ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 209

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. liepos 2d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija, susijusi su Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų įsigaliojimu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/913, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo (Mojama de Barbate (SGN)) specifikacijos pakeitimas

2

 

*

2020 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/914, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Brie de Meaux (SKVN))

4

 

*

2020 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/915, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Riso Nano Vialone Veronese (SGN))

5

 

*

2020 m. liepos 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/916, kuriuo leidžiama išplėsti ksilooligosacharidų naudojimo kaip naujo maisto produkto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 paskirtį ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

6

 

*

2020 m. liepos 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/917, kuriuo leidžiama pateikti rinkai arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

10

 

*

2020 m. liepos 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/918, kuriuo dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos įvežimo į Sąjungą reikalavimų nustatoma nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 nukrypti leidžianti nuostata

14

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/919., kuriuo dėl Serbijos statuso, susijusio su GSE, iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/453/EB priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 4236)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/1


Informacija, susijusi su Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų įsigaliojimu

Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų įsigalios 2020 m. liepos 1 d., 2020 m. gegužės 26 d. užbaigus šio susitarimo 12 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą.


REGLAMENTAI

2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/2


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/913

2020 m. birželio 25 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Mojama de Barbate“ (SGN)) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Mojama de Barbate“, kuri įregistruota Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2110 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Mojama de Barbate“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 25 d.

Pirmininkės pavedimu

Komisijos vardu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2015 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2110, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Mojama de Barbate (SGN)] (OL L 306, 2015 11 24, p. 1).

(3)  OL C 57, 2020 2 20, p. 25.


2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/914

2020 m. birželio 25 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Brie de Meaux“ (SKVN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Brie de Meaux“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Brie de Meaux“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  1996 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka (OL L 148, 1996 6 21, p. 1).

(3)  OL C 64, 2020 2 27, p. 41.


2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/915

2020 m. birželio 25 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Riso Nano Vialone Veronese“ (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Riso Nano Vialone Veronese“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 205/2009 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Riso Nano Vialone Veronese“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2009 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 205/2009, kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Riso Nano Vialone Veronese (SGN)) (OL L 71, 2009 3 17, p. 15).

(3)  OL C 70, 2020 3 4, p. 33.


2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/916

2020 m. liepos 1 d.

kuriuo leidžiama išplėsti ksilooligosacharidų naudojimo kaip naujo maisto produkto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 paskirtį ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti Sąjungos rinkai galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi pateikti įgyvendinimo akto, kuriuo leidžiama pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą ir kuriuo atnaujinamas Sąjungos sąrašas, projektą;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1648 (3) leista Sąjungos rinkai pateikti ksilooligosacharidus kaip naują maisto produktą pagal Reglamentą (ES) 2015/2283, skirtą naudoti visiems vartotojams skirtuose įvairių kategorijų maisto produktuose, būtent – duonoje, pusryčių javainiuose, sausainiuose, sojų gėrimuose, jogurte, vaisiniuose užtepuose ir šokoladiniuose konditerijos gaminiuose;

(5)

2019 m. lapkričio 25 d. bendrovė „Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltd“ pateikė Komisijai paraišką dėl naujo maisto produkto ksilooligosacharidų naudojimo sąlygų pakeitimo pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį. Paraiškoje prašoma išplėsti ksilooligosacharidų naudojimo paskirtį maisto papilduose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (4), skirtuose visiems suaugusiems vartotojams, neviršijant didžiausio leidžiamo suvartoti 2 g per parą kiekio;

(6)

Komisija mano, kad nebūtina, jog Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) atliktų dabartinės paraiškos saugos vertinimą pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 3 dalį, nes siūlomą ksilooligosacharidų naudojimo paskirties išplėtimą apima Tarnybos atliktas saugos vertinimas (5), kuriuo grindžiamas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1648 suteiktas leidimas naudoti ksilooligosacharidus;

