ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 185

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. birželio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas

1

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/761, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema

24

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

12.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 185/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/760

2019 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 185, 186 straipsnius ir 223 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 64 straipsnio 6 dalį ir 66 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatytos taisyklės, susijusios su tarifinių kvotų valdymu ir specialia importo į trečiąsias šalis tvarka. Juo Komisija taip pat įgaliota priimti atitinkamus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kad būtų galima užtikrinti sklandų tarifinių kvotų valdymą;

(2)

siekiant užtikrinti patikimą tarifinių kvotų valdymą, reikia nustatyti tinkamumo reikalavimus, kuriuos veiklos vykdytojas turi įvykdyti, kad galėtų pateikti su tarifine kvota susijusios licencijos paraišką;

(3)

siekiant užtikrinti, kad per licencijos galiojimo laikotarpį būtų vykdomas įpareigojimas importuoti arba eksportuoti, su tarifinėmis kvotomis susijusios licencijos turėtų būti išduodamos pateikus užstatą. turi būti nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, taikytinos tais atvejais, kai eksporto licencija reikalinga tik siekiant įrodyti, kad eksportuojami produktai yra Sąjungos kilmės. Turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl užstato, pateikto siekiant dalyvauti tarifinių kvotų sistemoje, grąžinimo ir negrąžinimo;

(4)

siekiant užtikrinti skaidrumą ir kompetentingoms institucijoms suteikti galimybę nustatyti tarifinių kvotų administravimo taisyklių, visų pirma tinkamumo reikalavimų, pažeidimus, tikslinga reikalauti, kad su tam tikromis pernelyg paklausiomis tarifinėmis kvotomis susijusių licencijų turėtojų pavadinimai ir adresai ribotą laikotarpį būtų skelbiami Komisijos oficialiojoje svetainėje;

(5)

siekiant užtikrinti su tarifinėmis kvotomis susijusių tinkamumo taisyklių laikymąsi, tikslinga nustatyti specialiąsias taisykles dėl galimybės perduoti su tarifinėmis kvotomis susijusias licencijas. Perduoti turėtų būti galima tik perėmėjams, atitinkantiems tuos pačius tinkamumo kriterijus kaip ir su tarifine kvota susijusios licencijos prašantis pareiškėjas;

(6)

siekiant kuo labiau sumažinti spekuliacinių paraiškų skaičių, viena iš sąlygų, taikytinų teikiant su tam tikromis tarifinėmis kvotomis, nustatytomis Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/761 (3), susijusių licencijų paraiškas, turėtų būti ankstesnė patirtis ir veiklos vykdytojo vykdoma atitinkama prekyba su trečiosiomis šalimis. Todėl būtina nustatyti išsamias taisykles, susijusias su minimalios patirties vykdant tą prekybą su trečiosiomis šalimis įrodymu;

(7)

tam tikros tarifinės kvotos yra laikomos jautriomis, be kitų priežasčių, dėl pernelyg didelės jų paklausos per kvotos laikotarpį arba vieną ar kelias laikotarpio dalis, dėl to, kad yra susijusios su produktu ar kilmės šalimi, kurie yra itin svarbūs tinkamam Sąjungos rinkos veikimui, arba dėl to, kad praeityje jų administravimo taisyklės buvo apeidinėjamos arba netinkamai taikomos. Siekiant užtikrinti tinkamą šių jautrių tarifinių kvotų administravimą, visų pirma sumažinti taisyklių apeidinėjimo riziką ir sudaryti sąlygas naujiems mažiems ir vidutiniams veiklos vykdytojams pasinaudoti tomis tarifinėmis kvotomis, reikėtų nustatyti didžiausią kiekį, dėl kurio gali būti teikiamos paraiškos, t. y. referencinį kiekį. Taip pat reikėtų nustatyti to referencinio kiekio apskaičiavimo ir įrodymo taisykles;

(8)

referencinis kiekis turėtų apimti produktų, išleistų į laisvą apyvartą Sąjungoje pagal atitinkamai tarifinei kvotai taikomą lengvatinį režimą, kiekį ir tų pačių produktų, išleistų į laisvą apyvartą Sąjungoje pagal kitus taikomus lengvatinius režimus ir pagal nelengvatinį (didžiausio palankumo) režimą, kiekį. Taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę užtikrinti tinkamą licencijų paskirstymą įvairių kategorijų veiklos vykdytojams, visų pirma užtikrinti naujų importuotojų ir mažų bei vidutinių veiklos vykdytojų galimybę naudotis kvotomis. Todėl reikia nustatyti vienam veiklos vykdytojui tenkančio bendro referencinio kiekio viršutinę ribą, kuri būtų proporcinga bendram galimam konkrečios tarifinės kvotos kiekiui, užtikrinant tinkamą didžiausių importuotojų importo veiklos ir naujų mažesnių importuotojų, norinčių pasinaudoti tarifine kvota, interesų pusiausvyrą. Siekiant užtikrinti taisyklių, taikomų iki šio reglamento taikymo pradžios, tęstinumą ir kartu tas taisykles suderinti išlaikant tam tikrą lankstumą, nustatoma bendro referencinio kiekio viršutinė riba yra 15 %;

(9)

siekiant geriau valdyti tarifines kvotas, atgrasyti nuo spekuliavimo licencijomis ir tarifinių kvotų administravimo taisyklių apeidinėjimo, tam tikrų jautrių ir labai paklausių tarifinių kvotų arba tam tikrų tarifinių kvotų, kurių sąlygos buvo apeidinėjamos praeityje, nustatytų Įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/761, atveju tikslinga reikalauti, kad veiklos vykdytojai prieš teikdami importo licencijos paraišką užsiregistruotų tam skirtoje elektroninėje sistemoje. Turėtų būti nustatytos duomenų laikymo toje elektroninėje sistemoje taisyklės. Taip pat tikslinga nustatyti, kad importo pagal tas kvotas licencijų paraiškas gali teikti tik veiklos vykdytojai, nesusiję su kitu veiklos vykdytoju, teikiančiu paraišką dėl tos pačios tarifinės kvotos, ir veiklos vykdytojai, susiję su kitu veiklos vykdytoju, teikiančiu paraišką dėl tos pačios tarifinės kvotos, bet reguliariai vykdantys didelio masto ekonominę veiklą su trečiosiomis šalimis. Tuo tikslu, teikdami importo licencijos paraišką, jie turėtų pateikti nepriklausomumo deklaraciją. Reikėtų nustatyti nepriklausomumo deklaracijos formą;

(10)

siekiant užtikrinti, kad su referenciniu kiekiu, nepriklausomumo deklaracija ir išankstine privalomąja registracija susiję reikalavimai netrukdytų visiškai išnaudoti atitinkamų tarifinių kvotų, tikslinga numatyti galimybę išskirtinėmis aplinkybėmis sustabdyti tų reikalavimų taikymą;

(11)

siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdytos specialiosios sąlygos, kurių reikalaujama norint taikyti specialią importo į trečiąją šalį tvarką, tikslinga nustatyti eksporto licencijų išdavimo taisykles;

(12)

siekiant užtikrinti, kad pareiškėjai pateiktų tikslius, naujausius ir tikrovę atitinkančius dokumentus bei informaciją, tikslinga nustatyti proporcingą nuobaudų, skiriamų už to įpareigojimo nesilaikymą, sistemą;

(13)

siekiant užtikrinti veiksmingą tarifinių kvotų administravimą, tikslinga nustatyti taisykles dėl informacijos, kurią valstybės narės turi pranešti Komisijai;

(14)

Ispanijai ir Portugalijai įstojus į ES, Ispanijos ir Portugalijos importui buvo pradėti taikyti bendri ES tarifiniai apribojimai ir buvo prarastas konkurencingumas importuojant iš tam tikrų ES nepriklausančių šalių. Atsižvelgdama į susitarimus, sudarytus vykstant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus ratui, Sąjunga leido Ispanijai per metus importuoti 2 000 000 tonų kukurūzų ir 300 000 tonų sorgų, o Portugalijai per metus importuoti 500 000 tonų kukurūzų. Importo į Ispaniją kvotų atveju iš bendro importuojamo kiekio turėtų būti atimtas tam tikrų į Ispaniją importuojamų grūdų pakaitalų kiekis;

(15)

siekiant užtikrinti patikimą tų kvotų administravimą, kukurūzų ir sorgų importo į Ispaniją ir Portugaliją apskaitai turėtų būti taikomi panašūs metodai. Be to, į kiekį, importuojamą pagal aktus, kuriais Sąjunga suteikė tam tikras prekybos nuolaidas, neturėtų būti atsižvelgiama;

(16)

atsižvelgiant į kukurūzų ir sorgų importo į Ispaniją ir Portugaliją be muito tarifines kvotas, tikslinga nustatyti specialiąsias taisykles, susijusias su importuojamų produktų naudojimu, muitinės priežiūra ir administracine kontrole, licencijų paraiškų teikimu, dėl tokių licencijų teiktinais užstatais, tų užstatų grąžinimu ir negrąžinimu, taip pat veiklos vykdytojams teiktina informacija;

(17)

šiuo reglamentu pakeičiamos esamos tarifinių kvotų valdymo taisyklės, todėl turėtų būti panaikinti Sąjungos aktai, kuriais tos taisyklės nustatytos;

(18)

siekiant išvengti prekybos srautų trikdymo, būtina nustatyti, kad panaikinti aktai būtų toliau taikomi importo licencijoms, išduotoms pagal tuos aktus iki šio reglamento įsigaliojimo dienos. Tuo pačiu tikslu tikslinga licencijas išduodančioms institucijoms leisti referencinį kiekį per pirmus du tarifinės kvotos laikotarpius po šio reglamento įsigaliojimo nustatyti pagal panaikintus aktus;

(19)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie šiame reglamente nustatytų taisyklių, įvykdyti įsipareigojimą prieš pradedant taikyti naująsias taisykles apie jas pranešti Pasaulio prekybos organizacijai, taip pat suteikti veiklos vykdytojams pakankamai laiko prisitaikyti prie įpareigojimo registruotis specialioje elektroninėje sistemoje ir ja naudojantis teikti su tam tikromis pernelyg paklausiomis tarifinėmis kvotomis susijusią nepriklausomumo deklaraciją, tikslinga šio reglamento taikymą atidėti iki 2021 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Įvadinės nuostatos

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis papildomos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos atitinkamai dėl:

a)

sąlygų ir tinkamumo reikalavimų, kuriuos veiklos vykdytojas turi įvykdyti, kad galėtų pateikti paraišką dėl tarifinių kvotų, nurodytų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede;

b)

taisyklių, reglamentuojančių veiklos vykdytojų teisių tarpusavio perdavimą;

c)

užstato pateikimo ir grąžinimo;

d)

tam tikrų specifinių tarifinės kvotos ypatumų, jai taikytinų reikalavimų arba apribojimų nustatymo reikiamais atvejais;

e)

specialių tarifinių kvotų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnyje.

2 straipsnis

Kitos taikytinos taisyklės

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (4), Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 907/2014 (5), (ES) 2015/2446 (6) ir (ES) 2016/1237 (7) bei Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239 (8).

II SKYRIUS

Bendrosios taisyklės

3 straipsnis

Sąlygos ir tinkamumo reikalavimai

1.   Veiklos vykdytojai, teikiantys importo arba eksporto pagal tarifinę kvotą licencijos paraišką, turi būti Sąjungoje įsisteigę ir PVM mokėtojais užsiregistravę veiklos vykdytojai. Savo licencijų paraiškas jie teikia valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir registruoti PVM mokėtojais, licencijas išduodančiai institucijai (toliau – licencijas išduodanti institucija).

2.   Kai veiklos vykdytojas prašo su tarifine kvota susijusios licencijos, kuriai gauti reikia įvykdyti reikalavimą pateikti prekybos įrodymą, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, kartu su pirmąja licencijos paraiška kiekvieną tarifinės kvotos laikotarpį jis pateikia prekybos įrodymą, kaip reikalaujama šio reglamento 8 straipsnyje.

3.   Kai veiklos vykdytojas prašo su tarifine kvota susijusios importo licencijos, kuriai gauti reikia įvykdyti reikalavimą įrodyti referencinį kiekį, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, kartu su pirmąja licencijos paraiška jis pateikia šio reglamento 10 straipsnyje reikalaujamus dokumentus, kad būtų galima nustatyti referencinį kiekį.

4.   Kai veiklos vykdytojas prašo su tarifine kvota susijusios importo licencijos, kuriai gauti reikia įvykdyti išankstinės registracijos reikalavimą, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, prieš teikdamas tą paraišką jis turi būti užsiregistravęs pagal šio reglamento 13 straipsnį.

5.   Paraišką dėl tarifinių kvotų, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, gali teikti tik 11 straipsnyje nustatytą nepriklausomumo reikalavimą įvykdę ir pagal 12 straipsnį nepriklausomumo deklaraciją pateikę veiklos vykdytojai.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, išankstinės veiklos vykdytojų registracijos nereikalaujama, kai 3 dalyje nurodyto reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymas sustabdomas pagal 9 straipsnio 9 dalį.

4 straipsnis

Užstatų teikimas

Pateikus užstatą išduodamos šios licencijos:

a)

importo licencijos;

b)

sūrių eksporto pagal Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamą naudoti kvotą, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 7 skyriaus 2 skirsnyje, licencijos;

c)

pieno miltelių eksporto pagal Dominikos Respublikos leidžiamą naudoti kvotą, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 7 skyriaus 2 skirsnyje, licencijos.

5 straipsnis

Užstato grąžinimas ir negrąžinimas

1.   Užstato, pateikto dėl licencijos, susijusios su tarifine kvota, grąžinimui ir negrąžinimui taikomas Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 7 straipsnis.

2.   Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 23 straipsnio 4 dalies, kai išleidimas į laisvą apyvartą Sąjungoje arba eksportas iš Sąjungos įvykdytas per licencijos galiojimo laikotarpį, bet laikas, per kurį reikėjo pateikti tokio išleidimo arba eksporto įrodymą, baigėsi, už kiekvieną kalendorinę dieną, kuria tas laikas užtęsiamas, negrąžinama 3 % užstato.

3.   Su kiekiu, dėl kurio licencija nebuvo išduota pritaikius paskirstymo koeficientą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 10 straipsnį, susijęs užstatas grąžinamas.

6 straipsnis

Veiklos vykdytojų, turinčių licencijas, susijusias su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, pavadinimų skelbimas

1.   Nukrypstant nuo Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1185 (9) 4 straipsnio 4 dalies, kiekvieno tarifinės kvotos laikotarpio pabaigoje Komisija savo oficialiojoje svetainėje paskelbia veiklos vykdytojų, kurie per ankstesnį tarifinių kvotų taikymo laikotarpį gavo licencijas, susijusias su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama privalomosios veiklos vykdytojų registracijos, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, ir kurie yra tokių licencijų nominalūs turėtojai arba perėmėjai, pavadinimus, ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo (EORI) kodus ir adresus.

2.   1 dalyje nurodyti duomenys iš Komisijos oficialiosios svetainės pašalinami praėjus 12 mėnesių nuo jų paskelbimo.

7 straipsnis

Licencijų perdavimas

1.   Importo licencijos, išskyrus Kanados kilmės šviežios ir užšaldytos galvijienos ir kiaulienos importo pagal tarifines kvotas licencijas, gali būti perduodamos.

2.   Eksporto licencijos neperduodamos.

3.   Be Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, taip pat reikalaujama, kad perėmėjas būtų Sąjungoje įsisteigęs ir užsiregistravęs PVM mokėtoju.

4.   Kai perduodama licencija yra susijusi su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių taikomas reikalavimas pateikti prekybos įrodymą, perėmėjas pagal 8 straipsnį pateikia prekybos įrodymą.

5.   Kai perduodama licencija yra susijusi su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių taikomas reikalavimas įrodyti referencinį kiekį, perėmėjas neprivalo pateikti tokio įrodymo.

6.   Kai perduodama licencija yra susijusi su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, perėmėjas iki licencijos perdavimo turi įvykdyti šiuos reikalavimus:

a)

jis turi būti užsiregistravęs 13 straipsnyje nurodytoje LORI elektroninėje sistemoje;

b)

dėl tarifinių kvotų, susijusių su perduodama licencija, jis turi būti pateikęs 12 straipsnyje nurodytą nepriklausomumo deklaraciją,

išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų taikymas sustabdomas dėl to, kad pagal šio reglamento 9 straipsnio 9 dalį sustabdomas reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymas.

7.   Perėmėjas licencijas išduodančiai institucijai, išdavusiai ketinamą perduoti licenciją, pateikia įrodymus, kad jis atitinka 3, 4 ir 6 dalyse nustatytus tinkamumo reikalavimus.

Įrodymų pateikimas gali būti supaprastintas, kai perėmėjas yra nominalus kitos galiojančios importo licencijos, išduotos pagal šį reglamentą ir susijusios su atitinkamu tarifinės kvotos eilės numeriu bei tarifinės kvotos laikotarpiu, turėtojas. Tokiu atveju perėmėjas jo licenciją išdavusios institucijos gali prašyti perdavėjo licenciją išdavusiai institucijai pateikti licencijos kopiją arba nuorodą į elektroninį licencijos atitikmenį. Tokia kopija yra pakankamas įrodymas, kad 3, 4 ir 6 dalyse nustatytos sąlygos ir tinkamumo reikalavimai yra įvykdyti, neatsižvelgiant į tai, kokia jo forma – popierinė ar elektroninė.

8.   Kai licencija perduodama, į laisvą apyvartą Sąjungoje pagal licenciją išleistas kiekis prekybos įrodymo ir referencinio kiekio nustatymo tikslais priskiriamas perėmėjui.

8 straipsnis

Prekybos įrodymas

1.   Teikdami paraišką dėl specialios tarifinės kvotos veiklos vykdytojai turi įrodyti, kad iš Sąjungos eksportavo arba į laisvą apyvartą Sąjungoje išleido minimalų atitinkamo sektoriaus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies a–w punktuose, produktų kiekį.

Minimalus produktų, eksportuotinų iš Sąjungos arba išleistinų į laisvą apyvartą Sąjungoje, kiekis kiekvienu iš dviejų iš eilės einančių 12 mėnesių laikotarpių, kurie baigiasi likus 2 mėnesiams iki laikotarpio, per kurį galima pateikti pirmąją tarifinės kvotos laikotarpio licenciją, pradžios, yra nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 II–XIII prieduose.

Taikant pirmą pastraipą, taikomos šios nuostatos:

a)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 VI priede nurodytų česnakų tarifinių kvotų atitinkamas sektorius yra vaisių ir daržovių sektorius, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte;

b)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 VII priede nurodytų grybų tarifinių kvotų atitinkamas sektorius yra perdirbtų vaisių ir daržovių produktų sektorius, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies j punkte.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, prekybos įrodymas apima:

a)

kai taikomos galvijienos tarifinės kvotos, nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 VIII priede, – 12 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi likus 2 mėnesiams iki laikotarpio, per kurį galima pateikti pirmąją su tarifine kvota susijusią licenciją, pradžios;

b)

kai taikoma Kanados kilmės kiaulienos importo kvota, kurios eilės numeris yra 09.4282, – be kiaulienos sektoriaus, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies q punkte, produktų, produktus, kurių KN kodai yra 0201, 0202, 0206 10 95 arba 0206 29 91;

c)

kai taikoma Dominikos Respublikos leidžiama naudoti pieno miltelių eksporto kvota, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 55–57 straipsniuose, – produktus, pagal atitinkamą tarifinę kvotą eksportuotus į Dominikos Respubliką per vienus iš trejų kalendorinių metų iki licencijos paraiškos pateikimo;

d)

kai taikoma Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiama naudoti sūrių eksporto kvota, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 58–63 straipsniuose, – produktus, kurių KN kodas yra 0406, eksportuotus į Jungtines Amerikos Valstijas bent vienus iš trejų kalendorinių metų iki rugsėjo mėnesio, einančio prieš tarifinės kvotos laikotarpio pradžią;

e)

kai taikoma Naujosios Zelandijos kilmės sviesto tarifinė kvota, kurios eilės numeris yra 09.4195, – produktus, importuotus pagal tarifines kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4195 ir 09.4182, per 24 mėnesių laikotarpį iki lapkričio mėnesio, einančio prieš tarifinės kvotos laikotarpio pradžią.

f)

kai taikoma Naujosios Zelandijos sviesto tarifinė kvota, kurios eilės numeris yra 09.4182, – 12 mėnesių laikotarpį iki lapkričio mėnesio, einančio prieš tarifinės kvotos laikotarpio pradžią.

3.   Veiklos vykdytojai licencijas išduodančiai institucijai pateikia bet kuriuos iš šių prekybos įrodymų:

a)

muitinės duomenis, iš kurių matyti išleidimas į laisvą apyvartą Sąjungoje ir kuriuose, kaip reikalauja atitinkama valstybė narė, nurodyta, kad veiklos vykdytojas yra deklarantas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 15 dalyje, arba importuotojas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies 3 skyriaus 3 grupėje ir to priedo II antraštinės dalies 3 grupėje;

b)

muitinės duomenis, iš kurių matyti eksportas iš Sąjungos ir kuriuose, kaip reikalauja atitinkama valstybė narė, nurodyta, kad veiklos vykdytojas yra deklarantas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 15 dalyje, arba eksportuotojas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 19 dalyje;

c)

naudotą muitinės tinkamai patvirtintą licenciją, iš kurios matyti, kad produktai buvo išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje arba eksportuoti iš Sąjungos, ir kurioje nurodyta, kad veiklos vykdytojas yra nominalus licencijos turėtojas arba, jeigu licencija buvo perduota, kad veiklos vykdytojas yra jos perėmėjas.

4.   Jei muitinės duomenys gali būti sugeneruoti arba pateikti tik popierine forma, atitinkamos valstybės narės muitinės antspaudu ir parašu turi būti patvirtinta, kad tai tikra atspausdinta muitinės deklaracijos kopija.

5.   Licencijas išduodančios institucijos ir muitinė gali leisti naudoti supaprastintą šiame straipsnyje nurodytų dokumentų ir procedūrų elektroninį formatą.

6.   Prekybos įrodymo nereikalaujama taikant kvotas, dėl kurių taikomas reikalavimas įrodyti referencinį kiekį, išskyrus atvejus, kai tokio reikalavimo taikymas sustabdomas pagal 9 straipsnio 9 dalį.

9 straipsnis

Referencinis kiekis

1.   Referencinis kiekis yra vidutinis metinis produktų, išleistų į laisvą apyvartą Sąjungoje, kiekis per du iš eilės einančius12 mėnesių laikotarpius, kurie baigiasi likus 2 mėnesiams iki laikotarpio, per kurį galima pateikti pirmąją tarifinės kvotos laikotarpio licenciją, pradžios.

Susijungusių veiklos vykdytojų referencinis kiekis nustatomas sudedant visų susijungime dalyvaujančių veiklos vykdytojų į laisvą apyvartą Sąjungoje išleistų produktų kiekį.

Veiklos vykdytojo referencinis kiekis negali viršyti 15 % per atitinkamą tarifinės kvotos laikotarpį galimo naudoti atitinkamos tarifinės kvotos kiekio.

2.   Referencinis kiekis apima produktų, kurie išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje, kuriems taikomas tas pats tarifinės kvotos eilės numeris ir kurių kilmės šalis yra ta pati, kiekį.

3.   Bendras produktų kiekis, dėl kurio per tarifinės kvotos laikotarpį pateiktos licencijų paraiškos, susijusios su viena tarifine kvota, negali viršyti pareiškėjo referencinio kiekio, taikomo tai tarifinei kvotai.

Kai tarifinės kvotos laikotarpis yra padalytas į kelias dalis, referencinis kiekis turi būti suskirstytas pagal tas laikotarpio dalis. Tarifinės kvotos laikotarpio daliai tenkanti bendro referencinio kiekio dalis yra lygi per tą laikotarpio dalį galimai naudoti importo tarifinės kvotos bendro kiekio daliai.

Paraiškas, neatitinkančias pirmoje ir antroje pastraipose nustatytų taisyklių, kompetentinga licencijas išduodanti institucija pripažįsta nepriimtinomis.

