ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 247

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. liepos 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1128, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/19

1

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1129, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

5

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1130, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

14

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1131, kuriuo pradedama Europos Sąjungos BSGP patariamoji misija Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA)

16

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1132, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2020/20

18

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1133, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA)

22

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1134, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/915 dėl Sąjungos informavimo veiklos remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą

24

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1135, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Kosove

25

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1136, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

30

 

*

2020 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2020/1137, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

40

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1128

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/19

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (1),ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2020 m. sausio 13 d. Taryba priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/19 (2), kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalis, kuria nustatomas atnaujintas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, sąrašas (toliau – Sąrašas);

(2)

Taryba, kai buvo praktiškai įmanoma, visiems asmenims, grupėms ir organizacijoms pateikė motyvų pareiškimus, kuriuose paaiškinta, kodėl jie buvo įtraukti į Sąrašą;

(3)

Taryba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu informavo Sąraše išvardytus asmenis, grupes ir organizacijas, kad ji nusprendė palikti juos Sąraše. Taryba taip pat informavo atitinkamus asmenis, grupes ir organizacijas, kad tuo atveju, jei jiems dar nėra pateiktas Tarybos motyvų pareiškimas, kuriame paaiškinta, kodėl jie buvo įtraukti į Sąrašą, jie gali prašyti pateikti tokį motyvų pareiškimą;

(4)

Taryba peržiūrėjo Sąrašą, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalį. Atlikdama tą peržiūrą, Taryba atsižvelgė į suinteresuotųjų subjektų jai pateiktas pastabas, taip pat į atnaujintą informaciją, gautą iš nacionalinių kompetentingų institucijų, apie į Sąrašą įtrauktų asmenų ir organizacijų statusą nacionaliniu lygmeniu;

(5)

Taryba patikrino, ar kompetentingos institucijos, kaip nurodyta Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP (3) 1 straipsnio 4 dalyje, yra priėmusios sprendimus dėl visų Sąraše esančių asmenų, grupių ir organizacijų, kadangi jie yra su teroro aktais susiję, kaip tai suprantama Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Taryba taip pat padarė išvadą, kad asmenims, grupėms ir organizacijoms, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, turėtų būti toliau taikomos Reglamente (EB) Nr. 2580/2001 numatytos konkrečios ribojamosios priemonės;

(6)

Taryba padarė išvadą, kad nebėra pagrindų vieną asmenį palikti asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąraše;

(7)

Sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas, o Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/19 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalyje numatytas sąrašas pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/19 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.

(2)  2020 m. sausio 13 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/19, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1337 (OL L 8 I, 2020 1 14, p. 1).

(3)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 93).


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMENŲ, GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

I.   ASMENYS

1.

ABDOLLAHI Hamed (dar žinomas kaip Mustafa Abdullahi), gimęs 1960 8 11 Irane. Paso Nr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija), Saudo Arabijos pilietis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16 Tarute (Saudo Arabija), Saudo Arabijos pilietis.

4.

ARBABSIAR Manssor (dar žinomas kaip Mansour Arbabsiar), gimęs 1955 3 6 arba 1955 3 15 Irane. Irano ir JAV pilietis; paso Nr.: C2002515 (Iranas); paso Nr.: 477845448 (JAV). Nacionalinio tapatybės dokumento Nr.: 07442833, galiojo iki 2016 3 15 (JAV vairuotojo pažymėjimas).

5.

ASSADI Assadollah, gimęs 1971 12 22 Teherane (Iranas), Irano pilietis. Irano diplomatinio paso numeris: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu ZUBAIR; dar žinomas kaip SOBIAR; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 3 8 Amsterdame (Nyderlandai).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, gimęs 1988 3 22 Zaghdraiya, Sidone, Libane, Kanados pilietis. Paso Nr.: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, gimęs 1962 8 6 Teherane (Iranas), Irano pilietis. Paso Nr.: D9016290, galiojo iki 2019 2 4.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis.

10.

MELIAD, Farah, gimęs 1980 11 5 Sidnėjuje (Australija), Australijos pilietis. Paso Nr.: M2719127 (Australija).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr.: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (dar žinomas kaip Sinan), gimęs 1976 10 13 Piuliumiūre (Pülümür) (Turkija).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (dar žinomas kaip Abdol Reza Shala’i; dar žinomas kaip Abd-al Reza Shalai; dar žinomas kaip Abdorreza Shahlai; dar žinomas kaip Abdolreza Shahla’i; dar žinomas kaip Abdul-Reza Shahlaee; dar žinomas kaip Hajj Yusef; dar žinomas kaip Haji Yusif; dar žinomas kaip Hajji Yasir; dar žinomas kaip Hajji Yusif; dar žinomas kaip Yusuf Abu-al-Karkh), gimęs apie 1957 m. Irane. Adresai: 1) Kermanšahas, Iranas; 2) Mehrano karinė bazė, Ilamo provincija, Iranas.

14.

SHAKURI Ali Gholam, gimęs apie 1965 m. Teherane (Iranas).

II.   GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

1.

„Abu Nidal organizacija“ („Abu Nidal Organisation“, „ANO“) (dar žinoma kaip „Fatah“ revoliucinė taryba („Fatah Revolutionary Council“); dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados („Arab Revolutionary Brigades“); dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“ („Black September“); dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija („Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“).

2.

„Al-Aqsa“ kankinių brigada („Al-Aqsa Martyrs’ Brigade“).

3.

„Al-Aqsa e.V“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Filipinų komunistų partija“ („Communist Party of the Philippines“), įskaitant „Naująją liaudies armiją“ („New People’s Army“, „NPA“), Filipinai.

6.

Irano žvalgybos ir saugumo ministerijos Vidaus saugumo direktoratas (Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security).

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (dar žinoma kaip „Al-Gama’a al-Islamiyya“) (Islamo grupuotė („Islamic Group“, „IG“)).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – IBDA-C (Didysis islamo rytų karių frontas („Great Islamic Eastern Warriors Front“)).

9.

„Hamas“, įskaitant „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah“ karinis sparnas“ („Hizballah Military Wing“) (dar žinomas kaip „Hezbollah“ karinis sparnas („Hezbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbullah“ karinis sparnas („Hizbullah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbollah“ karinis sparnas („Hizbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hezballah“ karinis sparnas („Hezballah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hisbollah“ karinis sparnas („Hisbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbu’llah“ karinis sparnas („Hizbu’llah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizb Allah“ karinis sparnas („Hizb Allah Military Wing“); dar žinomas kaip „Džihado taryba“ („Jihad Council“) (ir visi jam pavaldūs padaliniai, įskaitant Išorės saugumo organizaciją („External Security Organisation“)).

11.

„Hizbul Mujahideen“, „HM“.

12.

„Khalistano Zindabad pajėgos“ („Khalistan Zindabad Force“, „KZF“).

13.

„Kurdistano darbininkų partija“ („Kurdistan Workers’ Party“, „PKK“) (dar žinoma kaip „KADEK“; dar žinoma kaip „KONGRA-GEL“).

14.

„Tamilų Elamo išlaisvinimo tigrai“ („Liberation Tigers of Tamil Eelam“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Nacionalinė išlaisvinimo armija“ („National Liberation Army“)).

16.

„Palestinos islamo džihadas“ („Palestinian Islamic Jihad“, „PIJ“).

17.

„Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas“ („Popular Front for the Liberation of Palestine“, „PFLP“).

18.

„Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto Aukščiausioji vadovybė“ („Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“) (dar žinoma kaip „PFLP Aukščiausioji vadovybė“ („PFLP – General Command“)).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (dar žinoma kaip „Devrimci Sol“ („Revoliucinė kairė“) („Revolutionary Left“); dar žinoma kaip „Dev Sol“), „Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija / frontas / partija“ („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party“).

20.

„Šviečiantis kelias“ („Sendero Luminoso“ („Shining Path“), „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės sakalai“ („Kurdistan Freedom Falcons“); dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės vanagai“ („Kurdistan Freedom Hawks“)).

31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/5


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1129

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007, (1) ypač į jo 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2017/1509 47a straipsnio 1 dalį Taryba peržiūrėjo to reglamento XV, XVI, XVII ir XVIII prieduose pateiktus asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus;

(3)

Taryba padarė išvadas, kad ribojamosios priemonės visiems Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI prieduose pateiktuose sąrašuose išvardytiems asmenims ir subjektams turėtų būti toliau taikomos, kad motyvų pareiškimas dėl devyniolikos asmenų bei penkių asmenų ir dviejų subjektų identifikavimo informacija turėtų būti atnaujinti ir kad skiltyje „identifikavimo informacija“ turėtų būti nurodyta visų XV priede išvardytų fizinių asmenų lytis;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.


PRIEDAS

1.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XV priedo a dalies („Pagal 34 straipsnio 4 dalies a punktą nurodyti fiziniai asmenys“) 1–27 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė (ir galimi variantai (alias)

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Priežastys

„1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

Lytis: vyras

2009 12 22

Atominės energijos generalinio biuro narys, buvęs Yongbyon techninis direktorius. Remiantis nuotraukomis, jis susietas su branduoliniu reaktoriumi Sirijoje prieš tai, kai Izraelis jį subombardavo 2007 m.

2.

HYON Chol-hae

(alias: HYON Chol Hae)

Gimimo data: 1934 8 13

Gimimo vieta: Mandžiūrija, Kinija

Lytis: vyras

2009 12 22

Nuo 2016 m. balandžio mėn. Korėjos liaudies armijos maršalas. Buvęs Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministro pavaduotojas, buvęs Korėjos liaudies armijos Bendrosios politikos departamento direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong Il (mirusio) patarėjas kariniais klausimais). Išrinktas Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto nariu 2016 m. gegužės mėn. vykusiame 7-ajame Korėjos darbininkų partijos suvažiavime, kuriame KDP priėmė sprendimą tęsti KLDR branduolinę programą.

