ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 290

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. rugsėjo 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. rugsėjo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1249, kuriuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1267 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams nustatyto galutinio antidempingo muito taikymo sritis išplečiama įtraukiant iš Laoso ir Tailando siunčiamus volframo elektrodus, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Laoso ir Tailando kilmės, ir baigiamas tyrimas dėl importuojamų produktų, siunčiamų iš Indijos, deklaruojamų arba nedeklaruojamų kaip Indijos kilmės

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. rugsėjo 1 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/1250, dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA) ES misijos pajėgų vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020)

14

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

4.9.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1249

2020 m. rugsėjo 2 d.

kuriuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1267 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams nustatyto galutinio antidempingo muito taikymo sritis išplečiama įtraukiant iš Laoso ir Tailando siunčiamus volframo elektrodus, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Laoso ir Tailando kilmės, ir baigiamas tyrimas dėl importuojamų produktų, siunčiamų iš Indijos, deklaruojamų arba nedeklaruojamų kaip Indijos kilmės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Galiojančios priemonės

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 260/2007 (2) (toliau – pradinis reglamentas) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – Kinija) kilmės volframo elektrodams. Buvo nustatyti 17–41 % individualūs antidempingo muitai. Visiems kitiems eksportuojantiems gamintojams taikomas 63,5 % galutinis antidempingo muitas. Šios priemonės toliau vadinamos pradinėmis priemonėmis, o tyrimas, po kurio pradiniu reglamentu buvo nustatytos priemonės, toliau vadinamas pradiniu tyrimu.

(2)

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą (toliau – pirmoji priemonių galiojimo termino peržiūra) Taryba Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 508/2013 (3) importuojamiems Kinijos kilmės volframo elektrodams nustatė galutinį antidempingo muitą.

(3)

Atlikus kitą priemonių galiojimo termino peržiūrą (toliau – paskutinė priemonių galiojimo termino peržiūra) Komisija 2019 m. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1267 (4) importuojamam Kinijos kilmės VE nustatė galutinį pradinių priemonių dydžio antidempingo muitą. Šios priemonės toliau vadinamos galiojančiomis priemonėmis.

1.2.   Ex officio inicijavimas

(4)

Komisija turėjo pakankamai įrodymų, kad importuojamiems Kinijos kilmės volframo elektrodams taikomų antidempingo priemonių buvo vengiama importuojant volframo elektrodus, siunčiamus iš Indijos, Laoso ir Tailando, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indijos, Laoso ir Tailando kilmės.

(5)

Iš valstybių narių pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 6 dalį pateiktų duomenų matyti, kad po pradinio tyrimo labai pasikeitė prekybos, susijusios su eksportu iš Kinijos, Indijos, Laoso ir Tailando į Sąjungą, pobūdis, o to priežastis galėjo būti volframo elektrodams nustatytos priemonės. Nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios ekonominės aplinkybės, išskyrus priemonių nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pokytį. Iš tiesų šį pokytį nulėmė Kinijos kilmės į Sąjungą vežamo nagrinėjamojo produkto perkrovimas Indijoje, Laose ir Tailande, nes, remiantis paskutinės priemonių galiojimo termino peržiūros nustatytais faktais (5), nė vienoje iš, kaip manoma, priemonių vengiančių šalių nėra gamyklų volframo elektrodams gaminti.

(6)

Be to, remiantis Komisijos turimais duomenimis, galiojančių priemonių taisomasis poveikis sumažėjo tiek kiekio, tiek kainų požiūriu.

(7)

Galiausiai, remiantis Komisijos turimais duomenimis, buvo vykdomas iš Indijos, Laoso ir Tailando siunčiamų volframo elektrodų kainos dempingas, palyginti su paskutinėje priemonių galiojimo termino peržiūroje nustatyta normaliąja verte.

(8)

Informavusi valstybes nares ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų inicijuoti tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir nustatyti reikalavimą pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį registruoti importuojamus iš Indijos, Laoso ir Tailando siunčiamus volframo elektrodus, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indijos, Laoso ir Tailando kilmės, Komisija inicijavo tyrimą Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2171 (6) (toliau – inicijavimo reglamentas).

1.3.   Tyrimas

(9)

Komisija Kinijos, Indijos, Laoso ir Tailando valdžios institucijoms, šių šalių eksportuojantiems gamintojams ir prekiautojams, Sąjungos importuotojams ir Sąjungos pramonei pranešė apie tyrimo inicijavimą. Be to, ji paprašė Indijos, Laoso ir Tailando atstovybių Europos Sąjungoje patvirtinti, kad šiose šalyse volframo elektrodai negaminami, arba pateikti Komisijai visų eksportuojančių gamintojų ir (arba) atstovaujančių asociacijų, kurios galėtų būti suinteresuotos dalyvauti tyrime, pavadinimus ir adresus.

(10)

Indijos, Laoso ir Tailando gamintojams ir (arba) eksportuotojams skirtos prašymo netaikyti priemonių formos, Kinijos gamintojams ir (arba) eksportuotojams skirti klausimynai, ir nesusijusiems Sąjungos importuotojams skirti klausimynai buvo paskelbti Prekybos GD svetainėje.

(11)

Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė per inicijavimo reglamente nustatytą terminą raštu pareikšti nuomonę ir prašyti būti išklausytoms. Visoms šalims buvo pranešta, kad nepateikus visos susijusios informacijos arba pateikus neišsamią, melagingą ar klaidinančią informaciją gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis ir išvados daromos remiantis turimais faktais.

(12)

Vienas nesusijęs Sąjungos importuotojas paprašė jį išklausyti, klausymas įvyko 2020 m. liepos 2 d.

(13)

Vienas Laoso gamintojas ir (arba) eksportuotojas pateikė prašymo netaikyti priemonių formą (toliau – klausimyno atsakymas).

(14)

Vienas nesusijęs Sąjungos importuotojas taip pat pateikė klausimyno atsakymą, o kitas nesusijęs Sąjungos importuotojas pateikė raštišką informaciją neužpildydamas klausimyno.

1.4.   Tiriamasis laikotarpis ir ataskaitinis laikotarpis

(15)

Tiriamasis laikotarpis (toliau – TL) apėmė laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Duomenys buvo surinkti siekiant ištirti, be kita ko, prekybos pobūdžio pokyčius nustačius priemones. Surinkta išsamesnių 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d. (ataskaitinio laikotarpio, toliau – AL) duomenų, siekiant išnagrinėti, ar galiojančių priemonių taisomasis poveikis sumažėjo ir ar būta dempingo.

