ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 187

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. liepos 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1187 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų jo nuostatų taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1188, kuriuo nustatant su išorinių žaliuzių ir markizių atsparumu vėjo apkrovai susijusių eksploatacinių charakteristikų klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ( 1 )

11

 

*

2019 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1189, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantis Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

14

 

*

2019 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1190, kuriuo dėl 2019 m. Ispanijai skirtų žvejybos kvotų sumažinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013

30

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1191 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 04 03 01 03 Laisvas darbuotojų judėjimas, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtos priemonės) ( 1 )

33

 

*

2019 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1192 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 02 03 01 Prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimas ir vystymas ir biudžeto eilutė 02 03 04 Vidaus rinkos valdymo priemonės) ( 1 )

36

 

*

2019 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1193 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 33 02 03 01 Bendrovių teisė) ( 1 )

39

 

*

2019 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1194 dėl nustatymo, kad 4-tret-butilfenolis (PTBP) yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

2019 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1195, kuriuo dėl leidimo pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojas, medvilnę, aliejinius rapsus ir kukurūzus turėtojo ir jo atstovo iš dalies keičiami sprendimai 2008/730/EB, 2008/837/EB, 2009/184/EB, 2011/354/ES, įgyvendinimo sprendimai 2012/81/ES, 2013/327/ES, (ES) 2015/690, (ES) 2015/697, (ES) 2015/699, (ES) 2016/1215, (ES) 2017/1208 ir (ES) 2017/2451 (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

2019 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas (ES) 2019/1196 dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės dalyvavimo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1187

2019 m. birželio 6 d.

dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų jo nuostatų taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. birželio 10 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo (toliau – Susitarimas);

(2)

derybos sėkmingai užbaigtos 2018 m. gegužės 24 d. parafavus Susitarimą;

(3)

pačios valstybės narės negali deramai pagerinti teisėsaugos informacijos mainų siekiant užtikrinti saugumą Sąjungoje dėl nusikalstamumo, kuris neapsiriboja Sąjungos sienomis, tarptautinio pobūdžio. Galimybė visoms valstybėms narėms ir Šveicarijos Konfederacijai turėti abipusę prieigą prie nacionalinėse duomenų bazėse esančių DNR analizės duomenų, daktiloskopinių duomenų identifikavimo sistemų ir transporto priemonių registracijos duomenų, yra labai svarbi skatinant tarpvalstybinį teisėsaugos bendradarbiavimą;

(4)

Airijai Tarybos sprendimas 2008/615/TVR (1), Tarybos sprendimas 2008/616/TVR (2) bei jo priedas ir Tarybos pamatinis sprendimas 2009/905/TVR (3) yra privalomi, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą;

(5)

Jungtinei Karalystei Sprendimas 2008/615/TVR, Sprendimas 2008/616/TVR bei jo priedas ir Pamatinis sprendimas 2009/905/TVR yra privalomi, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą;

(6)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas, o prie jo pridėta deklaracija turėtų būti patvirtinta. Tam tikros Susitarimo nuostatos turėtų būti taikomos laikinai, kol bus užbaigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo su sąlyga, kad nurodytas susitarimas bus sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinama prie šio Susitarimo pridedama deklaracija.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

4 straipsnis

Remiantis Susitarimo 8 straipsnio 3 dalimi, Susitarimo 5 straipsnio 1 ir 2 dalys laikinai taikomos nuo Susitarimo pasirašymo (4) tol, kol bus užbaigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. birželio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. BIRCHALL


(1)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).

(2)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).

(3)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos (OL L 322, 2009 12 9, p. 14).

(4)  Susitarimo pasirašymo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/3


Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos

SUSITARIMAS

dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo

EUROPOS SĄJUNGA

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA,

toliau kartu vadinamos Susitariančiomis Šalimis,

NORĖDAMOS pagerinti Europos Sąjungos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos policijos ir teisminį bendradarbiavimą nepažeidžiant asmens laisvės apsaugos taisyklių,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad dabartiniai Susitariančiųjų Šalių santykiai, visų pirma Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (1), rodo, jog kovos su nusikalstamumu srityje vyksta glaudus bendradarbiavimas,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į tai, kad Susitariančiųjų Šalių bendras interesas yra užtikrinti, kad Europos Sąjungos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos policija bendradarbiautų operatyviai ir veiksmingai, laikydamasi pagrindinių jų nacionalinės teisės sistemų principų ir nepažeisdama 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytoje Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų asmens teisių bei principų,

PRIPAŽINDAMOS, kad 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo (2) jau yra nustatytos taisyklės, pagal kurias Europos Sąjungos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos teisėsaugos institucijos gali operatyviai ir veiksmingai keistis esama informacija ir žvalgybos informacija siekdamos atlikti nusikaltimų tyrimus ar nusikaltimų žvalgybines operacijas,

PRIPAŽINDAMOS, kad siekiant skatinti tarptautinį bendradarbiavimą teisėsaugos srityje itin svarbu greitai ir veiksmingai keistis tikslia informacija,

PRIPAŽINDAMOS, kad tikslas yra nustatyti procedūras, skirtas skatinti greitus, veiksmingus ir nebrangius keitimosi duomenimis būdus ir kad bendrai naudojant duomenis, tomis procedūromis turėtų būti nustatoma atitinkama atsakomybė ir būtų numatomos atitinkamos garantijos dėl duomenų tikslumo ir saugumo juos perduodant bei saugant, taip pat dėl keitimosi duomenimis registravimo procedūrų ir apribojimų naudojantis pasikeista informacija,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į tai, kad dėl šios priežasties šiame susitarime yra nuostatų, kurios grindžiamos 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje  (3) ir 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (4) bei jo priedo ir 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos (5) pagrindinėmis nuostatomis ir yra skirtos gerinti keitimąsi informacija, ir pagal kurias Europos Sąjungos valstybės narės ir Šveicarijos Konfederacija suteikia viena kitai prieigą prie savo DNR analizės duomenų automatinių rinkmenų, daktiloskopinių duomenų automatinių identifikavimo sistemų ir transporto priemonių registrų,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į tai, kad teikiant duomenis iš nacionalinių DNR analizės duomenų rinkmenų ir daktiloskopinių duomenų automatinių identifikavimo sistemų, sistema „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“ turėtų sudaryti galimybę paiešką atliekančiai valstybei antrame etape paprašyti rinkmenas administruojančią valstybę pateikti konkrečius susijusius asmens duomenis ir, jei būtina, paprašyti pateikti daugiau informacijos pasinaudojant tarpusavio pagalbos procedūromis, įskaitant pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR priimtas procedūras,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad dėl tų nuostatų turėtų labai paspartėti esamos procedūros, nes Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Šveicarijos Konfederacijai būtų sudarytos sąlygos sužinoti, ar kita valstybė turi reikalingos informacijos, ir jei taip, kuri valstybė ją turi,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad tarpvalstybinis duomenų palyginimas suteiks naujų galimybių kovojant su nusikalstamumu ir į tai, kad lyginant duomenis gauta informacija suteiks naujų tyrimo galimybių ir todėl bus labai svarbi teikiant paramą valstybių teisėsaugos ir teisminėms institucijoms,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad taisyklės yra grindžiamos į tinklą sujungtomis valstybių nacionalinėmis duomenų bazėmis,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad tam tikromis sąlygomis valstybės turėtų turėti galimybę teikti asmens duomenis ir su asmenimis nesusijusius duomenis, kad nusikaltimų prevencijos ir viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo tikslais būtų pagerintas keitimasis informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais,