3.

O Kuk-Ryol

(alias: O Kuk Ryol)

Gimimo data: 1930 1 7

Gimimo vieta: Jilin (Džilino) provincija, Kinija

Lytis: vyras

2009 12 22

Vieno iš svarbiausių buvusių KLDR nacionalinių gynybos organų – Nacionalinės gynybos komisijos, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją, buvęs pirmininko pavaduotojas, kuriam buvo pavesta branduolinėms ir balistinėms programoms skirtų pažangiųjų technologijų pirkimo užsienyje priežiūra. Buvęs Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto narys, išrinktas 2016 m. gegužės mėn. vykusiame 7-ajame Korėjos darbininkų partijos suvažiavime, kuriame KDP priėmė sprendimą tęsti KLDR branduolinę programą.

4.

PAK Jae-gyong

(alias: Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Gimimo data: 1933 6 10

Paso Nr.: 554410661

Lytis: vyras

2009 12 22

Korėjos liaudies armijos generolas. Buvęs Liaudies ginkluotųjų pajėgų Bendrosios politikos departamento direktoriaus pavaduotojas ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų Logistikos biuro direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong-Il (mirusio) patarėjas kariniais klausimais). Dalyvauja KIM Jong Un vykdomuose Strateginių raketų pajėgų vadovybės patikrinimuose. Buvęs Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto narys. Korėjos kovos prieš imperializmą veteranų komiteto pirmininkas.

5.

RYOM Yong

Lytis: vyras

2009 12 22

Atominės energijos generalinio biuro (Jungtinių Tautų į sąrašą įtrauktas subjektas) direktorius, atsakingas už tarptautinius santykius.

6.

SO Sang-kuk (alias: SO Sang Kuk)

Gimimo data: 1932–1938 m.

Lytis: vyras

2009 12 22

Kim Il Sung universiteto Branduolinės fizikos katedros vedėjas.

7.

Generolas leitenantas KIM Yong Chol

(alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Pyongan-Pukto, KLDR

Lytis: vyras

2011 12 19

Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos, Politinio biuro ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos Valstybės reikalų komisijos narys. Buvęs Žvalgybos generalinio biuro (Reconnaissance General Bureau, RGB) – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos į sąrašą įtraukto subjekto – vadas. Buvęs Jungtinio fronto departamento direktorius.

8.

CHOE Kyong-song

(alias: CHOE Kyong song)

Gimimo data: 1945 m.

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas pulkininkas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

9.

CHOE Yong-ho (alias: CHOE Yong Ho)

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos (Korėjos liaudies armijos oro pajėgų) generolas pulkininkas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Korėjos liaudies armijos oro pajėgų ir priešlėktuvinių pajėgų vadas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

10.

HONG Sung-Mu

(alias: HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Gimimo data: 1942 1 1

Lytis: vyras

2016 5 20

Amunicijos pramonės departamento (MID) direktoriaus pavaduotojas. Atsakingas už programų, susijusių su įprastine ginkluote ir raketomis, įskaitant balistines raketas, plėtojimą. Vienas iš pagrindinių asmenų, atsakingų už branduolinių ginklų pramoninio vystymo programas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomas su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusias programas. 2017 m. lapkričio 28 d. dalyvavo, kai buvo paleista Hwasong-15 tarpkontinentinė balistinė raketa.

11.

JO Kyongchol (alias: JO Kyong Chol)

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Karinio saugumo vadovybės vadas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą. Lydėjo Kim Jong Un į pačias didžiausias tolimojo nuotolio artilerijos pratybas.

12.

KIM Chun-sam

(alias: KIM Chun Sam)

Lytis: vyras

2016 5 20

Generolas leitenantas, vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos buvęs narys. Buvęs Korėjos liaudies armijos Karinio štabo Operacijų skyriaus direktorius ir Karinio štabo vado pirmasis pavaduotojas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

13.

KIM Chun-sop

(alias: KIM Chun Sop)

Lytis: vyras

2016 5 20

Buvęs Amunicijos pramonės departamento (MID) direktoriaus pavaduotojas. Nacionalinės gynybos komisijos, kuri dabar pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją – vieną iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų, buvęs narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą. Dalyvavo fotosesijoje, skirtoje asmenims, prisidėjusiems prie 2015 m. gegužės mėn. sėkmingai įvykdyto iš povandeninių laivų paleidžiamų balistinių raketų bandymo.

14.

KIM Jong-gak

(alias: KIM Jong Gak)

Gimimo data: 1941 7 20

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Lytis: vyras

2016 5 20

Buvęs Korėjos liaudies armijos Bendrosios politikos departamento direktorius. Korėjos liaudies armijos vicemaršalas, Kim Il Sung karo universiteto rektorius, buvęs Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministras ir vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos buvęs narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

15.

KIM Rak Kyom

(alias: KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)

Lytis: vyras

2016 5 20

Keturių žvaigždučių generolas, Strateginių raketų pajėgų (Jungtinių Tautų į sąrašą įtrauktas subjektas), kurios turimais duomenimis šiuo metu vadovauja keturiems strateginiams ir taktiniams raketų skyriams, įskaitant KN-08 (tarpžemyninių balistinių raketų (ICBM)) brigadą, vadas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad KIM su KIM Jong Un 2016 m. balandžio mėn. lankėsi bandant tarpžemyninių balistinių raketų (ICBM) variklį. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą. Įsakė atlikti balistinių raketų paleidimo pratybas.

16.

KIM Won-hong

(alias: KIM Won Hong)

Gimimo data: 1945 1 7

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Paso Nr.: 745310010

Lytis: vyras

2016 5 20

Generolas. Buvęs Korėjos liaudies armijos Bendrosios politikos departamento direktoriaus pirmasis pavaduotojas. Buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius. Buvęs Valstybės saugumo ministras. Svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos ir Nacionalinės gynybos komisijos, kuri buvo vienas iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją, narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

17.

PAK Jong-chon

(alias: PAK Jong Chon)

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas, nuo 2019 m. balandžio mėn. – generalinio štabo vadas; nuo 2020 m. balandžio mėn. – Politinio biuro narys. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

18.

LI Yong-ju

(alias: RI Yong Ju)

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos admirolas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Korėjos liaudies karinių jūrų pajėgų, kurios dalyvauja plėtojant balistinių raketų programas ir KLDR karinių jūrų pajėgų branduolinius pajėgumus, vyriausiasis vadas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

19.

SON Chol-ju

(alias: SON Chol Ju)

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas. Direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už Korėjos liaudies armijos organizavimą ir buvęs oro bei priešlėktuvinių pajėgų, prižiūrinčių modernizuotų priešlėktuvinių raketų vystymą, politinis direktorius. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

20.

YUN Jong-rin

(alias: YUN Jong Rin)

Lytis: vyras

2016 5 20

Generolas, buvęs Aukščiausiosios gvardijos vadovybės vadas. Buvęs Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys ir Nacionalinės gynybos komisijos, kuri buvo vienas iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją (SAC), narys; visi šie organai yra itin svarbūs KLDR nacionaliniai gynybos organai. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

21.

HONG Yong Chil

Lytis: vyras

2016 5 20

Munitions Industry Department (MID) (Amunicijos pramonės departamento) direktoriaus pavaduotojas. Munitions Industry Department (Amunicijos pramonės departamentas), JT Saugumo Tarybos 2016 m. kovo 2 d. įtrauktas į sąrašą, yra susijęs su pagrindiniais KLDR raketų programos aspektais. MID yra atsakingas už KLDR balistinių raketų, įskaitant Taepo Dong-2, kūrimo, ginklų gamybos bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programų priežiūrą. Antrasis ekonomikos komitetas ir Antroji gamtos mokslų akademija – taip pat įtraukti į sąrašą 2010 m. rugpjūčio mėn. – yra pavaldūs MID. Pastaraisiais metais MID kūrė KN08 sausumos keliais judančią tarpžemyninę balistinę raketą (ICBM). HONG lydėjo KIM Jong Un į keletą renginių, susijusių su KLDR branduolinių ir balistinių raketų programų plėtojimu, ir, manoma, atliko svarbų vaidmenį 2016 m. sausio 6 d. KLDR branduoliniame bandyme. Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto direktoriaus pavaduotojas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą. 2016 m. balandžio mėn. dalyvavo naujo tipo ICBM variklio antžeminiuose bandymuose.

22.

RI Hak Chol

(alias: RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Gimimo data: 1963 1 19 arba 1966 5 8

Pasų Nr.: 381320634; PS-563410163

Lytis: vyras

2016 5 20

Green Pine Associated Corporation (Green Pine) prezidentas. JT Sankcijų komiteto duomenimis, Green Pine perėmė daug veiklos iš Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Sankcijų komitetas KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Green Pine taip pat atsakinga už maždaug pusę KLDR eksportuojamų ginklų ir susijusių reikmenų. Green Pine įtraukta į sąrašą dėl sankcijų už ginklų ar susijusių reikmenų eksportą iš KLDR. Green Pine specializacija – karinių jūrų laivų ir ginkluotės, pavyzdžiui, povandeninių laivų, karinių laivų ir raketinių sistemų, gamyba; Green Pine eksportavo torpedas ir teikė techninę pagalbą su gynyba susijusioms Irano įmonėmis. Green Pine į sąrašą įtraukė JT ST.

