ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 315

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gruodžio 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 ( 1 )

1

 

*

2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Komisijos direktyva 96/60/EB ( 1 )

29

 

*

2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2015, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012 ( 1 )

68

 

*

2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2016, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010 ( 1 )

102

 

*

2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2017, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010 ( 1 )

134

 

*

2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2018, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ( 1 )

155

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2019, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 643/2009 ( 1 )

187

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2020, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 244/2009, (EB) Nr. 245/2009 ir (ES) Nr. 1194/2012 ( 1 )

209

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2021, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009 ( 1 )

241

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2022, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010 ( 1 )

267

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2023, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010 ( 1 )

285

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2024, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai ( 1 )

313

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

5.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 315/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. liepos 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (1), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/1369 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl gaminių grupių, turinčių didelį energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialą, ženklinimo arba skalės keitimo;

(2)

televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos nustatytos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1062/2010 (2);

(3)

taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB (3) 16 straipsnio 1 dalį parengtame Ekologinio projektavimo darbo plane (Komisijos komunikate COM(2016) 773 final (4)) nustatyti ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos 2016–2019 m. darbo prioritetai. Ekologinio projektavimo darbo plane nurodytos su energija susijusių gaminių grupės, laikytinos prioritetinėmis atliekant parengiamuosius tyrimus ir vėliau priimant įgyvendinimo priemonę, taip pat peržiūrint Komisijos reglamentą (EB) Nr. 642/2009 (5) ir Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1062/2010;

(4)

apskaičiuota, kad taikant ekologinio projektavimo darbo plane numatytas priemones būtų galima iki 2030 m. sutaupyti 260 TWh galutinės energijos per metus, o tai prilygsta metinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimui maždaug 100 mln. tonų 2030 m. Viena iš darbo plane išvardytų gaminių grupių – elektroniniai vaizduokliai;

(5)

televizijos aparatai priklauso prie Reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnio 5 dalies b punkte išvardytų gaminių grupių, kurių atžvilgiu Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą, kuriame nustatytų pakeistos A–G klasių skalės etiketę;

(6)

Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1062/2010 reikalaujama, kad Komisija peržiūrėtų reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą;

(7)

Komisija peržiūrėjo Reglamentą (ES) Nr. 1062/2010, kaip reikalaujama to reglamento 7 straipsnyje, ir išnagrinėjo techninius, aplinkosauginius ir ekonominius televizijos aparatų ir kitų elektroninių vaizduoklių, įskaitant monitorius ir informacinius vaizduoklius, aspektus, taip pat tai, kaip naudotojai supranta skirtingus ženklinimo elementus, bei naudotojų elgesį realiomis sąlygomis. Peržiūra atlikta glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos ir trečiųjų valstybių suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis. Peržiūros rezultatai paskelbti viešai ir pristatyti Konsultacijų forumui, įsteigtam pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnį;

(8)

iš peržiūros matyti, kad televizijos aparatams galiojantys reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi monitoriams, nes vaizduoklių ir televizijos aparatų funkcijos sparčiai panašėja. Be to, Komisijos 2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo plane konkrečiai nurodyta, kad į galiojančių televizijos aparatų reglamentų peržiūrą turi būti įtraukti skaitmeniniai informaciniai vaizduokliai. Todėl į šio reglamento taikymo sritį turėtų būti įtraukti elektroniniai vaizduokliai, įskaitant televizorius, monitorius ir skaitmeninius informacinius vaizduoklius;

(9)

2016 m. Sąjungoje televizijos aparatų per metus suvartojamos energijos kiekis sudarė daugiau kaip 3 % Sąjungoje suvartojamos elektros energijos. Numatoma, kad pagal įprastinės veiklos scenarijų televizijos aparatų, monitorių ir skaitmeninių informacinių vaizduoklių suvartojamas energijos kiekis 2030 m. sieks beveik 100 TWh per metus. Šis reglamentas ir gretutinis ekologinio projektavimo reglamentas bendrą energijos suvartojimą iki 2030 m. turėtų sumažinti iki 39 TWh per metus;

(10)

didelės dinaminės srities (HDR) kodavimo funkcija gali lemti skirtingą energijos vartojimą, o tai reiškia, kad tokiai funkcijai energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti nurodomas atskirai;

(11)

elektroninių vaizduoklių, kuriems taikomas šis reglamentas, etiketėje pateikiama informacija turėtų būti nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (6) I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad su energija susijusių gaminių vis dažniau įsigyjama per interneto prieglobos platformas, o ne tiesiogiai tiekėjų ar prekiautojų interneto svetainėse, reikėtų patikslinti, kad internetinės prekybos platformos turėtų būti atsakingos už tiekėjo pateiktos etiketės rodymą šalia kainos. Jos turėtų informuoti prekiautoją apie tą prievolę, tačiau neturėtų būti atsakingos už pateiktos etiketės ir gaminio informacijos lapo tikslumą ar turinį. Tačiau, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB (7) dėl elektroninės komercijos 14 straipsnio 1 dalies b punktą, tokios interneto prieglobos platformos, sužinojusios apie nesilaikymą (pvz., nėra etiketės ar gaminio informacijos lapo, jie neišsamūs arba netikslūs), pavyzdžiui, jei apie tai praneša rinkos priežiūros institucija, nedelsdamos turėtų šią informaciją pašalinti arba atimti galimybę ją pasiekti. Tiekėjui, tiesiogiai parduodančiam gaminius galutiniams naudotojams savo interneto svetainėje, taikomos Reglamento (ES) 2017/1369 5 straipsnyje nurodytos prekiautojų nuotolinės prekybos pareigos;

(13)

Jei pirmasis prekybos mugėse rodomų elektroninių vaizduoklių modelių vienetas jau yra pateiktas rinkai arba teikiamas rinkai tuo metu, kai vyksta prekybos mugė, tie mugėje rodomi gaminiai turėtų būti paženklinti energijos vartojimo efektyvumo etikete;

(14)

siekiant padidinti šio reglamento veiksmingumą, turėtų būti draudžiami gaminiai, kurie bandymo sąlygomis automatiškai pakeičia veikimo savybes, kad būtų deklaruoti geresni parametrai;

(15)

šiame reglamente nustatytas priemones pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnį aptarė Konsultacijų forumas ir valstybių narių ekspertai;

(16)

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi elektroninių vaizduoklių, įskaitant televizijos aparatus, monitorius ir skaitmeninius informacinius vaizduoklius, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

jokiems ne didesnio kaip 100 kvadratinių centimetrų ekrano ploto elektroniniams vaizduokliams;

b)

projektoriams;

c)

daugiafunkcėms vaizdo konferencijų sistemoms;

d)

medicininiams vaizduokliams;

e)

virtualiosios realybės akiniams;

f)

vaizduokliams, integruotiems arba integruotiniems į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES 2 straipsnio 3 punkto a papunktyje ir 4 punkte nurodytus gaminius (8);

g)

elektroniniams vaizduokliams, kurie yra gaminių, kuriems taikomos pagal Direktyvą 2009/125/EB priimtos įgyvendinimo priemonės, komponentai arba sudedamosios dalys;

h)

transliavimo vaizduokliams;

i)

saugumo stebėjimo vaizduokliams;

j)

skaitmeninėms interaktyviosioms lentoms;

k)

skaitmeniniams nuotraukų rėmeliams;

l)

skaitmeniniams informaciniams vaizduokliams, atitinkantiems bet kurį iš šių apibūdinimų:

1)

suprojektuotiems ir pagamintiems kaip vaizduoklio moduliams, integruotiems kaip didesnio vaizduoklio ekrano vaizdo srities daliai, kurie nėra skirti naudoti kaip atskiri įrenginiai;

2)

tiekiamiems atskirame korpuse nuolat naudoti lauke;

3)

tiekiamiems atskirame korpuse, kurių ekrano plotas mažesnis kaip 30 dm2 arba didesnis kaip 130 dm2;

4)

vaizduoklio pikselių tankis yra mažesnis kaip 230 pikselių/cm2 arba didesnis kaip 3 025 pikseliai/cm2;

5)

didžiausias baltasis skaistis vaizduokliui veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena yra ne mažesnis kaip 1 000 cd/m2;

6)

nėra vaizdo signalo įvesties sąsajos ir vaizduoklio tvarkyklės, leidžiančios galios matavimo tikslais teisingai parodyti standartizuotą dinaminio vaizdo bandymo seką;

m)

būsenos vaizduokliams;

n)

valdymo pultams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

elektroninis vaizduoklis – ekranas ir susijusios elektroninės dalys, kurių pagrindinė funkcija yra rodyti vaizdinę informaciją iš laidiniu arba belaidžiu ryšiu prijungtų šaltinių;

2)

televizijos aparatas – elektroninis vaizduoklis, kurio pagrindinė paskirtis yra garso ir vaizdo signalų priėmimas ir vaizdo signalų vaizdavimas ir kurį sudaro elektroninis vaizduoklis ir vienas ar daugiau derintuvų (imtuvų);

3)

derintuvas/imtuvas – elektroninė grandinė, aptinkanti transliuojamą televizijos signalą, pavyzdžiui, antžeminį skaitmeninį arba palydovinį, bet ne transliuojamą individualiai internetu, ir padedanti išrinkti televizijos kanalą iš transliuojamų kanalų grupės;

4)

monitorius, arba kompiuterio monitorius, arba kompiuterio vaizduoklis, – elektroninis vaizduoklis, skirtas vienam asmeniui žiūrėti iš arti, pavyzdžiui, prie stalo;

5)

skaitmeninis nuotraukų rėmelis – elektroninis vaizduoklis, rodantis vien tik nejudamą vaizdinę informaciją;

6)

projektorius – optinis įrenginys, kuriuo apdorojama bet kurio formato analoginio arba skaitmeninio vaizdo informacija ir gautas vaizdas moduliuojamuoju šviesos šaltiniu projektuojamas ant išorinio paviršiaus;

7)

būsenos vaizduoklis – vaizduoklis, rodantis paprastą, bet kintamą informaciją, pavyzdžiui, pasirinktą kanalą, laiką arba energijos suvartojimą. Paprastas šviesos indikatorius nelaikomas būsenos vaizduokliu;

8)

valdymo pultas – elektroninis vaizduoklis, kurio pagrindinė funkcija yra rodyti vaizdus, susijusius su gaminio veikimo būsena; jame gali būti gaminio veikimo valdymo liečiant arba kitomis priemonėmis funkcija. Jis gali būti integruotas į gaminius arba specialiai sukurtas ir parduodamas naudoti tik su gaminiu;

9)

daugiafunkcė vaizdo konferencijų sistema – į vieną korpusą integruota speciali sistema, skirta vaizdo konferencijoms rengti ir bendradarbiauti, kuriai būdingos visos šios savybės:

a)

gamintojo pateiktas įrenginys gali veikti pagal specialų vaizdo konferencijų protokolą ITU-T H.323 arba IETF SIP;

b)

vaizdo kamera (-os), vaizduoklis ir gebėjimas tikruoju laiku apdoroti dvipusio ryšio vaizdą, įskaitant atsparumą paketų praradimui;

c)

garsiakalbis ir gebėjimas naudojant laisvų rankų įrangą tikruoju laiku apdoroti dvipusio ryšio garsą, įskaitant aido panaikinimą;

d)

šifravimo funkcija;

e)

HiNA;

10)

HiNA – didelis tinklinis prieinamumas, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1275/2008 (9) 1 straipsnyje;

11)

transliavimo vaizduoklis – profesinės paskirties elektroninis vaizduoklis, sukurtas ir parduodamas transliuotojams ir vaizdo gamybos studijoms vaizdo turiniui kurti. Tokiam vaizduokliui būdingos šios savybės:

a)

spalvų kalibravimo funkcija;

b)

įėjimo signalo analizės funkcija įėjimo signalui stebėti ir klaidoms aptikti, kaip antai osciloskopinė ir (arba) vektorinė analizė, RGB spalvų lygių reguliavimas, gebėjimas tikrinti tikrosios pikselių skyros vaizdo signalo būklę, pakaitinio eilučių skleidimo veiksena ir ekrano žymeklis;

c)

įdiegta nuoseklioji skaitmeninė sąsaja (SDI) arba vaizdo perdavimo internetu protokolas (VoIP);

d)

neskirtas naudoti viešosiose vietose;

12)

skaitmeninė interaktyvioji lenta – elektroninis vaizduoklis, kuriame rodomą vaizdą gali tiesiogiai veikti naudotojas. Skaitmeninė interaktyvioji lenta visų pirma skirta pristatymams teikti, pamokoms ar bendradarbiauti nuotoliniu būdu, įskaitant garso ir vaizdo signalų perdavimą. Jai būdingos šios savybės:

a)

ji visų pirma yra suprojektuota būti pakabinta, iškelta ant stovo, padėta ant lentynos arba stalo, arba pritvirtinta prie fizinės konstrukcijos, kad ją galėtų matyti daug žmonių;

b)

būtinai turi būti naudojama su specialia programine įranga, kurioje yra turinio ir sąveikos valdymo funkcijos;

c)

integruota į kompiuterį arba suprojektuota specialiai naudoti su kompiuteriu, kuriame veikia b punkte nurodyta programinė įranga;

d)

vaizduoklio ekrano plotas didesnis kaip 40 dm2;

e)

naudotojas gali veikti vaizdą liesdamas pirštu ar rašikliu, arba, pavyzdžiui, rankos gestu arba balsu;

13)

saugumo stebėjimo vaizduoklis – elektroninis vaizduoklis, kuriam būdingos visos šios savybės:

a)

automatinio stebėjimo funkcija, kuria naudojantis į nuotolinį serverį siunčiama bent vienos iš šių rūšių informacija:

maitinimo būsena,

vidaus temperatūra, išmatuota apsaugos nuo perkrovos šilumos jutikliu,

vaizdo signalo šaltinis,

garso signalo šaltinis ir garso būsena (garsumas/begarsė),

modelio ir programinės aparatinės įrangos versija;

b)

naudotojo nustatyti specialūs vaizduoklio konstrukcijos parametrai, dėl kurių jį galima lengviau įtaisyti profesionaliuosiuose korpusuose arba konsolėse;

14)

skaitmeninis informacinis vaizduoklis – elektroninis vaizduoklis, kuris visų pirma skirtas stebėti daugeliui žmonių ne prie stalinio kompiuterio ir ne namų aplinkoje. Tokiam vaizduokliui būdingos šios savybės:

a)

unikalus identifikatorius, kuriuo galima kreiptis į konkretų ekraną;

b)

neleistinos vaizduoklio nustatymų ir rodomo vaizdo prieigos draudimo funkcija;

c)

tinklo jungtis (sudaryta iš fiksuotos laidinės arba belaidės sąsajos), kuria valdoma, stebima arba gaunama individualiais arba grupiniais adresais siunčiama, bet ne transliuojama, informacija, kurią reikia parodyti;

d)

suprojektuotas būti pakabintas, pastatytas ant fizinės konstrukcijos arba prie jos pritvirtintas, kad jį galėtų stebėti daug žmonių, ir neteikiamas rinkai su stovu;

e)

jame nėra integruoto derintuvo transliuojamiems signalams rodyti;

15)

integruotas, turint omeny vaizduoklį, kuris yra kito gaminio dalis kaip funkcinis komponentas, – elektroninis vaizduoklis, kuris negali veikti nepriklausomai nuo gaminio ir kuris, kad vykdytų savo funkcijas, yra nuo jo priklausomas, įskaitant maitinimą;

16)

medicininis vaizduoklis – elektroninis vaizduoklis, kuriam taikoma:

a)

Tarybos direktyva 93/42/EEB (10) dėl medicinos prietaisų arba

b)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 (11) dėl medicinos priemonių, arba

c)

Tarybos direktyva 90/385/EEB (12) dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo, arba

d)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB (13) dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų, arba

e)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/746 (14) dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių;

17)

1 kategorijos monitorius – monitorius, skirtas aukšto lygio techniniam vaizdų kokybės vertinimui pagrindiniais gamybos arba transliavimo darbo eigos, pavyzdžiui, vaizdo gavimo, papildomojo apdorojimo, perdavimo ir saugojimo, etapais;

18)

ekrano plotas – matomas elektroninio vaizduoklio ekrano plotas, apskaičiuojamas didžiausią matomo vaizdo plotį padauginus iš didžiausio matomo vaizdo aukščio išilgai (plokščio arba išgaubto) ekrano paviršiaus;

19)

virtualiosios realybės akiniai – ant galvos uždedamas įtaisas, kuris, kiekvienai akiai rodydamas stereoskopinius vaizdus ir užtikrindamas galvos judesių sekimo funkcijas, naudotojui teikia įtraukiosios virtualiosios realybės pojūtį;

20)

pardavimo vieta – vieta, kurioje elektroniniai vaizduokliai demonstruojami ar siūlomi pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išsimokėtinai.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas elektroninis vaizduoklis būtų pateikiamas su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priede;

b)

gaminio parametrai, nurodomi gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtraukti į gaminių duomenų bazę;

c)

konkrečiu prekiautojo prašymu būtų pateikiamas spausdintas gaminio informacijos lapas;

d)

VI priede nustatytas techninių dokumentų turinys būtų įtrauktas į gaminių duomenų bazę;

e)

visoje tam tikro elektroninio vaizduoklio modelio vaizdinėje reklamoje, įskaitant reklamą internete, pagal VII ir VIII priedus būtų nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

f)

visoje su konkrečiu elektroninio vaizduoklio modeliu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir etiketėje galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

g)

prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno elektroninio vaizduoklio modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priede;

h)

prekiautojams būtų pateikiamas kiekvieno elektroninio vaizduoklio modelio V priede nustatytas elektroninis gaminio informacijos lapas;

i)

be a punkto, etiketė turi būti išspausdinta ant pakuotės arba prie jos priklijuota.

2.   Energijos vartojimo efektyvumo klasė grindžiama energijos vartojimo efektyvumo indeksu, kuris apskaičiuojamas pagal II priedą.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas pardavimo vietoje, įskaitant prekybos muges, esantis elektroninis vaizduoklis būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikta etikete, aiškiai rodoma priekinėje įrenginio pusėje arba ant jos pakabinta, arba taip pateikta, kad būtų aiškiai matoma ir vienareikšmiškai priskiriama konkrečiam modeliui; jeigu pirkėjams matomas elektroninis vaizduoklis laikomas veikiantis įjungties veiksena, pagal 3 straipsnio 1 dalies g punktą rodoma spausdinta etiketė gali būti pakeista ekrane rodoma elektronine etikete;

b)

jei pardavimo vietoje elektroninio vaizduoklio modelis rodomas iš dėžės neišėmus nė vieno vaizduoklio, turi būti matoma ant dėžės išspausdinta arba prie jos pritvirtinta etiketė;

c)

nuotolinės prekybos ar prekybos telefonu atveju pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;

d)

visoje tam tikro elektroninio vaizduoklio modelio vaizdinėje reklamoje, įskaitant reklamą internete, pagal VII priedą būtų nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

e)

visoje su konkrečiu elektroninio vaizduoklio modeliu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma etiketėje nurodyta to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė.

5 straipsnis

Interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjo pareigos

Jei prieglobos paslaugų teikėjas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia parduoti elektroninius vaizduoklius savo interneto svetainėje, jis užtikrina galimybę rodyti prekiautojo pateiktą elektroninę etiketę ir elektroninį gaminio informacijos lapą, naudodamas rodymo mechanizmą pagal VIII priedo nuostatas, ir informuoja prekiautoją apie prievolę juos rodyti.

6 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus ir kurie nustatyti IV priede.

7 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Reglamento (ES) 2017/1369 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko šio reglamento IX priede nustatytą patikros procedūrą.

8 straipsnis

Peržiūra

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, iki 2022 m. gruodžio 25 d. peržiūri šį reglamentą ir vertinimo rezultatus ir, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą pateikia Konsultacijų forumui.

Atliekant peržiūrą visų pirma vertinama:

a)

ar (vis dar) tinkama išskirti energijos kategorijas pagal SDR ir HDR;

b)

IX priede nustatytos leidžiamosios patikros nuokrypos;

c)

ar į taikymo sritį reikėtų įtraukti kitus elektroninius vaizduoklius;

d)

ar tinkama didesniems ir mažesniems gaminiams taikomų reikalavimų griežtumo pusiausvyra;

e)

ar įmanoma nustatyti tinkamus pranešimo apie energijos suvartojimą būdus;

f)

galimybė siekti žiedinės ekonomikos tikslų.

Be to, Komisija peržiūri etiketę, kad pakeistų jos skalę, kai bus įvykdyti atitinkami Reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnio reikalavimai.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 panaikinamas 2021 m. kovo 1 d.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1062/2010 3 straipsnio 1 dalies b punktą reikalaujama gaminio vardinių parametrų lentelė gali būti pateikiama ne spausdintine forma kartu su gaminiu, o gaminių duomenų bazėje. Tokiu atveju tiekėjas užtikrina, kad, to konkrečiai paprašius prekiautojui, gaminio informacijos lapas būtų pateikiamas spausdintine forma.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d. Tačiau 3 straipsnio 1 dalies a punktas taikomas nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 198, 2017 7 28, p. 1.

(2)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 64).

(3)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).

(4)  Komisijos komunikatas „2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planas“, COM(2016) 773 final, 2016 11 30.

(5)  2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 42).

(6)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(7)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

(8)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38).

(9)  2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi budėjimo režimu, išjungties režimu ir tinkliniu budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai dėl elektros energijos sunaudojimo (OL L 339, 2008 12 18, p. 45).

(10)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).

(11)  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1).

(12)  1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo (OL L 189, 1990 7 20, p. 17).

(13)  1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (OL L 331, 1998 12 7, p. 1).

(14)  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (OL L 117, 2017 5 5, p. 176).


I PRIEDAS

Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – elektroninio vaizduoklio santykinio energijos vartojimo efektyvumo indeksas, nustatytas II priedo B punkte;

2)

didelė dinaminė sritis (HDR) – elektroninio vaizduoklio rodomo vaizdo kontrasto didinimo naudojant vaizdo medžiagos kūrimo metu sugeneruotus metaduomenis, kuriuos vaizduoklio valdymo grandynas interpretuoja, kad sukurtų žmogaus akiai tikroviškesnį nei su HDR nesuderinamų vaizduoklių kontrastą ir spalvas, metodas;

3)

kontrastas – didžiausio vaizdo skaisčio ir juodžio skirtumas;

4)

skaistis – iš ploto vieneto tam tikra kryptimi sklindančios šviesos stiprio fotometrinis matas, išreikštas kandelomis į kvadratinį metrą (cd/m2). Dažnai elektroninio vaizduoklio skaisčiui subjektyviai apibrėžti vartojama sąvoka „ryškumas (skaistis)“;

5)

automatinis skaisčio reguliavimas – automatinis mechanizmas, kuris, kai įjungtas, elektroninio vaizduoklio skaistį reguliuoja priklausomai nuo aplinkos apšvietimo lygio vaizduoklio priekyje;

6)

numatytasis (-oji), kai daroma nuoroda į konkrečią savybę arba nuostatį, – gamykloje nustatytos konkrečios savybės, prieinamos naudotojui gaminį naudojant pirmą kartą arba, jei gaminyje leidžiama, atlikus gamyklinių nuostačių atkūrimo veiksmą, vertė;

7)

pikselis (vaizdo elementas) – mažiausias vaizdo elementas, kurį galima atskirti nuo gretimų elementų;

8)

įjungties veiksena arba aktyvioji veiksena – būsena, kai prie energijos šaltinio prijungtas elektroninis vaizduoklis yra aktyvintas ir vykdo vieną arba kelias vaizdavimo funkcijas;

9)

rekomenduojamųjų parinkčių meniu – specialusis meniu, parodomas elektroniniam vaizduokliui pradėjus veikti pirmą kartą arba atkūrus gamyklinius nuostačius ir siūlantis pasirinkti tiekėjo iš anksto numatytus vaizduoklio nuostačius;

10)

įprasta konfigūracija – tiekėjo galutiniam naudotojui pradinio nustatymo meniu rekomenduojami vaizduoklio nuostačiai arba numatomam gaminio naudojimui užtikrinti taikomi gamykliniai elektroninio vaizduoklio nuostačiai. Ji galutiniam naudotojui turi užtikrinti optimalią kokybę numatytoje aplinkoje ir numatytai naudojimo paskirčiai. Išjungties, budėjimo, tinklinės budėjimo ir įjungties veiksenų vertės matuojamos įprastos konfigūracijos sąlygomis;

11)

skaisčiausia įjungties veiksenos konfigūracija – tiekėjo iš anksto nustatyta elektroninio vaizduoklio konfigūracija, kuria elektroninis vaizduoklis didžiausiu išmatuotu skaisčiu rodo priimtinos kokybės vaizdą.