PRIPAŽINDAMOS, kad reikia ne tik gerinti keitimąsi informacija, bet ir reglamentuoti kitas glaudesnio policijos institucijų bendradarbiavimo formas, visų pirma vykdant bendras saugumo operacijas (pavyzdžiui, bendrą patruliavimą),

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad sistemos „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“ struktūra suteikia galimybę palyginti anonimines charakteristikas, kai papildomais asmens duomenimis keičiamasi tik tada, jei randama informacija, kurios teikimas ir gavimas reglamentuojamas nacionaline teise, įskaitant teisinės pagalbos taisykles, ir į tai, kad tokia struktūra užtikrinama tinkama duomenų apsaugos sistema, laikant, kad būtina asmens duomenų teikimo į kitą valstybę sąlyga – tinkamas duomenų apsaugos lygis gaunančioje valstybėje,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Šveicarijos Konfederacija turėtų padengti savo institucijų išlaidas, susijusias su šio susitarimo taikymu,

PRIPAŽĮSTANT, kad kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditavimas yra svarbus žingsnis siekiant saugiau ir veiksmingiau keistis kriminalistinių laboratorinių tyrimų informacija, Šveicarijos Konfederacija turėtų laikytis tam tikrų Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR nuostatų,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal šį susitarimą Šveicarijos Konfederacijos institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui terorizmo ir tarpvalstybinio nusikalstamumo prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais turėtų būti taikomas Šveicarijos Konfederacijos nacionalinėje teisėje nustatytas asmens duomenų apsaugos standartas, atitinkantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (6),

REMDAMOSI tuo, kad tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos yra tarpusavio pasitikėjimas jų teisinių sistemų struktūra ir veikimu,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimą dėl bendradarbiavimo pagal Šveicarijos daktiloskopinių duomenų ir DNR analičių informacijos sistemas (7) abi šalys dalijasi ta pačia duomenų baze ir informacijos keitimosi sistemomis, kai keičiasi atitinkamai DNR ir daktiloskopiniais duomenimis,

PRIPAŽINDAMOS, kad dvišalių ir daugiašalių susitarimų nuostatos tebėra taikytinos visoms šiuo susitarimu nereglamentuojamoms sritims,

NUSPRENDĖ SUDARYTI ŠĮ SUSITARIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir tikslas

1.   Atsižvelgiant į šį susitarimą, Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, 1–24 straipsniai, 25 straipsnio 1 dalis, 26–32 ir 34 straipsniai taikomi dvišaliams Šveicarijos Konfederacijos ir kiekvienos valstybės narės santykiams.

2.   Atsižvelgiant į šį susitarimą, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo 1–19 ir 21 straipsniai bei jo priedas, išskyrus 4 skyriaus 1 punktą, taikomi dvišaliams Šveicarijos Konfederacijos ir kiekvienos valstybės narės santykiams.

3.   Valstybių narių pagal Tarybos sprendimus 2008/615/TVR ir 2008/616/TVR pateiktos deklaracijos taip pat taikomos jų dvišaliams santykiams su Šveicarijos Konfederacija.

4.   Atsižvelgiant į šį susitarimą, Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos 1–5 straipsniai ir 6 straipsnio 1 dalis taikomi dvišaliams Šveicarijos Konfederacijos ir kiekvienos valstybės narės santykiams.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame susitarime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   Susitariančiosios Šalys– Europos Sąjunga ir Šveicarijos Konfederacija.

2)   Valstybė narė– Europos Sąjungos valstybė narė.

3)   Valstybė– valstybė narė arba Šveicarijos Konfederacija.

3 straipsnis

Vienodas taikymas ir aiškinimas

1.   Siekiant užtikrinti, kad 1 straipsnyje nurodytos nuostatos būtų taikomos ir aiškinamos kuo vienodžiau, Susitariančiosios Šalys nuolat apžvelgia su tomis nuostatomis susijusią Europos Sąjungos Teismo ir Šveicarijos Konfederacijos kompetentingų teismų praktikos raidą. Šiuo tikslu sukuriamas mechanizmas, užtikrinantis reguliarų abipusį keitimąsi tokios teisminės praktikos pavyzdžiais.

2.   Šveicarijos Konfederacija turi teisę Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikti faktų pareiškimus ar raštiškas pastabas tais atvejais, kai valstybės narės teismas yra pateikęs jam klausimą dėl prejudicinio sprendimo dėl kurios nors 1 straipsnyje nurodytos nuostatos išaiškinimo.

4 straipsnis

Ginčų sprendimas

Tarp Šveicarijos Konfederacijos ir valstybės narės kilus ginčui dėl šio susitarimo arba kurios nors iš 1 straipsnyje nurodytų nuostatų arba pakeitimų aiškinimo ar taikymo, ginčo šalis gali pranešti apie jį posėdžiaujantiems valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos vyriausybių atstovams, siekiant skubiai ginčą išspręsti.

5 straipsnis

Pakeitimai

1.   Tais atvejais, kai būtina iš dalies keisti 1 straipsnyje nurodytas nuostatas, Europos Sąjunga apie tai kuo anksčiau praneša Šveicarijos Konfederacijai ir gauna jos pastabas.

2.   Priėmus 1 straipsnyje nurodytų nuostatų pakeitimą Europos Sąjunga iš karto apie tai praneša Šveicarijos Konfederacijai.

Šveicarijos Konfederacija savarankiškai sprendžia, ar pritarti pakeitimo turiniui ir įgyvendinti jį savo vidaus teisės sistemoje. Apie tą sprendimą Europos Sąjungai pranešama per tris mėnesius nuo pirmoje pastraipoje nurodyto pranešimo datos.

3.   Jei pakeitimo turinys gali tapti privalomu Šveicarijos Konfederacijai tik įvykdžius konstitucinius reikalavimus, Šveicarijos Konfederacija apie tai informuoja Europos Sąjungą siųsdama savo pranešimą. Šveicarijos Konfederacija nedelsdama raštu informuoja Europos Sąjungą apie visų konstitucinių reikalavimų įvykdymą. Jei nereikia rengti referendumo, pranešimas nusiunčiamas tuoj pat, kai tik baigiasi referendumo surengimo terminas. Jei reikia rengti referendumą, Šveicarijos Konfederacija pranešimą nusiunčia ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pranešimo apie referendumą nusiuntimo Europos Sąjungai. Laikotarpiu nuo nustatytos pakeitimo įsigaliojimo Šveicarijos Konfederacijoje datos iki informacijos apie konstitucinių reikalavimų įvykdymą pateikimo Šveicarijos Konfederacija, jei įmanoma, laikinai taiko tokio pakeitimo turinį.

4.   Jei Šveicarijos Konfederacija pakeitimo turiniui nepritaria, šio susitarimo taikymas laikinai sustabdomas. Sušaukiamas Susitariančiųjų Šalių posėdis visoms kitoms galimybėms apsvarstyti, siekiant toliau tinkamai taikyti šį susitarimą, įskaitant galimybę pripažinti teisės aktų lygiavertiškumą. Laikinas sustabdymas baigiasi, kai Šveicarijos Konfederacija praneša apie pritarimą pakeitimo turiniui arba jei Susitariančiosios Šalys susitaria taikyti nepakeistą Susitarimą.

5.   Jei praėjus šešiems laikino sustabdymo mėnesiams Susitariančiosios Šalys nesusitaria taikyti nepakeisto Susitarimo, jis nustoja galioti.

