ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 99

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. kovo 31d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/459, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių ( 1 )

1

 

*

2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/460, kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 508/2014 (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)

5

 

*

2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/461, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, siekiant suteikti finansinę paramą valstybėms narėms ir dėl narystės Sąjungoje besiderančioms šalims, labai nukentėjusioms nuo didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos

9

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/462, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos komitete, įsteigtame Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dėl keitimosi informacija norint įvertinti susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, poveikį

13

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

31.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/459

2020 m. kovo 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

dėl COVID-19 protrūkio labai sumažėjus paklausai ir valstybėms narėms bei trečiosioms valstybėms priėmus tiesiogines priemones protrūkiui sustabdyti, smarkiai sumažėjo oro eismas. Didelį tokio sumažėjimo, susijusio su Kinijos Liaudies Respublika ir Ypatinguoju Administraciniu Kinijos Liaudies Respublikos Regionu Honkongu, poveikį oro vežėjai pajuto jau 2020 m. sausio mėn., o nuo 2020 m. kovo 1 d. poveikis tapo visuotinis ir, tikėtina, bus jaučiamas bent du laikotarpius, kuriems sudaromi tvarkaraščiai, t. y. 2019–2020 m. žiemos ir 2020 m. vasaros sezonais;

(2)

tų aplinkybių oro vežėjai negali kontroliuoti, todėl savanoriškas arba privalomas oro vežėjų teikiamų oro susisiekimo paslaugų atšaukimas yra būtina arba teisėta reakcija į tas aplinkybes. Visų pirma, savanoriškai atšaukus paslaugas apsaugomas oro vežėjų finansinis patikimumas ir išvengiama neigiamo poveikio aplinkai, daromo vykdant skrydžius tuščiais arba beveik tuščiais orlaiviais vien tam, kad būtų išlaikyti su skrydžiais susiję oro uostų laiko tarpsniai;

(3)

iš Eurokontrolės, kuri yra bendro Europos dangaus oro eismo tinklo funkcijų tinklo valdytoja, paskelbtų duomenų matyti, kad 2020 m. kovo mėn. pirmojoje pusėje oro eismas Europos regione sumažėjo maždaug 10 proc., palyginti su praėjusiais metais. Oro vežėjai praneša apie labai sumažėjusį išankstinių rezervacijų skaičių ir dėl protrūkio atšaukia daug skrydžių, numatytų 2019–2020 m. žiemos ir 2020 m. vasaros sezonų laikotarpiais, kuriems sudaromi tvarkaraščiai;

(4)

pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 95/93 (2) 8 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su jo 10 straipsnio 2 dalimi, jei oro vežėjas neišnaudoja ne mažiau kaip 80 % jam koordinuojamuose oro uostuose paskirtų laiko tarpsnių serijos, kyla pavojus per ilgą laiką susiformavusiam precedentui dėl šių laiko tarpsnių;

(5)

Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10 straipsnio 4 dalimi leidžiama, kad laiko tarpsnių koordinatoriai, apskaičiuodami per ilgą laiką susiformavusį precedentą, neatsižvelgtų į nepanaudotus oro uostų laiko tarpsnius, jei jie nepanaudojami laikotarpiais, kuriais oro vežėjas suplanuotų oro susisiekimo paslaugų negali teikti dėl to, kad, pavyzdžiui, uždaromas oro uostas. Tačiau tame straipsnyje tokių situacijų, kaip COVID-19 protrūkis, nenumatyta. Todėl tinkama atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 95/93;

(6)

atsižvelgiant į turimus išankstinių rezervacijų duomenis ir epidemiologines prognozes šioje stadijoje galima pagrįstai tikėtis, kad dėl COVID-19 protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 1 d. ir bent iki spalio 24 d. bus atšauktas didelis skaičius skrydžių. Šiam laikotarpiui skirtų laiko tarpsnių nepanaudoję oro vežėjai neturėtų prarasti per ilgą laiką susiformavusio precedento, kuriuo kitu atveju jie būtų pasinaudoję. Todėl būtina apibrėžti sąlygas, kuriomis nepanaudoti laiko tarpsniai turėtų būti laikomi panaudotais tais tikslais, atsižvelgiant į atitinkamą tolesnį sezoną;

(7)

laiko tarpsniai koordinuojamuose oro uostuose yra vertingas ekonominis išteklius. Nepaisant bendro oro eismo sumažėjimo, dėl atšauktų oro susisiekimo paslaugų vis dėlto neturėtų būti trukdoma oro uostų laiko tarpsniais pasinaudoti kitiems oro vežėjams, kurie gali norėti juos laikinai panaudoti be galimybės įgyti teisę išsaugoti tokius laiko tarpsnius. Todėl tais atvejais, kai oro vežėjas nepanaudoja jam paskirtų laiko tarpsnių, jie turėtų būti nedelsiant grąžinti koordinatoriui;

(8)

sunku nuspėti tolesnę COVID-19 raidą ir jo tolesnį poveikį oro vežėjams. Komisija turėtų nuolat analizuoti COVID-19 poveikį oro transporto sektoriui ir Sąjunga turėtų galėti nepagrįstai nedelsdama pratęsti šiame reglamente numatytų priemonių taikymo laikotarpį, jei nepalankios sąlygos toliau išliktų;