4.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Argentinos kilmės česnakų, kurių kvotos eilės numeris yra 09.4104, referencinis kiekis yra šviežių česnakų, kurių KN kodas yra 0703 20 00, vidutinis kiekis, į laisvą apyvartą išleistas per trejus kalendorinius metus iki tarifinės kvotos laikotarpio.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, taikant Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 VIII priede nurodytas galvijienos tarifines kvotas, referencinis kiekis yra produktų, išleistų į laisvą apyvartą Sąjungoje per 12 mėnesių, kurie baigiasi likus 2 mėnesiams iki laikotarpio, kurį galima pateikti pirmąją tarifinės kvotos laikotarpio licenciją, pradžios, kiekis.

6.   Nukrypstant nuo 2 dalies, referencinis kiekis apskaičiuojamas sudedant produktų kiekį, išleistą į laisvą apyvartą Sąjungoje pagal kiekvieną iš trijų kvotų, kurių vienas po kito einantys eilės numeriai, nustatyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, yra šie:

 

09.4211, 09.4212 ir 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 ir 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 ir 09.4412.

7.   Nukrypstant nuo 3 dalies, taikant tarifinę kvotą, kurios eilės numeriai yra 09.4211, 09.4212 ir 09.4213, bendras produktų, nurodytų licencijų paraiškose, per tarifinės kvotos laikotarpį pateiktose dėl tų trijų tarifinių kvotų, kiekis negali viršyti pareiškėjo bendro referencinio tų trijų tarifinių kvotų kiekio. Pareiškėjas gali pasirinkti, kaip bendrą referencinį kiekį suskirstyti pagal tarifines kvotas, dėl kurių teikiamos paraiškos. Ši taisyklė taikoma ir tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai yra 09.4214, 09.4215 ir 09.4216, taip pat 09.4410, 09.4411 ir 09.4412.

8.   Komisija reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymą sustabdo, kai iki tarifinės kvotos laikotarpio devinto mėnesio pabaigos kiekis, dėl kurio pateiktos paraiškos pagal tarifinę kvotą, yra mažesnis už tą tarifinės kvotos laikotarpį pagal tą tarifinę kvotą galimą naudoti kiekį.

9.   Komisija reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymą bet kurios tarifinės kvotos, nustatytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, atžvilgiu gali sustabdyti, kai dėl nenumatytų ir išimtinių aplinkybių kyla grėsmė, kad ta tarifinė kvota bus neišnaudota.

10.   Sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis už tarifinės kvotos laikotarpį.

11.   Komisija apie reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymo sustabdymą praneša pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 188 straipsnį.

10 straipsnis

Referencinio kiekio įrodymas

1.   Referencinis kiekis nustatomas pagal patvirtintą atspausdintą muitinės deklaraciją, galutinai parengtą išleidimui į laisvą apyvartą įforminti. Muitinės deklaracijoje įrašomi produktai, nurodyti sąskaitoje faktūroje, paminėtoje Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (10) 145 straipsnyje, ir, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės reikalavimus, tai, ar licencijos prašantis pareiškėjas yra deklarantas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 15 dalyje, ar importuotojas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies 3 skyriaus 3 grupėje ir to priedo II antraštinės dalies 3 grupėje.

2.   Veiklos vykdytojas užtikrina, kad išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje muitinės deklaracijoje, pagal kurią jis nustato referencinį kiekį, būtų nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 145 straipsnyje paminėtos sąskaitos faktūros numeris. Veiklos vykdytojai licencijas išduodančioms institucijoms taip pat pateikia sąskaitą faktūrą, kad šios galėtų nustatyti jų referencinį kiekį. Sąskaitoje faktūroje nurodoma bent:

a)

importuotojo arba deklaranto pavadinimas;

b)

produkto aprašymas, susietas su jo aštuonženkliu KN kodu;

c)

sąskaitos faktūros numeris.

3.   Licencijas išduodančios institucijos palygina sąskaitose faktūrose, importo licencijose ir muitinės deklaracijose pateiktą informaciją. Dokumentuose negali būti neatitikimų, susijusių su importuotojo arba deklaranto tapatybe, produktų aprašymu ir sąskaitos faktūros numeriu. Šie dokumentai tikrinami remiantis valstybių narių atliekama rizikos analize.

4.   Licencijas išduodanti institucija gali nuspręsti, kad sąskaitos faktūros turi būti teikiamos elektroniniu formatu.

5.   1 dalyje nurodyta patvirtinta atspausdinta muitinės deklaracija gali būti pakeista muitinės duomenimis, kuriuos licenciją išdavusiai institucijai muitinė pateikia elektroniniu formatu, laikydamasi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 14 straipsnyje nustatytų procedūrų ir metodų. Licencijas išduodančios institucijos ir muitinės gali leisti naudoti supaprastintą šioje dalyje nurodytų dokumentų ir procedūrų elektroninį formatą.

6.   Kai veiklos vykdytojas valstybės narės kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad eksportuojančios šalies arba Sąjungos taikytos sanitarinės arba fitosanitarinės priemonės padarė poveikį jo per bet kurį iš 12 mėnesių laikotarpių, nurodytų 9 straipsnyje, į laisvą apyvartą išleistų produktų kiekiui, leidžiama referencinį kiekį nustatyti pagal ankstesnį 12 mėnesių laikotarpį, per kurį tos priemonės nebuvo taikytos.

11 straipsnis

Veiklos vykdytojų, teikiančių licencijų paraiškas dėl tarifinių kvotų, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, nepriklausomumo reikalavimas

1.   Veiklos vykdytojai teikti paraiškas dėl tarifinių kvotų, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, gali, tik jeigu:

a)

jie nėra susiję su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraiškas dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, arba

b)

jie yra susiję su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, bet reguliariai vykdo didelio masto ekonominę veiklą.

2.   Veiklos vykdytojas yra susijęs su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis šiais atvejais:

a)

jis nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja kitą juridinį asmenį arba

b)

jis yra šeimos ryšiais susijęs su kitu fiziniu asmeniu, arba

c)

jis yra svarbiais verslo ryšiais susijęs su kitu juridiniu arba fiziniu asmeniu.

3.   Šiame straipsnyje vartojami žodžių junginiai suprantami taip:

a)

„nuosavybės teise valdo kitą juridinį asmenį“ – turi bent 25 % nuosavybės teisių į kitą juridinį asmenį;

b)

„kontroliuoja kitą juridinį asmenį“ reiškia bet kurį iš šių dalykų:

i)

turi teisę paskirti arba pašalinti daugumą tokio juridinio asmens, grupės ar subjekto administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių;

ii)

pasinaudojęs savo balsavimo teisėmis vienvaldiškai paskyrė daugumą juridinio asmens administracinių, valdymo ar priežiūros organų narių eiti pareigas einamaisiais ir ankstesniais finansiniais metais;

iii)

pagal susitarimą su kitais juridinio asmens, grupės ar subjekto akcininkais arba nariais vienvaldiškai kontroliuoja daugumą to juridinio asmens, grupės ar subjekto akcininkų arba narių balsavimo teisių;

iv)

turi teisę daryti lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, grupei ar subjektui pagal susitarimą su tuo juridiniu asmeniu, grupe ar subjektu arba pagal steigimo sutarties ar įstatų nuostatą tais atvejais, kai pagal tą juridinį asmenį, grupę ar subjektą reglamentuojančius teisės aktus leidžiama sudaryti tokį susitarimą arba priimti tokią nuostatą;

v)

yra įgaliotas naudotis teise daryti iv punkte nurodytą lemiamą poveikį nebūdamas tos teisės turėtojas;

vi)

turi teisę disponuoti visu juridinio asmens, grupės ar subjekto turtu ar jo dalimi;

vii)

vienodu pagrindu valdo juridinio asmens, grupės ar subjekto veiklą ir skelbia konsoliduotąsias ataskaitas;

viii)

solidariai dalijasi juridinio asmens, grupės ar subjekto finansiniais įsipareigojimais arba užtikrina jų laikymąsi;

c)

„susijęs šeimos ryšiais“ reiškia, kad:

i)

veiklos vykdytojas yra kito veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, sutuoktinis, brolis, sesuo, tėvas, motina, vaikas arba vaikaitis;

ii)

veiklos vykdytojas yra fizinio asmens, kuriam nuosavybės teise priklauso kitas veiklos vykdytojas arba kuris kontroliuoja kitą veiklos vykdytoją, teikiantį paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, sutuoktinis, brolis, sesuo, tėvas, motina, vaikas arba vaikaitis;

d)

„susijęs svarbiais verslo ryšiais“ reiškia, kad:

i)

kitam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso bent 25 % veiklos vykdytojo akcijų;

ii)

veiklos vykdytojas ir kitas asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai kartu kontroliuoja trečiąjį asmenį;

iii)

veiklos vykdytojas ir kitas asmuo yra atitinkamai darbdavys ir darbuotojas;

iv)

veiklos vykdytojas ir kitas asmuo yra juridiškai pripažinti verslo partneriai arba to paties juridinio asmens pareigūnai arba direktoriai;

e)

„didelio masto ekonominė veikla“ – veiksmai arba veikla, kurią asmuo vykdo siekdamas užtikrinti prekių gamybą, paskirstymą arba vartojimą ir paslaugų teikimą.

Taikant e punktą, veikla, vykdoma siekiant tik pateikti paraišką dėl tarifinės kvotos, nelaikoma didelio masto ekonomine veikla.

4.   Kai veiklos vykdytojas yra susijęs su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraiškas dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, registruodamasis LORI elektroninėje sistemoje jis turi įvykdyti šiuos įpareigojimus:

a)

jis turi įrodyti, kad reguliariai vykdo didelio masto ekonominę veiklą, – tam jis turi pateikti bent vieną iš dokumentų, nurodytų II priedo skirsnyje „Įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas vykdo didelio masto ekonominę veiklą“;

b)

jis turi atskleisti fizinių ir juridinių asmenų, su kuriais yra susijęs, tapatybę užpildydamas atitinkamą II priedo skirsnį.

5.   Komisija gali sustabdyti reikalavimo pateikti nepriklausomumo deklaraciją taikymą, kai pagal 9 straipsnio 9 dalį sustabdomas reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymas.

Sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis už tarifinės kvotos laikotarpį.

6.   Komisija apie reikalavimo pateikti nepriklausomumo deklaraciją taikymo sustabdymą skelbia pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 188 straipsnį.

12 straipsnis

Nepriklausomumo deklaracija

1.   Paraišką dėl tarifinių kvotų, dėl kurių taikomas veiklos vykdytojų išankstinės registracijos reikalavimas, teikiantis pareiškėjas per LORI elektroninę sistemą pateikia nepriklausomumo deklaraciją, parengtą pagal I priede pateiktą deklaracijos pavyzdį.

2.   Nepriklausomumo deklaracijoje pareiškėjas, atsižvelgdamas į savo situaciją, pateikia vieną iš šių pareiškimų:

a)

pareiškimą, kad jis nėra susijęs su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos;

b)

pareiškimą, kad jis yra susijęs su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, bet reguliariai vykdo didelio masto ekonominę veiklą.

3.   Pareiškėjas užtikrina, kad visa jo nepriklausomumo deklaracijoje pateikta informacija visuomet būtų tiksli ir naujausia.

4.   Siekdama nustatyti, ar pareiškėjas reguliariai vykdo didelės apimties ekonominę veiklą, licencijas išduodanti institucija atsižvelgia į pareiškėjo vykdomos ekonominės veiklos rūšį, patirtas išlaidas ir pardavimą bei apyvartą valstybėje narėje, kurioje jis yra registruotas PVM mokėtoju.

Kompetentingos licencijas išduodančios institucijos prašymu pareiškėjas pateikia visus dokumentus ir įrodymus, būtinus nepriklausomumo deklaracijoje pateiktai informacijai patikrinti.

5.   Kompetentinga licencijas išduodanti institucija nepriklausomumo deklaraciją priima tik įsitikinusi, kad LORI sistemoje pateikti dokumentai yra teisingi ir naujausi.

6.   Pareiškėjas kompetentingai licencijas išduodančiai institucijai apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį nepriklausomumo deklaracijai, praneša per 10 kalendorinių dienų nuo tokių pasikeitimų įsigaliojimo. Kompetentinga licencijas išduodanti institucija tuos pasikeitimus įrašo į LORI elektroninę sistemą, prieš tai juos patvirtinusi.

7.   Nepriklausomumo deklaracija galioja tol, kol veiklos vykdytojas atitinka 11 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

13 straipsnis

Privalomoji išankstinė veiklos vykdytojų registracija

1.   Komisija sukuria Licencijas turinčių veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (LORI) elektroninę sistemą, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/1183 (11) ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1185.

2.   Paraiškas dėl registracijos elektroninėje LORI sistemoje veiklos vykdytojai teikia naudodamiesi elektronine forma, kuria naudotis galimybę suteikia licenciją išduodančios institucijos. Į šią formą įtraukiama II priede nurodyta informacija.

3.   Paraiškas dėl registracijos LORI elektroninėje sistemoje gali teikti tik Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigę ir EORI kodą turintys veiklos vykdytojai. Paraiškas jie teikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigę ir užsiregistravę PVM mokėtojais, licencijas išduodančiai institucijai.

4.   Registracijos paraiška pateikiama bent prieš du mėnesius iki mėnesio, kurį veiklos vykdytojas ketina teikti savo licencijos paraišką. Veiklos vykdytojas susirašinėjimo tikslais pateikia galiojantį e. pašto adresą, taip pat užtikrina, kad ryšių palaikymo su licencijas išduodančia institucija tikslais LORI elektroninėje sistemoje visuomet būtų pateiktas galiojantis jo e. pašto adresas.

5.   Nustačiusi, kad informacija, veiklos vykdytojo pateikta registracijos LORI elektroninėje sistemoje arba jo įrašo LORI sistemoje pakeitimo tikslais, yra teisinga, naujausia ir atitinka šį reglamentą bei Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/761, kompetentinga licencijas išduodanti institucija patvirtina registraciją arba pakeitimą ir per LORI elektroninę sistemą apie patvirtinimą praneša Komisijai.

6.   Licencijas išduodanti institucija registracijos paraišką atmeta, jeigu pareiškėjas jai priimtinu būdu neįrodo, kad informacija, pateikta kaip nustatyta II priede, yra teisinga ir naujausia. Licencijas išduodanti institucija paraiškos atmetimo datą užregistruoja ir apie atmetimą praneša pareiškėjui, kartu nurodydama atmetimo priežastis.

7.   Remdamasi licencijas išduodančios institucijos pranešimu Komisija pareiškėją užregistruoja LORI elektroninėje sistemoje ir apie registraciją praneša licencijas išduodančiai institucijai. Licencijas išduodanti institucija apie registraciją praneša pareiškėjui.

8.   Kai pareiškėjas užsiregistruoja LORI elektroninėje sistemoje, registracija galioja iki jos panaikinimo.

9.   LORI elektroninėje sistemoje saugomi duomenys apie registruotąjį veiklos vykdytoją laikomi LORI įrašais. Šie duomenys saugomi visą veiklos vykdytojo registracijos laikotarpį ir septynerius metus nuo tada, kai veiklos vykdytojas panaikina savo registraciją LORI sistemoje.

10.   Licencijas išduodanti institucija registraciją panaikina šiais atvejais:

a)

registruotojo veiklos vykdytojo prašymu;

b)

kai licencijas išduodanti institucija sužino, kad registruotasis veiklos vykdytojas nebeatitinka sąlygų ir tinkamumo reikalavimų, taikomų teikiant paraiškas, susijusias su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama privalomosios veiklos vykdytojų registracijos.

11.   Licencijas išduodanti institucija registracijos panaikinimo datą užregistruoja ir apie tai praneša atitinkamam pareiškėjui, kartu nurodydama panaikinimo priežastis.

12.   Veiklos vykdytojas kompetentingai licencijas išduodančiai institucijai apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį jo LORI įrašams, praneša per 10 kalendorinių dienų nuo tokių pasikeitimų įsigaliojimo. Komisija tuos pakeitimus užregistruoja LORI elektroninėje sistemoje, kai juos patvirtina kompetentinga licencijas išduodanti institucija.

13.   Komisija gali sustabdyti veiklos vykdytojų išankstinės registracijos LORI elektroninėje sistemoje reikalavimo taikymą, kai pagal 9 straipsnio 9 dalį sustabdomas reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymas.

Sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis už tarifinės kvotos laikotarpį.

14.   Komisija apie veiklos vykdytojų išankstinės registracijos LORI sistemoje reikalavimo taikymo sustabdymą skelbia pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 188 straipsnį.

14 straipsnis

Skundai dėl veiklos vykdytojo nepagrįstos registracijos

1.   LORI elektroninėje sistemoje registruoti veiklos vykdytojai, įtariantys, kad kitas registruotas veiklos vykdytojas neatitinka sąlygų ir tinkamumo reikalavimų, įvykdytinų teikiant paraiškas, susijusias su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama išankstinės registracijos, valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir užsiregistravę PVM mokėtojais, licencijas išduodančiai institucijai gali teikti skundus. Tokie skundai turi būti pagrįsti. Kiekviena licencijas išduodanti institucija įdiegia sistemą, kuria naudodamiesi veiklos vykdytojai galėtų teikti tokius skundus, ir veiklos vykdytojus informuoja apie tokią sistemą, šiems teikiant paraiškas dėl registracijos LORI elektroninėje sistemoje.

2.   Jeigu valstybės narės, kurioje skundo pateikėjas yra įsisteigęs, licencijas išduodanti institucija nustato, kad skundas yra pagrįstas, ji imasi tolesnių su skundu susijusių veiksmų – atlieka patikrinimus, kurie, jos manymu, yra tinkami. Kai veiklos vykdytojas, kurio patikrinimas atliekamas, yra įsisteigęs ir užsiregistravęs PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, tos valstybės narės licencijas išduodanti institucija turi laiku suteikti būtiną pagalbą. Patikrinimų rezultatus LORI elektroninėje sistemoje užregistruoja valstybės narės, kurioje atitinkamas veiklos vykdytojas yra įsisteigęs ir užsiregistravęs PVM mokėtoju, licencijas išduodanti institucija, ir tie rezultatai laikomi veiklos vykdytojo LORI įrašų dalimi.

15 straipsnis

Sankcijos

1.   Kai kompetentinga licencijas išduodanti institucija nustato, kad veiklos vykdytojas, teikiantis importo arba eksporto pagal tarifinę kvotą licencijos paraišką arba paraišką dėl licencijos perdavimo, pateikė dokumentą, kuriame yra neteisingos informacijos, arba registruodamasis LORI elektroninėje sistemoje pateikė neteisingus ar pasenusius duomenis, ir kai tas dokumentas yra svarbus išduodant importo arba eksporto licenciją, institucija imasi šių priemonių:

a)

veiklos vykdytojui visą tarifinės kvotos laikotarpį, per kurį tokie faktai buvo nustatyti, neleidžia išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje arba eksportuoti iš Sąjungos jokių produktų, kuriems taikoma atitinkama importo arba eksporto tarifinė kvota;

b)

pašalina veiklos vykdytoją iš importo arba eksporto pagal atitinkamą tarifinę kvotą visam licencijų paraiškų sistemos tarifinės kvotos laikotarpiui, einančiam po tarifinės kvotos laikotarpio, per kurį tokie faktai buvo nustatyti.

Kai licencijas išduodanti institucija nustato, kad veiklos vykdytojas, teikiantis importo arba eksporto pagal tarifinę kvotą licencijos paraišką arba paraišką dėl licencijos perdavimo, sąmoningai pateikia dokumentą, kuriame yra neteisingos informacijos, arba registruodamasis LORI elektroninėje sistemoje savo LORI įrašuose sąmoningai neatnaujina duomenų ir kai tas dokumentas arba duomenys yra svarbūs išduodant tą importo arba eksporto licenciją, veiklos vykdytojas pašalinamas, kaip nurodyta pirmos pastraipos b punkte, dviem tarifinės kvotos laikotarpiams, einantiems po tarifinės kvotos laikotarpio, per kurį tokie faktai buvo nustatyti.

2.   Kai prekės į laisvą apyvartą pagal importo licenciją išleidžiamos prieš nustatant faktus, nurodytus 1 dalyje, bet koks nederamas finansinis pranašumas susigrąžinamas.

3.   1 dalyje nurodytos sankcijos taikomos nedarant poveikio jokioms papildomoms sankcijoms pagal nacionalinę arba Sąjungos teisę, taip pat nedarant poveikio Sąjungos finansinių interesų apsaugos taisyklėms.

16 straipsnis

Speciali importo į trečiąją šalį tvarka

Visais atvejais, kai eksportuojamiems produktams taikoma speciali importo į trečiąją šalį tvarka, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 186 straipsnio 2 dalyje, eksportuotojams turi būti leidžiama prašyti eksporto licencijos, kuria patvirtinama, kad tokios specialios importo į trečiąją šalį tvarkos sąlygos įvykdytos. Valstybės narės kompetentingos institucijos tokią licenciją išduoda joms priimtinu būdu įsitikinusios, kad tokios sąlygos yra įvykdytos.

17 straipsnis

Pranešimai Komisijai

Valstybės narės, naudodamosi Deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1183 ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1185 nustatyta pranešimo sistema, Komisijai apie kiekvieną tarifinės kvotos laikotarpį praneša šią informaciją:

a)

kiekį, nurodytą importo arba eksporto licencijų paraiškose;

b)

kiekį, nurodytą išduotose importo arba eksporto licencijose;

c)

nepanaudotą kiekį, nurodytą nepanaudotose arba iš dalies panaudotose importo arba eksporto licencijose;

d)

kiekį, skirtą veiklos vykdytojams pagal tarifinę kvotą, dėl kurios importo arba eksporto licencijos nebuvo išduotos;

e)

kiekį, išleistą į laisvą apyvartą arba eksportuotą pagal išduotas importo arba eksporto licencijas;

f)

kai taikomos tarifinės kvotos, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos:

i)

veiklos vykdytojų, gavusių importo licencijas, arba importo licencijų perėmėjų pavadinimus, EORI kodus ir adresus;

ii)

kiekvieno veiklos vykdytojo prašomą kiekį;

iii)

patvirtintas arba atmestas registracijos LORI elektroninėje sistemoje paraiškas, registracijos paraiškų atsiėmimo atvejus, LORI įrašų pakeitimų patvirtinimo ir atmetimo atvejus;

g)

kai taikomos pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomos importo tarifinės kvotos, pagal kiekvieną veiklos vykdytojo pateiktą kiekvieną autentiškumo sertifikatą arba įvežimo kontrolės tvarkos (IMA 1) sertifikatą, nurodytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 XIV priede, išduotų atitinkamų licencijų skaičių ir jose nurodytą kiekį.

III SKYRIUS

Specialios tarifinės kvotos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnį

18 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti kvotas

1.   Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. leidžiama pradėti naudoti dvi importo iš trečiųjų šalių kvotas – ne daugiau kaip 2 000 000 tonų kukurūzų, kurių KN kodas yra 1005 90 00, ir 300 000 tonų sorgų, kurių KN kodas yra 1007 90 00, skirtų išleisti į laisvą apyvartą Ispanijoje.

2.   Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. leidžiama pradėti naudoti vieną importo iš trečiųjų šalių kvotą – ne daugiau kaip 500 000 tonų kukurūzų, kurių KN kodas yra 1005 90 00, skirtų išleisti į laisvą apyvartą Portugalijoje.

19 straipsnis

Kvotų administravimas

1.   18 straipsnio 1 dalyje nurodytas į Ispaniją importuojamas kiekis mažinamas proporcingai tais pačiais metais į Ispaniją iš trečiųjų šalių importuotam kukurūzų krakmolo gamybos liekanų, kurių KN kodai yra 23 031 019 ir 2309 90 20, žlaugtų ir kitų alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekų, kurių KN kodas yra 2303 30 00, ir citrusinių vaisių išspaudų liekanos, kurių KN kodas yra ex 2308 00 40, kiekiui.

2.   Komisija į apskaitą įtraukia pagal 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas kvotas:

a)

per kiekvienus kalendorinius metus į Ispaniją importuotų kukurūzų, kurių KN kodas yra 1005 90 00, ir sorgų, kurių KN kodas yra 1007 90 00, taip pat į Portugaliją importuotų kukurūzų, kurių KN kodas yra 1005 90 00, kiekį;

b)

per kiekvienus kalendorinius metus į Ispaniją importuotų 1 dalyje nurodytų kukurūzų krakmolo gamybos liekanų, žlaugtų ir kitų alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekų, taip pat citrusinių vaisių išspaudų liekanų kiekį.

3.   Į 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų kvotų apskaitą neįtraukiamas į Ispaniją ir Portugaliją pagal aktus, kuriais Sąjunga nustatė specialias prekybos nuolaidas, importuojamas kukurūzų kiekis.

