ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 235

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. rugsėjo 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. rugsėjo 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1398, kuriuo skiriami Regionų komiteto trys Italijos Respublikos pasiūlyti nariai

1

 

*

2019 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1399, kuriuo dėl Italijos sričių, kurioms taikomos apsaugos nuo bitinių žvilgvabalių priemonės, sąrašo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/909/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 6418)  ( 1 )

3

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2019 m. kovo 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 84/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2019/1400]

5

 

*

2019 m. liepos 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 188/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2019/1401]

7

 

*

2019 m. liepos 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 190/2019, kuriuo iš dalies keičiami EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) ir XIX priedas (Vartotojų apsauga) [2019/1402]

9

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1090, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos dimetoato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 173, 2019 6 27 )

11

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

12.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1398

2019 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo skiriami Regionų komiteto trys Italijos Respublikos pasiūlyti nariai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) ir (ES) 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.; 2018 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimu (ES) 2018/1510 (4) Micaela FANELLI buvo vėl paskirta nare atsižvelgiant į jos naujus įgaliojimus;

(2)

pasibaigus Micaela FANELLI ir Catiuscia MARINI kadencijai tapo laisvos dvi Regionų komiteto narių vietos;

(3)

pasibaigus Regionų komiteto nario įgaliojimams tapo laisva Regionų komiteto nario vieta, ir atitinkamai buvo pasiūlyta Matteo Luigi BIANCHI (Sindaco del Comune di Morazzone (VA)) kandidatūra,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. Regionų komiteto nariais skiriami:

Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,

Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,

Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (įgaliojimų pakeitimas).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TUPPURAINEN


(1)  2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).

(2)  2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).

(3)  2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/994, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 159, 2015 6 25, p. 70).

(4)  2018 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1510, kuriuo skiriami Regionų komiteto du Italijos Respublikos pasiūlyti nariai (OL L 255, 2018 10 11, p. 15).


12.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1399

2019 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo dėl Italijos sričių, kurioms taikomos apsaugos nuo bitinių žvilgvabalių priemonės, sąrašo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/909/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 6418)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/909/ES (3) buvo nustatytos tam tikros apsaugos priemonės, kurių Italija turi imtis dėl bitinio žvilgvabalio (Aethina tumida) paplitimo atvejų tam tikrose Italijos srityse, pirmiausia – Kalabrijos ir Sicilijos regionuose. Atsižvelgiant į epidemiologinę raidą per pastaruosius metus ir įsigaliojus Komisijos įgyvendinimo sprendimui (ES) 2017/370 (4), šios priemonės šiuo metu taikomos tik Kalabrijos regione;

(2)

2019 m. birželio 21 d. Italija pranešė Komisijai apie naują bitinio žvilgvabalio paplitimo atvejį Sicilijoje. Taigi Įgyvendinimo sprendimo 2014/909/ES priede pateiktas sričių, kurioms taikomos apsaugos priemonės, sąrašas turėtų būti išplėstas vėl įtraukiant Sicilijos regioną;

(3)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/909/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/909/ES priede pateikta lentelė pakeičiama taip:

„Valstybė narė

Sritys, kurioms taikomos apsaugos priemonės

Italija

Kalabrijos regionas: visas regionas

Sicilijos regionas: visas regionas“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/909/ES dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su patvirtintais bitinio žvilgvabalio paplitimo atvejais Italijoje (OL L 359, 2014 12 16, p. 161).

(4)  2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/370, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/909/ES, kad būtų pratęstas tam tikrų apsaugos nuo bitinių žvilgvabalių priemonių taikymo Italijoje laikotarpis ir iš dalies pakeistas Italijos sričių, kurioms taikomos apsaugos nuo bitinių žvilgvabalių priemonės, sąrašas (OL L 56, 2017 3 3, p. 213);


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

12.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/5


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 84/2019

2019 m. kovo 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2019/1400]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 2017 m. birželio 14 d. dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (1);

(2)

Reglamentu (ES) 2017/1129 panaikinama į EEE susitarimą įtraukta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB (2), todėl ji turi būti iš EEE susitarimo išbraukta nuo 2019 m. liepos 21 d.;

(3)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

29b punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB) išbraukiamas nuo 2019 m. liepos 21 d.

2.

Po 29bc punkto (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301) įterpiama:

„29bd.

32017 R 1129: 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

nepaisant šio Susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame Susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-ės) narė (-ės)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

b)

nuorodos į kitus aktus reglamente yra laikomos susijusiomis su turiniu ir forma, jeigu tie aktai yra įtraukti į Susitarimą;

c)

9 straipsnio 3 dalyje po datos „2019 m. liepos 21 d.“ įterpiami žodžiai „arba 2019 m. kovo 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 84/2019 įsigaliojimo dieną, iš šių datų pasirenkama vėlesnė“;

d)

22 straipsnio 11 dalyje žodžiai „Sąjungos teisės“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimo“;

e)

33 straipsnio 5 dalies antrame sakinyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

f)

34 straipsnio 1 dalyje dėl ELPA valstybių po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucija“;

g)

