ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 284

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. lapkričio 5d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

*

Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1 Galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2019/1808

1

 

*

Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2 Galutinis priėmimas (ES, Euratomas) 2019/1809

21

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytos įplaukos, įtrauktos į įplaukų ataskaitos 5 ir 6 antraštines dalis, gali daryti įtaką, kad papildomi asignavimai būtų įtraukti į eilutes, iš kurių buvo padengtos pradinės išlaidos, iš kurių gautos atitinkamos įplaukos.

Galutiniais skaičiais išreiškiami visi nustatyti asignavimai, įskaitant biudžeto asignavimus, papildomus asignavimus ir kiekvienai institucijai skirtas įplaukas.

Biudžeto pastabos yra įgyvendinamos tik tiek, kiek jomis nepakeičiama ar neišplečiama galiojančio teisinio pagrindo taikymo sritis, nepažeidžiamas administracinis institucijų savarankiškumas, ir tiek, kiek jos gali būti padengtos turimais ištekliais (kaip nurodyta 2015 m. spalio 28 d. rašto dėl įgyvendinamumo priede).

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

5.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/1


Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1

GALUTINIS PRIĖMIMAS (ES, Euratomas) 2019/1808

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnio 4 dalies a punktą ir 9 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (1),

atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (2),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (3),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (4),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, kuris buvo galutinai priimtas 2018 m. gruodžio 12 d. (5),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 m. balandžio 15 d.,

atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 3 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. rugsėjo 18 d. Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

PASKELBIA, KAD:

Vienintelis straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnyje nustatyta procedūra baigta ir Europos Sąjungos 2019 finansinių metų taisomasis biudžetas Nr. 1 galutinai priimtas.

Priimta Strasbūre, 2019 m. rugsėjo 18 d.

Pirmininkas

D. M. SASSOLI


(1)  OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

(2)  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)  OL L 67, 2019 3 7.


1 FINANSINIŲ METŲ TAISOMASIS BIUDŽETAS Nr. 2019

TURINYS

BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ

A Dalis. Įvadas Ir Bendrojo Biudžeto Finansavimas 3
B. Bendroji pajamų suvestinė pagal biudžeto išlaidų kategorijas 12

— 1 antraštinė dalis:

Nuosavi ištekliai 13

— 3 antraštinė dalis:

Perteklius, likučiai ir patikslinimai 17

A   DALIS. ĮVADAS IR BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

2019 finansiniais metais finansuotini asignavimai pagal 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimo 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 1 straipsnį

IŠLAIDOS

Aprašymas

2019 m. biudžetas (1)

2018 m. biudžetas (2)

Pokytis (%)

1.

Pažangus ir integracinis augimas

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Saugumas ir pilietybė

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administravimas

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Kompensacijos

p. m.

p. m.

Specialios priemonės

411 500 000

551 238 311

–25,35

Išlaidos, iš viso  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


PAJAMOS

Aprašymas

2019 m. biudžetas (4)

2018 m. biudžetas (5)

Pokytis (%)

Įvairios pajamos (4–9 antraštinės dalys)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Iš praėjusių finansinių metų likęs perteklius (3 0 skyrius, 3 0 0 straipsnis)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Garantijų fondo išorės veiklai pertekliaus grąžinimas (3 0 skyrius, 3 0 2 straipsnis)

p. m.

p. m.

Ankstesnių metų nuosavų išteklių iš PVM, bendrojo nacionalinio produkto / bendrųjų nacionalinių pajamų grynasis balansas (3 1, 3 2 ir 3 3 skyriai)

p. m.

p. m.

Pajamos, iš viso (3–9 antraštinės dalys)

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Grynoji muitų ir cukraus mokesčių suma (1 1 ir 1 2 skyriai)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai iš pagal vienodą tarifą (1 ir 2 lentelės, 1 3 skyrius)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Iš papildomų išteklių (BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, 3 lentelė, 1 4 skyrius) finansuotinas likutis

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Iš nuosavų išteklių, nurodytų Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas (6) 2 straipsnyje, finansuotini asignavimai

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Pajamos, iš viso  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


1 LENTELĖ

Suderintų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bazių ribų apskaičiavimas pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

Valstybė narė

1 % neapribotos PVM bazės

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Ribojimo tarifas (%)

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų, padaugintas iš ribojimo tarifo

1 % apribotos PVM bazės (8)

Valstybės narės, kurių PVM bazė apribota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulgarija

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Čekija

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Danija

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Vokietija

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estija

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Airija

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Graikija

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Ispanija

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Prancūzija

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Kroatija

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Kroatija

Italija

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Kipras

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Kipras

Latvija

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Lietuva

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Liuksemburgas

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Liuksemburgas

Vengrija

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Мalta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Мalta

Nyderlandai

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Austrija

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Lenkija

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugalija

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Rumunija

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovėnija

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovakija

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Suomija

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Švedija

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Jungtinė Karalystė

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Iš viso

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


2 LENTELĖ

Nuosavų išteklių iš PVM paskirstymas pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą (1 3 skyrius)

Valstybė narė

1 % apribotos PVM bazės

Vienodas PVM nuosavų išteklių tarifas (%)

Nuosavi ištekliai iš PVM pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulgarija

272 398 000

0,30

81 719 400

Čekija

877 322 000

0,30

263 196 600

Danija

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Vokietija

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estija

128 053 000

0,30

38 415 900

Airija

914 233 000

0,30

274 269 900

Graikija

741 390 000

0,30

222 417 000

Ispanija

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Prancūzija

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Kroatija

261 915 500

0,30

78 574 650

Italija

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Kipras

104 004 500

0,30

31 201 350

Latvija

123 359 000

0,30

37 007 700

Lietuva

185 291 000

0,30

55 587 300

Liuksemburgas

205 639 500

0,30

61 691 850

Vengrija

565 635 000

0,30

169 690 500

Мalta

60 513 500

0,30

18 154 050

Nyderlandai

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Austrija

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Lenkija

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugalija

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Rumunija

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovėnija

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovakija

323 242 000

0,30

96 972 600

Suomija

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Švedija

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Jungtinė Karalystė

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Iš viso

69 058 926 000

 

17 738 667 150


3 LENTELĖ

Vienodo tarifo nustatymas ir išteklių, pagrįstų bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, paskirstymas pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą (1 4 skyrius)

Valstybė narė

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Vienodas „papildomos bazės“ tarifas, nuosavi ištekliai

„Papildomos bazės“ nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bulgarija

560 582 000

 

358 897 292

Čekija

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Danija

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Vokietija

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Estija

257 028 000

 

164 555 147

Airija

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Graikija

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Ispanija

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Prancūzija

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Kroatija

523 831 000

 

335 368 470

Italija

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Kipras

208 009 000

 

133 172 073

Latvija

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Lietuva

447 842 000

 

286 718 591

Liuksemburgas

411 279 000

 

263 310 130

Vengrija

1 347 946 000

 

862 985 558

Мalta

121 027 000

 

77 484 226

Nyderlandai

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Austrija

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Lenkija

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugalija

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Rumunija

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Slovėnija

484 434 000

 

310 145 618

Slovakija

950 305 000

 

608 406 784

Suomija

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Švedija

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Jungtinė Karalystė

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Iš viso

164 461 110 000

 

105 291 727 343


4 LENTELĖ

Danijos, Nyderlandų ir Švedijos BNP pagrįstos įmokos bendro sumažinimo apskaičiavimas ir jo finansavimas pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį (1 6 skyrius)

Valstybė narė

Bendras sumažinimas

BNP pagrįstų įmokų procentinė dalis

BNP suma, taikoma bendram sumažinimui

Sumažinimo finansavimas

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulgarija

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Čekija

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Danija

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Vokietija

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estija

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Airija

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Graikija

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Ispanija

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Prancūzija

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Kroatija

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Italija

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Kipras

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Latvija

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Lietuva

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Liuksemburgas

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Vengrija

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Мalta

 

0,07

821 879

821 879

Nyderlandai

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Austrija

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Lenkija

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugalija

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Rumunija

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovėnija

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovakija

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Suomija

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Švedija

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Jungtinė Karalystė

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Iš viso

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

ES BVP kainų defliatorius, EUR (2018 m. pavasario ekonominė prognozė): (a) 2011 EU 27 = 100,0000 / (b) 2013 EU 27 = 103,0034 (c) 2013 EU 28 = 102,9950 / (d) 2019 EU 28 = 110,5686

Nyderlandams nustatyta suma: 2019 m. kainomis. 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 768 514 433  EUR

Švedijai nustatyta suma: 2019 m. kainomis. 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 204 568 593  EUR

Danijai nustatyta suma: 2019 m. kainomis. 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 143 750 903  EUR


5 LENTELĖ

2018 m. Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas 4 straipsnį (1 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (10) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

16,1945

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

127 599 039 596

5.

Su plėtra susijusios išlaidos (11)

 

27 076 886 462

6.

Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos suma = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (12)

 

854 326 562

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (13)

 

–15 094 049

11.

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (9) – (10)

 

5 023 528 676


6 LENTELĖ

Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos finansavimo apskaičiavimas (–5 023 528 676  EUR) (1 5 skyrius)

Valstybė narė

BNP bazės procentinė dalis

Dalys be Jungtinės Karalystės

Dalys be Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės

Trys ketvirtadaliai Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Švedijos dalies 2 stulpelyje

4 stulpelis, paskirstytas pagal 3 stulpelį

Finansavimo skalė

Korekcijai pritaikyta finansavimo skalė

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulgarija

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Čekija

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Danija

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Vokietija

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estija

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Airija

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Graikija

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Ispanija

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Prancūzija

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Kroatija

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Italija

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Kipras

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Latvija

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Lietuva

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Liuksemburgas

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Vengrija

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Мalta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Nyderlandai

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Austrija

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Lenkija

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugalija

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Rumunija

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovėnija

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovakija

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Suomija

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Švedija

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Jungtinė Karalystė

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Iš viso

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Apskaičiuota 15 ženklų po kablelio tikslumu.

7 LENTELĖ

Bendrojo biudžeto finansavimo suvestinė (14) pagal nuosavų išteklių rūšį ir valstybę narę

Valstybė narė

Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI)

 

PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, įskaitant koregavimą

Iš viso nuosavų išteklių (15)

Grynieji cukraus sektoriaus mokesčiai (80 %)

Grynieji muito mokesčiai (80 %)

Visi grynieji nuosavi ištekliai (80 %)

Surinkimo išlaidos (20 % bendrų TNI) p. m.

