ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 206

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. rugpjūčio 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1320 dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1321, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo Contea di Sclafani (SKVN) specifikacijos pakeitimas

9

 

*

2019 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1322, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui El Vicario (SKVN)

11

 

*

2019 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1323 dėl išskirtinių Italijos kiaušinių ir vištienos sektorių rinkos rėmimo priemonių

12

 

*

2019 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1324 dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Bacillus subtilis LMG S-27588, preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų ar dedeklinių vištaičių, mėsinių ar veislinių kalakutų, antraeilių rūšių mėsinių ar veislinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir antraeilių rūšių kiaulių pašarų priedą (leidimo turėtojas – bendrovė Puratos) ( 1 )

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1325, kuriuo suteikiamas Jungtinės Karalystės prašomas leidimas Šiaurės Airijai taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3816)

21

 

*

2019 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1326 dėl darniųjų elektromagnetinio suderinamumo standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES

27

 

*

2019 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1327, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5958)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1320

2019 m. liepos 18 d.

dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimas (1) (toliau – Asociacijos susitarimas) įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

naujos rūšies paukštienos gabalas – tai įprasta krūtinėlė su sparnelių žastikauliais, kurią Sąjungoje šiek tiek pakeitus galima Sąjungoje parduoti kaip paukštienos krūtinėlę. Todėl dėl neriboto šių gabalų importo iš Ukrainos, kuris 2018 m. pasiekė 55 500 tonų, kyla pavojus, kad gali būti neigiamai paveiktos sąlygos, visų pirma tarifinės kvotos forma taikomi kiekybiniai apribojimai, kuriomis įprasti krūtinėlės gabalai pagal Asociacijos susitarimą gali būti importuojami į Sąjungą;

(3)

2018 m. gruodžio 20 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Ukraina, kad būtų surastas sprendimas, iš dalies pakeičiant paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomas prekybos lengvatas, numatytas Asociacijos susitarime. 2019 m. kovo 19 d. derybos sėkmingai baigtos;

(4)

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Asociacijos susitarime (toliau – Susitarimas pasikeičiant laiškais), turėtų būti Sąjungos vardu pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(5)

siekiant greitai panaikinti potencialiai neriboto tų paukštienos gabalų importo be muito riziką Susitarimas pasikeičiant laiškais turėtų būti taikomas laikinai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidžiama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimą pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, su sąlyga, kad tas Susitarimas pasikeičiant laiškais bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą pasikeičiant laiškais.

3 straipsnis

Kol Susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalios, jis laikinai taikomas nuo pirmos kito mėnesio po to, kai Asociacijos susitarimo 484 straipsnyje nurodytas depozitaras gauna toliau nurodytus dokumentus, dienos:

Sąjungos pranešimą apie procedūrų, reikalingų šiam tikslui, užbaigimą ir

Ukrainos pranešimą apie ratifikavimo užbaigimą pagal jos procedūras ir taikytinus teisės aktus,

atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TUPPURAINEN


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.


6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/3


Europos Sąjungos ir Ukrainos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime

A.   Europos Sąjungos laiškas

Gerbiamasis Pone,

turiu garbės priminti apie 2019 m. kovo 19 d. baigtas Europos Sąjungos ir Ukrainos (toliau – Šalys) derybas dėl prekybos lengvatų paukštienai ir paukštienos gaminiams.

Per tas derybas susitarta taip:

(1)

Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Asociacijos susitarimas) IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo priedėlio A punkte įrašas „Paukštiena ir paukštienos gaminiai“ pakeičiamas taip:

Paukštiena ir paukštienos gaminiai

0207 11 (30–90)

0207 12 (10–90)

0207 13 (10–20–30–50–60–70–99) (*1)

0207 14 (10–20–30–50–60–70–99) (*1)

0207 24 (10–90)

0207 25 (10–90)

0207 26 (10–20–30–50–60–70–80–99)

0207 27 (10–20–30–50–60–70–80–99)

0207 32 (15–19–51–59–90)

0207 33 (11–19–59–90)

0207 35 (11–15–21–23–25–31–41–51–53–61–63–71–79–99)

0207 36 (11–15–21–23–31–41–51–53–61–63–79–90)

0210 99 (39)

1602 31 (11–19–30–90)

1602 32 (11–19–30–90)

1602 39 (21)

50 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, + 18 400 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, 2020 m. ir 2021 m. padidinant 800 t/m., išreikštų grynuoju svoriu

+ 20 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu (KN kodui 0207 12 (10–90))

(2)

Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo ES muitų tarifų sąrašų ketvirtos skilties „Mažinimo kategorija“ tekstas pakeičiamas taip: „50 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, + 18 400 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, 2020 m. ir 2021 m. padidinant 800 t/m., išreikštų grynuoju svoriu“ dėl šių 2008 m. KN muitų tarifų eilučių:

 

0207 11 (30–90)

 

0207 13 (10–20–30–50–60–70–99)

 

0207 14 (10–20–30–50–60–70–99)

 

0207 24 (10–90)

 

0207 25 (10–90)

 

0207 26 (10–20–30–50–60–70–80–99)

 

0207 27 (10–20–30–50–60–70–80–99)

 

0207 32 (15–19–51–59–90)

 

0207 33 (11–19–59–90)

 

0207 35 (11–15–21–23–25–31–41–51–53–61–63–71–79–99)

 

0207 36 (11–15–21–23–31–41–51–53–61–63–79–90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11–19–30–90)

 

1602 32 (11–19–30–90)

 

1602 39 (21)

(3)

Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo ES muitų tarifų sąrašuose dėl 2008 m. KN muitų tarifų eilutės 0207 12 (10–90) ketvirtos skilties „Mažinimo kategorija“ tekstas pakeičiamas taip: „50 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, + 18 400 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, 2020 m. padidinant 800 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, ir 2021 m. + 20 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu“.

(4)

Papildomas 50 000 tonų kiekis, kuris turi būti pridėtas prie galiojančios paukštienos ir paukštienos gaminių kvotos, nustatytos Asociacijos susitarime, apskaičiuojamas proporcingai likusiai kalendorinių metų, kuriais šis susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalioja, daliai.

(5)

Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo ES muitų tarifų sąrašuose muitų tarifų eilutėms 0207 13 70 ir 0207 14 70 nustatytas didžiausio palankumo režimo muitas 100,8 EUR/100 kg, išreikštų grynuoju svoriu, taikomas importui, viršijančiam 1 punkte nurodytą bendrą paukštienos ir paukštienos gaminių TK.

Šis susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalioja pirmą kito mėnesio po to, kai Asociacijos susitarimo 484 straipsnyje nurodytas depozitaras gauna paskutinį Šalių pranešimą, dieną.

Kol šis susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalios, jis laikinai taikomas nuo pirmos kito mėnesio po to, kai Asociacijos susitarimo 484 straipsnyje nurodytas depozitaras gauna toliau nurodytus dokumentus, dienos:

Sąjungos pranešimą apie procedūrų, reikalingų šiam tikslui, užbaigimą ir

Ukrainos pranešimą apie ratifikavimo užbaigimą pagal jos procedūras ir taikytinus teisės aktus,

atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų vėlesnė.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Ukraina sutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   Ukrainos laiškas

Gerbiamoji Ponia,

turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką dėl prekybos lengvatų paukštienai ir paukštienos gaminiams, kuriame rašoma:

„turiu garbės priminti apie 2019 m. kovo 19 d. baigtas Europos Sąjungos ir Ukrainos (toliau – Šalys) derybas dėl prekybos lengvatų paukštienai ir paukštienos gaminiams.

