ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 71

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. kovo 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/370 kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

1

 

*

2020 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/371 kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 5 dalis

5

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. vasario 27 d. Tarybos Sprendimas (ES) 2020/372 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos taryboje, dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ir 18 priedų pakeitimų priėmimo

8

 

*

2020 m. kovo 5 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2020/373 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

10

 

*

2020 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2020/374 kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

14

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

6.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/370

2020 m. kovo 5 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (1), ir ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 5 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 208/2014;

(2)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, įrašai apie du asmenis turėtų būti išbraukti, o I priede pateikta informacija apie teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą turėtų būti atnaujinta;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. ĆORIĆ


(1)  OL L 66, 2014 3 6, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

skirsnyje „A. 2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas“ išbraukiami įrašai, susiję su šiais asmenimis:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

2.

skirsnis „B. Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą“ pakeičiamas taip:

„B.

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodeksą

Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 42 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas vykstant baudžiamajam procesui įtariamas arba kaltinamas asmuo naudojasi teise į gynybą ir teise į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai apima: teisę būti informuotam apie tai, kokia nusikalstama veika asmuo įtariamas ar kaltinamas; teisę būti aiškiai ir nedelsiant informuotam apie Baudžiamojo proceso kodekse numatytas teises; teisę paprašius iškart susisiekti su advokatu; teisę teikti prašymus dėl procesinių veiksmų; ir teisę apskųsti tyrėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimus, veiksmus ir neveikimą. Baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnyje numatyta, kad skundus dėl tyrėjo ar prokuroro sprendimų, veiksmų ar neveikimo turi nagrinėti vietos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas dalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui arba jo advokatui ar teisiniam atstovui. Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnyje numatyta, kad skundai dėl to, kad ikiteisminio tyrimo metu tyrėjas ar prokuroras nesilaikė pagrįsto termino, gali būti pateikti aukštesniam prokurorui ir turi būti išnagrinėti per tris dienas nuo jų pateikimo. Be to, Baudžiamojo proceso kodekso 309 straipsnyje nurodyta, kokie ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka, ir kad kitų sprendimų teisminė peržiūra gali būti atliekama teisme vykstant parengiamosioms procedūroms. Be to, kai kurie procesiniai tyrimo veiksmai gali būti atliekami tik gavus ikiteisminio tyrimo teisėjo arba teismo nutartį (pvz., turto areštas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 167–175 straipsnius ir sulaikymo priemonės pagal 176–178 straipsnius).

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas kiekvienam iš į sąrašą įtrauktų asmenų

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2014 m. rugsėjo 26 d. ir 2014 m. spalio 8 d. laiškai dėl rašytinio pranešimo apie įtarimus nusiuntimo, informacija apie tai, kad 2015 m. liepos 27 d. buvo suteiktas leidimas dėl specialaus ikiteisminio tyrimo in absentia, keletas teismo sprendimų dėl turto arešto ir aplinkybė, kad 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka. Taryba taip pat turi įrodymų, kad 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo patenkintas neseniai pateiktas gynybos prašymas.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Zakharchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Zakharchenko, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą. Be to, 2019 m. vasario 19 d. sprendimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma aplinkybė, kad 2014 m. gruodžio 22 d. buvo įteiktas rašytinis pranešimas apie įtarimus, aplinkybė, kad 2017 m. birželio 16 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka, ir 2018 m. kovo 12 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d. ir 2019 m. rugsėjo 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Pshonka, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Ratushniak teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Ratushniak, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą. Be to, 2019 m. vasario 19 d. sprendimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma keletas teismo sprendimų, susijusių su turto areštu, ir 2018 m. birželio 27 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo panaikinta prokuratūros rezoliucija, kuria atsisakyta patenkinti gynybos prašymą užbaigti tyrimą.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma aplinkybė, kad 2014 m. gruodžio 29 d. buvo įteiktas rašytinis pranešimas apie įtarimus, aplinkybė, kad 2017 m. birželio 16 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka, ir 2018 m. kovo 12 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d. ir 2019 m. rugsėjo 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Pshonka, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Kurchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. kovo 7 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia. Be to, 2019 m. kovo 28 d. gynybai buvo pranešta apie ikiteisminio tyrimo užbaigimą ir suteikta galimybė susipažinti su medžiaga.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta D. Tabachnyk teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 8 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo leidžiama sulaikyti D. Tabachnyk, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas jam skirti suėmimą.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Arbuzov teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2017 m. balandžio 24 d. laiškas dėl rašytinio pranešimo apie įtarimus siuntimo, 2018 m. gruodžio 19 d., 2019 m. kovo 18 d. ir 2019 m. liepos 29 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais patenkinamas gynybos prašymas, susijęs su Generalinės prokuratūros neveikimu, 2017 m. rugpjūčio 10 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia, ir 2019 m. lapkričio 4 d. ir 2019 m. lapkričio 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais atsisakyta patenkinti gynybos prašymą nustatyti ikiteisminio tyrimo užbaigimo terminą.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta O. Klymenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2017 m. kovo 1 d. ir 2018 m. spalio 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia, 2017 m. vasario 8 d. ir 2019 m. rugpjūčio 19 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais patvirtinama prevencinė priemonė, t. y. suėmimas, ir vykstantis gynybos susipažinimo su baudžiamojo proceso medžiaga procesas.“