(9)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. dėl COVID-19 protrūkio nepanaudotus laiko tarpsnius pripažinti panaudotais, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(10)

siekiant pratęsti, jei būtina ir pateisinama, šiame reglamente nustatytų priemonių taikymą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl šiame reglamente numatytų priemonių taikymo laikotarpio pratęsimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (3) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(11)

atsižvelgiant į skubą dėl išskirtinių aplinkybių, kurias sukėlė COVID-19 protrūkis, buvo nuspręsta, kad tikslinga taikyti išimtį prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(12)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

10a straipsnis pakeičiamas taip:

10a straipsnis

1.   8 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies tikslais koordinatoriai laiko, kad laikotarpiui nuo 2020 m. kovo 1 d. iki spalio 24 d. paskirtus laiko tarpsnius oro vežėjas, kuriam jie iš pradžių buvo paskirti, panaudojo.

2.   8 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies tikslais koordinatoriai laiko, kad laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 23 d. iki vasario 29 d. paskirtus laiko tarpsnius oro vežėjas, kuriam jie iš pradžių buvo paskirti, panaudojo, kiek tai susiję su oro susisiekimo paslaugų teikimu maršrutais, jungiančiais Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos arba Ypatingojo Administracinio Kinijos Liaudies Respublikos Regiono Honkongo oro uostus.

3.   Dėl laiko tarpsnių, paskirtų datai, kuri yra vėlesnė nei 2020 m. balandžio 8 d.,1 dalis taikoma tik jei atitinkami nepanaudoti laiko tarpsniai grąžinami koordinatoriui, kad galėtų būti perskirstyti kitiems oro vežėjams.

4.   Jei Komisija, remdamasi Eurokontrolės, kuri yra bendro Europos dangaus oro eismo tinklo funkcijų tinklo valdytoja, paskelbtais duomenimis, nustato, kad oro eismo lygis, palyginti su lygiu atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu, toliau išlieka mažas ir greičiausiai toks išliks, ir taip pat, remdamasi geriausiais turimais moksliniais duomenimis, nustato, kad ši padėtis susiklostė dėl COVID-19 protrūkio poveikio, Komisija pagal 12a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad atitinkamai iš dalies pakeistų 1 dalyje nustatytą laikotarpį.

5.   Komisija, naudodamasi 4 dalyje išdėstytais kriterijais, nuolat stebi padėtį. Remdamasi turima informacija Komisija ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 15 d. šiuo klausimu pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai apibendrinamąją ataskaitą. Jei būtina, Komisija kuo greičiau priima 4 dalyje numatytą deleguotąjį aktą.

6.   Jeigu su užsitęsusiu COVID-19 protrūkio poveikiu oro transporto sektoriui Sąjungoje susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)

įterpiami šie straipsniai:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   10a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2021 m. balandžio 2 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 10a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

12b straipsnis

Skubos procedūra

1.   Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 12a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  2020 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas.

(2)  1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 14, 1993 1 22, p. 1).

(3)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.


31.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/460

2020 m. kovo 30 d.

kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 508/2014 (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 177 ir 178 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

valstybės narės patyrė išskirtinį COVID-19 protrūkio poveikį. Dabartinė visuomenės sveikatos krizė stabdo augimą valstybėse narėse, o tai savo ruožtu dar labiau didina likvidumo trūkumą dėl staiga labai išaugusių viešųjų investicijų sveikatos priežiūros sistemoms ir kitiems jų ekonomikos sektoriams poreikio. Dėl to susidarė išskirtinė padėtis, kuriai spręsti būtinos specialios priemonės;

(2)

labai svarbu, kad likvidumo ir viešųjų lėšų trūkumas valstybėse narėse netrukdytų investicijoms pagal programas, kurias remia Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas (SF) (toliau kartu – Fondai) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) ir kurių reikia siekiant kovoti su COVID-19 protrūkiu;

(3)

siekiant reaguoti į visuomenės sveikatos krizės poveikį, ERPF prireikus turėtų remti mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) apyvartinio kapitalo finansavimą kaip laikiną priemonę siekiant veiksmingai reaguoti į visuomenės sveikatos krizę;

(4)

siekiant reaguoti į visuomenės sveikatos krizės poveikį, ERPF investavimo prioritetas – stiprinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas – turėtų apimti investicijas į produktus ir paslaugas, kurių reikia reagavimo į krizes pajėgumams stiprinti sveikatos priežiūros paslaugų srityje;

(5)

siekiant suteikti daugiau lankstumo sprendžiant COVID-19 protrūkio problemą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė lanksčiau įgyvendinti programas, o veiksmų programų pakeitimams turėtų būti numatyta supaprastinta procedūra, dėl kurios nereikia Komisijos sprendimo. Informacija apie tokius pakeitimus, kuri turi būti pateikta Komisijai, turėtų būti patikslinta;