Per tas derybas susitarta taip:

(1)

Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Asociacijos susitarimas) IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo priedėlio A punkte įrašas „Paukštiena ir paukštienos gaminiai“ pakeičiamas taip:

Paukštiena ir paukštienos gaminiai

0207 11 (30–90)

0207 12 (10–90)

0207 13 (10–20–30–50–60–70–99) (*2)

0207 14 (10–20–30–50–60–70–99) (*2)

0207 24 (10–90)

0207 25 (10–90)

0207 26 (10–20–30–50–60–70–80–99)

0207 27 (10–20–30–50–60–70–80–99)

0207 32 (15–19–51–59–90)

0207 33 (11–19–59–90)

0207 35 (11–15–21–23–25–31–41–51–53–61–63–71–79–99)

0207 36 (11–15–21–23–31–41–51–53–61–63–79–90)

0210 99 (39)

1602 31 (11–19–30–90)

1602 32 (11–19–30–90)

1602 39 (21)

50 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, + 18 400 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, 2020 m. ir 2021 m. padidinant 800 t/m., išreikštų grynuoju svoriu

+ 20 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu (KN kodui 0207 12 (10–90))

(2)

Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo ES muitų tarifų sąrašų ketvirtos skilties „Mažinimo kategorija“ tekstas pakeičiamas taip: „50 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, + 18 400 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, 2020 m. ir 2021 m. padidinant 800 t/m., išreikštų grynuoju svoriu“ dėl šių 2008 m. KN muitų tarifų eilučių:

 

0207 11 (30–90)

 

0207 13 (10–20–30–50–60–70–99)

 

0207 14 (10–20–30–50–60–70–99)

 

0207 24 (10–90)

 

0207 25 (10–90)

 

0207 26 (10–20–30–50–60–70–80–99)

 

0207 27 (10–20–30–50–60–70–80–99)

 

0207 32 (15–19–51–59–90)

 

0207 33 (11–19–59–90)

 

0207 35 (11–15–21–23–25–31–41–51–53–61–63–71–79–99)

 

0207 36 (11–15–21–23–31–41–51–53–61–63–79–90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11–19–30–90)

 

1602 32 (11–19–30–90)

 

1602 39 (21)

(3)

Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo ES muitų tarifų sąrašuose dėl 2008 m. KN muitų tarifų eilutės 0207 12 (10–90) ketvirtos skilties „Mažinimo kategorija“ tekstas pakeičiamas taip: „50 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, + 18 400 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, 2020 m. padidinant 800 t/m., išreikštų grynuoju svoriu, ir 2021 m. + 20 000 t/m., išreikštų grynuoju svoriu“.

(4)

Papildomas 50 000 tonų kiekis, kuris turi būti pridėtas prie galiojančios paukštienos ir paukštienos gaminių kvotos, nustatytos Asociacijos susitarime, apskaičiuojamas proporcingai likusiai kalendorinių metų, kuriais šis susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalioja, daliai.

(5)

Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo ES muitų tarifų sąrašuose muitų tarifų eilutėms 0207 13 70 ir 0207 14 70 nustatytas didžiausio palankumo režimo muitas 100,8 EUR/100 kg, išreikštų grynuoju svoriu, taikomas importui, viršijančiam 1 punkte nurodytą bendrą paukštienos ir paukštienos gaminių TK.

Šis susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalioja pirmą kito mėnesio po to, kai Asociacijos susitarimo 484 straipsnyje nurodytas depozitaras gauna paskutinį Šalių pranešimą, dieną.

Kol šis susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalios, jis laikinai taikomas nuo pirmos kito mėnesio po to, kai Asociacijos susitarimo 484 straipsnyje nurodytas depozitaras gauna toliau nurodytus dokumentus, dienos:

Sąjungos pranešimą apie procedūrų, reikalingų šiam tikslui, užbaigimą ir

Ukrainos pranešimą apie ratifikavimo užbaigimą pagal jos procedūras ir taikytinus teisės aktus,

atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų vėlesnė.“

Turiu garbę patvirtinti, kad tai, kas pirmiau išdėstyta, Ukrainai yra priimtina ir kad Jūsų laiškas bei šis laiškas kartu sudaro Jūsų pasiūlymą atitinkantį susitarimą.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  Patikslinama, kad Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo ES muitų tarifų sąrašuose nurodytoms muitų tarifų eilutėms 0207 13 70 ir 0207 14 70 taikoma trečiojoje skiltyje „Kiekis“ nustatyta TK.

(*2)  Patikslinama, kad Asociacijos susitarimo IV antraštinės dalies 1 skyriaus I-A priedo ES muitų tarifų sąrašuose nurodytoms muitų tarifų eilutėms 0207 13 70 ir 0207 14 70 taikoma trečiojoje skiltyje „Kiekis“ nustatyta TK.


REGLAMENTAI

6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1321

2019 m. liepos 23 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Contea di Sclafani“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisija išnagrinėjo Italijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnį pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Contea di Sclafani“ specifikacijos pakeitimo paraišką. Pakeitimai yra susiję su pavadinimo „Contea di Sclafani“ pakeitimu į „Contea di Sclafani“/„Valledolmo – Contea di Sclafani“;

(2)

Komisija paskelbė specifikacijos pakeitimo paraišką Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (2) 97 straipsnio 3 dalyje;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(4)

todėl specifikacijos pakeitimo paraiška turėtų būti patvirtinta pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Contea di Sclafani“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 76, 2019 3 1, p. 3.


6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1322

2019 m. liepos 26 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „El Vicario“ (SKVN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Komisija išnagrinėjo Ispanijos paraišką įregistruoti pavadinimą „El Vicario“ ir ją paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsniu, pavadinimas „El Vicario“ turėtų būti saugomas ir įtrauktas į to reglamento 104 straipsnyje nurodytą registrą;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimui „El Vicario“ (SKVN) suteikiama apsauga.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 106, 2019 3 20, p. 12.


6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1323

2019 m. rugpjūčio 2 d.

dėl išskirtinių Italijos kiaušinių ir vištienos sektorių rinkos rėmimo priemonių

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 220 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. Italija patvirtino 45 labai patogeniško H5 potipio paukščių gripo protrūkių atvejus ir apie juos pranešė. Šio potipio gripu užsikrėtė antys, kalakutai, perlinės vištos ir rūšies Gallus domesticus rūšies vištos;

(2)

Italija nedelsdama veiksmingai ėmėsi visų būtinų gyvūnų sveikatos apsaugos ir veterinarijos priemonių, reikalaujamų pagal Tarybos direktyvą 2005/94/EB (2);

(3)

Italija visų pirma ėmėsi kontrolės, stebėsenos bei prevencijos priemonių ir nustatė apsaugos ir priežiūros zonas (reglamentuojamas zonas) pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimus (ES) 2017/1845 (3), (ES) 2017/1930 (4), (ES) 2017/1969 (5), (ES) 2017/2000 (6), (ES) 2017/2175 (7), (ES) 2017/2289 (8), (ES) 2017/2412 (9), (ES) 2018/342 (10), (ES) 2018/418 (11) ir (ES) 2018/510 (12);

(4)

Italija informavo Komisiją, kad ligos plitimui sustabdyti ir ligai išnaikinti taikytos būtinos sveikatos apsaugos ir veterinarijos priemonės turėjo įtakos daugeliui veiklos vykdytojų ir kad tie veiklos vykdytojai prarado pajamų, o jų nuostoliai neatitinka Sąjungos finansinės paramos skyrimo reikalavimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 652/2014 (13);

(5)

2019 m. sausio 28 d. Komisija gavo oficialų Italijos prašymą iš dalies finansuoti tam tikras išskirtines priemones pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 220 straipsnio 3 dalį dėl laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. patvirtintų protrūkių. 2019 m. vasario 19 d., 2019 m. vasario 28 d., 2019 m. balandžio 1 d., 2019 m. gegužės 30 d. ir 2019 m. birželio 12 d. Italijos valdžios institucijos savo prašymą patikslino ir pagrindė dokumentais;

