ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 232

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. rugsėjo 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

GAIRĖS

 

*

2019 m. birželio 7 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2019/1386, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2019/18)

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

GAIRĖS

6.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 232/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2019/1386

2019 m. birželio 7 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2019/18)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1),

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) (2) nustato pensijų fondų (PF) statistikos rinkimui ir teikimui taikomus reikalavimus. Šią informaciją reikia rinkti, siekiant padėti ECB atlikti pinigų ir finansinę analizę ir tam, kad Europos centrinių bankų sistema (ECBS) galėtų prisidėti prie finansų sistemos stabilumo. Pirmą kartą teikiant duomenis pagal Reglamentą (ES) 2018/231 (ECB/2018/2), kaip taisyklė, teikiami 2019 m. trečiojo ketvirčio duomenys apie turtą ir 2019 m. metiniai duomenys apie įsipareigojimus ir pensijų sistemų dalyvių skaičių. Dėl to reikia atnaujinti Gairėse ECB/2014/15 (3) numatytą PF statistikos teikimo sistemą;

(2)

Gairėse ECB/2014/15 jau yra numatyta, kad nacionaliniai centriniai bankai (NCB) teikia statistinę informaciją apie PF. Duomenys apie PF perduodami ECB, remiantis šiuo metu nacionaliniu lygiu prieinamais duomenimis. Atsižvelgiant į reikalavimus, kylančius iš Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2), reikia pakeisti atitinkamas Gairių ECB/2014/15 nuostatas. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, 2019 m. trečiojo ir ketvirtojo ketvirčių atveju NCB turėtų teikti statistinę informaciją apie PF vadovaudamiesi ir Gairėmis ECB/2014/15, ir reikalavimais, kylančiais iš Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2);

(3)

II priedo 9 dalies 1.B., 1.H., 2.B. ir 2.G. lenteles reikia iš dalies pakeisti, siekiant atspindėti atnaujintą Europos bankininkystės institucijos taksonomiją. II priedo 9 dalies 1.B., 1.D., 1.E., 1.F., 1.G., 1.H., 1.J., 2.B., 2.C., 2.D., 2.E., 2.F., 2.G. ir 2.I. lenteles reikia iš dalies pakeisti, siekiant peržiūrėti NCB Europos Centriniam Bankui teikiamų duomenų teikimo dažnumą pagal Gairių ECB/2014/15 12 straipsnio 2 dalį. Be to, reikalingas nedidelis II priedo 22 dalyje esančios lentelės pakeitimas tam, kad lentelė atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 (4) pateiktas apibrėžtis. Siekiant išsamesnio vaizdo apie atskaitingųjų agentų turimą turtą, reikalingas II priedo 23 dalyje esančios 2a lentelės nedidelis pakeitimas;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2014/15,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2014/15 iš dalies keičiamos taip:

1.

2 straipsnyje pridedamas šis 5 punktas:

„5)

pensijų fondas (PF) – turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) (*1) 1 straipsnio 1 punkte.

(*1)  2018 m. sausio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2018/2) (OL L 45, 2018 2 17, p. 3)“;"

2.

26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„26 straipsnis

PF statistika“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.    Duomenų teikimo apimtis iki 2019 m. ketvirtojo ketvirčio ir jį įskaitant

a)   Bendra informacija

NCB teikia Europos Centriniam Bankui statistinę informaciją apie PF iki 2019 m. ketvirtojo ketvirčio, ir įskaitant to ketvirčio duomenis, kaip nurodyta šio straipsnio 1–5 dalyse ir vadovaujantis II priedo 22 dalimi. Duomenys apie PF perduodami, remiantis šiuo metu nacionaliniu lygiu prieinamais duomenimis. Kai faktiniai duomenys neprieinami, dedant visas įmanomas pastangas pateikiami įverčiai.