(7)

toje nuomonėje Tarnyba atliko konservatyvų poveikio vertinimą, naudodama didžiausią numatomą paros dozę remiantis prielaida, kad asmuo vartos visus siūlomus maisto produktus, kurių sudėtyje yra didžiausias pridėtas ksilooligosacharidų kiekis. Remdamasi šiuo poveikio vertinimu Tarnyba padarė išvadą, kad gauta didžiausia numatoma paros dozė –7,7 g ksilooligosacharidų per parą – tebėra gerokai mažesnė už 10–12 g ksilooligosacharidų paros dozę, kuri buvo susieta su žmonių klinikinių intervencinių tyrimų metu nustatytu ūmiu ir trumpalaikiu poveikiu virškinimo traktui, ir mažesnė už maistinę pamatinę vertę –25 g maistinės ląstelienos per parą visiems suaugusiems vartotojams, kurią pirmiau nustatė Tarnyba (6);

(8)

dėl siūlomo ksilooligosacharidų naudojimo paskirties išplėtimo maisto papilduose, kai suvartojama 2 g per parą, kartu su didžiausiu suvartojamu ksilooligosacharidų kiekiu –7,7 g – pagal šiuo metu leidžiamą naudojimo kaip naujo maisto produkto paskirtį, bendras didžiausias ksilooligosacharidų suvartojimo per parą kiekis galėtų būti 9,7 g. Šis bendras suvartojamas kiekis taip pat bus mažesnis už ksilooligosacharidų suvartojamą kiekį – 10–12 g, kuris buvo susietas su žmonių klinikinių intervencinių tyrimų metu nustatytu ūmiu ir trumpalaikiu poveikiu virškinimo traktui, ir mažesnis už maistinę pamatinę vertę –25 g maistinės ląstelienos per parą visiems suaugusiems vartotojams, kurią pirmiau nustatė Tarnyba;

(9)

paraiškoje pateikta informacija ir Tarnybos mokslinė nuomonė, kartu su pirmiau nurodytomis aplinkybėmis, yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad siūlomas naujo maisto produkto „ksilooligosacharidų“ naudojimo paskirties išplėtimas atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį;

(10)

todėl tikslinga iš dalies pakeisti Sąjungos leidžiamų naujų maisto produktų sąraše nurodytas ksilooligosacharidų naudojimo sąlygas, į jas įtraukiant ksilooligosacharidų naudojimą maisto papilduose, skirtuose suaugusiems vartotojams;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470 nustatytas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas, kiek tai susiję su nauju maisto produktu ksilooligosacharidais, iš dalies keičiamas kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  2018 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1648, kuriuo leidžiama pateikti rinkai ksilooligosacharidus kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (OL L 275, 2018 11 6, p. 1).

(4)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(5)  „Scientific Opinion on the safety of xylo-oligosaccharides as a novel food pursuant to Regulation (ES) 2015/2283“ (EFSA Journal 2018;16(7): 5361).

(6)  Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre (EFSA Journal 2010;8(3):1462).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedo 1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) ksilooligosacharidams skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

„Ksilooligosacharidai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis  (*2)

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Ksilooligosacharidai“.“

 

Balta duona

14 g/kg

Rupi duona

14 g/kg

Pusryčių javainiai

14 g/kg

Sausainiai

14 g/kg

Sojų gėrimai

3,5 g/kg

Jogurtas  (*1)

3,5 g/kg

Vaisiniai užtepai

30 g/kg

Šokoladiniai konditerijos gaminiai

30 g/kg

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti visiems suaugusiems vartotojams

2 g per parą


(*1)  Pieno produktuose naudojami ksilooligosacharidai negali visiškai arba iš dalies pakeisti jokios pieno sudedamosios dalies.

(*2)  Didžiausias leidžiamas kiekis apskaičiuojamas pagal specifikacijas, skirtas miltelių pavidalui Nr. 1.