2.   TYRIMO REZULTATAI

2.1.   Bendrosios pastabos

(16)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, priemonių vengimas vertintas paeiliui tiriant:

ar pasikeitė prekybos tarp trečiųjų šalių (Kinijos, Indijos, Laoso ir Tailando) ir Sąjungos pobūdis,

ar šis pasikeitimas įvyko dėl veiksmų, proceso ar veiklos, kuriems pakankamai pagrįsti arba pateisinti nėra jokios kitos priežasties ar ekonominės aplinkybės, išskyrus muito nustatymą,

ar esama žalos įrodymų arba įrodymų, kad muito taisomasis poveikis sumažėjo panašaus produkto kainos ir (arba) kiekio požiūriu, ir

ar esama dempingo įrodymų, grindžiamų paskutinėje priemonių galiojimo termino peržiūroje nustatytomis, jei būtina pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio nuostatas, panašaus produkto normaliosiomis vertėmis.

2.2.   Nagrinėjamasis produktas ir tiriamasis produktas

(17)

Nagrinėjamasis produktas – Kinijos kilmės volframo suvirinimo elektrodai, įskaitant suvirinimo elektrodams skirtas volframo juostas ir strypus, kurių sudėtyje esantis volframas sudaro ne mažiau kaip 94 % masės, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, išilgai supjaustytus arba nesupjaustytus, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8101 99 10 ir ex 8515 90 80 (TARIC kodai 8101991011, 8101991012, 8101991013, 8101991020, 8515908011, 8515908012, 8515908013, 8515908020) (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šiam produktui taikomos galiojančios priemonės.

(18)

Tiriamasis produktas yra toks pat kaip aprašytasis nagrinėjamasis produktas, tačiau siunčiamas iš Indijos, Laoso ir Tailando, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Indijos, Laoso ir Tailando kilmės; jo KN kodai šiuo metu yra tokie patys kaip nagrinėjamojo produkto (toliau – tiriamasis produktas).

(19)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad iš Kinijos į Sąjungą eksportuoti volframo elektrodai ir iš Indijos, Laoso ir Tailando į Sąjungą siunčiami volframo elektrodai turi tokias pačias pagrindines fizines ir technines savybes ir tokią pačią naudojimo paskirtį, todėl pagal pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalį jie laikomi panašiais produktais.

2.3.   Bendradarbiavimo lygis

(20)

Nė vienas Kinijos, Indijos ar Tailando gamintojas ir (arba) eksportuotojas nepateikė klausimyno atsakymų.

(21)

Viena Laoso bendrovė, kurios importas sudarė apie 100 % viso importo iš Laoso į Sąjungą per AL, kaip nurodyta 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje, pateikė prašymą netaikyti priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį. Ši bendrovė yra susijusi su Kinijos eksportuojančiu volframo elektrodų gamintoju. Šios bendrovės bendradarbiavimas pripažintas nepakankamu dėl šių priežasčių:

a)

bendrovė nepateikė informacijos, reikalaujamos prašymo netaikyti priemonių formoje. Bendrovės buvo paprašyta tai padaryti dviejuose raštuose dėl informacijos neišsamumo. Visų pirma bendrovė nepateikė reikalaujamų audituotų finansinių ataskaitų arba atitinkamam mokesčių administratoriui ar įmonių registrui pateiktų finansinių ataskaitų. Iš tikrųjų bendrovė nepateikė jokių finansinių ataskaitų, todėl nebuvo įmanoma atlikti jokio informacijos, pateiktos Komisijai prašymo netaikyti priemonių formoje, kryžminio tikrinimo. Kiti svarbūs nepateikti dalykai – atsargų raida ir ilgalaikio turto sąrašas;

b)

jos patronuojančioji bendrovė Kinijoje nepateikė nei eksportuotojų klausimyno, nei prašymo netaikyti priemonių formos, kaip reikalaujama;

c)

ji pateikė nenuoseklią arba prieštaringą informaciją: pirma, keliuose dokumentuose buvo nurodyta skirtinga per AL iš Kinijos patronuojančiosios bendrovės įsigytų volframo strypų kaina; antra, skirtinguose dokumentuose buvo nurodytas nevienodas per AL nupirktų ir parduotų volframo strypų kiekis; trečia, nepateikta išsamios informacijos apie nurodytą nusidėvėjimą ir darbo sąnaudas. Per tyrimą nustatyta, kad nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas volframo elektrodų gamybai buvo nesuderinamas su volframo elektrodų gamybos pajėgumais ir dirbtinai padidino pagamintų volframo elektrodų vertę. Paprašyta paaiškinti kriterijus, kuriais remdamasi ji apskaičiavo savo nusidėvėjimo sąnaudas, bendrovė atsakė tik nurodžiusi patronuojančiosios bendrovės nusidėvėjimo sąnaudas. Tačiau, kaip minėta pirmiau, patronuojančioji bendrovė nepateikė klausimyno ir neužpildė prašymo netaikyti priemonių formos, o Laoso eksportuotojas nepateikė jokių įrodymų savo tvirtinimui pagrįsti;

d)

ji nepateikė pakankamai išsamios informacijos apie operacijas, atliktas su volframo strypais, įsigytais iš pagrindinio Kinijos tiekėjo;

e)

ji pranešė neturinti apskaitos sistemos;

f)

ji nepateikė atitinkamų darbinių dokumentų ir kitų patvirtinamųjų dokumentų, būtinų prašymo netaikyti priemonių formoje pateiktai informacijai patikrinti.

(22)

Todėl pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 4 dalį 2020 m. gegužės 11 d. Komisija bendrovei nustatė terminą, per kurį ji turi pateikti tam tikrus į sąrašą įtrauktus duomenis, ir pranešė apie ketinimą remtis turimais faktais, jei tie duomenys nebus pateikti.

(23)

Vadovaudamasi Pranešimu dėl COVID-19 protrūkio poveikio antidempingo ir antisubsidijų tyrimams, Komisija nusprendė nerengti tikrinamųjų vizitų bendrovių, kurios paprašė taikyti išimtį dėl COVID-19 protrūkio, patalpose. Atsižvelgdama į bendrovės atsakymą, kuriame ji nepateikė išvardytų esminių dokumentų ir nepašalino nurodytų esminių prieštaravimų, Komisija nusprendė nevykdyti iš pradžių svarstyto nuotolinio kryžminio patikrinimo.

(24)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, nuspręsta, kad bendrovės pateikta informacija yra neišsami ir nepatikima. Todėl Komisija neatsižvelgė į bendrovės pateiktą informaciją ir išvadas padarė remdamasi turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.

