ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 194

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. birželio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/797, kuriuo dėl sąjungos kilmės šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, grąžinamų į sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, reikalavimų iš dalies keičiamas reglamentas (es) nr. 142/2011 ( 1 )

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/798, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 4134)  ( 1 )

6

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2020 m. birželio 15 d. Europos bendrijos ir šveicarijos konfederacijos susitarimu dėl oro transporto įsteigto jungtinio europos sąjungos ir šveicarijos oro transporto komiteto sprendimas Nr. 1/2020, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas [2020/799]

17

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

18.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/797

2020 m. birželio 17 d.

kuriuo dėl sąjungos kilmės šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, grąžinamų į sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, reikalavimų iš dalies keičiamas reglamentas (es) nr. 142/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (1), ypač į jo 41 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ir 42 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 142/2011 (2) nustatytos priemonės, kuriomis įgyvendinamos Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 nustatytos taisyklės, įskaitant į Sąjungą importuojamiems arba per ją tranzitu vežamiems šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams taikomas visuomenės sveikatos ir gyvūnų sveikatos taisykles siekiant išvengti šių produktų keliamos rizikos visuomenės ir gyvūnų sveikatai arba ją kuo labiau sumažinti;

(2)

Tarybos direktyvos 97/78/EB (3) 15 straipsnyje nustatytos Sąjungos kilmės produktų siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, veterinarinių patikrinimų, kurie turi būti atliekami siekiant leisti jas dar kartą importuoti, taisyklės. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625 (4) nuo 2019 m. gruodžio 14 d. panaikinama ir pakeičiama Direktyva 97/78/EB;

(3)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2074 (5) nustatytos Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių siuntų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, konkrečios oficialios kontrolės taisyklės, taip pat taikomos šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams;

(4)

Sąjungos kilmės šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, įvežimo į Sąjungą gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimai turėtų būti nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 41 ir 42 straipsnius;

(5)

jei nėra nustatytų gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimų, taikomų grąžinamoms šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntoms, kurias atsisakyta leisti įvežti, toms siuntoms taikomos Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 nustatytos bendrosios importo taisyklės ir Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priede nustatyti konkretiems produktams taikomi importo reikalavimai, dėl ko galėtų būti neleista grąžinti į Sąjungą tam tikrų ES kilmės siuntų trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti, pavyzdžiui, dėl to, kad nėra konkretiems produktams skirto komercinio dokumento arba veterinarijos sertifikato, kurių reikalaujama įvežant siuntas;

(6)

tačiau rizika gyvūnų ir visuomenės sveikatai, kurią kelia Sąjungos kilmės šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, skiriasi nuo trečiųjų šalių kilmės šių prekių keliamos rizikos. Todėl prie Sąjungos kilmės šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntos, grąžinamos į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti ją įvežti į jos teritoriją, nereikia pridėti komercinio dokumento, veterinarijos sertifikato arba tam tikrais atvejais deklaracijos, kurie atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktą nustatytą pavyzdį, kaip to reikalaujama įvežant trečiųjų šalių kilmės siuntas;

(7)

pirmiau nurodytą siuntą turėtų būti leidžiama įvežti į Sąjungą ir siųsti į bet kurią įmonę ar gamyklą, patvirtintą pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnį šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių kategorijai ir tipui, jei paskirties vietos kompetentinga institucija sutiko priimti tą siuntą;

(8)

kai kurias į trečiąsias šalis skirtas eksportuoti šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių siuntas gali patikrinti Sąjungos kompetentinga institucija, kuri nėra atsakinga už šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius. Jei per šiuos patikrinimus pirminė plomba buvo pakeista, naujos plombos numeris turėtų būti nurodomas prie siuntos pridedamuose dokumentuose;

(9)

todėl, siekiant užtikrinti tinkamą rizikos gyvūnų ir visuomenės sveikatai valdymą ir teisinį tikrumą, būtina nustatyti Sąjungos kilmės šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių grąžinimo į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją sąlygas;

(10)

siekiant užtikrinti grąžinamų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntų atsekamumą, jų vežimas iš Sąjungos pasienio kontrolės posto į paskirties įmonę turėtų būti stebimas pagal tvarką, numatytą Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/1666 (6);

(11)

Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

kadangi Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2074 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., šiame reglamente nustatytos taisyklės taip pat turėtų būti taikomos nuo tos datos;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 iš dalies keičiamas taip:

1.

25 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

to priedo VI skyriuje nustatytus specialiuosius Sąjungos kilmės šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, reikalavimus.“

2.

26 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„e)

valstybės narės kilmės medžiagos, grąžinamos į tą valstybę narę trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, turi atitikti XIV priedo VI skyriuje nustatytus specialiuosius reikalavimus.“

3.

31 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Sąjungos kilmės šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, grąžinami į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, turi atitikti XIV priedo VI skyriuje nustatytus specialiuosius reikalavimus.“

4.

XIV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedo tekstą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 300, 2009 11 14, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).

(3)  1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (OL L 024, 1998 1 30, p. 9).

(4)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(5)  2019 m. rugsėjo 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2074, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, konkrečios oficialios kontrolės taisyklėmis (OL L 316, 2019 12 6, p . 6).

(6)  2019 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1666, kuriuo dėl tam tikrų prekių siuntų gabenimo ir įvežimo stebėsenos nuo atvežimo pasienio kontrolės posto iki paskirties vietoje esančios įmonės Sąjungoje sąlygų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (OL L 255, 2019 10 4, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedas papildomas VI skyriumi:

„VI SKYRIUS

SĄJUNGOS KILMĖS ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR JŲ GAMINIŲ SIUNTŲ, GRĄŽINAMŲ Į SĄJUNGĄ TREČIAJAI ŠALIAI ATSISAKIUS LEISTI JAS ĮVEŽTI Į JOS TERITORIJĄ, ĮVEŽIMO REIKALAVIMAI

1 skirsnis

Sąjungos kilmės nesupakuoti arba birūs šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, grąžinami į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, kuri visa ar kurios dalis nėra įtraukta į XIV priedo sąrašą

1.

Pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija leidžia į Sąjungą įvežti Sąjungos kilmės nesupakuotų arba birių šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių siuntas, grąžinamas į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, kuri visa ar kurios dalis nėra įtraukta į XIV priedo sąrašą, taikomą tos rūšies produktus įvežant į Sąjungą, tik jei įvykdytos šios sąlygos:

a)

prie siuntos yra pridėtas eksporto valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto oficialaus sertifikato ar dokumento originalas arba patvirtinta kopija, arba tokio sertifikato arba dokumento elektroninis atitikmuo, parengtas naudojantis IMSOC (1);

b)

prie siuntos yra pridėta paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos deklaracija, kurioje ta institucija sutinka priimti siuntą ir nurodo paskirties vietą;

c)

siunta atitinka abi šias sąlygas:

i)

ji išliko užplombuota nepažeista pirmine plomba, jei 1 punkto a papunktyje nurodytame Sąjungos valdžios institucijos išduotame sertifikato originale ar kitame oficialiame dokumente nurodyta, kad plomba buvo uždėta prieš išvežant iš Sąjungos;

ii)

prie siuntos yra pridėta trečiosios šalies, kuri atsisakė leisti įvežti siuntą į savo teritoriją, kompetentingos institucijos arba kitos valdžios institucijos oficiali deklaracija, kurioje nurodyta atsisakymo priežastis.

2.

Nukrypstant nuo 1 punkto a papunkčio, tuo atveju, kai siunta buvo eksportuota be pridėto oficialaus sertifikato ar dokumento, siuntos kilmė patvirtinama kitu būdu, remiantis dokumentais pagrįstais įrodymais, pateiktais už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo.

3.

1 punkte nurodytų produktų siuntų vežimas iš pasienio kontrolės posto į paskirties vietą stebimas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/1666 2 straipsnį.

2 skirsnis

Sąjungos kilmės nesupakuoti arba birūs šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, grąžinami į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją, kuri visa ar kurios dalis yra įtraukta į XIV priedo sąrašą

1.

Pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija leidžia į Sąjungą įvežti Sąjungos kilmės nesupakuotų arba birių šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių siuntas, grąžinamas į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, kuri visa ar kurios dalis yra įtraukta į XIV priedo sąrašą, taikomą tos rūšies produktus įvežant į Sąjungą, tik jei laikomasi 1 skirsnio 1 punkto a ir b papunkčiuose ir c papunkčio ii įtraukoje ir 2 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų.

2.

Jei 1 punkte nurodyti produktai buvo iškrauti, sandėliuojami, pakartotinai pakrauti arba pirminė plomba buvo pakeista trečiojoje šalyje arba įvežant į trečiąją šalį arba jos teritorijos dalį, kuri yra įtraukta į XIV priedo sąrašą, prie siuntos pridedama tos trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos arba kitos valdžios institucijos oficiali deklaracija, kurioje:

a)

nurodoma iškrovimo, sandėliavimo ir pakartotinio pakrovimo vieta ir data, taip pat po pakartotinio pakrovimo ant konteinerio uždėtos plombos numeris;

b)

patvirtinama, kad:

i)

siuntą vežusios transporto priemonės arba konteinerio plomba buvo pažeista tik oficialios kontrolės tikslais;

ii)

produktai buvo tvarkomi tik tiek, kiek būtina, visų pirma:

laikantis atitinkamų rūšių šalutiniams gyvūniniams produktams ar jų gaminiams taikomų temperatūros reikalavimų ir

taip, kad kontrolės metu būtų išvengta kryžminės produktų taršos;

iii)

atlikus oficialią kontrolę transporto priemonė arba konteineris buvo tučtuojau iš naujo užplombuoti.

c)

nurodomos iškrovimo ir sandėliavimo priežastys.

3 skirsnis

Sąjungos kilmės supakuoti šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, grąžinami į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti juos įvežti į jos teritoriją

1.

Pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija leidžia į Sąjungą įvežti Sąjungos kilmės supakuotų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių siuntas, grąžinamas į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, tik jei laikomasi 1 skirsnyje nustatytų reikalavimų, o atskiros produktų pakuotės išliko nepažeistos palyginti su jų būkle prieš eksportą.