12)

parduotuvės konfigūracija – konfigūracija, naudojama specialiai elektroniniam vaizduokliui demonstruoti, pavyzdžiui, ryškiai apšviestomis (pardavimo vietos) sąlygomis, be automatinio išjungimo funkcijos, kuri vaizduoklį išjungia, kai neaptinkama naudotojo veiksmų arba jo buvimo;

13)

buvimo patalpoje jutiklis, arba gestų jutiklis, – judesius erdvėje aplink gaminį stebintis ir į juos reaguojantis jutiklis, kurio signalu gali būti suaktyvintas perjungimas į įjungties veikseną. Jei tam tikrą nustatytą laiką neaptinkama jokio judesio, įrenginys gali būti perjungtas į budėjimo veikseną arba į tinklinę budėjimo veikseną;

14)

išjungties veiksena – būsena, kai elektroninis vaizduoklis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tačiau neatlieka jokios funkcijos; išjungties veiksena taip pat laikoma:

1)

būsena, kai išjungties veiksena tik parodoma;

2)

būsena, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES (1);

15)

budėjimo veiksena – būsena, kai elektroninis vaizduoklis yra prijungtas prie tinklo arba nuolatinės srovės energijos šaltinio, tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš to šaltinio ir atlieka tik toliau išvardytas neribotos trukmės funkcijas:

pakartotinio aktyvinimo funkciją arba pakartotinio aktyvinimo funkciją ir tik įjungtos pakartotinio aktyvinimo funkcijos rodymą ir (arba)

informacijos arba būsenos rodymą;

16)

veikimo aktyvinimo funkcija – funkcija, kuri per nuotolinį jungiklį, nuotolinio valdymo pultą, vidinį jutiklį, laikmatį arba, tinklinio budėjimo veiksena veikiančio tinklinio vaizduoklio atveju, ryšio tinklą perjungia iš budėjimo veiksenos arba tinklinės budėjimo veiksenos į kitą papildomų funkcijų turinčią veikseną, išskyrus išjungties veikseną;

17)

rodinio mechanizmas – ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus, arba kita vaizdo technologija, naudojami interneto turiniui naudotojams rodyti;

18)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spustelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

19)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis ekranas, pavyzdžiui, planšetinio kompiuterio, kišeninio kompiuterio arba išmaniojo telefono ekranas;

20)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės;

21)

išorinis maitinimo šaltinis – įtaisas, apibrėžtas Komisijos reglamente (ES) 2019/1782 (2);

22)

standartizuotas išorinis maitinimo šaltinis – išorinis maitinimo šaltinis, skirtas tiekti energiją įvairiems įtaisams ir atitinkantis tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytą standartą;

23)

greitojo atsako (QR) kodas – gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamas brūkšninis kodas, susietas su modelio informacija gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje;

24)

ryšio tinklas – ryšių infrastruktūra, kuriai būdinga ryšio linijų topologija ir architektūra, įskaitant fizinius komponentus, organizacinius principus, ryšio procedūras ir formatus (protokolus);

25)

tinklo sąsaja (arba tinklo prievadas) – laidinė arba belaidė fizinė sąsaja, teikianti tinklo jungtį, per kurią galima nuotoliniu būdu aktyvinti elektroninio vaizduoklio funkcijas ir gauti arba siųsti duomenis. Duomenų, pavyzdžiui, vaizdo ir garso signalų, kurie negaunami iš tinklo šaltinio ir kuriems tinklo adresas nenaudojamas, įvedimo sąsajos nelaikomos tinklo sąsaja;

26)

tinklinis prieinamumas – elektroninio vaizduoklio gebėjimas aktyvinti funkcijas, kai per tinklo sąsają jis aptinka nuotolinį akstiną;

27)

tinklinis vaizduoklis – elektroninis vaizduoklis, kurį galima prijungti prie ryšio tinklo per vieną iš tinklo sąsajų, jei jos įjungtos;

28)

tinklinė budėjimo veiksena – būsena, kurios būdamas elektroninis vaizduoklis gali būti aktyvinamas nuotoliniu akstinu per tinklo sąsają ir tęsti anksčiau vykdytą funkciją.


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).

(2)  2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1782, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009 (OL L 272, 2019 10 25, p. 95).


II PRIEDAS

A.   Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Elektroninio vaizduoklio energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo energijos vartojimo efektyvumo indeksą (toliau – EEIlabel ), kaip nurodyta 1 lentelėje. Elektroninio vaizduoklio EEIlabel nustatomas pagal šio priedo B dalį.

1 pav.

Elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIlabel )

A

EEIlabel < 0,30

B

0,30 ≤ EEIlabel < 0,40

C

0,40 ≤ EEIlabel < 0,50

D

0,50 ≤ EEIlabel < 0,60

E

0,60 ≤ EEIlabel < 0,75

F

0,75 ≤ EEIlabel < 0,90

G

0,90 ≤ EEIlabel

B.   Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIlabel )

Elektroninio vaizduoklio energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIlabel ) apskaičiuojamas pagal šią lygtį:

Formula

čia:

A – ekrano plotas kvadratiniais decimetrais, dm2;

Pmeasured – įjungties veiksena veikiančio įprastinės konfigūracijos vaizduoklio, kurio nuostačiai nustatyti 2 lentelėje, išmatuotoji galia vatais;

corrl – nustatytas pataisos koeficientas, kaip nurodyta 3 lentelėje.

2 pav

Pmeasured matavimas

Dinaminės srities lygis

Pmeasured

Standartinė dinaminė sritis (SDR): PmeasuredSDR

Įjungties veiksenos galios poreikis vatais (W), išmatuotas rodant standartizuotas dinaminio transliavimo judančių vaizdų turinio bandymo sekas. Jeigu pagal šio priedo C dalį taikomi priedai, jie iš Pmeasured turėtų būti atimti.

Didelė dinaminė sritis (HDR)

PmeasuredHDR

Įjungties veiksenos galios poreikis vatais (W), išmatuotas kaip ir PmeasuredSDR atveju, bet su HDR funkcija, aktyvinta standartizuotų HDR bandymo sekų metaduomenimis. Jeigu pagal šio priedo C dalį taikomi priedai, jie iš Pmeasured turėtų būti atimti.


3 pav

corrl vertė

Elektroninio vaizduoklio tipas

corrl vertė

Televizorius

0,0

Monitorius

0,0

Skaitmeninis informacinis vaizduoklis

0,00062 *(lum - 500)*A

čia „lum“ – skaisčiausios įjungties veiksenos elektroninio vaizduoklio konfigūracijos didžiausias baltasis skaistis, cd/m2, ir A – ekrano plotas, dm2

C.    EEIlabel apskaičiuoti taikomi priedai ir pataisos

Elektroniniams vaizduokliams su automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija Pmeasured vertė gali būti 10 % sumažinta, jei jie atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)

įprastos konfigūracijos elektroninio vaizduoklio automatinio skaisčio reguliavimo funkcija yra įjungta ir išlieka visose kitose galutiniam naudotojui prieinamose standartinės dinaminės srities (SDR) konfigūracijose;

b)

Pmeasured vertė esant įprastai konfigūracijai matuojama automatinio skaisčio reguliavimo funkciją išjungus, o jei automatinio skaisčio reguliavimo funkcijos išjungti neįmanoma, esant 100 liuksų aplinkos apšviestumui, išmatuotam prie automatinio skaisčio reguliavimo jutiklio;

c)

jei taikoma, Pmeasured vertė, kai automatinio skaisčio reguliavimo funkcija išjungta, turi būti ne mažesnė kaip įjungties veiksena, kai automatinio skaisčio reguliavimo funkcija įjungta, išmatuota galia, esant 100 liuksų aplinkos apšviestumui, išmatuotam prie automatinio skaisčio reguliavimo jutiklio;

d)

kai automatinio skaisčio reguliavimo funkcija įjungta, įjungties veiksena išmatuota galia turi sumažėti bent 20 %, kai prie automatinio skaisčio reguliavimo jutiklio matuojamas aplinkos apšviestumas sumažinamas nuo 100 liuksų iki 12 liuksų;

e)

automatinis vaizduoklio ekrano skaisčio reguliavimas atitinka visas toliau išvardytas charakteristikas keičiantis prie automatinio skaisčio reguliavimo jutiklio matuojamo aplinkos apšviestumo sąlygoms:

išmatuotas 60 liuksų ekrano skaistis yra 65–95 % ekrano skaisčio, išmatuoto esant 100 liuksų,

esant 35 liuksų apšviestumui išmatuotas ekrano skaistis yra 50–80 % ekrano skaisčio, išmatuoto esant 100 liuksų,

išmatuotas 12 liuksų ekrano skaistis yra 35–70 % ekrano skaisčio, išmatuoto esant 100 liuksų.


III PRIEDAS

Elektroninių vaizduoklių etiketė

1.   ETIKETĖ

Image 1

Elektroninių vaizduoklių etiketėje pateikiama informacija:

I.

QR kodas;

II.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III.

tiekėjo modelio žymuo;

IV.

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V.

pagal II priedo B punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė, kai naudojama PmeasuredSDR vertė;

VI.

rodant SDR turinį įjungties veiksena per 1 000 h suvartojamos energijos kiekis kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VII.

pagal II priedo B punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė, kai naudojama PmeasuredHDR vertė;

VIII.

rodant HDR turinį įjungties veiksena per 1 000 h suvartojamos energijos kiekis kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

IX.

matomoji ekrano įstrižainė centimetrais ir coliais bei horizontalioji ir vertikalioji skyra pikseliais;

X.

šio reglamento numeris, t. y. „2019/2013“.

2.   ETIKETĖS FORMA

Image 2

Reikalavimai:

a)

etiketė turi būti bent 96 mm pločio ir 192 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek turi atitikti pirmiau nustatytas proporcijas. Elektroninių vaizduoklių, kurių matomo ekrano ploto įstrižainė mažesnė kaip 127 cm (50 colių), etiketė gali būti sumažinta, bet ne mažiau kaip iki 60 % jos normalaus dydžio; tačiau jos turinys vis tiek turi atitikti pirmiau nurodytas proporcijas, o QR kodą turi būti galima nuskenuoti įprastai prieinamu QR skaitytuvu, pvz., integruotu į išmanųjį telefoną;

b)

etiketės fonas turi būti 100 % baltos spalvos;

c)

naudojami šriftai – „Verdana“ ir „Calibri“;

d)

etiketės elementų matmenys ir specifikacijos turi būti tokie, kaip nurodyta etiketės formoje;

e)

naudojamas CMYK spalvų – žydros, purpurinės, geltonos ir juodos – modelis, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 0, 70, 100, 0: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

f)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą pirmiau pateiktame paveikslėlyje):

Image 3

ES logotipo spalva turi būti:

fono: 100,80,0,0,

žvaigždžių: 0,0,100,0;

Image 4

energijos logotipo spalva turi būti: 100,80,0,0;

Image 5

QR kodas turi būti 100 % juodos spalvos;

Image 6

tiekėjo pavadinimas nurodomas 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu;

Image 7

modelio žymuo turi būti 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio „Verdana“ šriftu;

Image 8

A–G skalė turi būti tokia:

energijos vartojimo efektyvumo skalės raidės turi būti 100 % baltos spalvos 19 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu; raidės turi būti vertikaliai centruotos 4,5 mm atstumu nuo rodyklių kairiojo galo,

A–G klasių skalės rodyklių spalvos turi būti:

A klasė: 100,0,100,0;

B klasė: 70,0,100,0;

C klasė: 30,0,100,0;

D klasė: 0,0,100,0;

E klasė: 0,30,100,0;

F klasė: 0,70,100,0;

G klasė: 0,100,100,0;

Image 9

vidinių skirtukų linijos storis turi būti 0,5 pt, spalva – 100 % juoda;

Image 10

energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 100 % baltos spalvos 33 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu. Energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklė ir atitinkama A–G skalės rodyklė turi būti išdėstytos taip, kad jų smaigaliai būtų sulygiuoti. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti 100 % juodos spalvos rodyklės stačiakampės dalies viduryje;

Image 11

metinio suvartojamos energijos kiekio SDR veiksena vertė turi būti nurodyta 28 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu; „kWh/1 000h“ turi būti 16 pt dydžio „Verdana“ šriftu. Tekstas turi būti centruotas ir 100 % juodos spalvos;

Image 12

HDR ir ekrano piktogramos turi būti 100 % juodos spalvos ir kaip nurodyta etiketės formoje; tekstas (skaičiai ir vienetai) turi būti 100 % juodos spalvos ir kaip nurodyta toliau:

energijos vartojimo efektyvumo klasių raidės (A–G) virš HDR piktogramos turi būti centruotos: taikomos efektyvumo klasės raidė turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o kitos raidės – 10 pt dydžio „Verdana“ šriftu; suvartojamos energijos kiekio veikiant HDR veiksena vertė po HDR piktograma turi būti centruota ir 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o „kWh/1 000h“ – 10 pt dydžio „Verdana“ šriftu,

ekrano piktogramos tekstas turi būti 9 pt dydžio „Verdana“ šriftu ir pateiktas kaip etiketės formoje;

Image 13

reglamento numeris turi būti 100 % juodos spalvos 6 pt dydžio „Verdana“ šriftu.


IV PRIEDAS

Matavimo metodai ir skaičiavimai

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie turi atitikti šiame priede išdėstytas nuostatas.

Matavimai ir skaičiavimai atitinka šiame priede nustatytas technines apibrėžtis, sąlygas, lygtis ir parametrus. Jei elektroninis vaizduoklis gali veikti ir 2D, ir 3D veiksena, jis bandomas veikiantis 2D veiksena.

Jei elektroninis vaizduoklis yra padalytas į dvi arba daugiau fiziškai atskirų dalių, tačiau rinkai pateikiamas vienoje pakuotėje, tikrinant atitiktį šio priedo reikalavimams laikoma, kad jis yra pavienis elektroninis vaizduoklis. Jei keli elektroniniai vaizduokliai, kurie gali būti pateikti rinkai atskirai, yra sujungti į vieną sistemą, atskiri elektroniniai vaizduokliai laikomi pavieniais vaizduokliais.

1.   ĮJUNGTIES VEIKSENOS GALIOS POREIKIO MATAVIMAS

Matuojant įjungties veiksenos galios poreikį turi būti tenkinamos visos šios bendrosios sąlygos:

a)

atliekami įprastos konfigūracijos elektroninio vaizduoklio matavimai;

b)

matuojama esant 23 °C +/– 5 °C aplinkos temperatūrai;

c)

matavimai atliekami naudojant dinaminio transliavimo vaizdo signalo, atitinkančio elektroniniams vaizduokliams įprastą standartinės dinaminės srities (SDR) transliuojamą turinį, bandymų ciklus. Atliekant matavimus, kai HDR funkcija įjungta, elektroninis vaizduoklis turi automatiškai ir teisingai reaguoti į bandymo ciklo HDR metaduomenis. Matuojama vidutinė galia, vartojama 10 minučių iš eilės;

d)

matavimai atliekami, kai elektroninis vaizduoklis ne trumpiau kaip valandą buvo išjungties veiksenos, o jei išjungties veiksenos nėra, budėjimo veiksenos, ir iškart po to ne trumpiau kaip valandą veikė įjungties veiksena, ir baigiami praėjus ne daugiau kaip trims valandoms nuo momento, kai elektroninis vaizduoklis pradėjo veikti įjungties veiksena. Atitinkamas vaizdo signalas turi būti rodomas visą laiką, kol vaizduoklis veikia įjungties veiksena. Jei yra žinoma, kad elektroninio vaizduoklio būklė nusistovi per vieną valandą, minėtą trukmę galima sutrumpinti, jei galima įrodyti, kad matavimo duomenys nuo duomenų, kurie būtų gauti taikant pirmiau nurodytą trukmę, skiriasi ne daugiau kaip 2 %;

e)

jei yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija, matavimai atliekami funkciją išjungus. Jei automatinio skaisčio reguliavimo funkcijos išjungti negalima, matavimai atliekami esant 100 liuksų aplinkos apšviestumui, matuojamam prie automatinio skaisčio reguliavimo jutiklio.

2.   DIDŽIAUSIO BALTOJO SKAISČIO MATAVIMAI

Didžiausio baltojo skaisčio matavimai atliekami:

a)

skaisčio matuokliu, matuojančiu ekrano dalį, kurioje rodomas visiškai (100 %) baltas vaizdas iš viso ekrano tikrinamosios lentelės, neviršijantis vidutinio vaizdo skaisčio, kurį pasiekus ribojamas energijos suvartojimas arba reiškiasi kitoks netolygumas;

b)

netrikdant skaisčio matuokliu matuojamo taško elektroniniame vaizduoklyje, kol keičiama konfigūracija iš įprastos į skaisčiausios įjungties veiksenos konfigūraciją.


V PRIEDAS

Gaminio informacijos lapas

Pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą tiekėjas į gaminių duomenų bazę įrašo 4 lentelėje nurodytą informaciją.

Gaminio naudojimo vadove ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente turi būti aiškiai nurodyta sąsaja su modelio informacija gaminių duomenų bazėje, nurodant arba žmogaus skaitomą universalųjį ištekliaus adresą (URL), arba QR kodą, arba gaminio registracijos numerį.

4 pav

Gaminio informacijos lape pateikiama informacija, eiliškumas ir forma

 

Informacija

Vertė ir tikslumas

Vienetas

Pastabos

1.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

TEKSTAS

 

 

2.

Tiekėjo modelio žymuo

TEKSTAS

 

 

3.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

4.

Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena

X,X

W

Suapvalintas iki dešimtųjų, jei galios poreikis mažesnis kaip 100 W, arba iki sveikojo skaičiaus, jei galios poreikis didesnis kaip 100 W.

5.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] arba netaik.

 

Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo. Jei HDR veiksena neįdiegta, nustatoma vertė „netaikoma“.

6.

Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena

X,X

W

Suapvalintas iki dešimtųjų, jei galios poreikis mažesnis kaip 100 W, arba iki sveikojo skaičiaus, jei galios poreikis didesnis kaip 100 W (jei netaikoma, nurodomas 0 (nulis)).

7.

Išjungties veiksenos galios poreikis

X,X

W

 

8.

Budėjimo veiksenos galios poreikis

X,X

W

 

9.

Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis

X,X

W

 

10.

Elektroninio vaizduoklio kategorija

[televizorius/monitorius/informacinis vaizduoklis/kita]

 

Pasirinkti vieną.

11.

Dydžio santykis

X

:

Y

sveikasis skaičius

Pvz., 16:9, 21:9 ir kt.

12.

Ekrano skyra (pikseliais)

X

x

Y

pikseliai

Pikselių skaičius horizontalia ir vertikalia kryptimis

13.

Ekrano įstrižainė

X,X

cm

Centimetrais pagal Tarptautinę vienetų sistemą (SI), suapvalinamas iki dešimtųjų.

14.

Ekrano įstrižainė

X

coliai

Neprivaloma, coliais suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

15.

Matomas ekrano plotas

X,X

cm2

Apvalinama iki dešimtųjų

16.

Naudojama ekrano technologija

TEKSTAS

 

Pvz., LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD, kt.

17.

Yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija

[TAIP/NE]

 

Turi būti aktyvinta kaip numatytoji (jei TAIP).

18.

Yra balso atpažinimo jutiklis

[TAIP/NE]

 

 

19.

Yra buvimo patalpoje jutiklis

[TAIP/NE]

 

Turi būti aktyvinta kaip numatytoji (jei TAIP).

20.

Vaizdo atnaujinimo dažnis

X

Hz

 

21.

Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (iki):

MMMM MM DD

Data

Pagal Komisijos reglamento (ES) 2019/2021 (1) II E priedo 1 punktą.

22.

Minimalus garantuotas galimybės gauti atsarginių dalių laikotarpis (iki):

GG MM AAAA

Data

Pagal Reglamento (ES) 2019/2021 II D priedo 5 punktą.

23.

Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis (iki):

GG MM AAAA

Data

 

24.

Maitinimo šaltinio tipas

Vidinis/išorinis/standartizuotas išorinis

 

Pasirinkti vieną.

i

Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę)

Standartinis pavadinimas

TEKSTAS

 

 

 

Įėjimo įtampa

X

V

 

Išėjimo įtampa

X

V

 

ii

Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę)

Standartinis pavadinimas

TEKSTAS

 

Privaloma tik jei dėžėje išorinio maitinimo šaltinio nepateikiama, kitaip neprivaloma

 

 

Reikiama išėjimo įtampa

X,X

V

Privaloma tik jei dėžėje išorinio maitinimo šaltinio nepateikiama, kitaip neprivaloma

 

 

Reikiama tiekiama srovė

X,X

A

Privaloma tik jei dėžėje išorinio maitinimo šaltinio nepateikiama, kitaip neprivaloma

 

 

Reikiamas srovės dažnis

X

Hz

Privaloma tik jei dėžėje išorinio maitinimo šaltinio nepateikiama, kitaip neprivaloma


(1)  2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2021, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 642/2009 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 241).


VI PRIEDAS

Techniniai dokumentai

Į 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus techninius dokumentus įtraukiami šie elementai:

1)

identifikavimo duomenys (bendras modelio aprašymas):

a)

prekės ženklas ir modelio žymuo;

b)

tiekėjo pavadinimas, adresas, registruotas prekės pavadinimas;

2)

nuorodos į taikomus darniuosius standartus, kitus matavimo standartus ir specifikacijas, naudotas vertinant techninius parametrus ir atliekant skaičiavimus;

3)

konkrečios atsargumo priemonės, kurių turi būti imamasi surenkant, montuojant ar bandant modelį;

4)

visų lygiaverčių modelių sąrašas su modelių žymenimis;

5)

išmatuoti modelio techniniai parametrai ir su išmatuotais parametrais atlikti skaičiavimai, kaip nurodyta 5 lentelėje;

5 pav

Išmatuoti techniniai parametrai

 

 

Vertė ir tikslumas

Vienetas

Pastabos

 

Bendrieji

 

 

 

1.

Aplinkos temperatūra

XX,XX

°C

 

2.

Bandymo įtampa

X

V

 

3.

Dažnis

X,X

Hz

 

4.

elektros energijos tiekimo sistemos visuminis netiesinis iškreipis,

X

%

 

 

Įjungties veiksenos

 

 

 

5.

Skaisčiausios įjungties veiksenos konfigūracijos didžiausias baltasis skaistis

X

cd/m2

 

6.

Įprastinės konfigūracijos didžiausias baltasis skaistis

X

cd/m2

 

7.

Didžiausio baltojo skaisčio santykis (apskaičiuotas)

X,X

%

6 eilutės vertė, padalyta iš 5 eilutės vertės ir padauginta iš 100

 

APD funkcijos

 

 

 

8.

Įjungties veiksenos trukmė, kol elektroninis vaizduoklis savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties ir (arba) budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų.

mm:ss

 

 

 

Televizijos aparatų: išmatuota laiko vertė, kol televizijos aparatas nuo paskutinio naudotojo veiksmo savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties ir (arba) budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų.

mm:ss

 

 

 

Televizijos aparatų su įrengtu buvimo patalpoje jutikliu: išmatuota laiko vertė, kol, neaptikus naudotojo buvimo, televizijos aparatas savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties ir (arba) budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų.

mm:ss

 

 

 

Kitų elektroninių vaizduoklių, išskyrus televizijos aparatus ir transliavimo vaizduoklius: išmatuota laiko vertė, kol, neaptikus jokios įvesties, elektroninis vaizduoklis savaime persijungia į budėjimo arba išjungties veikseną arba kitą būseną, kuri neviršija išjungties ir (arba) budėjimo veiksenoms taikomų vartojamosios galios reikalavimų.

mm:ss

 

 

 

Automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcijos

 

 

Jei yra ir aktyvinta pagal numatytąją nuostatą (kaip nurodyta V priedo 4 lentelėje)

9.

Elektroninio vaizduoklio įjungties veiksenos vidutinis galios poreikis, kai aplinkos apšviestumas ties elektroninio vaizduoklio automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu yra 100 ir 12 liuksų.

X,X

W

 

10

Galios sumažėjimas (proc.) dėl automatinio skaisčio reguliavimo funkcijos veikimo, aplinkos apšviestumui sumažėjus nuo 100 iki 12 liuksų.

