ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 308

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. lapkričio 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1974 kuriuo, nustatant papildomus kokybinius ir kiekybinius veiklos rodiklius, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1295/2013

1

 

*

2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1975 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės

4

 

*

2019 m. lapkričio 25 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1976 kuriuo leidžiama pateikti rinkai fenilkapsiciną kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos igyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1977 dėl leidimo naudoti fenilmetantiolį, benzilmetilsulfidą, antr-pentiltiofeną, tridec-2-enalį, 12-metiltridekanalį, 2,5-dimetilfenolį, heksa-2(trans), 4(trans)-dienalį ir 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanoną kaip kačių ir šunų pašarų priedus ( 1 )

45

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1978 kuriuo dėl Bendrijos augalų veislių tarnybai mokamų mokesčių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1238/95

58

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1979 kuriuo leidžiama pateikti rinkai 2′-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinį kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1980 kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

69

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1981 kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 nuostatos dėl trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti žmonėms vartoti skirtas sraiges, želatiną, kolageną ir vabzdžius, sąrašų ( 1 )

72

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1982 kuriuo, atnaujinus tyrimą siekiant įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą byloje T-650/17 dėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1146, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bendrovės Jinan Meide Castings Co., Ltd. pagamintoms kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais, nustatomas reikalavimas registruoti tam tikras importuojamas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamąsias detales su sriegiais

77

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1983 kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 nuostatos dėl Sąjungos pagalbos perskirstymo

82

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1984 kuriuo nustatoma didžiausia privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos suma, skiriama pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1882 paskelbtą konkursą

84

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2019/1985 kuria dėl tam tikrų žemės ūkio augalų ir daržovių veislių varietetų savybių, kurias būtina tikrinti, ir būtinųjų tyrimų sąlygų iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB, kuriomis nustatomos atitinkamai Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio ir Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemonės ( 1 )

86

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. lapkričio 25 d. Tarybos Sprendimas (ES) 2019/1986 kuriuo skiriami Regionų komiteto Lenkijos Respublikos pasiūlyti penki nariai ir vienas pakaitinis narys

94

 

*

2019 m. lapkričio 25 d. TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1987 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės alyvuogių tarybos Narių taryboje dėl alyvuogių aliejui ir alyvuogių išspaudų aliejui taikomų prekybos standartų

95

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Politinio ir Saugumo Komiteto Sprendimas (BUSP) 2019/1988 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Vadovų Tarybos Sprendimas (ES) 2019/1989 kuriuo skiriama Europos Komisija

100

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Tarybos Sprendimas (ES) 2019/1990 kuriuo Europos Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro direktoriui deleguojami tam tikri leidimus suteikiančio pareigūno įgaliojimai, susiję su atlyginimų išmokėjimu ir misijų bei patvirtintų kelionių išlaidų apmokėjimu

103

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Politinio ir Saugumo Komiteto Sprendimas (BUSP) 2019/1991 dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovo skyrimo (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1992 kuriuo dėl taikymo laikotarpio pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2008 dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su žvyneline tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1993 kuriuo pripažįstama, kad schema Trade Assurance Scheme for Combinable Crops yra tinkama atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

110

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1994 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 8745) ( 1 )

112

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. birželio 17 d. ELPA priežiūros institucijos deleguotojo sprendimo Nr. 42/19/COL, kuriuo nustatoma, kad viešojo autobusų transporto paslaugoms Norvegijoje netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES [2019/...], klaidų ištaisymas ( OL L 259, 2019 10 10 )

134

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1935, kuriuo dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais pritaikomos draudimo ir perdraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimo ir finansinio pajėgumo bazinės eurais išreikštos sumos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97, klaidų ištaisymas ( OL L 301, 2019 11 22 )

135

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1974

2019 m. gegužės 17 d.

kuriuo, nustatant papildomus kokybinius ir kiekybinius veiklos rodiklius, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1295/2013

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ir panaikinami sprendimai Nr. 1718/2006/EB, Nr. 1855/2006/EB ir Nr. 1041/2009/EB (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (toliau – Programa), išdėstytos konkrečios Programos stebėsenos nuostatos ir pateiktas rodiklių jos veiklai vertinti sąrašas. Tačiau dėl dabartinės sistemos trūkumų tinkamai stebėti programą sudėtinga;

(2)

kalbant apie programos struktūrą, nors Reglamento (ES) Nr. 1295/2013 3 ir 4 straipsniuose išvardyti bendrieji ir konkretūs tikslai yra vienodai taikomi ir paprogramėms, ir tarpsektorinei paprogramei, 9 straipsnyje nustatyti septyni paprogramės MEDIA prioritetai ir 12 straipsnyje nustatyti šeši paprogramės „Kultūra“ prioritetai dubliuoja konkrečius tikslus. Vieni prioritetai yra susiję su programos tikslais, kiti – su paprogramių arba veiksmų tikslais. Todėl pasiekimų neįmanoma tiesiogiai susieti su tarpiniais ir galutiniais rezultatais;

(3)

be to, Reglamento (ES) Nr. 1295/2013 18 straipsnio 1 dalyje pateikti rodikliai neleidžia visapusiškai stebėti programos pažangos ir veiklos siekiant nustatytų tikslų. Dabar yra nustatyti pasiekimų ir rezultatų rodikliai, tačiau tik keletas jų gali būti laikomi poveikio rodikliais. Galiausiai, yra nustatytas sąrašas rodiklių, pagal kuriuos vertinami bendri rinkos rezultatai ir kurie negali būti naudojami vertinant programos veiklą;

(4)

reikia iš esmės peržiūrėti programos veiklos stebėsenos sistemą ir nustatyti papildomų kokybinių ir kiekybinių rodiklių. Atlikdama programos vidurio laikotarpio išorės vertinimą, Komisija, atsižvelgdama į sukauptą programos įgyvendinimo patirtį, parengė naujus programos rodiklius;

(5)

siūlomas rodiklių rinkinys turėtų tapti sistema, leisiančia įvertinti programos pažangą siekiant jos tikslų. Naujieji rodikliai turėtų būti naudojami tiek vykdant nuolatinę programos stebėseną, tiek galutinį vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1295/2013 18 straipsnio 5 dalį;

(6)

Programos veikla turėtų būti vertinama programos, paprogramių ir atskirų priemonių lygmenimis – siūlomi nauji rodikliai parengti atsižvelgiant į tai. Tai turėtų suteikti naudingos informacijos apie kultūros ir kūrybos sektorius programos lygmeniu ir apie kultūros ir audiovizualinį sektorius paprogramių lygmeniu. Kita vertus, priemonių lygmens rodikliai turėtų suteikti informacijos apie konkrečių paprogramių priemonių įgyvendinimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Taikomi ne tik Reglamento (ES) Nr. 1295/2013 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti bendrųjų tikslų rodikliai, bet ir šie veiklos rodikliai:

a)

darbo vietų, kurios vykdant Programą buvo sukurtos kultūros ir kūrybos sektoriuose, skaičius;

b)

kultūros ir kūrybos sektorių finansinis indėlis į finansuojamus projektus, kurį paskatino parama pagal Programą;

c)

asmenų, turinčių prieigą prie Europos kultūros kūrinių ir kūrybinių darbų, sukurtų vykdant Programą, įskaitant, kai tinkama, kitose nei jų gyvenamoji šalis sukurtus kūrinius, skaičius;

d)

audiovizualinio sektoriaus įmonių, kurios praneša, kad jų padėtis rinkoje dėl paprogramės MEDIA paramos pagerėjo, skaičius ir jų dalis.

2.   Taikomi ne tik Reglamento (ES) Nr. 1295/2013 18 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti konkrečių tikslų rodikliai, bet ir šie veiklos rodikliai:

a)

su Programos parama sukurtų tarptautinių partnerysčių skaičius ir mastas, įskaitant paramą gaunančių organizacijų kilmės šalį;

b)

kultūrinės ir kūrybinės veiklos projektų, suorganizuotų su paprogramės „Kultūra“ parama tarptautiniu mastu, skaičius;

c)

pagal Programą remtų mokymosi projektų ir veiklos dalyvių, kurių kompetencija dėl to pagerėjo ir galimybės įsidarbinti padidėjo, skaičius (įskaitant moterų dalį);

d)

kokybiniai įrodymai, kad parama pagal Programą lėmė meninių, verslo ir technologinių inovacijų projektų sėkmę;

e)

apdovanojimų, nominacijų ir prizų svarbiuose didžiuosiuose tarptautiniuose festivaliuose ir nacionalinėse akademijose (įskaitant Berlyno, Kanų kino festivalius, „Oskarų“ apdovanojimus, Europos kino apdovanojimus), gautų už audiovizualinius kūrinius, sukurtus su paprogramės MEDIA parama, sąrašas.

3.   Taikomi ne tik Reglamento (ES) Nr. 1295/2013 18 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti konkrečių tikslų rodikliai, bet ir šie veiklos rodikliai:

a)

kitų valstybių narių filmų, Sąjungoje platinamų su Programos parama, žiūrovų valstybėse narėse skaičius;

b)

kitų valstybių narių filmų žiūrovų valstybėse narėse dalis;

c)

su Programos parama sukurtų Sąjungos audiovizualinių kūrinių kino teatruose ir skaitmeninėse platformose procentinė dalis;

d)

vidutinis kitų šalių, kuriose platinami paremti darbai, filmai ir televizijai skirti kūriniai, skaičius;

e)

bendros gamybos kūrinių, išplėtotų ir sukurtų su Programos parama, įskaitant su įvairiais partneriais įgyvendintus bendros gamybos projektus, skaičius;

f)

moterų režisuotų ar parašytų audiovizualinių kūrinių, sukurtų su paprogramės MEDIA parama, dalis.

4.   Taikomi ne tik Reglamento (ES) Nr. 1295/2013 18 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyti konkrečių tikslų rodikliai, bet ir šie veiklos rodikliai:

a)

menininkų, kultūrinių ir kūrybinių profesijų atstovų bei plačiosios visuomenės atstovų, tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvavusių pagal paprogramę „Kultūra“ remtuose projektuose, skaičius;

b)

paremtų projektų dalyvių, kurie praneša įgiję naujų arba geresnių rinkos ar profesinių galimybių, skaičius;

c)

pagal Programą paremtų projektų, skirtų nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms, be kita ko, migrantų kilmės asmenims, neįgaliesiems ir bedarbiams, ypač bedarbiams jaunuoliams, skaičius;

d)

projektuose dalyvaujančių organizacijų dydis (labai maža, mažoji, vidutinė ar didelė) (darbuotojų skaičius metiniais darbo vienetais ir metinė apyvarta arba metinis balansas);

e)

pagal paprogramę „Kultūra“ remiamų nedidelių ir didelių bendradarbiavimo projektų skaičius ir jų santykinė dalis;

f)

menininkų bei kultūrinių ir kūrybinių profesijų atstovų, kurie dėl paprogramės „Kultūra“ paramos buvo geografiškai judūs ir buvo išvykę už savo šalies ribų, skaičius pagal kilmės šalį ir lytį;

g)

literatūros kūrinių vertimų, per metus atliktų su Programos parama, skaičius;

h)

vertimų iš rečiau vartojamų kalbų, atliktų su Programos parama, skaičius ir procentinė dalis;

i)

su Programos parama išleistų knygų skaičius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 221.


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1975

2019 m. spalio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 5a straipsnio 2 dalį, 5b straipsnio 7 dalį, 6 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 dalies trečią ir ketvirtą pastraipas ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 (2) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2018/1874 (3), kuriuo įvesta integruota ūkių statistika (IŪS), turi būti atitinkamai pritaikyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/220 (4) nustatyta Sąjungos žemės ūkio valdų tipologija;

(2)

ūkininkavimo tipas ir ekonominis valdos dydis turi būti nustatomi remiantis ekonominiu kriterijumi. Tikslinga naudoti Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 2 dalyje nurodytą standartinę produkciją ir šiuo tikslu įvesti standartinės produkcijos koeficiento koncepciją. Standartinės produkcijos koeficientai turi būti nustatyti pagal produktus atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2018/1091 III priede pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1874 I priede aprašytą IŪS kintamųjų rodiklių sąrašą, taip pat turi būti nustatyti IŪS kintamųjų rodiklių ir Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) ūkių ataskaitų pozicijų tarpusavio atitikmenys. Atitinkami produktai, kurių standartinės produkcijos koeficientas turi būti nustatytas, turėtų būti apibrėžti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/220, o ne Reglamente (ES) 2018/1091;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 11–14 straipsniuose nustatytos išsamios su standartiniu mokesčiu susijusios procedūros. Siekiant palengvinti Sąjungos žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklo operacijas, turi būti aiškiau išdėstytos nuostatos dėl atsakomybės už tinkamą ūkių ataskaitų parengimą ir standartinį mokestį. Be to, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 19 straipsnio 2 dalį tikslinga nurodyti, kad už nacionalinio komiteto, regioninių komitetų ir ryšių palaikymo agentūrų įkūrimo ir veiklos išlaidas atsako valstybės narės;

(4)

siekdama padėti valstybėms narėms apskaitos duomenis pateikti anksčiau, kuo išsamesnius ir geresnės kokybės, Komisija peržiūrėjo duomenų perdavimo terminus ir standartinio mokesčio mokėjimo procedūrą, todėl juos reikia pakoreguoti. Korekcijos susijusios su ŪADT duomenų teikimo Komisijai terminais ir tų duomenų išsamumu;

(5)

Čekijai ir Danijai pateikus prašymą leisti dėl struktūrinių žemės ūkio pokyčių pakeisti respondentinių valdų skaičių ir ekonominio valdos dydžio ribą, tikslinga leisti toms valstybėms narėms peržiūrėti savo 2020 ataskaitinių metų atrankos planus arba ekonominio dydžio ribą ir atitinkamai perskirstyti arba pakoreguoti respondentinių valdų skaičių;

(6)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 IV priede pateikiama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1874 ir ŪADT ūkių ataskaitų atitikmenų lentelė. Šiame priede turėtų būti apibrėžti terminai „standartinė produkcija“ ir „standartinės produkcijos koeficientas“. Tą atitikmenų lentelę reikia suderinti, kad joje būtų atsižvelgta į Reglamente (ES) 2018/1091 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1874 pateiktą kintamųjų rodiklių apibrėžtį;

(7)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 VI priede turėtų būti apibrėžti standartinės produkcijos ir standartinės produkcijos koeficiento apskaičiavimo principai. Jie turėtų būti apskaičiuoti kiekvienam atitinkamam produktui ir kiekvienam regionui pagal valstybes nares. Siekiant išvengti galimų klaidų ir sudaryti pagrindą svarstymams dėl bendros metodikos, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai savo metodiką (-as), pagal kurią (-ias) apskaičiuojami jų atitinkami standartinės produkcijos koeficientai;

(8)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 VIII priede nustatyta ūkių ataskaitose teikiamų apskaitos duomenų forma ir išdėstymas. Siekiant aiškumo, tas priedas turėtų būti pritaikytas, kad jame būtų atsižvelgiama į cukraus kvotos panaikinimą ir su tuo susijusius Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2017/1185 (5) nustatytų įpareigojimų teikti informaciją pakeitimus, būtinybę kategorijos „biologinis turtas – augalai“ turto nuvertėjimą suderinti su tarptautiniais apskaitos standartais, būtinybę standartinės produkcijos koeficientų pavadinimus suderinti su Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1874 naudojamais pavadinimais ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (6) įvestais naujais kodais;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

atsižvelgiant į pakeitimų pobūdį šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2020 ataskaitinių metų;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220 iš dalies keičiamas taip:

1.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

6 straipsnis

Valdos standartinės produkcijos koeficientas ir bendra standartinė produkcija

1.   Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 2 dalyje nurodyto kiekvieno rodiklio standartinės produkcijos koeficiento nustatymo metodas ir atitinkamų duomenų rinkimo procedūra pateikti šio reglamento IV ir VI prieduose.

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 2 dalyje nurodytas įvairių rodiklių standartinės produkcijos koeficientas apskaičiuojamas šio reglamento IV priedo B dalies I skirsnyje išvardytiems nurodytiems žemės ūkio pasėlių ir gyvulių kintamiesiems rodikliams ir kiekvienam šio reglamento VI priedo 2 dalies b punkte nurodytam geografiniam vienetui.

2.   Bendra valdos standartinė produkcija nustatoma kiekvieno pasėlių ir gyvulių kintamojo rodiklio standartinės produkcijos koeficientą padauginus iš atitinkamų vienetų skaičiaus.“;

2.

11 straipsnis papildomas antra pastraipa:

„Apskaitos tarnybos ir jų pareigas atliekantys administraciniai padaliniai yra atsakingi už tai, kad ūkių ataskaitos būtų parengtos teisingai ir laiku, kad jas ryšių palaikymo agentūros galėtų pateikti iki šio reglamento 14 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų terminų.“;

3.

13 straipsnis papildomas trečia, ketvirta ir penkta pastraipomis:

„Standartinis mokestis padeda padengti teisingo ūkio ataskaitų parengimo išlaidas, taip pat duomenų teikimo terminų, procesų, sistemų, procedūrų ir bendros ūkių ataskaitų kokybės patobulinimų – visų pirma tų, kuriuos atlieka apskaitos tarnybos ir jų pareigas atliekantys administraciniai padaliniai, – išlaidas.

Standartinis mokestis, mokamas valstybėms narėms už reikiamą skaičių Komisijai perduotų teisingai parengtų ūkio ataskaitų, tampa nebe Sąjungos, o valstybės narės ištekliais.

Už nacionalinio komiteto, regioninių komitetų ir ryšių palaikymo agentūrų įkūrimo ir veiklos išlaidų padengimą atsako valstybės narės.“;

4.