23.

YUN Chang Hyok

Gimimo data: 1965 8 9

Lytis: vyras

2016 5 20

Satellite Control Centre (Palydovų kontrolės centro), Nacionalinės aerokosminės erdvės plėtros administracijos (NADA) direktoriaus pavaduotojas. NADA taikomos sankcijos pagal JT ST Rezoliuciją 2270 (2016) dėl jos veiklos KLDR plėtojant kosmoso mokslą ir technologijas, įskaitant palydovų paleidimus ir nešančiąsias raketas. JT ST Rezoliucija 2270 (2016) pasmerktas KLDR 2016 m. vasario 7 d. įvykdytas palydovo paleidimas dėl balistinių raketų technologijų naudojimo ir dėl rimto rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ir 2094 (2013) pažeidimo. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

24.

RI Myong Su

Gimimo data: 1937 m.

Gimimo vieta: Myongchon, North Hamgyong, KLDR

Lytis: vyras

2017 4 7

Korėjos liaudies armijos vicemaršalas, Korėjos liaudies armijos aukščiausiosios vadovybės pirmasis vado pavaduotojas. Iki 2018 m. – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas. Ri Myong Su ir toliau lieka įtakingas sprendžiant nacionalinės gynybos klausimus, įskaitant su KLDR vykdomomis su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusiomis programomis susijusius klausimus. Ri Myong Su yra ilgametis Aukščiausiosios liaudies asamblėjos (Supreme People’s Assembly, SPA) narys; šiuo metu – 14-osios.

25.

SO Hong Chan

Gimimo data: 1957 12 30

Gimimo vieta: Kangvonas, KLDR

Paso Nr.: PD836410105, galioja iki: 2021 11 27

Lytis: vyras

2017 4 7

Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministro pirmasis pavaduotojas ir Logistikos biuro direktorius, Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų generolas. Eidamas šias pareigas So Hong Chan yra atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

26.

WANG Chang Uk

Gimimo data: 1960 5 29

Lytis: vyras

2017 4 7

Atominės energijos pramonės ministras. Eidamas šias pareigas Wang Chang Uk yra atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

27.

JANG Chol

Gimimo data: 1961 3 31

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Paso Nr.: 563310042

Lytis: vyras

2017 4 7

Buvęs Valstybinės mokslų akademijos, organizacijos, skirtos KLDR technologinių ir mokslinių pajėgumų plėtrai, pirmininkas. Eidamas šias pareigas Jang Chol atliko strateginį vaidmenį plėtojant KLDR branduolinę veiklą. Pagal savo pareigas yra atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.“

2.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XV priedo b dalies („Pagal 34 straipsnio 4 dalies a punktą nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“) 2 įrašas pakeičiamas taip:

 

Pavadinimas (ir galimi variantai (alias)

Vieta

Įtraukimo į sąrašą data

Priežastys

„2.

„Korean Ryengwang Trading Corporation“

(alias: KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION)

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KLDR

2009 12 22

„Korea Ryongbong General Corporation“ (2009 m. balandžio 24 d. JT ST į sąrašą įtrauktas subjektas) patronuojamoji įmonė.“

3.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XV priedo c dalies („ Pagal 34 straipsnio 4 dalies b punktą nurodyti fiziniai asmenys“) 1–6 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė (ir galimi variantai (alias)

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Priežastys

„1.

JON Il-chun (alias: JON Il Chun)

Gimimo data: 1941 8 24

Lytis: vyras

2010 12 22

2010 m. vasario mėn. KIM Tong-un buvo atleistas iš 39 biuro (Office 39), kuris, be kita ko, atsako už prekių pirkimą iš KLDR diplomatinių atstovybių, nesilaikant sankcijų, direktoriaus pareigų. Jį pakeitė JON Il-chun. Vieno iš svarbiausių buvusių KLDR nacionalinių gynybos organų – Nacionalinės gynybos komisijos, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją, atstovas, 2010 m. kovo mėn. išrinktas Valstybės plėtros banko (State Development Bank) generaliniu direktoriumi. Išrinktas Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto pakaitiniu nariu 2016 m. gegužės mėn. vykusiame 7-ajame Korėjos darbininkų partijos suvažiavime, kuriame KDP priėmė sprendimą tęsti KLDR branduolinę programą.

2.

KIM Tong-un (alias: KIM Tong Un)

Lytis: vyras

2009 12 22

Buvęs Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto 39 biuro (Office 39), kuris susijęs su ginklų platinimo finansavimu, direktorius. Remiantis turimais duomenimis, 2011 m. vadovavo 38 biurui (Office 38) siekiant surinkti lėšų vadovybei ir elitui.

3.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Gimimo data: 1947 12 2

Gimimo vieta: Sinuju, KLDR

Lytis: vyras

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Yong Nam esant Žvalgybos generalinio biuro (Reconaissance General Bureau, Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo sūnus KIM Su Gwang vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų. KIM Yong Nam atidarė kelias einamąsias ir taupomąsias sąskaitas Sąjungoje ir dalyvavo vykdant įvairius stambius banko pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant savo sūnaus KIM Su Gwang ir marčios KIM Kyong Hui vardu atidarytas sąskaitas.

4.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Gimimo data: 1950 5 11

Gimimo vieta: Kangvonas

Lytis: moteris

2018 4 20

DJANG Tcheul Hy kartu su savo vyru KIM Yong Nam, savo sūnumi KIM Su Gwan ir marčia KIM Kyong Hui dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų. Ji turėjo keletą banko sąskaitų Sąjungoje, kurias jos vardu atidarė jos sūnus KIM Su Gwang. Ji taip pat dalyvavo vykdant keletą banko pavedimų iš savo marčios KIM Kyong Hui sąskaitų į banko sąskaitas už Sąjungos ribų.

5.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Gimimo data: 1976 8 18

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Diplomatas KLDR ambasadoje Baltarusijoje

Lytis: vyras

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Su Gwang esant Žvalgybos generalinio biuro (Reconaissance General Bureau, Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo tėvas KIM Yong Nam vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų. KIM Su Gwang atidarė daug banko sąskaitų keliose valstybėse narėse, be kita ko, šeimos narių vardu. Jis dalyvavo vykdant įvairius stambius bankų pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba į sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant sąskaitas savo sutuoktinės KIM Kyong Hui vardu.

6.

KIM Kyong Hui

Gimimo data: 1981 5 6

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Lytis: moteris

2018 4 20

KIM Kyong Hui kartu su vyru KIM Su Gwang, šešuru KIM Yong Nam ir anyta DJANG Tcheul Hy dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėjo būti prisidedama prie KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų. Ji gavo kelis banko pavedimus iš savo vyro KIM Su Gwang ir šešuro KIM Yong Nam ir pervedė pinigus į sąskaitas už Sąjungos ribų savo vardu arba savo anytos DJANG Tcheul Hy vardu.“

4.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XVI priedo a dalies („Fiziniai asmenys“) 4 ir 24 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė (ir galimi alias)

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„4.

JON Chol Young,

dar žinomas kaip: JON Chol Young

Paso Nr.: 563410192

Diplomatas KLDR ambasadoje Angoloje

Gimimo data: 1975 4 30

2018 1 22

Buvęs bendrovės Green Pine Associated Corporation atstovas Angoloje ir KLDR akredituotas diplomatas Angoloje.

Green Pine buvo JT įtraukta į sąrašą dėl savo veiklos, be kita ko, apimančios JT ginklų embargo pažeidimą. Taip pat Green Pine derėjosi dėl sutarčių dėl Angolos karo laivų atnaujinimo, taip pažeisdama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis nustatytus draudimus.

24.

SO Tong Myong

Gimimo data: 1956 9 10

2015 7 3

Buvęs Korea National Insurance Corporation (KNIC) prezidentas, buvęs KNIC valdybos komiteto pirmininkas (2012 m. birželio mėn.); buvęs KNIC generalinis valdytojas, 2013 m. rugsėjo mėn., veikiantis KNIC vardu ar pagal jos nurodymus.“

5.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XVI priedo b dalies („Juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“) 4 įrašas pakeičiamas taip:

 

Pavadinimas (ir galimi alias)

Vieta

Įtraukimo į sąrašą data

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„4.

Pan Systems Pyongyang

Dar žinoma kaip: Wonbang Trading Co; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresas: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2017 10 16

Pan Systems padėjo nesilaikyti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nustatytų sankcijų bandydama parduoti Eritrėjai ginklus ir susijusius reikmenis.

Pan Systems taip pat yra kontroliuojama Žvalgybos generalinio biuro (Reconaissance General Bureau) – Jungtinių Tautų į sąrašą įtraukto subjekto – ir veikia jo vardu.“


31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/14


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1130

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2016/44 21 straipsnio 6 dalį Taryba peržiūrėjo to reglamento III priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

Taryba padarė išvadą, kad ribojamosios priemonės turėtų būti toliau taikomos visiems į Reglamento (ES) 2016/44 III priede pateiktą sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams, ir kad turėtų būti atnaujinta vieno asmens tapatybės nustatymo informacija;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/44 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/44 III priedo A skirsnyje („Asmenys“) 18 įrašas pakeičiamas taip:

„18.

GHWELL, Khalifa

dar žinomas kaip AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Gim. data: 1956 m. sausio 1 d. arba 1951 m. sausio 1 d.

Gim. vieta: Misurata, Libija

Pilietybė: Libijos.

Pasas: A005465 (Libija), išduotas 2015 m. balandžio 12 d., nustojo galioti 2017 m. balandžio 11 d.,

ir

J690P666 (Libija), išduotas 2016 m. birželio 12 d., galioja iki 2024 m. birželio 11 d.