(6)

siekiant reaguoti į visuomenės sveikatos krizės poveikį, Fondų finansuojamomis finansinėmis priemonėmis taip pat turėtų būti teikiama parama MVĮ apyvartinio kapitalo forma, kaip laikina priemonė siekiant veiksmingai reaguoti į visuomenės sveikatos krizę;

(7)

siekiant nedelsiant reaguoti į visuomenės sveikatos krizės poveikį, reagavimo į krizes pajėgumų stiprinimo operacijų išlaidos turėtų būti tinkamos finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d.;

(8)

siekiant užtikrinti, kad valstybės narės turėtų pakankamai finansinių išteklių nedelsiant vykdyti reikiamas investicijas, Komisija neturėtų išduoti vykdomųjų raštų sumoms, susigrąžintinoms iš valstybių narių pagal 2020 m. pateiktas metines sąskaitas, susigrąžinti. Valstybės narės turėtų panaudoti nesusigrąžintas sumas tam, kad paspartintų investicijas, susijusias su COVID-19 protrūkiu ir tinkamas finansuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 (2) ir konkretaus fondo taisykles;

(9)

2020 m. nesusigrąžintos sumos turėtų būti patvirtintos arba dėl jų susigrąžinimo turėtų būti išduoti vykdomieji raštai užbaigiant programas;

(10)

siekiant reaguoti į visuomenės sveikatos krizės poveikį, EJRŽF turėtų remti savitarpio pagalbos fondus ir išteklių draudimą, kad būtų apsaugotos visuomenės sveikatos krizės paveiktos žvejų ir akvakultūros ūkininkų pajamos;

(11)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. reaguoti į visuomenės sveikatos krizės poveikį, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(12)

kadangi parama reikalinga nedelsiant, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(13)

atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ir skubą spręsti susijusią visuomenės sveikatos krizę, buvo nuspręsta, kad tikslinga taikyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(14)

todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1301/2013 (3), (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 508/2014 (4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Be to, ERPF prireikus gali remti MVĮ apyvartinio kapitalo finansavimą kaip laikiną priemonę siekiant veiksmingai reaguoti į visuomenės sveikatos krizę.“;

2)

5 straipsnio 1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

skatinant verslo investicijas į MTI ir plėtojant įmonių, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšius bei sąveiką, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijų perdavimą, socialines inovacijas, ekologines inovacijas ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas, paklausos generavimą, tinklų kūrimą, grupių ir atviras inovacijas naudojantis pažangiąja specializacija, taip pat skatinant technologinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, bandomąsias linijas, ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmus ir pažangiosios gamybos pajėgumus ir pirminę gamybą, visų pirma didelio poveikio technologijų, bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą, taip pat skatinant investicijas, kurių reikia reagavimo į krizes pajėgumams stiprinti sveikatos priežiūros paslaugų srityje;“.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

30 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Nukrypdama nuo 1 ir 2 dalių nuostatų, ERPF, Sanglaudos fondo ir ESF lėšomis remiamoms programoms valstybė narė programavimo laikotarpiu gali perkelti iki 8 % prioriteto asignavimo nuo 2020 m. vasario 1 d. ir ne daugiau kaip 4 % programos biudžeto kitam to paties fondo tos pačios programos prioritetui.

Tokie perkėlimai nedaro poveikio ankstesniems metams. Jie laikomi nereikšmingais ir nereikalauja Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama programa. Tačiau jie turi atitikti visus reguliavimo reikalavimus ir turi būti iš anksto patvirtinti stebėsenos komiteto. Valstybė narė Komisijai pateikia patikslintas finansines lenteles.“;

2)

37 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Finansinėmis priemonėmis taip pat gali būti teikiama parama MVĮ apyvartinio kapitalo forma kaip laikina priemonė, reikalinga veiksmingai reaguoti į visuomenės sveikatos krizę.“;

3)

65 straipsnio 10 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo 9 dalies, reagavimo į krizes pajėgumų skatinimo operacijų išlaidas, susijusias su COVID-19 protrūkiu, galima finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d.“;

4)

96 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

„10.   Nedarant poveikio 30 straipsnio 5 dalies nuostatoms, Komisija įgyvendinimo aktais priima sprendimą, kuriuo patvirtinami visi veiksmų programos aspektai, įskaitant visus jos būsimus pakeitimus, patenkantys į šio straipsnio taikymo sritį, išskyrus aspektus, patenkančius į 2 dalies pirmos pastraipos b punkto vi papunkčio, c punkto v papunkčio ir e punkto, 4 ir 5 dalių, 6 dalies a ir c punktų ir 7 dalies taikymo sritį, už kuriuos atsakingos lieka valstybės narės.“;

5)

139 straipsnio 7 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Komisija neišduoda vykdomojo rašto sumoms, susigrąžintinoms iš valstybės narės pagal 2020 m. pateiktas sąskaitas, susigrąžinti. Nesusigrąžintos sumos naudojamos investicijoms, susijusioms su COVID-19 protrūkiu ir atitinkančioms reikalavimus pagal šį reglamentą ir konkretaus fondo taisykles, paspartinti.