(25)

Po faktų atskleidimo pateiktose pastabose bendrovė paaiškino, kad tiriamuoju laikotarpiu ji vykdė gamybos įrenginių perkėlimą iš Kinijos į Laosą ir šis procesas buvo sutrikdytas dėl izoliavimo priemonių, nustatytų dėl viruso. Ji taip pat teigė, kad bendrovės pateiktos standartinės informacijos trūkumus taip pat nulėmė izoliavimo priemonės, nustatytos dėl viruso. Be to, ji pridūrė, kad padėčiai normalizavusis, „(…) visi gamybos etapai bus vykdomi Laose (…)“. Komisija pažymi, kad nepaisant izoliavimo priemonių, nustatytų dėl viruso, bendrovei ir jos patronuojančiajai bendrovei Kinijoje buvo suteikta pakankamai laiko ir galimybių laikantis teisinių terminų pateikti trūkstamą informaciją, kaip paaiškinta ir 21 ir 22 konstatuojamosiose dalyse. Kalbant konkrečiai apie patronuojančiąją bendrovę, atsakymai į klausimyną išvis nebuvo pateikti, nors Komisija to konkrečiai prašė prašymo netaikyti priemonių formoje ir abiejuose raštuose dėl informacijos trūkumo.

(26)

Po faktų atskleidimo Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos atstovybė Sąjungoje išreiškė nusivylimą dėl tyrimo, kuris, pasak atstovybės, buvo atliktas neturint pakankamai informacijos ir neatlikus patikrinimo, išvadų. Komisija pažymi, kad nepaisant COVID-19 protrūkio ir jo pasekmių antidempingo ir antisubsidijų tyrimams, visoms suinteresuotosioms šalims, visų pirma Laoso bendrovei, buvo suteikta pakankamai laiko ir galimybių pateikti informaciją laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.

(27)

Indijos atstovybė Sąjungoje pateikė septynių šalies eksportuojančių gamintojų pavadinimus ir adresus. Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos atstovybė Sąjungoje nurodė tą patį pavadinimą ir adresą, kaip ir bendrovė, pateikusi atsakymą dėl prašymo netaikyti priemonių formos, ir taip pat informavo, kad jos Vyriausybė bendradarbiauja su Vokietijos muitine, renkančia duomenis apie volframo elektrodų eksportą iš šalies. Tailando atstovybė pranešė, kad jos Vyriausybė neturi jokios gamyklos, kuri būtų įtraukta į volframo elektrodų gamintojų sąrašą, tačiau, nepaisant to, Tailando muitinės departamentas nustatė 3 bendroves, kurios nuo 2017 m. iki 2019 m. spalio mėn. (AL pabaigos) eksportavo volframo elektrodus į ES.

(28)

Todėl išvados dėl volframo elektrodų importo iš Kinijos, Indijos, Laoso ir Tailando į Sąjungą ir dėl volframo elektrodų eksporto iš Kinijos į Indiją, Laosą ir Tailandą buvo pagrįstos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį. Naudoti su importu į Sąjungą susiję turimi faktai gauti iš 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos duomenų bazės. Nustatant eksporto iš Kinijos į Indiją, Laosą ir Tailandą apimtį naudota duomenų bazė „Global Trade Atlas“ (toliau – GTA).

(29)

GTA nurodytas kiekis apima didesnę produktų grupę (8 skaitmenų lygį, remiantis Kinijos muitų nomenklatūros kodais) nei nagrinėjamasis produktas. Todėl GTA ataskaitose apie iš Kinijos į Indiją, Laosą ir Tailandą eksportuotus kiekius gali būti nurodyti ir kiti produktai. Tik tiriamojo produkto importo iš Indijos, Laoso ir Tailando į Sąjungą apimtis nurodyta 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje.

2.4.   Prekybos pobūdžio pokytis

2.4.1.   Importas į Sąjungą iš Kinijos, Indijos, Laoso ir Tailando

(30)

1 lentelėje pateikta volframo elektrodų importo iš Kinijos, Indijos, Laoso ir Tailando į Sąjungą raida tiriamuoju laikotarpiu

1 lentelė

Volframo elektrodų importas į ES tiriamuoju laikotarpiu (kilogramais)  (7)

Importas (kg)

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Kinija

138 202  (8)

46 128

51 771

36 188

39 953

56 619

48 188

Viso importo dalis

-

44 %

48 %

56 %

53 %

60 %

49 %

Indija

0  (9)

15 312

3

3 253

2 491

615

2 123

Viso importo dalis

-

14 %

0 %

5 %

3 %

1 %

2 %

Laosas

0  (10)

 

 

 

 

 

6 000 –8 000

Viso importo dalis

-

 

 

 

 

 

7 %

Tailandas

0  (11)

 

29

 

 

 

29

Viso importo dalis

-

 

0 %

 

 

 

0 %

Visas importas

-

105 857

108 589

64 793

75 732

94 958

98 450

Importas (kg)

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

AL

Kinija

46 640

49 343

50 621

53 777

43 086

61 870

57 874

Viso importo dalis

45 %

44 %

48 %

50 %

47 %

60 %

65 %

Indija

9 411

10 730

6 939

5 854

4 633

2 382

1 677

Viso importo dalis

9 %

9 %

7 %

5 %

5 %

2 %

2 %

Laosas

25 000 –28 000

21 000 –23 000

21 000 –23 000

23 000 –25 000

13 000 –15 000

15 000 –17 000

6 000 –8 000

Viso importo dalis

25 %

19 %

21 %

22 %

15 %

16 %

8 %

Tailandas

1 040

793

5 771

12 271

13 311

10 504

13 018

Viso importo dalis

1 %

1 %

5 %

11 %

15 %

10 %

15 %

Visas importas

104 458

112 997

106 440

107 611

91 260

102 563

88 575

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų bazė.

(31)

Volframo elektrodų importas iš Kinijos į Sąjungą tiriamuoju laikotarpiu labai sumažėjo – po to, kai 2007 m. kovo mėn. buvo nustatytos pradinės priemonės, sumažėjo daugiau kaip 67 % Nors kelerius metus iki priemonių galiojimo termino peržiūros datos (2011 ir 2018 m.) importo apimtys šiek tiek padidėjo, nuo 2007 m. iki AL matyti mažėjimo tendencija, o importo į Sąjungą kiekis nuolat buvo maždaug 55 % mažesnis nei 2006 m.

(32)

Šį importo iš Kinijos sumažėjimą didžiąja dalimi kompensavo importo iš Indijos, Laoso ir Tailando padidėjimas vėlesniais metais, ypač nuo 2012 m., kai jie iš esmės pakeitė importą iš Kinijos.

(33)

Dideli tiriamojo produkto kiekiai iš Indijos į Sąjungą pradėti importuoti 2007 m. ir sudarė 14 % viso importo. Nuo 2008 m. importas labai sumažėjo ir visą tiriamąjį laikotarpį iki AL svyravo, o per AL sudarė 1,5 % Sąjungos rinkos dalį (ir mažesnę nei 2 % viso VE importo į Sąjungą dalį).