6.   Šio straipsnio 4 ir 5 dalys netaikomos pakeitimams, susijusiems su Tarybos sprendimo 2008/615/TVR 3, 4 ar 5 skyriais arba su Tarybos sprendimo 2008/616/TVR 17 straipsniu, apie kuriuos Šveicarijos Konfederacija pranešė Europos Sąjungai, kad nepritaria pakeitimui, nurodydama nepritarimo priežastis. Tokiais atvejais, nepažeidžiant šio susitarimo 10 straipsnio, atitinkamų nuostatų prieš pakeitimą buvusios redakcijos turinys toliau taikomas dvišaliams Šveicarijos Konfederacijos ir kiekvienos valstybės narės santykiams.

6 straipsnis

Peržiūra

Susitariančiosios Šalys susitaria atlikti šio susitarimo bendrą peržiūrą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą pirmiausia atkreipiamas dėmesys į šio susitarimo praktinį įgyvendinimą, aiškinimą ir plėtojimą, taip pat į kitus klausimus, pavyzdžiui, kaip šio susitarimo dalyką paveiks tolesnis Europos Sąjungos vystymasis.

7 straipsnis

Santykis su kitais teisės aktais

1.   Šveicarijos Konfederacija gali toliau taikyti tarpvalstybinio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar priemones, kurie galioja tuo metu, kai sudaromas šis susitarimas, jei tokie susitarimai ar priemonės neprieštarauja šio susitarimo tikslams. Šveicarijos Konfederacija praneša Europos Sąjungai apie visus tokius susitarimus ar priemones, kurie bus taikomi toliau.

2.   Įsigaliojus šiam susitarimui, Šveicarijos Konfederacija gali sudaryti ar įgyvendinti kitus tarpvalstybinio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar priemones, jei tokiuose susitarimuose ar priemonėse numatoma papildyti ir išplėsti šio susitarimo tikslus. Šveicarijos Konfederacija praneša Europos Sąjungai apie visus tokius naujus susitarimus ar priemones per tris mėnesius nuo jų pasirašymo arba, tuo atveju, jei susitarimai ar priemonės buvo pasirašyti dar neįsigaliojus šiam susitarimui, per tris mėnesius nuo jų įsigaliojimo.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti susitarimai ar priemonės nedaro įtakos santykiams su valstybėmis narėmis, kurios nėra jų šalys.

4.   Šis susitarimas nepažeidžia galiojančių susitarimų dėl teisinės pagalbos ar teismų sprendimų tarpusavio pripažinimo.

8 straipsnis

Pranešimai, deklaracijos ir įsigaliojimas

1.   Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie procedūrų, reikalingų pareikšti sutikimą būti saistomoms šio susitarimo, užbaigimą.

2.   Europos Sąjunga gali pareikšti savo sutikimą būti saistoma šio susitarimo, net jeigu sprendimai dėl asmens duomenų, kurie teikiami arba buvo pateikti pagal Tarybos sprendimą 2008/615/TVR, tvarkymo dar nebuvo priimti visose valstybėse narėse.

3.   Nuo šio susitarimo pasirašymo laikinai taikomos 5 straipsnio 1 ir 2 dalys.

4.   Po šio susitarimo pasirašymo, bet dar prieš jam įsigaliojant 1 straipsnyje nurodytiems nuostatų pakeitimams taikomas 5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos.

5.   Pateikdama pranešimą pagal 1 dalį ar, jeigu numatyta, bet kada vėliau, Šveicarijos Konfederacija pateikia 1 straipsnio 3 dalyje numatytas deklaracijas.

6.   Šis susitarimas įsigalioja trečio mėnesio, einančio po paskutinio pranešimo pagal 1 dalį dienos, pirmą dieną.

7.   Valstybės narės ir Šveicarijos Konfederacija asmens duomenų pagal šį susitarimą neteikia, kol tokius duomenis teikiančios valstybės savo nacionalinėje teisėje neįgyvendina Tarybos sprendimo 2008/615/TVR 6 skyriaus nuostatų.

Siekiant patikrinti, ar taip yra Šveicarijos Konfederacijos atveju, atliekamas vertinimo vizitas ir bandomasis sistemos patikrinimas Šveicarijos Konfederacijai priimtinomis sąlygomis bei tvarka, analogiški vizitams ir patikrinimams, atliktiems valstybėse narėse pagal Tarybos sprendimo 2008/616/TVR priedo 4 skyrių.

Taryba, remdamasi bendra įvertinimo ataskaita ir laikydamasi tos pačios tvarkos kaip ir pradedant vykdyti automatinius duomenų mainus valstybėse narėse, nustato dieną ar dienas, nuo kurios (-ių) valstybės narės pagal šį susitarimą gali teikti asmens duomenis Šveicarijos Konfederacijai.

8.   Šveicarijos Konfederacija įgyvendina ir taiko Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 nuostatas. Šveicarijos Konfederacija pateikia Europos Komisijai tos direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nuostatų tekstus.

9.   Šveicarijos Konfederacija įgyvendina ir taiko Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR 1–24 straipsnius, 25 straipsnio 1 dalį ir 26–32 bei 34 straipsnius. Šveicarijos Konfederacija pateikia Europos Komisijai to Tarybos pamatinio sprendimo taikymo srityje priimtų pagrindinių nuostatų tekstus.

10.   Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos institucijos netaiko Tarybos sprendimo 2008/615/TVR 2 skyriaus nuostatų, kol Šveicarijos Konfederacija neįgyvendins ir netaikys šio straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytų priemonių.

9 straipsnis

Naujos Europos Sąjungos valstybės narės įstojimas

Į Europos Sąjungą įstojus naujoms valstybėms narėms, tarp šių naujųjų valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos atsiranda šiame susitarime numatytos teisės ir pareigos.

10 straipsnis

Nutraukimas

1.   Bet kuri iš Susitariančiųjų Šalių gali bet kada nutraukti šį susitarimą, deponuodama kitai Susitariančiajai Šaliai pranešimą apie nutraukimą.

2.   Šio susitarimo nutraukimas pagal 1 dalį įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po pranešimo apie nutraukimą deponavimo.

Šis Susitarimas parengiamas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, kiekvienas tekstas yra vienodai autentiškas.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  ES OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(2)  ES OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

(3)  ES OL L 210, 2008 8 6, p. 1

(4)  ES OL L 210, 2008 8 6, p. 12

(5)  ES OL L 322, 2009 12 9, p. 14.

(6)  ES OL L 119, 2016 5 4, p. 89.

(7)  Šveicarijos oficialus duomenų rinkinys AS/RO 2006 2031; Šveicarijos įslaptintas duomenų rinkinys SR/RS 0.360.514.1.


Deklaracija, priimta pasirašant susitarimą

Europos Sąjunga ir Šveicarijos Konfederacija, susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo (toliau – Susitarimas) Susitariančiosios Šalys, pareiškia:

Siekiant įgyvendinti keitimąsi DNR, daktiloskopiniais ir transporto priemonių registracijos duomenimis pagal Susitarimą, Šveicarijos Konfederacija turės užmegzti dvišalius ryšius kiekvienos iš šių duomenų kategorijos atveju su kiekviena valstybe nare.

Siekiant sukurti galimybes šiai veiklai vykdyti bei sudaryti tam palankesnes sąlygas, Šveicarijos Konfederacija bus aprūpinta visa turima dokumentacija, programinės įrangos produktais bei kontaktų sąrašais.

Siekiant dalytis patirtimi ir gauti praktinę bei techninę pagalbą, Šveicarijos Konfederacija turės galimybę užmegzti neoficialią partnerystę su tokius duomenų mainus jau įgyvendinusiomis valstybėmis narėmis. Dėl tokių partnerysčių sąlygų bus susitarta per tiesioginius kontaktus su atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Šveicarijos ekspertai gali bet kurio metu kreiptis į Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę, Europos Komisiją arba pagrindinius ekspertus šiais klausimais, kad gautų informacijos, paaiškinimų ar kitokios paramos. Atitinkamai Komisija tais atvejais, kai rengdama pasiūlymus ar komunikatus kreipiasi į valstybių narių atstovus, pasinaudos galimybe kreiptis ir į Šveicarijos Konfederacijos atstovus.

