ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 199

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. liepos 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1262, kuriuo dėl Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1263 dėl proginės bendro dizaino monetos išleidimo siekiant pažymėti programos Erasmus 35 metų sukaktį

5

 

*

2019 m. liepos 23 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2019/1264 dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos pajėgų vado skyrimo (EUTM Somalia/1/2019)

6

 

 

GAIRĖS

 

*

2019 m. liepos 10 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2019/1265 dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) (ECB/2019/19)

8

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

26.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1262

2019 m. liepos 25 d.

kuriuo dėl Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1141 (2) nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (toliau – Sąjungos sąrašas), kuris turi būti atitinkamai atnaujinamas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 4 straipsnio 2 dalyje;

(2)

remdamasi turimais įrodymais ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 5 straipsnio 1 dalį atliktais rizikos vertinimais, Komisija padarė išvadą, kad visus to reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus atitinka šios invazinės svetimos rūšys: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.);

(3)

Komisija padarė išvadą, kad svarstant visas šias invazines svetimas rūšis buvo tinkamai atsižvelgta į visus Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 4 straipsnio 6 dalyje nustatytus elementus;

(4)

nuo tada, kai buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, patikslinti kai kurių į Sąjungos sąrašą įtrauktų rūšių moksliniai pavadinimai. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

nuo tada, kai buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (3) nustatyti KN kodai buvo atnaujinti. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Invazinių svetimų rūšių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1141 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2014 11 4, p. 35.

(2)  2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL L 189, 2016 7 14, p. 4).

(3)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1141 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

į lentelėje pateiktą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą abėcėlės tvarka įterpiamos šios rūšys:

Rūšis

(i)

Gyvų egzempliorių KN kodai

(ii)

Galinčių daugintis dalių KN kodai

(iii)

Susijusių prekių kategorijos

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(13)

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(13)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(5)

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (sėklos)“;

 

2)

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo lentelėje esantis įrašas „Orconectes limosus Rafinesque, 1817“ pakeičiamas įrašu „Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)“;

3)

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo lentelėje esantis įrašas „Orconectes virilis Hagen, 1870“ pakeičiamas įrašu „Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)“;

4)

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo lentelėje esantis įrašas „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis“ pakeičiamas įrašu „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)“;

5)

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo lentelėje įrašui „Eichhornia crassipes(Martius) Solms“ skirtas galinčių daugintis dalių KN kodas „ex 1209 30 00“ pakeičiamas kodu „ex 1209 99 99“;

6)

iv skilčiai skirtų lentelės pastabų 2 punkto tekstas „0301 93 00 – karpiai (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus;)“ pakeičiamas tekstu „0301 93 00 – karpiai (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.);“;

7)

iv skilčiai skirtų lentelės pastabų 6 punkto tekstas „1211 90 86 – kiti augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti;“ pakeičiamas tekstu „ex 1211 90 86 – šviežios sėklos, nesupjaustytos, negrūstos arba nesumaltos į miltelius;“;

8)

iv skilčiai skirtose lentelės pastabose įrašomas šis punktas:

„13)

ex 1213 – šienas.“

SPRENDIMAI

26.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/5


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1263

2019 m. liepos 18 d.

dėl proginės bendro dizaino monetos išleidimo siekiant pažymėti programos „Erasmus“ 35 metų sukaktį

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo (1) 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 729/2014 (2) 9 straipsnį, proginės monetos, kurias kartu išleidžia visos valstybės narės, kurių valiuta yra euro, skirtos tik didžiausios europinės svarbos dalykams paminėti, o jų dizainas neturi pažeisti tų valstybių narių galimų konstitucinių reikalavimų;

(2)

2019 m. liepos 2 d. Ekonomikos ir finansų komitetas, remdamasis Euro monetų pakomitečio pasiūlymu, patvirtino 2022 m. bendrų proginių monetų leidimo principą siekiant pažymėti programos „Erasmus“ 35 metų sukaktį;

(3)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 651/2012 4 straipsnio 3 dalį sprendimą, ar išleisti progines bendro dizaino monetas, kartu išleidžiamas visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, priima Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, proginės bendro dizaino monetos išleidimas 2022 m. siekiant pažymėti programos „Erasmus“ 35 metų sukaktį.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TUPPURAINEN


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 135.

(2)  2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 729/2014 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (OL L 194, 2014 7 2, p. 1).


26.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/6


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1264

2019 m. liepos 23 d.

dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos pajėgų vado skyrimo (EUTM Somalia/1/2019)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimą 2010/96/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

vadovaudamasi Sprendimo 2010/96/BUSP 5 straipsnio 1 dalimi, Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą (toliau – PSK) pagal Europos Sąjungos sutarties 38 straipsnį priimti atitinkamus sprendimus siekiant vykdyti Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai, įskaitant sprendimus skirti vėlesnius ES misijos vadus;

(2)

Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/971 (2) buvo iš dalies pakeista EUTM Somalia vadovavimo grandinė;

(3)

2018 m. liepos 11 d. PSK priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/992 (3), kuriuo EUTM Somalia ES misijos pajėgų vadu paskirtas pulkininkas Matteo Giacomo SPREAFICO;

(4)

2019 m. gegužės 23 d. Italija pasiūlė EUTM Somalia ES misijos pajėgų vadu skirti brigados generolą Antonello DE SIO, kuris nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d. pakeistų brigados generolą Matteo Giacomo SPREAFICO;

(5)

2019 m. birželio 4 d. ES karinis komitetas sutiko rekomenduoti PSK patvirtinti šį pasiūlymą;

(6)

reikėtų priimti sprendimą dėl brigados generolo Antonello DE SIO paskyrimo. Todėl Sprendimas (BUSP) 2018/992 turėtų būti panaikintas;

(7)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Europos Sąjungos sprendimus bei veiksmus. Todėl Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Brigados generolas Antonello DE SIO skiriamas EUTM Somalia ES misijos pajėgų vadu nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d.