X,X

%

 

11

Didžiausias baltasis vaizduoklio skaistis kiekviena iš toliau nurodytų aplinkos apšviestumo verčių, išmatuotų ties elektroninio vaizduoklio automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu: 100 liuksų, 60 liuksų, 35 liuksai ir 12 liuksų.

x

cd/m2

 

 

Įjungties veiksena išmatuota galia ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu esant 100 liuksų aplinkos apšviestumui

X,X

W

 

 

Įjungties veiksena išmatuota galia ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu esant 12 liuksų aplinkos apšviestumui

X,X

W

 

 

Išmatuotas ekrano skaistis ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu esant 60 liuksų aplinkos apšviestumui

X

cd/m2

 

 

Išmatuotas ekrano skaistis ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu esant 35 liuksų aplinkos apšviestumui

X

cd/m2

 

 

Išmatuotas ekrano skaistis ties automatinio skaisčio reguliavimo jutikliu esant 12 liuksų aplinkos apšviestumui

X

cd/m2

 

6)

papildomi informacijos teikimo reikalavimai:

a)

bandymui naudojamų bandymo garso ir vaizdo signalų įėjimo lizdas;

b)

elektriniam bandymui naudojamos matavimo aparatūros, jos parengimo darbui ir naudojamų grandinių informacija ir dokumentai;

c)

visos kitos b punkte neaprašytos ar nenustatytos bandymo sąlygos;

d)

įjungties veiksenos:

i)

dinaminio transliavimo turinio vaizdo signalo, kuris paprastai atitinka tipinį transliuojamų televizijos programų turinį, charakteristikos; naudojant HDR dinaminio transliavimo turinio vaizdo signalą to signalo HDR metaduomenys turi automatiškai perjungti vaizduoklį į HDR veikseną;

ii)

veiksmų seka, kurią atlikus pasiekiama pastovaus galios poreikio būsena, ir

iii)

vaizdo nuostačiai, naudojami matuojant didžiausią baltąjį skaistį, ir matavimui naudojama vaizdo signalo tikrinamoji lentelė;

e)

budėjimo ir išjungties veiksenos:

i)

naudotas matavimo metodas;

ii)

aprašymas, kaip buvo pasirinkta arba užprogramuota veiksena, įskaitant visas patobulintąsias veikimo aktyvinimo funkcijas, ir

iii)

įvykių seka, po kurios elektroninis vaizduoklis automatiškai persijungia į kitą veikseną;

f)

elektroninių vaizduoklių su specialia kompiuterinio signalo sąsaja:

i)

patvirtinimas, kad elektroninis vaizduoklis teikia pirmenybę Reglamento (ES) Nr. 617/2013 II priedo 6.2.3 punkte nustatytiems kompiuterio vaizduoklio galios valdymo protokolams (1). Turėtų būti pranešama apie visus nukrypimus nuo protokolų;

g)

tik tinklinių elektroninių vaizduoklių:

i)

tinklo sąsajų skaičius ir tipas ir (išskyrus belaidžio tinklo sąsajas) jų vieta elektroniniame vaizduoklyje;

ii)

nuoroda, ar elektroninis vaizduoklis atitinka elektroninio vaizduoklio su HiNA funkcijomis reikalavimus; jeigu informacija nepateikiama, laikoma, kad elektroninis vaizduoklis nėra HiNA vaizduoklis ar vaizduoklis su HiNA funkcija, ir

iii)

informacija, ar tinklinis elektroninis vaizduoklis turi energijos suvartojimo valdymo funkciją ir (arba) galutinis naudotojas gali elektroninį vaizduoklį iš tinklinės budėjimo veiksenos perjungti į budėjimo veikseną arba išjungties veikseną ar kitą būseną, kurios galios poreikis nebūtų didesnis už taikomuose reikalavimuose nustatytą išjungties veiksenos ir (arba) budėjimo veiksenos galios poreikį, įskaitant patobulintosios veikimo aktyvinimo funkcijos galios priedą;

h)

kiekvieno tipo tinklo prievado:

i)

numatytasis laikas (mm:ss), po kurio energijos suvartojimo valdymo funkcija elektroninį vaizduoklį perjungia į tinklinio budėjimo režimą užtikrinančią būseną, ir

ii)

akstinas, naudotinas elektroniniam vaizduokliui aktyvinti;

7)

jei tam tikro modelio elektroninio vaizduoklio techniniuose dokumentuose pateikta informacija buvo gauta:

a)

remiantis kito gamintojo modeliu, turinčiu tokias pačias technines charakteristikas, susijusias su pateiktina technine informacija, arba

b)

apskaičiuojant remiantis konstrukcija arba ekstrapoliuojant kito to paties ar kito tiekėjo modelio duomenis arba abiem šiais būdais,

techniniuose dokumentuose atitinkamai pateikiami išsamūs tokio skaičiavimo duomenys, tiekėjų atliktas vertinimas skaičiavimo tikslumui patikrinti ir, kai tinkama, skirtingų tiekėjų modelių tapatumo deklaracija, ir

8)

rinkos priežiūros institucijoms arba Komisijai paprašius, joms pateikiami tiekėjo vardu veikti įgalioto asmens kontaktiniai duomenys, jei jie neįtraukti į duomenų bazę įkeltą techninę informaciją, kad jos galėtų vykdyti savo užduotis pagal šį reglamentą.


(1)  2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 175, 2013 6 27, p. 13).


VII PRIEDAS

Vaizdinėje reklamoje, nuotolinės prekybos ir prekybos telefonu, išskyrus nuotolinę prekybą internetu, techninėje reklaminėje medžiagoje pateiktina informacija

1.   

Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies e punkte ir 4 straipsnio d punkte nustatytiems reikalavimams, vaizdinėje reklamoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

2.   

Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies f punkte ir 4 straipsnio e punkte nustatytiems reikalavimams, reklaminėje medžiagoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

3.   

Nuotolinės prekybos popierinėje reklaminėje medžiagoje turi būti nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė ir etiketėje galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

4.   

Energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas nurodomi pagal 1 pav., t. y. pavaizduojama:

a)

rodyklė su 100 % baltos spalvos energijos vartojimo efektyvumo klasės raide pastorintu „Calibri“ bent kainos šrifto dydžiui lygaus dydžio šriftu, kai rodoma kaina;

b)

rodyklės spalva turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo klasės spalvą;

c)

galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas 100 % juodos spalvos šriftu ir

d)

rodyklė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasė apvestos 100 % juodos spalvos 0,5 pt storio apvadu.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, jeigu vaizdinė reklama, techninė reklaminė medžiaga arba nuotolinės prekybos popierinė reklaminė medžiaga spausdinama nespalvotai, toje vaizdinėje reklamoje, techninėje reklaminėje medžiagoje arba nuotolinės prekybos popierinėje reklaminėje medžiagoje rodyklė gali būti nespalvota.

1 pav

Spalvota/nespalvota kairė/dešinė rodyklė su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu

Image 14

5.   

Vykdant nuotolinę prekybą telefonu klientas turi būti specialiai informuojamas apie etiketėje nurodytą gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalą ir apie tai, kad etiketę ir gaminio informacijos lapą jis gali rasti gaminių duomenų bazės svetainėje arba paprašyti spausdinto egzemplioriaus.

6.   

Visais 1-3 ir 5 punktuose nurodytais atvejais klientas, pateikęs prašymą, turi galėti gauti spausdintą etiketės ir gaminio informacijos lapo egzempliorių.


VIII PRIEDAS

Vykdant nuotolinę prekybą internetu pateiktina informacija

1.   

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjo pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir proporcinga III priedo 2 punkto a papunktyje nustatytos etiketės matmenims. Etiketė gali būti rodoma įdėtiniame rodinyje, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, turi atitikti šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spustelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

2.   

įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, kaip nurodyta 2 pav., reikalavimai:

a)

jame turi būti gaminio etiketėje nurodytą energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu 100 % baltos spalvos pastorintu „Calibri“ šriftu rodyklėje turi būti pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

c)

galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas turi būti 100 % juodos spalvos, ir

d)

jis turi būti vienos iš dviejų toliau nurodytų formų, o jo dydis toks, kad rodyklė būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasė apvestos 100 % juodos spalvos matomu apvadu.

2 pav

Spalvota kairė/dešinė rodyklė su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu

Image 15

3.   

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, turi būti taikoma ši etiketės rodymo seka:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 2 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis turi būti susietas su III priede nustatyta etikete;

c)

etiketė turi pasirodyti spustelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė turi būti rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketę turi būti galima padidinti pagal įrenginio sutartinius jutiklinio didinimo principus;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu ir

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

4.   

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas tiekėjo pateiktas 3 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimus atitinkantis reikiamas gaminio informacijos lapas. Jis turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matomas ir įskaitomas. Gaminio informacijos lapas gali būti rodomas įdėtiniame rodinyje arba gali būti pateikiama nuoroda į gaminių duomenų bazę, tuomet nuoroda, per kurią pasiekiamas gaminio informacijos lapas, turi būti aiškiai ir įskaitomai pažymėta „Gaminio informacijos lapas“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio informacijos lapas pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.


IX PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas negali jų naudoti kaip leidžiamųjų nuokrypų techniniuose dokumentuose nurodomoms vertėms nustatyti. Etiketėje arba gaminio informacijos lape nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Jei modelis suprojektuotas taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomas (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir į tai sureaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdamas savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš šiame reglamente nustatytų, techniniuose dokumentuose arba bet kuriame iš pateikiamų dokumentų nurodytų parametrų lygis, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka reikalavimų.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko toliau nurodytą procedūrą.

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, joms apskaičiuoti naudotos vertės nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas bandymų ataskaitose nurodytas vertes

b)

etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruojamas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė nei klasė, nustatyta pagal deklaruotas vertes, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 6 lentelėje pateiktas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 6 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko IV priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 6 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

6 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Įjungties veiksenos galios poreikis (Pmeasured , vatais)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 7 %

Atitinkamai išjungties, budėjimo ir tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis (vatais).

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra ne didesnė kaip 1,00 W, arba daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė didesnė kaip 1,00 W.

Matomoji ekrano įstrižainė centimetrais (ir coliais, jei deklaruota)

Nustatyta vertė (*1) neturi būti daugiau kaip 1 cm arba 0,4 colio mažesnė už deklaruotą vertę.

Matomas ekrano plotas, dm2

Nustatyta vertė (*1) neturi būti daugiau kaip 0,1 dm2 mažesnė už deklaruotą vertę.

Ekrano horizontalioji ir vertikalioji skyra pikseliais.

Nustatyta vertė (*1) neturi skirtis nuo deklaruotos vertės.


(*1)  Jeigu bandomi trys papildomi vienetai, kaip nustatyta 4 punkte, nustatyta vertė yra šių trijų papildomų vienetų nustatytų verčių aritmetinis vidurkis.


5.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 315/29


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Komisijos direktyva 96/60/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (1), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/1369 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl gaminių grupių, turinčių didelį energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialą, ženklinimo arba skalės keitimo;

(2)

buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos nustatytos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1061/2010 (2);

(3)

buitinių skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos nustatytos Komisijos direktyva (ES) 96/60/EB (3);

(4)

taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB (4) 16 straipsnio 1 dalį parengtame Ekologinio projektavimo darbo plane (Komisijos komunikate COM(2016) 773 (5) final) nustatyti ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos 2016–2019 m. darbo prioritetai. Ekologinio projektavimo darbo plane nurodytos su energija susijusių gaminių grupės, laikytinos prioritetinėmis atliekant parengiamuosius tyrimus ir vėliau priimant įgyvendinimo priemones, taip pat peržiūrint Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1015/2010 (6), Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1061/2010 ir Direktyvą 96/60/EB;

(5)

apskaičiuota, kad taikant ekologinio projektavimo darbo plane numatytas priemones būtų galima iki 2030 m. sutaupyti 260 TWh galutinės energijos per metus, o tai prilygsta metinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimui maždaug 100 mln. tonų 2030 m. Viena iš Darbo plane išvardytų produktų grupių, susijusi su galimybe 2030 m. sutaupyti maždaug 2,5 TWh elektros energijos per metus ir taip sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį 0,8 Mt CO2 ekv. per metus, taip pat sutaupyti 711 mln. m3 vandens, yra buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės;

(6)

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės priklauso Reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnio 5 dalies b punkte išvardytoms gaminių grupėms, dėl kurių Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą dėl pakeistos A–G skalės etiketės įvedimo;

(7)

Komisija peržiūrėjo Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1061/2010, kaip reikalaujama to reglamento 7 straipsnyje ir Direktyvoje 96/60/EB, ir išnagrinėjo techninius, aplinkosauginius ir ekonominius aspektus, taip pat naudotojų elgesį realiomis sąlygomis. Peržiūra atlikta glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos ir trečiųjų valstybių suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis. Peržiūros rezultatai paskelbti viešai ir pristatyti Konsultacijų forumui, įsteigtam pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnį;

(8)

atlikus peržiūrą padaryta išvada, kad reikia nustatyti persvarstytus buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus ir kad abiejų gaminių grupių reikalavimai galėtų būti nustatyti tuo pačiu energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamentu. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas buitinėms skalbyklėms ir buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms;

(9)

nebuitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių charakteristikos yra kitokios ir jos naudojamos kitoms reikmėms. Jos reglamentuojamos kitais teisės aktais, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB (7), todėl į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos; Buitinėms skalbyklėms ir buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms skirtas reglamentas turėtų būti taikomas tų pačių techninių charakteristikų skalbyklėms ir skalbyklėms-džiovyklėms, nepriklausomai nuo naudojimo sąlygų;

(10)

reikšmingi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių, kurioms taikomas šis reglamentas, aplinkosauginiai aspektai yra energijos ir vandens sąnaudos naudojimo etapu, gyvavimo ciklo pabaigoje susidarančios atliekos, gamybos etapu (dėl žaliavų gavybos ir apdorojimo) ir naudojimo etapu (dėl elektros energijos suvartojimo) į orą išmetamų ir į vandenį išleidžiamų teršalų kiekis;

(11)

atlikus peržiūrą paaiškėjo, kad gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, suvartojamos elektros energijos ir vandens kiekį galima dar labiau sumažinti įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemones, kuriomis gaminiai būtų geriau suskirstomi, o tai būtų paskata tiekėjams toliau didinti buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos ir išteklių vartojimo efektyvumą, ir daugiau atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius dėl skalbimo programų ar pilnutinių skalbimo ir džiovinimo programų, ypač dėl jų trukmės;

(12)

Buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas suteiks vartotojams galimybę remiantis informacija rinktis efektyviau energiją ir išteklius vartojančius prietaisus. Etiketėje pateikiamos informacijos suprantamumas ir aktualumas patvirtintas atlikus specialią vartotojų apklausą pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnio 2 dalį;

(13)

jei pirmasis prekybos mugėse rodomų buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių modelio vienetas jau yra pateiktas rinkai arba teikiamas rinkai tuo metu, kai vyksta prekybos mugė, tie mugėje rodomi gaminiai turėtų būti paženklinti energijos vartojimo efektyvumo etikete;

(14)

atitinkami gaminio parametrai turėtų būti matuojami patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais. Tuose metoduose turėtų būti atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (8) I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(15)

atsižvelgiant į tai, kad su energija susijusių gaminių vis dažniau įsigyjama internetinėse parduotuvėse ir internetinėse prekybos platformose, o ne tiesiogiai iš tiekėjų, reikėtų patikslinti, kad internetinių parduotuvių ir internetinių prekybos platformų prieglobos paslaugų teikėjai turėtų būti atsakingi už tiekėjo pateiktos etiketės rodymą šalia kainos; Jos turėtų informuoti tiekėją apie tą prievolę, tačiau jos neturėtų būti atsakingos už pateiktos etiketės ir gaminio informacijos lapo tikslumą ar turinį. Tačiau, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB (9) dėl elektroninės komercijos 14 straipsnio 1 dalies b punktą, tokios interneto prieglobos platformos, sužinojusios apie nesilaikymą (pvz., nėra etiketės ar gaminio informacijos lapo, jie neišsamūs arba netikslūs), pavyzdžiui, jei apie tai praneša rinkos priežiūros institucija, nedelsdamos panaikina šią informaciją arba atima galimybę ją pasiekti. Tiekėjui, tiesiogiai parduodančiam galutiniams naudotojams savo interneto svetainėje, taikomos Reglamento (ES) 2017/1369 5 straipsnyje nurodytos prekiautojų nuotolinės prekybos pareigos;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės pagal Reglamento (ES) 2017/1369 17 straipsnį aptartos Konsultacijų forumo ir su valstybių narių ekspertais;

(17)

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Direktyva 96/60/EB turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi ženklinimo ir papildomos gaminio informacijos teikimo ant gaminio reikalavimai, kuriuos turi atitikti į elektros tinklą jungiamos buitinės skalbyklės ir skalbyklės-džiovyklės, įskaitant buitines skalbykles ir skalbykles-džiovykles, kurios taip pat gali būti maitinamos iš baterijų, ir įmontuojamąsias buitines skalbykles ir skalbykles-džiovykles.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

skalbyklėms ir skalbyklėms-džiovyklėms, kurioms taikoma Direktyva 2006/42/EB;

b)

iš baterijų maitinamoms buitinėms skalbyklėms ir iš baterijų maitinamoms buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms, kurias į elektros tinklą galima jungti per atskirai įsigyjamą kintamosios ir nuolatinės srovės keitiklį.

c)

buitinėms skalbyklėms, kurių vardinis pajėgumas mažesnis nei 2 kg, ir buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas 2 kg arba mažesnis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

maitinimas iš elektros tinklo – elektros energijos tiekimas iš 230 (± 10 %) voltų 50 Hz kintamosios srovės tinklo;

2)

automatinė skalbyklė – skalbyklė, kurioje įkrovą visiškai apdoroja skalbyklė ir naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

3)

buitinė skalbyklė – automatinė skalbyklė namų ūkio skalbiniams skalbti ir skalauti naudojant vandenį, chemines bei mechanines priemones ir šilumos išteklius, turinti gręžimo funkciją ir, kaip gamintojas deklaruoja atitikties deklaracijoje, atitinkanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES (10) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES (11);

4)

buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė, kuri, be automatinės skalbyklės funkcijų, tuo pačiu būgnu dar gali ir džiovinti tekstilės gaminius juos šildydama ir vartydama ir, kaip gamintojas deklaruoja atitikties deklaracijoje, atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES;

5)

įmontuojamoji buitinė skalbyklė – buitinė skalbyklė, suprojektuota, išbandyta ir parduodama tik tam, kad būtų:

a)

įmontuota į spintą arba apdengta (iš viršaus ir (arba) apačios, ir šonų) plokštėmis;

b)

tvirtai pritvirtinta prie spintos šonų, viršaus ar dugno arba prie dengiamųjų plokščių ir

c)

ant jos būtų uždėta gamyklinė integruota priekinė apdaila arba specialiai pagaminta priekinė plokštė;

6)

įmontuojamoji buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė-džiovyklė, suprojektuota, išbandyta ir parduodama tik tam, kad būtų:

a)

įmontuota į spintą arba apdengta (iš viršaus ir (arba) apačios, ir šonų) plokštėmis;

b)

tvirtai pritvirtinta prie spintos šonų, viršaus ar dugno arba prie dengiamųjų plokščių ir

c)

ant jos būtų uždėta gamyklinė integruota priekinė apdaila arba specialiai pagaminta priekinė plokštė;

7)

keliabūgnė buitinė skalbyklė – buitinė skalbyklė, turinti daugiau kaip vieną būgną; būgnai gali būti įmontuoti atskirose sekcijose arba tame pačiame korpuse.

8)

keliabūgnė buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė-džiovyklė, turinti daugiau kaip vieną būgną; būgnai gali būti įmontuoti atskirose sekcijose arba tame pačiame korpuse;

9)

pardavimo vieta – vieta, kurioje buitinės skalbyklės ir (arba) buitinės skalbyklės-džiovyklės yra demonstruojamos arba siūlomos pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išsimokėtinai.

Kitų prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekviena buitinė skalbyklė ir skalbyklė-džiovyklė būtų pristatoma su spausdinta etikete, kurios forma nustatyta III priede, o keliabūgnių buitinių skalbyklių arba skalbyklių-džiovyklių atveju – atitinka X priedo nuostatas;

b)

gaminio parametrai, nurodomi gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtraukti į gaminių duomenų bazę;

c)

specialiu buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių prekiautojo prašymu būtų pateikiamas spausdintas gaminio informacijos lapas;

d)

VI priede nustatytas techninių dokumentų turinys būtų įtraukiamas į gaminių duomenų bazę;

e)

visoje konkretaus buitinės skalbyklės ar skalbyklės-džiovyklės modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

f)

visoje su konkrečiu buitinių skalbyklių ar skalbyklių-džiovyklių modeliu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje pateikiama energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

g)

prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija atitiktų III priede nustatytus reikalavimus;

h)

prekiautojams būtų pateikiamas elektroninis kiekvieno buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių modelio informacijos lapas, kurio forma ir kuriame pateikiama informacija atitiktų V priede nustatytus reikalavimus.

2.   Energijos vartojimo efektyvumo klasė ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė yra nustatytos II priede ir apskaičiuojamos pagal IV priedą.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekviena pardavimo vietoje, įskaitant prekybos muges, esanti buitinė skalbyklė ar skalbyklė-džiovyklė būtų pažymėta pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikta etikete; įmontuojamųjų buitinių skalbyklių ar skalbyklių-džiovyklių etiketė turėtų būtų rodoma taip, kad būtų aiškiai matoma, o visų kitų – taip, kad būtų aiškiai matoma buitinės skalbyklės ar skalbyklės-džiovyklės išorinėje priekinėje arba viršutinėje pusėje;

b)

nuotolinės prekybos ir pardavimo internetu atveju pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;

c)

visoje konkretaus buitinių skalbyklių ar skalbyklių-džiovyklių modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

d)

visoje su konkrečiu buitinių skalbyklių ar skalbyklių-džiovyklių modeliu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje pateikiama energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas.

5 straipsnis

Interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjų pareigos

Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas, nurodytas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia tiesiogiai parduoti buitines skalbykles ar skalbykles-džiovykles savo interneto svetainėje, jis užtikrina galimybę rodyti prekiautojo pateiktą elektroninę etiketę ir elektroninį gaminio informacijos lapą, naudodamas rodinio mechanizmą pagal VIII priedo nuostatas, ir informuoja prekiautoją apie prievolę juos rodyti.

6 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus ir kurie nustatyti IV priede.

7 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Reglamento (ES) 2017/1369 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko šio reglamento IX priede nustatytą procedūrą.

8 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ir ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 25 d. pateikia šios peržiūros rezultatus, įskaitant, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą, Konsultacijų forumui.

Atliekant peržiūrą visų pirma vertinama:

a)

buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių suvartojamos energijos kiekio mažinimo ir funkcinio bei aplinkosauginio veiksmingumo didinimo potencialas;

b)

ar reikia išlaikyti dvi buitinių skalbyklių-džiovyklių energinio naudingumo skales;

c)

kaip veiksmingai galiojančios priemonės padeda koreguoti galutinių naudotojų elgesį ir skatina rinktis efektyviau energiją ir išteklius vartojančius prietaisus ir jų veikimo programas;

d)

galimybė siekti žiedinės ekonomikos tikslų.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 panaikinamas 2021 m. kovo 1 d.

Direktyva 96/60/EB panaikinama 2021 m. kovo 1 d.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1061/2010 3 straipsnio b punktą reikalaujama gaminio vardinių parametrų lentelė gali būti pateikiama ne spausdintine forma, o pagal Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnį sukurtoje gaminių duomenų bazėje. Tokiu atveju tiekėjas užtikrina, kad specialiu prekiautojo prašymu gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama spausdintine forma.

Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d. pagal Direktyvos 96/60/EB 2 straipsnio 3 dalį reikalaujama gaminio vardinių parametrų lentelė gali būti pateikiama ne spausdintine forma, o pagal Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnį sukurtoje gaminių duomenų bazėje. Tokiu atveju tiekėjas užtikrina, kad specialiu prekiautojo prašymu vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama spausdintine forma.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d. Tačiau 10 straipsnis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 25 d., o 3 straipsnio 1 dalies a ir b papunkčiai taikomi nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 198, 2017 7 28, p. 1.

(2)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 47).

(3)  1996 m. rugsėjo 19 d. Komisijos direktyva 96/60/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB, dėl energijos sunaudojimo parodymo ženklinant buitines kombinuotas skalbimo ir džiovimo mašinas (OL L 266, 1996 10 18, p. 1).

(4)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).

(5)  Komisijos komunikatas „2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planas“ (COM(2016) 773 final, 2016 11 30).