Šveicarijos ekspertai gali būti kviečiami dalyvauti posėdžiuose, kuriuose valstybių narių ekspertai Taryboje svarsto techninius aspektus, tiesiogiai susijusius su tinkamu minėtų Tarybos sprendimų taikymu ir plėtojimu.


REGLAMENTAI

12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1188

2019 m. kovo 14 d.

kuriuo nustatant su išorinių žaliuzių ir markizių atsparumu vėjo apkrovai susijusių eksploatacinių charakteristikų klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. Europos standartizacijos komitetas (CEN) priėmė Europos standartą EN 13561 dėl išorinių žaliuzių ir markizių, o 2008 m. jį iš dalies pakeitė. Jame nustatytos keturios išorinių žaliuzių ir markizių eksploatacinių charakteristikų klasės, visų pirma susijusios su atsparumu vėjo apkrovai;

(2)

standarte EN 13561 nustatytų klasių nepakanka visiems šiuo metu rinkoje esantiems gaminiams. Naujausi gaminiai yra atsparesni vėjo apkrovai nei ankstesni gaminiai. Dėl dabartinės klasifikacijos naudojimo kai kuriais atvejais gali kilti saugos problemų, susijusių su produktų tvirtinimu;

(3)

todėl standarto EN 13561 klasifikaciją reikia papildyti trimis atsparumo vėjo apkrovai eksploatacinių charakteristikų klasėmis. Taip pat būtina diferencijuoti priskyrimą klasėms pagal įvairių gaminių, kuriems taikomas tas standartas, pogrupius, visų pirma – markizių su sulankstomais strypais, išorinių žaliuzių su audiniu, judančiu šoniniuose kreipiamuosiuose bėgeliuose, ir pergolių markizių;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 27 straipsnį eksploatacinių charakteristikų klases pagal esmines statybos produktų charakteristikas gali nustatyti Komisija arba Europos standartizacijos institucija, remdamasi peržiūrėtu Komisijos išduotu įgaliojimu. Atsižvelgiant į poreikį kuo greičiau nustatyti papildomas eksploatacinių charakteristikų klases, naujas eksploatacinių charakteristikų klases turėtų nustatyti Komisija. Pagal to reglamento 27 straipsnio 2 dalį tos klasės turi būti naudojamos darniuosiuose standartuose,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos priede nustatytos išorinių žaliuzių ir markizių eksploatacinių charakteristikų, susijusių su atsparumu vėjo apkrovai, klasės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.


PRIEDAS

1 lentelė

Išorinėms žaliuzėms su audiniu, judančiu šoniniuose kreipiamuosiuose bėgeliuose, ir pergolių markizėms taikomos eksploatacinių charakteristikų, susijusių su atsparumu vėjo apkrovai, klasės

Klasės

0

1

2

3

Vardinis vėjo slėgis pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70–< 110

≥ 110–< 170

Saugus vėjo slėgis pN (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84–< 132

≥ 132–< 204


Klasės

4

5

6

Vardinis vėjo slėgis pN (N/m2)

≥ 170–< 270

≥ 270–< 400

≥ 400

Saugus vėjo slėgis pN (N/m2)

≥ 204–< 324

≥ 324–< 480

≥ 480

2 lentelė

Markizėms su strypynu, markizėms su apie ašį sukamu strypu, markizėms su slankiu strypu, vertikalioms sukamosioms žaliuzėms, markizetams, fasadų markizėms, švieslangių markizėms, oranžerijų markizėms ir tinkleliams nuo vabzdžių taikomos eksploatacinių charakteristikų, susijusių su atsparumu vėjo apkrovai, klasės

Klasės

0

1

2

3

Vardinis vėjo slėgis pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70–< 110

≥ 110

Saugus vėjo slėgis pN (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84–< 132

≥ 132


3 lentelė

Markizėms su sulankstomais strypais taikomos eksploatacinių charakteristikų, susijusių su atsparumu vėjo apkrovai, klasės

Klasės

0

1

2

Vardinis vėjo slėgis pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70

Saugus vėjo slėgis pN (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84


12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1189

2019 m. liepos 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantis Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), ypač į jo 19 straipsnio 6 dalį ir 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

po laikino patvirtinimo 2017 m. gruodžio mėn. per Brisbano plenarinį posėdį, Kimberley proceso dalyviai 2018 m. lapkričio mėn. per Briuselio plenarinį posėdį patvirtino Gabono Respublikos įtraukimą į to proceso dalyvių sąrašą;

(2)

turi būti atnaujinti kelių II priede pateiktų Kimberley proceso dalyvių kompetentingų institucijų adresai ir III priede pateiktų valstybių narių kompetentingų institucijų adresai;

(3)

gavusi Airijos prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 19 straipsnį paskirti ES instituciją, Komisija apsilankė Airijos paskirtoje ES institucijoje ir patikrino pasirengimą imtis Reglamente (EB) Nr. 2368/2002 nurodytų pareigų. Airijos paskirtos ES institucijos pasirengimas ir numatytos procedūros leidžia manyti, kad ji galės „patikimai, veiksmingai, tiksliai ir laiku vykdyti“ Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II, III ir V skyriuose nurodytas užduotis. Airijai turi būti nustatytas realus terminas būtiniems pakeitimams įgyvendinti;

(4)

Kimberley proceso dalyviams 2018 m. lapkričio mėn. per Briuselio plenarinį posėdį priėmus administracinį sprendimą „Techninių apibrėžčių pakeitimų rinkinys“, Kimberley proceso sertifikatuose terminas „kilmės šalis“ turėtų būti pakeistas terminu „gavybos kilmės šalis“;

(5)

kad terminas „kilmės šalis“ būtų pakeistas terminu „gavybos kilmės šalis“ Europos Sąjungos sertifikate, apibrėžtame Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 2 straipsnio g punkte, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas to reglamento IV priedas. Sąjungos kompetentingoms institucijoms turi būti nustatytas realus terminas, per kurį jos galėtų prisitaikyti prie šio pasikeitimo, atsižvelgiant į laiką, reikalingą užtikrinti, kad naujieji sertifikatai būtų parengti;

(6)

todėl Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II, III ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 22 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2368/2002 iš dalies keičiamas taip:

1.

II priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2.

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

3.

IV priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 1 straipsnio 3 punktas taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Airijai III priedas taikomas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Federica MOGHERINI

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28.