PVM grindžiami nuosavi ištekliai

BNP grindžiami nuosavi ištekliai

Danijai, Nyderlandams ir Švedijai taikomas sumažinimas

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija

Iš viso nacionalinių įmokų

Visų nacionalinių įmokų dalis (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

p. m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bulgarija

p. m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Čekija

p. m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Danija

p. m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Vokietija

p. m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Estija

p. m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Airija

p. m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Graikija

p. m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Ispanija

p. m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Prancūzija

p. m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Kroatija

p. m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Italija

p. m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Kipras

p. m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Latvija

p. m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Lietuva

p. m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Liuksemburgas

p. m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Vengrija

p. m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Мalta

p. m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Nyderlandai

p. m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Austrija

p. m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Lenkija

p. m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugalija

p. m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Rumunija

p. m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Slovėnija

p. m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Slovakija

p. m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Suomija

p. m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Švedija

p. m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Jungtinė Karalystė

p. m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Iš viso

p. m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2019

Nauja suma

1

NUOSAVI IŠTEKLIAI

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

PAJAMOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

PAJAMOS IŠ INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

25 050 050

 

25 050 050

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

130 000 000

 

130 000 000

7

DELSPINIGIAI IR BAUDOS

115 000 000

 

115 000 000

8

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

2 823 744

 

2 823 744

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

15 001 000

 

15 001 000

 

BENDRA SUMA

148 198 939 744

 

148 198 939 744

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOSAVI IŠTEKLIAI

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2019

Nauja suma

 

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Gamybos mokesčiai, susiję su 2005–2006 ir ankstesniais prekybos metais

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cukraus saugojimo mokesčiai

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Mokesčiai už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą ir už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Gamybos mokestis

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Vienkartinis mokestis už papildomą cukraus kvotą ir papildomą izogliukozės kvotą

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Pertekliaus mokestis

p.m.

 

p.m.

 

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies a punkte

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Nuosavi ištekliai iš pridėtinės vertės mokesčio pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies b punktą

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

1 3 SKYRIUS - IŠ VISO

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

1 4 SKYRIUS

1 4 0

1 4 0 straipsnis – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies c punktą

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

1 4 SKYRIUS - IŠ VISO

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Jungtinei Karalystei suteikiama biudžeto disbalanso korekcija, remiantis Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas, 4 ir 5 straipsniais

0 ,—

 

0 ,—

 

1 5 SKYRIUS - IŠ VISO

0 ,—

 

0 ,—

 

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Bendras tam tikrų valstybių narių metinės BNP pagrįstos įmokos sumažinimas pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį

0 ,—

 

0 ,—

 

1 6 SKYRIUS - IŠ VISO

0 ,—

 

0 ,—

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

1 1 SKYRIUS —

RINKLIAVOS IR KITI MOKESČIAI, NUMATYTI PAGAL BENDRO CUKRAUS RINKŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAS (SPRENDIMO 2014/335/E, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

1 2 SKYRIUS —

MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2014/335/ES, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE

1 3 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PAGAL SPRENDIMO 2014/335/ES, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ

1 4 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2014/335/ES, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 5 SKYRIUS —

BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJA

1 6 SKYRIUS —

BENDRAS TAM TIKRŲ VALSTYBIŲ NARIŲ METINĖS BNP PAGRĮSTOS ĮMOKOS SUMAŽINIMAS

1 4 SKYRIUS —   NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2014/335/ES, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 4 0
1 4 0 straipsnis – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2014/335/ES, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies c punktą

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2019

Nauja suma

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Paaiškinimai

BNP pagrįsti ištekliai yra papildomas pajamų, reikalingų išlaidoms, viršijančioms bet kuriais konkrečiais metais gautus tradicinius nuosavus išteklius, PVM pagrįstus mokėjimus ir kitas pajamas, padengti, šaltinis. BNP pagrįsti ištekliai netiesiogiai padeda užtikrinti, kad Sąjungos bendrasis biudžetas visada būtų ex ante subalansuotas.

BNP pareikalavimo tarifas priklauso nuo papildomų pajamų, reikalingų biudžete numatytoms išlaidoms, kurios nedengiamos iš kitų išteklių (PVM pagrįstų mokėjimų, tradicinių nuosavų išteklių ir kitų pajamų), padengti. Todėl pareikalavimo tarifas taikomas kiekvienos valstybės narės BNP.

Šiais finansiniais metais valstybių narių bendrosioms nacionalinėms pajamoms taikytinas 0,6402 % tarifas.

Teisinis pagrindas

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014 6 7, p. 105), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies c punktas.

Valstybė narė

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2019

Nauja suma

Belgija

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bulgarija

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Čekija

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Danija

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Vokietija

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Estija

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Airija

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Graikija

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Ispanija

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Prancūzija

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Kroatija

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Italija

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Kipras

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Latvija

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Lietuva

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Liuksemburgas

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Vengrija

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Nyderlandai

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Austrija

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Lenkija

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugalija

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Rumunija

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Slovėnija

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Slovakija

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Suomija

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Švedija

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Jungtinė Karalystė

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

1 4 0 straipsnis. Iš viso

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2019

Nauja suma

 

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Perteklius iš praėjusių finansinių metų

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Nuosavų išteklių perteklius, susidaręs dėl grąžinto Išorės veiksmų garantinio fondo pertekliaus

p.m.

 

p.m.

 

3 0 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 10b straipsnio taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 1 0 3

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 10b straipsnio taikymas 1995 ir vėlesniems metams

p.m.

 

p.m.

 

3 1 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

3 1 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 10b straipsnio taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 2 0 3

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 10b straipsnio taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

p.m.

 

p.m.

 

3 2 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

3 2 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Praėjusių finansinių metų PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių patikslinimų kompensavimas

p.m.

