ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 234

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. rugsėjo 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1394, kuriuo dėl tam tikrų prekių išleidimo į laisvą apyvartą ir išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos priežiūros taisyklių iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447

1

 

*

2019 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1395, kuriuo dėl Bosnijai ir Hercegovinai bei Izraeliui skirtų įrašų ir Šiaurės Makedonijos Respublikos pavadinimo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ir kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys ( 1 )

14

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1396, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 medicinos priemonių srities ekspertų komisijų skyrimo nuostatų taikymo taisyklės ( 1 )

23

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. gegužės 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, klaidų ištaisymas ( OL L 132, 2019 5 20 )

31

 

*

2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2019/806, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, klaidų ištaisymas ( OL L 132, 2019 5 20 )

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

11.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1394

2019 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo dėl tam tikrų prekių išleidimo į laisvą apyvartą ir išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos priežiūros taisyklių iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), visų pirma į jo 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268 straipsnius,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (ES) Nr. 904/2010 (2) reikalaujama, kad valstybės narės rinktų tam tikrą informaciją apie importuojamas prekes, kurios neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB (3) 143 straipsnio 1 dalies ca punktą (t. y. specialią nuotolinės prekybos schemą) arba 143 straipsnio 1 dalies d punktą ir 2 dalį, ir šia informacija keistųsi. Be to, pagal Kodekso 47 straipsnio 2 dalį muitinė ir kitos kompetentingos valdžios institucijos tarpusavyje ir su Komisija gali keistis gautais duomenimis apie prekių įvežimą, išvežimą, vežimą tranzitu, gabenimą, saugojimą ir galutinį vartojimą, jei tai būtina siekiant mažinti riziką ir kovoti su sukčiavimu;

(2)

elektroninė sistema „Surveillance“, kurią Komisija įdiegė siekdama vykdyti Kodekso 56 straipsnio 5 dalyje nustatytą priežiūros pareigą, yra tinkamiausia priemonė, naudotina keitimuisi ta su PVM susijusia informacija. Siekiant patikslinti, kas ir kokiu mastu gali naudotis prieiga prie sistemoje „Surveillance“ saugomų duomenų, būtina iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 55 straipsnį. Pirma, Komisija turėtų turėti galimybę sistemos „Surveillance“ duomenis atskleisti apibendrinta forma. Antra, įgalioti naudotojai iš valstybių narių muitinių paprastai turėtų turėti prieigą tik prie tos valstybės narės pateiktų neapibendrintų duomenų ir prie Sąjungos lygmens apibendrintų duomenų. Trečia, nukrypstant nuo bendros taisyklės, 55 straipsnyje turėtų būti numatyta galimybė konkrečiais Sąjungos aktais, kaip antai Reglamentu (ES) Nr. 904/2010, nustatyti, kad Komisija konkrečiu būdu suteikia tam tikroms valstybių narių institucijoms prieigą prie neapibendrintų duomenų;

(3)

siekiant sudaryti galimybę rinkti informaciją, kurią rinkti ir kuria keistis valstybės narės privalo pagal Reglamentą (ES) Nr. 904/2010, taip pat reikėtų iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2447 ir padidinti duomenų elementų, kuriuos renka elektroninė sistema, skaičių. Visų pirma, į to reglamento 21-01 ir 21-02 priedus būtina įtraukti tuos duomenų elementus, kurių eilės numeriai to reglamento B priede yra 3/40 ir 4/4 ir kurie yra atitinkamai susiję su papildomų fiskalinių nuorodų identifikaciniais numeriais ir mokesčio baze;

(4)

iš dalies pakeitus Kodekso 278 straipsnį ir pratęsus priemonių, kurios nėra Kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, naudojimo pereinamuoju laikotarpiu terminą (4), reikėtų iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 nuostatą, kuria nustatomas duomenų, kurių gali prireikti atliekant priežiūrą, pereinamojo laikotarpio sąrašas (21-02 priedas). Šioje nuostatoje turėtų būti patikslinta, kad į laisvą apyvartą išleidžiamų prekių duomenų pereinamojo laikotarpio sąrašu priežiūros tikslais galima naudotis iki pradės veikti nacionalinės importo sistemos, t. y., remiantis Kodekso 278 straipsnio 2 dalimi, ne ilgiau kaip iki 2022 m. pabaigos. O eksportuojamų prekių duomenų pereinamojo laikotarpio sąrašu priežiūros tikslais galima naudotis iki pradės veikti nacionalinės eksporto sistemos, t. y., remiantis Kodekso 278 straipsnio 3 dalimi, ne ilgiau kaip iki 2025 m. pabaigos;

(5)

iki bus atliktas Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 (5) priede nurodytas importo kontrolės sistemos patobulinimas, prekių, kurių atveju atleidžiama nuo pareigos pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją, rizikos analizė privalo būti atlikta prekes pateikus muitinei, remiantis laikinojo saugojimo deklaracija arba muitinės deklaracija, arba, jei muitinės deklaracija pateikiama kuriuo nors kitu veiksmu, prekių pateikimo metu turima informacija. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 187 straipsnį reikėtų iš dalies pakeisti įtraukiant tinkamas nuorodas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446 (6), kad tas straipsnis būtų taikomas ir pašto siuntoms bei siuntoms, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR;

(6)

ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti suteikta galimybė patvirtinti, kad jūrų žvejybos produktais ir prekėmis, perkrautomis Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančioje šalyje arba teritorijoje ir vežtomis per ją, nebuvo manipuliuojama, pateikiant ne tik atspausdintą žvejybos žurnalo išrašą, bet ir kitus blankus arba dokumentus. Tačiau, kad jūrų žvejybos produktus ir prekes būtų galima susieti su atitinkamu žvejybos žurnalu tais atvejais, kai patvirtinimas, kad tais produktais ir prekėmis nebuvo manipuliuojama, pateikiamas ne atspausdintame žvejybos žurnalo išraše, o kitame blanke ar dokumente, ekonominės veiklos vykdytojai turėtų tame kitame blanke ar dokumente pateikti nuorodą į atitinkamą žvejybos žurnalą. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 214 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

taikant supaprastinimą, kai muitinės deklaracija pateikiama įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, muitinė gali atleisti nuo pareigos pateikti prekes. Siekiant užtikrinti, kad konkrečiais atvejais būtų įmanoma atlikti tinkamą muitinį tikrinimą, reikėtų nustatyti procedūrines taisykles, kurios būtų taikomos tada, kai dėl naujos didelės finansinės rizikos ar susidarius kitai konkrečiai situacijai prižiūrinčioji muitinės įstaiga pagal Kodekso 182 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą pareikalauja konkrečias prekes pateikti muitinei. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 234 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 302 straipsnyje numatytas reikalavimo plombuoti transporto priemones arba oro ar geležinkelių transportu vežamas atskiras pakuotes su prekėmis netaikymas, jei įvykdytos tam tikros sąlygos. Užtikrinimo, kad prekės būtų pristatytos į paskirties vietą, požiūriu jūrų transportas yra toks pat saugus kaip oro arba geležinkelių transportas. Todėl netaikyti to reikalavimo turėtų būti leidžiama ir gabenant prekes jūra su sąlyga, kad į elektroninį transporto dokumentą, kuris naudojamas kaip muitinės deklaracija, kuria prekėms įforminama Sąjungos tranzito procedūra, būtų įtraukta nuoroda į lydimąjį laivo važtaraštį (konosamentą);

(9)

jei tranzito operacijoje dalyvaujančios valstybės narės muitinė gauna įrodymų, kad skolos muitinei atsiradimą lėmę veiksmai įvykdyti toje teritorijoje, kurioje ji veikia, ta muitinė turėtų paprašyti išvykimo valstybės narės perduoti jai atsakomybę pradėti išieškojimą. Išvykimo valstybė narė per tam tikrą laikotarpį turėtų patvirtinti, ar ji perduoda prašančiajai muitinei kompetenciją pradėti išieškojimą. Todėl siekiant įtraukti tokius tranzito operacijų atvejus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 311 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas;

(10)

atsižvelgiant į Tarybos reglamento (ES) 2018/581 (7) įsigaliojimą, reikėtų iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 324 straipsnį, susijusį su ypatingais laikinojo įvežimo perdirbti procedūros pripažinimo įvykdyta atvejais, ir atitinkamus A ir B prieduose pateiktus kodus;