20 straipsnis

Importuotų produktų vartojimas ir priežiūra

1.   18 straipsnio 1 dalyje nurodytas kukurūzų ir sorgų kiekis turi būti skirtas perdirbti arba suvartoti Ispanijoje. 18 straipsnio 2 dalyje nurodytas kukurūzų kiekis turi būti skirtas perdirbti arba suvartoti Portugalijoje.

2.   Pagal 21 straipsnį taikant nulinę muito normą į laisvą apyvartą išleidžiamus kukurūzus ir sorgus nuolat prižiūri muitinė arba su jais atliekami lygiaverčio poveikio administraciniai patikrinimai, kol jie suvartojami arba perdirbami.

3.   Prireikus atitinkama valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų vykdoma 2 dalyje nurodyta priežiūra. Tokiomis priemonėmis reikalaujama, kad importuotojai leistų atlikti visas patikras, kurias kompetentingos institucijos mano esant reikalingas, ir tvarkytų specialią apskaitą, kad institucijos galėtų atlikti tokius patikras.

4.   Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją apie priemones, priimtas laikantis 3 dalies nuostatų.

21 straipsnis

Importas be muito

1.   Nuo kiekvienų kalendorinių metų balandžio 1 d. kukurūzų ir sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taikoma nulinė importo muito norma, neviršijant 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų kiekio apribojimų.

2.   1 dalyje nurodytas importas:

a)

valdomas taikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą metodą;

b)

vykdomas pagal Ispanijos ir Portugalijos kompetentingų institucijų išduotas licencijas.

B punkte nurodytos licencijos galioja tik jas išdavusioje valstybėje narėje.

3.   Nuo 1 dalyje nustatytos nulinės importo muito normos taikymo dienos Komisija ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio šeštą dieną tinkamomis priemonėmis skelbia 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų kvotų kiekius, galimus naudoti nuo pirmos kiekvieno mėnesio dienos.

22 straipsnis

Teikiant paraišką pateikiamas užstatas ir užstatas, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas

1.   Iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos pareiškėjas licencijas išduodančiai institucijai pateikia 4 straipsnyje nurodytą užstatą, kurio dydis nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 II priede.

2.   Licencija išduodama, jei, be 1 dalyje nurodyto užstato, ne vėliau kaip išleidimo į laisvą apyvartą dieną pateikiamas užstatas, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas.

3.   2 dalyje nurodyto užstato, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas, dydis yra lygus kukurūzų ir sorgų importo muitui, nustatytam pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 (12) ir taikytinam licencijos paraiškos pateikimo dieną.

23 straipsnis

Specialiosios licencijų perdavimo taisyklės

Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 6 straipsnio, importo licencijomis suteiktos teisės neperduodamos.

24 straipsnis

Užstato, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas, grąžinimas ir negrąžinimas

1.   Nedarant poveikio pagal 20 straipsnio 2 dalį priimtoms priežiūros priemonėms, 22 straipsnio 2 dalyje nurodytas užstatas, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas, grąžinamas, kai importuotojas pateikia įrodymą, kad:

a)

importuotas produktas buvo perdirbtas arba suvartotas išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje; toks įrodymas gali būti pardavimo perdirbėjui, įsisteigusiam išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje, sąskaita faktūra;

b)

produktas negalėjo būti importuotas, perdirbtas ar suvartotas dėl force majeure aplinkybių;

c)

importuotas produktas tapo apskritai netinkamas vartoti.

2.   1 dalyje nurodytas įrodymas pateikiamas per 18 mėnesių nuo išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo dienos, o to nepadarius užstatas negrąžinamas.

3.   Taikant šį straipsnį, importuotas produktas laikomas perdirbtu ar suvartotu, jeigu yra perdirbta ar suvartota 95 % į laisvą apyvartą pateikto kiekio.

IV SKYRIUS

Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

25 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2307/98 (13), (EB) Nr. 2535/2001 (14), (EB) Nr. 1342/2003 (15), (EB) Nr. 2305/2003 (16), (EB) Nr. 969/2006 (17), (EB) Nr. 1301/2006 (18), (EB) Nr. 1918/2006 (19), (EB) Nr. 1964/2006 (20), (EB) Nr. 1979/2006 (21), (EB) Nr. 341/ (22), (EB) Nr. 533/2007 (23), (EB) Nr. 536/2007 (24), (EB) Nr. 539/2007 (25), (EB) Nr. 616/2007 (26), (EB) Nr. 964/2007 (27), (EB) Nr. 1384/2007 (28), (EB) Nr. 1385/2007 (29), (EB) Nr. 382/2008 (30), (EB) Nr. 412/2008 (31), (EB) Nr. 431/2008 (32), (EB) Nr. 748/2008 (33), (EB) Nr. 1067/2008 (34), (EB) Nr. 1296/2008 (35), (EB) Nr. 442/2009 (36), (EB) Nr. 610/2009 (37), (EB) Nr. 891/2009 (38), (EB) Nr. 1187/2009 (39) bei (ES) Nr. 1255/2010 (40) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1273/2011 (41), (ES) Nr. 480/2012 (42), (ES) Nr. 1223/2012 (43),2007 (ES) Nr. 82/2013 (44), (ES) Nr. 593/2013 (45), (ES) 2015/2076 (46), (ES) 2015/2077 (47), (ES) 2015/2078 (48), (ES) 2015/2079 (49), (ES) 2015/2081 (50) bei (ES) 2017/1585 (51) panaikinami.

Tačiau tie reglamentai ir įgyvendinimo reglamentai toliau bus taikomi pagal juos išduotoms importo ir eksporto licencijoms iki tų importo ir eksporto licencijų galiojimo pabaigos.

26 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Per pirmus du tarifinių kvotų laikotarpius po šio reglamento įsigaliojimo licencijas išduodanti institucija 9 straipsnyje nurodytą referencinį kiekį gali nustatyti pagal atitinkamus panaikintus reglamentus, nurodytus 25 straipsnyje

Jei per vieną arba abu tarifinių kvotų taikymo laikotarpius iki šio reglamento taikymo dienos tarifinė kvota, dėl kurios turi būti taikomas 9 straipsnyje nurodytas reikalavimas įrodyti referencinį kiekį, nebuvo iki galo išnaudota, veiklos vykdytojai gali pasirinkti nustatyti savo referencinį kiekį pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį arba pagal du paskutinius 12 mėnesių laikotarpius, kuriais tarifinė kvota buvo iki galo išnaudota.

27 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas 2021 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedantiems tarifinių kvotų laikotarpiams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2020/761, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema (žr. šio Oficialiojo leidinio p. ...).

(4)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(5)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(6)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(7)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių (OL L 206, 2016 7 30, p. 1).

(8)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 44).

(9)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL L 171, 2017 7 4, p. 113).

(10)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(11)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (OL L 171, 2017 7 4, p. 100).

(12)  2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje (OL L 187, 2010 7 21, p. 5).

(13)  1998 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2307/98 dėl eksporto licencijų KN 2309 10 90 subpozicijoje klasifikuojamam šunų ir kačių maistui, kuriam Šveicarijoje gali būti taikomos specialios importo priemonės, išdavimo (OL L 288, 1998 10 27, p. 8).

(14)  2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (OL L 341, 2001 12 22, p. 29).

(15)  2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (OL L 189, 2003 7 29, p. 12).

(16)  2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2305/2003, atidarantis miežių importo iš trečiųjų šalių tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 342, 2003 12 30, p. 7).

(17)  2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2006, kuriuo atidaroma kukurūzų importo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinė kvota ir numatomas jos administravimas (OL L 176, 2006 6 30, p. 44).

(18)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(19)  2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2006, atidarantis Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimą (OL L 365, 2006 12 21, p. 84).

(20)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1964/2006, nustatantis išsamias leidimo pradėti naudoti Bangladešo kilmės ryžių importo kvotas ir jų administravimo taisykles remiantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3491/90 (OL L 408, 2006 12 30, p. 20).

(21)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1979/2006, nustatantis iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 368, 2006 12 23, p. 91).

(22)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(23)  2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 533/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką (OL L 125, 2007 5 15, p. 9).

(24)  2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 536/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (OL L 128, 2007 5 16, p. 6).

(25)  2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 539/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką (OL L 128, 2007 5 16, p. 19).

(26)  2007 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 616/2007 dėl leidimo naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir dėl jų administravimo (OL L 142, 2007 6 5, p. 3).

(27)  2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 964/2007, nustatantis išsamiąsias taisykles dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais (OL L 213, 2007 8 15, p. 26).

(28)  2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1384/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2398/96 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu (OL L 309, 2007 11 27, p. 40).

(29)  2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1385/2007, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu (OL L 309, 2007 11 27, p. 47).

(30)  2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (OL L 115, 2008 4 29, p. 10).

(31)  2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (OL L 125, 2008 5 9, p. 7).

(32)  2008 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 431/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos galvijienos, kuriai priskirtas KN kodas 0202, bei produktų, kuriems priskirtas KN kodas 02062991, importo tarifinę kvotą ir kuriuo numatomas jos administravimas (OL L 130, 2008 5 20, p. 3).

(33)  2008 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 748/2008 dėl leidimo pradėti naudoti ir administruoti sušaldytos plonosios galvijų diafragmos, kuriai taikomas KN kodas 02062991, importo tarifinę kvotą (OL L 202, 2008 7 31, p. 28).

(34)  2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1067/2008, atidarantis trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą bei nukrypstantis nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 290, 2008 10 31, p. 3).

(35)  2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1296/2008, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (OL L 340, 2008 12 19, p. 57).

(36)  2009 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 442/2009, kuriuo leidžiama naudoti Bendrijos tarifines kvotas kiaulienos sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 129, 2009 5 28, p. 13).

(37)  2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 610/2009, nustatantis išsamias Čilės kilmės galvijienos tarifinės kvotos taikymo taisykles (OL L 180, 2009 7 11, p. 5).

(38)  2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 254, 2009 9 26, p. 82).

(39)  2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1187/2009, kuriuo nustatomos išsamios specialiosios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų taikymo taisyklės (OL L 318, 2009 12 4, p. 1).

(40)  2010 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1255/2010, kuriuo nustatomos išsamios jaučių jauniklių mėsos produktų, kurių kilmės šalys – Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Kroatija ir Serbija, importo tarifinių kvotų taikymo taisyklės (OL L 342, 2010 12 28, p. 1).

(41)  2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, atidarantis tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 325, 2011 12 8, p. 6).

(42)  2012 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012 dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas – 10064000, skirtiems KN kodu 19011000 klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo (OL L 148, 2012 6 8, p. 1).

(43)  2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės didesnio kaip 160 kg svorio gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles (OL L 349, 2012 12 19, p. 39).

(44)  2013 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės džiovintos jautienos be kaulų importo tarifų kvotos taikymo taisykles (OL L 28, 2013 1 30, p. 3).

(45)  2013 m. birželio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 593/2013, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir užšaldytos galvijienos bei užšaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas (OL L 170, 2013 6 22, p. 32).

(46)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos kiaulienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 51).

(47)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 57).

(48)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės paukštienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 63).

(49)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2079, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos galvijienos Sąjungos importo tarifinę kvotą ir nustatoma jos administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 71).

(50)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2081, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 81).

(51)  2017 m. rugsėjo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1585, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Kanados kilmės šviežios ir užšaldytos galvijienos ir kiaulienos Sąjungos tarifines kvotas, nustatoma jų administravimo tvarka ir iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 442/2009 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 481/2012 bei (ES) Nr. 593/2013 (OL L 241, 2017 9 20, p. 1).


I PRIEDAS

12 straipsnyje nurodytos nepriklausomumo deklaracijos pavyzdys

Deklaracijos pildymo nurodymai

1)

A dalyje turi būti įrašyta informacija apie tarifinę kvotą, dėl kurios teikiama nepriklausomumo deklaracija.

2)

B dalyje turi būti pažymėtas tinkamas langelis.

3)

C dalyje turi būti nurodytas veiklos vykdytojo pavadinimas, EORI kodas, pasirašymo data ir vieta, taip pat turi būti veiklos vykdytojo kompetentingo vadovaujančiojo pareigūno (vykdomojo direktoriaus) parašas.

A.   Atitinkama tarifinė kvota

Tarifinės kvotos eilės numeris

 

KN kodas (-ai)

 

Produkto (-ų) kilmė (1)

 

B.   Veiklos vykdytojo nepriklausomumas

Pagal tarifinę kvotą, kurios eilės numeris nurodytas pirmiau, paraišką teikiantis pareiškėjas pareiškia, kad:

1.

Jis nėra susijęs, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnyje, su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraiškas dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos.

Tinkamas langelis turi būti pažymėtas varnele.

2.

Jis yra susijęs, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnyje, su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraiškas dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos.

Pareiškėjas reguliariai vykdo 11 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą didelio masto ekonominę veiklą su trečiosiomis šalimis.

Pareiškėjas pagal 11 straipsnio 4 dalį LORI elektroninėje sistemoje atskleidė fizinius arba juridinius asmenis, su kuriais jis yra susijęs.

Tinkamas langelis turi būti pažymėtas varnele.

C.   Informacija apie veiklos vykdytoją

Pavadinimas (vardas, pavardė)

 

EORI kodas

 

Data ir vieta

 

Parašas

 

Pasirašiusio asmens pareigos bendrovėje

 


(1)  Turi būti pildoma, tik jeigu licencijos paraiškoje prekių kilmę nurodyti privaloma.


II PRIEDAS

Informacija, kurią reikia pateikti vykdant 13 straipsnyje nustatytą privalomos išankstinės registracijos reikalavimą

Ekonominės veiklos vykdytojo EORI kodas

Ekonominės veiklos vykdytojo tapatybė

Bendrovės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: gatvės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: namo numeris

Centrinės būstinės adresas: pašto kodas

Centrinės būstinės adresas: miestas

Centrinės būstinės adresas: šalis

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: gatvės pavadinimas

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: namo numeris

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: pašto kodas

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: miestas

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: šalis

Telefono numeris

E. pašto adresas ryšiams su valstybių narių licencijas išduodančiomis institucijomis ir muitine palaikyti

Teisinis statusas

Pagrindinė ekonominė veiklos vykdytojo veikla

Įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas vykdo didelio masto ekonominę veiklą

Pridedamas komercinio registro išrašas arba lygiavertis dokumentas pagal taikomus nacionalinės teisės aktus

Pridedamos naujausios audituotos metinės ataskaitos (jeigu turimos)

Pridedamas naujausias balansas

Pridedamas PVM mokėtojo sertifikatas

Papildomi dokumentai, kuriuos galima nusiųsti, jeigu licencijas išduodanti institucija paprašytų paaiškinti

Nepriklausomumo deklaracija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 12 straipsnį

Tarifinių kvotų eilės numerių sąrašas ir trumpas aprašymas

Pažymėti „taip“, jeigu teikiama paraiška dėl tarifinės kvotos, pažymėti „ne“, jeigu paraiška dėl tarifinės kvotos neteikiama

Nepriklausomumo deklaracija

pridedama, jeigu ankstesnėje skiltyje pasirinkta „taip“

 

 

Referencinis kiekis

Nurodyti referencinį kiekį, susijusį su šiomis tarifinėmis kvotomis:

Tarifinės kvotos eilės numeris

Referencinis kiekis (kg)

Tarifinės kvotos laikotarpis,

kurį taikomas referencinis

kiekis. Laikotarpio

pradžia

Tarifinės kvotos laikotarpis,

kurį taikomas referencinis

kiekis. Laikotarpio

pabaiga

 

 

 

 

Bendrovės asmenys, įgalioti veiklos vykdytojo vardu teikti licencijos paraišką

Veiklos vykdytojas privalo pateikti bendrovės asmenų, įgaliotų jo vardu teikti licencijos paraišką dėl pirmiau nurodytų tarifinių kvotų, sąrašą.

Pavardė (-ės)

Vardas (-ai)

Gimimo data

Gimimo vieta

Asmens tapatybės dokumentas

Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris

Įgaliojimą pagrindžiantys dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominės veiklos vykdytojo nuosavybės struktūra

Nuosavybės rūšis (veiklos vykdytojas turėtų pasirinkti tinkamą variantą)

 

Kai savininkas (-ai) yra bendrovė:

Bendrovės EORI kodas (jeigu yra)

Bendrovės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: gatvės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: namo numeris

Centrinės būstinės adresas: pašto kodas

Centrinės būstinės adresas: miestas

Centrinės būstinės adresas: šalis

Telefono numeris

E. paštas

Su veiklos vykdytoju susijęs vaidmuo (pvz., vienintelis savininkas, partneris, pagrindinis akcininkas (daugiau kaip 25 % akcijų arba kontrolinis akcijų paketas), kt.)

Prekybos registras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai savininkas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys):

Pavardė (-ės)

Vardas (-ai)

Gimimo data

Gimimo vieta

Asmens tapatybės dokumentas

Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris

Su veiklos vykdytoju susijęs vaidmuo (pvz., vienintelis savininkas, partneris, pagrindinis akcininkas (daugiau kaip 25 % akcijų arba kontrolinis akcijų paketas), kt.)

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos vykdytojas privalo pateikti informaciją apie juridinius asmenis, kurie teikia paraiškas dėl pirmiau nurodytų tarifinių kvotų ir yra su juo susiję, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnyje.

Bendrovės EORI kodas

Bendrovės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: gatvės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: namo numeris

Centrinės būstinės adresas: pašto kodas

Centrinės būstinės adresas: miestas

Centrinės būstinės adresas: šalis

Telefono numeris

E. paštas

Teisinis statusas

Ryšys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos vykdytojas privalo pateikti informaciją apie fizinius asmenis, kurie teikia paraiškas dėl pirmiau nurodytų tarifinių kvotų ir yra su juo susiję, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnyje.

Pavardė (-ės)

Vardas (-ai)

Gimimo data

Gimimo vieta

Asmens tapatybės dokumentas

Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris

Ryšys

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominės veiklos vykdytojo valdymo struktūra

Nurodyti direktorių valdybos narius, vykdomąjį direktorių, vyriausiąjį finansininką (jeigu taikytina) arba asmenis, einančius analogiškas pareigas veiklos vykdytojo valdymo struktūroje. Toliau lentelėje pateikti duomenys privalo atitikti informaciją, pateiktą dokumentuose, kurie pateikti kaip didelio masto ekonominės veiklos įrodymai. Jei toliau pateiktoje lentelėje įrašoma klaidinga arba neišsami informacija, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 15 straipsnyje nurodytos sankcijos.

Pavardė (-ės)

Vardas (-ai)

Gimimo data

Gimimo vieta

Asmens tapatybės dokumentas

Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris

Pareigos bendrovėje

 

 

 

 

 

 

 

Norėdami, kad jūsų registracijos paraiška būtų tvarkoma toliau, privalote patvirtinti, kad sutinkate su šiais teiginiais:

1)

Pateikta informacija yra naujausia, teisinga ir išsami. Esu informuotas, kad pateikus klaidingą, neišsamią arba pasenusią informaciją, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 15 straipsnyje nurodytos sankcijos.

2)

Sutinku, kad informacija būtų atskleista Komisijai, valstybių narių muitinėms ir licencijas išduodančioms institucijoms.

3)

Jeigu keistųsi juridinio asmens struktūra, įsipareigoju laiku ir pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 12 ir 13 straipsnius pateikti atnaujintą informaciją.

Patvirtinkite, kad sutinkate su pirmiau pateiktais trimis teiginiais:

 


12.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 185/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/761

2019 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnį ir 223 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 66 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (3), ypač į jo 9 straipsnio a–d punktus ir 16 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatytos taisyklės, susijusios su tarifinių kvotų valdymu ir specialia importo į trečiąsias šalis tvarka. Juo Komisija taip pat įgaliota priimti atitinkamus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų tarifinių kvotų valdymą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeistas tam tikras skaičius aktų, kuriais nustatytos bendrosios arba konkretiems sektoriams skirtos taisyklės, pagrįstos aktais, priimtais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnio 2 dalį arba 207 straipsnį, ir kurie panaikinti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/760 (4);

(2)

Sąjunga tarptautiniais susitarimais ir pagal SESV 43 straipsnio 2 dalį bei 207 straipsnį įsipareigojo leisti pradėti naudoti tam tikrų žemės ūkio produktų tarifines kvotas ir kai kuriais atvejais tas kvotas administruoti. Kai kuriais atvejais, importuojant produktus pagal tokias tarifines kvotas, taikomas įpareigojimas turėti importo licenciją. Komisijos reglamentai ir Komisijos įgyvendinimo reglamentai, kuriais leista pradėti naudoti tas kvotas ir nustatytos specialios taisyklės, panaikinti Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/760. Tas taisykles tikslinga nustatyti šiuo reglamentu;

(3)

visoms žemės ūkio ir kitų produktų, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, tarifinėms kvotoms turėtų būti nustatytas metinis tarifinės kvotos laikotarpis, kurį sudaro 12 iš eilės einančių mėnesių. Tam tikrais atvejais tikslinga nustatyti metinio tarifinės kvotos laikotarpio dalis, visų pirma tais atvejais, kai tai nustatyta tarptautiniame susitarime;

(4)

siekiant užtikrinti patikimą tarifinių kvotų administravimą, reikėtų nustatyti mažiausią arba didžiausią kiekį, dėl kurio gali būti teikiamos paraiškos pagal tarifines kvotas;

(5)

siekiant supaprastinti administravimo bei kontrolės mechanizmus ir padidinti jų veiksmingumą bei efektyvumą, reikėtų nustatyti bendrąsias licencinių importo tarifinių kvotų administravimo sąlygas. Tos tarifinės kvotos turėtų būti administruojamos proporcingai paskirstant licencijas pagal bendrą prašomą kiekį (toliau – vienalaikio nagrinėjimo metodas). Taip pat reikėtų nustatyti paraiškų teikimo ir licencijų išdavimo taisykles, kuriomis būtų papildytos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1237 (5) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1239 (6) nustatytos taisyklės;

(6)

tam tikruose tarptautiniuose susitarimuose reikalaujama, kad tarifinės kvotos būtų administruojamos taikant metodą, pagrįstą trečiųjų šalių išduotais dokumentais. Taikant šį metodą reikalaujama, kad licencijos būtų skirstomos atsižvelgiant į trečiųjų šalių išduotuose dokumentuose nustatytą kiekį. Todėl būtina nustatyti specialias to administravimo metodo taisykles. Dokumentus turėtų išduoti trečiosios šalies pripažinta institucija, ir jie turėtų atitikti tam tikras sąlygas;

(7)

siekiant užtikrinti, kad licencinės importo tarifinės kvotos būtų administruojamos skaidriai, kompetentingos institucijos bet kurio veiklos vykdytojo, suinteresuoto prekyba tam tikru produktu, prašymu turėtų jam pateikti atitinkamą informaciją. Kad veiklos vykdytojai galėtų teikti paraiškas dėl galimo tarifinės kvotos kiekio, Komisija turėtų skelbti bendrą tarifinės kvotos kiekį, dėl kurio galima teikti paraiškas, taip pat paraiškų teikimo pradžios ir pabaigos datas. Apie bet kokį nukrypimą nuo taisyklių, susijusių su licencijų išdavimo tvarka, arba pagal licencijas importuojamų produktų sąrašo arba tokių taisyklių ar sąrašo pakeitimą taip pat turėtų būti skelbiama laikantis Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl importo licencijos išdavimo (7) ir Balyje priimto ministrų sprendimo (8) principų;

(8)

būtina nustatyti tinkamą su licencijomis, išduodamomis taikant tarifines kvotas, susijusio užstato dydį, ir taip užtikrinti, kad licencijos galiojimo laikotarpiu produktai būtų išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje arba eksportuoti iš Sąjungos;

(9)

siekiant palengvinti tam tikrų didelės svarbos itin paklausių tarifinių kvotų ir tam tikrų tarifinių kvotų, kurių sąlygų praeityje buvo vengiama laikytis, valdymą, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/760 nustatyta tam skirta elektroninė sistema. Reikėtų nustatyti taisykles dėl dokumentų ir deklaracijų teikimo naudojantis šia elektronine sistema tvarkos ir terminų;

(10)

reikėtų nustatyti licencijų išdavimo taisykles. Visų pirma tikslinga nustatyti, kad tais atvejais, kai licencijų paraiškose nurodytas kiekis viršija kiekį, kurį galima naudoti per atitinkamą importo tarifinės kvotos laikotarpį, turėtų būti taikomas paskirstymo koeficientas;