2 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2018/992 panaikinamas nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 23 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkė

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  OL L 44, 2010 2 19, p. 16.

(2)  2017 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/971, kuriuo nustatoma vykdymo įgaliojimų neturinčių ES karinių BSGP misijų planavimo ir vykdymo tvarka ir iš dalies keičiami sprendimai 2010/96/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo, 2013/34/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) ir (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA) (OL L 146, 2017 6 9, p. 133).

(3)  2018 m. liepos 11 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2018/992 dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos pajėgų vado skyrimo (EUTM Somalia/1/2018) (OL L 177, 2018 7 13, p. 12).


GAIRĖS

26.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/8


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2019/1265

2019 m. liepos 10 d.

dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) (ECB/2019/19)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

palūkanų normų lyginamieji indeksai yra svarbūs finansų rinkų veikimui ir pinigų politikos perdavimui. Pirma, finansų rinkos labai priklauso nuo tokių lyginamųjų indeksų, į kuriuos daroma nuoroda finansinėse sutartyse, pavyzdžiui, hipotekos, pinigų rinkos sutartyse, kintamųjų palūkanų normų vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių atvejais. Antra, šių lyginamųjų indeksų pagrindu kasdien vertinamos tam tikros finansinės priemonės. Trečia, pinigų politikos perdavimas prasideda nuo lyginamųjų indeksų pokyčių pinigų rinkose, reaguojant į Europos Centrinio Banko (ECB) palūkanų normų pokyčius. Nesant tvirtų ir patikimų lyginamųjų indeksų, finansų rinkose gali atsirasti sutrikdymų, galinčių turėti didelį neigiamą poveikį ECB pinigų politikos sprendimų perdavimui ir Eurosistemos gebėjimui prisidėti prie sklandaus kompetentingų institucijų vykdomos politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, t. y. uždaviniams, kurie Eurosistemai buvo pavesti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 2 ir 5 dalis. Vienas iš plačiai Sąjungoje naudojamų vienos nakties lyginamųjų indeksų, t. y. euro vienos nakties palūkanų vidurkio indeksas (EONIA), nepripažintinas atitinkančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1011 (1) nustatytus reikalavimus. Todėl kyla pavojus, kad šį lyginamąjį indeksą naudoti naujose finansinėse priemonėse ar sutartyse ateityje nebus leidžiama. Siekiant, kad Eurosistema galėtų vykdyti pirmiau nurodytus uždavinius, svarbu, kad Eurosistema euro zonai nustatytų euro trumpalaikio skolinimosi normą (€STR), kuri galėtų papildyti esamus lyginamuosius indeksus ir būtų naudojama kaip finansinio stabilumo stiprinimo orientacinė norma, jei EONIA nebebūtų taikomas;

(2)

tam, kad galėtų vykdyti savo uždavinius, Eurosistema naudoja neapibendrintą pinigų rinkos statistinę informaciją, renkamą pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2). Remiantis tuo reglamentu, atskaitingieji agentai turi laikytis tam tikrų statistinės atskaitomybės reikalavimų; be to, jame įtvirtinami su statistinės informacijos rinkimu ir kokybės užtikrinimu susiję NCB įsipareigojimai. Be to, atskaitingiesiems agentams taikoma Eurosistemos statistikos reikalavimų nevykdymo sistema. Valdančiosios tarybos pagal Reglamento (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) 2 straipsnį pripažintų kredito įstaigų grupė statistinę informaciją pateikia kitą TARGET2 darbo dieną po sandorio dienos;

(3)

ECB ir NCB yra atsakingi už statistinės informacijos, reikalingos euro trumpalaikio skolinimosi normai nustatyti, rinkimą ir kokybės tvarkymą. ECB, kaip euro trumpalaikio skolinimosi normos administratorius, ir nacionaliniai centriniai bankai, turintys su euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesu susijusių įsipareigojimų ir uždavinių, pasikliauja atskaitingaisiais agentais, kad šie laikysis būtinųjų standartų, siekiant įvykdyti ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus, susijusius su statistine informacija, surinkta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), ir pripažinta naudotina nustatant euro trumpalaikio skolinimosi normą;

(4)

jei statistinė informacija renkama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), to reglamento 3 straipsnio 3 dalyje NCB leidžiama priimti sprendimą dėl savo įsipareigojimų perleidimo ECB. Dėl tos priežasties pagal šias gaires tokį sprendimą priimantys NCB nevaldys vietos duomenų rinkimo platformos. Visų pirma, toks NCB priimtas sprendimas neturėtų atleisti to NCB nuo atsakomybės už pradinės statistinės informacijos, pateiktos kaip numatyta šiose gairėse, patikimumą ir vientisumą, nes vienas ar daugiau atskaitingųjų agentų vis dar bus jo valstybės narės rezidentas. Todėl materialines ir procedūrines taisykles, reglamentuojančias euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesą, reikia priimti Eurosistemos lygmeniu;

(5)

būtina parengti gaires, kuriomis būtų reglamentuojama euro trumpalaikio skolinimosi norma ir nustatyta ECB atsakomybė už jos administravimą ir euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso priežiūrą. Gairėse taip pat turėtų būti nustatyti ECB ir NCB uždaviniai ir įsipareigojimai, susiję su jų įnašu į euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesą ir kitomis veiklos procedūromis;