(6)  2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 293, 2010 11 11, p. 21).

(7)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).

(8)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(9)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

(10)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357).

(11)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).


I PRIEDAS

Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – svertinio suvartojamos energijos kiekio ir standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekio santykis;

(2)

programa – iš anksto nustatytų operacijų, kurias tiekėjas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams skalbti, džiovinti arba nepertraukiamai skalbti ir džiovinti, seka;

(3)

skalbimo ciklas – pagal pasirinktą programą nustatytas visas skalbimo procesas, kurį sudaro skirtingų operacijų, įskaitant skalbimą, skalavimą ir gręžimą, seka;

(4)

džiovinimo ciklas – pagal reikiamą programą nustatytas visas džiovinimo procesas, kurį sudaro skirtingų operacijų, įskaitant šildymą ir cirkuliacinį džiovinimą, seka;

(5)

visas ciklas – skalbimo ir džiovinimo procesas, kurį sudaro skalbimo ciklas ir džiovinimo ciklas;

(6)

nepertraukiamas ciklas – visas ciklas nenutraukiant proceso, kai naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

(7)

greitojo atsako (QR) kodas – gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamas brūkšninis kodas, susietas su modelio informacija gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje;

(8)

vardinis pajėgumas – 0,5 kg intervalais tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės skalbimo ciklą arba per vieną visą buitinės skalbyklės-džiovyklės ciklą, įkrovus pagal tiekėjo instrukcijas, masė kilogramais;

(9)

vardinis skalbimo ciklo pajėgumas – 0,5 kg intervalais tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės skalbimo ciklą arba per vieną buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, įkrovus pagal tiekėjo instrukcijas, masė kilogramais;

(10)

vardinis džiovinimo ciklo pajėgumas – 0,5 kg intervalais tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės-džiovyklės džiovinimo ciklą, įkrovus pagal tiekėjo instrukcijas, masė kilogramais;

(11)

„eco 40–60“ – programos, kurią naudojant, remiantis tiekėjo deklaracija, galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos, kaip nurodyta, galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį skalbimo ciklą, ir su kuria susijusi energijos vartojimo efektyvumo etiketėje ir gaminio informacijos lape pateikta informacija, pavadinimas;

(12)

skalavimo efektyvumas – linijinio alkilbenzensulfonato (LAS) liekamoji koncentracija apdorojamuose tekstilės gaminiuose pasibaigus buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklui (IR) arba buitinės skalbyklės-džiovyklės visam ciklui (JR), išreiškiama gramais vienam kilogramui sausų tekstilės gaminių;

(13)

svertinis suvartojamos energijos kiekis (EW) – esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo programa „eco 40–60“ veikiančios buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ciklą suvartojamos energijos kiekio svertinis vidurkis, išreikštas kilovatvalandėmis per ciklą;

(14)

svertinis suvartojamos energijos kiekis (EWD) – esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ir džiovinimo ciklą suvartojamos energijos kiekio svertinis vidurkis, išreikštas kilovatvalandėmis per ciklą;

(15)

standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekis (SCE) – nuo vardinio pajėgumo priklausantis standartinis buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per ciklą;

(16)

svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW) – esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo programa „eco 40–60“ veikiančios buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ciklą suvartojamo vandens kiekio svertinis vidurkis, išreikštas litrais per ciklą;

(17)

svertinis suvartojamo vandens kiekis (WWD) – esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ir džiovinimo ciklą suvartojamo vandens kiekio svertinis vidurkis, išreikštas litrais per ciklą;

(18)

liekamasis drėgnis – drėgmės kiekis, likęs buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo įkrovoje pasibaigus skalbimo ciklui;

(19)

galutinis drėgnis – drėgmės kiekis, likęs buitinių skalbyklių-džiovyklių įkrovoje pasibaigus džiovinimo ciklui;

(20)

spintoje laikomų skalbinių sausumas – per džiovinimo ciklą iki 0 % galutinio drėgnio išdžiovintų apdorotų tekstilės gaminių būsena;

(21)

programos trukmė (tW) – laikas nuo pasirinktos programos įjungimo (neįskaitant naudotojo nustatytos delsos) iki to momento, kai programos pabaigos indikatorius parodo, jog naudotojas gali išimti skalbinius;

(22)

ciklo trukmė (tWD) – skalbyklės-džiovyklės viso ciklo laikas nuo pasirinktos skalbimo ciklo programos įjungimo (neįskaitant naudotojo nustatytos delsos) iki to momento, kai džiovinimo ciklo pabaigos indikatorius parodo, jog naudotojas gali išimti skalbinius;

(23)

išjungties veiksena – būsena, kai buitinė skalbyklė arba buitinė skalbyklė-džiovyklė yra prijungta prie elektros tinklo, tačiau neatlieka jokios funkcijos; išjungties veiksena taip pat laikoma:

a)

būsena, kai išjungties veiksena tik parodoma;

b)

būsena, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES (1);

(24)

budėjimo veiksena – neribotą laiką galinti trukti būsena, kai buitinė skalbyklė arba buitinė skalbyklė-džiovyklė yra prijungta prie elektros tinklo, tačiau užtikrina tik šias funkcijas:

a)

veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją tik parodant, kad ji yra aktyvi, ir (arba)

b)

veikimo aktyvinimo funkciją, įjungiamą per ryšio tinklo jungtį, ir (arba)

c)

informacijos arba būsenos rodymą ir (arba)

d)

gedimų aptikimo funkciją, rodančią, kad reikia imtis neatidėliotinų priemonių;

(25)

ryšio tinklas – ryšių infrastruktūra, kuriai būdinga ryšio linijų topologija ir architektūra, įskaitant fizinius komponentus, organizacinius principus, ryšio procedūras ir formatus (protokolus);

(26)

apsaugos nuo raukšlių funkcija – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės operacija baigus programą, kad skalbiniai pernelyg nesusiglamžytų;

(27)

uždelstoji veiksena – būsena, kai naudotojas tam tikram laikui atideda pasirinktos programos ciklo pradžią arba pabaigą;

(28)

garantija – mažmenininko arba tiekėjo įsipareigojimas vartotojui:

a)

grąžinti sumokėtą kainą arba

b)

pakeisti, suremontuoti arba tinkamai sutvarkyti buitinę skalbyklę ir buitinę skalbyklę-džiovyklę, jei jos neatitinka garantijos dokumente arba atitinkamoje reklamoje išdėstytų specifikacijų;

(29)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus ar kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

(30)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

(31)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis ekranas, pavyzdžiui, planšetinio kompiuterio, kišeninio kompiuterio arba išmaniojo telefono ekranas;

(32)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, perteikiantis informaciją negrafine forma, kai rodytuvas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).


II PRIEDAS

A.   Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEIW), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo EEIW apskaičiuojamas pagal IV priedą.

1 lentelė

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEIWD), kaip nurodyta 2 lentelėje.

Buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo EEIWD apskaičiuojamas pagal IV priedą.

2 lentelė

Viso buitinių skalbyklių-džiovyklių ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Gręžimo efektyvumo klasės

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo gręžimo efektyvumo klasė nustatoma pagal liekamąjį drėgnį (D), kaip nurodyta 3 lentelėje.

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo D apskaičiuojamas pagal IV priedą.

3 lentelė

Gręžimo efektyvumo klasės

Gręžimo efektyvumo klasė

Liekamasis drėgnis (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasės

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė nustatoma pagal ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygius, kaip nurodyta 4 lentelėje.

4 lentelė

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasės

Etapas

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė

Triukšmas (dB)

Gręžimas

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


III PRIEDAS

A.   Buitinių skalbyklių etiketė

1.   BUITINIŲ SKALBYKLIŲ ETIKETĖ

1.1.   Etiketė

Image 16

1.2.   Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

QR kodas;

II.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III.

tiekėjo modelio žymuo;

IV.

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė nuo A iki G;

V.

pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI.

svertinis suvartojamos energijos kiekis per 100 ciklų, kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus pagal IV priedą;

VII.

„eco 40–60“ programos vardinis pajėgumas, kg;

VIII.

svertinis suvartojamo vandens kiekis per ciklą litrais, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus pagal IV priedą;

IX.

„eco 40–60“ programos trukmė, esant vardiniam pajėgumui, h:min, suapvalinta minučių tikslumu;

X.

pagal II priedo B punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė;

XI.

gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis, išreikštas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė, nustatyta pagal II priedo C punktą;

XII.

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2014.

2.   BUITINIŲ SKALBYKLIŲ ETIKETĖS FORMA

Etiketės forma turi atitikti pateiktą tolesniame paveiksle.

Image 17

Reikalavimai:

a)

etiketė turi būti bent 96 mm pločio ir 192 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek turi atitikti pirmiau nustatytas proporcijas;

b)

etiketės fonas turi būti 100 % baltos spalvos;

c)

naudojami šriftai – „Verdana“ ir „Calibri“;

d)

etiketės elementų matmenys ir specifikacijos turi būti tokie, kaip nurodyta buitinių skalbyklių etiketės formoje;

e)

naudojamas CMYK spalvų – žydros, purpurinės, geltonos ir juodos – modelis, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 0,70,100,0: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

f)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image 18

ES logotipo spalva turi būti:

fono: 100,80,0,0;

žvaigždžių – 0,0,100,0;

Image 19

energijos logotipo spalva turi būti: 100,80,0,0;

Image 20

QR kodas turi būti 100 % juodos spalvos;

Image 21

tiekėjo pavadinimas nurodomas 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu;

Image 22

modelio žymuo turi būti 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

Image 23

A–G skalė turi būti tokia:

energijos vartojimo efektyvumo skalės raidės turi būti 100 % baltos spalvos 19 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu; raidės turi būti vertikaliai centruotos, 4,5 mm atstumu nuo rodyklių kairiojo galo;

A–G klasių skalės rodyklių spalvos turi būti:

A klasė: 100,0,100,0;

B klasė: 70,0,100,0;

C klasė: 30,0,100,0;

D klasė: 0,0,100,0;

E klasė: 0,30,100,0;

F klasė: 0,70,100,0;

G klasė: 0,100,100,0;

Image 24

vidinių skirtukų linijos storis turi būti 0,5 pt, spalva – 100 % juoda;

Image 25

energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 100 % baltos spalvos 33 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu. Energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklė ir atitinkama A–G skalės rodyklė turi būti išdėstytos taip, kad jų smaigaliai būtų sulygiuoti. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti 100 % juodos spalvos rodyklės stačiakampės dalies viduryje;

Image 26

svertinio suvartojamos energijos kiekio per 100 ciklų vertė turi būti nurodoma 28 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu; „kWh“ turi būti 18 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; „100“ piktogramoje, vaizduojančioje 100 ciklų, – 14 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu. Vertė ir jos mato vienetas turi būti centruoti ir 100 % juodos spalvos;

Image 27

piktogramos turi būti tokios, kaip parodyta etiketės formoje ir nurodyta toliau:

piktogramų linijos turi būti 1,2 pt storio, o jos pačios ir jose pateiktas tekstas (skaičiai ir mato vienetai) turi būti 100 % juodos spalvos;

tekstas po 3 viršutinėmis piktogramomis turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o mato vienetai – 12 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; jie turi būti centruoti po piktograma;

gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo piktograma: gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas (A–G) turi būti centruotas po piktograma; taikomos gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o kitų gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasių raidės – 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

ore skleidžiamo akustinio triukšmo piktograma: decibelų skaičius garsiakalbio piešinėlyje turi būti 12 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o vienetai „dB“ – 9 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; triukšmo klasių intervalas (A–D) po piktograma turi būti centruotas; taikomos triukšmo klasės raidė turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o kitų triukšmo klasių raidės – 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

Image 28

reglamento numeris turi būti 100 % juodos spalvos 6 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu.

B.   Buitinių skalbyklių-džiovyklių etiketė

1.   BUITINIŲ SKALBYKLIŲ-DŽIOVYKLIŲ ETIKETĖ

1.1.   Etiketė:

Image 29

1.2.   Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

QR kodas;

II.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III.

tiekėjo modelio žymuo;

IV.

viso ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė nuo A iki G (kairėje pusėje) ir skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo skalė nuo A iki G (dešinėje pusėje);

V.

viso ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasė (kairėje pusėje), nustatyta pagal II priedą Skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasė (dešinėje pusėje), nustatyta pagal II priedą;

VI.

svertinis viso ciklo suvartojamos energijos kiekis per 100 ciklų, kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus pagal IV priedą (kairėje pusėje);

VII.

svertinis skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis per 100 ciklų, kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus pagal IV priedą (dešinėje pusėje);

VIII.

viso ciklo vardinis pajėgumas (kairėje pusėje) ir skalbimo ciklo vardinis pajėgumas (dešinėje pusėje);

IX.

svertinis viso ciklo suvartojamo vandens kiekis per ciklą litrais, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus pagal IV priedą (kairėje pusėje), ir svertinis skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis per ciklą (Wd) litrais per ciklą, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus pagal IV priedą (dešinėje pusėje);

X.

viso ciklo trukmė esant vardiniam pajėgumui (kairėje pusėje) ir skalbimo ciklo trukmė esant vardiniam pajėgumui (dešinėje pusėje);

XI.

pagal II priedo B punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė;

XII.

„eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė ir dB(A) re 1 pW vertė, suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

XIII.

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2014.

2.   BUITINIŲ SKALBYKLIŲ-DŽIOVYKLIŲ ETIKETĖS FORMA

Image 30

Reikalavimai:

a)

etiketė turi būti bent 96 mm pločio ir 192 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek turi atitikti pirmiau nustatytas proporcijas;

b)

etiketės fonas turi būti 100 % baltos spalvos;

c)

naudojami šriftai – „Verdana“ ir „Calibri“;

d)

etiketės elementų matmenys ir specifikacijos turi būti tokie, kaip nurodyta buitinių skalbyklių-džiovyklių etiketės formoje;

e)

naudojamas CMYK spalvų – žydros, purpurinės, geltonos ir juodos – modelis, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 0,70,100,0: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

f)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image 31

ES logotipo spalva turi būti:

fono: 100,80,0,0;

žvaigždžių – 0,0,100,0;

Image 32

energijos logotipo spalva turi būti: 100,80,0,0;

Image 33

QR kodas turi būti 100 % juodos spalvos;

Image 34

tiekėjo pavadinimas nurodomas 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu;

Image 35

modelio žymuo turi būti 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

Image 36

A–G skalė turi būti tokia:

energijos vartojimo efektyvumo skalių raidės turi būti 100 % baltos spalvos 19 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu; raidės turi būti vertikaliai centruotos, 4 mm atstumu nuo rodyklių kairiojo galo;

A–G klasių skalės rodyklių spalvos turi būti:

A klasė: 100,0,100,0;

B klasė: 70,0,100,0;

C klasė: 30,0,100,0;

D klasė: 0,0,100,0;

E klasė: 0,30,100,0;

F klasė: 0,70,100,0;

G klasė: 0,100,100,0;

Image 37

vidinių skirtukų linijos storis turi būti 0,5 pt, spalva – 100 % juoda;

Image 38

energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 100 % baltos spalvos 26 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu. Energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklė ir atitinkama A–G skalės rodyklė turi būti išdėstytos taip, kad jų smaigaliai būtų sulygiuoti. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti 100 % juodos spalvos rodyklės stačiakampės dalies viduryje;

Image 39

svertinio suvartojamos energijos kiekio per 100 ciklų vertė turi būti nurodoma 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu; „kWh“ – 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; „100“ piktogramoje, vaizduojančioje 100 ciklų, – 6 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu. Tekstas turi būti centruotas ir 100 % juodos spalvos;

Image 40

piktogramos turi būti tokios, kaip parodyta etiketės formose ir nurodyta toliau:

piktogramų linijos turi būti 1,2 pt storio, o jos pačios ir jose pateiktas tekstas (skaičiai ir mato vienetai) turi būti 100 % juodos spalvos;

tekstas piktogramų dešinėje ir kairėje turi būti 14 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o mato vienetas 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo piktograma: gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas (A–G) turi būti centruotas po piktograma; taikomos gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o kitų gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasių raidės – 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

ore skleidžiamo akustinio triukšmo piktograma: decibelų skaičius garsiakalbio piešinėlyje turi būti 9 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o vienetai „dB“ – 7 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; triukšmo klasių intervalas (A–D) po piktograma turi būti centruotas; taikomos triukšmo klasės raidė turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o kitų triukšmo klasių raidės – 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

Image 41

reglamento numeris turi būti 100 % juodos spalvos 6 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu.


IV PRIEDAS

Matavimo metodai ir skaičiavimai

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus ir kurie atitinka toliau išdėstytas nuostatas.

„Eco 40–60“ programa naudojama buitinių skalbyklių gręžimo etapo ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekiui, energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEIW), didžiausiajai temperatūrai, suvartojamo vandens kiekiui, liekamajam drėgniui, programos trukmei, skalbimo efektyvumui, skalavimo efektyvumui, gręžimo efektyvumui ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiui matuoti ir apskaičiuoti. Suvartojamos energijos kiekis, didžiausioji temperatūra, suvartojamo vandens kiekis, liekamasis drėgnis, programos trukmė, skalbimo efektyvumas ir skalavimo efektyvumas matuojami tuo pačiu metu.

Skalbimo ir džiovinimo ciklas naudojamas buitinių skalbyklių-džiovyklių suvartojamos energijos kiekiui, energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEIWD), didžiausiajai temperatūrai skalbimo etapu, suvartojamo vandens kiekiui, galutiniam drėgniui, ciklo trukmei, skalbimo efektyvumui ir skalavimo efektyvumui matuoti ir apskaičiuoti. Suvartojamos energijos kiekis, didžiausioji temperatūra, suvartojamo vandens kiekis, galutinis drėgnis, ciklo trukmė, skalbimo efektyvumas ir skalavimo efektyvumas matuojami tuo pačiu metu.

Matuojant šiame priede nustatytus „eco 40–60“ programos bei skalbimo ir džiovinimo ciklo parametrus, turi būti naudojamas „eco 40–60“ programai numatytas didžiausias sukimosi greitis, esant vardiniam pajėgumui, pusei vardinio pajėgumo ir, jei taikoma, ketvirčiui vardinio pajėgumo.

Buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, „eco 40–60“ programos bei skalbimo ir džiovinimo ciklo parametrai matuojami esant tik vardiniam pajėgumui.

„Eco 40–60“ programos trukmė (tW) esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (tWD) esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo išreiškiama valandomis ir minutėmis ir suapvalinama minučių tikslumu.

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis matuojamas dB (A) re 1 pW ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

1.   VARDINIS BUITINIŲ SKALBYKLIŲ-DŽIOVYKLIŲ PAJĖGUMAS

Vardinis buitinių skalbyklių-džiovyklių pajėgumas matuojamas taikant skalbimo ir džiovinimo ciklą.

Jei buitinė skalbyklė-džiovyklė užtikrina nepertraukiamą ciklą, skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas turi būti vardinis šio ciklo pajėgumas.

Jei buitinė skalbyklė-džiovyklė neturi nepertraukiamo ciklo, skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas turi būti „eco 40–60“ programos vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir džiovinimo ciklo, kuriuo pasiekiama spintoje laikomų skalbinių sausumas, vardinio džiovinimo ciklo pajėgumo mažesnė vertė.

2.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSAS

2.1.   Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW)

EEIW apskaičiuojamas „eco 40–60“ programos svertinį suvartojamos energijos kiekį, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, lyginant su jos standartiniu suvartojamos energijos kiekiu.

a)

EEIW apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki dešimtųjų:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

čia:

EW – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo svertinis suvartojamos energijos kiekis;

SCEW – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis pagal standartinį ciklą.

b)

SCEW apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

SCEW = –0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

čia c – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas arba buitinės skalbyklės-džiovyklės vardinis skalbimo ciklo pajėgumas pagal „eco 40–60“ programą.

c)

Ew apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

Formula

čia:

EW,full – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, suapvalintas iki tūkstantųjų;

EW,½ – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, suapvalintas iki tūkstantųjų;

EW,1/4 – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, suapvalintas iki tūkstantųjų;

A – vardinio skalbimo ciklo pajėgumo svertinis koeficientas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

B – pusės vardinio skalbimo ciklo pajėgumo svertinis koeficientas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

C – ketvirčio vardinio skalbimo ciklo pajėgumo svertinis koeficientas, suapvalintas iki tūkstantųjų.

Buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, ir buitinių skalbyklių-džiovyklių, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, A turi būti lygus 1; B ir C turi būti lygūs 0.

Kitų buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių svertinių koeficientų vertės priklauso nuo vardinio pajėgumo pagal šias lygtis:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

čia c – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas arba buitinės skalbyklės-džiovyklės vardinis skalbimo ciklo pajėgumas.

d)

Buitinių skalbyklių arba buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo svertinis suvartojamos energijos kiekis per 100 ciklų apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

EW × 100

2.2.   Viso buitinių skalbyklių-džiovyklių ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD)

Buitinės skalbyklės-džiovyklės modelio EEIWD apskaičiuojamas skalbimo ir džiovinimo ciklo svertinį suvartojamos energijos kiekį, esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo, lyginant su jo standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekiu.

a)

EEIWD apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki dešimtųjų:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

čia:

EWD – buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo svertinis suvartojamos energijos kiekis;

SCEWD – buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekis.

b)

SCEWD apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

čia d – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas.

c)

Jei buitinių skalbyklių-džiovyklių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, EWD yra suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui, suapvalintas iki tūkstantųjų.

Kitų buitinių skalbyklių-džiovyklių EWD apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

Formula

čia:

EWD,full – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis, esant vardiniam pajėgumui, suapvalintas iki tūkstantųjų;

EWD,½ – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis, esant pusei vardinio pajėgumo, suapvalintas iki tūkstantųjų.

d)

Buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo svertinis suvartojamos energijos kiekis per 100 ciklų apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

EWD × 100

3.   SKALBIMO EFEKTYVUMO INDEKSAS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas (Iw) bei buitinių skalbyklių-džiovyklių viso ciklo skalbimo efektyvumo indeksas (Jw) apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus, ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

4.   SKALAVIMO EFEKTYVUMAS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo skalavimo efektyvumas (IR) ir buitinių skalbyklių-džiovyklių viso ciklo skalavimo efektyvumas (JR) apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitą patikimą, tikslų ir atkuriamą metodą, pagrįstą linijinio alkilbenzensulfonato (LAS) žymeklio aptikimu, ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

5.   DIDŽIAUSIOJI TEMPERATŪRA

Didžiausioji temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 minutėms buitinėse skalbyklėse ir buitinėse skalbyklėse-džiovyklėse skalbimo ciklo metu apdorojamų skalbinių viduje, nustatoma pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitą patikimą, tikslų ir atkuriamą metodą, ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

6.   SVERTINIS SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIS

1)

Buitinių skalbyklių arba buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW) apskaičiuojamas litrais ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

čia:

WW,full – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, litrais, suapvalintas iki dešimtųjų;

WW,½ – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, litrais, suapvalintas iki dešimtųjų;

WW,1/4 – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis pagal „eco 40–60“ programą, esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, litrais, suapvalintas iki dešimtųjų;

A, B ir C yra svertiniai koeficientai, aprašyti 2.1 punkto c papunktyje.

2)

Jei buitinių skalbyklių-džiovyklių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra mažesnis arba lygus 3 kg, svertinis suvartojamo vandens kiekis yra suvartojamo vandens kiekis, esant vardiniam pajėgumui, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Kitų buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ir džiovinimo ciklo svertinis suvartojamo vandens kiekis (WWD) apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Formula

čia:

WWD,full – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis, litrais, esant vardiniam pajėgumui, suapvalintas iki dešimtųjų;

WWD,½ – buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis, litrais, esant pusei vardinio pajėgumo, suapvalintas iki dešimtųjų.

7.   LIEKAMASIS DRĖGNIS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių svertinis liekamasis drėgnis po skalbimo (D) apskaičiuojamas procentais, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo procentų skaičiaus:

Formula

čia:

Dfull – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, procentais, suapvalintas iki dešimtųjų;

D1/2 – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą, esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, procentais, suapvalintas iki dešimtųjų;

D1/4 – liekamasis drėgnis pagal „eco 40–60“ programą, esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo, procentais, suapvalintas iki dešimtųjų;

A, B ir C yra svertiniai koeficientai, aprašyti 2.1 punkto c papunktyje.