2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/917

2020 m. liepos 1 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti Sąjungos rinkai galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus. Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas – naujas maisto produktas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2015/2283 3 straipsnio 2 dalies c punkte;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2468 (2) nustatomi trečiųjų šalių tradiciniams maisto produktams taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (3), kuriuo nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(4)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 4 dalį Komisija turi priimti sprendimą dėl leidimo pateikti Sąjungos rinkai trečiosios šalies tradicinį maisto produktą;

(5)

2018 m. lapkričio 27 d. bendrovė „AM Breweries“ (toliau – pareiškėjas) pateikė Komisijai pranešimą, kuriame nurodė ketinanti Sąjungos rinkai pateikti arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/2283 14 straipsnyje. Pareiškėjas savo prašyme nurodo, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas skirtas vartoti visiems vartotojams toks, koks yra, arba kaip kitų gėrimų sudedamoji dalis;

(6)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2468 7 straipsnio 2 dalį Komisija paprašė pareiškėjo pateikti papildomos informacijos dėl pranešimo galiojimo. Prašoma informacija pateikta 2019 m. birželio 4 d., 2019 m. birželio 21 d., 2019 m. rugpjūčio 29 d. ir 2019 m. rugpjūčio 30 d.;

(7)

iš pareiškėjo pateiktų duomenų matyti, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas ilgai saugiai naudotas Afrikoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje;

(8)

2019 m. rugsėjo 11 d. Komisija pagal Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 1 dalį persiuntė galiojantį pranešimą valstybėms narėms ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

(9)

per Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 2 dalyje nustatytą keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės arba Tarnyba Komisijai nepateikė tinkamai pagrįstų prieštaravimų dėl kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilo pateikimo Sąjungos rinkai saugos;

(10)

2020 m. vasario 3 d. Tarnyba paskelbė ataskaitą „Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (ES) 2015/2283“ (4);

(11)

toje ataskaitoje Tarnyba pažymėjo, kad kavamedžio Coffea arabica lapuose yra epigalokatechingalato (EGCG) ir todėl negalima atmesti galimybės, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpile gali būti EGCG. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba nustatė didžiausią leistiną EGCG kiekį viename litre užpilo – 700 mg. Todėl tikslinga Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąraše tradicinio maisto produkto specifikacijoje nustatyti didžiausią leistiną 700 mg/l EGCG kiekį;

(12)

Tarnyba padarė išvadą, kad turimi duomenys apie kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilo sudėtį ir naudojimo istoriją nekelia susirūpinimo dėl saugos;

(13)

be kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilo naudojimo tokio, koks jis yra, pareiškėjas savo prašyme nurodo, kad užpilas taip pat skirtas vartoti visiems vartotojams kaip kitų gėrimų sudedamoji dalis. Pareiškėjas pateikė dokumentais pagrįstus duomenis, kurie rodo, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas ilgai saugiai naudojamas trečiojoje šalyje pagal Reglamento (ES) 2015/2283 14 straipsnio 1 dalies e punktą tik toks, koks yra, tačiau nepateikė įrodymų, kad toks užpilas naudojamas kaip kitų gėrimų sudedamoji dalis. Pareiškėjo buvo paprašyta paaiškinti ir galbūt patikslinti siūlomas užpilo naudojimo paskirtis, kurios atitiktų maisto produktus, kuriuose užpilas tradiciškai naudojamas ir dėl kurių turėjo būti pateikta saugaus naudojimo istorija. Tačiau pareiškėjas nepakeitė siūlomų naudojimo paskirčių ir nepateikė įrodymų, kad užpilas trečiojoje šalyje ilgai saugiai naudojamas kaip kitų gėrimų sudedamoji dalis. Todėl, kadangi nėra reikiamų dokumentais pagrįstų duomenų, Komisija laikosi nuomonės, kad pareiškėjas įrodė tik tai, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas trečiojoje šalyje ilgai saugiai naudojamas tik toks, koks yra. Todėl pranešimas dėl leidimo naudoti kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilą, kiek tai susiję su kitų gėrimų sudedamąja dalimi, laikomas negaliojančiu;

(14)

todėl Komisija turėtų leisti pateikti Sąjungos rinkai kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilą tokį, koks jis yra, ir atitinkamai atnaujinti Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą;

(15)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilas, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiamas į Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą.

2.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą įtraukiamos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2468, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomi trečiųjų šalių tradiciniams maisto produktams taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai (OL L 351, 2017 12 30, p. 55).

(3)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(4)  EFSA papildomas leidinys 2020:EN-1783.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

„Arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilas

(trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Kavamedžių Coffea arabica ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas“.“

 

Žolelių užpilai

 

2.