Atskaitingąją visumą sudaro euro zonos valstybėse narėse reziduojantys PF.

b)   Likučiai ir finansiniai sandoriai

NCB teikia duomenis apie likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apie finansinius sandorius – per ketvirtį, duomenys išvedami pagal 2010 m. ESS.“;

c)

Pridedamos šios 6–15 dalys:

„6.    Atskaitomybės apimtis pagal Reglamentą (ES) 2018/231 (ECB/2018/2)

a)   Bendra informacija

Pagal Reglamentą (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) NCB teikia ECB statistinę informaciją apie PF turtą ir įsipareigojimus, taip pat informaciją apie pensijų sistemų dalyvių skaičių, kaip numatyta šio straipsnio 6–15 dalyse ir vadovaujantis šių gairių II priedo 24 dalimi. Šie reikalavimai apima duomenis apie PF turto ir įsipareigojimų ketvirčio pabaigos likučius ir ketvirčio srautų patikslinimus, taip pat metinius duomenis apie dalyvius. Nepažeidžiant Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 12 straipsnio 2 dalies, pirmasis duomenų teikimas prasideda nuo ketvirčio duomenų apie turtą už 2019 m. trečiąjį ketvirtį ir metinių duomenų apie įsipareigojimus ir pensijų sistemų dalyvių skaičių už 2019 m.

b)   Srautų patikslinimai

NCB pateikia ECB atskirus patikslinimų dėl perkainojimo duomenis (apimančius kainos ir valiutų kursų pokyčius) ir perklasifikavimo patikslinimus, kaip nustatyta II priedo 24 dalyje ir IV priede.

Finansiniai sandoriai, įskaitant patikslinimus, išvedami remiantis 2010 m. ESS.

Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 5 straipsnio b ir c punkto tikslais NCB gali nukrypti nuo 2010 m. ESS dėl skirtingos nacionalinės praktikos. Kai prieinama likučių pagal kiekvieną turtą (k–t) informacija, patikslinimai dėl perkainojimo gali būti nustatomi pagal bendrąjį Eurosistemos metodą, t. y. srautų išvedimo metodą, nurodytą IV priedo 7 dalyje.

Finansinių sandorių artiniai dėl įsipareigojimų gali būti nustatyti remiantis IV priedo 7 dalimi.

7.    Ataskaitų teikimo dažnumas ir galutinis terminas

a)   NCB teikia ECB reikalaujamus ketvirčio duomenis iki 10-os darbo dienos pabaigos po Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto galutinio termino. Pereinamuoju laikotarpiu, apimančiu duomenų teikimą už trečiąjį 2019 m. ketvirtį, ketvirtąjį 2019 m. ketvirtį ir pirmąjį 2020 m. ketvirtį, šis terminas pratęsiamas iki 35-os darbo dienos po minėto termino 2019 m. III ketvirčio ataskaitiniam laikotarpiui, 30-os darbo dienos po minėto termino 2019 m. IV ketvirčio ataskaitiniam laikotarpiui ir 25-os darbo dienos po minėto termino 2020 m. I ketvirčio ataskaitiniam laikotarpiui.

b)   NCB teikia ECB reikalaujamus metinius duomenis iki 10-os darbo dienos pabaigos po Reglamento (ES) Nr. 2018/231 (ECB/2018/2) 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto galutinio termino. Pereinamuoju laikotarpiu, apimančiu pirmąjį 2019 m. metinių duomenų teikimą, šis terminas pratęsiamas iki 35-os darbo dienos po minėto termino.

c)   Tikslios perdavimo datos iš anksto pranešamos NCB duomenų teikimo kalendoriaus forma, kurį ECB pateikia kiekvienų metų rugsėjo mėnesį.

d)   NCB, pateikdami pirmuosius ketvirčio duomenis ECB, privalo pateikti duomenis apie likučius. Srautų patikslinimai perduodami dedant visas įmanomas pastangas.

8.    Duomenų taisymo politika

Ketvirčio ir metinių duomenų pataisymams taikomos šios bendrosios taisyklės:

a)

reguliariais ketvirčio duomenų rengimo laikotarpiais, t. y. už atitinkamą ataskaitinį ketvirtį, nuo termino, nurodyto 7 dalies a punkte, iki datos, kai duomenys perduodami atgal NCB, NCB gali pataisyti praėjusio ataskaitinio ketvirčio duomenis;

b)

reguliariais metinių duomenų rengimo laikotarpiais, t. y. už atitinkamus ataskaitinius metus, nuo termino, nurodyto 7 dalies b punkte, iki datos, kai duomenys perduodami atgal NCB, NCB gali pataisyti praėjusių ataskaitinių metų duomenis;

c)

ne reguliariais duomenų rengimo laikotarpiais, nurodytais a ir b punktuose, NCB taip pat gali pataisyti ankstesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis, jeigu tai žymiai pagerina duomenų kokybę.