6.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/5


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/371

2020 m. kovo 5 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 5 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

2020 m. vasario 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1970 (2011), atnaujino informaciją, susijusią su penkiais asmenimis, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/44 II priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. ĆORIĆ


(1)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/44 II priedo 6, 9, 23, 25 ir 27 įrašai pakeičiami taip:

„6.   Vardas, pavardė 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Išorės saugumo organizacijos direktorius, b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data:1944 m. balandžio 4 d.Gim. vieta: Alrhaybat Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Dorda Abuzed OE. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: Libijos paso Nr. FK117RK0, išduotas 2018 m. lapkričio 25 d. Tripolyje (galioja iki: 2026 m. lapkričio 24 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (tikėtinas statusas / buvimo vieta: gyvena Egipte). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d. (iš dalies pakeista 2014 m. birželio 27 d., 2016 m. balandžio 1 d., 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas INTERPOLO – JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451“

„9.   Vardas, pavardė 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data:1978 m. sausio 1 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Aisha Muhammed Abdul Salam (Libijos paso Nr.: 215215). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: a) Omano paso Nr. 03824970, išduotas 2014 m. gegužės 4 d. Maskate (angl. Muscat), Omane (galioja iki: 2024 m. gegužės 3 d.), b) Libijos paso Nr. 428720, c) B/011641. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 98606612 Adresas: Omano Sultonatas (tikėtinas statusas / buvimo vieta: Omano Sultonatas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d. (iš dalies pakeista 2016 m. lapkričio 11 d., 2014 m. rugsėjo 26 d., 2013 m. kovo 21 d., 2012 m. balandžio 2 d., 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas INTERPOLO – JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815“

„23.   Vardas, pavardė 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Anas al-Dabbashi nereguliariųjų karinių pajėgų vadas, tarpvalstybinio prekybos žmonėmis tinklo vadas. Gim. data:1988 m. gegužės 7 d.Gim. vieta: (galbūt Sabrata, šalia Talil). Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): a) Al-Dabachi, b) Al Ammu, c) Dėdė (angl. The Uncle), d) Al-Ahwal, e) Al Dabbashi. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: Libijos paso Nr. LY53FP76, išduotas 2015 m. rugsėjo 29 d. Tripolyje. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 119880387067. Adresas: a) Garabulli, Libija, b) Zawiya, Libija, c) Dbabsha-Sabratah. Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d. (iš dalies pakeista 2018 m. rugsėjo 17 d., 2020 m. vasario 25 d.) Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas INTERPOLO – JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Papildoma informacija