(34)

Tiriamasis produktas iš Laoso į Sąjungą pradėtas importuoti 2012 m. 2013 m. importas labai padidėjo ir buvo beveik keturis kartus didesnis nei ankstesniais metais. Šie dveji metai taip pat sutampa su importo iš Kinijos sumažėjimu. 2013 m. Laoso importas į Sąjungą sudarė daugiau kaip 50 % importo iš Kinijos. Nors importo iš Laoso apimtis nuo 2017 m. absoliučiais dydžiais sumažėjo, importo apimtis per AL, palyginti su 2012 m., vis dar buvo didesnė 3 % ir vis dar sudarė 8 % viso volframo elektrodų importo į Sąjungą dalį (tai sudarė daugiau kaip 6 % Sąjungos suvartojimo).

(35)

Eksporto sumažėjimą per AL reikėtų vertinti atsižvelgiant į Vokietijos muitinės vadovaujamus tyrimus dėl kelių volframo elektrodų siuntų, 2018 ir 2019 m. importuotų iš Laoso į Sąjungą. Vokietijos muitinė padarė išvadą, kad šios siuntos yra nelengvatinės Kinijos kilmės, ir nurodė surinkti antidempingo muitus. Nesusijęs importuotojas, nors ir nesutiko su Vokietijos muitinės nuomone, savo pastabose patvirtino, kad dėl muitinės sprendimo importo iš Laoso apimtis vėliau sumažėjo.

(36)

Galiausiai tiriamojo produkto importas iš Tailando į Sąjungą 2012–2013 m. labai padidėjo, o nuo 2015 m. nuosekliai didėjo, o 2018 m. kreivė rodo lėtėjimą. Iki 2013 m. Tailando importas į ES nebuvo didelis. Nuo 2015 m. Tailando importas nuolat didėjo ir per AL sudarė 12 % Sąjungos rinkos dalį ir 15 % viso ES volframo elektrodų importo dalį.

2.4.2.   Eksportas iš Kinijos į Indiją, Laosą ir Tailandą

(37)

2 lentelėje pateikta tiriamojo produkto importo iš Kinijos į Indiją, Laosą ir Tailandą raida tiriamuoju laikotarpiu

2 lentelė

Eksporto iš Kinijos apimtis (kilogramais)  (12)

(kg)

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Indija

271 921

202 205

216 648

241 071

438 259

599 228

575 357

Laosas

 

2 415

816

390

1 665

5 452

22 714

Tailandas

66 884

106 907

143 409

137 872

334 519

655 966

567 601

(kg)

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Indija

507 566

582 890

679 305

923 432

976 625

1 510 844

1 215 967

Laosas

18 470

19 488

29 354

26 269

18 158

24 054

8 076

Tailandas

762 681

718 377

550 901

735 516

664 661

714 948

795 232

Šaltinis:„GTA - © 2020 IHS Markit“ (duomenų šaltinis: Kinijos muitinė)

(38)

Eksportas iš Kinijos į Indiją visą laikotarpį didėjo, o nuo 2008 m. iki 2015 m. padidėjo daugiau nei dvigubai. Praėjusiais metais, palyginti su 2017 m., padidėjo dar 24 %

(39)

Eksportas iš Kinijos į Laosą nuo 2008 m. iki 2010 m. sumažėjo, palyginti su 2007 m., tačiau 2012 m. apimtis padidėjo keturis kartus, palyginti su 2011 m. apimtimi. Visais metais importas iš Kinijos viršijo Laoso eksportą į Sąjungą, išskyrus 2013 ir 2014 m., kai eksporto iš Kinijos į Laosą apimtis buvo šiek tiek mažesnė už Laoso eksporto į Sąjungą apimtį. Staigus sumažėjimas (33,3 %) nuo 2018 m. iki 2019 m. atspindi panašų eksporto iš Laoso į Sąjungą apimties sumažėjimą (42 %) tuo pačiu laikotarpiu. Šis apimties sumažėjimas sutapo su tuo, kad Vokietijos muitinės institucijos surinko antidempingo muitus po 35 konstatuojamojoje dalyje minėto tyrimo.

(40)

Galiausiai eksportas iš Kinijos į Tailandą iš pradžių nuo 2006 m. iki 2007 m. padidėjo 60 %, o nuo 2009 m. iki 2011 m. – daugiau nei keturis kartus. 2012, 2015 ir 2017 m. importas šiek tiek sumažėjo, tačiau 2019 m., palyginti su 2012 m., padidėjo 40 % Tiriamuoju laikotarpiu eksportas iš Kinijos į Tailandą bendrai padidėjo 189 %

2.4.3.   Išvada dėl prekybos pobūdžio pokyčio

(41)

Kinijos eksporto į Sąjungą sumažėjimas, tuo pačiu metu padidėjęs eksportas iš Laoso ir Tailando, ypač nuo 2012 m., ir padidėjęs eksportas iš Kinijos į Laosą ir Tailandą yra minėtų šalių ir Sąjungos prekybos pobūdžio pokytis pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį.

(42)

Indijos importas į Sąjungą tiriamuoju laikotarpiu labai svyravo. Nors nuo 2013 iki 2016 m. importas labai padidėjo, 2018 m. ir per AL jis vėl pradėjo mažėti, nors tuo pačiu laikotarpiu importo iš Kinijos į Indiją apimtis augo. Todėl Komisija negalėjo padaryti išvados dėl Indijos ir Sąjungos prekybos pobūdžio pokyčio.

2.5.   Priemonių vengimo veiksmų, kurių negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi ar pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus antidempingo muito nustatymą, pobūdis

(43)

Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad prekybos pobūdžio pokytis būtų susijęs su veiksmais, procesu ar veikla, kurių negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi ar pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus muito nustatymą. Veiksmai, procesas ar veikla apima, be kita ko, produkto, kuriam taikomos galiojančios priemonės, siuntimą per trečiąsias šalis ir gaminio surinkimą iš dalių ir (arba)/užbaigimo operacijas trečiojoje šalyje pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį.

(44)

Atsižvelgiant į tai, kad nė vienas eksportuojantis gamintojas nebendradarbiavo, išvados dėl vengimo veiksmų Indijoje, Laose ir Tailande ir jų pobūdžio turėjo būti padarytos remiantis turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.

2.5.1.   Indija

(45)

Remiantis per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą surinkta informacija, kurią visų pirma pateikė Sąjungos pramonė ir kurios per tą tyrimą neginčijo nė viena suinteresuotoji šalis, volframo elektrodų gamybos įrenginių už Kinijos ir Sąjungos ribų nėra. Tačiau, kaip paaiškinta 27 konstatuojamojoje dalyje, Indijos atstovybė Sąjungoje pateikė septynių šalies eksportuojančių gamintojų pavadinimus ir adresus. Atliekant tyrimą nebendradarbiavo nė viena iš šių bendrovių.

