ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 169

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. gegužės 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Susitarimas, dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

29.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/1


SUSITARIMAS

dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

KROATIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA ir

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos Sąjungos sutartį (toliau – ES sutartis), Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) ir Sąjungos teisės bendruosius principus,

ATSIŽVELGDAMOS į tarptautinės paprotinės teisės taisykles, kodifikuotas Vienos konvencijoje dėl tarptautinių sutarčių teisės (Vienos konvencija),

PRIMINDAMOS, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) byloje C-478/07 Budějovický Budvar nusprendė, kad dviejų valstybių narių sudaryto tarptautinio susitarimo nuostatos negali būti taikomos santykiuose tarp tų dviejų valstybių, jei paaiškėja, kad jos prieštarauja ES sutartims,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad, laikydamosi valstybių narių įsipareigojimo užtikrinti savo teisinės tvarkos atitiktį Sąjungos teisei, jos turi padaryti būtinas išvadas pagal Sąjungos teisę, išaiškintą ESTT sprendime byloje C-284/16 Achmea (toliau – Sprendimas byloje Achmea),

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad investuotojų ir valstybių arbitražinės išlygos Europos Sąjungos valstybių narių dvišalėse investicijų sutartyse (toliau – ES vidaus dvišalės investicijų sutartys) prieštarauja ES sutartims ir dėl šio nesuderinamumo negali būti taikomos po dienos, kurią paskutinė iš ES vidaus dvišalės investicijų sutarties šalių tapo Europos Sąjungos valstybe nare,

LAIKYDAMOSI bendro sutarimo, išreikšto šiame ES sutarčių ir ES vidaus dvišalių investicijų sutarčių šalių sudarytame Susitarime, kad dėl tos priežasties tokia išlyga negali būti Arbitražo procedūrų teisinis pagrindas,

SUPRASDAMOS, kad šis Susitarimas turėtų būti taikomas visoms investuotojų ir valstybių arbitražo procedūroms pagal ES vidaus dvišales investicijų sutartis, vykdomoms pagal bet kurią arbitražo konvenciją ar taisyklių rinkinį, įskaitant Konvenciją dėl valstybių ir kitų valstybių fizinių bei juridinių asmenų investicinių ginčų sprendimo (ICSID konvencija) ir ICSID arbitražo taisykles, Nuolatinio arbitražo teismo (PCA) arbitražo taisykles, Stokholmo prekybos rūmų (SCC) arbitražo instituto arbitražo taisykles, Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) arbitražo taisykles, Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) arbitražo taisykles, ir ad hoc arbitražą,

PAŽYMĖDAMOS, kad tam tikros ES vidaus dvišalės investicijų sutartys, įskaitant jų laikinojo galiojimo sąlygas, jau buvo nutrauktos dvišaliu pagrindu, o kitos ES vidaus dvišalės investicijų sutartys buvo nutrauktos vienašališkai ir jų laikinojo galiojimo sąlygų taikymo laikotarpis baigėsi,

SUTIKDAMOS, kad šis Susitarimas nedaro poveikio ES vidaus dvišalių investicijų sutarčių esminių nuostatų suderinamumo su ES sutartimis klausimui,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio Susitarimo dalykas yra ES vidaus dvišalės investicijų sutartys; jis neapima ES vidaus procedūrų pagal Energetikos chartijos sutarties 26 straipsnį. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės šiuo klausimu užsiims vėliau,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad valstybių narių investuotojai, besinaudodami viena iš pagrindinių laisvių, kaip antai įsisteigimo laisve arba kapitalo judėjimo laisve, veikia Sąjungos teisės taikymo srityje ir todėl jiems užtikrinama apsauga, kylanti iš tų laisvių, o tam tikrais atvejais – iš atitinkamų antrinės teisės aktų, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir Sąjungos teisės bendrųjų principų, kurie visų pirma apima nediskriminavimo, proporcingumo, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus (ESTT sprendimas byloje C-390/12 Pfleger, 30–37 punktai). Jeigu valstybė narė priima priemonę, kuria nukrypstama nuo vienos iš Sąjungos teise garantuojamų pagrindinių laisvių, ta priemonė patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį ir taip pat taikomos Chartija garantuojamos pagrindinės teisės (ESTT sprendimas byloje C-685/15 Online Games Handels, 55 ir 56 punktai),

PRIMINDAMOS, kad valstybės narės pagal ES sutarties 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą privalo numatyti pakankamas teisių gynimo priemones, siekiant užtikrinti veiksmingą teisinę investuotojų teisių apsaugą pagal Sąjungos teisę. Visų pirma, kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, kad jos teismai, kaip tai suprantama pagal Sąjungos teisę, atitiktų veiksmingos teisminės apsaugos reikalavimus (ESTT sprendimas byloje C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 31–37 punktai),

PRIMINDAMOS, kad Susitariančiųjų Šalių ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo pagal SESV 273 straipsnį neturi būti susiję su priemonės, dėl kurios vykdoma investuotojų ir valstybių arbitražo procedūra remiantis Dvišale investicijų sutartimi, kuriai taikomas šis Susitarimas, teisėtumu,

TURĖDAMOS OMENYJE, kad šio Susitarimo nuostatos nedaro poveikio Europos Komisijos ar bet kurios valstybės narės galimybei kreiptis į ESTT, remiantis SESV 258, 259 ir 260 straipsniais,

PRIMINDAMOS, kad, atsižvelgdamos į 2017 m. liepos 11 d. ECOFIN tarybos išvadas, valstybės narės ir Komisija nepagrįstai nedelsdamos suintensyvins diskusijas, kad geriau užtikrintų visapusišką, stiprią ir veiksmingą investicijų apsaugą Europos Sąjungoje. Per tas diskusijas, be kita ko, vertinami esami ginčų sprendimo procesai ir mechanizmai, taip pat svarstoma, ar reikia pagal Sąjungos teisę kurti naujas arba tobulinti atitinkamas esamas priemones ir mechanizmus, ir, jei to iš tiesų reikia, – kaip tai padaryti,

PRIMINDAMOS, kad šis Susitarimas nedaro poveikio tolesnėms priemonėms ir veiksmams, kurie pagal Sąjungos teisę gali būti būtini siekiant užtikrinti aukštesnio lygio tarpvalstybinių investicijų apsaugą Europos Sąjungoje ir sukurti nuspėjamesnę, stabilesnę ir aiškesnę reguliavimo aplinką, kad būtų paskatintos investicijos vidaus rinkoje,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad nuorodos į Europos Sąjungą šiame Susitarime taip pat turi būti suprantamos kaip nuorodos į jos pirmtakę Europos ekonominę bendriją ir vėliau į Europos bendriją iki tada, kai pastarąją pakeitė Europos Sąjunga,

SUSITARĖ DĖL ŠIŲ NUOSTATŲ:

1 skirsnis

Terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame Susitarime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

Dvišalė investicijų sutartis – bet kuri A ar B priede nurodyta investicijų sutartis;

2)

