ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 67

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. kovo 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. kovo 4 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2020/354 kuriuo nustatomas specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašas ir panaikinama Direktyva 2008/38/EB ( 1 )

1

 

*

2020 m. vasario 26 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2020/355 kuriuo dėl poliglicerolio poliricinoleato (E 476) naudojimo skystose augalinių aliejų emulsijose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

28

 

*

2020 m. kovo 4 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2020/356 kuriuo dėl polisorbatų (E 432–436) naudojimo gazuotuose gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

31

 

*

2020 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/357 kuriuo dėl oro balionų pilotų licencijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/395 ( 1 )

34

 

*

2020 m. kovo 4 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/358 kuriuo dėl sklandytuvų pilotų licencijų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976 ( 1 )

57

 

*

2020 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/359 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros ( 1 )

82

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Deleguotoji Direktyva (ES) 2020/360 kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo platinuotosios platinos elektroduose, naudojamuose tam tikriems laidumo matavimams, išimčių ( 1 )

109

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Deleguotoji Direktyva (ES) 2020/361 kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose kaip antikorozinę medžiagą leidžiama naudoti šešiavalentį chromą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedas ( 1 )

112

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Deleguotoji direktyva (ES) 2020/362 kuria dėl išimties taikymo šešiavalenčiam chromui, kuris kaip antikorozinė medžiaga naudojamas gyvenamosiose priekabose įrengtų absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas ( 1 )

116

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Deleguotoji Direktyva (ES) 2020/363 kuria dėl tam tikrų išimčių taikymo transporto priemonių dalyse naudojamam švinui ir jo junginiams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas ( 1 )

119

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2020/364 kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria kadmį leidžiama naudoti tam tikrų spinduliuotei atsparių vaizdo kamerų vamzdžiuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedas ( 1 )

122

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2020/365 kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikruose nešiojamųjų mašinų degimo varikliuose naudojamuose lydmetaliuose ir išvadų dangose ( 1 )

125

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2020/366 kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip polivinilchlorido, naudojamo tam tikruose in vitro diagnostikos medicinos prietaisuose, skirtuose kraujo ir kitų kūno skysčių bei kūno dujų analizei, šiluminį stabilizatorių ( 1 )

129

 

*

2020 m. kovo 4 d. Komisijos Direktyva (ES) 2020/367 kuria dėl aplinkos triukšmo kenksmingo poveikio įvertinimo metodų nustatymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB III priedas ( 1 )

132

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. kovo 3 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2020/368 kuriuo patvirtinamas afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje tam tikrose Slovakijos srityse planas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 1157)  ( 1 )

137

 

*

2020 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimas (ES) 2020/369 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2394 subjektams, kurie Sąjungos lygmeniu atstovauja vartotojų ir verslininkų interesams, suteikiama teisė siųsti išorės įspėjimus ( 1 )

139

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/354

2020 m. kovo 4 d.

kuriuo nustatomas specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašas ir panaikinama Direktyva 2008/38/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantį Direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EEB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pašarų tiekimas rinkai ir naudojimas reglamentuojamas Reglamentu (EB) Nr. 767/2009. Remiantis to reglamento 9 straipsniu, specialusis pašaras gali būti parduodamas tik tuo atveju, jeigu jo numatyta paskirtis yra nurodyta pagal to reglamento 10 straipsnį nustatytame numatytų paskirčių sąraše;

(2)

Komisijos direktyva 2008/38/EB (2) buvo nustatytas pašarų konkretiems mitybos tikslams tikslinio naudojimo sąrašas;

(3)

Direktyvos 2008/38/EB I priedo A dalyje nustatytos bendrosios nuostatos dėl specialiojo pašaro. Dėl mokslo ir technologijų pažangos ir Reglamentu (EB) Nr. 767/2009 nustatytų ženklinimo reikalavimų šias bendrąsias nuostatas reikėtų peržiūrėti;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 11–17 straipsniais nustatyti nauji pašarų pateikimo rinkai principai ir taisyklės, įskaitant ženklinimą. Todėl iš dalies dėl prastų ir pernelyg bendrų paaiškinimų skiltyje „Pagrindinės pašaro maistinės savybės“ keletas Direktyvos 2008/38/EB I priedo B dalyje pateiktų specialiojo pašaro numatytų paskirčių įrašų tapo neaktualūs. Kontrolės institucijoms buvo labai sunku patikrinti tokių įrašų atitiktį Reglamento (EB) Nr. 767/2009 nuostatoms, taip pat tai, ar konkreti susijusio pašaro sudėtis atitinka susijusią numatytą paskirtį;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 10 straipsnį Komisija gavo keletą prašymų iš dalies pakeisti su specialiojo pašaro numatytomis paskirtimis susijusias sąlygas, tapusias neaktualiomis. Reikėtų pašalinti neaktualius įrašus, dėl kurių nebuvo pateikta paraiškų arba dėl kurių pateiktos paraiškos buvo atsiimtos;

(6)

dėl kitų Direktyvos 2008/38/EB I priedo B dalyje išvardytų specialiojo pašaro numatytų paskirčių būtina iš dalies pakeisti nuostatas dėl pagrindinių pašaro maistinių savybių ir informacijos, nurodomos ženklinant etiketėmis, siekiant pritaikyti jas prie mokslo ir technologijų pokyčių ir pagerinti nuostatų įgyvendinamumą ir aiškumą;

(7)

be to, Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 10 straipsnį gavo paraiškų į specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašą įtraukti numatytas paskirtis „energinių medžiagų apykaitai ir raumenų veiklai skatinti rabdomiolizės atveju“ ir „padėti stresinėse situacijose, slopinant susijusią elgseną“;

(8)

Komisija sudarė sąlygas visoms valstybėms narėms susipažinti su visais prašymais, įskaitant dokumentus;

(9)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas), įvertinęs su prašymais pateiktus dokumentus, pripažino, kad konkreti atitinkamų pašarų sudėtis atitinka šias konkrečias numatytas paskirtis ir kad pašarai neturi neigiamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai, aplinkai ar gyvūnų gerovei;

(10)

remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, reikėtų atnaujinti specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašą;

(11)

saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti naujų bendrųjų nuostatų ir atnaujinto specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašo, todėl siekiant išvengti bereikalingo komercinės veiklos sutrikimo ir kad veiklos vykdytojams nesusidarytų bereikalinga administracinė našta, tikslinga numatyti pereinamojo laikotarpio priemones;

(12)

siekiant aiškumo ir racionalumo, Direktyva 2008/38/EB turėtų būti panaikinta ir pakeista reglamentu, kuriame nebūtų nuostatų, kurias valstybės narės turėtų perkelti į nacionalinę teisę. Paskutiniai tos direktyvos pakeitimai jau nuosekliai atlikti reglamentais, kadangi nebuvo poreikio perkelti susijusias nuostatas į nacionalinę teisę. Be to, Reglamentu (EB) Nr. 767/2009 numatyti specialiojo pašaro tiekimo rinkai ir naudojimo bendrieji reikalavimai;

(13)

siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms atlikti būtinus pakeitimus, turėtų būti numatytas atitinkamas laikotarpis iki šio reglamento taikymo pradžios;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Specialusis pašaras, apibrėžtas Reglamentu (EB) Nr. 767/2009, gali būti parduodamas tik tuo atveju, jeigu:

laikomasi šio reglamento priedo A dalyje nustatytų bendrųjų nuostatų dėl specialiojo pašaro ir

jo numatyta paskirtis yra įtraukta į šio reglamento priedo B dalį ir yra laikomasi atitinkamo įrašo nuostatų.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo 1 straipsnio, Direktyvos 2008/38/EB nuostatas atitinkantis specialusis pašaras, su sąlyga, kad iki 2021 m. kovo 25 d. Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 10 straipsnį pateikiama paraiška dėl direktyvoje nurodytos numatytos paskirties, gali būti toliau tiekiamas rinkai tol, kol Komisija nepriėmė sprendimo dėl atitinkamos paraiškos.

3 straipsnis

Specialusis pašaras, kuris buvo pagamintas ir paženklintas iki 2022 m. kovo 25 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2020 m. kovo 25 d. gali būti toliau tiekiamas rinkai ir naudojamas, kol pasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Direktyva 2008/38/EB panaikinama.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas 2020 m. gruodžio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 229, 2009 9 1, p. 1.

(2)  2008 m. kovo 5 d. Komisijos direktyva 2008/38/EB, nustatanti pašarų konkretiems mitybos tikslams tikslinio naudojimo sąrašą (OL L 62, 2008 3 6, p. 9).


PRIEDAS

A DALIS

Bendrosios nuostatos dėl specialiojo pašaro

1.

Jeigu yra daugiau nei viena pagrindinių maistinių savybių grupė, minima B dalies 2 skiltyje ir pažymėta „ir (arba)“, turinti tą pačią numatytą paskirtį, gamintojas, siekdamas B dalies 1 skiltyje įvardyto tikslo, gali pasirinkti kurią nors vieną iš pagrindinių maistinių savybių grupių arba jas abi. Su kiekvienu variantu susijusi informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis, pateikiama B dalies 4 skiltyje.

2.

Jeigu B dalies 2 skiltyje minimos pagrindinės maistinės savybės rodiklis yra kiekybinis, taikomos Reglamento (EB) Nr. 767/2009 17 straipsnio 2 dalies nuostatos ir to reglamento IV priede nustatyti leistini nuokrypiai. Jeigu tame priede atitinkamam ženklinimo rekvizitui nuokrypis nėra nustatytas, leidžiamas ±15 % dydžio techninis nuokrypis.

3.

Jeigu B dalies 2 arba 4 skiltyje yra minimas pašarų priedas, taikomos pašarų priedo (-ų) autorizacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 (1) nuostatos, o jo (jų) naudojimas turi atitikti nurodytas pagrindines maistines savybes.

4.

Jeigu B dalies 4 skiltyje reikia pateikti informaciją apie medžiagą, kurią leidžiama naudoti ir kaip pašarų priedą, ir kartu pateikiama frazė „iš viso“, bendras medžiagos kiekis nurodomas po tekstu, kurio pavadinimas yra „Analitinės sudedamosios dalys“.

5.

Informacija, kurią reikia pateikti pagal B dalies 4 skiltį, turi būti kiekybinė, nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB (2) nuostatų.

6.

B dalies 5 skiltyje nurodytas rekomenduotinas naudojimo laikas reiškia laiką, kuris paprastai turėtų būti skirtas naudojimui pagal paskirtį. Gamintojai, laikydamiesi nustatyto laikotarpio, gali nurodyti konkretesnį naudojimo laiką.

7.

Jeigu specialusis pašaras yra skirtas daugiau nei vienai numatytai paskirčiai, turi būti paisoma visų B dalyje nurodytų susijusių įrašų.

8.

Šeriant specialiaisiais pašarų papildais, tinkamo naudojimo instrukcijose privalu pateikti nurodymus, kaip subalansuoti paros davinį.

9.

Jeigu specialusis pašaras yra skirtas individualiam naudojimui per virškinamąjį traktą kaip boliusas, tai turi būti nurodyta atitinkamam pašarui skirtoje skiltyje „Kitos nuostatos“. Tokio pašaro sudėtyje turi būti tik pašarinės žaliavos ir pašaro priedai įskaitant galimą dangą, jeigu atitinkamame įraše nenurodyta kitaip. Rekomenduojama, kad individualiam naudojimui skirtą pašarą skirtų veterinarijos gydytojas ar kitas kompetentingas asmuo.

10.

Jeigu specialusis pašaras rinkai teikiamas kaip boliusas, tai yra arba kaip pašarinė žaliava, arba kaip individualiam junginių naudojimui skirti uždelsto atpalaidavimo formos (t. y. daugiau nei 24 val.) pašaro papildai, ženklinant tokį pašarą, jei taikytina, dėl kiekvieno pašaro priedo, kurio atveju yra nustatytas didžiausias kiekis visaverčiame pašare, nurodomas maksimalus nenutrūkstamo boliuso atpalaidavimo laikas ir atpalaidavimo paros norma. Pašarų ūkio subjektas, tiekiantis rinkai boliusus, turi turėti įrodymų, kad pašaro priedo kiekio paros norma virškinamajame trakte per visą šėrimo laikotarpį neviršys, jei taikytina, didžiausio pašaro priedo kiekio, nustatyto vienam kilogramui visaverčio pašaro (su uždelsto atpalaidavimo poveikiu). Tokie įrodymai turėtų būti įvertinti taikant metodiką, grindžiamą tarpusavio vertinimu, arba vidaus analizę.

11.

Jeigu tam tikroms numatytoms paskirtims skirtų tam tikrų pašaro priedų koncentracija, kaip nurodyta 2 skiltyje, gali būti daugiau nei 100 kartų didesnė už atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiame pašare, tų pašaro priedų koncentracija neturi būti daugiau nei 500 kartų didesnė už nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiame pašare, išskyrus tada, kai naudojami boliusai, kaip nurodyta 10 punkte. Įtraukus tokius pašarų papildus į gyvūnų mitybą bus užtikrinama, kad gyvūno suvartojamas jų kiekis atitiktų nustatytą didžiausią kiekį visaverčiame pašare.

B DALIS

Numatytų paskirčių sąrašas

Įrašo eilės Nr.

Numatyta paskirtis

Pagrindinės maistinės savybės (GP1)

Gyvūno rūšis arba kategorija

Informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis  (GP2)

Rekomenduojamas laikas

Kitos nuostatos

1

2

3

4

5

6

10

Inkstų funkcijai palaikyti, esant lėtiniam inkstų nepakankamumui  (3)

Kokybiški baltymai ir fosforas ≤ 5 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4), o žali baltymai ≤ 220 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys

Baltymų šaltinis (-iai)

Kalcis

Fosforas

Kalis

Natris

Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis

Iš pradžių iki 6 mėnesių (5)

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Rekomenduojamas baltymų virškinamumas: ne mažiau kaip 85 %.

3.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

4.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

Sumažinta fosforo absorbcija, įtraukiant lantano karbonato oktahidratą

Suaugę šunys

Baltymų šaltinis (-iai)

Kalcis

Fosforas

Kalis

Natris

Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis

Lantano karbonato oktahidratas

Iš pradžių iki 6 mėnesių (5)

1.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

Kokybiški baltymai ir fosforas ≤ 6,5 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4), o žali baltymai ≤ 320 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Katės

Baltymų šaltinis (-iai)

Kalcis

Fosforas

Kalis

Natris

Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis

Iš pradžių iki 6 mėnesių (5)

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Rekomenduojamas baltymų virškinamumas: ne mažiau kaip 85 %.

3.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

4.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

Sumažinta fosforo absorbcija, įtraukiant lantano karbonato oktahidratą

Suaugusios katės

Baltymų šaltinis (-iai)

Kalcis

Fosforas

Kalis

Natris

Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis

Lantano karbonato oktahidratas

Iš pradžių iki 6 mėnesių (5)

1.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

Didelis kaloringumas – daugiau nei 8,8 MJ/kg pašaro, kurio drėgnis yra 12 %.

Gerai virškinamo ir gero skonio krakmolo šaltiniai.

Ribotas baltymų kiekis: žali baltymai ≤ 106 g kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %.

Natrio kiekis: 2 g/100 kg kūno masės per dieną.

Didelis eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių kiekis ≥ 0,2 g/kg kūno masės0,75 per dieną

Arklinių šeimos gyvūnai

Baltymų ir energijos šaltinis (-iai)

Kalcis

Fosforas

Kalis

Magnis

Natris

Eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis

Iš pradžių iki šešių mėnesių.

Ilgą laikotarpį arba kol išnyks problema

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip pašarų papildai

2.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant ar pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

Pašarų papildai neturėtų būti naudojami sergant hipernatremija ir hiperchloremija.

Pašarų papildai turėtų sudaryti bent 10–20 % dienos energijos kiekio (maždaug 0,05–0,1 MJ/kg kūno masės0,75 per dieną).

3.

Su daviniu gaunamas energijos kiekis turėtų būti > 0,62 MJ/kg kūno masės0,75 per dieną.

4.

Su daviniu gaunamas kalcis neturėtų viršyti 50 mg per dieną kg sausosios medžiagos.

5.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

11

Oksalatinių akmenų formavimuisi mažinti

Mažas kalcio kiekis, mažas vitamino D kiekis, šlapimą šarminančios savybės

Šunys ir katės

Fosforas

Kalcis

Natris

Magnis

Kalis

Chloridai

Siera

Vitaminas D (iš viso)

Hidroksiprolinas

Šlapimą šarminančios medžiagos

Iki 6 mėnesių

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

12

Cukraus apykaitai reguliuoti (Diabetes mellitus)

Bendras cukrų kiekis (monodisacharidų ir disacharidų) ≤ 62 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 % (4)

Šunys ir katės

Angliavandenių šaltinis (-iai)

Angliavandenių apdorojimas (prireikus)

Krakmolas

Bendras cukrų kiekis

Fruktozė (jei jos pridėta)

Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis

Trumpo ir vidutinio ilgio grandžių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) šaltinis (-iai)

Iš pradžių iki 6 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti:

„Mažas monosacharidų ir disacharidų kiekis.“

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

13

Sudedamųjų dalių ir maistinių medžiagų netoleravimui mažinti (6)

Pasirinktas baltymų šaltinis (-iai) ir ribotas jų skaičius

ir (arba)

hidrolizuoto proteino šaltinis (-iai),

ir (arba)

pasirinktas angliavandenių šaltinis (-iai)

Šunys ir katės

Baltymų (jei jų pridėta) šaltiniai, įskaitant, kai reikia apdorotus.

Angliavandenių (jei jų pridėta) šaltinis (-iai), įskaitant, kai reikia apdorotus.

Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų pridėta) kiekis

Nuo 3 iki 8 savaičių: jei nebėra netoleravimo simptomų, iš pradžių šį pašarą galima naudoti ne ilgiau kaip vienus metus.

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Pagrindinių baltymų šaltinių skaičių rekomenduojama apriboti iki 3.

3.

Etiketėje nurodyti:

Jei taikytina, atitinkamas pagrindinių mitybos charakteristikų derinys.

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

14

Pūslės akmenų formavimuisi mažinti

Šlapimą šarminančios savybės ir žali baltymai ≤ 160 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 % (4),

arba

baltymai, pasirinkti dėl riboto cistino ir cisteino kiekio (pvz., kazeinas, žirnių baltymai, sojos baltymai), ir žali baltymai ≤ 220 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys

Sieros aminorūgštys (iš viso)

Baltymų šaltiniai

Natris

Kalis

Chloridai

Šlapimą šarminančios medžiagos (jei jų pridėta)

Iš pradžių iki 6 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti:

„Visada turi būti vandens.“

3.

Etiketėje nurodyti:

„Šlapimą šarminančios savybės ir mažas baltymų kiekis“ arba, kai taikytina, „Mažas pasirinktų baltymų kiekis“.

„Prieš naudojant arba norint pratęsti naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

4.

Sprendimą priima veterinarijos gydytojas arba mitybos specialistas. Šarminančios savybės reiškia, kad mityba turėtų būti tokia, kad šlapimo pH vertė būtų ≥ 7.

15

Mitybos atstatymas, sveikimas (7)

Lengvai virškinamos sudedamosios dalys,

kurių kaloringumas ≥ 3520 kcal, ir žali baltymai ≥ 250 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys

Lengvai virškinamų sudedamųjų dalių šaltiniai, įskaitant, kai reikia apdorotus

Kaloringumas

Iki mitybos atstatymo

1.

Rekomenduojamas tikrasis virškinamumas: sausosios medžiagos ≥ 80 % arba organinės medžiagos ≥ 85 %.

2.

Tais atvejais, kai pašaras sušeriamas pro vamzdelį, ant pakuotės, talpyklos ar etiketėje nurodoma: „Naudoti tik veterinarijos gydytojui prižiūrint.“

3.

Etiketėse galima nurodyti specifines aplinkybes, kuriomis skiriamas dietinis (-iai) pašaras (-ai).

4.

Etiketėje nurodyti:

„Didelis kaloringumas, didelė pagrindinių maistingųjų medžiagų ir lengvai virškinamų sudedamųjų dalių koncentracija.“

Lengvai virškinamos sudedamosios dalys, kurių kaloringumas ≥ 3 520 kcal, ir žali baltymai ≥ 270 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Katės

16

Uratinių akmenų formavimuisi mažinti

Žali baltymai ≤ 130 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4),

arba

žali baltymai ≤ 220 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4), ir parinkti baltymų šaltiniai

Šunys

Baltymų šaltinis (-iai)

Iki 6 mėnesių, tačiau jeigu nesureguliuojamas šlapimo rūgšties metabolizmas, naudojamas visą gyvenimą

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Renkantis baltymų šaltinį reikėtų atsižvelgti į baltymų kokybę ir purinų kiekį. Parinktų kokybiškų baltymų su nedideliu purinų kiekiu šaltinių pavyzdžiai: kiaušiniai, kazeinas, sojos baltymai ir kukurūzų glitimas.

3.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

4.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

„Mažas baltymų kiekis“ arba, prireikus, „ribotas baltymų ir pasirinktų baltymų šaltinių kiekis“.

Žali baltymai ≤ 317 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Katės

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Renkantis baltymų šaltinį reikėtų atsižvelgti į baltymų kokybę ir purinų kiekį. Parinktų kokybiškų baltymų su nedideliu purinų kiekiu šaltinių pavyzdžiai: kiaušiniai, kazeinas, sojos baltymai ir kukurūzų glitimas.

3.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

„Ribotas proteino kiekis.“

4.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

17

Struvitiniams akmenims tirpinti (8)

Šlapimą neprisotinančios struvitų savybės (9)

ir (arba)

šlapimą rūgštinančios savybės  (10)

ir

magnis ≤ 1,8 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys ir katės

Fosforas

Kalcis

Natris

Magnis

Kalis

Chloridas

Siera

Nuo 5 iki 12 savaičių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

„Šlapimą neprisotinančios struvitų savybės ir (arba) šlapimą rūgštinančios savybės.“

3.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

4.