Ahmad Imhamad yra Anas al-Dabbashi nereguliariųjų karinių pajėgų, anksčiau veikusių pakrantės regione tarp Sabratos ir Melitos, vadas. A. Imhamad gerai žinomas kaip vadovaujantis neteisėtai veiklai, susijusiai su prekyba migrantais. A. al-Dabbashi klanas ir nereguliariosios karinės pajėgos taip pat palaiko ryšius su teroristinėmis ir smurtinių ekstremistų grupėmis. A. Imhamad dabar veikia Zavijos apylinkėse, kur persikėlė po to, kai 2017 m. spalio mėn. pakrantės regione įvyko smurtiniai susirėmimai su kitomis nereguliariosiomis karinėmis pajėgomis ir konkuruojančiomis neteisėtai migrantus gabenančiomis organizacijomis, pasibaigę virš 30 asmenų, be kita ko, civilių, mirtimi. Reaguodamas į išstūmimą iš šio regiono, 2017 m. gruodžio 4 d. Ahmad Imhamad viešai prisiekė susigrąžinti Sabratą ginklu ir jėga. Yra daug įrodymų, kad A. Imhamad nereguliariosios karinės pajėgos tiesiogiai dalyvavo prekybos migrantais ir neteisėto migrantų gabenimo veikloje ir kad jos kontroliuoja migrantų išvykimo vietas, stovyklas, prieglobsčio vietas ir laivus. Yra informacijos, pagrindžiančios išvadą, kad A. Imhamad sudarė migrantams (be kita ko, nepilnamečiams) žiaurias sąlygas ir kartais sukeldavo mirtiną pavojų sausumoje ir jūroje. Po smurtinių susirėmimų tarp A. Imhamad nereguliariųjų karinių pajėgų ir kitų nereguliariųjų karinių pajėgų Sabratoje, buvo rasta tūkstančiai migrantų (daugelis sunkios būklės); dauguma buvo laikomi Martyrs Anas al-Dabbashi brigados ir al-Ghul nereguliariųjų karinių pajėgų centruose. A. al-Dabbashi klanas ir susijusios Anas al-Dabbashi nereguliariosios karinės pajėgos ilgą laiką palaiko ryšius su grupuote „Islamo valstybė“ (ISIS) ir su ja susijusiomis grupuotėmis.

Jų gretose buvo keletas ISIS kovotojų, įskaitant Abdallah al-Dabbashi, ISIS „kalifą“ Sabratoje. A. Imhamad taip pat įtariamas dalyvavęs organizuojant Sami Khalifa al-Gharabli, kurį 2017 m. liepos mėn. Sabratos savivaldybės taryba paskyrė kovoti su neteisėto migrantų gabenimo operacijomis, nužudymą. A. Imhamad savo veikla labai prisideda prie to, kad Vakarų Libijoje daugėja smurto ir didėja nesaugumas, ir kelia grėsmę taikai bei stabilumui Libijoje ir kaimyninėse šalyse.“

„25.   Vardas, pavardė 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Laipsnis: n. d. Pareigos: Shuhada al-Nasr brigados vadas, Zavijos naftos perdirbimo gamyklos apsaugos tarnybos vadovas. Gim. data:1985 m. gruodžio 2 d.Gim. vieta: Zavija, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): a) Kashlaf, b) Koshlaf, c) Keslaf, d) al-Qasab. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: C17HLRL3, išduotas 2015 m. gruodžio 30 d. Zavijoje. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Zavija, Libija. Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d. (iš dalies pakeista 2018 m. rugsėjo 17 d., 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį.