Nesusigrąžintos sumos patvirtinamos arba susigrąžinamos užbaigiant programą.“.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 508/2014 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

35 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Visuomenės sveikatos krizių, pavojingų meteorologinių reiškinių ir ekologinių avarijų atvejams skirti pagalbos fondai“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   EJRŽF gali prisidėti prie savitarpio pagalbos fondų, iš kurių mokamos kompensacijos žvejams, patyrusiems ekonominių nuostolių dėl visuomenės sveikatos krizių, pavojingų meteorologinių reiškinių, ekologinės avarijos ir žvejų ar žvejybos laivų avarijų jūroje jiems vykdant žvejybos veiklą atveju gelbėjimo išlaidų.”;

c)

5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Valstybės narės nustato savitarpio pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo taisykles, visų pirma dėl kompensacinių išmokų žvejams krizės atveju skyrimo ir reikalavimų tokioms kompensacijoms gauti atitikties įvykus 1 dalyje nurodytoms visuomenės sveikatos krizėms, pavojingiems meteorologiniams reiškiniams, ekologinėms avarijoms ar avarijoms jūroje, taip pat dėl tų taisyklių laikymosi administravimo bei stebėsenos. Valstybės narės užtikrina, kad fondo taisyklėse būtų numatytos sankcijos, taikytinos žvejo aplaidumo atvejais.

6.   1 dalyje nurodytos visuomenės sveikatos krizės, pavojingų meteorologinių reiškinių, ekologinių avarijų ar avarijų jūroje atvejai turi būti oficialiai tokiais pripažinti atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos.”;

d)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   1 dalyje nurodyti finansiniai įnašai teikiami tik tiems dėl visuomenės sveikatos krizių, pavojingų meteorologinių reiškinių, ekologinių avarijų ar avarijų jūroje patirtiems nuostoliams padengti, kurie sudaro daugiau kaip 30 % atitinkamos įmonės metinės apyvartos, apskaičiuotos remiantis vidutine įmonės apyvarta per trejus ankstesnius kalendorinius metus.”;

2)

57 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„e)

visuomenės sveikatos krizių.“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 d. kovo 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  2020 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).


31.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/461

2020 m. kovo 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, siekiant suteikti finansinę paramą valstybėms narėms ir dėl narystės Sąjungoje besiderančioms šalims, labai nukentėjusioms nuo didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 175 straipsnio trečią pastraipą ir 212 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos solidarumo fondas (toliau – Fondas) įsteigtas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2002 (2). Fondas įsteigtas kaip konkreti Europos solidarumo nelaimės atveju išraiška siekiant teikti finansinę paramą valstybėms narėms po didelių nelaimių;

(2)

susidarius didelio masto ekstremaliosioms visuomenės sveikatos situacijoms, Sąjunga turėtų parodyti solidarumą su valstybėmis narėmis ir paveiktais gyventojais ir teikti finansinę paramą, kad padėtų nukentėjusiems gyventojams, prisidėtų prie nukentėjusių regionų greito grįžimo į įprastą gyvenimą ir sustabdytų infekcinių ligų plitimą;

(3)

didelio masto ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų atveju Sąjunga taip pat turėtų parodyti solidarumą su šalimis, kurios derasi dėl stojimo į Sąjungą;

(4)

ekstremalioji visuomenės sveikatos situacija, ypač oficialiai paskelbta viruso pandemija, gali sukelti didelę krizę. Fondas suteikia Sąjungai galimybę padėti sutelkti pagalbos tarnybas, siekiant patenkinti neatidėliotinus žmonių poreikius ir padėti trumpuoju laikotarpiu atkurti pažeistą pagrindinę infrastruktūrą, kad nelaimės ištiktuose regionuose vėl būtų galima vykdyti ekonominę veiklą. Tačiau šiuo metu Fondas skirtas tik stichinėms nelaimėms, dėl kurių patiriama fizinė žala, ir nėra taikomas biologinių rizikos veiksnių sukeltoms didelėms nelaimėms. Reikėtų numatyti, kad Sąjunga galėtų imtis veiksmų didelio masto ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų atveju;

(5)

veiksmu, kurio ketinama imtis, siekiama padėti nukentėjusioms valstybėms, kai krizinių situacijų žala tokia didelė, kad valstybė pati negali su ja susitvarkyti. Kadangi šio tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl veiksmų masto ir poveikio to tikslo gali būti geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(6)

laikantis subsidiarumo principo, veiksmai pagal šį reglamentą turėtų apsiriboti didelio masto ekstremaliosiomis visuomenės sveikatos situacijomis. Tos ekstremaliosios situacijos turėtų būti apibrėžtos atsižvelgiant į joms įveikti reikalingas viešąsias išlaidas;

(7)

Sąjungos parama turėtų papildyti nukentėjusių valstybių pastangas ir turėtų būti naudojama padengti daliai viešųjų išlaidų, skirtų būtiniems skubiems veiksmams vykdyti reaguojant į ekstremaliąją situaciją;