(11)

būtina nustatyti licencijų, išduodamų taikant tarifines kvotas, galiojimo laikotarpius, kad būtų apibrėžta, kada įvykdoma prievolė importuoti arba eksportuoti;

(12)

atsižvelgiant į esamų česnakų importuotojų, paprastai importuojančių didelį kiekį česnakų, interesus ir siekiant užtikrinti, kad į rinką galėtų patekti nauji importuotojai, reikėtų skirti tradicinius ir naujus česnakų importuotojus, importuojančius česnakus iš Argentinos. Turėtų būti apibrėžtos tos dvi importuotojų kategorijos ir tam tikri kriterijai, susiję su pareiškėjais ir importo licencijų naudojimu; paprastinant česnakų importo tarifinių kvotų valdymą, Kinijos ir kitų trečiųjų šalių (išskyrus Kiniją ir Argentiną) kilmės česnakų importo tarifinių kvotų eilės numeriai pakeisti naujais numeriais. Eilės numerių pakeitimas neturėtų daryti poveikio šių tarifinių kvotų tęstinumui, be kita ko, referencinio kiekio apskaičiavimui, kai jis taikytinas, ypač įgyvendinant Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 26 straipsnyje nurodytas pereinamojo laikotarpio nuostatas. Tas pats pasakytina apie Kinijos ir kitų trečiųjų šalių (išskyrus Kiniją) kilmės grybų importo tarifines kvotas, kurioms priskirti nauji eilės numeriai;

(13)

šių kategorijų importuotojams paskirtinas kiekis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į faktiškai importuotą kiekį, o ne į išduotas importo licencijas. Abiejų kategorijų importuotojų teikiamoms importo licencijų, reikalingų importuojant česnakus iš Argentinos, paraiškoms turėtų būti taikomi tam tikri apribojimai, pavyzdžiui, tradiciniams importuotojams nustatomas referencinis kiekis. Šių apribojimų reikia ne tik tam, kad būtų išlaikyta importuotojų konkurencija, bet ir tam, kad vaisių ir daržovių rinkoje komercinę veiklą iš tiesų vykdantiems importuotojams būtų suteikta galimybė apginti savo teisėtas prekybines pozicijas kitų importuotojų atžvilgiu ir kad joks importuotojas negalėtų vienas kontroliuoti rinkos;

(14)

siekiant gerinti kontrolę ir išvengti prekybos iškraipymo dėl netikslių kilmės sertifikatų ir kitų dokumentų rizikos, turėtų būti toliau taikoma esama česnakų kilmės sertifikatų sistema ir reikalavimas česnakus vežti tiesiai iš trečiosios kilmės šalies į Sąjungą. Trečiųjų šalių sąrašą reikėtų išplėsti atsižvelgiant į papildomą informaciją. Tokius kilmės sertifikatus turėtų išduoti kompetentingos nacionalinės institucijos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (9) 57, 58 ir 59 straipsnius;

(15)

tam, kad būtų galima patikrinti atitiktį tarifinių kvotų sąlygoms, pagal tarifines kvotas importuojant jaučių jauniklių mėsą, aukštos kokybės šviežią, atšaldytą ir užšaldytą jautieną bei užšaldytą buivolieną, taip pat užšaldytą plonąją galvijų diafragmą, turėtų būti pateikiamas autentiškumo sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad prekių kilmės šalis yra jį išdavusi šalis ir kad prekės tiksliai atitinka tarptautiniame susitarime pateiktą apibrėžtį. Reikėtų nustatyti autentiškumo sertifikato šabloną ir išsamias pagal tą šabloną išduotų autentiškumo sertifikatų naudojimo taisykles;

(16)

Sąjunga turi galimybę paskirti, kurie importuotojai pagal specialią kvotą gali importuoti Europos Sąjungos kilmės sūrį į Jungtines Amerikos Valstijas. Kad Sąjunga galėtų kiek įmanoma padidinti kvotos vertę, reikėtų nustatyti tvarką, pagal kurią importuotojai būtų skiriami atsižvelgiant į atitinkamų produktų eksporto licencijų paskirstymą;

(17)

atsižvelgiant į Ispanijai ir Portugalijai taikomą kukurūzų importo be muito ir Ispanijai taikomą sorgų importo be muito laikotarpį, turėtų būti nustatytos specialios nuostatos, susijusios su atitinkamų valstybių narių kukurūzų ir sorgų importo licencijų paraiškų teikimo laikotarpiu, licencijų paraiškų teikimu ir licencijomis;

(18)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie šiame reglamente nustatytų taisyklių, įvykdyti įsipareigojimą prieš pradedant taikyti naująsias taisykles apie jas pranešti Pasaulio prekybos organizacijai, taip pat suteikti veiklos vykdytojams pakankamai laiko prisitaikyti prie įpareigojimo registruotis specialioje elektroninėje sistemoje ir ja naudojantis teikti su tam tikromis pernelyg paklausiomis tarifinėmis kvotomis susijusią nepriklausomumo deklaraciją, tikslinga atidėti šio reglamento taikymo pradžios datą;

(19)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos I priede nurodytų žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, valdomų taikant importo ir eksporto licencijų sistemą, administravimo bendrosios taisyklės, visų pirma susijusios su:

(a)

tarifinės kvotos laikotarpiais;

(b)

didžiausiu kiekiu, dėl kurio galima teikti paraišką;

(c)

importo ir eksporto licencijų paraiškų teikimu;

(d)

į tam tikras importo bei eksporto licencijų paraiškų ir importo bei eksporto licencijų skiltis įrašytina informacija;

(e)

importo ir eksporto licencijų paraiškų nepriimtinumu;

(f)

užstatu, pateiktinu teikiant importo arba eksporto licencijos paraišką;

(g)

paskirstymo koeficientu ir licencijų paraiškų teikimo sustabdymu;

(h)

importo ir eksporto licencijų išdavimu;

(i)

importo ir eksporto licencijų galiojimo laikotarpiu;

(j)

išleidimo į laisvą apyvartą įrodymu;

(k)

kilmės įrodymu;

(l)

kiekio pranešimu Komisijai;

(m)

Komisijai pranešama informacija, susijusia su licencijas turinčių veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (angl. Licence Operator Registration and Identification, LORI) elektronine sistema, autentiškumo sertifikatais ir įvežimo kontrolės tvarkos (angl. Inward Monitoring Arrangement, IMA 1) sertifikatais.

Juo taip pat leidžiama pradėti naudoti konkrečių žemės ūkio produktų importo ir eksporto tarifines kvotas ir nustatomos specialios šių tarifinių kvotų administravimo taisyklės.

2 straipsnis

Kitos taikytinos taisyklės

Taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (10), Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014 (11) ir įgyvendinimo reglamentai (ES) 2015/2447 bei (ES) 2016/1239, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

3 straipsnis

I priede nustatytos tarifinės kvotos

1.   Kiekvienai importo tarifinei kvotai suteikiamas eilės numeris.

2.   Importo ir eksporto tarifinės kvotos nustatytos I priede ir pateikta ši informacija:

a)

importo tarifinės kvotos eilės numeris ir eksporto tarifinių kvotų aprašymas;

b)

produktų sektorius;

c)

importo arba eksporto tarifinės kvotos rūšis;

d)

valdymo metodas;

e)

kai taikytina, veiklos vykdytojams nustatytas įpareigojimas įrodyti referencinį kiekį, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/[2020/760 10 straipsnyje;

f)

kai taikytina, veiklos vykdytojų įpareigojimas pateikti prekybos įrodymą, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 8 straipsnyje;

g)

kai taikytina, licencijos galiojimo pabaigos data;

h)

kai taikytina, veiklos vykdytojų įpareigojimas prieš teikiant licencijos paraišką užsiregistruoti Licencijas turinčių veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (LORI) elektroninėje sistemoje, nurodytoje Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 13 straipsnyje.

4 straipsnis

Tarifinės kvotos laikotarpis

1.   Tarifines kvotas leidžiama naudoti 12 mėnesių iš eilės (toliau – tarifinės kvotos laikotarpis). Tarifinės kvotos laikotarpiai gali būti padalyti į kelias dalis.

2.   Kiekvienos tarifinės kvotos laikotarpis ir, kai taikytina, to laikotarpio dalys, taip pat bendras per tarifinės kvotos laikotarpį galimas naudoti kiekis yra nustatyti II–XIII prieduose.

5 straipsnis

Didžiausias kiekis, dėl kurio galima teikti paraišką

1.   Paraiškoje prašomas kiekis negali viršyti bendro per visą tarifinės kvotos laikotarpį arba jo atitinkamą dalį galimo naudoti kiekio.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, galimas naudoti kiekis yra bendras per likusį tarifinės kvotos laikotarpį arba jo dalį nepaskirstytas kiekis.

3.   Galimas naudoti kiekis apima kiekį, nepanaudotą per ankstesnę tarifinės kvotos laikotarpio dalį.

6 straipsnis

Importo ir eksporto licencijų paraiškų teikimas

1.   Importo ir eksporto licencijų paraiškos teikiamos per pirmąsias septynias kalendorines mėnesio, einančio prieš tarifinės kvotos laikotarpio pradžią, dienas ir per pirmąsias septynias kalendorines kiekvieno mėnesio per tarifinių kvotų laikotarpį dienas, išskyrus gruodžio mėn. – jį paraiškos neteikiamos.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, importo ir eksporto licencijų, galiojančių nuo sausio 1 d., paraiškos teikiamos ankstesnių metų lapkričio 23–30 d.

3.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, licencijų paraiškas teikiantys veiklos vykdytojai pateikia tik vieną priimtiną paraišką per mėnesį ir tik dėl vienos tarifinės kvotos. Lapkričio mėn. veiklos vykdytojai gali pateikti dvi paraiškas dėl kiekvienos tarifinės kvotos: vieną licencijos, galiojančios nuo gruodžio mėn., paraišką ir vieną licencijos, galiojančios nuo sausio mėn., paraišką. Pagal eksportuojančių šalių išduotus dokumentus valdomoms importo tarifinėms kvotoms ir trečiųjų šalių valdomoms eksporto tarifinėms kvotoms atitinkamai taikomi 71 ir 72 straipsniai.

4.   Jeigu pareiškėjo pateiktų paraiškų dėl tarifinės kvotos skaičius viršija didžiausią 3 dalyje nustatytą skaičių, nė viena dėl tarifinės kvotos pateikta paraiška nepriimama, o pateiktas užstatas negrąžinamas.

5.   Nukrypstant nuo 3 dalies, tuo atveju, kai tarifinė kvota apima skirtingus KN kodus, kilmės šalis arba skirtingas muito normas, veiklos vykdytojai per vieną mėnesį gali pateikti paraiškas dėl skirtingų KN kodų, kilmės šalių arba skirtingų muito normų. Tokios paraiškos teikiamos vienu metu. Licencijas išduodančios institucijos tas paraiškas laiko viena paraiška.

7 straipsnis

Į tam tikras importo ir eksporto licencijų paraiškų skiltis įrašytina informacija

1.   Toliau nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priede nustatytų importo ir eksporto licencijų paraiškų formų skiltys užpildomos taip:

a)

importo licencijos paraiškos formos 20 skiltyje nurodomas:

i)

importo tarifinės kvotos eilės numeris;

ii)

muitas ad valorem ir specifinis muitas (muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams), taikytinas atitinkamam produktui;

b)

kai nurodyta šio reglamento II–XIII prieduose, eksporto licencijos paraiškos formos 7 skiltyje nurodoma paskirties šalis ir pažymimas tos skilties langelis „Taip“;

c)

kai nurodyta šio reglamento II–XIII prieduose, importo licencijos paraiškos formos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis ir pažymimas tos skilties langelis „Taip“.

2.   Elektroninę paraiškų ir registracijos sistemą turinčios valstybės narės 1 dalyje nurodytą informaciją įrašo į tą sistemą.

8 straipsnis

Importo ir eksporto licencijų paraiškų nepriimtinumas

1.   Neišsamiai užpildytos arba šiame reglamente, Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1237 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1239 nustatytų kriterijų neatitinkančios licencijų paraiškos pripažįstamos nepriimtinomis.

2.   Licencijas išduodanti institucija, pripažinusi, kad licencijos paraiška yra nepriimtina, veiklos vykdytojui apie savo sprendimą dėl paraiškos nepriimtinumo praneša raštu ir nurodo tokio sprendimo priežastis. Tokiame pranešime veiklos vykdytojui pateikiama informacija apie teises apskųsti sprendimą dėl nepriimtinumo, taip pat apie taikytiną procedūrą ir skundo pateikimo terminą.

3.   Jokia licencijos paraiška negali būti pripažinta nepriimtina dėl smulkių korektūros klaidų, nedarančių poveikio esminėms paraiškos dalims.

4.   Pareiškėjo muitinės tarpininkai arba atstovai muitinėje neturi teisės teikti licencijų paraiškų pagal tarifines kvotas, patenkančias į šio reglamento taikymo sritį. Jie negali būti nominalūs pagal šį reglamentą išduotų licencijų turėtojai.

9 straipsnis

Teikiant importo arba eksporto licencijos paraišką pateiktinas užstatas

Kai licencija išduodama tik pateikus užstatą, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 4 straipsnyje, pareiškėjas licenciją išduodančiai institucijai šio reglamento II–XIII prieduose kiekvienai tarifinei kvotai nustatyto dydžio užstatą pateikia iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos.

10 straipsnis

Paskirstymo koeficientas ir licencijų paraiškų teikimo sustabdymas

1.   Komisija apskaičiuoja kiekvienos tarifinės kvotos, išskyrus pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomas importo tarifines kvotas ir trečiųjų šalių valdomas eksporto tarifines kvotas, paskirstymo koeficientą. Valstybės narės tą koeficientą taiko kiekiui, dėl kurio pateikta kiekviena licencijos paraiška, apie kurią pranešta Komisijai. Paskirstymo koeficientas apskaičiuojamas remiantis valstybių narių pranešta informacija ir taikant 3 dalyje nustatytą metodą.

2.   Komisija kiekvienos tarifinės kvotos paskirstymo koeficientą atitinkamai viešai paskelbia interneto svetainėje ne vėliau kaip mėnesio, kurį valstybės narės Komisijai pranešė apie paraiškose prašomą kiekį, 22 d. Jei paraiška pateikiama lapkričio 23–30 d., paskirstymo koeficientas viešai paskelbiamas ne vėliau kaip gruodžio 14 d.

3.   Jei III antraštinėje dalyje nenumatyta kitaip, licencijoms taikomas paskirstymo koeficientas negali viršyti 100 % ir yra apskaičiuojamas taip: [(galimas kiekis / prašomas kiekis) × 100] %. Paskirstymo koeficientas suapvalinamas iki šešių skaitmenų. Siekdama užtikrinti, kad per importo arba eksporto tarifinės kvotos laikotarpį arba jo dalį galimas naudoti kiekis nebūtų viršytas, Komisija paskirstymo koeficientą koreguoja.

4.   Jeigu kvotos kiekis, nustatytas laikotarpio daliai arba taikant sistemą, pagal kurią paraiškos teikiamos kas mėnesį, yra išnaudojamas, Komisija kitų paraiškų teikimą sustabdo iki tarifinės kvotos laikotarpio arba jo dalies pabaigos. Sustabdymas atšaukiamas, kai, gavus pranešimą apie nepanaudotą kiekį, vėl susidaro per tą patį tarifinės kvotos laikotarpį galimas naudoti kiekis. Komisija licencijas išduodančioms valstybių narių institucijoms apie sustabdymą, sustabdymo atšaukimą ir galimą naudoti tarifinės kvotos kiekį praneša apie tai atitinkamai viešai paskelbdama interneto svetainėje.

5.   Importo ir eksporto licencijos išduodamos dėl kiekio, apskaičiuojamo importo arba eksporto licencijų paraiškose nurodytą kiekį padauginus iš paskirstymo koeficiento. Pritaikius paskirstymo koeficientą gautas kiekis suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

6.   Per laikotarpio dalį nepaskirstytas arba nepanaudotas kiekis nustatomas remiantis valstybių narių Komisijai pranešta informacija. Toks kiekis pridedamas prie kiekio, kurį galima perskirstyti per tą patį importo arba eksporto tarifinės kvotos laikotarpį.

7.   Prieš apskaičiuodama tarifinėms kvotoms, dėl kurių veiklos vykdytojams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnį taikomas išankstinės privalomosios registracijos reikalavimas, taikytiną paskirstymo koeficientą Komisija kompetentingos licencijas išduodančios institucijos gali paprašyti patikrinti pareiškėjų LORI įrašus. Toks prašymas pateikiamas iki mėnesio, kurį valstybės narės pranešė apie paraiškose prašomą kiekį, penkioliktos dienos 13.00 val. Briuselio laiku. Tačiau tuo atveju, kai apie kiekius pranešama iki gruodžio 6 d., toks prašymas pateikiamas iki gruodžio 8 d. 13.00 val. Briuselio laiku. Licencijas išduodančios institucijos Komisijai pateikia e. pašto adresą, kuriuo turėtų būti siunčiami prašymai.

8.   Licencijas išduodančios institucijos į 7 dalyje nurodytus Komisijos prašymus atsako iki mėnesio, einančio po prašymo pateikimo, 21 dienos 13.00 val. Briuselio laiku.

9.   Į prašymus, pateiktus iki gruodžio 8 dienos, licencijas išduodanti institucija atsako iki sausio 7 d. 13.00 val. Briuselio laiku.

10.   Jeigu licencijas išduodanti institucija Komisijai neatsako per 8 ir 9 dalyse nustatytą terminą, ji iš atitinkamo veiklos vykdytojo daugiau nepriima licencijų paraiškų.

11 straipsnis

Importo ir eksporto licencijų išdavimas

1.   Šis straipsnis netaikomas licencijoms, išduodamoms taikant pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomas importo tarifines kvotas ir trečiųjų šalių valdomas eksporto tarifines kvotas.

2.   Licencijos išduodamos tik pagal paraiškas, apie kurias pranešta Komisijai.

3.   Licencijos išduodamos tik Komisijai paskelbus paskirstymo koeficientą, iki kiekvieno mėnesio pabaigos.

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių Komisija paskirstymo koeficiento nepaskelbia per 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, licencijos išduodamos ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo dienos, kurią Komisija tą koeficientą paskelbia.

4.   Nuo sausio 1 d. galiojančios licencijos išduodamos ankstesnių metų gruodžio 15–31 d.

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių Komisija paskirstymo koeficiento nepaskelbia per 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, licencijos išduodamos ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Komisija tą koeficientą paskelbia. Po sausio 1 d. išduotos licencijos galioja nuo jų išdavimo dienos, o paskutinė jų galiojimo diena nesikeičia.

12 straipsnis

Į tam tikras importo ir eksporto licencijų skiltis įrašytina informacija

1.   Toliau nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priede nustatytų importo arba eksporto licencijų formų skiltys užpildomos taip:

a)

importo licencijos 20 skiltyje nurodomas importo tarifinės kvotos eilės numeris;

b)

importo licencijos 24 skiltyje nurodomas muitas ad valorem ir specifinis muitas (muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams), taikytinas atitinkamam produktui;

c)

kai nurodyta šio reglamento II–XIII prieduose, importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis ir pažymimas tos skilties langelis „Taip“;

d)

importo ir eksporto licencijų 19 skiltyje nurodoma, kad perviršio paklaida yra 0; išskyrus Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 priedo I dalyje nurodytus produktus, kuriems importuoti reikalinga importo licencija, – jiems taikoma 5 % perviršio paklaida, o licencijos 24 skiltyje nurodoma „muitas, taikomas 17 ir 18 skiltyse nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams“ (12);

e)

jei importo arba eksporto licencijos galiojimo laikotarpis baigiasi paskutinę tarifinės kvotos laikotarpio dieną, importo licencijos 24 skiltyje arba eksporto licencijos 22 skiltyje nurodoma „Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma“ (13).

2.   Elektroninę paraiškų ir registracijos sistemą turinčios valstybės narės šią informaciją įrašo į tą sistemą.

13 straipsnis

Importo ir eksporto licencijų galiojimo laikotarpis

1.   Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (14) 3 straipsnio 4 dalis netaikoma nustatant importo ir eksporto licencijų, išduodamų taikant tarifines kvotas, galiojimo laikotarpį.

2.   Licencijos, išduotos taikant I priede nustatytas importo ir eksporto tarifines kvotas, valdomas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą vienalaikio nagrinėjimo metodą, galioja:

a)

jei paraiškos pateiktos neprasidėjus tarifinės kvotos laikotarpiui, nuo pirmos kalendorinės tarifinės kvotos laikotarpio dienos iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos;

b)

jei paraiškos pateiktos per tarifinės kvotos laikotarpį, nuo pirmos kalendorinės mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo, dienos iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos;

c)

jei paraiškos pateiktos ankstesnių metų lapkričio 23–30 d., nuo kitų metų sausio 1 d. iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos.

3.   Jei III antraštinėje dalyje arba I priede nenumatyta kitaip, tuo atveju, jeigu tarifinės kvotos laikotarpis yra padalytas į kelias dalis, laikotarpio daliai išduotos licencijos galioja iki paskutinės kalendorinės mėnesio, einančio po tos laikotarpio dalies pabaigos, dienos, bet ne ilgiau kaip iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos.

4.   Jei III antraštinėje dalyje nenumatyta kitaip, licencijos, išduotos taikant pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomas importo tarifines kvotas, galioja nuo išdavimo dienos iki 30 kalendorinės dienos po paskutinės IMA 1 sertifikatų arba autentiškumo sertifikatų, dėl kurių jos buvo išduotos, galiojimo dienos 23.59 val. (Briuselio laiku). Tas galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis už tarifinės kvotos laikotarpį.

5.   Licencijos, išduodamos taikant trečiųjų šalių valdomas eksporto tarifines kvotas, galioja nuo jų išdavimo dienos iki išdavimo metų gruodžio 31 d., išskyrus licencijas, išduotas gruodžio 20–31 d., – jos galioja kitų metų sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

6.   Kai licencijos, išduotos taikant importo arba eksporto tarifines kvotas, galiojimo laikotarpis pratęsiamas dėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 16 straipsnyje numatytų force majeure aplinkybių, jis negali būti ilgesnis už tarifinės kvotos laikotarpį.

14 straipsnis

Išleidimo į laisvą apyvartą ir eksporto įrodymas

1.   Iki licencijos galiojimo laikotarpio pabaigos į laisvą apyvartą neišleistas arba neeksportuotas kiekis laikomas nepanaudotu kiekiu.

2.   Išleidimo į laisvą apyvartą įrodymas ir eksporto bei išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos įrodymas pateikiami pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 14 straipsnio 6 dalį.

15 straipsnis

Kilmės įrodymas

1.   Kai to reikalaujama II–XIII prieduose, Sąjungos muitinei kartu su išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija pateikiamas galiojantis atitinkamų produktų kilmės įrodymas. Su kiekviena tarifine kvota susiję dokumentai, kurių reikalaujama kilmei įrodyti, yra nurodyti minėtuose prieduose.

2.   Konkrečiais atvejais, nustatytais II–XIII prieduose, kilmės įrodymas pateikiamas teikiant importo licencijos paraišką.

3.   Prireikus muitinė gali papildomai pareikalauti, kad deklarantas arba importuotojas pateiktų produktų kilmės įrodymą pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį.

16 straipsnis

Komisijai teikiami pranešimai apie kiekį

1.   Jei III antraštinėje dalyje nenumatyta kitaip, taikomi 2–5 dalyse nustatyti reikalavimai.

2.   Valstybės narės apie bendrą kiekį, nurodytą importo arba eksporto pagal kiekvieną tarifinę kvotą licencijų paraiškose, Komisijai praneša:

a)

iki mėnesio 14 dienos, kai licencijų paraiškos pateikiamos per pirmas septynias kalendorines mėnesio dienas;

b)

iki gruodžio 6 d., kai licencijų paraiškos pateikiamos lapkričio 23–30 d.

3.   Valstybės narės apie kiekį, nurodytą visose jų išduotose importo arba eksporto pagal kiekvieną tarifinę kvotą licencijose, Komisijai praneša:

a)

iki paskutinės mėnesio dienos, kai licencijų, išduodamų taikant tarifinę kvotą, paraiškos pateikiamos per pirmas septynias kalendorines mėnesio dienas;

b)

iki gruodžio 31 d., kai licencijų, išduodamų taikant tarifinę kvotą, paraiškos pateikiamos lapkričio 23–30 d.;

c)

iki mėnesio, einančio po licencijos išdavimo, 10 dienos, kai importo licencijos išduodamos pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus.