Atitinkamoms kompetentingoms institucijoms paprašius pateikiama atitikties deklaracija, kuria patvirtinama, kad mityba turi neprisotinančių ir (arba) rūgštinančių savybių

18

Struvitinių akmenų pakartotiniam susifomormavimui mažinti (8)

Visavertis pašaras, turintis šlapimą neprisotinančių (9) arba metastabiliąją būseną užtikrinančių struvitų savybių (11),

ir (arba)

dieta, turinti šlapimą rūgštinančių savybių (10),

ir

magnis ≤ 1,8 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys ir katės

Fosforas

Kalcis

Natris

Magnis

Kalis

Chloridas

Siera

Iš pradžių iki 6 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

„Šlapimą neprisotinančios arba metastabiliąją būseną užtikrinančios struvitų savybės ir (arba) šlapimą rūgštinančios savybės.“

3.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

4.

Atitinkamoms kompetentingoms institucijoms paprašius pateikiama atitikties deklaracija, kuria patvirtinama, kad dieta turi neprisotinančių arba metastabiliąją būseną užtikrinančių ir (arba) rūgštinančių savybių

19

Skiriama esant blogam virškinimui (12)

Lengvai virškinamas racionas:

Tikrasis virškinamumas:

mažai ląstelienos turintis pašaras (žalia ląsteliena ≤ 44 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)):

žali baltymai ≥ 85 %;

žali baltymai ≥ 90 %

arba

ląsteliena praturtintas pašaras (žalia ląsteliena > 44 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)):

žali baltymai ≥ 80 %;

žali baltymai ≥ 80 %

Šunys ir katės

Lengvai virškinamų sudedamųjų dalių šaltiniai, įskaitant, kai reikia apdorotus

Iš pradžių iki 12 savaičių, o jei yra lėtinis kasos nepakankamumas, visą gyvenimą

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti:

„Lengvai virškinamas pašaras.“

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

20

Žarnyno absorbcijos sutrikimams mažinti

Lengvai virškinamas racionas:

Tikrasis virškinamumas:

mažai ląstelienos turintis pašaras (žalia ląsteliena ≤ 44 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)):

žali baltymai ≥ 85 %;

žali baltymai ≥ 90 %

arba

ląsteliena praturtintas pašaras (žalia ląsteliena > 44 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)):

žali baltymai ≥ 80 %;

žali baltymai ≥ 80 %

ir

natris ≥ 1,8 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4),

ir

kalis ≥ 5 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys ir katės

Lengvai virškinamų sudedamųjų dalių šaltiniai, įskaitant, kai reikia apdorotus

Natris

Kalis

Iki 12 savaičių

Etiketėje nurodyti:

„Lengvai virškinamas pašaras, kurio sudėtyje yra daugiau natrio ir kalio.“

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

21

Ūmiems žarnyno absorbcijos sutrikimams mažinti

Didesnis elektrolitų kiekis:

natris ≥ 1,8 %;

kalis ≥ 0,6 %

ir

lengvai virškinami angliavandeniai

≥ 32 %

Šunys ir katės

Natris

Kalis

Angliavandenių šaltinis (-iai)

1–7 dienos

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip pašarų papildai

2.

Etiketėje nurodyti:

„Esant ūmiam viduriavimui ir gyjant po viduriavimo.“

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

3.

Jei pašaras yra kietas, rekomenduojamas elektrolitų kiekis turėtų būti apskaičiuojamas pagal savanoriškai suvartojamą įprastą vandens paros dozę.

22

Lipidų metabolizmui skatinti sergant hiperlipidemija

Riebalai (13) ≤ 110 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (14)

Šunys ir katės

Žali riebalai

Iš pradžių iki 2 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant arba norint pratęsti naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

„Mažas riebalų kiekis.“

23

Kepenų funkcijai palaikyti, esant chroniškam kepenų nepakankamumui

Saikingas baltymų kiekis:

šunims – žali baltymai ≤ 279 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4);

katėms – žali baltymai ≤ 370 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4),

ir

pasirinkti baltymų šaltiniai,

ir

rekomenduojamas su maistu gaunamų baltymų virškinamumas ≥ 85 %

Šunys ir katės

Baltymų šaltinis (-iai)

Varis (iš viso)

Natris

Iš pradžių iki 4 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Atsižvelgiant į lengvą virškinamumą pasirinktų baltymų šaltinių pavyzdžiai: pieno baltymai (išrūgų kazeinas, pienas, varškės sūris), kiti gyvūniniai baltymai (kiaušiniai, naminių paukščių mėsa) ir augaliniai baltymai (sojos).

3.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

4.

Etiketėje nurodyti:

„Saikingas pasirinktų ir lengvai virškinamų baltymų kiekis.“

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

Nedidelis aukštos kokybės baltymų kiekis ir lengvai virškinami angliavandeniai

Arklinių šeimos gyvūnai

Baltymai ir skaidulinių medžiagų šaltiniai

Lengvai virškinami angliavandeniai, įskaitant, kai reikia apdorotus

Metioninas

Cholinas

Riebalinės rūgšties n–3 (jei pridėta) kiekis

Iš pradžių iki šešių mėnesių

1.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant ar pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

2.

Turėtų būti nustatytos gairės dėl pašaro naudojimo būdų, įskaitant ir dažną negausų šėrimą.

24

Širdies veiklos funkcijai palaikyti sergant lėtiniu širdies nepakankamumu

Ribotas vario kiekis:

natris ≤ 2,6 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys ir katės

Magnis

Kalis

Natris

Iš pradžių iki 6 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

25

Antsvoriui sumažinti

Metabolizuojama energija < 3 060 kcal/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (15),

arba

metabolizuojama energija < 560 kcal/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 85 % (15)

Šunys

Kaloringumas

Kol pasiekiamas siektinas kūno svoris ir po to, jei reikia išlaikyti siektiną kūno svorį

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Siekiant užtikrinti atitiktį būtiniausiems reikalavimams, reikėtų atitinkamai padidinti su pernelyg didelio kūno svorio mažinimo dieta gaunamų maistinių medžiagų kiekį, kad būtų kompensuojama ribota suvartojamos energijos paros dozė (16)

3.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

„Prieš pradedant dietą, katėms patariama taikyti pereinamąjį laikotarpį.“

„Siekiant veiksmingai mažinti svorį arba užtikrinti idealų svorį, reikėtų neviršyti rekomenduojamos suvartojamos energijos paros dozės.“

Metabolizuojama energija < 3 190 kcal/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (15),

arba

metabolizuojama energija < 580 kcal/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 85 % (15)

Katės

26

Odos funkcijai palaikyti, kai gyvūnas serga dermatoze ir gausiai šeriasi

Linolo rūgštis ≥ 12,3 g/kg ir eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis ≥ 2,9 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys ir katės

Linolo rūgštis

Eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis

Iš pradžių iki 2 mėnesių

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

„Didelis linolo rūgšties (LA) kiekis ir eikozapentaeno (EPR) bei dokozaheksaeno rūgščių (DHR) bendras kiekis.“

Linolo rūgštis ≥ 18,5 g/kg ir eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis ≥ 0,39 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys

Linolo rūgštis ≥ 18,5 g/kg ir eikozapentaeno bei dokozaheksaeno rūgščių bendras kiekis ≥ 0,09 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Katės

27

Sąnarių metabolizmui skatinti sergant osteoartritu

Omega-3 riebiųjų rūgščių bendras kiekis ≥ 29 g, o eikozapentaeno rūgštis ≥ 3,3 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4),

ir

atitinkamas vitamino E kiekis

Šunys

Omega-3 riebiosios rūgštys (iš viso)

Eikozapentaeno rūgštis (iš viso)

Vitaminas E (iš viso)

Iš pradžių iki 3 mėnesių

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

Omega-3 riebiųjų rūgščių bendras kiekis ≥ 10,6 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4), ir dokozaheksaeno rūgštis ≥ 2,5 g/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4),

ir

didesnis metionino ir mangano kiekis;

atitinkamas vitamino E kiekis.

Katės

Omega-3 riebiosios rūgštys (iš viso)

Dokozaheksaeno rūgštis (iš viso)

Metioninas (iš viso)

Manganas (iš viso)

Vitaminas E (iš viso)

 

28

Variui kepenyse mažinti

Ribotas vario kiekis: varis ≤ 8,8 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys

Varis (iš viso)

Iš pradžių iki 6 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

29

Jodo kiekiui pašaruose mažinti sergant hipertiroze

Ribotas jodo kiekis: jodas ≤ 0,26 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Katės

Jodas (iš viso)

Iš pradžių iki 3 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

30

Padėti stresinėse situacijose, slopinant susijusią elgseną

1–3 g tripsino/hidrolizuoto karvių pieno kazeino kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % (4)

Šunys

Tripsinas/hidrolizuotas karvių pieno kazeinas

Iš pradžių iki 2 mėnesių

1.

Pašaras teikiamas rinkai kaip visavertis pašaras.

2.

Etiketėje nurodyti:

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

50

Padėti pasirengti rujai ir dauginimuisi

Didelis seleno kiekis ir mažiausias vitamino E kiekis kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: kiaulėms – 50 mg, triušiams – 35 mg, šunims, katėms ir audinėms – 88 mg; mažiausias E vitamino kiekis vienam gyvūnui per dieną: avims – 100 mg, galvijams – 300 mg, arkliams – 1 100 mg;

arba

didelis vitaminų A ir (arba) vitamino D kiekis (-iai) ir (arba) mažiausiai 300 mg beta karotino kiekis vienam gyvūnui per dieną.

Pašaro papildo sudėtyje gali būti seleno ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.

Žinduoliai

Kiekvieno pridėto mikroelemento ir vitamino pavadinimas ir bendras kiekis

Karvės: 2 savaitės iki nėštumo pabaigos iki tol, kol patvirtinamas kitas nėštumas.

Paršavedės: 7 dienos iki 3-ios dienos po paršiavimosi ir 7 dienos iki 3-ios dienos po kergimo.

Kitų žinduolių patelės: nuo paskutinio nėštumo etapo iki tol, kol patvirtinamas kitas nėštumas.

Patinai: dauginimosi laikotarpiais.

1.

Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose.

3.

Pašaro etiketėje nurodyti gaires dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.

 

Didelis (-i) vitamino A ir (arba) vitamino D kiekis (-iai)

arba

didelis seleno ir (arba) cinko kiekis, ir (arba) mažiausiai 40 mg/kg vitamino E kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %.

Pašaro papildo sudėtyje gali būti seleno, cinko ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.

Paukščiai

Kiekvieno pridėto mikroelemento ir vitamino pavadinimas ir bendras kiekis

Patelėms: rujos metu

Patinams: dauginimosi laikotarpiais.

51

Palaikyti kanopų, kojų ir odos regeneraciją

Didelis cinko kiekis.

Pašaro papildo sudėtyje gali būti cinko, kurio kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.

Arkliai, atrajotojai ir kiaulės

Cinkas (iš viso)

Metioninas (iš viso)

Biotinas (jei pridėta)

Iki 8 savaičių

1.

Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio cinko kiekio visaverčiame pašare.

2.

Leidžiama naudoti atrajotojams kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

52

Mitybos disbalansui keičiant dietą mažinti

Mažiausias kiekis dietiniame pašare:

seleno: 0,1 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

cinko: 15 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

vario: avims 2 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %, o kitų rūšių gyvūnams 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

vitamino A: 2 000 IU/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

vitamino D: 400 IU/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

vitamino E: naminiams paukščiams – 35 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, atrajotojams – 10 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, triušiams – 40 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %, ir kiaulėms – 20 mg/kg visaverčio pašaro, kurių drėgnis yra 12 %.

Pašaro papildo sudėtyje gali būti seleno, cinko ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.

Atrajotojai

Kiaulės

Triušiai

Naminiai paukščiai

Maistinių priedų pavadinimas ir, prireikus, bendras kiekis

Nuo 2 iki 15 dienų

1.

Leidžiama naudoti atrajotojams ir kiaulėms kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose.

3.

Pašaro etiketėje nurodyti gaires dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.

53

Padėti nujunkyti

Mažiausias kiekis dietiniame pašare:

seleno: 0,1 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

cinko: 15 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

vario: avims 2 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %, o kitų rūšių gyvūnams 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

jodo: 0,2 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

mangano: 20 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

vitamino A: 1 500 IU/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

vitamino D: 400 IU/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir (arba)

vitamino E: veršeliams – 100 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %, ėriukams, ožiukams ir paršeliams – 50 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %.

Pašaro papildo sudėtyje gali būti seleno, cinko, jodo, mangano ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.

Žinduoliai

Maistinių priedų pavadinimas ir, prireikus, bendras kiekis

Iki 4 savaičių maždaug tuo metu, kai nujunkoma

1.

Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose.

2.

Pašaro etiketėje nurodyti gaires dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.

54

Odos ir galūnių regeneracijai skatinti

Mažiausias cinko junginių kiekis, gaunamas su dietiniu pašaru, yra 20 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %,

ir

didelis kiekis vario ir (arba) jodo, ir (arba) seleno,

ir (arba)

vitamino B6, ir (arba) vitamino E, ir (arba) vitamino A,

ir (arba)

metionino, ir (arba) cistino, ir (arba)

atrajotojams mažiausiai 0,4 mg biotino kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %.

Pašaro papildo sudėtyje gali būti cinko, vario ir jodo ir vitaminų A bei D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.

Žinduoliai ir naminiai paukščiai

Maistinių priedų pavadinimas ir, prireikus, bendras kiekis

Iki 8 savaičių

Atrajotojams skirti pašarų papildai, kurių sudėtyje yra biotino: iki 6 mėnesių

1.

Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose.

2.

Pašaro etiketėje nurodyti gaires dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.

55

Vandens ir elektrolitų pusiausvyrai stabilizuoti ir fiziologiniam virškinimui gerinti

Vyrauja elektrolitai: natris, kalis ir chloridai

Buferinė talpa (21) skystųjų pašarų atveju: ne mažiau kaip 60 mmol viename litre paruošto gėrimo

Lengvai virškinami angliavandeniai

Veršeliai, paršeliai, ėriukai, ožiukai ir kumeliukai

Natris

Kalis

Chloridai

Angliavandenių šaltinis (-iai)

Hidrokarbonatai ir (arba) citratai (jei pridėta)

Nuo 1 iki 7 dienų

1.

Rekomenduojamas elektrolitų kiekis viename litre paruošto gėrimo:

natris: 1,7–3,5 g

kalis: 0,4–2 g

chloridai: 1–2,8 g

2.

Jei pašaras yra kietas, rekomenduojamas elektrolitų kiekis turėtų būti apskaičiuojamas pagal savanoriškai suvartojamą įprastą vandens paros dozę.

3.

Etiketėje nurodyti:

„Esant virškinimo sutrikimo (viduriavimo) rizikai ar jo metu arba sveikstant.“

„Prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

4.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti:

Rekomenduojamą normą paruošto gėrimo ir pieno, jei taikoma.

Hidrokarbonatų ir (arba) citratų atveju daugiau nei 40 mmol viename litre atrajotojams paruošto gėrimo: „Reikėtų vengti tuo pat metu girdyti pienu jauniklius, turinčius ketvirtą skrandžio skilvelį.“

56

Traukulių rizikai mažinti (Hypomagnesaemia)

Didelis magnio kiekis, lengvai

gaunami angliavandeniai,

saikingas baltymų kiekis ir

mažas vario kiekis

Atrajotojai

Krakmolas

Cukrūs (iš viso)

Magnis

Natris

Kalis

Nuo 3 iki 10 savaičių intensyvaus žolės augimo laikotarpiu

1.

Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodoma, kaip subalansuoti dienos davinį, į kurį įeitų skaidulinių medžiagų ir lengvai gaunamos energijos šaltiniai.

3.

Jei tai pašaras avims, etiketėje nurodyti: „Ypač žindančioms avims.“

57

Acidozės rizikai mažinti

Mažas lengvai fermentuojamų angliavandenių kiekis ir jų didelė buferinė talpa

Atrajotojai

Krakmolas

Cukrūs (iš viso)

Iki 2 mėnesių (17)

1.

Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodoma, kaip subalansuoti dienos davinį, į kurį įeitų skaidulinių medžiagų ir lengvai fermentuojamų angliavandenių šaltiniai.

3.

Jei tai pašaras pieninėms karvėms, etiketėje nurodyti: „Ypač pieningoms karvėms.“

4.

Jei tai pašaras mėsiniams atrajotojams, etiketėje nurodyti: „Ypač gausiai šeriamiems (18).“

58

Šlapimtakių akmenligės rizikai mažinti

Mažas fosforo, magnio kiekis ir šlapimą rūgštinančios savybės

Atrajotojai

Kalcis

Fosforas

Natris

Magnis

Kalis

Chloridai

Siera

Šlapimą rūgštinančios medžiagos

Iki 6 savaičių

1.

Etiketėje nurodyti: „Ypač gausiai šeriamiems jaunikliams.“

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visada turi būti vandens.“

59

Ilgalaikis ganomų gyvūnų aprūpinimas mikroelementais ir (arba) vitaminais

Didelis kiekis

mikroelementų

ir (arba)

vitaminų, provitaminų ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų.

Pašarų papildų sudėtyje gali būti

pašarų priedų, kurių

koncentracija yra 100

kartų didesnė

už atitinkamą didžiausią kiekį visaverčiame

pašare

Atrajotojai,

turintys

funkcinį

didįjį prieskrandį

Kiekvieno pridėto mikroelemento, vitamino, provitamino ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos pavadinimas ir bendras kiekis.

Kiekvieno mikroelemento ir (arba) vitamino paros išskyrimo norma, jeigu naudojamas boliusas

Ilgiausias pastoviai atpalaiduojamo mikroelemento arba vitamino laikotarpis, jeigu naudojamas boliusas

Iki 12 mėnesių

1.

Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Pašaro etiketėje nurodyti:

„Jeigu taikoma, vengtina tuo pačiu metu papildyti priedais, turinčiais nustatytą didžiausią kiekį, iš kitų šaltinių nei boliuso.“

„Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju arba mitybos specialistu dėl:

a)

mikroelementų balanso dienos racione;

b)

bandos mikroelementų statuso.“

60

Parezės ir subklinikinės hipokalcemijos rizikai sumažinti

Nedidelis katijonų (anijonų) santykis

Visam racionui:

minimalus rūgštėjimas duodant specialųjį pašarą 100 mEq/kg sausosios medžiagos

tikslas: 0 < DCAD (19) (mEq/kg sausosios medžiagos) < 100

arba

Pieninės karvės

Kalcis

Fosforas

Magnis

Natris

Kalis

Chloridai

Siera

3 savaites prieš veršiavimąsi tol, kol apsiveršiuos

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti:

„Šėrimą nutraukti apsiveršiavus.“

Ceolitai (natrio aliuminio silikatas): 250–500 g per dieną

 

Natrio aliuminio silikatas

3 savaites prieš veršiavimąsi tol, kol apsiveršiuos

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti:

„Visas pašarų kiekis turi būti ribojamas siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršijama 500 g natrio aliuminio silikato dienos norma vienam gyvūnui.“

Naudojimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

„Šėrimą nutraukti apsiveršiavus.“

arba

Šėrimas pašarinėmis žaliavomis, apsaugotomis nuo suirimo didžiajame skrandyje, kuriose netrūktų fito rūgšties (> 6 %) ir kalcio (< 0,2 %), kad karvė per dieną gautų mažiausiai 28 g ir daugiausia 32 g kalcio.

arba

 

Kalcis

4 savaites prieš veršiavimąsi tol, kol apsiveršiuos

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti:

„Šėrimą nutraukti apsiveršiavus.“

Didelis kalcio – lengvai pasisavinamo kalcio šaltinių pavidalu – kiekis: kalcio chloridas ir (arba) kalcio sulfatas, ir (arba) dikalcio fosfatas, ir (arba) kalcio karbonatas, ir (arba) kalcio propionatas, ir (arba) kalcio formiatas, ir (arba) „bet kuris kitas panašaus poveikio kalcio šaltinis“

Kalcis iš vieno ar kelių minėtų šaltinių, kurio vienai karvei per dieną skiriama ne mažiau kaip 50 g;

Arba

 

Kalcis

Kalcio šaltiniai

Nuo pirmųjų atsivedimo ženklų iki dviejų dienų

po atsivedimo

1.

Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose nurodyti, kiek kartų galima naudoti, ir laiką prieš apsiveršiavimą ir po apsiveršiavimo.

3.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su mitybos specialistu.“

Kalcio pidolatas – ne mažiau kaip 5,5 g vienai karvei per dieną

Arba

 

Kalcis

Kalcio pidolatas

Nuo pirmųjų veršiavimosi požymių iki dviejų dienų po atsivedimo

1.

Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su mitybos specialistu.“

Melsvalapės basovijos rupiniai, kurių atpalaiduojamo 1,25 dihidroksicholekalciferolio glikozido paros norma yra 38–46 μg

 

Melsvalapės basovijos rupiniai

Sudėtyje 1,25 dihidroksicholekalciferolio glikozidas

Žalia ląsteliena

Magnis

Žali riebalai

Krakmolas

Vitaminas D3 (iš viso) kaip cholekalciferolis

Nuo dviejų dienų prieš veršiavimąsi arba pirmųjų atsivedimo ženklų iki dešimties dienų po atsivedimo

1.

Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su mitybos specialistu.“

61

Ketozės rizikai mažinti (20)

Mažiausias propan-1,2-diolio arba propilenglikolio kiekis:

pieninėms karvėms – 250 g per dieną

avims ir ožkoms – 50 g per dieną.

arba

mažiausias propionatų (kalcio arba natrio druskų) kiekis:

pieninėms karvėms – 110 g per dieną

avims ir ožkoms – 22 g per dieną.

arba

mažiausias bendras propan-1,2-diolio ir propionatų (natrio arba kalcio druskų) kiekis, su sąlyga, kad:

pieninėms karvėms skiriamas toks propan-1,2-diolio ir propionatų derinys: propionatai +0,44 x propan-1,2-diolis -1,2 diolis > 110 g per dieną;

avims ar ožkoms skiriamas toks propan-1,2-diolio ir propionatų derinys: propionatai +0,44 x propan-1,2-diolis -1,2 diolis > 22 g per dieną

Pieninės karvės, avys ir ožkos

Propan-1,2-diolis, jei jo pridėta

Natrio arba kalcio druskų pavidalo propionatai, jei jų pridėta

Likus trims savaitėms iki pieninių karvių apsiveršiavimo ir šešias savaites po apsiveršiavimo

Likus šešioms savaitėms iki avių ir ožkų atsivedimo ir praėjus trims savaitėms po atsivedimo

1.

Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % inertinės biologiškai neįsisavinamos formos geležies siekiant padidinti jos kaloringumą.