Arbitražo procedūra – bet kuri procedūra arbitražo teisme, įsteigtame pagal Dvišalę investicijų sutartį ginčui tarp vienos Europos Sąjungos valstybės narės investuotojo ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės išspręsti;

3)

Arbitražinė išlyga – Dvišalėje investicijų sutartyje nustatyta investuotojų ir valstybių arbitražinė išlyga, pagal kurią numatyta Arbitražo procedūra;

4)

Baigta arbitražo procedūra – bet kuri Arbitražo procedūra, kuri pasibaigė taikos sutartimi arba galutiniu sprendimu, priimtu iki 2018 m. kovo 6 d., jeigu:

a)

sprendimas buvo tinkamai įvykdytas iki 2018 m. kovo 6 d., net jeigu susijęs reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų nebuvo įvykdytas arba jo vykdymas nebuvo užtikrintas ir 2018 m. kovo 6 d. nebuvo jokių nebaigtų ginčijimo, peržiūros, atidėjimo, panaikinimo, vykdymo užtikrinimo, patikslinimo ar kitų panašių procedūrų, susijusių su tokiu galutiniu sprendimu, arba

b)

sprendimas buvo atidėtas arba panaikintas iki šio Susitarimo įsigaliojimo dienos;

5)

Nebaigta arbitražo procedūra – bet kuri iki 2018 m. kovo 6 d. pradėta Arbitražo procedūra, nelaikytina Baigta arbitražo procedūra, nepriklausomai nuo jos etapo šio Susitarimo įsigaliojimo dieną;

6)

Nauja arbitražo procedūra – bet kuri Arbitražo procedūra, pradėta 2018 m. kovo 6 d. arba vėliau;

7)

Laikinojo galiojimo sąlyga – bet kuri Dvišalės investicijų sutarties sąlyga, kuria investicijų, atliktų iki tos sutarties nutraukimo dienos, apsauga pratęsiama ilgesniam laikotarpiui.

2 skirsnis

Nuostatos dėl dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo

2 straipsnis

Dvišalių investicijų sutarčių nutraukimas

1.   A priede išvardytos Dvišalės investicijų sutartys nutraukiamos šiame Susitarime nustatytomis sąlygomis.

2.   Patikslinama, kad A priede išvardytų Dvišalių investicijų sutarčių Laikinojo galiojimo sąlygos nutraukiamos pagal šio straipsnio 1 dalį ir teisinio poveikio neturi.

3 straipsnis

Laikinojo galiojimo sąlygų galimo poveikio nutraukimas

B priede išvardytų Dvišalių investicijų sutarčių Laikinojo galiojimo sąlygos šiuo Susitarimu nutraukiamos ir teisinio poveikio neturi, laikantis šiame Susitarime nustatytų sąlygų.

4 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Susitariančiosios Šalys patvirtina, kad Arbitražinės išlygos prieštarauja ES sutartims, todėl yra netaikytinos. Dėl šio Arbitražinių išlygų ir ES sutarčių nesuderinamumo nuo dienos, kurią paskutinė iš Dvišalių investicijų sutarčių šalių tapo Europos Sąjungos valstybe nare, Arbitražinė išlyga tokioje Dvišalėje investicijų sutartyje negali būti Arbitražo procedūrų teisinis pagrindas.

2.   A priede išvardytų Dvišalių investicijų sutarčių nutraukimas pagal 2 straipsnį ir B priede išvardytų Dvišalių investicijų sutarčių Laikinojo galiojimo sąlygų nutraukimas pagal 3 straipsnį kiekvienos tokios sutarties atveju įsigalioja iš karto, kai šis Susitarimas, laikantis 16 straipsnio, įsigalioja atitinkamoms Susitariančiosioms Šalims.

3 skirsnis

Nuostatos dėl reikalavimų, pareikštų pagal dvišales investicijų sutartis

5 straipsnis

Nauja arbitražo procedūra

Arbitražinės išlygos nėra Naujos arbitražo procedūros teisinis pagrindas.

6 straipsnis

Baigta arbitražo procedūra

1.   Nepaisant 4 straipsnio, šis Susitarimas neturi poveikio Baigtai arbitražo procedūrai. Ta procedūra neatnaujinama.

2.   Be to, šis Susitarimas neturi poveikio jokiam susitarimui siekiant draugiškai išspręsti ginčą, dėl kurio vyksta Arbitražo procedūra, pradėta iki 2018 m. kovo 6 d.

7 straipsnis

Susitariančiųjų Šalių pareigos, susijusios su Nebaigta arbitražo procedūra ir Nauja arbitražo procedūra

Jeigu Susitariančiosios Šalys yra Dvišalių investicijų sutarčių, kurių pagrindu buvo pradėta Nebaigta arbitražo procedūra arba Nauja arbitražo procedūra, šalys, jos turi:

a)

bendradarbiaudamos vienos su kitomis ir naudodamosi C priede pateiktu pareiškimu, informuoti arbitražo teismus apie teisines Sprendimo byloje Achmea pasekmes, kaip apibūdinta 4 straipsnyje, ir

b)

kai jos yra su remiantis Dvišale investicijų sutartimi priimtu arbitražo sprendimu susijusio teismo proceso šalys, paprašyti kompetentingo nacionalinio teismo, įskaitant bet kurioje trečiojoje valstybėje esantį teismą, atitinkamai atidėti ar panaikinti arbitražo sprendimą arba jo nepripažinti ir neužtikrinti jo vykdymo.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su Nebaigta arbitražo procedūra

1.   Kai investuotojas yra Nebaigtos arbitražo procedūros šalis ir kompetentingam nacionaliniam teismui nėra apskundęs priemonės, kuri yra ginčo objektas, taikomos 9 ir 10 straipsniuose nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

2.   Kai iki šio Susitarimo įsigaliojimo dienos priimamas galutinis sprendimas, kuriuo nustatoma, kad ginčijama priemonė nepatenka į atitinkamos Dvišalės investicijų sutarties taikymo sritį arba nepažeidžia tos Dvišalės investicijų sutarties, šiame straipsnyje nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės netaikomos.

3.   Jeigu vykstant Nebaigtai arbitražo procedūrai atitinkama Susitariančioji Šalis pareiškė priešinius reikalavimus, tiems priešiniams reikalavimams mutatis mutandis taikomi šis straipsnis bei 9 ir 10 straipsniai.

4.   Atitinkama Susitariančioji Šalis ir investuotojas taip pat gali susitarti dėl bet kokio kito tinkamo ginčo sprendimo, įskaitant draugišką ginčo sprendimą, jeigu sprendimas atitinka Sąjungos teisę.

9 straipsnis

Struktūrinis dialogas dėl Nebaigtos arbitražo procedūros

1.   Investuotojas, kuris yra Nebaigtos arbitražo procedūros šalis, gali paprašyti toje procedūroje dalyvaujančios Susitariančiosios Šalies pradėti susitarimo procedūrą pagal šį straipsnį su sąlyga, kad:

a)

tuo tikslu investuotojo prašymu sustabdoma Nebaigta arbitražo procedūra ir

b)

jeigu Nebaigtoje arbitražo procedūroje jau buvo priimtas sprendimas, tačiau jo vykdymas dar nėra galutinai užtikrintas arba jis nėra galutinai įvykdytas, investuotojas įsipareigoja nepradėti jo pripažinimo, vykdymo, vykdymo užtikrinimo ar mokėjimo valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje procedūros arba, jeigu tokia procedūra jau pradėta, paprašyti, kad ji būtų sustabdyta.