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

Kimberley proceso sertifikavimo schemos dalyvių ir jų tinkamai paskirtų kompetentingų institucijų, kaip nurodyta 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ir 20 straipsniuose, sąrašas

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMĖNIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIJA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADEŠAS

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BALTARUSIJA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSVANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZILIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco ‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

KAMBODŽA

Ministry of Commerce

Lot 19–61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

KAMERŪNAS

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

KANADA

Tarptautiniai klausimai:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex DRIVE Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Bendri klausimai, skirti „Natural Resources Canada“:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

KINIJOS Liaudies Respublika

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

Ypatingasis Administracinis Kinijos Liaudies Respublikos Regionas HONKONGAS

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO Demokratinė Respublika

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

KONGO Respublika

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

ESVATINIS

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

EUROPOS SĄJUNGA

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

GABONAS

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GVINĖJA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GAJANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIJA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

INDONEZIJA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAELIS

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONIJA

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KAZACHSTANAS

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

KORĖJOS Respublika

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOSO Liaudies Demokratinė Respublika

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANAS

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTAS

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIJA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10–9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAIZIJA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALIS

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURICIJUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEKSIKA

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMIBIJA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NAUJOJI ZELANDIJA

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

NORVEGIJA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

RUSIJOS FEDERACIJA

Tarptautiniai klausimai:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moscow

Russian Federation

Importo ir eksporto institucija:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

SIERA LEONĖ

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPŪRAS

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09–01, The Treasury

Singapore 179434

PIETŲ AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

ŠRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

ŠVEICARIJA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TAIVANAS, PENGHU, KINMENIS IR MATSU, ATSKIROJI MUITŲ TERITORIJA

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

TAILANDAS

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGAS

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURKIJA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Importo ir eksporto institucija:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38–44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

VENESUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAMAS

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABVĖ

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

2 ir 19 straipsniuose nurodytų valstybių narių kompetentingų institucijų ir jų užduočių sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Ekonomikos, MVĮ, savarankiško darbo ir energetikos federalinė valstybinė tarnyba, Ekonominės analizės ir tarptautinės ekonomikos generalinis direktoratas)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. +32 (0)2 277 54 59

Faksas +32 (0)2 277 54 61 arba +32 (0)2 277 98 70

E. paštas kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Belgijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolę, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, ir muitinės procedūras kompetentinga atlikti tik ši institucija:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Čekijos Respublikoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolę, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, ir muitinės procedūras kompetentinga atlikti tik ši institucija:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel.: (420–2) 61 33 38 41, (420–2) 61 33 38 59, mob. tel. (420–737) 213 793

Faksas (420-2) 61 33 38 70

E. paštas diamond@cs.mfcr.cz

Nuolatinė tarnyba paskirtojoje muitinės įstaigoje – Praha (Ruzinė)

Tel. (420–2) 20 113 788 (darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.30 val.)

Tel. (420–2) 20 119 678 (savaitgaliais ir švenčių dienomis, taip pat darbo dienomis nuo 15.30 val. iki 7.30 val.)

VOKIETIJA

Vokietijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolę, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įskaitant Sąjungos sertifikatų išdavimą, kompetentinga atlikti tik ši institucija:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. + 49 6781 56 27 0

Faksas +49 6781 56 27 19

E. paštas poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Įgyvendinant šio reglamento 5 straipsnio 3 dalį, 6, 9, 10 straipsnius, 14 straipsnio 3 dalį, 15 ir 17 straipsnius, visų pirma susijusius su įpareigojimais teikti ataskaitas Komisijai, kaip Vokietijos kompetentinga institucija veikia ši institucija:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel. +49 228 303-49874

Faksas +49 228 303-99106

E. paštas DVIA3.gzd@zoll.bund.de

AIRIJA

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Tel. +353 1 678 2000

E. paštas KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGALIJA

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. + 351 218 813 843/8

Faksas + 351 218 813 986

E. paštas dsl@at.gov.pt

Portugalijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolę, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įskaitant ES sertifikatų išdavimą, kompetentinga atlikti tik ši institucija:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Faksas +351 210037777

E. paštas aalisboa-kimberley@at.gov.pt

RUMUNIJA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Nacionalinė vartotojų apsaugos institucija)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (pašto kodas) 011865

Tel. (40–21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75

Faksas (40–21) 318 46 35 / 314 34 62

www.anpc.ro

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. +44 207 008 6903/5797

E. paštas KPUK@fco.gov.uk


III PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Bendrijos sertifikatas, nurodytas 2 straipsnyje

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lisabonos sutartį Europos bendriją pakeitė ir jos teises bei pareigas perėmė Europos Sąjunga, sąvoka ES sertifikatas reiškia Bendrijos sertifikatą, apibrėžtą šio reglamento 2 straipsnio g punkte.

ES sertifikato požymiai nurodyti toliau. Valstybės narės užtikrina, kad jų išduodami sertifikatai būtų identiški. Šiuo tikslu jos pateikia Komisijai išduotinų sertifikatų pavyzdžius.

Valstybės narės yra atsakingos už ES sertifikatų spausdinimą. ES sertifikatai gali būti spausdinami valstybės narės paskirtoje ir toje valstybėje narėje įsikūrusioje spaustuvėje. Tokiu atveju kiekviename ES sertifikate turi būti nuoroda, kad spaustuvę paskyrė valstybė narė. Kiekviename ES sertifikate nurodomas spaustuvės pavadinimas ir adresas arba ženklas, leidžiantis nustatyti spaustuvę. Spaustuvė geba spausdinti aukšto apsaugos lygio banknotus. Spaustuvė pateikia tinkamas rekomendacijas iš valstybinių ir komercinių subjektų.

Europos Komisija ES institucijoms pateikia originalių ES sertifikatų pavyzdžius.

Medžiagos

matmenys: A4 (210 mm × 297 mm),

pažymėtas vandens ženklais su nematomais (geltonais/raudonais) fluorescenciniais plaušeliais,

jautrus tirpikliams,

veikiamas UV spindulių nešvyti (apšvietus ultravioletine lempa aiškiai matyti dokumento elementai),

95 g/m2 popierius.

Spausdinimas

Vaivorykštinis fonas (jautrus tirpikliams).

Vaivorykštinis fonas turi apsauginį pagrindą, kurio nesimato kopijose.

Naudojami dažai turi būti jautrūs tirpikliams, kad dokumentas būtų apsaugotas nuo chemikalų (pavyzdžiui, baliklių), naudojamų įrašytam tekstui pakeisti, poveikio.

Vienspalvis fonas (ilgalaikis ir neblunkantis).

Turi būti atspausdinta antra „vaivorykštė“, siekiant išvengti sertifikatų sugadinimo saulės šviesa.

Be UV spindulių nematomi elementai (ES vėliavos žvaigždės).

Saugiojoje spaustuvėje turi būti naudojamas tikslus dažų sluoksnis, kad apšvietus UV spinduliais matomi elementai esant normaliam apšvietimui būtų nematomi.

ES vėliava – spausdinama geltona ir „europietiška“ mėlyna spalvomis.

Giliaspaude atspausdinti kraštai.

Apčiuopiami giliaspaudės dažai yra vienas iš svarbiausių dokumento požymių.

Užrašas labai mažu šriftu „Kimberley Process Certificate“.

Latentinis vaizdas KP.

Mikrotekstas „KPCS“.

Pagal dokumento dizainą iš plonų linijų sudaryta fono spauda turi turėti nuo kopijavimo apsaugančių požymių („Medallion“).

Numeravimas

Kiekvienam ES sertifikatui priskiriamas specialus serijos numeris, prasidedantis kodu ES.

Komisija paskiria serijos numerius valstybėms narėms, kurios rengiasi išduoti ES sertifikatus.

Vienodas numeris turėtų būti atspausdintas dviem būdais – matomu ir nematomu:

pirmas būdas – iš 8 skaičių sudarytas numeris, juoda spalva atspausdintas visose dokumento dalyse.

Spaustuvė atsako už visų sertifikatų numeravimą.

Spaustuvė taip pat turi visų numerių duomenų bazę.

Antras būdas – iš 8 skaičių sudarytas numeris (atitinkantis pirmuoju būdu atspausdintą numerį), atspausdintas nematomais dažais, švyti veikiamas UV spindulių.

Kalba

Vartojama anglų ir, jei tinka, atitinkamos valstybės narės kalba (-os).