Lytis: vyras

Adresas: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya

Khalifa Ghwell buvo tarptautiniu mastu nepripažinto Visuotinio nacionalinio kongreso (VNK) (dar žinomo kaip nacionalinė gelbėjimo Vyriausybė) vadinamasis Ministras Pirmininkas ir gynybos ministras; eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už šios institucijos veiklą.

2015 m. liepos 7 d. Khalifa Ghwell parėmė „Nepalaužiamą frontą“ („Alsomood“) – naujas karines 7 brigadų pajėgas, kurių tikslas – užkirsti kelią vienybės Vyriausybės sudarymui Tripolyje, kadangi kartu su VNK „prezidentu“ Nuri Abu Sahmain dalyvavo pasirašymo ceremonijoje, skirtoje šių pajėgų inauguracijai.

Būdamas VNK „Ministru Pirmininku“ K. Ghwell atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų trukdant sudaryti NSV pagal Libijos politinį susitarimą.

Būdamas Tripolio VNK „Ministru Pirmininku ir gynybos ministru“, 2016 m. sausio 15 d. K. Ghwell įsakė suimti visus į Tripolį įžengusios naujos saugumo grupės, kurią paskyrė Nacionalinės santarvės Vyriausybės paskirtasis Ministras Pirmininkas, narius.

2016 m. rugpjūčio 31 d. jis įsakė „nacionalinės gelbėjimo Vyriausybės“„Ministrui Pirmininkui“ ir „gynybos ministrui“ grįžti į darbą po to, kai Atstovų Rūmai atmetė NSV.

2016 4 1“


SPRENDIMAI

31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/16


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1131

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo pradedama Europos Sąjungos BSGP patariamoji misija Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2019 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/2110 dėl Europos Sąjungos BSGP patariamosios misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA) (1),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2019 m. gruodžio 9 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/2110 dėl Europos Sąjungos BSGP patariamosios misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA);

(2)

2020 m. birželio 18 d. Politinis ir saugumo komitetas (PSK) susitarė, kad EUAM RCA operacijos planas (OPLAN) turėtų būti patvirtintas;

(3)

atsižvelgiant į civilinių operacijų vado rekomendaciją ir EUAM RCA pasiekus pradinį operacinį pajėgumą, misija turėtų būti pradėta 2020 m. rugpjūčio 9 d. ir turėtų būti vykdoma dvejus metus;

(4)

Sprendimu (BUSP) 2019/2110 numatyta 7 100 000 EUR orientacinė finansavimo suma su EUAM RCA susijusioms išlaidoms padengti pirmuosius šešis mėnesius nuo to sprendimo įsigaliojimo. Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/664 (2) šios orientacinės finansavimo sumos galiojimas pratęstas iki 2020 m. rugpjūčio 8 d. Turėtų būti numatyta papildoma orientacinė suma laikotarpiui nuo misijos pradžios iki 2022 m. rugpjūčio 8 d.;

(5)

EUAM RCA turėtų turėti projektų grupę, kuri nustatytų ir įgyvendintų projektus su EUAM RCA susijusiose srityse ir remtų jos tikslus;

(6)

todėl Sprendimas (BUSP) 2019/2110 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

EUAM RCA bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EUAM RCA OPLAN patvirtinamas.

2 straipsnis

EUAM RCA pradedama 2020 m. rugpjūčio 9 d.

3 straipsnis

EUAM RCA civilinių operacijų vadas įgaliojamas nedelsiant pradėti vykdyti misiją.

4 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2019/2110 iš dalies keičiamas taip:

1)

13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM RCA susijusioms išlaidoms laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 9 d. iki 2022 m. rugpjūčio 8 d. padengti, yra 30 352 481,10 EUR. Sprendimą dėl vėlesnio laikotarpio orientacinės finansavimo sumos priima Taryba.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„13a straipsnis

Projektų grupė

1.   EUAM RCA turi projektų grupę projektams nustatyti ir įgyvendinti. EUAM RCA atitinkamai sudaro palankesnes sąlygas valstybių narių ir trečiųjų valstybių atsakomybe su EUAM RCA susijusiose srityse įgyvendinamiems projektams, kuriais remiami jos tikslai, ir teikia su jais susijusias konsultacijas.

2.   Laikantis 3 dalies, EUAM RCA yra įgaliota naudoti valstybių narių arba trečiųjų valstybių finansinius įnašus nustatytiems projektams, kurie nuosekliai papildo kitus EUAM RCA veiksmus, įgyvendinti, jei tie projektai:

a)

yra numatyti šio sprendimo finansinėje pažymoje arba

b)

yra įtraukti įgaliojimų vykdymo laikotarpiu, misijos vadovo prašymu iš dalies pakeitus finansinę pažymą.

EUAM RCA su prisidedančiomis valstybėmis sudaro susitarimą, kuriame visų pirma nustatomos konkrečios procedūros, taikomos nagrinėjant trečiųjų šalių skundus dėl žalos, padarytos dėl EUAM RCA veiksmų arba neveikimo naudojant lėšas, kurias skyrė tos valstybės. Prisidedančios valstybės jokiomis aplinkybėmis negali Sąjungos ar vyriausiojo įgaliotinio laikyti atsakingais už EUAM RCA veiksmus ar neveikimą naudojant lėšas, kurias skyrė tos valstybės.

3.   Projektų grupei skiriamus trečiųjų valstybių finansinius įnašus turi priimti PSK.“

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL L 318, 2019 12 10, p. 141.

(2)  2020 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/664, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2019/2110 dėl Europos Sąjungos BSGP patariamosios misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA) (OL L 157, 2020 5 19, p. 3).


31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/18


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1132

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2020/20

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (1);

(2)

2020 m. sausio 13 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/20 (2), kuriuo buvo atnaujintas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas (toliau – Sąrašas);

(3)

laikantis Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 6 dalies būtina reguliariai peržiūrėti Sąraše esančių asmenų, grupių ir organizacijų vardus ir pavardes (pavadinimus) siekiant užtikrinti, kad būtų esama pagrindų palikti juos Sąraše;

(4)

šiame sprendime pateikiami asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, atžvilgiu Tarybos atliktos peržiūros rezultatai;

(5)

Taryba patikrino, ar kompetentingos institucijos, kaip nurodyta Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 4 dalyje, yra priėmusios sprendimus dėl visų Sąraše esančių asmenų, grupių ir organizacijų, kadangi jie yra su teroro aktais susiję, kaip tai suprantama Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Taryba taip pat padarė išvadą, kad asmenims, grupėms ir organizacijoms, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, turėtų būti toliau taikomos Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP numatytos konkrečios ribojamosios priemonės;

(6)

Taryba padarė išvadą, kad nebėra pagrindų vieną asmenį palikti Sąraše;

(7)

Sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas, o Sprendimas (BUSP) 2020/20 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2020/20 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 93).

(2)  2020 m. sausio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/20, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2019/1341 (OL L 8 I, 2020 1 14, p. 5).


PRIEDAS

STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMENŲ, GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

I.   ASMENYS

1.

ABDOLLAHI Hamed (dar žinomas kaip Mustafa Abdullahi), gimęs 1960 8 11 Irane. Paso Nr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija), Saudo Arabijos pilietis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16 Tarute (Saudo Arabija), Saudo Arabijos pilietis.

4.

ARBABSIAR Manssor (dar žinomas kaip Mansour Arbabsiar), gimęs 1955 3 6 arba 1955 3 15 Irane. Irano ir JAV pilietis; paso Nr.: C2002515 (Iranas); paso Nr.: 477845448 (JAV). Nacionalinio tapatybės dokumento Nr.: 07442833, galiojo iki 2016 3 15 (JAV vairuotojo pažymėjimas).

5.

ASSADI Assadollah, gimęs 1971 12 22 Teherane (Iranas), Irano pilietis. Irano diplomatinio paso numeris: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu ZUBAIR; dar žinomas kaip SOBIAR; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 3 8 Amsterdame (Nyderlandai).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, gimęs 1988 3 22 Zaghdraiya, Sidone, Libane, Kanados pilietis. Paso Nr.: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, gimęs 1962 8 6 Teherane (Iranas), Irano pilietis. Paso Nr.: D9016290, galiojo iki 2019 2 4.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis.

10.

MELIAD, Farah, gimęs 1980 11 5 Sidnėjuje (Australija), Australijos pilietis. Paso Nr.: M2719127 (Australija).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr.: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (dar žinomas kaip Sinan), gimęs 1976 10 13 Piuliumiūre (Pülümür) (Turkija).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (dar žinomas kaip Abdol Reza Shala’i; dar žinomas kaip Abd-al Reza Shalai; dar žinomas kaip Abdorreza Shahlai; dar žinomas kaip Abdolreza Shahla’i; dar žinomas kaip Abdul-Reza Shahlaee; dar žinomas kaip Hajj Yusef; dar žinomas kaip Haji Yusif; dar žinomas kaip Hajji Yasir; dar žinomas kaip Hajji Yusif; dar žinomas kaip Yusuf Abu-al-Karkh), gimęs apie 1957 m. Irane. Adresai: 1) Kermanšahas, Iranas; 2) Mehrano karinė bazė, Ilamo provincija, Iranas.

14.

SHAKURI Ali Gholam, gimęs apie 1965 m. Teherane (Iranas).

II.   GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

1.

„Abu Nidal organizacija“ („Abu Nidal Organisation“, „ANO“) (dar žinoma kaip „Fatah“ revoliucinė taryba („Fatah Revolutionary Council“); dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados („Arab Revolutionary Brigades“); dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“ („Black September“); dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija („Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“).