Papildoma informacija

Mohammed al-Hadi yra Shuhada al Nasr brigados Zavijoje, Vakarų Libija, vadas. Jo nereguliariosios karinės pajėgos kontroliuoja Zavijos naftos perdirbimo gamyklą, vieną iš neteisėto migrantų gabenimo operacijų centrų. M. al-Hadi taip pat kontroliuoja sulaikymo centrus, įskaitant Nasr sulaikymo centrą – oficialiai kontroliuojamą Kovos su netesėta migracijos centro (DCIM). Kaip užfiksuota įvairiuose šaltiniuose, M. al-Hadi tinklas yra vienas labiausiai dominuojančių tinklų neteisėto migrantų gabenimo ir migrantų išnaudojimo srityje Libijoje. M. al-Hadi turi plačius ryšius su Zavijos pakrančių apsaugos pajėgų vietos padalinio vadovu al-Rahman al-Milad, kurio padalinys sulaiko laivus su migrantais, dažnai – konkuruojančių neteisėto migrantų gabenimo tinklų. Tada migrantai gabenami į sulaikymo centrus kontroliuojant Al Nasr nereguliariosioms karinėms pajėgoms, kuriuose jie, turimomis žiniomis, laikomi kritinėmis sąlygomis. Ekspertų grupė Libijos klausimais surinko įrodymus apie migrantus, kurie dažnai buvo mušami, o kiti, ypač moterys iš Užsachario šalių ir Maroko, buvo parduodami vietos prekyvietėje kaip „sekso vergai“. Ši ekspertų grupė taip pat nustatė, kad M. al-Hadi bendradarbiauja su kitomis ginkluotomis grupuotėmis ir dalyvavo pasikartojančiuose smurtiniuose susirėmimuose 2016 ir 2017 m.“

„27.   Vardas, pavardė 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Laipsnis: n. d. Pareigos: nereguliariųjų karinių pajėgų vadas. Gim. data:1982 m. spalio 29 d.Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: S/263963, išduotas 2012 m. lapkričio 8 d.Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 119820043341, b) asmens kodas: 137803. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. rugsėjo 11 d. (iš dalies pakeista 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: mamos vardas yra Salma Abdula Younis. Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Į sąrašą įtrauktas pagal Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto b, c ir d papunkčius; Rezoliucijos 2362 (2017) 11 punktą.

Papildoma informacija

Libijos generalinė prokuratūra išdavė arešto orderį dėl šio asmens, kaltindama jį įvykdžius kelis nusikaltimus.

Šis asmuo vykdė ginkluotus veiksmus ir išpuolius, nukreiptus prieš „naftos pusmėnulio“ regione esančius naftos gavybos įrenginius, nulėmusius šio regiono griūtį; naujausias toks išpuolis buvo įvykdytas 2018 m. birželio 14 d.

Dėl išpuolių „naftos pusmėnulio“ regione nukentėjo daug šio regiono gyventojų ir jie sukėlė pavojų civilių gyventojų gyvybei.

Dėl šių išpuolių periodiškai sustodavo Libijos naftos eksportas 2013–2018 m. laikotarpiu ir Libijos ekonomika taip patyrė itin didelių nuostolių.

Šis asmuo bandė neteisėtai eksportuoti naftą.

Jis verbuoja užsienio kovotojus savo pakartotiniams išpuoliams, nukreiptiems prieš „naftos pusmėnulio“ regioną.

Šis asmuo savo veiksmais kenkia Libijos stabilumui ir kliudo Libijos partijų pastangoms išspręsti politinę krizę bei įgyvendinti Jungtinių Tautų veiksmų planą.“


SPRENDIMAI

6.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/8


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/372

2020 m. vasario 27 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos taryboje, dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ir 18 priedų pakeitimų priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1947 m. balandžio 4 d. įsigaliojo Tarptautinė civilinės aviacijos konvencija (toliau – Čikagos konvencija), kuria reguliuojamas tarptautinis oro transportas. Ja įsteigta Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO);

(2)

Sąjungos valstybės narės yra Čikagos konvencijos Susitariančiosios Valstybės ir ICAO narės, o Sąjunga turi stebėtojos statusą tam tikruose ICAO organuose;

(3)

pagal Čikagos konvencijos 54 straipsnį ICAO taryba turi priimti tarptautinius standartus ir rekomenduojamąją praktiką;

(4)

ICAO taryba savo 219-ame posėdyje, prasidėsiančiame 2020 m. kovo 2 d., turi priimti tam tikrus Čikagos konvencijos 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ir 18 priedų pakeitimus (toliau – Pakeitimai), susijusius su sauga, aplinka ir oro navigacija;

(5)

kai bus priimti, Pakeitimai pagal Čikagos konvenciją ir laikantis joje nustatytų apribojimų bus privalomi visoms ICAO valstybėms narėms, įskaitant visas Sąjungos valstybes nares, ir gali stipriai paveikti Sąjungos teisės turinį;