(6)

pritaikius 3 konstatuojamoje dalyje nurodytas gyvūnų sveikatos ir veterinarijos priemones, visų rūšių naminių paukščių ūkiuose, esančiuose reglamentuojamose zonose, nustatytose po labai patogeniško H5 potipio paukščių gripo protrūkių, buvo pratęsti veiklos sustabdymo laikotarpiai, uždraustas naminių paukščių perkėlimas, o vežimai apriboti. Tai buvo taikoma šioms rūšims: antims, kalakutams, perlinėms vištoms ir Gallus domesticus rūšies vištoms. Dėl to šiuose ūkiuose buvo prarasta perinti skirtų kiaušinių, vartoti skirtų kiaušinių, gyvų paukščių ir paukštienos produkcijos. Todėl tikslinga kompensuoti nuostolius, atsiradusius dėl sunaikintų ir perdirbtų kiaušinių, taip pat dėl neišaugintų paukščių, ilgiau trunkančio jų auginimo ar sunaikintų paukščių;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 220 straipsnio 5 dalį dalinis Sąjungos finansavimas turi atitikti 50 % Italijos išlaidų, patirtų taikant išskirtines rinkos rėmimo priemones. Išnagrinėjusi Italijos pateiktą prašymą, susijusį su laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. patvirtintais protrūkiais, Komisija turėtų nustatyti su kiekviena išskirtine rinkos rėmimo priemone susijusius finansavimo reikalavimus atitinkančius didžiausius kiekius;

(8)

siekiant išvengti bet kokios kompensacijos permokos rizikos, turėtų būti nustatyta techniniais ir ekonominiais tyrimais arba apskaitos dokumentais pagrįsta dalinio finansavimo už kiekvieną gyvūną bei produktą, atsižvelgiant į jų kategorijas, atitinkamo dydžio fiksuotoji suma;

(9)

siekiant išvengti dvigubo finansavimo, patirti nuostoliai neturėtų būti jau kompensuoti valstybės pagalbos arba draudimo lėšomis, o dalinis Sąjungos finansavimas pagal šį reglamentą turėtų būti skiriamas tik už reikalavimus atitinkančius gyvūnus ir produktus, už kuriuos nebuvo gauta jokia Reglamente (ES) Nr. 652/2014 numatyta finansinė Sąjungos parama;

(10)

šiame reglamente numatytų išskirtinių rinkos rėmimo priemonių mastas ir trukmė neturėtų viršyti to, kas tikrai būtina rinkai paremti. Išskirtinės rinkos rėmimo priemonės visų pirma turėtų būti taikomos tik ūkiuose, esančiuose reglamentuojamose zonose, gaminamiems kiaušiniams ir paukštienai tiek laiko, kiek atitinkamose reglamentuojamose zonose taikomos Sąjungos ir Italijos teisės aktais nustatytos gyvūnų sveikatos apsaugos ir veterinarijos priemonės, susijusios su 45 labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais, patvirtintais nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.;

(11)

siekiant užtikrinti lankstumą, kai kompensavimo reikalavimus atitinkančių kiaušinių arba paukščių skaičius skiriasi nuo šiame reglamente nustatytų didžiausių apytikriais skaičiavimais pagrįstų skaičių, kompensavimas gali būti koreguojamas laikantis tam tikrų ribų, jei neviršijama didžiausia Sąjungos iš dalies finansuojamų išlaidų suma;

(12)

siekiant užtikrinti su šiomis išskirtinėmis rinkos rėmimo priemonėmis susijusį patikimą biudžeto valdymą, iš dalies finansuoti Sąjungos lėšomis turėtų būti tinkamos tik išmokos, kurias Italija išmokės paramos gavėjams ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (14) 5 straipsnio 2 dalis neturėtų būti taikoma;

(13)

siekdama užtikrinti, kad mokėjimai atitiktų reikalavimus ir būtų teisingi, Italija turėtų atlikti ex ante patikras;

(14)

kad Sąjunga galėtų atlikti finansų kontrolę, Italija turėtų pateikti Komisijai mokėjimų patvirtinimą;

(15)

siekiant užtikrinti, kad Italija nedelsdama įgyvendintų šiame reglamente nustatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąjunga teikia dalinį finansavimą, atitinkantį 50 % išlaidų, kurias Italija patyrė remdama perinti skirtų kiaušinių, vartoti skirtų kiaušinių ir paukštienos rinką, smarkiai nukentėjusią nuo 45 labai patogeniško H5 potipio paukščių gripo protrūkių, kuriuos Italija nustatė ir apie kuriuos pranešė laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.

2 straipsnis

Italijos išlaidos yra tinkamos iš dalies finansuoti Sąjungos lėšomis tik:

a)

tiek laiko, kiek taikomos priede išvardytais Sąjungos ir Italijos teisės aktais nustatytos gyvūnų sveikatos apsaugos ir veterinarijos priemonės, susijusios su 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu, ir

b)

tiems naminių paukščių ūkiams, kuriems taikytos gyvūnų sveikatos apsaugos ir veterinarijos priemonės ir kurie yra zonose, nurodytose priede išvardytuose Sąjungos ir Italijos teisės aktuose (reglamentuojamose zonose), ir

c)

jei Italija paramą gavėjams išmoka ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d. Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 5 straipsnio 2 dalis netaikoma, ir

d)

jei už gyvūną ar produktą a punkte nurodytu laikotarpiu nebuvo skirta kompensacija, mokama valstybės pagalbos arba draudimo lėšomis, ir už jį nebuvo gauta jokia Reglamente (ES) Nr. 652/2014 numatyta finansinė Sąjungos parama.

3 straipsnis

1.   Didžiausia dalinio Sąjungos finansavimo suma – 32 147 498 EUR, paskirstoma taip:

a)

paukštienos gamybos reglamentuojamose zonose nuostoliams padengti taikomos šios fiksuotosios sumos:

i)

0,1050 EUR už kiekvieną sunaikintą perinti skirtą kiaušinį, kurio KN kodas 0407 11 00, ne daugiau kaip už 406 355 kiaušinius;

ii)

0,07 EUR už kiekvieną perdirbtą į kiaušinių produktus perinti skirtą kiaušinį, kurio KN kodas 0407 11 00, ne daugiau kaip už 18 211 121 kiaušinį;

iii)

0,0167 EUR už kiekvieną perdirbtą į kiaušinių produktus kiaušinį, kurio KN kodas 0407 11 00, ne daugiau kaip už 28 730 220 kiaušinių;

iv)

0,064 EUR per savaitę už kiekvieną mėsinį viščiuką, kurio KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 50 390 617 paukščių;

v)

0,13 EUR per savaitę už kiekvieną narvuose laikomą vištą dedeklę, kurios KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 391 246 paukščius;

vi)

0,17 EUR per savaitę už kiekvieną ant kraiko laikomą vištą dedeklę, kurios KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 1 933 867 paukščius;

vii)

0,045 EUR per savaitę už kiekvieną narvuose laikomą vištaitę, kurios KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 185 900 paukščių;

viii)

0,055 EUR per savaitę už kiekvieną ant kraiko laikomą vištaitę, kurios KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 265 136 paukščių;

ix)

0,194 EUR per savaitę už kiekvieną mėsinę antį, kurios KN kodas 0105 99 10, ne daugiau kaip už 140 000 paukščių;

x)

0,13 EUR per savaitę už kiekvieną mėsinio kalakuto patelę, kurios KN kodas 0105 99 30, ne daugiau kaip už 3 263 749 paukščius;

xi)

0,215 EUR per savaitę už kiekvieną mėsinio kalakuto patiną, kurios KN kodas 0105 99 30, ne daugiau kaip už 6 140 730 paukščius;

xii)

0,1475 EUR per savaitę už kiekvieną perlinę vištą, kurios KN kodas 0105 99 50, ne daugiau kaip už 392 869 paukščius;

b)

nuostoliams, susijusiems su auginimo laikotarpio pakeitimu dėl draudimo perkelti reglamentuojamose zonose, padengti už vieną paukštį taikomos šios fiksuotosios sumos:

i)

0,115 EUR per savaitę už standartinę vištaitę, kurios KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 323 784 paukščių;

ii)