(6)

aiški, patikima ir išsami euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo, administravimo ir priežiūros teisinė sistema didina euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso aiškumą ir skaidrumą bei padeda užtikrinti iš atskaitingųjų agentų renkamos statistinės informacijos konfidencialumą;

(7)

pripažįstama, kad centriniai bankai jau atitinka principus, standartus ir procedūras, kuriais užtikrinama, kad centriniai bankai galėtų vykdyti savo veiklą sąžiningai ir nepriklausomai. Vis dėlto priimtina, kad ši teisinė sistema, esant galimybei, atitinka gerąją tarptautinę finansinių lyginamųjų indeksų teikimo ir skaidrumo patirtį, visų pirma IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principus (3) (toliau – IOSCO principai). Taigi, nors nei IOSCO principai, nei Reglamentas (ES) 2016/1011 centriniams bankams netaikomi, nustatant euro trumpalaikio skolinimosi normą pagal šias gaires, ECB, kaip euro trumpalaikio skolinimosi normos administratorius, kai reikalinga ir tinkama, sieks perkelti IOSCO principų tikslus. Taikytinos priemonės turėtų būti proporcingos rizikai, kylančiai euro trumpalaikio skolinimosi normai ir euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesui;

(8)

ECB turėtų užtikrinti, kad veiktų tinkama ir skaidri kontrolės sistema, atitinkanti tarptautinę gerąją patirtį, kad būtų galima apsaugoti euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso vientisumą ir nepriklausomumą bei spręsti visus esamus arba galimus interesų konfliktus. Kontrolės sistema apima Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/855 (ECB/2015/11) (4), kuriose nustatomi etiniai principai, kurių reikia laikytis vykdant Eurosistemos uždavinius, laikymąsi. Kontrolės sistema taip pat gali remtis esama ECB ir NCB politika ir procedūromis, siekiant užtikrinti, kad darbuotojai, turintys atitinkamą kompetencijos lygį, dalyvautų nustatant euro trumpalaikio skolinimosi normą ir būtų tinkamai apmokyti, o jų kompetencija būtų tinkamai peržiūrima;

(9)

atsižvelgiant į labai didelę informacinių technologijų (IT) paslaugų, reikalingų palaikyti euro trumpalaikio skolinimosi normos teikimą, svarbą, ECB ir NCB, valdantys vietos duomenų rinkimo platformą, turėtų teikti šias paslaugas laikydamiesi aukštų prieinamumo ir IT paslaugų lygio reikalavimų, kuriuos turi nustatyti ir išlaikyti ECB,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Dalykas

Šios gairės reglamentuoja euro trumpalaikio skolinimosi normą; jose nustatoma ECB atsakomybė už jos administravimą ir euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso priežiūrą. Gairėse taip pat nustatomi ECB ir NCB uždaviniai ir įsipareigojimai, susiję su jų įnašu į euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesą ir kitomis veiklos procedūromis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse taikomos šios apibrėžtys:

(1)   NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas;

(2)   euro trumpalaikio skolinimosi norma– palūkanų norma, kuri atspindi euro zonoje esančių bankų didmenines neužtikrintas euro vienos nakties skolinimosi išlaidas;

(3)   euro trumpalaikio skolinimosi normos sistema– ECB priklausanti ir jo sukurta sistema, skirta pradinei statistinei informacijai gauti, pradinės statistinės informacijos patikrinimams atlikti, pranešimams apie jos kokybę teikti ir euro trumpalaikio skolinimosi normai apskaičiuoti;

(4)   vietos duomenų rinkimo platforma– NCB, kuris turi vieną ar daugiau atskaitingųjų agentų, reziduojančių jo valstybėje narėje, kuris nenusprendė perleisti savo įsipareigojimų ECB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) sistema arba ECB sistema, naudojama pradinei statistinei informacijai rinkti, pradinės statistinės informacijos patikrinimams atlikti, pranešimams apie jos kokybę teikti ir pradinei statistinei informacijai euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemai teikti;

(5)   pradinė statistinė informacija– neužtikrinto rinkos segmento statistinė informacija, kurią atskaitingieji agentai teikia NCB arba ECB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48);

(6)   duomenų kokybės tvarkymas– įvairių pradinės statistinės informacijos kokybės patikrinimų ir analizių, būtinų euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymui, atlikimas, siekiant užtikrinti euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemai pateiktų ir gautos pradinės statistinės informacijos išsamumą, tikrumą, tikslumą, nuoseklumą, prieinamumą ir savalaikiškumą;

(7)   tinkamas sandoris– sandoris, atitinkantis tinkamumo kriterijus, apibrėžtus kaip euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikos dalis, ir kuris yra pasirenkamas apskaičiuojant euro trumpalaikio skolinimosi normą;

(8)   sandoris– sandoris, kuris sudaro pradinės statistinės informacijos dalį;

(9)   TARGET2 darbo diena– TARGET2 darbo diena, kaip apibrėžta Sprendimo ECB/2007/7 (5) I priedo 1 straipsnyje;

(10)   euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesas– procesas, kurio metu nustatoma euro trumpalaikio skolinimosi norma; jį sudaro 4 straipsnio 1 dalyje išvardyti veiksmai;

(11)   euro trumpalaikio skolinimosi normos metodika– euro trumpalaikio skolinimosi normos, kurią apibrėžia ECB, kaip euro trumpalaikio skolinimosi normos administratorius, nustatymo metodika;

(12)   naudotojų reikalavimai– veiklos, techniniai, darbiniai ir pereinamojo pobūdžio pajėgumai, apribojimai ir ypatybės, kuriuos turi suteikti atitinkamo NCB arba ECB IT sistemos ir kuriuos galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas, t. y. funkciniai reikalavimai (naudotojo, teisiniai ir reguliavimo) ir nefunkciniai reikalavimai (struktūriniai, saugumo, darbiniai ir techniniai);