 

p.m.

 

3 3 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Patikslinimas, susijęs su tam tikrų valstybių narių nedalyvavimu tam tikrose laisvės, saugumo ir teisingumo politikos srityse

p.m.

 

p.m.

 

3 4 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 5 0 4

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

p.m.

 

p.m.

 

3 5 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

3 5 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 6 0 4

Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei taikomos biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

p.m.

 

p.m.

 

3 6 0 straipsnis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

3 6 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Patikslinimas, susijęs su nuosavų išteklių sprendimų įgyvendinimu

p.m.

 

p.m.

 

3 7 SKYRIUS - IŠ VISO

p.m.

 

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 SKYRIUS —

PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

3 1 SKYRIUS —

LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (ES, EURATOMAS) NR. 609/2014 10B STRAIPSNĮ.

3 2 SKYRIUS —

ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ IR (ARBA) BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (ES, EURATOMAS) NR. 609/2014 10B STRAIPSNĮ

3 3 SKYRIUS —

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PVM IR BNP PAGRĮSTŲ NUOSAVŲ IŠTEKLIŲ PATIKSLINIMŲ KOMPENSAVIMAS

3 4 SKYRIUS —

PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU TAM TIKRŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NEDALYVAVIMU TAM TIKROSE LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖS POLITIKOS SRITYSE

3 5 SKYRIUS —

GALUTINĖ SUMA, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI TAIKOMOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 6 SKYRIUS —

TARPINĖS SUMOS, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI TAIKOMOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 7 SKYRIUS —

PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU NUOSAVŲ IŠTEKLIŲ SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMU

3 0 SKYRIUS —   PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

3 0 0
Perteklius iš praėjusių finansinių metų

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2019

Nauja suma

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį kiekvienų finansinių metų likutis, tiek perteklius, tiek deficitas, yra įrašomas kaip pajamos ar išlaidos į vėlesnių finansinių metų biudžetą.

Apskaičiuota tokių pajamų arba išlaidų suma įrašoma į biudžetą biudžetinės procedūros metu ir, jei reikia, taisomajame rašte, kuris pateikiamas pagal Finansinio reglamento 39 straipsnį. Jie yra sudaromi pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 608/2014 1 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus.

Po kiekvienų finansinių metų sąskaitų uždarymo visi sąmatų neatitikimai įrašomi į kitų finansinių metų biudžetą naudojant taisomąjį biudžetą, kurį Komisija turi pateikti per 15 dienų nuo negalutinių ataskaitų pateikimo.

Deficitas įrašomas į III skirsnio „Komisija“ išlaidų suvestinės 27 02 01 straipsnį.

Teisinis pagrindas

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės OL L 168, 2014 6 7, p. 29).

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (OL L 168, 2014 6 7, p. 39).

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014 6 7, p. 105), ypač jo 7 straipsnis.

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1), ypač jo 18 straipsnis.


(1)  Šioje skiltyje pateikti duomenys atitinka 2019 m. biudžeto (OL L 67, 2019 3 7, p. 1) ir Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 duomenis.

(2)  Šioje skiltyje pateikti duomenys atitinka 2018 m. biudžeto (OL L 57, 2018 2 28, p. 1) ir taisomųjų biudžetų Nr. 1–6/2018 duomenis.

(3)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodyta: „Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos“.

(4)  Šioje skiltyje pateikti duomenys atitinka 2019 m. biudžeto (OL L 67, 2019 3 7, p. 1) ir Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 duomenis.

(5)  Šioje skiltyje pateikti duomenys atitinka 2018 m. biudžeto (OL L 57, 2018 2 28, p. 1) ir taisomųjų biudžetų Nr. 1–6/2018 duomenis.

(6)  2019 m. biudžeto nuosavi ištekliai nustatyti remiantis 2018 m. gegužės 18 d. Nuosavų išteklių patariamojo komiteto 172-ajame posėdyje priimtomis biudžeto prognozėmis.

(7)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodyta: „Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos“.

(8)  Naudojama bazė neviršija 50 % BNP.

(9)  Tarifo apskaičiavimas: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Suapvalintos procentinės dalys.

(11)  Su plėtra susijusi išlaidų suma atitinka 13 valstybių narių (kurios įstojo į Sąjungą po 2004 m. balandžio 30 d.) bendrą paskirstytų išlaidų sumą, išskyrus tiesiogines žemės ūkio išmokas ir su rinka susijusias išlaidas, taip pat dalį kaimo plėtros išlaidų iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus.

(12)  JK pranašumas atitinka perėjimo prie apriboto PVM ir bendruoju nacionaliniu produktu / bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių įvedimo poveikį Jungtinei Karalystei.

(13)  Ši nauda atitinka Jungtinės Karalystės pajamas, atsirandančias dėl padidėjusios – nuo 10 % iki 20 % nuo 2014 m. sausio 1 d. – tradicinių nuosavų išteklių procentinės dalies, kurią valstybės narės pasilieka tradicinių nuosavų išteklių (TNI) surinkimo išlaidoms padengti.

(14)  p. m. (nuosavi ištekliai + kitos pajamos = pajamos, iš viso = išlaidos, iš viso); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Iš viso nuosavų išteklių, kaip BNP procentinės dalies: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; viršutinė nuosavų išteklių riba, kaip BNP procentinė dalis: 1,20 %.


