ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 92

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. kovo 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/442, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) ( 1 )

1

 

*

2020 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/443, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 leidžiama pakeisti naujo maisto produkto kviečių (Triticum aestivum) gemalų ekstrakto, kuriame daug spermidino, specifikacijas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

2020 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/444, kuriuo paskelbiamos negaliojančiomis Wuxi Suntech Power Co. Ltd sąskaitos faktūros, išduotos pažeidžiant Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1570 panaikintą įsipareigojimą

10

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

26.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/442

2019 m. gruodžio 17 d.

kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 111 straipsnio 1 dalies a ir c punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 84 straipsnio 4 dalies pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/981 (3), išplėsta skaidrumo metodo taikymo sritis, į ją įtraukiant su draudimo ar perdraudimo įmone susijusias įmones, kurios atitinka tam tikras sąlygas. Dėl klaidingos nuorodos į to reglamento 84 straipsnio 1 dalį, pateiktos to straipsnio 4 dalyje, tam tikriems kolektyvinio investavimo subjektams ar investicijoms, struktūrizuotoms kaip fondai, kurie taip pat yra su draudimo ar perdraudimo įmone susijusios įmonės, skaidrumo metodas netaikomas. Tačiau kolektyvinio investavimo subjektams ar investicijoms, struktūrizuotoms kaip fondai, skaidrumo metodas turėtų būti taikomas automatiškai;

(2)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 X priedo skirsnyje „Potvynio rizikos koeficientai“ nustatyti standartiniai potvynio rizikos pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo parametrai. Kad būtų galima apskaičiuoti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės regiono potvynio rizikos mokumo kapitalo reikalavimą, lentelėje turėtų būti atskira eilutė kiekvienai iš 124 to regiono rizikos zonų;

(3)

draudimo ir perdraudimo įmonės bet kuriuo metu turėtų galėti apskaičiuoti savo potvynio rizikos kapitalo reikalavimą. Tuo tikslu ir siekiant išvengti tokios situacijos, kai su investicijomis į kolektyvinio investavimo subjektus susiję kapitalo reikalavimai nėra pakankami faktinei rizikai, gresiančiai draudimo ir perdraudimo įmonėms, įvertinti, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2019/981 įsigaliojimo dienos;

(4)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35 turėtų būti atitinkamai ištaisytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35 ištaisomas taip:

1)

84 straipsnio 4 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

(5) „2 dalis netaikoma investicijoms į susijusias įmones, išskyrus investicijas, kurių atžvilgiu įvykdomos visos šios sąlygos:“;

2)

X priedo skirsnyje „Potvynio rizikos koeficientai“ pateikta lentelė pakeičiama šio reglamento priede pateikta lentele.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. liepos 8 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2019 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/981, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 161, 2019 6 18, p. 1.)


PRIEDAS

X priedo skirsnis „Potvynio rizikos koeficientai“ pakeičiamas taip:

Potvynio rizikos koeficientai

Zona/Regionas

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

4,2

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

4,9

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,5

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,3

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,1

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,3

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

1,0

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

1,2

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

3,4

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,8

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,1

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,2

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

1,4

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

3,2

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

2,3

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,4

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,6

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

4,9

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

4,8

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

3,1

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

2,8

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,3

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

4,0

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5“


26.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/443

2020 m. kovo 25 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 leidžiama pakeisti naujo maisto produkto kviečių (Triticum aestivum) gemalų ekstrakto, kuriame daug spermidino, specifikacijas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti rinkai Sąjungoje galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi priimti sprendimą dėl leidimo naudoti naują maisto produktą, jo pateikimo Sąjungos rinkai ir dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo;

(4)

2017 m. gruodžio 6 d. bendrovė „TLL The Longevity Labs GmbH“ (toliau – pareiškėjas), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 (3) 5 straipsnį informavo Komisiją apie savo ketinimą pateikti rinkai kviečių (Triticum aestivum) gemalų ekstraktą, kuriame daug spermidino, kaip naują maisto sudedamąją dalį. Todėl kviečių gemalų ekstraktas, kuriame daug spermidino, buvo įtrauktas į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą;

(5)

2019 m. rugpjūčio 6 d. pareiškėjas pateikė Komisijai prašymą pakeisti kviečių gemalų ekstrakto, kuriame daug spermidino, specifikacijas pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį. Pareiškėjas paprašė leisti kadaverino koncentraciją padidinti nuo dabartinės < 0,1 μg/g iki ≤ 16,0 μg/g;

(6)

pareiškėjas prašymą pagrindžia nurodydamas, kad pakeitimas yra būtinas siekiant atsižvelgti į natūralią kadaverino koncentraciją (≤ 16,0 μg/g), tyrimais aptinkamą Triticum aestivum kviečių gemaluose. Šiuo metu leidžiamoji < 0,1 μg/g kadaverino koncentracija kviečių gemalų ekstrakte, kuriame daug spermidino, atitinka analizės metodu nustatytą aptikimo ribą, kurią pareiškėjas klaidingai įtraukė į pradinį pranešimą kaip kadaverino specifikacijos ribą ir kuri vėliau buvo įtraukta į šio naujo maisto produkto įrašo Sąjungos sąraše specifikacijas;

(7)

kadaverinas yra diaminas, kuris kartu su histaminu, tiraminu ir putrescinu priklauso vykstant baltymų bakteriniam metabolizmui natūraliai susidarančių biogeninių aminų grupei;

(8)

2011 m. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino biogeninių aminų keliamą riziką sveikatai (4). Savo mokslinėje nuomonėje Tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kad iš valstybių narių gauta analitinė informacija ir maisto vartojimo duomenys rodo, jog įvairiuose maisto produktuose (alkoholiniuose gėrimuose, uždaruose, žuvyje ir žuvies produktuose, mėsoje, pieno gaminiuose, daržovėse ir augaliniuose produktuose) vidutinė kadaverino koncentracija siekia iki 184 mg/kg, ir atitinkamai suvartojama iki 116,1 mg kadaverino per parą;

(9)

atsižvelgdama į tai, kad siūloma didžiausia leidžiamoji kadaverino koncentracija naujame maisto produkte ir, laikantis nustatytų naujo maisto produkto vartojimo sąlygų, atitinkamai suvartojamas jo kiekis bus bent trimis dydžio eilėmis mažesni už įprastai maitinantis suvartojamą kadaverino kiekį, Komisija mano, kad dėl siūlomų kviečių gemalų ekstrakto, kuriame daug spermidino, specifikacijose nurodytos kadaverino koncentracijos pakeitimų nesikeičia saugos aspektai, kuriais grindžiamas leidimas vartoti šį naują maisto produktą, ir kad Tarnybos pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 3 dalį atliekamas dabartinės paraiškos saugos vertinimas nėra būtinas. Todėl yra tikslinga iš dalies pakeisti naujo maisto produkto kviečių gemalų ekstrakto, kuriame daug spermidino, specifikacijas nurodant pareiškėjo prašomą kadaverino koncentraciją;

