ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 077I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. kovo 15d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. Kovo 14 d Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

15.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 77/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/402

2020 m. Kovo 14 d

kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/479 dėl bendrų importo taisyklių (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

nuo koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos epidemiologinės krizės pradžios su juo susijusi liga COVID-19 sparčiai plinta pasaulyje ir taip pat pasiekė Sąjungos teritoriją. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, šiuo metu laikoma, kad su užsikrėtimu COVID-19 susijusi rizika Sąjungos gyventojams yra nuo vidutinės iki didelės, vertinant pagal ligos perdavimo tikimybę ir poveikį. Virusas sparčiai plinta Sąjungoje ir gali turėti nepaprastai didelį poveikį visuomenės sveikatai, lemti didelį aukštos rizikos grupių gyventojų mirtingumą ir smarkiai sutrikdyti ekonomiką ir socialinį gyvenimą;

(2)

atsižvelgiant į visa tai, 1 priede aprašytų asmeninių apsaugos priemonių poreikis jau labai padidėjo. Dėl savo pobūdžio ir vyraujančių aplinkybių tokio tipo priemonės priskiriamos prie pagrindinių produktų, kadangi jų reikia tolesnio ligos plitimo prevencijai ir užkrėstus pacientus gydančių medicinos darbuotojų sveikatos apsaugai;

(3)

vadovaujantis 2020 m. vasario 13 d. Sveikatos ministrų Tarybos išvadomis, buvo pradėta asmeninių apsaugos priemonių viešųjų pirkimų procedūra pagal Bendrą medicininių atsako priemonių pirkimo susitarimą. Remiantis orientaciniu tvarkaraščiu ir priklausomai nuo padėties rinkoje, ji gali būti užbaigta balandžio mėn. pradžioje;

(4)

apsauginių medicinos priemonių paklausa pastarosiomis dienomis smarkiai padidėjo ir manoma, kad artimiausioje ateityje ir toliau labai didės, o ne vienoje valstybėje narėje atitinkamai formuosis trūkumas. ES bendrajai rinkai sunku patenkinti reikiamų asmeninių apsaugos priemonių, ypač apsauginių burnos kaukių, paklausą. Šiuo metu dedamos pastangos didinti gamybos pajėgumus. Į tai gali būti atsižvelgiama, jei reikės, atliekant priemonės peržiūrą, atsižvelgiant į besikeičiančią padėtį;

(5)

šiuo metu asmeninių apsaugos priemonių, kaip antai apsauginių burnos kaukių, gamyba Sąjungoje sutelkta tik keliose valstybėse narėse, būtent Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje. Nepaisant skatinimo gaminti daugiau, esamo Sąjungos gamybos lygio ir turimų atsargų neužteks paklausai Sąjungoje patenkinti. Tai ypač aktualu todėl, kad dėl epidemijos ši paklausa didėja, o asmenines apsaugos priemones galima be jokių apribojimų eksportuoti į kitas pasaulio šalis;

(6)

kai kurios trečiosios šalys jau oficialiai nusprendė apriboti apsaugos priemonių eksportą. Kaip galima suprasti, kitos šalys ėmėsi panašių veiksmų mažiau oficialiai. Kai kurios iš šių šalių taip pat yra tradicinės Sąjungos rinkos tiekėjos ir tai dar labiau didina spaudimą jai;

(7)

siekiant imtis taisomųjų veiksmų ir užkirsti kelią kritinei padėčiai, Sąjunga suinteresuota, kad Komisija nedelsdama imtųsi ribotos trukmės veiksmų ir užtikrintų, kad asmeninių apsaugos priemonių eksportas vyktų tik pagal leidimą ir taip būtų užtikrinama pakankama pasiūla Sąjungoje bei patenkinta gyvybiškai svarbi paklausa;

(8)

tam tikrą kiekį konkrečių gaminių gali būti leidžiama eksportuoti konkrečiomis sąlygomis, kaip antai siekiant užtikrinti pagalbą trečiajai šaliai, priklausomai nuo valstybių narių poreikių. Dėl šių leidimų administracinių sąlygų galiojant šioms laikinosioms priemonėms turėtų spręsti pačios valstybės narės;

(9)

Sąjungoje šios apsaugos priemonės labai reikalingos, ypač ligoninėse, taip pat jų gyvybiškai reikia pacientams, vietoje dirbančiam personalui, civilinės saugos institucijomis. Šie esminiai poreikiai nuolat stebimi pasitelkiant Sąjungos civilinės saugos mechanizmą;

(10)

kadangi ši priemonė šiuo metu taikoma 1 priede aprašytoms asmeninėms apsaugos priemonėms, gali prireikti peržiūrėti priedo taikymo sritį ir gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas;

(11)

dėl klausimo sprendimo skubumo, pagrįsto greitu COVID-19 infekcijos plitimu, šiame reglamente numatytų priemonių turėtų būti imamasi pagal Reglamento (ES) 2015/479 3 straipsnio 3 dalį;