(11)

reikėtų patikslinti išvežimo muitinės įstaigos nustatymo tvarką, taikomą tuo atveju, kai iš Sąjungos muitų teritorijos išvežamos prekės pakraunamos į laivą arba į orlaivį. Be to, tam tikri išvežimo muitinės įstaigos nustatymo tvarkos supaprastinimai neturėtų būti taikomi akcizais apmokestinamoms prekėms ir ne Sąjungos prekėms. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 329 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

kai eksportuoti išleistos prekės priimamos vežti pagal vieną vežimo sutartį, pagal kurią jos išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos, reikėtų patikslinti taisykles, reglamentuojančias prekių muitinės priežiūros užtikrinimą iki fizinio jų išvežimo. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 332 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

siekiant nustatyti tvarką, taikomą susidarius situacijoms, kai prekės iš Sąjungos muitų teritorijos išvežamos kitaip, nei iš pradžių numatyta, taip pat muitinių informacijos mainų tvarką, taikomą laikotarpiu iki bus įdiegta Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodyta SMK automatizuota eksporto sistema (AES), reikėtų patikslinti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 333 straipsnyje nustatytas išvežti išleistų prekių priežiūros procedūrines taisykles;

(14)

siekiant nustatyti tvarką, taikomą susidarius situacijoms, kai prekės išleidžiamos eksportuoti, bet galiausiai neišvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos, reikėtų patikslinti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 340 straipsnyje nustatytas prekių išvežimo procedūrines taisykles;

(15)

atsižvelgiant į Šiaurės Makedonijos pranešimą Jungtinėms Tautoms ir Europos Sąjungai apie tai, kad nuo 2019 m. vasario 15 d., įsigaliojus Prespos susitarimui, šalis, kuri anksčiau vadinosi „buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“, pakeitė savo pavadinimą į „Šiaurės Makedonijos Respublika“. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 prieduose ta šalis turėtų būti nurodyta tuo pavadinimu arba, kai tinkama, trumpuoju pavadinimu „Šiaurės Makedonija“;

(16)

siekiant palengvinti su tam tikrais deklaracijų ir pranešimų duomenų reikalavimais susijusių formatų ir kodų naudojimą įvairiose elektroninėse sistemose, reikėtų iš dalies pakeisti B priedą;

(17)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33-07 priede būtina ištaisyti redakcinę klaidą, susijusią su nuoroda į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446;

(18)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir ištaisytas;

(19)

šiuo reglamentu padaryti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 21-01 ir 22-02 priedų pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d., kadangi nuo tos dienos valstybės narės privalės vykdyti Reglamentu (ES) Nr. 904/2010 nustatytas keitimosi informacija pareigas;

(20)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 iš dalies keičiamas taip:

(1)

55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija 1 dalyje nurodytus muitinių pateiktus duomenis atskleidžia tik apibendrinta forma.“;

(b)

įterpiamos šios dalys:

„3a.   Naudotojams, gavusiems leidimus pagal 56 straipsnio 2 dalį, Komisija suteikia prieigą prie neapibendrintų duomenų, pateiktų prieigos paprašiusios valstybės narės muitinės, ir prie Sąjungos lygmeniu apibendrintų duomenų.

3b.   Nukrypstant nuo 3a dalies, Komisija suteikia prieigą prie neapibendrintų duomenų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, jei tokia prieiga numatyta Sąjungos aktu.“;

(c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Nukrypstant nuo 1 dalies, iki dienos, kurią bus įdiegtos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodytos patobulintos nacionalinės importo sistemos, duomenų, kurių Komisijai gali prireikti prižiūrint prekių išleidimą į laisvą apyvartą, sąrašas pateikiamas 21-02 priede.

Nukrypstant nuo 1 dalies, iki dienos, kurią bus įdiegtos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodytos patobulintos nacionalinės eksporto sistemos, duomenų, kurių Komisijai gali prireikti prižiūrint prekių eksportą, sąrašas pateikiamas 21-02 priede.“

(2)

187 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei prekės, kurių atveju pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 104 straipsnio 1 dalies c–k, m ir n punktus, 2, 3 ir 4 dalis atleidžiama nuo pareigos pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją, įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, rizikos analizė atliekama pateikus prekes, jei įmanoma, remiantis tų prekių laikinojo saugojimo deklaracija arba muitinės deklaracija.“

(3)

214 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Pagal 1 dalį reikalaujamas patvirtinimas gali būti pateikiamas ne tik atspausdintame žvejybos žurnalo išraše, bet ir kituose atitinkamuose blankuose arba dokumentuose, kuriuose pateikta nuoroda į tą žvejybos žurnalą.“

(4)

234 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Jei prižiūrinčioji muitinės įstaiga pagal Kodekso 182 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą pareikalavo prekes pateikti muitinei, nes muitinė nustatė, kad kilo nauja didelė finansinė rizika arba susidarė kita konkreti situacija, susijusi su leidimu muitinės deklaraciją pateikti įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu atleidžiant nuo pareigos pateikti prekes, prižiūrinčioji muitinės įstaiga tokio leidimo turėtojui nurodo:

a)

konkretų laikotarpį, per kurį muitinei turi būti pateiktos su tais atvejais susijusios prekės,

b)

pareigą į apskaitos registrus įtraukti pranešimo apie pateikimą datą. ir

c)

pareigą laikytis 1 dalies b–e ir g punktuose nustatytų reikalavimų.

Tokiais atvejais prekės išleidžiamos vadovaujantis Kodekso 194 straipsniu.“

(5)

302 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

prekės vežamos jūrų transportu, o Kodekso 233 straipsnio 4 dalies e punkte nurodytame elektroniniame transporto dokumente, kuris naudojamas kaip muitinės deklaracija, kuria prekėms įforminama Sąjungos tranzito procedūra, pateikta nuoroda į lydimąjį laivo važtaraštį (konosamentą).“

(6)

311 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.   Jei tranzito operacijoje dalyvaujančios valstybės narės muitinė dar nepasibaigus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 77 straipsnio a punkte nurodytam terminui gauna įrodymų, kad vieta, kurioje įvykdyti skolos muitinei atsiradimą lėmę veiksmai, yra toje teritorijoje, kurioje ji veikia, ta muitinė nedelsdama ir bet kokiu atveju per tą laikotarpį išsiunčia išvykimo valstybės narės muitinei tinkamai pagrįstą prašymą perduoti prašančiajai muitinei atsakomybę pradėti išieškojimą.

4.   Išvykimo valstybės narės muitinė patvirtina, kad gavo pagal 3 dalį pateiktą prašymą, ir per 28 dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos informuoja prašančiąją muitinę, ar sutinka patenkinti tą prašymą ir perduoti prašančiajai institucijai atsakomybę pradėti išieškojimą.“

(7)

324 straipsnio 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

pristačius pagrindinius perdirbtuosius produktus, kuriems nustatyta nulinė erga omnes importo muito norma arba dėl kurių yra išduotas oficialus išleidimo pažymėjimas (EASA 1 forma) arba lygiavertis pažymėjimas, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2018/581 (*1) 2 straipsnyje;

(*1)  2018 m. balandžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/581, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymas kai kurioms prekėms, skirtoms įmontuoti arba naudoti orlaiviuose, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1147/2002 (OL L 98, 2018 4 18, p. 1).“"

(8)

329 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Jei prekės jūrų uoste pakraunamos į laivą, kuris nėra priskirtas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 120 straipsnyje nurodytai reguliariajai laivybos linijai, gabenti į paskirties vietą už Sąjungos muitų teritorijos ribų, išvežimo muitinės įstaiga yra muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso vietos, kurioje prekės pakraunamos į tokį laivą, priežiūra.

4.   Jei 3 dalis netaikoma ir prekės pakraunamos į laivą arba orlaivį gabenti į paskirties vietą už Sąjungos muitų teritorijos ribų jūrų arba oro transportu ir paskiau neperkraunamos, išvežimo muitinės įstaiga yra muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso vietos, kurioje prekės pakraunamos į tokį laivą ar orlaivį, priežiūra.“;

(b)

įterpiama ši dalis:

„7a.   Ne vėliau kaip nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodytos automatizuotos eksporto sistemos (AES) įdiegimo datos 6 ir 7 dalys netaikomos tais atvejais, kai eksportuojamos Sąjungos prekės, priskiriamos Direktyvos 2008/118/EB 1 straipsnio 1 dalyje išvardytoms kategorijoms.