11 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytomis aplinkybėmis pranešimas pateikiamas per 7 dienas nuo dienos, kurią Komisija paskelbia paskirstymo koeficientą. 11 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytomis aplinkybėmis pranešimas pateikiamas per 14 dienų nuo dienos, kurią Komisija paskelbia paskirstymo koeficientą.

4.   Komisijos prašymu valstybės narės Komisijai praneša apie nepanaudotą kiekį, nurodytą išduotose importo ir eksporto licencijose. Nepanaudotas kiekis turi atitikti importo arba eksporto licencijų antroje pusėje nurodyto kiekio ir kiekio, dėl kurio tos licencijos buvo išduotos, skirtumą.

5.   Apie nepanaudotą kiekį, nurodytą importo arba eksporto licencijose, Komisijai pranešama atitinkamai per keturis mėnesius arba 210 kalendorinių dienų nuo atitinkamų licencijų galiojimo laikotarpio pabaigos.

6.   Kai tarifinės kvotos laikotarpis yra padalytas į keletą dalių, su pranešimu apie nepanaudotą paskutinės laikotarpio dalies kiekį pateikiamas ir 2 dalies a punkte nurodytas pranešimas.

7.   Kiekis nurodomas produkto svorio kilogramais ir, kai taikytina, suskirstomas pagal eilės numerius ir kilmę.

8.   Kai Komisijai teikiami šiame reglamente nurodyti pranešimai, susiję su galvijienos tarifinėmis kvotomis, kurių eilės numeriai yra 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004, kiekiai nurodomi produkto svorio kilogramais pagal kilmės šalį ir produkto kategoriją, kaip nurodyta šio reglamento XV priedo B dalyje.

9.   Šiame straipsnyje nustatytiems laikotarpiams ir terminams taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 3 straipsnis.

17 straipsnis

Komisijai pranešama informacija, susijusi su LORI elektronine sistema, autentiškumo sertifikatais ir IMA 1 sertifikatais

1.   Mėnesio, einančio po tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos, 8–16 d. valstybės narės Komisijai praneša importo pagal tarifines kvotas, dėl kurių reikalaujama privalomosios veiklos vykdytojų ir, kai taikytina, perėmėjo registracijos, licencijų turėtojų pavadinimą, ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą ir adresą.

2.   Valstybės narės Komisijai praneša apie kiekvieną registracijos LORI elektroninėje sistemoje paraiškos patvirtinimo, atmetimo arba atsiėmimo atvejį.

3.   Pranešdamos apie registracijos LORI elektroninėje sistemoje paraiškos patvirtinimą valstybės narės pateikia duomenis, reikalaujamus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760II priedą.

4.   Valstybės narės Komisijai praneša apie visus veiklos vykdytojų atliekamus jų LORI įrašų pakeitimus.

5.   Valstybės narės Komisijai praneša apie kiekvieno LORI elektroninėje sistemoje registruoto veiklos vykdytojo kiekvieną importo licencijos paraišką ir kartu nurodo atitinkamą tarifinę kvotą, KN kodus, paraiškoje prašomą kiekį ir paraiškos datą:

a)

iki mėnesio 14 dienos, kai licencijų paraiškos pateikiamos per pirmas septynias kalendorines mėnesio dienas;

b)

iki gruodžio 6 d., kai licencijų paraiškos pateikiamos lapkričio 23–30 d.

6.   Valstybės narės kiekvieno autentiškumo sertifikato arba IMA 1 sertifikato, kurį pateikė veiklos vykdytojas ir kuris yra susijęs su tarifinėmis kvotomis, valdomomis pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus, atveju Komisijai praneša savo išduotos atitinkamos licencijos numerį ir toje licencijoje nurodytą kiekį. Tą pranešimą jos pateikia prieš perduodamos išduotą licenciją veiklos vykdytojui.

7.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalies, tuo atveju, kai šiame straipsnyje nustatyti laikotarpiai ir terminai, tie laikotarpiai ir terminai baigiasi pasibaigus paskutinės dienos paskutinei valandai, nepriklausomai nuo to, ar ta diena yra šeštadienis, sekmadienis ar valstybinė šventė, kaip apibrėžta tame reglamente.

8.   Šiame reglamente nurodyti pranešimai Komisijai teikiami pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/1183 (15) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185 (16).

III ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOSIOS KONKRETIEMS SEKTORIAMS SKIRTOS TAISYKLĖS

1 SKYRIUS

Javai

1 skirsnis

Javai, išskyrus kukurūzus ir sorgus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnyje

18 straipsnis

Tarifinės kvotos

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Tarybos sprendimu 94/800/EB (17), taip pat remiantis Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimu pasikeičiant laiškais, patvirtintu Sprendimu 2006/333/EB (18), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti kukurūzų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimu pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, patvirtintu Tarybos sprendimu 2006/333/EB, ir Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimu dėl derybų užbaigimo pagal GATT XXIV straipsnio 6 dalį, patvirtintu Tarybos sprendimu 2007/444/EB (19), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, importo tarifinės kvotos laikotarpis bei jo dalys ir eilės numeris yra nurodyti šio reglamento II priede.

19 straipsnis

Kokybės standartai

Kokybės standartai ir leidžiamieji nuokrypiai, taikytini paprastiesiems kviečiams, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, kurių KN kodas 1001 99 00, yra nustatyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 642/2010 II priede (20). Taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 (21) I priedo II dalyje nustatyti analizės metodai.

20 straipsnis

Specialiosios taisyklės, taikytinos tarifinėms kvotoms pagal išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą su Kanada

Kanados kilmės paprastuosius kviečius, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, išleidžiant į laisvą apyvartą Sąjungoje būtina pateikti kilmės deklaraciją. Kilmės deklaracija surašoma sąskaitoje faktūroje arba bet kuriame kitame komerciniame dokumente, kuriame kilmės statusą turintis produktas aprašomas pakankamai išsamiai, kad jį būtų galima identifikuoti. Kilmės deklaracijos tekstas yra nustatytas Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (22) protokolo dėl kilmės taisyklių ir kilmės procedūrų 2 priede.

2 skirsnis

Kukurūzai ir sorgai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnyje

21 straipsnis

Licencijų paraiškų teikimo laikotarpis

Nuo nulinės importo muito normos taikymo dienos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 21 straipsnyje, kukurūzų ir sorgų importo pagal tarifines kvotas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnyje, licencijų paraiškos teikiamos Ispanijos ir Portugalijos kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 7–11 d. 13.00 val. (Briuselio laiku).

22 straipsnis

Paraiškos ir licencijos turinys

Importo licencijos paraiškoje ir licencijoje visais atvejais pateikiama ši informacija:

a)

8 skiltyje nurodoma kilmės šalis ir pažymimas tos skilties langelis „Taip“;

b)

24 skiltyje pateikiamas vienas iš XIV priede nurodytų įrašų.

23 straipsnis

Pranešimai Komisijai

Nuo nulinės importo muito normos taikymo dienos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 21 straipsnyje, Ispanijos ir Portugalijos kompetentingos institucijos Komisijai elektroninėmis priemonėmis praneša:

a)

ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 d. 18.00 val. (Briuselio laiku) – apie bendrą licencijų paraiškose nurodytą kiekį pagal eilės numerius;

(n)

iki kiekvieno mėnesio pabaigos – apie bendrą kiekį, dėl kurio buvo išduotos importo licencijos, pagal KN kodus.

24 straipsnis

Paskirstymo koeficientas

Komisija ne vėliau kaip mėnesio, kurį valstybės narės pagal 23 straipsnį pranešė apie paraiškose prašomą kiekį, 22 d. licencijas išduodančioms institucijoms praneša paskirstymo koeficientą.

25 straipsnis

Importo licencijos išdavimas

Ispanijos ir Portugalijos kompetentingos institucijos importo licencijas išduoda nuo kiekvieno mėnesio 23 d. iki to mėnesio paskutinės dienos.

26 straipsnis

Licencijos galiojimas

Nukrypstant nuo 13 straipsnio, licencijos galioja nuo išdavimo dienos iki antro mėnesio, einančio po tos dienos, pabaigos.

2 SKYRIUS

Ryžiai

27 straipsnis

Tarifinės kvotos ir kiekio paskirstymas

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Sprendimu 94/800/EB bei Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/96 (23), taip pat į konsultacijų su Tailandu rezultatus, patvirtintus Tarybos sprendimu 96/317/EB (24), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti ryžių, lukštentų ryžių ir skaldytų ryžių importo į Sąjungą tarifines kvotas. Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, importo tarifinės kvotos laikotarpis bei jo dalys ir eilės numeris yra nurodyti šio reglamento III priede.

Galimas naudoti kiekis nustatomas kiekvienai laikotarpio daliai, kaip nurodyta šio reglamento III priede.

Nukrypstant nuo 13 straipsnio, per paskutinę importo tarifinių kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127, 09.4128, 09.4129 ir 09.4130, laikotarpio dalį išduotos licencijos galioja iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos.

Visas per laikotarpio dalį nepanaudotas tarifinių kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4166 ir 09.4168, kiekis perkeliamas į paskesnes III priede nurodytas laikotarpio dalis. Joks kiekis neperkeliamas į kitą kvotos laikotarpį.

Tarifinių kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 09.4128, 09.4129 ir 09.4130, kiekis, nepanaudotas arba nepaskirstytas per ankstesnes laikotarpio dalis, nuo kiekvienų metų spalio 1 d. priskiriamas tarifinei kvotai, kurios eilės numeris yra 09.4138.

28 straipsnis

Eksporto dokumentai

Teikiant ryžių ir skaldytų ryžių importo pagal tarifines kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4127, 09.4128, 09.4129 ir 09.4149, licencijų paraiškas kartu pateikiamas eksporto sertifikato originalas – jo pavyzdys nustatytas XIV.2 priede. Eksporto sertifikatus išduoda juose nurodyta trečiųjų šalių kompetentinga institucija. Importo licencijos paraiškoje nurodytas kiekis negali viršyti eksporto licencijoje nurodyto kiekio.

29 straipsnis

Licencijos turinys

Importo pagal visas III priede nustatytų eilės numerių, išskyrus eilės numerius 09.4138, 09.4148, 09.4166 ir 09.4168, tarifines kvotas licencijų 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis ir pažymimas tos skilties langelis „Taip“.

3 SKYRIUS

Cukrus

30 straipsnis

Tarifinės kvotos

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Sprendimu 94/800/EB bei Reglamentu (EB) Nr. 1095/96, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti cukraus importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimu, patvirtintu Tarybos ir Komisijos sprendimu 2004/239/EB, Euratomas (25), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti cukraus importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolu, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, patvirtintu Tarybos sprendimu 2009/330/EB (26), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti cukraus importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimu, patvirtintu Tarybos ir Komisijos sprendimu 2013/490/ES, Euratomas (27), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti cukraus importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolu, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, patvirtintu Tarybos sprendimu (ES) 2017/75 (28), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti cukraus importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Cukraus tarifinės kvotos ir jų specialiosios sąlygos yra nustatytos šio reglamento IV priede.

31 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

tel quel svoris – natūralaus pavidalo cukraus svoris;

2)

rafinavimas – žaliavinio cukraus perdirbimas į baltąjį cukrų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priedo II dalies A skirsnio 1 ir 2 punktuose, ir tapačios su nesupakuotu baltuoju cukrumi atliekamos technologinės operacijos.

32 straipsnis

Licencijos galiojimas

Nukrypstant nuo 13 straipsnio, importo licencija galioja iki trečio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį ji buvo išduota, pabaigos. Bet kuriuo atveju jos galiojimas baigiasi ne vėliau kaip rugsėjo 30 d.

33 straipsnis

Pranešimai

Iki kiekvienų metų gegužės 1 d. valstybės narės Komisijai praneša apie bendrą faktiškai importuoto cukraus kiekį, suskirstytą pagal eilės numerius, kilmės šalis, aštuonženklius KN kodus ir nurodytą tel quel svorio kilogramais.

34 straipsnis

Pareigos, susijusios su PPO cukraus tarifinėmis kvotomis

1.   Cukraus tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai yra 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 ir 09.4330, taikomi visi šie reikalavimai:

a)

į laisvą apyvartą Sąjungoje gali būti išleidžiama tik rafinavimui taikant galutinio vartojimo procedūrą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 210 straipsnyje;

b)

nukrypstant nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (29) 239 straipsnio, pareiga rafinuoti negali būti perduota kitam juridiniam arba fiziniam asmeniui;

c)

rafinavimas atliekamas per 180 dienų nuo cukraus išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje;

d)

kai importuojamo žaliavinio cukraus poliarizacijos laipsnis nukrypsta nuo 96 laipsnių, atitinkamo dydžio importo muitas atitinkamai padidinamas arba sumažinamas 0,14 % už nukrypstamo laipsnio dešimtąją dalį;

e)

paraiškos formos ir licencijos 20 skiltyje įrašoma „rafinuoti skirtas cukrus“.

2.   Kai cukraus tarifinių kvotų eilės numeriai yra 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 ir 09.4330, paraiškos formos ir licencijos 20 skiltyje įrašomas vienas iš šio reglamento XIV.3 priedo A dalyje pateiktų teiginių.

35 straipsnis

Cukraus tarifinės kvotos, kurių eilės numeriai yra 09.4324, 09.4325, 09.4326 ir 09.4327

Cukraus tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai yra 09.4324, 09.4325, 09.4326 ir 09.4327, taikomi reikalavimai:

1)

teikiant cukraus importo licencijų paraiškas kartu pateikiamas eksporto licencijos, parengtos pagal XIV.3 priedo C dalyje pateiktą pavyzdį ir išduotos atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos, originalas. Importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis negali viršyti eksporto licencijoje nurodyto kiekio;

2)

paraiškos formos ir licencijos 20 skiltyje įrašomas vienas iš XIV.3 priedo B dalyje pateiktų teiginių.

4 SKYRIUS

Alyvuogių aliejus

36 straipsnis

Tarifinės kvotos

Remiantis Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Tuniso Respublikos asociaciją, patvirtintu Tarybos ir Komisijos sprendimu 98/238/EB, EAPB (30), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti gryno alyvuogių aliejaus importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, importo tarifinės kvotos laikotarpis bei jo dalys ir eilės numeris yra nurodyti šio reglamento V priede.

5 SKYRIUS

Vaisiai ir daržovės

1 skirsnis

Česnakai

37 straipsnis

Tarifinės kvotos

Remiantis Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimu pasikeičiant raštais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl lengvatų česnakams, numatytų CXL priede, pridėtame prie GATT, pakeitimo, patvirtintu Tarybos sprendimu 2001/404/EB (31), Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, patvirtintu Tarybos sprendimu 2006/398/EB (32), ir Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimu pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, patvirtintu Tarybos sprendimu (ES) 2016/1885 (33), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti šviežių arba atšaldytų česnakų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, importo tarifinės kvotos laikotarpis bei jo dalys ir eilės numeris yra nurodyti šio reglamento VI priede.

38 straipsnis

Tradiciniai ir nauji Argentinos kilmės česnakų importuotojai

1.   Šis straipsnis taikomas tik Argentinos kilmės česnakų tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai yra 09.4099 ir 09.4104.

2.   Tradicinis importuotojas – importuotojas, pateikiantis įrodymų, kad:

a)

jis per tris ankstesnius tarifinės kvotos laikotarpius gavo ir naudojo licencijas, išduodamas taikant šviežių česnakų, kurių KN kodas yra 0703 20 00, tarifines kvotas, pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 341/2007 (34) arba pagal šį reglamentą;

b)

jis per tarifinės kvotos laikotarpį iki paraiškos pateikimo į laisvą apyvartą Sąjungoje išleido bent 50 tonų vaisių ir daržovių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte, arba eksportavo iš Sąjungos bent 50 tonų česnakų.

3.   Naujas importuotojas – veiklos vykdytojas, išskyrus nurodytuosius 2 dalyje, pateikiantis vieną iš šių dviejų įrodymų, kad:

a)

jis per kiekvieną iš dviejų ankstesnių tarifinės kvotos laikotarpių arba per kiekvienus iš dvejų kalendorinių metų iki paraiškos pateikimo į Sąjungą importavo bent 50 tonų vaisių ir daržovių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte;

b)

jis per kiekvieną iš dviejų ankstesnių tarifinės kvotos laikotarpių arba per kiekvienus iš dvejų kalendorinių metų iki jo paraiškos pateikimo į trečiąsias šalis eksportavo bent 50 tonų česnakų.

4.   Bendras naujo importuotojo licencijų paraiškose nurodytas kiekis bet kurią laikotarpio dalį negali viršyti 10 % bendro tos kilmės česnakų kiekio, kurį per tą laikotarpio dalį gali naudoti tiek tradiciniai, tiek nauji importuotojai, kaip nustatyta VI priede. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentingos institucijos atmeta.

5.   Licencijų paraiškų 20 langelyje atitinkamai nurodoma, ar paraišką teikia tradicinis, ar naujas importuotojas.

6.   Galimas naudoti Argentinos kilmės česnakų kiekis paskirstomas taip:

a)

70 % kiekio paskirstoma tradiciniams importuotojams;

b)

30 % kiekio paskirstoma naujiems importuotojams.

7.   Jeigu remdamasi pagal šį reglamentą gautais pranešimais Komisija padaro išvadą, kad paraiškose prašoma ne viso 6 dalyje nurodyto kiekio, kiekis, dėl kurio paraiškų nepateikta, pridedamas prie galimo naudoti kitos laikotarpio dalies kiekio, skirto tai pačiai importuotojų daliai.

39 straipsnis

Specialiosios taisyklės, taikytinos iš tam tikrų šalių importuojamiems česnakams

1.   Irano, Libano, Malaizijos, Taivano, Jungtinių Arabų Emyratų arba Vietnamo kilmės česnakai į laisvą apyvartą Sąjungoje gali būti išleidžiami, tik jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

pateikiamas tos šalies kompetentingų nacionalinių institucijų pagal Reglamento (ES) 2015/2447 57, 58 ir 59 straipsnius išduotas kilmės sertifikatas;

b)

produktas į Sąjungą buvo atvežtas tiesiogiai iš tos kilmės šalies.

2.   Taikant šį straipsnį, produktas laikomas į Sąjungą vežamu tiesiogiai, kai:

a)

į Sąjungą iš trečiosios šalies jis vežamas nekertant jokios kitos trečiosios šalies teritorijos;

b)

jis vežamas per vieną arba daugiau trečiųjų šalių, išskyrus kilmės šalį, perkraunant krovinį ar jo neperkraunant arba laikinai sandėliuojant ar nesandėliuojant tose šalyse, jei tai pateisinama dėl geografinių priežasčių ar su transportavimu susijusių reikalavimų, ir tik jei:

i)

produktą nuolat prižiūri tranzito arba sandėliavimo šalies (-ių) muitinė (-ės);

ii)

produktas nebuvo išleistas į laisvą apyvartą arba vidaus vartojimui tranzito arba sandėliavimo šalyje (-se);

iii)

su produktu nevykdyta jokių operacijų tranzito arba sandėliavimo šalyje (-se), išskyrus iškrovimą ir pakartotinį pakrovimą arba bet kurią kitą operaciją, reikalingą gerai produkto būklei išlaikyti.

3.   2 dalies b punkte nurodytų sąlygų įvykdymo įrodymas pateikiamas valstybių narių muitinėms. Toks įrodymas yra:

a)

kilmės šalyje išduotas vienas transporto dokumentas kelionei per tranzito šalį (-is) arba

b)

tranzito šalies (-ių) muitinės (-ių) išduotas pažymėjimas, kuriame:

i)

pateiktas tikslus prekių aprašymas;

ii)

nurodytos jo iškrovimo ir perkrovimo datos, taip pat informacija apie naudotas transporto priemones;

iii)

trumpai išdėstytos prekių laikymo sąlygos;

c)

jeigu a arba b punkte nurodyto įrodymo negalima pateikti, – kiti įrodomieji dokumentai.

40 straipsnis

Pranešimai

Valstybės narės Komisijai praneša:

a)

tradicinių ir naujų importuotojų, pateikusių taikant tarifines kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4099 ir 09.4104, išduodamų licencijų paraiškas, sąrašą. Pranešimas pateikiamas iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš tarifinių kvotų laikotarpį arba jo dalį, dėl kurio (-ios) pateiktos licencijų paraiškos, paskutinės dienos;

b)

jeigu taikytina, veiklos vykdytojų, priklausančių pagal nacionalinę teisę įsteigtoms veiklos vykdytojų grupėms, sąrašą. Pranešimas pateikiamas iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš tarifinių kvotų laikotarpį arba jo dalį, dėl kurio (-ios) pateiktos licencijų paraiškos, paskutinės dienos.

2 skirsnis

Grybai

41 straipsnis

Tarifinės kvotos

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Sprendimu 94/800/EB, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti konservuotų Agaricus spp. genties grybų importo į Sąjungą tarifines kvotas. Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, importo tarifinės kvotos laikotarpis bei jo dalys ir eilės numeris yra nurodyti šio reglamento VII priede.

6 SKYRIUS

Galvijiena

42 straipsnis

Tarifinės kvotos ir kiekis

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Sprendimu 94/800/EB, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti užšaldytos galvijienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Reglamentu (EB) Nr. 1095/96, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti užšaldytos plonosios galvijų diafragmos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Reglamentu (EB) Nr. 1095/96, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir užšaldytos jautienos bei užšaldytos buivolienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, patvirtintu Tarybos ir Komisijos sprendimu 2002/309/EB, Euratomas (35), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti džiovintos galvijų mėsos be kaulų ir gyvų galvijų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimu, patvirtintu Sprendimu 2004/239/EB, Europos bendrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos laikinuoju susitarimu dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, patvirtintu Tarybos sprendimu 2008/474/EB (36), Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinuoju susitarimu dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, patvirtintu Tarybos sprendimu 2010/36/EB (37), Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimu, patvirtintu Tarybos ir Komisijos sprendimu 2010/224/ES, Euratomas (38) ir Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo (39) stabilizacijos ir asociacijos susitarimu, patvirtintu Tarybos sprendimu 2016/342 (40), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti jaučių jauniklių mėsos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Susitarimu, steigiančiu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, patvirtintu Tarybos sprendimu 2005/269/EB (41), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti šviežios, atšaldytos arba užšaldytos galvijienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Bendrijos ir Australijos susitarimu pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusiu su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, patvirtintu Tarybos sprendimu 2006/106/EB (42), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti užšaldytos ir perdirbti skirtos jautienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu, kurio laikinas taikymas patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 2017/38 (43), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti galvijų ir kiaulių mėsos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, patvirtintu Tarybos sprendimu (ES) 2017/1247 (44), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti šviežios ir užšaldytos jautienos, šviežios ir užšaldytos kiaulienos, kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Galvijienos tarifinės kvotos ir jų specialiosios sąlygos yra nustatytos VIII priede.

43 straipsnis

Specialiosios taisyklės, taikytinos pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomoms importo tarifinėms kvotoms ir tarifinei kvotai, kurios eilės numeris yra 09.4002

1.   Šis straipsnis taikomas pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomoms importo tarifinėms kvotoms ir tarifinei kvotai, kurios eilės numeris yra 09.4002.

2.   Išleidęs į laisvą apyvartą kiekį, importuotą taikant 1 dalyje nurodytas tarifines kvotas, importuotojas muitinei pateikia importo licenciją ir autentiškumo sertifikatą arba jo kopiją.

3.   Autentiškumo sertifikatai rengiami pagal XIV priede pateiktą pavyzdį.

4.   Autentiškumo sertifikatai pildomi viena iš Sąjungos arba eksportuojančios šalies valstybinių kalbų.

5.   Autentiškumo sertifikatuose nurodomas išduodančiųjų institucijų suteiktas individualus serijos numeris.

6.   Autentiškumo sertifikatai galioja, tik jeigu yra tinkamai užpildyti ir jei juos tinkamai patvirtino trečiosios kilmės šalies, nurodytos priede prie atitinkamos importo tarifinės kvotos, išduodančioji institucija.

7.   Autentiškumo sertifikatai laikomi tinkamai patvirtintais, jeigu juose nurodyta išdavimo data ir vieta, yra išduodančiosios institucijos iš anksto atspausdintas spaudas arba antspaudas ir juos pasirašyti įgalioto asmens (-ų) parašas (-ai).