(13)   sistemos struktūra– bendros euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemos struktūros, kuri apima techninės ir programinės įrangos komponentus, jų ryšius ir sąsajas su kitomis sistemomis, aprašymas;

(14)   atskaitingasis agentas– Valdančiosios tarybos pripažintas atskaitingasis agentas, sudarantis faktinės atskaitingosios visumos dalį pagal Reglamento (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) 2 straipsnį;

(15)   suinteresuotosios šalys– atskaitingieji agentai ir euro trumpalaikio skolinimosi normos naudotojai;

(16)   įprastų rinkos sąlygų principas– dviejų šalių sudarytas sandoris, ne grupės vidaus sandoris, kuris sudaromas tokiomis sąlygomis, kurioms neturi įtakos nė vienos iš šalių interesų konfliktas (pvz., interesų konfliktai, kylantys iš tokių santykių, kaip susijusių įmonių tarpusavio sandoris);

(17)   Eurosistemos etikos kodeksas– Gairėse (ES) 2015/855 (ECB/2015/11) nustatyti principai;

(18)   interesų konfliktas– situacija, kai ECB ar NCB organo narys ar darbuotojas turi asmeninių interesų, kurie gali daryti įtaką arba atrodo, kad jie gali daryti įtaką nešališkam ir objektyviam jų pareigų vykdymui;

(19)   procedūra nenumatytais atvejais– procedūra, kuri turi būti įgyvendinama siekiant užtikrinti, kad euro trumpalaikio skolinimosi norma būtų skelbiama ir tuo atveju, kai dėl tam tikrų veiksnių, įskaitant nepalankias rinkos sąlygas ar rinkos sutrikimus, ypatingos svarbos infrastruktūros neveikimą arba kitus svarbius veiksnius, pradinės statistinės informacijos nepakanka;

(20)   darbuotojas– bet kuris asmuo, turintis darbo santykių su ECB ar NCB, išskyrus asmenis, išimtinai vykdančius uždavinius, nesusijusius su Eurosistemos uždavinių vykdymu;

(21)   organo narys– ECB ar NCB sprendimų priėmimo ir kitų vidaus organų nariai, išskyrus darbuotojus;

(22)   ECB statistinių duomenų saugykla– ECB statistinių duomenų teikimo internetu paslauga;

(23)   rinkos informacijos sklaidos platforma– sistema, sukurta kaip atvira sistema, kurioje ECB skelbia susistemintą ir automatiniam tvarkymui tinkamą informaciją ir duomenis;

(24)   esminis pakeitimas– euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikos arba euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso pakeitimas, galintis paveikti suinteresuotųjų šalių interesus;

(25)   statistikos reikalavimų nevykdymo sistema– Eurosistemos statistikos reikalavimų nevykdymo sistema, įskaitant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 (6), Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 (7), Europos Centrinio Banko reglamentą (EB) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) (8) ir Europos Centrinio Banko sprendimą ECB/2010/10 (9);

(26)   2010 m. ESS– Europos sąskaitų sistema, sukurta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (10);

(27)   procedūros po paskelbimo– veiksmai, kurių imamasi po euro trumpalaikio skolinimosi normos paskelbimo ir (arba) pakartotinio paskelbimo, siekiant stebėti pradinės statistinės informacijos tikslumą ir išsamumą ir rengtis veiksmams, kurių bus imtasi kitą TARGET2 darbo dieną. Tokie veiksmai ir procedūros neapima veiksmų, įtrauktų į euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesą.

3 straipsnis

Pagrindinės palūkanos, išreikštos euro trumpalaikio skolinimosi norma

euro trumpalaikio skolinimosi norma atspindi euro zonoje esančių bankų didmenines neužtikrintas euro vienos nakties skolinimosi išlaidas. euro trumpalaikio skolinimosi norma skelbiama kiekvieną TARGET2 darbo dieną, remiantis ankstesnę TARGET2 darbo dieną (duomenų teikimo data „T“) atliktais sandoriais, už kuriuos buvo atsiskaityta, kurių išpirkimo data yra T + 1 ir kurie laikomi įvykdytais įprastomis rinkos sąlygomis, todėl objektyviai atspindi rinkos normas.

4 straipsnis

ECB, kaip euro trumpalaikio skolinimosi normos administratoriaus, uždaviniai ir įsipareigojimai

1.   ECB yra atsakingas už euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesą, kurį sudaro šie veiksmai:

a)

priemonių, skirtų pradinei statistinei informacijai pateikti euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemai ir pradinei statistinei informacijai iš jos gauti, sukūrimas ir valdymas;

b)

kokybės tvarkymas, įskaitant duomenų filtravimą, duomenų papildymą ir tinkamų sandorių atrinkimą;

c)

euro trumpalaikio skolinimosi normos apskaičiavimas.