Ne vėliau kaip nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodytos automatizuotos eksporto sistemos (AES) įdiegimo datos 7 dalis netaikoma tais atvejais, kai reeksportuojamos ne Sąjungos prekės.“

(9)

332 straipsnio 5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmoje pastraipoje nustatyta pareiga netaikoma, jei ta informacija muitinėms prieinama esamose verslo, uostų arba transporto informacinėse sistemose, arba 329 straipsnio 7 dalyje numatytu atveju.“

(10)

333 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)

4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Jei prekės, dėl kurių pateikta viena eksporto arba reeksporto deklaracija, gabenamos į išvežimo muitinės įstaigą ir vėliau dėl nenumatytų aplinkybių iš Sąjungos muitų teritorijos išvežamos daugiau kaip vienoje siuntoje, išvežimo muitinės įstaiga informuoja eksporto muitinės įstaigą apie prekių išvežimą tik tuomet, kai visos prekės yra išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos.

5.   Jei prekės, dėl kurių pateikta viena eksporto arba reeksporto deklaracija, gabenamos į išvežimo muitinės įstaigą ir vėliau dėl nenumatytų aplinkybių iš Sąjungos muitų teritorijos išvežamos per daugiau kaip vieną išvežimo muitinės įstaigą, bet kuris iš Kodekso 267 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų gali paprašyti išvežimo muitinės įstaigos, kuriai prekės buvo pateiktos pirmiau, informuoti kitą (-as) išvežimo muitinės įstaigą (-as), iš kurios (-ių) dalis prekių bus išvežta iš Sąjungos muitų teritorijos. Kiekviena išvežimo muitinės įstaiga prižiūri fizinį iš tos įstaigos išvežamų prekių išvežimą iš Sąjungos muitų teritorijos. Paskesnioji (-iosios) išvežimo muitinės įstaiga (-os) informuoja pirmąją išvežimo muitinės įstaigą apie prekes, kurios iš tų įstaigų buvo išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos. Pirmoji išvežimo muitinės įstaiga ir paskesnioji (-iosios) išvežimo muitinės įstaiga (-os) ta informacija keičiasi pagal tarpusavio susitarimą, nesinaudodamos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodyta automatizuota eksporto sistema. Pirmoji išvežimo muitinės įstaiga informuoja eksporto muitinės įstaigą, kai visos prekės išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos.“;

(b)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies antros pastraipos b ir c punktų, šio reglamento 329 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytais atvejais iki Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodytos automatizuotos eksporto sistemos įdiegimo datų laikoma, kad terminas, iki kurio išvežimo muitinės įstaiga turi informuoti eksporto muitinės įstaigą apie prekių išvežimą, yra pirmoji darbo diena po dienos, kurią prekėms įforminta ta tranzito procedūra arba kurią prekės išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos, arba kurią tranzito procedūra pripažinta įvykdyta.“;

(c)

8 ir 9 dalys išbraukiamos.

(11)

340 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei 329 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais dėl vežimo sutarties pakeitimo vežimo operacija, kuri turėjo būti užbaigta už Sąjungos muitų teritorijos ribų, turi būti užbaigta tos teritorijos viduje, atitinkamos bendrovės arba institucijos apie tą pakeitimą informuoja išvežimo muitinės įstaigą ir pakeistą sutartį gali vykdyti tik prieš tai gavusios tos muitinės įstaigos sutikimą.“;

(b)

įterpiama ši dalis:

„3a.   Ne vėliau kaip nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodytos automatizuotos eksporto sistemos (AES) įdiegimo datos 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais išvežimo muitinės įstaiga informuoja eksporto muitinės įstaigą, kad prekės nebuvo išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos.“

(12)

A priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

(13)

B priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento II priede.

(14)

21-01 priede po D.E., kurio eilės Nr. 3/39, eilutės įterpiama ši eilutė:

„3/40

Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris

Toks pats kaip duomenų elemento, kurio eilės Nr. 3/40“

(15)

21-02 priede po D.E., kurio eilės Nr. 1/10, eilutės įterpiamos šios eilutės:

„3/40

Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris

Toks pats kaip duomenų elemento, kurio eilės Nr. 3/40

44 – an ..40

4/4

Mokesčių apskaičiavimas – mokesčio bazė (*2)

Toks pats kaip duomenų elemento, kurio eilės Nr. 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

23-01 priedo lentelės pirmos skilties eilutė „P zona“ iš dalies keičiama taip:

(a)

pavadinimas „buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“ išbraukiamas;

(b)

tarp pavadinimų „Serbija“ ir „Turkija“ įrašomas pavadinimas „Šiaurės Makedonija“.

(17)

32-01 priedo 1 punkte žodžiai „buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai“ pakeičiami žodžiais „Šiaurės Makedonijos Respublikai“.

(18)

32-02 priedo 1 punkte žodžiai „buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai“ pakeičiami žodžiais „Šiaurės Makedonijos Respublikai“.

(19)

32-03 priedo 1 punkte žodžiai „buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai“ pakeičiami žodžiais „Šiaurės Makedonijos Respublikai“.

(20)

72-04 priedo II dalis iš dalies keičiama taip:

(a)

VI skyriaus 7 langelyje pavadinimas „buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“ pakeičiamas pavadinimu „Šiaurės Makedonija“.

(b)

VII skyriaus 6 langelyje pavadinimas „buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“ pakeičiamas pavadinimu „Šiaurės Makedonija“.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 ištaisymai

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33-07 priedo 2 langelyje žodžiai „[Deleguotojo reglamento (ES) 2015/XXX]“ pakeičiami žodžiais „[Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446]“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 14 ir 15 dalys taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).

(3)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(4)  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/632, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 siekiant pratęsti priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymą pereinamuoju laikotarpiu (OL L 111, 2019 4 25, p. 54).

(5)  2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/578, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (OL L 99, 2016 4 15, p. 6).

(6)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(7)  2018 m. balandžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/581, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymas kai kurioms prekėms, skirtoms įmontuoti arba naudoti orlaiviuose, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1147/2002 (OL L 98, 2018 4 18, p. 1).

(*2)  Kai nurodant duomenų elementą (Mokesčių apskaičiavimas – mokesčio rūšis) įvedamas Sąjungos kodas B00.“


I PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 A priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

I antraštinės dalies lentelė „Su bendraisiais prašymų ir sprendimų duomenų reikalavimais susiję duomenų formatai“ iš dalies keičiama taip:

(a)

eilutės „IV antraštinė dalis“, D. E. eilės Nr. IV/6 skilties „D. E. pavadinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Supaprastinimas, kuriuo jau leista naudotis, suteiktos lengvatos, saugumo ir saugos sertifikatai, išduoti remiantis tarptautinėmis konvencijomis, Tarptautinės standartizacijos organizacijos tarptautiniu standartu arba Europos standartizacijos organizacijos Europos standartu, arba trečiosiose šalyse išduoti sertifikatai, kuriais suteikiamas AEO statusui lygiavertis statusas ir kurie pripažįstami pagal susitarimą“;

(b)

eilutės „XIV antraštinė dalis“, D. E. eilės Nr. XIV/4 skilties „D. E. pavadinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Papildomos deklaracijos pateikimo terminas“.

(2)

II antraštinėje dalyje, po antraštės „KODAI“, paantraštės „6/2. Ekonominės sąlygos“ eilutės „Kodas 14“ tekstas pakeičiamas taip:

„prekių perdirbimas į produktus, skirtus įmontuoti arba naudoti orlaiviuose, kuriems išduotas oficialus išleidimo pažymėjimas (EASA 1 forma) arba lygiavertis pažymėjimas“.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 B priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

I antraštinės dalies lentelė „Su bendraisiais deklaracijų ir pranešimų duomenų reikalavimais susiję duomenų formatai ir pasikartojimų skaičius“ iš dalies keičiama taip:

(a)

2/1 eilutė „Supaprastinta deklaracija/ankstesni dokumentai“ iš dalies keičiama taip:

(1)

skilties „D. E. formatas (tipas/ilgis)“ tekstas pakeičiamas taip:

„Ankstesnio dokumento rūšis: an..3 +

Ankstesnio dokumento nuoroda: an..35 +

Prekių rūšies identifikatorius: n..5 +

Pakuočių rūšis: an..2

Pakuočių skaičius: n..8

Matavimo vienetas ir žymuo, jei taikoma: an..4 +

Kiekis: n..16,6“;

(2)

skiltyje „Pastabos“ įrašomas šis tekstas:

„Naudojami TARIC nustatyti matavimo vienetai ir žymenys. Tokiu atveju matavimo vienetų ir žymenų formatas yra an..4, tačiau niekada negali būti naudojamas n..4 formatas, skirtas nacionaliniams matavimo vienetams ir žymenims.

