ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 305I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. rugsėjo 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. rugsėjo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1309, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. rugsėjo 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2020/1310, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

5

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

21.9.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 305/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1309

2020 m. rugsėjo 21 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

2020 m. kovo 27 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) Sąjungos vardu paskelbė deklaraciją dėl Libijos, kurioje visos konflikto šalys paragintos gerbti žmogaus teises ir tarptautinę teisę;

(3)

2020 m. gegužės 12 d. vyriausiasis įgaliotinis Sąjungos vardu paskelbė deklaraciją, kurioje nurodyta, kad Sąjunga tebėra pasiryžusi užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi JT ginklų embargo Libijoje. Taip pat pabrėžta, kad reikia dėti visas pastangas siekiant užtikrinti visapusišką ir veiksmingą atitinkamų JT ST rezoliucijų įgyvendinimą, bet kita ko, prie sausumos ir oro sienų su Libija;

(4)

be to, deklaracijoje priminta konflikto šalims, kad jos turi gerbti tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę, ir kad jos pažeidėjai bus patraukti atsakomybėn;

(5)

Taryba tebėra labai susirūpinusi dėl padėties Libijoje ir visų pirma dėl veiksmų, kurie kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Libijoje, įskaitant JT ginklų embargo pažeidimus ir neteisėtus mėginimus kontrabanda gabenti Libijos naftą, taip pat dėl žmogaus teisių pažeidimų;

(6)

šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tebesitęsiantį smurto eskalavimą Libijoje, du asmenys, atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, ir trys subjektai, susiję su JT ginklų embargo pažeidimais, turėtų būti įtraukti į Reglamento (ES) 2016/44 III priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(7)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/44 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugsėjo 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.


PRIEDAS

1)   

Reglamento (ES) 2016/44 III priedo A dalis (Asmenys) papildoma šiais įrašais:

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„20.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

dar žinomas kaip AL-WARFALLI, Mahmud

Gim. data: 1978 m.

Gim. vieta: Werfalla gentis, vakarų Libija arba Elrseefa (Bani Walid) (Bani Validas)

Lytis: vyras

Mahmoud al-Werfalli yra Bengazyje įsikūrusios al-Saiqa brigados vadas (leitenantas). Eidamas šias pareigas al-Werfalli yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žudymus ir egzekucijas, ir tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavo juos vykdant.

Al-Werfalli yra siejamas su trisdešimt trijų asmenų nužudymu keliuose incidentuose, įvykusiuose 2016 m. birželio mėn.–2017 m. liepos mėn., taip pat su masiniu mirties bausmės dešimčiai asmenų įvykdymu 2018 m. sausio 24 d.

2020 9 21

21.

DIAB, Moussa

dar žinomas kaip DIAB, Mousa

Lytis: vyras

Moussa Diab yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant prekybą žmonėmis ir migrantų bei pabėgėlių grobimą, išžaginimą ir žudymą, ir tiesiogiai dalyvavo juos vykdant.

Jis laikė migrantus ir pabėgėlius nelaisvėje neteisėtoje sulaikymo stovykloje netoli Bani Valido; joje su jais buvo elgiamasi nežmoniškai ir žeminančiai. Keli migrantai ir pabėgėliai buvo nužudyti, kai bandė pabėgti iš šios sulaikymo stovyklos.

2020 9 21“

2)   

Reglamento (ES) 2016/44 III priedo B dalis (Subjektai) papildoma šiais įrašais:

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„17.

Sigma Airlines

dar žinoma kaip Sigma Aviation; Air Sigma

Adresas:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan (Kazachstanas)

Tel.: +77272922305

Svetainė: https://airsigma.pro/

Užregistravusio asmens vardas ir pavardė: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

SIGMA Airlines yra komercinė krovinių vežimo oro transportu bendrovė, naudojanti orlaivius, kuriais, kaip nustatyta, buvo pažeistos ginklų embargo Libijoje nuostatos, nustatytos JT ST rezoliucijoje 1970 (2011) ir perkeltos į Sprendimo (BUSP) 2015/1333 1 straipsnį.

JT nustatė, kad Sigma Airlines yra viena iš komercinių krovinių vežimo oro transportu paslaugų teikėjų, kuri vykdo veiklą nesilaikydama JT embargo nuostatų dėl karinių medžiagų perdavimo Libijai.