8.   GALUTINIS DRĖGNIS

Buitinės skalbyklės-džiovyklės džiovinimo ciklo spintoje laikomų skalbinių sausumas atitinka 0 % galutinio drėgnio, kuris rodo įkrovos termodinaminę pusiausvyrą su aplinkos oro temperatūros (bandoma esant 20 ± 2 °C) ir santykinės drėgmės (bandoma esant 65 ± 5 %) sąlygomis.

Galutinis drėgnis apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

9.   MAŽOS GALIOS VEIKSENOS

Matuojama išjungties veiksenos (Po), budėjimo veiksenos (Psm) ir, kai tinkama, uždelstosios veiksenos (Pds) vartojamoji galia. Išmatuotos vertės išreiškiamos W ir suapvalinamos iki šimtųjų.

Matuojant mažos galios veiksenų vartojamąją galią tikrinama ir registruojama:

ar rodoma informacija, ar ji nerodoma;

ar aktyvi tinklo jungtis, ar ji neaktyvi.

Jei buitinė skalbyklė ir buitinė skalbyklė-džiovyklė turi apsaugos nuo raukšlių funkciją, šis veiksmas turi būti nutrauktas, atidarant buitinės skalbyklės ar buitinės skalbyklės-džiovyklės duris arba atliekant kitą tinkamą intervencinį veiksmą 15 minučių prieš suvartojamos energijos kiekio matavimą.

10.   ORE SKLEIDŽIAMO AKUSTINIO TRIUKŠMO LYGIS

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių „eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, apskaičiuojamas pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai šiuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus, ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.


V PRIEDAS

Gaminio informacijos lapas

1.   Buitinės skalbyklės

Pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą tiekėjas į gaminių duomenų bazę įrašo 5 lentelėje nurodytą informaciją.

Naudotojo vadove ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente turi būti aiškiai nurodyta sąsaja su modeliu gaminių duomenų bazėje, nurodant arba žmogaus skaitomą universalųjį ištekliaus adresą (URL), arba QR kodą, arba gaminio registracijos numerį.

5 lentelė

Gaminio informacijos lape pateikiamas turinys, eiliškumas ir forma

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Tiekėjo adresas  (2)

Modelio žymuo

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras

Vertė

Parametras

Vertė

Vardinis pajėgumas (1), kg;

x,x

Matmenys, cm

Aukštis

x

Plotis

x

Gylis

x

EEIW  (1)

x,x

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Skalbimo efektyvumo indeksas (1)

x,xx

Skalavimo efektyvumas (g/kg) (1)

x,x

Suvartojamos energijos kiekis kWh per ciklą, skalbiant pagal „eco 40–60“ programą. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų.

x,xxx

Suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, skalbiant pagal „eco 40–60“ programą. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.

x

Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (1) (°C)

Vardinis pajėgumas

x

Liekamasis drėgnis (1) (%)

Vardinis pajėgumas

x

Pusė

x

Pusė

x

Ketvirtis

x

Ketvirtis

x

Centrifugos sūkių skaičius (1) (rpm)

Vardinis pajėgumas

x

Gręžimo efektyvumo klasė (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Pusė

x

Ketvirtis

x

Programos trukmė (1) (h:min)

Vardinis pajėgumas

x:xx

Tipas

[įmontuojamasis/atskiras]

Pusė

x:xx

Ketvirtis

x:xx

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis gręžimo etapu (1) (dB(A) re 1 pW)

x

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (1) (gręžimo etapas)

[A/B/C/D] (3)

Išjungties veiksena (W)

x,xx

Budėjimo veiksena (W)

x,xx

Uždelstoji veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Tinklinė budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė  (2)

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

[TAIP/NE]

 

Papildoma informacija

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 (1)  (2) II priedo 9 punkte nurodyta informacija:

2.   Buitinės skalbyklės-džiovyklės

Pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą tiekėjas į gaminių duomenų bazę įrašo 6 lentelėje nurodytą informaciją.

Naudotojo vadove ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente turi būti aiškiai nurodyta sąsaja su modeliu gaminių duomenų bazėje, nurodant arba žmogaus skaitomą universalųjį ištekliaus adresą (URL), arba QR kodą, arba gaminio registracijos numerį.

6 lentelė

Gaminio informacijos lape pateikiamas turinys, eiliškumas ir forma

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Tiekėjo adresas  (6)

Modelio žymuo

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras

Vertė

Parametras

Vertė

Vardinis pajėgumas (kg)

Vardinis pajėgumas (5)

x,x

Matmenys, cm

Aukštis

x

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas (4)

x,x

Plotis

x

Gylis

x

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

EEIW  (4)

x,x

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Skalbimo efektyvumo indeksas

IW  (4)

x,xx

Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Suvartojamos energijos kiekis, kWh kg, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą pagal „eco 40–60“ programą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų

x,xxx

Suvartojamos energijos kiekis, kWh kg, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų

x,xxx

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo

x

Suvartojamo vandens kiekis, litrais per ciklą, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo

x

Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) (4)

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas

x

Liekamasis drėgnis (%) (4)

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas

x

Pusė

x

Pusė

x

Ketvirtis

x

Ketvirtis

x

Centrifugos sūkių skaičius (rpm) (4)

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas

x

Gręžimo efektyvumo klasė (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Pusė

x

Ketvirtis

x

„Eco 40–60“ programos trukmė (h:min)

Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas

x:xx

Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (h:min)

Vardinis pajėgumas

x:xx

Pusė

x:xx

Pusė

x:xx

Ketvirtis

x:xx

„Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiai, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW)

x

„Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygių, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, klasė

[A/B/C/D] (7)

Tipas

[įmontuojamasis/atskiras]

 

Išjungties veiksena (W)

x,xx

Budėjimo veiksena (W)

x,xx

Uždelstoji veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Tinklinė budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)

x,xx

Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė  (6)

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

[TAIP/NE]

 

Papildoma informacija

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 (5) II priedo 9 punkte nurodyta informacija:


(1)  „Eco 40–60“ programos.

(2)  Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai neaktualūs.

(3)  Jei gaminių duomenų bazė automatiškai sukuria galutinį šio langelio turinį, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

(1)  2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2023, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 285).

(4)  „Eco 40–60“ programos.

(5)  Skalbimo ir džiovinimo ciklo.

(6)  Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai nelaikomi aktualiais.

(7)  Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo.


VI PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.   

Į 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus buitinių skalbyklių techninius dokumentus įtraukiami šie elementai:

a)

V priedo 1 punkte nurodyta informacija;

b)

7 lentelėje nurodyta informacija; šios vertės laikomos deklaruotomis vertėmis taikant IX priede nustatytą patikros procedūrą;

7 lentelė

Informacija, kuri turi būti pateikiama buitinių skalbyklių techniniuose dokumentuose

PARAMETRAS

VIENETAS

VERTĖ

„Eco 40–60“ programos vardinis pajėgumas 0,5 kg intervalais (c)

kg

X,X

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant vardiniam pajėgumui (EW,full)

kWh per ciklą

X,XXX

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant pusei vardinio pajėgumo (EW,½)

kWh per ciklą

X,XXX

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (EW,1/4)

kWh per ciklą

X,XXX

Svertinis „eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis (EW)

kWh per ciklą

X,XXX

Standartinis „eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis (SCEW)

kWh per ciklą

X,XXX

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW)

X,X

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant vardiniam pajėgumui (WW,full)

litrai per ciklą

X,X

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant pusei vardinio pajėgumo (WW,½)

litrai per ciklą

X,X

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (WW,1/4)

litrai per ciklą

X,X

Svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW)

litrai per ciklą

X

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant vardiniam pajėgumui (Iw)

X,XX

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant pusei vardinio pajėgumo (Iw)

X,XX

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (Iw)

X,XX

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant vardiniam pajėgumui (IR)

g/kg

X,X

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant pusei vardinio pajėgumo (IR)

g/kg

X,X

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (IR)

g/kg

X,X

„Eco 40–60“ programos trukmė esant vardiniam pajėgumui (tw)

h:min

X:XX

„Eco 40–60“ programos trukmė esant pusei vardinio pajėgumo (tw)

h:min

X:XX

„Eco 40–60“ programos trukmė esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (tw)

h:min

X:XX

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant vardiniam pajėgumui (T)

°C

X

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant pusei vardinio pajėgumo (T)

°C

X

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (T)

°C

X

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant vardiniam pajėgumui (S)

rpm

X

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant pusei vardinio pajėgumo (S)

rpm

X

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (S)

rpm

X

„Eco 40–60“ programos liekamasis drėgnis esant vardiniam pajėgumui (Dfull)

%

X

„Eco 40–60“ programos liekamasis drėgnis esant pusei vardinio pajėgumo (D1/2)

%

X

„Eco 40–60“ programos liekamasis drėgnis esant ketvirčiui vardinio pajėgumo (D1/4)

%

X

Svertinis liekamasis drėgnis (D)

%

X

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiai „eco 40–60“ programos metu (gręžimo etapas)

dB(A) re 1 pW

X

Išjungties veiksenos vartojamoji galia (Po)

W

X,XX

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm)

W

X,XX

Ar veikiant budėjimo veiksena rodoma informacija?

Taip/Ne

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm) esant tinklinei budėjimo veiksenai (jei taikoma)

W

X,XX

Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia (Pds) (jei taikoma)

W

X,XX

c)

kai tinkama, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

kai tinkama, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

pagal IV priedą atliktų skaičiavimų duomenys ir rezultatai;

f)

visų lygiaverčių modelių sąrašas su modelių žymeniu.

2.   

Į 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus buitinių skalbyklių-džiovyklių techninius dokumentus įtraukiami šie elementai:

a)

V priedo 2 punkte nurodyta informacija;

b)

8 lentelėje nurodyta informacija; šios vertės laikomos deklaruotomis vertėmis taikant IX priede nustatytą patikros procedūrą;

8 lentelė

Informacija, kuri turi būti pateikiama buitinių skalbyklių-džiovyklių techniniuose dokumentuose

PARAMETRAS

VIENETAS

VERTĖ

Skalbimo ciklo vardinis pajėgumas 0,5 kg intervalais (c)

kg

X,X

Skalbimo ir džiovinimo ciklo vardinis pajėgumas 0,5 kg intervalais (d)

kg

X,X

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (EW,full)

kWh per ciklą

X,XXX

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (EW,½)

kWh per ciklą

X,XXX

„Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (EW,1/4)

kWh per ciklą

X,XXX

Svertinis „eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis (EW)

kWh per ciklą

X,XXX

Standartinis „eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis (SCEW)

kWh per ciklą

X,XXX

Skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW)

X,X

Skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis esant vardiniam pajėgumui (EWD,full)

kWh per ciklą

X,XXX

Skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis, esant pusei vardinio pajėgumo (EWD,½)

kWh per ciklą

X,XXX

Svertinis skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis (EWD)

kWh per ciklą

X,XXX

Standartinis skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamos energijos kiekis (SCEWD)

kWh per ciklą

X,XXX

Skalbimo ir džiovinimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD)

X,X

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (WW,full)

litrai per ciklą

X,X

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (WW,½)

litrai per ciklą

X,X

„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (WW,1/4)

litrai per ciklą

X,X

Svertinis skalbimo ciklo suvartojamo vandens kiekis (WW)

litrai per ciklą

X

Skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis esant vardiniam pajėgumui (WWD,full)

litrai per ciklą

X,X

Skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis esant pusei vardinio pajėgumo (WWD,½)

litrai per ciklą

X,X

Svertinis skalbimo ir džiovinimo ciklo suvartojamo vandens kiekis (WWD)

litrai per ciklą

X

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (IW)

X,XX

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (IW)

X,XX

„Eco 40–60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (IW)

X,XX

Skalbimo ir džiovinimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas esant vardiniam pajėgumui (Jw)

X,XX

Skalbimo ir džiovinimo ciklo skalbimo efektyvumo indeksas esant pusei vardinio pajėgumo (Jw)

X,XX

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (IR)

g/kg

X,X

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (IR)

g/kg

X,X

„Eco 40–60“ programos skalavimo efektyvumas esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (IR)

g/kg

X,X

Skalbimo ir džiovinimo ciklo skalavimo efektyvumas esant vardiniam pajėgumui (JR)

g/kg

X,X

Skalbimo ir džiovinimo ciklo skalavimo efektyvumas esant pusei vardinio pajėgumo (JR)

g/kg

X,X

„Eco 40–60“ programos trukmė esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (tw)

h:min

X:XX

„Eco 40–60“ programos trukmė esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (tw)

h:min

X:XX

„Eco 40–60“ programos trukmė esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (tw)

h:min

X:XX

Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė esant vardiniam pajėgumui (tWD)

h:min

X:XX

Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė esant pusei vardinio pajėgumo (tWD)

h:min

X:XX

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (T)

°C

X

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (T)

°C

X

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje „eco 40–60“ programos metu, esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (T)

°C

X

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje skalbimo ir džiovinimo ciklo metu, esant vardiniam pajėgumui (T)

°C

X

Temperatūra, pasiekiama ne trumpiau kaip 5 min skalbinių viduje skalbimo ir džiovinimo ciklo metu, esant pusei vardinio pajėgumo (T)

°C

X

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (S)

rpm

X

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (S)

rpm

X

„Eco 40–60“ programos centrifugos sūkių skaičius gręžimo etapu esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (S)

rpm

X

„Eco 40–60“ programos liekamasis drėgnis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (Dfull)

%

X

„Eco 40–60“ programos liekamasis drėgnis esant pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (D1/2)

%

X

„Eco 40–60“ programos liekamasis drėgnis esant ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo (D1/4)

%

X

Svertinis liekamasis drėgnis po skalbimo (D)

%

X

Galutinis drėgnis po džiovinimo

%

X,X

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiai „eco 40–60“ programos metu (gręžimo etapas)

dB(A) re 1 pW

X

Išjungties veiksenos vartojamoji galia (Po)

W

X,XX

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm)

W

X,XX

Ar veikiant budėjimo veiksena rodoma informacija?

Taip/Ne

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm) esant tinklinei budėjimo veiksenai (jei taikoma)

W

X,XX

Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia (Pds) (jei taikoma)

W

X,XX

c)

kai tinkama, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

kai tinkama, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

pagal IV priedą atliktų skaičiavimų duomenys ir rezultatai;

f)

visų lygiaverčių modelių sąrašas su modelių žymeniu.

3.   

Jei tam tikro buitinių skalbyklių arba buitinių skalbyklių-džiovyklių modelio techniniuose dokumentuose pateikta informacija buvo gauta kuriuo nors iš toliau nurodytų metodų (arba abiem metodais):

remiantis kito tiekėjo modeliu, turinčiu tokias pačias technines charakteristikas, susijusias su pateiktina technine informacija,

apskaičiuojant remiantis konstrukcija arba ekstrapoliuojant kito to paties ar kito tiekėjo modelio duomenis,

techniniuose dokumentuose pateikiami išsamūs tokio skaičiavimo duomenys, tiekėjų atliktas vertinimas skaičiavimo tikslumui patikrinti ir, kai tinkama, skirtingų tiekėjų modelių tapatumo deklaracija.


VII PRIEDAS

Vaizdinėje reklamoje, techninėje reklaminėje medžiagoje, vykdant nuotolinę prekybą ir prekybą telefonu, išskyrus nuotolinę prekybą internetu, pateiktina informacija

1.   

Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies e punkte ir 4 straipsnio c punkte nustatytiems reikalavimams, buitinių skalbyklių arba buitinių skalbyklių-džiovyklių vaizdinėje reklamoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

2.   

Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies f punkte ir 4 straipsnio d punkte nustatytiems reikalavimams, buitinių skalbyklių arba buitinių skalbyklių-džiovyklių techninėje reklaminėje medžiagoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

3.   

Nuotolinės prekybos buitinėmis skalbyklėmis arba buitinėmis skalbyklėmis-džiovyklėmis popierinėje reklaminėje medžiagoje turi būti nurodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

4.   

Energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas nurodomi pagal 1 pav., t. y. pavaizduojama:

a)

buitinių skalbyklių atveju rodyklė su 100 % baltos spalvos energijos vartojimo efektyvumo klasės raide pastorintu „Calibri“ bent kainos šrifto dydžiui lygaus dydžio šriftu, kai rodoma kaina,

b)

buitinių skalbyklių-džiovyklių atveju rodyklė su viso ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasę žyminčia 100 % baltos spalvos raide pastorintu bent kainos šrifto dydžiui lygaus dydžio „Calibri“ šriftu, jei kaina rodoma;

c)

rodyklės spalva, atitinkanti energijos vartojimo efektyvumo klasės spalvą,

d)

galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas 100 % juodos spalvos šriftu ir

e)

rodyklė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė apvestos 100 % juodos spalvos 0,5 pt storio apvadu.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, jeigu vaizdinė reklama, techninė reklaminė medžiaga arba nuotolinės prekybos popierinė reklaminė medžiaga spausdinama nespalvotai, toje vaizdinėje reklamoje, techninėje reklaminėje medžiagoje arba nuotolinės prekybos popierinėje reklaminėje medžiagoje rodyklė gali būti nespalvota.

1 pav.

Spalvota ir nespalvota kairinė ir dešininė rodyklės su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu

Image 42

5.   

Vykdant nuotolinę prekybą telefonu klientas turi būti specialiai informuojamas apie etiketėje nurodytas gaminio energijos vartojimo efektyvumo klases, energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalą ir apie tai, kad visą etiketę ir gaminio informacijos lapą jis gali rasti gaminių duomenų bazės interneto svetainėje arba paprašyti spausdinto egzemplioriaus.

6.   

Visais 1–3 ir 5 punktuose nurodytais atvejais vartotojui paprašius turi būti užtikrinta galimybė susipažinti su spausdintu etiketės ir gaminio informacijos lapo egzemplioriumi.


VIII PRIEDAS

Vykdant nuotolinę prekybą internetu pateiktina informacija

1.   

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjo pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir proporcinga IV priede nustatytos etiketės matmenims. Etiketė gali būti rodoma įdėtiniame rodinyje, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, turi atitikti šio priedo 2 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

2.   

2 pav. pateikto įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

buitinių skalbyklių atveju jame turi būti gaminio etiketėje nurodytą energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

buitinių skalbyklių-džiovyklių atveju jame turi būti etiketėje nurodytą viso ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

c)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu 100 % baltos spalvos pastorintu „Calibri“ šriftu rodyklėje turi būti pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

d)

galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas turi būti 100 % juodos spalvos šriftu ir

e)

jis turi būti vienos iš dviejų toliau nurodytų formų, o jo dydis toks, kad rodyklė būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė apvestos 100 % juodos spalvos matomu apvadu.

2 pav.

Spalvotos kairinė ir dešininė rodyklės su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu

Image 43

3.   

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, turi būti taikoma ši etiketės rodymo seka:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomi šio priedo 2 punkte nurodyti paveikslėliai;

b)

paveikslėliai turi būti susieti su III priede nustatyta etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, vietoj grafinio vaizdo rodomos gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasės kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

4.   

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas tiekėjo pateiktas 3 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimus atitinkantis elektroninis gaminio informacijos lapas. Gaminio informacijos lapas turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matomas ir įskaitomas. Gaminio informacijos lapas gali būti rodomas įdėtiniame rodinyje arba gali būti pateikiama nuoroda į gaminių duomenų bazę, tuomet nuoroda, per kurią pasiekiamas gaminio informacijos lapas, turi būti aiškiai ir įskaitomai pažymėta „Gaminio informacijos lapas“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio informacijos lapas pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.


IX PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų nenaudoja kaip leidžiamų nuokrypų techniniuose dokumentuose pateikiamoms reikšmėms nustatyti. Etiketėje arba gaminio informacijos lape nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Jei modelis suprojektuotas taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomas (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir į tai sureaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdamas savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš šiame reglamente nustatytų, techniniuose dokumentuose arba bet kuriame iš pateikiamų dokumentų nurodytų parametrų lygis, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka reikalavimų.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko toliau aprašytą procedūrą.

1.

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2.

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2017/1369/EB 3 straipsnio 3 punktą parengtuose techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos šioms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas bandymų ataskaitose nurodytas vertes, ir

b)

etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė ir džiovinimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnės nei klasė, nustatyta pagal deklaruotas vertes, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 9 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3.

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

4.

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių.

5.

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 9 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6.

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7.

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko IV priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 9 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. 9 lentelėje nurodytiems parametrams netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pvz., leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

9 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Leidžiamosios patikros nuokrypos

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full ir atitinkamai EWD,½ vertės daugiau kaip 10 %.

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (EW ir EWD)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos EW ir atitinkamai EWD vertės daugiau kaip 10 %.

WW,full, WW,½, WW,1/4,, WWD,full, WWD,½

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full ir atitinkamai WWD,½ vertės daugiau kaip 10 %.

Svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW ir WWD)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos WW ir atitinkamai WWD vertės daugiau kaip 10 %.

Skalbimo efektyvumo indeksas (IW ir JW)

Nustatyta vertė (*1) neturi būti mažesnė nei deklaruota IW ir atitinkamai Jw vertė daugiau kaip 8 %.

Skalavimo efektyvumas (IR ir JR)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos IR ir atitinkamai JR vertės daugiau kaip 1,0 g/kg.

Programos arba ciklo trukmė

Nustatyta programos arba ciklo trukmės vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 % arba daugiau kaip 10 minučių, jei ši vertė yra mažesnė.

Didžiausioji temperatūra skalbinių viduje (T)

Nustatyta vertė (*1) neturi būti mažesnė nei deklaruota T vertė daugiau kaip 5K ir neturi viršyti deklaruotos T vertės daugiau kaip 5K.

Dfull, D½, D1/4

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos Dfull, D½ ir atitinkamai D1/4 vertės daugiau kaip 10 %.

Liekamasis drėgnis po skalbimo (D)

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės D daugiau kaip 10 %.

Galutinis drėgnis po džiovinimo

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti 3,0 %.

Centrifugos sūkių skaičius (S)

 (*1)

Išjungties veiksenos vartojamoji galia (Po)

Nustatyta vartojamosios galios Po vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 0,10 W.

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (Psm)

Nustatyta vartojamosios galios Psm vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė yra didesnė kaip 1,00 W, ir daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra lygi 1,00 W arba mažesnė.

Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia (Pds)

Nustatyta vartojamosios galios Pds vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė yra didesnė kaip 1,00 W, arba daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra lygi 1,00 W arba mažesnė.

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis

Nustatyta vertė (*1) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB re 1 pW.


(*1)  Jei bandomi trys papildomi vienetai, kaip nustatyta 4 punkte, nustatyta vertė yra šių trijų papildomų vienetų nustatytų verčių aritmetinis vidurkis.


X PRIEDAS

Daugiabūgnės buitinės skalbyklės ir daugiabūgnės buitinės skalbyklės-džiovyklės

Šio reglamento II ir III priedų nuostatos pagal IV priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus taikomos visiems daugiabūgnių buitinių skalbyklių būgnams, kurių vardinis pajėgumas yra lygus 2 kg arba didesnis, ir visiems daugiabūgnių buitinių skalbyklių-džiovyklių būgnams, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas yra lygus 2 kg arba didesnis.

II ir III priedų nuostatos taikomos kiekvienam būgnui atskirai, išskyrus tuos atvejus, kai būgnai yra įrengti viename korpuse ir gali veikti tik vienu metu pagal „eco 40–60“ programą arba skalbimo ir džiovinimo ciklą. Pastaruoju atveju nuostatos turi būti taikomos visai daugiabūgnei buitinei skalbyklei arba daugiabūgnei buitinei skalbyklei-džiovyklei taip:

a)

vardinis pajėgumas yra kiekvieno būgno skalbimo ciklo vardinių pajėgumų suma; daugiabūgnių skalbyklių-džiovyklių vardinis pajėgumas yra kiekvieno būgno vardinių pajėgumų suma;

b)

daugiabūgnės buitinės skalbyklės ir daugiabūgnės buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo suvartojamos energijos kiekis ir vandens kiekis yra kiekvieno būgno suvartojamo energijos kiekio ar vandens kiekio suma;

c)

daugiabūgnės buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo suvartojamos energijos kiekis ir vandens kiekis yra kiekvieno būgno suvartojamo energijos kiekio ar vandens kiekio suma;

d)

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW) apskaičiuojamas naudojant vardinį skalbimo ciklo pajėgumą ir suvartojamą energijos kiekį; daugiabūgnių buitinių skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD) apskaičiuojamas naudojant vardinį pajėgumą ir suvartojamą energijos kiekį;

e)

trukmė yra ilgiausios „eco 40–60“ programos arba skalbimo ir džiovinimo ciklo, vykdomo kiekviename būgne, trukmė;

f)

liekamasis drėgnis po skalbimo apskaičiuojamas kaip svertinis vidurkis pagal kiekvieno būgno vardinį pajėgumą;

g)

galutinis drėgnis po džiovinimo matuojamas atskirai kiekvienam buitinių daugiabūgnių skalbyklių-džiovyklių būgnui;

h)

mažos galios veiksenos matavimas, ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiai ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė taikomi visai buitinei skalbyklei.