(10)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašo, nustatyto Reglamento (ES) 2015/2283 6 straipsnyje ir įtraukto į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/2470, įrašas, skirtas naujam maisto produktui kviečių (Triticum aestivum) gemalų ekstraktui, kuriame daug spermidino, iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2011;9(10):2393.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedo 2 lentelėje „Specifikacijos“ kviečių (Triticum aestivum) gemalų ekstraktui, kuriame daug spermidino, skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Specifikacijos

Kviečių (Triticum aestivum) gemalų ekstraktas, kuriame daug spermidino

Aprašymas/apibrėžtis:

Kviečių gemalų ekstraktas, kuriame daug spermidino, gaunamas iš nefermentuotų nesudygusių kviečių (Triticum aestivum) gemalų skystinio kietosios masės ekstrahavimo metodu, konkrečiai (bet neišimtinai) skirtu poliaminams.

Spermidinas (N-(3-aminopropil)butan-1,4-diaminas): 0,8–2,4 mg/g

Sperminas: 0,4–1,2 mg/g

Spermidino trichloridas: < 0,1 μg/g

Putrescinas: < 0,3 mg/g

Kadaverinas: ≤ 16,0 μg/kg

Mikotoksinai:

Aflatoksinai (bendras kiekis): < 0,4 μg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų kiekis: < 10 000 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: < 100 KSV/g

Escherichia coli: < 10 KSV/g

Salmonelės: nėra 25 gramuose

Listeria monocytogenes: nėra 25 gramuose“


26.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/444

2020 m. kovo 25 d.

kuriuo paskelbiamos negaliojančiomis „Wuxi Suntech Power Co. Ltd“ sąskaitos faktūros, išduotos pažeidžiant Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1570 panaikintą įsipareigojimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 8 ir 14 straipsnius,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2), ypač į jo 13 ir 24 straipsnius,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1238/2013 (3), kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas, ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1239/2013 (4), kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas, ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/366 (5), kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai ir nutraukiamas dalinės tarpinės peržiūros tyrimas pagal Reglamento (ES) 2016/1037 19 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/367 (6), kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas ir nutraukiamas dalinės tarpinės peržiūros tyrimas pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1570 (7), kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/366 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/367, kuriais importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomi galutiniai kompensaciniai ir antidempingo muitai, ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui,

kadangi:

A.   ĮSIPAREIGOJIMAS IR KITOS PRIEMONĖS

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 Taryba į Sąjungą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės arba iš KLR siunčiamiems moduliams ir elementams (toliau – nagrinėjamasis produktas) nustatė galutinį antidempingo muitą. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 Taryba į Sąjungą importuojamam nagrinėjamajam produktui taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą.

(2)

Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmai (toliau – CCCME) eksportuojančių gamintojų, įskaitant jų susijusias šalis, grupės vardu Komisijai pateikė įsipareigojimą dėl kainos. Komisija šį įsipareigojimą dėl kainos, susijusį su laikinuoju antidempingo muitu, priėmė Sprendimu 2013/423/ES (8). Gavusi pranešimą apie iš dalies pakeistą eksportuojančių gamintojų grupės kartu su CCCME pasiūlytą įsipareigojimą dėl kainos, Komisija 2013 m. gruodžio 4 d. Sprendimu 2013/707/ES (9) patvirtino iš dalies pakeisto įsipareigojimo dėl kainos priėmimą galutinių antidempingo ir kompensacinių priemonių taikymo laikotarpiui (toliau – įsipareigojimas). Buvo priimtas, be kita ko, bendrovės „Wuxi Suntech Power Co. Ltd“, kuriai taikomas papildomas TARIC kodas B796 (toliau – „Wuxi Suntech“), įsipareigojimas.

(3)

Komisija taip pat priėmė sprendimą, kuriuo patikslinama, kaip įgyvendinamas įsipareigojimas (10), ir penkiolika reglamentų, kuriais atšaukiamas kelių eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas ir, jei taikytina, sąskaitos faktūros paskelbiamos negaliojančiomis (11).

(4)

Įgyvendinimo reglamentais (ES) 2016/185 (12) ir (ES) 2016/184 (13) Komisija importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatytų galutinių antidempingo ir kompensacinių muitų taikymą išplėtė importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano, išskyrus tam tikrus tikruosius gamintojus.

(5)

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą ir nutraukus dalinės tarpinės peržiūros tyrimą atitinkamai pagal Reglamento (ES) 2016/1036 (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas) 11 straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/367 (toliau – priemonių galiojimo termino peržiūros antidempingo reglamentas) išplėtė galutinio antidempingo muito taikymą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams).

(6)

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą ir nutraukus dalinės tarpinės peržiūros tyrimą atitinkamai pagal Reglamento (ES) 2016/1037 (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas) 18 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį, Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/366 (toliau – priemonių galiojimo termino peržiūros antisubsidijų reglamentas) išplėtė galutinio kompensacinio muito taikymą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams).

(7)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1570 (toliau – panaikinimo reglamentas) Komisija panaikino įsipareigojimą.

(8)

Pranešimais 2018/C 310/06 (14) ir 2018/C 310/07 (15) Komisija pranešė, kad importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) taikomi atitinkamai antidempingo ir antisubsidijų muitai nustojo galioti 2018 m. rugsėjo 3 d.

B.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGOS

(9)

Pagal įsipareigojimo sąlygas eksportuojantys gamintojai sutiko, be kita ko, neparduoti nagrinėjamojo produkto pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje mažesne nei tam tikra minimali importo kaina (toliau – MIK). MIK koregavimo mechanizmas taikomas kas ketvirtį, atsižvelgiant į modulių tarptautines momentines kainas, kurios nurodytos agentūros „Bloomberg“ duomenų bazėje.

(10)

Eksportuojantys gamintojai taip pat sutiko nagrinėjamąjį produktą parduoti tik tiesioginio pardavimo būdu. Šiame įsipareigojime tiesioginis pardavimas apibrėžiamas kaip pardavimas pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje arba per įsipareigojime nurodytą susijusią šalį Sąjungoje.

(11)

Įsipareigojimo sąlygose taip pat išsamiai nurodytas eksportuotojo įpareigojimas pranešti Komisijai ir kad to įpareigojimo nevykdymas reiškia įsipareigojimo pažeidimą.