Atitinkama Susitariančioji Šalis pagal 2–4 dalis per du mėnesius raštu pateikia atsakymą.

Susitariančioji Šalis Nebaigtoje arbitražo procedūroje dalyvaujančio investuotojo taip pat gali paprašyti pradėti susitarimo procedūrą pagal šį straipsnį. Investuotojas per du mėnesius gali raštu pranešti apie savo sutikimą, jeigu įvykdomos pirmos pastraipos a ir b punktuose išdėstytos sąlygos.

Atitinkamos Susitariančiosios Šalies atsakyme arba investuotojo pranešime apie sutikimą, kai aktualu, turi būti nurodyta, kad juo pradedama susitarimo procedūra.

2.   Susitarimo procedūra gali būti pradėta tik per šešis mėnesius nuo Dvišalės investicijų sutarties, kurios pagrindu buvo pradėta Nebaigta arbitražo procedūra, nutraukimo pagal šio Susitarimo 2 arba 3 straipsnį, pateikiant prašymą pagal šio straipsnio 1 dalį.

3.   Susitarimo procedūra pradedama, jeigu ESTT arba nacionalinis teismas sprendimu, kuris tapo galutinis, nustatė, kad valstybės priemonė, ginčyta taikant 1 dalyje nurodytą procedūrą, pažeidžia Sąjungos teisę.

4.   Susitarimo procedūra nepradedama, jeigu ESTT arba nacionalinis teismas sprendimu, kuris tapo galutinis, nustatė, kad valstybės priemonė, ginčyta taikant 1 dalyje nurodytą procedūrą, nepažeidžia Sąjungos teisės. Tas pats taikoma, jeigu Europos Komisija priėmė sprendimą, kuris tapo galutinis ir kuriuo nustatyta, kad priemonė nepažeidžia Sąjungos teisės.

5.   Jeigu teismo procesas, kurio tikslas yra gauti 3 arba 4 dalyje nurodytą teismo sprendimą, yra nebaigtas, atitinkama Susitariančioji Šalis savo atsakyme pagal 1 dalį apie tai informuoja investuotoją. Susitarimo procedūros pradėjimas sustabdomas, kol teismo procese priimamas sprendimas, kuris tapo galutinis. Per dvi savaites nuo tokio sprendimo priėmimo atitinkama Susitariančioji Šalis apie jį informuoja investuotoją. Tas pats taikoma, jeigu Europos Komisija priėmė sprendimą, kuris dar netapo galutinis.

6.   Susitarimo procedūra gali būti pradėta, jeigu galima nustatyti potencialų Sąjungos teisės pažeidimą, kurį lėmė pagal 1 dalyje nurodytą procedūrą ginčijama valstybės priemonė, ir jeigu netaikoma nei 3, nei 4 dalis.

7.   Susitarimo procedūrą prižiūri nešališkas tarpininkas, kad šalys galėtų rasti draugišką, teisėtą ir teisingą neteisminį ir nearbitražinį ginčo, dėl kurio vyksta Arbitražo procedūra, sprendimą. Susitarimo procedūra turi būti nešališka ir konfidenciali. Kiekviena susitarimo procedūros šalis turi teisę pareikšti savo nuomonę.

8.   Tarpininkas skiriamas investuotojo ir atitinkamos Susitariančiosios Šalies, kuri yra atitinkamos Nebaigtos arbitražo procedūros atsakovė, bendru sutarimu. Jis atrenkamas iš asmenų, kurių nepriklausomumas ir nešališkumas nekelia abejonių ir kurie turi būtiną kvalifikaciją, įskaitant išsamias žinias apie Sąjungos teisę. Jis negali būti nei valstybės narės, kurioje buvo investuota, nei investuotojo buveinės valstybės narės pilietis ir neturi turėti interesų konflikto. Jeigu per vieną mėnesį nuo susitarimo procedūros pradėjimo bendras sutarimas dėl nešališko tarpininko nepasiekiamas, investuotojas arba atitinkama Susitariančioji Šalis, kuri yra atitinkamos Nebaigtos arbitražo procedūros atsakovė, paprašo, kad Europos Komisijos Teisės tarnybos generalinis direktorius paskirtų buvusį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narį, kuris, pasikonsultavęs su kiekviena ginčo šalimi, paskirtų šioje dalyje nustatytus kriterijus atitinkantį asmenį. Tarpininko orientacinio atlyginimo lentelė pateikiama D priede.

9.   Tarpininkas paprašo, kad per du mėnesius nuo jo paskyrimo investuotojas ir valstybė narė, kurioje buvo investuota, pateiktų rašytinius pareiškimus. Jeigu susitarimo procedūra buvo pradėta 6 dalies pagrindu, tarpininkas gali prašyti, kad Europos Komisija per du mėnesius pateiktų rekomendacijų dėl atitinkamų su Sąjungos teise susijusių klausimų.

10.   Tarpininkas nešališkai organizuoja derybas dėl susitarimo ir teikia paramą šalims, kad per šešis mėnesius nuo jo paskyrimo arba per tokį ilgesnį laikotarpį, dėl kurio šalys gali susitarti, ginčas būtų draugiškai išspręstas. Tame procese šalys dalyvauja gera valia. Tai darydamas tarpininkas tinkamai atsižvelgia į ESTT arba nacionalinio teismo sprendimus, taip pat Europos Komisijos sprendimus, kurie tapo galutiniai, ir į 9 dalies paskutiniame sakinyje nurodytas rekomendacijas. Tarpininkas taip pat atsižvelgia į veiksmus, kurių atitinkama Susitariančioji Šalis ėmėsi siekdama laikytis atitinkamų ESTT sprendimų ir ESTT praktikos dėl žalos atlyginimo masto pagal Sąjungos teisę.

11.   Jeigu per 10 dalyje nurodytą laikotarpį draugiškas susitarimas nepasiekiamas, procedūros šalys per vieną mėnesį pasiūlo joms priimtiną sprendimą. Apie kiekvieną pasiūlymą nepagrįstai nedelsiant raštu pranešama kitai procedūros šaliai, kad ji pateiktų pastabų. Tuo remdamasis tarpininkas organizuoja tolesnes derybas, kad būtų galima rasti abipusiškai priimtiną ginčo sprendimą.

12.   Per vieną mėnesį nuo pasiūlymų pateikimo dienos, atsižvelgdamas į tolesnį 11 dalyje nurodytą pasikeitimą nuomonėmis, tarpininkas raštu pateikia galutinį pasiūlymą dėl iš dalies pakeisto draugiško susitarimo. Per vieną mėnesį nuo to pasiūlymo gavimo dienos kiekviena procedūros šalis nusprendžia, ar priimti galutinį pasiūlymą, ir apie tą sprendimą raštu praneša kitai šaliai.