8.   Importo licencijoje nurodytas kiekis turi būti suskirstytas pagal KN kodus.

9.   Importo licencija, išduota taikant tarifinę kvotą, kurios eilės numeris yra 09.4002, galioja tris mėnesius nuo jos išdavimo dienos.

10.   Paraiškose dėl tarifinės kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4002, gali būti nurodytas vienas arba keli šiai tarifinei kvotai priskiriami produktai, kurių KN kodai arba KN kodų grupės nurodyti XV priedo A dalyje. Kai paraiškos apima kelis KN kodus, nurodomas atitinkamas pagal kiekvieną KN kodą ar KN kodų grupę prašomas kiekis. Licencijų paraiškų ir licencijų 16 skiltyje nurodomi visi KN kodai, o licencijų paraiškų ir licencijų 15 skiltyje pateikiamas jų aprašymas.

44 straipsnis

Importo pagal tarifines kvotas, valdomas pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus, licencijų paraiškos ir licencijų išdavimas

1.   Importo licencijų paraiškų ir importo licencijų 8 skiltyje atitinkamos tarifinės kvotos atžvilgiu turi būti pateikta informacija, nurodyta VIII priedo langelyje „licencijoje pateiktini specialieji įrašai“.

2.   Teikdami importo licencijos paraišką pareiškėjai licencijas išduodančiai institucijai pateikia autentiškumo sertifikatą arba jo kopiją. Kompetentingos institucijos importo licencijas gali išduoti tik įsitikinusios, kad visa autentiškumo sertifikate nurodyta informacija atitinka kas savaitę iš Komisijos gaunamą informaciją.

Kai pateikiama tik autentiškumo sertifikato kopija arba kai pateikiamas autentiškumo sertifikato originalas, bet tame dokumente nurodyta informacija neatitinka Komisijos pateiktos informacijos, kompetentingos institucijos licencijos prašančio pareiškėjo paprašo pateikti papildomą užstatą pagal 45 straipsnį.

45 straipsnis

Papildomas užstatas, teikiamas taikant pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomas tarifines kvotas

1.   Licencijų prašantys pareiškėjai 44 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytomis aplinkybėmis pateikia papildomą užstatą už atitinkamus produktus, lygų sumai, atitinkančiai didžiausio palankumo režimo muitą pagal Bendrąjį muitų tarifą, taikytiną importo licencijos paraiškos pateikimo dieną.

Tačiau tokio papildomo užstato nereikalaujama, kai eksportuojančios šalies institucija naudodamasi 72 straipsnio 8 dalyje nurodyta informacine sistema pateikia autentiškumo sertifikato kopiją.

2.   Valstybės narės papildomą užstatą grąžina gavusios autentiškumo sertifikato originalą ir įsitikinusios, kad jo turinys atitinka iš Komisijos gautą informaciją.

3.   Negrąžinta papildomo užstato suma konfiskuojama ir įskaitoma kaip muitas.

46 straipsnis

Kanados kilmės šviežiai ir užšaldytai galvijienai taikomos tarifinės kvotos

1.   Teisė Kanados kilmės šviežią ir užšaldytą galvijieną Sąjungoje išleisti į laisvą apyvartą suteikiama pateikus kilmės deklaraciją. Kilmės deklaracija surašoma sąskaitoje faktūroje arba bet kuriame kitame komerciniame dokumente, kuriame kilmės statusą turintis produktas aprašomas pakankamai išsamiai, kad jį būtų galima identifikuoti. Kilmės deklaracijos tekstas yra nustatytas Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo protokolo dėl kilmės taisyklių ir kilmės procedūrų 2 priede.

2.   Produktų, kurių tarifinių kvotų eilės numeriai yra 09.4280 ir 09.4281, svoriui perskaičiuoti į skerdenų svorio ekvivalentą taikomi XVI priedo B dalyje nustatyti perskaičiavimo koeficientai.

3.   Siekiant apskaičiuoti prekybos įrodymą ir, kai taikytina, referencinį kiekį, svoris koreguojamas taikant XVI priedo B dalyje nustatytus perskaičiavimo koeficientus.

4.   Importo licencijų paraiškos teikiamos per pirmąsias septynias antro mėnesio, einančio prieš kiekvienos VIII priede nurodytos kvotos laikotarpio dalies pradžią, dienas.

5.   Kai pasibaigus pirmam paraiškų teikimo laikotarpiui per tam tikrą kvotos laikotarpio dalį lieka galimo naudoti kiekio, reikalavimus atitinkantys pareiškėjai per kitus du paraiškų teikimo laikotarpius gali teikti naujas importo licencijų paraiškas pagal šio reglamento 6 straipsnį. Tokiais atvejais maisto tvarkymo subjektai, kurių įmonės patvirtintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (45) 4 straipsnį, paraiškas gali teikti neteikdami prekybos įrodymo.

6.   Importo licencijos išduodamos nuo mėnesio, kurį pateiktos paraiškos, 23 d. iki to mėnesio pabaigos.

7.   Importo licencijos galioja 5 mėnesius nuo jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 7 straipsnyje, arba nuo kvotos laikotarpio dalies, kuriai importo licencijos išduotos, pradžios dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė. Tačiau importo licencija nustoja galioti ne vėliau kaip gruodžio 31 d.

8.   Pagal licencijas nepanaudotą kiekį licencijų turėtojai gali grąžinti iki licencijos galiojimo pabaigos, bet ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos. Kiekvienas licencijos turėtojas gali grąžinti iki 30 % jo individualioje licencijoje nurodyto kiekio.

9.   Kai dalis licencijoje nurodyto kiekio grąžinama pagal 8 dalį, grąžinama 60 % atitinkamo užstato.

47 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Autentiškumo sertifikatai galioja tris mėnesius nuo jų išdavimo dienos ir bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip iki paskutinės tarifinės kvotos laikotarpio dienos.

2.   Kiekis, apie kurį pranešama, turi būti išreikštas produkto svorio kilogramais ir, kai taikytina, perskaičiuotas į produkto svorio be kaulų ekvivalentą.

3.   Šiame skyriuje terminas „užšaldyta mėsa“ reiškia mėsą, kurios vidaus temperatūra tuo metu, kai ji įvežama į Sąjungos muitų teritoriją, yra ne aukštesnė kaip – 12°C.

7 SKYRIUS

Pienas ir pieno produktai

1 skirsnis

Importo kvotos

48 straipsnis

Tarifinės kvotos

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Sprendimu 94/800/EB, remiantis 1998 m. vasario 25 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/98 dėl prekybos žemės ūkio produktais tvarkos (46), Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimu dėl prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo, kurio laikinas taikymas patvirtintas Sprendimu 1999/753/EB (47), Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, patvirtintu Sprendimu 2002/309/EB/Euratomas, Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimu pasikeičiant laiškais dėl tam tikrų žemės ūkio produktų, patvirtintu Tarybos sprendimu 2011/818/ES (48), CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimu, patvirtintu Sprendimu 2008/805/EB (49), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti pieno produktų importo į Sąjungą tarifines kvotas. Remiantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, patvirtintu Sprendimu (ES) 2017/1247, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti pieno produktų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimu pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, patvirtintu Tarybos sprendimu (ES) 2017/1913 (50), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti pieno produktų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Pieno ir pieno produktų tarifinės kvotos ir jų specialiosios sąlygos yra nustatytos IX priede.

49 straipsnis

Naujosios Zelandijos kilmės sūriui taikoma tarifinė kvota

1.   Šis straipsnis taikomas tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai yra 09.4514 ir 09.4515.

2.   Muitinė importo licencijos 31 skiltyje nurodo IMA 1 sertifikato serijos numerį.

3.   IMA 1 sertifikatai rengiami pagal XIV priede pateiktą pavyzdį.

50 straipsnis

Naujosios Zelandijos kilmės sviestui taikomos tarifinės kvotos

1.   Šis straipsnis taikomas tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai yra 09.4195 ir 09.4182.

2.   Muitinė importo licencijos 31 skiltyje nurodo IMA 1 sertifikato serijos numerį.

3.   Įrašas „pagamintas ne vėliau kaip prieš šešias savaites“ Naujosios Zelandijos kilmės sviestui taikomų tarifinių kvotų aprašyme reiškia, kad sviestas yra bent šešių savaičių tą dieną, kurią muitinei pateikiama išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje deklaracija.

4.   Visuose į Sąjungą importuoto Naujosios Zelandijos kilmės sviesto, prekybos etapuose ant jo pakuočių ir atitinkamoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta, kad jo kilmės šalis yra Naujoji Zelandija. Kai Naujosios Zelandijos kilmės sviestas yra maišomas su Sąjungos kilmės sviestu, o sumaišytas sviestas yra skirtas vartoti tiesiogiai ir parduodamas ne didesnėmis kaip 500 g pakuotėmis, sviesto kilmės šalis – Naujoji Zelandija – nurodoma tik atitinkamoje sąskaitoje faktūroje.

5.   IMA 1 sertifikatai rengiami pagal XIV priede pateiktą pavyzdį.

6.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies, importo pagal Naujosios Zelandijos kilmės sviestui taikomą tarifinę kvotą, kurios eilės numeris yra 09.4195, licencijos prašančio kiekvieno pareiškėjo licencijų paraiškos negali apimti daugiau kaip 125 % kiekio, kurį pareiškėjas per 24 mėnesius iki lapkričio mėn., einančio prieš tarifinės kvotos laikotarpį, išleido į laisvą apyvartą pagal tarifines kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4195 ir 09.4182.

7.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies, importo pagal Naujosios Zelandijos kilmės sviestui taikomą tarifinę kvotą, kurios eilės numeris yra 09.4182, licencijos prašančio kiekvieno pareiškėjo licencijų paraiškos negali apimti mažiau kaip 20 tonų ir daugiau kaip 10 % kiekio, galimo naudoti per tarifinės kvotos laikotarpio dalį.

8.   Kiekis, kuriam taikomos tarifinės kvotos, kurių eilės numeriai yra 09.4195 ir 09.4182, ir apie kurį kompetentingos institucijos praneša Komisijai, turi būti suskirstytas pagal KN kodus.

51 straipsnis

Naujosios Zelandijos kilmės sviesto svorio ir riebumo stebėjimas

1.   Sviesto svorio ir riebumo stebėjimo taisyklės ir tokio stebėjimo rezultatai nustatyti XIV priedo 5 skyriaus (XIV.5) A.3 dalyje. Išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje deklaracijų kontrolė turi apimti XIV priede nustatytas patikras. Kai sviestas neatitinka sudėties reikalavimų, visam kiekiui, nurodytam atitinkamoje muitinės deklaracijoje, netaikomas lengvatinis muitų tarifas. Kai neatitikimų nustatoma priėmus išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją, muitinė taiko Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (51) I priede nustatytą importo muitą. Veiklos vykdytojas gali grąžinti su reikalavimų neatitinkančiu kiekiu susijusią licenciją, o licenciją išdavusi institucija tokiu atveju praneša, kad tas kiekis yra nepanaudotas, ir grąžina atitinkamą užstatą.

2.   Valstybės narės apie kiekvieną ketvirtį vykdomo stebėjimo rezultatus Komisijai pagal XIV priedo 5 skyriaus (XIV.5) A.3 dalį praneša iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos. Tame pranešime pateikiama tokia informacija:

a)

bendra informacija:

i)

sviesto gamintojo pavadinimas;

ii)

siuntos identifikavimo kodas;

iii)

siuntos dydis (kg);

iv)

patikrų data (diena / mėnuo / metai);

b)

svorio tikrinimas: atsitiktinio ėminio dydis (kartoninių dėžių skaičius);

c)

su vidurkiu susiję duomenys:

i)

kiekvienai kartoninei dėžei tenkančio grynojo svorio aritmetinis vidurkis (kg) (kaip nurodyta IMA 1 sertifikato 9 langelyje);

ii)

kartoninėse dėžėse esančių ėminių grynojo svorio aritmetinis vidurkis (kg);

iii)

duomenys apie tai, ar Sąjungoje nustatytas grynojo svorio aritmetinis vidurkis labai skiriasi nuo deklaruotos vertės (N = ne, Y = taip);

d)

su standartiniu nuokrypiu susiję duomenys:

i)

kiekvienai kartoninei dėžei tenkančio grynojo svorio standartinis nuokrypis (kg) (kaip nurodyta IMA 1 sertifikato 9 langelyje);

ii)

kartoninėse dėžėse esančių ėminių grynojo svorio standartinis nuokrypis (kg);

iii)

duomenys apie tai, ar Sąjungoje nustatytas grynojo svorio standartinis nuokrypis labai skiriasi nuo deklaruotos vertės (N = ne, Y = taip);

e)

riebumo tikrinimas;

f)

atsitiktinio ėminio dydis (kartoninių dėžių skaičius);

g)

su vidurkiu susiję duomenys:

i)

kartoninėse dėžėse esančių ėminių riebumo aritmetinis vidurkis (riebalų procentinė dalis);

ii)

duomenys apie tai, ar Sąjungoje nustatytas riebumo aritmetinis vidurkis viršija 84,4 % (N = ne, Y = taip).

52 straipsnis

Pieno produktams taikomos tarifinės kvotos, valdomos pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus

1.   Pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomos tarifinės kvotos nustatytos I priede.

2.   Importo pagal tas tarifines kvotas licencijos turi apimti bendrą grynąjį kiekį, nurodytą IMA 1 sertifikate.

53 straipsnis

Pieno produktų IMA 1 sertifikatas

1.   IMA 1 sertifikatai rengiami pagal XIV priede pateiktą pavyzdį. Tačiau 3 langelis, susijęs su pirkėju, ir 6 langelis, susijęs su paskirties šalimi, nepildomi.

Kiekviename IMA 1 sertifikate nurodomas jį išdavusios institucijos paskirtas serijos numeris. Parengiamas atskiras kiekvienos rūšies produktų, nurodytų IX priede, IMA 1 sertifikatas.

2.   Sertifikatas turi apimti bendrą produktų, kuriuos ketinama išvežti iš išduodančiosios šalies teritorijos, kiekį.

3.   IMA 1 sertifikatai galioja nuo jų išdavimo dienos iki aštunto mėnesio po jų išdavimo pabaigos. Jie galioja ne ilgiau kaip iki jų išdavimo metų gruodžio 31 d.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, nuo sausio 1 d. galiojantys IMA 1 sertifikatai gali būti išduoti nuo praėjusių metų lapkričio 1 d. Tačiau su jais susijusios importo licencijų paraiškos gali būti teikiamos tik nuo pirmos tarifinės kvotos laikotarpio dienos.

5.   Aplinkybės, kuriomis IMA 1 sertifikatai gali būti panaikinti, iš dalies pakeisti, pakeisti kitais arba ištaisyti, nustatytos XIV priede.

6.   IMA 1 sertifikato kopija, kurios autentiškumas yra tinkamai patvirtintas, kartu su atitinkama importo licencija ir produktais, kuriems šie dokumentai skirti, pateikiami importuojančios šalies muitinei tuo pat metu, kai pateikiama išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje deklaracija. Privaloma pateikti galiojantį IMA 1 sertifikatą, išskyrus force majeure atvejus.

54 straipsnis

IMA 1 sertifikatus išduodančios įstaigos

1.   IMA 1 sertifikatai galioja tik tada, kai juos tinkamai užpildo ir jų autentiškumą tinkamai patvirtina XIV priede nurodyta juos išduodanti institucija. Laikoma, kad IMA 1 sertifikatų autentiškumas patvirtintas tinkamai, kai juose yra nurodyta išdavimo data ir vieta, yra išdavusios institucijos antspaudas ir juos pasirašyti įgalioto asmens parašas.

2.   Išduodančiosios institucijos į XIV priedą įtraukiamos tik tuo atveju, jei:

a)

jas tokiomis pripažino eksportuojanti šalis;

b)

jos įsipareigoja Komisijos ir valstybių narių prašymu joms teikti visą informaciją, kurios gali prireikti sertifikatuose nurodytai informacijai įvertinti;

c)

jos įsipareigoja Komisijai nusiųsti kiekvieno IMA 1 sertifikato, kurio autentiškumas patvirtintas, kopiją ir nurodyti atitinkamą identifikacinį numerį ir bendrą kiekį, kurį tas sertifikatas apima, sertifikato išdavimo dieną arba ne vėliau kaip per septynias dienas nuo tos dienos, o atitinkamais atvejais taip pat pranešti apie kiekvieną panaikinimo, ištaisymo arba dalinio pakeitimo atvejį. Ta informacija teikiama naudojantis 72 straipsnio 8 dalyje nurodyta informacine sistema;

d)

kai produktams, kurių KN kodas yra 0406, skirtus IMA 1 sertifikatus išduodanti eksportuojanti šalis neturi prieigos prie 72 straipsnio 8 dalyje nurodytos informacinės sistemos, ji įsipareigoja Komisijai iki sausio 15 d. apie kiekvieną kvotą atskirai pranešti:

i)

bendrą IMA 1 sertifikatų, išduotų ankstesniems kvotos taikymo metams, skaičių, kiekvieno IMA 1 sertifikato identifikacinį numerį ir kiekį, kurį tas sertifikatas apima;

ii)

bendrą IMA 1 sertifikatų, išduotų atitinkamam tarifinės kvotos laikotarpiui, skaičių ir bendrą kiekį, kurį tie sertifikatai apima, ir

iii)

apie IMA 1 sertifikatų panaikinimą, ištaisymą ar dalinį pakeitimą arba IMA 1 sertifikatų kopijų išdavimą, kaip nustatyta XIV priede, ir visą atitinkamą su tuo susijusią informaciją.

3.   Kai išduodančioji institucija nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, ji išbraukiama iš XIV priedo.

2 skirsnis

Eksporto kvotos

55 straipsnis

Dominikos Respublikos leidžiama naudoti pieno miltelių eksporto kvota

1.   Atsižvelgiant į CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimą, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti ES kilmės pieno miltelių eksporto į Dominikos Respubliką tarifinę kvotą.

2.   Sąjungos eksportuotojams nustatoma 22 400 tonų kvota, taikoma visiems produktams, kurių KN kodai yra 0402 10, 0402 21 ir 0402 29.

3.   Kvotos laikotarpis prasideda liepos 1 d. ir trunka iki kitų metų birželio 30 d.

4.   Sąjungos eksportuotojai yra veiklos vykdytojai, kurių pavadinimas ir EORI kodas nurodyti atitinkamoje eksporto deklaracijoje. Jie Dominikos Respublikos kompetentingoms institucijoms dėl kiekvienos siuntos pateikia patvirtintą eksporto licencijos kopiją ir tinkamai patvirtintą eksporto deklaracijos kopiją.

5.   Eksporto licencijų paraiškos gali būti teikiamos dėl visų produktų, kurių KN kodai yra 0402 10, 0402 21 ir 0402 29 ir kurie buvo pagaminti tik Sąjungoje ir tik iš tik Sąjungoje pagaminto pieno. Pareiškėjai turi raštu pareikšti, kad šios sąlygos yra įvykdytos. Jie taip pat raštu įsipareigoja kompetentingų institucijų prašymu pateikti įrodymus, kad tos sąlygos įvykdytos. Kompetentingos institucijos pateiktus įrodymus gali patikrinti atlikdamos patikras vietoje.

56 straipsnis

Papildomos taisyklės, taikomos pieno miltelių, kurių kvotą Dominikos Respublika leidžia naudoti, eksporto licencijoms

1.   Licencijomis, išduotomis taikant kvotą, kurią Dominikos Respublika leidžia naudoti, turi būti įpareigojama eksportuoti į Dominikos Respubliką.

2.   Su licencija susijęs užstatas grąžinamas, kai pateikiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti įrodymai ir:

a)

atitinkamai elektroninio arba popierinio važtaraščio, vežimo į užjūrį važtaraščio arba orlaivio važtaraščio, kuris yra skirtas produktams, dėl kurių buvo pateikta muitinės eksporto deklaracija, ir kuriame nurodyta, kad galutinė paskirties vieta yra Dominikos Respublika, kopija arba

b)

atspausdinta elektroninė vežimo stebėjimo ir sekimo informacija, savarankiškai sugeneruota eksportuotojo, jeigu ją galima susieti su muitinės eksporto deklaracija, kurioje nurodyta, kad galutinė paskirties vieta yra Dominikos Respublika.

3.   Eksporto licencijos paraiškoje ir eksporto licencijoje nurodoma ši informacija:

a)

7 skiltyje kaip paskirties vieta nurodoma Dominikos Respublika; pažymimas tos skilties langelis „Taip“;

b)

20 skiltyje nurodoma:

„Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/761

Tarifinė kvota, nuo 20… m. liepos 1 d. iki 20... m. birželio 30 d. taikoma pieno milteliams pagal CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlį“.

57 straipsnis

Pieno miltelių eksporto kvotai, kurią leidžia naudoti Dominikos Respublika, taikytinas paskirstymo koeficientas

1.   Kai licencijų paraiškų pateikiama dėl didesnio kiekio nei galimas kiekis, Komisija apskaičiuoja paskirstymo koeficientą. Pritaikius paskirstymo koeficientą gauta suma suapvalinama iki artimiausio kilogramo.

2.   Kai pritaikius paskirstymo koeficientą vienam pareiškėjui tenka mažiau kaip 20 tonų, pareiškėjai gali atsiimti savo licencijų paraiškas. Tokiais atvejais pareiškėjai licencijas išduodančiai institucijai apie tai praneša per tris darbo dienas nuo dienos, kurią Komisija paskelbia paskirstymo koeficientą. Užstatas grąžinamas iš karto, kai gaunamas toks pranešimas.

3.   Licenciją išdavusi institucija Komisijai per 10 dienų nuo paskirstymo koeficiento paskelbimo praneša apie kiekį, dėl kurio licencijų paraiškos buvo atsiimtos, suskirstytą pagal produktų KN kodus.

58 straipsnis

Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamos naudoti sūrio eksporto kvotos

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti ES kilmės pieno produktų, kurių KN kodas yra 0406, eksporto į Jungtines Amerikos Valstijas tarifines kvotas.

Kiekvienos tarifinės kvotos dydis ir eksporto tarifinės kvotos laikotarpis yra nurodyti šio reglamento XIII priede.

59 straipsnis

Eksporto licencijos, išduodamos taikant Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamas naudoti sūrio eksporto kvotas

1.   Eksporto licencija pateikiama, kai produktai, kurių KN kodas yra 0406, kaip nustatyta XIII priede, eksportuojami į Jungtines Amerikos Valstijas pagal:

a)

papildomą kvotą pagal PPO sutartį dėl žemės ūkio;

b)

tarifines kvotas, pirmiausia numatytas vykstant Tokijo derybų ratui ir Jungtinių Valstijų suteiktas Austrijai, Suomijai ir Švedijai pagal Urugvajaus derybų rato XX sąrašą;

c)

tarifines kvotas, pirmiausia numatytas vykstant Urugvajaus derybų ratui ir Jungtinių Valstijų suteiktas Čekijai, Vengrijai, Lenkijai ir Slovakijai pagal Urugvajaus derybų rato XX sąrašą.

2.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio, eksporto licencijų paraiškos kompetentingoms institucijoms teikiamos metų, einančių prieš kvotos metus, kuriems paskirstomos eksporto licencijos, rugsėjo 1–10 d. Visos paraiškos valstybės narės licencijas išduodančiai institucijai pateikiamos vienu metu.

3.   Licencijų paraiškų ir licencijų 16 skiltyje nurodomas aštuonženklis KN kodas. Tačiau licencijos galioja ir bet kuriam kitam KN 0406 pozicijos kodui.

4.   Eksporto licencijų prašantys pareiškėjai pateikia įrodymus, kad jų paskirtasis importuotojas yra pareiškėjo patronuojamoji įmonė.

5.   Eksporto licencijų prašantys pareiškėjai paraiškose nurodo:

a)

produktų grupės, kuriai, remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų suderinto tarifų sąrašo 4 skyriaus 16–23 ir 25 papildomosiomis pastabomis, yra taikoma Jungtinių Valstijų kvota, pavadinimą;

b)

produktų pavadinimus pagal Jungtinių Amerikos Valstijų suderintą tarifų sąrašą;

c)

pareiškėjo paskirto importuotojo į Jungtines Amerikos Valstijas pavadinimą ir adresą.