(12)

Įsipareigojime nustatytas įpareigojimas pranešti reiškia, kad kiekvienas eksportuotojas Komisijai pateikia, be kita ko, savo tiesioginio pardavimo nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje, pardavimo susijusioms šalims, įtrauktoms į įsipareigojimą, Sąjungoje ir jo susijusių šalių, įtrauktų į įsipareigojimą, pardavimo pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje, ketvirtines ataskaitas. Tai reiškia, kad šiose ketvirtinėse ataskaitose pateikti duomenys turi būti išsamūs ir teisingi, ir kad sandoriai, apie kuriuos pranešama, visiškai atitinka įsipareigojimo sąlygas. Pranešti apie perpardavimą Sąjungoje konkrečiai privaloma tada, kai nagrinėjamasis produktas pirmam nepriklausomam pirkėjui yra parduodamas per susijusį importuotoją, kuris įtrauktas į įsipareigojimą. Be tokių ataskaitų Komisija negalėtų stebėti, ar susijusio importuotojo pirmam nepriklausomam pirkėjui taikyta perpardavimo kaina atitinka MIK.

(13)

Remiantis įsipareigojimu, kiekvienam eksportuojančiam gamintojui taip pat tenka atsakomybė už visus pažeidimus, kuriuos įvykdo su juo susijusios šalys (tiek nurodytos, tiek nenurodytos įsipareigojime).

(14)

Be to, eksportuojantys gamintojai taip pat įsipareigojo konsultuotis su Komisija dėl visų nesklandumų ar visais klausimais (techniniais ar kitais), kurie gali kilti įgyvendinant įsipareigojimą.

C.   ĮSIPAREIGOJIMO PANAIKINIMAS

(15)

Pradžioje priimtas daugiau kaip 120 bendrovių/bendrovių grupių įsipareigojimas. Šiuo metu Komisija yra atšaukusi 19 bendrovių įsipareigojimo priėmimą. Nustatyta, kad septyniolika šių bendrovių pažeidė įsipareigojimą, o likusios dvi bendrovės taikė verslo modelius, dėl kurių buvo neįmanoma stebėti, ar jos laikosi įsipareigojimo. Be to, 16 kitų Kinijos bendrovių savanoriškai atšaukė įsipareigojimą.

(16)

Panaikinimo reglamentu Komisija panaikino įsipareigojimą ir nustatė kintamąjį muitą minimalios importo kainos forma (toliau – kintamojo muito MIK). Dėl kintamojo muito MIK reikalavimus atitinkančiam importuojamam produktui, kurio deklaruota vertė yra lygi arba didesnė už MIK, nebūtų taikomi muitai. Be to, jeigu produktas importuojamas mažesne nei kintamojo muito MIK kaina, muitinės nedelsdamos rinktų muitus. Panaikinimo reglamentas įsigaliojo 2017 m. spalio 1 d., todėl ratione temporis taikomas tik tą dieną arba vėliau importuotam produktui.

(17)

2017 m. spalio 1 d. įsigaliojus panaikinimo reglamentui Komisija tęsė tyrimus dėl įsipareigojimo, susijusio su įsipareigojimo sąskaitomis faktūromis, kurios buvo išduotos iki tos datos, laikymosi ir buvo nuomonės, kad tikslinga pradėti naujus tyrimus dėl sąskaitų faktūrų, kurios buvo išduotos dar galiojant įsipareigojimui. Atliekant šiuos tyrimus skola muitinei atsirastų priimant išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją: a) jei importuojamų prekių, kurioms sąskaitas faktūras išdavė bendrovės, kurioms taikomas įsipareigojimas, atžvilgiu nustatoma, kad nesilaikyta vienos ar kelių įsipareigojimo sąlygų, arba b) jei Komisija reglamentu ar sprendimu dėl konkretaus sandorio nustato, kad įsipareigojimas buvo pažeistas, ir susijusias įsipareigojimo sąskaitas faktūras paskelbia negaliojančiomis. Taip pat gali būti pripažintos negaliojančiomis iki 2017 m. spalio 1 d. pagal senąją tvarką išduotos sąskaitos faktūros, kuriomis remtasi kaip komercinėmis sąskaitomis faktūromis už 2017 m. spalio 1 d. arba vėliau importuotus produktus.

(18)

Įgyvendinimo reglamentais (ES) 2018/1551 (16) ir (ES) 2019/1329 (17) Komisija paskelbė negaliojančiomis sąskaitas faktūras, kurias išdavė trys eksportuojantys gamintojai, pažeidę įsipareigojimą dar jam galiojant.

D.   EKSPORTUOJANČIŲ GAMINTOJŲ STEBĖSENA

(19)

Pagal pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 7 ir 9 dalis ir 14 straipsnio 7 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 7 ir 9 dalis ir 24 straipsnio 7 dalį Komisija sužinojo, kad „Wuxi Suntech“ pateikė Vokietijos muitinei įrodymų, susijusių su įsipareigojimo laikymusi. Komisija toliau analizavo informaciją, kurią jai „Wuxi Suntech“ pateikė vykdydama savo įpareigojimą pranešti.

(20)

(21)–(23) konstatuojamosiose dalyse pateikiamos išvados dėl tariamų „Wuxi Suntech“ įsipareigojimo pažeidimų jam dar galiojant.

E.   ĮSIPAREIGOJIMO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ PASKELBIMO NEGALIOJANČIOMIS PRIEŽASTYS

(21)

Įsipareigojimui galiojant „Wuxi Suntech“ veikė su trimis susijusiais Sąjungos importuotojais – „Suntech Power Deutschland GmbH“ (toliau – „Suntech Deutschland“) Vokietijoje, „Suntech Power Italy Co, Srl“ (toliau – „Suntech Italy“) Italijoje, ir „Suntech Europe France“ (toliau – „Suntech France“) Prancūzijoje. Šios bendrovės į įsipareigojimą įtrauktos kaip su „Wuxi Suntech“ susijusios šalys. „Wuxi Suntech“ niekada neprašė iš įsipareigojimo išbraukti šias susijusias šalis.

(22)

2018 m. nagrinėjant bylą C-226/18 (18) teisme, Komisija sužinojo, kad 2014 m. muitiniam įforminimui Vokietijoje buvo pateikta keletas „Wuxi Suntech“ bendrovei „Suntech Deutschland“ išduotų sąskaitų faktūrų, apie kurias kaip apie perpardavimą nebuvo pranešta Komisijai pagal įsipareigojimą, taip pažeidžiant įsipareigojimo nuostatas, kaip aprašyta (9) ir 12 konstatuojamosiose dalyse.

(23)

Atlikusi išsamų patikrinimą įsipareigojimo vykdymo stebėsenos sistemoje, Komisija nustatė 28 „Wuxi Suntech“ sandorius su „Suntech Deutschland“, du „Wuxi Suntech“ sandorius su „Suntech Italy“ ir aštuonis „Wuxi Suntech“ sandorius su „Suntech France“, kurie nebuvo nurodyti kaip perpardavimas (19), kaip reikalaujama pagal įsipareigojimo sąlygas.