9.    Nukrypti leidžiančios nuostatos ir statistinis apibendrinimas

Kad būtų užtikrinta PF statistikos kokybė, kai NCB taiko nukrypti leidžiančias nuostatas mažiems PF pagal Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 7 straipsnio 1 dalį, ECB pateikiamus PF ketvirčio duomenis NCB statistiškai apibendrina iki 100 % aprėpties.

NCB gali pasirinkti statistinio apibendrinimo iki 100 % aprėpties procedūrą, remdamiesi duomenimis, surinktais pagal Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 7 straipsnio 1 dalies a–d punktus.

10.    Suvestinių duomenų apie vertybinius popierius išvedimas

NCB išveda kiekvienos rūšies PF ketvirčio turto ir įsipareigojimų suvestinius duomenis pagal II priedo 24 dalies 1a–1c lenteles tokiu būdu:

a)

NCB apie vertybinius popierius, turinčius ISIN kodus, suderina informaciją, pateiktą kiekvieno vertybinio popieriaus (k–v–p) pagrindu, su informacija gauta iš centrinės vertybinių popierių duomenų bazės (CVPDB), kuri yra ataskaitinių duomenų bazė. Suderinta k–v–p informacija naudojama nustatyti turto ir įsipareigojimų vertę eurais ir išvesti kiekvieno PF atskiro vertybinio popieriaus reikalingus suskirstymus. Jei CVPDB nerandama vertybinių popierių identifikacinių duomenų arba jei iš CVPDB negaunama informacijos, reikalingos parengti turto ir įsipareigojimų duomenis pagal II priedo 24 dalies 1a–1c lenteles, NCB įvertina trūkstamus duomenis.

b)

NCB apibendrina duomenis apie vertybinius popierius, išvestus pagal a punktą ir prijungia juos prie informacijos, pateiktos apie vertybinius popierius, neturinčius ISIN kodų, siekdami sudaryti suvestinius rodiklius: i) dėl skolos vertybinių popierių, suskirstytų pagal išpirkimo terminą (pradinį) ir kitą sandorio šalį (sektorių ir rezidavimo vietą); ii) dėl nuosavybės, suskirstytos pagal priemones ir kitą sandorio šalį (sektorių ir rezidavimo vietą) ir iii) investicinių fondų (IF) akcijų (vienetų), suskirstytų pagal investicinio fondo rūšį ir kitos sandorio šalies rezidavimo vietą.

11.    IF akcijų (vienetų) suskirstymas pagal pagrindinį investavimo tikslą

NCB perduoda ECB geriausius įverčius dėl PF turimų IF akcijų (vienetų), suskirstytų pagal pagrindinį investavimo tikslą (t. y. obligacijų fondai, akcijų fondai, mišrieji fondai, nekilnojamojo turto fondai, rizikos draudimo fondai ir kiti fondai). Šie duomenys gali būti išvesti palyginant informaciją, pateiktą k–v–p pagrindu remiantis Reglamentu (ES) 2018/231 (ECB/2018/2), su informacija, išvesta iš CVPDB, kaip ataskaitinių duomenų bazės.

Jei turimų IF akcijų (vienetų) nėra CVPDB, NCB įvertina trūkstamus duomenis arba panaudoja alternatyvius šaltinius duomenims išvesti.

12.    Įsipareigojimų ketvirtinių įverčių teikimas

NCB perduoda ECB PF įsipareigojimų ketvirtinius įverčius, išvestus pagal Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 4 straipsnio 2 dalį.

13.    Vertinimo metodai ir (arba) apskaitos taisyklės

Vertinimo metodai pagal 2010 m. ESS ir (arba) Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 6 straipsnyje nurodytos apskaitos taisyklės taip pat taikomos, kai NCB teikia PF duomenis ECB.