2.   ECB, kaip euro trumpalaikio skolinimosi normos administratorius, vykdo šiuos uždavinius ir įsipareigojimus:

a)

pagrindinių palūkanų, kurias atspindi euro trumpalaikio skolinimosi norma, ir euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikos apibrėžimas;

b)

euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo įgyvendinimas, įskaitant užtikrinimą, kad:

i)

euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymas yra veiksmingas ir patikimas;

ii)

bet kuris nuo ECB priklausantis klausimas, kuris turi arba gali turėti neigiamą poveikį euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesui ir jo tinkamam veikimui, yra greitai išsprendžiamas;

iii)

informacija apie klausimus, politiką ir procedūras, susijusius su euro trumpalaikio skolinimosi norma ir su euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesu, skelbiama, kai to reikalaujama pagal šias gaires;

iv)

euro trumpalaikio skolinimosi normos sistema, naudotojų reikalavimai, kokybės tvarkymas ir sistemos struktūra yra tinkami, atitinka paskirtį ir yra tinkamai ir deramai valdomi;

v)

ECB arba NCB nepriima ekspertinio sprendimo dėl pradinės statistinės informacijos, skirtos euro trumpalaikio skolinimosi normai nustatyti, panaudojimo, išskyrus vadovaujantis aiškiomis gairėmis, įtvirtintomis euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikoje ar veiklos procedūrose.

c)

euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo, įskaitant kontrolės sistemą ir vidaus priežiūros funkciją, nustatytą 8 ir 9 straipsniuose, taip pat skundų ir audito procedūras, nustatytas 11 ir 12 straipsniuose, valdymas;

d)

euro trumpalaikio skolinimosi normos paskelbimas ir, jei reikalinga pagal euro trumpalaikio skolinimosi normos metodiką, jos peržiūra ir pakartotinis paskelbimas.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, ECB ir NCB, kiek jie prisideda prie euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo, neatsako už tai, kad suinteresuotoji šalis ar kita trečioji šalis naudojasi ar pasikliauna euro trumpalaikio skolinimosi norma bet kuriose finansinėse priemonėse, sutartyje, prekyboje ar bet kokioje kitoje komercinėje veikloje ar priimdama investicinį sprendimą.

3.   ECB savo interneto svetainėje skelbia euro trumpalaikio skolinimosi normą tūkstantųjų tikslumu kiekvieną TARGET2 darbo dieną ne vėliau kaip iki 9.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) (11), pradedant nuo 2019 m. spalio 2 d. Jei po paskelbimo nustatoma viena ar daugiau klaidų, kurios daro poveikį paskelbtai euro trumpalaikio skolinimosi normai daugiau nei iki tam tikros bazinių taškų ribos, nustatytos pagal euro trumpalaikio skolinimosi normos metodiką, ECB peržiūri ir pakartotinai skelbia euro trumpalaikio skolinimosi normą tą pačią dieną iki 11.00 val. CET. Tam laikui pasibaigus, jokie euro trumpalaikio skolinimosi normos pakeitimai nebeatliekami. euro trumpalaikio skolinimosi norma skelbiama kartu su susijusia informacija euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikoje nustatyta tvarka.

4.   ECB savo interneto svetainėje skelbia atsakomybės ribojimo pareiškimą, kuriame aptariami atvejai, kai suinteresuotoji šalis ar kita trečioji šalis naudojasi ar pasikliauna euro trumpalaikio skolinimosi norma bet kuriose finansinėse priemonėse, sutartyje, prekyboje ar bet kokioje kitoje komercinėje veikloje ar priimdama investicinį sprendimą. Atsakomybės ribojimo pareiškimas taikomas ECB ir nacionaliniams centriniams bankams tiek, kiek šie prisideda prie euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso.

5.   Be to, euro trumpalaikio skolinimosi norma paskelbiama rinkos informacijos sklaidos platformoje ir ECB statistinių duomenų saugykloje.

6.   Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, atsakomybė už pradinės statistinės informacijos kokybę ir vientisumą bei jų perdavimą laiku yra tokia, kokia nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) ir statistikos reikalavimų nevykdymo sistemoje.

5 straipsnis

ECB, NCB, valdančių vietos duomenų rinkimo platformą ir NCB, turinčių vieną ar daugiau atskaitingųjų agentų, reziduojančių jų valstybėje narėje, uždaviniai ir įsipareigojimai

1.   ECB ir NCB, valdantys vietos duomenų rinkimo platformą, vykdo tokius uždavinius ir įsipareigojimus:

a)

užtikrina, kad pradinė statistinė informacija būtų pateikiama euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemai kiekvieną TARGET2 darbo dieną iki 7.00 val. CET;

b)

turi prieinamus darbuotojus, kurie gali laikotarpiu pradedant nuo ne vėliau kaip 6.30 val. CET iki 11.00 val. CET spręsti galimus klausimus, susijusius su pradinės statistinės informacijos rinkimu ir teikimu euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemai, ir atlikti duomenų kokybės tvarkymą.

2.   ECB, NCB, valdantys vietos duomenų rinkimo platformą ir NCB, kurie turi vieną ar daugiau atskaitingųjų agentų, reziduojančių jų valstybėje narėje, vykdo euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesą ir procedūras po paskelbimo pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytas veiklos procedūras. Šiuo tikslu jie turi prieinamus darbuotojus laikotarpiu kasdien, pradedant nuo ne vėliau kaip 7.00 val. CET iki 11.00 val. CET, kurie gali bendrauti su jų atskaitingaisiais agentais ir atlikti kokybės tvarkymą.

3.   ECB ir NCB, valdantys vietos duomenų rinkimo platformą, taip pat turi laikytis tam tikro aukšto prieinamumo ir IT paslaugų lygio reikalavimų, taikomų vietos duomenų rinkimo platformoms. Šiuos reikalavimus nustato ir išlaiko ECB.

6 straipsnis

euro trumpalaikio skolinimosi normos metodika

1.   euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikoje pateikiamas jos priėmimo pagrindimas, pagrindinių palūkanų, kurias atspindi euro trumpalaikio skolinimosi norma, apibrėžtis, pradinės statistinės informacijos šaltiniai, apskaičiavimo metodas, euro trumpalaikio skolinimosi normos skelbimo ir pakartotinio skelbimo tvarka, skaidrumo politika, susijusi su periodišku klaidų skelbimu, sąlygos, kuriomis pradedama nenumatytų atvejų procedūra, ir nenumatytų atvejų skaičiaus apskaičiavimas.