(6)

todėl tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO taryboje dėl Pakeitimų;

(7)

šio sprendimo taikymo sritis turi būti apribota Pakeitimų turiniu tiek, kiek tas turinys patenka į sritį, kurios didelę dalį apima ES bendrosios taisyklės. Šiuo sprendimu neturi būti daromas poveikis Sąjungos ir valstybių narių kompetencijų pasidalijimui aviacijos srityje;

(8)

Sąjungos pozicija ICAO taryboje turėtų būti pritarti Pakeitimuose išreikštoms politikos kryptims, nes jos padeda gerinti aviacijos saugą ir aplinkosaugos standartus;

(9)

Sąjungos pozicija turėtų būti pareikšta kartu veikiančių Sąjungos valstybių narių, kurios yra ICAO tarybos narės,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 219-ame Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) tarybos posėdyje, dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ir 18 priedų pakeitimų priėmimo (1) pareiškia kartu veikiančios Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. HORVAT


(1)  Žr. dokumentą ST 6180/20 (http://register.consilium.europa.eu).


6.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/10


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/373

2020 m. kovo 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 5 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/119/BUSP (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2014/119/BUSP peržiūra, ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms, taikymas turėtų būti pratęstas iki 2021 m. kovo 6 d., įrašai apie du asmenis turėtų būti išbraukti, o priede pateikta informacija apie teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą turėtų būti atnaujinta;

(3)

todėl Sprendimas 2014/119/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/119/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2021 m. kovo 6 d.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. ĆORIĆ


(1)  2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014 3 6, p. 26).


PRIEDAS

Sprendimo 2014/119/BUSP priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

skirsnyje „A. 1 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas“ išbraukiami įrašai, susiję su šiais asmenimis:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

2)

skirsnis „B. Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą“ pakeičiamas taip:

„B.

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodeksą

Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 42 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas vykstant baudžiamajam procesui įtariamas arba kaltinamas asmuo naudojasi teise į gynybą ir teise į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai apima: teisę būti informuotam apie tai, kokia nusikalstama veika asmuo įtariamas ar kaltinamas; teisę būti aiškiai ir nedelsiant informuotam apie Baudžiamojo proceso kodekse numatytas teises; teisę paprašius iškart susisiekti su advokatu; teisę teikti prašymus dėl procesinių veiksmų; ir teisę apskųsti tyrėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimus, veiksmus ir neveikimą. Baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnyje numatyta, kad skundus dėl tyrėjo ar prokuroro sprendimų, veiksmų ar neveikimo turi nagrinėti vietos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas dalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui arba jo advokatui ar teisiniam atstovui. Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnyje numatyta, kad skundai dėl to, kad ikiteisminio tyrimo metu tyrėjas ar prokuroras nesilaikė pagrįsto termino, gali būti pateikti aukštesniam prokurorui ir turi būti išnagrinėti per tris dienas nuo jų pateikimo. Be to, Baudžiamojo proceso kodekso 309 straipsnyje nurodyta, kokie ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka, ir kad kitų sprendimų teisminė peržiūra gali būti atliekama teisme vykstant parengiamosioms procedūroms. Be to, kai kurie procesiniai tyrimo veiksmai gali būti atliekami tik gavus ikiteisminio tyrimo teisėjo arba teismo nutartį (pvz., turto areštas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 167–175 straipsnius ir sulaikymo priemonės pagal 176–178 straipsnius).