(8)

laikantis subsidiarumo principo, Sąjungos parama turėtų būti teikiama tik gavus nukentėjusios valstybės prašymą. Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybių pateikti prašymai būtų nagrinėjami vienodomis sąlygomis;

(9)

Komisija turėtų galėti greitai priimti sprendimą skirti konkrečius finansinius išteklius ir juos kuo greičiau mobilizuoti. Todėl esamos nuostatos dėl avansų turėtų būti sustiprintos padidinant jų sumas;

(10)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(11)

atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ir skubą spręsti susijusią visuomenės sveikatos krizę, buvo nuspręsta, kad tikslinga taikyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

2 straipsnis

1.   Valstybės narės arba valstybės, dalyvaujančios stojimo derybose su Sąjunga (toliau – reikalavimus atitinkanti valstybė), prašymu parama iš Fondo gali būti teikiama tada, kai viename ar keliuose reikalavimus atitinkančios valstybės regionuose atsiranda rimtų pasekmių gyvenimo sąlygoms, žmonių sveikatai, gamtinei aplinkai ar ekonomikai dėl:

a)

reikalavimus atitinkančios valstybės arba kaimyninės reikalavimus atitinkančios valstybės teritorijoje įvykusios didelės arba regioninės stichinės nelaimės arba

b)

didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos, įvykusios tos pačios reikalavimus atitinkančios valstybės teritorijoje.

Dėl tiesioginių stichinės nelaimės pasekmių padaryta tiesioginė žala laikoma tos stichinės nelaimės padarytos žalos dalimi.

2.   Šiame reglamente didelė stichinė nelaimė – stichinė nelaimė, kurios tiesioginė žala reikalavimus atitinkančioje valstybėje vertinama daugiau nei 3 000 000 000 EUR 2011 m. kainomis arba daugiau nei 0,6 % jos BNP.

2a.   Šiame reglamente didelio masto ekstremalioji visuomenės sveikatos situacija – reikalavimus atitinkančioje valstybėje kilęs didelis biologinės kilmės pavojus sveikatai ar gyvybei, kuris daro tokį didelį neigiamą poveikį žmonių sveikatai, kad reikia imtis ryžtingų veiksmų jo tolesniam plitimui sustabdyti ir dėl to reikalavimus atitinkanti valstybė turi skirti daugiau nei 1 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis arba daugiau nei 0,3 % savo BNP viešųjų lėšų reagavimo į ekstremaliąją situaciją priemonėms.

3.   Šiame reglamente regioninė stichinė nelaimė – tai stichinė nelaimė, kurios tiesioginė žala reikalavimus atitinkančios valstybės NUTS 2 lygmens regione viršija 1,5 % to regiono bendrojo vidaus produkto (BVP).

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai konkretus regionas, kuriame įvyko stichinė nelaimė, yra atokiausias regionas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, regionine stichine nelaime laikoma bet kuri stichinė nelaimė, kurios tiesioginė žala viršija 1 % to regiono BVP.

Jei stichinė nelaimė susijusi su keliais NUTS 2 lygmens regionais, ribinė vertė taikoma tų regionų BVP svertiniam vidurkiui, apskaičiavus pagal visos žalos dalį kiekviename regione.

4.   Parama iš Fondo taip pat gali būti teikiama reikalavimus atitinkančioje valstybėje ištikusios bet kurios stichinės nelaimės atveju, jei ta nelaimė taip pat yra didelė stichinė nelaimė, ištikusi kaimyninėje reikalavimus atitinkančioje valstybėje.

5.   Šiame straipsnyje naudojami Eurostato pateikti suderinti statistiniai duomenys.“

2.

3 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Pagalba teikiama Fondo išmokamos finansinės paramos forma. Kiekvienos reikalavimus atitinkančios nelaimės ar ekstremaliosios situacijos atveju reikalavimus atitinkančiai valstybei finansinė parama skiriama vieną kartą.

2.   Fondo tikslas – papildyti atitinkamų valstybių pastangas ir padengti dalį jų viešųjų išlaidų, kad reikalavimus atitinkanti valstybė galėtų atlikti, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančios nelaimės ar ekstremaliosios situacijos pobūdį, tokius svarbiausius gelbėjimo ir atstatymo veiksmus:

a)

energijos, vandens ir nuotekų, telekomunikacijų, transporto, sveikatos ir švietimo infrastruktūros ir įrenginių veikimo atkūrimas;

b)

laikino apgyvendinimo ir finansavimo gelbėjimo tarnyboms skyrimas, kad būtų patenkinti nukentėjusių gyventojų poreikiai;

c)

prevencinės infrastruktūros saugumo užtikrinimas ir kultūros paveldo apsaugos priemonės;

d)

nelaimės ištiktų vietovių, įskaitant gamtos zonas, valymas, prireikus laikantis ekosistemomis grindžiamų metodų, taip pat nedelsiamas nukentėjusių gamtinių zonų atkūrimas siekiant išvengti betarpiško dirvožemio erozijos poveikio;

e)

priemonės, kuriomis siekiama greitai teikti pagalbą, įskaitant medicininę, gyventojams, nukentėjusiems nuo didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos, ir apsaugoti gyventojus nuo pavojaus nukentėti, įskaitant ligų plitimo prevenciją, stebėseną ar kontrolę, kovą su dideliais pavojais visuomenės sveikatai arba jų poveikio visuomenės sveikatai mažinimą.