2.

Jei 1 punkte nurodyti produktai buvo iškrauti trečiojoje šalyje, prie siuntos pridedama trečiosios šalies kompetentingos institucijos arba kitos valdžios institucijos oficiali deklaracija, kuria patvirtinama, kad produktai:

a)

nebuvo kaip nors tvarkomi, išskyrus iškrovimą, sandėliavimą ir pakartotinį pakrovimą;

b)

buvo tvarkomi laikantis atitinkamų rūšių šalutiniams gyvūniniams produktams ar jų gaminiams taikomų temperatūros reikalavimų.“


(1)  2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715, kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės (IMSOC reglamentas) (OL L 261, 2019 10 14, p. 37).


SPRENDIMAI

18.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/798

2020 m. birželio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2020) 4134)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 (3) priimtas po labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkių tam tikrų valstybių narių ūkiuose, kuriuose laikomi naminiai paukščiai, toms valstybėms narėms pagal Tarybos direktyvą 2005/94/EB (4) nustačius apsaugos ir priežiūros zonas;

(2)

Įgyvendinimo sprendime (ES) 2020/47 nustatyta, kad apsaugos ir priežiūros zonos, kurias į to įgyvendinimo sprendimo priedą įtrauktos valstybės narės nustatė pagal Direktyvą 2005/94/EB, turi apimti bent tas teritorijas, kurios tame priede yra nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos;

(3)

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 priedas neseniai iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/711 (5) po kitų labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkių Vengrijoje, į kuriuos reikėjo atsižvelgti tame priede;

(4)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/711 priėmimo dienos Vengrija pranešė Komisijai apie dar tris labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkius, vėl nustatytus tos valstybės narės Bačo-Kiškūno medės ūkiuose, kuriuose laikomi naminiai paukščiai;

(5)

nauji protrūkiai Vengrijoje nustatyti Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 priede išvardytų teritorijų ribose. Tačiau aplink šiuos naujus protrūkius Vengrijos kompetentingos institucijos pagal Direktyvą 2005/94/EB nustatytų naujų apsaugos zonų ribos tęsiasi už tame priede išvardytų apsaugos zonų ribų;

(6)

be to, Bulgarija pranešė Komisijai apie vieną labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkį viename Plovdivo regiono ūkyje, kuriame laikomi naminiai paukščiai;

(7)

Bulgarija šiuo metu nėra įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 priedą, ir po šio naujo labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkio tos valstybės narės kompetentinga institucija ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB būtinų priemonių, be kita ko, aplink to naujo protrūkio vietą nustatydama apsaugos ir priežiūros zonas;

(8)

Komisija išnagrinėjo priemones, kurių Bulgarija ir Vengrija ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB, ir įsitikino, kad Bulgarijos kompetentingos institucijos nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų ribos ir Vengrijos kompetentingos institucijos nustatytos naujos apsaugos zonos yra pakankamai toli nuo ūkių, kuriuose patvirtinti naujausi labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkiai. Todėl į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 priedą įtrauktos Vengrijos apsaugos zonos turėtų būti iš dalies pakeistos, o Bulgarijos naujos apsaugos ir priežiūros zonos turėtų būti įtrauktos į tą priedą;

(9)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, kad būtų atnaujintas Sąjungos lygmeniu nustatomas skirstymas į regionus ir įtrauktos Bulgarijos naujos apsaugos ir priežiūros zonos ir Vengrijos naujos apsaugos zonos, nustatytos pagal Direktyvą 2005/94/EB, bei jose taikytinų apribojimų trukmė;

(10)

be to, nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 priėmimo dienos epizootinė padėtis Sąjungoje tebekinta ir yra ypač nepalanki Vengrijoje, kur iš 273 toje valstybėje narėje patvirtintų labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkių 264 protrūkiai patvirtinti Bačo-Kiškūno ir Čongrado medėse. Epizootinę padėtį apsunkino didelis naminių paukščių ūkių ir naminių paukščių populiacijos tankumas tose medėse esančiose užkrėstose teritorijose bei kiti veiksniai;

(11)

Teritorijose, kuriose yra daug naminių paukščių ir tam tikrų rūšių naminių paukščių, kurie yra ypač imlūs infekcijai, kyla didesnė labai patogeniško paukščių gripo viruso plitimo rizika. Vadinasi, Vengrijos Bačo-Kiškūno ir Čongrado medžių teritorijos gali būti laikomos didelės labai patogeniško paukščių gripo plitimo rizikos teritorijomis. Todėl, siekiant kontroliuoti viruso dauginimąsi ir plitimą, šiose didelės rizikos teritorijose reikia sumažinti ligai imlių naminių paukščių populiacijos tankį, o naminių paukščių ir vienadienių paukščiukų perkėlimas turėtų būti apribotas griežčiau nei leidžiama pagal Direktyvoje 2005/94/EB nustatytas kontrolės priemones. Dėl dabartinės labai patogeniško paukščių gripo epizootijos raidos reikia imtis griežtesnių apsaugos priemonių;

(12)

atsižvelgiant į didelį protrūkių mastą Bačo-Kiškūno ir Čongrado medėse ir į tai, kad dėl protrūkių tose medėse nustatytose apsaugos ir priežiūros zonose vis dar yra didelis naminių paukščių skaičius, siekiant sumažinti riziką naminiams paukščiams užsikrėsti tose teritorijose paplitusiu labai patogeniško paukščių gripo virusu ir neleisti šiam virusui išplisti, laikantis atsargumo principo, reikia priimti apsaugos priemones, taikytinas tose didelės rizikos teritorijose kartu su jau Direktyvoje 2005/94/EB nustatytomis kontrolės priemonėmis, ir neleisti perkelti naminių paukščių bei vienadienių paukščiukų iš tose didelės rizikos teritorijose esančių ūkių ir į juos, be to, atidėti naminių paukščių išteklių atkūrimą tose teritorijose neleidžiant į jose esančius ūkius įvežti naminių paukščių arba vienadienių paukščiukų;

(13)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų nustatytos papildomos apsaugos priemonės, taikytinos tose Vengrijos didelės rizikos teritorijose. Be to, minėto įgyvendinimo sprendimo priedas turėtų būti pakeistas dviem priedais, t. y. I priedu, kuriame būtų išvardytos pagal Direktyvą 2005/94/EB nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, ir II priedu, kuriame būtų nurodytos I priede išvardytų apsaugos ir priežiūros zonų teritorijos, kuriose kyla ypač didelė labai patogeniško paukščių gripo viruso plitimo rizika ir kuriose dėl dabartinės epizootinės padėties Vengrijos Bačo-Kiškūno ir Čongrado medėse turėtų būti taikomos papildomos apsaugos priemonės. Todėl tose medėse esančios didelės rizikos teritorijos turėtų būti nurodytos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 II priede;

(14)

ligai imlių naminių paukščių populiacijos tankumas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 II priede nurodytose apsaugos ir priežiūros zonose esančiose didelės rizikos teritorijose turėtų būti sumažintas, visų pirma atidedant naminių paukščių išteklių atkūrimą naminių paukščių ūkiuose, kuriems kyla ypač didelė infekcijos rizika. Taip pat tikslinga apriboti naminių paukščių perkėlimą tose apsaugos ir priežiūros zonose ir iš jų, išskyrus atvejus, kai laikomasi tam tikrų gyvūnų sveikatos reikalavimų;

(15)

atsižvelgiant į dabartinę epizootinę padėtį, susijusią su labai patogenišku paukščių gripu, taip pat į Direktyvoje 2005/94/EB nustatytas kontrolės priemones, Vengrija turėtų taikyti griežtas apsaugos priemones, kad sumažintų šios ligos plitimo riziką Bačo-Kiškūno ir Čongrado medėse esančiose didelės rizikos teritorijose. Todėl Vengrija turėtų užtikrinti, kad naminių paukščių ir vienadienių paukščiukų siuntos nebūtų išsiunčiamos iš tų II priede nurodytų didelės rizikos teritorijų į kitas Vengrijos dalis, kitas valstybes nares ar trečiąsias valstybes;

(16)

jei taikomos rizikos mažinimo priemonės, naminių paukščių, skirtų nedelsiant skersti, perkėlimas kelia mažesnę ligos plitimo riziką nei naminių paukščių perkėlimas kitais tikslais. Todėl tikslinga nustatyti, kad tais atvejais, kai dėl logistikos ir gyvūnų gerovės aspektų II priede nurodytose didelės rizikos teritorijose naminių paukščių skersti neįmanoma visų pirma dėl to, kad atitinkamose didelės rizikos teritorijose nėra tinkamos skerdyklos arba skerdimo pajėgumai yra riboti, susijusios valstybės narės išimties tvarka galėtų leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl naminių paukščių išsiuntimo iš II priede nurodytos didelės rizikos teritorijos nedelsiant skersti į paskirtą skerdyklą, esančią už tos didelės rizikos teritorijos ribų toje pačioje valstybėje narėje. Toks perkėlimas turėtų būti leidžiamas su sąlyga, kad bus taikomos griežtos rizikos mažinimo priemonės ir nekils pavojaus ligos kontrolei;

(17)

naminių paukščių išteklių atkūrimą II priede nurodytose Vengrijos didelės rizikos teritorijose esančiuose naminių paukščių ūkiuose reikėtų atidėti pakankamam laikotarpiui, siekiant užtikrinti, kad tose didelės rizikos teritorijose būtų likviduotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas, ir bent iki tol, kol tinkamo priežiūros plano, kurį parengė tos valstybės narės kompetentinga institucija, įgyvendinimo rezultatais bus patvirtinta, kad virusas neplinta. Todėl neturėtų būti leidžiama vienadienių paukščiukų perkelti į tose didelės rizikos teritorijose esančius ūkius. Be to, tose didelės rizikos teritorijose esančiuose naminių paukščių ūkiuose atkurti naminių paukščių išteklius turėtų būti leidžiama tik Vengrijos kompetentingai institucijai atlikus rizikos vertinimą ir gavus palankius rezultatus, ir jeigu naminių paukščių ūkiuose, kuriuose turi būti atkurti naminių paukščių ištekliai, taikomos tinkamos rizikos mažinimo ir sugriežtintos biologinio saugumo priemonės, skirtos neleisti virusui atsirasti ir plisti;