2.   euro trumpalaikio skolinimosi normos metodika ir bet kokie jos pakeitimai skelbiami ECB interneto svetainėje.

3.   Be euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikos, ECB nustato ir taiko tam tikras veiklos procedūras, kuriose aprašoma, kokių veiksmų turi imtis ECB ir NCB, vykdydami euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesą, skelbdami ir pakartotinai skelbdami euro trumpalaikio skolinimosi normą ir atlikdami procedūras po paskelbimo.

7 straipsnis

Uždavinių ir įsipareigojimų perdavimas išorės paslaugų teikėjui

1.   4 ir 5 straipsniuose nustatyti uždaviniai ir įsipareigojimai trečiajai šaliai neperduodami.

2.   ECB ir NCB gali pavesti trečiajai šaliai – paslaugų teikėjui prižiūrėti ir plėtoti IT infrastruktūrą ar kitas pagalbines ar parengiamąsias paslaugas, vykdant 4 ir 5 straipsniuose nustatytus uždavinius ir įsipareigojimus, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

nustatoma nuolatinė ir veiksminga tokios trečiosios šalies priežiūros sistema;

b)

pagal užsakomųjų paslaugų sutartį centrinis bankas išlaiko teisinę atsakomybę už atitinkamą veiklą ir ją kontroliuoja;

c)

laikomasi Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnyje nustatytų konfidencialios statistinės informacijos apsaugos ir naudojimo taisyklių;

d)

Valdančioji taryba patvirtina rašytinius susitarimus dėl tokių uždavinių perdavimo.

3.   ECB ir kiekvienas NCB privalo stebėti, kaip jų rangovai laikosi užsakomųjų paslaugų sutarčių, ir užtikrinti, kad ECB ir NCB apie tai būtų tinkamai informuojami.

8 straipsnis

Kontrolės sistema

1.   euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesui taikoma kontrolės sistema.

2.   Be Eurosistemos etikos kodekso ir Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų elgesio kodekso (12), kontrolės sistemą sudaro:

a)

6 straipsnio 3 dalyje nurodytos veiklos procedūros, siekiant užtikrinti euro trumpalaikio skolinimosi normos ir euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso vientisumą ir kokybę;

b)

susitarimai, kuriais siekiama užtikrinama, kad 11 ir 12 straipsniuose nurodytos skundų ir audito procedūros bus veiksmingos valdant euro trumpalaikio skolinimosi normai ir euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesui kylančias rizikas.

3.   Tuo atveju, jei dėl organo nario ar darbuotojo dalyvavimo nustatant euro trumpalaikio skolinimosi palūkanų normą kiltų interesų konfliktas, ECB ir NCB vadovaujasi Eurosistemos etikos kodeksu arba, atitinkamai, aukšto lygio Europos Centrinio Banko pareigūnų elgesio kodeksu.

4.   Siekiant euro trumpalaikio skolinimosi normos ir euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo vientisumo ir kokybės, ECB užtikrina, kad 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos veiklos procedūros apimtų kokybės tvarkymo žingsnius, kaip apibūdinta euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikoje, norint nustatyti tinkamus sandorius. euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemos kokybės tvarkymas apima šias skirtingų lygių pradinės statistinės informacijos kokybės kontrolės priemones:

a)

patvirtinimo patikrinimus, siekiant užtikrinti, kad euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemai pateiktos bylos atitiktų reikalingus techninius standartus tam, kad būtų galima nustatyti sandorius, dėl kurių statistinės informacijos trūksta ir (arba) kurių statistinė informacija gali būti klaidinga;

b)

tikslinius statistinės informacijos kokybės patikrinimus laikantis iš anksto nustatytų algoritmų, siekiant identifikuoti ribines vertes viršijančius arba neįprastus sandorius;

c)

atskaitingiesiems agentams skirtą prašymą patvirtinti sandorių tikslumą, siekiant nustatyti tinkamus sandorius.

5.   euro trumpalaikio skolinimosi normos sistemoje esančią pradinę statistinę informaciją ECB papildo atskaitiniais duomenimis, apibūdinančiais atskirą subjektą ir jo institucinio sektoriaus klasifikatoriumi pagal 2010 m. ESS.

9 straipsnis

Vidaus priežiūra

1.   ECB įsteigia Vidaus priežiūros komitetą, kuriam pavedama peržiūrėti, ginčyti ir pranešti apie bet kokius euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso aspektus, įskaitant aukšto lygio prieinamumo ir IT paslaugų lygio reikalavimus bei veiklos procedūras, nurodytas 5 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje. Priežiūros komitetas yra patariamasis Vykdomosios valdybos ir Valdančiosios tarybos organas.

2.   Priežiūros komitetą sudaro penki nariai, iš kurių: a) ECB teikimu išrenkami trys nariai, įskaitant pirmininką, ir b) du nariai atrenkami NCB, administruojančių vietos duomenų rinkimo platformą, teikimu, visais atvejais gavus Vykdomosios valdybos pasiūlymą, patvirtintą Valdančiosios tarybos sprendimu. Nariai, nurodyti b punkte, kas dvejus metus rotuojami tarp NCB, kurie administruoja vietos duomenų rinkimo platformą. Pirmininkas yra Vykdomosios valdybos narys. Priežiūros komiteto nariai turėtų turėti tinkamus techninius įgūdžius, žinias ir profesinę patirtį tiek palūkanų normų lyginamųjų indeksų rengimo, tiek finansų rinkos apskritai srityse, kad jie galėtų vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus. Darbuotojai, dalyvaujantys nustatant euro trumpalaikio skolinimosi normą, nėra Priežiūros komiteto nariai, tačiau jie gali prisidėti prie Priežiūros komiteto darbo ir dalyvauti Priežiūros komiteto posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