Maketavimas ir apdaila

Privalomi požymiai

Skylutė pramušta 1 pozicijoje, A4 formato lapuose – 100 mm nuo dešiniosios kraštinės:

a)

kairė pusė

Image 3

b)

dešinė pusė

Image 4

12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1190

2019 m. liepos 11 d.

kuriuo dėl 2019 m. Ispanijai skirtų žvejybos kvotų sumažinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 (1), (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, ypač į jo 105 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 185/2013 (2), kuriuo iš tam tikrų 2013 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų žvejybos kvotų numatoma išskaityti tam tikrą kiekį dėl 2009 m. pereikvotos tam tikros atlantinių skumbrių kvotos. Tame reglamente nustatyti išskaitymai iš atlantinių skumbrių žvejybos ICES 8c kvadrate, ICES 9 bei 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1 zonos ES vandenyse kvotos, taip pat iš europinių ančiuvių žvejybos ICES 8 parajonyje kvotos;

(2)

Ispanijos pakrantės laivynas didele dalimi priklauso nuo atlantinių skumbrių žvejybos, o šio laivyno pelningumas jau ir taip labai nedidelis. Maža to, 2019 m. kvota yra 20 proc. mažesnė nei 2018 m., o atlantinių skumbrių kiekiai toliau bus išskaitomi iki 2023 m. Leidus išskaityti mažesnį atlantinių skumbrių kiekį tik 2019 m., žuvų išteklių žvejybos intensyvumas, kuris jau yra leidžiamas pagal Tarybos reglamentą (ES) 2019/124 (3), nepadidės. Siekiant išvengti ekonominių ir socialinių pasekmių atitinkamame žvejybos sektoriuje ir susijusioje perdirbimo pramonėje, per bet kuriuos vienus metus išskaitomi kiekiai neturėtų viršyti 33 proc. metinės atlantinių skumbrių kvotos. Jei išskaitytinas kiekis viršytų 33 proc. metinės atlantinių skumbrių kvotos, Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013 turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant sumažinti metinį išskaitytiną kiekį ir atitinkamai pratęsti išskaitymo laikotarpį;

(3)

Ispanijai skirta 2019 m. atlantinių skumbrių žvejybos ICES 8c kvadrate, ICES 9 bei 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1 zonos Sąjungos vandenyse kvota yra 24 597 tonos, o Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 185/2013 nustatyti tais metais išskaitytini kiekiai yra 9 240 tonų – tai sudaro 38 proc. Ispanijos kvotos. Todėl 2019 m. išskaitytini kiekiai turėtų būti sumažinti tiek, kad atitiktų 33 proc. kvotos, o skirtumą reikėtų pridėti prie kiekių, išskaitytinų 2023 m.;

(4)

Ispanija paprašė, kad iš 2019 m. atlantinių skumbrių kvotos išskaitytinas kiekis būtų sumažintas nuo iš pradžių nustatytų 5 544 tonų iki 4 421 tonos. Skirtumas sudaro 0,1 proc. viso BLSK, taigi biologinis poveikis ištekliams bus minimalus, tačiau visgi svarbus mažos apimties žvejybai. 2023 m. iš tų pačių išteklių kvotos išskaitytinas kiekis bus padidintas nuo iš pradžių nustatytų 269 tonų iki 1 392 tonų. Pradinis iš atlantinių skumbrių ir europinių ančiuvių kvotų išskaitytinų kiekių santykis kasmet skirsis, tačiau bus išlaikytas visu 2019–2023 m. laikotarpiu. 2023 m. išskaitytini kiekiai liks mažesni už 2016–2022 metams nustatytus metinius išskaitytinus kiekius;

(5)

2019 m. iš atlantinių skumbrių ir europinių ančiuvių kvotų išskaitytinų kiekių pakeitimais ir toliau bus užtikrinama, kad 2019 m. tų rūšių žuvų žvejybos galimybės nebūtų viršytos. Tai atitiks bendros žuvininkystės politikos tikslus;

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 185/2013 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jeran-Claude JUNCKER


(1)  (OL L 343, 2009 12 22, p. 1)

(2)  OL L 62, 2013 3 6, p. 1.

(3)  OL L 29, 2019 1 31, p. 1.


PRIEDAS

Ištekliai

Pradinė 2009 m. kvota

Pakoreguota 2009 m. kvota

Nustatytas 2009 m. laimikis

Kvotos ir laimikio skirtumas (peržvejojimas)

2013 m. išskaitytinas kiekis

2014 m. išskaitytinas kiekis

2015 m. išskaitytinas kiekis

2016 m. išskaitytinas kiekis

2017 m. išskaitytinas kiekis

2018 m. išskaitytinas kiekis

2019 m. išskaitytinas kiekis

2020 m. išskaitytinas kiekis

2021 m. išskaitytinas kiekis

2022 m. išskaitytinas kiekis

2023 m. išskaitytinas kiekis

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

-65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Ančiuvių atveju metai reiškia tais metais prasidedantį žvejybos sezoną.


SPRENDIMAI

12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/33


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1191

2019 m. liepos 8 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 04 03 01 03 „Laisvas darbuotojų judėjimas, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtos priemonės“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 46 ir 48 straipsnius kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, inter alia, EEE susitarimo 31 protokolą;

(3)

EEE susitarimo 31 protokole nustatytos bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, konkrečios nuostatos;

(4)

tikslinga tęsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamus Sąjungos veiksmus, susijusius su laisvu darbuotojų judėjimu, socialinės apsaugos sistemų koordinavimu ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtomis priemonėmis;

(5)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad tas išplėstas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas nuo 2019 m. sausio 1 d.;

(6)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridėtu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A.-K. PEKONEN


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2019

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga tęsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamus Sąjungos veiksmus, susijusius su laisvu darbuotojų judėjimu, socialinės apsaugos sistemų koordinavimu ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtomis priemonėmis;

(2)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad tas išplėstas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas nuo 2019 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 5 straipsnio 5 ir 13 dalyse žodžiai „ir 2018“ pakeičiami žodžiais „, 2018 ir 2019“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(*1)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/36


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1192

2019 m. liepos 8 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 02 03 01 „Prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimas ir vystymas“ ir biudžeto eilutė 02 03 04 „Vidaus rinkos valdymo priemonės“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, inter alia, EEE susitarimo 31 protokolą;

(3)

EEE susitarimo 31 protokole išdėstytos bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, nuostatos;

(4)

tikslinga tęsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamus Sąjungos veiksmus, susijusius su prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimu ir vystymu bei vidaus rinkos valdymo priemonėmis;

(5)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad tas išplėstas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas nuo 2019 m. sausio 1 d.;

(6)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridėtu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A.-K. PEKONEN


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2019

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga tęsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamus Sąjungos veiksmus, susijusius su prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimu ir vystymu bei vidaus rinkos valdymo priemonėmis;

(2)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad tas išplėstas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas nuo 2019 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 7 straipsnio 12 ir 14 dalyse žodžiai „ir 2018“ pakeičiami žodžiais „, 2018 ir 2019“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/39


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1193

2019 m. liepos 8 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 33 02 03 01 „Bendrovių teisė“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, inter alia, EEE susitarimo 31 protokolą;

(3)

EEE susitarimo 31 protokole išdėstytos bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, nuostatos;

(4)

tikslinga tęsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamus Sąjungos veiksmus, susijusius su bendrovių teise;

(5)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad tas išplėstas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas nuo 2019 m. sausio 1 d.;

(6)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridėtu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A.-K. PEKONEN


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. …/2019

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga tęsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, vykdant iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamus Sąjungos veiksmus, susijusius su bendrovių teise;

(2)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad tas išplėstas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas nuo 2019 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 7 straipsnio 13 dalyje žodžiai „ir 2018“ pakeičiami žodžiais „, 2018 ir 2019“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1194