2.

Etiketėje nurodyti: „Nėštumo pabaigoje skiriant kalcio ar natrio propionatų, būtina įvertinti mineralų balansą, atsižvelgiant į hipokalcemijos pavojų po atsivedimo.“

62

Stresinėms reakcijoms mažinti

Didelis magnio kiekis

ir (arba)

lengvai virškinamos sudedamosios dalys

Kiaulės

Magnis

Lengvai virškinamos sudedamosios dalys, įskaitant, kai reikia, apdorotas

Riebalinės rūgšties n–3 (jei pridėta) kiekis

Nuo 1 iki 7 dienų

Turi būti nustatytos gairės dėl atvejų, kuriais tinka naudoti šį pašarą.

63

Vidurių užkietėjimo rizikai mažinti

Sudedamosios dalys, skatinančios žarnyno praeinamumą

Paršavedės

Sudedamosios dalys, skatinančios žarnyno praeinamumą

Nuo 10 iki 14 dienų iki apsiparšiavimo ir nuo 10 iki 14 dienų apsiparšiavus

 

64

Kompensuoti nepakankamą geležies kiekį po atsivedimo

Didelis geležies junginių kiekis leidžiamas pagal kategorijos „maistiniai priedai“ funkcinę grupę „mikroelementų junginiai“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede.

Pašaro papildo sudėtyje gali būti geležies, kurios kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.

Žindomi paršeliai ir veršeliai

Geležis (iš viso)

Iki 3 savaičių po atsivedimo

Tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio geležies kiekio visaverčiuose pašaruose.

65

Malabsorbcijai kompensuoti

Mažas prisotintų riebalų rūgščių kiekis ir didelis riebaluose tirpstančių vitaminų kiekis

Naminiai paukščiai, išskyrus žąsis ir balandžius

Prisotintų riebalų rūgščių procento santykis su visu riebalų rūgščių kompleksu

Vitaminas E (iš viso)

Vitaminas D (iš viso)

Vitaminas E (iš viso)

Vitaminas K (iš viso)

Per pirmas 2 savaites po perėjimo

 

66

Riebiųjų kepenų sindromo rizikai mažinti

Mažas kaloringumas ir didelis metabolizuojančios energijos, gaunamos iš lipidų, santykis, esant dideliam polineprisotintų riebalų rūgščių kiekiui

Vištos dedeklės

Kaloringumas (skaičiuojama taikant EK nustatytą metodą)

Iš lipidų gaunamos metabolizuojančios energijos procentas

Polineprisotintų riebalų rūgščių kiekis

Iki 12 savaičių

 

67

Padėti pasirengti sportinei veiklai ir atsigauti po jos

Didelis seleno kiekis ir mažiausiai 50 mg vitamino E kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %.

Pašaro papildo sudėtyje gali būti seleno junginių, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.

Arklinių šeimos gyvūnai

Vitaminas E (iš viso)

Selenas (iš viso)

Iki 8 savaičių iki sportinės veiklos. Iki 4 savaičių po sportinės veiklos.

Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio seleno kiekio visaverčiame pašare.

68

Elektrolitų trūkumui organizme kompensuoti esant gausiam prakaitavimui

Sudėtyje privalo būti natrio chlorido ir turėtų būti kalio chlorido.

Nedidelis magnio, kalcio ir fosforo kiekis.

Kitų elektrolitų druskų įtraukti nebūtina.

Arklinių šeimos gyvūnai

Natris

Chloridai

Kalis

Kalcis

Magnis

Fosforas

Nuo vienos iki trijų dienų po gausaus prakaitavimo.

1.

Turi būti nustatytos gairės dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.

2.

Į tinkamo naudojimo instrukcijas turi būti įtrauktos naudojimo gairės, pagrįstos atliekamos veiklos trukme ir intensyvumu, atsižvelgiant į pašaro paruošimą ir pateikimą.

3.

Etiketėje nurodyti:

„Visada turi būti vandens.“

Naudojant su vandeniu nesumaišytus elektrolitus (pvz., pašare ar švirkšte): „Vandens turi būti bent 20 minučių arba geriausia 1 valandą po naudojimo.“

4.

Be to, reikia pateikti stebėsenos gaires dėl vėlesnio vandens vartojimo, o pastebėjus, kad vandens suvartojama nepakankamai, reikėtų kreiptis į veterinarijos gydytoją.

5.

Gali būti pateiktos ir rekomendacijos dėl vandens kiekio (litrais), kuris pateikiamas kartu su pašaru arba su sušvirkščiamais elektrolitais.

69

Energinių medžiagų apykaitai ir raumenų veiklai skatinti sergant rabdomiolize

Krakmolas ir cukrus turi sudaryti ne daugiau kaip 20 % energijos.

Žali riebalai turi sudaryti daugiau kaip 20 % energijos.

Mažiausiai 350 IU vitamino E kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Arklinių šeimos gyvūnai

Krakmolas

Cukrus

Žali riebalai

Vitaminas E (iš viso)

Iš pradžių mažiausiai 3 mėnesius

1.

Turi būti nustatytos gairės dėl atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą.

2.

Į tinkamo naudojimo instrukcijas turi būti įtrauktos gairės, kaip subalansuoti paros davinį ir atitinkamą dienos davinį.

3.

Etiketėje nurodyti: „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.“

70

Storosios žarnos chroniškiems virškinimo sutrikimams kompensuoti

Krakmolo kiekis, kad būtų < 1 g/kg kūno masės kartą pavalgius (< 0,5 g/kg kūno masės kartą pavalgius, jei viduriuojama).

Hidrotermiškai apdoroti grūdai, pvz., taikant ekstrudavimą, mikronizavimą, ekspandavimą ar dribsnių gaminimą, siekiant pagerinti krakmolo virškinimą plonajame žarnyne.

Papildomas vandenyje tirpių vitaminų kiekis ir tinkamas mineralų ir (arba) elektrolitų kiekis.

Papildomas aliejaus kiekis, jei nėra viduriavimo.

Arklinių šeimos gyvūnai

Krakmolas

Žali riebalai

Ilgą laikotarpį arba kol išnyks problema

1.

Turi būti nustatytos gairės dėl:

konkrečių atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą, visų pirma, ar produktas gali būti skiriamas gyvūnams tuo metu, kai jie viduriuoja, ar ne;

maisto dydžio ir pašarų įsisavinimo.

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose aprašomas galimas laipsniškas naudojimas, atsižvelgiant į aliejaus kiekį, ir pasiūlymai, kaip stebėti viduriavimą.

3.

Etiketėje nurodomas naudotas grūdų perdirbimo būdas.

71

Plonosios žarnos funkcijos chroniškam nepakankamumui kompensuoti

Lengvai virškinamos skaidulinės medžiagos.

Aukštos kokybės baltymų šaltiniai ir lizinas > 4,3 % žalių baltymų.

Bendras cukraus ir krakmolo kiekis ne didesnis kaip 0,5 g/kg kūno masės kartą pavalgius.

Hidrotermiškai apdoroti grūdai, pvz., taikant ekstrudavimą, mikronizavimą, ekspandavimą ar dribsnių gaminimą, siekiant pagerinti krakmolo virškinimą prieš akląją žarną.

Arklinių šeimos gyvūnai

Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia apdorotas

Bendras cukraus ir krakmolo kiekis

Baltymų šaltiniai

Ilgą laikotarpį arba kol išnyks problema

1.

Turi būti nustatytos gairės dėl:

konkrečių atvejų, kuriais tinka naudoti pašarą;

maisto dydžio ir pašarų įsisavinimo.

2.

Tinkamo naudojimo instrukcijose aprašomas galimas laipsniškas naudojimas, atsižvelgiant į aliejaus kiekį, ir pasiūlymai, kaip stebėti viduriavimą.

72

Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti

Funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“ priklausantys pašarų priedai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, arba, kol nebaigta pakartotinio leidimo išdavimo procedūra, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnyje, grupei „mikroorganizmai“ priklausantys pašarų priedai

Gyvūnų rūšys, kurioms leista naudota žarnyno floros stabilizatorių arba mikroorganizmą

Žarnyno floros stabilizatoriaus arba mikroorganizmo pavadinimas ir pridėtas kiekis

Iki 4 savaičių

1.

Etiketėje nurodyti:

„Esant virškinimo sutrikimų rizikai, jų metu arba sveikstant.“

2.

Pašaro tinkamo naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio žarnyno floros stabilizatoriaus arba mikroorganizmo kiekio visaverčiuose pašaruose.


(1)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, p. 29).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45).

(GP1)  Kad būtų galima kontroliuoti kiekybinius rodiklius, taikomi Reglamento (EB) Nr. 767/2009 IV priede nustatyti nuokrypiai.

(GP2)  Ši informacija, nurodoma ženklinant etiketėmis, naudojama kartu su Reglamente (EB) Nr. 767/2009 nustatytais bendraisiais ženklinimo reikalavimais.

(3)  Gamintojas prireikus gali rekomenduoti šerti ir esant laikinam inkstų nepakankamumui.

(4)  Mityba, kurią taikant sausosios medžiagos kaloringumas yra 4 000 kcal metabolizuojančios energijos viename kilograme, apskaičiuotas taikant FEDIAF mitybos gairėse pateiktą lygtį (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Vertės patikslinamos, jei kaloringumas neatitinka 4 000 kcal metabolizuojančios energijos viename kilograme.

(5)  Jeigu pašaras rekomenduojamas esant laikinam inkstų nepakankamumui, rekomenduojama šėrimo trukmė yra nuo dviejų iki keturių savaičių.

(6)  Jeigu pašaras skirtas naudoti esant konkrečiam netoleravimui, nuoroda į konkretų netoleravimą gali būti pakeista žodžiais: „sudedamoji dalis ir maistinė medžiaga“.

(7)  Kačių atveju galima pridėti frazę „Kačių kepenų lipidozė“.

(8)  Kačių atveju galima pridėti frazę „kačių apatinių šlapimtakių susirgimai“ arba „kačių urologinis sindromas (F. U. S)“.

(9)  Neprisotinančios savybės: šlapimas, susijęs su kristalų ir akmenų tirpimo savybėmis, ir (arba) su kristalų nusodinimo ir augimo prevencijos savybėmis.

(10)  Šlapimo pH ≤ 6,5.

(11)  Metastabiliąją būseną užtikrinančios savybės: šlapimas, susijęs su kristalų nusodinimo prevencijos savybėmis.

(12)  Gali būti pridėta frazė „egzokrininis kasos nepakankamumas“.

(13)  Paros davinys turi atitikti visoms pagrindinėms riebalų rūgštims pagal FEDIAF mitybos gaires (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) taikomas būtiniausias rekomendacijas.

(14)  Mityba, kurią taikant sausosios medžiagos kaloringumas yra 3 500 kcal metabolizuojančios energijos viename kilograme, apskaičiuotas taikant FEDIAF mitybos gairėse pateiktą lygtį

(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Vertės patikslinamos, jei kaloringumas neatitinka 3 500 kcal metabolizuojančios energijos viename kilograme.

(15)  Metabolizuojanti energija viename kilograme apskaičiuojama taikant „FEDIAF (2019) Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs“ nurodytą lygį.

(16)  „FEDIAF (2019) Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs“.

(17)  Jei pašaras skirtas pieninėms karvėms: „ne daugiau kaip du mėnesius nuo laktacijos pradžios“.

(18)  Nurodyti konkrečią atrajotojų kategoriją.

(19)  DCAD (mEq/kg sausosios medžiagos) = (Na + K) - (Cl + S).

(20)  Terminas „ketozė“ gali būti pakeistas terminu „acetonemija“, o už ženklinimą atsakingas asmuo gali taip pat rekomenduoti naudoti, kai gyvulys sveiksta po ketozės.

(21)  Apskaičiuota taikant stipriųjų jonų skirtumo metodą (SID vertė): SID yra stipriųjų katijonų ir stipriųjų anijonų koncentracijų sumos skirtumas; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol kitų stipriųjų anijonų/l].


5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/355

2020 m. vasario 26 d.

kuriuo dėl poliglicerolio poliricinoleato (E 476) naudojimo skystose augalinių aliejų emulsijose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1331/2008 (2) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą tas sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedą poliglicerolio poliricinoleatas (E 476) yra jau leidžiamas naudoti maisto priedas 02.2.2 maisto produktų kategorijoje „Kitos riebalų ir aliejų emulsijos, įskaitant tepiuosius pieno riebalus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1234/2007, ir skystos emulsijos“ (ne daugiau kaip 4 000 mg/kg), bet jis skirtas tik tepiesiems riebalams, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (3) 115 straipsnyje ir jo XV priede, kuriuose yra 41 % ar mažiau riebalų, ir panašiems tepamiesiems produktams, kuriuose yra mažiau kaip 10 % riebalų. Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 panaikintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 (4);

(4)

2017 m. gegužės 27 d. pateikta paraiška dėl leidimo poliglicerolio poliricinoleatą (E 476) naudoti kaip emulsiklį skystose augalinių aliejų emulsijose, kurios skirtos parduoti galutiniams vartotojams ir kuriose yra ne daugiau kaip 70 % riebalų. Vėliau pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį Komisija su paraiška supažindino valstybes nares;

(5)

poliglicerolio poliricinoleatas (E 476) – tai „vanduo riebaluose“ tipo emulsikliai, galintys sudaryti labai stabilias aliejų emulsijas, kuriose yra didelis vandens kiekis. Remiantis tyrimais, kuriuos pareiškėjas atliko, siekdamas palyginti skirtingų emulsiklių veiksmingumą gaminant skystas augalinių aliejų emulsijas, kuriose sumažintas riebalų kiekis, poliglicerolio poliricinoleato (E 476) rezultatai buvo geriausi atsižvelgiant į fizines ir organoleptines gauto produkto savybes. Emulsiją galima naudoti taip pat kaip ir augalinį aliejų šaltiems ir karštiems patiekalams ruošti. Tačiau emulsijos sudėtyje yra mažiau riebalų (70 % arba mažiau), todėl jos kaloringumas yra mažesnis nei jos gamybai naudojamo augalinio aliejaus. Poliglicerolio poliricinoleato (E 476) kiekis, reikalingas numatytai technologinei funkcijai atlikti, buvo 4 000 mg/kg;

(6)

2017 m. kovo 24 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė mokslinę nuomonę dėl pakartotinio poliglicerolio poliricinoleato (E 476) vertinimo (5) ir nustatė leidžiamą paros dozę (LPD) – 25 mg poliglicerolio poliricinoleato vienam kilogramui kūno masės per parą. Atsižvelgiant į tai, kad įvertintas poveikis neviršijo LPD, Tarnyba padarė išvadą, kad poliglicerolio poliricinoleatas (E 476) kaip maisto priedas nekeltų pavojaus saugai, jeigu naudojamas pagal leidžiamą paskirtį arba paskirtį, apie kurią pranešta, ir neviršijant leidžiamo kiekio;

(7)

paraiškoje pareiškėjas įvertino poveikio lygį naudodamas Tarnybos parengtą maisto priedų suvartojimo modelį (6). Pateikti įverčiai rodo, kad papildomai naudojant poliglicerolio poliricinoleatą (E 476) (ne daugiau kaip 4 000 mg/kg) skystose augalinių aliejų emulsijose, kuriose yra ne daugiau kaip 70 % riebalų, nekeliama pavojaus saugai, nes bendras šios medžiagos poveikis neviršytų nustatytos LPD;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Tarnybos pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai minėto sąrašo atnaujinimu nedaroma poveikio žmonių sveikatai;

(9)

kadangi poliglicerolio poliricinoleato (E 476) paskirties išplėtimas ir naudojimas 02.2.2 kategorijos maistų produktuose nekelia pavojaus saugai, reikia atnaujinti Sąjungos sąrašą; jo atnaujinimas neturėtų daryti poveikio žmonių sveikatai, todėl nebūtina prašyti Tarnybos pateikti nuomonės;

(10)

todėl tikslinga leisti poliglicerolio poliricinoleatą (E 476) naudoti kaip emulsiklį skystose augalinių aliejų emulsijose, kurios skirtos parduoti galutiniams vartotojams kuriose yra ne daugiau kaip 70 % riebalų ir kurios priskiriamos prie 02.2.2 maisto produktų kategorijos „Kitos riebalų ir aliejų emulsijos, įskaitant tepiuosius pieno riebalus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1234/2007, ir skystos emulsijos“;

(11)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(5)  EFSA Journal 2017;15(3):4743.

(6)  https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalies 02.2.2 maisto produktų kategorijoje „Kitos riebalų ir aliejų emulsijos, įskaitant tepiuosius pieno riebalus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1234/2007, ir skystos emulsijos“ poliglicerolio poliricinoleatui (E 476) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 476

Poliglicerolio poliricinoleatas

4000

 

Tik tepieji riebalai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 (*1) 75 straipsnio 1 dalies h punkte, 78 straipsnio 1 dalies f punkte, VII priedo VII dalyje ir II priedėlyje, kuriuose yra 41 % ar mažiau riebalų, ir panašūs tepamieji produktai, kuriuose yra mažiau kaip 10 % riebalų; skystos augalinių aliejų emulsijos, kurios skirtos parduoti galutiniams vartotojams ir kuriose yra ne daugiau kaip 70 % riebalų5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/356

2020 m. kovo 4 d.

kuriuo dėl polisorbatų (E 432–436) naudojimo gazuotuose gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1331/2008 (2) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą tas sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedą polioksietileno sorbitano tristearatą (polisorbatą 65) (E 436) šiuo metu leidžiama naudoti kaip „polisorbatų“ (E 432–436) grupės maisto priedą įvairiuose maisto produktuose, neviršijant didžiausio leidžiamo 500–10 000 mg/kg kiekio, ir maisto papilduose pagal quantum satis principą;

(4)

2018 m. liepos 4 d. buvo pateikta paraiška dėl leidimo naudoti polisorbatą 65 (E 436) kaip priešputį kelių rūšių gėrimuose. Vėliau pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį su paraiška buvo supažindintos valstybės narės;

(5)

paraiškoje nurodyta, kad pagal siūlomą paskirtį didžiausias polisorbato 65 (E 436) kiekis, reikalingas putojimo apribojimui ir slopinimui gazuotų gėrimų gamybos metu, kad aplink burbuliukus susidarytų jo sluoksnis, kuris stabilizuotų didesnius burbuliukus ir neleistų jiems susijungti ir sprogti, yra 10 mg/kg. Iš paraiškos matyti, kad putojimo slopinimas reikalingas siekiant veiksmingai dirbti su gamybos įrenginiais, mažinti gaminių atliekas, užtikrinti saugą darbo vietoje ir palaikyti įrenginių švarą bei higieną;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede pateiktą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai atnaujinus minėtą sąrašą nedaromas poveikis žmonių sveikatai;

(7)

2015 m. Tarnyba pakartotinai įvertino polisorbatų (E 432–436), kurie naudojami kaip maisto priedai, saugą (3). Tarnyba padarė išvadą, kad tiek vidutinio, tiek aukšto poveikio lygio įverčiai neviršijo leidžiamos paros dozės (LPD), kuri yra 25 mg/kg kūno masės per parą ir skirta visoms amžiaus grupėms pagal patikslintą scenarijų, kuriame neatsižvelgiama į lojalumą prekės ženklui, nors mažų vaikų atveju aukščiausio lygio poveikio įverčiai beveik prilygo LPD. Tarnyba pažymėjo, kad reikia daugiau duomenų norint sumažinti neapibrėžtumą naudotame patikslintame poveikio vertinimo scenarijuje, nes nebuvo gauta pranešimų apie naudojimą trijų kategorijų maisto produktuose ir nuomonėje nebuvo įmanoma apsvarstyti kitų su maistu gaunamų polisorbatų poveikio šaltinių;

(8)

paraiškoje pareiškėjas įvertino poveikį naudodamas Tarnybos parengtą maisto priedų suvartojimo modelį (4). Pateikti įverčiai rodo, kad dėl prašomos išplėstos naudojimo paskirties kylantis papildomas poveikis yra nedidelis (mažiau nei 1 % LPD);

(9)

kad polisorbabto 65 (E 436) naudojimo paskirtis būtų išplėsta ir didžiausias leidžiamas 10 mg/kg jo kiekis būtų naudojamas maisto produktuose, priklausančiuose Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalyje nurodytoms kategorijoms 14.1.4 „Aromatizuoti gėrimai“, 14.2.3 „Sidras ir kriaušių sidras“, 14.2.4 „Vaisių vynas ir made wine“ ir 14.2.8 „Kiti alkoholiniai gėrimai, įskaitant alkoholinių gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišinius ir spiritinius gėrimus, kurių alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 15 %“, reikia atnaujinti Sąjungos sąrašą, o toks išplėstas naudojimas neturėtų turėti įtakos žmonių sveikatai, nes tokio naudojimo įtaka bendram polisorbatų (E 432–436) poveikiui yra nedidelė. Todėl Tarnybos nuomonės prašyti nebūtina;

(10)

siekiant nuosekliai reaguoti į prašymą dėl (polisorbato 65) (E 436) naudojimo paskirties, tikslinga leisti naudoti polisorbatų (E 432–436) grupę atitinkamų kategorijų maisto produktuose;

(11)

todėl tikslinga leisti naudoti polisorbatus (E 432–436) maisto produktuose, priklausančiuose kategorijoms 14.1.4 „Aromatizuoti gėrimai“, 14.2.3 „Sidras ir kriaušių sidras“, 14.2.4 „Vaisių vynas ir made wine“ ir 14.2.8 „Kiti alkoholiniai gėrimai, įskaitant alkoholinių gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišinius ir spiritinius gėrimus, kurių alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 15 %“, neviršijant didžiausio leidžiamo 10 mg/kg kiekio;

(12)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(7):4152.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalis iš dalies keičiama taip:

1.

prie maisto produktų kategorijos 14.1.4 „Aromatizuoti gėrimai“ po įrašo, skirto sojos pupelių hemiceliuliozei (E 426), įterpiamas toks naujas įrašas, skirtas polisorbatams (E 432–436):

 

„E 432–436

Polisorbatai

10

1)

Tik gazuoti gėrimai“

2.

prie maisto produktų kategorijos 14.2.3 „Sidras ir kriaušių sidras“ po įrašo, skirto 1,2-propandiolio alginatui (E 405), įterpiamas toks naujas įrašas, skirtas polisorbatams (E 432–436):