Jei tokių matavimo vienetų ir žymenų nėra TARIC, gali būti naudojami nacionaliniai matavimo vienetai ir žymenys. Jų formatas yra n..4.“

(b)

2/2 eilutės „Papildoma informacija“ skiltyje „Pasikartojimų skaičius bendrojoje dalyje“ įrašomas šis tekstas:

„99x“;

(c)

2/3 eilutė „Pateikiami dokumentai, sertifikatai bei leidimai ir papildomos nuorodos“ iš dalies keičiama taip:

(1)

skilties „D. E. formatas (tipas/ilgis)“ tekstas pakeičiamas taip:

Dokumento rūšis (Sąjungos kodai): a1+ an3 + (jei taikoma)

Dokumento identifikatorius: an..35

ARBA

Dokumento rūšis (nacionaliniai kodai): n1+ an3 + (jei taikoma)

Dokumento identifikatorius: an..35

+ (jei taikoma) Išdavusios institucijos pavadinimas: an..70 +

Galiojimo data: n8 (yyyymmdd) +

Matavimo vienetas ir žymuo, jei taikoma: an..4 +

Kiekis: n..16,6 +

Valiutos kodas: a3 +

Suma: n..16,2“;

(2)

skiltyje „Pastabos“ įrašomas šis tekstas:

„Naudojami TARIC nustatyti matavimo vienetai ir žymenys. Tokiu atveju matavimo vienetų ir žymenų formatas yra an..4, tačiau niekada negali būti naudojamas n..4 formatas, skirtas nacionaliniams matavimo vienetams ir žymenims.

Jei tokių matavimo vienetų ir žymenų nėra TARIC, gali būti naudojami nacionaliniai matavimo vienetai ir žymenys. Jų formatas yra n..4.

Valiutai koduoti naudojami ISO triraidžiai valiutų kodai (ISO 4217).“;

(3)

skilties „Pasikartojimų skaičius bendrojoje dalyje“ tekstas pakeičiamas taip:

„99x“;

(d)

tarp 3/44 ir 4/1 eilučių įterpiamos šios eilutės:

„3/45

Garantiją teikiančio asmens identifikacinis numeris

an..17

N

1x

 

EORI kodo struktūra turi atitikti II antraštinės dalies D. E. 3/2 „Eksportuotojo identifikacinis numeris“ nustatytą struktūrą.

3/46

Muitą mokančio asmens identifikacinis numeris

an..17

N

1x

 

EORI kodo struktūra turi atitikti II antraštinės dalies D. E. 3/2 „Eksportuotojo identifikacinis numeris“ nustatytą struktūrą.“;

(e)

4/18 eilutės skiltyje „D. E. pavadinimas“ žodžiai „Pašto vertė“ pakeičiami žodžiu „Vertė“;

(f)

4/19 eilutės skiltyje „D. E. pavadinimas“ žodžiai „Pašto mokesčiai“ pakeičiami žodžiais „Vežimo į galutinę paskirties vietą išlaidos“;

(g)

tarp 5/30 ir 6/1 eilučių įterpiama ši eilutė:

„5/31

Priėmimo data

n8 (yyyymmdd)

N

1x

1x“;

 

(h)

6/19 eilutė „Prekių tipas“ iš dalies keičiama taip:

(1)

skilties „D. E. formatas (tipas/ilgis)“ tekstas pakeičiamas taip:

„an..3“;

(2)

skilties „Pastabos“ tekstas pakeičiamas taip:

„Naudojamas Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) kodų sąrašas Nr. 130“;

(i)

7/13 eilutės skilties „D. E. pavadinimas“ tekstas pakeičiamas tekstu „Konteinerio tiekėjo tipo kodas“;

(j)

8/7 eilutė išbraukiama.

(2)

II antraštinės dalies skirsnis „2. KODAI“ iš dalies keičiamas taip:

(a)

tekstas po antraštės „1/3. Tranzito deklaracijos/muitinio statuso įrodymų rūšis“ iš dalies keičiamas taip:

(1)

tekstas po paantraštės „Tranzito atveju naudotini kodai“ papildomas šiuo tekstu:

„TIR

Prekės, gabenamos atliekant TIR operaciją“;

(2)

tekste po paantraštės „Muitinio prekių manifesto atveju naudotini kodai“ išbraukiamas šis tekstas:

„N

visos prekės, kurioms netaikomos kodais T2L ir T2LF žymimos situacijos“;

(b)

tekstas po antraštės „1/10. Procedūra“, paantraštės „Procedūrų sąrašas kodams sudaryti“ iš dalies keičiama taip:

(1)

kodo „01“ aprašymas pakeičiamas taip:

„Prekių išleidimas į laisvą apyvartą ir kartu persiuntimas, vykdant Sąjungos muitų teritorijos dalių, kuriose taikomos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2008/118/EB nuostatos, ir tos teritorijos dalių, kuriose minėtos nuostatos netaikomos, tarpusavio prekybą arba vykdant tos teritorijos dalių, kuriose minėtos nuostatos netaikomos, tarpusavio prekybą.

Pavyzdys: Iš trečiosios šalies atvežtos ne Sąjungos prekės, išleistos į laisvą apyvartą Prancūzijoje ir išsiųstos į Normandijos salas.“;

(2)

kodo „10. Negrąžinamasis eksportas“ naudojimo pavyzdžio aprašymas pakeičiamas taip:

„Sąjungos prekių eksportas į trečiąją šalį, taip pat Sąjungos prekių išsiuntimas į Sąjungos muitų teritorijos dalis, kuriose netaikomos Direktyvos 2006/112/EB arba Direktyvos 2008/118/EB nuostatos.“;

tarp H6 ir I1 eilučių įterpiama ši eilutė:

„H7

Siuntos, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 23 straipsnio 1 dalį arba 25 straipsnio 1 dalį neapmokestinama importo muitu, išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija

4 000 “;

(c)

tekstas po antraštės „1/11. Papildoma procedūra“, paantraštės „Laikinasis įvežimas perdirbti (Kodekso 256 straipsnis)“ papildomas šia eilute:

„Prekių sunaikinimas įforminus laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą

A10 “;

(d)

tekstas po antraštės „1/11. Papildoma procedūra“, paantraštės „Atleidimas nuo muito (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 (1))“ iš dalies keičiamas taip:

(1)

C01 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių ir į Sąjungos muitų teritoriją persikeliančių fizinių asmenų asmeninis turtas“;

(2)

C43 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Fizinio asmens, ketinančio įsikurti įprastinėje gyvenamojoje vietoje Sąjungos muitų teritorijoje, įvežamas laisvai apyvartai asmeninis turtas (be muito leidžiama įvežti pagal įsipareigojimą)“;

(3)

C60 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Dėl santuokos importuojamas kraitis ir namų apyvokos daiktai, įvežami laisvai apyvartai ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki vestuvių (nuo muito atleidžiama pateikus atitinkamą garantiją)“;

(4)

C61 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Paprastai santuokos proga dovanojamos dovanos, įvežamos laisvai apyvartai ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki vestuvių (nuo muito atleidžiama pateikus atitinkamą garantiją)“;

(5)

C40 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Medžiagos, skirtos karo aukų kapams ar paminklams pastatyti, prižiūrėti ar papuošti“;

(e)

tekstas po antraštės „1/11. Papildoma procedūra“, paantraštės „Laikinasis įvežimas“ iš dalies keičiamas taip:

(1)

D01 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Padėklai (įskaitant padėklų atsargines dalis, reikmenis ir įrangą)“;

(2)

D02 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Konteineriai (įskaitant konteinerių atsargines dalis, reikmenis ir įrangą)“;

(3)

D19 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Prekės, su kuriomis numatoma atlikti pardavimo sutartyje numatytus priimamuosius bandymus“;

(4)

D26 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Prekės, išskyrus naujai pagamintas prekes, įvežamos parduoti aukcione“;

(5)

D51 kodą atitinkančios eilutės pirmos skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Laikinasis įvežimas iš dalies atleidžiant nuo importo muito“;

(f)

tekstas po antraštės „1/11. Papildoma procedūra“, paantraštės „Kita“ skirsnyje „Importas“ iš dalies keičiamas taip:

(1)

F03 kodą atitinkančioje eilutėje žodžiai „158 straipsnio 2 dalyje“ pakeičiami žodžiais „158 straipsnio 3 dalyje“;

(2)

F31–F34 kodus atitinkančios eilutės išbraukiamos;

(3)

po F47 kodą atitinkančios eilutės įterpiamos šios eilutės:

„Importas pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, schemą, nustatytą Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje.

F48

Importas pagal specialią importo PVM deklaravimo ir mokėjimo tvarką, nustatytą Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 7 skyriuje.