(46)

Neturėdama jokių kitų įrodymų dėl tokių veiksmų, Komisija negalėjo padaryti išvados dėl to, ar iš Indijos į Sąjungą eksportuojamas kiekis yra perkrovimas, ar tikrasis Indijos eksportas.

(47)

Todėl Komisija negalėjo padaryti išvados, ar prekybos su Indija pobūdžio pokytis būtų susijęs su veiksmais, procesu ar veikla, kurių negalima paaiškinti jokiomis kitomis pakankamai pagrįstomis priežastimis ar pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus muito nustatymą.

2.5.2.   Laosas

(48)

Per tyrimą nustatyta, kad Laose yra tik viena bendrovė, susijusi su volframo elektrodų pardavimu Sąjungai. 100 % šios bendrovės akcijų priklauso Kinijos bendrovei, kuriai taikomos galiojančios priemonės (toliau – patronuojančioji bendrovė).

(49)

Bendrovė Laose buvo įsteigta 2012 m. gruodžio 25 d., volframo elektrodus pradėjo gaminti 2013 m. vasario mėn. Šis laikotarpis yra ir 32 konstatuojamojoje dalyje aprašyto prekybos pobūdžio pokyčio pradžia. Kaip jau minėta, iki 2012 m. eksporto iš Laoso į Sąjungą nebuvo. Be to, bendrovės prašymo netaikyti priemonių formoje nurodytas eksporto kiekis sutampa su 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje nurodytu kiekiu, ir tai patvirtina, kad ši bendrovė yra vienintelis eksportuojantis gamintojas Laose, o jos eksportas sudaro 100 % eksporto iš Laoso į ES. Tuo remdamasi Komisija daro išvadą, kad veikla pradėta arba gerokai padidėjo nuo antidempingo tyrimo inicijavimo, kaip reikalaujama 13 straipsnio 2 dalies a punkte.

(50)

TL Laoso bendrovė visus jos gamykloje naudojamus volframo strypus pirko iš savo patronuojančiosios bendrovės Kinijoje, kuri pati gamina ir parduoda volframo elektrodus. Tuo remiantis tos dalys yra iš šalies, kuriai taikomos priemonės, kaip reikalaujama pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punktu, ir sudaro 100 % visos surinkto ir (arba) užbaigto produkto dalių vertės pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punktą. Šie pirkiniai jau yra nagrinėjamasis produktas, t. y. suvirinimo elektrodams skirtos volframo juostos ir strypai.

(51)

Laoso bendrovė teigė, kad volframo strypus, kurie yra nagrinėjamasis produktas, įsigyja iš savo patronuojančiosios bendrovės Kinijoje, ir jų vertę ji padidina daugiau kaip 30 % nedidelėmis operacijomis (smulkinimu, atkaitinimu, dažymu ir pakavimu).

(52)

Dėl 21–24 konstatuojamosiose dalyse paaiškintų priežasčių nuspręsta, kad bendrovės pateikta informacija yra neišsami ir nepatikima. Todėl Komisija neatsižvelgė į bendrovės pateiktą informaciją, o išvados padarytos remiantis turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.

(53)

Atsižvelgiant į įrangą, kurią bendrovė teigia naudojanti savo gamykloje, ir operacijas, kurias ji teigia atliekanti su įsigytais strypais, užbaigimas daugiausia susijęs su prekių pateikimu, o ne su jų pagrindinių savybių pasikeitimu.

(54)

Remiantis Sąjungos pramonės atstovais, su kuriais konsultuotasi atliekant šį tyrimą, procesai, kuriuos pranešė vykdanti Laoso bendrovė, sudaro ne daugiau kaip 16 % volframo elektrodų gamybos sąnaudų pridėtinės vertės. Tuo remdamasi Komisija daro išvadą, kad įvežtų dalių surinkimo arba užbaigimo operacijų pridėtinė vertė yra mažesnė nei 25 % gamybos sąnaudų, kaip reikalaujama pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punktu, kad šios operacijos būtų laikomos priemonių vengimu.

(55)

Remiantis ankstesniuose tyrimuose Sąjungos pramonės aprašytu gamybos procesu, tokie volframo strypai ir (arba) juostos, kuriuos bendrovė perka iš Kinijos patronuojančiosios bendrovės ir kurie jau yra nagrinėjamasis produktas, turi pagrindines galutinio produkto, kurį ji eksportuoja į ES, savybes. Taigi Laose su jais atliktas darbas, apie kurį pranešta, iš esmės nekeičia jų savybių.

(56)

Po faktų atskleidimo pateiktose pastabose Laoso bendrovė nesutiko su geriausiais turimais faktais, kuriais remdamasi Komisija nustatė 16 % pridėtinę vertę Laose, ir teigė, kad bendra 35 % pridėtinė vertė yra „[…] realistiškesnis tikrų išlaidų Laose vertinimas [(…]“. Tokiam tvirtinimui pagrįsti nebuvo pateikta jokių įrodymų. Todėl Komisija šį tvirtinimą atmeta kaip nepagrįstą.

(57)

Remdamasis per 35 konstatuojamojoje dalyje minėtą tyrimą padarytomis Vokietijos muitinės išvadomis, nesusijęs importuotojas į Sąjungą teigia, kad Laose vykdomi apdirbimo veiksmai iš Kinijos nupirktų strypų kainą padidina 45 % Komisija pažymi, kad kainų padidėjimas nėra vienas iš surinkimo ar užbaigimo operacijos kriterijų, kad būtų laikoma vengimu pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį. Todėl šis tvirtinimas atmestas kaip nereikšmingas.

(58)

Tas pats nesusijęs importuotojas dar pridūrė nesuprantantis, kaip mažinamas taisomasis muito poveikis pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies c punktą, kadangi importas iš Laoso metams bėgant sumažėjo. Prekybos pobūdžio pokytis paaiškintas 34 ir 35 konstatuojamosiose dalyse, o muito taisomojo poveikio mažinimas paaiškintas 74–76 konstatuojamosiose dalyse. Todėl Komisija šį tvirtinimą atmetė.

(59)

Patronuojančioji bendrovė gali gaminti užbaigtus volframo elektrodus, įskaitant procesus, kuriuos bendrovė teigia vykdanti Laose. Todėl panašu, kad nėra jokių kitų pagrįstų priežasčių ar pateisinančių ekonominių aplinkybių procesą užbaigti Laose, išskyrus galiojančių priemonių vengimą.

(60)

Nesusijęs importuotojas į Sąjungą pabrėžė didelį smulkinimo ir atkaitinimo poveikį prekių kokybei ir tinkamumui naudoti ir teigė, kad šiems dviem etapams reikalingos didelės energijos ir darbo jėgos sąnaudos, ir tai yra pagrindinės priežastys, dėl kurių užbaigimo procesas vykdomas Laose, kur elektros energijos ir darbo jėgos sąnaudos yra mažesnės nei Kinijoje. Dėl sprendimo perkelti užbaigimo procesą į Laosą ekonominio pagrindimo Komisija pažymi, kad pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį nėra reikalavimo dėl užbaigimo operacijų, kad būtų nustatytas priemonių vengimas. Todėl šis tvirtinimas atmestas.