3.   Priežiūros komiteto posėdžiai rengiami tuomet, kai, pirmininko manymu, tai yra būtina ar tikslinga, tačiau ne rečiau kaip kartą per keturis mėnesius. Valdančioji taryba iki steigiamojo Priežiūros komiteto posėdžio patvirtina narių sąrašą ir būsimos narių atrankos bei pakeitimo kriterijus. Nariai privalo pateikti interesų konflikto deklaracijas tiek po jų paskyrimo, tiek po bet kokio įvykio, kuris, jų žiniomis, gali sukelti interesų konfliktą. Šie dokumentai ir visų Priežiūros komiteto posėdžių santraukos skelbiamos ECB interneto svetainėje.

4.   Priežiūros komitetas įsteigiamas per vieną mėnesį nuo šių gairių įsigaliojimo dienos.

5.   Priežiūros komiteto įsipareigojimai:

a)

periodiškai peržiūrėti pagrindinių palūkanų, kurias rodo euro trumpalaikio skolinimosi norma, apibrėžimą ir euro trumpalaikio skolinimosi normos metodiką;

b)

išsamiai susipažinti su bet kokia rizika, susijusia su euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesu, ir tuo tikslu, pavyzdžiui, užsakyti išorinį vertinimą;

c)

prižiūrėti bet kokius esminius euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikos pakeitimus, taip pat vertinti, ar šia metodika toliau tinkamai vertinamos pagrindinės palūkanos, kaip nurodyta euro trumpalaikio skolinimosi metodikoje;

d)

peržiūrėti siūlomus ir įgyvendintus esminius pakeitimus ir siūlomą galimo euro trumpalaikio skolinimosi normos nutraukimo politiką ir procedūras ir prašyti ECB konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis prieš įgyvendinant tokius esminius pakeitimus arba priimant tokią politiką ar procedūras pagal 14 straipsnį;

e)

vertinti papildomų apsaugos priemonių poreikį kilus bet kokiems interesų konfliktams, išskyrus 8 straipsnio 3 dalyje reikalaujamas apsaugos priemones;

f)

prireikus nagrinėti remiantis 11 straipsniu pateiktus skundus;

g)

teikti Vykdomajai valdybai ir Valdančiajai tarybai kontrolės sistemos pakeitimus;

h)

prižiūrėti euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso ir kontrolės sistemos vientisumą ir tuo tikslu, pavyzdžiui, prižiūrėti, kaip administruojama ir naudojama euro trumpalaikio skolinimosi norma; svartyti vidaus ir išorės auditų rezultatus; imtis tolesnių veiksmų, susijusių su taisomųjų veiksmų, nustatytų pagal 12 straipsnį atliktų auditų metu, įgyvendinimu; ir užtikrinti euro trumpalaikio skolinimosi normos metodikos laikymąsi;

i)

tirti ir Vykdomajai valdybai ir Valdančiajai tarybai teikti duomenis apie galimus įsipareigojimų, susijusių su aukšto lygio prieinamumu ir IT paslaugų lygio reikalavimais ir veiklos procedūromis, nurodytomis 5 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje;

j)

siūlyti bet kokias reikalingas priemones euro trumpalaikio skolinimosi normos vientisumui, patikimumui ir tikslumui apsaugoti.

6.   Priežiūros komiteto nariams taikoma Eurosistemos etikos sistema ir jų atitinkamų NCB nustatytos tos sistemos įgyvendinimo vidaus taisyklės.

7.   Posėdžio kvorumą sudaro trys nariai (įskaitant bent vieną NCB narį), dalyvaujantys asmeniškai arba vaizdo ar telekonferencijos būdu.

8.   Priežiūros komiteto nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Protokoluose pateikiamos Vykdomajai valdybai ir Valdančiajai tarybai skirtos rekomendacijos, parengtos komitetui vykdant šio straipsnio 5 dalyje numatytus įsipareigojimus. Jei bendro sutarimo pasiekti nepavyksta, posėdžio protokole pateikiamos skirtingos narių nuomonės.

10 straipsnis

euro trumpalaikio skolinimosi normos nutraukimas

ECB patvirtina aiškią rašytinę politiką ir procedūras, nustatančias galimą euro trumpalaikio skolinimosi normos nutraukimą, susiklosčius tokiai padėčiai arba esant bet kokioms kitoms sąlygoms, kai euro trumpalaikio skolinimosi norma nebeatitinka pagrindinių palūkanų. Politikos kryptys ir procedūros skelbiamos ECB interneto svetainėje.

11 straipsnis

Skundų teikimo procedūra

1.   Bet kuris asmuo gali pateikti ECB rašytinį skundą bet kuriuo euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso aspektu, kuris, jo manymu, smarkiai paveikė asmens interesus. Skundai siunčiami paštu Europos Centriniam Bankui, 60640 Frankfurtas prie Maino, Vokietija.

2.   ECB siekia į visus pagrįstus pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktus skundus atsakyti sąžiningai, išsamiai ir laiku. ECB, spręsdamas dėl skundo nagrinėjimo, atsižvelgia į jo sunkumą ir svarbą, remdamasis rašytiniame skunde pateikta informacija, įskaitant bet kokią papildomą informaciją, kurios ECB gali paprašyti iš skundą pateikusio asmens. Jei ECB mano, kad tai yra reikalinga, jis gali pareikalauti Priežiūros komiteto išnagrinėti skundą. Pradinis skundo vertinimas ir nagrinėjamas atliekamas nepriklausomai nuo darbuotojų, dėl kurių jis pateiktas. Sprendimas nagrinėti skundą arba nagrinėjimo rezultatas visiškai nereiškia, kad ECB garantuoja paskelbtos skolinimosi normos tikslumą.