14 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Jei Komisijos pagal šio reglamento 13 straipsnio pirmos pastraipos b punktą patikrinti apskaitos duomenys jų pateikimo Komisijai metu arba per 40 darbo dienų nuo tos dienos, kai Komisija pranešė duomenis pateikusiai valstybei narei, kad jos perduoti apskaitos duomenys nebuvo teisingai parengti, buvo pripažinti teisingai parengtais pagal Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 8 straipsnio 2 dalį, prie 3 dalies a ir b punktuose nurodyto standartinio mokesčio padidinimo 2018 ataskaitiniais metais gali būti pridėti 2 EUR, 2019 ir 2020 m. –5 EUR, o nuo 2021 ataskaitinių metų – 10 EUR.“;

5.

I, II, IV, VI ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 328, 2009 12 15, p. 27.

(2)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (OL L 200, 2018 8 7, p. 1).

(3)  2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1874 dėl 2020 m. teiktinų kintamųjų rodiklių sąrašo ir jų aprašymo duomenų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (OL L 306, 2018 11 30, p. 14).

(4)  2015 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės (OL L 46, 2015 2 19, p. 1).

(5)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL L 171, 2017 7 4, p. 113).

(6)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15–49).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 I, II, IV, VI ir VIII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priede su Čekija ir Danija susiję įrašai pakeičiami taip:

„Čekija

15 000

Danija

25 000 “

2)

II priede su Čekija ir Danija susiję įrašai pakeičiami taip:

„745

ČEKIJA

1 282

370

DANIJA

1 600 “

3)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

prieš A dalį įterpiamos šios apibrėžtys:

„Vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

standartinė produkcija (SP, angl. SO) – bendrosios produkcijos standartinė vertė. SP naudojama klasifikuojant ūkius pagal Sąjungos žemės ūkio valdų tipologiją (kurioje ūkininkavimo tipas apibrėžiamas pagal pagrindinę gamybos veiklą) ir nustatant ūkio ekonominį dydį;

b)

standartinės produkcijos koeficientas (SPK, angl. SOC) – kiekvieno 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto žemės ūkio kintamojo rodiklio bendrosios produkcijos vidutinė piniginė vertė, tenkanti vienam produkcijos vienetui, rodanti vidutinę padėtį konkrečiame rajone. Standartinės produkcijos koeficientai apskaičiuojami pagal supirkimo kainą eurais už vieną pasėlių hektarą arba eurais už vieną gyvulį (išskyrus grybus, kurių kaina skaičiuojama eurais už 100 m2, paukštieną, kurios kaina skaičiuojama eurais už 100 vienetų ir bites, kurių kaina skaičiuojama eurais už vieną avilį). Į supirkimo kainą PVM, mokesčiai ir subsidijos neįskaičiuoti. SP koeficientai atnaujinami bent kaskart, kai atliekamas Europos žemės ūkio valdų struktūros tyrimas;

c)

bendra valdos SP – konkrečios valdos atskirų produkcijos vienetų, padaugintų iš jų atitinkamų SPK, suma.“

b)

A ir B dalys pakeičiamos taip:

„A.   YPATINGIEJI ŪKININKAVIMO SPECIALIZACIJOS TIPAI

Ypatinguosius ūkininkavimo specializacijos tipus apibrėžia du požymiai:

a)

atitinkamų kintamųjų rodiklių pobūdis

Šių kintamųjų rodiklių sąrašas nustatytas atliekant 2020 m. surašymą; jie žymimi kodais, nurodytais atitikmenų lentelėje šio priedo B dalies I skirsnyje arba kodais, kuriais pergrupuojami keli iš tų kintamųjų, kaip nurodyta šio priedo B dalies II skirsnyje (1);

b)

sąlygos, pagal kurias apibrėžiamos klasių ribos

Jei nenurodyta kitaip, šios sąlygos išreiškiamos kaip visos valdos SP dalys.

Kad valda galėtų būti priskirta atitinkamam ypatingajam ūkininkavimo specializacijos tipui, turi būti įvykdytos visos atitinkamam ypatingajam ūkininkavimo specializacijos tipui nustatytos sąlygos.

Specializuotos valdos. Augalininkystės produktai

Ūkininkavimo tipas

(* siekiant aiškumo šeši šiai antraštei priklausantys stulpeliai dar kartą išdėstyti šio priedo C dalyje)

Ypatingųjų ūkininkavimo specializacijos tipų nustatymo metodai

JEI (C1) IR (C2) IR (C3), TUOMET (S1)

Bendras

Aprašymas

Pagrindinis

Aprašymas

Ypatingosios specializacijos

Aprašymas

(S1)

Nustatymo metodo aprašymas

(D1)

Kintamųjų kodas ir sąlygos

(žr. šio priedo B dalį)

1 sąlyga (C1)

2 sąlyga

(C2)

3 sąlyga

(C3)

1

Lauko kultūrų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Grūdinių kultūrų, aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Grūdinių kultūrų (išskyrus ryžius), aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

Grūdinės kultūros, išskyrus ryžius, aliejiniai augalai, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Ryžių specializacija

Ryžiai > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir ryžiai kartu

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 151 ir 152 klasių valdas

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Bendroji laukininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Šakniavaisių specializacija

Bulvės, cukriniai runkeliai ir kiti niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir šakniavaisiai kartu

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai > 1/3 IR šakniavaisiai > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 IR P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Lauko daržovių specializacija

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės atvirame lauke > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Tabako specializacija

Tabakas > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Vilnamedžių specializacija

Vilnamedžiai > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

Įvairios lauko kultūros kartu

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 161, 162, 163, 164 ir 165 klasių valdas

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Daržininkystės specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Daržininkystės patalpose specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Daržovių auginimo patalpose specializacija

Daržovės (įskaitant melionus) ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų patalpose specializacija

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Mišrios daržininkystės patalpose specializacija

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 211 ir 212 klasių valdas

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Daržininkystės atvirame lauke specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Daržovių auginimo atvirame lauke specializacija

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų atvirame lauke specializacija

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Mišrios daržininkystės atvirame lauke specializacija

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 221 ir 222 klasių valdas

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Kitos daržininkystės rūšys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Grybų specializacija

Grybai > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IR SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Medelynų specializacija

Medelynai > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IR SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Įvairios daržininkystės rūšys

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 231 ir 232 klasių valdas

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IR SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

3

Daugiamečių kultūrinių augalų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vynuogynų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Rūšinio vyno specializacija

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės ir vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

Vyno, išskyrus rūšinį, specializacija

Niekur kitur nepriskirtos vynuogės, skirtos kitiems vynams (be SKVN ar SGN) gaminti > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Valgomųjų vynuogių specializacija

Valgomosios vynuogės > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Kiti vynuogynai

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 351, 352 ir 353 klasių valdas

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

 

 

 

36

Vaisių ir citrusinių vaisių specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Vaisių (išskyrus citrusinius vaisius, atogrąžų ir subtropinius vaisius ir riešutus) specializacija

Vidutinio klimato zonų vaisiai ir uogos (išskyrus braškes) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Citrusinių vaisių specializacija

Citrusiniai vaisiai > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

 

363

Riešutų specializacija

Riešutai > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Atogrąžų ir subtropinių vaisių specializacija

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Vaisių, citrusinių vaisių, atogrąžų ir subtropinių vaisių ir riešutų specializacija: mišri gamyba

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 361, 362, 363 ir 364 klasių valdas

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

 

 

 

37

Alyvmedžių specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Alyvmedžių specializacija

Alyvuogės > 2/3

P3 > 2/3

SO__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

Įvairios daugiametės kultūros kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Įvairios daugiametės kultūros kartu

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 351–370 klasių valdas

P3 > 2/3

 

 

Specializuotos valdos. Gyvulininkystė

Ūkininkavimo tipas

(* siekiant aiškumo šeši šiai antraštei priklausantys stulpeliai dar kartą išdėstyti šio priedo C dalyje)

Ypatingųjų ūkininkavimo specializacijos tipų nustatymo metodai

JEI (C1) IR (C2) IR (C3), TUOMET (S1)

Bendras

Aprašymas

Pagrindinis

Aprašymas

Ypatingosios specializacijos

Aprašymas

(S1)

Nustatymo metodo aprašymas

(D1)

Kintamųjų kodas ir sąlygos

(žr. šio priedo B dalį)

1 sąlyga (C1)

2 sąlyga

(C2)

3 sąlyga

(C3)

4

Žolėdžių gyvulių specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Pienininkystės specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Pienininkystės specializacija

Melžiamos karvės > 3/4 visų žolėdžių gyvulių IR žolėdžiai gyvuliai > 1/10 žolėdžių gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Galvijų specializacija. Auginimas ir mėsininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Galvijų specializacija. Auginimas ir mėsininkystė

Visi galvijai (t. y. jaunesni nei vienų metų galvijai, galvijai nuo vienų iki dvejų metų, dvejų metų ir vyresni galvijai (buliai, telyčios, melžiamos karvės, nemelžiamos karvės ir buivolės))

> 2/3 žolėdžių gyvulių IR melžiamos karvės ≤ 1/10 žolėdžių gyvulių IR

žolėdžiai gyvuliai > 1/10 žolėdžių gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

Visi galvijai > 2/3 žolėdžių gyvulių IR melžiamos karvės > 1/10 žolėdžių gyvulių IR žolėdžiai gyvuliai > 1/10 žolėdžių gyvulių ir pašarų; išskyrus 450 klasės valdas

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL IR GL > 1/10 P4; išskyrus 450

 

 

 

48

Avys, ožkos ir kiti žolėdžiai gyvuliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Avininkystės specializacija

Avys > 2/3 žolėdžių gyvulių IR žolėdžiai gyvuliai > 1/10 žolėdžių gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 450, 460 ir 470 klasių valdas

SO_CLVS012 > 2/3 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Avys ir galvijai kartu

Visi galvijai > 1/3 žolėdžių gyvulių IR avys > 1/3 žolėdžių gyvulių IR žolėdžiai gyvuliai > 1/10 žolėdžių gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 450, 460 ir 470 klasių valdas

P46 > 1/3 GL IR SO_CLVS012 > 1/3 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Ožkininkystės specializacija

Ožkos > 2/3 žolėdžių gyvulių IR žolėdžiai gyvuliai > 1/10 žolėdžių gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 450, 460 ir 470 klasių valdas

SO_CLVS015 > 2/3 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Įvairūs žolėdžiai gyvuliai

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 481, 482 ir 483 klasių valdas

P4 > 2/3

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 450, 460 ir 470 klasių valdas

 

5

Grūdais šeriamų gyvūnų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Kiaulininkystės specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Kiaulių auginimo specializacija

Paršavedės > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Kiaulių mėsos specializacija

Paršeliai ir kitos kiaulės > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

Kiaulių auginimas ir mėsininkystė kartu

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 511 ir 512 klasių valdas

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Paukštininkystės specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Vištų dedeklių specializacija

Vištos dedeklės > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Naminių paukščių mėsos specializacija

Broileriai ir kiti naminiai paukščiai > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

Vištos dedeklės ir naminių paukščių mėsa kartu

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 521 ir 522 klasių valdas

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 511–523 klasių valdas

P5 > 2/3

 

 

Mišrios valdos

Ūkininkavimo tipas

(* siekiant aiškumo šeši šiai antraštei priklausantys stulpeliai dar kartą išdėstyti šio priedo C dalyje)

Ypatingųjų ūkininkavimo specializacijos tipų nustatymo metodai

JEI (C1) IR (C2) IR (C3), TUOMET (S1)

Bendras

Aprašymas

Pagrindinis

Aprašymas

Ypatingosios specializacijos

Aprašymas

(S1)

Nustatymo metodo aprašymas

(D1)

Kintamųjų kodas ir sąlygos

(žr. šio priedo B dalį)

1 sąlyga (C1)

2 sąlyga

(C2)

3 sąlyga

(C3)

6

Mišri augalininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mišri augalininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Daržininkystė ir daugiametės kultūros kartu

Daržininkystė > 1/3 IR daugiametės kultūros > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 IR P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Lauko kultūros ir daržininkystė kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR daržininkystė > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IR P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Lauko kultūros ir vynuogynai kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR vynuogynai > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IR SO_CLND062> 1/3

 

 

 

 

 

614

Lauko kultūros ir daugiametės kultūros kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR daugiametės kultūros > 1/3 IR vynuogynai ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IR P3 > 1/3 IR SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Mišri augalininkystė, daugiausia lauko kultūros

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR jokios kitos veiklos > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IR P2 ≤ 1/3 IR P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Kita mišri augalininkystė

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 611, 612, 613, 614 ir 615 klasių valdas

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mišri gyvulininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mišri gyvulininkystė, daugiausia žolėdžiai gyvuliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mišri gyvulininkystė, daugiausia pienininkystė

Melžiami galvijai > 1/3 žolėdžių gyvulių IR melžiamos karvės > 1/2 melžiamų galvijų

P4 + P5 > 2/3 IR P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Mišri gyvulininkystė, daugiausia nemelžiami žolėdžiai gyvuliai

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 731 klasės valdas

P4 + P5 > 2/3 IR P4 ≤ 2/3 IR P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Mišri gyvulininkystė, daugiausia grūdais šeriami gyvūnai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvūnai ir melžiami gyvuliai

Melžiami galvijai > 1/3 žolėdžių gyvulių IR grūdais šeriami gyvūnai > 1/3 IR melžiamos karvės > 1/2 melžiamų galvijų

P4 + P5 > 2/3 IR P4 ≤ 2/3 IR P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL IR P5 > 1/3 IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvūnai ir nemelžiami žolėdžiai gyvuliai

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 741 klasės valdas

P4 + P5 > 2/3 IR P4 ≤ 2/3 IR P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Mišri augalininkystė ir gyvulininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Lauko kultūros ir žolėdžiai gyvuliai kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Lauko kultūros ir pienininkystė kartu

Melžiami galvijai > 1/3 žolėdžių gyvulių IR melžiamos karvės + buivolės > 1/2 melžiamų galvijų IR melžiami galvijai < bendroji augalininkystė

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

P1> 1/3 IR P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 IR P45 < P1

 

 

 

 

832

Pienininkystė kartu su lauko kultūromis

Melžiami galvijai > 1/3 žolėdžių gyvulių IR melžiamos karvės + buivolės > 1/2 melžiamų galvijų IR melžiami galvijai ≥ bendroji augalininkystė

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

P1> 1/3 IR P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 IR P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Lauko kultūros kartu su nemelžiamais žolėdžiais gyvuliais

Bendroji augalininkystė > žolėdžiai gyvuliai ir pašarai, išskyrus 831 klasės valdas

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

P1> 1/3 IR P4 > 1/3

P1 > P4; išskyrus 831

 

 

 

 

834

Nemelžiami žolėdžiai gyvuliai kartu su lauko kultūromis

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832 ir 833 klasių valdas

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

P1> 1/3 IR P4 > 1/3

 

 

 

84

Įvairios kultūros ir gyvulininkystė kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Lauko kultūros ir grūdais šeriami gyvūnai kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR grūdais šeriami gyvūnai > 1/3

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832, 833 ir 834 klasių valdas

P1> 1/3 IR P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Daugiametės kultūros ir žolėdžiai gyvuliai kartu

Daugiametės kultūros > 1/3 IR žolėdžiai gyvuliai ir pašarai > 1/3

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832, 833 ir 834 klasių valdas

P3 > 1/3 IR P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Bitininkystė

Bitės > 2/3

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832, 833 ir 834 klasių valdas

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

Įvairios mišrios kultūros ir gyvulininkystė

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 841, 842 ir 843 klasių valdas

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832, 833 ir 834 klasių valdas

 

Neklasifikuotos valdos

Ūkininkavimo tipas

(* siekiant aiškumo šeši šiai antraštei priklausantys stulpeliai dar kartą išdėstyti šio priedo C dalyje)

Ypatingųjų ūkininkavimo specializacijos tipų nustatymo metodai

JEI (C1) IR (C2) IR (C3), TUOMET (S1)

Bendras

Aprašymas

Pagrindinis

Aprašymas

Ypatingosios specializacijos

Aprašymas

(S1)

Nustatymo metodo aprašymas

Kintamųjų kodas ir sąlygos

(žr. šio priedo B dalį)

1 sąlyga (C1)

2 sąlyga

(C2)

3 sąlyga

(C3)

9

Neklasifikuotos valdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Neklasifikuotos valdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Neklasifikuotos valdos

Iš viso SP = 0

 

 

 

B.   ATITIKMENŲ LENTELĖ IR PERGRUPAVIMO KODAI

I.   Įgyvendinimo reglamente 2018/1874 nurodytame 2020 m. Sąjungos integruotos ūkių statistikos (IŪS, angl. IFS) tyrime naudojamų pozicijų, pagal 2017 m. SPK (angl. SOC) sistemą renkamų pozicijų ir ŪADT (angl. FADN) teikiamų ūkių ataskaitų pozicijų atitikmenys

Lygiavertės pozicijos taikant SPK

IŪS kodas

2020 m. IŪS (Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1874)

SPK kodas

2017 m. SPK sistemos pozicija

ŪADT ūkio ataskaita

(Šio reglamento VIII priedas)

I. Žemės ūkio kultūros

CLND004

Paprastieji kviečiai ir spelta

SOC_CLND004

Paprastieji kviečiai ir spelta

10110. Paprastieji kviečiai ir spelta

CLND005

Kietieji kviečiai

SOC_CLND005

Kietieji kviečiai

10120. Kietieji kviečiai

CLND006

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

SOC_CLND006

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

10130. Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

CLND007

Miežiai

SOC_CLND007

Miežiai

10140. Miežiai

CLND008

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

SOC_CLND008

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

10150. Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

CLND009

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

SOC_CLND009

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

10160. Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

CLND010

CLND011

CLND012

Kvietrugiai

Sorgai

Kiti, niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

SOC_CLND010_011_012

Kvietrugiai, sorgai ir kiti, niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