6.   Eksporto licencijos paraiškoje ir eksporto licencijoje nurodoma ši informacija:

a)

7 skiltyje kaip paskirties vieta nurodomos Jungtinės Amerikos Valstijos; pažymimas tos skilties langelis „Taip“;

b)

20 skiltyje nurodoma:

i)

„eksportas į Jungtines Amerikos Valstijas;

ii)

xxxx kalendorinių metų kvota – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 58–63 straipsniai;

iii)

kvotos identifikavimo Nr. …;

iv)

galioja nuo xxxx m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.“;

c)

22 skiltyje įrašoma: „licencija galioja visiems KN 0406 pozicijai priskiriamiems produktams“.

7.   Dėl kiekvienos XIV priedo 5 skyriaus (XIV.5) B1 skirsnio 3 skiltyje nurodytos kvotos kiekvienas pareiškėjas gali pateikti vieną ar daugiau licencijų paraiškų, jeigu pagal vieną kvotą prašomas bendras kiekis neviršija tolesnėse pastraipose nustatyto didžiausio ribinio kiekio.

Šiuo tikslu, jeigu galimas naudoti tos pačios XIV priedo 5 skyriaus (XIV.5) B1 skirsnio 2 skiltyje nurodytos grupės produktų kiekis, nurodytas 4 skiltyje, padalijamas į Urugvajaus derybų rato kvotą ir Tokijo derybų rato kvotą, abi kvotos turi būti laikomos skirtingomis kvotomis.

Paraiškose dėl XIV priedo 5 skyrius (XIV.5) B1 skirsnio 3 skiltyje nurodytų „22-Tokijo“, „22-Urugvajaus“, „25-Tokijo“ ir „25-Urugvajaus“ kvotų bendras vieno pareiškėjo pagal vieną kvotą prašomas kiekis turi būti ne mažesnis kaip 10 tonų ir neviršyti galimo naudoti atitinkamos kvotos kiekio, nurodyto to priedo 4 skiltyje.

Paraiškose dėl kitų XIV priedo 5 skyrius (XIV.5) B1 skirsnio 3 skiltyje nurodytų kvotų bendras vieno pareiškėjo pagal vieną kvotą prašomas kiekis turi būti ne mažesnis kaip 10 tonų ir neviršyti 40 % galimo naudoti atitinkamos kvotos kiekio, nurodyto to priedo 4 skiltyje.

8.   Eksporto licencijų paraiškos teikiamos kartu su paskirtojo Jungtinių Amerikos Valstijų importuotojo deklaracija – joje nurodoma, kad importuotojas turi teisę importuoti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų taisykles dėl pieno produktų importo pagal tarifines kvotas licencijų, nustatytas Federalinių teisės aktų kodekso 7 antraštinės dalies A paantraštės 6 dalyje.

9.   Informacija apie Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamas naudoti kvotas pateikiama kartu su eksporto licencijos paraiška ir remiantis XIV priede nustatytu pavyzdžiu.

10.   Nukrypstant nuo šio reglamento 11 straipsnio, eksporto licencijos išduodamos iki prieš kvotos metus einančių metų gruodžio 15 d. kiekiui, kuriam jos skirtos, eksportuoti.

60 straipsnis

Užstato, pateikto taikant Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamas naudoti sūrio eksporto kvotas, grąžinimas

Su licencija susijęs užstatas grąžinamas, kai pateikiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti įrodymai ir:

a)

atitinkamai elektroninio arba popierinio važtaraščio, vežimo į užjūrį važtaraščio arba orlaivio važtaraščio, kuris yra skirtas produktams, dėl kurių buvo pateikta muitinės eksporto deklaracija, ir kuriame nurodyta, kad galutinė paskirties vieta yra Jungtinės Amerikos Valstijos, kopija arba

b)

atspausdinta elektroninė vežimo stebėjimo ir sekimo informacija, savarankiškai sugeneruota eksportuotojo, jeigu ją galima susieti su muitinės eksporto deklaracija, kurioje nurodyta, kad galutinė paskirties vieta yra Jungtinės Amerikos Valstijos.

61 straipsnis

Pranešimai, susiję su Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamomis naudoti sūrio eksporto kvotomis

1.   Iki kiekvienų metų rugsėjo 18 d. valstybės narės Komisijai praneša apie paraiškas, pateiktas dėl kiekvienos Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamos naudoti sūrio kvotos. Turi būti pranešama ir apie tai, kad paraiškų nepateikta.

2.   Pranešime apie kiekvieną kvotą nurodoma:

a)

pareiškėjų sąrašas, kuriame nurodyti jų pavadinimai, adresai ir EORI kodai;

b)

kiekvieno pareiškėjo prašomas kiekis, suskirstytas pagal KN kodus ir pagal Jungtinių Amerikos Valstijų suderintų tarifų sąrašo kodus;

c)

pareiškėjo paskirto importuotojo pavadinimas, adresas ir registracijos numeris.

3.   Iki kiekvienų metų sausio 15 d. valstybės narės Komisijai praneša apie kiekį, kuriam skirtos licencijos, suskirstytą pagal KN kodus.

62 straipsnis

Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamoms naudoti sūrio eksporto kvotoms taikomas paskirstymo koeficientas

1.   Nukrypstant nuo 10 straipsnio, kai eksporto pagal kvotą licencijų paraiškose prašomas kiekis viršija atitinkamais metais galimą kiekį, Komisija iki spalio 31 d. apskaičiuoja ir paskelbia paskirstymo koeficientą. Prireikus gali būti taikomas didesnis nei 100 % paskirstymo koeficientas.

2.   Kai pritaikius paskirstymo koeficientą vienam pareiškėjui pagal vieną kvotą paskiriamas mažesnis nei 10 tonų kiekis, pareiškėjas gali atsiimti licencijos paraišką. Tokiais atvejais pareiškėjas licencijas išduodančiai institucijai apie tai praneša per tris darbo dienas nuo dienos, kurią Komisija paskelbia paskirstymo koeficientą.

3.   Kompetentinga institucija Komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo paskirstymo koeficiento paskelbimo praneša apie kiekį, dėl kurio licencijų paraiškos buvo atsiimtos, suskirstytą pagal KN kodus.

4.   Jeigu eksporto licencijų paraiškose prašomas kiekis neviršija atitinkamais metais galimo naudoti kiekio, Komisija likusį kiekį paskirsto pareiškėjams proporcingai jų prašomam kiekiui, nustačiusi paskirstymo koeficientą. Pritaikius paskirstymo koeficientą gauta suma suapvalinama iki artimiausio kilogramo. Tokiu atveju veiklos vykdytojai per savaitę nuo paskirstymo koeficiento paskelbimo atitinkamų valstybių narių licencijas išduodančioms institucijoms praneša apie papildomą kiekį, kurį jie sutinka priimti. Pateiktinas užstatas atitinkamai padidinamas.

5.   Kompetentinga institucija per dvi savaites nuo paskirstymo koeficiento paskelbimo Komisijai praneša apie papildomą kiekį, kurį veiklos vykdytojai sutiko priimti, suskirstytą pagal KN kodus.

63 straipsnis

Paskirtieji sūrio, kurio eksporto kvotas Jungtinės Amerikos Valstijos leidžia naudoti, importuotojai

1.   Komisija Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingoms institucijoms praneša paskirtųjų importuotojų pavadinimus ir paskirstytą kiekį.

2.   Jei paskirtajam importuotojui nesuteikta atitinkamo kiekio importo licencija, esant aplinkybėms, kuriomis nekyla abejonių dėl veiklos vykdytojo, teikiančio atitikties reikalavimams deklaraciją pagal JAV Žemės ūkio departamento (USDA) taisykles dėl pieno produktų tarifinės kvotos importo licencijų, nustatytas Federalinių teisės aktų kodekso 7 antraštinės dalies A paantraštės 6 dalyje, sąžiningumo, licencijas išduodanti institucija veiklos vykdytojui gali leisti paskirti kitą importuotoją, įtrauktą į USDA patvirtintų importuotojų sąrašą, pateiktą pagal 1 dalį.

3.   Licencijas išduodanti institucija Komisijai kuo greičiau praneša apie paskirtojo importuotojo pasikeitimą, o Komisija apie tai praneša Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingoms institucijoms.

64 straipsnis

Eksportas pagal Kanados leidžiamą naudoti sūrio kvotą

1.   Remiantis Susitarimu dėl Europos bendrijos ir Kanados derybų užbaigimo pagal XXIV:6 straipsnį ir atsižvelgiant į su tuo susitarimu susijusį pasikeitimą laiškais, kaip patvirtinta Tarybos sprendimu 95/591/EB (52), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti sūrio eksporto į Kanadą tarifinę kvotą.

Produktų, kuriems taikoma ta tarifinė kvota, kiekis ir tos tarifinės kvotos laikotarpis yra nurodyti šio reglamento XIII priede.

2.   Eksportuojant sūrį į Kanadą pagal tą kvotą reikalaujama eksporto licencijos, kaip nustatyta XIII priede.

3.   Licencijų paraiškos yra priimtinos tik tada, kai pareiškėjai raštu pareiškia, kad visos žaliavos, priskiriamos Kombinuotosios nomenklatūros 4 skirsniui ir naudojamos gaminant jų paraiškose nurodytus produktus, yra pagamintos tik Sąjungoje ir tik iš joje pagaminto pieno. Pareiškėjai taip pat raštu įsipareigoja kompetentingų institucijų prašymu pateikti įrodymus, kad tos sąlygos įvykdytos. Kompetentingos institucijos tuos įrodymus gali patikrinti atlikdamos patikras vietoje.

4.   Eksporto licencijos paraiškoje ir eksporto licencijoje nurodoma ši informacija:

a)

7 skiltyje kaip paskirties vieta nurodoma Kanada; pažymimas tos skilties langelis „Taip“;

b)

15 skiltyje įrašomas šešiaženklis kodas, kuriuo žymimi produktai, kurių KN kodai yra 0406 10, 0406 20, 0406 30 ir 0406 40, ir aštuonženklis kodas, kuriuo žymimi produktai, kurių KN kodas yra 0406 90. 15 skiltyje galima nurodyti ne daugiau kaip šešis taip aprašytus produktus;

c)

16 skiltyje įrašomas aštuonženklis KN kodas ir kiekvieno 15 skiltyje nurodyto produkto kiekis kilogramais. Licencija galioja tik taip aprašytiems produktams ir kiekiams;

d)

17 ir 18 skiltyse įrašomas bendras 16 skiltyje nurodytų produktų kiekis;

e)

20 skiltyje atitinkamai daromas vienas iš šių įrašų:

i)

„Sūriai, skirti tiesiogiai eksportuoti į Kanadą. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 64 straipsnis – xxxx kalendorinių metų kvota“;

ii)

„Sūriai, skirti eksportuoti į Kanadą tiesiogiai arba per Niujorką. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 64 straipsnis – xxxx kalendorinių metų kvota“.

Kai sūris vežamas į Kanadą per trečiąsias šalis, pastarosios nurodomos vietoje Niujorko arba kartu su nuoroda į Niujorką;

f)

22 skiltyje įrašoma: „be eksporto grąžinamosios išmokos“.

5.   Teikdamas importo licencijos paraišką nominalus eksporto licencijos turėtojas kompetentingai Kanados institucijai pateikia eksporto licencijos originalą arba patvirtintą eksporto licencijos kopiją.

8 SKYRIUS

Kiauliena

65 straipsnis

Tarifinės kvotos

Remiantis Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimu pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, patvirtintu Sprendimu 2006/333/EB, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti kiaulienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Produktų, kuriems taikoma kiekviena tarifinė kvota, kiekis, importo tarifinės kvotos eilės numeris ir jos laikotarpis bei to laikotarpio dalys yra nurodyti šio reglamento X priede.

66 straipsnis

Kanados kilmės produktams taikomos tarifinės kvotos

1.   Teisė Kanados kilmės kiaulieną Sąjungoje išleisti į laisvą apyvartą suteikiama pateikus kilmės deklaraciją. Kilmės deklaracija surašoma sąskaitoje faktūroje arba bet kuriame kitame komerciniame dokumente, kuriame kilmės statusą turintis produktas aprašomas pakankamai išsamiai, kad jį būtų galima identifikuoti. Kilmės deklaracijos tekstas yra nustatytas Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo protokolo dėl kilmės taisyklių ir kilmės procedūrų 2priede.

2.   Produktų, kurių tarifinės kvotos eilės numeris yra 09.4282, svoriui perskaičiuoti į skerdenų svorio ekvivalentą taikomi XVI priedo B dalyje nustatyti perskaičiavimo koeficientai.

3.   Importo licencijų paraiškos teikiamos per pirmąsias septynias antro mėnesio, einančio prieš kiekvieną šio reglamento X priede nurodytą kvotos laikotarpio dalį, dienas.

4.   Kai pasibaigus pirmam paraiškų teikimo laikotarpiui per tam tikrą kvotos laikotarpio dalį lieka galimo naudoti kiekio, reikalavimus atitinkantys pareiškėjai per kitus du paraiškų teikimo laikotarpius gali teikti naujas importo licencijų paraiškas pagal šio reglamento 6 straipsnį. Tokiais atvejais maisto tvarkymo subjektai, kurių įmonės patvirtintos pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnį, paraiškas gali teikti neteikdami prekybos įrodymo.

5.   Importo licencijos išduodamos nuo mėnesio, kurį pateiktos paraiškos, 23 d. iki to mėnesio pabaigos.

6.   Importo licencijos galioja 5 mėnesius nuo jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 7 straipsnyje, arba nuo kvotos laikotarpio dalies, kuriai importo licencijos išduotos, pradžios dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė. Tačiau importo licencija nustoja galioti ne vėliau kaip gruodžio 31 d.

7.   Pagal licencijas nepanaudotą kiekį licencijų turėtojai gali grąžinti iki licencijos galiojimo pabaigos, bet ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos. Kiekvienas licencijos turėtojas gali grąžinti iki 30 % jo individualioje licencijoje nurodyto kiekio.

8.   Kai dalis licencijoje nurodyto kiekio grąžinama pagal 7 dalį, grąžinama 60 % atitinkamo užstato.

9 SKYRIUS

Kiaušiniai

67 straipsnis

Tarifinės kvotos

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Sprendimu 94/800/EB, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti kiaušinių sektoriaus produktų ir kiaušinių albuminų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Produktų, kuriems taikoma kiekviena tarifinė kvota, kiekis, importo tarifinės kvotos eilės numeris ir jos laikotarpis bei to laikotarpio dalys yra nurodyti šio reglamento XI priede.

68 straipsnis

Svorio perskaičiavimas

1.   Taikant šį reglamentą, svoris perskaičiuojamas į kiaušinių su lukštu ekvivalentą pagal šio reglamento XVI priedo A dalyje nustatytas standartines išeigos normas. Standartinės išeigos normos taikomos tik nesugadintoms, nesuklastotoms ir gerai perkamoms importuotoms prekėms, kurių kokybė atitinka standartinę kokybę, nustatytą Sąjungos teisės aktuose, jeigu kompensaciniai produktai nėra gaunami specialiais perdirbimo būdais, kad atitiktų konkrečius kokybės reikalavimus.

2.   Referencinis kiekis koreguojamas taikant šio reglamento XVI priedo A dalyje nustatytus perskaičiavimo koeficientus.

3.   Įgyvendinant šį reglamentą pieno albuminų svoris perskaičiuojamas į kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentą taikant šio reglamento XVI priedo A dalyje nustatytus perskaičiavimo principus ir standartinę 7,00 išeigos normą džiovintiems pieno albuminams (KN kodas 3502 20 91) bei standartinę 53,00 išeigos normą kitiems pieno albuminams (KN kodas 3502 20 99).

4.   Taikant tarifines kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4275, 09.4401 ir 09.4402, išduodamų licencijų paraiškose bendras kiekis perskaičiuojamas į kiaušinių su lukštu ekvivalentą.

5.   Kiekiai, apie kuriuos Komisijai pranešama pagal šį reglamentą, nurodomi:

a)

kiaušinių su lukštu ekvivalento kilogramais, kai kvotų eilės numeriai yra 09.4275, 09.4401 ir 09.4402;

b)

produkto svorio kilogramais, kai kvotos eilės numeris yra 09.4276.

10 SKYRIUS

Paukštiena

69 straipsnis

Tarifinės kvotos

Remiantis Europos bendrijos ir atitinkamai Argentinos, Brazilijos, Kanados, Lenkijos, Švedijos bei Urugvajaus susitarimais dėl tam tikrų sėklų aliejaus sudarymo protokolo forma pagal Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį, patvirtintais Tarybos sprendimu 94/87/EB (53), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti paukštienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu ir patvirtintas Sprendimu 94/800/EB, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti paukštienos produktų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos bendrijos ir Izraelio valstybės susitarimu pasikeičiant raštais dėl abipusio priemonių liberalizavimo ir EB-Izraelio asociacijos susitarimo 1 ir 2 protokolų pakeitimo, patvirtintu Tarybos sprendimu 2003/917/EB (54), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti paukštienos produktų importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimu pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, patvirtintu Sprendimu 2006/333/EB, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti paukštienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bei Europos bendrijos ir Tailando Karalystės susitarimais suderintųjų protokolų forma dėl paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį, patvirtintais Tarybos sprendimu 2007/360/EB (55), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti paukštienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Remiantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, kiek tai susiję su jo III antraštine dalimi (išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius), IV, V, VI bei VII antraštinėmis dalimis ir susijusiais priedais bei protokolais, patvirtintu Tarybos sprendimu 2014/668/ES (56), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti paukštienos importo į Sąjungą tarifines kvotas.

Produktų, kuriems taikoma kiekviena tarifinė kvota, kiekis, importo tarifinės kvotos eilės numeris ir jos laikotarpis bei to laikotarpio dalys yra nurodyti šio reglamento XII priede.

11 SKYRIUS

Šunų ir kačių ėdalas

70 straipsnis

Šunų ir kačių maisto, kurio KN kodas yra 2309 10 90 ir kuriam Šveicarijoje gali būti taikoma speciali importo tvarka, eksporto licencijos

1.   Atsižvelgiant į nuolaidas, padarytas Pasaulio prekybos organizacijos lygmeniu, vykstant Urugvajaus derybų ratui (57), šiame reglamente nustatytomis sąlygomis leidžiama pradėti naudoti ES kilmės šunų ir kačių ėdalo eksporto į Šveicariją tarifinę kvotą.

Produktų, kuriems taikoma ta eksporto tarifinė kvota, kiekis ir eksporto tarifinės kvotos laikotarpis yra nurodyti šio reglamento XIII priede.

2.   Licencijų paraiškos yra priimtinos tik tada, kai pareiškėjai raštu pareiškia, kad visos žaliavos, naudojamos gaminant jų paraiškose nurodytus produktus, yra pagamintos tik Sąjungoje. Pareiškėjai raštu įsipareigoja kompetentingų institucijų prašymu pateikti įrodymus, kad tos sąlygos įvykdytos, ir, kai taikytina, sutinka, kad tos institucijos patikrintų sąskaitas ir sąlygas, kuriomis atitinkami produktai gaminami. Jei pareiškėjas nėra šių produktų gamintojas, jis pateikia panašų pareiškimą ir jo paraišką papildantį gamintojo įsipareigojimą.

3.   Nukrypstant nuo 71 straipsnio 1 dalies, eksporto licencija AGREX gali būti pakeista sąskaita faktūra arba bet kuriuo kitu komerciniu dokumentu, kuriame kilmės statusą turintis produktas aprašomas pakankamai išsamiai, kad jį būtų galima identifikuoti.

12 SKYRIUS

Tam tikroms 6, 7 ir 11 skyriuose nurodytoms tarifinėms kvotoms taikomos bendros taisyklės

71 straipsnis

Eksporto tarifinėms kvotoms, kurios valdomos trečiųjų šalių ir kurioms taikomos specialiosios ES taisyklės, taikomos taisyklės

1.   Eksportuojant produktus, kuriems taikomos trečiųjų šalių valdomos eksporto tarifinės kvotos, pateikiama eksporto licencija AGREX, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priede.

2.   Taikant tas tarifines kvotas išduodamų licencijų paraiškos yra priimtinos, tik kai įvykdomos 64 straipsnio 3 dalyje ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos.

3.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 ir 2 dalių, veiklos vykdytojai gali pateikti daugiau kaip vieną licencijos paraišką per mėnesį, o licencijų paraiškos gali būti teikiamos bet kurią dieną, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/1239 3 straipsnį.

4.   Kai pateikiamos priimtinos paraiškos, licencijos išduodamos nedelsiant.

5.   Atitinkamos Šalies prašymu išduodama patvirtintos licencijos patvirtinta kopija.

6.   Eksporto licencijos gali būti naudojamos tik vienai eksporto deklaracijai pateikti. Kai eksporto deklaracija priimama, licencijos laikomos išnaudotomis.

7.   16 straipsnis netaikomas trečiųjų šalių valdomoms eksporto tarifinėms kvotoms.

72 straipsnis

Importo tarifinėms kvotoms, valdomoms pagal eksportuojančių šalių išduotus dokumentus, taikytinos specialiosios taisyklės

1.   Kai importo tarifinė kvota valdoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 187 straipsnio b punkto iii papunktį, eksportuojančios šalies išduotas dokumentas turi būti:

a)

autentiškumo sertifikatas galvijienos sektoriuje;

b)

įvežimo kontrolės tvarkos forma (IMA 1) pieno ir pieno produktų sektoriuje.

2.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 ir 2 dalių, veiklos vykdytojai gali pateikti daugiau kaip vieną licencijos paraišką per mėnesį, o licencijų paraiškos gali būti teikiamos bet kurią dieną, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/1239 3 straipsnį.

3.   Veiklos vykdytojai importo valstybės narės licencijas išduodančiai institucijai kartu su savo importo licencijos paraiška pateikia autentiškumo sertifikato arba IMA 1 sertifikato originalą, išskyrus tuo atveju, kai taikomos 49 ir 50 straipsniuose nurodytos tarifinės kvotos. Licenciją išduodančiai institucijai pareikalavus, veiklos vykdytojas taip pat pateikia autentiškumo sertifikato arba IMA 1 sertifikato kopiją. Paraiška teikiama per autentiškumo sertifikato arba IMA 1 sertifikato galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip paskutinę atitinkamo tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

4.   Licencijas išduodanti institucija tikrina, ar autentiškumo sertifikate pateikta informacija atitinka informaciją, kurią ji gavo iš Komisijos. Jeigu informacija atitinka ir jeigu Komisija nenurodo kitaip, licencijas išduodanti institucija importo licencijas išduoda nedelsdama ir ne vėliau kaip per šešias kalendorines dienas nuo paraiškos, kuri pateikta kartu su autentiškumo sertifikatu arba IMA 1 sertifikatu, gavimo dienos.

5.   Naudojantis vienu autentiškumo sertifikatu arba IMA 1 sertifikatu išduodama tik viena importo licencija.

6.   Licenciją išduodanti institucija ant autentiškumo sertifikato arba IMA 1 sertifikato arba ant jų kopijų nurodo licencijos numerį ir kiekį, kuriam importuoti tas dokumentas buvo naudotas. Kiekis nurodomas suapvalintais sveikais skaičiais. Autentiškumo sertifikatą arba IMA 1 sertifikatą pasilieka licencijas išduodanti institucija. Kopija grąžinama pareiškėjui, kad šis ją galėtų naudoti muitinės procedūroms įforminti, kai tai nurodyta šio reglamento III antraštinėje dalyje.

7.   Komisija gali pareikalauti, kad trečioji šalis prireikus leistų Komisijos atstovams toje trečiojoje šalyje atlikti patikras vietoje. Tos patikros atliekamos kartu su atitinkamos trečiosios šalies kompetentingomis institucijomis.

8.   Eksportuojanti šalis, išdavusi vieną arba kelis autentiškumo sertifikatus arba IMA 1 sertifikatus, apie tų dokumentų išdavimą nedelsdama praneša Komisijai. Komisija ir eksportuojanti šalis dokumentais ir informacija keičiasi naudodamosi pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185 Komisijos sukurta informacine sistema. Trečiajai šaliai pareikalavus, dokumentais gali būti toliau keičiamasi įprastomis priemonėmis, ir tokiu atveju importo licencija nominaliam turėtojui išduodama tik tada, kai pateikiamas eksportuojančios šalies dokumento originalas.