Pirmos pastraipos a punkte „veikimo atkūrimas“ reiškia iki stichinės nelaimės buvusios infrastruktūros ir įrenginių būklės atkūrimą. Kai iki stichinės nelaimės buvusios būklės atkurti nėra įmanoma dėl teisinių priežasčių arba tai ekonomiškai netikslinga, arba kai valstybė naudos gavėja nusprendžia perkelti nukentėjusią infrastruktūrą ar įrenginius arba patobulinti jų funkcionalumą tam, kad padidintų jų pajėgumą atlaikyti būsimas nelaimes, Fondas gali prisidėti prie atkūrimo sąnaudų tik neviršydamas jų grąžinimo į status quo ante sąnaudų sąmatos.

Sąnaudas, viršijančias antroje pastraipoje nurodytą sąnaudų lygį, finansuoja valstybė naudos gavėja savo lėšomis arba, jei įmanoma, kitų Sąjungos fondų lėšomis.

Pirmos pastraipos b punkte „laikinas apgyvendinimas“ reiškia apgyvendinimą tokiam laikotarpiui, kuris yra reikalingas, kad nukentėję gyventojai galėtų grįžti į savo namus po tvarkymo ar rekonstrukcijos darbų.“

3.

4a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Avanso suma neviršija 25 % numatytos finansinės paramos sumos ir bet kuriuo atveju neviršija 100 000 000 EUR. Nustačiusi galutinę finansinės paramos sumą, Komisija, prieš sumokėdama likutinę finansinės paramos sumą, atsižvelgia į avanso sumą. Komisija susigrąžina nepagrįstai sumokėtus avansus.“

4.

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 1 dalyje nurodyto 18 mėnesių laikotarpio pabaigos valstybė naudos gavėja pateikia Fondo finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitą ir suvestinę, kurioje pagrindžiamos išlaidos, nurodydama visus kitus atitinkamų veiksmų finansavimo šaltinius, taip pat draudimo išmokas bei iš trečiųjų šalių gautą kompensaciją.

Įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama informacija, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančios nelaimės ar ekstremaliosios situacijos pobūdį, apie:

a)

valstybės naudos gavėjos taikytas ar pasiūlytas prevencines priemones siekiant sumažinti būsimą žalą ir išvengti, kiek įmanoma, panašių stichinių nelaimių ar ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų, įskaitant duomenis apie Europos struktūrinių ir investicinių fondų naudojimą šiam tikslui;

b)

nelaimių rizikos prevencijos ir valdymo srities susijusių Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo padėtį;

c)

per nelaimę ar ekstremaliąją situaciją įgytą patirtį ir priemones, kurių imtasi ar kurios pasiūlytos siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą bei atsparumą klimato kaitai, stichinėms nelaimėms ir ekstremalioms visuomenės sveikatos situacijoms, ir

d)

visą kitą susijusią informaciją apie prevencijos ir švelninimo priemones, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į stichinės nelaimės ar ekstremalios visuomenės sveikatos situacijos pobūdį.

Prie įgyvendinimo ataskaitos pridedama laikantis tarptautiniu mastu pripažintų audito standartų parengta nepriklausomos audito įstaigos nuomonė, kurioje patvirtinama, kad išlaidas pagrindžianti suvestinė yra teisinga ir sąžiningai parengta ir kad Fondo finansinė parama yra teisėta ir tvarkinga, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalyje ir 60 straipsnio 5 dalyje.

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytai procedūrai Komisija įvykdo Fondo paramos teikimo užbaigimo formalumus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  2020 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

31.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/13


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/462

2020 m. vasario 20 d.

kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos komitete, įsteigtame Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dėl keitimosi informacija norint įvertinti susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, poveikį

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ir 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją (1) (toliau – Asociacijos susitarimas) Sąjungos vardu buvo sudarytas Tarybos ir Komisijos sprendimu 2000/204/EB, EAPB (2) ir įsigaliojo 2000 m. kovo 1 d.;

(2)

Sprendimu (ES) 2019/217 (3) Taryba patvirtino Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolų pakeitimo (4) (toliau – iš dalies keičiantis Susitarimas) sudarymą, siekiant Asociacijos susitarimu numatytas muitų tarifų lengvatas taikyti Vakarų Sacharos kilmės produktams;

(3)

pagal Asociacijos susitarimo 81 straipsnį įsteigiamas Asociacijos komitetas, kuris yra atsakingas už Asociacijos susitarimo valdymą. Pagal Asociacijos susitarimo 83 straipsnį Asociacijos komitetas turi galią priimti sprendimus, susijusius su Asociacijos susitarimo valdymu, taip pat tose srityse, kuriose Taryba jam perdavė savo įgaliojimus;

(4)