5.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/21


Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2

GALUTINIS PRIĖMIMAS (ES, Euratomas) 2019/1809

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnio 4 dalies a punktą ir 9 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (1),

atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (2),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (3),

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (4),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, kuris buvo galutinai priimtas 2018 m. gruodžio 12 d. (5),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 m. gegužės 15 d.,

atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 3 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. rugsėjo 18 d. Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

PASKELBIA, KAD:

Articolo unico

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnyje nustatyta procedūra baigta ir Europos Sąjungos 2019 finansinių metų taisomasis biudžetas Nr. 2 galutinai priimtas.

Priimta Strasbūre, 2019 m. rugsėjo 18 d.

Pirmininkas

D. M.SASSOLI


(1)  OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

(2)  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)  OL L 67, 2019 3 7.


2 FINANSINIŲ METŲ TAISOMASIS BIUDŽETAS Nr. 2019

TURINYS

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

III skirsnis. Komisija

— Išlaidos 24

— 08 antraštinė dalis:

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 27

— 15 antraštinė dalis:

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA 37

SECTION III

COMMISSION

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

VIDAUS RINKA, PRAMONĖ, VERSLUMAS IR MVĮ

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

KONKURENCIJA

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Rezervai (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILUMAS IR TRANSPORTAS

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

APLINKA

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

RYŠIŲ TINKLAI, TURINYS IR TECHNOLOGIJOS

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

TIESIOGINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

JŪRŲ REIKALAI IR ŽUVININKYSTĖ

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Rezervai (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

FINANSINIS STABILUMAS, FINANSINĖS PASLAUGOS IR KAPITALO RINKŲ SĄJUNGA

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNIKACIJA

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

SVEIKATA IR MAISTO SAUGA

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRACIJA IR VIDAUS REIKALAI

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Rezervai (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

UŽSIENIO POLITIKOS PRIEMONĖS

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

PREKYBA

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR VYSTYMASIS

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

KAIMYNYSTĖS POLITIKA IR PLĖTROS DERYBOS

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMANITARINĖ PAGALBA IR CIVILINĖ SAUGA

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Rezervai (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

KOVA SU SUKČIAVIMU

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOMISIJOS POLITIKOS KOORDINAVIMAS IR TEISINĖS KONSULTACIJOS

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

KOMISIJOS VYKDOMAS ADMINISTRAVIMAS

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Rezervai (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

BIUDŽETAS

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

AUDITAS

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

PENSIJOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

KALBOS TARNYBOS

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGETIKA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

TEISINGUMAS IR VARTOTOJŲ REIKALAI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Rezervai (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

KLIMATO POLITIKA

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

REZERVAI

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Iš viso

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Iš jų rezervai (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

08 ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

0 801

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

„HORIZONTAS 2020“ — MOKSLINIAI TYRIMAI

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

EURATOMO PROGRAMA — NETIESIOGINIAI VEIKSMAI

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

ANGLIŲ IR PLIENO MOKSLINIŲ TYRIMŲ FONDO MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMA

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

08 antraštinė dalis - Iš viso

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Paaiškinimai

Šios pastabos taikomos visoms šios antraštinės dalies biudžeto eilutėms.

Pagal šią antraštinę dalį vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla prisidės prie dviejų pagrindinių mokslinių tyrimų programų – Horizonto 2020 ir Euratomo programos. Taip pat bus finansuojamos Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos.

Ji bus vykdoma siekiant bendrųjų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 179 straipsnyje nustatytų tikslų, kad būtų padedama kurti žinių visuomenę, pagrįstą Europos mokslinių tyrimų erdve, t. y. skatinti visų lygių tarptautinį bendradarbiavimą Sąjungoje, kuo labiau didinti Europos mokslinių tyrimų dinamiškumą, kūrybingumą ir kompetenciją, stiprinti Europos mokslinių tyrimų ir technologijų srities žmogiškuosius išteklius kiekybine ir kokybine prasme bei visos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų gebėjimų lygį ir užtikrinti optimalų jų panaudojimą.

Programoje Horizontas 2020 lyčių lygybės aspektas sprendžiamas kaip kompleksinis klausimas siekiant ištaisyti moterų ir vyrų disbalansą bei integruoti lyčių aspektą į mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį. Ypatingas dėmesys bus skiriamas poreikiui aktyviau remti moterų dalyvavimą visais lygmenimis mokslinių tyrimų veikloje, įskaitant sprendimų priėmimo procesą.

Į šiuos straipsnius ir punktus taip pat įrašomos Europai svarbių Komisijos organizuotų aukšto lygio mokslinių ir technologinių susirinkimų, konferencijų, pratybų ir seminarų išlaidos, aukšto lygio mokslinių ir technologinių analizių ir vertinimų, atliktų Sąjungos vardu, kurių tikslas – išžvalgyti naujas tyrimų sritis, kuriose Sąjunga galėtų vykdyti savo veiklą, inter alia, Europos tyrimų erdvės kontekste, ir priemonių, kuriomis siekiama stebėti programas ir skleisti jų rezultatus, įskaitant priemones pagal ankstesnes bendrąsias programas, finansavimas.

Šiais asignavimais taip pat dengiamos administracinės išlaidos, įskaitant personalo išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar jam taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, informavimo, leidinių, administracinės ir techninės veiklos išlaidos, tam tikri kitų išlaidų, susijusių su vidaus infrastruktūra, punktai, susiję su priemonės tikslo, kurio neatskiriamą dalį jie sudaro, įgyvendinimu, įskaitant veiksmus ir iniciatyvas, reikalingus Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo strategijai parengti ir stebėti.

Pajamos iš Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos bendradarbiavimo susitarimo bus įrašytos į pajamų suvestinės 6 011 punktą ir gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį.