13.   Jeigu kuri nors procedūros šalis galutinio pasiūlymo nepriima, ji nepagrįstai nedelsdama raštu paaiškina to priežastis kitai procedūros šaliai, jei būtina, pašalinusi bet kokią konfidencialią informaciją. Kiekviena procedūros šalis padengia savo išlaidas ir pusę tarpininko atlyginimo, susijusio su susitarimo procedūros logistiniais aspektais.

14.   Jeigu susitariama dėl taikos sutarties sąlygų, procedūros šalys nepagrįstai nedelsdamos teisiškai privaloma tvarka sutinka su tomis sąlygomis. Taikos sutarties sąlygos:

a)

turi apimti:

i)

investuotojo pareigą atsiimti arbitražinį reikalavimą arba atsisakyti vykdyti jau priimtą sprendimą, kurio vykdymas dar nėra galutinai užtikrintas arba kuris dar nėra galutinai įvykdytas, arba, kai aktualu, atsižvelgti į bet kokią anksčiau pagal Nebaigtą arbitražo procedūrą sumokėtą kompensaciją, kad būtų išvengta dvigubo kompensavimo, ir

ii)

įsipareigojimą nepradėti Naujos arbitražo procedūros ir

b)

gali apimti visų kitų teisių ir reikalavimų, susijusių su priemone, dėl kurios vyksta 1 dalyje nurodyta procedūra, atsisakymą.

10 straipsnis

Teisė kreiptis į nacionalinius teismus

1.   Investuotojas per 2 dalyje nurodytus terminus turi teisę pasinaudoti pagal nacionalinę teisę numatytomis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis dėl priemonės, ginčijamos pagal Nebaigtą arbitražo procedūrą, net jeigu nacionaliniai ieškinių pateikimo terminai yra pasibaigę, su sąlyga, kad:

a)

investuotojas pasitraukia iš Nebaigtos arbitražo procedūros ir atsisako visų teisių ir reikalavimų pagal atitinkamą Dvišalę investicijų sutartį arba atsisako vykdyti jau priimtą sprendimą, kurio vykdymas dar nėra galutinai užtikrintas arba kuris dar nėra galutinai įvykdytas, ir įsipareigoja nepradėti Naujos arbitražo procedūros:

i)

per šešis mėnesius nuo Dvišalės investicijų sutarties, kurios pagrindu pradėta Nebaigta arbitražo procedūra, nutraukimo, jeigu nebuvo pasinaudota struktūriniu dialogu pagal 9 straipsnį;

ii)

per šešis mėnesius nuo dienos, kurią atitinkama Susitariančioji Šalis atmeta investuotojo prašymą pradėti struktūrinį dialogą pagal 9 straipsnio 1 ir 6 dalis, arba

iii)

per šešis mėnesius nuo dienos, kurią paskutinė iš šalių praneša apie savo sprendimą pagal 9 straipsnio 12 dalį, jeigu buvo pasinaudota struktūriniu dialogu pagal 9 straipsnį;

b)

bus pasinaudota teise kreiptis į nacionalinį teismą siekiant pateikti reikalavimą, grindžiamą nacionaline ar Sąjungos teise, ir

c)

kai aktualu, struktūrinio dialogo pagal 9 straipsnį metu nebuvo sudaryta taikos sutartis.

2.   Laikoma, kad nacionaliniai terminai, per kuriuos galima kreiptis į nacionalinius teismus pagal 1 dalį, prasideda atitinkamai nuo dienos, kurią investuotojas pasitraukia iš atitinkamos Nebaigtos arbitražo procedūros arba atsisako vykdyti jau priimtą sprendimą, kurio vykdymas dar nėra galutinai užtikrintas arba kuris dar nėra galutinai įvykdytas, ir įsipareigoja nepradėti Naujos arbitražo procedūros pagal 1 dalies a punktą, ir trunka taikytina nacionaline teise nustatytą laikotarpį.

3.   Patikslinama, kad pagal šį Susitarimą nutrauktų Dvišalių investicijų sutarčių nuostatos nacionaliniuose teismuose nelaikomos taikytinos teisės dalimi bylose, iškeltose pagal šį Susitarimą.

4.   Patikslinama, kad šio straipsnio nuostatomis nesukuriama jokių naujų teisminių teisių gynimo priemonių, kurios investuotojui nebūtų prieinamos pagal taikytiną nacionalinę teisę.

5.   Nacionaliniai teismai atsižvelgia į bet kokią anksčiau pagal Nebaigtą arbitražo procedūrą sumokėtą kompensaciją, kad būtų išvengta dvigubo kompensavimo.

4 skirsnis

Baigiamosios nuostatos

11 straipsnis

Depozitaras

1.   Šio Susitarimo depozitaras yra Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius.

2.   Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Susitariančiosioms Šalims praneša apie:

a)

bet kokį sprendimą dėl laikino taikymo pagal 17 straipsnį;

b)

bet kokio ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumento deponavimą pagal 15 straipsnį;

c)

šio Susitarimo įsigaliojimo datą pagal 16 straipsnio 1 dalį;

d)

šio Susitarimo įsigaliojimo kiekvienai Susitariančiajai Šaliai datą pagal 16 straipsnio 2 dalį.

3.   Susitarimą Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Priedai

1.   Šio Susitarimo priedai yra neatsiejama jo dalis.

2.   Jeigu A priede nurodyta Dvišalė investicijų sutartis šio Susitarimo įsigaliojimo atitinkamoms Susitariančiosioms Šalims dieną negalioja, tačiau atliktos investicijos vis dar gali patekti į Dvišalės investicijų sutarties taikymo sritį iki tokio nutraukimo remiantis jos Laikinojo galiojimo sąlyga, ji laikoma B priede nurodyta Dvišale investicijų sutartimi.

13 straipsnis

Išlygos

Šiam Susitarimui netaikomos jokios išlygos.

14 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Susitariančiųjų Šalių ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo, jei įmanoma, sprendžiami draugiškai.

2.   Jeigu per 90 dienų Susitariančiųjų Šalių ginčo draugiškai išspręsti nepavyksta, vienos iš ginče dalyvaujančių Susitariančiųjų Šalių prašymu ginčas perduodamas nagrinėti ESTT pagal SESV 273 straipsnį.

3.   Patikslinama, kad šis straipsnis yra specialus Susitariančiųjų Šalių susitarimas, kaip nurodyta SESV 273 straipsnyje.

15 straipsnis

Ratifikavimas, patvirtinimas arba priėmimas

Šis Susitarimas turi būti ratifikuotas, patvirtintas arba priimtas.

Susitariančiosios Šalys depozitarui deponuoja savo ratifikavimo, patvirtinimo arba priėmimo dokumentus.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja praėjus 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią depozitaras gauna antrąjį ratifikavimo, patvirtinimo arba priėmimo dokumentą.

2.   Kiekvienai Susitariančiajai Šaliai, kuri ratifikuoja, priima ar patvirtina Susitarimą po jo įsigaliojimo pagal 1 dalį, šis Susitarimas įsigalioja praėjus 30 kalendorinių dienų po dienos, kurią tokia Susitariančioji Šalis deponuoja savo ratifikavimo, patvirtinimo arba priėmimo dokumentą.