0,12 EUR per savaitę už kiekvieną standartinį mėsinį viščiuką, kurios KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 5 600 paukščių;

iii)

3,06 EUR už kiekvieną per didelį kaplūną, kurio KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 2 000 paukščių;

iv)

1,0534 EUR už kiekvieną kalakutą, kurio KN kodas 0105 99 30, ne daugiau kaip už 11 021 paukštį;

v)

0,5627 EUR per savaitę už kiekvieną per didelį jauną kalakutą, kurio KN kodas 0105 99 30, ne daugiau kaip už 12 662 paukščius;

c)

už kiekvieną reglamentuojamose zonose sunaikintą naminį paukštį taikomos šios fiksuotosios sumos:

i)

0,19 EUR už kiekvieną viščiuką, kurio KN kodas 0105 11 19, ne daugiau kaip už 40 908 paukščius;

ii)

0,2015 EUR už kiekvieną kaimo viščiuką, kurio KN kodas 0105 11 19, ne daugiau kaip už 1 455 308 paukščius;

iii)

0,565 EUR už kiekvieną kalakuto patelę, kurios KN kodas 0105 12 00, ne daugiau kaip už 847 257 paukščius;

iv)

1,03 EUR už kiekvieną kalakuto patiną, kurio KN kodas 0105 12 00, ne daugiau kaip už 586 923 paukščius;

d)

augintojų reglamentuojamose zonose gamybos nuostoliams padengti už kiekvieną paukštį taikomos šios fiksuotosios sumos:

i)

0,135 EUR per savaitę už kiekvieną mėsinį viščiuką, kurio KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 1 621 820 paukščių;

ii)

1,185 EUR per savaitę už kiekvieną kalakutą, kurio KN kodas 0105 99 30, ne daugiau kaip už 128 689 paukščius.

2.   Jeigu kompensavimo reikalavimus atitinkančių kiaušinių arba paukščių skaičius yra didesnis už 1 dalyje nustatytą didžiausią kiekvienos rūšies kiaušinių arba paukščių skaičių, su kiekviena kiaušinių arba paukščių rūšimi susijusios išlaidos, atitinkančios dalinio Sąjungos finansavimo reikalavimus, gali būti koreguojamos ir viršyti sumas, susidariusias taikant didžiausią kiekvienos rūšies kiaušinių arba paukščių skaičių, su sąlyga, kad bendra koreguojama suma nesiektų 10 % didžiausio išlaidų, iš dalies finansuojamų Sąjungos lėšomis, dydžio, nurodyto 1 dalyje.

4 straipsnis

Italija atlieka administracines ir fizines patikras pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (15) 58 ir 59 straipsnius.

Italija visų pirma patikrina:

a)

ar paramos paraiškos teikėjas atitinka reikalavimus;

b)

kiekvieno reikalavimus atitinkančio paraiškos teikėjo: faktinių gamybos nuostolių atitiktį reikalavimams, kiekį ir vertę;

c)

ar kuris nors reikalavimus atitinkantis paraiškos teikėjas nebuvo gavęs finansavimo iš kokių nors kitų šaltinių šio reglamento 2 straipsnyje nurodytiems nuostoliams kompensuoti.

Atlikus administracines reikalavimus atitinkančių paraiškų teikėjų patikras, parama jiems gali būti išmokama nelaukiant kitų patikrų rezultatų (ypač paraiškų teikėjų, kurie atrinkti tikrinti vietoje).

Jei paraiškos teikėjo atitiktis reikalavimams nepatvirtinama, parama susigrąžinama ir taikomos sankcijos.

5 straipsnis

Italija pateikia Komisijai mokėjimų patvirtinimą.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą 92/40/EEB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16).

(3)  2017 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1845, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 262, 2017 10 12, p. 7).

(4)  2017 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1930, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 272, 2017 10 21, p. 18).

(5)  2017 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1969, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 279, 2017 10 28, p. 56).

(6)  2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2000, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 289, 2017 11 8, p. 9).

(7)  2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2175, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 306, 2017 11 22, p. 31).

(8)  2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2289, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 328, 2017 12 12, p. 126).

(9)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2412, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 342, 2017 12 21, p. 29).

(10)  2018 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/342, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 65, 2018 3 8, p. 43).

(11)  2018 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/418, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 75, 2018 3 19, p. 27).

(12)  2018 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/510, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 83, 2018 3 27, p. 16).

(13)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (OL L 189, 2014 6 27, p. 1).

(14)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(15)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).


PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytos reglamentuojamos zonos ir laikotarpiai

Italijos dalys ir laikotarpiai, nustatyti remiantis Direktyva 2005/94/EB ir apibrėžti:

2017 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/1845, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 262, 2017 10 12, p. 7);

2017 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/1930, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 272, 2017 10 21, p. 18);

2017 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/1969, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 279, 2017 10 28, p. 56);

2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2000, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 289, 2017 11 8, p. 9);

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2175, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 306, 2017 11 22, p. 31);

2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2289, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 328, 2017 12 12, p. 126);

2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2412, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 342, 2017 12 21, p. 29);

2018 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/342, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 65, 2018 3 8, p. 43);

2018 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/418, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 75, 2018 3 19, p. 27);

2018 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/510, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 83, 2018 3 27, p. 16);

Sveikatos ministerijos nutarimais, kuriais paskelbiama apie laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. patvirtintus labai patogeniško paukščių gripo protrūkius.


6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1324

2019 m. rugpjūčio 5 d.

dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Bacillus subtilis LMG S-27588, preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų ar dedeklinių vištaičių, mėsinių ar veislinių kalakutų, antraeilių rūšių mėsinių ar veislinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir antraeilių rūšių kiaulių pašarų priedą (leidimo turėtojas – bendrovė „Puratos“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų (1), skirtų naudoti gyvūnų mityboje, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateikti prašymai suteikti leidimą naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Bacillus subtilis (LMG S-27588), preparatą. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymai pateikti dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Bacillus subtilisLMG S-27588, preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų ar dedeklinių vištaičių, mėsinių ar veislinių kalakutų, antraeilių rūšių mėsinių ar veislinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir antraeilių rūšių kiaulių pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. liepos 6 d. (2) ir 2019 m. sausio 23 d. nuomonėse (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Bacillus subtilis LMG S-27588, preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad priedas yra laikomas kvėpavimo takus galinčia jautrinti medžiaga ir kad negalima daryti išvados dėl priedo jautrinančio ar dirginančio poveikio odai ar akims. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, o ypač priedo naudotojų, sveikatai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad naudojant priedą matomas mėsinių viščiukų, mėsinių ar veislinių kalakutų, nujunkytų paršelių ir penimų kiaulių zootechninių rodiklių pagerėjimas. Tarnyba mano, kad šios išvados gali būti ekstrapoliuojamos dedeklinėms vištaitėms, antraeilių rūšių auginamiems naminiams paukščiams ir antraeilių rūšių nujunkytiems paršeliams ir penimoms kiaulėms. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Bacillus subtilis (LMG S-27588), preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą, kaip nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4941.

(3)  EFSA Journal 2019;17(2):5609; EFSA Journal 2019;17(2):5610.


PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai.

4a30

„Puratos“

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

Priedo sudėtis:

endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Bacillus subtilis LMG S-27588, kurios mažiausias aktyvumas 500 ADXU (1)/g, preparatas.

Kieto pavidalo ir skysto pavidalo.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

endo-1,4-beta-ksilanazė, gauta iš Bacillus subtilis LMG S-27588

Analizės metodas  (2)

Kiekybinis endo-1,4-beta-ksilanazės aktyvumo nustatymas pašaro priede:

kolorimetrinis metodas, matuojant redukuojančiuosius cukrus, endo-1,4-beta-ksilanazės atpalaiduotus iš beržų ksilano substrato, naudojant 3,5-dinitrosalicilo rūgštį (DNS).