F.   SUSIJUSIOS ĮSIPAREIGOJIMO SĄSKAITOS FAKTŪROS

(24)

„Wuxi Suntech“ pardavimo sandoriai pažeidžiant įsipareigojimą (21–23 konstatuojamosios dalys) yra susiję su šiomis įsipareigojimo sąskaitomis faktūromis:

Komercinės sąskaitos faktūros, pridedamos prie prekių, dėl kurių prisiimtas įsipareigojimas, numeris

Data

SFDE20140601~0640

2014 6 30

SFDE20140245~0284

2014 6 30

SFDE20140165~0204

2014 6 30

SFDE20140001~0002

2014 6 13

SFDE20140005~0044

2014 6 30

SFDE20140481~0520

2014 6 30

SFDE20140045~0084

2014 6 30

SFDE20140365~0404

2014 6 30

SFDE20140285~0324

2014 6 30

SFDE20140561~0600

2014 6 30

SFDE20140325~0364

2014 6 30

SFDE20140721~0760

2014 6 30

SFDE20140125~0164

2014 6 30

SFDE20140761~0800

2014 6 30

SFDE20140445~0480

2014 6 30

SFDE20140641~0680

2014 6 30

SFDE20140521~0560

2014 6 30

SFDE20140205~0244

2014 6 30

SFDE20140681~0720

2014 6 30

SFDE20140405~0444

2014 6 30

SFDE20140085~0124

2014 6 30

SFDE20140003~0004

2014 7 11

REF0001~0040

2014 9 19

REF_EXWX0023~0027

2014 9 19

REF_EXWX0001~0022

2014 9 19

0308001312–009

2014 5 21

0308001312–015

2014 7 17

Lavansol201400001

2014 3 13

G.   RAŠYTINIAI PAREIŠKIMAI IR KLAUSYMAI

(25)

Suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie nustatytus faktus, visų pirma apie ketinimą paskelbti įsipareigojimo sąskaitas faktūras negaliojančiomis. Pagal pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 9 dalį suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė būti išklausytoms ir pateikti pastabų.

(26)

2019 m. liepos 29 d., 2019 m. rugsėjo 4 d., 2019 m. rugsėjo 26 d., 2020 m. sausio 20 d. ir 2020 m. kovo 3 d.„Wuxi Suntech“ pateikė pastabų raštu.

(27)

2019 m. rugpjūčio 28 d. ir 2020 m. vasario 7 d.„Wuxi Suntech“ prašymu surengti klausymai dalyvaujant Komisijos tarnyboms.

(28)

„Wuxi Suntech“ tvirtino, kad 2014 m. kovo 11 d. pasikeitė bendrovės nuosavybės teisės, kai pagal Kinijos tarpinio liaudies teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą „Shunfeng Photovoltaic International Limited“ (20) patronuojamoji bendrovė „Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co., Ltd“ įsigijo visas „Wuxi Suntech“ akcijas.

(29)

„Wuxi Suntech“ teigimu, dėl šio akcijų paketo restruktūrizavimo „Suntech Power Holdings Co., Ltd“ (toliau – „Suntech Holdings“) (21) buvo pašalinta kaip „Wuxi Suntech“ pagrindinė patronuojančioji bendrovė. Kadangi „Suntech Holdings“ taip pat buvo galutinė „Suntech France“, „Suntech Deutschland“ ir „Suntech Italy“ savininkė, „Wuxi Suntech“ teigia, kad nuo 2014 m. kovo 11 d. šios Europos bendrovės nebėra susijusios su „Wuxi Suntech“. Todėl nuo to momento „Wuxi Suntech“ nebeturėjo pareigos pagal įsipareigojimą pranešti apie aptariamus sandorius kaip apie perpardavimą. „Wuxi Suntech“ teigia, kad ji nepažeidė pagal įsipareigojimą tenkančio įpareigojimo pranešti.

(30)

„Wuxi Suntech“ taip pat tvirtino, kad pranešė Komisijai apie šį nuosavybės teisių pasikeitimą. „Wuxi Suntech“ teigia dar 2013 m. gruodžio mėn. per savo advokatą informavusi Komisiją apie artėjantį bendrovės struktūros pasikeitimą. Šį samprotavimą ji grindė 2014 m. sausio 6 d. elektroniniu laišku, kuriame minimas 2013 m. gruodžio mėn. pranešimas, nepateikdama išsamesnės informacijos šiuo klausimu. „Wuxi Suntech“ toliau tvirtino, kad 2014 m. gegužės 22 d., atsakydama į Komisijos jai pateiktą klausimyną dėl pavadinimo keitimo, pranešė Komisijai, kad bendrovė buvo nebesusijusi su trimis Europos bendrovėmis.

(31)

Be to, „Wuxi Suntech“ teigimu, įsipareigojimo 5.16 punkte nustatytas įpareigojimas pranešti apie jos organizacinės struktūros pokyčius buvo tinkamai įvykdytas vėliausiai atskleidus informaciją 2014 m. gegužės 22 d.

(32)

Kaip papildomą argumentą „Wuxi Suntech“ nurodė, kad Komisija negalėjo paskelbti įsipareigojimo sąskaitų faktūrų negaliojančiomis ir nurodyti tariamai atgaline data surinkti muitus už ankstesnį produktų, kurie jau išleisti į laisvą apyvartą, importą. „Wuxi Suntech“ teigimu, antidempingo ir kompensacinių muitų surinkimas atgaline data, prieš tai šių importuotų produktų neregistravus ir jiems iš naujo nenustačius laikinojo muito, pažeistų pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 1, 9 ir 10 dalis ir 10 straipsnio 5 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 1, 9 ir 10 dalis ir 16 straipsnio 5 dalį.

(33)

Galiausiai „Wuxi Suntech“ teigė, kad net jei Komisija galėtų atgaline data nustatyti muitus, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies b punkto, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnio 2 dalies b punkto, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies b punkto ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatos, pagal kurias tą galima daryti, nustojo galioti ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1570 buvo panaikintos, o tai reiškia, kad šiuo metu nėra jokios teisinės nuostatos, pagal kurią įsipareigojimo sąskaitas faktūras būtų galima paskelbti negaliojančiomis.

(34)

Komisija išnagrinėjo eksportuojančio gamintojo pateiktas pastabas ir į jas toliau atsakė.