14.    Aiškinamieji raštai

NCB pateikia aiškinamuosius raštus, nurodydami reikšmingus pataisymus bei visus pataisymus, padarytus ne reguliariais duomenų teikimo laikotarpiais, nurodytais šio straipsnio 8c dalyje. Be to, NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus dėl perklasifikavimo patikslinimų.

15.    Statistikos rengimo metodai

NCB renka duomenis iš visų jų valstybėje narėje reziduojančių PF pagal Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 2 straipsnio 1 dalį.“;

3.

II, III ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šių gairių priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

2.   Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB šias gaires vykdo nuo 2019 m. spalio 2 d..

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos euro zonos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. birželio 7 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2018 m. sausio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2018/2) (OL L 45, 2018 2 17, p. 3).

(3)  2014 m. balandžio 4 d. Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (OL L 340, 2014 11 26, p. 1).

(4)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).


PRIEDAS

II, III ir IV priedai ir Gairės ECB/2014/15 iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

9 dalis pakeičiama taip:

„9 DALIS

Metiniai KBD – Ataskaitų teikėjai

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Atskaitingoji visuma

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Savarankiškų kredito įstaigų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredito įstaigų, konsoliduotų bankų grupėse, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankų grupių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras kredito įstaigų skaičius *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – TFAS FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Palūkanų pajamos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybai laikomas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje vertinamas tikrąja verte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduoti laikomas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir gautinos sumos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos, laikomos iki išpirkimo termino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvestinės priemonės - apsidraudimo apskaita, palūkanų normos rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsipareigojimų palūkanų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Palūkanų išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiniai įsipareigojimai, vertinami amortizuota savikaina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Išvestinės priemonės - apsidraudimo apskaita, palūkanų normos rizika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kiti įsipareigojimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Turto palūkanų išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įstatinio kapitalo išlaidos, grąžinamos pagal pareikalavimą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių ir komisinio atlyginimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynieji užsienio valiutos keitimo skirtumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelnas (nuostoliai) dėl turto, išskyrus laikomo parduoti, pripažinimo panaikinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos veiklos išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos veiklos pajamos, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administravimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Išlaidos darbuotojams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos administracinės išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nusidėvėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suteikti įsipareigojimai ir garantijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kiti atidėjiniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje nevertinamo tikrąja verte, vertės sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansinis turtas, vertinamas savikaina) [nekotiruojamos nuosavybės priemonės])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prekybinis finansinis turtas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Paskolos ir gautinos sumos [įskaitant finansinę nuomą])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicijos, laikomos iki išpirkimo termino)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicinis turtas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prestižas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nematerialusis turtas [išskyrus prestižą])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neigiamas prestižas, pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių, priskiriamų prie laikomų parduoti, neatitinkančių nutrauktos veiklos kriterijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su tęsiamos veiklos pelnu arba nuostoliais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrauktos veiklos pelnas arba (-) nuostoliai atskaičius mokesčius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrauktos veiklos pelnas arba (-) nuostoliai prieš apmokestinimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su nutraukta veikla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskirtini mažumos daliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskirtini patronuojančiosios įmonės savininkams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – BAP FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Palūkanų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Palūkanų išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių ir komisinio atlyginimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl neprekybinio finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynieji užsienio valiutos keitimo skirtumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelnas (nuostoliai) dėl turto, išskyrus laikomo parduoti, pripažinimo panaikinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos veiklos išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos veiklos pajamos, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administravimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Išlaidos darbuotojams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos administracinės išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nusidėvėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suteikti įsipareigojimai ir garantijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kiti atidėjiniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atidėjinių bendrai bankinei rizikai padidėjimas arba (-) sumažėjimas, grynoji suma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje nevertinamo tikrąja verte, vertės sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicinis turtas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prestižas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nematerialusis turtas [išskyrus prestižą])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neigiamas prestižas, pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių, priskiriamų prie laikomų parduoti, neatitinkančių nutrauktos veiklos kriterijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su tęsiamos veiklos pelnu arba nuostoliais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ypatingasis pelnas arba (-) nuostolis, atskaičius mokesčius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagautė arba netekimai prieš apmokestinimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su pagaute arba netekimais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskirtini mažumos daliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskirtini patronuojančiosios įmonės savininkams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – ne FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Grynosios palūkanų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palūkanų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Palūkanų išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynosios mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių ir komisinio atlyginimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybos ir užsienio valiutos keitimo rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos veiklos išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos veiklos pajamos, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administravimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Išlaidos darbuotojams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos administracinės išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nusidėvėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje nevertinamo tikrąja verte, vertės sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – VISA IMTIS