 

„E 432–436

Polisorbatai

10

1)

Tik gazuoti gėrimai“

3.

prie maisto produktų kategorijos 14.2.4 „Vaisių vynas ir made wine“ po įrašo, skirto metavyno rūgščiai (E 353), įterpiamas toks naujas įrašas, skirtas polisorbatams (E 432–436):

 

„E 432–436

Polisorbatai

10

1)

Tik gazuoti gėrimai“

4.

prie maisto produktų kategorijos 14.2.8 „Kiti alkoholiniai gėrimai, įskaitant alkoholinių gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišinius ir spiritinius gėrimus, kurių alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 15 %“ po įrašo, skirto 1,2-propandiolio alginatui (E 405), įterpiamas toks naujas įrašas, skirtas polisorbatams (E 432–436):

 

„E 432–436

Polisorbatai

10

1)

Tik gazuoti gėrimai“


5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/357

2020 m. kovo 4 d.

kuriuo dėl oro balionų pilotų licencijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/395

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 23, 27 ir 31 straipsnius,

kadangi:

(1)

Komisija turi priimti būtinas įgyvendinimo taisykles, kad pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 būtų nustatyti su oro balionų pilotų licencijomis susiję reikalavimai, jei tokie orlaiviai atitinka to reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nustatytas sąlygas;

(2)

atsižvelgiant į ypatingą oro balionų skrydžio įgulos licencijavimo pobūdį, reikia atskiruose reglamentuose nustatytų specialių licencijavimo reikalavimų. Tie reikalavimai turėtų būti grindžiami Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011 (2) nustatytomis bendrosiomis skrydžio įgulos licencijavimo taisyklėmis. Tačiau jie turėtų būti pertvarkyti ir supaprastinti, siekiant užtikrinti, kad tie reikalavimai būtų proporcingi ir grindžiami rizika, kartu užtikrinant, kad oro balionų pilotai būtų kompetentingi vykdyti savo veiklą ir eiti savo pareigas ir kad jie tą kompetenciją išlaikytų;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 12 straipsnio 2a dalies 3 punktą valstybės narės iki 2020 m. balandžio 8 d. gali ir toliau taikyti nacionalines licencijavimo taisykles, kuriomis suteikiama galimybė naudotis pagrindinėmis piloto teisėmis. Kai kurios valstybės narės pranešė Komisijai ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrai (EASA), kad, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, dėl toliau taikomų tokių nacionalinių licencijavimo taisyklių, pagal kurias pilotai mokiniai naudojasi ribotomis teisėmis be priežiūros ir pagrindines teises įgyja palaipsniui, populiarinamas aviacijos sportas ir pramogų veikla, nes sudaromos palankios sąlygos užsiimti skraidymo veikla ir užtikrinamas finansinis jos prieinamumas. Skatinimas sudaryti tokias palankesnes sąlygas užsiimti bendrosios aviacijos veikla ir jų sudarymas atitinka EASA Bendrųjų aviacijos gairių, kuriomis siekiama sukurti proporcingesnę, lankstesnę ir dinamiškesnę reguliavimo sistemą (3), tikslus. Dėl šių priežasčių valstybės narėms turėtų būti suteikta laisvė toliau taikyti tas nacionalines licencijavimo taisykles išduodant oro balionų pilotų licencijas (BPL) pagal Reglamente (ES) 2019/430 (4) nustatytus principus. Tačiau valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir EASA apie visus naudojimosi tokiais leidimais atvejus. Valstybės narės taip pat turėtų stebėti naudojimąsi tokiais leidimais, kad išlaikytų priimtiną aviacijos saugos lygį;

(4)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, visi pažymėjimai, leidimai ir patvirtinimai, suteikti oro balionų pilotams pagal Reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų galioti ir toliau. Nacionalinės oro balionų pilotų licencijos, išduotos iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų būti pakeistos į licencijas, išduodamas pagal šį reglamentą, remiantis pakeitimo pranešimais, kuriuos valstybių narių kompetentingos institucijos parengia konsultuodamosi su EASA;

(5)

oro balionų pilotų mokymas, pradėtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų būti visiškai įskaitomas, nes tas mokymas atitinka lygiaverčius ar net platesnius mokymo reikalavimus nei nustatytieji šiame reglamente. Mokymas, pradėtas iki šio reglamento taikymo pradžios, pagal Čikagos konvencijos 1 priedą turėtų būti įskaitomas remiantis valstybių narių parengtais patirties įskaitymo pranešimais;

(6)

jau veikiančioms mokymo organizacijoms turėtų būti suteikta pakankamai laiko prireikus pritaikyti savo mokymo programas, atsižvelgiant į supaprastintus mokymo reikalavimus;

(7)

taip pat turėtų būti atnaujintos Komisijos reglamento (ES) 2018/395 (5) nuostatos dėl skrydžių oro balionais, siekiant atsižvelgti į patirtį, įgytą nuo to reglamento priėmimo, ir išaiškinti kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, komercinės veiklos deklaracijų pateikimą;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės grindžiamos EASA Nuomone Nr. 01/2019 (6) pagal Reglamento (ES) 2018/1139 75 straipsnio 2 dalies b ir c punktus ir 76 straipsnio 1 dalį;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2018/395 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo ir oro balionų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės“;

2)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiame reglamente nustatomos išsamios skrydžių vykdymo oro balionais ir oro balionų pilotų licencijų išdavimo, atitinkamų kvalifikacijų ir teisių suteikimo ir pažymėjimų išdavimo ir galiojimo užtikrinimo taisyklės, jei tokie orlaiviai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 (*1) 2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nustatytas sąlygas.

(*1)  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).“;"

3)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei šiame straipsnyje neapibrėžti kitaip, šiame reglamente vartojami terminai, kurių apibrėžtys nustatytos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (*2) 2 straipsnyje, ir taip apibrėžiami terminai:“

(*2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).“;"

b)

įterpiamas 7a punktas:

„7a)

naudojimas komerciniais tikslais – bet koks oro baliono naudojimas už užmokestį arba kitą vertingą atlygį, prieinamas visuomenei, arba, jei visuomenei neprieinamas, – vykdomas pagal oro baliono naudotojo ir jo nekontroliuojančio kliento sudarytą sutartį;“;

c)

10 punktas pakeičiamas taip:

„10)

įvadinis skrydis – skrydis už užmokestį arba kitą vertingą atlygį, t. y. trumpa kelionė oru, kurią rengia Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, kad pritrauktų naujų mokinių arba narių;“;

d)

12 punktas pakeičiamas taip:

„12)

nuomos be įgulos sutartis – įmonių susitarimas, pagal kurį už oro baliono naudojimą atsako nuomininkas;“;

e)

įterpiami 13–15 punktai:

„13)

nacionalinė licencija – piloto licencija, valstybės narės išduota pagal nacionalinės teisės aktus iki šio reglamento III priedo (BFCL dalies) arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) taikymo pradžios;

14)

licencija pagal BFCL dalį – orlaivio įgulos nario licencija, atitinkanti šio reglamento III priedo (BFCL dalies) reikalavimus;

15)

pakeitimo pranešimas – pranešimas, kuriuo remiantis licencija gali būti pakeista į licenciją pagal BFCL dalį;“;

4)

3 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Oro balionų naudotojai komercinius skrydžius gali vykdyti tik kompetentingai institucijai deklaravę, kad gali vykdyti su oro balionų naudojimu susijusias pareigas ir turi tam būtinas priemones.“;

b)

antra pastraipa išbraukiama;

c)

trečia pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Pirma pastraipa netaikoma vykdant oro balionais šiuos skrydžius:“;

ii)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

ne daugiau kaip keturių, įskaitant pilotą, privačių asmenų įvadinius skrydžius ir parašiutininkų išmetimo skrydžius, kuriuos vykdo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš valstybių narių, arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, jei organizacija oro balioną naudoja nuosavybės teise arba pagal nuomos be įgulos sutartį ir jei iš skrydžio negaunama pelno, kuris būtų paskirstomas už organizacijos ribų, ir tokie skrydžiai sudaro tik nedidelę organizacijos veiklos dalį;

d)

mokomuosius skrydžius, kuriuos vykdo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra valstybėje narėje.“;

5)

po 3 straipsnio įterpiami 3a ir 3d straipsniai:

3a straipsnis

Pilotų licencijos ir sveikatos pažymėjimai

1.   Nedarant poveikio Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (*3) taikymui, šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų orlaivių pilotai turi laikytis techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, nustatytų šio reglamento III priede (BFCL dalyje) ir Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje).

2.   Taikant išimtį licencijų, nurodytų šio reglamento III priede (BFCL dalyje), turėtojų teisėms, tokių licencijų turėtojai gali vykdyti skrydžius, nurodytus 3 straipsnio 2 dalies a–d punktuose, nesilaikydami šio reglamento III priedo (BFCL dalies) BFCL.215 dalies.

3.   Valstybė narė pilotams mokiniams, kurie dalyvauja oro baliono pilotų licencijoms (BPL) išduoti skirtame mokymo kurse, gali leisti be priežiūros naudotis ribotomis teisėmis anksčiau nei jie įvykdys visus reikalavimus, kurie būtini BPL išduoti pagal III priedą (BFCL dalį), jei įvykdytos visos šios sąlygos:

a)

suteiktų teisių apimtis grindžiama valstybės narės atliktu saugos rizikos vertinimu, atsižvelgiant į mokymo, kuris būtinas norimo lygio piloto kompetencijai įgyti, mastą;

b)

teisėmis turi būti naudojamasi tik:

i)

visoje nacionalinėje leidimą suteikusios valstybės narės teritorijoje arba jos dalyje;

ii)

skraidant leidimą suteikusioje valstybėje narėje registruotais oro balionais;

c)

tokio leidimo turėtojo, kuris teikia prašymą išduoti BPL, patirtis, įgyta per mokymo kursą, kuris pagal leidimą vykdomas vadovaujantis patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) arba deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) pateikta rekomendacija, įskaitoma;

d)

valstybė narė kas 3 metus teikia Komisijai ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrai periodines ataskaitas ir saugos rizikos vertinimus;

e)

valstybės narė stebi pagal šią dalį išduotų leidimų naudojimą, kad užtikrintų priimtiną aviacijos saugos lygį ir imtųsi atitinkamų veiksmų, jei būtų nustatyta didesnė saugos rizika ar saugos problemos.

3b straipsnis

Galiojančios pilotų licencijos ir nacionaliniai sveikatos pažymėjimai

1.   Licencijos pagal FCL dalį pilotuoti oro balionus ir atitinkamos teisės, kvalifikacijos ir pažymėjimai, kuriuos valstybė narė yra išdavusi iki šio reglamento taikymo pradžios, laikomi išduotais pagal šį reglamentą. Kai valstybės narės pakartotinai išduoda licencijas dėl administracinių priežasčių arba licencijų turėtojų prašymu, valstybės narės tas licencijas pakeičia licencijomis, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priede (ARA dalyje) nustatytą formą.

2.   Kai valstybė narė pakartotinai išduoda licencijas, suteikia atitinkamas teises, kvalifikacijas ir išduoda pažymėjimus pagal šio straipsnio 1 dalį, ji, kai taikoma:

a)

perkelia visas teises, jau įrašytas į licencijas pagal FCL dalį, į naujos formos licencijas;

b)

pakeičia teises vykdyti skrydžius pririšamuoju oro balionu arba komercinius skrydžius, susijusias su licencija pagal FCL dalį, į skrydžio pririšamuoju oro balionu kvalifikaciją arba komercinių skrydžių kvalifikaciją pagal šio reglamento III priedo (BFCL dalies) BFCL.200 ir BFCL.215 dalių nuostatas;

c)

įrašo skrydžio instruktoriaus pažymėjimo, susijusio su licencija pagal FCL dalį, galiojimo pabaigos datą į piloto skraidymų knygelę arba išduoda lygiavertį dokumentą. Po tos datos tie pilotai naudojasi instruktoriaus teisėmis tik jei įvykdo šio reglamento III priedo (BFCL dalies) BFCL.360 dalies reikalavimus.

3.   Nacionalinių licencijų pilotuoti oro balionus, kurias valstybė narė išdavė iki šio reglamento III priedo (BFCL dalies) taikymo pradžios, turėtojams leidžiama ir toliau naudotis jų licencijomis suteikiamomis teisėmis iki 2021 m. balandžio 8 d. Iki tos dienos valstybės narės pakeičia tas licencijas į licencijas pagal BFCL dalį ir atitinkamas kvalifikacijas, teises ir pažymėjimus, atsižvelgdamos į informaciją, nurodytą pakeitimo pranešime, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

4.   Su šio straipsnio 2 dalyje nurodyta licencija susiję nacionaliniai pilotų sveikatos pažymėjimai, išduoti valstybės narės iki šio reglamento III priedo (BFCL dalies) taikymo pradžios, ir toliau galioja iki jų kito pratęsimo dienos arba iki 2021 m. balandžio 8 d., priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė. Tie sveikatos pažymėjimai turi būti pratęsiami laikantis Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje) nustatytų reikalavimų.

3c straipsnis

Iki šio reglamento taikymo pradžios pradėto mokymo įskaitymas

1.   Kiek tai susiję su licencijomis pagal BFCL dalį ir atitinkamomis teisėmis, kvalifikacijomis ar pažymėjimais, suteikiamais pagal šio reglamento III priedą (BFCL dalį), mokymas, pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) pradėtas iki šio reglamento taikymo pradžios, laikomas atitinkančiu šio reglamento reikalavimus, jei BPL išduota ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 8 d. Tokiu atveju taikomos šios taisyklės:

a)

BPL mokymas, pradėtas karšto oro dirižablių klasei priklausančiais oro balionais, įskaitant susijusį egzaminavimą, gali būti baigtas tais oro balionais;

b)

karšto oro balionų klasei priklausančiais oro balionais, išskyrus tos oro balionų klasės A grupės oro balionus, įvykdyto mokymo valandos visiškai įskaitomos į patirtį, kurios reikalaujama III priedo BFCL.130 dalies b punkte.

2.   Iki šio reglamento arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) taikymo pradžios pradėtas mokymas pagal Čikagos konvencijos 1 priedą įskaitomas tais atvejais, kai, remiantis po konsultacijų su Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra valstybės narės parengtu patirties įskaitymo pranešimu, išduodamos licencijos pagal BFCL dalį.

3.   2 dalyje nurodytame patirties įskaitymo pranešime apibūdinama mokymo apimtis, nurodoma, su kuriais BFCL dalies reikalavimais susijusi patirtis įskaitoma ir, jei taikoma, kokius reikalavimus prašymo teikėjas turi įvykdyti, kad jam būtų išduota licencija pagal BFCL dalį. Į šį pranešimą įtraukiamos visų reikalingų dokumentų, kuriais pagrindžiama mokymo patirtis, kopijos, taip pat nacionalinių taisyklių ir procedūrų, pagal kurias mokymas pradėtas, dokumentų kopijos.

3d straipsnis

Mokymo organizacijos

1.   Pilotų licencijoms išduoti būtiną mokymą rengiančios mokymo organizacijos, nurodytos 1 straipsnio 1 dalyje, turi įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnio reikalavimus.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymo organizacijos, turinčios pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priedą (ORA dalį) išduotą patvirtinimą arba iki šio reglamento taikymo pradžios pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VIII priedą (DTO dalį) pateikusios deklaraciją, prireikus pakoreguoja savo mokymo programas ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 8 d.

(*3)  2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).“;"

6)

I priedas (DEF dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

7)

II priedas (BOP dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

8)

pridedamas III priedas (BFCL dalis), pateiktas šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. balandžio 8 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  2019 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/430, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatos dėl naudojimosi ribotomis teisėmis be priežiūros iki lengvojo orlaivio piloto licencijos išdavimo (OL L 75, 2019 3 19, p. 66).

(5)  2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės (OL L 71, 2018 3 14, p. 10).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Nuomonė Nr. 01/2019 (A) & (B), 2019 2 19); galima susipažinti svetainėje https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/395 I priedas „Apibrėžtys“ (DEF dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei šiame priede neapibrėžti kitaip, šiame reglamente vartojami terminai, kurių apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 2 straipsnyje, taip pat to reglamento I priedo (FCL dalies) FCL.010 dalyje, ir taip apibrėžiami terminai:“;

2)

1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1)

priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės – neprivalomi standartai, kuriuos agentūra priėmė siekdama paaiškinti atitikties Reglamentui (ES) 2018/1139 ir jo deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams užtikrinimo priemones;

2)

alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės – priemonės, kurios yra alternatyva esamoms priimtinoms atitikties užtikrinimo priemonėms arba kurios yra naujos atitikties Reglamentui (ES) 2018/1139 ir jo deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams, dėl kurių agentūra nepriėmė susijusių priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių, užtikrinimo priemonės;“;

3)

įterpiamas 11a punktas:

„11a)

skrydžio laikas – visas laikas nuo momento, kai oro baliono krepšys kildamas atsiplėšia nuo žemės, iki momento, kai jis galutinai sustoja skrydžio pabaigoje;“;

4)

įterpiami 17a ir 17b punktai:

„17a)

oro balionų klasė – oro balionų klasifikavimo pagal skrendant naudojamas kėlimo priemones vienetas;

17b)

kvalifikacijos patikrinimas – įgūdžių vertinimas, kuris atliekamas siekiant užtikrinti atitiktį šiame reglamente nustatytiems įgūdžių atnaujinimo reikalavimams, įskaitant tokius egzaminus žodžiu, kokių gali reikėti;“;

5)

22 punktas pakeičiamas taip:

„22)

oro balionų grupė – oro balionų klasifikavimo pagal oro baliono kupolo dydį ar tūrį vienetas;“;

6)

įterpiami 23–26 punktai:

„23)

įgūdžių patikrinimas – įgūdžių vertinimas prieš išduodant licenciją ar kvalifikaciją arba papildant teisę, įskaitant tokius egzaminus žodžiu, kokių gali reikėti;

24)

gebėjimų vertinimas – įgūdžių, žinių ir požiūrio vertinimas prieš pirmą kartą išduodant ar atnaujinant instruktoriaus ar egzaminuotojo pažymėjimą arba pratęsiant jo galiojimą;

25)

savarankiškas skrydis – skrydis, kurio metu pilotas mokinys oro balione yra vienas;

26)

skrydis pririšamuoju oro balionu – skrydis naudojant pririšamųjų lynų sistemą, kuri pakilusį oro balioną išlaiko toje pačioje vietoje, išskyrus pririšamąjį lyną, kuris gali būti naudojamas kilimo procedūrai atlikti.“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/395 II priedas „Skrydžiai oro balionais“ iš dalies keičiamas taip:

1)

BOP.BAS.010 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Kai to paprašo kompetentinga institucija, kuri pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo (ARO dalies) ARO.GEN.300 dalies a punkto 2 papunktį tikrina, ar oro baliono naudotojas tebesilaiko reikalavimų, oro baliono naudotojas turi įrodyti, kad laikosi Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų.“;

2)

BOP.BAS.020 dalis pakeičiama taip:

BOP.BAS.020. Neatidėliotinas reagavimas į saugos problemą

Oro baliono naudotojas:

a)

įgyvendina saugos priemones, kurias pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo (ARO dalies) ARO.GEN.135 dalies c punktą įgyvendinti įpareigojo kompetentinga institucija, ir

b)

laikosi tinkamumo skraidyti nurodymų ir kitos privalomos informacijos, kurią pagal Reglamento (ES) 2018/1139 77 straipsnio 1 dalies h punktą skelbia agentūra.“;

3)

BOP.BAS.025 dalis pakeičiama taip:

BOP.BAS.025. Skyrimas įgulos vadu

Oro baliono naudotojas paskiria įgulos vadą, kuris yra kompetentingas vykdyti įgulos vado pareigas pagal šio reglamento III priedą (BFCL dalį).“;

4)

BOP.BAS.300 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Prietaisai ir įranga, kurių šiame skirsnyje nereikalaujama, taip pat visa kita įranga, kurios nereikalaujama šiame priede, tačiau kuri yra oro balione skrydžio metu, turi tenkinti šias dvi sąlygas:

1)

tų prietaisų arba įrangos teikiama informacija skrydžio įgula nesinaudoja siekdama laikytis Reglamento (ES) 2018/1139 II priede nustatytų esminių tinkamumo skraidyti reikalavimų;

2)

prietaisai ir įranga, net sutrikę arba sugedę, neturi pakenkti oro baliono tinkamumui skraidyti.“;

5)

BOP.ADD.005 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Oro baliono naudotojas yra atsakingas už oro baliono naudojimą pagal Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytus esminius reikalavimus, šiame skyriuje nustatytus reikalavimus ir savo deklaraciją.“;

6)

BOP.ADD.015 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Kad būtų galima nustatyti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų, oro baliono naudotojas kompetentingos institucijos įgaliotam asmeniui bet kuriuo metu suteikia prieigą prie bet kurio įrenginio, oro baliono, dokumento, įrašų, duomenų, procedūrų arba bet kurios kitos medžiagos, susijusios su oro baliono naudotojo vykdoma sutartine arba nesutartine veikla, kuriai taikomas šis reglamentas.“;

7)

BOP.ADD.035 dalis pakeičiama taip:

BOP.ADD.035. Sutartinė veikla

Sutartį dėl bet kurios savo veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, dalies sudaręs oro baliono naudotojas turi užtikrinti, kad organizacija, su kuria sudaryta sutartis, tą veiklą vykdytų pagal Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytus esminius reikalavimus ir pagal šio reglamento reikalavimus. Oro baliono naudotojas taip pat užtikrina, kad kompetentingai institucijai būtų suteikta prieiga prie organizacijos, su kuria sudaryta sutartis, kad būtų nustatyta, ar oro baliono naudotojas laikosi tų reikalavimų.“;

8)

BOP.ADD.040 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Oro baliono naudotojas paskiria atsakingą vadovą, įgaliotą užtikrinti, kad visa veikla, kuriai taikomas šis reglamentas, būtų finansuojama ir vykdoma pagal Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytus reikalavimus ir šio reglamento reikalavimus. Atsakingas vadovas atsako už veiksmingos valdymo sistemos sukūrimą ir taikymą.“;

9)

BOP.ADD.045 dalis pakeičiama taip:

BOP.ADD.045. Įrangos reikalavimai

Oro baliono naudotojas turi turėti pakankamai įrangos, kad galėtų vykdyti ir valdyti visas užduotis ir veiklą, būtinas siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų laikymąsi.“;