(18)

be to, siekiant suteikti Vengrijos kompetentingai institucijai pakankamai laiko vykdyti priežiūrą, būtiną siekiant patvirtinti, kad labai patogeniško paukščių gripo virusas neplinta II priede nurodytose apsaugos ir priežiūros zonose, nustatytose dėl protrūkių Bačo-Kiškūno ir Čongrado medėse, ir atsižvelgiant į laiką, kurio reikia, kad, prieš suteikiant leidimą naminių paukščių ištekliams atkurti, visuose tose zonose esančiuose naminių paukščių ūkiuose būtų atlikti reikiami patikrinimai, tose zonose taikomų apsaugos priemonių trukmė turėtų būti pratęsta. Todėl apsaugos priemonių taikymo I priedo A ir B dalyse išvardytose Vengrijos apsaugos ir priežiūros zonose trukmė turėtų būti pratęsta;

(19)

2020 m. birželio 4 d. Vengrijos Čongrado medės oficialus pavadinimas pakeistas Čongrado-Čanado pavadinimu. Todėl dabartiniame Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 priede pateiktas Čongrado medės pavadinimas naujuose to teisės akto I ir II prieduose turėtų būti pakeistas nauju tos medės pavadinimu;

(20)

siekiant išvengti nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų valstybių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina bendradarbiaujant su Bulgarija ir Vengrija skubiai Sąjungos lygmeniu apibrėžti šių valstybių narių pagal Direktyvą 2005/94/EB nustatytas ir į I priedą įtrauktas naujas apsaugos ir priežiūros zonas ir II priede nurodytas teritorijas, kuriose taikomos papildomos apsaugos priemonės;

(21)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(22)

atsižvelgiant į dabartinę epizootinės padėties Bulgarijoje ir Vengrijoje raidą ir dėl poreikio mažinti labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo plitimą, svarbu, kad šiuo sprendimu padaryti Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 pakeitimai įsigaliotų kuo greičiau;

(23)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 iš dalies keičiamas taip:

1)

1, 2 ir 3 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu nustatomos Sąjungos lygmens apsaugos ir priežiūros zonos, kurias šio sprendimo I priede išvardytos valstybės narės (toliau – susijusios valstybės narės) turi nustatyti pagal Direktyvos 2005/94/EB 16 straipsnio 1 dalį po labai patogeniško naminių paukščių gripo protrūkio arba protrūkių naminių paukščių populiacijoje, ir priemonių, taikytinų pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnį, taikymo trukmė.

2.   Šiuo sprendimu nustatomos tam tikros apsaugos priemonės, kurios dėl labai patogeniško paukščių gripo turi būti įgyvendintos II priede nurodytose valstybėse narėse arba jų teritorijose, susijusios su:

a)

naminių paukščių ir vienadienių paukščiukų perkėlimu tose valstybėse narėse arba jų teritorijose;

b)

iš tose valstybėse narėse arba jų teritorijose esančių ūkių išsiunčiamomis naminių paukščių ir vienadienių paukščiukų siuntomis.

Tų apsaugos priemonių taikymo trukmė atitinka I priede išvardytoms apsaugos ir priežiūros zonų teritorijoms nustatytų priemonių taikymo trukmę.

2 straipsnis

Į I priedo A dalį įtrauktinos teritorijos ir jose taikytinų priemonių trukmė

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad:

a)

jų kompetentingų institucijų pagal Direktyvos 2005/94/EB 16 straipsnio 1 dalies a punktą nustatytos apsaugos zonos apimtų bent tas teritorijas, kurios šio sprendimo I priedo A dalyje išvardytos kaip apsaugos zonos;

b)

pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį apsaugos zonose taikytinos priemonės būtų taikomos bent iki šio sprendimo I priedo A dalyje apsaugos zonoms nustatytos datos.

3 straipsnis

Į I priedo B dalį įtrauktinos teritorijos ir jose taikytinų priemonių trukmė

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad:

a)

jų kompetentingų institucijų pagal Direktyvos 2005/94/EB 16 straipsnio 1 dalies b punktą nustatytos priežiūros zonos apimtų bent tas teritorijas, kurios šio sprendimo I priedo B dalyje išvardytos kaip priežiūros zonos;

b)

pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį priežiūros zonose taikytinos priemonės būtų taikomos bent iki šio sprendimo I priedo B dalyje priežiūros zonoms nustatytos datos.

3a straipsnis

II priede nurodytose teritorijose taikytinos apsaugos priemonės

1.   II priede išvardytos valstybės narės draudžia:

a)

perkelti naminius paukščius ir vienadienius paukščiukus iš II priede nurodytose teritorijose esančių ūkių į kitus tose teritorijose esančius ūkius;

b)

išsiųsti naminių paukščių ir vienadienių paukščiukų siuntas iš II priede nurodytose teritorijose esančių ūkių;

c)

perkelti naminius paukščius ir vienadienius paukščiukus, kilusius iš tos pačios valstybės narės teritorijose, nenurodytose II priede, esančių ūkių, arba iš ūkių, esančių kitose valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse, į II priede nurodytose teritorijose esančius ūkius.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalyje nustatytų draudimų, II priede nurodytos valstybės narės, gavusios teigiamus rizikos vertinimo rezultatus ir su sąlyga, kad, siekiant neleisti labai patogeniškam paukščių gripo virusui atsirasti ir išplisti, be kita ko, ir paskirties ūkyje bus taikomos atitinkamos rizikos mažinimo ir sugriežtintos biologinio saugumo priemonės, gali leisti:

a)

perkelti naminius paukščius ir vienadienius paukščiukus, kilusius iš I priede nenurodytose tos pačios valstybės narės teritorijose esančių ūkių, arba iš kitose valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse esančių ūkių į I priede išvardytose priežiūros zonose, nustatytose dėl II priede nurodytų teritorijų, esančius ūkius;

b)

perkelti naminius paukščius, kilusius iš ūkio, esančio į I priedą įtrauktoje priežiūros zonoje, nustatytoje dėl II priede nurodytų teritorijų, į ūkį, esantį toje pačioje priežiūros zonoje, kurioje nėra kitų naminių paukščių, jeigu:

i)

išsiuntimo dieną valstybinis veterinarijos gydytojas atliko klinikinį naminių paukščių tyrimą kilmės ūkyje,

ii)

per 48 valandas iki išsiuntimo pagal diagnostikos vadovą kilmės ūkyje buvo atlikti naminių paukščių laboratoriniai tyrimai ir gauti palankūs rezultatai,

iii)

paskirties ūkyje po tų naminių paukščių atvežimo vykdoma oficiali priežiūra;

c)

išsiųsti nedelsiant skersti skirtų naminių paukščių siuntas iš II priede nurodytose teritorijose esančių ūkių į atitinkamose apsaugos arba priežiūros zonose arba už atitinkamų apsaugos arba priežiūros zonų ribų esančią paskirtą skerdyklą, jeigu atitinkamoje priežiūros zonoje nėra tinkamos skerdyklos arba skerdimo pajėgumai yra riboti, su sąlyga, kad laikomasi Direktyvos 2005/94/EB 23 straipsnio 1 dalies a–h punktuose ir šio straipsnio b punkto i ir ii papunkčiuose nustatytų sąlygų;

d)

išsiųsti vienadienių paukščiukų siuntas iš apsaugos ir priežiūros zonų, nustatytų dėl II priede nurodytų teritorijų, į toje pačioje valstybėje narėje už II priede nurodytų teritorijų ribų esantį ūkį, laikantis Direktyvos 2005/94/EB 24 straipsnyje ir 30 straipsnio c punkto iii papunktyje nustatytų sąlygų.

3.   2 dalies b, c ir d punktuose nurodyti naminiai paukščiai ir vienadieniai paukščiukai vežami tik išvalytose ir dezinfekuotose transporto priemonėse, narvuose, konteineriuose arba dėžėse, oficialiai prižiūrint bei laikantis valstybinio veterinarijos gydytojo nurodymų.“

2.

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2020 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse (OL L 16, 2020 1 21, p. 31).

(4)  2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą 92/40/EEB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16).

(5)  2020 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/711, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 166, 2020 5 28, p. 5).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 priedas pakeičiamas taip:

„1 PRIEDAS

A DALIS

Apsaugos zonos susijusiose valstybėse narėse, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnyje:

Valstybė narė Bulgarija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

Plovdivo regionas:

Asenovgrado savivaldybė:

Asenovgrad

Boyantsi

Sadovo savivaldybė:

Mominsko

2020 7 3

Valstybė narė Vengrija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a a 46.25410 és 19.68220, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes közigazgatási területe.

2020 6 30

Csongrád-Csanád megye:

Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973, a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775, a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566, a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

2020 6 15

Bács-kiskun megye:

Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a 46.61693 és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951 és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180, a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783 és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233, a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665, a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586 és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.

2020 6 30

Békés megye:

Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza, Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646 és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112 és 21.04553 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

2020 6 15

B DALIS

Priežiūros zonos susijusiose valstybėse narėse, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje:

Valstybė narė Bulgarija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

Plovdivo regionas:

Asenovgrado savivaldybė:

Asenovgrad

Boyantsi

Sadovo savivaldybė:

Mominsko

Nuo 2020 7 4 iki 2020 7 13

Rodopų savivaldybė:

Krumovo

Yagodovo

Sadovo savivaldybė:

Sadovo

Bolyartsi

Katunitsa

Karadzhovo

Kochevo

Kukleno savivaldybė:

Kuklen

Ruen

Asenovgrado savivaldybė:

Izbeglii

Kozanovo

Stoevo

Zlatovrah

Muldava

Lyaskovo

2020 7 13

Valstybė narė Vengrija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a a 46.25410 és19.68220, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes közigazgatási területe.