F49 “;

(g)

tekstas po antraštės „2/2. „Papildoma informacija“, paantraštės „Papildoma informacija – kodas XXXXX“ iš dalies keičiamas taip:

(1)

lentelės po antraštės „Bendroji kategorija – kodas 0xxxx“00500 kodą atitinkanti eilutė pakeičiama taip:

„Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priedo II antraštinė dalis

Deklaranto ir importuotojo tapatumas

„Importuotojas“

00500 “;

(2)

lentelė po antraštės „Bendroji kategorija – kodas 0xxxx“ papildoma šiomis eilutėmis:

„Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 176 straipsnio 1 dalies c punktas ir 241 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros pripažinimas įvykdyta

„IP“ ir atitinkamo leidimo numeris arba INF numeris“

00700

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 241 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros pripažinimas įvykdyta (specialios prekybos politikos priemonės)

„IP CPM“

00800

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 238 straipsnis

Laikinojo įvežimo procedūros pripažinimas įvykdyta

„TA“ ir atitinkamo leidimo numeris

00900 “;

(3)

lentelės po antraštės „Importuojant – kodas 1xxxx“10200, 10300 ir 10500 kodus atitinkančios eilutės išbraukiamos;

(4)

20100 ir 20200 kodus atitinkančios eilutės pakeičiamos taip:

„Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros 18 straipsnis (*)

Eksportui iš vienos bendrojo tranzito šalies taikomi apribojimai arba eksportui iš Sąjungos taikomi apribojimai

 

20100

Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros 18 straipsnis (*)

Muitais apmokestinamas eksportas iš vienos bendrojo tranzito šalies arba muitais apmokestinamas eksportas iš Sąjungos

 

20200 “;

(5)

lentelės po antraštės „Eksportuojant – kodas 3xxxx“ antros eilutės paskutinėje skiltyje skaičius „30 400“ pakeičiamas skaičiumi „30 700“;

(h)

po antraštės „3/40. Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris“, paantraštės „1. Funkcijos kodas“FR2 funkcijos kodą atitinkančios eilutės trečios skilties („Aprašymas“) tekstas pakeičiamas taip:

„Asmuo, įsigyjantis prekes Sąjungos viduje, kuris pagal Direktyvos 2006/112/EB 200 straipsnį privalo sumokėti pridėtinės vertės mokestį“;

(i)

tekstas po antraštės „3/40. Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris“, paantraštės „1. Funkcijos kodas“ papildomas šiomis eilutėmis:

„FR5

Pardavėjas (IOSS)

Apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi specialia nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, schema, nustatyta Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje, ir kuriam suteiktas tos direktyvos 369q straipsnyje nurodytas PVM mokėtojo kodas.

FR7

Apmokestinamasis asmuo arba asmuo, privalantis sumokėti PVM

Apmokestinamojo asmens arba asmens, privalančio sumokėti PVM, PVM mokėtojo kodas, kai PVM mokėjimas yra atidėtas pagal Direktyvos 2006/112/EB 211 straipsnio antrą pastraipą“;

(j)

po antraštės „4/17. Lengvatiniai muitų tarifai“ 19 eilutės tekstas pakeičiamas taip:

„Laikinas muitų taikymo produktams, importuojamiems su oficialiu išleidimo pažymėjimu (EASA 1 forma) arba lygiaverčiu pažymėjimu, sustabdymas“;

(k)

antraštė „7/13. Įrangos tiekėjo tipas“ pakeičiama antrašte „7/13. „Konteinerio tiekėjo tipo kodas“;

(l)

po antraštės „8/2. Garantijos rūšis“ septintos eilutės antroje skiltyje („Kodas“) „7“ pakeičiama „I“.


11.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1395

2019 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo dėl Bosnijai ir Hercegovinai bei Izraeliui skirtų įrašų ir Šiaurės Makedonijos Respublikos pavadinimo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ir kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (3) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus (toliau – prekės) į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius laikomi neužkrėstais labai patogenišku paukščių gripu (LPPG);

(3)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Bosnija ir Hercegovina įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios visos teritorijos leidžiama importuoti naminių paukščių mėsą į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu;

(4)

Bosnija ir Hercegovina paprašė taip pat leisti importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu kiaušinius ir kiaušinių gaminius. Remdamasi informacija, surinkta per Bosnijoje Komisijos atliktą auditą siekiant įvertinti naminių paukščių mėsai, skirtai eksportuoti į Sąjungą, taikomas gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, ir atsižvelgdama į teigiamus to audito rezultatus, Komisija padarė išvadą, kad Bosnija ir Hercegovina laikosi Reglamente (EB) Nr. 798/2008 nustatytų gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų importuojant kiaušinius ir kiaušinių gaminius į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą. Todėl yra tikslinga iš dalies pakeisti Bosnijai ir Hercegovinai skirtą įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelėje, kad šiai trečiajai šaliai būtų leista importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu kiaušinius ir kiaušinių gaminius;

(5)

be to, Bosnija ir Hercegovina Komisijai pateikė savo nacionalinę salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies vištų dedeklių organizmuose programą. Tačiau buvo nustatyta, kad ta programa nesuteikiamos garantijos, lygiavertės Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 (4) nustatytoms garantijoms, todėl ta programa nebuvo baigta tvirtinti. Todėl iš Bosnijos ir Hercegovinos leidžiama importuoti tik Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalies S4 eilutėje nurodytos Gallus gallus rūšies kiaušinius;

(6)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Izraelis įtrauktas kaip trečioji šalis, iš kurios tam tikrų teritorijos dalių, atsižvelgiant į likvidavimo dėl Niukaslo ligos priemonių įgyvendinimą, leidžiama tam tikras naminių paukščių prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu. Šis skirstymas į regionus nustatytas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje;

(7)

2019 m. balandžio 24 d. Izraelis patvirtino H5N8 potipio LPPG atvejį naminių paukščių ūkyje savo teritorijoje. Dėl to patvirtinto LPPG atvejo nuo 2019 m. balandžio mėn. Izraelio teritorija nebegali būti laikoma neužkrėsta šia liga ir Izraelio veterinarijos tarnybos nebegali sertifikuoti žmonėms vartoti skirtos naminių paukščių mėsos siuntų siekiant jas importuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu;

(8)

Izraelio veterinarijos tarnybos Komisijai pateikė preliminarios informacijos apie LPPG protrūkį ir patvirtino, kad nuo LPPG protrūkio patvirtinimo datos nutraukė veterinarijos sertifikatų išdavimą dėl naminių paukščių mėsos siuntų, kurias ketinama importuoti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu;

(9)

todėl nuo tos datos į Sąjungą tokių Izraelio kilmės produktų siuntų nebuvo įvežta. Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, tikslinga šią padėtį patvirtinti dokumentais ir Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelėje nurodyti atitinkamą galiojimo pabaigos datą. Tokiu būdu taip pat užtikrinama, kad, kai Izraelis nebebus užkrėstas LPPG ir jam bus nustatyta galiojimo pradžios data, tokių produktų, pagamintų nuo galiojimo pabaigos datos iki galiojimo pradžios datos, siuntos į Sąjungą negalės būti įvežamos;

(10)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epidemiologinę padėtį šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Izraeliui skirtą įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(11)

2018 m. birželio mėn., padedant Jungtinėms Tautoms (JT), Atėnai ir Skopjė pasiekė dvišalį susitarimą („Prespos susitarimas“) pakeisti JT laikiną nuorodą, taikytą buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Šį susitarimą jau ratifikavo abi šalys, o Šiaurės Makedonijos Respublika oficialiai pranešė ES apie jo įsigaliojimą. Todėl tikslinga iš dalies pakeisti šios trečiosios šalies pavadinimą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelėje;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalyje pateikiamas kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP). To veterinarijos sertifikato pavyzdžio pastabų I dalyje minimi Suderintos sistemos (SS) kodai, kuriuos reikia nurodyti jo I dalies I.19 langelyje;

(13)

iš kiaušinių gauti fermentai, pvz., lizocimas, laikomi kiaušinių gaminiais, ir atitinkami tų fermentų SS kodai turėtų būti nurodyti prie kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdžio I dalies I.19 langelyje nurodytinų SS kodų. Todėl tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdį (EP);

(14)

todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

prieš pakeistam veterinarijos sertifikato pavyzdžiui tampant privalomu turėtų būti numatomas pagrįstas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį valstybės narės ir pramonė galėtų prisitaikyti prie pakeistame veterinarijos sertifikato pavyzdyje nustatytų naujų reikalavimų;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2019 m. lapkričio 11 d. valstybės narės leidžia importuoti į Sąjungą prekių siuntas, prie kurių pridedamas kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikatas (EP), parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalyje nurodytą pavyzdį, kurio redakcija galiojo prieš nustatant pakeitimus šiuo reglamentu, jeigu jis pasirašytas iki 2019 m. spalio 11 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(4)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (OL L 325, 2003 12 12, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Bosnijai ir Hercegovinai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-džiai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosnija ir Hercegovina

