkte Bulgarijai, Kroatijai ir Portugalijai skirti įrašai pakeičiami taip:

„Bulgarija

60 844

Kroatija

34 828

Portugalija

55 320 “

4)

IV punkte Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Liuksemburgui ir Portugalijai skirti įrašai pakeičiami taip:

„Belgija

151 580

Bulgarija

260 016

Kroatija

104 484

Liuksemburgas

10 583

Portugalija

205 307 “

5)

VI punkte Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Liuksemburgui ir Portugalijai skirti įrašai pakeičiami taip:

„Belgija

9 563

Bulgarija

3 016

Kroatija

6 966

Liuksemburgas

529

Portugalija

13 687 “

6)

VII punkte Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Liuksemburgui ir Portugalijai skirti įrašai pakeičiami taip:

„Belgija

10 105

Bulgarija

17 334

Kroatija

6 966

Liuksemburgas

706

Portugalija

13 687 “

7)

VIII punkte Belgijai, Bulgarijai, Danijai, Kroatijai ir Portugalijai skirti įrašai pakeičiami taip:

„Belgija

83 510

Bulgarija

130 008

Danija

32 863

Kroatija

52 242

Portugalija

134 204 “


9.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1425

2020 m. spalio 8 d.

kuriuo biocidinių produktų grupei „PeridoxRTU Product Family“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugsėjo 26 d. bendrovė „Contec Europe“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti biocidinių produktų grupei „PeridoxRTU Product Family“ (produktai priskiriami 2-o tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) autorizacijos liudijimą ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Belgijos kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-HT057172-25;

(2)

biocidinių produktų grupėje „PeridoxRTU Product Family“ kaip veikliosios medžiagos yra peroksiacto rūgšties, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą;

(3)

2019 m. rugpjūčio 27 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinimo ataskaitą ir atlikto vertinimo išvadas;

(4)

2020 m. balandžio 7 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę (2), įskaitant biocidinių produktų grupės charakteristikų santraukos projektą, ir galutinę biocidinių produktų grupės „PeridoxRTU Product Family“ vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5)

nuomonėje padaryta išvada, kad „PeridoxRTU Product Family“ yra biocidinių produktų grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte, kad jai gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, ji atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas;

(6)

2020 m. balandžio 27 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(7)

Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad yra tinkama suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą biocidinių produktų grupei „PeridoxRTU Product Family“;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „Contec Europe“ suteikiamas biocidinių produktų grupės „PeridoxRTU Product Family“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0023658-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2020 m. spalio 29 d. iki 2030 m. rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2020 m. kovo 5 d. ECHA nuomonė dėl „PeridoxRTU Product Family“ Sąjungos autorizacijos liudijimo (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PRIEDAS

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

PeridoxRTU Product Family

2 produkto tipas – Dezinfekcijos priemonės ir algicidai, kurie nėra skirti tiesiogiai naudoti žmonėms ar gyvūnams (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0023658-0000

R4BP objekto numeris: EU-0023658-0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1.   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.   Grupės pavadinimas

Pavadinimas

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)

PT 02 – Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

1.3.   Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Pavadinimas

Contec Europe

Adresas

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0023658-0000

R4BP objekto numeris

EU-0023658-0000

Autorizacijos liudijimo data

2020 m. spalio 29 d.

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

2030 m. rugsėjo 30 d.

1.4.   Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Gamintojo adresas

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto, Jungtinės Amerikos Valstijos

Gamybos vieta

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto, Jungtinės Amerikos Valstijos

724 Phillips Rd 411, AR 72 342 Helena, Jungtinės Amerikos Valstijos

1.5.   Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

Peroksiacto rūgštis

Gamintojo pavadinimas

Evonik Peroxid GmbH

Gamintojo adresas

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein, Austrija

Gamybos vieta

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein, Austrija

2.   PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1.   Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Ne mažesnis nei

Ne didesnis nei

Peroksiacto rūgštis

 

Veiklioji medžiaga

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Neveiklioji medžiaga

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Neveiklioji medžiaga

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacija (-os)

AL – Bet koks kitas skystis

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1

1.   PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.   Produkto charakteristikų metasantraukos 1 identifikatorius

Identifikatorius

Contec PeridoxRTU

1.2.   Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris

1-1

1.3.   Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)

PT 02 – Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

2.   PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 SUDĖTIS

2.1.   Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos 1 sudėtį

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Ne mažesnis nei

Ne didesnis nei

Peroksiacto rūgštis

 

Veiklioji medžiaga

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Neveiklioji medžiaga

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Neveiklioji medžiaga

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 nurodyto mišinio tipas (-ai)

Formuliacija (-os)

AL – Bet koks kitas skystis

3.   PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Gali ėsdinti metalus.

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Neįkvėpti garų.

Neįkvėpti aerozolio.

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Kruopščiai nusiplauti rankas po naudojimo.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Dėvėti apsauginius drabužius.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Naudoti klausos apsaugos priemones.

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Specialus gydymas (žr. informaciją šioje etiketėje).

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Laikyti užrakintą.

Turinį išpilti (išmesti į) pagal vietos / regiono / nacionalinius / tarptautinius teisės aktus (nurodyti).