į 2 lentelę („Specifikacijos“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacijos

„Arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilas

(trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Aprašymas/apibrėžtis:

Tradicinį maisto produktą sudaro arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilas (šeima – Rubiaceae).

Tradicinis maisto produktas ruošiamas sumaišant ne daugiau kaip 20 g kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora Pierre ex A. Froehner sausų lapų su 1 l karšto vandens. Lapai išimami ir tada užpilas pasterizuojamas (ne žemesnėje kaip 71 °C temperatūroje 15 sekundžių).

Sudėtis:

Išvaizda: rudai žalias skystis

Kvapas ir skonis: specifinis

Chlorogeninė rūgštis (5-CQA): < 100 mg/l

Kofeinas: < 80 mg/l

Epigalokatechingalatas (EGCG): < 700 mg/l

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvų organizmų skaičius: < 500 KSV/g

Bendras mielių ir pelėsių skaičius: < 100 KSV/g

Bendras koliforminių bakterijų kiekis: < 100 KSV/g

Escherichia coli: nėra 1 g

Salmonella: nėra 25 g

Sunkieji metalai:

Švinas (Pb): < 3,0 mg/l

Arsenas (As): < 2,0 mg/l

Kadmis (Cd): < 1,0 mg/l

KSV: kolonijas sudarantys vienetai.“


2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/918

2020 m. liepos 1 d.

kuriuo dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos įvežimo į Sąjungą reikalavimų nustatoma nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 nukrypti leidžianti nuostata

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 41 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/412 (2) valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB (3) nuostatų dėl specialių Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio (Fraxinus L.) medienos įvežimo į Sąjungą sąlygų;

(2)

Direktyva 2000/29/EB panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) 2016/2031. Tos direktyvos I–V priedai pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2072 (4), kuriuo nustatomos tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų įvežimo į Sąjungą taisyklės ir reikalavimai;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2019/2072 8 straipsnio 1 dalį kartu su to reglamento VII priedo 87 punktu, siekiant išvengti kenkėjo Agrilus planipennis Fairmaire patekimo į Sąjungą rizikos, į Sąjungą įvežamai Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtai uosio medienai (toliau – nurodytoji mediena) taikomi tam tikri specialūs reikalavimai. Tie reikalavimai iš dalies skiriasi nuo Įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/412 nustatytų reikalavimų, susijusių su nurodytosios medienos įvežimu į Sąjungą, jos tikrinimu ir priežiūra;

(4)

remiantis 2018 m. birželio mėn. atliktu Komisijos auditu, padaryta išvada, kad, vykdydama oficialią kontrolę ir taikydama Įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/412 nustatytus reikalavimus, Kanada užtikrina tokį fitosanitarinės apsaugos lygį, kuris yra lygiavertis užtikrinamam Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VII priedo 87 punkte nustatytais reikalavimais;

(5)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412 turi būti taikomas iki 2020 m. birželio 30 d.2020 m. balandžio 27 d. Kanada paprašė pratęsti tos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą po 2020 m. birželio 30 d.;

(6)

siekiant užtikrinti tolesnį Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos importą, tikslinga numatyti nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 8 straipsnio 1 dalies ir VII priedo 87 punkto a ir b papunkčių nukrypti leidžiančią nuostatą, kad nurodytąją medieną būtų galima įvežti į Sąjungą, jei laikomasi specialių reikalavimų, kurie su keliais pakeitimais atitinka Įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/412 nustatytus reikalavimus;

(7)

siekiant užtikrinti tolesnį nurodytosios medienos importą, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2020 m. liepos 1 d.;

(8)

šis reglamentas turėtų būti taikomas iki 2023 m. birželio 30 d., kad iki tos datos būtų galima atlikti jo taikymo peržiūrą;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Su laikinai nukrypti leidžiančia nuostata susiję specialūs reikalavimai

Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 8 straipsnio 1 dalies ir VII priedo 87 punkto a ir b papunkčių, į Sąjungą įvežamai Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtai uosio (Fraxinus L.) medienai (toliau – nurodytoji mediena) taikomi šio reglamento 2 straipsnyje ir priedo A dalyje nustatyti specialūs reikalavimai.