2020 9 21

18.

Avrasya Shipping

Adresas:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey (Turkija)

Tel.: +90 549 720 1748

El. paštas: info@avrasyashipping.com

Svetainė: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping yra jūrų bendrovė, naudojanti laivą „Cirkin“, kuriuo, kaip nustatyta, buvo pažeistos ginklų embargo Libijoje nuostatos, nustatytos JT ST rezoliucijoje 1970 (2011) ir perkeltos į Sprendimo (BUSP) 2015/1333 1 straipsnį.

Visų pirma „Cirkin“ buvo susietas su 2020 m. gegužės mėn. ir birželio mėn. vykdytu karinių medžiagų vežimu į Libiją.

2020 9 21

19.

Med Wave Shipping

Adresas:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan (Jordanija);

Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan (Jordanija);

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon (Libanas).

Tel.: +962787064121; +96265865550; +96265868550

El. paštas: operation@medwave.co

Med Wave Shipping yra jūrų bendrovė, naudojanti laivą „Bana“, kuriuo, kaip nustatyta, buvo pažeistos ginklų embargo Libijoje nuostatos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1970 (2011) ir perkeltos į Sprendimo (BUSP) 2015/1333 1 straipsnį.

Visų pirma „Bana“ buvo susietas su 2020 m. sausio mėn. vykdytu karinių medžiagų vežimu į Libiją.

2020 9 21“


SPRENDIMAI

21.9.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 305/5


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1310

2020 m. rugsėjo 21 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1), ypač į jo 12 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333;

(2)

2020 m. kovo 27 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) Sąjungos vardu paskelbė deklaraciją dėl Libijos, kurioje visos konflikto šalys paragintos gerbti žmogaus teises ir tarptautinę teisę;

(3)

2020 m. gegužės 12 d. vyriausiasis įgaliotinis Sąjungos vardu paskelbė deklaraciją, kurioje nurodyta, kad Sąjunga tebėra pasiryžusi užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi JT ginklų embargo Libijoje. Taip pat pabrėžta, kad reikia dėti visas pastangas siekiant užtikrinti visapusišką ir veiksmingą atitinkamų JT ST rezoliucijų įgyvendinimą, bet kita ko, prie sausumos ir oro sienų su Libija;

(4)

be to, deklaracijoje priminta konflikto šalims, kad jos turi gerbti tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę, ir kad jos pažeidėjai bus patraukti atsakomybėn;

(5)

Taryba tebėra labai susirūpinusi dėl padėties Libijoje ir visų pirma dėl veiksmų, kurie kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Libijoje, įskaitant JT ginklų embargo pažeidimus ir neteisėtus mėginimus kontrabanda gabenti Libijos naftą, taip pat dėl žmogaus teisių pažeidimų;

(6)

šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tebesitęsiantį smurto eskalavimą Libijoje, du asmenys, atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, ir trys subjektai, susiję su JT ginklų embargo pažeidimais, turėtų būti įtraukti į Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV prieduose pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(7)

todėl Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugsėjo 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.


PRIEDAS

1.   

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II priedo A dalis (Asmenys) papildoma šiais įrašais:

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„17.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

dar žinomas kaip AL-WARFALLI, Mahmud

Gim. data: 1978 m.

Gim. vieta: Werfalla gentis, vakarų Libija arba Elrseefa (Bani Walid) (Bani Validas)

Lytis: vyras

Mahmoud al-Werfalli yra Bengazyje įsikūrusios al-Saiqa brigados vadas (leitenantas). Eidamas šias pareigas al-Werfalli yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žudymus ir egzekucijas, ir tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavo juos vykdant.

Al-Werfalli yra siejamas su trisdešimt trijų asmenų nužudymu keliuose incidentuose, įvykusiuose 2016 m. birželio mėn.–2017 m. liepos mėn., taip pat su masiniu mirties bausmės dešimčiai asmenų įvykdymu 2018 m. sausio 24 d.

2020 9 21

18.

DIAB, Moussa

dar žinomas kaip DIAB, Mousa

Lytis: vyras

Moussa Diab yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant prekybą žmonėmis ir migrantų bei pabėgėlių grobimą, išžaginimą ir žudymą, ir tiesiogiai dalyvavo juos vykdant.