Talpyklą išpilti (išmesti į) pagal vietos / regiono / nacionalinius / tarptautinius teisės aktus (nurodyti).

4.   PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1.   Naudokite aprašymą

1 lentelė. Naudojimas # 1 – Naudojimas užpurškiant skysčio ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir paskirstant skystį paviršiuje šluoste

Produkto tipas

PT 02 – Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Švarių, kietų neporingų sanitarinių patalpų paviršių, nesusijusių su maisto ar pašarų ruošimo zonomis, dezinfekavimas užpurškiant ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir ja paskirstant paviršiuje.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos

Bendrinis pavadinimas: Bakterijos

Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Grybai

Bendrinis pavadinimas: Grybai

Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Mielės

Bendrinis pavadinimas: Mielės

Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Bakterijų sporos

Bendrinis pavadinimas: Bakterijų sporos

Vystymo stadija: Bakterijų sporos|Bakterijos

Naudojimo sritis

Vidaus

Švarių, kietų neporingų sanitarinių patalpų paviršių, nesusijusių su maisto ar pašarų ruošimo zonomis, dezinfekavimas užpurškiant ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir ja paskirstant paviršiuje.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas

Užpurkšti ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir ja paskirstyti skystį paviršiuje.

Būtina užtikrinti, kad biocidinis produktas tolygiai pasiskirstytų.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas

50,0 mL/m2 – paruoštas naudoti produktas

Įsitikinti, kad paviršius būtų tolygiai padengtas produktu, ir palikti veikti reikiamą laiką.

Sąlyčio trukmė bakterijoms – 2 minutės.

Sąlyčio trukmė grybams, mielėms ir bakterijų sporoms – 3 minutės.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

900 ml didelio tankio polietileno (DTPE) butelis, tiekiamas su polipropileniniu užsukamu dangteliu, kuris pakeičiamas polipropileniniu purškikliu.

4.1.1.   Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudoti tik ant pastebimai švarių paviršių. Prieš dezinfekavimą būtina nuvalyti. Prieš dezinfekuodami, fiziškai pašalinti teršalus nuo paviršiaus, naudojant tinkamą sanitarinėms patalpoms skirtą šluostę ir rekomenduojamą valymo techniką – taip užtikrinama optimali užteršimo kontrolė.

Purkšti tiesiai ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės. Šluoste paskirstyti skystį paviršiuje.

Įsitikinti, kad paviršius būtų tolygiai padengtas produktu ir palikti veikti reikiamą laiką, kad būtų sunaikintos bakterijos, grybai, mielės ir bakterijų sporos.

Nenaudoti daugiau kaip 50 ml/m2.

Palikti veikti reikiamą laiką ir po to sausai nušluostyti.

Naudoti kambario temperatūroje (20 ± 2 °C).

Siekiant sumažinti sąveiką su produktu, būtina naudoti sanitarinėms patalpoms skirtą šluostę iš tinkamų medžiagų.

Naudotas šluostes būtina išmesti į uždarą talpyklą.

4.1.2.   Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dirbant su produktu, mūvėti apsaugines chemikalams atsparias pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones (pirštinių medžiagą produkto informaciniuose dokumentuose turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas).

Reikia dėvėti apsauginį kombinezoną, nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą produkto informaciniuose dokumentuose turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dirbant su produktu, ventiliacijos greitis turi būti ne mažesnis kaip 20/val.

Produktas turi būti naudojamas tik mažiems paviršiams dezinfekuoti.

4.1.3.   Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina šiluma, ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Palaikyti atvirus kvėpavimo takus. Atlaisvinti aptemptus drabužius, pvz., apykaklę, kaklaraištį ar diržą. Kai sunku kvėpuoti, tinkamai parengti darbuotojai gali padėti nukentėjusiajam duodami deguonies. Kreiptis į gydytoją. Paguldyti sąmonės netekusį asmenį ant šono į atsigavimo padėtį ir įsitikinti, kad jis gali kvėpuoti.

Patekus ant odos: svarbu medžiagą nedelsiant pašalinti nuo odos. Nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Toliau skalauti mažiausiai 15 minučių ir kreiptis į gydytoją. Cheminius nudegimus turi gydyti gydytojas.

Patekus į akis: nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Netrinti akies. Jei yra kontaktiniai lęšiai, išimti juos ir plačiai išplėsti akių vokus. Toliau skalauti mažiausiai 15 minučių ir kreiptis į gydytoją.

Prarijus: kruopščiai išskalauti burną vandeniu. Duoti išgerti kelias mažas stiklines vandens arba pieno. Nebeduoti, jei nukentėjusiajam pasidaro bloga, nes vėmimas gali būti pavojingas. Niekada neduoti nieko į burną sąmonės netekusiam asmeniui. Paguldyti sąmonės netekusį asmenį ant šono į atsigavimo padėtį ir įsitikinti, kad jis gali kvėpuoti. Stebėti nukentėjusįjį. Kreiptis į gydytoją, jei simptomai sunkūs arba nepraeina.

Nurodymas apie bet kokios skubios medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: gydyti simptomiškai.