(12)

siekiant užkirsti kelią spekuliaciniam atsargų eikvojimui, šis įgyvendinimo reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną. Remiantis Reglamento (ES) 2015/479 5 straipsnio 5 dalimi, šios priemonės turėtų galioti šešias savaites,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Eksporto leidimas

1.   Norint eksportuoti iš Sąjungos I priede išvardytas asmeninės apsaugos priemones, nepriklausomai nuo to, ar jos yra Sąjungos kilmės, ar ne, reikalaujama eksporto leidimo, surašyto pagal II priede pateiktą formą. Šį leidimą suteikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos ir jis išduodamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

2.   Be tokio eksporto leidimo eksportas yra draudžiamas.

2 straipsnis

Procedūriniai aspektai

1.   Jei apsaugos priemonės yra vienoje ar daugiau valstybių narių, išskyrus tą, kurioje pateikta paraiška eksporto leidimui gauti, šis faktas nurodomas paraiškoje. Valstybės narės, kuriai pateikta eksporto leidimo paraiška, kompetentingos institucijos nedelsdamos konsultuojasi su atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingomis institucijomis ir pateikia susijusią informaciją. Valstybė (-s) narė (-s), į kurią (-as) kreiptasi konsultacijų, per 10 darbo dienų praneša apie bet kokius prieštaravimus dėl tokio leidimo suteikimo ir valstybė narė, kuriai pateikta paraiška, privalo jų paisyti.

2.   Valstybės narės išnagrinėja eksporto leidimų paraiškas per pagal nacionalinę teisę ar praktiką nustatytiną laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos nuo tos dienos, kurią kompetentingoms institucijoms buvo pateikta visa reikiama informacija. Išimtinėmis aplinkybėmis ir dėl tinkamai pagrįstų priežasčių tas laikotarpis gali būti pratęstas dar 5 darbo dienomis.

3.   Spręsdamos, ar suteikti eksporto leidimą pagal šį reglamentą, valstybės narės atsižvelgia į visus svarbius aspektus, įskaitant, kai tinkama, ar eksportu, inter alia, padedama:

vykdyti tiekimo įsipareigojimus pagal bendro pirkimo procedūrą pagal 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai (2) 5 straipsnį;

remti suderintus paramos veiksmus, koordinuojamus pasitelkiant integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą (IPCR) arba Europos Komisijos ar kitų Sąjungos institucijų;

reaguoti į pagalbos prašymus, kuriuos trečiosios šalys ar tarptautinės organizacijos pateikė UPCM (Sąjungos civilinės saugos mechanizmui) ir kurie tvarkomi pagal šį mechanizmą;

remti užsienyje veikiančių paramos bendrovių, kurioms taikoma apsauga pagal Ženevos konvenciją, įstatymais nustatytą veiklą, jei ji netrukdo veikti kaip nacionalinei paramos bendrovei;

remti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Pasaulinio įspėjimo apie ligų protrūkius ir reagavimo į juos tinklo (GOARN) veiklą;

aprūpinti ES valstybių narių užsienio operacijas, įskaitant karines operacijas, tarptautines policijos misijas ir (arba) civilines tarptautines taikos palaikymo misijas;

aprūpinti ES ir valstybių narių delegacijas užsienyje.

4.   Valstybės narės gali nuspręsti eksporto leidimo paraiškų nagrinėjimui naudoti elektroninius dokumentus.

3 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną ir taikomas šešias savaites. Pasibaigus šiam šešių savaičių laikotarpiui jis automatiškai nustoja būti taikomas.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. Kovo 14 d

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 83, 2015 3 27, p. 34.

(2)  OL L 293, 2013 11 5, p. 1.


I PRIEDAS

Apsaugos priemonės

Šiame priede išvardytos priemonės atitinka Reglamento (ES) 2016/425 (1) nuostatas.

Kategorija

Aprašymas

KN kodai

Apsauginiai akiniai ir skydeliai

Apsauga nuo potencialiai infekcinės medžiagos

Apgaubia akis ir veido dalį aplink akis

Suderinami su skirtingų modelių filtruojančio antveidžio (FFP) kaukėmis ir veido kaukėmis

Permatomas lęšis

Daugkartinio naudojimo (gali būti valomi ir dezinfekuojami) arba vienkartiniai

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Veido skydeliai

Veido srities ir susijusių gleivinių (pvz., akių, nosies, burnos) apsaugos nuo potencialiai infekcinės medžiagos priemonės

Su snapeliu iš permatomos medžiagos

Paprastai su tvirtinimo ant veido priemonėmis (pvz., juostelėmis, kojelėmis)

Gali būti su toliau aprašyta burnos ir nosies apsaugos priemone

Daugkartinio naudojimo (gali būti valomi ir dezinfekuojami) arba vienkartiniai

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Burnos ir nosies apsaugos priemonės

Kaukės, skirtos apsaugoti dėvintį asmenį nuo potencialiai infekcinės medžiagos ir aplinką nuo potencialiai infekcinės medžiagos, kurią skleidžia kaukę dėvintis asmuo

Gali būti su pirmiau aprašytu veido skydeliu

Su keičiamu filtru arba be jo

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Apsauginiai drabužiai

Drabužiai (pvz., chalatas, kostiumas), skirti apsaugoti dėvintį asmenį nuo potencialiai infekcinės medžiagos ir aplinką nuo potencialiai infekcinės medžiagos, kurią skleidžia dėvintis asmuo

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Pirštinės

Pirštinės, skirtos apsaugoti mūvintį asmenį nuo potencialiai infekcinės medžiagos ir aplinką nuo potencialiai infekcinės medžiagos, kurią skleidžia mūvintis asmuo

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL L 81, 2016 3 31, p. 51).


II PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyto eksporto leidimo formos pavyzdys

Suteikdamos eksporto leidimus, valstybės narės stengsis užtikrinti, kad išduotoje formoje aiškiai matytųsi leidimo pobūdis. Tai yra eksporto leidimas, kuris galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse iki jo galiojimo pabaigos dienos.

EUROPOS SĄJUNGA

Asmeninių apsaugos priemonių eksportas (Reglamentas (ES) 2020/402)

1.

Eksportuotojas

(EORI kodas, jei taikoma)

2.

Leidimo numeris

3.

Galioja iki

4.

Išduodančioji institucija

5.

Paskirties šalis

6.

Galutinis gavėjas

7.

Prekės kodas

8.

Kiekis

9.

Vienetas

10.

Prekės aprašymas

11.

Vieta

7.

Prekės kodas

8.

Kiekis

9.

Vienetas

10.

Prekės aprašymas

11.

Vieta

7.

Prekės kodas

8.

Kiekis

9.

Vienetas

10.

Prekės aprašymas

11.

Vieta

7.

Prekės kodas

8.

Kiekis

9.

Vienetas

10.

Prekės aprašymas

11.

Vieta

12.

Parašas, vieta ir data, antspaudas

Eksporto leidimo formos aiškinamosios pastabos

Jei nenurodyta kitaip, privaloma užpildyti visus langelius.

7 –11 langeliai pakartoti 4 kartus, kad būtų galima prašyti leidimo 4 skirtingiems gaminiams.

1 langelis

Eksportuotojas

Eksportuotojo, kuriam išduodamas leidimas, visas asmenvardis bei adresas ir, jei taikoma, EORI kodas.

2 langelis

Leidimo numeris

Eksporto leidimą išduodanti institucija įrašo leidimo numerį, sudarytą taip: XXyyyy999999. XX yra išduodančiosios valstybės narės dviraidis geonomenklatūros kodas (1), yyyy – 4 skaitmenų leidimo išdavimo metai, 999999 – XXyyyy kodo dalies atžvilgiu unikalus 6 skaitmenų kodas, priskirtas išduodančiosios institucijos.

3 langelis

Galioja iki

Išduodančioji institucija gali nustatyti leidimo galiojimo pabaigos datą. Ši data negali būti vėlesnė nei 6 savaitės po šio reglamento įsigaliojimo.

Jei išduodančioji institucija nenustato galiojimo pabaigos datos, leidimas nustoja galioti ne vėliau kaip per 6 savaites nuo šio reglamento įsigaliojimo.

4 langelis

Išduodančioji institucija

Eksporto leidimą išdavusios valstybės narės institucijos visas pavadinimas ir adresas.

5 langelis

Paskirties šalis

Prekių, dėl kurių išduodamas leidimas, paskirties šalies dviraidis geonomenklatūros kodas.

6 langelis

Galutinis gavėjas

Prekių galutinio gavėjo visas asmenvardis, jei žinomas išduodant leidimą, ir, jei taikoma, EORI kodas. Jei išduodant leidimą galutinis gavėjas nežinomas, šis laukelis paliekamas tuščias.

7 langelis

Prekės kodas

Suderintos sistemos arba Kombinuotosios nomenklatūros (2) skaitinis kodas, pagal kurį išduodant leidimą klasifikuojamos eksportuojamos prekės.

8 langelis

Kiekis

Prekių kiekis, matuojamas 9 langelyje nurodytais vienetais.

9 langelis

Vienetas

Matavimo vienetas, kuriuo išreikštas 8 langelyje nurodytas kiekis. Prekėms, kurios skaičiuojamos vienetais (pvz., kaukės), naudojamas vienetas „P/ST“, o prekėms, kurios skaičiuojamos poromis (pvz., pirštinės), naudojamas vienetas „PA“.

10 langelis

Prekės aprašymas

Laisvos formos aprašymas, pakankamai tikslus, kad prekes būtų galima identifikuoti.

11 langelis

Vieta

Valstybės narės, kurioje yra prekės, geonomenklatūros kodas. Jei prekės yra išduodančiosios institucijos valstybėje narėje, šis langelis turi būti paliktas tuščias.

12 langelis

Parašas, antspaudas, vieta ir data

Išduodančiosios institucijos parašas ir antspaudas. Leidimo išdavimo vieta ir data.


(1)  2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7).

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).