Kiekybinis endo-1,4-beta-ksilanazės aktyvumo nustatymas premiksuose ir pašaruose:

kolorimetrinis metodas matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,4-beta-ksilanazės atpalaiduotus iš azurino, skersiniu ryšiu susieto su arabinoksilano substratais.

Mėsiniai viščiukai ar dedeklinės vištaitės

Mėsiniai ar veislei auginami kalakutai

Antraeilių rūšių mėsiniai, dedekliniai arba veisliniai naminiai paukščiai

100 ADXU

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.

2029 m. rugpjūčio 26 d.

Nujunkyti paršeliai

Penimos kiaulės

Antraeilių rūšių penimos kiaulės


(1)  1 ADXU – fermento, kuris, esant pH 6,0 ir 70 °C temperatūrai, iš beržų ksilano per minutę atpalaiduoja 1 mikromolį redukuojančiųjų cukrų (ksilozės ekvivalentais), kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


SPRENDIMAI

6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1325

2019 m. gegužės 27 d.

kuriuo suteikiamas Jungtinės Karalystės prašomas leidimas Šiaurės Airijai taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3816)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (1), ypač į jos III priedo 2 punkto trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/863/EB (2) suteiktas Jungtinės Karalystės paprašytas leidimas Šiaurės Airijai taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Direktyvą 91/676/EEB – leista Šiaurės Airijos ūkiuose, kurių bent 80 % ploto sudaro ganyklos, naudoti tokį gyvulių mėšlo kiekį, iš kurio į vieną hektarą per metus patenka iki 250 kg azoto;

(2)

Komisijos sprendimu 2011/128/ES (3) tos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymas pratęstas iki 2014 m. gruodžio 31 d., o Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/346 (4) panašią nukrypti leidžiančią nuostatą leista taikyti iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/346 leista taikyti nukrypti leidžianti nuostata 2018 m. buvo taikoma 478 ūkiams, kurie pagal skaičių sudarė maždaug 1,9 % visų Šiaurės Airijos ūkių, o pagal plotą – 4 % visos žemės ūkio paskirties žemės;

(4)

2019 m. vasario 20 d. Jungtinė Karalystė Komisijai pateikė prašymą pagal Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 punkto trečią pastraipą dėl nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo Šiaurės Airijos regionui;

(5)

Jungtinė Karalystė pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 5 dalį taiko veiksmų programą visoje Šiaurės Airijos regiono teritorijoje;

(6)

Komisijos ataskaitoje Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Direktyvos 91/676/EEB įgyvendinimo 2012–2015 m. (5) nurodoma, kad Šiaurės Airijos regione 98,2 % stebėjimo stočių išmatuota vidutinė nitratų koncentracija požeminiame vandenyje buvo mažesnė nei 25 mg/l, o 1,2 % stočių – didesnė nei 50 mg/l. Paviršinio vandens vidutinė nitratų koncentracija visose stebėjimo stotyse nesiekė 25 mg/l;

(7)

2012–2015 m. Šiaurės Airijoje ūkių skaičius padidėjo 2 %, palyginti su 2008–2011 m. duomenimis, nors bendras žemės ūkio paskirties žemės plotas nepasikeitė. 2012–2015 m. galvijų skaičius nepakito, o avių, kiaulių ir naminių paukščių skaičius, palyginti su 2008–2011 m. duomenimis, padidėjo atitinkamai 2 %, 18 % ir 14 % 2012–2015 m. vidutinis su gyvulių mėšlu patenkančio azoto kiekis buvo 98 kg/ha, t. y. palyginti su 2008–2011 m. duomenimis, padidėjo 1,2 % 2012–2015 m. vidutinis fosforo perteklius buvo 11,4 kg/ha, t. y. palyginti su 2008–2011 m. duomenimis, sumažėjo 16 % Vidutinis cheminių azoto trąšų naudojimas 2012–2015 m. padidėjo 4,1 %, palyginti su 2008–2011 m. duomenimis, Vidutinis cheminių fosforo trąšų naudojimas 2012–2015 m., padidėjo 26 %, palyginti su 2008–2011 m. duomenimis. Tačiau vidutinis cheminių fosforo trąšų naudojimas 2012–2015 m. vis tiek buvo 40 % mažesnis nei 2004–2007 m.;

(8)

Šiaurės Airijoje ganyklos sudaro 93 % žemės ūkio paskirties žemės. Apskritai ganykliniuose ūkiuose 42 % žemės ploto ūkininkaujama ekstensyviai (vienam hektarui tenka mažiau nei 1 sutartinis galvijas ir naudojama nedaug trąšų), 4 % žemės ploto ūkininkaujama pagal agrarinės aplinkosaugos programas ir tik 25 % ūkininkaujama intensyviau (vienam hektarui tenka 2 ar daugiau sutartinių galvijų). 4 % žemės ūkio paskirties žemės naudojama žemdirbystei. Ganyklose naudojama vidutiniškai 76 kg/ha cheminių azoto trąšų ir 5 kg/ha cheminių fosforo trąšų;

(9)

Šiaurės Airijai būdingas didelis kritulių kiekis ir menkai vandeniui pralaidus dirvožemis. Kadangi didesnė Šiaurės Airijos dirvožemių dalis yra nelabai pralaidi vandeniui, denitrifikacijos galimybė yra santykinai didelė, todėl nitratų koncentracija dirvožemyje, o kartu ir nitratų kiekis, kuris gali būti išplautas, sumažėja;

(10)

dėl Šiaurės Airijos klimato, kuriam būdingas tolygus metinių kritulių pasiskirstymas ir palyginti maži metinės temperatūros svyravimai, žolės augimo sezonas yra gana ilgas (nuo 270 dienų per metus šalies rytinėse pakrantėse iki maždaug 260 dienų per metus vidurio žemumose);

(11)

išnagrinėjusi pagal Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 punkto trečią pastraipą pateiktą Jungtinės Karalystės prašymą dėl Šiaurės Airijos regiono ir atsižvelgdama į 2019 m. Šiaurės Airijoje vykdomos Maisto medžiagų veiksmų programos nuostatus („Nutrients Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2019“) (6), taip pat į patirtį, įgytą pagal Sprendimą 2007/863/EB ir Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/346 taikant nukrypti leidžiančias nuostatas, Komisija mano, kad Šiaurės Airijoje Jungtinės Karalystės pasiūlytas ganomų gyvulių mėšlo kiekis, atitinkantis 250 kg azoto, netrukdys pasiekti Direktyvos 91/676/EEB tikslų, jei bus laikomasi šiame sprendime nustatytų sąlygų;

(12)

remiantis Jungtinės Karalystės pateikta patvirtinamąja informacija, siūlomas vienam hektarui iš gyvulių mėšlo tenkantis 250 kg azoto kiekis per metus ūkiuose, kurių ne mažiau kaip 80 % sudaro ganyklos, yra pagrįstas remiantis objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, ilgu vegetaciniu periodu ir dideliu augalų poreikiu azotui;

(13)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/346 baigė galioti 2018 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti, kad atitinkami ūkininkai galėtų pasinaudoti prašoma nukrypti leidžiančia nuostata, būtina priimti šį sprendimą;

(14)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB (7) nustatomos bendrosios taisyklės, kuriomis siekiama sukurti Sąjungos erdvinės informacijos infrastruktūrą, skirtą Sąjungos aplinkos politikai ir kitoms politikos kryptims ar veiklai, galinčioms turėti įtakos aplinkai, įgyvendinti. Jei taikytina, erdvinė informacija, surinkta taikant šį sprendimą, turėtų atitikti toje direktyvoje nustatytas nuostatas. Kad būtų sumažinta administracinė našta ir pagerintas duomenų nuoseklumas, Jungtinė Karalystė, rinkdama reikiamus duomenis pagal šį sprendimą, turėtų prireikus naudotis informacija, gauta iš integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, sukurtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (8) V antraštinės dalies II skyrių;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 91/676/EEB 9 straipsnį įsteigto Nitratų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata

Jungtinės Karalystės 2019 m. vasario 19 d. raštu Šiaurės Airijai paprašyta taikyti nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią su gyvulių mėšlu į dirvą patektų didesnis azoto kiekis, nei nustatyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 punkto antros pastraipos pirmame sakinyje, leidžiama taikyti 4–10 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1 straipsnyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma ganykliniams ūkiams, kuriems suteiktas leidimas pagal 5 straipsnį.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   žolė– daugiametė arba laikina ganykla;

b)   ganykliniai ūkiai– ūkiai, kurių 80 % arba didesnį žemės ūkio paskirties žemės, tinkamos tręšti mėšlu, plotą sudaro ganyklos;

c)   ganomi gyvuliai– galvijai (išskyrus veršelius), avys, elniai, ožkos ir arkliai;

d)   sklypas– atskiras laukas (arba laukų grupė), vienarūšis pagal augalus, dirvožemio tipą ir tręšimo praktiką;

e)   tręšimo planas– iš anksto apskaičiuotas planuojamas maisto medžiagų naudojimas ir kiekis;

f)   tręšimo ataskaita– faktiniu maisto medžiagų naudojimu ir įsisavinimu grindžiamas maisto medžiagų balansas.

4 straipsnis

Leidimų prašymai

1.   Ganyklinių ūkių ūkininkai gali kompetentingų institucijų paprašyti metinio leidimo naudoti tokį gyvulių mėšlo kiekį, iš kurio per metus į vieną hektarą patenka iki 250 kg azoto. Tokioje paraiškoje turi būti deklaracija, kad ganyklinio ūkio ūkininkas sutinka su visomis 9 straipsnyje nustatytomis kontrolės priemonėmis.

2.   1 dalyje nurodytoje metinėje paraiškoje pareiškėjas raštu įsipareigoja vykdyti 6 ir 7 straipsniuose nustatytas sąlygas.

5 straipsnis

Leidimų suteikimas

Leidimai naudoti tokį gyvulių mėšlo kiekį, iš kurio per metus į vieną hektarą patenka iki 250 kg azoto, suteikiami laikantis 6–7 straipsniuose nustatytų sąlygų.

6 straipsnis

Mėšlo ir kitų trąšų naudojimo sąlygos

1.   Laikantis šio straipsnio 2–8 dalyse nustatytų sąlygų, iš ganomų gyvulių mėšlo kiekio, kuriuo kiekvienais metais ganykliniuose ūkiuose tręšiama žemė, įskaitant pačių gyvulių paliekamą mėšlą, į vieną hektarą neturi patekti daugiau kaip 250 kg azoto.

2.   Bendras į dirvą patenkančio azoto kiekis, įskaitant pačiame dirvožemyje esantį kiekį, turi neviršyti numatomo konkretiems augalams reikalingo maisto medžiagų kiekio ir didžiausių ganykliniam ūkiui taikomų tręšimo normatyvų, nustatytų 2019 m. Šiaurės Airijoje vykdomos Maisto medžiagų veiksmų programos nuostatuose („Nutrients Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2019“).

3.   Kiekvienas ganyklinis ūkis turi parengti ir turėti tręšimo planą. Tręšimo plane aprašoma ūkyje taikoma sėjomaina ir planuojamas mėšlo bei kitų trąšų naudojimas. Tręšimo plane būtinai turi būti nurodyta bent:

a)

sėjomainos planas, kuriame nurodoma:

žole apaugusių sklypų plotas,

kitais augalais nei žolė apsėtų sklypų plotas,

scheminis žemėlapis, kuriame nurodyta, kur yra konkretūs sklypai;

b)

gyvulių skaičius ganykliniame ūkyje;

c)

gyvulių laikymo sąlygos ir mėšlo laikymo sistema, įskaitant mėšlo talpyklos talpą;

d)

azoto ir fosforo kiekio ganykliniame ūkyje susidarančiame mėšle apskaičiavimas;

e)

iš ganyklinio ūkio išvežamo arba ganykliniam ūkiui tiekiamo mėšlo kiekis, tipas ir savybės;

f)

numatomas augalams reikalingas azoto ir fosforo kiekis kiekviename sklype;

g)

azoto ir fosforo kiekio dirvožemyje analizės rezultatai, jei yra;

h)

naudojamų trąšų pobūdis;

i)

apskaičiuotas su mėšlu patenkančio azoto ir fosforo kiekis kiekviename sklype;

j)

apskaičiuotas su cheminėmis ir kitokiomis trąšomis patenkančio azoto ir fosforo kiekis kiekviename sklype.

Kasmet iki kovo 1 d. kiekviename ganykliniame ūkyje turi būti parengtas tų metų tręšimo planas. Ganykliniame ūkyje atlikus kokių nors žemės ūkio praktikos pakeitimų, tręšimo planas peržiūrimas per septynias dienas.

4.   Kiekvienas ganyklinis ūkis turi parengti ir turėti tręšimo ataskaitas, įskaitant azoto ir fosforo, patekusių į dirvožemį, kontrolės ir nuotekų tvarkymo informaciją. Kiekvienų kalendorinių metų ataskaitos pateikiamos kompetentingai institucijai iki kitų kalendorinių metų kovo 31 d.

5.   Kiekvienas ganyklinis ūkis periodiškai ima dirvožemio mėginius ir ištiria azoto ir fosforo kiekį jame.

Kiekvieno gamykliniame ūkyje esančio sėjomainos ir dirvožemio ypatybių atžvilgiu homogeniško ploto mėginiai imami ir tyrimas atliekamas bent kas ketverius metus.

Kiekviename ūkio penkių hektarų dirbamosios žemės plote atliekama bent po vieną tyrimą.

Ganykliniame ūkyje turi būti įmanoma susipažinti su azoto ir fosforo kiekio dirvožemyje tyrimo rezultatais.

6.   Gyvulių mėšlu netręšiama rudenį prieš žolės sėją.

7.   Kiekvieno ganyklinio ūkio ūkininkas užtikrina, kad kiekvieno ganyklinio ūkio fosforo balanse, apskaičiuotame pagal 2019 m. Šiaurės Airijoje vykdomos Maisto medžiagų veiksmų programos nuostatuose nustatytą metodiką, fosforo perteklius būtų ne didesnis kaip 10 kg vienam hektarui per metus.

8.   Mažiausiai 50 % valdoje susidariusių srutų paskleidžiama iki kiekvienų metų birželio 15 d. Po kiekvienų metų birželio 15 d. srutos skleidžiamos tik efektyvesnio srutų skleidimo įranga.

7 straipsnis

Žemės tvarkymo sąlygos

1.   Laikinos ganyklos suariamos pavasarį.

2.   Suarus bet kokios rūšies dirvoje įveistas ganyklas, iš karto sodinami augalai, kurių azoto poreikis yra didelis.

3.   Atmosferos azotą kaupiantys ankštiniai ar kiti augalai į sėjomainą neįtraukiami. Tačiau į sėjomainą galima įtraukti dobilus, jei tose ganyklose dobilai ir kiti ankštiniai augalai sudaro mažiau kaip 50 % ir į juos įsėjama žolė.

8 straipsnis

Stebėsena

1.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų sudaryti žemėlapiai, kuriuose pavaizduota:

a)

ganyklinių ūkių, kuriems išduotas leidimas, procentinė dalis kiekviename rajone;

b)

gyvulių, kuriems taikomas leidimas, procentinė dalis kiekviename rajone;

c)

žemės ūkio paskirties žemės, kuriai taikomas leidimas, procentinė dalis kiekviename rajone;

d)

vietos žemės naudojimas.

Tokie žemėlapiai atnaujinami kasmet.