Ekologinės atsargumo priemonės: neleisti patekti į dirvožemį, griovius, kanalizaciją, vandentakius ir (arba) požeminius vandenis. Išsiliejus ar išleidus į natūralius vandentakius, gali žūti vandens organizmai.

Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros, taikant avarijų likvidavimo priemones: evakuoti zoną.

Laikytis prieš vėją nuo išsiliejimo. Vėdinti nutekėjimo ar išsiliejimo vietą. Valymo darbuose gali dalyvauti tik parengti ir tinkamai apsaugoti darbuotojai. Naudoti tinkamą apsauginę įrangą.

Izoliavimo ir valymo būdai bei priemonės: vengti sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Valant išsiliejusią medžiagą, visada dėvėti tinkamas apsaugines priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugą, pirštines ir apsauginius drabužius. Priklausomai nuo išsiliejusio skysčio kiekio ir vėdinimo gali prireikti autonominio kvėpavimo aparato ar respiratoriaus bei absorbentų.

Maži išsiliejimai: dėvėti tinkamas apsaugines priemones ir uždengti skystį absorbuojančiąja medžiaga. Medžiagą ir ją sugėrusius nešvarumus surinkti į polietileno maišus, juos sandariai užrišti ir sudėti į statinę, kad būtų galima nuvežti į patvirtintą šalinimo vietą. Likusią išsiliejusią medžiagą nuplauti vandeniu, kad susilpnėtų kvapas, ir išleisti plovimo vandenį į komunalinę ar pramoninę kanalizaciją, o ne į natūralų vandentakį.

Dideli išsiliejimai: nosies ir kvėpavimo takų dirginimo atveju nedelsiant išeiti iš patalpos. Išsiliejimą valantys darbuotojai turi būti atitinkamai parengti ir aprūpinti autonominiu kvėpavimo aparatu arba oficialiai patvirtintu ar sertifikuotu ištisiniu respiratoriumi su organinių garų kasete, pirštinėmis ir nepralaidžiais drabužiais, įskaitant guminius batus arba batų apsaugą.

4.1.4.   Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šalinant šį biocidinį produktą, kai jis nenaudotas ir neužterštas, pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3) jis turi būti laikomas pavojingomis atliekomis. Bet kokia šalinimo praktika turi atitikti visus nacionalinius ir regionų įstatymus bei visus savivaldos ar vietos įstatymus, reglamentuojančius pavojingas atliekas.

Neišpilti į kanalizaciją, ant žemės arba į vandens telkinį. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Priimtina praktika yra sudeginti aukštoje temperatūroje.

Talpyklų negalima pakartotinai užpildyti. Talpyklų pakartotinai nenaudoti ir neužpildyti. Talpyklas išskalauti vandeniu tris kartus arba taikant slėgį netrukus po ištuštinimo. Jas galima pasiūlyti biocidinių produktų pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui arba jas galima pradurti ir šalinti sanitariniame sąvartyne ar pagal kitą šalies ir vietos institucijų patvirtintą tvarką. Skystąsias nuotekas, likusias po panaudotų talpyklų skalavimo, išsiųsti į patvirtintą atliekų tvarkymo įmonę.

4.1.5.   Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti šį gaminį sandariai uždarytoje gamintojo talpykloje.

Konteineris turi būti sandėliuojamas ir transportuojamas vertikalioje padėtyje, kad neišsipiltų turinys.

Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Neužšaldyti.

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Galiojimo laikas – 12 mėnesių (neatidarius).

4.2.   Naudokite aprašymą

2 lentelė. Naudojimas # 2 – Naudojimas supilant skystį į talpyklą, o tada tinkamu (-a) sanitarinėms patalpoms skirtu (-a) šluostu / šluoste paskirstant skystį paviršiuje

Produkto tipas

PT 02 – Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Švarių, kietų neporingų sanitarinių patalpų paviršių, nesusijusių su maisto ar pašarų ruošimo zonomis, dezinfekavimas supylus į talpyklą, o tada tinkamu (-a) sanitarinėms patalpoms skirtu (-a) šluostu / šluoste paskirstant skystį paviršiuje.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos

Bendrinis pavadinimas: Bakterijos

Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Grybai

Bendrinis pavadinimas: Grybai

Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Mielės

Bendrinis pavadinimas: Mielės

Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Bakterijų sporos

Bendrinis pavadinimas: Bakterijų sporos

Vystymo stadija: Bakterijų sporos|Bakterijos

Naudojimo sritis

Vidaus

Švarių, kietų neporingų sanitarinių patalpų paviršių, nesusijusių su maisto ar pašarų ruošimo zonomis, dezinfekavimas supylus į talpyklą, o tada tinkamu (-a) sanitarinėms patalpoms skirtu (-a) šluostu / šluoste paskirstant skystį paviršiuje.

Naudojimo metodas (-ai)

Užliejimas

Supilti į talpyklą ir tada paskirstyti tinkamu (-a) sanitarinėms patalpoms skirtu (-a) šluostu / šluoste.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas

50,0 mL/m2 – paruoštas naudoti produktas

Įsitikinti, kad paviršius būtų tolygiai padengtas produktu, ir palikti veikti reikiamą laiką.

Sąlyčio trukmė bakterijoms – 2 minutės.