Nuo 2020 7 1 iki 2020 7 9

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye:

Az alábbiak által határolt terület védőkörzeten kívüli területei: Kunbaja nyugati közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Bácsbokod, Baja közigazgatási határai, majd Bács-Kiskun és Tolna megye határa, majd Fajsz keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa, majd Miske és Drágszél nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő, Kecel, Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák, Fülöpszállás, Szabadszállás nyugati közigazgatási határai, majd Kunadacs, Tatárszentgyörgy és Örkény nyugati és északi közigazgatási határa, majd Bács-Kiskun és Pest megye határa, majd a 46.860495 és 19.848759 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, majd Tiszaalpár, Tiszasas, Csépa északi határa, majd Szelevény, északi és keleti közigazgatási határa, majd Nagytőke északi közigazgatási határa, majd Csongrád-Csanád megye és Békés megye határa, majd Fábiánsebestyén és Árpádhalom, Orosháza északi és keleti közigazgatási határa, majd Kardoskút, és Békéssámson keleti közigazgatási határa a Tisza, majd Hódmezővásárhely keleti, déli és nyugati közigazgatási határa, majd Sándorfalva keleti és déli közigazgatási határa, majd Szatymaz keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55-ös út, majd Domaszék és Röszke keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.

2020 7 9

Csongrád-Csanád megye:

Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973, a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775, a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566, a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

Nuo 2020 6 16 iki 2020 7 9

Bács-Kiskun megye:

Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a46.61693 és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951 és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180, a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783 és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233, a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665, a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586 és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.

Nuo 2020 7 1 iki 2020 7 9

Békés megye:

Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza, Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646 és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112 és 21.04553 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

Nuo 2020 6 16 iki 2020 6 24

Keletről és délről az országhatár, majd Mezőhegyes és Végegyháza nyugati közigazgatási határa, majd Mezőkovácsháza nyugati és északi közigazgatási határa, majd Magyarbánhegyes 46.47521 és 21.1389 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körökön belül eső területe, majd Medgyesháza déli és nyugati közigazgatási határa, majd Pusztaottlaka nyugati közigazgatási határa, majd Újkígyós nyugati és északi közigazgatási határa, majd Kétegyháza és Elek északi közigazgatási határa.

Békéscsaba, Csorvás, Csabacsűd, Kamut, Mezőberény, Nagyszénás, Örménykút, Telekgerendás települések közigazgatási területeinek a 46.74646 és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei, Kétsoprony 46.74646 és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön kívül eső közigazgatási területe, valamint Hunya, Kardos és Orosháza teljes közigazgatási területe.

2020 6 24

Valstybė narė Rumunija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

Județul Arad:

Localitățile:

Peregu Mic

Peregu Mare

Iratoșu

Dorobanți

Variașu Mic

Variașu Mare

Turnu

2020 6 17

„II PRIEDAS

Valstybė narė Vengrija

Šios I priede išvardytų zonų teritorijos:

Bács-Kiskun megye

Csongrád-Csanád megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Pest megye

Bekes megye, šios savivaldybės: Orosháza, Kardoskút, Békéssámson

“.

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

18.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/17


EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL ORO TRANSPORTO ĮSTEIGTO JUNGTINIO EUROPOS SĄJUNGOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2020

2020 m. birželio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas [2020/799]

EUROPOS SĄJUNGOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto (toliau – Susitarimas), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Susitarimo priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 15 d.

Jungtinio komiteto vardu

Europos Sąjungos delegacijos pirmininkas ir vadovas

Filip CORNELIS

Šveicarijos delegacijos vadovas

Christian HEGNER


PRIEDAS

„PRIEDAS

Taikant šį Susitarimą:

remiantis 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi, Europos Sąjunga pakeičia Europos bendriją ir perima Europos bendrijos teises bei pareigas;

kai šiame priede nurodytuose teisės aktuose daromos nuorodos į Europos bendrijos, kurią pakeitė Europos Sąjunga, valstybes nares arba į reikalavimą, kad būtų sąsaja su Europos Sąjunga, taikant šį Susitarimą tokios nuorodos laikomos ir nuorodomis į Šveicariją arba į reikalavimą, kad būtų sąsaja su Šveicarija;

Susitarimo 4, 15, 18, 27 ir 35 straipsniuose daromos nuorodos į Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2407/92 ir (EEB) Nr. 2408/92 laikomos nuorodomis į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008;

nepažeidžiant šio Susitarimo 15 straipsnio, toliau išvardytose Bendrijos direktyvose ir reglamentuose nurodyta sąvoka „Bendrijos oro vežėjas“ apima ir oro vežėją, kuriam išduota licencija oro susisiekimui vykdyti ir kurio pagrindinė verslo vieta bei, jeigu tokia yra, registruotoji būstinė yra Šveicarijoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 nuostatas. Nuorodos į Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2407/92 laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008;

tolesniuose tekstuose pateikiamos nuorodos į Sutarties 81 ir 82 straipsnius arba į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius laikomos nuorodomis į šio Susitarimo 8 ir 9 straipsnius.

1.   Aviacijos liberalizavimas ir kitos civilinės aviacijos taisyklės

2008 m. rugsėjo 24 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (OL L 293, 2008 10 31, p. 3) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (ES) 2018/1139 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1),

Reglamentu (ES) 2020/696 (OL L 165, 2020 5 27, p. 1).

2000 m. lapkričio 27 d.Tarybos direktyva 2000/79/EB dėl Europos aviakompanijų asociacijos (AEA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF), Europos skrydžių įgulų asociacijos (ECA), Europos regioninių aviakompanijų asociacijos (ERA) ir Tarptautinės oro vežėjų asociacijos (IACA) Europos susitarimo dėl civilinės aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 302, 2000 12 1, p. 57).

2003 m. lapkričio 4 d.Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

2003 m. vasario 27 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimo oro transportu (OL L 66, 2003 3 11, p. 1).

2003 m. liepos 31 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies keičiantis jo I ir II priedus (OL L 194, 2003 8 1, p. 9), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 158/2007 (OL L 49, 2007 2 17, p. 9).

2004 m. balandžio 21 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams (OL L 138, 2004 4 30, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 285/2010 (OL L 87, 2010 4 7, p. 19).

1993 m. sausio 18 d.Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 14, 1993 1 22, p. 1) (1–12 straipsniai) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 793/2004 (OL L 138, 2004 4 30, p. 50),

Reglamentu (ES) 2020/459 (OL L 99, 2020 3 31, p. 1).

2009 m. kovo 11 d.Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/12/EB dėl oro uostų mokesčių (Tekstas svarbus EEE) (OL L 70, 2009 3 14, p. 11).

1996 m. spalio 15 d.Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką (OL L 272, 1996 10 25, p. 36).

(1–9, 11–23 ir 25 straipsniai).

2009 m. sausio 14 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 80/2009 dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 35, 2009 2 4, p. 47).

2.   Konkurencijos taisyklės

2002 m. gruodžio 16 d.Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 1, 2003 1 4, p. 1) (1–13 ir 15–45 straipsniai).

(Kiek šis reglamentas susijęs su šio Susitarimo taikymu. Šio reglamento įtraukimas nedaro poveikio šiame Susitarime numatytam užduočių paskirstymui.)

2004 m. balandžio 7 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (Tekstas svarbus EEE) (OL L 123, 2004 4 27, p. 18) su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1),

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 622/2008 (OL L 171, 2008 7 1, p. 3).

2004 m. sausio 20 d.Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).

(1–18 straipsniai, 19 straipsnio 1–2 dalys ir 20–23 straipsniai).

Pagal Susijungimų reglamento 4 straipsnio 5 dalį Europos bendrijai ir Šveicarijai taikomos toliau nurodytos nuostatos:

1)

jeigu atsiranda Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnyje apibrėžta koncentracija, kuri yra ne Bendrijos masto, kaip apibrėžta to reglamento 1 straipsnyje, ir kurią galima patikrinti remiantis mažiausiai trijų EB valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos nacionaliniais konkurencijos įstatymais, to reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės, prieš pateikdami pranešimą kompetentingoms institucijoms, gali argumentuotu pareiškimu pranešti EB Komisijai, kad ši turėtų patikrinti koncentraciją;

2)

Europos Komisija visus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 5 dalį ir pirmesnę dalį pateiktus pareiškimus nedelsdama perduoda Šveicarijos Konfederacijai;

3)

jeigu Šveicarijos Konfederacija pareiškia nesutinkanti su prašymu perduoti svarstyti klausimą, kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija išlaiko savo įgaliojimus, ir Šveicarijos Konfederacija pagal šią dalį svarstyti klausimo neperduoda.

Susijungimų reglamento 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 bei 6 dalyse ir 22 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų laikomasi taip:

1)

Europos Komisija nedelsdama perduoda kompetentingai Šveicarijos konkurencijos institucijai visus reikiamus dokumentus pagal 4 straipsnio 4 ir 5 dalis, 9 straipsnio 2 bei 6 dalis ir 22 straipsnio 2 dalį;

2)

Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 bei 6 dalyse ir 22 straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai Šveicarijos Konfederacijai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija gauna reikiamus dokumentus.

2004 m. balandžio 21 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (Tekstas svarbus EEE) (OL L 133, 2004 4 30, p. 1) (1–24 straipsniai), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1),

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1033/2008 (OL L 279, 2008 10 22, p. 3),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1269/2013 (OL L 336, 2013 12 14, p. 1).

2006 m. lapkričio 16 d.Komisijos direktyva 2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 318, 2006 11 17, p. 17).

2009 m. gegužės 25 d.Tarybos reglamentas (EB) Nr. 487/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 148, 2009 6 11, p. 1).

3.   Aviacijos sauga

2018 m. liepos 4 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

Agentūra ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal reglamento nuostatas jai suteiktais įgaliojimais.

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 2 straipsnio 6 ir 7 dalis, 41 straipsnio 6 dalį, 62 straipsnio 5 dalį, 67 straipsnio 2 ir 3 dalis, 70 straipsnio 4 dalį, 71 straipsnio 2 dalį, 76 straipsnio 4 dalį, 84 straipsnio 1 dalį, 85 straipsnio 9 dalį, 104 straipsnio 3 dalies i punktą, 105 straipsnio 1 dalį ir 106 straipsnio 1 ir 6 dalis jai suteiktais įgaliojimais dėl sprendimų.