BA-0

Visa šalies teritorija

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

Izraeliui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-džiai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izraelis (5)

IL-0

Visa šalies teritorija

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

2017 1 28

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

2015 4 18

 

 

 

 

RAT

X

P3

2017 1 28

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

2015 4 18

 

 

 

 

E

X

P3

2017 1 28

 

 

 

S4“

IL-1

Vietovė į pietus nuo kelio Nr. 5

POU

X

N, P2

2019 4 24

 

 

 

 

IL-2

Vietovė į šiaurę nuo kelio Nr. 5

POU

X

P3

2017 1 28

 

 

 

 

c)

Šiaurės Makedonijos Respublikai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-džiai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

Visa šalies teritorija

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

2017 1 28

2017 5 1“

 

 

 

d)

išbraukiama ši išnaša:

„(4)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.“

2)

2 dalyje kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP) pakeičiamas taip:

Kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP)

Image 1 Tekstas paveikslėlio Image 2 Tekstas paveikslėlio Image 3 Tekstas paveikslėlio Image 4 Tekstas paveikslėlio

SPRENDIMAI

11.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1396

2019 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 medicinos priemonių srities ekspertų komisijų skyrimo nuostatų taikymo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (1), ypač į jo 106 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

tam, kad Komisijai, Medicinos priemonių koordinavimo grupei (MPKG), valstybėms narėms, notifikuotosioms įstaigoms ir gamintojams būtų teikiama mokslinė, techninė ir klinikinė pagalba įgyvendinant Reglamentą (ES) 2017/745 ir teikiamos nuomonės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 (2) 48 straipsnio 6 dalį, turi būti paskirtos ekspertų komisijos;

(2)

visų pirma notifikuotosios įstaigos turi konsultuotis su ekspertų komisijomis dėl tam tikrų didelės rizikos medicinos priemonių klinikinių vertinimų pagal Reglamentą (ES) 2017/745 ir dėl tam tikrų didelės rizikos in vitro medicinos priemonių veiksmingumo įvertinimo pagal Reglamentą (ES) 2017/746;

(3)

Komisija, pasikonsultavusi su MPKG, nustatė sritis, kuriose reikia teikti nuoseklias mokslines, technines ir (arba) klinikines konsultacijas. Tose srityse turėtų būti paskirtos ekspertų grupės ir turėtų būti apibrėžti jų organizavimo ir veikimo principai, įskaitant jų narių atrankos ir skyrimo procedūras, siekiant užtikrinti, kad jos dirbtų laikydamosi aukščiausių mokslinės kompetencijos, nešališkumo, nepriklausomumo ir skaidrumo standartų. Paskirtų ekspertų komisijų sąrašas gali būti peržiūrėtas remiantis patirtimi ar naujais nustatytais poreikiais;

(4)

ekspertų komisijų patarėjai turėtų būti skiriami remiantis objektyviais kriterijais ir paskelbus viešą kvietimą pareikšti susidomėjimą. Kvietime pareikšti susidomėjimą nurodytais atrankos kriterijais turėtų būti užtikrinta, kad būtų atrinkti aukštos kvalifikacijos patarėjai, turintys pakankamai naujausių klinikinių, mokslinių ar techninių ekspertinių žinių atitinkamose nustatytose srityse ir kad patarėjai galėtų veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi viešuoju interesu. Atrankos kriterijais taip pat turėtų būti užtikrinta, kad visų atrinktų patarėjų bendros ekspertinės žinios tinkamai apimtų visas nustatytas sritis ir kad patarėjų geografinė kilmė atspindėtų mokslinių ir klinikinių metodų įvairovę Sąjungoje;

(5)

patarėjų, kurie bus paskirti į kiekvieną ekspertų komisiją ar įtraukti į esamų ekspertų pagrindinį sąrašą, skaičius turėtų būti nurodytas kvietime pareikšti susidomėjimą remiantis numatomu darbo krūviu ir reikiamomis ekspertinėmis žiniomis;

(6)

ekspertų komisijų organizavimas turėtų užtikrinti lankstumą, kad specializuotų žinių turintys ekspertai galėtų būti siunčiami atsižvelgiant į būtinus poreikius. Todėl be patarėjų, paskirtų į ekspertų komisijas, turėtų būti sudarytas pagrindinis patarėjų, kurie nėra ekspertų komisijų nariai, sąrašas. Į tą sąrašą įtraukti patarėjai turėtų galėti prireikus padėti ekspertų komisijoms;

(7)

siekiant užtikrinti, kad ekspertų komisijos savo užduotis atliktų laiku ir veiksmingai, joms turėtų būti suteikta galimybė sudaryti pogrupius, kuriems būtų skirtos konkrečios užduotys ir kuriuos sudarytų tam tikras jų narių skaičius;

(8)

siekiant palengvinti ekspertų komisijų organizavimą ir jų tarpusavio komunikaciją turėtų būti įsteigtas koordinavimo komitetas, kurį sudarytų komisijų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai. siekiant užtikrinti pagalbą, reikalingą veiksmingam ekspertų komisijų veikimui Komisija turėtų ekspertų komisijoms ir koordinavimo komitetui teikti sekretoriato paslaugas;

(9)

ekspertų komisijos turėtų veikti skaidriai ir suderintai; Šiam tikslui koordinavimo komitetas turėtų parengti jų darbo tvarkos taisykles, vidaus gaires ir jų veikimo metodiką ir jas paviešinti. Bendros darbo tvarkos taisyklės, vidaus gairės ir metodika turėtų būti reguliariai peržiūrimos siekiant užtikrinti, kad jose būtų atsižvelgiama į naujausią mokslo pažangą ir jos atspindėtų pažangiausią praktiką;

(10)

visi ekspertų komisijų, sekretoriato ar koordinavimo komiteto tvarkomi asmens duomenys turi būti tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (3);

(11)

patarėjai turėtų laikytis saugumo taisyklių, susijusių su Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsauga, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (4) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (5);

(12)

atsižvelgiant į ekspertų komisijų indėlį siekiant Sąjungos politikos tikslų, kai jie teikia mokslinę, techninę ir klinikinę pagalbą Komisijai, MPKG, gamintojams ir notifikuotosios įstaigoms įgyvendinant Reglamentą (ES) 2017/745 ir Reglamentą (ES) 2017/746, ir atsižvelgiant į sąnaudų veiksmingumo principą patarėjams turėtų būti ne tik atlygintos išlaidos, bet ir mokamas tinkamas atlygis už jų veiklą. Atlygio dydis turėtų atitikti patarėjų darbo mastą, visų pirma kiek tai susiję su jų užduočių trukme ir pobūdžiu;

(13)

ekspertų komisijų veiklos finansavimas turėtų būti numatytas atitinkamoje Komisijos biudžeto eilutėje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Ekspertų komisijų skyrimas

1.   Kiekvienai iš toliau išvardytų sričių skiriama po vieną ekspertų komisiją, kad ji vykdytų Reglamento (ES) 2017/745 106 straipsnio 9 ir 10 dalyse ir Reglamento (ES) 2017/746 48 straipsnio 6 dalyje nustatytas užduotis:

1)

ortopedija, traumatologija, reabilitacija, reumatologija;

2)

kraujo apytakos sistema;

3)

neurologija;

4)

kvėpavimo sistema, anesteziologija, intensyvi terapija;

5)

endokrinologija ir diabetas;

6)

bendroji ir plastinė chirurgija bei odontologija;

7)

akušerija ir ginekologija, įskaitant reprodukcinę mediciną;

8)

gastroenterologija ir hepatologija;

9)

nefrologija ir urologija;

10)

oftalmologija;

11)

in vitro diagnostikos medicinos priemonės (IVD).

2.   Skiriama papildoma ekspertų komisija, atsakinga už Reglamento (ES) 2017/745 IX priedo 5.1 skirsnio c punkte nurodytą sprendimą.

2 straipsnis

Patarėjų skyrimas ir pagrindinio sąrašo sudarymas

1.   Taikant Reglamento (ES) 2017/745 106 straipsnio 5 dalį, patarėjai skiriami į ekspertų komisijas paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą ir pasikonsultavus su Medicinos priemonių koordinavimo grupe (MPKG), remiantis tame kvietime pareikšti susidomėjimą nustatytais atrankos kriterijais.