(35)

Pirmiausia Komisija išnagrinėjo tvirtinimą, kad „Suntech France“, „Suntech Deutschland“ ir „Suntech Italy“ nuo 2014 m. kovo 11 d. nebuvo su „Wuxi Suntech“ susijusios šalys, todėl bendrovė nebeturėjo įpareigojimo pranešti apie perpardavimą. Tvirtinimui pagrįsti „Wuxi Suntech“ pridėjo 2014 m. kovo 21 d. aplinkraštį (22), kuriuo „Hong Kong Exchange and Clearing Limited“ ir „Stock Exchange of Hong Kong Limited“ (toliau – Honkongo vertybinių popierių birža) „Shunfeng Photovoltaic International Limited“ akcininkams pranešė apie siūlomą „Wuxi Suntech“ akcijų paketo įsigijimą (toliau – įsigijimas).

(36)

Pagal aplinkraštį įsigijimui buvo taikomos dvi sąlygos: a) jį turi patvirtinti Kinijos teismas, o tai iš tiesų įvyko 2013 m. lapkričio 15 d., ir b) kad jį turi patvirtinti akcininkai visuotiniame susirinkime, kuris įvyko 2014 m. balandžio 7 d. Kaip aprašyta aplinkraštyje, įsigijimas įsigaliotų tik po akcininkų balsavimo.

(37)

2014 m. kovo 21 d. aplinkraštis pirmą kartą Komisijai buvo pateiktas 2019 m. liepos 29 d. kaip tos pačios dienos „Wuxi Suntech“ pastabų 5 priedas. Apie patvirtinimą, kad visuotinis susirinkimas iš tikrųjų įvyko 2014 m. balandžio 7 d., Komisijai buvo pranešta vėliau, Komisijai pateikus prašymą per 2019 m. rugpjūčio 28 d. vykusį klausymą. „Wuxi Suntech“ įrodymų dėl šio akcininkų susirinkimo datos pateikė tik 2019 m. rugsėjo 4 d., prie „Wuxi Suntech“ advokato atsiųsto tos pačios dienos elektroninio laiško pridėjusi 4 priedą.

(38)

Tačiau Komisija neprivalo savo iniciatyva stebėti įsipareigojimą pateikusių bendrovių struktūros pokyčių. Priešingai, įsipareigojimo 5.16 ir 9.6 punktuose aiškiai nurodyta, kad atitinkama bendrovė privalo pranešti Komisijai apie tokius pakeitimus ir laikytis įsipareigojimo, kol faktinis įsipareigojimas bus pakeistas taip, kad į jį būtų įtrauktas pakeitimas, t. y. kol iš įsipareigojimo bus išbraukti anksčiau susijusių bendrovių pavadinimai.

(39)

Todėl, neatsižvelgiant į faktinę įsigijimo datą, buvo labai svarbu įvertinti, ar „Wuxi Suntech“ įvykdė įpareigojimus pagal įsipareigojimo 5.16 ir 9.6 punktus.

(40)

Pirmiausia Komisija pažymėjo, kad ji buvo informuota tik apie tai, kad 2014 m. gegužės 22 d.„Wuxi Suntech“ nebebuvo susijusi su „Suntech France“, „Suntech Deutschland“ ir „Suntech Italy“. Taigi bent jau 2014 m. kovo 13 d. ir 2014 m. gegužės 21 d. sąskaitų faktūrų atveju nekyla jokių abejonių, kad buvo pažeistas įpareigojimas pranešti.

(41)

Komisija mano, kad po 2014 m. gegužės 22 d.„Wuxi Suntech“ išliko saistoma įpareigojimo pranešti. Iš tiesų šios trys susijusios bendrovės niekada nebuvo oficialiai išbrauktos iš įsipareigojimo. Taigi „Wuxi Suntech“ ir toliau turėjo pranešti apie jas iki 2017 m. spalio 1 d.

(42)

Įsipareigojimo 5.16 punkte nustatyta, kad CCCME ir bendrovė įsipareigoja nedelsdami pranešti Komisijai apie visus savo organizacinės struktūros pasikeitimus, įvykusius įsipareigojimo taikymo laikotarpiu. Jame taip pat nustatyta, kad bendrovė supranta, jog dėl tokių pasikeitimų gali atsirasti poreikis keisti tam tikrus įsipareigojimo aspektus.

(43)

Pagal įsipareigojimo 9.6 punktą priedai yra neatskiriama įsipareigojimo dalis. Įsipareigojimo IX priede visų pirma išsamiai išvardytos visos su eksportuotojais susijusios šalys Sąjungoje.

(44)

Šios dvi nuostatos kartu leidžia daryti išvadą, kad „Wuxi Suntech“ teisinės prievolės pagal įsipareigojimą galiojo tol, kol iš įsipareigojimo nebuvo išbrauktos anksčiau su ja susijusios bendrovės Sąjungoje, ir neįsigaliojo naujas, atnaujintas IX priedas. Tik tokiu atveju teisinė padėtis pasikeistų ir „Wuxi Suntech“ galėtų nebepranešti apie perpardavimą. Toks pokytis neįvyko.

(45)

Remiantis „Wuxi Suntech“ pateiktais dokumentais, pasirengimas įsigijimui prasidėjo 2013 m. spalio mėn., o 2013 m. gruodžio mėn. galutiniame etape Komisija priėmė įsipareigojimo pasiūlymą. Anksčiau, 2013 m. liepos mėn., „Wuxi Suntech“ per CCCME jau buvo pateikusi pasirašytą įsipareigojimo pasiūlymą. Ji nepakeitė šio įsipareigojimo pasiūlymo prieš Komisijai priimant pasiūlymą galutiniame etape. Šios trys bendrovės buvo įtrauktos į sąrašą kaip susijusios bendrovės ir nebuvo jokių požymių, kad bendrovės struktūra galėtų keistis.

(46)

Priėmus įsipareigojimą buvo sukurtas tiesioginis, aiškus ir specialus ryšių kanalas tarp eksportuotojų ir Komisijos tarnybų konkrečių įpareigojimų, susijusių su įsipareigojimu, tikslais. Šis ryšių kanalas buvo į įsipareigojimo tekstą (23) įtraukta funkcinė e. pašto dėžutė, nors įsipareigojimo tekste taip pat buvo numatyta galimybė tiesiogiai susisiekti su už įsipareigojimą atsakingu pareigūnu. Todėl „Wuxi Suntech“ žinojo, kad su įsipareigojimu susijusius pranešimus ji turėtų pateikti per funkcinę e. pašto dėžutę arba tiesiogiai susisiekti su už įsipareigojimą atsakingu pareigūnu. Tačiau „Wuxi Suntech“ niekada nesinaudojo šiais ryšių kanalais, kad nurodytų Komisijai ar ją informuotų apie bet kokį savo bendrovės struktūros pasikeitimą.