10)

BOP.ADD.100 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytoje deklaracijoje oro baliono naudotojas patvirtina, kad laikosi ir laikysis Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų.“;

11)

BOP.ADD.105 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai nedelsdamas praneša apie pasikeitusias aplinkybes, nuo kurių priklauso kompetentingai institucijai deklaruotas Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų laikymasis, taip pat apie visus pokyčius, susijusius su BOP.ADD.100 dalies b punkte nurodyta informacija ir BOP.ADD.100 dalies c punkte nurodytu alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašu, įtrauktu į deklaraciją arba pridėtu prie jos.“;

12)

BOP.ADD.115 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Jei trečiojoje šalyje užregistruotas oro balionas nuomojamas pagal nuomos be įgulos sutartį, tokio oro baliono naudotojas užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2018/1139 II ir V prieduose nustatytų esminių reikalavimų, susijusių su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti, ir šio reglamento reikalavimų.“;

13)

BOP.ADD.300 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Visi skrydžio įgulos nariai turi turėti licenciją ir kvalifikacijas, suteiktas ar pripažintas pagal šio reglamento III priedą, ir turi būti tinkami eiti jiems paskirtas pareigas.“;

14)

BOP.ADD.300 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

Įdarbindamas laisvai samdomus arba dalį etato dirbančius skrydžio įgulos narius, oro baliono naudotojas tikrina, ar laikomasi visų šių reikalavimų:

1)

šio skyriaus reikalavimų;

2)

šio reglamento III priedo, įskaitant naujausios patirties reikalavimus;

3)

valstybės narės, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta, nacionalinės teisės aktuose nustatytų skrydžio ir darbo laiko apribojimų ir poilsio reikalavimų, atsižvelgiant į skrydžio įgulos nario tarnybos kitiems orlaivių naudotojams laiką.“;

15)

BOP.ADD.305 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Oro baliono naudotojas pilotą įgulos vadu skiria tik jei jis:

1)

yra kompetentingas vykdyti įgulos vado pareigas pagal šio reglamento III priedą;

2)

turi skrydžių vykdymo vadove nustatyto būtiniausio lygio patirtį ir

3)

turi pakankamai žinių apie zoną, kurioje bus skrendama.“;

16)

BOP.ADD.310 dalis pakeičiama taip:

BOP.ADD.310. Mokymas ir egzaminavimas

Visas pagal BOP.ADD.315 dalį būtinas skrydžio įgulos narių mokymas ir egzaminavimas vykdomas:

a)

pagal oro baliono naudotojo skrydžių vykdymo vadove nustatytas mokymo programas ir planus;

b)

tinkamą kompetenciją turinčių asmenų, o skrydžių mokymas ir egzaminavimas – asmenų, kurių kompetencija atitinka šio reglamento III priedo reikalavimus.“;

17)

priedėlis pakeičiamas taip:

Priedėlis

DEKLARACIJA

pagal Komisijos reglamentą (ES) 2018/395

Oro baliono naudotojas

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Vieta, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta:

Atsakingo vadovo vardas, pavardė ir duomenys ryšiams:

Oro baliono naudojimas

Komercinių skrydžių pradžios diena ir, jei reikia, diena, kurią įsigalioja padarytas vykdomų komercinių skrydžių pakeitimas:

Informacija apie naudojamą oro balioną (-us), komercinį (-ius) skrydį (-žius) ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą: (1)

Oro baliono tipas

Oro baliono registracija

Pagrindinė bazė

Skrydžio tipas (-ai)  (2)

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma, alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašas su nuorodomis į susijusias priimtinas atitikties užtikrinimo priemones (priedas prie šios deklaracijos):

Pareiškimai

☐ Oro baliono naudotojas laikosi ir laikysis Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir Reglamento (ES) 2018/395 reikalavimų.

Oro baliono naudotojas komercinius skrydžius vykdo, visų pirma, pagal šiuos Reglamento (ES) 2018/395 II priedo ADD skyriaus reikalavimus:

☐ valdymo sistemos dokumentai, įskaitant skrydžių vykdymo vadovą, atitinka ADD skyriaus reikalavimus, o visi skrydžiai bus vykdomi pagal skrydžių vykdymo vadovo nuostatas, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.005 dalies b punkte;

☐ visi oro balionai, kuriais vykdomi skrydžiai, turi arba tinkamumo skraidyti pažymėjimą, išduotą pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012, arba atitinka konkrečius tinkamumo skraidyti reikalavimus, taikomus trečiojoje šalyje užregistruotiems oro balionams, nuomojamiems pagal nuomos su įgula arba be jos sutartis, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.110 dalyje ir BOP.ADD.115 dalies b ir c punktuose;

☐ visi skrydžio įgulos nariai turi licenciją ir kvalifikacijas, suteiktas arba pripažintas pagal Reglamento (ES) 2018/395 III priedą, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.300 dalies c punkte;

☐ oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai praneš apie pasikeitusias aplinkybes, nuo kurių priklauso šia deklaracija kompetentingai institucijai deklaruojamas Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir Reglamento (ES) 2018/395 reikalavimų laikymasis, taip pat apie visus pokyčius, susijusius su informacija ir alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašais, įrašytais į šią deklaraciją arba pridėtais prie jos, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.105 dalies a punkte;

☐ oro baliono naudotojas patvirtina, kad visa informacija šioje deklaracijoje ir jos prieduose yra išsami ir teisinga.

Data, atsakingo vadovo vardas, pavardė ir parašas


(1)  Užpildykite lentelę. Jei informacijai neužtenka vietos, ji turi būti pateikiama atskirame priede. Priede turi būti data ir parašas.

(2)  Skrydžio tipas (-ai) – komercinio skrydžio oro balionu tipas (-ai).

(3)  Pateikiant informaciją apie organizaciją, atsakingą už nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą, turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas, adresas ir patvirtinimo numeris.


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

ORO BALIONŲ SKRYDŽIO ĮGULOS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI

[BFCL DALIS]

GEN SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

BFCL.001. Taikymo sritis

Šiame priede nustatomi oro baliono piloto licencijos (BPL) ir atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimo ir pažymėjimų išdavimo reikalavimai, taip pat jų galiojimo ir naudojimo sąlygos.

BFCL.005. Kompetentinga institucija

Šiame priede kompetentinga institucija yra valstybės narės paskirta institucija, į kurią asmuo kreipiasi dėl BPL ar atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimo arba pažymėjimų išdavimo.

BFCL.010. Oro balionų klasės ir grupės

Šiame priede oro balionai skirstomi į šias klases ir grupes:

a)

karšto oro balionų klasė:

1)

A grupė: kupolo tūris ne didesnis kaip 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

B grupė: kupolo tūris yra 3 401 m3 (120 070 ft3) – 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

C grupė: kupolo tūris yra 6 001 m3 (211 889 ft3) – 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

D grupė: kupolo tūris didesnis kaip 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

dujinių oro balionų klasė;

c)

mišrių oro balionų klasė;

d)

karšto oro dirižablių klasė.

BFCL.015. Prašymų teikimas ir BPL bei atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimas ir pažymėjimų išdavimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)

Prašymas dėl toliau išvardytų dalykų teikiamas kompetentingai institucijai jos nustatyta forma ir būdu:

1)

išduoti BPL ir suteikti atitinkamas kvalifikacijas;

2)

papildyti BPL suteikiamas teises;

3)

išduoti skrydžio (oro balionu) instruktoriaus (FI(B)) pažymėjimą;

4)

išduoti, pratęsti ir atnaujinti skrydžio (oro balionu) egzaminuotojo (FE(B)) pažymėjimą ir

5)

atlikti BPL ir atitinkamų teisių, kvalifikacijų ir pažymėjimų pakeitimus.

b)

Prie a punkte nurodyto prašymo pridedami įrodymai, kad prašymo teikėjas laikosi šiame priede ir Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje) nustatytų atitinkamų reikalavimų.

c)

Kompetentinga institucija licencijoje ar pažymėjime patvirtina kiekvieną licencija, kvalifikacija ar pažymėjimu suteikiamų teisių apribojimą ar papildymą.

d)

Asmuo jokiu metu negali turėti daugiau kaip vienos pagal šį priedą išduotos BPL licencijos.

e)

Licencijos turėtojas a punkte nurodytus prašymus teikia valstybės narės, kurioje pagal šį priedą (BFCL dalį) arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) arba Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį) išduota kuri nors jo licencija, paskirtai kompetentingai institucijai.

f)

BPL turėtojas gali teikti prašymą pakeisti kompetentingą instituciją į kitos valstybės narės paskirtą kompetentingą instituciją, tačiau tokiu atveju naujoji kompetentinga institucija turi būti ta pati visoms turimoms licencijoms.

g)

Asmenys teikia prašymą išduoti BPL ir suteikti atitinkamas kvalifikacijas, teises ar išduoti pažymėjimus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sėkmingai išlaikyto įgūdžių patikrinimo arba gebėjimų vertinimo egzamino.

BFCL.030. Praktinių įgūdžių patikrinimas

Kandidatą laikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą, išskyrus įgūdžių patikrinimo egzaminą, kurį būtina išlaikyti BFCL.215 dalyje nurodytai komercinių skrydžių kvalifikacijai įgyti, rekomenduoja už mokymo kursus, kuriuose tas asmuo dalyvauja, atsakinga ATO arba DTO, kai mokymo kursas yra baigtas. ATO arba DTO egzaminuotojui pateikia mokymo dokumentus.

BFCL.035. Skrydžio laiko įskaitymas

Į bendrą skrydžio laiką, kurį reikia būti išskraidžius norint gauti licenciją, teisę, kvalifikaciją ar pažymėjimą, įskaitomas visas prašymo išduoti BPL arba suteikti atitinkamą teisę, kvalifikaciją ar išduoti pažymėjimą teikėjo skrydžio oro balionu – savarankiško skrydžio, skrydžio su instruktoriumi arba skrydžio vykdant įgulos vado pareigas – laikas.

BFCL.045. Įpareigojimas turėti ir pateikti dokumentus

a)

Naudodamiesi BPL licencija suteikiamomis teisėmis, BPL turėtojai turi turėti visus šiuos dokumentus:

1)

galiojančią BPL;

2)

galiojantį sveikatos pažymėjimą;

3)

asmens tapatybės dokumentą su savo nuotrauka;

4)

skraidymų knygelę, kurioje pateiktų duomenų turi pakakti atitikčiai šio priedo reikalavimams įrodyti.

b)

Vykdydami savarankiškus skrydžius pilotai mokiniai turi turėti:

1)

a punkto 2 ir 3 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir

2)

pagal BFCL.125 dalies a punktą reikalaujamo leidimo įrodymus.

c)

Kompetentingos institucijos įgaliotam atstovui paprašius, BPL turėtojas arba pilotas mokinys nepagrįstai nedelsdamas pateikia patikrinti a arba b punktuose nurodytus dokumentus.

BFCL.050. Skrydžio laiko registravimas

BPL turėtojai ir pilotai mokiniai kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu patikimai registruoja išsamią informaciją apie visus savo atliktus skrydžius.

BFCL.065. 70 metų amžiaus ir vyresnių BPL turėtojų komercinių keleivinių skrydžių oro balionu teisių apribojimas

BPL turėtojas, kuriam sukako 70 metų, negali vykdyti oro baliono, kuriuo vykdomi komerciniai keleiviniai skrydžiai, piloto funkcijų.

BFCL.070. Licencijų, teisių, kvalifikacijų ir pažymėjimų apribojimas, galiojimo sustabdymas arba panaikinimas

a)

Jei BPL turėtojas nesilaiko Reglamento (ES) 2018/1139 IV priede nustatytų esminių reikalavimų arba šio priedo reikalavimų ir šio reglamento II priedo (BOP dalies) reikalavimų arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priedo (MED dalies) reikalavimų, kompetentinga institucija, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priede (ARA dalyje) nustatytų sąlygų ir procedūrų, gali apriboti pagal šį priedą išduotą BPL ir suteiktas atitinkamas teises, kvalifikacijas ir išduotus pažymėjimus, sustabdyti jų galiojimą arba juos panaikinti.

b)

Jei BPL turėtojo licencija, teisė, kvalifikacija arba pažymėjimas apriboti, jų galiojimas sustabdytas arba jie panaikinti, BPL turėtojas nedelsdamas grąžina licenciją arba pažymėjimą kompetentingai institucijai.

BPL SKYRIUS

ORO BALIONO PILOTO LICENCIJA (BPL)

BFCL.115. BPL. Teisės ir sąlygos

a)

BPL turėtojui suteikiamos teisės vykdyti oro baliono įgulos vado pareigas:

1)

be atlygio vykdant nekomercinius skrydžius;

2)

vykdant komercinius skrydžius, jei jis turi komercinių skrydžių kvalifikaciją, suteiktą pagal šio priedo ADD skyriaus BFCL.215 dalį.

b)

Nukrypstant nuo a punkto 1 papunkčio, BPL turėtojas, kuriam suteiktos instruktoriaus arba egzaminuotojo teisės, gali gauti atlygį už:

1)

BPL skrydžio mokymą;

2)

BPL įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus;

3)

su BPL susijusioms teisėms, kvalifikacijoms ir pažymėjimams gauti rengiamą mokymą, egzaminus ir patikrinimus.

c)

BPL turėtojai naudojasi BPL teisėmis tik jei laikosi taikytinų įgūdžių atnaujinimo reikalavimų ir tik jei galioja jų sveikatos pažymėjimas, atitinkantis teises, kuriomis jie naudojasi.

BFCL.120. BPL. Minimalus amžius

Prašymo išduoti BPL teikėjas turi būti ne jaunesnis nei 16 metų.

BFCL.125. BPL. Pilotas mokinys

a)

Pilotai mokiniai neturi vykdyti savarankiškų skrydžių, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidžia ir skrydį prižiūri skrydžio oro balionais instruktorius (FI(B)).

b)

Pilotai mokiniai turi būti ne jaunesni nei 14 metų, kad jiems būtų leidžiama vykdyti savarankiškus skrydžius.

BFCL.130. BPL. Mokymo kursas ir patirties reikalavimai

Prašymo išduoti BPL teikėjas turi baigti ATO arba DTO rengiamą mokymo kursą. Kursas turi būti pritaikytas prašomoms teisėms ir turi apimti:

a)

BFCL.135 dalies a punkte nurodytas teorijos žinias;

b)

bent 16 valandų trukmės skrydžio mokymą, kuriam naudojami arba karšto oro balionai, priskiriami prie tos klasės A grupės, arba dujiniai oro balionai; tas mokymas turi apimti bent:

1)

12 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko;

2)

10 pripūtimų ir 20 kilimų bei tūpimų ir

3)

vieną bent 30 minučių trukmės savarankišką skrydį prižiūrint instruktoriui.

BFCL.135. BPL. Teorijos egzaminai

a)

Teorijos žinios

Prašymo išduoti BPL teikėjas turi įrodyti turįs prašomas teises atitinkančio lygio teorijos žinias, laikydamas šių dalykų egzaminus:

1)

bendrųjų dalykų:

i)

oro teisės;

ii)

žmogaus galimybių;

iii)

meteorologijos;

iv)

ryšių priemonių ir

2)

specialiųjų dalykų, susijusių su oro balionais:

i)

skrydžio principų;

ii)

skrydžio procedūrų;

iii)

skrydžio vykdymo ir planavimo;

iv)

su oro balionais susijusių bendrųjų žinių apie orlaivius ir

v)

navigacijos.

b)

Prašymo teikėjo pareigos

1.

Prašymo teikėjas laiko visą ciklą BPL teorijos egzaminų, už kuriuos atsakinga ta pati valstybės narės kompetentinga institucija.

2.

Prašymo teikėjas laiko teorijos egzaminą tik turėdamas už jo mokymą atsakingos ATO arba DTO rekomendaciją ir deramai išklausęs atitinkamas teorijos mokymo kurso dalis.

3.

ATO arba DTO rekomendacija galioja 12 mėnesių. Jei prašymo teikėjas per šios rekomendacijos galiojimo laiką nebando laikyti bent vieno teorijos egzamino, ATO arba DTO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius, priima sprendimą dėl tolesnio mokymo.

c)

Egzamino išlaikymo kriterijai

1.

Laikoma, kad teorijos egzaminas išlaikytas, jei prašymo teikėjas gauna bent 75 % tam egzaminui nustatytų balų. Neigiami balai neskiriami.

2.

Jei šiame priede nenurodyta kitaip, laikoma, kad prašymo teikėjas sėkmingai išlaikė reikalaujamus BPL teorijos egzaminus, jei per 18 mėnesių nuo kalendorinio mėnesio, kurį pirmą kartą bandė laikyti egzaminą, pabaigos jis išlaikė visus būtinus teorijos egzaminus.

3.

Jei prašymo teikėjas neišlaiko vieno iš teorijos egzaminų per keturis bandymus arba neišlaiko visų egzaminų per 2 punkte nurodytą laikotarpį, jis pakartotinai laiko visą ciklą teorijos egzaminų.

4.

Prieš pakartotinai laikydamas teorijos egzaminus prašymo teikėjas toliau mokosi ATO arba DTO. ATO arba DTO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius, nustato mokymo mastą ir apimtį.

d)

Galiojimo laikotarpis

Teorijos egzamino rezultatai galioja 24 mėnesius, skaičiuojant nuo dienos, kai prašymo teikėjas sėkmingai išlaikė teorijos egzaminą pagal c punkto 2 papunktį.

BFCL.140. BPL. Teorijos žinių įskaitymas

Laikoma, kad prašymo išduoti BPL teikėjas įvykdė teorijos žinių reikalavimus, susijusius su BFCL.135 dalies a punkto 1 papunktyje nurodytais bendraisiais dalykais, jei jis:

a)

turi licenciją, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) ar Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį), arba

b)

išlaikė teorijos egzaminus a punkte nurodytai licencijai gauti, jei tai padaryta per BFCL.135 dalies d punkte nurodytą galiojimo laikotarpį.

BFCL.145. BPL. Praktinių įgūdžių patikrinimas

a)

Prašymo išduoti BPL teikėjas, laikydamas įgūdžių patikrinimo egzaminą, turi įrodyti gebąs vykdyti oro baliono įgulos vado pareigas ir atlikti atitinkamas procedūras ir manevrus taip, kad būtų galima suteikti prašomas teises.

b)

Prašymo teikėjas laiko įgūdžių patikrinimo egzaminą tos pačios klasės oro balionu, kuris naudotas per mokymo kursą pagal BFCL.130 dalį, o karšto oro balionų atveju – tos klasės A grupės oro balionu.

c)

Prieš laikydamas BPL gauti skirtą įgūdžių patikrinimo egzaminą, prašymo teikėjas pirmiausia išlaiko reikalaujamą teorijos egzaminą.

d)

Egzamino išlaikymo kriterijai

1.

Įgūdžių patikrinimo egzaminas suskirstomas į atskiras dalis, atitinkančias visus skrydžio oro balionu etapus.

2.

Jei neišlaikomas kuris nors egzamino dalies elementas, laikoma, kad neišlaikyta visa egzamino dalis. Jei prašymo teikėjas neišlaiko tik vienos egzamino dalies, jis perlaiko tik tą dalį. Jei neišlaikoma daugiau kaip viena dalis, prašymo teikėjas turi perlaikyti visą egzaminą.

3.

Jei prašymo teikėjas turi perlaikyti egzaminą pagal 2 punktą ir neišlaiko kurios nors egzamino dalies, įskaitant tas dalis, kurios buvo išlaikytos per pirmesnį bandymą, jis perlaiko visą egzaminą.

e)

Jei prašymo teikėjas per du bandymus neišlaiko visų egzamino dalių, jis turi dalyvauti tolesnio praktinio mokymo kursuose.

BFCL.150. BPL. Papildomos teisės pilotuoti kitos klasės ar grupės oro balionus

a)

BPL suteikiamos teisės vykdyti skrydžius tik tos klasės oro balionu, kuriuo buvo išlaikytas BFCL.145 dalyje nurodytas įgūdžių patikrinimo egzaminas, o karšto oro balionų atveju – teisė vykdyti skrydžius tos klasės A grupės oro balionu.

b)

Karšto oro balionų atveju BPL suteikiamos teisės papildomos teise pilotuoti kitos karšto oro balionų klasės grupės oro balionus, jei pilotas pateikė prašymą ir įvykdė bent šiuos reikalavimus:

1)

įvykdė du mokomuosius skrydžius su FI(B) atitinkamos grupės oro balionu;

2)

kaip oro baliono įgulos vadas išskraidė:

i)

bent 100 valandų, jei prašoma suteikti teises pilotuoti B grupės oro balionus;

ii)

bent 200 valandų, jei prašoma suteikti teises pilotuoti C grupės oro balionus;

iii)

bent 300 valandų, jei prašoma suteikti teises pilotuoti D grupės oro balionus.

c)

Išskyrus atvejus, kai prašoma suteikti teises pilotuoti mišrių oro balionų klasės oro balionus, BPL suteikiamos teisės papildomos teise pilotuoti kitos klasės oro balionus arba, jei prašoma suteikti teises pilotuoti karšto oro balionų klasės oro balionus, – teise pilotuoti karšto oro balionų klasės A grupės oro balionus, jei pilotas pateikė prašymą ir įvykdė šiuos su atitinkama oro balionų klase ir grupe susijusius reikalavimus:

1)

baigė ATO arba DTO rengiamą mokymo kursą, kuris apima bent:

i)

penkis skrydžius su instruktoriumi arba

ii)

penkias valandas skrydžio su instruktoriumi, jei teises pilotuoti karšto oro balionus prašoma papildyti teisėmis pilotuoti karšto oro dirižablius, ir

2)

išlaikė įgūdžių patikrinimo egzaminą, per kurį pilotas FE(B) įrodė turįs tinkamo lygio teorijos žinias apie kitos klasės oro balionus šiose srityse:

i)

skrydžio principų;

ii)

skrydžio procedūrų;

iii)

skrydžio vykdymo ir planavimo;

iv)

bendrosios žinios apie orlaivius, susijusios su tos klasės oro balionais, kuriuos pilotuoti prašoma papildomų teisių.

d)

Informacija apie baigtą b punkto 1 papunktyje ir c punkto 1 papunktyje nurodytą mokymą įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama:

1)

b punkto 1 papunkčio atveju – už mokomuosius skrydžius atsakingo instruktoriaus parašu ir

2)

c punkto 1 papunkčio atveju – už mokymą atsakingos ATO arba DTO mokymo vadovo parašu.

e)

BPL turėtojas naudojasi savo teisėmis pilotuoti mišrių oro balionų klasės oro balionus tik jei jis turi teises pilotuoti ir karšto oro balionų klasės, ir dujinių oro balionų klasės oro balionus.