Sąlyčio trukmė grybams, mielėms ir bakterijų sporoms – 3 minutės.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

3 750 ml DTPE butelis su polipropileniniu užsukamu dangteliu

900 DTPE butelis, tiekiamas su polipropileninis užsukamas dangtelis, kuris pakeičiamas polipropileniniu dviejų padėčių dangteliu

4.2.1.   Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudoti tik ant pastebimai švarių paviršių. Prieš dezinfekavimą būtina nuvalyti. Prieš dezinfekuojant, fiziškai pašalinti teršalus nuo paviršiaus, naudojant tinkamą sanitarinėms patalpoms skirtą šluostą / šluostę ir rekomenduojamą valymo techniką – taip užtikrinama optimali užteršimo kontrolė.

Supilti produktą į talpyklą, o tada šluostu paskirstyti paviršiuje.

Įsitikinti, kad paviršius būtų tolygiai padengtas produktu ir palikti veikti reikiamą laiką, kad būtų sunaikintos bakterijos, grybai, mielės ir bakterijų sporos. Nenaudoti daugiau kaip 50 ml/m2.

Palikti veikti reikiamą laiką ir po to sausai nušluostyti. Naudoti kambario temperatūroje (20 ± 2 °C).

Siekiant sumažinti sąveiką su produktu, būtina naudoti sanitarinėms patalpoms skirtą šluostę ir šluostą iš tinkamų medžiagų.

Naudotas šluostes būtina išmesti į uždarą talpyklą.

4.2.2.   Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dirbant su produktu, mūvėti apsaugines chemikalams atsparias pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones (pirštinių medžiagą produkto informaciniuose dokumentuose turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas).

Reikia dėvėti apsauginį kombinezoną, nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą produkto informaciniuose dokumentuose turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant produktą, privaloma taikyti technines ar inžinerines valdymo priemones, kad būtų pašalintos ore esančios liekanos (pvz., patalpų vėdinimas arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija (VIV)). Privalomas minimalus vėdinimo greitis – 100 kartų pakeisti orą per valandą.

Prieš leidžiant darbuotojams į eiti į apdorotas zonas po paviršių dezinfekcijos, privaloma taikyti technines ar inžinerines valdymo priemones, kad būtų pašalintos ore esančios liekanos (pvz., vėdinimas arba VIV). Jei reikia, būtina nustatyti pakankamos trukmės laukimo ribą, kad praeitų pakankamai laiko ore esančioms liekanoms pašalinti.

4.2.3.   Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina šiluma, ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Palaikyti atvirus kvėpavimo takus. Atlaisvinti aptemptus drabužius, pvz., apykaklę, kaklaraištį ar diržą. Kai sunku kvėpuoti, tinkamai parengti darbuotojai gali padėti nukentėjusiajam duodami deguonies. Kreiptis į gydytoją. Paguldyti sąmonės netekusį asmenį ant šono į atsigavimo padėtį ir įsitikinti, kad jis gali kvėpuoti.

Patekus ant odos: svarbu medžiagą nedelsiant pašalinti nuo odos. Nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Toliau skalauti mažiausiai 15 minučių ir kreiptis į gydytoją. Cheminius nudegimus turi gydyti gydytojas.

Patekus į akis: nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Netrinti akies. Jei yra kontaktiniai lęšiai, išimti juos ir plačiai išplėsti akių vokus. Toliau skalauti mažiausiai 15 minučių ir kreiptis į gydytoją.

Prarijus: kruopščiai išskalauti burną vandeniu. Duoti išgerti kelias mažas vandens arba pieno stiklines. Nebeduoti, jei nukentėjusiajam pasidaro bloga, nes vėmimas gali būti pavojingas. Niekada neduoti nieko į burną sąmonės netekusiam asmeniui. Paguldyti sąmonės netekusį asmenį ant šono į atsigavimo padėtį ir įsitikinti, kad jis gali kvėpuoti. Stebėti nukentėjusįjį. Kreiptis į gydytoją, jei simptomai sunkūs arba nepraeina.

Nurodymas apie bet kokios skubios medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: gydyti simptomiškai.

Ekologinės atsargumo priemonės: neleisti patekti į dirvožemį, griovius, kanalizaciją, vandentakius ir (arba) požeminius vandenis. Išsiliejus ar išleidus į natūralius vandentakius, gali žūti vandens organizmai.

Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros, taikant avarijų likvidavimo priemones: evakuoti zoną.

Laikytis prieš vėją nuo išsiliejimo. Vėdinti nutekėjimo ar išsiliejimo vietą. Valymo darbuose gali dalyvauti tik parengti ir tinkamai apsaugoti darbuotojai. Naudoti tinkamą apsauginę įrangą.

Izoliavimo ir valymo būdai bei priemonės: vengti sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Valant išsiliejusią medžiagą, visada dėvėti tinkamas apsaugines priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugą, pirštines ir apsauginius drabužius. Priklausomai nuo išsiliejusio skysčio kiekio ir vėdinimo gali prireikti autonominio kvėpavimo aparato ar respiratoriaus bei absorbentų.