„Nurodytoji mediena“ nurodyta priedo B dalyje.

2 straipsnis

Fitosanitarinis sertifikatas

1.   Prie nurodytosios medienos pridedamas Kanadoje išduotas fitosanitarinis sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad ji nėra užkrėsta Sąjungos karantininiais kenkėjais ir į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtrauktais kenkėjais, kuriems po patikrinimo taikomos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį patvirtintos priemonės.

2.   Fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodomi šie duomenys:

a)

pareiškimas „Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/918“;

b)

paketo (-ų) numeris (-iai), atitinkantis (-ys) kiekvieną konkretų eksportuojamą paketą;

c)

Kanadoje patvirtintos (-ų) įmonės (-ių) pavadinimas (-ai).

3 straipsnis

Galiojimo pabaigos diena

Šis reglamentas nustoja galioti 2023 m. birželio 30 d.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo pradžios data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos (OL L 74, 2016 3 19, p. 41).

(3)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

(4)  2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 1).


PRIEDAS

A DALIS

1.   Perdirbimo reikalavimai

Perdirbant nurodytąją medieną, kaip nurodyta 1 straipsnyje, turi būti laikomasi visų šių reikalavimų:

a)   Žievės lupimas

Nurodytosios medienos žievė yra nulupama, išskyrus matomus atskirus mažus žievės gabalėlius, kuriuos galima aiškiai atskirti ir kurie atitinka vieną iš šių reikalavimų:

1)

jie yra siauresni nei 3 cm (nepriklausomai nuo ilgio) arba

2)

jei jie platesni nei 3 cm, bendras kiekvieno atskiro žievės gabalėlio paviršiaus plotas yra mažesnis nei 50 cm2.

b)   Pjaustymas

Nurodytoji pjautinė mediena pagaminta iš nužievintos rąsto formos medienos.

c)   Terminis apdorojimas

Nurodytosios medienos profilis kaitinamas 1 200 minučių iki mažiausiai 71 °C kaitinimo kameroje, kurią patvirtino Kanados maisto inspekcijos agentūra (CFIA) arba CFIA patvirtinta agentūra.

d)   Džiovinimas

Nurodytoji mediena džiovinama bent dvi savaites pagal pramoninio džiovinimo tvarkaraščius, kuriuos patvirtino CFIA.

Galutinis medienos drėgnis negali viršyti 10 % sausosios medžiagos, išreikštos procentais.

2.   Įmonėms taikomi reikalavimai

Nurodytoji mediena turi būti gaminama, tvarkoma ir laikoma įmonėje, atitinkančioje tokius reikalavimus:

a)

ją turi oficialiai patvirtinti CFIA pagal sertifikavimo dėl kenkėjo Agrilus planipennis Fairmaire programą;

b)

ji turi būti registruota CFIA svetainėje paskelbtoje duomenų bazėje;

c)

jos auditą bent kartą per mėnesį turi atlikti CFIA arba CFIA patvirtinta agentūra, ir turi būti nustatyta, kad įmonė atitinka šio priedo reikalavimus. Jei auditą atlieka CFIA patvirtinta agentūra, CFIA turi kas pusmetį atlikti šio darbo auditą. Per tokį kas pusmetį atliekamą auditą turi būti patikrintos agentūros procedūros, dokumentai ir patvirtintų įmonių auditai;

d)

įmonėje turi būti naudojama tokia medienos apdirbimo įranga, kuri būtų nuolat kalibruojama pagal įrangos eksploatavimo vadovą;

e)

turi būti registruojamos įmonėje atliktos procedūros, įskaitant apdirbimo trukmę, apdirbimo metu pasiektą temperatūrą ir kiekvieno atskiro eksportui paruošto paketo atitiktį reikalavimams bei galutinį drėgnį, kad tokius registro įrašus galėtų patikrinti CFIA arba CFIA patvirtinta agentūra.

3.   Ženklinimas

Kiekviename nurodytosios medienos pakete turi būti aiškiai nurodytas paketo numeris ir etiketė su užrašu „HT-KD“ arba „Heat Treated-Kiln Dried“. Šią etiketę turi išduoti patvirtintos įmonės paskirtas pareigūnas, arba ji turi būti išduota jam prižiūrint, nustačius, kad buvo laikomasi 1 punkte išdėstytų perdirbimo reikalavimų bei 2 punkte išdėstytų įmonėms taikomų reikalavimų.