10190. Kvietrugiai, sorgai ir kiti, niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

CLND013

Ryžiai

SOC_CLND013

Ryžiai

10170. Ryžiai

CLND014

Sausi ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

SOC_CLND014

Sausi ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

10210. Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

10220. Lęšiai, dvispalviai ražieniai ir vikiai

10290. Kiti baltyminiai augalai

CLND015

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

SOC_CLND015

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

10210. Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

CLND017

Bulvės (įskaitant sėklines)

SOC_CLND017

Bulvės (įskaitant sėklines)

10300. Bulvės (įskaitant ankstyvąsias ir sėklines)

CLND018

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

SOC_CLND018

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

10400. Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

CLND019

Kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai

SOC_CLND019

Kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai

10500. Kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai

CLND022

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

SOC_CLND022

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

10604. Rapsai ir aliejiniai griežčiai

CLND023

Saulėgrąžos

SOC_CLND023

Saulėgrąžos

10605. Saulėgrąžos

CLND024

Sojos

SOC_CLND024

Sojos

10606. Sojos

CLND025

Linų sėmenys (aliejiniai linai)

SOC_CLND025

Linų sėmenys (aliejiniai linai)

10607. Linų sėmenys (aliejiniai linai)

CLND026

Kiti, niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai

SOC_CLND026

Kiti, niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai

10608. Kiti aliejiniai sėkliniai augalai

CLND028

Pluoštiniai linai

SOC_CLND028

Pluoštiniai linai

10609. Pluoštiniai linai

CLND029

Pluoštinės kanapės

SOC_CLND029

Pluoštinės kanapės

10610. Pluoštinės kanapės

CLND030

Vilnamedžiai

SOC_CLND030

Vilnamedžiai

10603. Vilnamedžiai

CLND031

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pluoštiniai augalai

SOC_CLND031

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pluoštiniai augalai

10611. Kiti, niekur kitur nepriskirti pluoštiniai augalai

CLND032

Tabakas

SOC_CLND032

Tabakas

10601. Tabakas

CLND033

Apyniai

SOC_CLND033

Apyniai

10602. Apyniai

CLND034

Aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai

SOC_CLND034

Aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai

10612. Aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai

CLND035

CLND036

Niekur kitur nepriskirti energiniai augalai

Kiti, niekur kitur nepriskirti pramoniniai augalai

SOC_CLND035_036

Energiniai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, pramoniniai augalai

10613. Cukranendrės

10690. Energiniai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, pramoniniai augalai

CLND037

Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

SOC_CLND037

Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

 

CLND038

Vienmetės ir daugiametės žolės

SOC_CLND038

Vienmetės ir daugiametės žolės

10910. Vienmetės ir daugiametės žolės

CLND039

Ankštiniai augalai žaliajam pašarui

SOC_CLND039

Ankštiniai augalai žaliajam pašarui

10922. Ankštiniai augalai žaliajam pašarui

CLND040

Kukurūzai žaliajam pašarui

SOC_CLND040

Kukurūzai žaliajam pašarui

10921. Kukurūzai žaliajam pašarui

CLND041

CLND042

Kiti javai žaliajam pašarui (išskyrus kukurūzus žaliajam pašarui) Kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

SOC_CLND041_042

Kiti niekur kitur nepriskirti augalai ir javai (išskyrus kukurūzus), nuimami žali

10923. Kiti, niekur kitur nepriskirti, augalai ir javai (išskyrus kukurūzus žaliajam pašarui), nuimami žali

CLND043

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės

SOC_CLND043

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (atvirame lauke)

 

CLND044

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)

SOC_CLND044

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)

10712. Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)

CLND045

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)

SOC_CLND045

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)

10711. Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)

CLND046

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)

SOC_CLND046

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus) (atvirame lauke)

10810. Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)

CLND047

Sėklos ir sėjinukai

SOC_CLND047

Sėklos ir sėjinukai

11000. Sėklos ir sėjinukai ariamajai žemei

CLND048

CLND083

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami augalai

Kiti ariamojoje žemėje po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami augalai

SOC_CLND048_083

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami augalai, įskaitant po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamus augalus

11100. Kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami augalai, įskaitant po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamus augalus

CLND049

Pūdymas

SOC_CLND049

Pūdymas

11200. Pūdymas

CLND050

Daugiamečiai žolynai

SOC_CLND050

Daugiamečiai žolynai

 

CLND051

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

SOC_CLND051

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

30100. Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

CLND052

Nesukultūrintos ganyklos

SOC_CLND052

Nesukultūrintos ganyklos

30200. Nesukultūrintos ganyklos

CLND053

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

SOC_CLND053

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

30300. Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

CLND055

Vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

SOC_CLND055

Vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Vidutinio klimato zonų vaisiai

 

CLND056

Sėklavaisiai

SOC_CLND056

Sėklavaisiai

40101. Sėklavaisiai

CLND057

Kaulavaisiai

SOC_CLND057

Kaulavaisiai

40102. Kaulavaisiai

CLND058

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

SOC_CLND058

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

40115. Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

CLND059

Uogos (išskyrus braškes)

SOC_CLND059

Uogos (išskyrus braškes)

40120. Uogos (išskyrus braškes)

CLND060

Riešutai

SOC_CLND060

Riešutai

40130. Riešutai

CLND061

Citrusiniai vaisiai

SOC_CLND061

Citrusiniai vaisiai

40200. Citrusiniai vaisiai

CLND062

Vynuogės

SOC_CLND062

Vynuogės

 

CLND063

Vynams gaminti skirtos vynuogės

SOC_CLND063

Vynams gaminti skirtos vynuogės

 

CLND064

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės

SOC_CLND064

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės

40411. Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) 40451. Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės

CLND065

Vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės

SOC_CLND065

Vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės

40412. Vynas su saugoma geografinė nuoroda (SGN)

40452. Vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės

CLND066

Niekur kitur nepriskirtos vynuogės, skirtos kitiems vynams (be SKVN ar SGN) gaminti

SOC_CLND066

Niekur kitur nepriskirtos vynuogės, skirtos kitiems vynams (be SKVN ar SGN) gaminti

40420. Kiti vynai

40460. Kitiems vynams gaminti skirtos vynuogės

CLND067

Valgomosios vynuogės

SOC_CLND067

Valgomosios vynuogės

40430. Valgomosios vynuogės

CLND068

Razinoms skirtos vynuogės

SOC_CLND068

Razinoms skirtos vynuogės

40440. Razinoms skirtos vynuogės

CLND069

Alyvuogės

SOC_CLND069

Alyvuogės

 

 

 

SOC_CLND069A

Alyvmedžiai, paprastai vedantys valgomąsias alyvuoges

40310. Valgomosios alyvuogės

 

 

SOC_CLND069B

Alyvmedžiai, paprastai vedantys alyvuoges, naudojamas aliejui gaminti

40320. Alyvuogės aliejaus gamybai (parduodamos vaisiais) 40330. Alyvuogių aliejus

CLND070

Medelynai

SOC_CLND070

Medelynai

40500. Medelynai

CLND071

Kiti daugiamečiai sodiniai, įskaitant kitus daugiamečius sodinius, kurių produktai skirti žmonėms vartoti

SOC_CLND071

Kiti daugiamečiai augalai

40600. Kiti daugiamečiai augalai

CLND072

Kalėdų eglutės

SOC_CLND072

Kalėdų eglutės

40610. Kalėdų eglutės

CLND073

CLND085

Daržai

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, NŽŪN, esančios po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

SOC_CLND073_085

Daržai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, NŽŪN, esančios po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

20000. Daržai

CLND079

Auginamieji grybai

SOC_CLND079

Auginamieji grybai

60000. Auginamieji grybai

CLND081

Daržovės, įskaitant melionus, ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

SOC_CLND081

Daržovės, įskaitant melionus, ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

10720. Daržovės, įskaitant melionus, ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

CLND082

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

SOC_CLND082

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

10820. Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

CLND084

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

SOC_CLND084

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

40700. Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

II. Gyvuliai

CLVS001

Galvijai, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai

SOC_CLVS001

Galvijai, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai

210. Galvijai, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai

CLVS003

Galvijų patinai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

SOC_CLVS003

Galvijų patinai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

220. Galvijų patinai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

CLVS004

Telyčios nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų amžiaus

SOC_CLVS004

Telyčios nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų amžiaus

230. Telyčios nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų amžiaus

CLVS005

Galvijų patinai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

SOC_CLVS005

Galvijų patinai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

240. Galvijų patinai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

CLVS007

Telyčios, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

SOC_CLVS007

Telyčios, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

251. Telyčios bandai atkurti

252. Penimos telyčios

CLVS008

Karvės

SOC_CLVS008

Karvės

 

CLVS009

Melžiamos karvės

SOC_CLVS009

Melžiamos karvės

261. Melžiamos karvės

CLVS010

Nemelžiamos karvės

SOC_CLVS010

Nemelžiamos karvės

269. Nemelžiamos karvės

CLVS011

Buivolės

SOC_CLVS011

Buivolės

262. Melžiamos buivolės

CLVS012

Avys (įvairaus amžiaus)

SOC_CLVS012

Avys (įvairaus amžiaus)

 

CLVS013

Ėriavedės

SOC_CLVS013

Ėriavedės

311. Ėriavedės

CLVS014

Kitos avys

SOC_CLVS014

Kitos avys

319. Kitos avys

CLVS015

Ožkos (įvairaus amžiaus)

SOC_CLVS015

Ožkos (įvairaus amžiaus)

 

CLVS016

Ožkos vedeklės

SOC_CLVS016

Ožkos vedeklės

321. Ožkos vedeklės

CLVS017

Kitos ožkos

SOC_CLVS017

Kitos ožkos

329. Kitos ožkos

CLVS018

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

SOC_CLVS018

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

410. Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

CLVS019

Paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

SOC_CLVS019

Paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

420. Paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

CLVS020

Kitos kiaulės

SOC_CLVS020

Kitos kiaulės

491. Penimos kiaulės

499. Kitos kiaulės

CLVS021

Broileriai

SOC_CLVS021

Broileriai

510. Naminiai paukščiai – broileriai

CLVS022

Vištos dedeklės

SOC_CLVS022

Vištos dedeklės

520. Vištos dedeklės

CLVS023

Kiti naminiai paukščiai

SOC_CLVS023

Kiti naminiai paukščiai

530. Kiti naminiai paukščiai

CLVS029

Triušių patelės

SOC_CLVS029

Triušių patelės

610. Triušių patelės

CLVS030

Bitės

SOC_CLVS030

Bitės

700. Bitės

II.   Kodai, kuriais pergrupuojami kai kurie į 2020 m. integruotą ūkių statistiką įtraukti kintamieji rodikliai

P45.

Galvijai, melžiami = SO_CLVS001 (galvijai, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai) + SO_CLVS004 (telyčios nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų) + SO_CLVS007 (telyčios, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai) + SO_CLVS009 (melžiamos karvės) + SO_CLVS011 (buivolės)

P46.

Galvijai = P45 (galvijai, melžiami) + SO_CLVS003 (galvijų patinai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų) + SO_CLVS005 (galvijų patinai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai) + SO_CLVS010 (nemelžiamos karvės)

GL

Žolėdžiai gyvuliai = P46 (galvijai) + SO_CLVS013 (ėriavedės) + SO_CLVS014 (kitos avys) + SO_CLVS016 (ožkos vedeklės) + SO_CLVS017 (kitos ožkos)

Jei GL = 0, TUOMET

FCP1

parduoti skirti pašarai = SO_CLND019 (kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai) + SO_CLND037 (ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai) + SO_CLND051 (ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas) + SO_CLND052 (nesukultūrintos ganyklos)

IR

FCP4

Pašarai žolėdžiams gyvuliams = 0

IR

P17

Šakniavaisiai = SO_CLND017 (bulvės (įskaitant sėklines)) + SO_CLND018 (cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)) + SO_CLND019 (kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai)

Jei GL > 0, TUOMET

FCP1

Parduoti skirti pašarai = 0

IR

FCP4

Pašarai žolėdžiams gyvuliams = SO_CLND019 (kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai) + SO_CLND037 (ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai) + SO_CLND051 (ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas) + SO_CLND052 (nesukultūrintos ganyklos)

IR

P17

Šakniavaisiai = SO_CLND017 (bulvės (įskaitant sėklines)) + SO_CLND018 (cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus))

P151.

Grūdinės kultūros, išskyrus ryžius = SO_CLND004 (paprastieji kviečiai ir spelta) + SO_CLND005 (kietieji kviečiai) + SO_CLND006 (rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)) + SO_CLND007 (paprastieji miežiai) + SO_CLND008 (avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)) + SO_CLND009 (kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys) + SO_CLND010_011_012 (kvietrugiai, sorgai ir kiti, niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.))

P15.

Grūdinės kultūros = P151 (grūdinės kultūros, išskyrus ryžius) + SO_CLND013 (ryžiai)

P16.

Aliejiniai augalai = SO_CLND022 (rapsai ir aliejiniai griežčiai) + SO_CLND023 (saulėgrąžos) + SO_CLND024 (sojos) + SO_CLND025 (linų sėmenys (aliejiniai linai)) + SO_CLND026 (kiti, niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai)

P51.

Kiaulės = SO_CLVS018 (paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kilogramų) + SO_CLVS019 (paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg) + SO_CLVS020 (kitos kiaulės)

P52.

Naminiai paukščiai = SO_CLVS021 (broileriai) + SO_CLVS022 (vištos dedeklės) + SO_CLVS023 (kiti naminiai paukščiai)

P1.

Bendroji augalininkystė = P15 (grūdinės kultūros) + SO_CLND014 (ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)) + SO_CLND017 (bulvės (įskaitant sėklines)) + SO_CLND018 (cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)) + SO_CLND032 (tabakas) + SO_CLND033 (apyniai) + SO_CLND030 (vilnamedžiai) + P16 (aliejiniai augalai) + SO_CLND028 (pluoštiniai linai) + SO_CLND029 (pluoštinės kanapės) + SO_CLND031 (kiti, niekur kitur nepriskirti pluoštiniai augalai) + SO_CLND034 (aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai) + SO_CLND035_036 (energiniai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, pramoniniai augalai) + SO_CLND045 (šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)) + SO_CLND047 (sėklos ir sėjinukai) + SO_CLND048_083 (kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami augalai, įskaitant po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamus augalus) + SO_CLND049 (pūdymas) + FCP1 (parduoti skirti pašarai)

P2.

Daržininkystė = SO_CLND044 (šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)) + SO_CLND081 (daržovės, įskaitant melionus, ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga) + SO_CLND046 (gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)) + SO_CLND082 (gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga) + SO_CLND079 (auginamieji grybai) + SO_CLND070 (medelynai)

P3.

Daugiamečiai sodiniai = SO_CLND055 (vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)) + SO_CLND061 (citrusiniai vaisiai) + SO_CLND069 (alyvuogės) + SO_CLND062 (vynuogės) + SO_CLND071 (kiti daugiamečiai sodiniai) + SO_CLND084 (daugiamečiai sodiniai po stiklu)

P4.

Žolėdžiai gyvuliai ir pašarai = GL (žolėdžiai gyvuliai) + FCP4 (pašarai žolėdžiams gyvuliams)

P5.

Grūdais šeriami gyvūnai = P51 (kiaulės) + P52 (naminiai paukščiai) + SO_CLVS029 (triušių patelės)“;

4)

VI priedas pakeičiamas taip:

„VI PRIEDAS

6 STRAIPSNYJE NURODYTI STANDARTINĖS PRODUKCIJOS KOEFICIENTAI (SPK)

1.   SPK APIBRĖŽTIS IR APSKAIČIAVIMO PRINCIPAI

a)

Standartinė produkcija (SP), standartinės produkcijos koeficientas (SPK) ir visa ūkio valdos standartinė produkcija nustatomi, kaip aprašyta šio reglamento IV priede.

b)

Gamybos laikotarpis

SPK apima 12 mėnesių gamybos laikotarpį.

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų, kurių gamybos laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei 12 mėnesių, SPK apskaičiuojamas pagal jų augimą ar gamybą per 12 mėnesių laikotarpį.

c)

Pagrindiniai duomenys ir ataskaitinis laikotarpis

SPK nustatomas remiantis produkcijos vienetu ir IV priede pateiktoje apibrėžtyje nurodyta supirkimo kaina. Tuo tikslu valstybėse narėse renkami pagrindiniai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1198/2014 (*1) 4 straipsnyje nustatyto ataskaitinio laikotarpio duomenys.

d)

Vienetai

1)

Fiziniai vienetai

a)

žemės ūkio kultūrų kintamųjų rodiklių SPK nustatomi pagal hektarais išreikštą plotą;

b)

grybų SPK nustatomi pagal visų per metus nuimamų derlių bendrąją produkciją ir išreiškiami kiekvienam apsodintam 100 m2 plotui. Šį grybų SPK naudojant ŪADT kontekste, koeficientas padalijamas iš visų per metus iš eilės nuimamų derlių skaičiaus, kurį valstybės narės Komisijai praneša pagal šio reglamento 8 straipsnį;

c)

gyvulininkystės kintamųjų rodiklių SPK nustatomi pagal gyvulių skaičių;

d)

išimtys taikomos naminiams paukščiams (jų SPK nustatomas 100 vienetų) ir bitėms (jų SPK nustatomas vienam aviliui).