Visos pajamos iš išorės įstaigų įnašų į Sąjungos veiklą bus įrašytos į pajamų suvestinės 6 033 punktą ir gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį.

Papildomi asignavimai bus teikiami pagal 08 025 001, 08 035 001 ir 08 045 001 punktus.

Šios antraštinės dalies administraciniai asignavimai bus teikiami pagal 080 105 straipsnį.

0 802 SKYRIUS —   „HORIZONTAS 2020“ — MOKSLINIAI TYRIMAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

0 802

„HORIZONTAS 2020“ — MOKSLINIAI TYRIMAI

080 201

Pažangus mokslas

08 020 101

Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų tarybą

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Mokslinių tyrimų stiprinimas ateities ir besiformuojančių technologijų srityje

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, įskaitant e. infrastruktūrą, stiprinimas

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

080 201 straipsnis - Tarpinė suma

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Pirmavimas pramonės srityje

08 020 201

Pirmavimas nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, lazerių technologijos, biotechnologijos, pažangiosios gamybos ir apdirbimo srityse

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Galimybių gauti rizikos kapitalą siekiant investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinimas

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų didinimas

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

080 202 straipsnis - Tarpinė suma

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Visuomenės uždaviniai

08 020 301

Viso gyvenimo sveikatos gerinimas ir gerovės didinimas

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų pakankamo tiekimo užtikrinimas

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Integracinių, naujoviškų ir mąstančių Europos visuomenių kūrimo skatinimas

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

080 203 straipsnis - Tarpinė suma

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Pagal programą „Horizontas 2020“ vykdoma horizontalioji veikla

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Bendrosios įmonės

08 020 731

II naujoviškų vaistų iniciatyvos (II NVI) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

II naujoviškų vaistų iniciatyvos (II NVI) bendroji įmonė

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ — Rėmimo išlaidos

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendroji įmonė — Rėmimo išlaidos

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendroji įmonė

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

080 207 straipsnis - Tarpinė suma

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

MVĮ priemonė

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Asignavimai iš trečiųjų valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei) įmokų, skirtų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai

08 025 001

Asignavimai iš trečiųjų valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (2014–2020 m.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Asignavimai iš trečiųjų valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai (iki 2014 m.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

080 250 straipsnis - Tarpinė suma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Ankstesnės mokslinių tyrimų bendrosios programos užbaigimas — Septintoji bendroji programa – EB netiesioginė veikla (2007–2013 m.)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Mokslinių tyrimų bendrųjų programų užbaigimas — Netiesioginė veikla (iki 2007 m.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

08 027 701

Bandomasis projektas — Koordinuoti moksliniai tyrimai homeopatijos ir fitoterapijos naudojimo gyvulininkystėje klausimais

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Bandomais projektas — Dėl skurdo plintančių ir apleistų ligų moksliniai tyrimai ir šios srities technologinė plėtra siekiant užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą laikotarpiu po 2015 m.

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Bandomasis projektas – Motinų imunizavimas: žinių spragų užpildymas siekiant padidinti motinų imunizavimą mažų išteklių sąlygomis

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Parengiamieji veiksmai — Jaunesniosios ir vyresniosios kartos aktyvus politinis bendrų sprendimų priėmimas ir bendrais sprendimais pagrįstas dalyvavimas Europos politikoje

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Bandomasis projektas — Lyginamojo pobūdžio tyrimas siekiant apibrėžti „teisingą“ grąžą visuomenės sveikatos požiūriu ir padėti užtikrinti teisingą Sąjungos investicijų į medicininius mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą grąžą

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

080 277 straipsnis - Tarpinė suma

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

0 802 skyrius - Iš viso

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Paaiškinimai

Šios biudžeto pastabos taikomos visoms šio skyriaus biudžeto eilutėms.

Šis asignavimas bus naudojamas bendrajai mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“, kuri vykdoma 2014–2020 m. laikotarpiu ir aprėpia visą Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą, įskaitant Mokslinių tyrimų bendrąją programą, su inovacijomis susijusią Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos ir Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) veiklą. Programa bus svarbiausia priemonė įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ ir kitas pavyzdines iniciatyvas, visų pirma „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir „Globalizacijos eros pramonės politika“, be to, ši programa svarbi plėtojant Europos mokslinių tyrimų erdvę ir jai veikiant. Programa „Horizontas 2020“ visoje Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir inovacijomis grindžiamą ekonomiką, pritraukdama pakankamai papildomų lėšų moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms. Šis asignavimas taip pat bus skirtas ankstesnėms mokslinių tyrimų programoms (Septintosios bendrosios programos ir ankstesnėms bendrosioms programoms) užbaigti.

Šis asignavimas bus naudojamas pagal 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2003 (OL L 347, 2013 12 30, p. 81).

Prie šiame punkte įrašytų asignavimų turi būti pridėti ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Informacija: šios sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 630 straipsnį, ir sudaro asignuotąsias pajamas pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus. Jos naudojamos atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis, išlaidų suvestinės priedą „Europos ekonominė erdvė“.

Visos pajamos iš šalių kandidačių ir, jeigu taikoma, potencialių Vakarų Balkanų kandidačių įnašų už dalyvavimą Sąjungos programose, įrašytos pajamų suvestinės 6 031 punkte, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus.

