ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 128I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. balandžio 23d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/556, kuriuo pratęsiamas Sprendimu (ES) 2020/430 priimtos laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos, galiojimas

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

23.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 128/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/556

2020 m. balandžio 21 d.

kuriuo pratęsiamas Sprendimu (ES) 2020/430 priimtos laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos, galiojimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 240 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu (ES) 2020/430 (1) nustatyta vieno mėnesio trukmės nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių (2) 12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos nukrypti leidžianti nuostata dėl sprendimų taikyti įprastinę rašytinę procedūrą, kai tuos sprendimus priima valstybių narių Vyriausybių nuolatinių atstovų komitetas (COREPER). Ta nukrypti leidžianti nuostata baigia galioti 2020 m. balandžio 23 d.;

(2)

Sprendimu (ES) 2020/430 numatyta, kad, jei tai būtų pateisinama dėl besitęsiančių išimtinių aplinkybių, Taryba tą sprendimą gali atnaujinti;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad COVID-19 pandemijos sukeltos išimtinės aplinkybės tęsiasi, o valstybės narės tebetaiko įvairias neeilines prevencines ir izoliavimo priemones, Sprendimo (ES) 2020/430 1 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą būtina pratęsti tolesniam vieno mėnesio laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (ES) 2020/430 1 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas pratęsiamas vieno mėnesio laikotarpiui nuo 2020 m. balandžio 23 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  2020 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/430 dėl laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos (OL L 88 I, 2020 3 24, p. 1).

(2)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).