2)

Piniginiai vienetai ir suapvalinimas

Pagrindiniai duomenys, reikalingi SPK nustatyti, ir apskaičiuotos SP vertės pateikiamos eurais. Ekonominėje ir pinigų sąjungoje nedalyvaujančių valstybių narių SPK konvertuojami į eurus pagal vidutinius ataskaitinio laikotarpio, apibrėžto šio priedo 1 dalies c punkte, valiutų keitimo kursus. Šie vidutiniai valiutų keitimo kursai apskaičiuojami remiantis Komisijos (Eurostato) paskelbtais oficialiais valiutų keitimo kursais.

Prireikus SPK gali būti suapvalinamas 5 eurų tikslumu.

2.   SPK SUSKIRSTYMAS

a)

Pagal kultūrų ir gyvulių kintamuosius rodiklius

SPK nustatomi visiems žemės ūkio kintamiesiems rodikliams, atitinkantiems šio reglamento IV priedo B dalies I skirsnio lentelėje išvardytas antraštes, naudojamas taikant SPK.

b)

Geografinis suskirstymas

SPK nustatomi remiantis bent geografiniais vienetais, kurie gali būti naudojami IŪS ir ŪADT. Visi šie geografiniai vienetai grindžiami bendrąja Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (NUTS), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 (*2). Šie vienetai apibūdinami kaip pergrupuoti NUTS 3 lygio regionai. Vietovės, kuriose esama gamtinių kliūčių, nelaikomos geografiniu vienetu.

Kintamiesiems rodikliams, kurie konkrečiam regionui nebūdingi, SPK nenustatomi.

3.   DUOMENŲ, REIKALINGŲ SPK NUSTATYTI, RINKIMAS

a)

Pagrindiniai duomenys, reikalingi SPK nustatyti, atnaujinami bent kas kartą, kai Reglamento (EB) Nr. 2018/1091 5 straipsnyje nurodyto surašymo forma atliekamas Europos žemės ūkio valdų struktūros tyrimas.

b)

Kai integruotos ūkių statistikos duomenys gali būti renkami imties būdu, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2018/1091 5 straipsnyje, SPK atnaujinami:

i)

pagrindinius duomenis atnaujinant panašiu būdu, kaip nurodyta a punkte, arba

ii)

taikant pokyčio koeficientą – tuomet SPK atnaujinami taip, kad būtų atsižvelgta į kiekvieno kintamojo rodiklio ir kiekvieno regiono vieneto produkcijos kiekio ir kainų pokyčius, kurie, valstybės narės vertinimu, įvyko nuo paskutinio ataskaitinio laikotarpio, nurodyto Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1198/2014 4 straipsnyje.

4.   VYKDYMAS

Pagal šio priedo nuostatas valstybės narės yra atsakingos už pagrindinių duomenų, reikalingų SPK apskaičiuoti, rinkimą, SPK apskaičiavimą, jų konvertavimą į eurus, o prireikus – ir už tikslinimui reikalingų duomenų rinkimą. Valstybės narės savo rinkimo ir apskaičiavimo metodikas pateikia Komisijai ir, jei reikia, pateikia paaiškinimus, kad SPK apskaičiavimo metodika būtų suderinta visose valstybėse narėse.

5.   YPATINGI ATVEJAI

Tam tikrų kintamųjų rodiklių SPK ir bendras visos valdos SPK apskaičiuojami pagal šias specialias taisykles:

a)

Pūdymas

Apskaičiuojant visos valdos SPK į pūdymo SPK atsižvelgiama tik jei yra kitų teigiamų tos valdos SPK.

b)

Daržai

Kadangi daržuose auginami produktai paprastai skirti valdos savininkui suvartoti, o ne parduoti, laikoma, kad daržų SPK lygus nuliui.

c)

Gyvuliai

Gyvulių kintamieji rodikliai skirstomi į kategorijas pagal amžių. Produkcija atitinka gyvulio augimo tam tikrai kategorijai priklausančiu laikotarpiu vertę. Kitaip tariant, ji atitinka gyvulio vertės, kai jis baigia priklausyti vienai kategorijai, ir jo vertės, kai jis priskiriamas kitai kategorijai, skirtumą (kuris dar vadinama pakeičiamąja verte).

d)

Galvijai, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai

Apskaičiuojant visos valdos SP, į jaunesnių nei 1 metų galvijų SPK atsižvelgiama tik kai toje valdoje jaunesnių nei 1 metų galvijų yra daugiau nei karvių. Atsižvelgiama tik į SPK, susijusį su jaunesnių nei 1 metų galvijų pertekliumi. Jaunesniems nei 1 metų galvijams skirtas tik vienas SPK, nepriklausomai nuo gyvulio lyties.

e)

Kitos avys ir kitos ožkos

Apskaičiuojant visos valdos SPK į tos valdos kitų avių SPK atsižvelgiama tik kai valdoje nėra ėriavedžių.

Apskaičiuojant visos valdos SPK į tos valdos kitų ožkų SPK atsižvelgiama tik kai valdoje nėra ožkų vedeklių.

f)

Paršeliai

Apskaičiuojant visos valdos SPK į paršelių SPK atsižvelgiama tik kai valdoje nėra paršavedžių.

g)

Pašarai

Jei valdoje nėra žolėdžių gyvulių (t. y. galvijų, avių ar ožkų), laikoma, kad pašarai (t. y. šakniavaisius, augalus, pjaunamus žalius, ganyklas ir pievas) yra skirti parduoti, ir jie yra bendrosios augalininkystės produkcijos dalis.

Jei ūkyje yra žolėdžių gyvulių, laikoma, kad pašarai skirti žolėdžiams gyvuliams šerti, ir jie yra žolėdžių gyvulių ir pašarų produkcijos dalis.

;

(*1)  2014 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1198/2014, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos Sąjungoje (OL L 321, 2014 11 7, p. 2)."

(*2)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1)."

5)

VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

E lentelė pakeičiama taip:

E lentelė

Kvotos ir kitos teisės

Kvotos arba teisės kategorija

Kodas (*)


 

 

Skiltys

Informacijos grupė

Turimos nuosavos kvotos

Išsinuomotos kvotos

Išnuomotos kvotos

Mokesčiai

N

I

O

T

QQ

Kiekis finansinės apskaitos metų pabaigoje

 

 

 

-

QP

Nusipirktos kvotos

 

-

-

-

QS

Parduotos kvotos

 

-

-

-

OV

Pradinė vertė

 

-

-

-

CV

Galutinė vertė

 

-

-

-

PQ

Mokėjimai už išperkamosios nuomos būdu įsigytas arba išsinuomotas kvotas

-

 

-

-

RQ

Įplaukos, gautos už išperkamosios nuomos būdu suteiktas arba išnuomotas kvotas

-

-

 

-

TX

Mokesčiai

-

-

-

 


Kodas (*)

Aprašymas

50

Organinis mėšlas

60

Teisė į išmokas pagal bazinės išmokos sistemą

Privaloma nurodyti kvotų (turimų nuosavų kvotų, išsinuomotų kvotų ir išnuomotų kvotų) kiekius. Registruojami tik finansinės apskaitos metų pabaigoje turimi kiekiai.

Kvotų, kuriomis galima prekiauti atskirai nuo susijusios žemės, vertės registruojamos šioje lentelėje. Kvotos, kuriomis negalima prekiauti atskirai nuo susijusios žemės, registruojamos tik D lentelėje „turtas“. Anksčiau laisvai įgytos kvotos, jei jomis galima prekiauti atskirai nuo susijusios žemės, turi būti taip pat įrašytos ir įvertintos remiantis dabartinėmis rinkos vertėmis.

Kai kurie duomenys yra vienu metu – atskirai arba kaip suvestinių duomenų dalys – įtraukti į kitas grupes ar kategorijas lentelėse: D „Turtas“, H „Ūkinės veiklos sąnaudos“ ir (arba) I „Pasėliai“.

Turi būti naudojamos šios kategorijos:

50.

Organinis mėšlas

60.

Teisė į išmokas pagal bazinės išmokos sistemą.

Turi būti naudojamos šios informacijos grupės:

E.QQ. Kiekis (įrašomas tik į N, I ir O skiltis)

Naudotini vienetai:

50 kategorija (organinis mėšlas): gyvūnų skaičius, perskaičiuotas pritaikius standartinius mėšlo išsiskyrimo koeficientus,

60 kategorija (bazinės išmokos schema): teisių ir (arba) arų skaičius.

E.QP. Nusipirktos kvotos(įrašomos tik į N skiltį)

Įrašoma per finansinės apskaitos metus už kvotų arba kitų teisių, kuriomis galima prekiauti atskirai nuo susijusios žemės, pirkimą sumokėta suma.

E.QS. Parduotos kvotos (įrašomos tik į N skiltį)

Įrašoma per finansinės apskaitos metus už kvotų arba kitų teisių, kuriomis galima prekiauti atskirai nuo susijusios žemės, pardavimą gauta suma.

E.OV. Pradinė vertė (įrašoma tik į N skiltį)

Paties turėtojo turimų kvotų, anksčiau laisvai įgytų ar nusipirktų, kiekio pradinę vertę reikėtų nurodyti dabartinėmis rinkos vertėmis, jeigu kvotomis galima prekiauti atskirai nuo susijusios žemės.

E.CV. Galutinė vertė (įrašoma tik į N skiltį)

Paties turėtojo turimų kvotų, anksčiau laisvai įgytų ar nusipirktų, kiekio pradinę vertę reikėtų nurodyti dabartinėmis rinkos vertėmis, jeigu kvotomis galima prekiauti atskirai nuo susijusios žemės.

E.PQ. Mokėjimai už išperkamosios nuomos būdu įsigytas arba išsinuomotas kvotas (įrašomi tik į I skiltį)

Už kvotų ar kitų teisių išperkamąją nuomą arba nuomą sumokėta suma. Taip pat įtraukiama į H lentelės „Ūkinės veiklos sąnaudos“ 5070 kategoriją „Sumokėta nuoma“.

E.RQ. Įplaukos, gautos už išperkamosios nuomos būdu suteiktas arba išnuomotas kvotas (įrašoma tik į O skiltį)

Už kvotų ar kitų teisių išperkamąją nuomą arba nuomą gauta suma. Taip pat įtraukiama į I lentelės „Pasėliai“ 90900 kategoriją „Kiti“.

E.TX. Mokesčiai, papildoma rinkliava (T skiltis)

Sumokėta suma.

E LENTELĖS SKILTYS

N skiltis skirta turimoms nuosavoms kvotoms, I skiltis – išsinuomotoms kvotoms, O skiltis – išnuomotoms kvotoms, o T skiltis – mokesčiams.“;

b)

H lentelės ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Jei nurodytos sąnaudos reiškia visą ūkinės veiklos sąnaudų „suvartojimą“ per finansinės apskaitos metus, bet neatitinka tų metų gamybos, tuomet ūkinės veiklos sąnaudų atsargų pasikeitimai turėtų būti nurodyti D lentelėje prie kodo 1040 „Atsargos“, išskyrus sąnaudas, patiriamas dėl auginamų daugiamečių ir nenuimtų pasėlių, – jos turėtų būti įrašomos prie kodo 2010 „Biologinis turtas – augalai.““;

c)

I lentelėje antra lentelė, kurioje nustatyti javų kategorijų kodai, pakeičiama taip:

„Kodas (*)

Aprašymas

Javai, auginami grūdams (įskaitant sėklai)

10110

Paprastieji kviečiai ir spelta

10120

Kietieji kviečiai

10130

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

10140

Miežiai

10150

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

10160

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

10170

Ryžiai

10190

Kvietrugiai, sorgai ir kiti, niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

Džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

10210

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

10220

Lęšiai, dvispalviai ražieniai ir vikiai

10290

Kiti baltyminiai augalai

10300

Bulvės (įskaitant ankstyvąsias ir sėklines)

10310

- krakmolinės bulvės

10390

- kitos bulvės

10400

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

10500

Kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai

Pramoniniai augalai

10601

Tabakas

10602

Apyniai

10603

Vilnamedžiai

10604

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

10605

Saulėgrąžos

10606

Sojos

10607

Linų sėmenys (aliejiniai linai)

10608

Kiti, niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai

10609

Pluoštiniai linai

10610

Pluoštinės kanapės

10611

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pluoštiniai augalai

10612

Aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai

10613

Cukranendrės

10690

Energiniai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, pramoniniai augalai

Šviežios daržovės, melionai ir braškės, iš jų:

Šviežios daržovės, melionai ir braškės – atvirame lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga

10711

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)

10712

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)

10720

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Visų kategorijos „Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės“ pakategorių duomenys:

10731

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

10732

Sėjamosios salotos

10733

Pomidorai

10734

Cukriniai kukurūzai

10735

Valgomieji svogūnai

10736

Valgomieji česnakai

10737

Morkos

10738

Braškės

10739

Melionai

10790

Kitos daržovės

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)

10810

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)

10820

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Visų kategorijos „Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)“ pakategorių duomenys:

10830

Gėlių svogūnėliai, gumbasvogūniai ir gumbavaisiai

10840

Skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai

10850

Žydintys ir dekoratyviniai augalai

Augalai, nuimami žali

10910

Vienmetės ir daugiametės žolės

Kiti augalai, nuimami žali

10921

Kukurūzai žaliajam pašarui

10922

Ankštiniai augalai žaliajam pašarui

10923

Kiti, niekur kitur nepriskirti, augalai ir javai (išskyrus kukurūzus žaliajam pašarui), nuimami žali

Sėklos ir sėjinukai ir kiti ariamojoje žemėje auginami augalai

11000

Sėklos ir sėjinukai

11100

Kiti ariamojoje žemėje auginami augalai

Pūdymas

11200

Pūdymas

Daržai

20000

Daržai

Daugiamečiai žolynai

30100

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

30200

Nesukultūrintos ganyklos

30300

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

Daugiamečiai sodiniai

Vaisių rūšys, iš jų:

40101

Sėklavaisiai

40111

- obuoliai

40112

- kriaušės

40102

Kaulavaisiai

40113

- persikai ir nektarinai

40115

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

40120

Uogos (išskyrus braškes)

40130

Riešutai

Citrusinių augalų sodiniai

40200

Citrusiniai vaisiai

40210

- apelsinai

40230

- citrinos

Alyvmedžių sodiniai

40310

Valgomosios alyvuogės

40320

Alyvuogės aliejaus gamybai (parduodamos vaisiais)

40330

Alyvuogių aliejus

40340

Šalutiniai alyvuogių produktai

Vynuogynai

40411

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

40412

Vynas su saugoma geografinė nuoroda (SGN)

40420

Kiti vynai

40430

Valgomosios vynuogės

40440

Razinoms skirtos vynuogės

40451

Vynui su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) gaminti skirtos vynuogės

40452

Vynui su saugoma geografine nuoroda (SGN) gaminti skirtos vynuogės

40460

Kitiems vynams gaminti skirtos vynuogės

40470

Įvairūs vynuogienojų produktai: vynuogių misa, sultys, brendis, actas ir kiti ūkyje gaminami produktai

40480

Šalutiniai vynuogienojų produktai (išspaudos, nuosėdos)

Medelynai, kiti daugiamečiai augalai, po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai, jauni sodiniai

40500

Medelynai

40600

Kiti daugiamečiai augalai

40610

- kalėdinės eglutės

40700

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

40800

Jaunų sodinių prieaugis

Kita žemė

50100

Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos

50200

Miškingas plotas

50210

- miško kirtimo atžalynai

50900

Kita žemė (žemė, kurią užima pastatai, sodybų kiemai, keliai, tvenkiniai, karjerai, nederlinga žemė, uolos ir t. t.)

60000

Auginamieji grybai

Kiti produktai ir įplaukos

90100

Įplaukos, gautos nuomojant žemės ūkio paskirties žemę

90200

Pagal pasėlių draudimą, nepriskiriamą konkretiems pasėliams, išmokama kompensacija

90300

Pasėlių šalutiniai produktai, išskyrus gaunamus iš alyvmedžių ir vynmedžių

90310

Šiaudai

90320

Cukrinių runkelių lapai

90330

Kiti šalutiniai produktai

90900

Kiti“

d)

J lentelė pakeičiama taip:

J lentelė

Gyvulininkystė

Lentelės struktūra

Gyvulių kategorija

Kodas (*)


 

 

Skiltys

Informacijos grupė

Vidutinis skaičius

Numeris

Vertė

A

N

V

AN

Vidutinis skaičius

 

-

-

OV

Pradinė vertė

-

 

 

CV

Galutinė vertė

-

 

 

PU

Pirkimas

-

 

 

SA

Iš viso parduota

-

 

 

SS

Pardavimas skerdimui

-

 

 

SR

Pardavimas auginimui/veisimui

-

 

 

SU

Pardavimas, kai pardavimo paskirtis nežinoma

-

 

 

FC

Suvartojimas ūkyje

-

 

 

FU

Panaudojimas ūkyje

-

 

 


Kodas (*)

Aprašymas

100

Arkliniai

210

Jaunesni nei vienų metų galvijų patinai ir patelės

220

Galvijų patinai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

230

Telyčios nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų amžiaus

240

Galvijų patinai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

251

Telyčios bandai atkurti

252

Penimos telyčios

261

Melžiamos karvės

262

Melžiamos buivolės

269

Nemelžiamos karvės

311

Ėriavedės

319

Kitos avys

321

Ožkos vedeklės

329

Kitos ožkos

410

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

420

Paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

491

Penimos kiaulės

499

Kitos kiaulės

510

Naminiai paukščiai – broileriai

520

Vištos dedeklės

530

Kiti naminiai paukščiai

610

Triušių patelės

699

Kiti triušiai

700

Bitės

900

Kiti gyvūnai

Gyvulių kategorijos

Turėtų būti išskirtos tokios gyvulių kategorijos:

100.

Arkliniai

Taip pat apima lenktyninius ir jodinėjimo arklius, asilus, mulus, arklėnus ir t. t.

210.

Jaunesni nei vienų metų galvijų patinai ir patelės

220.