2019 m. liepos 5 d.

dėl nustatymo, kad 4-tret-butilfenolis (PTBP) yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4987)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 59 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

2016 m. rugpjūčio 30 d. Vokietija pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 3 dalį Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) pateikė dokumentaciją, parengtą pagal to reglamento XV priedą (toliau – XV priedo dokumentacija), siekdama, kad būtų nustatyta, jog pagal to reglamento 57 straipsnio f punktą 4-tret-butilfenolis (PTBP) (EB Nr. 202-679-0, CAS Nr. 98-54-4) yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga dėl jos endokrininės sistemos ardomųjų savybių, kurios, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali padaryti didelį poveikį aplinkai, keliantį lygiavertį susirūpinimą, kaip ir Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų kitų cheminių medžiagų poveikis;

(2)

2016 m. gruodžio 15 d. Agentūros valstybių narių komitetas (toliau – VNK) priėmė nuomonę (2) dėl XV priedo dokumentacijos. Nors dauguma VNK narių manė, jog reikėtų nustatyti, kad PTBP yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą, VNK nepavyko vieningai susitarti. Du nariai išreiškė abejonių dėl pagrindinio mokslinio tyrimo (3) patikimumo ir laikėsi nuomonės, kad iš turimų įrodymų negalima daryti išvados, jog esama susirūpinimo, lygiaverčio tam, kurį kelia Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų kitų cheminių medžiagų poveikis. Trečiasis narys, pritariantis tam, kad būtų nustatyta, jog PTBP yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, taip pat išreiškė abejonių dėl pagrindinio tyrimo patikimumo. Komisija nesutinka su abejonėmis dėl pagrindinio mokslinio tyrimo patikimumo;

(3)

2017 m. sausio 17 d. Agentūra, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 9 dalimi, VNK nuomonę perdavė Komisijai, kad ji priimtų sprendimą dėl PTBP identifikavimo remiantis to reglamento 57 straipsnio f punktu;

(4)

Komisija pritaria VNK nuomonei, kurioje išreiškiamas vieningas susitarimas, jog yra neigiamo poveikio žuvims, susijusio su PTBP estrogeniniu veikimo mechanizmu, mokslinių įrodymų, o tai rodo, kad medžiaga atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės cheminės saugos programos (PSO/IPCS) (4) endokrininę sistemą ardančios medžiagos apibrėžtį. Dėl PTBP poveikio daromas sunkus ir negrįžtamas neigiamas poveikis žuvų lytinei raidai, t. y. žuvų populiacijų, kurioms daroma žala, lytis visiškai ir negrįžtamai pakinta, todėl populiacija tampa vien moteriškos lyties. Išvadą, kad PTBP būdingos endokrininės sistemos ardomosios savybės, patvirtina ir kitų cheminių medžiagų (5), priklausančių tai pačiai alkilfenolių cheminei klasei kaip PTBP, palyginamieji duomenys. Dėl šių priežasčių Komisija daro išvadą, jog esama mokslinių įrodymų, kad PTBP gali daryti didelį poveikį aplinkai;

(5)

Komisija mano, kad neigiamo poveikio lygis yra panašus į kitų medžiagų, kurios, kaip nustatyta pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą, yra labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos dėl jų endokrininės sistemos ardomųjų savybių, galinčių padaryti didelį poveikį aplinkai. Pastebėtas poveikis žuvims yra negrįžtamas ir jis gali būti svarbus laukinių gyvūnų populiacijoms. Dauguma VNK narių laikėsi nuomonės, kad, remiantis turima informacija, sunku nustatyti saugų poveikio lygį, kad būtų galima tinkamai įvertinti riziką, nors toks lygis gali būti. Komisija tam vertinimui pritaria. Todėl Komisija mano, kad neigiamas poveikis kelia lygiavertį susirūpinimą, kaip ir Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose nurodytų medžiagų poveikis. Susirūpinimą dar labiau sustiprina per pagrindinį tyrimą nustatytas neigiamas poveikis žuvų lytinei raidai esant mažai koncentracijai (mažiausia pastebėto poveikio koncentracija – 1 μg/l);

(6)

todėl turėtų būti nustatyta, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą PTBP yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga dėl jos endokrininės sistemos ardomųjų savybių, galinčių daryti didelį poveikį aplinkai, keliantį lygiavertį susirūpinimą, kaip ir a–e punktuose išvardytų kitų cheminių medžiagų poveikis;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   4-tret-butilfenolis (PTBP) (EB Nr. 202–679–0, CAS Nr. 98–54–4) dėl jo endokrininės sistemos ardomųjų savybių, galinčių daryti didelį poveikį aplinkai, keliantį lygiavertį susirūpinimą, kaip ir Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų kitų cheminių medžiagų poveikis, identifikuojamas kaip labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga pagal to reglamento 57 straipsnio f punktą.

2.   1 dalyje nurodyta medžiaga įtraukiama į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalyje nurodytą kandidatinį sąrašą, kurio skiltyje „Įtraukimo priežastis“ įrašoma: „ardanti endokrininę sistemą (57 straipsnio f punktas – aplinka)“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Europos cheminių medžiagų agentūrai.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005 m.). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie - UWM Olsztyn), p. 61.

(4)  Pasaulio sveikatos organizacija / Tarptautinė cheminės saugos programa (PSO / IPCS), 2002 m. Visuotinis su endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis susijusios mokslinės pažangos vertinimas (angl. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors). WHO/PCS/EDC/02.2, paskelbta adresu http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.

(5)  4-nonilfenolis, šakotasis ir linijinis; 4-tret-oktilfenolis (CAS Nr. 140-66-1; EB Nr. 205-426-2); 4- -heptilfenolis, šakotasis ir linijinis; 4-tret-pentilfenolis (CAS Nr. 80-46-6; EB Nr. 201-280-9);


12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1195

2019 m. liepos 10 d.

kuriuo dėl leidimo pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojas, medvilnę, aliejinius rapsus ir kukurūzus turėtojo ir jo atstovo iš dalies keičiami sprendimai 2008/730/EB, 2008/837/EB, 2009/184/EB, 2011/354/ES, įgyvendinimo sprendimai 2012/81/ES, 2013/327/ES, (ES) 2015/690, (ES) 2015/697, (ES) 2015/699, (ES) 2016/1215, (ES) 2017/1208 ir (ES) 2017/2451

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5093)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Vokietijoje įsikūrusi bendrovė „Bayer CropScience AG“ yra leidimo pateikti rinkai genetiškai modifikuotus maisto produktus ir pašarus (sojas, medvilnę, aliejinius rapsus ir kukurūzus) turėtoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose 2008/730/EB (2), 2008/837/EB (3), 2009/184/EB (4), 2011/354/ES (5), Komisijos įgyvendinimo sprendimuose 2012/81/ES (6), 2013/327/ES (7), (ES) 2015/690 (8), (ES) 2015/697 (9), (ES) 2015/699 (10) ir (ES) 2016/1215 (11);

(2)

Belgijoje įsikūrusi bendrovė „Bayer CropScience N.V.“ yra leidimo turėtoja, atsakinga už genetiškai modifikuotų maisto produkto ir pašaro (medvilnės) pateikimą rinkai, ir dėl leidimo pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1208 (12) atstovauja Jungtinėse Valstijose įsikūrusiai bendrovei „Bayer CropScience LP“;

(3)

Belgijoje įsikūrusi bendrovė „Bayer CropScience N.V.“ yra leidimo pateikti rinkai genetiškai modifikuotus maisto produktus ir pašarus (sojas) turėtoja ir dėl leidimo pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/2451 (13) atstovauja Jungtinėse Valstijose įsikūrusiai bendrovei „M.S. Technologies LLC“;