Nepaisant Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo antrojoje įtraukoje nurodyto horizontalaus suderinimo, Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnyje minimose Reglamento (ES) Nr. 182/2011 nuostatose daromos nuorodos į valstybes nares nėra laikomos nuorodomis į Šveicariją.

Jokia šio reglamento nuostata nėra aiškinama taip, kad pagal ją EASA būtų perduodami įgaliojimai Šveicarijos vardu veikti pagal tarptautinius susitarimus kitais tikslais, nei siekiant padėti jai vykdyti jos pagal tuos susitarimus prisiimtus įsipareigojimus.

Taikant šį Susitarimą, Reglamento tekstas pritaikomas taip:

a)

68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 dalies a punkte po žodžio „Sąjungos“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarijos“;

ii)

straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Kai Sąjunga derasi su trečiąja šalimi, kad būtų sudarytas susitarimas, kuriame būtų numatyta, kad valstybė narė arba Agentūra gali išduoti pažymėjimus, remdamasi tos trečiosios šalies aviacijos institucijų išduotais pažymėjimais, ji deda visas pastangas, kad ir Šveicarijai būtų pasiūlyta sudaryti tokį susitarimą su ta trečiąja šalimi. Šveicarija savo ruožtu siekia su trečiosiomis šalimis sudaryti susitarimus, atitinkančius Sąjungos susitarimus.“;

b)

95 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Nukrypstant nuo Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto, Šveicarijos piliečiai, turintys visas piliečiams suteikiamas teises, gali būti pagal sutartį įdarbinti Agentūros vykdomojo direktoriaus.“;

c)

96 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šveicarija Agentūrai taiko šio priedo A priede pateiktą Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų pagal A priedo priedėlį.“;

d)

102 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Šveicarija visateisiškai dalyvauja valdančiojoje taryboje ir joje turi tokias pat teises ir įsipareigojimus kaip ir Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.“;

e)

120 straipsnis papildomas šia dalimi:

„13.   Šveicarija prie šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto finansinio įnašo prisideda pagal šią formulę:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C,

čia:

S

=

Agentūros biudžeto dalis, nedengiama iš 1 dalies c ir d punktuose paminėtų mokesčių ir rinkliavų;

a

=

asocijuotųjų valstybių skaičius;

b

=

ES valstybių narių skaičius;

c

=

Šveicarijos įnašas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) biudžetą;

C

=

visas ES valstybių narių ir asocijuotųjų valstybių įnašas į ICAO biudžetą.“;

f)

122 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   Nuostatos, susijusios su Sąjungos vykdoma Agentūros veikloje dalyvaujančių subjektų finansine kontrole Šveicarijoje, išdėstytos šio priedo B priede.“;

g)

į reglamento I priedą papildomai įtraukiami šie orlaiviai kaip gaminiai, kuriems taikomas Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 (1) 3 straipsnio 1 dalies a punktas:

orlaiviai [HB-JES] – tipas „Gulfstream G-V“;

orlaiviai [HB-ZDF] – tipas MD900;

h)

132 straipsnio 1 dalyje esanti nuoroda į Reglamentą (ES) 2016/679 Šveicarijos atžvilgiu laikoma nuoroda į atitinkamą nacionalinės teisės aktą;

i)

140 straipsnio 6 dalis Šveicarijai netaikoma.

2011 m. lapkričio 3 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 290/2012 (OL L 100, 2012 4 5, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 70/2014 (OL L 23, 2014 1 28, p. 25),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2014 (OL L 74, 2014 3 14, p. 33),

Komisijos reglamentu (ES) 2015/445 (OL L 74, 2015 3 18, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) 2016/539 (OL L 91, 2016 4 7, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) 2018/1065 (OL L 192, 2018 7 30, p. 21),

Komisijos reglamentu (ES) 2018/1119 (OL L 204, 2018 8 13, p. 13),

Komisijos reglamentu (ES) 2018/1974 (OL L 326, 2018 12 20, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) 2019/27 (OL L 8, 2019 1 10, p. 1),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/430 (OL L 75, 2019 3 19, p. 66),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1747 (OL L 268, 2019 10 22, p. 23).

Reglamentas (ES) 2019/1747 Šveicarijoje taikomas nuo 2020 m. balandžio 8 d.,

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/359 (OL L 67, 2020 3 5, p. 82).

Reglamentas (ES) 2020/359 Šveicarijoje taikomas nuo 2020 m. balandžio 8 d., išskyrus jo 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytas nuostatas.

1991 m. gruodžio 16 d.Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (OL L 373, 1991 12 31, p. 4) (1–3 straipsniai, 4 straipsnio 2 dalis, 5–11 ir 13 straipsniai) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1899/2006 (OL L 377, 2006 12 27, p. 1),

Reglamentu (EB) Nr. 1900/2006 (OL L 377, 2006 12 27, p. 176),

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 8/2008 (OL L 10, 2008 1 12, p. 1),

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 859/2008 (OL L 254, 2008 9 20, p. 1).

Pagal Reglamento (ES) 2018/1139 139 straipsnį Reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 panaikinamas nuo išsamių taisyklių, priimtų pagal Reglamento (ES) 2018/1139 32 straipsnio 1 dalies a punktą dėl skrydžių ir darbo laiko apribojimų ir poilsio laiko reikalavimų oro taksi, greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir vieno piloto vykdomų komercinių skrydžių lėktuvais atžvilgiu, taikymo pradžios datos.

2010 m. spalio 20 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL L 295, 2010 11 12, p. 35), su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (ES) Nr. 376/2014 (OL L 122, 2014 4 24, p. 18),

Reglamentu (ES) 2018/1139 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

2004 m. sausio 22 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 104/2004, nustatantis taisykles dėl Europos aviacijos saugos agentūros Apeliacinės valdybos organizacijos ir sudėties (OL L 16, 2004 1 23, p. 20).

2005 m. gruodžio 14 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (Tekstas svarbus EEE) (OL L 344, 2005 12 27, p. 15) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (ES) 2018/1139 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

2006 m. kovo 22 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles (Tekstas svarbus EEE) (OL L 84, 2006 3 23, p. 8).

2006 m. kovo 22 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 84, 2006 3 23, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2105 (OL L 318, 2019 12 10, p. 79).

2011 m. gruodžio 16 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore (Tekstas svarbus EEE) (OL L 336, 2011 12 20, p. 20), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2016/583 (OL L 101, 2016 4 16, p. 7).

2012 m. liepos 16 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 646/2012, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su vienkartinėmis ir periodinėmis baudomis, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 187, 2012 7 17, p. 29).

2012 m. rugpjūčio 3 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 7/2013 (OL L 4, 2013 1 9, p. 36),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 69/2014 (OL L 23, 2014 1 28, p. 12),

Komisijos reglamentu (ES) 2015/1039 (OL L 167, 2015 7 1, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) 2016/5 (OL L 3, 2016 1 6, p. 3),

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/897 (OL L 144, 2019 6 3, p. 1).

2012 m. spalio 5 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 800/2013 (OL L 227, 2013 8 24, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 71/2014 (OL L 23, 2014 1 28, p. 27),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 83/2014 (OL L 28, 2014 1 31, p. 17),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 379/2014 (OL L 123, 2014 4 24, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) 2015/140 (OL L 24, 2015 1 30, p. 5),

Komisijos reglamentu (ES) 2015/1329 (OL L 206, 2015 8 1, p. 21),

Komisijos reglamentu (ES) 2015/640 (OL L 106, 2015 4 24, p. 18),

Komisijos reglamentu (ES) 2015/2338 (OL L 330, 2015 12 16, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) 2016/1199 (OL L 198, 2016 7 23, p. 13),

Komisijos reglamentu (ES) 2017/363 (OL L 55, 2017 3 2, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) 2018/394 (OL L 71, 2018 3 14, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) 2018/1042 (OL L 188, 2018 7 25, p. 3), išskyrus Reglamento (ES) 2018/1042 1 straipsnio 1 dalyje naujai išdėstytą Reglamento (ES) Nr. 965/2012 4 straipsnio 2 dalį

(jei Komisija priims įgyvendinimo reglamentą, kuriuo keičiama kuri nors iš Komisijos reglamento (ES) 2018/1042 2 straipsnyje nustatytų datų, Šveicarija pakeistas datas taikys nuo tos dienos, kurią jos tampa taikytinos Europos Sąjungoje),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1975 (OL L 326, 2018 12 20, p. 53),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1387 (OL L 229, 2019 9 5, p. 1)

(jei Komisija priims įgyvendinimo reglamentą, kuriuo keičiama kuri nors iš Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1387 2 straipsnyje nustatytų datų, Šveicarija pakeistas datas taikys nuo tos dienos, kurią jos tampa taikytinos Europos Sąjungoje),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1384 (OL L 228, 2019 9 4, p. 106).

2013 m. birželio 28 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 628/2013 dėl Europos aviacijos saugos agentūros darbo metodų, taikomų atliekant standartizacijos patikrinimus ir vykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 216/2008 nustatytų taisyklių taikymo stebėseną, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 736/2006 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 179, 2013 6 29, p. 46).

2014 m. vasario 12 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros (Tekstas svarbus EEE) (OL L 44, 2014 2 14, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/161 (OL L 27, 2017 2 1, p. 99).

Komisijos reglamentu (ES) 2018/401 (OL L 72, 2018 3 15, p. 17).

2019 m. gruodžio 16 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2153 dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 319/2014 (OL L 327, 2019 12 17, p. 36).

2014 m. balandžio 3 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 122, 2014 4 24, p. 18), su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (ES) 2018/1139 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

2014 m. balandžio 29 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (Tekstas svarbus EEE) (OL L 133, 2014 5 6, p. 12), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2016/1158 (OL L 192, 2016 7 16, p. 21).