Galvijų patinai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

230.

Telyčios nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų amžiaus

Išskyrus apsiveršiavusias galvijų pateles

240.

Galvijų patinai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

251.

Telyčios bandai atkurti

Dvejų metų ir vyresnės galvijų patelės, dar nesiveršiavusios ir skirtos veisti.

252.

Penimos telyčios

Dvejų metų ir vyresnės galvijų patelės, dar nesiveršiavusios ir neskirtos veisti.

261.

Melžiamos karvės

Galvijų patelės, kurios jau buvo apsiveršiavusios (įskaitant jaunesnes nei 2 metų), laikomos išskirtinai arba daugiausia žmonėms vartoti skirtam pienui ar perdirbto pieno produktams gaminti. Apima išbrokuotas melžiamas karves.

262.

Melžiamos buivolės

Buivolės, kurios jau buvo susilaukusios vados (įskaitant jaunesnes nei dvejų metų), laikomos išskirtinai arba daugiausia žmonėms vartoti skirtam pienui ar perdirbto pieno produktams gaminti. Apima išbrokuotas buivoles.

269.

Nemelžiamos karvės

1.

Galvijų patelės, kurios jau buvo apsiveršiavusios (įskaitant jaunesnes nei 2 metų), laikomos išskirtinai arba daugiausia veršeliams veisti, ir kurių pienas neskirtas žmonėms vartoti arba pieno produktams gaminti.

2.

Karvės darbui.

3.

Nemelžiamos išbrokuotos karvės (penėtos ir nepenėtos prieš skerdimą).

210–252 kategorijos ir 269 kategorija taip pat apima atitinkamas buivolų ir buivolių kategorijas.

311.

Ėriavedės

Vienų metų ar vyresnės ėriavedės, skirtos veisti.

319.

Kitos avys

Bet kokio amžiaus avys, išskyrus ėriavedes.

321.

Ožkos vedeklės

329.

Kitos ožkos

Ožkos, išskyrus vedekles.

410.

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

Paršeliai, kurių gyvasis svoris yra mažesnis nei 20 kg.

420.

Paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

50 kg ar daugiau sveriančios paršavedės, išskyrus išbrokuotas paršavedes (žr. 499 kategoriją „Kitos kiaulės“).

491.

Penimos kiaulės

Penėti skirtos kiaulės, kurių gyvasis svoris yra 20 kg arba daugiau, išskyrus išbrokuotas paršavedes ir kuilius (žr. 499 kategoriją „Kitos kiaulės“).

499.

Kitos kiaulės

Kiaulės, kurių gyvasis svoris yra 20 kg gyvojo svorio arba daugiau, išskyrus paršavedes (žr. 420 kategoriją) ir penimas kiaules (žr. 491 kategoriją).

510.

Naminiai paukščiai – broileriai

Mėsiniai viščiukai. Išskyrus dedekles ir išbrokuotas vištas. Neįskaitant paukščių jauniklių.

520.

Vištos dedeklės

Įskaitant jaunikles, dedekles, išbrokuotas vištas ir dedeklėms vištoms laikomus gaidžius, kai jie laikomi kartu su dedeklėmis vištomis. Jauniklės yra jaunos vištos, kurios dar nepradėjo dėti kiaušinių. Neįskaitant paukščių jauniklių.

530.

Kiti naminiai paukščiai

Įskaitant antis, kalakutus, žąsis, perlines vištas, stručius ir veisimui skirtus patinus (išskyrus pirmiau minėtus vištoms dedeklėms laikomus gaidžius). Įskaitant veisimui skirtas pateles. Neįskaitant paukščių jauniklių.

610.

Triušių patelės

699.

Kiti triušiai

700.

Bitės

Nurodomas užimtų avilių skaičius.

900.

Kiti gyvūnai

Įskaitant paukščių jauniklius, elnius ir žuvis. Taip pat apima kitus kaimo turizmui naudojamus gyvūnus. Neapima kitų gyvūninės kilmės produktų (žr. K lentelės 900 kategoriją).“;

e)

M lentelės pabaigoje įrašomi šie trys įrašai su pasirinktinomis kategorijomis:

„Kodas (*)

Grupė

Kategorijų apibūdinimas

Skiltys

N

V

T

10320

AI

Vietovės, kuriose auga Miscanthus

 

-

-

10321

AI

Vietovės, kuriose auga Silphium perfoliatum

 

-

-

10322

AI

Pūdymui paliktos žemės plotai, skirti medingiesiems augalams (kuriuose auga daug žiedadulkių ir nektaro turinčių augalų rūšys).

 

-

-“


(*1)  2014 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1198/2014, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos Sąjungoje (OL L 321, 2014 11 7, p. 2).

(*2)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).“


(1)  Kintamieji rodikliai SO_CLND019 (kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai), SO_CLND037 (ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai), SO_CLND049 (pūdymas), SO_CLND073_085 (daržai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, NŽŪN, esančios po stiklo ar kita aukšta prieinama danga), SO_CLND051 (ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas), SO_CLND052 (nesukultūrintos ganyklos), SO_CLND053 (daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus), SO_CLVS001 (jaunesni kaip 1 metų galvijai), SO_CLVS014 (kitos avys), SO_CLVS017 (kitos ožkos) ir SO_CLVS018 (paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg) naudojami tik tam tikromis sąlygomis (žr. VI priedo 5 punktą).


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1976

2019 m. lapkričio 25 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai fenilkapsiciną kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti rinkai Sąjungoje galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi priimti sprendimą dėl leidimo naudoti naują maisto produktą, jo pateikimo Sąjungos rinkai ir dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo;

(4)

2018 m. vasario 7 d. bendrovė „aXichem AB“ (toliau – pareiškėjas) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį pateikė Komisijai paraišką leisti pateikti Sąjungos rinkai cheminės sintezės būdu gautą fenilkapsiciną kaip naują maisto produktą. Paraiška pateikta dėl leidimo naudoti fenilkapsiciną specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 (3), išskyrus produktus, kurie skirti kūdikiams, mažiems vaikams ir vaikams iki 11 metų amžiaus, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (4) apibrėžtuose maisto papilduose, skirtuose visiems vartotojams, kurie yra vyresni nei 11 metų amžiaus;

(5)

pareiškėjas taip pat pateikė Komisijai prašymą apsaugoti nuosavybinius duomenis, esančius keliuose tyrimuose, pateiktuose siekiant pagrįsti paraišką, konkrečiai, fenilkapsicino absorbcijos, pasiskirstymo, metabolizmo ir šalinimo (ADME) in vivo tyrime su žiurkėmis (5), kapsicino ADME in vivo tyrime su žiurkėmis (6), bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandyme su fenilkapsicinu (7), žinduolių ląstelių mikrobranduolių in vitro bandyme (8), fenilkapsicino 90-ties dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrime su Wistar žiurkėmis (9) ir TRPV1 aktyvavimo naudojant HEK293 ląstelių liniją bandyme su fenilkapsicinu ir kapsicinu (10);

(6)

2018 m. rugpjūčio 27 d. Komisija pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 3 dalį kreipėsi į Europos maisto saugos tarnybą (toliau – Tarnyba) su prašymu atlikti fenilkapsicino kaip naujo maisto produkto vertinimą;

(7)

2019 m. gegužės 15 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl fenilkapsicino kaip naujo maisto produkto saugos pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 (SAFEty of Phenylcapsaicin as a novel food pursuant to Regulation (ES) 2015/2283(11). Ši mokslinė nuomonė atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus;

(8)

nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad fenilkapsicinas yra saugus siūlomomis naudojimo sąlygomis. Todėl ši mokslinė nuomonė yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad fenilkapsicinas, pagal siūlomą paskirtį ir laikantis pasiūlyto kiekio naudojamas specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, išskyrus produktus, kurie skirti kūdikiams, mažiems vaikams ir vaikams iki 11 metų amžiaus, ir naudojamas maisto papilduose, skirtuose visiems vartotojams, kurie yra vyresni nei 11 metų amžiaus, atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(9)

savo nuomonėje dėl fenilkapsicino Tarnyba nurodė, kad fenilkapsicino ADME in vivo tyrimo su žiurkėmis, kapsicino ADME in vivo tyrimo su žiurkėmis, bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymo su fenilkapsicinu, žinduolių ląstelių mikrobranduolių in vitro bandymo su fenilkapsicinu, fenilkapsicino 90-ties dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimo su žiurkėmis ir TRPV1 aktyvavimo naudojant HEK293 ląstelių liniją bandymo su fenilkapsicinu ir kapsicinu duomenys buvo laikomi pagrindu nustatant šio naujo maisto produkto saugą. Todėl manoma, kad išvadų dėl fenilkapsicino saugos nebūtų buvę galima padaryti neturint šių nepaskelbtų tyrimų ataskaitos duomenų;

(10)

gavusi Tarnybos nuomonę, Komisija paprašė pareiškėjo dar patikslinti pateiktą pagrindimą dėl nuosavybinių duomenų, esančių fenilkapsicino ADME in vivo tyrime su žiurkėmis, kapsicino ADME in vivo tyrime su žiurkėmis, bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandyme su fenilkapsicinu, žinduolių ląstelių mikrobranduolių in vitro bandyme su fenilkapsicinu, fenilkapsicino 90-ties dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrime su žiurkėmis ir TRPV1 aktyvavimo naudojant HEK293 ląstelių liniją bandyme su fenilkapsicinu ir kapsicinu, ir patikslinti reikalavimą dėl išimtinės teisės panaudoti tas ataskaitas ir tyrimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje;

(11)

pareiškėjas taip pat pareiškė, kad paraiškos pateikimo metu jam pagal nacionalinę teisę priklausė nuosavybės teisė į šiuos tyrimus ir išimtinė teisė jais remtis, todėl trečiosios šalys negalėjo teisėtai gauti tyrimų ar jais naudotis;

(12)

Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė pakankamą pagrindimą, kad įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Todėl penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Tarnyba neturėtų naudoti paskesnių pareiškėjų naudai pareiškėjo duomenų rinkinyje pateiktų tyrimų duomenų, kuriais remdamasi Tarnyba padarė išvadą dėl nustatytos naujo maisto produkto saugos ir fenilkapsicino saugos, be kurių Tarnyba nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto. Todėl naują maisto produktą, kurį leidžiama naudoti šiuo reglamentu, penkerius metus pateikti rinkai Sąjungoje turėtų būti leidžiama tik pareiškėjui;

(13)

tačiau leidimas tik pareiškėjui pateikti rinkai fenilkapsiciną ir tik pareiškėjo naudai naudoti pareiškėjo dokumentų rinkinyje pateiktus tyrimus neužkerta kelio kitiems pareiškėjams teikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas leidimas pagal šį reglamentą;

(14)

Direktyvoje 2002/46/EB yra nustatyti maisto papildams taikomi reikalavimai. Fenilkapsiciną turėtų būti leista naudoti nedarant poveikio tai direktyvai;

(15)

Reglamente (ES) Nr. 609/2013 yra nustatyti reikalavimai, taikomi maisto produktams, kurie skirti kūdikiams ir mažiems vaikams, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams ir viso paros raciono pakaitalams svoriui kontroliuoti. Fenilkapsiciną turėtų būti leista naudoti nedarant poveikio tam reglamentui;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Fenilkapsicinas, nurodytas šio reglamento priede, įtraukiamas į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo tik pareiškėjui:

 

bendrovei „aXichem AB“;

 

adresas: Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Švedija,

leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje 1 dalyje nurodytą naują maisto produktą, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nenaudodami pagal 2 straipsnį apsaugotų duomenų, arba jei gautų bendrovės „aXichem AB“ sutikimą.

3.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

4.   Šiame straipsnyje nustatytas leidimas nedaro poveikio Reglamento (ES) Nr. 609/2013 nuostatoms ir Direktyvos 2002/46/EB nuostatoms.

2 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje pateikti tyrimai ir ataskaitos, kuriais remdamasi Tarnyba įvertino 1 straipsnyje nurodytą naują maisto produktą ir kuriuos pareiškėjas laiko atitinkančiais Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, negali būti naudojami paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos be bendrovės „aXichem AB“ sutikimo.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(4)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(5)  Feng et al. 2012a (nepaskelbta).

(6)  Feng et al. 2012b (nepaskelbta).

(7)  Schreib 2015 (nepaskelbta).

(8)  Donath 2016 (nepaskelbta).

(9)  Stiller 2016 (nepaskelbta).

(10)  Yang, Dong, 2015 (nepaskelbta).

(11)  EFSA Journal 2019;17(6):5718.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

Fenilkapsicinas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „fenilkapsicinas“.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2019 m. gruodžio 19 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „aXichem AB“, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Švedija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą fenilkapsiciną leidžiama tik bendrovei „aXichem AB“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesinaudodami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „aXichem AB“ leidimą.“

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus kūdikiams, mažiems vaikams ir vaikams iki 11 metų skirtus maisto produktus

2,5 mg per parą

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti vartoti visiems vartotojams, išskyrus vaikus iki 11 metų

2,5 mg per parą

2)

2 lentelėje (Specifikacijos) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacijos

Fenilkapsicinas

Aprašymas / apibrėžtis:

Fenilkapsicinas (N-[(4-hidroksi-3-metoksifenil)metil]-7-fenilhept-6-inamidas, C21H23NO3, CAS Nr.: 848127–67–3), chemiškai susintetinamas per dviejų etapų sintezės procesą: pirmame etape vykstant fenilacetileno reakcijai su karboksirūgšties dariniu pagaminama acetileno rūgšties tarpinė medžiaga, o antrame etape vykstant kelioms acetileno rūgšties tarpinės medžiagos ir vanililamino darinio reakcijoms pagaminamas fenilkapsicinas.

Charakteristikos / sudėtis:

Grynumas (% sausosios medžiagos): ≥ 98 %

Drėgnis: ≤ 0,5 %

Su sinteze susijusių šalutinių gamybos produktų bendras kiekis: ≤ 1,0 %

N,N-dimetilformamidas: ≤ 880 mg/kg

Dichlormetanas: ≤ 600 mg/kg

Dimetoksietanas: ≤ 100 mg/kg

Etilacetatas: ≤ 0,5 %

Kiti tirpikliai: ≤ 0,5 %

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmis: ≤ 1,0 mg/kg

Gyvsidabris: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenas: ≤ 1,0 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvų organizmų skaičius: ≤ 10 KSV/g

Koliforminės bakterijos: ≤ 10 KSV/g

Escherichia coli: nėra/10 g

Salmonella sp.: nėra/10 g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 10 KSV/g

KSV: kolonijas sudarantys vienetai“


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/45


KOMISIJOS IGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1977

2019 m. lapkričio 26 d.

dėl leidimo naudoti fenilmetantiolį, benzilmetilsulfidą, antr-pentiltiofeną, tridec-2-enalį, 12-metiltridekanalį, 2,5-dimetilfenolį, heksa-2(trans), 4(trans)-dienalį ir 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanoną kaip kačių ir šunų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti fenilmetantiolį, benzilmetilsulfidą, antr-pentiltiofeną, tridec-2-enalį, 12-metiltridekanalį, 2,5-dimetilfenolį, heksa-2(trans), 4(trans)-dienalį ir 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanoną (toliau – nagrinėjamosios medžiagos) kaip kačių ir šunų pašarų priedus buvo suteiktas pagal Direktyvą 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, tie pašarų priedai įtraukti į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti katėms ir šunims skirtas nagrinėjamąsias medžiagas ir priskirti šiuos pašarų priedus prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2019 m. vasario 27 d. (3) priimtoje nuomonėje padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis nagrinėjamosios medžiagos nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai arba aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad buvo nustatytas naudotojams keliamas pavojus. Pareiškėjas, kaip reikalaujama, parengė saugos duomenų lapą dėl kiekvieno junginio, kuris, kaip nustatyta, kelia pavojų naudotojams. Nebuvo pateikta jokių tyrimų, kuriais būtų galima įvertinti naudotojų saugą. Todėl EFSA negali padaryti išvados dėl priedus tvarkančių naudotojų saugos. Buvo pripažinta, kad saugos duomenų lape aprašytą pavojų, visų pirma pavojų dėl sąlyčio su oda ir akimis, kelia 2,5-dimetilfenolis, 12-metiltridekanalis, heksa-2(trans), 4(trans)-dienalis, fenilmetantiolis, benzilmetilsulfidas, 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonas ir antr-pentiltiofenas. Buvo pripažinta, kad pavojų dėl poveikio per kvėpavimo takus kelia 12-metiltridekanalis, benzilmetilsulfidas ir 2-pentiltiofenas. Nesant duomenų Tarnyba negalėjo padaryti išvados dėl naudotojams kylančios rizikos. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta poveikio žmonių, ypač pašarų priedų naudotojų, sveikatai. Komisijos reglamente (EB) Nr. 429/2008 (4) nustatyta, kad, jeigu priedai yra skirti nemaistiniams gyvūnams, nereikia atlikti aplinkos vertinimo, nes jie neturi didelio poveikio aplinkai. Gyvūnai augintiniai neauginami didelėse gyvūnų grupėse, todėl manoma, kad jų poveikis aplinkai nėra didelis. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamosios medžiagos yra naudojamos maisto produktuose kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose yra tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo pašaruose įrodymų nebereikia;

(5)

Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius priežiūros po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitas, kurias pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

siekiant užtikrinti geresnę kontrolę, turėtų būti nustatyti apribojimai ir sąlygos. Nagrinėjamųjų medžiagų rekomenduojamas kiekis turėtų būti nurodytas priedo etiketėje. Jei šis kiekis yra viršijamas, premiksų etiketėje ir ženklinant kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;

(7)

nagrinėjamųjų medžiagų vertinimas rodo, kad yra įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos sąlygos išduoti leidimus juos naudoti pašaruose. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtus pašarų priedus;

(8)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2019 m. gruodžio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. gruodžio 19 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti iki 2020 m. birželio 19 d.