(61)

Remdamasi visu tuo, kas išdėstyta, Komisija nustatė, kad bendrovė dalyvavo užbaigimo operacijose, kuriomis vengiama galiojančių priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje. Kadangi šios bendrovės eksportas apima visą importą iš Laoso į Sąjungą per AL, ši išvada taikoma visai šaliai.

(62)

Po faktų atskleidimo vienas nesusijęs importuotojas Sąjungoje teigė, kad Komisija neįrodė, jog surinkimo ir (arba) užbaigimo operacijos yra vengimo veiksmai pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį, tačiau nepateikė jokių įrodymų savo tvirtinimui pagrįsti. Todėl Komisija šį tvirtinimą atmetė, nes, remiantis turimais faktais ir kaip paaiškinta 48–61 konstatuojamosiose dalyse, visos pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies sąlygos yra įvykdytos.

(63)

Be to, atliekant 35 konstatuojamojoje dalyje nurodytą tyrimą, Vokietijos muitinė, atlikusi bendrą patikrinimą vietoje su Laoso valdžios institucijomis, padarė išvadą, kad nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. tariamai Laose pagaminti volframo elektrodai iš tikrųjų buvo Kinijos kilmės, kad būtų galima nustatyti antidempingo muitą.

2.5.3.   Tailandas

(64)

Remiantis per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą surinkta informacija, kurią visų pirma pateikė Sąjungos pramonė ir kurios per tą tyrimą neginčijo nė viena suinteresuotoji šalis, volframo elektrodų gamybos įrenginių už Kinijos ir Sąjungos ribų nėra. Tailando atveju tai buvo patvirtinta atliekant šį tyrimą. Tailando atstovybė Briuselyje teigė, kad jos Vyriausybė neturi į jos registrus įtrauktų volframo elektrodų gamyklų, kaip aprašyta 27 konstatuojamojoje dalyje.

(65)

GTA duomenys rodo, kad 2018 ir 2019 m. 95 % Tailando eksporto visame pasaulyje sudarė eksportas į ES. Kiekiai ir galutinės paskirties vietos atitinka 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje nurodytus importo statistinius duomenis, o pagrindinė paskirties vieta yra Italija. Tais pačiais metais Kinijos eksporto į Tailandą apimtis buvo panaši.

(66)

Staigų Tailando eksporto į Sąjungą padidėjimą nuo 2013 m. ir eksporto iš Kinijos į Sąjungą sumažėjimą reikia vertinti atsižvelgiant į surinktus ir 64 bei 65 konstatuojamosiose dalyse išvardytus įrodymus. Visi šie elementai leidžia daryti išvadą dėl perkrovimo veiksmų, kuriems nėra jokio ekonominio pagrindimo, išskyrus siekį išvengti galiojančių priemonių. Tailando atstovybė patvirtino, kad Tailande nėra tikros gamybos, o eksportas beveik išimtinai orientuotas į ES, todėl galima daryti išvadą, kad visas iš Tailando į Sąjungą eksportuojamas kiekis yra ne tikra gamyba, o perkrovimas iš Kinijos.

(67)

Be to, Europos Komisijos glaudžiai bendradarbiaujant su Vokietijos, Italijos ir Ispanijos muitinėmis, 2016–2019 m. atlikti tyrimo veiksmai parodė, kad Kinijos volframo elektrodai tuo laikotarpiu buvo perkraunami Tailande prieš juos importuojant į ES teritoriją. Atsižvelgiant į tai, jau buvo inicijuotos antidempingo muitų susigrąžinimo procedūros.

2.6.   Antidempingo muito taisomojo poveikio mažinimas

(68)

Vertinant, ar iš Indijos, Laoso ir Tailando importuoti produktai kainų ir (arba) kiekio atžvilgiu sumažino galiojančių priemonių taisomąjį poveikį, buvo naudojamos 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje pateiktos eksporto kainos ir kiekis. Komisija palygino per 2019 m. priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą nustatytą vidutinę nežalingą kainą su vidutinėmis svertinėmis eksporto CIF kainomis, tinkamai pakoreguotomis siekiant įtraukti konvencinius muitus ir išlaidas po muitinio įforminimo.

2.6.1.   Indija

(69)

Kadangi per AL nustatyta Indijos importo vieneto pardavimo kaina, kaip aprašyta 68 konstatuojamojoje dalyje, buvo daug didesnė už pirmiau minėtą vidutinę nežalingą kainą, Komisija padarė išvadą, kad Indijos eksporto kainos nebuvo žalingos.

(70)

Per tyrimą nustatyta, kad Indijos į Sąjungą eksportuotas kiekis sudarė mažiau nei 2 % viso volframo elektrodų importo į Sąjungą ir sudarė 1,5 % Sąjungos suvartojimo, kaip apskaičiuota per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą. Tačiau, kaip paaiškinta 42, 46 ir 47 konstatuojamosiose dalyse, Komisija negalėjo padaryti išvados dėl prekybos pobūdžio pasikeitimo ir dėl to, ar šie kiekiai yra perkrovimas, ar tikrasis Indijos eksportas.

(71)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija negalėjo padaryti išvados, kad šiame tyrime nagrinėjamas importas iš Indijos mažina galiojančių priemonių taisomąjį poveikį.

2.6.2.   Laosas

(72)

Kaip paaiškinta 21 konstatuojamojoje dalyje, lygindama Laoso bendrovės prašyme netaikyti priemonių pateiktą informaciją su 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje pateikta informacija, Komisija padarė išvadą, kad bendrovės volframo elektrodų importas iš Laoso apėmė visą importą iš Laoso į Sąjungą per AL.

(73)

Palyginus kainas, kaip aprašyta 68 konstatuojamojoje dalyje, Laoso atveju nustatytas priverstinis pardavimas mažesnėmis kainomis.

(74)

Per tyrimą nustatyta, kad eksportuotas kiekis, kuriuo, kaip nustatyta, vengiama galiojančių priemonių, yra didelis ir sudaro daugiau kaip 6 % Sąjungos suvartojimo.

(75)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad šiame tyrime nagrinėtas importas iš Laoso mažina galiojančių priemonių taisomąjį poveikį kiekio ir kainos požiūriu.