2014 m. lapkričio 26 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 362, 2014 12 17, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2015/1088 (OL L 176, 2015 7 7, p. 4),

Komisijos reglamentu (ES) 2015/1536 (OL L 241, 2015 9 17, p. 16),

Komisijos reglamentu (ES) 2017/334 (OL L 50, 2017 2 28, p. 13),

Komisijos reglamentu (ES) 2018/1142 (OL L 207, 2018 8 16, p. 2),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1383 (OL L 228, 2019 9 4, p. 1),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1384 (OL L 228, 2019 9 4, p. 106),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/270 (OL L 56, 2020 2 27, p. 20).

2015 m. vasario 20 d.Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 63, 2015 3 6, p. 1).

2015 m. balandžio 23 d.Komisijos reglamentas (ES) 2015/640 dėl papildomų tinkamumo skraidyti specifikacijų, susijusių su tam tikro tipo skrydžiais, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 (OL L 106, 2015 4 24, p. 18), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/133 (OL L 25, 2019 1 29, p. 14).

2015 m. birželio 29 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1018, kuriuo nustatomas civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014, klasifikacinis sąrašas (Tekstas svarbus EEE) (OL L 163, 2015 6 30, p. 1).

2016 m. gruodžio 19 d.Komisijos sprendimas (ES) 2016/2357 dėl Graikijos aviacijos akademijos (Graikijos ATA) išduodamų pažymėjimų ir pagal juos išduodamų 66 dalies licencijų faktinės neatitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėms (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 8645) (OL L 348, 2016 12 21, p. 72).

2018 m. kovo 13 d.Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo ir oro balionų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės (OL L 71, 2018 3 14, p. 10) su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/357 (OL L 67, 2020 3 5, p. 34).

Reglamentas (ES) 2020/357 Šveicarijoje taikomas nuo 2020 m. balandžio 8 d.

2018 m. gruodžio 14 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių vykdymo sklandytuvais ir sklandytuvų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės (OL L 326, 2018 12 20, p. 64) su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/358 (OL L 67, 2020 3 5, p. 57).

Reglamentas (ES) 2020/358 Šveicarijoje taikomas nuo 2020 m. balandžio 8 d.

2019 m. kovo 25 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/494 dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (OL L 85 I, 2019 3 27, p. 11).

2019 m. liepos 1 d.Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1128 dėl prieigos prie saugos rekomendacijų ir su jomis susijusių atsakymų, laikomų Europos centrinėje saugykloje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2012/780/ES (Tekstas svarbus EEE) (OL L 177, 2019 7 2, p. 112).

4.   Aviacijos saugumas

2008 m. kovo 11 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

2009 m. balandžio 2 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL L 91, 2009 4 3, p. 7), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 297/2010 (OL L 90, 2010 4 10, p. 1),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 720/2011 (OL L 193, 2011 7 23, p. 19),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1141/2011 (OL L 293, 2011 11 11, p. 22),

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2013 (OL L 77, 2013 3 20, p. 5).

2009 m. gruodžio 18 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (Tekstas svarbus EEE) (OL L 338, 2009 12 19, p. 17), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2016/2096 (OL L 326, 2016 12 1, p. 7).

2010 m. sausio 8 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 18/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų (OL L 7, 2010 1 12, p. 3).

2010 m. sausio 26 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010, kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka (OL L 23, 2010 1 27, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/472 (OL L 85, 2016 4 1, p. 28).

2015 m. lapkričio 5 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL L 299, 2015 11 14, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2426 (OL L 334, 2015 12 22, p. 5),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/815 (OL L 122, 2017 5 13, p. 1),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/55 (OL L 10, 2018 1 13, p. 5),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/103 (OL L 21, 2019 1 24, p. 13),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/413 (OL L 73, 2019 3 15, p. 98),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1583 (OL L 246, 2019 9 26, p. 15),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/111 (OL L 21, 2020 1 27, p. 1).

2015 m. lapkričio 16 d.Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2015) 8005, kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija (nepaskelbtas OL), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2017) 3030,

Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2018) 4857,

Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2019) 132.

5.   Oro eismo valdymas

2004 m. kovo 10 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009 (OL L 300, 2009 11 14, p. 34).

Komisija turi teisę Šveicarijoje naudotis pagal 6, 8, 10, 11 ir 12 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje žodžiai „Bendrijos lygmens“ turėtų būti pakeisti žodžiais „Bendrijos lygmens, įskaitant Šveicariją“.

Nepaisant Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo antrojoje įtraukoje nurodyto horizontalaus suderinimo, Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsnyje ar toje nuostatoje minimo Sprendimo 1999/468/EB nuostatose daromos nuorodos į valstybes nares nėra laikomos nuorodomis į Šveicariją.

2004 m. kovo 10 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 96, 2004 3 31, p. 10) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009 (OL L 300, 2009 11 14, p. 34).

Komisija turi teisę Šveicarijoje naudotis pagal 9a, 9b, 15, 15a, 16 ir 17 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

Taikant šį Susitarimą, Reglamento nuostatos iš dalies keičiamos taip:

a)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 ir 6 dalyse po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

c)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

d)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

e)

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija adresuoja savo sprendimą valstybėms narėms ir praneša apie tai paslaugų teikėjui, jei jis yra teisiškai suinteresuotas.“

2004 m. kovo 10 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 96, 2004 3 31, p. 20) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009 (OL L 300, 2009 11 14, p. 34).

Komisija turi teisę Šveicarijoje naudotis pagal 3a, 6 ir 10 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

2004 m. kovo 10 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 96, 2004 3 31, p. 26) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009 (OL L 300, 2009 11 14, p. 34).

Komisija turi teisę Šveicarijoje naudotis pagal 4 straipsnį, 7 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį jai suteiktais įgaliojimais.

Taikant šį Susitarimą, Reglamento nuostatos iš dalies keičiamos taip:

a)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

4 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

c)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

3 skirsnio antroje ir paskutinėje įtraukose po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“.

Pagal Reglamento (ES) 2018/1139 139 straipsnį Reglamentas (EB) Nr. 552/2004 panaikinamas nuo 2018 m. rugsėjo 11 d. Tačiau to reglamento 4, 5, 6, 6a ir 7 straipsniai ir III bei IV priedai toliau taikomi iki Reglamento (ES) 2018/1139 47 straipsnyje nurodytų deleguotųjų aktų taikymo pradžios dienos tiek, kiek tais aktais reglamentuojamas atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 552/2004 nuostatų dalykas, ir bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 12 d.

2005 m. gruodžio 23 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2150/2005, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles (Tekstas svarbus EEE) (OL L 342, 2005 12 24, p. 20).

2006 m. liepos 4 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1033/2006, nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus (Tekstas svarbus EEE) (OL L 186, 2006 7 7, p. 46), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 923/2012 (OL L 281, 2012 10 13, p. 1),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 428/2013 (OL L 127, 2013 5 9, p. 23),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2120 (OL L 329, 2016 12 3, p. 70),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/139 (OL L 25, 2018 1 30, p. 4).

2006 m. liepos 6 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1032/2006, nustatantis automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą, reikalavimus (Teisės perdavimas) (OL L 186, 2006 7 7, p. 27), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 30/2009 (OL L 13, 2009 1 17, p. 20).

2007 m. vasario 27 d.Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (OL L 64, 2007 3 2, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1361/2008 (OL L 352, 2008 12 31, p. 12),

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 721/2014 (OL L 192, 2014 7 1, p. 1).

2007 m. birželio 7 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 633/2007, nustatantis pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, naudojamo pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymui iš vienos skrydžių valdymo tarnybos į kitą, taikymo reikalavimus (Tekstas svarbus EEE) (OL L 146, 2007 6 8, p. 7), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 283/2011 (OL L 77, 2011 3 23, p. 23).

2017 m. kovo 1 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 62, 2017 3 8, p. 1).

2009 m. sausio 16 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 29/2009, nustatantis bendro Europos dangaus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus (Tekstas svarbus EEE) (OL L 13, 2009 1 17, p. 3), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/310 (OL L 56, 2015 2 27, p. 30),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1170 (OL L 183, 2019 7 9, p. 6),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/208 (OL L 43, 2020 2 17, p. 72).

Taikant šį Susitarimą, Reglamento tekstas pritaikomas taip:

I priedo A dalyje papildomai įrašoma „Switzerland UIR“.

2009 m. kovo 30 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 262/2009, kuriuo nustatomi suderinto S režimo užklausiklio kodų skyrimo ir naudojimo bendrame Europos danguje reikalavimai (Tekstas svarbus EEE) (OL L 84, 2009 3 31, p. 20), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2345 (OL L 348, 2016 12 21, p. 11).

2010 m. sausio 26 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai (Tekstas svarbus EEE) (OL L 23, 2010 1 27, p. 6), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1029/2014 (OL L 284, 2014 9 30, p. 9).

2010 m. kovo 25 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 255/2010, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės (Tekstas svarbus EEE) (OL L 80, 2010 3 26, p. 10), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 923/2012 (OL L 281, 2012 10 13, p. 1),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1006 (OL L 165, 2016 6 23, p. 8),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2159 (OL L 304, 2017 11 21, p. 45).

2010 m. liepos 29 d.Komisijos sprendimas C(2010) 5134 dėl Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos paskyrimo (nepaskelbtas OL).

2011 m. vasario 24 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2011 dėl informacijos, pateiktinos prieš nustatant ir keičiant funkcinį oro erdvės bloką (OL L 51, 2011 2 25, p. 2).

2011 m. liepos 7 d.Komisijos sprendimas C(2011) 4130 dėl tinklo valdytojo paskyrimo bendro Europos dangaus oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijoms vykdyti (Tekstas svarbus EEE) (nepaskelbtas OL).

2011 m. lapkričio 22 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1206/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję orlaivių atpažinimo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE) (OL L 305, 2011 11 23, p. 23).

Taikant šį Susitarimą, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1206/2011 tekstas pritaikomas taip:

I priede papildomai įrašoma „Switzerland UIR“.

2011 m. lapkričio 22 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1207/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję veikimo charakteristikų ir sąveikos reikalavimai (Tekstas svarbus EEE) (OL L 305, 2011 11 23, p. 35), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1028/2014 (OL L 284, 2014 9 30, p. 7),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/386 (OL L 59, 2017 3 7, p. 34).