Į gaminio informacijos lapą ir techninius dokumentus įtraukiama ir bendrai pateikiama atitinkamai V priede ir VI priede reikalaujama informacija apie visus būgnus, kuriems taikomos šio priedo nuostatos.

Kiekvienam būgnui, kuriam taikomos šio priedo nuostatos, taikomos VII ir VIII priedų nuostatos.

IX priede nurodyta patikros procedūra taikoma visai daugiabūgnei buitinei skalbyklei ir visai daugiabūgnei buitinei skalbyklei-džiovyklei, leidžiamąsias patikros nuokrypas taikant kiekvienam pagal šį priedą nustatytam parametrui.


5.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 315/68


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (1), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/1369 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl gaminių grupių, turinčių didelį energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialą, ženklinimo arba skalės keitimo;

(2)

Komisijos 2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo plane (2), parengtame taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB (3) 16 straipsnio 1 dalį, nustatyti ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos 2016–2019 m. darbo prioritetai. Ekologinio projektavimo darbo plane nurodytos su energija susijusių gaminių grupės, laikytinos prioritetinėmis atliekant parengiamuosius tyrimus ir vėliau priimant įgyvendinimo priemones, taip pat peržiūrint galiojančius reglamentus;

(3)

apskaičiuota, kad taikant Ekologinio projektavimo darbo plane numatytas priemones būtų galima iki 2030 m. iš viso sutaupyti daugiau kaip 260 TWh galutinės energijos per metus, o tai prilygsta metinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimui maždaug 100 mln. tonų 2030 m. Viena iš Ekologinio projektavimo darbo plane išvardytų gaminių grupių, kurios metinis galutinės energijos sutaupymo potencialas yra 41,9 TWh 2030 m., yra apšvietimo prietaisai;

(4)

apšvietimo gaminių, būtent elektros lempų ir šviestuvų, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos nustatytos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 874/2012 (4);

(5)

apšvietimo gaminiai yra viena Reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytų prioritetinių gaminių grupių, dėl kurių Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą dėl pakeistos A–G skalės etiketės nustatymo;

(6)

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 7 straipsnyje numatyta peržiūros sąlyga, pagal kurią Komisija turi peržiūrėti reglamentą, atsižvelgdama į technologijų pažangą;

(7)

Komisija peržiūrėjo Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 874/2012 ir išnagrinėjo techninius, aplinkosauginius bei ekonominius apšvietimo gaminių aspektus ir naudotojų elgesį realiomis sąlygomis. Peržiūra atlikta glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos ir trečiųjų valstybių suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis. Peržiūros rezultatai paskelbti viešai ir pristatyti Konsultacijų forumui, įsteigtam pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnį;

(8)

atlikus peržiūrą padaryta išvada, kad reikia nustatyti persvarstytus apšvietimo gaminių, būtent šviesos šaltinių, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus;

(9)

nustatyta, kad šio reglamento tikslais svarbus aplinkosauginis šviesos šaltinių aspektas yra jų naudojimo etapu suvartojamos energijos kiekis;

(10)

atlikus peržiūrą paaiškėjo, kad gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, suvartojamą elektros energijos kiekį galima dar labiau sumažinti įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemones;

(11)

kadangi šiuo reglamentu atsisakoma specialiai šviestuvams skirtos energijos vartojimo efektyvumo etiketės, nustatytos Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 874/2012, šviestuvų tiekėjai turėtų būti atleisti nuo įpareigojimų, susijusių su gaminių duomenų baze, sukurta pagal Reglamentą (ES) 2017/1369;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad su energija susijusių gaminių vis dažniau įsigyjama per interneto prieglobos platformas, o ne tiesiogiai tiekėjų ar prekiautojų interneto svetainėse, reikėtų patikslinti, kad internetinės prekybos platformos turėtų būti atsakingos už tiekėjo pateiktos etiketės rodymą šalia kainos. Jos turėtų informuoti prekiautoją apie tą prievolę, tačiau neturėtų būti atsakingos už pateiktos etiketės ir gaminio informacijos lapo tikslumą ar turinį. Tačiau, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl elektroninės komercijos (5) 14 straipsnio 1 dalies b punktą, tokiose interneto prieglobos platformose, sužinojus apie reikalavimų nesilaikymą (pvz., nėra etiketės ar gaminio informacijos lapo, jie neišsamūs arba netikslūs), pavyzdžiui, jei apie tai praneša rinkos priežiūros institucija, atitinkamo gaminio informacija turėtų būti nedelsiant pašalinta arba panaikinta prieiga prie jos. Tiekėjui, tiesiogiai parduodančiam galutiniams naudotojams savo interneto svetainėje, taikomos Reglamento (ES) 2017/1369 5 straipsnyje nurodytos prekiautojų nuotolinės prekybos pareigos;

(13)

šiame reglamente turėtų būti nurodytos apšvietimo parametrų leidžiamųjų nuokrypų vertės, atsižvelgiant į Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/254 (6) nustatytą informacijos deklaravimo principą;

(14)

šiame reglamente nustatytas priemones pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnį aptarė Konsultacijų forumas ir valstybių narių ekspertai;

(15)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi šviesos šaltinių su integruotu valdymo įtaisu arba be jo ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai. Reikalavimai taip pat taikomi šviesos šaltiniams, kurie rinkai pateikiami įmontuoti į kitą gaminį.

2.   Šis reglamentas netaikomas IV priedo 1 ir 2 punktuose nurodytiems šviesos šaltiniams.

3.   IV priedo 3 punkte nurodyti šviesos šaltiniai turi atitikti tik V priedo 4 punkto reikalavimus.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

šviesos šaltinis – elektrinis gaminys, kuris yra skirtas šviesai skleisti ir (arba), jei tai nekaitinamasis šviesos šaltinis, kurį galima sureguliuoti taip, kad skleistų šviesą, kuriai būdingos visos šios optinės savybės:

a)

spalvių koordinačių x ir y intervalas yra:

0,270 < x < 0,530 ir

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

b)

šviesos srautas < 500 liumenų mm2 šviesą skleidžiančio paviršiaus projekcijos ploto, apibrėžto I priede;

c)

šviesos srautas – 60–82 000 liumenų;

d)

spalvų perteikimo rodiklis (CRI) > 0;

kuriame naudojamos šiluminio šviesos spinduliavimo, fluorescencijos, didelio intensyvumo išlydžio, neorganinių šviesos diodų (LED) arba organinių šviesos diodų (OLED) technologijos arba jų deriniai ir kurį pagal IX priede nustatytą procedūrą galima patikrinti kaip šviesos šaltinį.

Didžiaslėgiai natrio (HPS) šviesos šaltiniai, neatitinkantys a punkte nustatytos sąlygos, šiame reglamente laikomi šviesos šaltiniais.

Prie šviesos šaltinių nepriskiriami:

a)

LED lustai;

b)

LED komplektai;

c)

gaminiai, kuriuose yra šviesos šaltinis (-ių) ir iš kurių tą šviesos šaltinį (-ius) galima išimti, kad būtų galima atlikti patikrą;

d)

šviesą skleidžiančios šviesos šaltinio dalys, kurių iš jo negalima išimti, kad būtų galima atlikti jų, kaip šviesos šaltinių, patikrą;

2)

valdymo įtaisas – vienas arba daugiau įtaisų, kurie gali būti fiziškai integruoti arba neintegruoti į šviesos šaltinį ir kuriais elektros tinklo srovė pritaikoma prie vieno ar kelių konkrečių šviesos šaltinių elektrinių parametrų laikantis ribinių saugos ir elektromagnetinio suderinamumo sąlygų. Toks pritaikymas gali būti maitinimo ir uždegimo įtampos keitimas, veikimo ir pakaitinimo srovės ribojimas, šalto šaltinio uždegimo prevencija, galios faktoriaus koregavimas ir (arba) radijo trukdžių mažinimas.

Terminas „valdymo įtaisas“ neapima maitinimo šaltinių, kuriems taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009 (7). Jis taip pat neapima apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių elementų (apibrėžtų I priede), nors tokie elementai gali būti fiziškai integruoti į valdymo įtaisą arba parduodami kartu su juo kaip vienas gaminys.

Maitinimo eternetu (PoE) jungiklis pagal šį reglamentą nėra valdymo įtaisas. Maitinimo eternetu jungiklis (arba PoE jungiklis) yra energijos tiekimo ir duomenų tvarkymo įranga, sumontuota tarp maitinimo tinklo ir biuro įrangos ir (arba) šviesos šaltinių ir skirta duomenų perdavimo ir energijos tiekimo reikmėms;

3)

gaminys, kuriame įmontuotas šviesos šaltinis ir (arba) atskiras valdymo įtaisas – gaminys, kuriame yra vienas ar daugiau šviesos šaltinių ir (arba) atskirų valdymo įtaisų. Tokie gaminiai yra, pvz., šviestuvai, kuriuos galima išardyti, kad būtų galima atlikti atskirą juose įmontuoto šviesos šaltinio (-ių) patikrą, taip pat buitiniai prietaisai ir baldai (lentynos, veidrodžiai, vitrinos), kuriuose yra įmontuotas šviesos šaltinis (-ių). Jeigu gaminio, kuriame įmontuotas šviesos šaltinis, negalima išardyti, kad būtų galima atlikti šviesos šaltinio ir atskiro valdymo įtaiso patikrą, šviesos šaltiniu laikomas visas toks gaminys;

4)

šviesa – elektromagnetinė spinduliuotė, kurios bangos ilgis yra 380–780 nm;

5)

elektros tinklo srovė, arba tinklo įtampa, – 230 (± 10 %) voltų 50 Hz dažnio kintamoji srovė;

6)

LED lustas – šviesą skleidžiančios puslaidininkinės medžiagos plokštelė, kurioje išvedžiota funkcinė šviesos diodų grandinė;

7)

LED komplektas – pavienė elektrinė dalis, kurioje būtinai yra bent vienas LED lustas. Jame nėra valdymo įtaiso ar jo dalių, cokolio arba aktyviųjų elektroninių komponentų ir jis tiesiogiai prie elektros tinklo įtampos nejungiamas. Jame gali būti vienas arba daugiau šių elementų: optinių elementų, šviesos keitiklių (liuminoforų), šiluminių, mechaninių ir elektrinių sąsajų arba nuo elektrostatinio išlydžio apsaugančių dalių. Visi panašūs šviesą skleidžiantys įtaisai, skirti tiesiogiai naudoti LED šviestuve, laikomi šviesos šaltiniais;

8)

spalvis – spalvių koordinatėms (x ir y) apibrėžiama spalvinės veikmės savybė;

9)

šviesos srautas (srautas) (Φ) – spinduliuotės srauto (spinduliuotės galios) išvestinis dydis liumenais (lm), nustatomas įvertinant elektromagnetinę spinduliuotę pagal spektrinį žmogaus akies jautrį. Jis rodo bendrą šviesos šaltinio erdviniu 4π steradianų kampu taikomuose standartuose nustatytomis sąlygomis (pvz., srovės, įtampos, temperatūros) skleidžiamą šviesos srautą. Tai pradinis nepritemdyto šaltinio šviesos srautas po trumpo veikimo laikotarpio, nebent aiškiai nurodyta, kad šaltinis skirtas naudoti pritemdytas arba kad tikslinis srautas pasiekiamas po tam tikro veikimo laikotarpio. Jei šviesos šaltinį galima reguliuoti, kad jis skleistų įvairaus spektro ir (arba) įvairaus didžiausio intensyvumo šviesą, šis parametras rodo srautą pagal reguliavimo atskaitos nuostačius, apibrėžtus I priede;

10)

spalvų perteikimo rodiklis (CRI) – matas, kuriuo kiekybiškai įvertinamas šviesos šaltinio poveikis objektų spalvos suvokimui sąmoningai arba nesąmoningai ją lyginant su tų pačių objektų, apšviestų etaloniniu šviestuvu, spalva; tai standartuose nustatytų pirmųjų 8 bandomųjų spalvų (R1–R8) perteikimo vidurkis Ra;

11)

šiluminis šviesos spinduliavimas – reiškinys, kai šviesa skleidžiama dėl kaitros: šviesos šaltiniuose ją paprastai skleidžia siūlinis laidininkas (kaitinamasis siūlas), kaitinamas elektros srove;

12)

halogeninis šviesos šaltinis – kaitinamasis šviesos šaltinis su volframo kaitinamuoju siūlu, esančiu dujose, kuriose yra halogenų arba halogenų junginių;

13)

fluorescencija, arba fluorescencinis šviesos šaltinis, (FL) – mažaslėgiuose gyvsidabrio garuose vykstantis dujinio elektros išlydžio reiškinys arba šviesos šaltinis, kuriame vyksta toks reiškinys ir kuriame didžioji dalis šviesos sklinda iš vieno arba daugiau liuminoforų, žadinamų išlydžio sukeltos ultravioletinės spinduliuotės, sluoksnių. Fluorescenciniuose šviesos šaltiniuose gali būti viena (viencokoliai) arba dvi (dvicokoliai) jungtys elektros energijai tiekti. Šiame reglamente fluorescenciniais šviesos šaltiniais laikomi ir magnetinės indukcijos šviesos šaltiniai;

14)

didelio intensyvumo išlydis (HID) – dujinis elektros išlydis, kuriam vykstant švytintis elektros lankas stabilizuojamas kolbos sienelių temperatūra, o kolbos sienelėms tenkanti apkrova yra didesnė kaip 3 vatai vienam kvadratiniam centimetrui. Prie didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltinių priskiriami tik metalų halogenidų, didžiaslėgiai natrio ir gyvsidabrio garų šviesos šaltiniai, apibrėžti I priede;

15)

dujinis išlydis – reiškinys, kai šviesą tiesiogiai arba netiesiogiai skleidžia elektros išlydis dujose, plazmoje, metalo garuose arba dujų ir garų mišinyje;

16)

neorganinis šviesos diodas (LED) – šviesą skleidžiantis kietakūnis įtaisas, kuriame yra neorganinės medžiagos skylinė elektroninė (pn) sandūra. Sužadinta elektros srove sandūra skleidžia optinę spinduliuotę;

17)

organinis šviesos diodas (OLED) – šviesą skleidžiantis kietakūnis įtaisas, kuriame yra organinės medžiagos skylinė elektroninė (pn) sandūra. Sužadinta elektros srove sandūra skleidžia optinę spinduliuotę;

18)

didžiaslėgis natrio šviesos šaltinis – didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltinis, kuriame šviesą daugiausia skleidžia apie 10 kilopaskalių dalinio slėgio natrio garų spinduliuotė. Didžiaslėgiuose natrio šviesos šaltiniuose gali būti viena (viencokoliai) arba dvi (dvicokoliai) jungtys elektros energijai tiekti;

19)

pardavimo vieta – fizinė vieta, kurioje gaminys rodomas vartotojui ar jam siūlomas pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išsimokėtinai.

Kitų prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Šviesos šaltinių tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas šviesos šaltinis, rinkai teikiamas kaip atskiras gaminys (t. y. neįmontuotas į kitą gaminį) pakuotėje, būtų pateikiamas su III priede nustatytos formos etikete, išspausdinta ant pakuotės;

b)

gaminio parametrai, nurodomi V priede nustatytame gaminio informacijos lape, būtų įtraukti į gaminių duomenų bazę;

c)

konkrečiu prekiautojo prašymu būtų pateikiamas spausdintas gaminio informacijos lapas;

d)

VI priede nustatytas techninių dokumentų turinys būtų įtrauktas į gaminių duomenų bazę;

e)

visoje konkretaus šviesos šaltinių modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

f)

visoje su konkrečiu šviesos šaltinių modeliu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

g)

prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno šviesos šaltinių modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija atitiktų III priede nustatytus reikalavimus;

h)

prekiautojams būtų pateikiamas elektroninis kiekvieno šviesos šaltinių modelio gaminio informacijos lapas, nustatytas V priede;

i)

prekiautojų prašymu ir pagal 4 straipsnio e punktą kaip jau esamos etiketės dydžio lipdukas būtų pateikiamos pakeistos skalės etiketės gaminiams perklasifikuoti.

2.   Gaminių, kuriuose įmontuoti šviesos šaltiniai, tiekėjai:

a)

pateikia V priedo 2 punkte nurodytą informaciją apie įmontuotą šviesos šaltinį (-ius);

b)

rinkos priežiūros institucijų prašymu pateikia informaciją apie tai, kaip šviesos šaltinius galima be neatitaisomo jų pažeidimo išmontuoti patikrai atlikti.

3.   Energijos vartojimo efektyvumo klasė apskaičiuojama pagal II priedą.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas pardavimo vietoje esantis šviesos šaltinis, kuris nėra įmontuotas į kitą gaminį, būtų paženklintas pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjo pateikta etikete taip, kad etiketė arba nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė būtų aiškiai matoma, kaip nurodyta III priede;

b)

nuotolinės prekybos atveju pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;

c)

visoje konkretaus šviesos šaltinių modelio vaizdinėje reklamoje, įskaitant reklamą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

d)

visoje su konkrečiu šviesos šaltinių modeliu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

e)

per aštuoniolika mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos esamos šviesos šaltinių etiketės pardavimo vietose būtų pakeistos naujos skalės etiketėmis taip, kad esama etiketė, įskaitant atvejį, kai ji išspausdinta arba pritvirtinta ant pakuotės, būtų uždengta.

5 straipsnis

Interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjų pareigos

Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas, nurodytas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia tiesiogiai parduoti šviesos šaltinius savo interneto svetainėje, jis užtikrina galimybę rodyti prekiautojo pateiktą elektroninę etiketę ir elektroninį gaminio informacijos lapą, naudodamas rodinio mechanizmą pagal VIII priedo nuostatas, ir informuoja prekiautoją apie pareigą juos rodyti.

6 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintą pažangiausią skaičiavimo ir matavimo metodą ir kurie nustatyti II priede.

7 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Reglamento (ES) 2017/1369 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko šio reglamento IX priede nustatytą patikros procedūrą.

8 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ir ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 25 d. pateikia šios peržiūros rezultatus, įskaitant, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą, Konsultacijų forumui. Peržiūrint reglamentą, be kitų dalykų, vertinamos energijos vartojimo efektyvumo klasės, į kitus gaminius įmontuotų šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo klausimų sprendimo būdai ir galimybė spręsti žiedinės ekonomikos aspektų klausimus.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 874/2012 panaikinamas 2021 m. rugsėjo 1 d., išskyrus 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 2 dalį – jos panaikinamos 2019 m. gruodžio 25 d.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Tačiau 3 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 198, 2017 7 28, p. 1.

(2)  Komisijos komunikatas „2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planas“. COM(2016) 773 final, 2016 11 30.

(3)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).

(4)  2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 258, 2012 9 26, p. 1).

(5)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

(6)  2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/254, kuriuo dėl leidžiamųjų nuokrypų, naudojamų per patikras, iš dalies keičiami deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013, (ES) Nr. 812/2013, (ES) Nr. 65/2014, (ES) Nr. 1254/2014, (ES) 2015/1094, (ES) 2015/1186 ir (ES) 2015/1187 (OL L 38, 2017 2 15, p. 1).

(7)  2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimo be apkrovos ir vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 93, 2009 4 7, p. 3).


I PRIEDAS

Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)

iš elektros tinklo maitinamas šviesos šaltinis (MLS) – šviesos šaltinis, kurį galima tiesiogiai jungti į elektros tinklą. Tiesiogiai į elektros tinklą jungiami šviesos šaltiniai, kurie į jį gali būti jungiami ir netiesiogiai, naudojant atskirą valdymo įtaisą, laikomi iš elektros tinklo maitinamais šviesos šaltiniais;

(2)

ne iš elektros tinklo maitinamas šviesos šaltinis (NMLS) – šviesos šaltinis, kurio veikimui įjungus į elektros tinklą užtikrinti būtinas atskiras valdymo įtaisas;

(3)

atskiras valdymo įtaisas – valdymo įtaisas, kuris nėra fiziškai integruotas į šviesos šaltinį ir rinkai teikiamas kaip atskiras gaminys arba įmontuotas į kitą gaminį;

(4)

kryptinis šviesos šaltinis (DLS) – šviesos šaltinis, kurio bent 80 % šviesos srauto sklinda erdviniu π sr kampu (atitinkančiu 120° kūgį);

(5)

nekryptinis šviesos šaltinis (NDLS) – šviesos šaltinis, kuris nėra kryptinis šviesos šaltinis;

(6)

prijungtasis šviesos šaltinis (CLS) – šviesos šaltinis, kuriame yra duomenų perdavimo funkciją atliekančių dalių, fiziškai ir funkciškai neatsiejamų nuo šviesą skleidžiančių dalių ir skirtų reguliavimo atskaitos nuostačiams išlaikyti. Duomenų perdavimo funkciją atliekančios dalys gali būti fiziškai integruotos į bendrą vientisą šviesos šaltinio korpusą arba šviesos šaltinis gali būti sujungiamas su fiziškai atskiromis duomenų perdavimo funkciją atliekančiomis dalimis, teikiamomis rinkai kartu su šviesos šaltiniu ir su juo sudarančiomis vieną gaminį;

(7)

duomenų perdavimo funkciją atliekančios dalys – dalys, atliekančios bet kurią iš šių funkcijų:

a)

laidinio arba belaidžio ryšio duomenų signalams priimti arba perduoti ir apdoroti (naudojama apšvietimo funkcijai valdyti ir galbūt kitais tikslais);

b)

jutiklių signalams aptikti ir apdoroti (naudojama apšvietimo funkcijai valdyti ir galbūt kitais tikslais);

c)

šių funkcijų derinį;

(8)

reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis (CTLS) – šviesos šaltinis, kurį galima nustatyti skleisti labai įvairių spalvų, nepatenkančių į 2 straipsnyje apibrėžtą intervalą, šviesą, tačiau galima nustatyti ir taip, kad jis skleistų baltą šviesą, atitinkančią 2 straipsnyje apibrėžtą intervalą, ir tuo atžvilgiu jam taikomas šis reglamentas.

Reguliuojamos baltos šviesos šaltiniai, kurie gali skleisti tik 2 straipsnyje apibrėžtą intervalą atitinkančią skirtingos susietosios spalvinės temperatūros šviesą, ir šiltesnės pritemdytos šviesos šaltiniai, kurie pritemdyti skleidžia žemesnės susietosios spalvinės temperatūros baltą šviesą ir taip imituoja kaitinamųjų šviesos šaltinių skleidžiamą šviesą, nelaikomi CTLS;

(9)

santykinis spalvos grynis – reguliuojamos spalvos šviesos šaltinio, nustatyto skleisti tam tikros spalvos šviesą, pagal standartuose išsamiau nustatytą procedūrą apskaičiuota procentinė dalis, gaunama nubrėžus tiesią liniją (x ir y) spalvių diagramoje nuo taško, kurio spalvos koordinatės x = 0,333 ir y = 0,333 (achromatinės veikmės taškas, 1 taškas), per tašką, atitinkantį šviesos šaltinio (x ir y) spalvos koordinates (2 taškas), iki spalvų erdvės krašto (spektrinių spalvių linija, 3 taškas). Santykinis spalvos grynis apskaičiuojamas padalijant atstumą tarp 1 ir 2 taškų iš atstumo tarp 1 ir 3 taškų. Visas linijos ilgis yra 100 % spalvos grynumas (spektrinių spalvių linijos taškas). Achromatinės veikmės taškas yra 0 % spalvos grynumas (balta šviesa);

(10)

Didelio skaisčio šviesos šaltinis (HLLS) – LED šviesos šaltinis, kurio vidutinis skaistis yra didesnis nei 30 cd/mm2 didžiausio stiprio kryptimi;

(11)

skaistis (tam tikra kryptimi tam tikrame realaus arba įsivaizduojamo paviršiaus taške) – per tam tikrą tašką einančio tam tikra kryptimi tam tikru kampu sklindančio elementariojo pluošto perduodamas šviesos srautas, padalytas iš to pluošto skerspjūvio, kuriame yra tas taškas, ploto, cd/m2;

(12)

LED šviesos šaltinio vidutinis skaistis (HLLS skaistis) – vidutinis skaistis šviesą skleidžiančio paviršiaus plote, kuriame skaistis viršija 50 % didžiausio skaisčio, cd/mm2;

(13)

apšvietimo valdymo elementai – į šviesos šaltinį integruotos arba fiziškai atskirtos, bet kartu su šviesos šaltiniu kaip vienas gaminys parduodamos dalys, nebūtinos, kad šviesos šaltinis galėtų skleisti šviesą esant pilnutinei apkrovai, tačiau užtikrinančios galimybę rankiniu būdu arba automatiškai, tiesiogiai arba nuotoliniu būdu reguliuoti šviesos stiprį, spalvį, susietąją spalvinę temperatūrą, šviesos spektrą ir (arba) pluošto kampą. Apšvietimo valdymo elementais laikomi ir apšvietimo reguliatoriai.