2.

„Al-Aqsa“ kankinių brigada („Al-Aqsa Martyrs’ Brigade“).

3.

„Al-Aqsa e.V“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Filipinų komunistų partija“ („Communist Party of the Philippines“), įskaitant „Naująją liaudies armiją“ („New People’s Army“, „NPA“), Filipinai.

6.

Irano žvalgybos ir saugumo ministerijos Vidaus saugumo direktoratas (Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security).

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (dar žinoma kaip „Al-Gama’a al-Islamiyya“) (Islamo grupuotė („Islamic Group“, „IG“)).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – IBDA-C (Didysis islamo rytų karių frontas („Great Islamic Eastern Warriors Front“)).

9.

„Hamas“, įskaitant „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah“ karinis sparnas“ („Hizballah Military Wing“) (dar žinomas kaip „Hezbollah“ karinis sparnas („Hezbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbullah“ karinis sparnas („Hizbullah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbollah“ karinis sparnas („Hizbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hezballah“ karinis sparnas („Hezballah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hisbollah“ karinis sparnas („Hisbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbu’llah“ karinis sparnas („Hizbu’llah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizb Allah“ karinis sparnas („Hizb Allah Military Wing“); dar žinomas kaip „Džihado taryba“ („Jihad Council“) (ir visi jam pavaldūs padaliniai, įskaitant Išorės saugumo organizaciją („External Security Organisation“)).

11.

„Hizbul Mujahideen“, „HM“.

12.

„Khalistano Zindabad pajėgos“ („Khalistan Zindabad Force“, „KZF“).

13.

„Kurdistano darbininkų partija“ („Kurdistan Workers’ Party“, „PKK“) (dar žinoma kaip „KADEK“; dar žinoma kaip „KONGRA-GEL“).

14.

„Tamilų Elamo išlaisvinimo tigrai“ („Liberation Tigers of Tamil Eelam“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Nacionalinė išlaisvinimo armija“ („National Liberation Army“)).

16.

„Palestinos islamo džihadas“ („Palestinian Islamic Jihad“, „PIJ“).

17.

„Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas“ („Popular Front for the Liberation of Palestine“, „PFLP“).

18.

„Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto Aukščiausioji vadovybė“ („Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“) (dar žinoma kaip „PFLP Aukščiausioji vadovybė“ („PFLP – General Command“)).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (dar žinoma kaip „Devrimci Sol“ („Revoliucinė kairė“) („Revolutionary Left“); dar žinoma kaip „Dev Sol“), „Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija“ („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party“).

20.

„Šviečiantis kelias“ („Sendero Luminoso“ („Shining Path“), „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės sakalai“ („Kurdistan Freedom Falcons“); dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės vanagai“ („Kurdistan Freedom Hawks“)).

31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/22


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1133

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. balandžio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/610 (1), kuriuo įsteigta Europos Sąjungos BSGP karinė mokymo misija Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA), kuriai suteikti įgaliojimai iki tos dienos, kai nuo misijos pasiekto visiško operacinio pajėgumo bus praėję 24 mėnesiai, t. y. iki 2018 m. rugsėjo 19 d., ir tam laikotarpiui skirta orientacinė finansavimo suma;

(2)

2018 m. liepos 30 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/1082 (2), kuriuo pratęsė EUTM RCA įgaliojimus iki 2020 m. rugsėjo 19 d.;

(3)

2020 m. gegužės 28 d. Politinis ir saugumo komitetas, remdamasis misijos strateginės peržiūros rezultatais, rekomendavo EUTM RCA įgaliojimus pratęsti dar dvejais metais;

(4)

EUTM RCA turėtų koordinuoti veiksmus su Europos Sąjungos BSGP patariamąja misija Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA), kai tik EUAM RCA bus pradėta vykdyti, ir su kitais tarptautiniais subjektais, visų pirma Jungtinių Tautų daugialype integruota stabilizavimo misija Centrinės Afrikos Respublikoje (MINUSCA), siekiant užtikrinti nuoseklią integruotą paramą Centrinės Afrikos Respublikos Vyriausybei ir saugumo pajėgoms;

(5)

todėl Sprendimas (BUSP) 2016/610 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus. Todėl Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas, ir ji nedalyvauja finansuojant EUTM RCA,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2016/610 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

teikia strategines konsultacijas prezidento kabinetui, gynybos ministerijai, kariniam štabui ir ginkluotosioms pajėgoms, be kita ko, dėl civilinio ir karinio bendradarbiavimo;“;

ii)

d punktas išbraukiamas;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   EUTM RCA koordinuoja veiksmus su Europos Sąjungos BSGP patariamąja misija Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA) ir kitais tarptautiniais subjektais, visų pirma MINUSCA, siekiant užtikrinti nuoseklią integruotą paramą Centrinės Afrikos Respublikos Vyriausybei ir saugumo pajėgoms.“;

2)

7 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   ES misijos pajėgų vado, Sąjungos subjektų, visų pirma EUAM RCA, ir su operacija susijusių svarbiausių vietos strateginių partnerių veiklos koordinavimo susitarimai apibrėžiami misijos plane.“;

3)

10 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   EUTM RCA bendrųjų sąnaudų orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2020 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. rugsėjo 19 d. –36 960 000 EUR. Sprendimo (BUSP) 2015/528 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta šios orientacinės sumos procentinė dalis – 0 %, o to sprendimo 34 straipsnio 3 dalyje nurodyta procentinė dalis yra 10 % įsipareigojimams ir 0 % mokėjimams.“;

4)

13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   „EUTM RCA baigiasi 2022 m. rugsėjo 19 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2016 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA) (OL L 104, 2016 4 20, p. 21).

(2)  2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1082, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (OL L 194, 2018 7 31, p. 140).


31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/24


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1134

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/915 dėl Sąjungos informavimo veiklos remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. gegužės 29 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/915 (1);

(2)

Sprendimo (BUSP) 2017/915 1 straipsnyje nurodytai veiklai vykdyti tame sprendime numatytas 36 mėnesių įgyvendinimo laikotarpis nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų finansavimo susitarimų sudarymo dienos;

(3)

atitinkamai 2020 m. birželio 22 d. ir 29 d. Vokietijos federalinė ekonomikos ir eksporto kontrolės tarnyba (toliau – BAFA) ir „Expertise France“, vykdydamos savo kaip įgyvendinančiųjų agentūrų įgaliojimus, paprašė pratęsti Sprendimo (BUSP) 2017/915 įgyvendinimo laikotarpį iki 2021 m. birželio 30 d. dėl su tebesitęsiančia COVID-19 pandemija susijusių iššūkių;

(4)

Sprendimo (BUSP) 2017/915 1 straipsnyje nurodytos veiklos tęsimas neturi jokios įtakos finansiniams ištekliams iki 2021 m. birželio 30 d.;

(5)

Sprendimas (BUSP) 2017/915 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2017/915 5 straipsnis pakeičiamas taip:

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis nustoja galioti 2021 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2017 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/915 dėl Sąjungos informavimo veiklos remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą (OL L 139, 2017 5 30, p. 38).


31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/25


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1135

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Kosove (*1)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. rugpjūčio 4 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1338 (1), kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Kosove įgaliojimų terminas ir ES specialiąja įgaliotine Kosove skiriama Nataliya APOSTOLOVA. Taryba dar kartą pratęsė tą įgaliojimų terminą sprendimais (BUSP) 2017/348 (2), (BUSP) 2018/903 (3) ir (BUSP) 2020/249 (4). Tas įgaliojimų terminas turi baigtis 2020 m. rugpjūčio 31 d.;

(2)

Tomáš SZUNYOG turėtų būti paskirtas ES specialiuoju įgaliotiniu Kosove laikotarpiui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų sutrukdyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Tomáš SZUNYOG skiriamas ES specialiuoju įgaliotiniu Kosove nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais Kosove. Šie tikslai apima: svarbiausio vaidmens atlikimą siekiant, kad būtų sukurtas stabilus, perspektyvus, taikus, demokratinis ir daugiatautis Kosovas, kuris bendradarbiauja regione; stabilumo regione stiprinimą ir indėlį į bendradarbiavimą regione ir gerus kaimyniškus santykius Vakarų Balkanuose; Kosovo, kuris būtų įsipareigojęs laikytis teisinės valstybės principo bei užtikrinti mažumų ir kultūros bei religinio paveldo apsaugą, kūrimą; paramą Kosovo europinei perspektyvai ir suartėjimui su Sąjunga atsižvelgiant į regiono perspektyvą ir laikantis Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (5) (toliau – Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas) ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1988 (6) bei atsižvelgiant į atitinkamas Tarybos išvadas.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

teikti Sąjungos rekomendacijas ir paramą politiniame procese;

b)

skatinti bendrą Sąjungos politinį koordinavimą Kosove;

c)

skatinti aktyvesnį Sąjungos dalyvavimą vykdant veiklą Kosove ir užtikrinti, kad toks dalyvavimas būtų darnus, veiksmingas ir matomas;

d)

vietoje teikti politines rekomendacijas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (toliau – EULEX KOSOVO) vadovui, be kita ko, su vykdomosiomis pareigomis susijusių klausimų politiniais aspektais;

e)

užtikrinti Sąjungos veiksmų Kosove nuoseklumą ir darną, be kita ko, vietoje vadovaujant EULEX KOSOVO pereinamajam procesui, kol galiausiai veikla, jei vietos aplinkybės tai leidžia, bus perduota atitinkamai ES specialiajam įgaliotiniui arba ES biurui Kosove ir (arba) vietos valdžios institucijoms;