BFCL.160. BPL. Įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)

BPL turėtojas naudojasi savo licencija suteikiamomis teisėmis, jei jis įvykdė šiuos su atitinkama oro balionų klase susijusius reikalavimus:

1)

arba

i)

per paskutinius 24 mėnesius iki suplanuoto skrydžio išskraidė bent šešias valandas skrydžio laiko vykdydamas įgulos vado pareigas, be kita ko, atliko 10 kilimų ir tūpimų kaip oro baliono įgulos vadas arba vykdydamas skrydį su instruktoriumi, arba savarankiškus skrydžius, prižiūrint FI(B), ir

ii)

per paskutinius 48 mėnesius iki suplanuoto skrydžio atliko bent vieną mokomąjį skrydį su FI(B), arba

2)

per paskutinius 24 mėnesius iki suplanuoto skrydžio pagal c punktą išlaikė kvalifikacijos patikrinimo egzaminą.

b)

Jei pilotas yra kompetentingas vykdyti skrydžius kelių klasių oro balionais, tam, kad galėtų naudotis savo teisėmis pilotuoti kitos klasės oro balioną ar balionus, jis turi įvykdyti ne tik a punkto reikalavimus, bet ir kiekvienos papildomos oro balionų klasės oro balionais per paskutinius 24 mėnesius būti išskraidęs bent tris valandas skrydžio laiko kaip įgulos vadas arba kartu su instruktoriumi, arba savarankiškai, prižiūrimas FI(B).

c)

BPL turėtojas, kuris neįvykdo a punkto 1 papunktyje nustatytų reikalavimų ir, kai taikoma, b punkte nustatytų reikalavimų, norėdamas vėl naudotis savo teisėmis, išlaiko kvalifikacijos patikrinimo egzaminą dalyvaujant FE(B) atitinkamos klasės oro balionu.

d)

Įvykdęs atitinkamai a, b arba c punktuose nustatytus reikalavimus, BPL turėtojas, kuriam suteiktos teisės vykdyti skrydžius karšto oro balionais, naudojasi savo teisėmis pilotuodamas tik karšto oro balionus, kurie:

i)

priklauso prie tos pačios karšto oro balionų, kuriais atliktas, priklausomai nuo atvejo, a punkto 1 papunkčio ii dalyje nurodytas mokomasis skrydis arba c punkte nurodytas kvalifikacijos patikrinimo egzaminas, grupės arba mažesnio kupolo oro balionų grupės, arba

ii)

priklauso prie karšto oro balionų A grupės, jei pilotas pagal b punktą atliko mokomąjį skrydį, kaip nurodyta a punkto 2 papunktyje, kitos nei karšto oro balionai klasės oro balionu.

e)

Informacija apie įvykdytus skrydžius su instruktoriumi, prižiūrimus skrydžius ir mokomąjį skrydį, nurodytus a punkto 1 papunktyje ir b punkte, taip pat išlaikytą c punkte nurodytą kvalifikacijos patikrinimo egzaminą įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama a punkto 1 papunkčio ir b punkto atveju – atsakingo FI(B) parašu, o c punkto atveju – atsakingo FE(B) parašu.

f)

Laikoma, kad BPL turėtojas, kuriam taip pat suteiktos teisės vykdyti komercinius skrydžius, nurodytos šio priedo ADD skyriaus BFCL.215 dalyje, įvykdė reikalavimus:

1)

nustatytus a punkte ir, kai taikoma, b punkte, jei jis pagal BFCL.215 dalies d punkto 2 papunkčio i dalį per paskutinius 24 mėnesius išlaikė kvalifikacijos patikrinimo egzaminą atitinkamos klasės ar klasių oro balionais, arba

2)

nustatytus a punkto 1 papunkčio ii dalyje, jei jis įvykdė BFCL.215 dalies d punkto 2 papunkčio ii dalyje nurodytą mokomąjį skrydį atitinkamos klasės oro balionu.

Karšto oro balionų klasės atveju d punkte nurodyti apribojimai, susiję su teisėmis vykdyti skrydžius skirtingų klasių oro balionais, taikomi priklausomai nuo oro balionų, kurie naudojami siekiant užtikrinti atitiktį f punkto 1 papunkčiui arba f punkto 2 papunkčiui, klasės.

ADD SKYRIUS

PAPILDOMOS KVALIFIKACIJOS

BFCL.200. Skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais kvalifikacija

a)

BPL turėtojas vykdo skrydžius pririšamaisiais karšto oro balionais tik jei jam pagal šią dalį suteikta skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais kvalifikacija.

b)

Prašymo suteikti skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais kvalifikaciją teikėjas:

1)

turi turėti teises pilotuoti karšto oro balionus;

2)

pirmiausia įvykdyti bent du mokomuosius skrydžius pririšamaisiais karšto oro balionais.

c)

Informacija apie baigtą skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais mokymą įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama už mokymą atsakingo FI(B) parašu.

d)

Pilotas, kuriam suteikta skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais kvalifikacija, naudojasi savo teisėmis tik jei yra įvykdęs bent vieną skrydį pririšamuoju karšto oro balionu per 48 mėnesius iki suplanuoto skrydžio arba, jei jis nėra įvykdęs tokio skrydžio, naudojasi savo teisėmis, jei yra įvykdęs skrydį pririšamuoju karšto oro balionu su instruktoriumi arba savarankiškai, prižiūrimas FI(B). Informacija apie tokį įvykdytą skrydį su instruktoriumi arba savarankišką prižiūrimą skrydį įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama FI(B) parašu.

BFCL.210. Skrydžio naktį kvalifikacija

a)

BPL turėtojas naudojasi savo licencija suteikiamomis teisėmis vykdyti skrydžius pagal VFR naktį tik jei jam pagal šį punktą suteikta skrydžio naktį kvalifikacija.

b)

Prašymo suteikti skrydžio naktį kvalifikaciją teikėjas turi būti įvykdęs bent du mokomuosius skrydžius naktį, kurių kiekvienas turi trukti ne trumpiau nei valandą.

c)

Informacija apie baigtą skrydžio naktį kvalifikacijai gauti skirtą mokymą įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama už mokymą atsakingo FI(B) parašu.

BFCL.215. Komercinių skrydžių kvalifikacija

a)

BPL turėtojas naudojasi savo licencija suteikiamomis teisėmis vykdydamas komercinius skrydžius oro balionais tik jei jam pagal šį punktą suteikta komercinių skrydžių kvalifikacija.

b)

Prašymo suteikti komercinių skrydžių kvalifikaciją teikėjas turi:

1)

būti sulaukęs 18 metų;

2)

kaip įgulos vadas oro balionu turi būti išskraidęs 50 valandų skrydžio laiko ir būti atlikęs 50 kilimų ir tūpimų;

3)

turėti teises pilotuoti tos klasės oro balioną, kuriame bus naudojamasi komercinių skrydžių kvalifikacijos suteikiamomis teisėmis, ir

4)

atitinkamos klasės oro balionu būti išlaikęs įgūdžių patikrinimo egzaminą, per kurį jis turi įrodyti FE(B) turįs gebėjimus, kurių reikalaujama komerciniams skrydžiams oro balionais vykdyti.

c)

Komercinių skrydžių kvalifikacija suteikiamomis teisėmis turi būti naudojamasi pilotuojant tik tos klasės oro balionus, kuriais pagal b punkto 3 papunktį išlaikytas įgūdžių patikrinimo egzaminas. Gavus prašymą, tos teisės papildomos teise pilotuoti kitos klasės oro balionus, jei prašymo teikėjas įvykdo b punkto 3 ir 4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, susijusius su tos kitos klasės oro balionais.

d)

Pilotas, kuriam suteikta komercinių skrydžių kvalifikacija, ta kvalifikacija suteikiamomis teisėmis naudojasi vykdydamas komercinius keleivinius skrydžius oro balionu tik jei jis:

1)

per 180 dienų iki suplanuoto skrydžio:

i)

įvykdė bent tris skrydžius kaip oro baliono įgulos vadas, iš kurių bent vienas skrydis buvo atitinkamos klasės oro balionu, arba

ii)

įvykdė vieną skrydį kaip oro baliono įgulos vadas atitinkamos klasės oro balionu, prižiūrint FI(B), kurio kompetencija atitinka šio punkto reikalavimus, ir

2)

per 24 mėnesius iki suplanuoto skrydžio:

i)

atitinkamos klasės oro balionu išlaikė kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, per kurį jis turi įrodyti FE(B) turįs gebėjimus, kurių reikalaujama komerciniams skrydžiams oro balionais vykdyti, arba

ii)

išklausė ATO arba DTO rengiamą kvalifikacijos kėlimo kursą, parengtą taip, kad būtų galima įgyti gebėjimus vykdyti komercinius skrydžius oro balionu, ir apimantį bent šešių valandų teorijos mokymą ir vieną mokomąjį skrydį atitinkamos klasės oro balionu su FI(B), kuris pagal šį punktą yra įgijęs kompetenciją vykdyti komercinius skrydžius oro balionu.

e)

Kad išlaikytų komercinių skrydžių kvalifikacija suteikiamas teises pilotuoti visų klasių oro balionus, pilotas, turintis komercinių skrydžių kvalifikaciją su teisėmis, kurios papildytos teise pilotuoti kelių klasių oro balionus, turi įvykdyti d punkto 2 papunkčio reikalavimus bent vienos klasės oro balionų pilotavimo srityje.

f)

Pilotas, įvykdęs d punkto reikalavimus ir turintis komercinių skrydžių kvalifikaciją pilotuoti karšto oro balionų klasės oro balionus, naudojasi ta kvalifikacija suteikiamomis teisėmis pilotuodamas tik karšto oro balionų klasės oro balionus, kurie:

i)

priklauso tai pačiai karšto oro balionų grupei, prie kurios priskiriamu oro balionu išlaikytas d punkto 2 papunkčio i dalyje nurodytas kvalifikacijos patikrinimo egzaminas arba įvykdytas d punkto 2 dalies ii papunktyje nurodytas mokomasis skrydis, arba

ii)

priklauso mažesnio kupolo karšto oro balionų grupei.

g)

Informacija apie įvykdytą prižiūrimą skrydį, nurodytą d punkto 1 papunkčio ii dalyje, išlaikytą kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, nurodytą d punkto 2 papunkčio i dalyje, ir baigtą kvalifikacijos kėlimo kursą, nurodytą d punkto 2 papunkčio ii dalyje, įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama ATO arba DTO mokymo vadovo arba atitinkamai už mokymo kursą, priežiūrą arba kvalifikacijos patikrinimo egzaminą atsakingo FI(B) ar FE(B) parašu.

h)

Laikoma, kad pilotas, išlaikęs kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šio reglamento II priedo (BOP dalies) BOP.ADD.315 dalį, įvykdė d punkto 2 papunkčio i dalies reikalavimus.

FI SKYRIUS

SKRYDŽIO INSTRUKTORIAI

1 skirsnis

Bendrieji reikalavimai

BFCL.300. Skrydžio instruktoriaus pažymėjimai

a)   Bendroji informacija

Mokymą oro balione instruktorius rengia tik:

1)

turėdamas:

i)

BPL, įskaitant teises, kvalifikacijas ir pažymėjimus, kuriems gauti rengiamas skrydžio mokymas, ir

ii)

pagal šio skyriaus reikalavimus išduotą skrydžio oro balionu instruktoriaus (FI(B)) pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti atitinkamą mokymą, ir

2)

turėdamas teisę per tokį skrydžio mokymą vykdyti oro baliono įgulos vado pareigas.

b)   Už valstybių narių teritorijos ribų rengiamas mokymas

1.

Nukrypstant nuo a punkto 1 papunkčio, jei skrydžio mokymas, rengiamas per mokymo kursus, patvirtintus pagal šį priedą (BFCL dalį), už teritorijos, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakingos valstybės narės, ribų, kompetentinga institucija skrydžio instruktoriaus pažymėjimą išduoda prašymo teikėjui, turinčiam Čikagos konvencijos 1 priedo reikalavimus atitinkančią oro baliono piloto licenciją su sąlyga, kad prašymo teikėjas:

i)

turi bent licenciją, taip pat, kai tinkama, teises, kvalifikacijas arba pažymėjimus, lygiaverčius tiems, kuriems suteikti skirtą mokymą jis turi leidimą rengti,

ii)

įvykdo šio skyriaus reikalavimus FI(B) pažymėjimui su atitinkamomis instruktoriaus teisėmis išduoti ir

iii)

kompetentingai institucijai įrodo pakankamai išmanąs Europos aviacijos saugos taisykles, kad galėtų naudotis instruktoriaus teisėmis pagal šį priedą.

2.

Pažymėjimu suteikiama tik teisė rengti patvirtintą skrydžio mokymą:

i)

už teritorijos, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakingos valstybės narės, ribų, ir

ii)

pilotui mokiniui, pakankamai gerai mokančiam kalbą, kuria vykdomas skrydžio mokymas.

2 skirsnis

Skrydžio oro balionais instruktoriaus pažymėjimas – FI(B)

BFCL.315. FI(B) pažymėjimas. Teisės ir sąlygos

a)

Jei prašymo teikėjas laikosi BFCL.320 dalies ir toliau nurodytų sąlygų, jam išduodamas FI(B) pažymėjimas su teisėmis vykdyti skrydžio mokymą, kurį baigus:

1)

išduodama BPL;

2)

suteikiamos papildomos teisės pilotuoti kitų klasių ir grupių oro balionus, jei prašymo teikėjas kaip įgulos vadas išskraidė bent 15 valandų skrydžio laiko kiekvienu atitinkamos klasės oro balionu;

3)

suteikiama skrydžio naktį kvalifikacija arba skrydžių pririšamaisiais oro balionais kvalifikacija, jei prašymo teikėjas yra baigęs specialų mokymą, kaip vykdyti atitinkamai kvalifikacijai gauti skirtą mokymą ATO arba DTO, ir

4)

išduodamas FI(B) pažymėjimas, jei prašymo teikėjas:

i)

yra išskraidęs bent 50 valandų mokydamas skrydžio oro balionais ir

ii)

laikydamasis tuo tikslu kompetentingos institucijos nustatytų procedūrų, prižiūrimas FI(B), kurio kompetencija atitinka šio punkto reikalavimus ir kurį yra paskyręs ATO arba DTO mokymo vadovas, ir šiam priimtinu būdu įvykdė bent vienos valandos trukmės skrydžio mokymą FI(B) pažymėjimui gauti.

b)

Teisės, išvardytos a punkte, apima teises vykdyti skrydžio mokymą, kurį baigus:

1)

išduodama atitinkama licencija, suteikiamos teisės, kvalifikacija arba išduodamas pažymėjimas ir

2)

jie, priklausomai nuo konkretaus atvejo, pratęsiami, atnaujinami arba užtikrinama atitiktis šiame priede nustatytiems atitinkamiems įgūdžių atnaujinimo reikalavimams.

BFCL.320. FI(B). Išankstinės sąlygos ir reikalavimai

Prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėjas:

a)

turi būti ne jaunesnis nei 18 metų;

b)

turi įvykdyti BFCL.300 dalies a punkto 1 papunkčio i dalyje ir a punkto 2 papunktyje nustatytus reikalavimus;

c)

turi būti oro balionu išskraidęs 75 valandas skrydžio laiko kaip įgulos vadas;

d)

ATO arba DTO turi būti baigęs instruktoriaus mokymo kursą pagal BFCL.330 dalį ir

e)

būti išlaikęs gebėjimų vertinimo egzaminą pagal BFCL.345 dalį.

BFCL.325. FI(B) gebėjimai ir vertinimas

Prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėjai turi būti mokomi, kad įgytų šiuos gebėjimus:

a)

parengti mokymo medžiagą;

b)

sukurti mokymuisi palankią atmosferą;

c)

perteikti žinias;

d)

integruoti grėsmės ir klaidų valdymą (TEM) ir įgulos išteklių valdymą (CRM);

e)

tinkamai organizuoti laiką, kad būtų pasiekti mokymo tikslai;

f)

sudaryti sąlygas mokytis;

g)

vertinti mokinio rezultatus;

h)

stebėti ir peržiūrėti pažangą;

i)

vertinti treniruotes ir

j)

teikti rezultatų ataskaitas.

BFCL.330. FI(B). Mokymo kursas

a)

Prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėjas per 12 mėnesių iki mokymo kurso pradžios privalo būti sėkmingai perėjęs specialų parengiamąjį jo gebėjimo dalyvauti kurse vertinimą ATO arba DTO.

b)

FI(B) mokymo kursą sudaro bent:

1)

BFCL.325 dalyje nurodyti elementai;

2)

25 valandų trukmės mokymas ir mokymasis;

3)

12 valandų trukmės teorijos mokymas, įskaitant pažangos patikrinimo egzaminus, ir

4)

trijų valandų trukmės skrydžio mokymas, įskaitant tris kilimus ir tūpimus.

c)

Laikoma, kad prašymo teikėjas, jau turintis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį) arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) išduotą instruktoriaus pažymėjimą, visiškai įvykdė b punkto 2 papunktyje nustatytą reikalavimą.

BFCL.345. FI(B). Gebėjimų vertinimas

a)

Prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėjas turi išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą oro balionu, kad įrodytų egzaminuotojui, kurio kompetencija atitinka BFCL.415 dalies c punkto reikalavimus, gebąs pilotą mokinį išmokyti taip, kad jam būtų išduota BPL.

b)

Vertinimo egzaminas apima:

1)

BFCL.325 dalyje aprašytų gebėjimų parodymą per priešskrydinių bei poskrydinių procedūrų ir teorijos mokymą;

2)

žodinius teorijos egzaminus ant žemės, priešskrydinį bei poskrydinį instruktažą ir skrydžio gebėjimų parodymą atitinkamos klasės oro balionu;

3)

instruktoriaus gebėjimams įvertinti tinkamus pratimus.

BFCL.360. FI(B) pažymėjimas. Įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)

FI(B) pažymėjimo turėtojas naudojasi savo pažymėjimu suteikiamomis teisėmis tik jei jis įvykdė šiuos reikalavimus:

1)

per paskutinius trejus metus iki planuojamo naudojimosi tomis teisėmis:

i)

ATO, DTO arba kompetentingoje institucijoje baigė kvalifikacijos kėlimo kursą, per kurį pažymėjimo turėtojas turi išklausyti teorijos mokymo kursą, kad atnaujintų oro balionų instruktoriams būtinas žinias ir pakeltų kvalifikaciją;

ii)

išskraidė bent 6 valandas mokydamas skrydžio oro balionais kaip FI(B) ir

2)

per paskutinius devynerius metus, laikydamasis tuo tikslu kompetentingos institucijos nustatytų procedūrų, prižiūrimas FI(B), kurio kompetencija atitinka BFCL.315 dalies a punkto 4 dalies reikalavimus ir kurį yra paskyręs ATO arba DTO mokymo vadovas, ir šiam priimtinu būdu įvykdė vieną mokomąjį skrydį oro balionu kaip FI(B).

b)

Į laiką, kurį reikalaujama išskraidyti pagal a punkto 1 papunkčio ii dalį, įskaitomos visos valandos, išskraidytos kaip FE(B) per įgūdžių patikrinimo egzaminus, kvalifikacijos patikrinimo egzaminus ar gebėjimų vertinimo egzaminus.

c)

Jei FI(B) pažymėjimo turėtojas, prižiūrimas FI(B), neįvykdė mokomojo skrydžio pagal a punkto 2 papunktį FI(B) priimtinu būdu, jis nesinaudoja FI(B) pažymėjimu suteikiamomis teisėmis tol, kol sėkmingai išlaikys gebėjimų vertinimo egzaminą pagal BFCL.345 dalį.

d)

Kad galėtų vėl naudotis FI(B) pažymėjimu suteikiamomis teisėmis, FI(B) pažymėjimo turėtojas, kuris įvykdė ne visus a punkto reikalavimus, turi įvykdyti a punkto 1 papunkčio i dalyje ir BFCL.345 dalyje nustatytus reikalavimus.

FE SKYRIUS

SKRYDŽIO EGZAMINUOTOJAI

1 skirsnis

Bendrieji reikalavimai

BFCL.400. Skrydžio oro balionu egzaminuotojo pažymėjimai

a)   Bendroji informacija

Egzaminuotojas vykdo įgūdžių patikrinimo egzaminus, kvalifikacijos patikrinimo egzaminus ar gebėjimų vertinimo egzaminus pagal šį priedą tik jei jis:

1)

turėdamas:

i)

BPL, įskaitant teises, kvalifikacijas ir pažymėjimus, kuriems suteikti skirtus įgūdžių patikrinimo egzaminus, kvalifikacijos patikrinimo egzaminus ar gebėjimų vertinimo egzaminus jis turi leidimą atlikti, taip pat teises vykdyti atitinkamą mokymą;

ii)

FE(B) pažymėjimą, įskaitant teises, susijusias su vykdomais įgūdžių patikrinimo egzaminais, kvalifikacijos patikrinimo egzaminais ar gebėjimų vertinimo egzaminais, išduotą pagal šį skyrių;

2)

turi teisę vykdyti oro baliono įgulos vado pareigas per įgūdžių patikrinimo egzaminą, kvalifikacijos patikrinimo egzaminą ar gebėjimų vertinimo egzaminą.

b)   Ne valstybių narių teritorijoje laikomi egzaminai

1.

Nukrypstant nuo a punkto 1 papunkčio, jei įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminai vykdomi už teritorijos, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakingos valstybės narės, ribų, kompetentinga institucija egzaminuotojo pažymėjimą išduoda prašymo teikėjui, turinčiam Čikagos konvencijos 1 priedo reikalavimus atitinkančią oro baliono piloto licenciją su sąlyga, kad prašymo teikėjas:

i)

turi bent licenciją, taip pat, kai tinkama, teises, kvalifikacijas arba pažymėjimus, lygiaverčius tiems, kuriems suteikti skirtus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus jis turi leidimą rengti;

ii)

yra įvykdęs šio skyriaus reikalavimus atitinkamam egzaminuotojo pažymėjimui gauti;

iii)

kompetentingai institucijai įrodo pakankamai išmanąs Europos aviacijos saugos taisykles, kad galėtų naudotis egzaminuotojo teisėmis pagal šį priedą.