Maži išsiliejimai: dėvėti tinkamas apsaugines priemones ir uždengti skystį absorbuojančiąja medžiaga. Medžiagą ir ją sugėrusius nešvarumus surinkti į polietileno maišus, juos sandariai užrišti ir sudėti į statinę, kad būtų galima nuvežti į patvirtintą šalinimo vietą. Likusią išsiliejusią medžiagą nuplauti vandeniu, kad susilpnėtų kvapas, ir išleisti plovimo vandenį į komunalinę ar pramoninę kanalizaciją, o ne į natūralų vandentakį.

Dideli išsiliejimai: nosies ir kvėpavimo takų dirginimo atveju nedelsiant išeiti iš patalpos. Išsiliejimą valantys darbuotojai turi būti atitinkamai parengti ir aprūpinti autonominiu kvėpavimo aparatu arba oficialiai patvirtintu ar sertifikuotu ištisiniu respiratoriumi su organinių garų kasete, pirštinėmis ir nepralaidžiais drabužiais, įskaitant guminius batus arba batų apsaugą.

4.2.4.   Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šalinant šį biocidinį produktą, kai jis nenaudotas ir neužterštas, pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3) jis turi būti laikomas pavojingomis atliekomis. Bet kokia šalinimo praktika turi atitikti visus nacionalinius ir regionų įstatymus bei visus savivaldos ar vietos įstatymus, reglamentuojančius pavojingas atliekas.

Neišpilti į kanalizaciją, ant žemės arba į vandens telkinį. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Priimtina praktika yra sudeginti aukštoje temperatūroje.

Talpyklų negalima pakartotinai užpildyti. Talpyklų pakartotinai nenaudoti ir neužpildyti. Talpyklas išskalauti vandeniu tris kartus arba taikant slėgį netrukus po ištuštinimo. Jas galima pasiūlyti biocidinių produktų pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui arba jas galima pradurti ir šalinti sanitariniame sąvartyne ar pagal kitą šalies ir vietos institucijų patvirtintą tvarką. Skystąsias nuotekas, likusias po panaudotų talpyklų skalavimo, išsiųsti į patvirtintą atliekų tvarkymo įmonę.

4.2.5.   Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti šį produktą sandariai uždarytoje gamintojo talpykloje.

Konteineris turi būti sandėliuojamas ir transportuojamas vertikalioje padėtyje, kad neišsipiltų turinys.

Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Neužšaldyti.

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Galiojimo laikas – 12 mėnesių (neatidarius).

5.   BENDRIEJI (1) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1.   Naudojimo instrukcijos

Žr. dalį „Specifinės naudojimo instrukcijos“.

5.2.   Rizikos valdymo priemonės

Žr. dalį „Specifinės rizikos valdymo priemonės“.

5.3.   Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Žr. dalį „Kai taikoma, išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir ekstremalios padėties likvidavimo priemonės siekiant apsaugoti aplinką“.

5.4.   Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. dalį „Kai taikoma, produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos“.

5.5.   Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. dalį „Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis“.

6.   KITA INFORMACIJA

7.   TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 1

7.1.   Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Contec Sterile PeridoxRTU

Rinka: ES

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0023658-0001 1-1

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Peroksiacto rūgštis

 

Veiklioji medžiaga

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Neveiklioji medžiaga

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Neveiklioji medžiaga

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Contec PeridoxRTU

Rinka: ES

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0023658-0002 1-1

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Peroksiacto rūgštis

 

Veiklioji medžiaga

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Neveiklioji medžiaga

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Neveiklioji medžiaga

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 1.


SPRENDIMAI

9.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/1426

2020 m. spalio 7 d.

dėl suderinto 5 875–5 935 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo su saugumu susijusioms intelektinių transporto sistemų (ITS) prietaikoms, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/671/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2020) 6773)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimą dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

intelektinės transporto sistemos (ITS) apima kelių ITS ir miesto geležinkelių ITS. Kelių ITS yra sąveikiosios sistemos, grindžiamos tikralaikiu ryšiu tarp transporto priemonės (įskaitant automobilius, sunkvežimius, dviračius, mopedus, tramvajus, statybos ir žemės ūkio įrenginius, taip pat pėsčiųjų ir dviratininkų įrangą) ir jos aplinkos (kitų transporto priemonių, infrastruktūros ir kt.). Tam tikrais atvejais tokia kelių ITS įranga gali būti naudojama ir ne keliuose (pvz., pramonės, žemės ūkio objektuose ar statybos aikštelėse). Miesto geležinkelių ITS yra bent vienos valdymo ir administravimo sistemos nuolat valdomos viešojo transporto sistemos, kurių paskirtis – sudaryti sąlygas teikti keleivių vežimo vietos, miesto ir priemiesčių linijomis, atskirtomis nuo bendro kelių ir pėsčiųjų eismo, paslaugas. ITS gali padėti labai padidinti transporto sistemos efektyvumą, eismo saugumą ir keliavimo patogumą;

(2)

Komisijos sprendimu 2008/671/EB (2) buvo suderintas 5 875–5 905 MHz (arba 5,9 GHz) dažnių juostos radijo spektro naudojimas su saugumu susijusioms ITS prietaikoms. Jame pripažinta, kad ITS yra labai svarbus integruoto požiūrio į kelių eismo saugumą elementas, nes šių sistemų tikslas – aprūpinti transporto infrastruktūrą ir transporto priemones informacinėmis ir ryšių technologijomis, padedančiomis išvengti galimų pavojingų eismo situacijų ir mažinti avarijų skaičių;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES (3) nustatyta kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities ITS diegimo sistema;