Terminas taip pat apima duomenų perdavimo funkciją atliekančias dalis, tačiau neapima įtaisų, kuriems taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 (1);

(14)

apšvietimo funkcijos neatliekančios dalys – į šviesos šaltinį integruotos arba fiziškai atskirtos, bet kartu su šviesos šaltiniu kaip vienas gaminys parduodamos dalys, kurios nėra būtinos, kad šviesos šaltinis galėtų skleisti šviesą esant pilnutinei apkrovai, ir nėra apšvietimo valdymo elementai. Be kita ko, tai gali būti: garsiakalbiai, kameros, ryšio signalų kartotuvai ryšio zonai išplėsti (pvz., belaidžio vietinio tinklo), dalys, padedančios išlaikyti elektros tinklo balansą (prireikus įjungia maitinimą iš savo vidinės baterijos), įkrauti bateriją, rodyti pranešimus apie įvykius (gautą elektroninį laišką, skambantį durų skambutį, įspėjimą), naudoti „Light Fidelity“ („Li-Fi“, dvikrypčio sparčiojo tinklinio belaidžio ryšio technologija).

Šis terminas taip pat apima duomenų perdavimo funkciją atliekančias dalis, naudojamas ne šviesos skleidimo funkcijai reguliuoti;

(15)

naudingasis šviesos srautas (Φuse) – šviesos šaltinio šviesos srauto dalis, į kurią atsižvelgiama nustatant energijos vartojimo efektyvumą:

nekryptinių šviesos šaltinių – visas 4π sr (atitinka 360° sferą) erdviniu kampu skleidžiamas srautas;

kryptinių šviesos šaltinių, kurių pluošto kampas ne mažesnis kaip 90°, – srautas, skleidžiamas erdviniu π sr kampu (atitinka 120° kūgį);

kryptinių šviesos šaltinių, kurių pluošto kampas mažesnis kaip 90°, – srautas, skleidžiamas erdviniu 0,586π sr kampu (atitinka 90° kūgį);

(16)

kryptinio šviesos šaltinio pluošto kampas – kampas tarp dviejų įsivaizduojamų linijų, išvestų per šviesos šaltinio priekinio paviršiaus centrą ir taškus, kuriuose šviesos intensyvumas yra 50 % intensyvumo pluošto centre, plokštumoje, kertančioje optinę pluošto ašį; čia pluošto intensyvumas – šviesos srauto vertė, išmatuota optinėje pluošto ašyje.

Jei šviesos šaltinio šviesos pluošto kampas įvairiose plokštumose skiriasi, atsižvelgiama į didžiausią pluošto kampą.

Jei šviesos šaltinio pluošto kampą gali reguliuoti naudotojas, atsižvelgiama į šviesos pluošto kampą, atitinkantį reguliavimo atskaitos nuostatį;

(17)

pilnutinė apkrova – šviesos šaltinio būsena deklaruojamomis naudojimo sąlygomis, kai jis skleidžia didžiausią (nepritemdytą) šviesos srautą;

(18)

budėjimo veiksena – šviesos šaltinio būsena, kai jis yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, tačiau specialiai nustatytas taip, kad neskleistų šviesos; kad grįžtų į šviesos skleidimo būseną, šviesos šaltiniui turi būti duotas valdymo signalas. Apšvietimo valdymo elementai, užtikrinantys budėjimo funkciją, turi veikti valdymo veiksena. Apšvietimo funkcijos neatliekančios dalys turi būti atjungtos arba išjungtos arba jų vartojamoji galia pagal gamintojo nurodymus turi būti kuo labiau sumažinta;

(19)

tinklinė budėjimo veiksena – CLS būsena, kai jis yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, tačiau specialiai nustatytas taip, kad neskleistų šviesos, ir laukia nuotolinio signalo grįžti į šviesos skleidimo būseną. Apšvietimo valdymo elementai turi veikti valdymo veiksena. Apšvietimo funkcijos neatliekančios dalys turi būti atjungtos arba išjungtos arba jų vartojamoji galia pagal gamintojo nurodymus turi būti kuo labiau sumažinta;

(20)

valdymo veiksena – apšvietimo valdymo elementų būsena, kai jie yra prijungti prie šviesos šaltinio ir atlieka savo funkcijas taip, kad būtų galima sugeneruoti vidinį valdymo signalą arba laidiniu arba belaidžiu ryšiu priimti ir apdoroti nuotolinį valdymo signalą šviesos šaltinio skleidžiamai šviesai keisti;

(21)

nuotolinis akstinas – šviesos šaltinio iš ryšio tinklo gautas išorinis signalas;

(22)

valdymo signalas – analoginis arba skaitmeninis signalas, į šviesos šaltinį perduodamas belaidžiu ryšiu arba moduliuojant atskirais valdymo laidais tiekiamą įtampą arba maitinimo įtampą. Signalas perduodamas ne ryšio tinklu, o, pvz., iš vidinio šaltinio arba su gaminiu pateikto nuotolinio valdymo įtaiso;

(23)

ryšio tinklas – ryšių infrastruktūra, kuriai būdinga ryšio linijų topologija ir architektūra, įskaitant fizinius komponentus, organizacinius principus, ryšio procedūras ir formatus (protokolus);

(24)

įjungties veiksenos galia (Pon) – šviesos šaltinio vartojamoji elektrinė galia vatais, kai jis veikia pilnutine apkrova ir visos apšvietimo valdymo dalys ir apšvietimo funkcijos neatliekančios dalys yra atjungtos. Jeigu šių elementų atjungti negalima, jie turi būti išjungti arba jų vartojamoji galia pagal gamintojo nurodymus turi būti kuo labiau sumažinta. NMLS, kurio veikimui užtikrinti būtinas atskiras valdymo įtaisas, Pon gali būti matuojama tiesiai šviesos šaltinio įėjoje arba nustatoma pagal žinomo našumo valdymo įtaiso vartojamąją elektrinę galią ją atimant iš išmatuotos iš tinklo tiekiamos galios vertės;

(25)

budėjimo veiksenos galia (Psb) – budėjimo veiksena veikiančio šviesos šaltinio vartojamoji elektrinė galia vatais;

(26)

tinklinės budėjimo veiksenos galia (Pnet) – tinkline budėjimo veiksena veikiančio CLS vartojamoji elektrinė galia vatais;

(27)

reguliavimo atskaitos nuostačiai (RCS) – reguliavimo nuostatis ar nuostačių derinys, naudojamas atliekant šviesos šaltinio atitikties šiam reglamentui patikrą. Šie nuostačiai aktualūs tikrinant šviesos šaltinius, kurių skleidžiamos šviesos stiprį, spalvą, susietąją spalvinę temperatūrą, spektrą ir (arba) pluošto kampą tiesiogiai arba nuotoliniu būdu gali reguliuoti galutinis naudotojas.

Iš esmės reguliavimo atskaitos nuostačiai yra gamintojo iš anksto nustatytos gamyklinės numatytosios vertės, naudotojui pasiūlomos pirmą kartą įrengiant gaminį (naujo gaminio nuostačiai). Jei įrengimo procedūroje numatytas automatinis programinės įrangos atnaujinimas pirmojo įrengimo metu arba jei naudotojas turi galimybę atlikti tokį atnaujinimą, į atitinkamus įrenginio nuostačių pakeitimus (jei jų yra) turi būti atsižvelgiama.

Jei naujo gaminio nuostačiai specialiai nustatomi kitokie nei reguliavimo atskaitos nuostačiai (pvz., saugumo sumetimais nustatoma maža galia), gamintojas techniniuose dokumentuose nurodo, kaip atkurti reguliavimo atskaitos nuostačius atitikties patikrai atlikti, ir pateikia techninį pagrindimą, kodėl naujo gaminio nuostatis nustatytas kitoks nei reguliavimo atskaitos nuostatis.

Šviesos šaltinio gamintojas reguliavimo atskaitos nuostačius nustato taip, kad:

šviesos šaltiniui pagal 1 straipsnį būtų taikomas šis reglamentas ir jis neatitiktų nė vienos iš išimčių taikymo sąlygų;

apšvietimo valdymo elementai ir apšvietimo funkcijos neatliekančios dalys būtų atjungtos ar išjungtos arba, jeigu tai neįmanoma, jų vartojamoji galia būtų minimali;

būtų pasiekta pilnutinės apkrovos būsena;

kai galutinis naudotojas nusprendžia atkurti gamyklinius numatytuosius nuostačius, tai būtų reguliavimo atskaitos nuostačiai.

Jei gaminio, į kurį įmontuojamas šviesos šaltinis, gamintojas turi galimybę rinktis įdiegimo parametrus, nuo kurių priklauso šviesos šaltinio savybės (pvz., nustatyti veikimo srovę, projektuojamas atsižvelgti į šilumines savybes), o galutinis naudotojas jų reguliuoti negali, reguliavimo atskaitos nuostačių nustatyti nereikia. Tokiu atveju taikomos šviesos šaltinio gamintojo nustatytos nominaliosios bandymo sąlygos;

(28)

didžiaslėgis gyvsidabrio šviesos šaltinis – didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltinis, kuriame šviesą tiesiogiai arba netiesiogiai daugiausia skleidžia didesnio kaip 100 kilopaskalių dalinio slėgio gyvsidabrio garų spinduliuotė;

(29)

metalų halogenidų šviesos šaltinis (MH) – didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltinis, kuriame šviesą skleidžia metalo garų, metalų halogenidų ir metalų halogenidų disociacijos produktų mišinio spinduliuotė. Metalų halogenidų šviesos šaltiniuose gali būti viena (viencokoliai) arba dvi (dvicokoliai) jungtys elektros energijai tiekti. Metalų halogenidų šviesos šaltinių lankinis vamzdis gali būti kvarcinis (QMH) arba keraminis (CMH);

(30)

kompaktinis fluorescencinis šviesos šaltinis (CFL) – viencokolis fluorescencinis šviesos šaltinis, kurio vamzdis sulenktas, kad tiktų naudoti mažose erdvėse. Pagrindinė kompaktinių fluorescencinių šviesos šaltinių forma gali būti spiralė (t. y. riestinės formos) arba sujungti lygiagretūs vamzdeliai su antru kolbos pavidalo apgaubu arba be jo. Kompaktiniai fluorescenciniai šviesos šaltiniai teikiami su fiziškai integruotu valdymo įtaisu (CFLi) arba be jo (CFLni);

(31)

T2, T5, T8, T9 ir T12 – vamzdinis šviesos šaltinis, kurio skersmuo atitinkamai maždaug 7, 16, 26, 29 ir 38 mm, kaip apibrėžta standartuose. Vamzdis gali būti tiesus (linijinis) arba lenktas (pvz., U formos, apskritas);

(32)

LFL T5-HE – labai efektyvus linijinis fluorescencinis T5 šviesos šaltinis, kurio maitinimo srovė silpnesnė kaip 0,2 A;

(33)

LFL T5-HO – didelės galios linijinis fluorescencinis T5 šviesos šaltinis, kurio maitinimo srovės stipris ne mažesnis kaip 0,2 A;

(34)

HL R7s – elektros tinklo įtampos dvicokolis linijinis halogeninis šviesos šaltinis, kurio cokolio skersmuo – 7 mm;

(35)

baterinis – gaminio, kuris, maitinamas tik iš jame įmontuoto nuolatinės srovės šaltinio ir nėra tiesiogiai ar netiesiogiai prijungtas prie elektros tinklo, savybė;

(36)

antrasis apgaubas – šviesai skleisti nebūtinas antras išorinis didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltinio apgaubas, pvz., išorinė mova, neleidžianti gyvsidabriui ir stiklui patekti į aplinką lempai sudužus. Nustatant, ar yra antrasis apgaubas, didelio intensyvumo išlydžio lankinis vamzdis apgaubu nelaikomas;

(37)

neskaidrus didelio intensyvumo šviesos šaltinio apgaubas – neskaidrus išorinis apgaubas arba vamzdis, per kurį nematyti šviesą skleidžiančio lankinio vamzdžio;

(38)

skydas nuo akinimo – mechaninis arba optinis atspindintis arba neatspindintis nepralaidus skydas, skirtas kryptinio šviesos šaltinio spinduolio skleidžiamai regimajai spinduliuotei užstoti, kad būtų išvengta tiesiai į jį žiūrinčio stebėtojo laikino dalinio apakinimo (trukdomojo akinimo). Kryptinio šviesos šaltinio šviesos spinduolio paviršiaus danga nelaikoma skydu nuo akinimo;

(39)

mirgėjimas – nejudančio stebėtojo statinėje aplinkoje patiriamas regimojo nepastovumo pojūtis dėl šviesinės veikmės šviesio arba spektrinio pasiskirstymo laikinių svyravimų. Svyravimai gali būti periodiniai ir neperiodiniai, juos gali sukelti pats šviesos šaltinis, maitinimo šaltinis ar kiti veiksniai.

Šiame reglamente mirgėjimo matas yra parametras Pst LM, čia „st“ reiškia trumpalaikį, o „LM“ – standartuose nustatytą šviesos mirgėjimo matavimo metodą. Vertė Pst LM = 1 reiškia 50 % tikimybę, kad vidutinis stebėtojas pastebės mirgėjimą;

(40)

stroboskopinis efektas – nejudančio stebėtojo dinaminėje aplinkoje patiriamas judėjimo suvokimo pasikeitimas dėl šviesinės veikmės šviesio arba spektrinio pasiskirstymo laikinių svyravimų. Svyravimai gali būti periodiniai ir neperiodiniai, juos gali sukelti pats šviesos šaltinis, maitinimo šaltinis ar kiti veiksniai.

Šiame reglamente stroboskopinio efekto matas yra SVM (angl. stroboscopic visibility measure – stroboskopinio matomumo matas), apibrėžtas standartuose. SVM = 1 – vidutinio stebėtojo matomumo slenkstis;

(41)

R9 – raudono objekto spalvos perteikimo rodiklis, apibrėžtas standartuose;

(42)

deklaruota parametro vertė – pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį pateiktuose techniniuose dokumentuose tiekėjo nurodyta vertė;

(43)

šviesos stipris – kandelomis (cd) matuojamas koeficientas, apskaičiuojamas šaltinio tam tikros krypties erdviniu kampu skleidžiamą šviesos srautą padalijant iš to erdvinio kampo;

(44)

susietoji spalvinė temperatūra (CCT) – Planko spinduolio (juodojo kūno), kurio spalva suvokiama kaip labiausiai atitinkanti tam tikrą spalvinę veikmę esant tam pačiam skaisčiui ir nustatytomis stebėjimo sąlygomis, temperatūra (K);

(45)

spalvos pastovumas – gamintojo arba importuotojo deklaruotas didžiausias (po trumpo laikotarpio) pavienio šviesos šaltinio pradinių erdvinio spalvių koordinačių (x ir y) vidurkio nuokrypis nuo spalvių centro taško (cx ir cy), išreikštas Makadamo elipsės apie spalvių centro tašką dydžiu (slenksčių skaičiumi);

(46)

poslinkio koeficientas (cos φ1) – fazinio kampo φ1 tarp elektros tinklo įtampos pagrindinės harmonikos ir srovės pagrindinės harmonikos kosinusas. Jis taikomas iš elektros tinklo maitinamiems šviesos šaltiniams, kuriuose naudojama LED arba OLED technologija. Poslinkio koeficientas matuojamas esant pilnutinei apkrovai, atsižvelgiant, kai taikoma, į reguliavimo atskaitos nuostačius, kai visi apšvietimo valdymo elementai veikia valdymo veiksena, o apšvietimo funkcijos neatliekančios dalys yra atjungtos, išjungtos arba pagal gamintojo nurodymus jų vartojamoji galia yra kuo labiau sumažinta;

(47)

šviesos srauto išlaikymo faktorius (XLMF) – tam tikru šviesos šaltinio naudojimo momentu skleidžiamo šviesos srauto ir pradinio šviesos srauto santykis;

(48)

negendamumo faktorius (SF) – viso šviesos šaltinių skaičiaus dalis, atitinkanti tam tikru momentu vis dar veikiančių šviesos šaltinių, kurie iki tol veikė nustatytomis sąlygomis ir buvo junginėjami tam tikru dažniu, skaičių;

(49)

LED ir OLED šviesos šaltinių naudojimo trukmė – laikas valandomis nuo jų naudojimo pradžios iki momento, kai 50 % visų bandomų šviesos šaltinių šviesos našumas ilgainiui sumažėja tiek, kad nesiekia 70 % pradinio šviesos srauto. Tai vadinamoji L70B50 naudojimo trukmė;

(50)

rodinio mechanizmas – ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus, arba kita vaizdo technologija, naudojami interneto turiniui naudotojams rodyti;

(51)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis ekranas, pavyzdžiui, planšetinio kompiuterio, kišeninio kompiuterio arba išmaniojo telefono ekranas;

(52)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

(53)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, perteikiantis informaciją negrafine forma, kai rodytuvas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės;

(54)

šviesą skleidžiančio paviršiaus projekcijos plotas (A) – šviesą skleidžiančio paviršiaus stačiakampės projekcijos didžiausio šviesos stiprio kryptimi paviršiaus plotas kvadratiniais milimetrais; čia šviesą skleidžiančio paviršiaus plotas yra šviesos šaltinio paviršiaus, skleidžiančio deklaruotų optinių savybių šviesą, plotas, pvz., beveik sferinis elektros lanko paviršius (a), cilindrinis kaitinamojo siūlo spiralės (b) ar dujinio išlydžio lempos (c, d) paviršius, plokščias arba pusiau sferinis šviesos diodo apgaubo paviršius (e).

Šviesos šaltinių su neskaidriu apgaubu arba skydu nuo akinimo šviesą skleidžiantis paviršius yra visas plotas, per kurį iš šviesos šaltinio sklinda šviesa.

Šviesos šaltinių, kuriuose yra daugiau kaip vienas spinduolis, šviesą skleidžiančiu paviršiumi laikoma mažiausio visus spinduolius apimančio bendro tūrio projekcija.

Didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltiniams taikomas a punktas, išskyrus atvejus, kai matmenys atitinka apibrėžtuosius d punkte, kai L > D, čia L – atstumas tarp elektrodų galų, o D – lankinio vamzdžio vidinis skersmuo.

Image 44

(55)

greitojo atsako (QR) kodas – gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamas brūkšninis kodas, susietas su modelio informacija gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje.


(1)  2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (OL L 339, 2008 12 18, p. 45).


II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės ir skaičiavimo metodas

Šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal 1 lentelėje nurodytą bendrą tinklo energijos panaudojimo veiksmingumą, kuris apskaičiuojamas deklaruotą naudingąjį šviesos srautą Φuse (lm) padalijant iš deklaruotos įjungties veiksenos vartojamosios galios Pon (W) ir padauginant iš atitinkamo koeficiento FTM, nurodyto 2 lentelėje:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

1 lentelė

Šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Bendras tinklo energijos panaudojimo veiksmingumas TM (lm/W)

A

210 ≤ TM

B

185 ≤ TM < 210

C

160 ≤ TM < 185

D

135 ≤ TM < 160

E

110 ≤ TM < 135

F

85 ≤ TM < 110

G

TM < 85


2 lentelė

Koeficientai FTM pagal šviesos šaltinio tipą

Šviesos šaltinio tipas

Koeficientas FTM

Nekryptinis (NDLS), maitinamas iš elektros tinklo (MLS)

1,000

Nekryptinis (NDLS), maitinamas ne iš elektros tinklo (NMLS)

0,926

Kryptinis (DLS), maitinamas iš elektros tinklo (MLS)

1,176

Kryptinis (DLS), maitinamas ne iš elektros tinklo (NMLS)

1,089


III PRIEDAS

Šviesos šaltinių etiketė

1.   ETIKETĖ

Jeigu šviesos šaltinį ketinama parduoti pardavimo vietoje, ant jo atskirosios pakuotės išspausdinama etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos šiame priede.

Tiekėjai pasirenka šio priedo 1.1 arba 1.2 punkte pateiktą etiketės formą.

Etiketė turi būti:

standartinio dydžio etiketė – bent 36 mm pločio ir 75 mm aukščio;

mažoji (mažesnio kaip 36 mm pločio) etiketė – bent 20 mm pločio ir 54 mm aukščio.

Pakuotė turi būti bent 20 mm pločio ir 54 mm aukščio.

Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek turi atitikti pirmiau nustatytas proporcijas. Mažoji etiketė nenaudojama ženklinti pakuotėms, kurių plotis ne mažesnis kaip 36 mm.

Etiketė ir rodyklė, kurioje nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, gali būti spausdinamos nespalvotai, kaip nurodyta 1.1 ir 1.2 punktuose, tik jei visa kita ant pakuotės pateikiama informacija, įskaitant paveikslėlius, spausdinama nespalvotai.

Jei ant pakuotės dalies, kurią numatyta atgręžti į galimą pirkėją, etiketė nespausdinama, rodoma toliau nurodytos formos rodyklė su energijos vartojimo efektyvumo klasės raide; rodyklės spalva turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo klasės raidę ir spalvą. Etiketė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti pastorintu „Calibri“ šriftu rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė apvestos 100 % juodos spalvos 0,5 pt storio apvadu.

1 pav.

Spalvota ir nespalvota kairinė ir dešininė rodyklės ant pakuotės dalies, atgręžtos į galimą pirkėją

Image 45

4 straipsnio e punkte nurodytu atveju pakeistos skalės etiketės dydis ir forma turi būti tokie, kad ja būtų galima uždengti senąją etiketę ir ji prie senosios etiketės priliptų.

1.1.   Standartinio dydžio etiketė

Etiketė turi būti:

Image 46

1.2.   Mažoji etiketė

Etiketė turi būti:

Image 47

1.3.   Šviesos šaltinių etiketėje pateikiama informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

IV.

įjungties veiksena veikiančio šviesos šaltinio per 1 000 valandų suvartojamos elektros energijos kiekis kWh;

V.

QR kodas;

VI.

energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal II priedą;

VII.

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2015.

2.   ETIKETĖS FORMOS

2.1.   Standartinio dydžio etiketė

Image 48

2.2.   Mažoji etiketė

Image 49

2.3.   Čia:

a)

etiketės elementų matmenys ir specifikacijos turi būti tokie, kaip nurodyta III priedo 1 punkte ir standartinio dydžio bei mažosios šviesos šaltinių etiketės formose;

b)

etiketės fonas turi būti 100 % baltos spalvos;

c)

naudojamas šriftas – „Verdana“ ir „Calibri“;

d)

naudojamos CMYK spalvų – žydros, purpurinės, geltonos ir juodos – modelis, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 0-70-100-0: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

e)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (numeriai atitinka pateiktus pirmesniuose paveiksluose):

Image 50

ES logotipo spalva turi būti:

fono: 100,80,0,0;

žvaigždžių: 0,0,100,0;

Image 51

energijos logotipo spalva turi būti: 100,80,0,0;

Image 52

tiekėjo pavadinimas nurodomas 100 % juodos spalvos 8–5 pt (standartinio dydžio/mažoji etiketė) pastorintu „Verdana“ šriftu;

Image 53

modelio žymuo nurodomas 100 % juodos spalvos 8–5 pt (standartinio dydžio/mažoji etiketė) „Verdana“ šriftu;

Image 54

A–G skalė turi būti tokia:

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalės raidės turi būti 100 % baltos spalvos 10,5–7 pt (standartinio dydžio/mažoji etiketė) pastorintu „Calibri“ šriftu; raidės turi būti vertikaliai centruotos, 2–1,5 mm (standartinio dydžio/mažoji etiketė) atstumu nuo rodyklių kairiojo galo;

A–G klasių skalės rodyklių spalvos turi būti:

A klasė: 100,0,100,0;

B klasė: 70,0,100,0;

C klasė: 30,0,100,0;

D klasė: 0,0,100,0;

E klasė: 0,30,100,0;

F klasė: 0,70,100,0;

G klasė: 0,100,100,0;

Image 55

vidinių skirtukų linijos storis turi būti 0,5 pt, spalva – 100 % juoda;

Image 56

energijos vartojimo efektyvumo klasių raidės turi būti 100 % baltos spalvos 16–10 pt (standartinio dydžio/mažoji etiketė) pastorintu „Calibri“ šriftu. Energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė ir atitinkama A–G skalės rodyklė turi būti išdėstytos taip, kad jų smaigaliai būtų sulygiuoti. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti 100 % juodos spalvos rodyklės stačiakampės dalies viduryje;

Image 57

suvartojamos energijos kiekio vertė turi būti nurodyta 12 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu; „kWh/1 000 h“ turi būti nurodytas 100 % juodos spalvos 8–5 pt (standartinio dydžio/mažoji etiketė) „Verdana“ šriftu;

Image 58

QR kodas turi būti 100 % juodos spalvos;

Image 59

reglamento numeris turi būti 100 % juodos spalvos 5 pt dydžio „Verdana“ šriftu.