2.

1 papunktyje nurodytu pažymėjimu suteikiama teisė vykdyti tik įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus:

i)

už teritorijos, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakingos valstybės narės, ribų ir

ii)

skirtus pilotams, pakankamai gerai mokantiems kalbą, kuria vykdomas patikrinimo egzaminas.

BFCL.405. Teisių apribojimas asmeninių interesų atveju

Skrydžių oro balionu egzaminuotojas nevykdo:

a)

prašymo išduoti licenciją ar pažymėjimą arba suteikti kvalifikaciją teikėjo įgūdžių patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, jei jis tą prašymo teikėją mokė skrydžio daugiau kaip 50 % skrydžio mokymo laiko, būtino norint gauti licenciją, kvalifikaciją ar pažymėjimą, dėl kurio laikomas įgūdžių patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminas, arba

b)

įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, jei egzaminuotojas mano, kad gali būti neobjektyvus.

BFCL.410. Įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų vykdymas

a)

Vykdydamas įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminus, skrydžių oro balionu egzaminuotojas atlieka visas šias užduotis:

1)

užtikrina, kad su prašymo teikėju būtų galima bendrauti be kalbos kliūčių;

2)

patikrina, ar prašymo teikėjas įvykdė visus šiame priede nurodytus kvalifikacijos, mokymo ir patirties reikalavimus, būtinus licencijai, teisėms, kvalifikacijai ar pažymėjimui, dėl kurių laikomas įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminas, gauti, pratęsti ar atnaujinti, ir

3)

prašymo teikėją informuoja apie ne visos, netikslios ar klaidingos informacijos apie jo mokymą ir skraidymo patirtį pateikimo padarinius.

b)

Užbaigęs įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminus, skrydžių oro balionu egzaminuotojas:

1)

informuoja prašymo teikėją apie įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų rezultatus;

2)

jei išlaikomas gebėjimų vertinimo egzaminas, būtinas licencijai pratęsti ar atnaujinti, patvirtina prašymo teikėjo licenciją ar pažymėjimą joje nurodydamas naują galiojimo pabaigos datą, jei už prašymo teikėjo licenciją atsakinga kompetentinga institucija specialiai paskiria jį vykdyti šią funkciją;

3)

prašymo teikėjui pateikia pasirašytą įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų ataskaitą, o ataskaitos kopijas nepagrįstai nedelsdamas pateikia už prašymo teikėjo licenciją atsakingai kompetentingai institucijai ir egzaminuotojo pažymėjimą išdavusiai kompetentingai institucijai. Ataskaitoje, be kita ko, pateikiama tokia informacija:

i)

pareiškimas, kad prašymo teikėjas skrydžių oro balionu egzaminuotojui pateikė informaciją apie savo patirtį ir mokymą ir kad egzaminuotojas nustatė, jog patirtis ir mokymas atitinka taikytinus šio priedo reikalavimus;

ii)

patvirtinimas, kad atlikti visi būtini manevrai ir pratimai, taip pat, jei taikoma, informacija apie žodinį teorijos egzaminą. Jei neišlaikomas koks nors egzamino elementas, egzaminuotojas įrašo tokio vertinimo priežastis;

iii)

įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminų rezultatai;

iv)

pareiškimas, kad skrydžių oro balionu egzaminuotojas peržiūrėjo ir taikė nacionalines procedūras ir prašymo teikėjo kompetentingos institucijos reikalavimus, jei už prašymo teikėjo licenciją atsakinga kompetentinga institucija yra ne ta pati, kaip egzaminuotojo pažymėjimą išdavusi kompetentinga institucija;

v)

skrydžių oro balionu egzaminuotojo pažymėjimo kopija, kurioje nurodyta jo teisių apimtis vykdant prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus.

c)

Skrydžių oro balionu egzaminuotojas šiuos įrašus ir visą išsamią informaciją apie vykdytus įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminus ir jų rezultatus saugo penkerius metus.

d)

Už skrydžių oro balionu egzaminuotojo pažymėjimą atsakingai kompetentingai institucijai ar už prašymo teikėjo licenciją atsakingai kompetentingai institucijai paprašius, skrydžių oro balionu egzaminuotojas pateikia visus įrašus ir ataskaitas, taip pat visą kitą informaciją, kurią būtina pateikti priežiūros tikslais.

2 skirsnis

Oro balionais vykdomų skrydžių egzaminuotojo pažymėjimas – FE(B)

BFCL.415. FE(B) pažymėjimas. Teisės ir sąlygos

Jei prašymo teikėjas laikosi BFCL.420 dalies ir toliau nurodytų sąlygų, tai, gavus prašymą, išduodamas FE(B) pažymėjimas su teisėmis vykdyti:

a)

įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus norint gauti BPL, ir įgūdžių patikrinimo egzaminus, būtinus norint įgyti papildomas teises pilotuoti kitos klasės oro balionus, jei prašymo teikėjas išskraidė 250 valandų skrydžio laiko kaip oro baliono pilotas, įskaitant 50 valandų skrydžio mokymo, kuris apima visą BPL mokymo kurso programą;

b)

įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus norint įgyti komercinių skrydžių kvalifikaciją, nurodytą BFCL.215 dalyje, jei prašymo teikėjas įvykdė patirties reikalavimus, išdėstytus a punkte, ir baigė specialų mokymą per egzaminuotojo standartizavimo kursą pagal BFCL.430 dalį;

c)

gebėjimų vertinimo egzaminus, būtinus norint gauti FI(B) pažymėjimą, jei prašymo teikėjas:

1)

yra išskraidęs 350 valandų skrydžio laiko kaip oro balionų pilotas, įskaitant 5 valandas mokydamas prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėją;

2)

baigė specialų mokymą per egzaminuotojo standartizavimo kursą pagal BFCL.430 dalį.

BFCL.420. FE(B) pažymėjimas. Išankstinės sąlygos ir reikalavimai

Prašymo išduoti FE(B) pažymėjimą teikėjas turi:

a)

įvykdyti reikalavimus, nustatytus BFCL.400 dalies a punkto 1 papunkčio i dalyje ir 2 papunktyje;

b)

būti baigęs FE(B) standartizavimo kursą pagal BFCL.430 dalį;

c)

būti išlaikęs gebėjimų vertinimo egzaminą pagal BFCL.445 dalį;

d)

įrodyti turįs reikiamos patirties, susijusios su FE(B) pažymėjimu suteikiamomis teisėmis, ir

e)

įrodyti, kad jam netaikytos jokios sankcijos, įskaitant jo licencijų, kvalifikacijų arba pažymėjimų, išduotų pagal šį priedą, Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) arba Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį), galiojimo sustabdymą, apribojimą arba panaikinimą dėl Reglamento (ES) 2018/1139 ir jo deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nesilaikymo per paskutinius trejus metus.

BFCL.430. FE(B) pažymėjimas. Standartizavimo kursas

a)

Prašymo išduoti FE(B) pažymėjimą teikėjas privalo baigti kompetentingos institucijos arba ATO ar DTO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą standartizavimo kursą.

b)

Standartizavimo kursas turi būti pritaikytas skrydžių oro balionu egzaminuotojo prašomoms teisėms ir jį turi sudaryti teorijos ir praktinis mokymas, kuris turi apimti bent šiuos dalykus:

1)

bent vieno įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, būtino norint gauti BPL arba susijusias kvalifikacijas ar pažymėjimus, vykdymą;

2)

mokymą apie taikomus šio priedo reikalavimus ir taikomus skrydžių vykdymo reikalavimus, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų vykdymo mokymą, egzaminų patvirtinimą dokumentais ir ataskaitų teikimą;

3)

supažindinimą su:

i)

nacionalinėmis administracinėmis procedūromis;

ii)

asmens duomenų apsaugos reikalavimais;

iii)

egzaminuotojo atsakomybe;

iv)

egzaminuotojo draudimu nuo nelaimingų atsitikimų;

v)

nacionaliniais mokesčiais ir

vi)

informacija apie tai, kaip gauti prieigą prie i–v punktuose nurodytos informacijos, vykdant prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus.

c)

FE(B) pažymėjimo turėtojas negali vykdyti prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, neperžiūrėjęs naujausios informacijos apie atitinkamas prašymo teikėjo kompetentingos institucijos nacionalines procedūras.

BFCL.445. FE(B) pažymėjimas

Gebėjimų vertinimas Prašymo pirmą kartą išduoti FE(B) pažymėjimą teikėjas įrodo savo gebėjimus vykdyti FE(B) funkcijas kompetentingos institucijos inspektoriui ar vyresniajam egzaminuotojui, kurį šią funkciją vykdyti paskyrė už FE(B) egzaminuotojo pažymėjimą atsakinga kompetentinga institucija. Per gebėjimų vertinimo egzaminą prašymo teikėjas vykdo įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminą, kuris apima instruktažą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino vykdymą, taip pat tikrinamojo asmens vertinimą, apklausą po skrydžio ir dokumentų rengimą.

BFCL.460. FE(B) pažymėjimas. Galiojimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)

FE(B) pažymėjimas galioja penkerius metus.

b)

FE(B) pažymėjimas pratęsiamas, jei jo turėtojas:

1)

FE(B) pažymėjimo galiojimo laikotarpiu baigė kompetentingos institucijos arba ATO ar DTO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą egzaminuotojo kvalifikacijos kėlimo kursą, per kurį turėtojas turi išklausyti teorijos mokymo kursą, kad atnaujintų oro balionų instruktoriams būtinas žinias ir pakeltų kvalifikaciją, ir

2)

per paskutinius 24 mėnesius iki pažymėjimo galiojimo laikotarpio pabaigos pravedė vieną įgūdžių patikrinimo egzaminą, kvalifikacijos patikrinimo egzaminą arba gebėjimų vertinimo egzaminą, prižiūrimas kompetentingos institucijos inspektoriaus arba egzaminuotojo, kurį šią funkciją vykdyti paskyrė už FE(B) pažymėjimo išdavimą atsakinga kompetentinga institucija, ir šiam priimtinu būdu.

c)

FE(B) pažymėjimo turėtojo, jau turinčio vieną ar kelis pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) arba Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį) išduotus kitų orlaivių kategorijų egzaminuotojo pažymėjimus, visi egzaminuotojo pažymėjimai gali būti pratęsiami kartu, jei tam pritaria kompetentinga institucija.

d)

Jei FE(B) pažymėjimas baigė galioti, jo turėtojas, norėdamas vėl pradėti naudotis FE(B) pažymėjimu suteikiamomis teisėmis, privalo įvykdyti b punkto 1 papunkčio ir BFCL.445 dalies reikalavimus.

e)

FE(B) pažymėjimas pratęsiamas arba atnaujinamas tik jei prašymo teikėjas įrodo, kad tebesilaiko reikalavimų, nustatytų BFCL.410 dalyje ir BFCL.420 dalies d ir e punktuose.


5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/358

2020 m. kovo 4 d.

kuriuo dėl sklandytuvų pilotų licencijų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 23, 27 ir 31 straipsnius,

kadangi:

(1)

Komisija turi priimti būtinas įgyvendinimo taisykles, kad pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 būtų nustatyti su sklandytuvų pilotų licencijomis susiję reikalavimai, jei tokie orlaiviai atitinka to reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nustatytas sąlygas;

(2)

atsižvelgiant į ypatingą sklandytuvų skrydžio įgulos licencijavimo pobūdį, reikia atskiruose reglamentuose nustatytų specialių licencijavimo reikalavimų. Tie reikalavimai turėtų būti grindžiami Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011 (2) nustatytomis bendrosiomis skrydžio įgulos licencijavimo taisyklėmis. Tačiau jie turėtų būti pertvarkyti ir supaprastinti, siekiant užtikrinti, kad tie reikalavimai būtų proporcingi ir grindžiami rizika, kartu užtikrinant, kad sklandytuvų pilotai būtų kompetentingi vykdyti savo veiklą ir eiti savo pareigas ir kad jie tą kompetenciją išlaikytų. Siekiant atsižvelgti į licencijavimo taisyklių perkėlimą iš Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 į Reglamentą (ES) 2018/1976 (3), taip pat reikėtų atlikti atitinkamą skrydžių vykdymo sklandytuvais taisyklių redakcinio pobūdžio atnaujinimą;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 12 straipsnio 2a dalies 3 punktą valstybės narės iki 2020 m. balandžio 8 d. gali ir toliau taikyti nacionalines licencijavimo taisykles, kuriomis suteikiama galimybė naudotis pagrindinėmis piloto teisėmis. Kai kurios valstybės narės pranešė Komisijai ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrai (EASA), kad, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, dėl toliau taikomų tokių nacionalinių licencijavimo taisyklių, pagal kurias pilotams mokiniams leidžiama naudotis ribotomis teisėmis be priežiūros ir jie pagrindines teises įgyja palaipsniui, populiarinamas aviacijos sportas ir pramogų veikla, nes sudaromos palankios sąlygos užsiimti skraidymo veikla ir užtikrinamas finansinis jos prieinamumas. Skatinimas sudaryti tokias palankesnes sąlygas užsiimti bendrosios aviacijos veikla ir jų sudarymas atitinka EASA Bendrųjų aviacijos gairių, kuriomis siekiama sukurti proporcingesnę, lankstesnę ir dinamiškesnę reguliavimo sistemą (4), tikslus. Dėl šių priežasčių valstybės narėms turėtų būti suteikta laisvė toliau taikyti tas nacionalines licencijavimo taisykles išduodant sklandytuvų pilotų licencijas (SPL) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/430 (5) nustatytus principus. Tačiau valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir EASA apie visus naudojimosi tokiais leidimais atvejus. Valstybės narės taip pat turėtų stebėti naudojimąsi tokiais leidimais, kad išlaikytų priimtiną aviacijos saugos lygį;

(4)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, visi pažymėjimai, leidimai ir patvirtinimai, suteikti sklandytuvų pilotams pagal Reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų galioti ir toliau. Nacionalinės sklandytuvų pilotų licencijos, išduotos iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų būti pakeistos į licencijas, išduodamas pagal šį reglamentą, remiantis pakeitimo pranešimais, kuriuos valstybių narių kompetentingos institucijos parengia konsultuodamosi su EASA;

(5)

sklandytuvų pilotų mokymas, pradėtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų būti visiškai įskaitomas, nes tas mokymas atitinka lygiaverčius ar net platesnius mokymo reikalavimus nei nustatytieji šiame reglamente. Mokymas, pradėtas iki šio reglamento taikymo pradžios pagal Čikagos konvencijos 1 priedą, turėtų būti įskaitomas remiantis valstybių narių parengtais patirties įskaitymo pranešimais;

(6)

jau veikiančioms mokymo organizacijoms turėtų būti suteikta pakankamai laiko prireikus pritaikyti savo mokymo programas, atsižvelgiant į supaprastintus mokymo reikalavimus;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės grindžiamos EASA Nuomone Nr. 01/2019 (6) pagal Reglamento (ES) 2018/1139 75 straipsnio 2 dalies b ir c punktus ir 76 straipsnio 1 dalį;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių vykdymo sklandytuvais ir sklandytuvų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės“;

2)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiame reglamente nustatomos išsamios skrydžių vykdymo sklandytuvais ir sklandytuvų pilotų licencijų išdavimo, atitinkamų kvalifikacijų ir teisių suteikimo ir pažymėjimų išdavimo ir galiojimo užtikrinimo taisyklės, jei tokie orlaiviai atitinka Reglamento (ES) 2018/1139* 2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nustatytas sąlygas.“;

3)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei šiame straipsnyje neapibrėžti kitaip, šiame reglamente vartojami terminai, kurių apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 2 straipsnyje, ir taip apibrėžiami terminai:“;

b)

10 punktas pakeičiamas taip:

„10.

nuomos be įgulos sutartis – įmonių susitarimas, pagal kurį už sklandytuvo naudojimą atsako nuomininkas;“;

c)

įterpiami 11–13 punktai:

„11.

nacionalinė licencija – piloto licencija, valstybės narės išduota pagal nacionalinės teisės aktus iki šio reglamento III priedo (SFCL dalies) arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) taikymo pradžios;

12.

licencija pagal SFCL dalį – orlaivio įgulos nario licencija, atitinkanti šio reglamento III priedo (SFCL dalies) reikalavimus;

13.

pakeitimo pranešimas – pranešimas, kuriuo remiantis licencija gali būti pakeista į licenciją pagal SFCL dalį;“;

4)

Po 3 straipsnio įterpiami 3a–3d straipsniai:

3a straipsnis

Pilotų licencijos ir sveikatos pažymėjimai

1.   Nedarant poveikio Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (*1) taikymui, šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų orlaivių pilotai turi laikytis techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, nustatytų šio reglamento III priede (SFCL dalyje) ir Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje).

2.   Taikant išimtį licencijų, nurodytų šio reglamento III priede (SFCL dalyje), turėtojų teisėms, tokių licencijų turėtojai gali vykdyti skrydžius, nurodytus 3 straipsnio 2 dalies a–d punktuose, nesilaikydami šio reglamento III priedo (SFCL dalies) SFCL.115 dalies a punkto 3 papunkčio.

3.   Valstybė narė pilotams mokiniams, kurie dalyvauja sklandytuvų pilotų licencijoms (SPL) išduoti skirtame mokymo kurse, gali leisti be priežiūros naudotis ribotomis teisėmis anksčiau nei jie įvykdys visus reikalavimus, kurie būtini SPL išduoti pagal šio reglamento III priedą (SFCL dalį), jei įvykdytos visos šios sąlygos:

a)

suteiktų teisių apimtis grindžiama valstybės narės atliktu saugos rizikos vertinimu, atsižvelgiant į mokymo, kuris būtinas norimo lygio piloto kompetencijai įgyti, mastą;

b)

teisėmis turi būti naudojamasi tik:

i)

visoje nacionalinėje leidimą suteikusios valstybės narės teritorijoje arba jos dalyje ir

ii)

skraidant leidimą suteikusioje valstybėje narėje registruotais sklandytuvais;

c)

tokio leidimo turėtojo, kuris teikia prašymą išduoti SPL, patirtis, įgyta per mokymo kursą, kuris vykdomas vadovaujantis patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) arba deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) pateikta rekomendacija, įskaitoma;

d)

valstybė narė kas 3 metus teikia Komisijai ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrai (EASA) periodines ataskaitas ir saugos rizikos vertinimus;

e)

valstybės narė stebi pagal šią dalį išduotų leidimų naudojimą, kad užtikrintų priimtiną aviacijos saugos lygį ir imtųsi atitinkamų veiksmų, jei būtų nustatyta didesnė saugos rizika ar saugos problemos.

3b straipsnis

Galiojančios pilotų licencijos ir nacionaliniai sveikatos pažymėjimai

1.   Licencijos pagal FCL dalį pilotuoti sklandytuvus ir atitinkamos teisės, kvalifikacijos ir pažymėjimai, kuriuos valstybė narė yra išdavusi iki šio reglamento taikymo pradžios, laikomi išduotais pagal šį reglamentą. Kai valstybės narės pakartotinai išduoda licencijas dėl administracinių priežasčių arba licencijų turėtojų prašymu, valstybės narės tas licencijas pakeičia licencijomis, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priede (ARA dalyje) nustatytą formą.

2.   Kai valstybė narė pakartotinai išduoda licencijas, suteikia atitinkamas teises, kvalifikacijas ir išduoda pažymėjimus pagal 1 dalį, ji, kai taikoma:

a)

perkelia visas teises, jau įrašytas į licencijas pagal FCL dalį, į naujos formos licencijas;

b)

pakeičia akrobatinio skraidymo kvalifikaciją, suteiktą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) FCL.800 dalį, į išplėstines akrobatinio skraidymo teises pagal šio reglamento III priedo (SFCL dalies) SFCL.200 dalies c punktą;

c)

įrašo skrydžio instruktoriaus pažymėjimo, susijusio su licencija pagal FCL dalį, galiojimo pabaigos datą į piloto skraidymų knygelę arba išduoda lygiavertį dokumentą. Po tos galiojimo pabaigos datos tie pilotai naudojasi instruktoriaus teisėmis tik jei įvykdo šio reglamento III priedo (SFCL dalies) SFCL.360 dalies reikalavimus.

3.   Nacionalinių licencijų pilotuoti sklandytuvus, kurias valstybė narė išdavė iki šio reglamento III priedo (SFCL dalies) taikymo pradžios, turėtojams leidžiama ir toliau naudotis jų licencijomis suteikiamomis teisėmis iki 2021 m. balandžio 8 d. Iki tos dienos valstybės narės pakeičia tas licencijas į licencijas pagal SFCL dalį ir atitinkamas kvalifikacijas, teises ir pažymėjimus, atsižvelgdamos į informaciją, nurodytą pakeitimo pranešime, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

4.   Su šio straipsnio 2 dalyje nurodyta licencija susiję nacionaliniai pilotų sveikatos pažymėjimai, išduoti valstybės narės iki šio reglamento III priedo (SFCL dalies) taikymo pradžios, ir toliau galioja iki jų kito pratęsimo dienos arba iki 2021 m. balandžio 8 d., priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė. Tie sveikatos pažymėjimai turi būti pratęsiami laikantis Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje) nustatytų reikalavimų.

3c straipsnis

Iki šio reglamento taikymo pradžios pradėto mokymo įskaitymas

1.   Kiek tai susiję su licencijomis pagal SFCL dalį ir atitinkamomis teisėmis, kvalifikacijomis ar pažymėjimais, suteikiamais pagal šio reglamento III priedą (SFCL dalį), mokymas, pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) pradėtas iki šio reglamento taikymo pradžios, laikomas atitinkančiu šio reglamento reikalavimus.

2.   Iki šio reglamento arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (SCL dalies) taikymo pradžios pradėtas mokymas pagal Čikagos konvencijos 1 priedą įskaitomas tais atvejais, kai, remiantis po konsultacijų su EASA valstybės narės parengtu patirties įskaitymo pranešimu, išduodamos licencijos pagal SFCL dalį.