2012 m. rugsėjo 26 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 281, 2012 10 13, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2015/340 (OL L 63, 2015 3 6, p. 1),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1185 (OL L 196, 2016 7 21, p. 3).

2012 m. lapkričio 16 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE) (OL L 320, 2012 11 17, p. 14), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 657/2013 (OL L 190, 2013 7 11, p. 37),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2345 (OL L 348, 2016 12 21, p. 11),

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2160 (OL L 304, 2017 11 21, p. 47).

2013 m. gegužės 3 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 409/2013 dėl Europos oro eismo valdymo planui įgyvendinti būtinų bendrų projektų apibrėžimo, valdymo struktūrų parengimo ir paskatų sukūrimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 123, 2013 5 4, p. 1).

2014 m. birželio 27 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 716/2014 dėl bandomojo bendro projekto, reikalingo Europos oro eismo valdymo pagrindiniam planui įgyvendinti, sukūrimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 190, 2014 6 28, p. 19).

2018 m. liepos 18 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1048, kuriuo nustatomi su nustatytų charakteristikų navigacija susiję oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros (OL L 189, 2018 7 26, p. 3).

2019 m. sausio 24 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/123, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 28, 2019 1 31, p. 1).

2019 m. vasario 11 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 56, 2019 2 25, p. 1).

2019 m. gegužės 6 d.Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/709 dėl tinklo valdytojo, atsakingo už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijas, paskyrimo (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3228) (OL L 120, 2019 5 8, p. 27).

2019 m. gegužės 29 d.Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/903, kuriuo nustatomi trečiojo ataskaitinio laikotarpio (2020 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.) Sąjungos masto oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai (Tekstas svarbus EEE) (OL L 144, 2019 6 3, p. 49).

2019 m. gruodžio 17 d.Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2167, kuriuo patvirtinamas 2020–2029 m. tinklo strateginis planas dėl bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijų (OL L 328, 2019 12 18, p. 89).

2019 m. gruodžio 17 d.Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2168 dėl tinklo valdybos pirmininko ir narių bei jų pakaitinių narių, taip pat Europos aviacijos krizių koordinavimo padalinio narių ir jų pakaitinių narių skyrimo oro eismo valdymo tinklo funkcijoms vykdyti trečiuoju, 2020–2024 m., ataskaitiniu laikotarpiu (OL L 328, 2019 12 18, p. 90).

2019 m. lapkričio 29 d.Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2012 dėl išimčių pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 29/2009, nustatančio bendro Europos dangaus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus, 14 straipsnį (Tekstas svarbus EEE) (OL L 312, 2019 12 3, p. 95).

6.   Aplinka ir triukšmas

2002 m. kovo 26 d.Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos oro uostuose, nustatymo (Tekstas svarbus EEE) (1–12 ir 14–18 straipsniai) (OL L 85, 2002 3 28, p. 40).

(Taikomi I priedo pakeitimai, susiję su Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų II priedo 8 skyriaus („Transporto politika“) G skirsnio („Oro transportas“) 2 punktu.)

1989 m. gruodžio 4 d.Tarybos direktyva 89/629/EEB dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų triukšmo skleidimo ribojimo (OL L 363, 1989 12 13, p. 27).

(1–8 straipsniai).

2006 m. gruodžio 12 d.Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/93/EB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 374, 2006 12 27, p. 1).

7.   Vartotojų apsauga

1990 m. birželio 13 d.Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL L 158, 1990 6 23, p. 59) (1–10 straipsniai).

1993 m. balandžio 5 d.Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993 4 21, p. 29) (1–11 straipsniai) su pakeitimais, padarytais:

Direktyva 2011/83/ES (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

1997 m. spalio 9 d.Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru (OL L 285, 1997 10 17, p. 1) (1–8 straipsniai) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 889/2002 (OL L 140, 2002 5 30, p. 2).

2004 m. vasario 11 d.Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 46, 2004 2 17, p. 1).

(1–18 straipsniai).

2006 m. liepos 5 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (Tekstas svarbus EEE) (OL L 204, 2006 7 26, p. 1).

8.   Kita

2003 m. spalio 27 d.Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (Tekstas svarbus EEE) (OL L 283, 2003 10 31, p. 51).

(14 straipsnio 1 dalies b punktas ir 14 straipsnio 2 dalis).

9.   Priedai

A.

:

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų

B.

:

Nuostatos, susijusios su Europos Sąjungos vykdoma Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) veikloje dalyvaujančių Šveicarijos subjektų finansine kontrole

A PRIEDAS

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 343 straipsniu ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – EAEB) steigimo sutarties 191 straipsniu Europos Sąjunga ir EAEB valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, būtinais jos užduotims atlikti,

SUSITARĖ dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties:

I SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVYBĖ, LĖŠOS, TURTAS IR VEIKLA

1 straipsnis

Sąjungos patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose neatliekama krata, jie nerekvizuojami, nekonfiskuojami ar neeksproprijuojami. Be Teisingumo Teismo leidimo Sąjungos nuosavybei ir turtui netaikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės.

2 straipsnis

Sąjungos archyvai yra neliečiami.

3 straipsnis

Sąjunga, jos turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių.

Jei įmanoma, valstybių narių Vyriausybės imasi atitinkamų priemonių, kad būtų netaikomi arba kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai, įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, tais atvejais, kai Sąjunga savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą įeina minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai tai gali iškreipti konkurenciją Sąjungoje.

Atsiskaitymui už komunalines paslaugas netaikomos jokios mokesčių ir rinkliavų lengvatos.

4 straipsnis

Sąjungos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ir apribojimai; taip importuotų daiktų šalies, į kurią jie importuoti, teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies Vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.

Jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ir apribojimai netaikomi ir Sąjungos leidiniams.

II SKYRIUS

KOMUNIKACIJA IR LAISSEZ-PASSER

5 straipsnis

Oficialiai Sąjungos institucijų komunikacijai ir visų jų dokumentų perdavimui kiekvienos valstybės narės teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms.

Oficiali Sąjungos institucijų korespondencija ir kita oficiali jų komunikacija necenzūruojamos.

6 straipsnis

Sąjungos institucijų pirmininkai gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams Tarybos paprasta balsų dauguma nustatytos formos laissez-passer, kurį valstybių narių valdžios institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą. Šie laissez-passer pareigūnams ir kitiems tarnautojams išduodami pagal Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių laissez-passer pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais trečiųjų šalių teritorijose.

III SKYRIUS

EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

7 straipsnis

Laisvam Europos Parlamento narių, vykstančių į Europos Parlamento posėdžius ar grįžtantiems iš jų, judėjimui netaikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai.

Muitinio tikrinimo ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu Europos Parlamento nariams:

a)

jų pačių Vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų;

b)

kitų valstybių narių Vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos užsienio Vyriausybių atstovams per jų laikinus oficialius vizitus.

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai neapklausiami, nesulaikomi ir netraukiami teisinėn atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a)

savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b)

visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu, saugančiu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo teisinėn atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento posėdžių vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darant nusikaltimą; be to, imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

IV SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAI, DALYVAUJANTYS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ VEIKLOJE

10 straipsnis

Sąjungos institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas ir vykdami į susitikimų vietą bei grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

Šis straipsnis taikomas ir Sąjungos patariamųjų organų nariams.

V SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS PAREIGŪNAI IR KITI TARNAUTOJAI

11 straipsnis

Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kiekvienos valstybės narės teritorijoje:

a)

pagal Sutarčių nuostatas dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Sąjungai ir dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos spręsti Sąjungos ir jos pareigūnų bei kitų tarnautojų ginčus suteikiamas imunitetas, saugantis nuo patraukimo teisinėn atsakomybėn už einant pareigas atliktus veiksmus, įskaitant pasakytas ar rašytines kalbas. Šis imunitetas lieka galioti ir jiems nustojus eiti pareigas;

b)

kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais netaikomi imigracijos apribojimai bei užsieniečių registracijos formalumai;

c)

taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pat sąlygos, kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams;

d)

pirmą kartą atvykstant į konkrečią šalį eiti pareigų, suteikiama teisė be muito importuoti savo baldus ir turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus eiti pareigas, iš tos šalies reeksportuoti savo baldus ir turtą, abiem atvejais laikantis tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, Vyriausybės nustatytų privalomų sąlygų;

e)

suteikiama teisė asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje gyveno prieš tai, arba šalyje, kurios piliečiai jie yra, abiem atvejais laikantis atitinkamos šalies Vyriausybės nustatytų privalomų sąlygų.

12 straipsnis

Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Sąjungai mokesčius nuo Sąjungos jiems mokamų atlyginimų, darbo užmokesčio ir atlygių pagal sąlygas ir tvarką, kurias nustato Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su atitinkamomis institucijomis.

Iš Sąjungos gaunamiems atlyginimams, darbo užmokesčiui ir atlygiams netaikomi nacionaliniai mokesčiai.

13 straipsnis

Taikant pajamų mokestį, turto mokestį ir palikimo mokestį, taip pat tarp Sąjungos valstybių narių pasirašytas sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie vien todėl, kad eina pareigas Sąjungos tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos valstybės narės nei šalies, kurioje prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra ir šalyje, kurioje faktiškai gyvena, ir nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje laikomi išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje šalyje, jei ši yra Sąjungos narė. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei jis atskirai neužsiima mokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame straipsnyje minimi asmenys.

Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo nuostatų taikymą.

Taikant šio straipsnio nuostatas neatsižvelgiama į nuolatines gyvenamąsias vietas, kurias minėti asmenys įgijo vien todėl, kad eina pareigas kitose tarptautinėse organizacijose.

14 straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų socialinio draudimo išmokų sistemą.

15 straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su kitomis atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos visos arba kai kurios 11 straipsnio, 12 straipsnio antrosios pastraipos ir 13 straipsnio nuostatos.

Prie tokių kategorijų priskirtų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, pareigybių lygiai ir adresai periodiškai pateikiami valstybių narių Vyriausybėms.