f)

remti Kosovo europinę perspektyvą ir suartėjimą su Sąjunga atsižvelgiant į regiono perspektyvą ir laikantis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1988 bei atsižvelgiant į atitinkamas Tarybos išvadas, pasitelkiant tikslines viešosios komunikacijos priemones ir Sąjungos informavimo veiklą, skirtą užtikrinti Kosovo visuomenės geresnį su Sąjunga susijusių reikalų supratimą ir paramą, įskaitant EULEX KOSOVO veiklą;

g)

visais ES specialiojo įgaliotinio turimais būdais ir priemonėmis bei remiant ES biurui Kosove stebėti, padėti ir palengvinti pažangą įgyvendinant politinius, ekonominius ir Europos prioritetus, atsižvelgiant į atitinkamą institucijų kompetenciją ir atsakomybę, bei remti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo įgyvendinimą, be kita ko, vykdant Europos reformų darbotvarkę;

h)

prisidėti prie pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant moterų ir vaikų teises bei laisves, ir mažumų apsaugos plėtojimo ir stiprinimo Kosove laikantis Sąjungos žmogaus teisių politikos ir Sąjungos gairių dėl žmogaus teisių;

i)

prireikus remti Belgrado ir Prištinos dialogą, įskaitant operacinės paramos užduotis, kurios EULEX KOSOVO galiausiai turės būti perduotos, kuriam tarpininkauja Sąjunga, derindama veiksmus su ES specialiuoju įgaliotiniu Belgrado ir Prištinos dialogui ir kitais Vakarų Balkanų regioniniais klausimais bei akcentuodama palankios aplinkos procesui skatinimą;

j)

atitinkamai remti specialiųjų bylų tyrimo skyriaus ir specialiųjų bylų prokuratūros įgaliojimus, be kita ko, komunikacijos ir informavimo priemonėmis.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK ES specialiajam įgaliotiniui teikia strategines konsultacijas ir nurodo politinę kryptį pagal savo įgaliojimus, nedarydamas poveikio vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimams.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 3 300 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems deleguotiems personalo nariams moka atitinkamai ta valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi deleguoti personalo nariai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT tokiu tikslu teikia visą būtiną paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

1.   ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (7).

2.   Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai laikantis ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių NATO/KFOR atskleisti veiksmų tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“ lygio slaptumo žyma.

3.   Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į ES specialiojo įgaliotinio veiklos poreikius, Jungtinėms Tautoms ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, laikantis ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių, atskleisti veiksmų tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ lygio slaptumo žyma. Tuo tikslu sudaromi vietos susitarimai.

4.   Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms šalims atskleisti ES neįslaptintus dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl veiksmų, kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (8) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Atitinkamai Sąjungos biuras ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, laikydamasis ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas personalo saugaus atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo joje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas, įskaitant nenumatytų atvejų planą bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl sąlygų atsakomybei priskirtoje teritorijoje;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jo atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės narių, dislokuotinų už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus personalo narius, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat reikiamu mastu teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per COREU tinklą. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo ir veiksmingumo užtikrinimo bei padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. Kai tikslinga, siekiama palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis. ES specialiojo įgaliotinio veikla atitinkamai derinama su Komisijos veikla ir su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje palaikomas glaudus ryšys su Sąjungos delegacijų regione vadovais ir valstybių narių misijų vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis vietoje teikia politines rekomendacijas EULEX KOSOVO vadovui, be kita ko, su vykdomosiomis pareigomis susijusių klausimų politiniais aspektais. ES specialusis įgaliotinis ir civilinių operacijų vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su atitinkamais vietos organais bei kitais tarptautiniais ir regioniniais subjektais veiksmų vietoje.

3.   ES specialusis įgaliotinis su kitais veiksmų vietoje esančiais Sąjungos subjektais užtikrina informacijos platinimą ir dalijimąsi ja tarp veiksmų vietoje esančių Sąjungos subjektų, kad padėtis būtų kuo labiau vienodai suprantama ir vertinama.

13 straipsnis

Pagalba pretenzijų atveju

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojai teikia pagalbą, susijusią su atsaku į bet kokias pretenzijas ir pareigas, kylančias dėl ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Kosove įgaliojimų vykdymo, bei tokiais tikslais suteikia administracinę pagalbą ir prieigą prie atitinkamų dokumentų.

14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d. – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(*1)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(1)  2016 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1338, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/2052, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų terminas (OL L 212, 2016 8 5, p. 109).

(2)  2017 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/348, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų terminas (OL L 50, 2017 2 28, p. 75).

(3)  2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/903, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų terminas (OL L 161, 2018 6 26, p. 7).

(4)  2020 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/249, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2018/903, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų terminas (OL L 54 I, 2020 2 26, p. 1).

(5)  OL L 71, 2016 3 16, p. 3.

(6)  2015 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1988 dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 290, 2015 11 6, p. 4).

(7)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).

(8)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).


31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/30


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1136

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849 (1) dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai;

(2)

pagal Sprendimo (BUSP) 2016/849 36 straipsnio 2 dalį Taryba peržiūrėjo to sprendimo II, III, V ir VI prieduose pateiktus asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus;

(3)

Taryba padarė išvadas, kad ribojamosios priemonės visiems Sprendimo (BUSP) 2016/849 II ir III prieduose pateiktuose sąrašuose išvardytiems asmenims ir subjektams turėtų būti toliau taikomos, kad motyvų pareiškimas dėl devyniolikos asmenų bei penkių asmenų ir dviejų subjektų identifikavimo informacija turėtų būti atnaujinti ir kad skiltyje „identifikavimo informacija“ turėtų būti nurodyta visų II priede išvardytų fizinių asmenų lytis;

(4)

todėl Sprendimas (BUSP) 2016/849 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/849 II ir III priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d..

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (OL L 141, 2016 5 28, p. 79).


PRIEDAS

1.   

Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priedo I dalies A poskirsnio „Asmenys“ 1–27 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

Alias

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Motyvų pareiškimas

„1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

Lytis: vyras

2009 12 22

Atominės energijos generalinio biuro narys, buvęs Yongbyon techninis direktorius. Remiantis nuotraukomis, jis susietas su branduoliniu reaktoriumi Sirijoje prieš tai, kai Izraelis jį subombardavo 2007 m.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Gimimo data: 1934 8 13

Gimimo vieta: Mandžiūrija, Kinija

Lytis: vyras

2009 12 22

Nuo 2016 m. balandžio mėn. Korėjos liaudies armijos maršalas. Buvęs Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministro pavaduotojas, buvęs Korėjos liaudies armijos Bendrosios politikos departamento direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong Il (mirusio) patarėjas kariniais klausimais). Išrinktas Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto nariu 2016 m. gegužės mėn. vykusiame 7-ajame Korėjos darbininkų partijos suvažiavime, kuriame KDP priėmė sprendimą tęsti KLDR branduolinę programą.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Gimimo data: 1930 1 7

Gimimo vieta: Jilin (Džilino) provincija, Kinija

Lytis: vyras

2009 12 22

Vieno iš svarbiausių buvusių KLDR nacionalinių gynybos organų – Nacionalinės gynybos komisijos, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją, buvęs pirmininko pavaduotojas, kuriam buvo pavesta branduolinėms ir balistinėms programoms skirtų pažangiųjų technologijų pirkimo užsienyje priežiūra. Buvęs Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto narys, išrinktas 2016 m. gegužės mėn. vykusiame 7-ajame Korėjos darbininkų partijos suvažiavime, kuriame KDP priėmė sprendimą tęsti KLDR branduolinę programą.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Gimimo data: 1933 6 10

Paso Nr.: 554410661

Lytis: vyras

2009 12 22

Korėjos liaudies armijos generolas. Buvęs Liaudies ginkluotųjų pajėgų Bendrosios politikos departamento direktoriaus pavaduotojas ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų Logistikos biuro direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong-Il (mirusio) patarėjas kariniais klausimais). Dalyvauja KIM Jong Un vykdomuose Strateginių raketų pajėgų vadovybės patikrinimuose. Buvęs Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto narys. Korėjos kovos prieš imperializmą veteranų komiteto pirmininkas.

5.

RYOM Yong

 

Lytis: vyras

2009 12 22

Atominės energijos generalinio biuro (Jungtinių Tautų į sąrašą įtrauktas subjektas) direktorius, atsakingas už tarptautinius santykius.

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Gimimo data: 1932–1938 m.

Lytis: vyras

2009 12 22

Kim Il Sung universiteto Branduolinės fizikos katedros vedėjas.

7.

Generolas leitenantas KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Pyongan-Pukto, KLDR

Lytis: vyras

2011 12 19

Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos, Politinio biuro ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos Valstybės reikalų komisijos narys. Buvęs Žvalgybos generalinio biuro (Reconnaissance General Bureau, RGB) – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos į sąrašą įtraukto subjekto – vadas. Buvęs Jungtinio fronto departamento direktorius.

8.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

Gimimo data: 1945 m.

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas pulkininkas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos (Korėjos liaudies armijos oro pajėgų) generolas pulkininkas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Korėjos liaudies armijos oro pajėgų ir priešlėktuvinių pajėgų vadas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

10.