4.   Patikrinimai prieš eksportą

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų, Sąjungai skirtą nurodytąją medieną turi patikrinti CFIA arba oficialiai CFIA patvirtinta agentūra.

B DALIS

Nurodytoji mediena su atitinkamais KN kodais

1.

Fraxinus L. mediena, išskyrus:

drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių medžių,

medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


SPRENDIMAI

2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/919.

2020 m. birželio 30 d.

kuriuo dėl Serbijos statuso, susijusio su GSE, iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/453/EB priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2020) 4236)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatyta, kad valstybių narių arba trečiųjų šalių arba jų regionų (toliau – šalys arba regionai) statusas, susijęs su galvijų spongiformine encefalopatija (GSE), nustatomas priskiriant juos prie vienos iš trijų kategorijų: nedidelė GSE rizika, kontroliuojama GSE rizika ir nenustatyta GSE rizika;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jei Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (OIE) prašymą pateikusią šalį priskiria prie vienos iš trijų GSE statuso kategorijų, galima pakartotinai suteikti Sąjungoje taikomą kategoriją. Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nurodyta Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija, kuri, vadovaudamasi Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso (2) taisyklėmis, atlieka pagrindinį vaidmenį skirstant OIE valstybes nares ir zonas pagal jų GSE riziką;

(3)

Komisijos sprendimo 2007/453/EB (3) priedo A, B arba C dalyse nurodytas šalių arba regionų GSE statusas pagal jų GSE riziką. Laikoma, kad to priedo A dalyje išvardytose šalyse ir regionuose GSE rizika nedidelė, o B dalyje išvardytose šalyse ir regionuose GSE rizika kontroliuojama, o to priedo C dalyje nustatyta, kad A arba B dalyje neišvardytose šalyse ar regionuose GSE rizika nenustatyta;

(4)

Serbija šiuo metu patenka į Sprendimo 2007/453/EB priedo C dalies taikymo sritį kaip šalis, kurioje GSE rizika nenustatyta;

(5)

2019 m. gegužės 28 d. OIE pasaulinė delegatų asamblėja priėmė Rezoliuciją Nr. 19 dėl šalių narių galvijų spongiforminės encefalopatijos rizikos statuso pripažinimo (4), kuri turėjo įsigalioti 2019 m. gegužės 31 d. Toje rezoliucijoje pripažįstama, kad Serbija „išskyrus Jungtinių Tautų administruojamą Kosovą“, yra šalis, kurioje GSE rizika nedidelė, kaip nustatyta OIE Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse. Dėl tos OIE rezoliucijos iš naujo įvertinusi padėtį Sąjungos lygmeniu Komisija nusprendė, kad į naują OIE GSE statusą šioje trečiojoje šalyje turėtų būti atsižvelgta Sprendimo 2007/453/EB priede;

(6)

todėl Sprendimo 2007/453/EB priede pateiktas šalių ar regionų sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad Serbija, kaip nurodyta Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (5) 135 straipsnyje, būtų įtraukta į to priedo A dalį kaip šalis ar regionas, kuriuose GSE rizika nedidelė;

(7)

todėl Sprendimo 2007/453/EB priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/453/EB priedo A dalyje sąrašas po antrašte „Trečiosios šalys“ iš dalies keičiamas taip:

1.

po Peru skirto įrašo ir prieš Singapūrui skirtą įrašą įterpiamas šis įrašas:

„-

Serbija*“

2.

sąrašo pabaigoje įrašoma ši pastaba:

„*

Kaip nurodyta Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 135 straipsnyje (OL L 278, 2013 10 18, p. 16).“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(2)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(3)  2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/453/EB, nustatantis valstybių narių ar trečiųjų šalių ar jų regionų būklę, atsižvelgiant į GSE, pagal jų GSE riziką (OL L 172, 2007 6 30, p. 84).

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf

(5)  OL L 278, 2013 10 18, p. 16.