(47)

Vietoj to „Wuxi Suntech“ atvėrė naują ryšių kanalą: ji teigė, kad dar 2013 m. gruodžio mėn. ji susisiekė su Komisijos grupe, atsakinga už pirminius antidempingo ir antisubsidijų tyrimus, kad preliminariai nurodytų numatomus „Wuxi Suntech“ struktūros pokyčius. „Wuxi Suntech“ nepateikė nei įrodymų, pagrindžiančių šį pranešimą, nei įrodymų, kokia informacija buvo pasidalyta, o tik rėmėsi 2014 m. sausio 6 d. elektroniniu laišku, kuriame buvo nurodytas šis 2013 m. gruodžio mėn. pranešimas.

(48)

2014 m. sausio 6 d.„Wuxi Suntech“ išsiuntė elektroninį laišką į specialią funkcinę e. pašto dėžutę, skirtą pirminiams antidempingo ir antisubsidijų tyrimams (24), prašydama konkretaus klausimyno/klausimyno dėl pavadinimo keitimo. Komisijos tarnybos atsakė „Wuxi Suntech“ išsiųsdamos pritaikytą klausimyną dėl pavadinimo keitimo, kaip paprastai daroma, kai prašoma pakeisti pavadinimą. 2014 m. sausio 14 d. elektroniniu laišku „Wuxi Suntech“ pateikė papildomų paaiškinimų dėl savo bendrovės struktūros pasikeitimo. Vėliau, 2014 m. gegužės 22 d., po šio elektroninio laiško buvo pateiktas atsakymas su užpildytu klausimynu dėl pavadinimo keitimo. Tame klausimyne pirmą kartą paminėta visa nauja bendrovės struktūra ir paaiškinta, kad buvusios trys susijusios „Wuxi Suntech“ bendrovės Sąjungoje su ja nebesusijusios.

(49)

2014 m. kovo mėn. „Wuxi Suntech“ vienašališkai nusprendė nebepranešti Komisijai apie „Suntech France“, „Suntech Deutschland“ ir „Suntech Italy“ vykdomą perpardavimą. Tačiau „Wuxi Suntech“ nė vienu iš dviejų ryšių kanalų niekada neprašė išbraukti Europos bendrovių iš įsipareigojimo teksto.

(50)

Šių trijų Europos bendrovių niekada neišbraukus iš įsipareigojimo šis vienašališkas sprendimas prieštaravo sutartoms įsipareigojimo sąlygoms. Įsipareigojimo 5.16 punkte nustatytos teisinės prievolės buvo laikomasi tik tada, kai anksčiau susijusios Europos Sąjungos bendrovės buvo išbrauktos iš įsipareigojimo teksto. Iki to laiko „Wuxi Suntech“ įpareigojimas pranešti buvo toliau taikomas. Bendrovės, kurių organizacinė struktūra keičiasi, turėjo prisiimti su tais pasikeitimais susijusią sutartinę riziką ir pasekmes. Tokia prisiėmimo našta nepriklausė Komisijai.

(51)

Įsigijimo užbaigimas, tariama jo data ir pasekmės įsipareigojimo veikimui – klausimai, apie kuriuos reikėjo pranešti Komisijai, kad būtų pagrįstas toks įsipareigojimo pakeitimas. Kol Komisija nepriėmė sprendimo dėl įsipareigojimo sąlygų pakeitimo, „Wuxi Suntech“ turėjo laikytis jo sąlygų, taip pat pranešti apie į įsipareigojimą įrašytas susijusias bendroves. Be to, kadangi dėl įsigijimo reikėjo pakeisti įsipareigojimą, „Wuxi Suntech“ turėjo inicijuoti tokį pakeitimą.

(52)

Todėl Komisija laikėsi nuomonės, kad apie 23 konstatuojamojoje dalyje nurodytus „Wuxi Suntech“ sandorius su „Suntech Deutschland“, „Suntech Italy“ ir „Suntech France“ turėjo būti pranešta kaip apie perpardavimą. Tai, kad apie šiuos sandorius nepranešta, laikyta įsipareigojimo pažeidimu.

(53)

Bet kuriuo atveju pažymima, kad, neatsižvelgiant į tikslią įsigijimo datą, turėjo būti pranešta bent apie perpardavimą, susijusį su iki 2014 m. gegužės 22 d. išduotomis sąskaitomis faktūromis. Taip yra todėl, kad perpardavimas įvykdytas anksčiau, nei bendrovė už pirminį tyrimą atsakingai grupei pranešė, kad ji nebėra susijusi su trimis Sąjungos bendrovėmis. Todėl pirmasis tvirtinimas buvo atmestas.

(54)

Dėl tvirtinimo, kad priemonės tariamai nustatytos atgaline data, Komisija pažymėjo, kad pagal pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 10 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 10 dalį laikinasis muitas gali būti nustatytas tuo atveju, jei tyrimas, po kurio buvo priimtas įsipareigojimas, nebuvo baigtas. Tačiau šios nuostatos netaikomos šiuo atveju.

(55)

Šis atvejis yra susijęs su laikino antidempingo ir kompensacinių muitų nemokėjimo panaikinimu, nes nustatyta, kad tokio nemokėjimo sąlygos nebegalioja.

(56)

Komisija primena, kad pagal jos Sprendimą 2013/423/ES įsipareigojimo pažeidimai gali būti susiję su konkrečiais sandoriais (25). Vykdant tokius sandorius, kuriais pažeidžiamas įsipareigojimas, buvo išduotos sąskaitos faktūros, kurias Komisija turi paskelbti negaliojančiomis. Tai leidžia valstybių narių muitinėms rinkti visą skolą muitinei. Šiuo nedaromas poveikis muitinių galimybei rinkti šiuos muitus nepriklausomai nuo oficialios Komisijos išvados, kad įsipareigojimas yra pažeistas, pagrįstos bendrosiomis įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 1238/2013 ir (ES) Nr. 1239/2013 taisyklėmis.

(57)

Jas paskelbdama negaliojančiomis Komisija praneša valstybių narių muitinėms, kad panaikinamas laikinas taikomų antidempingo ir kompensacinių muitų nerinkimas ir kad turi būti surinkti individualūs muitai už susijusius importuojamus produktus. Tokiomis aplinkybėmis pradedami taikyti ir taikomi galutiniai muitai, nustatyti pagal pagrindinio antidempingo reglamento 9 straipsnio 4 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 14 straipsnio 4 dalį.

(58)

Muitų rinkimas, kuris turėjo būti vykdomas visą šį laiką, nepažeidžia netaikymo atgaline data principo arba, šiuo atveju, teisėto lūkesčio principo: „Wuxi Suntech“ padėtis buvo tokia, kad ji turėjo nepažeisti įsipareigojimo sąlygų ir dėl to pasinaudoti laikinu antidempingo ir kompensacinių muitų nerinkimu. Kadangi ji nesilaikė šių sąlygų, ji negali tvirtinti, kad įgijo teisėtų lūkesčių dėl padėties, kuri tam tikromis aplinkybėmis galėjo būtų pakeista. Tvirtinimas dėl tariamo taikymo atgaline data buvo atmestas.