3.   2 dalyje nurodytame patirties įskaitymo pranešime apibūdinama mokymo apimtis, nurodoma, su kuriais SFCL dalies reikalavimais susijusi patirtis įskaitoma, ir, jei taikoma, kokius reikalavimus prašymo teikėjas turi įvykdyti, kad jam būtų išduota licencija pagal SFCL dalį. Į šį pranešimą įtraukiamos visų reikalingų dokumentų, kuriais pagrindžiama mokymo patirtis, kopijos, taip pat nacionalinių taisyklių ir procedūrų, pagal kurias mokymas pradėtas, dokumentų kopijos.

3d straipsnis

Mokymo organizacijos

1.   Pilotų licencijoms gauti būtiną mokymą rengiančios mokymo organizacijos, nurodytos šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, turi įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnio reikalavimus.

2.   1 dalyje nurodytos mokymo organizacijos, turinčios pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priedą (ORA dalį) išduotą patvirtinimą arba iki šio reglamento taikymo pradžios pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VIII priedą (DTO dalį) pateikusios deklaraciją, prireikus ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 8 d. pakoreguoja savo mokymo programas.

(*1)  2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).“;"

5)

I priedas (DEF dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

6)

II priedas (SAO dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

7)

pridedamas III priedas (SFCL dalis), pateiktas šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. balandžio 8 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(3)  2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1976, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių sklandytuvais vykdymo taisyklės (OL L 326, 2018 12 20, p. 64).

(4)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(5)  2019 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/430, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatos dėl naudojimosi ribotomis teisėmis be priežiūros iki lengvojo orlaivio piloto licencijos išdavimo (OL L 75, 2019 3 19, p. 66).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Nuomonė Nr. 01/2019 (A) & (B), 2019 02 19); galima susipažinti svetainėje https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/1976 I priedas „Apibrėžtys“ (DEF dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jeigu šiame priede neapibrėžti kitaip, šiame reglamente vartojami terminai, kurių apibrėžtys nustatytos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 2 straipsnyje ir to reglamento I priedo (FCL dalies) FCL.010 dalyje, ir taip apibrėžiami terminai:“;

2)

13 punktas pakeičiamas taip:

„13.

naktis – laikotarpis nuo civilinių sutemų pabaigos iki civilinės aušros pradžios. Civilinės sutemos baigiasi vakare, kai saulės disko centras yra šešiais laipsniais žemiau horizonto, ir prasideda ryte, kai saulės disko centras yra šešiais laipsniais žemiau horizonto;“;

3)

įterpiami 14–19 punktai:

„14.

įgūdžių patikrinimas – įgūdžių vertinimas prieš išduodant licenciją ar kvalifikaciją arba papildant teisę, įskaitant tokius egzaminus žodžiu, kokių gali reikėti;

15.

gebėjimų vertinimas – įgūdžių, žinių ir požiūrio vertinimas prieš pirmą kartą išduodant ar atnaujinant instruktoriaus ar egzaminuotojo pažymėjimą arba pratęsiant jo galiojimą;

16.

skrydžio laikas:

a)

savikėlių sklandytuvų ir motorizuotųjų turo sklandytuvų atveju – visas laikas nuo momento, kai orlaivis pirmą kartą pajuda, ketindamas kilti, iki galutinio sustojimo pasibaigus skrydžiui;

b)

sklandytuvų atveju – visas laikas nuo momento, kai sklandytuvas pradeda judėti žeme, ketindamas kilti, iki galutinio sustojimo pasibaigus skrydžiui;

17.

kvalifikacijos patikrinimas – įgūdžių vertinimas, kuris atliekamas siekiant užtikrinti atitiktį šiame reglamente nustatytiems įgūdžių atnaujinimo reikalavimams, įskaitant tokius egzaminus žodžiu, kokių gali reikėti;

18.

18.savarankiškas skrydis – skrydis, kurio metu pilotas mokinys orlaivyje yra vienas;

19.

maršrutinis skrydis – už matymo lauko ribų arba tolesniu nei kompetentingos institucijos nustatytu atstumu iš išvykimo vietos vykdomas skrydis, kurio metu taikomos standartinės navigacijos procedūros.“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/1976 II priedas (SAO dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

SAO.GEN.125 dalis „Įgulos vado skyrimas“ pakeičiama taip:

SAO.GEN.125. Įgulos vado skyrimas

Sklandytuvo naudotojas paskiria įgulos vadą, kuris yra kompetentingas vykdyti įgulos vado pareigas pagal šio reglamento III priedą.“


III PRIEDAS

Po II priedo pridedamas Reglamento (ES) 2018/1976 III priedas:

„III PRIEDAS

SKLANDYTUVŲ SKRYDŽIO ĮGULOS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI

[SFCL DALIS]

GEN SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

SFCL.001.   Taikymo sritis

Šiame priede nustatomi sklandytuvo piloto licencijos (SPL) ir atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimo ir pažymėjimų išdavimo reikalavimai, taip pat jų galiojimo ir naudojimo sąlygos.

SFCL.005.   Kompetentinga institucija

Šiame priede kompetentinga institucija yra valstybės narės paskirta institucija, į kurią asmuo kreipiasi dėl SPL ar atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimo arba pažymėjimų išdavimo.

SFCL.015.   Prašymų teikimas ir SPL bei atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimas ir pažymėjimų išdavimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)

Kompetentingai institucijai jos nustatyta forma ir būdu pateikiami šie dokumentai:

1.

prašymas:

i)

išduoti SPL ir suteikti atitinkamas kvalifikacijas;

ii)

papildyti SPL suteikiamas teises, išskyrus teises, nurodytas SFCL.115 dalies a punkto 2 ir 3 papunkčiuose, SFCL.155, SFCL.200 ir SFCL.215 dalyse;

iii)

išduoti skrydžio sklandytuvu instruktoriaus (FI(S)) pažymėjimą;

iv)

išduoti, pratęsti arba atnaujinti skrydžio sklandytuvu egzaminuotojo (FE(S)) pažymėjimą;

v)

atlikti SPL ir atitinkamų teisių, kvalifikacijų ir pažymėjimų, išskyrus ii punkte nurodytas teises, pakeitimus ir

2.

skraidymų knygelės atitinkamų įrašų, nurodytų SFCL.115 dalies d punkte, SFCL.155 dalies b punkte, SFCL.200 dalies f punkte ir SFCL.215 dalies d punkte, kopijos, jei jų reikalauja kompetentinga institucija.

b)

Prie a punkte nurodyto prašymo pridedami įrodymai, kad prašymo teikėjas laikosi šiame priede ir Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje) nustatytų atitinkamų reikalavimų.

c)

Kompetentinga institucija licencijoje ar pažymėjime patvirtina kiekvieną licencija, kvalifikacija ar pažymėjimu suteikiamų teisių apribojimą ar papildymą, išskyrus kai siekiama įgyti a punkto 1 papunkčio ii dalyje nurodytas teises.

d)

Asmuo jokiu metu negali turėti daugiau kaip vienos pagal šį priedą išduotos SPL licencijos.

e)

Licencijos turėtojas a punkte nurodytus prašymus teikia valstybės narės, kurioje atitinkamai pagal šį priedą (SFCL dalį) arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) ar Reglamento (ES) 2018/395 III priedą (BFCL dalį) išduota kuri nors jo licencija, paskirtai kompetentingai institucijai.

f)

SPL turėtojas gali teikti prašymą pakeisti kompetentingą instituciją į kitos valstybės narės paskirtą kompetentingą instituciją, tačiau tokiu atveju naujoji kompetentinga institucija turi būti ta pati visoms turimoms licencijoms.

g)

Asmenys teikia prašymą išduoti SPL ir suteikti atitinkamas kvalifikacijas, teises ar išduoti pažymėjimus ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo sėkmingai išlaikyto įgūdžių patikrinimo arba gebėjimų vertinimo egzamino.

SFCL.030.   Praktinių įgūdžių patikrinimas

Kandidatą laikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą rekomenduoja už mokymo kursus, kuriuose tas asmuo dalyvauja, atsakinga ATO arba DTO, kai mokymo kursas yra baigtas. ATO arba DTO egzaminuotojui pateikia mokymo dokumentus.

SFCL.035.   Skrydžio laiko įskaitymas

Į bendrą skrydžio laiką, kurį reikia būti išskraidžius norint gauti licenciją, teisę, kvalifikaciją ar pažymėjimą, įskaitomas visas prašymo išduoti SPL arba suteikti atitinkamą teisę, kvalifikaciją ar išduoti pažymėjimą teikėjo skrydžio sklandytuvu – savarankiško skrydžio, skrydžio su instruktoriumi arba skrydžio vykdydant įgulos vado pareigas – laikas.

SFCL.045.   Įpareigojimas turėti ir pateikti dokumentus

a)

Naudodamiesi SPL licencija suteikiamomis teisėmis, SPL turėtojai turi turėti visus šiuos dokumentus:

1.

galiojančią SPL;

2.

galiojantį sveikatos pažymėjimą;

3.

asmens tapatybės dokumentą su savo nuotrauka;

4.

skraidymų knygelę, kurioje pateiktų duomenų turi pakakti atitikčiai šio priedo reikalavimams įrodyti.

b)

Vykdydami savarankiškus maršrutinius skrydžius pilotai mokiniai turi turėti:

1.

a punkto 2 ir 3 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

2.

pagal SFCL.125 dalies a punktą reikalaujamo leidimo įrodymus.

c)

Kompetentingos institucijos įgaliotam atstovui paprašius, SPL turėtojas arba pilotas mokinys nepagrįstai nedelsdamas pateikia patikrinti a punkte nurodytus dokumentus.

d)

Nukrypstant nuo a ir b punktų, juose nurodytus dokumentus galima saugoti aerodrome arba skrydžių aikštelėje, jei jie susiję su skrydžiais, kurie vykdomi:

1.

tokiu atstumu, kad būtų matomas aerodromas ar skrydžių aikštelė, arba

2.

kompetentingos institucijos nustatytu atstumu nuo aerodromo arba skrydžių aikštelės.

SFCL.050.   Skrydžio laiko registravimas

SPL turėtojai ir pilotai mokiniai kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu patikimai registruoja išsamią informaciją apie visus savo atliktus skrydžius.

SFCL.065.   70 metų amžiaus ir vyresnių SPL turėtojų komercinių keleivinių skrydžių sklandytuvais teisių apribojimas

SPL turėtojas, kuriam sukako 70 metų, negali vykdyti sklandytuvo, kuriuo vykdomi komerciniai keleiviniai skrydžiai, piloto funkcijų.

SFCL.070.   Licencijų, teisių, kvalifikacijų ir pažymėjimų apribojimas, galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

a)

Jei SPL turėtojas nesilaiko Reglamento (ES) 2018/1139 IV priede nustatytų esminių reikalavimų arba šio priedo reikalavimų ir šio reglamento II priedo (SAO dalies) reikalavimų arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priedo (MED dalies) reikalavimų, kompetentinga institucija, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priede (ARA dalyje) nustatytų sąlygų ir procedūrų, gali apriboti pagal šį priedą išduotą SPL ir suteiktas atitinkamas teises, kvalifikacijas ir išduotus pažymėjimus, sustabdyti jų galiojimą arba juos panaikinti.

b)

Jei SPL turėtojo licencija, teisė, kvalifikacija arba pažymėjimas apriboti, jų galiojimas sustabdytas arba jie panaikinti, SPL turėtojas nedelsdamas grąžina licenciją arba pažymėjimą kompetentingai institucijai.

SPL SKYRIUS

SKLANDYTUVO PILOTO LICENCIJA (BPL)

SFCL.115.   SPL. Teisės ir sąlygos

a)

Jei SPL turėtojas laikosi SFCL.150 dalies reikalavimų, jam suteikiamos teisės kaip sklandytuvo įgulos vadui:

1.

be atlygio vykdyti nekomercinius skrydžius;

2.

taip pat skraidinti keleivius tik jei jis:

i)

laikosi SFCL.160 dalies e punkto ir

ii)

arba:

A)

po SPL išdavimo kaip sklandytuvo įgulos vadas išskraidė bent 10 valandų skrydžio laiko arba atliko 30 kilimų ir tūpimų ir papildomai vieną mokomąjį skrydį, kurio metu turėtojas turi įrodyti FI(S), kad turi keleiviams skraidinti reikalingus gebėjimus, arba

B)

turi FI(S) pažymėjimą, išduotą pagal FI skyrių;

3.

vykdyti skrydžius, išskyrus nurodytuosius 1 punkte, tik jei:

i)

jam yra sukakę 18 metų;

ii)

po licencijos išdavimo kaip įgulos vadas jis sklandytuvu išskraidė 75 valandas skrydžio laiko arba atliko 200 kilimų ir tūpimų;

b)

Nukrypstant nuo a punkto, SPL turėtojas, kuriam suteiktos instruktoriaus arba egzaminuotojo teisės, gali gauti atlygį už:

1.

SPL skrydžio mokymą;

2.

SPL įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus;

3.

su SPL susijusioms teisėms, kvalifikacijoms ir pažymėjimams gauti rengiamą mokymą, egzaminus ir patikrinimus.

c)

SPL turėtojai naudojasi SPL teisėmis tik jei laikosi taikytinų įgūdžių atnaujinimo reikalavimų ir tik jei galioja jų sveikatos pažymėjimas, atitinkantis teises, kuriomis jie naudojasi.

d)

Informacija apie užbaigtą mokomąjį skrydį, nurodytą a punkto 2 papunkčio ii.A dalyje, įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama už mokomąjį skrydį atsakingo instruktoriaus parašu.

SFCL.120.   SPL. Minimalus amžius

Prašymo išduoti SPL teikėjas turi būti ne jaunesnis nei 16 metų.

SFCL.125.   SPL. Pilotas mokinys

a)

Pilotai mokiniai neskraido savarankiškai, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidžia ir skrydį prižiūri FI(S).

b)

Pilotas mokinys turi būti ne jaunesnis nei 14 metų, kad jam būtų leidžiama vykdyti savarankiškus skrydžius.

SFCL.130.   SPL. Mokymo kursas ir patirties reikalavimai

a)

Prašymo išduoti SPL teikėjas turi baigti ATO arba DTO rengiamą mokymo kursą. Kursas turi būti pritaikytas prašomoms teisėms ir turi apimti:

1.

SFCL.135 dalyje nurodytas teorijos žinias;

2.

bent 15 valandų trukmės skrydžio mokymą sklandytuvais, įskaitant bent:

i)

10 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko, kuris turi apimti atitinkamai iv.A arba v.A dalyje nurodytą skrydžio su instruktoriumi laiką;

ii)

dvi valandas savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko;

iii)

45 kilimus ir tūpimus;

iv)

jei prašoma teisių pilotuoti sklandytuvus (išskyrus TMG) – bent septynias valandas skrydžio mokymo sklandytuvais, išskyrus TMG, ir įskaitant bent:

A)

tris valandas skrydžio su instruktoriumi laiko;

B)

arba

a)

vieną ne trumpesnį kaip 50 km (27 jūrmylių) savarankišką maršrutinį skrydį, arba

b)

vieną ne trumpesnį kaip 100 km (55 jūrmylių) maršrutinį skrydį su instruktoriumi, kuris, nukrypstant nuo 2 papunkčio iv dalies, gali būti vykdomas TMG;

v)

jei prašoma teisių pilotuoti TMG – bent šešias valandas skrydžio mokymo TMG, įskaitant bent:

A)

keturias valandas skrydžio su instruktoriumi laiko;

B)

vieną savarankišką ne trumpesnį kaip 150 km (80 jūrmylių) maršrutinį skrydį TMG, kurio metu kitame nei išvykimo aerodrome bent vieną kartą nutupiama visiškai sustojant.

b)

Prašymo teikėjui, turinčiam kitos kategorijos orlaivio (išskyrus oro balioną) piloto licenciją, įskaitoma 10 % (bet ne daugiau kaip septynios valandos) skrydžių tokiu orlaiviu bendro laiko, išskraidyto vykdant įgulos vado funkcijas. Bet kuriuo atveju įskaitoma patirtis:

1.

neapima patirties, kurios reikalaujama a punkto 2 papunkčio ii dalyje, a punkto 2 papunkčio iv.B dalyje ir a punkto 2 papunkčio v.B dalyje, ir

2.

apima ne daugiau kaip 10 kilimų ir tūpimų, kiek tai susiję su a punkto 2 papunkčio iii dalimi.

SFCL.135.   SPL. Teorijos egzaminai

a)

Teorijos žinios

Prašymo išduoti SPL teikėjas turi įrodyti turįs prašomas teises atitinkančio lygio teorijos žinias, laikydamas šių dalykų egzaminus:

1.

bendrųjų dalykų:

i)

oro teisės;

ii)

žmogaus galimybių;

iii)

meteorologijos;

iv)

ryšių priemonių

2.

specialiųjų dalykų, susijusių su sklandytuvais:

i)

skrydžio principų;

ii)

skrydžio procedūrų;

iii)

skrydžio vykdymo ir planavimo;

iv)

su sklandytuvais susijusių bendrųjų žinių apie orlaivius

v)

navigacijos.

b)

Prašymo teikėjo pareigos

1.

Prašymo teikėjas laiko visą ciklą SPL teorijos egzaminų, už kuriuos atsakinga ta pati valstybės narės kompetentinga institucija.

2.

Prašymo teikėjas laiko teorijos egzaminą tik turėdamas už jo mokymą atsakingos ATO arba DTO rekomendaciją ir deramai išklausęs atitinkamas teorijos mokymo kurso dalis.

3.

ATO arba DTO rekomendacija galioja 12 mėnesių. Jei prašymo teikėjas per šios rekomendacijos galiojimo laiką nebando laikyti bent vieno teorijos egzamino, ATO arba DTO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius, priima sprendimą dėl tolesnio mokymo.

c)

Egzamino išlaikymo kriterijai

1.

Laikoma, kad teorijos egzaminas išlaikytas, jei prašymo teikėjas gauna bent 75 % tam egzaminui nustatytų balų. Neigiami balai neskiriami.

2.

Jei šiame priede nenurodyta kitaip, laikoma, kad prašymo teikėjas sėkmingai išlaikė SPL teorijos egzaminus, jei per 18 mėnesių nuo kalendorinio mėnesio, kurį pirmą kartą bandė laikyti egzaminą, pabaigos jis išlaikė visus būtinus teorijos egzaminus.

3.

Jei prašymo teikėjas neišlaiko vieno iš teorijos egzaminų per keturis bandymus arba neišlaiko visų egzaminų per 2 punkte nurodytą laikotarpį, jis pakartotinai laiko visą ciklą teorijos egzaminų.

4.

Prieš pakartotinai laikydamas teorijos egzaminus prašymo teikėjas toliau mokosi ATO arba DTO. Reikiamo mokymo apimtį ir sritį nustato ATO arba DTO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius.

d)

Galiojimo laikotarpis

Sėkmingo teorijos egzaminų išlaikymo rezultatai galioja 24 mėnesius, skaičiuojant nuo dienos, kai prašymo teikėjas sėkmingai išlaikė teorijos egzaminą pagal c punkto 2 papunktį.

SFCL.140.   SPL. Teorijos žinių įskaitymas

Laikoma, kad prašymo išduoti SPL teikėjas įvykdė teorijos žinių reikalavimus, susijusius su SFCL.135 dalies a punkto 1 papunktyje nurodytais bendraisiais dalykais, jei jis:

a)

turi licenciją, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) ar Reglamento (ES) 2018/395 III priedą (BFCL dalį), arba

b)

išlaikė teorijos egzaminus a punkte nurodytai licencijai gauti, jei tai padaryta per SFCL.135 dalies d punkte nurodytą galiojimo laikotarpį.

SFCL.145.   SPL. Praktinių įgūdžių patikrinimas

a)

Prašymo išduoti SPL teikėjas, laikydamas įgūdžių patikrinimo egzaminą, turi įrodyti gebąs vykdyti sklandytuvų įgulos vado pareigas ir atlikti atitinkamas procedūras ir manevrus taip, kad būtų galima suteikti prašomas teises.

b)

Prašymo teikėjas turi išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą sklandytuvu, išskyrus TMG, arba TMG, priklausomai nuo prašomų teisių, ir jei į mokymą, rengiamą pagal SFCL.130 dalį, įtraukti būtini mokymo elementai, susiję su atitinkamu orlaiviu. Prašymo teikėjas, baigęs mokymo kursą, įskaitant su sklandytuvais ir TMG susijusius reikiamus mokymo elementus, gali išlaikyti 2 įgūdžių patikrinimo egzaminus: vieną sklandytuvu, išskyrus TMG, ir vieną – TMG, kad gautų teises pilotuoti abu orlaivius.

c)

Prieš laikydamas SPL gauti skirtą įgūdžių patikrinimo egzaminą, prašymo teikėjas pirmiausia išlaiko reikalaujamus teorijos egzaminus.

d)

Egzamino išlaikymo kriterijai

1.

Įgūdžių patikrinimo egzaminas suskirstomas į atskiras dalis, atitinkančias visus skrydžio sklandytuvu etapus.

2.

Jei neišlaikomas kuris nors egzamino dalies elementas, laikoma, kad neišlaikyta visa egzamino dalis. Jei prašymo teikėjas neišlaiko tik vienos egzamino dalies, jis perlaiko tik tą dalį. Jei neišlaikoma daugiau kaip viena dalis, prašymo teikėjas turi perlaikyti visą egzaminą.

3.

Jei prašymo teikėjas turi perlaikyti egzaminą pagal 2 punktą ir neišlaiko kurios nors egzamino dalies, įskaitant tas dalis, kurios buvo išlaikytos per pirmesnį bandymą, jis perlaiko visą egzaminą.

e)

Jei prašymo teikėjas per du bandymus neišlaiko visų egzamino dalių, jis turi dalyvauti tolesnio praktinio mokymo kursuose.

SFCL.150.   SPL. Sklandytuvų ir TMG pilotavimo teisės

a)

Jei SFCL.145 dalyje nurodytas įgūdžių patikrinimo egzaminas išlaikytas sklandytuvu, išskyrus TMG, SPL teisėmis galima naudotis tik pilotuojant sklandytuvus, išskyrus TMG.

b)

A punkte nurodytu atveju SPL teisės papildomos teise pilotuoti TMG, jei pateiktas prašymas ir jei pilotas:

1.

ATO arba DTO yra užbaigęs mokymo elementus, nurodytus SFCL.130 dalies a punkto 2 papunkčio v dalyje;

2.