IV PRIEDAS

Išimtys

1.   

Šis reglamentas netaikomas šviesos šaltiniams, specialiai išbandytiems ir patvirtintiems naudoti:

a)

radiologinės ir branduolinės medicinos įrenginiuose, apibrėžtuose Tarybos direktyvos 2009/71/Euratomas (1) 3 straipsnyje;

b)

avariniam apšvietimui;

c)

valstybių narių taisyklėse arba Europos gynybos agentūros paskelbtuose dokumentuose nurodytuose kariniuose ar civilinės saugos objektuose, įrangoje, antžeminėse transporto priemonėse, laivų įrenginiuose ar orlaiviuose arba ant jų;

d)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 661/2009 (2), (ES) Nr. 167/2013 (3) ir (ES) Nr. 168/2013 (4) nurodytose variklinėse transporto priemonėse, jų priekabose ir sistemose, keičiamoje velkamojoje įrangoje, sudėtinėse dalyse ir atskiruose techniniuose mazguose arba ant jų;

e)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 (5) nurodytuose ne keliais judančiuose mechanizmuose ir jų priekabose arba ant jų;

f)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/42/EB (6) nurodytiems sukeičiamiems įrenginiams, kurie velkami arba montuojami transporto priemonėse ir visiškai pakeliami nuo žemės arba kurie negali suktis aplink vertikalią ašį, kai transporto priemonė, prie kurios jie tvirtinami, važiuoja keliu, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 167/2013;

g)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 748/2012 (7) nurodytuose civilinės aviacijos orlaiviuose arba ant jų;

h)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/57/EB (8) nustatytam geležinkelio transporto priemonių apšvietimui;

i)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/90/ES (9) nustatytuose laivų įrenginiuose;

j)

Tarybos direktyvoje 93/42/EEB (10) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 (11) nurodytuose medicinos prietaisuose ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/79/EB (12) nurodytuose in vitro medicinos prietaisuose.

Šiame punkte „specialiai išbandytas ir patvirtintas“ reiškia, kad šviesos šaltinis:

buvo specialiai išbandytas nurodytai veiksenai ar naudojimui pagal nurodytus Europos teisės aktus ar jų įgyvendinimo priemones arba atitinkamus Europos ar tarptautinius standartus, o jei jų nėra – pagal atitinkamus valstybių narių teisės aktus ir

prie jo pridedamas į techninius dokumentus įtrauktinas sertifikatas, tipo patvirtinimo žymuo ar bandymo ataskaita, įrodantys, kad gaminys buvo patvirtintas konkrečiai veiksenai ar naudojimui, ir

jis yra pateiktas rinkai būtent nurodytai veiksenai ar naudojimui ir tai patvirtinta bent techniniuose dokumentuose ir, išskyrus d papunktyje nurodytos paskirties gaminius, ant pakuotės pateiktoje informacijoje ir reklamos arba rinkodaros medžiagoje.

2.   

Šis reglamentas taip pat netaikomas:

a)

elektroniniams vaizduokliams (pvz., televizoriams, kompiuterių monitoriams, knyginiams kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams, mobiliesiems telefonams, e. skaityklėms, žaidimų konsolėms), įskaitant, be kitų, vaizduoklius, kuriems taikomas Komisijos reglamentas (ES) 2019/2021 (13) arba Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 (14);

b)

į gartraukius, kuriems taikomas Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 65/2014 (15), įmontuotiems šviesos šaltiniams;

c)

šviesos šaltiniams, įmontuotiems į gaminius, maitinamus iš baterijų, be kita ko, prožektorius, mobiliuosius telefonus su integruotu prožektoriumi, žaislus su įmontuotais šviesos šaltiniais, tik iš baterijų maitinamas stalines lempas, dviratininkams skirtas apyrankes su šviesomis, saulės energija maitinamus sodo žibintus;

d)

į dviračius ir kitas nevariklines transporto priemones įmontuotiems šviesos šaltiniams;

e)

šviesos šaltiniams, naudojamiems spektroskopijos ir fotometrijos reikmėms, pvz., UV-VIS spektroskopijai, molekulinei spektroskopijai, atominės sugerties spektroskopijai, nedispersinei infraraudonosios spinduliuotės (NDIR) analizei, Furjė transformacijos infraraudonosios spinduliuotės (FTIR) analizei, medicininei analizei, elipsometrijai, sluoksnio storio matavimams, procesų stebėsenai arba aplinkos stebėsenai.

3.   

Šviesos šaltiniui, kuriam taikomas šis deleguotasis reglamentas, daroma jo reikalavimų, išskyrus V priedo 4 punkte nustatytus reikalavimus, taikymo išimtis, jei jis yra specialiai suprojektuotas ir parduodamas naudoti bent vienai iš šių reikmių:

a)

signalizacijai (be kita ko, kelių, geležinkelių, jūrų ar oro eismo signalizacijai, eismo reguliavimo ar aerodromo žiburių lempoms);

b)

vaizdui fiksuoti ir demonstruoti (įskaitant kopijavimą, spausdinimą (tiesiogiai arba iš anksto apdorojus), litografiją, filmų ir vaizdo projektavimą, holografiją ir pan.);

c)

šviesos šaltiniams, kurių savitoji efektyvioji ultravioletinės spinduliuotės galia yra > 2 mW/klm ir kurie yra skirti naudoti reikmėms, kurioms būtina didelė UV spinduliuotės dalis;

d)

šviesos šaltiniams, kurių didžiausia spinduliuotė yra apie 253,7 nm ir kurie yra skirti naudoti baktericidinėms (DNR naikinimo) reikmėms;

e)

šviesos šaltiniams, kurių ne mažiau kaip 5 % bendros 250–800 nm diapazono spinduliuotės galios sudaro 250–315 nm diapazono spinduliuotė ir (arba) ne mažiau kaip 20 % bendros 250–800 nm diapazono spinduliuotės galios sudaro 315–400 nm diapazono spinduliuotė ir kurie yra skirti dezinfekcijai arba musėms gaudyti;

f)

šviesos šaltiniams, kurių pagrindinė paskirtis yra skleisti apie 185,1 nm spinduliuotę ir kurie skirti naudoti ozonui gaminti;

g)

šviesos šaltiniams, kurių ne mažiau kaip 40 % bendros 250–800 nm diapazono spinduliuotės galios sudaro 400–480 nm diapazono spinduliuotė ir kurie yra skirti koralų ir zooksantelų simbiozei;

h)

fluorescenciniams šviesos šaltiniams, kurių ne mažiau kaip 80 % bendros 250–800 nm diapazono spinduliuotės galios sudaro 250–400 nm diapazono spinduliuotė ir kurie yra skirti naudoti soliariumuose;

i)

didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltiniams, kurių ne mažiau kaip 40 % bendros 250–800 nm diapazono spinduliuotės galios sudaro 250–400 nm diapazono spinduliuotė ir kurie yra skirti naudoti soliariumuose;

j)

šviesos šaltiniams, kurių fotosintezės efektyvumas yra > 1,2 μmol/J ir (arba) kurių ne mažiau kaip 25 % bendros 250–800 nm diapazono spinduliuotės galios sudaro 700–800 nm diapazono spinduliuotė ir kurie yra skirti naudoti sodininkystėje ir daržininkystėje;

k)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/84/EB (16) pateiktą originalaus meno kūrinio apibrėžtį atitinkantiems, paties menininko pagamintiems LED arba OLED šviesos šaltiniams, kurių iš viso pagaminta mažiau kaip 10 vienetų.


(1)  2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).

(2)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).

(3)  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

(4)  2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).

(5)  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53).

(6)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).

(7)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).

(8)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (OL L 191, 2008 7 18, p. 1).

(9)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 146).

(10)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).

(11)  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1).

(12)  1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (OL L 331, 1998 12 7, p. 1).

(13)  2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2021, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 241).

(14)  2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 175, 2013 6 27, p. 13).

(15)  2013 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 29, 2014 1 31, p. 1).

(16)  2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai (OL L 272, 2001 10 13, p. 32).


V PRIEDAS

Informacija apie gaminį

1.   Gaminio informacijos lapas

1.1.

Pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą tiekėjas į gaminių duomenų bazę įrašo 3 lentelėje nurodytą informaciją, taip pat ir tuomet, kai šviesos šaltinis teikiamas įmontuotas į kitą gaminį.

3 lentelė

Gaminio informacijos lapas

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:

Tiekėjo adresas  (1) :

Modelio žymuo:

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/kita FL/HPS/MH/kita HID/LED/OLED/mišri/kita]

Nekryptinis ar kryptinis:

[NDLS/DLS]

Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo

[MLS/NMLS]

Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):

[taip/ne]

Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:

[taip/ne]

Apgaubas:

[ne/antrasis/neskaidrus]

Didelio skaisčio šviesos šaltinis:

[taip/ne]

 

 

Skydas nuo akinimo:

[taip/ne]

Pritemdomasis:

[taip/tik su tam tikrais apšvietimo reguliatoriais/ne]

Gaminio parametrai

Parametras

Vertė

Parametras

Vertė

Bendrieji gaminio parametrai

Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h)

x

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°), ar siauro kūgio (90°) srautas

x [sferinis/plataus kūgio/siauro kūgio]

Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas

[x/x–x]

Įjungties veiksenos galia (Pon) W

x,x

Budėjimo veiksenos galia (Psb) W, suapvalinta iki šimtųjų

x,xx

CLS tinklinės budėjimo veiksenos galia (Pnet) W, suapvalinta iki šimtųjų

x,xx

Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas

[x/x–x]

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais

Aukštis

x

Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai

[diagrama]

Plotis

x

Gylis

x

Pareiškimas dėl lygiavertės galios (3)

[taip/–]

Jei „taip“, lygiavertė galia (W)

x

 

 

Spalvių koordinatės (x ir y);

0,xxx

0,xxx

Kryptinių šviesos šaltinių parametrai

Didžiausias šviesos stipris (cd)

x

Pluošto kampas laipsniais arba pluošto kampo, kurį galima nustatyti, intervalas

[x/x–x]

LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai

Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė

x

Negendamumo faktorius

x,xx

Šviesos srauto išlaikymo faktorius

x,xx

 

 

Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai

Poslinkio koeficientas (cos φ1)

x,xx

Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčių skaičiumi

x

Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso

[taip/–] (4)

Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W)

x

Mirgėjimo matas (Pst LM)

x,x

Stroboskopinio efekto matas (SVM)

x,x

4 lentelė

Atskaitos šviesos srautas, kuriuo remiantis daromi lygiavertiškumo pareiškimai

Labai žemos įtampos atšvaitiniai

Tipas

Galia (W)

Atskaitos Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Iš elektros tinklo maitinami pūsto stiklo atšvaitiniai

Tipas

Galia (W)

Atskaitos Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Iš elektros tinklo maitinami štampuoto stiklo atšvaitiniai

Tipas

Galia (W)

Atskaitos Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

5 lentelė

Šviesos srauto išlaikymo faktoriaus daugikliai

Šviesos šaltinio tipas

Šviesos srauto daugiklis

Halogeniniai šviesos šaltiniai

1

Fluorescenciniai šviesos šaltiniai

1,08

LED šviesos šaltiniai

1 + 0,5 × (1 – LLMF)

čia LLMF – šviesos srauto išlaikymo faktorius pasibaigus deklaruotai naudojimo trukmei

6 lentelė

LED šviesos šaltinių daugikliai

LED šviesos šaltinio pluošto kampas

Šviesos srauto daugiklis

20° ≤ pluošto kampas

1

15° ≤ pluošto kampas < 20°

0,9

10° ≤ pluošto kampas < 15°

0,85

pluošto kampas < 10°

0,80

7 lentelė

Pareiškimai dėl nekryptinių šviesos šaltinių lygiavertiškumo

Vardinis šviesos šaltinio šviesos srautas Φ (lm)

Pareiškime nurodoma lygiavertė kaitinamojo šviesos šaltinio galia (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200

8 lentelė

T8 ir T5 šviesos šaltinių mažiausiojo veiksmingumo vertės

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Didelio efektyvumo

T5 (16 mm Ø)

Didelės galios

Pareiškime nurodoma lygiavertė galia (W)

Mažiausiasis šviesinis veiksmingumas (lm/W)

Pareiškime nurodoma lygiavertė galia (W)

Mažiausiasis šviesinis veiksmingumas (lm/W)

Pareiškime nurodoma lygiavertė galia (W)

Mažiausiasis šviesinis veiksmingumas (lm/W)

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

 

80

77

38

87

 

 

 

 

58

90

 

 

 

 

70

89

 

 

 

 

Jeigu šviesos šaltinį galima sureguliuoti taip, kad esant pilnutinei apkrovai jis skleistų skirtingų savybių šviesą, parametrų vertės, nuo kurių priklauso šios savybės, turi būti nurodytos esant reguliavimo atskaitos nuostačiams.

Jeigu šviesos šaltinis ES rinkai nebetiekiamas, tiekėjas į gaminių duomenų bazę įrašo datą (metus, mėnesį), kada tiekimas ES rinkai nutrauktas.

2.   Gaminio, į kurį įmontuotas šviesos šaltinis, dokumentuose nurodytina informacija

Jei šviesos šaltinis rinkai teikiamas įmontuotas į kitą gaminį, to gaminio techniniuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas jame esantis šviesos šaltinis (-iai) ir jo (jų) energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Jei šviesos šaltinis rinkai teikiamas įmontuotas į kitą gaminį, naudotojo vadove arba nurodymų brošiūroje aiškiai įskaitomai pateikiamas šis tekstas:

„Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>“,

čia vietoje <X> įrašoma į gaminį įmontuoto šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Jei gaminyje yra daugiau kaip vienas šviesos šaltinis, sakinyje gali būti vartojama daugiskaita arba jis kartojamas kiekvienam šviesos šaltiniui.

3.   Laisvai prieinamoje tiekėjo svetainėje rodytina informacija:

a)

reguliavimo atskaitos nuostačiai ir nurodymai, kaip juos aktyvinti, jei taikoma;

b)

nurodymai, kaip pašalinti apšvietimo valdymo elementus ir (arba) apšvietimo funkcijos neatliekančias dalis, jei jų yra, arba kaip jas išjungti arba kuo labiau sumažinti jų vartojamąją galią;

c)

jei šviesos šaltinis yra pritemdomasis: su juo suderinamų apšvietimo reguliatorių sąrašas ir šviesos šaltinio suderinamumo su apšvietimo reguliatoriumi standartai, kuriuos jis atitinka, jei tokių yra;

d)

jei šviesos šaltinyje yra gyvsidabrio: nurodymai, kaip sutvarkyti duženas, jei šaltinis netyčia sudužtų;

e)

rekomendacijos, kaip šviesos šaltinį pašalinti pagal Direktyvą 2012/19/ES (1), kai baigsis jo naudojimo laikas.

4.   Informacija apie gaminius, nurodytus IV priedo 3 punkte

IV priedo 3 punkte nurodytų šviesos šaltinių numatytoji paskirtis turi būti nurodyta ant visų formų pakuočių, informacijoje apie gaminį ir reklamoje, kartu aiškiai nurodant, kad šviesos šaltinis netinka naudoti kitoms reikmėms.

Techniniuose dokumentuose, parengtuose atitikčiai įvertinti, vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalimi nurodomi techniniai parametrai, dėl kurių gaminio konstrukcija atitinka išimties taikymo sąlygas.


(1)  Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai nelaikomi aktualiais.

(2)  Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

(3)  „–“ – netaikoma;

„taip“ – pareiškimas dėl pakeičiamo tipo šviesos šaltinio galios lygiavertiškumo gali būti daromas tik šiuo atveju:

kryptinio šviesos šaltinio – jei šviesos šaltinio tipas yra nurodytas 4 lentelėje ir jo šviesos srautas 90 ° kūgyje (Φ90°) yra ne mažesnis už atitinkamą 4 lentelėje nurodytą atskaitos šviesos srautą. Atskaitos šviesos srautas padauginamas iš 5 lentelėje nurodyto pataisos koeficiento. LED šviesos šaltinių šviesos srautas papildomai dauginamas iš 6 lentelėje nurodyto pataisos koeficiento;

nekryptinio šviesos šaltinio – lygiaverčio kaitinamojo šviesos šaltinio galia (vatais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus) imama iš 7 lentelės pagal šviesos šaltinio šviesos srautą.

Tarpinės šviesos srauto ir pareiškime nurodytos lygiavertės šviesos šaltinio galios vertės (suapvalintos iki artimiausio sveikojo vatų skaičiaus) apskaičiuojamos tiesiškai interpoliuojant dvi gretimas vertes.

(4)  „–“ – netaikoma;

„taip“ – pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso. Tokį pareiškimą galima daryti tik jeigu:

šviesos stipris bet kuria kryptimi apie vamzdžio ašį nuo vidutinio šviesos stiprio apie vamzdį nesiskiria daugiau kaip 25 % ir

LED šviesos šaltinio šviesos srautas yra ne mažesnis už pareiškime nurodytos galios fluorescencinio šviesos šaltinio šviesos srautą. Fluorescencinio šviesos šaltinio šviesos srautas gaunamas padauginant pareiškime nurodytą galią iš atitinkamo fluorescencinio šviesos šaltinio mažiausiojo šviesinio veiksmingumo vertės, nurodytos 8 lentelėje, ir

LED šviesos šaltinio galia yra ne didesnė už pareiškime nurodyto pakeičiamo fluorescencinio šviesos šaltinio galią.

Techninių dokumentų rinkinyje pateikiami pagrindžiamieji tokių pareiškimų duomenys.

(1)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38).


VI PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.   

Į 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus techninius dokumentus įtraukiami šie elementai:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

tiekėjo modelio žymuo;

c)

visų rinkai jau pateiktų lygiaverčių modelių žymenys;

d)

tiekėjo vardu veikti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

e)

deklaruotos ir išmatuotos šių techninių parametrų vertės:

1)

naudingasis šviesos srautas (Φuse) lm;

2)

spalvų perteikimo rodiklis (CRI);

3)

įjungties veiksenos galia (Pon) W;

4)

kryptinių šviesos šaltinių (DLS) – pluošto kampas laipsniais;

5)

FL ir HID šviesos šaltinių – susietoji spalvinė temperatūra (CCT) K;

6)

budėjimo veiksenos galia (Psb) W, net jei ji lygi nuliui;

7)

prijungtųjų šviesos šaltinių (CLS) – tinklinės budėjimo veiksenos galia (Pnet) W;

8)

iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių – poslinkio koeficientas (cos φ1);

9)

LED ir OLED šviesos šaltinių – spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčiais;

10)

HLLS skaistis cd/mm2 (tik HLLS);

11)

LED ir OLED šviesos šaltinių – mirgėjimo matas (PstLM);

12)

LED ir OLED šviesos šaltinių – stroboskopinio efekto matas (SVM);

13)

santykinis spalvos grynis – tik CTLS, šių spalvų ir nurodyto diapazono dominuojančio bangos ilgio:

Spalva

Dominuojančio bangos ilgio diapazonas

Mėlyna

440–490 nm

Žalia

520–570 nm

Raudona

610–670 nm

f)

remiantis parametrais atlikti skaičiavimai, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo klasės nustatymą;

g)

nuorodos į taikytus darniuosius standartus ar kitus naudotus standartus;

h)

bandymo sąlygos, jei jos nėra pakankamai aprašytos g punkte;

i)

reguliavimo atskaitos nuostačiai ir nurodymai, kaip juos aktyvinti, jei taikoma;

j)

nurodymai, kaip pašalinti apšvietimo valdymo elementus ir (arba) apšvietimo funkcijos neatliekančias dalis, jei jų yra, arba kaip juos išjungti ar kuo labiau sumažinti jų suvartojamą elektros energijos kiekį per šviesos šaltinio bandymą;

k)

konkrečias atsargumo priemones, kurių turi būti imamasi surenkant, montuojant, techniškai prižiūrint ar bandant modelį.


VII PRIEDAS

Vaizdinėje reklamoje, techninėje reklaminėje medžiagoje ir vykdant nuotolinę prekybą, išskyrus nuotolinę prekybą internetu, pateiktina informacija

1.   

Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies e punkte ir 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytiems reikalavimams, vaizdinėje reklamoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

2.   

Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies f punkte ir 4 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytiems reikalavimams, techninėje reklaminėje medžiagoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

3.   

Nuotolinės prekybos popierinėje reklaminėje medžiagoje turi būti nurodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

4.   

Energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas nurodomi pagal 2 pav., t. y. pavaizduojama:

a)

rodyklė su energijos vartojimo efektyvumo klasę žyminčia 100 % baltos spalvos raide pastorintu bent kainos šrifto dydžiui, jei kaina rodoma, lygaus dydžio „Calibri“ šriftu;

b)

rodyklės spalva turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo klasės spalvą;

c)

galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas 100 % juodos spalvos šriftu ir

d)

rodyklė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė apvestos 100 % juodos spalvos 0,5 pt storio apvadu.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, jeigu vaizdinė reklama, techninė reklaminė medžiaga arba nuotolinės prekybos popierinė reklaminė medžiaga spausdinama nespalvotai, toje vaizdinėje reklamoje, techninėje reklaminėje medžiagoje arba nuotolinės prekybos popierinėje reklaminėje medžiagoje rodyklė gali būti nespalvota.

2 pav.

Spalvota ir nespalvota kairinė ir dešininė rodyklės su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu

Image 60

5.   

Vykdant nuotolinę prekybą telefonu klientas turi būti specialiai informuojamas apie etiketėje nurodytą gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalą ir apie tai, kad visą etiketę ir gaminio informacijos lapą jis gali rasti laisvai prieinamoje interneto svetainėje arba paprašyti spausdinto egzemplioriaus.

6.   

Visais 1–3 ir 5 punktuose nurodytais atvejais klientui turi būti užtikrinta galimybė susipažinti su etikete ir gaminio informacijos lapu per nuorodą į gaminių duomenų bazės svetainę arba paprašyti spausdinto egzemplioriaus.


VIII PRIEDAS

Vykdant nuotolinę prekybą internetu pateiktina informacija

1.   

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjo pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir proporcinga III priede nustatytos standartinės etiketės matmenims.

Etiketė gali būti rodoma įdėtiniame rodinyje, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, turi atitikti šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė turi pasirodyti vieną kartą spustelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane iškleidus paveikslėlį.

2.   

3 pav. pateikto įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

jame turi būti gaminio etiketėje nurodytą energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu 100 % baltos spalvos pastorintu „Calibri“ šriftu rodyklėje turi būti pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

c)

galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas turi būti 100 % juodos spalvos šriftu ir

d)

jis turi būti vienos iš dviejų toliau nurodytų formų, o jo dydis toks, kad rodyklė būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė apvestos 100 % juodos spalvos matomu apvadu.

3 pav.

Spalvotos kairinė ir dešininės rodyklės su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu

Image 61

3.   

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, turi būti taikoma ši etiketės rodymo seka:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 2 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis turi būti susietas su III priede nustatyta etikete;

c)

etiketė turi pasirodyti spustelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė turi būti rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketę turi būti galima padidinti pagal įrenginio sutartinius jutiklinio didinimo principus;

f)

etiketės rodymas turi būti nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu įprastu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti nepavyksta, turi būti rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčio dydžio šriftu.

4.   

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas tiekėjo pateiktas 3 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimus atitinkantis reikiamas gaminio informacijos lapas. Jis turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matomas ir įskaitomas. Gaminio informacijos lapas gali būti rodomas įdėtiniame rodinyje arba gali būti pateikiama nuoroda į gaminių duomenų bazę, tuomet nuoroda, per kurią pasiekiamas gaminio informacijos lapas, turi būti aiškiai ir įskaitomai pažymėta „Gaminio informacijos lapas“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio informacijos lapas turi pasirodyti vie