2.   Kiekvienos ekspertų komisijos narių skaičius nustatomas 1 dalyje nurodytame kvietime pareikšti susidomėjimą.

3.   Taikant Reglamento (ES) 2017/745 106 straipsnio 6 dalį ir pasikonsultavus su MPKG, patarėjai, atitinkantys kvietime nurodytus kriterijus, bet nepaskirti į ekspertų komisiją, įtraukiami į esamų ekspertų pagrindinį sąrašą (toliau – pagrindinis sąrašas).

4.   Patarėjai atrenkami atsižvelgiant į poreikį užtikrinti:

a)

tinkamas ir naujausias klinikines, mokslines ar technines ekspertines žinias 1 straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse;

b)

nepriklausomumą, nešališkumą, objektyvumą ir interesų konflikto nebuvimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/745 107 straipsnyje;

c)

subalansuotą geografinį atstovavimą.

5.   Kai būtina dėl tam tikros ekspertų komisijos darbo krūvio ar poreikio tam tikrai ekspertų komisijai suteikti reikiamų ekspertinių žinių, iš pagrindinio sąrašo į tą ekspertų komisiją gali būti skiriami papildomi patarėjai.

6.   Kai būtina dėl tam tikros ekspertų komisijos darbo krūvio ar poreikio tam tikrai ekspertų komisijai suteikti reikiamų ekspertinių žinių, į tą ekspertų komisiją gali būti skiriami patarėjai iš pagrindinio sąrašo ar kitos ekspertų komisijos konkrečiai užduočiai atlikti ir konkrečiam laikotarpiui.

7.   Pagrindinis sąrašas gali būti atnaujinamas paskelbiant vėlesnius kvietimus pareikšti susidomėjimą.

3 straipsnis

Pogrupiai

1.   Ekspertų komisija, Komisijai pritarus, gali įsteigti nuolatinius arba ad hoc pogrupius, kuriems pavedamos konkrečios užduotys ir kuriuos sudaro tam tikras jų narių skaičius.

2.   Pogrupiai veikia pagal bendras ekspertų komisijų darbo tvarkos taisykles, nurodytas 9 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Kadencija

1.   Patarėjai skiriami ekspertų komisijos nariais trejiems metams; šis laikotarpis gali būti pratęstas.

2.   Jei patarėjas nebeatitinka 12 ir 15 straipsniuose ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnyje nustatytų sąlygų, atsistatydina arba nebegali veiksmingai prisidėti prie ekspertų komisijos darbo, Komisija gali tą patarėją atleisti.

3.   Jei patarėjas atleidžiamas nepasibaigus jo kadencijai, likusiam kadencijos laikui iš pagrindinio sąrašo skiriamas kitas patarėjas jam pakeisti.

5 straipsnis

Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo išrinkimas

1.   Kiekvienos kadencijos, nurodytos 4 straipsnyje, pradžioje kiekviena ekspertų komisija ir jos pogrupiai paprasta balsų dauguma iš savo narių išrenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

2.   Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija yra treji metai ir ji gali būti pratęsta. Pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas keičiami tos kadencijos metu pagal 1 dalyje nurodytą procedūrą ir galioja likusį kadencijos laiką.

3.   Kalbant apie pogrupius, pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija prasideda nuo jų išrinkimo iki to pogrupio įgaliojimų pabaigos.

6 straipsnis

Balsavimo taisyklės

Priimdamos mokslines nuomones ar nuomones, atitinkamai įgyvendinant Reglamento (ES) 2017/745 54 straipsnio 1 dalį ir 61 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) 2017/746 48 straipsnio 6 dalį, ekspertų komisijos priima sprendimus pagal Reglamento (ES) 2017/745 106 straipsnio 12 dalį.

7 straipsnis

Koordinavimo komitetas

1.   Po 5 straipsnyje nurodytų rinkimų įsteigiamas koordinavimo komitetas (toliau – Komitetas), kurį sudaro visų ekspertų komisijų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai.

2.   Komitetas, inter alia:

užtikrina, kad ekspertų komisijos veiksmingai keistųsi informacija,

priima ir peržiūri bendras ekspertų komisijų darbo tvarkos taisykles pagal 9 straipsnį,

priima ir peržiūri vidaus gaires ir metodiką, kurias turi taikyti ekspertų komisijos.

3.   Komitetas veikia laikydamasis 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų bendrų darbo tvarkos taisyklių.

8 straipsnis

Nuomonių ar pozicijų rengimas

1.   Kiekvienai rengiamai nuomonei ar pozicijai ekspertų komisijos ar pogrupio pirmininkas gali paskirti pranešėją ir pranešėjo padėjėją. Šiuo atveju visi kiti nariai yra nariai vertintojai.

2.   Ekspertų komisijos laikosi 9 straipsnyje nurodytų bendrų darbo tvarkos taisyklių ir visų susijusių Komiteto priimtų gairių, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje.

3.   Vykdant Reglamento (ES) 2017/745 54 straipsnio 1 dalyje nurodytą ekspertų komisijų veiklą ekspertų komisijos naudojasi gairėmis, kurias turi pateikti Komisija, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/745 IX priedo 5.1 skirsnio h punkte.

9 straipsnis

Bendros darbo tvarkos taisyklės

1.   Komisijos tarnyboms pasiūlius ir pritarus, Komitetas paprasta savo narių balsų dauguma priima visų ekspertų komisijų bendras darbo tvarkos taisykles.

Pirmininkai konsultuojasi su atitinkamomis ekspertų komisijomis dėl bendrų darbo tvarkos taisyklių turinio prieš jas priimant.

2.   Ekspertų komisijų bendrose darbo tvarkos taisyklėse nustatomos, inter alia:

a)

procedūros, pagal kurias ekspertų komisijos vykdo užduotis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/745 106 straipsnio 9 ir 10 dalyse;

b)

taisyklės, kuriomis užtikrinamas 12–15 straipsniuose nustatytų principų laikymasis.

3.   Komitetas, pritarus Komisijos tarnyboms, peržiūri bendras darbo tvarkos taisykles bent kas trejus metus ir jas atnaujina siekiant užtikrinti, kad jose būtų atsižvelgta į naujausią mokslo pažangą ir kad jos atspindėtų pažangiausią praktiką.

4.   Bendros darbo tvarkos taisyklės viešai skelbiamos tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje.

10 straipsnis

Sekretoriatas

1.   Komisija ekspertų komisijoms ir Komitetui teikia sekretoriato paslaugos (toliau – Sekretoriatas).

2.   Sekretoriatas yra atsakingas už veiksmingam ekspertų komisijų veikimui reikalingą pagalbą. Sekretoriatas visų pirma:

nustato ir valdo galimus interesų konfliktus,

prižiūri, kad atitinkama ekspertų komisija nuosekliai taikytų Reglamento (ES) 2017/745 IX priedo 5.1 skirsnio c punkte nustatytus kriterijus pagal Komisijos gaires, nurodytas 8 straipsnio 3 dalyje,

prižiūri ekspertų komisijos darbą, nurodytą 1 straipsnio 2 dalyje,

stebi, kaip laikomasi9 straipsnyje nurodytų bendrų darbo tvarkos taisyklių, 7 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje nurodytų gairių ir metodikos ir teikia prašymus dėl nuomonių ir pozicijų,

skelbia jų nuomones ir pozicijas pagal Reglamento (ES) 2017/745 106 straipsnio 12 dalies antrą pastraipą,

nagrinėja ekspertų komisijų prašymus dėl papildomų ekspertinių žinių.

11 straipsnis

Atlygis

1.   Patarėjai gauna atlygį už parengiamąjį darbą ir dalyvavimą (asmeniškai arba elektroninėmis priemonėmis) ekspertų komisijos posėdžiuose ir kitoje ekspertų komisijos veikloje, kuriai taikomas šis sprendimas. Atlygis nustatomas pagal priede nustatytus kriterijus.

2.   Patarėjų kelionės ir, kai tinkama, gyvenimo išlaidas, susijusias su ekspertų komisijų veikla, kuriai taikomas šis sprendimas, kompensuoja Komisija pagal Komisijoje galiojančias nuostatas. Tos išlaidos apmokamos neviršijant Komisijai pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.

12 straipsnis

Nepriklausomumas, nešališkumas ir objektyvumas

1.   Patarėjai įgaliojami arba skiriami ad personam. Jie negali perduoti savo pareigų jokiam kitam asmeniui.

2.   Patarėjai neturi finansinių ar kitų interesų medicinos priemonių pramonėje ar notifikuotojoje įstaigoje arba bet kurioje kitoje organizacijoje ar sektoriuje, kurie galėtų turėti įtakos jų nepriklausomumui, nešališkumui ir objektyvumui. Jie pateikia interesų deklaraciją, kurioje nurodomi bet kokie interesai, kurie galėtų pakenkti arba pagrįstai gali būti laikomi galinčiais pakenkti jų nepriklausomumui, nešališkumui ir objektyvumui, įskaitant bet kokias atitinkamas aplinkybes, susijusias su jų artimais šeimos nariais.