(59)

Galiausiai Komisija išnagrinėjo tvirtinimą, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies b punktas, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnio 2 dalies b punktas, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies b punktas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnio 2 dalies b punktas nustojo galioti ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1570 buvo panaikinti. Todėl „Wuxi Suntech“ teigė, kad nebebuvo jokio teisinio pagrindo, pagal kurį būtų leidžiama įsipareigojimo sąskaitas faktūras paskelbti negaliojančiomis.

(60)

Komisija paaiškino, kad įsipareigojimas buvo pažeistas įsipareigojimo taikymo laikotarpiu.

(61)

Kaip minėta 17 konstatuojamojoje dalyje, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1570 54 konstatuojamojoje dalyje teigiama: „Komisija toliau vykdo tyrimus, per kuriuos nagrinėja, ar laikomasi įsipareigojimo dėl kainos, ir gali pradėti naujus tyrimus, susijusius su prekėmis, kurios buvo išleistos į laisvą apyvartą, kol dar buvo taikomas įsipareigojimas dėl kainos. Atliekant tokius tyrimus taikytina teisė yra Įgyvendinimo reglamentų (ES) 2017/366 ir (ES) 2017/367 2 ir 3 straipsniai. Tiksliau skola muitinei susidarys priimant deklaraciją dėl išleidimo į laisvą apyvartą: a) jei importuojamų prekių, kurioms sąskaitas faktūras išdavė bendrovės, kurioms taikomas įsipareigojimas, atžvilgiu nustatoma, kad nesilaikyta vienos ar kelių įsipareigojimo sąlygų, arba b) jei Komisija reglamentu ar sprendimu dėl konkretaus sandorio nustato, kad įsipareigojimas buvo pažeistas, ir susijusias įsipareigojimo sąskaitas faktūras paskelbia negaliojančiomis. Komisija manė, kad eksportuojančiam gamintojui, kuris, kaip nustatyta, pažeidė įsipareigojimą, neturėtų būti taikoma kintamojo muito MIK, net jei tokios išvados padarytos pasibaigus įsipareigojimo dėl kainos galiojimui. Tokiais atvejais kintamojo muito MIK nebeturėtų būti taikoma. Komisija tada turėtų išbraukti atitinkamos (-ų) bendrovės (-ių) pavadinimą (-us) iš naujo VI priedo ir naujo 5 priedo tuo pačiu teisės aktu, kuriuo nustatoma, kad įsipareigojimo nebuvo laikomasi.“

(62)

Šiuo klausimu Komisija pažymėjo, kad pagal pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 24 straipsnį ji turi teisę paskelbti įsipareigojimo sąskaitas faktūras negaliojančiomis. Be to, Komisijos įgyvendinimo reglamente, kuriuo sąskaitos faktūros skelbiamos negaliojančiomis, buvo tik nurodyta teisinė įsipareigojimo pažeidimo pasekmė, kuri tiesiogiai išplaukia iš pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio. Tie įgaliojimai yra įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnį, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnį, taip pat Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnį ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnį.

(63)

Kadangi minėtas pažeidimas pasireiškė prieš įsigaliojant panaikinimo reglamentui, Komisija gali paskelbti negaliojančiomis įsipareigojimo sąskaitas faktūras taikydama pagrindinio antidempingo reglamento 8 ir 14 straipsnius, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 ir 24 straipsnius, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnį, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnį, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnį ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnį. Tai, kad Komisija apie šį pažeidimą sužinojo tik po to, kai tos nuostatos buvo panaikintos Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1570, nesumažina būtinybės veiksmingai taikyti tas taisykles ir reikalavimą sąskaitas faktūras paskelbti negaliojančiomis nuo pažeidimo padarymo momento. Todėl argumentas buvo atmestas.

H.   ĮSIPAREIGOJIMO PAŽEIDIMAS IR GALUTINIŲ MUITŲ NUSTATYMAS

(64)

Vadovaudamasi pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 7 ir 9 dalimis, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 7 ir 9 dalimis ir įsipareigojimo sąlygomis, Komisija padarė išvadą, kad „Wuxi Suntech“ pažeidė įsipareigojimą jam dar galiojant.

(65)

Todėl pagal priimant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaraciją galiojusius pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 7 ir 9 dalis ir 14 straipsnį, pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnio 7 ir 9 dalis ir 24 straipsnį, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies b punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnio 2 dalies b punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies b punktą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnio 2 dalies b punktą (24) konstatuojamojoje dalyje išvardytos „Wuxi Suntech“ sąskaitos faktūros skelbiamos negaliojančiomis.

(66)

Nacionalinės muitinės turi įvertinti, ar suėjo taikomi senaties terminai pagal taisykles, nustatytas Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (26) 221 straipsniu ir Reglamento (ES) 952/2013 (27) 103 straipsniu. Šios taisyklės yra materialinės teisės normos, jų taikymas ratione temporis priklauso nuo prekių išleidimo į laisvą apyvartą datos (28).

(67)

Skolą muitinei, atsiradusią išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo metu, turėtų išieškoti ir į sąskaitas įtraukti nacionalinės muitinės pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 218 ir tolesnius straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 952/2013 105 straipsnį.

(68)

Komisija taip pat primena, kad jeigu valstybių narių muitinės turi pagrindo manyti, kad įsipareigojimo sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina neatitinka faktiškai sumokėtos kainos, jos turėtų išsiaiškinti, ar nebuvo pažeistas reikalavimas į įsipareigojimo sąskaitas faktūras įtraukti visas nuolaidas ir ar laikytasi reikalavimo dėl MIK.

(69)

Jeigu valstybių narių muitinės nustato tokio pažeidimo ar MIK nesilaikymo faktą, jos atitinkamai turėtų surinkti muitus.

(70)

Kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4 straipsnio 3 dalį palengvintų valstybių narių muitinių darbą, Komisija tokiais atvejais turėtų joms atskleisti konfidencialų įsipareigojimo tekstą ir kitą informaciją, naudotiną tik nacionalinių procedūrų tikslais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Įsipareigojimo sąskaitos faktūros, kurių sąrašas pateikiamas šio reglamento priede, skelbiamos negaliojančiomis.

2.   Surenkami antidempingo ir kompensaciniai muitai, mokėtini išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos priėmimo metu pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies b punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnio 2 dalies b punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies b punktą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnio 2 dalies b punktą, išskyrus tuos atvejus kai taikomi senaties terminai yra pasibaigę pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (29) 221 straipsnio ir Reglamento (ES) Nr. 952/2013 (30) 103 straipsnio taisykles.