Asociacijos komitetas ne vėliau kaip per du mėnesius po iš dalies keičiančio Susitarimo įsigaliojimo turi priimti sprendimą dėl iš dalies keičiančio Susitarimo poveikio, visų pirma darniam vystymuisi, ypač kiek tai susiję su nauda atitinkamiems gyventojams ir su Vakarų Sacharos gamtinių išteklių naudojimu, vertinimo tvarkos;

(5)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos komitete, kadangi pasiūlytas sprendimas Sąjungai bus privalomas;

(6)

kad būtų galima stebėti iš dalies keičiančio Susitarimo poveikį atitinkamiems gyventojams ir atitinkamų teritorijų gamtos išteklių naudojimui, iš dalies keičiančiame Susitarime aiškiai numatyta tinkama sistema ir procedūra, kad Šalys reguliariai apsikeistos informacijos pagrindu galėtų įvertinti Susitarimo poveikį jo įgyvendinimo laikotarpiu. Sąjunga ir Maroko Karalystė susitarė ne rečiau kaip kartą per metus keistis informacija Asociacijos komitete. Todėl reikėtų nustatyti konkrečią vertinimo tvarką, siekiant ją priimti Asociacijos komitete;

(7)

keitimosi informacija tikslas atitinka 2018 m. birželio 11 d. Komisijos kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba parengtos naudos Vakarų Sacharos gyventojams ir viešųjų konsultacijų dėl muitų tarifų lengvatų išplėtimo ir taikymo produktams, kurių kilmės šalis yra Vakarų Sachara, ataskaitos tikslą;

(8)

kiek tai susiję su poveikiu teritorijos ekonomikai, šiuo metu turima informacija daugiausia susijusi su žemės ūkiu ir žuvininkyste, tačiau lengvatos taikomos visiems produktams; todėl duomenys, kuriais gali būti keičiamasi, gali keistis atsižvelgiant į pokyčius Vakarų Sacharoje. Be to, keitimasis informacija nėra susijęs vien su ekonominiais aspektais (nauda siaurąja prasme) – jis turi leisti vertinti plačiau, apimant tokius aspektus kaip darnus vystymasis ir poveikis gamtos išteklių naudojimui;

(9)

Maroko Karalystė taip pat sutiko atskirai sukurti mechanizmą, skirtą Vakarų Sacharos kilmės produktų eksporto į Sąjungą statistiniams duomenims rinkti; tokie duomenys bus kas mėnesį teikiami Komisijai ir valstybių narių muitinėms;

(10)

Maroko Karalystė per esamas informacines sistemas galės prašyti Sąjungos pateikti informacijos apie tam tikrų kategorijų produktų, kurie Maroko Karalystei yra svarbūs, gamybą ir prekybą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 81 straipsnį įsteigto ES ir Maroko Karalystės Asociacijos komiteto posėdyje, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu Asociacijos komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. DIVJAK


(1)  OL L 70, 2000 3 18, p. 2.

(2)  2000 m. sausio 26 d. Tarybos ir komisijos sprendimas 2000/204/EB, EAPB dėl Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, įkuriančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko karalystės asociaciją, patvirtinimo (OL L 70, 2000 3 18, p. 1).

(3)  2019 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/217 dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo (OL L 34, 2019 2 6, p. 1).

(4)  OL L 34, 2019 2 6, p. 4.


PROJEKTAS

ES IR MAROKO KARALYSTĖS ASOCIACIJOS KOMITETO

SPRENDIMAS Nr. …/…

… m. … … d.

dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės keitimosi informacija norint įvertinti susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo poveikį

ES IR MAROKO KARALYSTĖS ASOCIACIJOS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1996 m. vasario 26 d. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, steigiantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, ypač į jo 83 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 25 d. Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimą pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo,

kadangi:

(1)

2019 m. liepos 19 d. įsigaliojo Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (toliau – Susitarimas pasikeičiant laiškais);

(2)

Susitarimas pasikeičiant laiškais sudarytas nedarant poveikio atitinkamoms Europos Sąjungos pozicijoms dėl Vakarų Sacharos statuso ir Maroko Karalystės statuso to regiono atžvilgiu;

(3)

pagal Susitarimą pasikeičiant laiškais Vakarų Sacharos kilmės produktams, kurių kontrolę vykdo Maroko Karalystės muitinės, taikomos tokios pačios prekybos lengvatos, kokias Europos Sąjunga taiko produktams, kuriems taikomas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijos bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją (toliau – Asociacijos susitarimas);

(4)

įgyvendindamos šią partnerystę ir sudarydamos viena kitai sąlygas įvertinti Susitarimo pasikeičiant laiškais poveikį, visų pirma darniam vystymuisi, ypač kiek tai susiję su nauda atitinkamiems gyventojams ir su atitinkamų teritorijų gamtos išteklių naudojimu, Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė susitarė ne rečiau kaip kartą per metus keistis informacija Asociacijos komitete;

(5)

konkrečią vertinimo tvarką turi priimti Asociacijos komitetas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įgyvendindamos šią partnerystę ir siekdamos sudaryti viena kitai sąlygas įvertinti Susitarimo pasikeičiant laiškais poveikį darnaus vystymosi aspektu jo įgyvendinimo laikotarpiu, Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė susitarė kasmet keistis informacija Asociacijos komitete.