VI SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOJE AKREDITUOTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ MISIJŲ PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

16 straipsnis

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Sąjungos būstinė, suteikia įprastus diplomatinius imunitetus ir privilegijas Sąjungoje akredituotoms trečiųjų šalių misijoms.

VII SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams suteikiami vadovaujantis tik Sąjungos interesais.

Kiekviena Sąjungos institucija privalo atšaukti savo pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Sąjungos interesams.

18 straipsnis

Taikydamos šį protokolą, Sąjungos institucijos bendradarbiauja su atsakingomis suinteresuotųjų valstybių narių valdžios institucijomis.

19 straipsnis

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Komisijos nariams.

20 straipsnis

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, kancleriams ir pranešėjų pavaduotojams taikomi nepažeidžiant Protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnio nuostatų, susijusių su teisėjų ir generalinių advokatų imunitetu nuo jurisdikcijos.

21 straipsnis

Šis Protokolas taip pat taikomas Europos investicijų bankui, jo organų nariams, personalui ir valstybių narių atstovams, dalyvaujantiems Banko veikloje, nepažeidžiant Protokolo dėl banko statuto nuostatų.

Be to, Europos investicijų bankas yra atleidžiamas nuo bet kokių mokesčių mokėjimo ar panašaus pobūdžio prievolių dėl bet kokio jo kapitalo padidėjimo ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra Banko buveinė. Jo išformavimas ar likvidavimas taip pat negali būti apmokestinimo priežastis. Galiausiai pagal Statutą vykdomai banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis.

22 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos Centriniam Bankui, jo organų nariams ir jo darbuotojams nepažeidžiant Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto nuostatų.

Be to, Europos Centrinis Bankas valstybėje, kurioje yra banko buveinė, yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių taikymo padidėjus jo kapitalui ir nuo įvairių galimų su tuo susijusių formalumų. Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą vykdomai banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis.

Priedėlis

Europos Sąjungos protokolo dėl privilegijų ir imunitetų taikymo Šveicarijoje tvarka

1.   

Taikymas Šveicarijai

Protokole dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (toliau – Protokolas) daromos nuorodos į valstybes nares turi būti laikomos ir nuorodomis į Šveicariją, nebent toliau pateiktose nuostatose nustatyta kitaip.

2.   

Agentūros atleidimas nuo netiesioginių mokesčių (įskaitant PVM)

Iš Šveicarijos eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms Šveicarijos pridėtinės vertės mokestis (PVM) netaikomas. Vadovaujantis Protokolo 3 straipsnio antra pastraipa, atleidimas nuo PVM, taikomo Šveicarijoje oficialiam Agentūros naudojimui tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, vykdomas sugrąžinant sumokėtą mokestį. Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jei sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente nurodyta bendra faktinė prekių ir paslaugų pirkimo kaina yra ne mažesnė kaip 100 Šveicarijos frankų (įskaitant mokestį).

PVM grąžinamas pateikus Šveicarijos federalinės mokesčių administracijos pagrindiniam PVM skyriui tuo tikslu Šveicarijos parengtas formas. Prašymai dėl grąžinimo paprastai apsvarstomi per tris mėnesius nuo prašymo ir reikiamų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo dienos.

3.   

Su Agentūros darbuotojais susijusių taisyklių taikymo tvarka

Taikant Protokolo 12 straipsnio antrąją pastraipą, Šveicarija, vadovaudamasi savo nacionalinės teisės principais, Agentūros pareigūnų ir kitų tarnautojų, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 (1) 2 straipsnyje, atlyginimams, darbo užmokesčiui ir atlygiams, kuriuos moka ir savo naudai vidaus mokesčiu apmokestina Europos Sąjunga, netaiko federalinių, kantonų ir savivaldybių mokesčių.

Taikant Protokolo 13 straipsnį, Šveicarija nelaikoma valstybe nare pagal šio priedėlio 1 punktą.

Agentūros pareigūnai ir kiti tarnautojai, taip pat jų šeimos nariai, kurie priklauso Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomai socialinio draudimo sistemai, neprivalo tapti Šveicarijos socialinio draudimo sistemos nariais.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi išimtinę jurisdikciją spręsti visus su Agentūros ar Komisijos ir jų darbuotojų santykiais susijusius klausimus dėl Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2) ir kitų Europos Sąjungos teisės nuostatų, kuriomis nustatomos darbo sąlygos, taikymo.

B PRIEDAS

Europos aviacijos saugos agentūros veikloje dalyvaujančių Šveicarijos subjektų finansinė kontrolė

1 straipsnis

Tiesioginis bendravimas

Agentūra ir Komisija tiesiogiai bendrauja su visais Šveicarijoje įsisteigusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Agentūros veikloje: rangovais, Agentūros programų dalyviais, išmokų iš Agentūros arba Bendrijos biudžeto gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys gali tiesiogiai siųsti Komisijai ir Agentūrai bet kokią svarbią informaciją ir dokumentus, kuriuos jie turi pateikti pagal šiame sprendime nurodytas priemones, taip pat pagal sudarytas sutartis ar susitarimus ir vadovaujantis tomis sutartis ar susitarimais priimtus sprendimus.

2 straipsnis

Patikros

1.   Pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1) ir 2003 m. kovo 26 d. Agentūros valdančiosios tarybos priimtą finansinį reglamentą, taip pat Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 (2) ir pagal kitas šiame sprendime nurodytas priemones su Šveicarijoje įsisteigusiais gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Agentūros ir Komisijos pareigūnai arba kiti Agentūros ir Komisijos įgalioti asmenys bet kuriuo metu gavėjų ir jų subrangovų patalpose gali atlikti mokslinį, finansinį, technologinį ar kitokį auditą.

2.   Agentūros ir Komisijos pareigūnams ir kitiems Agentūros ir Komisijos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos patekti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir visa informacija, įskaitant informaciją elektronine forma, kurios reikia tokiam auditui atlikti. Tokia prieigos teisė aiškiai nurodoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose šiame sprendime nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

3.   Europos Audito Rūmai turi tokias pat teises kaip ir Komisija.

4.   Auditas gali būti atliekamas dar penkerius metus po šio sprendimo galiojimo pabaigos arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar priimtuose sprendimuose numatytų terminų.

5.   Šveicarijos federalinei audito tarnybai iš anksto pranešama apie Šveicarijos teritorijoje planuojamą atlikti auditą. Toks informavimas nėra teisinė sąlyga tokiam auditui atlikti.

3 straipsnis

Patikros vietoje

1.   Pagal šį susitarimą Komisijai (OLAF) suteikiami įgaliojimai Šveicarijos teritorijoje atlikti patikras ir inspektavimą vietoje, laikantis Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (3) nustatytų sąlygų ir tvarkos.

2.   Komisija, ruošdamasi atlikti ir atlikdama patikras ir inspektavimą vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su Šveicarijos federaline audito tarnyba ar kitomis Šveicarijos federalinės audito tarnybos paskirtomis kompetentingomis Šveicarijos institucijomis, kurioms tinkamu laiku pranešama apie patikrų ir inspektavimo objektus, tikslus bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Tuo tikslu Šveicarijos kompetentingų institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamose patikrose ir inspektavime.

3.   Susijusių Šveicarijos kompetentingų institucijų pageidavimu Komisija patikras ir inspektavimą vietoje gali atlikti drauge su tomis institucijomis.

4.   Jei programos dalyviai nesutinka, kad būtų atlikta patikra ar inspektavimas vietoje, Šveicarijos institucijos, laikydamosi nacionalinių taisyklių, suteikia Komisijos inspektoriams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įvykdyti savo pareigą ir atlikti patikrą ar inspektavimą vietoje.

5.   Komisija kuo greičiau praneša Šveicarijos federalinei audito tarnybai apie bet kokį faktą ar įtarimą, susijusį su pažeidimu, kurį ji pastebėjo atlikdama patikrą ar inspektavimą vietoje. Bet kokiu atveju Komisija privalo minėtajai institucijai pranešti apie tokių patikrų ir inspektavimo rezultatus.

4 straipsnis

Informavimas ir konsultacijos

1.   Siekdamos tinkamai įgyvendinti šį priedą, Šveicarijos ir Bendrijos kompetentingos institucijos reguliariai keičiasi informacija ir vienos iš šalių prašymu rengia konsultacijas.

2.   Šveicarijos kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Agentūrai ir Komisijai apie bet kokį jų pastebėtą faktą ar įtarimą, susijusį su sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame sprendime nurodytas priemones, sudarymo ar vykdymo pažeidimu.

5 straipsnis

Konfidencialumas

Pagal šį priedą bet kokia forma perduota ar gauta informacija yra profesinė paslaptis ir yra saugoma taip pat, kaip panaši informacija saugoma pagal nacionalinę Šveicarijos teisę ir Bendrijos institucijoms taikomas atitinkamas nuostatas. Tokia informacija teikiama tik tiems asmenims, kuriems ją reikia žinoti vykdant savo pareigas Bendrijos institucijose, valstybėse narėse ar Šveicarijoje, ir gali būti naudojama tik veiksmingos susitariančiųjų šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

6 straipsnis

Administracinės priemonės ir nuobaudos

Nepažeisdama Šveicarijos baudžiamosios teisės taikymo principų, Agentūra ar Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (4) ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (5).

7 straipsnis

Išieškojimas ir vykdymas

Pagal šį sprendimą Agentūros ar Komisijos priimti sprendimai dėl asmenų, išskyrus valstybes, piniginės prievolės yra vykdytini Šveicarijoje.

Vykdomąjį raštą, patikrinusi tik akto autentiškumą, išduoda Šveicarijos Vyriausybės paskirta institucija, kuri apie tai privalo pranešti Agentūrai arba Komisijai. Sprendimas vykdomas Šveicarijoje galiojančia tvarka. Vykdymo sprendimo teisėtumą kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Pagal arbitražinę išlygą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti sprendimai vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis.


(1)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).

(1)  1969 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos (OL L 74, 1969 3 27, p. 1).

(2)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos) (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(1)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).

(2)  2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (OL L 357, 2002 12 31, p. 72).

(3)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(4)  2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).

(5)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).