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Grynosios palūkanų pajamos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynosios mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybos ir užsienio valiutos keitimo rezultatai*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos veiklos pajamos, grynoji suma*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visos veiklos išlaidos)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – TFAS FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės grąža (RoE)

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Įstaigų, kurių RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE < 0, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – BAP FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės grąža (RoE)

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Įstaigų, kurių RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE < 0, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – ne FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės grąža (RoE)

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Įstaigų, kurių RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE < 0, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – VISA IMTIS

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės grąža (RoE)

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Įstaigų, kurių RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE < 0, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %, viso bankų turto%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Balansas – TFAS FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Turtas

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Grynieji pinigai, lėšos centriniuose bankuose ir kiti iki pareikalavimo laikomi indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybai laikomas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybai laikomos išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje vertinamas tikrąja verte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduoti laikomas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos, laikomos iki išpirkimo termino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvestinės finansinės priemonės – Apsidraudimo sandorių apskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palūkanų normos rizikos apsidraudimo portfelio apsidraudimo straipsnių tikrosios vertės pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos į asocijuotas įmones, patronuojamąsias bendroves ir bendras įmones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikis mokesčių turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atidėtas mokesčių turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikis turtas ir perleidimo grupės, priskiriamos parduoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISAS TURTAS*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Įsipareigojimai

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Prekybos finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybos išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti prekybos finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiniai įsipareigojimai, pelno (nuostolių) ataskaitoje vertinami tikrąja verte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti finansiniai įsipareigojimai, pelno (nuostolių) ataskaitoje vertinami tikrąja verte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiniai įsipareigojimai, vertinami amortizuota savikaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti finansiniai įsipareigojimai, vertinami nusidėvėjimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvestinės finansinės priemonės – Apsidraudimo sandorių apskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palūkanų normos rizikos apsidraudimo portfelio apsidraudimo straipsnių tikrosios vertės pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atidėjiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikiai mokesčių įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atidėti mokesčių įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstatinis kapitalas, grąžinamas pagal pareikalavimą (pvz., kooperatyvo akcijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsipareigojimai, įtraukti į perleidimo grupes, priskirtas parduoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės priemonės ir mažumos dalis

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcijų priedai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleistos nuosavybės priemonės, išskyrus kapitalo priemones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepaskirstytasis pelnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkainojimo rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nuosavos akcijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tarpiniai dividendai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažumos dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISA NUOSAVYBĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVYBĖS PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Paskolų įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Suteikta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditavimo įsipareigojimai*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinės garantijos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditavimo įsipareigojimai*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinės garantijos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Balansas – BAP FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Turtas

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Grynieji pinigai, lėšos centriniuose bankuose ir kiti iki pareikalavimo laikomi indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybai laikomas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybai laikomos išvestinės finansinės priemonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybės vertybiniuose popieriuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprekybinės skolos priemonės, vertinamos taikant savikainos metodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvestinės finansinės priemonės – Apsidraudimo sandorių apskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palūkanų normos rizikos apsidraudimo portfelio apsidraudimo straipsnių tikrosios vertės pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos į asocijuotas įmones, patronuojamąsias bendroves ir bendras įmones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikis mokesčių turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atidėtas mokesčių turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikis turtas ir perleidimo grupės, priskiriamos parduoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISAS TURTAS*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Įsipareigojimai

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Prekybos finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybos išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti prekybos finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprekybiniai neišvestiniai finansiniai įsipareigojimai, vertinami taikant savikainos metodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indėliai