2.   Kompetentingos institucijos vykdo dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens stebėseną ir teikia Komisijai duomenis apie azoto ir fosforo koncentraciją dirvožemio vandenyje, mineralinį azotą dirvožemio profilyje bei azoto koncentraciją požeminiame ir paviršiniame vandenyje abiem sąlygomis – kai taikoma nukrypti leidžianti nuostata ir kai ji netaikoma. Stebėsena vykdoma ūkio lauko mastu ir žemės ūkio nuotekų stebėsenos vietose. Stebėjimo vietos pasirenkamos taip, kad jų dirvožemis atitiktų pagrindinius dirvožemio tipus ir intensyvumo lygį, jose būtų tręšiama vyraujančiais metodais ir augtų pagrindiniai augalai.

3.   Netoli itin pažeidžiamų vandens telkinių esančiose žemės ūkio nuotekų nutekėjimo vietose kompetentingos institucijos atlieka griežtesnę vandens stebėseną.

4.   Kompetentingos institucijos vykdo vietos žemės naudojimo, sėjomainos ir žemės ūkio praktikos ganykliniuose ūkiuose, kuriems suteiktas leidimas, tyrimus.

5.   Surinkta informacija ir maisto medžiagų tyrimo duomenimis, nurodytais 6 straipsnio 5 dalyje, taip pat šio straipsnio 2 dalyje nurodyta stebėsena naudojamasi atliekant modeliu grindžiamą skaičiavimą, kiek azoto ir fosforo nuteka iš ganyklinių ūkių, kuriems išduoti leidimai.

9 straipsnis

Kontrolė ir patikrinimai

1.   Siekdamos įvertinti, ar laikomasi 6 ir 7 straipsniuose nustatytų sąlygų, kompetentingos institucijos atlieka visų prašymų išduoti leidimą administracinę kontrolę. Jei nustatoma, kad pareiškėjas tų sąlygų neatitinka, leidimas neišduodamas ir pareiškėjui nurodoma priežastis.

2.   Kompetentingos institucijos sukuria leidimą gavusių ganyklinių ūkių patikrinimų vietoje programą, pagal kurią atliekami tikrinimai grindžiami rizika ir atliekami tinkamu dažnumu, atsižvelgiant į ankstesnių metų kontrolės rezultatus ir Direktyvos 91/676/EEB įgyvendinimo teisės aktų bendrosios atsitiktinės kontrolės rezultatus, taip pat į kitą informaciją, kuri galėtų reikšti, kad nesilaikoma 6 ir 7 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3.   Siekiant įvertinti, ar laikomasi 6 ir 7 straipsniuose nustatytų sąlygų, patikrinimai vietoje atliekami bent 5 % ūkių, kuriems išduotas leidimas.

4.   Jei kuriais nors metais nustatoma, kad leidimą gavęs ganyklinis ūkis nesilaiko 6 ir 7 straipsniuose nustatytų taisyklių, leidimo turėtojui skiriama sankcija pagal nacionalines taisykles ir jis praranda teisę gauti leidimą kitais metais.

5.   Kompetentingoms institucijoms suteikiami įgaliojimai ir priemonės, reikalingi patikrinti, ar laikomasi pagal šį sprendimą suteikto leidimo sąlygų.

10 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Kompetentingos institucijos kasmet iki birželio 30 d. Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiama tokia informacija:

a)

8 straipsnio 1 dalyje nurodyti žemėlapiai, kuriuose matyti ūkių, gyvulių ir žemės ūkio paskirties žemės, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, procentinės dalys kiekviename rajone, taip pat kiekvieno rajono vietos žemės naudojimo žemėlapiai;

b)

8 straipsnio 2 dalyje nurodytos nitratų koncentracijos požeminiame ir paviršiniame vandenyje stebėsenos rezultatai, įskaitant informaciją apie vandens kokybės tendencijas, kai taikoma nukrypti leidžianti nuostata ir kai ji netaikoma, taip pat leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo poveikis vandens kokybei;

c)

8 straipsnio 2 dalyje nurodytos azoto ir fosforo koncentracijos dirvožemio vandenyje stebėsenos rezultatai ir duomenys apie mineralinį azotą dirvožemio profilyje abiem sąlygomis – kai nukrypti leidžianti nuostata taikoma ir kai ji netaikoma;

d)

8 straipsnio 3 dalyje nurodytose griežtesnės stebėsenos vietose gautų duomenų santrauka ir vertinimas;

e)

8 straipsnio 4 dalyje nurodytų vietos žemės naudojimo, sėjomainos ir žemės ūkio praktikos tyrimų rezultatai;

f)

8 straipsnio 4 dalyje nurodyto modeliu grindžiamo skaičiavimo, kiek azoto ir fosforo, remiantis moksliniais principais, nuteka iš ūkių, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, rezultatai;

g)

leidimo sąlygų laikymosi vertinimas, grindžiamas 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos administracinės kontrolės ir patikrinimų vietoje rezultatais;

h)

gyvulių skaičiaus ir jų mėšlo susidarymo tendencijos pagal kiekvieną gyvulių kategoriją visoje Šiaurės Airijoje ir ganykliniuose ūkiuose, kuriems suteiktas leidimas;

i)

lyginamoji Šiaurės Airijos ganyklinių ūkių, kuriems išduoti leidimai, ir tokių leidimų neturinčių Šiaurės Airijos ganyklinių ūkių kontrolės analizė.

Ataskaitoje pateikiami erdviniai duomenys, jei taikytina, atitinka Direktyvą 2007/2/EB. Rinkdamos reikiamus duomenis kompetentingos institucijos naudojasi, jei taikytina, informacija, gauta iš integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, sukurtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 1 dalį.

11 straipsnis

Taikymo laikotarpis

Šis sprendimas nustoja galioti 2022 m. gruodžio 31 d.

12 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas 2007/863/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių Jungtinei Karalystei suteikiamas leidimas Šiaurės Airijai taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą (OL L 337, 2007 12 21, p. 122).

(3)  2011 m. vasario 24 d. Komisijos sprendimas 2011/128/ES, pakeičiantis Sprendimą 2007/863/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių Jungtinei Karalystei suteikiamas leidimas Šiaurės Airijoje taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą (OL L 51, 2011 2 25, p. 21).

(4)  2015 m. vasario 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/346, kuriuo Jungtinei Karalystei suteikiamas jos prašomas leidimas Šiaurės Airijai taikyti Tarybos direktyvoje 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą (OL L 60, 2015 3 4, p. 42).

(5)  2018 m. gegužės 4 d. Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimo, grindžiama 2012–2015 m. valstybių narių ataskaitomis (COM(2018) 257 final).

(6)  SR 2019 Nr. 81.

(7)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

(8)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).


6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1326

2019 m. rugpjūčio 5 d.

dėl darniųjų elektromagnetinio suderinamumo standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/30/ES (2) 13 straipsniu, daroma prielaida, kad elektros įrenginiai, atitinkantys darniuosius standartus arba jų dalis, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka esminius reikalavimus, kuriuos apima minėti standartai arba jų dalys, kaip nustatyta tos direktyvos I priede;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2016) 7641 (3) Komisija pateikė prašymą Europos standartizacijos komitetui (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutui (ETSI) parengti ir peržiūrėti darniuosius elektromagnetinio suderinamumo standartus ir užbaigti su jais susijusį darbą, kad būtų užtikrintas Direktyvos 2014/30/ES įgyvendinimas;

(3)

remdamiesi Įgyvendinimo sprendimu C(2016) 7641, CEN ir CENELEC parengė darniuosius standartus EN IEC 61058-1:2018 dėl prietaisų jungiklių ir EN 55035:2017 dėl multimedijos įrangos. Remdamiesi tuo sprendimu CEN ir CENELEC peržiūrėjo darniuosius standartus EN 13309:2010 dėl mašinų su vidiniu elektros maitinimo šaltiniu ir EN 50557:2011 dėl jungtuvų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (4), siekiant juos suderinti su technikos pažanga;

(4)

Komisija kartu su CEN ir CENELEC įvertino, ar standartai EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 ir EN 63024:2018 atitinka Įgyvendinimo sprendime C(2016) 7641 pateiktą prašymą;