9.   Komisija valstybių narių licencijas išduodančioms institucijoms ir muitinėms pateikia antspaudo, kurį eksporto šalies išduodančioji institucija naudoja išduodama autentiškumo sertifikatą, pavyzdžius. Pasirašyti autentiškumo sertifikatą įgaliotų asmenų vardai, pavardės ir parašai, eksportuojančių šalių institucijų perduoti Komisijai, taip pat turi būti prieinami valstybių narių licencijas išduodančioms institucijoms ir muitinėms. Prieiga prie Prekių pavyzdžių valdymo sistemos (angl. Specimen Management System, SMS) duomenų bazės, kurioje laikoma ši informacija, suteikiama tik įgaliotiesiems asmenims, o valstybės narės prie jos galės prisijungti naudodamosi informacine sistema, sukurta pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 57 ir 58 straipsnius.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

73 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas 2021 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedantiems tarifinių kvotų laikotarpiams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  OL L 150, 2014 5 20, p. 1.

(4)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(5)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 (OL L 206, 2016 7 30, p. 1).

(6)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 44).

(7)  Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (1986–1994) – Annex 1Annex 1AAgreement on Import Licensing Procedures (WTO-GATT 1994) (Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus ratas (1986–1994 m.), 1 priedo 1A priedas „Susitarimas dėl importo licencijos išdavimo tvarkos“) (OL L 336, 1994 12 23, p. 151).

(8)  Bali Ministerial Decision on Tariff Rate Quota Administration WT/MIN(13)/39 – WT/L/914 (Balyje priimtas ministrų sprendimas dėl tarifinių kvotų administravimo), 2013 m. gruodžio 11 d.

(9)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(10)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(11)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(12)  

Bulgarų kalba: „Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18“.

Ispanų kalba: „Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18“.

Čekų kalba: „Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18“.

Danų kalba: „Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18“.

Vokiečių kalba: „Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge“.

Estų kalba: „Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär“.

Graikų kalba: „Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18“.

Anglų kalba: „In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18“.

Prancūzų kalba: „Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18“.

Kroatų kalba: „stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18“.

Italų kalba: „Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18“.

Latvių kalba: „Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam“.

Lietuvių kalba: „muitas, taikomas 17 ir 18 skiltyse nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams“.

Vengrų kalba: „A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel“.

Maltiečių kalba: „Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18“.

Nyderlandų kalba: „Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid“.

Lenkų kalba: „stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18“.

Portugalų kalba: „Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas secções 17 e 18“.

Rumunų kalba: „Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18“.

Slovakų kalba: „Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18“.

Slovėnų kalba: „Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18“.

Suomių kalba: „17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli“.

Švedų kalba: „Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18“.

(13)  

Bulgarų kalba: „Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага“.

Ispanų kalba: „No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71“.

Čekų kalba: „Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije“.

Danų kalba: „Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse“.

Vokiečių kalba: „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung“.

Estų kalba: „Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata“.

Graikų kalba: „Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται“.

Anglų kalba: „Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply“.

Prancūzų kalba: „L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 ne s’applique pas“.

Kroatų kalba: „Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje“.

Italų kalba: „L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica“.

Latvių kalba: „Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro“.

Lietuvių kalba: „Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma“.

Vengrų kalba: „Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni“.

Maltiečių kalba: „L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika“.

Nyderlandų kalba: „Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing“.

Lenkų kalba: „Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania“.

Portugalų kalba: „O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 não é aplicável“.

Rumunų kalba: „Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică“.

Slovakų kalba: „Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje“.

Slovėnų kalba: „Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja“.

Suomių kalba: „Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta“.

Švedų kalba: „Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 skall inte tillämpas“.

(14)  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).

(15)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (OL L 171, 2017 7 4, p. 100).

(16)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL L 171, 2017 7 4, p. 113).

(17)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

(18)  2006 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas 2006/333/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo (OL L 124, 2006 5 11, p. 13).

(19)  2007 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimas 2007/444/EB dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal GATT XXIV straipsnio 6 dalį sudarymo (OL L 169, 2007 6 29, p. 53).

(20)  2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje (OL L 187, 2010 7 21, p. 5).

(21)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 71).

(22)  OL L 11, 2017 1 14, p. 23.

(23)  1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (OL L 146, 1996 6 20, p. 1).

(24)  1996 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas 96/317/EB dėl išvados apie konsultacijų su Tailandu pagal GATT XXIII straipsnį rezultatus (OL L 122, 1996 5 22, p. 15).

(25)  2004 m. vasario 23 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2004/239/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimo sudarymo (OL L 84, 2004 3 20, p. 1).

(26)  2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos sprendimas 2009/330/EB dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo (OL L 107, 2009 4 28, p. 1).

(27)  2013 m. liepos 22 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2013/490/ES, Euratomas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo (OL L 278, 2013 10 18, p. 14).

(28)  2016 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/75 dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo (OL L 12, 2017 1 17, p. 1).

(29)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(30)  1998 m. sausio 26 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 98/238/EB, EAPB dėl Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Tuniso Respublikos asociaciją, sudarymo (OL L 97, 1998 3 30, p. 1).

(31)  2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas 2001/404/EB dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant raštais sudarymo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl lengvatų česnakams, numatytų CXL priede, pridėtame prie GATT, pakeitimo (OL L 142, 2001 5 29, p. 7).

(32)  2006 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas 2006/398/EB dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo (OL L 154, 2006 6 8, p. 22).

(33)  2016 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1885 dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (OL L 291, 2016 10 26, p. 7).

(34)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(35)  2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2002/309/EB, Euratomas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (OL L 114, 2002 4 30, p. 1).

(36)  2008 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/474/EB dėl Europos bendrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų pasirašymo ir sudarymo (OL L 169, 2008 6 30, p. 10).

(37)  2008 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas 2010/36/EB dėl Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų pasirašymo ir sudarymo (OL L 28, 2010 1 30, p. 1).

(38)  2010 m. kovo 29 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2010/224/ES, Euratomas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo (OL L 108, 2010 4 29, p. 1).

(39)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(40)  2016 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/342 dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (OL L 71, 2016 3 16, p. 1).

(41)  2005 m. vasario 28 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2005/269/EB, Euratomas dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, sudarymo (OL L 84, 2005 4 2, p. 19).

(42)  2006 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas 2006/106/EB dėl Europos Bendrijos ir Australijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo (OL L 47, 2006 2 17, p. 52).

(43)  2016 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/38 dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) laikino taikymo (OL L 11, 2017 1 14, p. 1080).

(44)  2017 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1247 dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius (OL L 181, 2017 7 12, p. 1).

(45)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(46)  1998 m. vasario 25 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr 1/98 dėl prekybos žemės ūkio produktais tvarkos 1 protokolas dėl lengvatinio režimo, taikytino į Bendriją importuojant Turkijos kilmės žemės ūkio produktus, 2 protokolas dėl lengvatinio režimo, taikytino į Turkiją importuojant Bendrijos kilmės žemės ūkio produktus, 3 protokolas dėl kilmės taisyklių, bendra deklaracija dėl San Marino Respublikos ir bendra deklaracija (OL L 86, 1998 3 20, p. 1).

(47)  1999 m. liepos 29 d. Tarybos sprendimas 1999/753/EB dėl Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo dėl prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo laikinojo taikymo (OL L 311, 1999 12 4, p. 1).

(48)  2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas 2011/818/ES dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiekto pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį, sudarymo (OL L 327, 2011 12 9, p. 1).

(49)  2008 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimas 2008/805/EB dėl CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo (OL L 289, 2008 10 30, p. 1).

(50)  2017 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1913 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo (OL L 274, 2017 10 24, p. 57).

(51)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(52)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 95/591/EB dėl derybų su tam tikromis trečiosiomis šalimis pagal GATT XXIV:6 straipsnį užbaigimo rezultatų ir kitų susijusių klausimų (Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada) (OL L 334, 1995 12 30, p. 25).

(53)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 94/87/EB dėl Europos bendrijos ir atitinkamai Argentinos, Brazilijos, Kanados, Lenkijos, Švedijos bei Urugvajaus susitarimų dėl tam tikrų sėklų aliejaus sudarymo protokolo forma pagal Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį (OL L 47, 1994 2 18, p. 1).

(54)  2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2003/917/EB dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės susitarimo pasikeičiant raštais sudarymo dėl abipusio priemonių liberalizavimo ir EB-Izraelio asociacijos susitarimo 1 ir 2 protokolų pakeitimo (OL L 346, 2003 12 31, p. 65).

(55)  2007 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2007/360/EB dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bei Europos bendrijos ir Tailando Karalystės susitarimų suderintųjų protokolų forma dėl paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį sudarymo (OL L 138, 2007 5 30, p. 10).

(56)  2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/668/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo, kiek tai susiję su jo III antraštine dalimi (išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius), IV, V, VI bei VII antraštinėmis dalimis ir susijusiais priedais bei protokolais (OL L 278, 2014 9 20, p. 1).

(57)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).


I PRIEDAS

Leidžiamų naudoti tarifinių kvotų ir vykdytinų reikalavimų sąrašas

Tarifinės kvotos numeris/aprašymas

Sektorius

Kvotos rūšis

Valdymo metodas

Reikalavimas įrodyti referencinį kiekį, nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnyje

Reikalavimas pateikti prekybos įrodymą, nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 8 straipsnyje

Licencijos galiojimo pabaigos data

Išankstinė privaloma veiklos vykdytojų registracija elektroninėje sistemoje, nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 13 straipsnyje

09.4123

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4124

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4125

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4131

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4133

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4306

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4307

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4308

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4120

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

Pagal šio reglamento 26 straipsnį

Ne

09.4121

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

Pagal šio reglamento 26 straipsnį

Ne

09.4122

Javai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

Pagal šio reglamento 26 straipsnį

Ne

09.4112

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4116

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4117

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4118

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4119

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4127

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4128

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4129

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4130

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4138

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4148

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4149

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4150

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4153

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4154

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4166

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4168

Ryžiai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4317

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4318

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4319

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4320

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4321

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4324

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4325

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4326

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4327

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4329

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4330

Cukrus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4032

Alyvuogių aliejus

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4099

Vaisiai ir daržovės

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4104

Vaisiai ir daržovės

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

 

Ne

09.4285

Vaisiai ir daržovės

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4287

Vaisiai ir daržovės

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4284

Vaisiai ir daržovės

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4286

Vaisiai ir daržovės

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4001

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4202

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4003

Galvijiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4004

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4181

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4198

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4199

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4200

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4002

Galvijiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4270

Galvijiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4280

Galvijiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4281

Galvijiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4450

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4451

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4452

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4453

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4454

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4455

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4504

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4505

Galvijiena

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4155

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4179

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4182

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4195

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4225

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4226

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4227

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4228

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4229

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4514

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4515

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4521

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4522

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: eksportuojančios šalies išduoti dokumentai

Ne

Ne

 

Ne

09.4595

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4600

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4601

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4602

Pienas ir pieno produktai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiama naudoti sūrio kvota

Pienas ir pieno produktai

Eksportas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

Dominikos Respublikos leidžiama naudoti pieno miltelių kvota

Pienas ir pieno produktai

Eksportas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

Kanados leidžiama naudoti sūrio kvota

Pienas ir pieno produktai

Eksportas

Trečioji šalis

Ne

Ne

Gruodžio 31 d.

Ne

09.4038

Kiauliena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4170

Kiauliena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4271

Kiauliena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4272

Kiauliena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4282

Kiauliena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4275

Kiaušiniai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4276

Kiaušiniai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4401

Kiaušiniai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4402

Kiaušiniai

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4067

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4068

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4069

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4070

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4092

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4169

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4211

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4212

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4213

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4214

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4215

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4216

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4217

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4218

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4251

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4252

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4253

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4254

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4255

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4256

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4257

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4258

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4259

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4260

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4263

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4264

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4265

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4266

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4267

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Ne

 

Ne

09.4268

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4269

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4273

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4274

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Ne

09.4283

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Ne

Taip

 

Ne

09.4410

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4411

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4412

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4420

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

09.4422

Paukštiena

Importas

ES: vienalaikio nagrinėjimo

Taip

Tik tada, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 9 straipsnio 9 dalis

Iki tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos

Taip

Į Šveicariją eksportuojamas šunų ir kačių ėdalas

Šunų ir kačių ėdalas

Eksportas

Trečioji šalis

Ne

Ne

Gruodžio 31 d.

Ne


II PRIEDAS

Javų sektoriaus tarifinės kvotos

Eilės numeris

09.4123

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarytas Tarybos sprendimu 2006/333/EB

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Paprastieji kviečiai, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 642/2010 II priede

Kilmė

Jungtinės Amerikos Valstijos

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg)

572 000 000 kg

KN kodai

Ex10019900

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

12 EUR už 1 000 kg

Prekybos įrodymas

Ne

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4124

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS), ES laikinai taikomas pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/38

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinę kvotą leidžiama naudoti nuo 2017 iki 2023 m.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Paprastieji kviečiai, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 642/2010 II priede

Kilmė

Kanada

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal šio reglamento 20 straipsnį

Kiekis (kg)

Nuo 2017 iki 2023 m.: 100 000 000 kg

KN kodai

Ex10019900

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Ne

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4125

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarytas Tarybos sprendimu 2006/333/EB

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Paprastieji kviečiai, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 642/2010 II priede

Kilmė

Trečiosios šalys, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg)

2 371 600 000 kg, padalyta taip:

 

1 185 800 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

1 185 800 000 kg laikotarpio daliai nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

Ex10019900

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

12 EUR už 1 000 kg

Prekybos įrodymas

Ne

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4131

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarytas Tarybos sprendimu 2006/333/EB

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Kukurūzai

Kilmės šalis

Erga omnes

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

277 988 000 kg, padalyta taip:

 

138 994 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

138 994 000 kg laikotarpio daliai nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1005 10 90 ir 1005 90 00

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Ne

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4133

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarytas Tarybos sprendimu 2006/333/EB

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Paprastieji kviečiai, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 642/2010 II priede

Kilmės šalis

Erga omnes

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

129 577 000 kg

KN kodai

Ex10019900

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

12 EUR už 1 000 kg

Prekybos įrodymas

Ne

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Ne

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4306

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo asociacijos susitarimas, pasirašytas ir laikinai taikomas pagal Tarybos sprendimą 2014/668/ES

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys), išskyrus skirtus sėjai;

kvietiniai miltai iš paprastųjų kviečių ir kviečių spelta, meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai;

kitų javų, išskyrus kviečius, mesliną (kviečių ir rugių mišinį), rugius, kukurūzus, miežius, avižas ir ryžius, miltai;

paprastųjų kviečių ir kviečių spelta kruopos ir rupiniai;

kviečių granulės

Kilmės šalis

Ukraina

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. EUR.1 sertifikatas

Kiekis (kg)

2019 m. tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai): 980 000 000 kg

2020 m. tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai): 990 000 000 kg

Tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai) nuo 2021 m.: 1 000 000 000 kg

KN kodai

1001 99 (00), 1101 00 (15–90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4307

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo asociacijos susitarimas, pasirašytas ir laikinai taikomas pagal Tarybos sprendimą 2014/668/ES

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Miežiai, išskyrus sėklą;

miežiniai miltai;

miežių granulės

Kilmės šalis

Ukraina

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. EUR.1 sertifikatas

Kiekis (kg)

2019 m. tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai): 310 000 000 kg

2020 m. tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai): 330 000 000 kg

Tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai) nuo 2021 m.: 350 000 000 kg

KN kodai

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4308

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo asociacijos susitarimas, pasirašytas ir laikinai taikomas pagal Tarybos sprendimą 2014/668/ES

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Kukurūzai, išskyrus sėklą;

kukurūzų miltai;

kukurūzų kruopos ir rupiniai;

kukurūzų granulės;

apdirbti kukurūzų grūdai

Kilmės šalis

Ukraina

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. EUR.1 sertifikatas

Kiekis (kg)

2019 m. tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai): 550 000 000 kg

2020 m. tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai): 600 000 000 kg

Tarifinės kvotos laikotarpis (kalendoriniai metai) nuo 2021 m.: 650 000 000 kg

KN kodai

1005 90 (00), 1102 20 (10–90), 1103 13 (10–90), 1103 20 (40), 1104 23 (40–98)

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4120

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 21 ir 22 straipsnius

Produkto aprašymas

Kukurūzai, importuojami į Ispaniją

Kilmės šalis

Erga omnes

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

2 000 000 000 kg

KN kodai

1005 90 00

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

Didžiausio palankumo režimo muitas nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir 0 EUR nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

20 EUR už 1 000 kg

Su importo licencija susijęs Įvykdymą užtikrinantis užstatas

Importo mokestis, pagal Reglamentą (ES) Nr. 642/2010 nustatomas licencijos paraiškos pateikimo dieną

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos paraiškos 24 skiltyje turi būti vienas iš įrašų, nurodytų šio reglamento XIV priedo 1 skyriuje (XIV.1).

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 26 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Ne

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4121

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 21 ir 22 straipsnius

Produkto aprašymas

Kukurūzai, importuojami į Portugaliją

Kilmės šalis

Erga omnes

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

500 000 000 kg

KN kodai

1005 90 00

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

Didžiausio palankumo režimo muitas nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir 0 EUR nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

20 EUR už 1 000 kg

Su importo licencija susijęs Įvykdymą užtikrinantis užstatas

Importo mokestis, pagal Reglamentą (ES) Nr. 642/2010 nustatomas licencijos paraiškos pateikimo dieną

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos paraiškos 24 skiltyje turi būti vienas iš įrašų, nurodytų šio reglamento XIV priedo 1 skyriuje (XIV.1).

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 26 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Ne

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4122

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Ne

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 21 ir 22 straipsnius

Produkto aprašymas

Sorgai, importuojami į Ispaniją

Kilmės šalis

Erga omnes

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

300 000 000 kg

KN kodai

1007 90 00

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

Didžiausio palankumo režimo muitas nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir 0 EUR nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

20 EUR už 1 000 kg

Su importo licencija susijęs Įvykdymą užtikrinantis užstatas

Importo mokestis, pagal Reglamentą (ES) Nr. 642/2010 nustatomas licencijos paraiškos pateikimo dieną

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“.

Licencijos paraiškos 24 skiltyje turi būti vienas iš įrašų, nurodytų šio reglamento XIV priedo 1 skyriuje (XIV.1).

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 26 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Ne

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


III PRIEDAS

Ryžių sektoriaus tarifinės kvotos

Eilės numeris

09.4112

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

2005 m. gruodžio 20 d.Tarybos sprendimas 2005/953/EB dėl Europos bendrijos ir Tailando susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį siekiant iš dalies pakeisti prie 1994 m. GATT pridėtame EB CXL sąraše numatytas ryžiams taikomas lengvatas (Tailandui)

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Tailandas

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg)

5 513 000 kg, padalyta taip:

 

5 513 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4116

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg)

2 388 000 kg, padalyta taip:

 

2 388 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo trukmė

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4117

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Indija

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg)

1 769 000 kg, padalyta taip:

 

1 769 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4118

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Pakistanas

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg)

1 595 000 kg, padalyta taip:

 

1 595 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4119

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Kitos kilmės šalys (išskyrus Indiją, Pakistaną, Tailandą, Jungtines Amerikos Valstijas)

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg

3 435 000 kg, padalyta taip:

 

3 435 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

perkėlimas į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4127

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Eksporto sertifikatas pagal šio reglamento XIV priedo 2 skyriuje (XIV.2) pateiktą pavyzdį

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

38 721 000 kg, padalyta taip:

 

9 681 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

 

19 360 000 kg laikotarpio daliai nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

 

9 680 000 kg laikotarpio daliai nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

Perkėlimas iš ankstesnių laikotarpio dalių į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 ir 27 straipsnius

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4128

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

2005 m. gruodžio 20 d.Tarybos sprendimas 2005/953/EB dėl Europos bendrijos ir Tailando susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį siekiant iš dalies pakeisti prie 1994 m. GATT pridėtame EB CXL sąraše numatytas ryžiams taikomas lengvatas (Tailandui)

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Tailandas

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Eksporto sertifikatas pagal šio reglamento XIV priedo 2 skyriuje (XIV.2) pateiktą pavyzdį

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

21 455 000 kg, padalyta taip:

 

10 727 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

 

5 364 000 kg laikotarpio daliai nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

 

5 364 000 kg laikotarpio daliai nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

Perkėlimas iš ankstesnių laikotarpio dalių į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 ir 27 straipsnius

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4129

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Australija

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Eksporto licencija pagal šio reglamento XIV priedo 2 skyriuje (XIV.2) pateiktą pavyzdį

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

1 019 000 kg, padalyta taip:

 

0 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

 

1 019 000 kg laikotarpio daliai nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

 

Perkėlimas iš ankstesnių laikotarpio dalių į laikotarpio dalį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

Perkėlimas iš ankstesnių laikotarpio dalių į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 ir 27 straipsnius

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4130

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Kitos kilmės šalys (išskyrus Australiją, Tailandą, Jungtines Amerikos Valstijas)

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg)

1 805 000 kg, padalyta taip:

 

0 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

 

1 805 000 kg laikotarpio daliai nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

 

Perkėlimas iš ankstesnių laikotarpio dalių į laikotarpio dalį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

Perkėlimas iš ankstesnių laikotarpio dalių į laikotarpio dalį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 ir 27 straipsnius

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4138

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Visiškai išlukštenti arba iš dalies išlukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Erga omnes

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

Likęs kiekis pagal eilės numerius 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, nepaskirstytas per ankstesnes laikotarpio dalis

KN kodai

1006 30

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

0 EUR

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

46 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Ne

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4148

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Lukštenti ryžiai

Kilmės šalis

Erga omnes

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

1 634 000 kg, padalyta taip:

 

1 634 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

Perkėlimas iš ankstesnių laikotarpio dalių į laikotarpio dalį nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.

 

Perkėlimas iš ankstesnių laikotarpio dalių į laikotarpio dalį nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 20

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

15 % muitas ad valorem

Prekybos įrodymas

Ne

Su importo licencija susijęs užstatas

30 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Ne

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4149

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

2005 m. gruodžio 20 d.Tarybos sprendimas 2005/953/EB dėl Europos bendrijos ir Tailando susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį siekiant iš dalies pakeisti prie 1994 m. GATT pridėtame EB CXL sąraše numatytas ryžiams taikomas lengvatas (Tailandui)

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Skaldyti ryžiai

Kilmės šalis

Tailandas

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Eksporto sertifikatas pagal šio reglamento XIV priedo 2 skyriuje (XIV.2) pateiktą pavyzdį

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

52 000 000 kg, padalyta taip:

 

36 400 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

15 600 000 kg laikotarpio daliai nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 40 00

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

30,77 % sumažintas muitas

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

5 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4150

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Skaldyti ryžiai

Kilmės šalis

Australija

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

16 000 000 kg, padalyta taip:

 

8 000 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

8 000 000 kg laikotarpio daliai nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 40 00

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

30,77 % sumažintas muitas

Prekybos įrodymas

Ne

Su importo licencija susijęs užstatas

5 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4153

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Skaldyti ryžiai

Kilmės šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Ne

Kiekis (kg)

9 000 000 kg, padalyta taip:

 

4 500 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

4 500 000 kg laikotarpio daliai nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 40 00

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

30,77 % sumažintas muitas

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

5 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris

09.4154

Tarptautinis susitarimas arba kitas aktas

1994 m. gruodžio 22 d.Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu

Tarifinės kvotos laikotarpis

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos laikotarpio dalys

Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiška

Pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius

Produkto aprašymas

Skaldyti ryžiai

Kilmės šalis

Kitos kilmės šalys (išskyrus Australiją, Gajaną, Tailandą, Jungtines Amerikos Valstijas)

Kilmės įrodymas teikiant licencijos paraišką. Jeigu taip, jį išduoti įgaliota institucija

Ne

Kilmės įrodymas išleidžiant į laisvą apyvartą

Taip. Pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 61 straipsnį

Kiekis (kg)

12 000 000 kg, padalyta taip:

 

6 000 000 kg laikotarpio daliai nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

6 000 000 kg laikotarpio daliai nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

KN kodai

1006 40 00

Muitas, taikomas kvotos neviršijantiems kiekiams

30,77 % sumažintas muitas

Prekybos įrodymas

Taip. 25 tonos

Su importo licencija susijęs užstatas

5 EUR už 1 000 kg

Licencijos paraiškoje ir licencijoje pateiktini specialieji įrašai

Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis; turi būti pažymėtas tos skilties langelis „Taip“

Licencijos galiojimo laikotarpis

Pagal šio reglamento 13 straipsnį

Galimybė licenciją perduoti

Taip

Referencinis kiekis

Ne

Veiklos vykdytojo registracija LORI duomenų bazėje

Ne

Specialiosios sąlygos

Ne


Eilės numeris