35 straipsnio 2 dalyje žodis „Sąjungos“ pakeičiamas žodžiais „EEE susitarimo“;

h)

37 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

i)

38 straipsnio 2 dalies d punkte žodžiai „atitinkamą Sąjungos teisę“ pakeičiami žodžiais „atitinkamas EEE susitarimo nuostatas“;

j)

46 straipsnio 3 dalyje po datos „2019 m. liepos 21 d.“ įterpiami žodžiai „arba 2019 m. kovo 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 84/2019 įsigaliojimo d., iš šių datų pasirenkama vėlesnė“;

k)

49 straipsnio 2 dalyje po datos „2019 m. liepos 21 d.“ įterpiami žodžiai „arba 2019 m. kovo 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 84/2019 įsigaliojimo dienos, iš šių datų pasirenkama vėlesnė“ ir 49 straipsnio 3 dalyje po datos „2019 m. liepos 21 d.“ įterpiami žodžiai „arba 2019 m. kovo 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 84/2019 įsigaliojimo dieną, iš šių datų pasirenkama vėlesnė“;

l)

49 straipsnio 2 dalyje datos „2018 m. liepos 21 d.“ ir „2017 m. liepos 20 d.“ pakeičiamos žodžiais „2019 m. kovo 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 84/2019 įsigaliojimo dienos“.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2017/1129 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. kovo 30 d. arba kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1), iš šių datų pasirenkama vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 29 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Claude MAERTEN


(1)  OL L 168, 2017 6 30, p. 12.

(2)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(*1)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


12.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/7


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 188/2019

2019 m. liepos 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2019/1401]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/979, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301 (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas(ES) 2019/980, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (2);

(3)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/979 panaikinami į EEE susitarimą įtraukti Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 382/2014 (3) ir (ES) 2016/301 (4), todėl jie turi būti iš EEE susitarimo nuo 2019 m. liepos 21 d. išbraukti;

(4)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/980 panaikinamas į EEE susitarimą įtrauktas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (5), todėl jis turi būti iš EEE susitarimo nuo 2019 m. liepos 21 d. išbrauktas;

(5)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   EEE susitarimo IX priede po 29bd punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129) įterpiami šie punktai:

„29bda.

32019 R 0979: 2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/979, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301 (OL L 166, 2019 6 21, p. 1).

29bdb.

32019 R 0980: 2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/980, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (OL L 166, 2019 6 21, p. 26).“

2.   EEE susitarimo IX priedo 29ba punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004), 29bb punkto (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014) ir 29bc punkto (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301) tekstai nuo 2019 m. liepos 21 d. išbraukiami.

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini deleguotųjų reglamentų (ES) 2019/979 ir (ES) 2019/980 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. liepos 11 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 10 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gunnar PÁLSSON


(1)  OL L 166, 2019 6 21, p. 1.

(2)  OL L 166, 2019 6 21, p. 26.

(3)  OL L 111, 2014 4 15, p. 36.

(4)  OL L 58, 2016 3 4, p. 13.

(5)  OL L 149, 2004 4 30, p. 1.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


12.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/9


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 190/2019

2019 m. liepos 10 d.

kuriuo iš dalies keičiami EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) ir XIX priedas (Vartotojų apsauga) [2019/1402]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (1);

(2)

todėl EEE susitarimo IX ir XIX priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priedas iš dalies keičiamas taip:

po 31k punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751) įterpiamas šis punktas:

„31l.

32016 R 1011: 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos taip:

(a)

nepaisant šio Susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame Susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-ės) narė (-ės)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

(b)

46 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje, 46 straipsnio 10 dalies trečioje pastraipoje ir 46 straipsnio 11 dalies pirmoje pastraipoje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

(c)

46 straipsnio 10 dalyje žodžiai „Sąjungos teisės aktų“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimo nuostatų“;

(d)

47 straipsnio 1 dalyje dėl ELPA valstybių po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucija“;

(e)

48 straipsnio 3 dalyje žodžiai „Sąjungos“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarime“.“

2 straipsnis

EEE susitarimo XIX priedo 7h punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB) papildomas šia įtrauka:

„—

32016 R 1011: 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).“

3 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2016/1011 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. liepos 11 d. arba kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1), iš šių datų pasirenkama vėlesnė.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 10 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gunnar PÁLSSON


(1)  OL L 171, 2016 6 29, p. 1.

(*1)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


Klaidų ištaisymas

12.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/11


2019 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1090, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos dimetoato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 173, 2019 m. birželio 27 d. )

15 konstatuojamoji dalis:

yra:

„2019 m. spalio 17 d.“,

turi būti:

„2019 m. rugsėjo 30 d.“;

yra:

„2020 m. liepos 17 d.“,

turi būti:

„2020 m. birželio 30 d.“

3 straipsnis:

yra:

„2020 m. sausio 17 d.“,

turi būti:

„2019 m. gruodžio 31 d.“

4 straipsnis:

yra:

„2019 m. spalio 17 d.“,

turi būti:

„2019 m. rugsėjo 30 d.“;

yra:

„2020 m. liepos 17 d.“,

turi būti:

„2020 m. birželio 30 d.“