(4)

2016 m. rugsėjo 14 d. priėmusi su Europos gigabitine visuomene (4) susijusių priemonių rinkinį (be kita ko, 5G veiksmų planą (5)) Komisija atkreipė dėmesį į 5G plėtojimo ir diegimo Europoje ir pagrindinių taikymo sričių, visų pirma išmaniojo (susietojo ir automatizuoto) judumo srities, sąsają;

(5)

2016 m. lapkričio 30 d. Komisija paskelbė komunikatą „Europos sąveikiųjų ITS strategija“ (6). Dėl skirtino spektro strategijoje siūloma išlaikyti mažojo nuotolio ryšiu (ITS-G5) grindžiamoms su saugumu susijusioms ITS paslaugoms Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) skirtą spektrą ir remti 5,9 GHz dažnių juostos apsaugos nuo žalingųjų trukdžių priemones. Strategijoje taip pat siūloma užtikrinti, kad įgyvendinant sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimo iniciatyvas būtų pagal ETSI standartus ir procedūras taikomi atitinkami sambūviui užtikrinti skirti trukdžių mažinimo metodai;

(6)

2018 m. gegužės 17 d. Komisija priėmė trečiąjį judumo dokumentų rinkinį (7), kuriuo kelių eismo saugumo strategija įtraukta į platesnę Europos tvaraus judumo ekosistemą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama saugiam, susietam ir netaršiam judumui. Tame dokumentų rinkinyje numatyta, kad savivaldžiai automobiliai ir pažangios susiejimo sistemos turėtų padėti užtikrinti, kad transporto priemonės būtų saugesnės, kad būtų lengviau jomis dalytis ir kad judumo paslaugomis galėtų naudotis daugiau žmonių;

(7)

remdamiesi šia besiformuojančia politine ir reguliavimo sistema valstybės narės ir sektoriaus atstovai įgyvendino įvairių su 5,9 GHz dažnių juostos naudojimu susijusių iniciatyvų, kurių tikslas – kurti ir diegti kelių eismo saugumo prietaikas. Tokių iniciatyvų pavyzdžiai – Ryšio konsorciumas „Car-2-Car“ (8), platforma „C-Roads“ (9), 5G automobilių pramonės asociacijos (5GAA) (10) įsteigimas ir intensyvesnė Trečiosios kartos partnerystės projekto (3GPP) (11) ir standartizacijos institucijų, kaip antai ETSI, veikla. Šių sektoriaus atstovų veiksmų rezultatas – dvi konkuruojančios mažojo nuotolio ryšio tarp transporto priemonių ir jų aplinkos technologijos, būtent – ITS-G5 technologija ir transporto priemonių ryšio su visa aplinka ilgalaikės raidos technologija (LTE-V2X);

(8)

miesto geležinkelių bendruomenė mano, kad norint miesto geležinkelių srityje naudoti ryšiu grindžiamas traukinių eismo valdymo (CBTC) sistemas reikia bent 20 MHz suderinto spektro (12). Tokios sistemos padeda saugiai ir efektyviai valdyti miesto geležinkelių eismą, visų pirma sutrumpinti intervalus tarp traukinių ir taip padidinti viešojo transporto infrastruktūros našumą. Remiantis vietos institucijų išduotais leidimais kai kurioms metro linijoms Sąjungoje jau naudojamos 5 905–5 935 MHz dažnių juostos dalys ar už šios juostos esantis spektras. Todėl siekiant sukurti ir miesto geležinkelių bendrąją rinką bei prisidėti prie Europos aplinkosaugos tikslų svarbu Sąjungos mastu suderinti spektro naudojimą tokioms reikmėms;

(9)

vadovaudamasi Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalimi, Komisija 2017 m. spalio 18 d. įgaliojo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferenciją (CEPT) išnagrinėti galimybę nukelti su saugumu susijusioms ITS skirtos Sąjungos lygmeniu suderintos dažnių juostos (5 875–5 905 MHz) viršutinį kraštą 20 MHz toliau – iki 5 925 MHz – ir leisti šia juosta naudotis ne tik kelių, bet ir kitų rūšių transporto priemonėms, kaip antai miesto geležinkelių, kuriuose naudojamos CBTC sistemos;