(76)

Po faktų atskleidimo vienas nesusijęs importuotojas Sąjungoje teigė nesuprantantis, kaip mažinamas taisomasis muito poveikis pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies c punktą, kadangi importas iš Laoso metams bėgant sumažėjo. Tačiau tai, kad importas sumažėjo, taip pat šių svyravimų priežastys, kaip paaiškinta 34 ir 35 konstatuojamosiose dalyse, neturi poveikio Komisijos išvadoms. Kaip paaiškinta 48–63 konstatuojamosiose dalyse ir šiame skirsnyje, bendrovės vykdomos užbaigimo operacijos yra priemonių vengimas, o vengiant priemonių per AL šios bendrovės vykdytas eksportas į ES sudarė daugiau kaip 6 % Sąjungos suvartojimo ir buvo vykdomas žalingomis kainomis. Todėl Komisija šį tvirtinimą atmetė.

2.6.3.   Tailandas

(77)

Palyginus kainas, kaip aprašyta 68 konstatuojamojoje dalyje, Tailando atveju nustatytas priverstinis pardavimas mažesnėmis kainomis.

(78)

Per tyrimą nustatyta, kad eksportuotas kiekis, kuriuo, kaip nustatyta, vengiama galiojančių priemonių, yra didelis ir sudaro didesnę kaip 12 % Sąjungos rinkos dalį.

(79)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad šiame tyrime nagrinėtas importas iš Tailando mažina galiojančių priemonių taisomąjį poveikį kiekio ir kainos požiūriu.

2.7.   Dempingo įrodymai

(80)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį Komisija tyrė, ar yra įrodymų dėl dempingo, palyginti su per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą panašiam produktui nustatyta normaliąja verte.

2.7.1.   Indija

(81)

Normaliajai vertei nustatyti Komisija nusprendė naudoti paskutinio tyrimo, po kurio nustatytos šiuo metu galiojančios priemonės, duomenis, t. y. normaliąją vertę EXW sąlygomis, nustatytą Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1267 3.3.4.5 skirsnyje.

(82)

Eksporto iš Indijos kainoms nustatyti Komisija naudojo vidutinę volframo elektrodų eksporto kainą AL, nurodytą 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje. Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą nustatytas normaliosios vertės svertinis vidurkis buvo palygintas su per tyrimo AL nustatyta vidutine eksporto kaina, kaip nurodyta 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje (13).

(83)

Vidutinės eksporto į Sąjungą kainos AL buvo daug didesnės už normaliąją vertę, nustatytą per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą.

(84)

Atlikusi minėtą analizę, Komisija padarė išvadą, kad nėra dempingo Indijoje įrodymų.

2.7.2.   Laosas

(85)

Eksporto iš Laoso kainoms nustatyti Komisija taikė tą pačią metodiką normaliajai vertei, nustatytai remiantis paskutiniu tyrimu ir 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų baze.

(86)

Vidutinės iš Laoso į ES eksportuotų volframo elektrodų kainos AL, kaip nurodyta 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje ir patvirtino Laoso bendrovė, buvo mažesnės už normaliąją vertę, nustatytą per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą, ir tai rodo, kad vykdytas dempingas.

2.7.3.   Tailandas

(87)

Eksporto iš Tailando kainoms nustatyti Komisija taikė tą pačią metodiką normaliajai vertei, nustatytai remiantis paskutiniu tyrimu ir 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų baze.

(88)

Vidutinės eksporto į Sąjungą kainos AL, kaip nurodyta 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje, buvo žymiai mažesnės už normaliąją vertę, nustatytą per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą, ir tai rodo, kad vykdytas didelis dempingas.

3.   PRIEMONĖS

(89)

Remdamasi šiais nustatytais faktais, Komisija padarė išvadą, kad importuojamiems Kinijos kilmės volframo elektrodams nustatyto antidempingo muito vengiama juos siunčiant per Laosą ir Tailandą.

(90)

Todėl pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį galiojančių antidempingo priemonių taikymas turėtų būti išplėstas tam pačiam importuojamam produktui, siunčiamam iš Laoso ir Tailando ir deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Laoso ir Tailando kilmės.

(91)

Priemonė, kurios taikymo sritis turi būti išplėsta, turėtų būti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1267 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta priemonė visoms kitoms bendrovėms, t. y. galutinis 63,5 % antidempingo muitas, taikomas neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą.

(92)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, kuriose nustatyta, kad bet koks išplėstas priemonės taikymas turėtų galioti į Sąjungą įvežtiems ir pagal inicijavimo reglamentą registruotiems importuotiems produktams, muitai turi būti renkami už registruotus importuotus volframo elektrodus, siunčiamus iš Laoso ir Tailando.

4.   TYRIMO DĖL INDIJOS BAIGIMAS

(93)

Atsižvelgiant į su Indija susijusias išvadas, dabartinis tyrimas dėl galimo galiojančių antidempingo priemonių vengimo importuojamus volframo elektrodus siunčiant iš Indijos turi būti nutrauktas, o inicijavimo reglamente nustatyta importuojamų volframo elektrodų, siunčiamų iš Indijos, registracija turėtų būti nebevykdoma.

(94)

Taigi pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, kurias įvykdžius laikoma, kad vengiama priemonių, nėra įvykdytos, todėl Kinijos kilmės importuojamam nagrinėjamajam produktui galiojančios priemonės neturėtų būti išplėstos importuojamam iš Indijos siunčiamam tam pačiam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos kilmės.

5.   PRAŠYMAS ATLEISTI NUO PRIEMONIŲ

(95)

Laoso bendrovė, prašiusi netaikyti galimai išplėstų priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, pateikė prašymo netaikyti priemonių formą.

(96)

Kaip aprašyta 21–24 konstatuojamosiose dalyse, bendrovė prašyme atleisti nuo priemonių nepateikė būtinos informacijos, todėl Komisija į pateiktą informaciją neatsižvelgė. Remiantis turimais faktais nustatyta, kad bendrovė dalyvavo vengimo veiksmuose. Todėl pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį atleidimas šiai bendrovei negali būti suteiktas.

(97)

Kaip nurodyta 23 konstatuojamojoje dalyje, Komisija nusprendė nerengti jokių tikrinamųjų vizitų prašymą netaikyti priemonių pateikusios bendrovės patalpose.

(98)

Vadovaudamasi Pranešimu dėl COVID-19 protrūkio poveikio antidempingo ir antisubsidijų tyrimams, Komisija gali inicijuoti ex-officio peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį, kai tik teritorijos, kuriose įsikūrę tiriami eksportuojantys gamintojai, nebelaikomos nesaugiomis kelionėms.

6.   FAKTŲ ATSKLEIDIMAS

(99)

2020 m. birželio 25 d. Komisija visoms suinteresuotosioms šalims pranešė apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriomis remiantis padarytos pirmiau minėtos išvados, ir paragino jas pateikti pastabas. Pastabų pateikė vienas nesusijęs importuotojas Sąjungoje, Laoso bendrovė ir Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos atstovybė Sąjungoje. Prireikus buvo atsižvelgta į šalių žodžiu ir raštu pateiktas pastabas.