08 02 01
Pažangus mokslas

Paaiškinimai

Šio programos „Horizontas 2020“ prioriteto tikslas – stiprinti ir plėsti Sąjungos mokslo bazės laimėjimus ir užtikrinti nenutrūkstamus pasaulinio lygio mokslinius tyrimus ilgalaikiam Sąjungos konkurencingumui pagrįsti. Bus remiamos geriausios idėjos, ugdomi talentai Sąjungoje, mokslo darbuotojams bus suteikta prieigos prie geriausios tyrimų infrastruktūros galimybė ir Sąjungoje sudarytos patraukliausios sąlygos geriausiems pasaulio mokslo darbuotojams. Mokslinių tyrimų veikla bus finansuojama atsižvelgiant į mokslo poreikius ir galimybes, iš anksto nenustatant teminių prioritetų. Mokslinių tyrimų darbotvarkė bus nustatyta glaudžiai bendradarbiaujant su mokslininkų bendruomene, o moksliniai tyrimai bus finansuojami pagal jų pažangumą.

08 020 102
Mokslinių tyrimų stiprinimas ateities ir besiformuojančių technologijų srityje

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Paaiškinimai

Ateities ir besiformuojančių technologijų (ABT) srities veiklos konkretūs tikslai turi remti fundamentalius mokslo ir technologijų tyrimus, per kuriuos, metant iššūkį dabartinėms prielaidoms ir rizikuojant žengti į nežinomas sritis, tiriamos naujos ateities technologijos. Be to, ABT veikla turi padėti vykdyti perspektyvius bandomuosius tyrimus tam tikrose srityse, galinčiose sudaryti kritinę tarpusavyje susijusių projektų, kurie kartu sudaro plačią, įvairialypę temų tyrimo bazę ir kuria Europos žinių fondą, masę. ABT veikla taip pat turi remti plataus užmojo ir masto mokslinius tyrimus, kuriais siekiama mokslo atradimų. Tokia veikla bus vykdoma derinant Europos ir nacionalines darbotvarkes.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965), ir visų pirma jo 3 straipsnio 1 dalies b punktas.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

08 02 03
Visuomenės uždaviniai

Paaiškinimai

Ši programos „Horizontas 2020“ prioritetinė veikla yra tiesioginis atsakas į politikos prioritetus ir visuomenės uždavinius, nustatytus strategijoje „Europa 2020“. Ši veikla bus įgyvendinama taikant į uždavinius orientuotą požiūrį, pagal kurį sutelkiami įvairių sričių, technologijų ir disciplinų ištekliai ir žinios. Veikla aprėps visą mokslinių tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, perorientuojant dėmesį į su inovacija susijusią veiklą, pvz., bandymus, demonstravimą, bandymo įrenginius, paramą viešiesiems pirkimams, kūrimą, į galutinį vartotoją orientuotas inovacijas, socialines inovacijas ir jų pateikimą rinkai. Ta veikla Sąjungos lygmeniu bus tiesiogiai remiama atitinkamos sektorinės politikos kompetencija ir ją vykdant bus vadovaujamasi požiūriu, pagal kurį būtų paisoma lyties aspekto, bei siekiama proporcingo atstovavimo vyrams ir moterims.

08 020 304
Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Paaiškinimai

Vykdant šią veiklą, daug dėmesio bus skiriama efektyviai išteklius naudojančiam transportui (pvz., naujos kartos elektra varomų ir kitų mažai ar visiškai aplinkos neteršiančių orlaivių, transporto priemonių ir laivų kūrimui ir naudojimui), taip pat geresniam judumui, mažesnėms grūstims ir didesnei saugai bei saugumui (pvz., remiant kompleksinį vežimą ir logistiką „nuo durų iki durų“). Taip pat bus siekiama didinti Europos transporto gamybos pramonės bei susijusių paslaugų konkurencingumą ir gerinti rezultatus, pavyzdžiui, kuriant kitos kartos novatoriškas transporto priemones ir ruošiant dirvą ateities transportui. Be to, bus remiama veikla, kurios tikslas – gerinti su transportu susijusių socialinių ir ekonominių tendencijų bei perspektyvų suvokimą ir teikti politikos formuotojams įrodymais pagrįstus duomenis bei analizes.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965), ir visų pirma jo 3 straipsnio 3 dalies d punktas.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

15 ANTRAŠTINĖ DALIS

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 501

ŠVIETIMO IR KULTŪROS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAMA „ERASMUS+“

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAMA „KŪRYBIŠKA EUROPA“

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

15 antraštinė dalis - Iš viso

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

1 502 SKYRIUS —   PROGRAMA „ERASMUS+“

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 502

PROGRAMA „ERASMUS+“

150 201

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje, jų svarbos darbo rinkos atžvilgiu ir jaunimo dalyvavimo demokratiniame Europos gyvenime skatinimas

15 020 101

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

150 201 straipsnis - Tarpinė suma

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Meistriškumo Europos integracijos studijų ir mokslinių tyrimų veikloje skatinimas visame pasaulyje įgyvendinant programos „Jean Monnet“ veiksmus

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Europos lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Mokymasis visą gyvenimą, įskaitant daugiakalbystę, užbaigimas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Jaunimo ir sporto srities veiksmų užbaigimas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

15 027 709

Parengiamieji veiksmai – Kaimynystės politikos e. platforma

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Bandomasis projektas — Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimas visoje Europoje

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Bandomasis projektas — Mokymosi rezultatų gerinimas remiant naujus mokytojus jiems organizuojant mokymus, konsultavimą ir kuravimą internetu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Parengiamieji veiksmai — Aukštojo mokslo verslininkystės programų vertinimas