(5)

standartai EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 ir EN 63024:2018 atitinka apimamus reikalavimus, kurie nustatyti Direktyvoje 2014/30/ES. Todėl nuorodas į tuos standartus tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

CENELEC parengė standarto EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 klaidų ištaisymą, kuriuo ištaisomas darnusis standartas EN 61000-6-5:2015, kurio nuoroda paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (5). Kadangi klaidų ištaisyme pateiktos esminės techninės pataisos ir siekiant užtikrinti teisingą ir nuoseklų standarto EN 61000-6-5:2015 taikymą, tikslinga paskelbti darniojo standarto nuorodą kartu su klaidų ištaisymo nuoroda Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)

standartai EN 13309:2010 ir EN 50557:2011 yra peržiūrėti, o standartas EN 61000-6-5:2015 yra ištaisytas. Todėl reikėtų panaikinti šių standartų nuorodas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Siekiant suteikti gamintojams pakankamai laiko pasirengti taikyti peržiūrėtus ir ištaisytus standartus, būtina atidėti nuorodų į tuos standartus panaikinimą;

(8)

nuo darniojo standarto nuorodos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos to standarto laikymasis leidžia daryti atitikties Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytiems atitinkamiems esminiams reikalavimams prielaidą. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo I priede išvardytos elektromagnetinio suderinamumo darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/30/ES, nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šio sprendimo II priede išvardytos elektromagnetinio suderinamumo darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/30/ES, nuorodos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje panaikinamos nuo tame priede nurodytų datų.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).

(3)  2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2016) 7641 dėl standartizacijos prašymo Europos standartizacijos komitetui, Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui ir Europos telekomunikacijų standartų institutui darniųjų standartų, kad būtų užtikrintas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo įgyvendinimas.

(4)  OL C 246, 2018 7 13, p. 1.

(5)  OL C 246, 2018 7 13, p. 1.


I PRIEDAS

Nr.

Standarto nuoroda

1.

EN ISO 13766-1:2018

Žemės darbų ir pastatų statybos mašinos. Mašinų su vidiniu elektros tiekimo šaltiniu elektromagnetinis suderinamumas. 1 dalis. Bendrieji EMS reikalavimai esant tipinėms EMS aplinkos sąlygoms (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Elektromagnetinis multimedijos įrangos suderinamumas. Atsparumo reikalavimai

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-5 dalis. Bendrieji standartai. Įrangos, naudojamos elektrinėse ir pastotėse, atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Prietaisų jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

5.

EN 63024:2018

Reikalavimai, taikomi automatinio kartotinio įjungimo įtaisams, skirtiems buitinės ir panašios paskirties jungtuvams su integruota apsauga nuo viršsrovių ir be jos (IEC 63024:2017, su pakeitimais)


II PRIEDAS

Nr.

Standarto nuoroda

Panaikinimo data

1.

EN 13309:2010 Statybos mašinos. Mašinų su vidiniu elektros maitinimo šaltiniu elektromagnetinis suderinamumas

2021 m. birželio 30 d.

2.

EN 50557:2011 Reikalavimai, taikomi automatinio kartotinio įjungimo įtaisams, skirtiems buitinės ir panašios paskirties jungtuvams su integruota apsauga nuo viršsrovių ir be jos

2021 m. sausio 17 d.

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-5 dalis. Bendrieji standartai. Įrangos, naudojamos elektrinėse ir pastotėse, atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams

2020 m. sausio 31 d.


6.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1327

2019 m. rugpjūčio 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5958)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriose nustatyta patvirtintų tos ligos atvejų naminių arba laukinių kiaulių populiacijoje (toliau – susijusios valstybės narės). To įgyvendinimo sprendimo priedo I–IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros susijusių valstybių narių sritys, išskirstytos pagal dėl šios ligos susiklosčiusia epizootine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, kad jame būtų atsižvelgta į Sąjungos epizootinės padėties, susijusios su afrikiniu kiaulių maru, pokyčius. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas buvo paskutinį kartą iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/1270 (5) po afrikinio kiaulių maro atvejų Bulgarijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje;

(2)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1270 priėmimo dienos buvo nustatyta kitų afrikinio kiaulių maro atvejų laukinių ir naminių kiaulių populiacijoje Bulgarijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje. Po šių naujausių šios ligos atvejų ir atsižvelgiant į esamą epizootinę padėtį šių trijų valstybių narių skirstymas į regionus buvo iš naujo įvertintas ir atnaujintas. Be to, rizikos valdymo priemonės taip pat buvo iš naujo įvertintos ir atnaujintos. Į šiuos pokyčius turi būti atsižvelgta Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede;

(3)

2019 m. liepos mėn. vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje nustatytas Bulgarijos Vidino regiono srityje, kuri šiuo metu yra įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalį. Dėl šio afrikinio kiaulių maro protrūkio naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Bulgarijos sritis turėtų būti įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III dalį, o ne į I dalį;

(4)

2019 m. liepos mėn. vienas afrikinio kiaulių maro atvejis laukinių kiaulių populiacijoje nustatytas Bulgarijos Plovdivo regiono srityje, kuri šiuo metu nėra įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedą. Dėl šio afrikinio kiaulių maro atvejo laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Bulgarijos sritis turėtų būti įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį;

(5)

2019 m. liepos mėn. nustatyti keli afrikinio kiaulių maro atvejai laukinių kiaulių populiacijoje Vengrijos Boršodo-Abaujaus-Zemplėno ir Sabolčo-Satmaro-Berego apskrityse, į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį įtrauktoje srityje, netoli nuo sričių, įtrauktų į to sprendimo priedo I dalį. Dėl šių afrikinio kiaulių maro atvejų laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl tos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalį įtrauktos Vengrijos sritys, esančios netoli nuo naujų afrikinio kiaulių maro atvejų paveiktos ir į II dalį įtrauktos srities, turėtų būti įtrauktos į to sprendimo priedo II dalį, o ne į I dalį;

(6)

2019 m. liepos mėn. vienas afrikinio kiaulių maro atvejis laukinių kiaulių populiacijoje nustatytas Lenkijos Plocko apskrities srityje, kuri šiuo metu yra įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalį. Dėl šio afrikinio kiaulių maro atvejo laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Lenkijos sritis turėtų būti įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį, o ne į I dalį;

(7)

2019 m. liepos mėn. du afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje nustatyti Lenkijos Kozenicų (kozienicki) ir Zamostės (zamojski) apskričių srityse, kurios įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I ir II dalis. Dėl šių afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl šios afrikinio kiaulių maro paveiktos Lenkijos sritys turėtų būti įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III dalį, o ne į I ir II dalis;

(8)

siekiant atsižvelgti į naujausią epizootinę afrikinio kiaulių maro raidą Sąjungoje ir aktyviai kovoti su rizika, susijusia su šios ligos plitimu, turėtų būti nustatytos naujos pakankamo dydžio didelės rizikos sritys Bulgarijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje, ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I, II ir III dalių sąrašus. Todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 5 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).

(5)  2019 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1270, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 200, 2019 7 29, p. 44).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Belgija

Šios Belgijos sritys:

Liuksemburgo provincijoje:

šios srities ribos pagal laikrodžio rodyklę:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarija

Šios Bulgarijos sritys:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Haskovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Sliven,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Sofia

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estija

Šios Estijos sritys:

Hiiu maakond.

4.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na południe od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogórd, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

powiat janowski;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.

8.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

II DALIS

1.   Belgija

Šios Belgijos sritys:

Liuksemburgo provincijoje:

šios srities ribos pagal laikrodžio rodyklę:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarija

Šios Bulgarijos sritys:

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Shumen,

the whole region of Varna.

3.   Estija

Šios Estijos sritys:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na północ od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gminy Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

III DALIS

1.   Bulgarija

Šios Bulgarijos sritys:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

within municipality of Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

within municipality of Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

within municipality of Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni

the whole municipality of Polski Trambesh

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen., Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rūdos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

visa Sardinijos teritorija.