2.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2021 m. gruodžio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. gruodžio 19 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti katėms ir šunims.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(3):5649.

(4)  2008 m. balandžio 25 d. Reglamentas (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1).


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b5169

12-metiltridekanalis

Priedo sudėtis:

12-metiltridekanalis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

12-metiltridekanalis

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 97 %

Cheminė formulė: C14H28O

CAS numeris: 75853-49-5

FLAVIS: 05.169

Analizės metodas  (1) :

12-metiltridekanalio

nustatymas

pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.

Katės ir šunys

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,5 mg/kg“.

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,5 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

20291219

2b5057

Heksa-2(trans),4(trans)-dienalis

Priedo sudėtis:

Heksa-2(trans),4(trans)-dienalis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Heksa-2(trans),4(trans)-dienalis

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 97 %

Cheminė formulė: C6H8O

CAS numeris: 142-83-6

FLAVIS: 05.057

Analizės metodas  (1) :

Heksa-2(trans),4(trans)-dienalio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.

Katės ir šunys

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1,5 mg/kg“.

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 1,5 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

20291219

2b5078

Tridec-2-enalis

Priedo sudėtis:

Tridec-2-enalis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Tridec-2-enalis

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 92 %

Cheminė formulė: C13H24O

CAS numeris: 7774-82-5

FLAVIS: 05.078

Analizės metodas  (1) :

Tridec-2-enalio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.

Katės ir šunys

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,5 mg/kg“.

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,5 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

20291219

2b13084

 

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonas

Priedo sudėtis:

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonas

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 97 %

Cheminė formulė: C7H10O3

CAS numeris: 27538-09-6

FLAVIS: 13.084

Analizės metodas  (1) :

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanono nustatymas

pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.

Katės ir šunys

 

 

 

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 2,25 mg/kg“.

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 2,25 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

20291219

2b12005

Fenilmetantiolis

Priedo sudėtis:

Fenilmetantiolis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Fenilmetantiolis

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 99 %

Cheminė formulė: C7H8S

CAS numeris: 100-53-8

FLAVIS: 12.005

Analizės metodas  (1) :

Fenilmetantiolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.

Katės ir šunys

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“.

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

20291219

2b12077

Benzilmetilsulfidas

Priedo sudėtis:

Benzilmetilsulfidas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Benzilmetilsulfidas

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 99 %

Cheminė formulė: C8H10S

CAS numeris: 766-92-7

FLAVIS: 12.077

Analizės metodas  (1) :

Benzilmetilsulfido nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.

Katės ir šunys

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“.

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

20291219

2b4019

2,5-dimetilfenolis

Priedo sudėtis:

2,5-dimetilfenolis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

2,5-dimetilfenolis

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 99 %

Cheminė formulė: C8H10O

CAS numeris: 95-87-4

FLAVIS: 04.019

Analizės metodas  (1) :

2,5-dimetilfenolio nustatymas

pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.

Katės ir šunys

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg“.

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 1 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

20291219

2b15096

antr-pentiltiofenas

Priedo sudėtis:

antr-pentiltiofenas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

antr-pentiltiofenas

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 98 %

Cheminė formulė: C9H14S

CAS numeris: 4861-58-9

FLAVIS: 15.096

Analizės metodas  (1) :

antr-pentiltiofeno nustatymas

pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.

Katės ir šunys

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,1 mg/kg“.

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,1 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

20291219


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1978

2019 m. lapkričio 26 d.

kuriuo dėl Bendrijos augalų veislių tarnybai mokamų mokesčių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1238/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (1), ypač į jo 113 straipsnį,

pasikonsultavusi su Bendrijos augalų veislių tarnybos administracine taryba,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1238/95 (2) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Bendrijos augalų veislių tarnybos (toliau – Tarnyba) pirmininkas gali leisti naudotis alternatyviomis mokesčių ir pridėtinių mokesčių mokėjimo formomis ir sudaro tokių alternatyvių formų sąrašą. Siekiant padidinti lankstumą ir supaprastinti procedūras, tokį alternatyvių mokėjimo formų sąrašą tikslinga įtraukti į Tarnybos administracinės tarybos pagal Reglamento (EB) Nr. 2100/94 36 straipsnio 1 dalies d punktą nustatytas veiklos būdų taisykles;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta data laikoma mokėjimo gavimo data. Remiantis patirtimi, įgyta tvarkant mokėjimus, būtina patikslinti, kad į Tarnybos turimą sąskaitą turi būti pervesta visa mokėjimo suma, siekiant užtikrinti, kad nebūtų likusių neįvykdytų įsipareigojimų Tarnybai;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 5 straipsniu reikalaujama, kad mokėjimą Tarnybai atlikęs asmuo raštu nurodytų savo vardą, pavardę ir mokėjimo tikslą. Jeigu negalima nustatyti mokėjimo tikslo, Tarnyba per du mėnesius nusiunčia priminimą. Kad mokėjimai būtų tvarkomi veiksmingiau, šis terminas turėtų būti sutrumpintas nuo dviejų iki vieno mėnesio;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas paraiškos mokestis. Siekiant paskatinti naudotis Tarnybos elektronine paraiškų teikimo sistema, paraiškos teikimo kitu būdu, pavyzdžiui, pateikiant popierinę paraišką, mokestis turėtų būti padidintas nuo 650 EUR iki 800 EUR. Be to, iš praktinės patirties matyti, kad elektronine paraiškų teikimo sistema būtų naudojamasi veiksmingiau, jeigu būtų nustatyta prievolė tolesniam susirašinėjimui su Tarnyba naudotis Tarnybos elektronine ryšių palaikymo platforma;

(5)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1238/95 7 straipsnio 7 dalimi Tarnyba pasilieka 150 EUR paraiškos mokesčio, jeigu paraiška nėra galiojanti pagal Reglamento (EB) Nr. 2100/94 50 straipsnį. Siekiant sumažinti administracinę naštą, turėtų būti grąžinama visa paraiškos mokesčio suma;

(6)

dėl metinio mokesčio Reglamento (EB) Nr. 1238/95 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Tarnyba negrąžina jokių mokėjimų, kurie buvo atlikti siekiant augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo. Iš patirties matyti, kad siekiant didinti skaidrumą, mokėjimai gali būti grąžinti, jeigu Tarnyba paraišką dėl atsisakymo gauna laikotarpiu po mokėjimo atlikimo datos iki datos, kurią buvo suteikta augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 I priede nustatytas veislės, kuri yra paraiškos suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje objektas, techninės ekspertizės parengimo ir atlikimo mokesčių, mokėtinų Tarnybai (toliau – ekspertizės mokestis), dydis;

(8)

Tarnybos administracinė taryba nusprendė laikytis 100 % išlaidų padengimo principo, kad ekspertizės tarnyboms būtų kompensuojama atsižvelgiant į vidutines faktines ekspertizių išlaidas;

(9)

be to, iš patirties, susijusios su technine ekspertize, matyti, kad laikui bėgant ekspertizės mokesčiai pagal tam tikras išlaidų grupes gali kisti. Todėl Tarnybos imami mokesčiai turėtų atitikti bendrą atitinkamų išlaidų grupėms tenkančią sumą, kurią Tarnyba moka ekspertizės tarnyboms. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1238/95 I priede nustatyti visų atitinkamų išlaidų grupių mokesčiai turėtų būti pakeisti;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1238/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2020 m. balandžio 1 d., kad Tarnyba ir suinteresuotieji subjektai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie tų pakeitimų;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendrijos augalų veislių teisinės apsaugos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1238/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tarnybos pirmininkas, laikydamasis veiklos būdų taisyklių, nustatomų remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 36 straipsnio 1 dalies d punktu, gali leisti alternatyvias mokėjimo formas.“

2)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Data, kurią mokesčių ir pridėtinių mokesčių mokėjimas laikomas gautu Tarnybos, yra data, kurią 3 straipsnio 1 dalyje minimo pervedimo visa suma pervedama į Tarnybos turimą banko sąskaitą.“

3)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei Tarnyba negali nustatyti mokėjimo tikslo, ji reikalauja, kad mokėjimą atlikęs asmuo per vieną mėnesį raštu praneštų jai mokėjimo tikslą. Jei per šį laikotarpį mokėjimo tikslas nenurodomas, manoma, kad mokėjimas neatliktas, jis grąžinamas sumokėjusiam asmeniui.“

4)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pareiškėjas dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo (toliau – pareiškėjas) sumoka 450 EUR paraiškos, pateiktos Tarnybos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje užpildžius internetinę formą, įforminimo mokestį.

Pareiškėjas sutinka su naudojimosi Tarnybos eksploatuojama saugia elektronine ryšių palaikymo platforma sąlygomis ir naudojasi ta platforma pirmoje pastraipoje nurodytoms paraiškoms bei kitiems dokumentams pateikti, Tarnybos siunčiamiems pranešimams ir dokumentams gauti, atsakymams į tokius pranešimus pateikti ir kitiems veiksmams atlikti.

Pareiškėjas sumoka 800 EUR paraiškos, pateiktos kitu būdu nei Tarnybos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, įforminimo mokestį.“

b)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Jei paraiškos mokestis gaunamas, bet paraiška nėra galiojanti pagal pagrindinio reglamento 50 straipsnį, Tarnyba grąžina paraiškos mokestį nurodydama pareiškėjui paraiškoje rastus trūkumus.“

5)

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Tarnyba negrąžina jokių mokėjimų, susijusių su metiniu mokesčiu, kuris mokamas, siekiant augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo, išskyrus atvejus, kai laikotarpiu po mokėjimo atlikimo datos iki datos, kurią buvo suteikta augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, Tarnyba gauna paraišką dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje atsisakymo. Tokių mokėjimų atveju į paraiškas dėl atsisakymo, gautas po datos, kurią suteikta augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje, neatsižvelgiama.“

6)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 227, 1994 9 1, p. 1.

(2)  1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (OL L 121, 1995 6 1, p. 31).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Su technine ekspertize susiję mokesčiai, kaip nurodyta 8 straipsnyje

Už techninę veislės ekspertizę pagal 8 straipsnį mokėtinas mokestis nustatomas remiantis lentele:

(EUR)

 

Išlaidų grupė

Mokestis

Žemės ūkio augalų grupė

1

Valgomosios bulvės

2 050

2

Rapsai

2 150

3

Žolės

2 920

4

Kitos žemės ūkio augalų rūšys

1 900

Vaisių grupė

5

Obuoliai

3 665

6

Daržinės braškės

3 400

7

Kitos vaisių rūšys

3 460

Dekoratyvinių augalų grupė

8

Dekoratyviniai augalai, kurių sukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, šiltnamio bandymas

2 425

9

Dekoratyviniai augalai, kurių sukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, lauko bandymas

2 420

10

Dekoratyviniai augalai, kurių nesukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, šiltnamio bandymas

2 400

11

Dekoratyviniai augalai, kurių nesukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, lauko bandymas

2 200

12

Dekoratyviniai augalai, specialios fitosanitarinės sąlygos

3 900

Daržovių grupė

13

Daržovės, šiltnamio bandymas

2 920

14

Daržovės, lauko bandymas

2 660 “


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/62


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1979

2019 m. lapkričio 26 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai 2′-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinį kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti rinkai Sąjungoje galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatytas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi priimti sprendimą dėl leidimo naudoti naują maisto produktą, jo pateikimo Sąjungos rinkai ir dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo;

(4)

2018 m. balandžio 30 d. bendrovė „Glycom A/S“ (toliau – pareiškėjas) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį pateikė Komisijai paraišką pateikti Sąjungos rinkai kaip naują produktą 2’-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinį (2’-FL/DFL), gaunamą mikrobinės fermentacijos būdu su Escherichia coli genetiškai modifikuota paderme K12 DH1. Pareiškėjas paprašė leisti naudoti 2’-FL/DFL nearomatizuotuose pasterizuotuose ir nearomatizuotuose sterilizuotuose pieno gaminiuose, aromatizuotuose ir nearomatizuotuose rauginto pieno gaminiuose, įskaitant termiškai apdorotus gaminius, javainių batonėliuose, aromatizuotuose gėrimuose, pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose, tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose, specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose ir viso paros raciono pakaitaluose svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 (3), ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (4) apibrėžtuose maisto papilduose, skirtuose visiems vartotojams, išskyrus kūdikius;

(5)

2018 m. balandžio 30 d. pareiškėjas taip pat pateikė Komisijai paraišką apsaugoti nuosavybinius duomenis, susijusius su keliais tyrimais, pateiktais siekiant pagrįsti paraišką, konkrečiai, nuosavybinėmis analitinėmis ataskaitomis dėl 2’-fukozillaktozės ir difukozillaktozės, gaunamos mikrobinės fermentacijos būdu naudojant motinos piene natūraliai esančią 2’-fukozillaktozę ir difukozillaktozę, struktūros palyginimo atliekant branduolinį magnetinį rezonansą (BMR) (5), išsamiais charakterizavimo duomenimis apie gamybai naudotas bakterijų padermes ir jų sertifikatais (6) , (7), žaliavų ir pagalbinių perdirbimo medžiagų specifikacijomis (8), įvairių 2’-FL/DFL partijų analizių sertifikatais (9), analizės metodais ir patvirtinimo ataskaitomis (10), 2’-FL/DFL stabilumo ataskaitomis (11), laboratorijų akreditavimo ataskaitomis (12), 2’-FL/DFL suvartojamo kiekio vertinimo ataskaitomis (13), toksiškumo tyrimuose esančių statistiškai reikšmingų pastebėjimų apibendrinamąja lentele (14), bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymu su 2’-FL/DFL (15), žinduolių ląstelių mikrobranduolių in vitro bandymu su 2’-FL/DFL (16), 2’-FL/DFL 14-os dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimu su žiurkių naujagimiais (17), 2’-FL/DFL 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimu su žiurkių naujagimiais (18), bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymu su 2’-fukozillaktoze (2’-FL) (19), dviem žinduolių ląstelių mikrobranduolių in vitro bandymais su 2’-FL (20) , (21) ir 2’-FL 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimu su žiurkių naujagimiais (22);

(6)

2018 m. birželio 29 d. Komisija pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 3 dalį paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atlikti 2’-FL/DFL kaip naujo maisto produkto vertinimą;

(7)

2019 m. gegužės 15 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl 2’-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinio kaip naujo maisto produkto saugos pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 (SAFEty of 2’-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture as a novel food pursuant to Regulation (ES) 2015/2283(23). Ši mokslinė nuomonė atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus;

(8)

savo nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad 2’-FL/DFL yra saugus numatytiems tiksliniams vartotojams siūlomomis naudojimo sąlygomis. Todėl ši mokslinė nuomonė yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad 2’-FL/DFL, naudojamas nearomatizuotuose pasterizuotuose ir nearomatizuotuose sterilizuotuose pieno gaminiuose, aromatizuotuose ir nearomatizuotuose rauginto pieno gaminiuose, įskaitant termiškai apdorotus gaminius, javainių batonėliuose, aromatizuotuose gėrimuose, pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose, tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose, specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, viso paros raciono pakaitaluose svoriui kontroliuoti ir maisto papilduose, skirtuose visiems vartotojams, išskyrus kūdikius, atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

(9)

savo nuomonėje Tarnyba nurodė, kad analitinių BMR ataskaitų dėl 2’-fukozillaktozės ir difukozillaktozės, gaunamos mikrobinės fermentacijos būdu naudojant motinos piene natūraliai esančią 2’-fukozillaktozę ir difukozillaktozę, struktūros palyginimo duomenys, išsamūs charakterizavimo duomenys apie gamybai naudotas bakterijų padermes, žaliavų ir pagalbinių perdirbimo medžiagų specifikacijos, įvairių 2’-FL/DFL partijų analizių sertifikatai, bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymas su 2’-FL/DFL, žinduolių ląstelių mikrobranduolių in vitro bandymas su 2’-FL, 2’-FL/DFL 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimas su žiurkių naujagimiais ir 90-ies dienų toksiškumo tyrime esančių statistiškai reikšmingų pastebėjimų apibendrinamoji lentelė buvo laikomi pagrindu nustatant šio naujo maisto produkto saugą. Todėl manoma, kad išvadų dėl 2’-FL/DFL saugos nebūtų buvę galima padaryti neturint šių nepaskelbtų tyrimų ataskaitų duomenų;

(10)

gavusi Tarnybos pastabas, Komisija paprašė pareiškėjo dar patikslinti pateiktą pagrindimą dėl nuosavybinių analitinių MBR ataskaitų dėl 2’-fukozillaktozės ir difukozillaktozės, gaunamos mikrobinės fermentacijos būdu naudojant motinos piene natūraliai esančią 2’-fukozillaktozę ir difukozillaktozę, struktūros palyginimo, išsamių charakterizavimo duomenų apie gamybai naudotas bakterijų padermes, žaliavų ir pagalbinių perdirbimo medžiagų specifikacijų, įvairių 2’-FL/DFL partijų analizių sertifikatų, bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymo su 2’-FL/DFL, žinduolių ląstelių mikrobranduolių in vitro bandymo su 2’-FL, 2’-FL/DFL 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimo su žiurkių naujagimiais, 90-ies dienų toksiškumo tyrime esančių statistiškai reikšmingų pastebėjimų apibendrinamosios lentelės, ir patikslinti reikalavimą dėl išimtinės teisės panaudoti tas ataskaitas ir tyrimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies b punkte;

(11)

pareiškėjas pareiškė, kad paraiškos pateikimo metu jam pagal nacionalinę teisę priklausė nuosavybės teisė į šiuos tyrimus ir išimtinė teisė jais remtis, todėl trečiosios šalys negalėjo teisėtai gauti tyrimų ar jais naudotis;

(12)

Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė pakankamą pagrindimą, kad įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Todėl penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Tarnyba neturėtų naudoti paskesnių pareiškėjų naudai pareiškėjo duomenų rinkinyje pateiktų tyrimų duomenų, kuriais remdamasi Tarnyba nustatė, kad naujas maisto produktas yra saugus, ir padarė išvadas dėl 2’-FL/DFL saugos, be kurių Tarnyba nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto. Todėl 2’-FL/DFL, kurį leidžiama naudoti šiuo reglamentu, pateikti rinkai Sąjungoje minėtą laikotarpį turėtų būti leidžiama tik pareiškėjui;

(13)

tačiau leidimas tik pareiškėjui pateikti rinkai 2’-FL/DFL ir tik pareiškėjo naudai naudoti pareiškėjo dokumentų rinkinyje pateiktus tyrimus neužkerta kelio kitiems pareiškėjams teikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas toks leidimas pagal Reglamentą (ES) 2015/2283;

(14)

2’-FL/DFL turėtų būti leidžiama naudoti nedarant poveikio Reglamentui (ES) Nr. 609/2013, kuriuo nustatomi reikalavimai, taikomi kūdikiams ir mažiems vaikams skirtiems maisto produktams, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams ir viso paros raciono pakaitalams svoriui kontroliuoti;

(15)

2’-FL/DFL taip pat turėtų būti leidžiama naudoti nedarant poveikio Direktyvai 2002/46/EB, kuria nustatyti maisto papildų reikalavimai;

(16)

2’-FL/DFL turėtų būti leidžiama naudoti nedarant poveikio 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (24), kuriame nustatyti žemės ūkio produktų, visų pirma pieno ir pieno gaminių, reikalavimai;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2’-FL/DFL, nurodytas šio reglamento priede, įtraukiamas į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo tik pirminiam pareiškėjui:

bendrovei „Glycom A/S“;

adresas: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danija,

leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje 1 dalyje nurodytą naują maisto produktą, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nenaudodami pagal šio reglamento 2 straipsnį apsaugotų duomenų, arba jei gautų bendrovės „Glycom A/S“ sutikimą.