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas kiekvienam iš į sąrašą įtrauktų asmenų

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2014 m. rugsėjo 26 d. ir 2014 m. spalio 8 d. laiškai dėl rašytinio pranešimo apie įtarimus nusiuntimo, informacija apie tai, kad 2015 m. liepos 27 d. buvo suteiktas leidimas dėl specialaus ikiteisminio tyrimo in absentia, keletas teismo sprendimų dėl turto arešto ir aplinkybė, kad 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka. Taryba taip pat turi įrodymų, kad 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo patenkintas neseniai pateiktas gynybos prašymas.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Zakharchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Zakharchenko, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą. Be to, 2019 m. vasario 19 d. sprendimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma aplinkybė, kad 2014 m. gruodžio 22 d. buvo įteiktas rašytinis pranešimas apie įtarimus, aplinkybė, kad 2017 m. birželio 16 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka, ir 2018 m. kovo 12 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d. ir 2019 m. rugsėjo 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Pshonka, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Ratushniak teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Ratushniak, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą. Be to, 2019 m. vasario 19 d. sprendimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma keletas teismo sprendimų, susijusių su turto areštu, ir 2018 m. birželio 27 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo panaikinta prokuratūros rezoliucija, kuria atsisakyta patenkinti gynybos prašymą užbaigti tyrimą.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma aplinkybė, kad 2014 m. gruodžio 29 d. buvo įteiktas rašytinis pranešimas apie įtarimus, aplinkybė, kad 2017 m. birželio 16 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka, ir 2018 m. kovo 12 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d. ir 2019 m. rugsėjo 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Pshonka, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Kurchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. kovo 7 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia. Be to, 2019 m. kovo 28 d. gynybai buvo pranešta apie ikiteisminio tyrimo užbaigimą ir suteikta galimybė susipažinti su medžiaga.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta D. Tabachnyk teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo leidžiama sulaikyti D. Tabachnyk, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas jam skirti suėmimą.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Arbuzov teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2017 m. balandžio 24 d. laiškas dėl rašytinio pranešimo apie įtarimus siuntimo, 2018 m. gruodžio 19 d., 2019 m. kovo 18 d. ir 2019 m. liepos 29 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais patenkinamas gynybos prašymas, susijęs su Generalinės prokuratūros neveikimu, 2017 m. rugpjūčio 10 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia, ir 2019 m. lapkričio 4 d. ir 2019 m. lapkričio 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais atsisakyta patenkinti gynybos prašymą nustatyti ikiteisminio tyrimo užbaigimo terminą.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta O. Klymenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2017 m. kovo 1 d. ir 2018 m. spalio 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia, 2017 m. vasario 8 d. ir 2019 m. rugpjūčio 19 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais patvirtinama prevencinė priemonė, t. y. suėmimas, ir vykstantis gynybos susipažinimo su baudžiamojo proceso medžiaga procesas.“


6.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/14


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2020/374

2020 m. kovo 5 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333;

(2)

2020 m. vasario 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1970 (2011), atnaujino informaciją, susijusią su penkiais asmenimis, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo (BUSP) 2015/1333 I ir III priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 I priedas / III priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. ĆORIĆ


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 I ir III priede išdėstyti 6, 9, 23, 25 ir 27 įrašai pakeičiami šiais įrašais:

„6.   Vardas, pavardė 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Išorės saugumo organizacijos direktorius, b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data:1944 m. balandžio 4 d.Gim. vieta: Alrhaybat. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Dorda Abuzed OE. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: Libijos paso Nr. FK117RK0, išduotas 2018 m. lapkričio 25 d. Tripolyje (galioja iki: 2026 m. lapkričio 24 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (tikėtinas statusas / buvimo vieta: gyvena Egipte). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d. (iš dalies pakeista 2014 m. birželio 27 d., 2016 m. balandžio 1 d., 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451“

„9.   Vardas, pavardė 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data:1978 m. sausio 1 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Aisha Muhammed Abdul Salam (Libijos paso Nr.: 215215). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: a) Omano paso Nr. 03824970, išduotas 2014 m. gegužės 4 d. Maskate (angl. Muscat), Omane (galioja iki: 2024 m. gegužės 3 d.), b) Libijos paso Nr. 428720, c) B/011641. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 98606612 Adresas: Omano Sultonatas (tikėtinas statusas / buvimo vieta: Omano Sultonatas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d. (iš dalies pakeista 2016 m. lapkričio 11 d., 2014 m. rugsėjo 26 d., 2013 m. kovo 21 d., 2012 m. balandžio 2 d., 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815“

