ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 179I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. birželio 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/754, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) vadovo įgaliojimų terminas

1

 

*

2020 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/755, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2383 dėl Sąjungos paramos Tarptautinės atominės energijos agentūros veiklai branduolinio saugumo srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

2

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų klaidų ištaisymas ( OL L 169, 2019 6 25 )

4

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

9.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 179/1


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/754

2020 m. birželio 8 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) vadovo įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/486/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine);

(2)

2019 m. gegužės 13 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/761 (2), kuriuo misijos įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2021 m. gegužės 31 d.;

(3)

2019 m. birželio 4 d. Politinis ir saugumo komitetas priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/992 (3), kuriuo Antti HARTIKAINEN buvo paskirtas misijos vadovu laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.;

(4)

2020 m. gegužės 14 d. Politinis ir saugumo komitetas susitarė, kad Antti HARTIKAINEN turėtų eiti šias pareigas iki 2021 gegužės 31 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Misijos EUAM Ukraine vadovo Antti HARTIKAINEN įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2021 m. gegužės 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2020 m. liepos 1 d.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 217, 2014 7 23, p. 42).

(2)  2019 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/761, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 125, 2019 5 14, p. 16).

(3)  2019 m. birželio 4 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2019/992, kuriuo paskiriamas Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) vadovas (EUAM Ukraine/1/2019) (OL L 160, 2019 6 18, p. 24).


9.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 179/2


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/755

2020 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2383 dėl Sąjungos paramos Tarptautinės atominės energijos agentūros veiklai branduolinio saugumo srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gruodžio 21 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/2383 (1), kuriame numatyta, kad jo 1 straipsnyje nurodytos veiklos įgyvendinimo laikotarpis trunka 36 mėnesius nuo tame sprendime nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo dienos;

(2)

finansavimo susitarimas su Tarptautine atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) buvo pasirašytas 2017 m. birželio 15 d., todėl baigia galioti 2020 m. birželio 14 d.;

(3)

2020 m. gegužės 8 d. TATENA paprašė pratęsti Sprendime (BUSP) 2016/2383 nustatytą įgyvendinimo laikotarpį ir sutartims sudaryti skirtą terminą nuo 36 iki 42 mėnesių, t. y. iki 2020 m. gruodžio 14 d. Pratęsimo prašoma dėl COVID-19 pandemijos ir laikino visų nebūtinų kelionių ir posėdžių veiklos sustabdymo iki 2020 m. birželio 1 d., įskaitant Vienoje numatytus surengti posėdžius, kuriuose turi dalyvauti ekspertai iš kitų šalių;

(4)

Sprendimo (BUSP) 2016/2383 1 straipsnyje nurodyta veikla be poveikio finansiniams ištekliams gali būti vykdoma iki 2020 m. gruodžio 14 d.;

(5)

todėl Sprendimas (BUSP) 2016/2383 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos sprendimo (BUSP) 2016/2383 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Šis sprendimas nustoja galioti 2020 m. gruodžio 14 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  2016 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2383) dėl Sąjungos paramos Tarptautinės atominės energijos agentūros veiklai branduolinio saugumo srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 352, 2016 12 23, p. 74).


Klaidų ištaisymas

9.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 179/4


2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 169, 2019 m. birželio 25 d. )

1.

59 puslapis, I priedas, A dalis, lentelė, įrašas „Tetrabromdifenileteris C12H6Br4O“, ketvirta skiltis, 3 punktas:

yra:

„3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/EB <…>.“,

turi būti:

„3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES <…>.“;

2.

59 puslapis, I priedas, A dalis, lentelė, įrašas „Pentabromdifenileteris C12H5Br5O“, ketvirta skiltis, 3 punktas:

yra:

„3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/EB.“,

turi būti:

„3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.“;

3.

60 puslapis, I priedas, A dalis, lentelė, įrašas „Heksabromdifenileteris C12H4Br6O“, ketvirta skiltis, 3 punktas:

yra:

„3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/EB.“,

turi būti:

„3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.“;

4.

60 puslapis, I priedas, A dalis, lentelė, įrašas „Heptabromdifenileteris C12H3Br7O“, ketvirta skiltis, 3 punktas:

yra:

„3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/EB.“,

turi būti:

„3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.“;

5.

61 puslapis, I priedas, A dalis, lentelė, įrašas „Bis(pentabromfenil)eteris (dekabromdifenileteris, „dekaBDE“)“, ketvirta skiltis, 3 punkto c papunktis:

yra:

„c)

elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/EB.“,

turi būti:

„c)

elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.“;

6.

61 puslapis, I priedas, A dalis, lentelė, įrašas „Bis(pentabromfenil)eteris (dekabromdifenileteris, „dekaBDE“)“, ketvirta skiltis, 4 punkto įvadinė frazė:

yra:

„4.

Specialiosios išimtys, nustatytos motorinių transporto priemonių, nurodytų 2 dalies b punkto ii papunktyje, atsarginėms dalims, taikomos komercinio „dekaBDE“ gamybai ir naudojimui, patenkantiems į vieną iš šių kategorijų:“,

turi būti:

„4.

Specialiosios išimtys, nustatytos motorinių transporto priemonių, nurodytų 3 punkto b papunkčio ii dalyje, atsarginėms dalims, taikomos komercinio „dekaBDE“ gamybai ir naudojimui, patenkantiems į vieną ar daugiau iš šių kategorijų:“;

7.

61 puslapis, I priedas, A dalis, lentelė, įrašas „Bis(pentabromfenil)eteris (dekabromdifenileteris, „dekaBDE“)“, ketvirta skiltis, 7 punktas:

yra:

„7.

Tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra „dekaBDE“ ir kurie importuoti siekiant taikyti specialias 2 punkte nurodytas išimtis, leidžiama iki tų išimčių galiojimo pabaigos. 6 punktas taikomas taip, tarsi tie gaminiai būtų pagaminti pagal 2 punkte numatytą išimtį. Iki atitinkamos išimties galiojimo pabaigos datos jau naudojami gaminiai gali būti toliau naudojami.“,

turi būti:

„7.

Tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra „dekaBDE“ ir kurie importuoti siekiant taikyti specialias 3 punkte nurodytas išimtis, leidžiama iki tų išimčių galiojimo pabaigos. 6 punktas taikomas taip, tarsi tie gaminiai būtų pagaminti pagal 3 punkte numatytą išimtį. Iki atitinkamos išimties galiojimo pabaigos datos jau naudojami gaminiai gali būti toliau naudojami.“;

8.

63 puslapis, I priedas, A dalis, lentelė, įrašas „1 Heksabromciklododekanas“, pirma skiltis, pirma eilutė:

yra:

„1 Heksabromciklododekanas“,

turi būti:

„Heksabromciklododekanas“;

9.

67 puslapis, III priedas, B dalies antraštė:

yra:

„B DALIS“,

turi būti:

„B DALIS

Cheminė medžiaga (CAS Nr.)“.