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Bandomasis projektas – Altiero Spinelli premija už sklaidą

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Bandomasis projektas — Sportas kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties priemonė

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Bandomasis projektas — Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Parengiamieji veiksmai — „DiscoverEU“: nemokamas kelionės bilietas europiečiams, kuriems sukanka 18 metų

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Parengiamieji veiksmai — Mainai ir judumas sporto srityje

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Parengiamieji veiksmai — SPORTUE — Europos vertybių propagavimas vykdant savivaldybių lygmens sporto iniciatyvas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Parengiamieji veiksmai — Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Bandomasis projektas — Pirmas žingsnis siekiant sukurti Europos judumo sistemą rinkos formuotojams

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Parengiamieji veiksmai – Altiero Spinelli premija už sklaidą

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Bandomasis projektas – Jano Amoso apdovanojimas geriausiam Sąjungos mokytojui, mokančiam apie ES

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Parengiamieji veiksmai – Moksleivių mokymosi užsienyje laikotarpių pripažinimas

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Parengiamieji veiksmai — Sportas kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties priemonė

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

150 277 straipsnis - Tarpinė suma

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

1 502 skyrius - Iš viso

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje, jų svarbos darbo rinkos atžvilgiu ir jaunimo dalyvavimo demokratiniame Europos gyvenime skatinimas

15 020 101
Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Paaiškinimai

Vadovaujantis bendraisiais programos „Erasmus+“ tikslais, visų pirma Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslais, bei siekiant paremti tvarią trečiųjų šalių plėtrą aukštojo mokslo srityje, šis asignavimas skirtas siekti šių konkrečių tikslų švietimo ir mokymo srityje:

tobulini bendrąsias kompetencijas ir įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad jie būtų tiesiogiai susiję su darbo rinka ir padėtų kuriant įtraukią visuomenę, visų pirma dėl didesnių judumo mokymosi tikslais galimybių ir glaudesnio švietimo ir mokymosi sektoriaus bendradarbiavimo su darbo sektoriumi,

skatinti kokybės gerinimą, inovacijas, meistriškumą ir internacionalizavimą švietimo ir mokymo įstaigų lygiu, visų pirma plėtojant tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą,

skatinti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės atsiradimą ir informuotumo apie ją didinimą, siekiant papildyti politikos reformas nacionaliniu lygmeniu ir remti švietimo ir mokymo sistemų modernizavimą visų pirma glaudžiau bendradarbiaujant politikos srityje ir geriau naudojantis Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonėmis bei gerosios praktikos sklaida,

didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir trečiųjų šalių profesinio rengimo ir mokymo bei aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimas, didinant Europos aukštojo mokslo institucijų patrauklumą ir remiant Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi tikslus, pasitelkus judumo ir bendradarbiavimo tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų skatinimą ir tikslingą trečiųjų šalių pajėgumų didinimą,

gerinti kalbų mokymą bei mokymąsi ir skatinti didelę Sąjungos kalbų įvairovę ir įvairių kultūrų supratimą, įskaitant mažumų kalbas ir kalbas, kurioms gresia pavojus išnykti,

remti nemokamą kokybišką valstybinį švietimą tokiu būdu, kad būtų užtikrinama, jog nė vienam mokiniui nebūtų atsisakoma suteikti bet kokio lygmens lavinimo ir jis nebūtų verčiamas laikinai jo nutraukti ekonominiais pagrindais, ypač didelį dėmesį skiriant pirmiesiems mokyklinio lavinimo metams, siekiant užkirsti kelią mokyklos nebaigimui ir užtikrinti, jog vaikai iš nepalankiausioje padėtyje esančių visuomenės sluoksnių galėtų visiškai integruotis.

Prie šiame punkte įrašytų asignavimų turi būti pridėti ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Šios sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į pajamų suvestinės 630 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus sudaro asignuotąsias pajamas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Visos pajamų suvestinės 6 031 punkte įrašytos pajamos iš valstybių kandidačių įnašų ir, jei taikytina, potencialių Vakarų Balkanų kandidačių įnašų už dalyvavimą Sąjungos programose gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus taikant tokį patį nustatytą leistinos administracinio valdymo išlaidų sumos ir visų programai skirtų asignavimų santykį.

Visos pajamų suvestinės 6 033 punkte įrašytos pajamos iš Europos kaimynystės politikos šalių įnašų pagal su tomis šalimis sutartas procedūras remiantis bendraisiais susitarimais, kuriuose numatomas jų dalyvavimas Sąjungos programose, gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus taikant tokį patį nustatytą leistinos administracinio valdymo išlaidų sumos ir visų programai skirtų asignavimų santykį.

Visos pajamų suvestinės 6 033 punkte įrašytos pajamos iš Šveicarijos Konfederacijos įnašo už dalyvavimą Sąjungos programose gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b, e ir f punktus.

Bet koks finansinių priemonių lėšų grąžinimas Komisijai pagal Finansinio reglamento 209 straipsnio 3 dalį, įskaitant kapitalo grąžinimą, suteiktas garantijas ir pagrindinės paskolų sumos grąžinimą, įrašytas į pajamų suvestinės 6 411 punktą, gali būti panaudotas papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies f punktą.

Šie asignavimai taip pat turėtų būti naudojami pagal programą „Erasmus+“ vykdomoms iniciatyvoms, kuriomis toliau skatinama pabėgėlių integracija, įgyvendinti, kad būtų prisidėta prie tinkamos Sąjungos lygmens strategijos.

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).