Jis laikė migrantus ir pabėgėlius nelaisvėje neteisėtoje sulaikymo stovykloje netoli Bani Valido; joje su jais buvo elgiamasi nežmoniškai ir žeminančiai. Keli migrantai ir pabėgėliai buvo nužudyti, kai bandė pabėgti iš šios sulaikymo stovyklos.

2020 9 21“

2.   

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 IV priedo A dalis (Asmenys) papildoma šiais įrašais:

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„22.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

dar žinomas kaip AL-WARFALLI, Mahmud

Gim. data: 1978 m.

Gim. vieta: Werfalla gentis, vakarų Libija arba Elrseefa (Bani Walid) (Bani Validas)

Lytis: vyras

Mahmoud al-Werfalli yra Bengazyje įsikūrusios al-Saiqa brigados vadas (leitenantas). Eidamas šias pareigas al-Werfalli yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žudymus ir egzekucijas, ir tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavo juos vykdant.

Al-Werfalli yra siejamas su trisdešimt trijų asmenų nužudymu keliuose incidentuose, įvykusiuose 2016 m. birželio mėn.–2017 m. liepos mėn., taip pat su masiniu mirties bausmės dešimčiai asmenų įvykdymu 2018 m. sausio 24 d.

2020 9 21

23.

DIAB, Moussa

dar žinomas kaip DIAB, Mousa

Lytis: vyras

Moussa Diab yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant prekybą žmonėmis ir migrantų bei pabėgėlių grobimą, išžaginimą ir žudymą, ir tiesiogiai dalyvavo juos vykdant.

Jis laikė migrantus ir pabėgėlius nelaisvėje neteisėtoje sulaikymo stovykloje netoli Bani Valido; joje su jais buvo elgiamasi nežmoniškai ir žeminančiai. Keli migrantai ir pabėgėliai buvo nužudyti, kai bandė pabėgti iš šios sulaikymo stovyklos.

2020 9 21“

3.   

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 IV priedo B dalis (Subjektai) papildoma šiais įrašais:

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„17.

Sigma Airlines

dar žinoma kaip Sigma Aviation; Air Sigma

Adresas:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan (Kazachstanas)

Tel.: +77272922305

Svetainė: https://airsigma.pro/

Užregistravusio asmens vardas ir pavardė: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

SIGMA Airlines yra komercinė krovinių vežimo oro transportu bendrovė, naudojanti orlaivius, kuriais, kaip nustatyta, buvo pažeistos ginklų embargo Libijoje nuostatos, nustatytos JT ST rezoliucijoje 1970 (2011) ir perkeltos į Sprendimo (BUSP) 2015/1333 1 straipsnį.

JT nustatė, kad Sigma Airlines yra viena iš komercinių krovinių vežimo oro transportu paslaugų teikėjų, kuri vykdo veiklą nesilaikydama JT embargo nuostatų dėl karinių medžiagų perdavimo Libijai.

2020 9 21

18.

Avrasya Shipping

Adresas:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey (Turkija)

Tel.: +90 549 720 1748

El. paštas: info@avrasyashipping.com

Svetainė: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping yra jūrų bendrovė, naudojanti laivą „Cirkin“, kuriuo, kaip nustatyta, buvo pažeistos ginklų embargo Libijoje nuostatos, nustatytos JT ST rezoliucijoje 1970 (2011) ir perkeltos į Sprendimo (BUSP) 2015/1333 1 straipsnį.

Visų pirma „Cirkin“ buvo susietas su 2020 m. gegužės ir birželio mėn. vykdytu karinių medžiagų vežimu į Libiją.

2020 9 21

19.

Med Wave Shipping

Adresas:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan (Jordanija);

Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan (Jordanija);

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon (Libanas).

Tel.: +962787064121; +96265865550; +96265868550.

El. paštas: operation@medwave.co

Med Wave Shipping yra jūrų bendrovė, naudojanti laivą „Bana“, kuriuo, kaip nustatyta, buvo pažeistos ginklų embargo Libijoje nuostatos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1970 (2011) ir perkeltos į Sprendimo (BUSP) 2015/1333 1 straipsnį.

Visų pirma „Bana“ buvo susietas su 2020 m. sausio mėn. vykdytu karinių medžiagų vežimu į Libiją.

2020 9 21“