3.   Kai Susitariančioji Šalis, kuri yra Nebaigtos arbitražo procedūros šalis, ratifikuoja, patvirtina arba priima šį Susitarimą, ta Susitariančioji Šalis iki šio Susitarimo įsigaliojimo jai dienos apie tai informuoja kitą procedūros šalį. Tame pranešime, be kita ko, pateikiama informacija apie tai, ar dėl to ratifikavimo, patvirtinimo arba priėmimo atitinkama Dvišalė investicijų sutartis nutraukiama, ar kita tos sutarties Susitariančioji Šalis dar turi ratifikuoti, patvirtinti arba priimti šį Susitarimą.

17 straipsnis

Laikinas taikymas

1.   Susitariančiosios Šalys, laikydamosi savo konstitucinių reikalavimų, gali nuspręsti laikinai taikyti šį Susitarimą. Apie tokį sprendimą Susitariančiosios Šalys praneša depozitarui.

2.   Jeigu abi Dvišalės investicijų sutarties šalys yra nusprendusios laikinai taikyti šį Susitarimą, šio Susitarimo nuostatos tos sutarties atžvilgiu taikomos 30 kalendorinių dienų nuo vėlesnio sprendimo dėl laikino taikymo dienos.

18 straipsnis

Autentiški tekstai

Šis vienu egzemplioriumi anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, vengrų ir vokiečių kalbomis parengtas Susitarimas, kurio tekstas kiekviena iš šių kalbų yra vienodai autentiškas, deponuojamas depozitaro archyvuose.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24


A PRIEDAS (1)

DVIŠALIŲ INVESTICIJŲ SUTARČIŲ, KURIOS NUTRAUKIAMOS ŠIUO SUSITARIMU, SĄRAŠAS

Valstybė narė

Šalis / Šalys

Sutarties pavadinimas

Pasirašymo data

Įsigaliojimo data

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjunga

HU

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Vengrijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1986 5 14

1988 9 23

BG

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Bulgarijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1988 10 25

1991 5 29

PL

Belgijos Karalystės Vyriausybės bei Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės ir Lenkijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1987 5 19

1991 8 2

CZ

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 4 24

1992 2 13

SK

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 4 24

1992 2 13

MT

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Maltos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1987 3 5

1993 6 15

LV

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 3 27

1999 4 4

CY

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Kipro Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ir pasikeitimas laiškais

1991 2 26

1999 6 5

LT

Sutartis tarp Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Lietuvos Respublikos dėl investicijų abipusio skatinimo ir apsaugos

1997 10 15

1999 9 6

EE

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Estijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 1 24

1999 9 23

RO

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 3 4

2001 3 9

SI

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1999 2 1

2002 1 14

HR

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

2001 10 31

2003 12 28

Bulgarijos Respublika

MT

Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Maltos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1984 6 12

1985 2 7

DE

Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir abipusės jų apsaugos

1986 4 12

1988 3 10

CY

Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1987 11 12

1988 5 18

FR

Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 4 5

1990 5 1

BLEU

Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1988 10 25

1991 5 29

SK

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 7 21

1995 3 9

PL

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 4 11

1995 3 9

EL

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 3 12

1995 4 29

DK

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 4 14

1995 5 20

RO

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 6 1

1995 5 23

HU

Bulgarijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 6 8

1995 9 7

HR

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 6 25

1998 2 20

ES

Bulgarijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 9 5

1998 4 22

CZ

Bulgarijos Respublikos ir Čekijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 3 17

2000 9 30

PT

Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 5 27

2000 11 20

SI

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1998 6 30

2000 11 26

NL

Bulgarijos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 10 6

2001 3 1

LV

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2003 12 4

2004 7 23

LT

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos

2005 11 21

2006 4 25

Čekijos Respublika

FR

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1990 9 13

1991 9 27

ES

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos (2) ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl investicijų apsaugos ir abipusio skatinimo

1990 12 12

1991 11 28

BLEU

Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 4 24

1992 2 13

DE

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1990 10 2

1992 8 2

NL

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 4 29

1992 10 1

EL

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 6 3

1992 12 30 (CZ)

1992 12 31 (EL)

RO

Čekijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 11 8

1994 7 28

PT

Čekijos Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 11 12

1994 8 3

HU

Čekijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 1 14

1995 5 25

LT

Čekijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 10 27

1995 7 12

HR

Čekijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 3 5

1997 5 15

BG

Čekijos Respublikos ir Bulgarijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 3 17

2000 9 30

CY

Čekijos Respublikos ir Kipro Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2001 6 15

2002 9 25

Danijos Karalystė

HU

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1988 5 2

1988 10 1

SK

Danijos Karalystės ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 3 6

1992 9 19

(Tęstinumas nuo 1993 1 1)

LT

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos

1992 3 30

1993 1 8

LV

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 3 30

1994 11 18

BG

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 4 14

1995 5 20

HR

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2000 7 5

2002 1 12

SI

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 5 11

2002 3 30

Vokietijos Federacinė Respublika

EL

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Graikijos Karalystės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1961 3 27

1963 7 15

MT

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Maltos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1974 9 17

1975 12 14

PT

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1980 9 16

1982 4 23

HU

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1986 4 30

1987 11 7

BG

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Bulgarijos Liaudies Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1986 4 12

1988 3 10

CZ

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1990 10 2

1992 8 2

SK

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1990 10 2

1992 8 2

LV

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 4 20

1996 6 9

EE

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Estijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 11 12

1997 1 12

LT

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl kapitalo investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 2 28

1997 6 27

SI

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Slovėnijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 10 28

1998 7 18

RO

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Rumunijos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 6 25

1998 12 12

HR

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Kroatijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos (3)

1997 3 21

2000 9 28

Estijos Respublika

NL

Estijos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 10 27

1993 9 1

FR

Estijos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 5 14

1995 9 25

LV

Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 2 7

1996 5 23

LT

Estijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 9 7

1996 6 20

DE

Estijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 11 12

1997 1 12

ES

Estijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1997 11 11

1998 7 1

EL

Estijos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1997 4 17

1998 8 1 (EL)

1998 8 7 (EE)

BLEU

Estijos Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 1 24

1999 9 23

Graikijos Respublika

DE

Graikijos Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1961 3 27

1963 7 15

HU

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1989 5 26

1992 2 1

CZ

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 6 3

1992 12 30 (CZ)

1992 12 31 (EL)

SK

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 6 3

1992 12 31

CY

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 3 30

1993 2 26

BG

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 3 12

1995 4 29

LT

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 7 19

1997 7 10

LV

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 7 20

1998 2 8 (EL)

1988 2 9 (LV)

RO

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1997 5 23

1998 6 11 (RO)

1998 6 12 (EL)

EE

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1997 4 17

1998 8 1 (EL)

1998 8 7 (EE)

HR

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 10 18

1998 10 20 (EL)

1998 10 21 (HR)