„23.   Vardas, pavardė 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Anas al-Dabbashi nereguliariųjų karinių pajėgų vadas, tarpvalstybinio prekybos žmonėmis tinklo vadas. Gim. data:1988 m. gegužės 7 d.Gim. vieta: (galbūt Sabrata, šalia Talil). Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): a) Al-Dabachi, b) Al Ammu, c) Dėdė (angl. The Uncle), d) Al-Ahwal, e) Al Dabbashi. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: Libijos paso Nr. LY53FP76, išduotas 2015 m. rugsėjo 29 d. Tripolyje. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 119880387067. Adresas: a) Garabulli, Libija, b) Zawiya, Libija, c) Dbabsha-Sabratah. Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d. (iš dalies pakeista 2018 m. rugsėjo 17 d., 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas INTERPOLO – JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Papildoma informacija

Ahmad Imhamad yra Anas al-Dabbashi nereguliariųjų karinių pajėgų, anksčiau veikusių pakrantės regione tarp Sabratos ir Melitos, vadas. Imhamad gerai žinomas kaip vadovaujantis neteisėtai veiklai, susijusiai su prekyba migrantais. Klanas al-Dabbashi ir nereguliariosios karinės pajėgos taip pat palaiko ryšius su teroristinėmis ir smurtinių ekstremistų grupėmis. Imhamad dabar veikia Zavijos apylinkėse, kur persikėlė po to, kai 2017 m. spalio mėn. pakrantės regione įvyko smurtiniai susirėmimai su kitomis nereguliariosiomis karinėmis pajėgomis ir konkuruojančiomis neteisėtai migrantus gabenančiomis organizacijomis, pasibaigę virš 30 asmenų, be kita ko, civilių, mirtimi. Reaguodamas į išstūmimą iš šio regiono, 2017 m. gruodžio 4 d. Ahmad Imhamad viešai prisiekė susigrąžinti Sabratą ginklu ir jėga. Yra daug įrodymų, kad A. Imhamad nereguliariosios karinės pajėgos tiesiogiai dalyvavo prekybos migrantais ir neteisėto migrantų gabenimo veikloje ir kad jos kontroliuoja migrantų išvykimo vietas, stovyklas, prieglobsčio vietas ir laivus. Yra informacijos, pagrindžiančios išvadą, kad A. Imhamad sudarė migrantams (be kita ko, nepilnamečiams) žiaurias sąlygas ir kartais sukeldavo mirtiną pavojų sausumoje ir jūroje. Po smurtinių susirėmimų tarp A. Imhamad nereguliariųjų karinių pajėgų ir kitų nereguliariųjų karinių pajėgų Sabratoje, buvo rasta tūkstančiai migrantų (daugelis sunkios būklės); dauguma buvo laikomi Martyrs Anas al-Dabbashi brigados ir al-Ghul nereguliariųjų karinių pajėgų centruose. Klanas al-Dabbashi ir susijusios Anas al-Dabbashi nereguliariosios karinės pajėgos ilgą laiką palaiko ryšius su grupuote „Islamo valstybė“ (ISIS) ir su ja susijusiomis grupuotėmis.

Jų gretose buvo keletas ISIS kovotojų, įskaitant Abdallah al-Dabbashi, ISIS „kalifą“ Sabratoje. A. Imhamad taip pat įtariamas dalyvavęs organizuojant Sami Khalifa al-Gharabli, kurį 2017 m. liepos mėn. Sabratos savivaldybės taryba paskyrė kovoti su neteisėto migrantų gabenimo operacijomis, nužudymą. A. Imhamad savo veikla labai prisideda prie to, kad Vakarų Libijoje daugėja smurto ir didėja nesaugumas, ir kelia grėsmę taikai bei stabilumui Libijoje ir kaimyninėse šalyse.