HONG Sung-Mu

HONG Sun Mu; HONG Sung Mu

Gimimo data: 1942 1 1

Lytis: vyras

2016 5 20

Amunicijos pramonės departamento (MID) direktoriaus pavaduotojas. Atsakingas už programų, susijusių su įprastine ginkluote ir raketomis, įskaitant balistines raketas, plėtojimą. Vienas iš pagrindinių asmenų, atsakingų už branduolinių ginklų pramoninio vystymo programas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomas su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusias programas. 2017 m. lapkričio 28 d. dalyvavo, kai buvo paleista Hwasong-15 tarpkontinentinė balistinė raketa.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Karinio saugumo vadovybės vadas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą. Lydėjo Kim Jong Un į pačias didžiausias tolimojo nuotolio artilerijos pratybas.

12.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

Lytis: vyras

2016 5 20

Generolas leitenantas, vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos buvęs narys. Buvęs Korėjos liaudies armijos Karinio štabo Operacijų skyriaus direktorius ir Karinio štabo vado pirmasis pavaduotojas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Lytis: vyras

2016 5 20

Buvęs Amunicijos pramonės departamento (MID) direktoriaus pavaduotojas. Nacionalinės gynybos komisijos, kuri dabar pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją – vieną iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų, buvęs narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą. Dalyvavo fotosesijoje, skirtoje asmenims, prisidėjusiems prie 2015 m. gegužės mėn. sėkmingai įvykdyto iš povandeninių laivų paleidžiamų balistinių raketų bandymo.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Gimimo data: 1941 7 20

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Lytis: vyras

2016 5 20

Buvęs Korėjos liaudies armijos Bendrosios politikos departamento direktorius. Korėjos liaudies armijos vicemaršalas, Kim Il-Sung karo universiteto rektorius, buvęs Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministras ir vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos buvęs narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom

Lytis: vyras

2016 5 20

Keturių žvaigždučių generolas, Strateginių raketų pajėgų (Jungtinių Tautų į sąrašą įtrauktas subjektas), kurios turimais duomenimis šiuo metu vadovauja keturiems strateginiams ir taktiniams raketų skyriams, įskaitant KN-08 (tarpžemyninių balistinių raketų (ICBM)) brigadą, vadas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad KIM su KIM Jong Un 2016 m. balandžio mėn. lankėsi bandant tarpžemyninių balistinių raketų (ICBM) variklį. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą. Įsakė atlikti balistinių raketų paleidimo pratybas.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Gimimo data: 1945 1 7

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Paso Nr.: 745310010

Lytis: vyras

2016 5 20

Generolas. Buvęs Korėjos liaudies armijos Bendrosios politikos departamento direktoriaus pirmasis pavaduotojas. Buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius. Buvęs Valstybės saugumo ministras. Svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos ir Nacionalinės gynybos komisijos, kuri buvo vienas iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją, narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas, nuo 2019 m. balandžio mėn. – generalinio štabo vadas; nuo 2020 m. balandžio mėn. – Politinio biuro narys. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos admirolas. Buvęs vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys. Korėjos liaudies karinių jūrų pajėgų, kurios dalyvauja plėtojant balistinių raketų programas ir KLDR karinių jūrų pajėgų branduolinius pajėgumus, vyriausiasis vadas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Lytis: vyras

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas. Direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už Korėjos liaudies armijos organizavimą ir buvęs oro bei priešlėktuvinių pajėgų, prižiūrinčių modernizuotų priešlėktuvinių raketų vystymą, politinis direktorius. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

20.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

Lytis: vyras

2016 5 20

Generolas, buvęs Aukščiausiosios gvardijos vadovybės vadas. Buvęs Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys ir Nacionalinės gynybos komisijos, kuri buvo vienas iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją (SAC), narys; visi šie organai yra itin svarbūs KLDR nacionaliniai gynybos organai. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

21.

HONG Yong Chil

 

Lytis: vyras

2016 5 20

Munitions Industry Department (MID) (Amunicijos pramonės departamento) direktoriaus pavaduotojas. Munitions Industry Department (Amunicijos pramonės departamentas), JT Saugumo Tarybos 2016 m. kovo 2 d. įtrauktas į sąrašą, yra susijęs su pagrindiniais KLDR raketų programos aspektais. MID yra atsakingas už KLDR balistinių raketų, įskaitant Taepo Dong-2, kūrimo, ginklų gamybos bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programų priežiūrą. Antrasis ekonomikos komitetas ir Antroji gamtos mokslų akademija – taip pat įtraukti į sąrašą 2010 m. rugpjūčio mėn. – yra pavaldūs MID. Pastaraisiais metais MID kūrė KN08 sausumos keliais judančią tarpžemyninę balistinę raketą (ICBM). HONG lydėjo KIM Jong Un į keletą renginių, susijusių su KLDR branduolinių ir balistinių raketų programų plėtojimu, ir, manoma, atliko svarbų vaidmenį 2016 m. sausio 6 d. KLDR branduoliniame bandyme. Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto direktoriaus pavaduotojas. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą. 2016 m. balandžio mėn. dalyvavo naujo tipo ICBM variklio antžeminiuose bandymuose.

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Gimimo data: 1963 1 19 arba 1966 5 8

Pasų Nr.:

381320634, PS- 563410163

Lytis: vyras

2016 5 20

Green Pine Associated Corporation (Green Pine) prezidentas. JT Sankcijų komiteto duomenimis, Green Pine perėmė daug veiklos iš Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Sankcijų komitetas KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Green Pine taip pat atsakinga už maždaug pusę KLDR eksportuojamų ginklų ir susijusių reikmenų. Green Pine įtraukta į sąrašą dėl sankcijų už ginklų ar susijusių reikmenų eksportą iš KLDR. Green Pine specializacija – karinių jūrų laivų ir ginkluotės, pavyzdžiui, povandeninių laivų, karinių laivų ir raketinių sistemų, gamyba; Green Pine eksportavo torpedas ir teikė techninę pagalbą su gynyba susijusioms Irano įmonėmis. Green Pine į sąrašą įtraukė JT ST.

23.

YUN Chang Hyok

 

Gimimo data: 1965 8 9

Lytis: vyras

2016 5 20

Satellite Control Centre (Palydovų kontrolės centro), Nacionalinės aerokosminės erdvės plėtros administracijos (NADA) direktoriaus pavaduotojas. NADA taikomos sankcijos pagal JT ST Rezoliuciją 2270 (2016) dėl jos veiklos KLDR plėtojant kosmoso mokslą ir technologijas, įskaitant palydovų paleidimus ir nešančiąsias raketas. JT ST Rezoliucija 2270 (2016) pasmerktas KLDR 2016 m. vasario 7 d. įvykdytas palydovo paleidimas dėl balistinių reketų technologijų naudojimo ir dėl rimto rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ir 2094 (2013) pažeidimo. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

24.

RI Myong Su

 

Gimimo data: 1937 m.

Gimimo vieta: Myongchon, North Hamgyong, KLDR

Lytis: vyras

2017 4 7

Korėjos liaudies armijos vicemaršalas, Korėjos liaudies armijos aukščiausiosios vadovybės pirmasis vado pavaduotojas. Iki 2018 m. – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas. Ri Myong Su ir toliau lieka įtakingas sprendžiant nacionalinės gynybos klausimus, įskaitant su KLDR vykdomomis su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusiomis programomis susijusius klausimus. Ri Myong Su yra ilgametis Aukščiausiosios liaudies asamblėjos (Supreme People’s Assembly, SPA) narys; šiuo metu – 14-osios.

25.

SO Hong Chan

 

Gimimo data: 1957 12 30

Gimimo vieta: Kangvonas, KLDR

Paso Nr.: PD836410105, galioja iki: 2021 11 27

Lytis: vyras

2017 4 7

Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministro pirmasis pavaduotojas ir Logistikos biuro direktorius, Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos narys ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų generolas. Eidamas šias pareigas So Hong Chan yra atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

26.

WANG Chang Uk

 

Gimimo data: 1960 5 29

Lytis: vyras

2017 4 7

Atominės energijos pramonės ministras. Eidamas šias pareigas Wang Chang Uk yra atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.

27.

JANG Chol

 

Gimimo data: 1961 3 31

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Paso Nr.: 563310042

Lytis: vyras

2017 4 7

Buvęs Valstybinės mokslų akademijos, organizacijos, skirtos KLDR technologinių ir mokslinių pajėgumų plėtrai, pirmininkas. Eidamas šias pareigas Jang Chol atliko strateginį vaidmenį plėtojant KLDR branduolinę veiklą. Pagal savo pareigas yra atsakingas už KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų rėmimą ar propagavimą.“;

2.   

Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priedo I dalies B poskirsnio „Subjektai“ 2 įrašas pakeičiamas taip:

 

Pavadinimas

Alias

Vieta

Įtraukimo į sąrašą data

Kita informacija

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KLDR

2009 12 22

Korea Ryongbong General Corporation (2009 m. balandžio 24 d. JT ST į sąrašą įtrauktas subjektas) patronuojamoji įmonė.“;

3.   

Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priedo II dalyje A poskirsnio „Asmenys“ 1–6 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

Alias

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Motyvų pareiškimas

„1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Gimimo data: 1941 8 24

Lytis: vyras

2010 12 22

2010 m. vasario mėn. KIM Tong-un buvo atleistas iš 39 biuro (Office 39), kuris, be kita ko, atsako už prekių pirkimą iš KLDR diplomatinių atstovybių, nesilaikant sankcijų, direktoriaus pareigų. Jį pakeitė JON Il-chun. Vieno iš svarbiausių buvusių KLDR nacionalinių gynybos organų – Nacionalinės gynybos komisijos, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją, atstovas, 2010 m. kovo mėn. išrinktas Valstybės plėtros banko (State Development Bank) generaliniu direktoriumi. Išrinktas Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto pakaitiniu nariu 2016 m. gegužės mėn. vykusiame 7-ajame Korėjos darbininkų partijos suvažiavime, kuriame KDP priėmė sprendimą tęsti KLDR branduolinę programą.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Lytis: vyras

2009 12 22

Buvęs Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto 39 biuro (Office 39), kuris susijęs su ginklų platinimo finansavimu, direktorius. Remiantis turimais duomenimis, 2011 m. vadovavo 38 biurui (Office 38) siekiant surinkti lėšų vadovybei ir elitui.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Gimimo data: 1947 12 2

Gimimo vieta: Sinuju, KLDR

Lytis: vyras

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Yong Nam esant Žvalgybos generalinio biuro (Reconaissance General Bureau, Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo sūnus KIM Su Gwang vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų. KIM Yong Nam atidarė kelias einamąsias ir taupomąsias sąskaitas Sąjungoje ir dalyvavo vykdant įvairius stambius banko pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant savo sūnaus KIM Su Gwang ir marčios KIM Kyong Hui vardu atidarytas sąskaitas.

4.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Gimimo data: 1950 5 11

Gimimo vieta: Kangvonas

Lytis: moteris

2018 4 20

DJANG Tcheul Hy kartu su savo vyru KIM Yong Nam, savo sūnumi KIM Su Gwan ir marčia KIM Kyong Hui dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų. Ji turėjo keletą banko sąskaitų Sąjungoje, kurias jos vardu atidarė jos sūnus KIM Su Gwang. Ji taip pat dalyvavo vykdant keletą banko pavedimų iš savo marčios KIM Kyong Hui sąskaitų į banko sąskaitas už Sąjungos ribų.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Gimimo data: 1976 8 18

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Diplomatas KLDR ambasadoje Baltarusijoje

Lytis: vyras

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Su Gwang esant Žvalgybos generalinio biuro (Reconaissance General Bureau, Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo tėvas KIM Yong Nam vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų. KIM Su Gwang atidarė daug banko sąskaitų keliose valstybėse narėse, be kita ko, šeimos narių vardu. Jis dalyvavo vykdant įvairius stambius bankų pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba į sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant sąskaitas savo sutuoktinės KIM Kyong Hui vardu.

6.

KIM Kyong Hui

 

Gimimo data: 1981 5 6

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Lytis: moteris

2018 4 20

KIM Kyong Hui kartu su vyru KIM Su Gwang, šešuru KIM Yong Nam ir anyta DJANG Tcheul Hy dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėjo būti prisidedama prie KLDR vykdomų su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais susijusių programų. Ji gavo kelis banko pavedimus iš savo vyro KIM Su Gwang ir šešuro KIM Yong Nam ir pervedė pinigus į sąskaitas už Sąjungos ribų savo vardu arba savo anytos DJANG Tcheul Hy vardu.“;

4.   

Sprendimo (BUSP) 2016/849 III priedo A dalies „Asmenys“ 4 ir 24 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„4.

JON Chol Young,

dar žinomas kaip: JON Chol Young

Paso Nr.: 563410192

Diplomatas KLDR ambasadoje Angoloje

Gimimo data: 1975 4 30

2018 1 22

Buvęs bendrovės Green Pine Associated Corporation atstovas Angoloje ir KLDR akredituotas diplomatas Angoloje.

Green Pine buvo JT įtraukta į sąrašą dėl savo veiklos, be kita ko, apimančios JT ginklų embargo pažeidimą. Taip pat Green Pine derėjosi dėl sutarčių dėl Angolos karo laivų atnaujinimo, taip pažeisdama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis nustatytus draudimus.

24.

SO Tong Myong

Gimimo data: 1956 9 10

2015 7 3

Buvęs Korea National Insurance Corporation (KNIC) prezidentas, buvęs KNIC valdybos komiteto pirmininkas (2012 m. birželio mėn.); buvęs KNIC generalinis valdytojas, 2013 m. rugsėjo mėn., veikiantis KNIC vardu ar pagal jos nurodymus.“;

5.   

Sprendimo (BUSP) 2016/849 III priedo B dalies „Subjektai“ 4 įrašas pakeičiamas taip:

 

Pavadinimas (ir galimi alias)

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„4.

Pan Systems Pyongyang

Dar žinoma kaip: Wonbang Trading Co; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresas: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2017 10 16

Pan Systems padėjo nesilaikyti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nustatytų sankcijų bandydama parduoti Eritrėjai ginklus ir susijusius reikmenis.

Pan Systems taip pat yra kontroliuojama Žvalgybos generalinio biuro (Reconaissance General Bureau) – Jungtinių Tautų į sąrašą įtraukto subjekto – ir veikia jo vardu.“


31.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/40


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1137

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1), ypač į jo 12 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333;

(2)

pagal Sprendimo (BUSP) 2015/1333 17 straipsnio 2 dalį Taryba peržiūrėjo to sprendimo II ir IV prieduose pateiktus asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus;

(3)

Taryba padarė išvadą, kad ribojamosios priemonės turėtų būti toliau taikomos visiems į Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV prieduose pateiktus sąrašus įtrauktiems asmenims ir subjektams, ir kad turėtų būti atnaujinta vieno asmens tapatybės nustatymo informacija;

(4)

todėl Sprendimas (BUSP) 2015/1333 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.


PRIEDAS

1.   

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II priedo A skirsnyje („Asmenys“) 15 įrašas pakeičiamas taip:

„15.

GHWELL, Khalifa

dar žinomas kaip AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Gim. data: 1956 m. sausio 1 d. arba 1951 m. sausio 1 d.

Gim. vieta: Misurata, Libija

Pilietybė: Libijos.

Pasas: A005465 (Libija), išduotas 2015 m. balandžio 12 d., nustojo galioti 2017 m. balandžio 11 d.,

ir

J690P666 (Libija), išduotas 2016 m. birželio 12 d., galioja iki 2024 m. birželio 11 d.

Lytis: vyras

Adresas: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya

Khalifa Ghwell buvo tarptautiniu mastu nepripažinto Visuotinio nacionalinio kongreso (VNK) (dar žinomo kaip nacionalinė gelbėjimo Vyriausybė) vadinamasis Ministras Pirmininkas ir gynybos ministras; eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už šios institucijos veiklą.

2015 m. liepos 7 d. Khalifa Ghwell parėmė „Nepalaužiamą frontą“ („Alsomood“) – naujas karines 7 brigadų pajėgas, kurių tikslas – užkirsti kelią vienybės Vyriausybės sudarymui Tripolyje, kadangi kartu su VNK „prezidentu“ Nuri Abu Sahmain dalyvavo pasirašymo ceremonijoje, skirtoje šių pajėgų inauguracijai.

Būdamas VNK „Ministru Pirmininku“ K. Ghwell atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų trukdant sudaryti NSV pagal Libijos politinį susitarimą.

Būdamas Tripolio VNK „Ministru Pirmininku ir gynybos ministru“, 2016 m. sausio 15 d. K. Ghwell įsakė suimti visus į Tripolį įžengusios naujos saugumo grupės, kurią paskyrė Nacionalinės santarvės Vyriausybės paskirtasis Ministras Pirmininkas, narius.

2016 m. rugpjūčio 31 d. jis įsakė „nacionalinės gelbėjimo Vyriausybės“„Ministrui Pirmininkui“ ir „gynybos ministrui“ grįžti į darbą po to, kai Atstovų Rūmai atmetė NSV.

2016 4 1“;

2.   

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 IV priedo A skirsnyje („Asmenys“)20 įrašas pakeičiamas taip:

„20.

GHWELL, Khalifa

dar žinomas kaip AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Gim. data: 1956 m. sausio 1 d. arba 1951 m. sausio 1 d.

Gim. vieta: Misurata, Libija

Pilietybė: Libijos.

Pasas: A005465 (Libija), išduotas 2015 m. balandžio 12 d., nustojo galioti 2017 m. balandžio 11 d.,

ir

J690P666 (Libija), išduotas 2016 m. birželio 12 d., galioja iki 2024 m. birželio 11 d.

Lytis: vyras

Adresas: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya

Khalifa Ghwell buvo tarptautiniu mastu nepripažinto Visuotinio nacionalinio kongreso (VNK) (dar žinomo kaip nacionalinė gelbėjimo Vyriausybė) vadinamasis Ministras Pirmininkas ir gynybos ministras; eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už šios institucijos veiklą.

2015 m. liepos 7 d. Khalifa Ghwell parėmė „Nepalaužiamą frontą“ („Alsomood“) – naujas karines 7 brigadų pajėgas, kurių tikslas – užkirsti kelią vienybės Vyriausybės sudarymui Tripolyje, kadangi kartu su VNK „prezidentu“ Nuri Abu Sahmain dalyvavo pasirašymo ceremonijoje, skirtoje šių pajėgų inauguracijai.

Būdamas VNK „Ministru Pirmininku“ K. Ghwell atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų trukdant sudaryti NSV pagal Libijos politinį susitarimą.

Būdamas Tripolio VNK „Ministru Pirmininku ir gynybos ministru“, 2016 m. sausio 15 d. K. Ghwell įsakė suimti visus į Tripolį įžengusios naujos saugumo grupės, kurią paskyrė Nacionalinės santarvės Vyriausybės paskirtasis Ministras Pirmininkas, narius.

2016 m. rugpjūčio 31 d. jis įsakė „nacionalinės gelbėjimo Vyriausybės“„Ministrui Pirmininkui“ ir „gynybos ministrui“ grįžti į darbą po to, kai Atstovų Rūmai atmetė NSV.

2016 4 1“.