SI

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1997 5 29

2000 2 10

Ispanijos Karalystė

CZ

Ispanijos Karalystės ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos (4) susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1990 12 12

1991 11 28

SK

Ispanijos Karalystės ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl investicijų abipusės apsaugos ir skatinimo

1990 12 12

1991 11 28

HU

Ispanijos Karalystės ir Vengrijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1989 11 9

1992 8 1

RO

Ispanijos ir Rumunijos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 1 25

1995 12 7

LT

Ispanijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 7 6

1995 12 22

LV

Ispanijos Karalystės ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 10 26

1997 3 14

BG

Ispanijos Karalystės ir Bulgarijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 9 5

1998 4 22

EE

Ispanijos Karalystės ir Estijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1997 11 11

1998 7 1

HR

Ispanijos Karalystės ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1997 7 21

1998 9 17

SI

Ispanijos Karalystės ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1998 7 15

2000 4 3

Prancūzijos Respublika

MT

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Maltos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1976 8 11

1978 1 1

HU

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1986 11 6

1987 9 30

BG

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 4 5

1990 5 1

CZ

Prancūzijos Respublikos ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1990 9 13

1991 9 27

SK

Prancūzijos Respublikos ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1990 9 13

1991 9 27

LV

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 5 15

1994 10 1

LT

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 4 23

1995 3 27

EE

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 5 14

1995 9 25

RO

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 3 21

1996 6 20

HR

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos (5)

1996 6 3

1998 3 5

SI

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1998 2 11

2000 8 5

Kroatijos Respublika

RO

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 6 8

1995 9 9

SK

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 2 12

1997 2 5 (SK)

1997 2 6 (HR)

CZ

Kroatijos Respublikos ir Čekijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 3 5

1997 5 15

PT

Kroatijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 5 10

1997 10 24

BG

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 6 25

1998 2 20

FR

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos (6)

1996 6 3

1998 3 5

ES

Kroatijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1997 7 21

1998 9 17

EL

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 10 18

1998 10 20 (EL)

1998 10 21 (HR)

NL

Kroatijos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1998 4 28

1999 6 1

DE

Kroatijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos (7)

1997 3 21

2000 9 28

DK

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2000 7 5

2002 1 12

HU

Kroatijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 5 15

2002 3 1

MT

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Maltos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2001 7 11

2002 5 10

BLEU

Kroatijos Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

2001 10 31

2003 12 28

SI

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1997 12 12

2004 7 8

LV

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2002 4 4

2005 5 25

LT

Kroatijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2008 4 15

2009 1 30

Kipro Respublika

BG

Kipro Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1987 11 12

1988 5 18

HU

Kipro Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 5 24

1990 5 25

EL

Kipro Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 3 30

1993 2 26

RO

Kipro Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1991 7 26

1993 7 10

BLEU

Kipro Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ir pasikeitimas laiškais

1991 2 26

1999 6 5

CZ

Kipro Respublikos ir Čekijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2001 6 15

2002 9 25

MT

Kipro Respublikos Vyriausybės ir Maltos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2002 9 9

2003 11 30

Latvijos Respublika

FR

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 5 15

1994 10 1

DK

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 3 30

1994 11 18

NL

Latvijos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 3 14

1995 4 1

EE

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 2 7

1996 5 23

DE

Latvijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 4 20

1996 6 9

LT

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 2 7

1996 7 23

ES

Latvijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 10 26

1997 3 14

PT

Latvijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 9 27

1997 7 17

EL

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 7 20

1998 2 8 (EL)

1998 2 9 (LV)

SK

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1998 4 9

1998 10 30

BLEU

Latvijos Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 3 27

1999 4 4

HU

Latvijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 6 10

2000 8 25

RO

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2001 11 27

2002 8 22

BG

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2003 12 4

2004 7 23

HR

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2002 4 4

2005 5 25

Lietuvos Respublika

DK

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos

1992 3 30

1993 1 8

PL

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 9 28

1993 8 6

RO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 3 8

1994 12 15

FR

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 4 23

1995 3 27

NL

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos

1994 1 26

1995 4 1

CZ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 10 27

1995 7 12

ES

Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 7 6

1995 12 22

EE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 9 7

1996 6 20

LV

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 2 7

1996 7 23

DE

Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos

1992 2 28

1997 6 27

EL

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 7 19

1997 7 10

BLEU

Lietuvos Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos sutartis dėl investicijų abipusio skatinimo ir apsaugos

1997 10 15

1999 9 6

SI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos

1998 10 13

2002 5 15

HU

Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 5 25

2003 5 20

PT

Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1998 5 27

2003 8 14

BG

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos

2005 11 21

2006 4 25

HR

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2008 4 15

2009 1 30

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjunga

HU

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Vengrijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1986 5 14

1988 9 23

BG

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Bulgarijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1988 10 25

1991 5 29

PL

Belgijos Karalystės Vyriausybės bei Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės ir Lenkijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1987 5 19

1991 8 2

CZ

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 4 24

1992 2 13

SK

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 4 24

1992 2 13

MT

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Maltos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1987 3 5

1993 6 15

LV

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 3 27

1999 4 4

CY

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Kipro Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ir pasikeitimas laiškais

1991 2 26

1999 6 5

LT

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl investicijų abipusio skatinimo ir apsaugos

1997 10 15

1999 9 6

EE

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Estijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 1 24

1999 9 23

RO

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 3 4

2001 3 9

SI

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1999 2 1

2002 1 14

HR

Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

2001 10 31

2003 12 28

Vengrija

FR

Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1986 11 6

1987 9 30

DE

Vengrijos Liaudies Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1986 4 30

1987 11 7

NL

Vengrijos Liaudies Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1987 9 2

1988 6 1

BLEU

Vengrijos Liaudies Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1986 5 14

1988 9 23

DK

Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1988 5 2

1988 10 1

CY

Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 5 24

1990 5 25

EL

Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1989 5 26

1992 2 1

ES

Vengrijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1989 11 9

1992 8 1

CZ

Vengrijos Respublikos ir Čekijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 1 14

1995 5 25

PL

Vengrijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 9 23

1995 6 16

BG

Vengrijos Respublikos ir Bulgarijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 6 8

1995 9 7

RO

Vengrijos Respublikos ir Rumunijos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 9 16

1996 5 6

SK

Vengrijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 1 15

1996 7 19

PT

Vengrijos Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 2 28

1997 10 8

SI

Vengrijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl abipusės investicijų apsaugos ir skatinimo

1996 10 15

2000 6 9

LV

Vengrijos Respublikos ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 6 10

2000 8 25

HR

Vengrijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 5 15

2002 3 1

LT

Vengrijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 5 25

2003 5 20

Maltos Respublika

DE

Maltos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1974 9 17

1975 12 14

FR

Maltos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1976 8 11

1978 1 1

BG

Maltos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1984 6 12

1985 2 7

NL

Maltos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1984 9 10

1985 7 1

BLEU

Maltos Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1987 3 5

1993 6 15

SK

Maltos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 9 7

2000 5 29

SI

Maltos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

2001 3 15

2001 11 6

HR

Maltos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2001 7 11

2002 5 10

CY

Maltos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2002 9 9

2003 11 30

Nyderlandų Karalystė

MT

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės ir Maltos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1984 9 10