3.   Interesų deklaracijos teikiamos raštu atsakant į kvietimą pareikšti susidomėjimą.

4.   Patarėjai atnaujina savo interesų deklaracijas:

prieš juos skiriant į ekspertų komisiją arba prieš juos įtraukiant į pagrindinį sąrašą,

jei to reikia dėl pasikeitusių aplinkybių,

prieš pradėdami vykdyti konkrečią užduotį ekspertų komisijoje.

5.   Jei nesilaikoma 1–4 dalyse nurodytų įpareigojimų, Komisija gali imtis visų tinkamų priemonių.

13 straipsnis

Įsipareigojimas

1.   Patarėjai įsipareigoja veikti vadovaudamiesi viešuoju interesu ir laikydamiesi 12–15 straipsniuose išvardytų principų. Šiuo tikslu jie pasirašo įsipareigojimo deklaraciją.

2.   Patarėjai atsako į savo atitinkamos ekspertų komisijos ar pogrupio pirmininko ir Sekretoriato prašymus ir kitus pranešimus. Jie deda reikiamas pastangas, kad įvykdytų paskirtas užduotis kuo geriau ir laikydamiesi terminų, kaip aprašyta bendrose darbo tvarkos taisyklėse, nurodytose 9 straipsnyje.

14 straipsnis

Skaidrumas

Ekspertų komisijos savo veiklą vykdo skaidriai. Sekretoriatas visų pirma nepagrįstai nedelsdamas tam skirtoje Komisijos svetainėje viešai paskelbia:

a)

į ekspertų komisijas paskirtų ar į esamų ekspertų pagrindinį sąrašą įtrauktų patarėjų vardus ir pavardes;

b)

į ekspertų komisijas paskirtų ar įgaliotų patarėjų gyvenimo aprašymus, interesų, konfidencialumo ir įsipareigojimo deklaracijas;

c)

9 straipsnyje nurodytas bendras darbo tvarkos taisykles;

d)

nuomones ir pozicijas pagal 8 straipsnį.

15 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Patarėjai neatskleidžia jokios konfidencialios informacijos, gautos jų darbo ekspertų komisijose metu ar vykdant kitą veiklą, kuriai taikomas šis sprendimas. Šiuo tikslu jie pasirašo konfidencialumo deklaraciją.

2.   Patarėjai laikosi saugumo taisyklių, susijusių su Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsauga, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 ir (ES, Euratomas) 2015/444.

3.   Jei nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų įpareigojimų, Komisija gali imtis visų tinkamų priemonių.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo pradžios data

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 117, 2017 5 5, p. 1.

(2)  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (OL L 117, 2017 5 5, p. 176).

(3)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(4)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(5)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).


PRIEDAS

PATARĖJŲ ATLYGIS

1.

Patarėjų atlygis yra 450 EUR už kiekvieną visą darbo dieną.

2.

Bendras darbo laikas apskaičiuojamas ir suapvalinamas iki artimiausios pusės darbo dienos.

3.

Reglamento (ES) 2017/745 54 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) 2017/746 48 straipsnio 6 dalyje nurodytoms užduotims atlikti maksimalus darbo dienų skaičius, už kurį ekspertai gali gauti atlygį, nurodytas 1 lentelėje.

1 lentelė

Maksimalus darbo dienų skaičius, už kurį ekspertai gali gauti atlygį vykdydami Reglamento (ES) 2017/745 54 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) 2017/746 48 straipsnio 6 dalyje nurodytas užduotis

 

Reglamento (ES) 2017/745

54 straipsnio 1 dalis

Reglamento (ES) 2017/746

48 straipsnio 6 dalis

 

Sprendimas dėl to, ar turėtų būti parengta mokslinė nuomonė (Taip / Ne)

Mokslinės nuomonės rengimas ir teikimas

Nuomonės dėl in vitro diagnostinės medicinos priemonės veiksmingumo teikimas

Pirmininkas / Pirmininko pavaduotojas

Netaikoma

2

2

Pranešėjas

1

5

4

Pranešėjo padėjėjas

1

5

4

Nariai vertintojai (*1)

Netaikoma

0,5

0,5

Pagal šio sprendimo 2 straipsnio 6 dalį paskirti patarėjai

Netaikoma

2

2

4.

Reglamento (ES) 2017/745 55 straipsnio 3 dalyje, 61 straipsnio 2 dalyje, 106 straipsnio 10 dalies a–f punktuose ir 106 straipsnio 11 dalyje ir Reglamento (ES) 2017/746 50 straipsnio 3 dalyje nurodytoms užduotims, suskirstytoms į kategorijas pagal jų sudėtingumo lygį, atlikti maksimalus darbo dienų skaičius nurodytas 2 lentelėje.

2 lentelė

Maksimalus darbo dienų skaičius, už kurį ekspertai gali gauti atlygį vykdydami Reglamento (ES) 2017/745 55 straipsnio 3 dalyje, 61 straipsnio 2 dalyje, 106 straipsnio 10 dalies a–f punktuose ir 106 straipsnio 11 dalyje ir Reglamento (ES) 2017/746 50 straipsnio 3 dalyje nurodytas užduotis

Užduoties sudėtingumas (orientaciniai kriterijai (*2))

Veikia kaip

Išmoka, išreikšta visos dienos ekvivalentais

I kategorija. Paprastas klausimas

nuomonė, grindžiama nedideliu duomenų, dokumentų ir literatūros kiekiu

nesikonsultuojama su kitomis mokslo įstaigomis

nėra informacijos iš suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pacientų organizacijas ir sveikatos priežiūros specialistus

preliminariai mažiau nei trys mėnesiai užduočiai atlikti

Pirmininkas

2

Pranešėjas

3

Pranešėjo padėjėjas

3

Narys vertintojas

0,5

Pagal šio sprendimo 2 straipsnio 6 dalį paskirti patarėjai

1

II kategorija. Sudėtingas klausimas

nuomonė, grindžiama dideliu duomenų, dokumentų ir literatūros kiekiu

turi būti išnagrinėtos, po konsultacijų gautos, kitų mokslo įstaigų pastabos, jei tokių yra

turi būti išnagrinėta informacija iš suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pacientų organizacijas ir sveikatos priežiūros specialistus

preliminariai nuo trijų iki šešių mėnesių užduočiai atlikti

Pirmininkas

3

Pranešėjas

5

Pranešėjo padėjėjas

5

Narys vertintojas

1

Pagal šio sprendimo 2 straipsnio 6 dalį paskirti patarėjai

2

III kategorija. Labai sudėtingas klausimas

nuomonė, grindžiama dideliu duomenų, dokumentų ir literatūros kiekiu

turi būti išnagrinėtas, po konsultacijų gautas, didelis kitų mokslo įstaigų pastabų, jei tokių yra, kiekis

turi būti išnagrinėta daug informacijos iš suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pacientų organizacijas ir sveikatos priežiūros specialistus

preliminariai daugiau kaip šeši mėnesiai užduočiai atlikti

Pirmininkas

4

Pranešėjas

7

Pranešėjo padėjėjas

7

Narys vertintojas

2

Pagal šio sprendimo 2 straipsnio 6 dalį paskirti patarėjai

2

5.

Atlygis mokamas tik įvykdžius atitinkamas užduotis, kaip nurodyta bendrose darbo tvarkos taisyklėse.

(*1)  Atitinkamos ekspertų komisijos ar pogrupio patarėjai, kurie tvirtina pranešėjo ir pranešėjo padėjėjo parengtą nuomonę.

(*2)  Kiekvienas iš šių kriterijų gali būti taikomas atskirai.


Klaidų ištaisymas

11.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/31


2019 m. gegužės 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132, 2019 m. gegužės 20 d. )

3 puslapis, priedas, 36 įrašas, skiltis „Vardas, pavardė“:

yra:

„Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (dar žinomas kaip Nizar Asaad)“,

turi būti:

„Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (dar žinomas kaip Al-Asad; Assad; Asad)“.


11.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/31


2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2019/806, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132, 2019 m. gegužės 20 d. )

38 puslapis, priedas, 36 įrašas, skiltis „Vardas, pavardė“:

yra:

„Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (dar žinomas kaip Nizar Asaad)“,

turi būti:

„Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (dar žinomas kaip Al-Asad; Assad; Asad)“.