3.   Jei skundas yra susijęs su NCB uždaviniais ir įsipareigojimais dėl jo indėlio į trumpalaikių palūkanų normų nustatymo procesą pagal šias gaires, ECB bendradarbiauja su NCB, siekdamas išspręstų skundo nagrinėjimo metu kylančius klausimus. Šiuo tikslu ECB laiku informuoja NCB apie skundą ir paprašo NCB pateikti informaciją, kuri, ECB nuomone, reikalinga skundui išnagrinėti.

4.   Jei NCB sužino apie žodžiu arba raštu pateiktą skundą, jis paprašo, kad skundą pateikęs asmuo nedelsdamas jį persiųstų ECB raštu. NCB bendradarbiauja nagrinėjant skundą ir užtikrina, kad darbuotojai, nepriklausomi nuo darbuotojų, dėl kurių pateiktas skundas, laiku ir sąžiningai vykdytų ECB prašymus suteikti informaciją.

5.   ECB registruoja ir patvirtina visų skundų gavimą, bei praneša skundą pateikusiam asmeniui, ar skundą numatoma nagrinėti. ECB su skundu susijusius dokumentus, įskaitant skundą pateikusio asmens pateiktus ir paties ECB dokumentus, saugo ne mažiau kaip penkerius metus nuo skundo gavimo dienos. ECB apie nagrinėjimo rezultatus raštu praneša skundą pateikusiam asmeniui ir visoms su skundu tiesiogiai susijusioms suinteresuotosioms šalims.

6.   Šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos nepažeidžia jokių nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų, kurie gali būti taikomi skundui ir korespondencijai skundo klausimu.

12 straipsnis

Auditas ir audito seka

1.   euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso auditas atliekamas pagal atitinkamus audito nuostatus, t. y. ECB audito nuostatus arba Eurosistemos arba ECBS audito nuostatus ir Bendrą priežiūros mechanizmą.

2.   ECB skiria išorės auditorių ir paveda jam pagal IOSCO principus nepriklausomai įvertinti ECB taikomą euro trumpalaikio skolinimosi normos administravimo sistemą. Išorės auditoriaus ataskaita skelbiama ECB interneto svetainėje.

3.   ECB ir NCB visus su euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesu susijusius dokumentus, statistinę informaciją, duomenų ataskaitas, kitą informaciją (įskaitant informaciją apie bet kokias sandorių išimtis), analizes ir skundus, taip pat atskaitingųjų agentų tapatybę saugo ne mažiau kaip penkerius metus.

13 straipsnis

Atitikties deklaracija

1.   ECB paskelbia deklaraciją, kurioje įvertinama ECB taikoma euro trumpalaikio skolinimosi normos administravimo sistemos atitiktis IOSCO principams (toliau – atitikties deklaracija) per dvylika mėnesių nuo pirmosios euro trumpalaikio skolinimosi normos paskelbimo dienos.

2.   ECB ir pagal 12 straipsnio 2 dalį paskirtas išorės auditorius reguliariai peržiūri atitikties ataskaitą.

14 straipsnis

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

1.   ECB, prieš pradėdamas įgyvendinti bet kokius esminius pakeitimus, priimdamas politiką ar procedūras, susijusias su galimu euro trumpalaikio skolinimosi normos nutraukimu, numatytu 10 straipsnyje, taip pat Priežiūros komitetui atlikus 9 straipsnio 5 dalyje numatytą vertinimą, konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, jei tik tai įmanoma ar nesudėtinga.

2.   ECB paskelbia apie konsultavimosi procedūros pradžią ir ją surengia likus pakankamai laiko iki esminių pakeitimų įgyvendinimo arba tokios politikos ar procedūrų patvirtinimo.

15 straipsnis

Periodinės ataskaitos ir peržiūra

1.   NCB, kurie turi vieną arba daugiau atskaitingųjų agentų, reziduojančių esančių savo atitinkamoje valstybėje narėje, teikia duomenis ECB praėjus dvylikai mėnesių po šių gairių įsigaliojimo ir vėliau kasmet apie jų uždavinių ir pareigų pagal šias gaires vykdymą.

2.   ECB ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri, ar dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos pagrindinės rinkos pokyčių reikia pakeisti euro trumpalaikio skolinimosi normą ir euro trumpalaikio skolinimosi normos metodiką.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NCB.

2.   NCB pradeda vykdyti šias gaires ne vėliau kaip nuo 2019 m. spalio 1 d.

17 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. liepos 10 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

(2)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48) (OL L 359, 2014 12 16, p. 97).

(3)  OICV-IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principai, galutinė ataskaita, 2013 m. liepos mėn.

(4)  2015 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/855, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai ir panaikinamos Gairės ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su Europos Centrinio Banko užsienio atsargomis ir valdant Europos Centrinio Banko užsienio atsargas (ECB/2015/11) (OL L 135, 2015 6 2, p. 23).

(5)  2007 m. liepos 24 d. Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (OL L 237, 2007 9 8, p. 71).

(6)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

(7)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (OL L 318, 1998 11 27, p. 4).

(8)  1999 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (OL L 264, 1999 10 12, p. 21).

(9)  2010 m. rugpjūčio 19 d. Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo (OL L 226, 2010 8 28, p. 48).

(10)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(11)  CET atsižvelgiama į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.

(12)  Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas (OL C 89, 2019 3 8, p. 2).