1985 7 1

HU

Nyderlandų Karalystės ir Vengrijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1987 9 2

1988 6 1

CZ

Nyderlandų Karalystės ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 4 29

1992 10 1

SK

Nyderlandų Karalystės ir Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 4 29

1992 10 1

EE

Nyderlandų Karalystės ir Estijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 10 27

1993 9 1

RO

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 4 19

1995 2 1

LT

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos

1994 1 26

1995 4 1

LV

Nyderlandų Karalystės ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 3 14

1995 4 1

SI

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 9 24

1998 8 1

HR

Nyderlandų Karalystės ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1998 4 28

1999 6 1

BG

Nyderlandų Karalystės ir Bulgarijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 10 6

2001 3 1

Lenkijos Respublika

BLEU

Lenkijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės bei Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1987 5 19

1991 8 2

LT

Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 9 28

1993 8 6

BG

Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 4 11

1995 3 9

HU

Lenkijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 9 23

1995 6 16

SK

Lenkijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 8 18

1996 3 14

SI

Lenkijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 6 28

2000 3 31

Portugalijos Respublika

DE

Portugalijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1980 9 16

1982 4 23

CZ

Portugalijos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 11 12

1994 8 3

RO

Portugalijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 11 17

1994 11 17

LV

Portugalijos Respublikos ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 9 27

1997 7 17

HU

Portugalijos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 2 28

1997 10 8

HR

Portugalijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 5 10

1997 10 24

SK

Portugalijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 7 10

1999 5 15

SI

Portugalijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1997 5 14

2000 5 4

BG

Portugalijos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 5 27

2000 11 20

LT

Portugalijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1998 5 27

2003 8 14

Rumunija

CY

Rumunijos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1991 7 26

1993 7 10

CZ

Rumunijos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 11 8

1994 7 28

PT

Rumunijos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 11 17

1994 11 17

LT

Rumunijos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 3 8

1994 12 15

NL

Rumunijos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 4 19

1995 2 1

BG

Rumunijos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 6 1

1995 5 23

HR

Rumunijos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 6 8

1995 9 9

ES

Rumunijos ir Ispanijos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 1 25

1995 12 7

SK

Rumunijos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 3 3

1996 3 7

HU

Vengrijos Respublikos ir Rumunijos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 9 16

1996 5 6

FR

Rumunijos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 3 21

1996 6 20

SI

Rumunijos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 1 24

1996 11 24

EL

Rumunijos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1997 5 23

1998 6 11 (RO)

1998 6 12 (EL)

DE

Rumunijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 6 25

1998 12 12

BLEU

Rumunijos Vyriausybės ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 3 4

2001 3 9

LV

Rumunijos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2001 11 27

2002 8 22

Slovėnijos Respublika

SK

Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos susitarimas dėl abipusės investicijų apsaugos ir skatinimo

1993 7 28

1996 3 28

RO

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 1 24

1996 11 24

DE

Slovėnijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 10 28

1998 7 18

NL

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 9 24

1998 8 1

EL

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1997 5 29

2000 2 10

PL

Slovėnijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1996 6 28

2000 3 31

ES

Slovėnijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1998 7 15

2000 4 3

PT

Slovėnijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1997 5 14

2000 5 4

HU

Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos susitarimas dėl abipusės investicijų apsaugos ir skatinimo

1996 10 15

2000 6 9

FR

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1998 2 11

2000 8 5

BG

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1998 6 30

2000 11 26

MT

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Maltos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

2001 3 15

2001 11 6

BLEU

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1999 2 1

2002 1 14

DK

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 5 11

2002 3 30

LT

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos

1998 10 13

2002 5 15

HR

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1997 12 12

2004 7 8

Slovakijos Respublika

FR

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1990 9 13

1991 9 27

ES

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl abipusės investicijų apsaugos ir skatinimo

1990 12 12

1991 11 28

BLEU

Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 4 24

1992 2 13

DE

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1990 10 2

1992 8 2

DK

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 3 6

1992 9 19

(Tęstinumas nuo 1993 1 1)

NL

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 4 29

1992 10 1

EL

Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1991 6 3

1992 12 31

BG

Slovakijos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 7 21

1995 3 9

RO

Slovakijos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1994 3 3

1996 3 7

PL

Slovakijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1994 8 18

1996 3 14

SI

Slovakijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl abipusės investicijų apsaugos ir skatinimo

1993 7 28

1996 3 28

HU

Slovakijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 1 15

1996 7 19

HR

Slovakijos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1996 2 12

1997 2 5 (SK)

1997 2 6 (HR)

LV

Slovakijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1998 4 9

1998 10 30

PT

Slovakijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1995 7 10

1999 5 15

MT

Slovakijos Respublikos Vyriausybės ir Maltos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1999 9 7

2000 5 29


(1)  Siekiant išvengti abejonių patikslinama, kad visos šiame priede išvardytos Dvišalės investicijų sutartys atitinkamais atvejais apima visus su jomis susijusius dalinius pakeitimus, protokolus, priedus ar pasikeitimą laiškais.

(2)  Siekiant užtikrinti didesnį tikrumą patikslinama, kad, kai šiame priede išvardytų Dvišalių investicijų sutarčių šalimi įvardijama Čekoslovakijos Socialistinė Respublika arba Čekijos ir Slovakijos Federacinė Respublika, nuoroda į Čekoslovakijos Socialistinę Respubliką arba į Čekijos ir Slovakijos Federacinę Respubliką atitinkamais atvejais turi būti suprantama kaip nuoroda į Čekijos Respubliką ir (arba) į Slovakijos Respubliką.

(3)  Siekiant užtikrinti didesnį tikrumą patikslinama, kad tai, jog šiuo Susitarimu oficialiai nutraukiama Vokietijos ir Kroatijos Dvišalė investicijų sutartis, nereiškia, kad galėtų būti atnaujinta Vokietijos ir buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos (JSFR) dvišalė investicijų sutartis, susijusi su Vokietijos ir Kroatijos santykiais. Tai nedaro poveikio Vokietijos ir buvusiosios JSFR dvišalės investicijų sutarties, susijusios su Vokietijos ir tam tikrų valstybių, susiformavusių buvusiosios JSFR teritorijoje, kurios nėra ES valstybės narės, santykiais, taikymui.

(4)  Siekiant užtikrinti didesnį tikrumą patikslinama, kad, kai šiame priede išvardytų Dvišalių investicijų sutarčių šalimi įvardijama Čekoslovakijos Socialistinė Respublika arba Čekijos ir Slovakijos Federacinė Respublika, nuoroda į Čekoslovakijos Socialistinę Respubliką arba į Čekijos ir Slovakijos Federacinę Respubliką atitinkamais atvejais turi būti suprantama kaip nuoroda į Čekijos Respubliką ir (arba) į Slovakijos Respubliką.