3.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

4.   Šiame straipsnyje nustatytas leidimas nedaro poveikio Reglamento (ES) Nr. 609/2013, Direktyvos 2002/46/EB ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatoms.

2 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje pateikti tyrimai ir ataskaitos, kuriais remdamasi Tarnyba įvertino 2’-FL/DFL ir kuriuos pareiškėjas laiko atitinkančiais Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, negali būti naudojami paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos be „Glycom A/S“ sutikimo.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(4)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(5)  Glycom 2018 (nepaskelbta).

(6)  Glycom 2018 (nepaskelbta).

(7)  Glycom/DSMZ 2018 (nepaskelbta).

(8)  Glycom 2018 (nepaskelbta).

(9)  Glycom 2018 (nepaskelbta).

(10)  Glycom 2018 (nepaskelbta).

(11)  Glycom 2018 (nepaskelbta).

(12)  Glycom 2018 (nepaskelbta).

(13)  Glycom 2018 (nepaskelbta).

(14)  Flaxmer 2018 (nepaskelbta), Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig. 2018. SAFEty evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2’-fucosyllactose and difucosyllactose. Food and Chemical Toxicology 120:552–565.

(15)  Šoltésová, 2017 (nepaskelbta), Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552–565.

(16)  Gilby 2017 (nepaskelbta), Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552–565.

(17)  Flaxmer 2017 (nepaskelbta), Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552–565.

(18)  Flaxmer 2018 (nepaskelbta), Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552–565.

(19)  Verspeek-Rip 2015 (nepaskelbta).

(20)  Verbaan 2015a (nepaskelbta).

(21)  Verbaan 2015b (nepaskelbta).

(22)  Penard 2015 (nepaskelbta).

(23)  EFSA Journal 2019;17(6):5717.

(24)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

2’-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinys (2’-FL/DFL)

(mikrobinis šaltinis)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „2’-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinys“.

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra 2’-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinio, etiketėje turi būti nurodyta, kad jie neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vartojamas motinos pienas arba kiti maisto produktai, į kuriuos pridėta 2’-fukozillaktozės ir (arba) difukozillaktozės.

 

Leidimas naudoti suteiktas 20191219. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą 2’-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinį leidžiama tik bendrovei „Glycom A/S“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesinaudodami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Glycom A/S“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2024 12 19.“

Nearomatizuoti pasterizuoto ir nearomatizuoti sterilizuoto (taip pat kaitinto UAT) pieno gaminiai

2,0 g/l

Nearomatizuoti rauginto pieno gaminiai

2,0 g/l (gėrimų)

20 g/kg (produktų, išskyrus gėrimus)

Aromatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

2,0 g/l (gėrimų)

20 g/kg (produktų, išskyrus gėrimus)

Gėrimai (aromatizuoti gėrimai)

2,0 g/l

Javainių batonėliai

20 g/kg

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,6 g/l galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas.

Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,2 g/l galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas.

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,2 g/l (gėrimų) galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas.

10 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

4,0 g/l (gėrimų)

40 g/kg (produktų, išskyrus gėrimus)

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti visiems vartotojams, išskyrus kūdikius

4,0 g per parą

2)

2 lentelėje (Specifikacijos) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacijos

2’-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinys (2’-FL/DFL)

(mikrobinis šaltinis)

Aprašymas / apibrėžtis:

2′-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinys yra balti arba beveik balti amorfiniai išgryninti milteliai, pagaminti mikrobiologiniu gamybos būdu. Po gryninimo 2′-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinys išskiriamas purškiamojo džiovinimo būdu.

Šaltinis: genetiškai modifikuota Escherichia coli padermė K-12 DH1

Charakteristikos / sudėtis

Išvaizda: balti arba beveik balti milteliai arba aglomeratai

2’-fukozillaktozės, difukozillaktozės, laktozės ir fukozės suma (% sausosios medžiagos): ≥ 92,0 % (w/w)

2’-fukozillaktozės ir difukozillaktozės suma (% sausosios medžiagos): ≥ 85,0 % (w/w)

2′-fukozillaktozė (% sausosios medžiagos): ≥ 75,0 % (w/w)

Difukozillaktozė (% sausosios medžiagos): ≥ 5,0 % (w/w)

D-laktozė: ≤ 10,0 % (w/w)

L-fukozė: ≤ 1,0 % (w/w)

2’-fukozil-D-laktulozė: ≤ 2,0 % (w/w)

Kitų angliavandenių suma *: ≤ 6,0 % (w/w)

Drėgnis: ≤ 6,0 % (w/w)

Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,8 % (w/w)

pH vertė (5 % tirpalas esant 20 °C): 4,0–6,0

Baltymų liekanos: ≤ 0,01 % (w/w)

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius: ≤ 1000 KSV/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KSV/g

Salmonella sp.: nėra/25 g

Mielės: ≤ 100 KSV/g

Pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Endotoksinų liekanos: ≤ 10 EV/mg

KSV: kolonijas sudarantys vienetai; EV: endotoksinų vienetai


(*1)  3′-fukozillaktozė, 2′-fukozil-galaktozė, gliukozė, galaktozė, manitolis, sorbitolis, galaktitolis, triheksozė, alolaktozė ir kiti struktūriškai susiję angliavandeniai.“


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/69


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1980

2019 m. lapkričio 26 d.

kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio b punktą,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (2), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir paukštienos bei kiaušinių sektorių ir kiaušinių albumino tipinės kainos;

(2)

iš reguliarios duomenų, pagal kuriuos nustatomos paukštienos bei kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinės kainos, kontrolės matyti, kad reikia pakeisti kai kurių produktų importo tipines kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą pagal produktų kilmę;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 1484/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau pateikus atnaujintus duomenis, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 150, 2014 5 20, p. 1.

(3)  1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1484/95, nustatantis išsamias papildomų importo muitų sistemos taikymo taisykles ir papildomus importo muitus paukštienos bei kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui ir panaikinantis Reglamentą Nr. 163/67/EEB (OL L 145, 1995 6 29, p. 47).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmės šalis  (1)

0207 12 90

Užšaldytos Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių) skerdenėlės, vadinamos „65 % viščiukas“

135,4

0

AR

0207 14 10

Užšaldytos Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių) skerdenėlių dalys be kaulų

236,9

213,0

244,8

233,7

19

26

17

20

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Nevirti ir nekepti gaminiai iš Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių)

284,0

1

BR


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7).“


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/72


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1981

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 nuostatos dėl trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti žmonėms vartoti skirtas sraiges, želatiną, kolageną ir vabzdžius, sąrašų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 127 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatytos taisyklės dėl oficialios kontrolės ir kitos kontrolės veiklos, kurią vykdo valstybių narių kompetentingos institucijos, siekdamos patikrinti, ar laikomasi Sąjungos teisės aktų, be kita ko, maisto saugos visais gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais srityje. Jame nustatyta, kad tam tikri gyvūnai ir prekės į Sąjungą būtų įvežami tik iš trečiosios šalies ar jos regiono, įtraukto į Komisijos tuo tikslu sudarytą sąrašą;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/625 (2) Reglamentas (ES) 2017/625 papildomas žmonėms vartoti skirtų tam tikrų gyvūnų ir prekių siuntų iš trečiųjų šalių ar jų regionų įvežimo į Sąjungą reikalavimais siekiant užtikrinti, kad siuntos atitiktų atitinkamus reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytomis taisyklėmis, arba bent joms lygiaverčiais pripažintus reikalavimus. Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 3 straipsnyje nustatytos taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų ir prekių, kurie turi būti įvežami tik iš tų trečiųjų šalių ar jų regionų, kurie yra įtraukti į Reglamento (ES) 2017/625 126 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą sąrašą. Reikalavimai dėl įtraukimo į sąrašą yra nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 4 straipsnyje ir taikomi kartu su bendresniais reikalavimais dėl įtraukimo, nustatytais Reglamento (ES) 2017/625 127 straipsnio 3 dalyje;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/626 (3) nustatomi arba nurodomi trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntas, sąrašai siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 4 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2017/625 127 straipsnio 3 dalyje nustatytų maisto saugos reikalavimų. Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/626 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 12 straipsniu leidžiama tam tikromis sąlygomis į Sąjungą įvežti sraigių siuntas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 (4) I priedo 6.2 punkte, jeigu šios siuntos įvežamos iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 III priede išvardytų trečiųjų šalių ar jų regionų;

(5)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 1 dalies a punktu, gyvūninės kilmės produktai, įskaitant žmonėms vartoti skirtas kitų rūšių sraiges, gali būti importuojami į Sąjungą tik tuo atveju, jei trečioji šalis ar jos regionai yra įtraukti į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/626 nustatytą sąrašą;

(6)

laukiant įtraukimo į sąrašą pagal Reglamentą (ES) 2019/626, tokių sraigių importas leidžiamas pagal Komisijos reglamento (ES) 2017/185 (5) 3 straipsnį, kuriame nustatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl visuomenės sveikatos reikalavimų, taikomų Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 1 dalyje išvardytų gyvūninės kilmės produktų importui, ir kuris taikomas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Siekiant išvengti prekybos sutrikimų po 2020 m. gruodžio 31 d., tikslinga įtraukti šias sraigių rūšis į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 III priede pateiktą trečiųjų šalių ir jų regionų sąrašą;

(7)

2019 m. sausio 31 d. Armėnija paprašė įtraukti ją į trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti į Sąjungą žmonėms vartoti skirtas sraiges, sąrašą. Armėnija pateikė garantijas dėl Reglamento (ES) 2017/625 127 straipsnio 3 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų laikymosi, kad būtų leista iš jos į Sąjungą įvežti sraiges. Todėl Armėnija turėtų būti įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 III priede pateiktą trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą sraiges, sąrašą;

(8)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 14 straipsnyje daroma nuoroda į trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti želatiną ir kolageną, sąrašus. Pagal 14 straipsnį į Sąjungą leidžiama įvežti želatiną ir kolageną, gautą iš galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų, taip pat iš naminių paukščių, tik iš tų trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti konkrečių kanopinių šviežią mėsą ir naminių paukščių mėsą;

(9)

pagal 14 straipsnį tokios želatinos ir kolageno įvežimas į Sąjungą dar ribojamas remiantis gyvūnų sveikatos apribojimais, taikomais šviežiai mėsai. Pastarieji apribojimai nėra tinkami, nes dėl želatinos ir kolageno gamybos proceso tokio gyvūnų sveikatos pavojaus nelieka. Todėl želatinos ir kolageno įvežimui į Sąjungą iš trečiųjų šalių ar jų regionų turėtų būti taikoma ne tokia griežta tvarka, kuri būtų grindžiama tik Reglamente (ES) 2017/625 ir Deleguotajame reglamente (ES) 2019/625 nustatytų gyvūnų ir prekių įvežimo į Sąjungą reikalavimų atitiktimi;

(10)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 20 straipsnyje daroma nuoroda į trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti vabzdžius, sąrašą. Šiame straipsnyje minimos trečiosios šalys ir jų regionai, iš kurių vabzdžius leidžiama įvežti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 (6), ir kurie įtraukti į Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/2470 (7). Tačiau Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 20 straipsnyje nėra konkrečiai nurodomos trečiosios šalys ir jų regionai, kuriems toks leidimas suteiktas. Todėl tikslinga konkrečiame Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 priede nurodyti konkretų trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tokius vabzdžius, sąrašą. Leidimas iš trečiųjų šalių ir jų regionų įvežti į Sąjungą vabzdžius turėtų būti suteiktas ir į sąrašą jie turėtų būti įtraukti tik tuo atveju, jeigu jie pateiktų pakankamas garantijas, kad atitinka Reglamento (ES) 2017/625 127 straipsnio 3 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

(11)

2019 m. spalio 8 d. Kanada pateikė pakankamas garantijas, kad iš jos būtų leidžiama įvežti į Sąjungą vabzdžius;

(12)

2019 m. rugpjūčio 28 d. Šveicarija pateikė pakankamas garantijas, kad iš jos būtų leidžiama įvežti į Sąjungą vabzdžius;

(13)

2019 m. rugsėjo 11 d. Pietų Korėja pateikė pakankamas garantijas, kad iš jos būtų leidžiama įvežti į Sąjungą vabzdžius;

(14)

todėl Kanada, Šveicarija ir Pietų Korėja turėtų būti įtrauktos į sąrašą šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti vabzdžius, o Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 20 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

kadangi Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/626 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos datos siekiant išvengti bet kokio prekybos sutrikimo, ypač dėl želatinos ir kolageno siuntų įvežimo į Sąjungos teritoriją;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/626 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 17 punktas pakeičiamas taip:

„17.

sraigės – sraigės, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 6.2 punkte, ir kitų rūšių Helicidae, Hygromiidae arba Sphincterochilidae šeimų sraigės, skirtos vartoti žmonėms;“;

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti sraiges, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų sraigių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į šio reglamento III priedo sąrašą.“;

3)

14 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.

Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno, gautų iš galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalies 1 skilties sąrašą, arba jei jos yra iš Pietų Korėjos, Malaizijos, Pakistano ar Taivano.

2.

Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno, gautų iš naminių paukščių, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 skilties sąrašą, arba jei jos yra iš Taivano.“;

4)

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti vabzdžius, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų vabzdžių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei tokių maisto produktų kilmės vieta yra trečiosios šalys ar jų regionai, įtraukti į šio reglamento IIIa priedo sąrašą, ir jie iš ten išsiųsti.“;

5)

Priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedo nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2019 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/625, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas reikalavimais dėl tam tikrų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą (OL L 131, 2019 5 17, p. 18).

(3)  2019 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/626, kuriuo dėl trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759 (OL L 131, 2019 5 17, p. 31).

(4)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(5)  2017 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (OL L 29, 2017 2 3, p. 21).

(6)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (OL L 327, 2015 12 11, p. 1).

(7)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2019/626 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

III priede tarp Albanijos ir Angolos įrašų įterpiamas šis įrašas:

„AM

Armėnija“

 

2)

Įterpiamas šis IIIa priedas:

„IIIA PRIEDAS

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti vabzdžius, sąrašas, kaip nurodyta 20 straipsnyje

Šalies ISO kodas

Trečioji šalis ar jos regionas

Pastabos

CA

Kanada

 

CH

Šveicarija

 

KR

Pietų Korėja“

 


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/77


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1982

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo, atnaujinus tyrimą siekiant įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą byloje T-650/17 dėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1146, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bendrovės „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ pagamintoms kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais, nustatomas reikalavimas registruoti tam tikras importuojamas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamąsias detales su sriegiais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2013 m. gegužės 13 d. Taryba priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 430/2013, kuriuo importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais nustatomas galutinis antidempingo muitas, galutinai surenkamas laikinasis muitas ir nutraukiamas tyrimas dėl Indonezijos (2) (toliau – galutinis reglamentas).

(2)

2013 m. birželio 12 d. vienas bendradarbiaujantis Kinijos eksportuojantis gamintojas, bendrovė „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ (toliau – „Jinan Meide“ arba pareiškėjas), Europos Sąjungos Bendrajam Teismui (toliau – Bendrasis Teismas) pateikė prašymą panaikinti galutinį reglamentą (3).

(3)

2016 m. birželio 30 d. Bendrasis Teismas panaikino galutinį reglamentą, kiek jis susijęs su antidempingo muito nustatymu bendrovės „Jinan Meide“ pagamintoms importuojamoms kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais.

(4)

2017 m. birželio 28 d., atlikus pakartotinį tyrimą, Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1146, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bendrovės „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ pagamintoms kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais (4) (toliau – aptariamas antidempingo reglamentas).