(10)

vykdydama šį įgaliojimą, CEPT 2019 m. kovo 11 d. paskelbė ataskaitą (71-oji CEPT ataskaita „ITS 5,9 GHz dažnių juostoje“), kurioje apžvelgiamos su 5,9 GHz dažnių juosta susijusios techninės sąlygos ir galimybė išplėsti šią juostą. Ataskaitoje, be kita ko, siūloma išplėsti ITS apibrėžtį ir suderintai skirti 5 875–5 925 MHz dažnių juostą su saugumu susijusioms ITS prietaikoms, o 5 925–5 935 MHz dažnių juostą – su saugumu susijusioms miesto geležinkelių ITS prietaikoms, atsižvelgiant į nacionalinius koordinavimo su fiksuotąja radijo ryšio tarnyba poreikius ir (arba) atliekant tyrimus bendro naudojimosi sąlygoms nustatyti. Ataskaitoje taip pat siūloma žemiau 5 915 MHz pirmenybę teikti kelių ITS prietaikoms, o aukščiau 5 915 MHz – miesto geležinkelių ITS prietaikoms. Galimybę 5 915–5 925 MHz dažnių juostą naudoti kelių ITS prietaikoms siūloma apriboti – šią juostą leisti naudoti tik ryšiu tarp infrastruktūros objektų ir transporto priemonių (I2V) grindžiamoms kelių ITS prietaikoms ir tik tokiu mastu, kad vis dar būtų galima apsaugoti miesto geležinkelių ITS prietaikų veikimą. 5 915–5 935 MHz dažnių juostos naudojimą miesto geležinkelių ITS siūloma grįsti bendro naudojimosi principu, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir suinteresuotųjų subjektų poreikį naudoti miesto geležinkelių ITS. Koordinuoti dažnių naudojimą nacionaliniu lygmeniu atitinkamais atvejais turėtų padėti individualūs miestų geležinkelių ITS (5 915–5 935 MHz), kelių ITS infrastruktūrai (5 915–5 925 MHz) ir fiksuotajai radijo ryšio tarnybai (aukščiau 5 925 MHz) skirti leidimai;

(11)

suteikdamos galimybę naudotis 5 915–5 935 MHz dažnių juosta miesto geležinkelių ITS kuo anksčiau po to, kai tik bus įmanoma ją paskyrus pagal šį sprendimą, valstybės narės turėtų tinkamai atsižvelgti į esamas kitokiomis techninėmis sąlygomis šią juostą (ar jos dalį) naudojančias miesto geležinkelių sistemas, kad būtų duota pakankamai laiko esamai traukinių ir tinklo įrangai pritaikyti prie suderintų techninių sąlygų;

(12)

darbo, kurį bendradarbiaudama su ETSI atliko CEPT, rezultatai sudaro šio sprendimo techninį pagrindą;

(13)

ir ITS, ir vietiniai radijo ryšio tinklai (RLAN) yra remiami Sąjungos politikos priemonėmis. CEPT rengia aukščiau 5 935 MHz veikiantiems RLAN skirtas technines sąlygas (kaip antai užjuostinio spinduliavimo ribinių verčių reikalavimus ir blokavimo scenarijų), kuriomis siekiama apsaugoti su saugumu susijusių miesto geležinkelių ITS prietaikų veikimą žemiau 5 935 MHz ir su saugumu susijusių kelių ITS veikimą žemiau 5 925 MHz;

(14)

ETSI rengia standartizuotus sprendimus, kuriais užtikrinami bendro naudojimosi kanalais mechanizmai ir pirmenybės teikimo kelių ITS arba miesto geležinkelių ITS prietaikoms taisyklių įgyvendinimas;

(15)

šiuo metu ETSI rengia dvi technines ataskaitas, kurių tikslas – apibrėžti ir įvertinti ITS G5 ir LTE-V2X sambūvio bendrame kanale ir gretimuose kanaluose metodus. Atitinkami standartai gali būti parengti ne anksčiau kaip 2021 m. viduryje, tačiau tai gali užtrukti ir iki 2022 m. vidurio;

(16)

atsižvelgiant į ETSI veiklą šį sprendimą ateityje gali reikėti peržiūrėti;

(17)

šio sprendimo pagrindą turėtų sudaryti Sprendime 2008/671/EB nustatytos ir šiame sprendime išplėtotos taisyklės. Siekiant teisinio aiškumo Sprendimas 2008/671/EB turėtų būti panaikintas;

(18)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Sprendimu Nr. 676/2002/EB įsteigto Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo tikslas – suderinti sąlygas, kuriomis būtų užtikrinama galimybė efektyviai naudoti 5 875–5 935 MHz dažnių juostą su saugumu susijusioms intelektinių transporto sistemų (ITS) prietaikoms.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

intelektinės transporto sistemos (ITS) – įvairios informacinėmis ir ryšių technologijomis (įskaitant apdorojimo, valdymo, vietos nustatymo, ryšių ir elektronikos technologijas) grindžiamos kelių transporto sistemoje ir (arba) miesto geležinkelių transporto sistemoje taikomos sistemos ir teikiamos paslaugos;

2)

kelių intelektinės transporto sistemos (kelių ITS) – bet kurios rūšies kelių transporto priemonėse (taip pat ir kai jos naudojamos ne keliuose) naudojamos intelektinės transporto sistemos, kuriomis užtikrinamas saugus ryšys tarp transporto priemonių (V2V), taip pat tarp infrastruktūros objektų ir transporto priemonių (I2V). Kelių ITS laikomos ir nuo kelių ar pėsčiųjų eismo neatskirtose (kaip antai tramvajų ir lengvojo bėginio transporto) bėgių kelių linijose taikomos ITS;

3)

miesto geležinkelių intelektinės transporto sistemos (miesto geležinkelių ITS) – nuo kelių ir pėsčiųjų eismo atskirtose miesto ar priemiesčių geležinkelio linijose taikomos intelektinės transporto sistemos, nuolat valdomos bent vienos valdymo ir administravimo sistemos;

4)

vidutinė lygiavertė izotropinės spinduliuotės galia (vidutinė EIRP) – didžiausia galią atitinkanti perdavimo pliūpsnio EIRP.