2 straipsnis

1.   Jeigu valstybių narių muitinės turi pagrindo manyti, kad kaina, nurodyta įsipareigojimo sąskaitoje faktūroje, kurią pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 1 dalies b punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnio 1 dalies b punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 1 dalies b punktą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnio 1 dalies b punktą išdavė „Wuxi Suntech Power Co. Ltd“ prieš įsigaliojant šiam reglamentui, neatitinka sumokėtos kainos ir kad dėl to bendrovė galėjo pažeisti įsipareigojimą, muitinės gali, jei tai būtina nacionalinėms procedūroms atlikti, kreiptis į Komisiją su prašymu susipažinti su įsipareigojimo kopija ir kita informacija, leidžiančia patikrinti įsipareigojimo sąskaitos faktūros išdavimo dieną taikytą minimalią importo kainą.

2.   Jeigu atlikus 1 dalyje nurodytą patikrinimą nustatoma, kad į komercinę sąskaitą faktūrą nebuvo įtrauktos lengvatos ir nuolaidos, surenkami muitai, kurie dėl to tampa mokėtini pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies a punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnio 2 dalies a punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies a punktą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnio 2 dalies a punktą.

3.   Pagal 1 dalį gauta informacija gali būti naudojama tik siekiant surinkti muitus, mokėtinus pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 3 straipsnio 2 dalies a punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 2 straipsnio 2 dalies a punktą, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 2 straipsnio 2 dalies a punktą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 2 straipsnio 2 dalies a punktą. Atsižvelgdamos į tai, valstybių narių muitinės šią informaciją muitus privalantiems sumokėti asmenims gali teikti tik tam, kad užtikrintų jų teisę į gynybą. Tokios informacijos jokiomis aplinkybėmis negalima atskleisti trečiosioms šalims.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(3)  OL L 325, 2013 12 5, p. 1.

(4)  OL L 325, 2013 12 5, p. 66.

(5)  OL L 56, 2017 3 3, p. 1.

(6)  OL L 56, 2017 3 3, p. 131.

(7)  OL L 238, 2017 9 16, p. 22.

(8)  OL L 209, 2013 8 3, p. 26.

(9)  OL L 325, 2013 12 5, p. 214.

(10)  OL L 270, 2014 9 11, p. 6.

(11)  Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) 2015/866 (OL L 139, 2015 6 5, p. 30), (ES) 2015/1403 (OL L 218, 2015 8 19, p. 1), (ES) 2015/2018 (OL L 295, 2015 11 12, p. 23), (ES) 2016/115 (OL L 23, 2016 1 29, p. 47), (ES) 2016/1045 (OL L 170, 2016 6 29, p. 5), (ES) 2016/1382 (OL L 222, 2016 8 17, p. 10), (ES) 2016/1402 (OL L 228, 2016 8 23, p. 16), (ES) 2016/1998 (OL L 308, 2016 11 16, p. 8), (ES) 2016/2146 (OL L 333, 2016 12 8, p. 4), (ES) 2017/454 (OL L 71, 2017 3 16, p. 5), (ES) 2017/941 (OL L 142, 2017 6 2, p. 43), (ES) 2017/1408 (OL L 201, 2017 8 2, p. 3), (ES) 2017/1497 (OL L 218, 2017 8 24, p. 10), (ES) 2017/1524 (OL L 230, 2017 9 6, p. 11), (ES) 2017/1589 (OL L 241, 2017 9 20, p. 21), kuriais atšauktas kelių eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas.

(12)  OL L 37, 2016 2 12, p. 76.

(13)  OL L 37, 2016 2 12, p. 56.

(14)  OL C 310, 2018 9 3, p. 4.

(15)  OL C 310, 2018 9 3, p. 5.

(16)  OL L 260, 2018 10 17, p. 8.

(17)  OL L 207, 2019 8 7, p. 12.

(18)  EU:C:2019:440.

(19)  Įsipareigojime perpardavimo sąskaita faktūra apibrėžta kaip pardavimo sąskaita faktūra, kurią susijusi šalis Sąjungoje išduoda pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungoje už produktą, dėl kurio priimtas įsipareigojimas, ar nagrinėjamąjį produktą (1 dalis, Apibrėžtys).

(20)  Šiuo metu vadinama „Shunfeng International Clean Energy Limited“ (toliau – SFCE).

(21)  Kartu su 100 % patronuojamąja bendrove „Power Solar System Co.Ltd“.

(22)  Dokumentas pridėtas kaip 2019 m. liepos 29 d.„Wuxi Suntech“ pateiktų pastabų 5 priedas.

(23)  Ši pašto dėžutė yra TRADE-UT-HELPDESK@ec.europa.eu.

(24)  Šios e. pašto dėžutės yra TRADE-SOLAR-DUMPING@ec.europa.eu ir TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu, kurios buvo visoms šalims nurodytos pranešimuose apie šių tyrimų inicijavimą.

(25)  2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas 2013/423/ES, kuriuo priimamas pasiūlytas įsipareigojimas, susijęs su antidempingo tyrimu dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš jos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų ir plokštelių) (OL L 209, 2013 8 3, p. 26), 14 ir 15 konstatuojamosios dalys.

(26)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(27)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(28)  2006 m. vasario 23 d. sprendimas Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, 41 punktas.

(29)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(30)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).


PRIEDAS

Bendrovės „Wuxi Suntech Power Co. Ltd“ išduotų įsipareigojimo sąskaitų faktūrų, kurios skelbiamos negaliojančiomis, sąrašas:

Komercinės sąskaitos faktūros, pridedamos prie prekių, dėl kurių prisiimtas įsipareigojimas, numeris

Data

SFDE20140601~0640

2014 6 30

SFDE20140245~0284

2014 6 30

SFDE20140165~0204

2014 6 30

SFDE20140001~0002

2014 6 13

SFDE20140005~0044

2014 6 30

SFDE20140481~0520

2014 6 30

SFDE20140045~0084

2014 6 30

SFDE20140365~0404

2014 6 30

SFDE20140285~0324

2014 6 30

SFDE20140561~0600

2014 6 30

SFDE20140325~0364

2014 6 30

SFDE20140721~0760

2014 6 30

SFDE20140125~0164

2014 6 30

SFDE20140761~0800

2014 6 30

SFDE20140445~0480

2014 6 30

SFDE20140641~0680

2014 6 30

SFDE20140521~0560

2014 6 30

SFDE20140205~0244

2014 6 30

SFDE20140681~0720

2014 6 30

SFDE20140405~0444

2014 6 30

SFDE20140085~0124

2014 6 30

SFDE20140003~0004

2014 7 11

REF0001~0040

2014 9 19

REF_EXWX0023~0027

2014 9 19

REF_EXWX0001~0022

2014 9 19

0308001312–009

2014 5 21

0308001312–015

2014 7 17

Lavansol201400001

2014 3 13