(5)

2018 m. liepos 12 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad jungiamosios detalės iš rutulinio grafitinio ketaus (taip pat žinomo kaip stiprusis ketus) neatitinka kaliojo ketaus sąvokos, kaip apibrėžta KN 7307 19 10 subpozicijoje. Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad iš rutulinio grafitinio ketaus pagamintos jungiamosios detalės turi būti priskiriamos KN 7307 19 90 subpozicijai (kaip kiti gaminiai iš geležies). 2019 m. vasario 14 d. Komisija paskelbė Reglamentą (ES) 2019/262 (5), kuriuo iš dalies pakeitė nuorodas į TARIC kodus, kad suderintų juos su Teismo išvadomis. Kadangi antidempingo priemonės nustatomos remiantis produkto apibrėžtimi, neatsižvelgiant į tarifinį klasifikavimą, šis pakeitimas neturėjo jokio poveikio produkto, kuriam taikomos priemonės, apibrėžtajai sričiai.

(6)

Pareiškėjas Bendrajame Teisme užginčijo aptariamą antidempingo reglamentą. 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrasis Teismas paskelbė sprendimą byloje T-650/17 dėl aptariamo antidempingo reglamento (6).

(7)

Bendrasis Teismas išnagrinėjo visus keturis ieškovo nurodytus pagrindus ir tris iš jų atmetė kaip nepagrįstus. Buvo pritarta tik vienam iš keturių pagrindų. Bendrojo Teismo nuomone, Komisija patvirtino nepagrįstą metodiką, kurią taikant siekiama atsižvelgti į panašioje šalyje gaminamų ir iš Kinijos eksportuojamų rūšių produktų fizinių savybių skirtumus. Neturėdama duomenų apie panašios šalies vietos produkciją, Komisija naudojo duomenis apie nustatytus įvairių rūšių produktų iš Kinijos pardavimo eksportui kainų skirtumus. Bendrojo Teismo nuomone, Komisija negalėjo daryti prielaidos, kad kainos, kurioms dempingas veikiausiai turi įtakos, yra pagrindas fizinių savybių rinkos vertei pagrįstai apskaičiuoti, nes tokios kainos negali priklausyti nuo įprastų rinkos jėgų. Dėl to Bendrasis Teismas panaikino pareiškėjui taikomą antidempingo muitą, kuris buvo iš naujo nustatytas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1146, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bendrovės „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ pagamintoms kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais.

(8)

Po Bendrojo Teismo sprendimo Komisija nusprendė pranešimu (7) (toliau – pranešimas dėl atnaujinimo) iš dalies atnaujinti antidempingo tyrimą dėl importuojamų kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių su sriegiais, po kurio buvo priimtas aptariamas antidempingo reglamentas, ir tęsti tyrimą nuo to momento, kai buvo padarytas pažeidimas. Atnaujintas tyrimas yra susijęs tik su Bendrojo Teismo sprendimo dėl „Jinan Meide“ vykdymu.

2.   REGISTRACIJOS PAGRINDAS

(9)

Komisija analizavo, ar tikslinga nustatyti reikalavimą registruoti nagrinėjamojo produkto importą. Todėl Komisija atsižvelgė į toliau nurodytas aplinkybes. SESV 266 straipsnyje nustatyta, kad institucijos privalo imtis būtinų priemonių Teismo sprendimams vykdyti. Jei panaikinamas aktas, institucijų priimtas atliekant administracinę procedūrą, pvz., antidempingo tyrimą, Teismo sprendimas gali būti įgyvendinamas panaikintą aktą pakeičiant nauju aktu, kuriuo pašalinamas Teismo nustatytas pažeidimas (8).

(10)

Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, panaikinto akto pakeitimo procedūra gali būti atnaujinta nuo to konkretaus momento, kai buvo padarytas pažeidimas (9). Tiksliau tai reiškia, kad tokiu atveju, kai panaikinamas administracinę procedūrą užbaigiantis aktas, panaikinimas nebūtinai turi įtakos parengiamiesiems veiksmams, pvz., tyrimo inicijavimui. Tokiu atveju, kai panaikinamas reglamentas, kuriuo nustatomos galutinės prekybos apsaugos priemonės, tai reiškia, kad po panaikinimo tyrimas yra vis dar vykdomas, nes Sąjungos teisės sistemoje nebėra akto, kuriuo buvo baigtas tyrimas (10), nebent pažeidimas padarytas inicijavimo etapu.

(11)

Kaip paaiškinta pranešime dėl atnaujinimo ir kadangi pažeidimas padarytas ne inicijavimo etapu, o vykdant tyrimą, Komisija nusprendė atnaujinti antidempingo tyrimą tiek, kiek jis susijęs su „Jinan Meide“, nuo to momento, kai buvo padarytas pažeidimas, t. y. per tyrimą nustatant žalą, susijusią su laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

(12)

Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, administracinės procedūros atnaujinimo ir vėlesnio pakartotinio muito nustatymo negalima laikyti prieštaraujančiu netaikymo atgaline data taisyklei (11). Pranešime dėl atnaujinimo suinteresuotosioms šalims, įskaitant importuotojus, pranešama, kad būsimi muitai prireikus bus nustatyti remiantis atnaujinto nagrinėjimo rezultatais.

(13)

Remdamasi atnaujinto tyrimo rezultatais, kurie šiuo etapu dar nėra žinomi, Komisija priims reglamentą, kuriuo bus ištaisyta Bendrojo Teismo nustatyta klaida ir prireikus iš naujo nustatyta taikytina muito norma. Ši naujai nustatytina norma, jei bus nustatyta, įsigalios nuo tos dienos, kurią įsigaliojo aptariamas antidempingo reglamentas.

(14)

Dėl buvusių ar būsimų mokėtinų antidempingo muitų sumų, reikėtų pažymėti toliau nurodytus aspektus.

(15)

Pranešime dėl atnaujinimo ir kadangi mokėtinų muitų suma, susidarysianti po atnaujinto nagrinėjimo, nėra aiški, Komisija prašo nacionalinių muitinių palaukti šio atnaujinto nagrinėjimo rezultatų ir tik tada priimti sprendimus dėl prašymų grąžinti sumokėtus antidempingo muitus, kurių mokėjimas panaikintas Bendrojo Teismo sprendimu, kiek jis susijęs su „Jinan Meide“. Todėl muitinėms nurodoma kol kas netenkinti prašymų grąžinti panaikintus muitus, kol Oficialiajame leidinyje nebus paskelbti atnaujinto nagrinėjimo rezultatai.

(16)

Be to, jei atlikus atnaujintą tyrimą bus iš naujo nustatyti antidempingo muitai, tie muitai turės būti surinkti ir už laikotarpį, kuriuo buvo vykdomas atnaujintas tyrimas. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti veiksmingą teisiškai pagrįstų priemonių taikymą visu tokių priemonių taikymo laikotarpiu, neatsižvelgiant į jokius skirtumus, pagrįstus laikotarpiu, kuriuo vykdomas importas, t. y. prieš tyrimo atnaujinimą ar po.

(17)

Dėl to Komisija pažymi, kad registracija yra pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalyje nustatyta priemonė, kad prekybos apsaugos priemonės importui galėtų būti vėliau taikomos nuo registracijos dienos. Tokiu būdu, pvz., užtikrinamas mokėjimas muitų taikymo arba priemonių vengimo atvejais. Šiuo atveju Komisija mano, kad būtų tikslinga registruoti importą iš bendrovės „Jinan Meide“, kad po tyrimo atnaujinimo, jei bus pagrįsta, būtų lengviau surinkti antidempingo muitus.

(18)

Remiantis Teisingumo Teismo praktika (12) pažymima, kad priešingai nei registracijos iki laikinųjų priemonių priėmimo atveju, pagrindinio antidempingo reglamento 10 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos šiuo atveju netaikomos. Iš tiesų per tyrimą, vykdomą įgyvendinant Teismo sprendimą, atliekamos registracijos tikslas nėra leisti galbūt surinkti muitus pagal prekybos apsaugos priemones atgaline tvarka, kaip numatyta toje nuostatoje. Registracijos motyvas veikiau yra tai, kad, kaip primenama pirmiau, norint užtikrinti priemonių veiksmingumą yra tikslinga kiek įmanoma užtikrinti, kad importui būtų taikomi teisingi mokėtini antidempingo muitai be pertrūkio nuo aptariamo antidempingo reglamento įsigaliojimo dienos iki pataisytų muitų nustatymo iš naujo, jei muitai būtų nustatyti.

(19)

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes Komisija mano, kad yra pagrindo nustatyti reikalavimą registruoti importą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

3.   REGISTRACIJA

(20)

Pagal pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalį „Jinan Meide“ pagaminto nagrinėjamojo produkto importas pagal papildomą TARIC kodą B336 registruojamas siekiant užtikrinti, kad, jei atlikus tyrimą būtų nuspręsta iš naujo nustatyti priemones, už šį importą būtų galima surinkti tinkamas antidempingo muitų sumas.

(21)

Kaip nurodyta pranešime dėl atnaujinimo, galutinė, nuo aptariamo antidempingo reglamento įsigaliojimo dienos mokėtina antidempingo muitų, jei tokie būtų nustatyti, suma bus pagrįsta atnaujinto nagrinėjimo išvadomis. Tačiau jokie muitai, didesni už muitus, nustatytus aptariamu antidempingo reglamentu, nebus renkami už laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki atnaujinto tyrimo rezultatų įsigaliojimo dienos. Šiuo metu „Jinan Meide“ taikomas 39,2 % antidempingo muitas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal Reglamento (ES) 2016/1036 14 straipsnio 5 dalį muitinės imasi tinkamų veiksmų registruoti į Sąjungą importuojamas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamąsias detales su sriegiais, išskyrus kompresinių jungiamųjų detalių dalis, kurioms naudojami ISO DIN 13 metriniai sriegiai, ir ketaus jungiamąsias dėžes su apvaliais sriegiais be dangtelio, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7307 19 10 (TARIC kodas 7307191010) ir ex 7307 19 90 (TARIC kodas 7307199010) ir kurias pagamino bendrovė „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ (papildomas TARIC kodas B336).

2.   Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3.   Antidempingo muitų, kurie nuo tyrimo atnaujinimo iki atnaujinto tyrimo rezultatų įsigaliojimo dienos gali būti renkami už importuojamas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamąsias detales su sriegiais, išskyrus kompresinių jungiamųjų detalių dalis, kurioms naudojami ISO DIN 13 metriniai sriegiai, ir ketaus jungiamąsias dėžes su apvaliais sriegiais be dangtelio, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7307 19 10 (TARIC kodas 7307191010) ir ex 7307 19 90 (TARIC kodas 7307199010) ir kurias pagamino bendrovė „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ (papildomas TARIC kodas B336), normos negali viršyti Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1146 nustatytų normų.

4.   Prieš priimdamos sprendimą dėl prašymo grąžinti sumokėtus antidempingo muitus ir atsisakymo juos išieškoti, kiek importas yra susijęs su „Jinan Meide Castings Co., Ltd“, nacionalinės muitinės turi sulaukti atitinkamo Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo iš naujo nustatomi muitai, paskelbimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/825.

(2)  2013 m. gegužės 13 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 430/2013, kuriuo importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais nustatomas galutinis antidempingo muitas, galutinai surenkamas laikinasis muitas ir nutraukiamas tyrimas dėl Indonezijos (OL L 129, 2013 5 14, p. 1).

(3)  Byla T-424/13 Jinan Meide Castings Co Ltd./Taryba.

(4)  2017 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1146, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bendrovės „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ pagamintoms kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais (OL L 166, 2017 6 29, p. 23).

(5)  OL L 44, 2019 2 15, p. 6.

(6)  ECLI:EU:T:2019:644.

(7)  Pranešimas dėl tyrimo atnaujinimo vykdant 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą byloje T-650/17 dėl 2017 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1146, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bendrovės „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ pagamintoms kaliojo ketaus ir stipriojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais (OL C ..., 2019 11 29, p. ...).

(8)  Sujungtos bylos 97, 193, 99 ir 215/86 Asteris AE ir kt. ir Graikijos Respublika prieš Komisiją, [1988] ECR 2181, 27 ir 28 punktai.

(9)  Byla C-415/96 Ispanija prieš Komisiją, [1998] ECR I-6993, 31 punktas; byla C-458/98 P Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, [2000] I-8147, 80–85 punktai; byla T-301/01 Alitalia prieš Komisiją, [2008] II-1753, 99 ir 142 punktai; sujungtos bylos T-267/08 ir T-279/08 Région Nord-Pas de Calais prieš Komisiją, [2011] II-0000, 83 punktas.

(10)  Sujungtos bylos 97, 193, 99 ir 215/86 Asteris AE ir kt. ir Graikijos Respublika prieš Komisiją, [1988] ECR 2181, 27 ir 28 punktai. Byla C-415/96 Ispanija prieš Komisiją, [1998] ECR I-6993, 31 punktas; byla C-458/98 P Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, [2000] I-8147, 80–85 punktai; byla T-301/01 Alitalia prieš Komisiją, [2008] II-1753, 99 ir 142 punktai; sujungtos bylos T-267/08 ir T-279/08 Région Nord-Pas de Calais prieš Komisiją, [2011] II-0000, 83 punktas.

(11)  2018 m. kovo 15 d. Teismo sprendimas byloje C-256/16 Deichmann SE prieš Hauptzollamt Duisburg, 79 punktas, ir 2019 m. birželio 19 d. sprendimas byloje C-612/16 C & J Clark International Ltd prieš Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, 58 punktas.

(12)  Byla C-256/16 Deichmann SE prieš Hauptzollamt Duisburg, 79 punktas, ir 2019 m. birželio 19 d. sprendimas byloje C-612/16 C & J Clark International Ltd prieš Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, 58 punktas.


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/82


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1983

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 nuostatos dėl Sąjungos pagalbos perskirstymo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/39 (2) nustatomos taisyklės, be kita ko, dėl Sąjungos pagalbos lėšų, dėl kurių nepateikta prašymų, perskirstymo mokykloms skirtoje programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurios pranešė apie pageidavimą panaudoti didesnę nei joms skirta sumą. Orientacinės skiriamos sumos lėšų, kurios gali būti perskirtos kitai valstybei narei, dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į tos valstybės narės pasiektą Sąjungos pagalbos galutinės skiriamos sumos panaudojimo lygį praėjusiais mokslo metais. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą vykdant mokykloms skirtą programą, perskirstytinų orientacinių skiriamų sumų skaičiavimo taisyklės turėtų būti paaiškintos išsamiau. Siekiant atnaujinti Sąjungos pagalbos perskirstymo pagrindą, apskaičiuojant sumas turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių išlaidų, patirtų iki gruodžio 31 d., deklaracijas;

(2)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/39 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Orientacinės skiriamos sumos lėšų, kurios pagal 1 dalį gali būti perskirtos kitai valstybei narei, dydis nustatomas atsižvelgiant į tos valstybės narės pasiektą Sąjungos pagalbos mokykloms skirtiems vaisiams bei daržovėms ir mokykloms skirtam pienui galutinės skiriamos sumos panaudojimo lygį praėjusiais mokslo metais. Atsižvelgiant į Komisijai pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (*1) 10 straipsnį siunčiamas deklaracijas, susijusias su išlaidomis, patirtomis iki metų, einančių prieš metus, kuriais pateiktas prašymas Sąjungos pagalbai gauti, gruodžio 31 d., galutinė skiriama suma apskaičiuojama taip:

a)

jei panaudota ne daugiau kaip 50 % galutinės skiriamos sumos, papildoma suma neskiriama;

b)

jei panaudota daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % galutinės skiriamos sumos, didžiausia galima skirti papildoma suma neviršija 50 % orientacinės skiriamos sumos;

c)

jei panaudota daugiau kaip 75 % galutinės skiriamos sumos, didžiausia galima skirti papildoma suma neribojama.

Pirmoje pastraipoje apibūdintas skaičiavimas netaikomas valstybėms narėms, teikiančioms naujas paraiškas dėl mokykloms skirtos programos arba dėl vieno iš programos elementų per pirmuosius dvejus įgyvendinimo metus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(2)  2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/39 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms tiekti (OL L 5, 2017 1 10, p. 1).


29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/84


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1984

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo nustatoma didžiausia privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos suma, skiriama pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1882 paskelbtą konkursą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (2), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1882 (3) paskelbtas konkursas dėl privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo;

(2)

remiantis pasiūlymais, gautais per pateikimo laikotarpio dalį, kuri baigėsi 2019 m. lapkričio 26 d., didžiausiais sandėliuotinais kiekiais, sandėliavimo išlaidų sąmata ir kita svarbia rinkos informacija, tikslinga nustatyti didžiausią 3 650 tonų alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos 180 dienų laikotarpiu sumą siekiant palengvinti sunkią rinkos padėtį;

(3)

siekiant užtikrinti veiksmingą priemonės valdymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1882 paskelbtą konkursą pateiktiems per pateikimo laikotarpio dalį, kuri baigėsi 2019 m. lapkričio 26 d., nustatoma tokia didžiausia privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos suma:

a)

0,00 EUR per dieną už toną ypač gryno alyvuogių aliejaus;

b)

0,83 EUR per dieną už toną gryno alyvuogių aliejaus;

c)

0,83 EUR per dieną už toną klasikinio alyvuogių aliejaus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(3)  2019 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1882 (OL L 290, 2019 11 11, p. 12).


DIREKTYVOS

29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/86


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2019/1985

2019 m. lapkričio 28 d.

kuria dėl tam tikrų žemės ūkio augalų ir daržovių veislių varietetų savybių, kurias būtina tikrinti, ir būtinųjų tyrimų sąlygų iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB, kuriomis nustatomos atitinkamai Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio ir Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (1), ypač