„25.   Vardas, pavardė 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Laipsnis: n. d. Pareigos: Shuhada al-Nasr brigados vadas, Zavijos naftos perdirbimo gamyklos apsaugos tarnybos vadovas. Gim. data:1985 m. gruodžio 2 d.Gim. vieta: Zavija, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): a) Kashlaf, b) Koshlaf, c) Keslaf, d) al-Qasab. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: C17HLRL3, išduotas 2015 m. gruodžio 30 d. Zavijoje. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Zavija, Libija. Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. birželio 7 d. (iš dalies pakeista 2018 m. rugsėjo 17 d., 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 (2011) 22 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2174 (2014) 4 punkto a papunktį; Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto a papunktį.

Papildoma informacija

Mohammed al-Hadi yra Shuhada al Nasr brigados Zavijoje, Vakarų Libija, vadas. Jo nereguliariosios karinės pajėgos kontroliuoja Zavijos naftos perdirbimo gamyklą, vieną iš neteisėto migrantų gabenimo operacijų centrų. M. al-Hadi taip pat kontroliuoja sulaikymo centrus, įskaitant Nasr sulaikymo centrą – oficialiai kontroliuojamą Kovos su netesėta migracijos centro (DCIM). Kaip užfiksuota įvairiuose šaltiniuose, M. al-Hadi tinklas yra vienas labiausiai dominuojančių tinklų, vykdančių neteisėtą migrantų gabenimą ir migrantų išnaudojimą Libijoje. M. al-Hadi turi plačius ryšius su Zavijos pakrančių apsaugos pajėgų vietos padalinio vadovu al-Rahman al-Milad, kurio padalinys sulaiko laivus su migrantais, dažnai – konkuruojančių neteisėto migrantų gabenimo tinklų. Tada migrantai gabenami į sulaikymo centrus kontroliuojant Al Nasr nereguliariosioms karinėms pajėgoms, kuriuose jie, turimomis žiniomis, laikomi kritinėmis sąlygomis. Ekspertų grupė Libijos klausimais surinko įrodymus apie migrantus, kurie dažnai buvo mušami, o kiti, ypač moterys iš Užsachario šalių ir Maroko, buvo parduodami vietos prekyvietėje kaip „sekso vergai“. Ši ekspertų grupė taip pat nustatė, kad M. al-Hadi bendradarbiauja su kitomis ginkluotomis grupuotėmis ir dalyvavo pasikartojančiuose smurtiniuose susirėmimuose 2016 m. ir 2017 m.“

„27.   Vardas, pavardė 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Laipsnis: n. d. Pareigos: nereguliariųjų karinių pajėgų vadas. Gim. data:1982 m. spalio 29 d.Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: S/263963, išduotas 2012 m. lapkričio 8 d.Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 119820043341, b) asmens kodas: 137803. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2018 m. rugsėjo 11 d. (iš dalies pakeista 2020 m. vasario 25 d.). Kita informacija: mamos vardas yra Salma Abdula Younis. Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Į sąrašą įtrauktas pagal Rezoliucijos 2213 (2015) 11 punkto b, c ir d papunkčius; Rezoliucijos 2362 (2017) 11 punktą.

Papildoma informacija

Libijos generalinė prokuratūra išdavė arešto orderį dėl šio asmens, kaltindama jį įvykdžius kelis nusikaltimus.

Šis asmuo vykdė ginkluotus veiksmus ir išpuolius, nukreiptus prieš „naftos pusmėnulio“ regione esančius naftos gavybos įrenginius, nulėmusius šio regiono griūtį; naujausias toks išpuolis buvo įvykdytas 2018 m. birželio 14 d.

Dėl išpuolių „naftos pusmėnulio“ regione nukentėjo daug šio regiono gyventojų ir jie sukėlė pavojų civilių gyventojų gyvybei.

Dėl šių išpuolių periodiškai sustodavo Libijos naftos eksportas 2013–2018 m. laikotarpiu ir Libijos ekonomika taip patyrė itin didelių nuostolių.

Šis asmuo bandė neteisėtai eksportuoti naftą.

Jis verbuoja užsienio kovotojus savo pakartotiniams išpuoliams, nukreiptiems prieš „naftos pusmėnulio“ regioną.

Šis asmuo savo veiksmais kenkia Libijos stabilumui ir kliudo Libijos partijų pastangoms išspręsti politinę krizę bei įgyvendinti Jungtinių Tautų veiksmų planą.“