ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 233I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. rugsėjo 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. rugsėjo 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1393, priimtas bendru sutarimu su išrinktu Komisijos Pirmininku,, kuriuo priimamas kitų asmenų, kuriuos Taryba siūlo skirti Europos Komisijos nariais, sąrašas

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

10.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 233/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1393,

priimtas bendru sutarimu su išrinktu Komisijos Pirmininku,

2019 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo priimamas kitų asmenų, kuriuos Taryba siūlo skirti Europos Komisijos nariais, sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 17 straipsnio 3 bei 5 dalis ir 17 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą 2013/272/ES dėl Europos Komisijos narių skaičiaus (1),

kadangi:

(1)

2019 m. spalio 31 d. baigiasi Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2014/749/ES (2) paskirtos Komisijos kadencija;

(2)

naujos sudėties Komisija, kurią sudarytų po vieną kiekvienos valstybės narės pilietį, įskaitant Komisijos Pirmininką ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, turėtų būti paskirta kadencijai iki 2024 m. spalio 31 d.;

(3)

Europos Vadovų Taryba kandidate į Komisijos pirmininkus Europos Parlamentui pasiūlė Ursula VON DER LEYEN, o Europos Parlamentas savo 2019 m. liepos 16 d. plenarinėje sesijoje ją išrinko Komisijos Pirmininke;

(4)

Taryba bendru sutarimu su išrinkta Komisijos pirmininke turėtų priimti kitų asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais kadencijai iki 2024 m. spalio 31 d., sąrašą;

(5)

vadovaujantis ES sutarties 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Vadovų Taryba, gavusi išrinktos Komisijos Pirmininkės sutikimą, 2019 m. rugpjūčio 5 d. paskyrė Josep BORRELL FONTELLES Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai;

(6)

2019 m. rugpjūčio 23 d. Taryba gavo JK nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje laišką, kuriame teigiama:

„Kadangi 2019 m. spalio 31 d. Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos, liepos 25 d. Ministras Pirmininkas pranešė Bendruomenių Rūmams, kad JK neskirs į naująją Komisiją savo nario ir kad tuo neketinama sukliudyti ES paskirti naujos sudėties Komisiją.

Rašau norėdamas oficialiai patvirtinti, kad vadovaudamasi Ministro Pirmininko pareiškimu, Jungtinė Karalystė nepateiks kandidatūros į 2019–2024 m. Komisijos kolegijos narius.“;

(7)

vadovaujantis ES sutarties 17 straipsnio 7 dalies antra pastraipa, išrinkta Komisijos Pirmininkė pranešė apie savo sutikimą;

(8)

vadovaujantis ES sutarties 17 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa, Pirmininką, Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir kitus Komisijos narius balsuodamas už juos visus kartu tvirtina Europos Parlamentas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taryba, bendru sutarimu su išrinkta Komisijos Pirmininke Ursula VON DER LEYEN, Komisijos nariais kadencijai iki 2024 m. spalio 31 d. siūlo skirti šiuos asmenis:

 

Helena DALLI

 

Valdis DOMBROVSKIS

 

Elisa FERREIRA

 

Mariya GABRIEL

 

Paolo GENTILONI

 

Sylvie GOULARD

 

Johannes HAHN

 

Phil HOGAN

 

Ylva JOHANSSON

 

Věra JOUROVÁ

 

Stella KYRIAKIDES

 

Janez LENARČIČ

 

Rovana PLUMB

 

Didier REYNDERS

 

Margaritis SCHINAS

 

Nicolas SCHMIT

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Kadri SIMSON

 

Virginijus SINKEVIČIUS

 

Dubravka ŠUICA

 

Frans TIMMERMANS

 

László TRÓCSÁNYI

 

Jutta URPILAINEN

 

Margrethe VESTAGER

 

Janusz WOJCIECHOWSKI

kartu su

 

Josep BORRELL FONTELLES, paskirtu Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai.

2 straipsnis

Šis sprendimas pateikiamas Europos Parlamentui.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TUPPURAINEN


(1)  OL L 165, 2013 6 18, p. 98.

(2)  2014 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2014/749/ES, kuriuo skiriama Europos Komisiją (OL L 311, 2014 10 31, p. 36).