3 straipsnis

1)   Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. paskiria 5 875–5 935 MHz dažnių juostą intelektinėms transporto sistemoms ir nustato, kad 5 925–5 935 MHz diapazonas gali būti naudojamas tik miesto geležinkelių ITS. Tai atlikusios valstybės narės, kai tik tai tampa praktiškai įmanoma, suteikia galimybę naudotis ta dažnių juosta neišimtinėmis teisėmis.

Paskiriant dažnių juostą taikomi priede nustatyti parametrai.

2)   Kad būtų galima užtikrinti prioritetinių prietaikų apsaugą, žemiau 5 915 MHz pirmenybė teikiama kelių ITS prietaikoms, o aukščiau 5 915 MHz – miesto geležinkelių ITS prietaikoms.

3)   Galimybė 5 915–5 925 MHz dažnių juostą naudoti kelių ITS apribojama – šią juostą leidžiama naudoti tik ryšiu tarp infrastruktūros objektų ir transporto priemonių (I2V) grindžiamoms prietaikoms ir, kai tinkama, koordinuojant su miesto geležinkelių ITS.

4)   5 925–5 935 MHz dažnių juosta miesto geležinkelių ITS naudojama bendro naudojimosi principu, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir į poreikį naudoti miesto geležinkelių ITS, be kita ko, užtikrinant koordinavimą su fiksuotąja radijo ryšio tarnyba.

4 straipsnis

Šio sprendimo taikymo sritis ir priemonės peržiūrimos vos tik tokia peržiūra tampa pagrįsta dėl rinkos, standartų ir technologijų pokyčių arba ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

5 straipsnis

Valstybės narės iki 2022 m. rugsėjo 30 d. pateikia Komisijai šio sprendimo 3 straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

6 straipsnis

Sprendimas 2008/671/EB panaikinamas.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Thierry BRETON

Komisijos narys


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimas 2008/671/EB dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5 875–5 905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis (OL L 220, 2008 8 15, p. 24).

(3)  2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (OL L 207, 2010 8 6, p. 1).

(4)  Junglumas – kelias į Europos gigabitinę visuomenę,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access.

(5)  2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos 5G veiksmų planas“ (COM(2016) 588 final).

(6)  2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija – svarbus žingsnis į sąveikųjį, susietąjį ir automatizuotą judumą“ (COM(2016) 766 final).

(7)  2018 m. gegužės 17 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tvarus judumas Europoje: saugus, susietas ir netaršus“ (COM(2018) 293 final).

(8)  https://www.car-2-car.org/.

(9)  https://www.c-roads.eu/platform.html.

(10)  http://5gaa.org/.

(11)  https://www.3gpp.org.

(12)  ETSI techninės ataskaitos 103 111 V1.1.1 (2014–10) dalis „Miesto geležinkelių sistemoms reikalingas 5,9 GHz diapazono spektras“.


PRIEDAS

5 875–5 935 MHz juostoje veikiančioms su saugumu susijusioms intelektinių transporto sistemų prietaikoms taikomi techniniai parametrai

Parametras

Vertė

Didžiausias spektrinis galios tankis (vidutinė EIRP)

23 dBm/MHz

Didžiausia pilnutinė perduodamoji galia (vidutinė EIRP)

33 dBm esant bent 30 dB perduodamosios galios valdymo (angl. Transmit Power Control, TPC) diapazonui

Naudojimosi spektru ir trukdžių mažinimo metodai, kuriais užtikrinamos tinkamos veikimo charakteristikos, taikomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES (1). Pagal Direktyvą 2014/53/ES, jei atitinkami metodai yra aprašyti darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, užtikrinamos veikimo charakteristikos turi būti bent lygiavertės su tais metodais siejamoms veikimo charakteristikoms.

Dažnių suskirstymas

Dažniai skirstomi į 10 MHz dydžio blokus pradedant nuo apatinio juostos krašto –5 875 MHz.

Kelių ITS

Image 1

5 875–5 925 MHz juostoje kelių ITS prietaikoms naudojami kanalai kiekvieno 10 MHz bloko ribose. Kanalo juostos plotis gali būti mažesnis nei 10 MHz.

Miesto geležinkelių ITS

Image 2

5 875–5 915 MHz juostoje miesto geležinkelių ITS prietaikoms naudojami kanalai kiekvieno 10 MHz bloko ribose. Kanalo juostos plotis gali būti mažesnis nei 10 MHz.

5 915–5 935 MHz juostoje miesto geležinkelių ITS prietaikoms naudojamų kanalų juostos plotis turi neviršyti 10 MHz. Punktyrine linija pažymėtas pageidautinas suderintas dažnių suskirstymas, tačiau nacionaliniu lygmeniu gali būti leidžiama naudoti kanalą, kurio vidurys yra 5 925 MHz.


(1)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).