(5)  Siekiant užtikrinti didesnį tikrumą patikslinama, kad tai, jog šiuo Susitarimu oficialiai nutraukiamos Prancūzijos ir Kroatijos Dvišalės investicijų sutartys, nereiškia, kad galėtų būti atnaujintos Prancūzijos ir buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos (JSFR) dvišalės investicijų sutartys, susijusios su Prancūzijos ir Kroatijos santykiais.

(6)  Siekiant užtikrinti didesnį tikrumą patikslinama, kad tai, jog šiuo Susitarimu oficialiai nutraukiama Prancūzijos ir Kroatijos Dvišalė investicijų sutartis, nereiškia, kad galėtų būti atnaujinta Prancūzijos ir buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos (JSFR) dvišalė investicijų sutartis, susijusi su Prancūzijos ir Kroatijos santykiais.

(7)  Siekiant užtikrinti didesnį tikrumą patikslinama, kad tai, jog šiuo Susitarimu oficialiai nutraukiama Vokietijos ir Kroatijos Dvišalė investicijų sutartis, nereiškia, kad galėtų būti atnaujinta Vokietijos ir buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos (JSFR) dvišalė investicijų sutartis, susijusi su Vokietijos ir Kroatijos santykiais. Tai nedaro poveikio Vokietijos ir buvusiosios JSFR dvišalės investicijų sutarties, susijusios su Vokietijos ir tam tikrų valstybių, susiformavusių buvusiosios JSFR teritorijoje, kurios nėra ES valstybės narės, santykiais, taikymui.


B PRIEDAS (1)

DVIŠALIŲ INVESTICIJŲ SUTARČIŲ, KURIOS JAU BUVO NUTRAUKTOS IR GALI BŪTI TAIKOMA LAIKINOJO GALIOJIMO SĄLYGA, SĄRAŠAS

Valstybė narė

Šalis / Šalys

Sutarties pavadinimas

Pasirašymo data

Įsigaliojimo data

Nutraukimo data

Bulgarijos Respublika

IT

Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Italijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1988 12 5

1990 12 27

2008 9 1

Vokietijos Federacinė Respublika

PL

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1989 11 10

1991 2 24

2019 10 18

Graikijos Respublika

PL

Graikijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 10 14

1995 2 20

2019 11 7

Ispanijos Karalystė

PL

Ispanijos Karalystės ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 7 30

1993 5 1

2019 10 16

Prancūzijos Respublika

PL

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 2 14

1990 2 10

2019 7 19

Kroatijos Respublika

PL

Kroatijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 2 21

1995 10 4

2019 10 18

Italijos Respublika

MT

Italijos Respublikos Vyriausybės ir Maltos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo ir investicijų apsaugos (2)

1967 7 28

1973 10 15

2008 3 1

BG

Italijos Respublikos ir Bulgarijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1988 12 5

1990 12 27

2008 9 1

SI

Italijos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos

2000 3 8

2003 8 11

2008 9 1

Kipro Respublika

PL

Kipro Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 6 4

1993 7 6

2019 1 17

Maltos Respublika

IT

Maltos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo ir investicijų apsaugos (3)

1967 7 28

1973 10 15

2008 3 1

Nyderlandų Karalystė

PL

Nyderlandų Karalystės ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 9 7

1994 2 1

2019 2 2

Lenkijos Respublika

FR

Lenkijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1989 2 14

1990 2 10

2019 7 19

DE

Lenkijos Liaudies Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1989 11 10

1991 2 24

2019 10 18

ES

Lenkijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1992 7 30

1993 5 1

2019 10 16

CY

Lenkijos Respublikos ir Kipro Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 6 4

1993 7 6

2019 1 17

NL

Lenkijos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 9 7

1994 2 1

2019 2 2

PT

Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 3 11

1994 8 3

2019 8 3

EL

Lenkijos Respublikos ir Graikijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1992 10 14

1995 2 20

2019 11 7

HR

Lenkijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos

1995 2 21

1995 10 4

2019 10 18

Portugalijos Respublika

PL

Portugalijos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

1993 3 11

1994 8 3

2019 8 3

Slovėnijos Respublika

IT

Slovėnijos Respublikos ir Italijos Respublikos susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos

2000 3 8

2003 8 11

2008 9 1


(1)  Siekiant išvengti abejonių patikslinama, kad visos šiame priede išvardytos Dvišalės investicijų sutartys atitinkamais atvejais apima visus su jomis susijusius dalinius pakeitimus, protokolus, priedus ar pasikeitimą laiškais.

(2)  Ši sutartis remiantis jos sąlygomis buvo nutraukta nuo 2008 m. kovo 1 d., joje nenustatyta Laikinojo galiojimo sąlyga. Į šį priedą ji įtraukta tik siekiant užtikrinti didesnį tikrumą.

(3)  Ši sutartis remiantis jos sąlygomis buvo nutraukta nuo 2008 m. kovo 1 d., joje nenustatyta Laikinojo galiojimo sąlyga. Į šį priedą ji įtraukta tik siekiant užtikrinti didesnį tikrumą.


C PRIEDAS

7 STRAIPSNYJE NURODYTAS PAREIŠKIMAS

Kiek tai susiję su pirmiau minėta byla, [priimančiosios valstybės narės pavadinimas], kurioje įsisteigęs reikalavimo pareiškėjas, ir [valstybės narės atsakovės pavadinimas] informuoja arbitražo teismą, kad ES sutarčių ir ES vidaus dvišalių investicijų sutarčių šalys laikosi bendro sutarimo, išreikšto Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių Dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo 4 straipsnio 1 dalyje:

„Susitariančiosios Šalys patvirtina, kad Arbitražinės išlygos prieštarauja ES sutartims, todėl yra netaikytinos. Dėl šio Arbitražinių išlygų ir ES sutarčių nesuderinamumo nuo dienos, kurią paskutinė iš Dvišalių investicijų sutarčių šalių tapo Europos Sąjungos valstybe nare, Arbitražinė išlyga tokioje Dvišalėje investicijų sutartyje negali būti Arbitražo procedūrų teisinis pagrindas.“.

Kiek tai susiję su didžiąja raide pradedamais rašyti terminais, prašom žr. terminų apibrėžtis, pateiktas Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių Dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo 1 straipsnyje.


D PRIEDAS

TARPININKO ORIENTACINIO ATLYGINIMO LENTELĖ PAGAL 9 STRAIPSNIO 8 DALIES PASKUTINĮ SAKINĮ

Struktūrinio dialogo pradėjimas, preliminari vidaus analizė ir prašymas, kad per 2 mėnesius nuo tarpininko paskyrimo investuotojas ir investicijų priimančioji valstybė narė pateiktų rašytinius pareiškimus

1 000 EUR

Derybų dėl susitarimo organizavimas ir paramos teikimas šalims siekiant draugiško susitarimo

1 000 EUR

Draugiško susitarimo projektas

1 000 EUR

(Jeigu draugiškas susitarimas nepriimtas) tolesnių derybų organizavimas remiantis pakeitimais, kurių paprašė šalys, kad būtų galima rasti abipusiškai priimtiną ginčo sprendimą

1 000 EUR

(Jeigu dar nerasta sprendimo) pasiūlymas dėl draugiško susitarimo

1 000 EUR