(100)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1267 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams nustatyto galutinio antidempingo muito taikymo sritis išplečiama iš Laoso ir Tailando siunčiamiems volframo suvirinimo elektrodams, įskaitant suvirinimo elektrodams skirtas volframo juostas ir strypus, kurių sudėtyje esantis volframas sudaro ne mažiau kaip 94 % masės, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, išilgai supjaustytiems arba nesupjaustytiems, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Laoso ir Tailando kilmės, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8101 99 10 ir ex 8515 90 80 (TARIC kodai 8101991011, 8101991012, 8515908011 ir 8515908012)

2.   Surenkami muitai, kurių taikymas išplėstas šio straipsnio 1 dalimi, mokami už iš Laoso ir Tailando siunčiamus importuojamus produktus, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Laoso ir Tailando kilmės, užregistruotus pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2171 2 straipsnį ir Reglamento (ES) 2016/1036 13 straipsnio 3 dalį bei 14 straipsnio 5 dalį.

3.   Atgaline data surinktinas antidempingo muitų dydis yra toks, koks gaunamas taikant 63,5 % antidempingo muitą, taikomą visoms kitoms bendrovėms.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2171 inicijuotas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1267 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo suvirinimo elektrodams, vengimo importuojant iš Indijos siunčiamus produktus, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indijos kilmės ir nustatomas reikalavimas tokius importuojamus produktus registruoti, baigiamas.

3 straipsnis

Muitinėms pavedama nutraukti importuojamų produktų registraciją, nustatytą vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2171 2 straipsniu.

4 straipsnis

1.   Prašymai atleisti nuo muito, kurio taikymas išplėstas 1 straipsniu, pateikiami raštu viena iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų ir turi būti pasirašyti atleisti nuo priemonių prašančio subjekto įgalioto asmens. Prašymą reikia siųsti šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Office:

CHAR 04/39

1049 Brussels

Belgium

2.   Vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/1036 13 straipsnio 4 dalimi Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo leidžiama iš bendrovių, nevengiančių Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1267 nustatytų antidempingo priemonių, importuojamiems produktams netaikyti muito, kurio taikymas išplėstas 1 straipsniu.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugsėjo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  2007 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 260/2007 nustatantis galutinį antidempingo muitą ir galutinai surenkantis laikinąjį muitą, nustatytą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams (OL L 72, 2007 3 13, p. 1).

(3)  2013 m. gegužės 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 508/2013 kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 150, 2013 6 4, p. 1).

(4)  2019 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, kuriuo, pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 200, 2019 7 29, p. 4).

(5)  OL L 200, 2019 7 29, p. 4, 28 ir 103 konstatuojamosios dalys.

(6)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2171, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1267 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams, vengimo importuojant iš Indijos, Laoso ir Tailando siunčiamus volframo elektrodus, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indijos, Laoso ir Tailando kilmės, ir nustatomas reikalavimas tokius importuojamus produktus registruoti (OL L 329, 2019 12 19, p. 86).

(7)  Kadangi, kaip paaiškinta 21 konstatuojamojoje dalyje, visus produktus iš Laoso į Sąjungą importavo vienintelis Laoso gamintojas ir (arba) eksportuotojas, dėl konfidencialumo negalima atskleisti tikslaus bendro iš Laoso į Sąjungą eksportuotų produktų kiekio.

(8)  2006 m., t. y. metų prieš priemonių nustatymą, duomenų nebuvo. Todėl Komisija palygino pradinio tyrimo duomenis apie importą iš Kinijos 2001–2005 m. ir ekstrapoliavo tendenciją 2006 m. (naudodama tiesinės tendencijos liniją), kad gautų šį apskaičiuotą importo lygį.

(9)  „Comext“ ir „Surveillance 2“ duomenų apie importą iš Indijos nepateikta.

(10)  Tas pat taikytina Laosui.

(11)  Tas pat taikytina Tailandui.

(12)  Pagal 8 ženklų kodus 81019910 ir 85159000 – Kinijos muitų nomenklatūros kodus, labiausiai atitinkančius tiriamojo produkto ES TARIC kodus.

(13)  Atliekant šio tyrimo palyginimus, CIF lygis, kaip nurodyta 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje, nebuvo pakoreguotas iki gamintojo kainų EXW sąlygomis lygio. Dėl didelės volframo elektrodų kainos korekcija būtų nereikšminga (per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą nustatyta, kad importo iš Kinijos kaina svyruoja nuo 0 iki 1 EUR už kg) ir neturėtų jokios esminės įtakos palyginimui, atliekamam siekiant padaryti išvadą dėl dempingo įrodymų.


SPRENDIMAI

4.9.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/14


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1250

2020 m. rugsėjo 1 d.

dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA) ES misijos pajėgų vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA) (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu (BUSP) 2016/610 Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą (toliau – PSK) pagal Europos Sąjungos sutarties 38 straipsnį priimti atitinkamus sprendimus siekiant vykdyti Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (toliau – EUTM RCA) politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai, įskaitant sprendimus dėl vėlesnių ES misijos pajėgų vadų skyrimo;

(2)

2019 m. birželio 19 d. PSK priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/1113 (2), kuriuo EUTM RCA ES misijos pajėgų vadu paskirtas brigados generolas Éric PELTIER;

(3)

2020 m. liepos 6 d. Karinių misijų planavimo ir vykdymo centro direktorius pasiūlė EUTM RCA ES misijos pajėgų vadu, nuo 2020 m. rugsėjo 19 d. pakeisiančiu brigados generolą Éric PELTIER, skirti pulkininką Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU;

(4)

2020 m. liepos 10 d. ES karinis komitetas sutiko rekomenduoti, kad PSK patvirtintų šį pasiūlymą;

(5)

Portugalija nurodė, kad pulkininkui Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU po jo paskyrimo EUTM RCA ES misijos pajėgų vadu bus suteiktas aukštesnis karinis laipsnis – brigados generolo laipsnis;

(6)

turėtų būti priimtas sprendimas dėl brigados generolo Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU skyrimo. Be to, Sprendimas (BUSP) 2019/1113 turėtų būti panaikintas;

(7)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Brigados generolas Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU skiriamas Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA) ES misijos pajėgų vadu nuo 2020 m. rugsėjo 19 d.

2 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2019/1113 panaikinamas nuo 2020 m. rugsėjo 19 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugsėjo 1 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkė

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  OL L 104, 2016 4 20, p. 21.

(2)  2019 m. birželio 19 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2019/1113 dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA) ES misijos pajėgų vado skyrimo (EUTM RCA/1/2019) (OL L 176, 2019 7 1, p. 4).