2.   Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė keičiasi duomenimis, kurie laikomi svarbiais atitinkamuose pagrindiniuose veiklos sektoriuose, taip pat statistine, ekonomine, socialine ir su aplinka susijusia informacija, visų pirma apie Susitarimo pasikeičiant laiškais naudą atitinkamiems gyventojams ir atitinkamų teritorijų gamtos išteklių naudojimą. Svarbios informacijos sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

Keitimasis vyksta remiantis iš anksto raštu pateiktu pranešimu, kuris bus išsiųstas ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo pabaigoje; po pranešimo gali būti siunčiami patikslinimų prašymai ir papildomi klausimai, susiję su šiame sprendime nustatytomis temomis. Atsakymai pateikiami ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio pabaigoje.

3.   Įgyvendindamos partnerystę ir sudarydamos viena kitai sąlygas įvertinti Susitarimo pasikeičiant laiškais poveikį, Šalys taip pat susitarė, kad Maroko Karalystė per esamas informacines sistemas gali prašyti Europos Sąjungos pateikti informacijos apie tam tikrų kategorijų produktų, kurie Maroko Karalystei yra svarbūs, gamybą ir prekybą.

Šiuo tikslu Maroko Karalystė ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo pabaigoje Europos Sąjungai perduoda prašymą raštu; po prašymo pateikimo gali būti siunčiami patikslinimų prašymai ir papildomi klausimai. Atsakymai perduodami ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio pabaigoje.

4.   Šalys kasmet Asociacijos komitete pasikeičia atitinkamomis išvadomis.

5.   Protokolą, kuriame pateikiamos Asociacijos komiteto išvados, Šalys patvirtina iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį vyksta posėdis, pabaigos.

2 straipsnis

Priedas yra neatskiriama šio sprendimo dalis.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta … 2020 m. …

ES ir Maroko Karalystės asociacijos komiteto vardu


PRIEDAS

Svarbi informacija, kuria keičiamasi pagal Susitarime PASIKEIČIANT LAIŠKAIS numatytą keitimąsi informacija

Informacija, kuria keičiamasi, turi būti sudaromos sąlygos atnaujinti 2018 m. birželio 11 d. Komisijos kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) parengtą bendrą ataskaitą (1). Todėl į keitimąsi informacija taip pat turi būti įtraukta išsami informacija, kuri sudaro sąlygas įvertinti Susitarimo pasikeičiant laiškais poveikį jo įgyvendinimo metu, įskaitant bendrą informaciją apie atitinkamas teritorijas ir gyventojus. Ši informacija skirta tik Komisijos ir EIVT ataskaitos įvertinimui ir atnaujinimams parengti. Svarbi informacija gali būti tokia:

1.

Maroko Karalystės teikiama informacija:

a)

bendroji informacija:

*

socialinė ir ekonominė statistika bei su aplinka susijusi statistika.

b)

informacija apie pagrindinius eksporto ekonomikos sektorius:

*

produkcija pagal produktų rūšis;

*

dirbama vietovė ir nuimto derliaus kiekis;

*

eksportas į Europos Sąjungą pagal apimtį ir vertę;

*

vietos ekonominės veiklos vykdytojai, kuriems taikomas Susitarimas pasikeičiant laiškais ir sukurtos darbo vietos;

*

darnus išteklių valdymas;

*

gamybos įmonės.

2

Europos Sąjungos teikiama informacija:

informacija apie prekybą konkrečiais produktais, eksportuojamais į Maroko Karalystę, pagal muitinės kodą ir pagal kiekį ir vertę, taip pat, jeigu tokių duomenų yra, informacija apie konkrečių produktų gamybą.

3.

Kita svarbi informacija:

kaip numatyta 2018 m. gruodžio 6 d. Europos Komisijos ir Maroko Karalystės misijos Europos Sąjungoje korespondencijoje, Maroko Karalystė kuria informacijos apie eksportą, kuriam taikomas Asociacijos susitarimas su pakeitimais, padarytais pasikeitimu laiškais, rinkimo mechanizmą, pagal kurį sistemingai ir reguliariai kiekvieną mėnesį bus teikiami tikslūs duomenys, kurie turėtų leisti Europos Sąjungai gauti skaidrią ir patikimą informaciją apie šio eksporto į Sąjungą kilmę pagal regioną (2). Europos Komisija turės tiesioginę prieigą prie tokių duomenų ir dalinsis jais su Europos Sąjungos valstybių narių muitinėmis.

Maroko Karalystė savo ruožtu turės gauti skaidrią ir patikimą statistinę informaciją apie eksportą iš Europos Sąjungos į Maroko Karalystę.


(1)  2018 m. birželio 11 d. ataskaita dėl naudos Vakarų Sacharos gyventojams ir konsultacijų su jais dėl muitų tarifų lengvatų taikymo Vakarų Sacharos kilmės produktams (SWD (2018) 346 final).

(2)  NB: šis mechanizmas veikia nuo 2019 m. spalio 1 d.