(4)

2018 m. rugpjūčio 1 d. raštu „Bayer CropScience AG“ (Vokietija), „Bayer CropScience N.V.“ (Belgija) ir „Bayer CropScience LP“ (Jungtinės Valstijos) paprašė, kad Komisija jų teises ir pareigas, susijusias su visais leidimais ir nagrinėjamais prašymais dėl genetiškai modifikuotų produktų, perduotų Jungtinėse Valstijose įsikūrusiai bendrovei „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“;

(5)

2018 m. spalio 19 d. raštu bendrovė „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ patvirtino sutinkanti su šiuo perdavimu ir įgaliojo Vokietijoje įsikūrusią bendrovę „BASF SE“ atstovauti jai ES;

(6)

2018 m. spalio 11 d. bendrovė „M.S. Technologies LLC“ raštu patvirtino sutinkanti su jos atstovo pakeitimu;

(7)

sprendimų 2008/730/EB, 2008/837/EB, 2009/184/EB ir 2011/354/ES prieduose pateiktos nuorodos į Amerikos naftos chemikų draugijos (angl. American Oil Chemists' Society) tinklalapius, kuriuose galima įsigyti etaloninių medžiagų, naudojamų taikant genetiškai modifikuotų savybių nustatymo metodą; šie tinklalapiai susieti su „Bayer“, taigi šias nuorodas reikia atitinkamai pakeisti;

(8)

siūlomi sprendimų suteikti leidimą pakeitimai yra tik administracinio pobūdžio, todėl susijusių produktų nereikia iš naujo įvertinti. Tas pats taikytina ir susijusių sprendimų suteikti leidimą adresatams, kurie taip pat turėtų būti atitinkamai pakeisti;

(9)

prašomiems pakeitimams įgyvendinti reikia iš dalies pakeisti sprendimus, kuriais leidžiamai pateikti rinkai genetiškai modifikuotus produktus, kurių leidimo turėtojos yra „Bayer CropScience AG“ ir „Bayer CropScience N.V.“ Visų pirma turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti šie sprendimai: sprendimai 2008/730/EB, 2008/837/EB, 2009/184/EB, 2011/354/ES, įgyvendinimo sprendimai 2012/81/ES, 2013/327/ES, (ES) 2015/690, (ES) 2015/697, (ES) 2015/699, (ES) 2016/1215, (ES) 2017/1208 ir (ES) 2017/2451;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/730/EB pakeitimas

Sprendimas 2008/730/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „bendrovei „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“;

4)

priedo d punkto trečioji įtrauka pakeičiama taip:

„—

etaloninės medžiagos – AOCS 0707-A ir AOSC 0707-B, kurias galima rasti Amerikos naftos chemikų draugijos (American Oil Chemists Society) svetainėje adresu http://www.aocs.org/crm“.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/837/EB pakeitimas

Sprendimas 2008/837/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“;

4)

priedo d punkto trečioji įtrauka pakeičiama taip:

„—

etaloninės medžiagos – AOCS 0306-A ir AOSC 0306-E, kurias galima rasti Amerikos naftos chemikų draugijos (American Oil Chemists Society) svetainėje adresu http://www.aocs.org/crm“.

3 straipsnis

Sprendimo 2009/184/EB pakeitimas

Sprendimas 2009/184/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

9 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „bendrovei „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“;

4)

priedo d punkto trečioji įtrauka pakeičiama taip:

„—

etaloninė medžiaga – AOCS 0208-A, kurią galima rasti Amerikos naftos chemikų draugijos (American Oil Chemists Society) svetainėje adresu https://www.aocs.org/crm“.

4 straipsnis

Sprendimo 2011/354/ES pakeitimas

Sprendimas 2011/354/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“;

4)

priedo d punkto trečioji įtrauka pakeičiama taip:

„—

etaloninės medžiagos – AOCS 1108-A ir 0306-A, kurias galima rasti Amerikos naftos chemikų draugijos (American Oil Chemists Society) svetainėje adresu http://www.aocs.org/crm“.

5 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2012/81/ES pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas 2012/81/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“

6 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2013/327/ES pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas 2013/327/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“

7 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/690 pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/690 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“

8 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/697 pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/697 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“

9 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/699 pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/699 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“

10 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/1215 pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1215 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“ pakeičiamas tekstu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience AG“, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“

11 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/1208 pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1208 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtoja – „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija).“;

2)

8 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience NV“, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgija“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.“

12 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/2451 pakeitimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2451 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtojos yra:

a)

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja „BASF SE“ (Vokietija)“,

ir

b)

„BASF SE“ (Vokietija), kuriai atstovauja „M.S. Technologies, LLC“ (Jungtinės Valstijos).“

2)

9 straipsnyje tekstas „Bayer CropScience N.V.“, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgija“ pakeičiamas tekstu „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija“;

3)

priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)   Pareiškėjai ir leidimo turėtojai:

Pavadinimas

:

„BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“

Adresas

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija,

ir

Pavadinimas

:

„BASF SE“ (Vokietija)

Adresas

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija

bendrovės „M.S. Technologies LLC“, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Jungtinės Amerikos Valstijos, vardu.“

13 straipsnis

Gavėjas

Šis sprendimas skirtas „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vokietija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 10 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2008 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas 2008/730/EB dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 247, 2008 9 16, p. 50).

(3)  Komisijos sprendimas 2008 m. spalio 29 d. 2008/837/EB dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotos medvilnės LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 299, 2008 11 8, p. 36).

(4)  2009 m. kovo 10 d. Komisijos sprendimas 2009/184/EB dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra arba jie pagaminti iš genetiškai modifikuotų T45 aliejinių rapsų (ACS-BNØØ8-2), atsiradusių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 komercializuojant šiuos aliejinius rapsus trečiosiose šalyse iki 2005 m. (OL L 68, 2009 3 13, p. 28).

(5)  2011 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimas 2011/354/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB614 (BCS-GHØØ2-5), kuriuos ji sudaro arba kurie yra iš jos pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 160, 2011 6 18, p. 90).

(6)  2012 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/81/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 40, 2012 2 14, p. 10).

(7)  2013 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/327/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai maisto produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 arba kurie iš jų sudaryti, ar iš tų genetiškai modifikuotų organizmų pagamintus maisto produktus ir pašarus (OL L 175, 2013 6 27, p. 57).

(8)  2015 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/690, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB614 × LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3), kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti (OL L 112, 2015 4 30, p. 35).

(9)  2015 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/697, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus T25 (ACS-ZMØØ3-2) ir atnaujinti leidimą tiekti rinkai esamus kukurūzų T25 (ACS-ZMØØ3-2) produktus (OL L 112, 2015 4 30, p. 66).

(10)  2015 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/699, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės T304-40 (BCS-GHØØ4-7), kurie iš jos sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 112, 2015 4 30, p. 77).

(11)  2016 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1215, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 199, 2016 7 26, p. 16).

(12)  2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1208, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB119 (BCS-GHØØ5-8), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti (OL L 173, 2017 7 6, p. 23).

(13)  2017 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2451, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 × A5547-127 arba kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (OL L 346, 2017 12 28, p. 20).


12.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1196

2019 m. liepos 11 d.

dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės dalyvavimo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2019 m. kovo 14 d. raštu Tarybos pirmininkui Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) pranešė apie savo ketinimą dalyvauti įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1727 (1);

(2)

kadangi konkrečių sąlygų, susijusių su Jungtinės Karalystės dalyvavimu įgyvendinant Reglamentą (ES) 2018/1727, nėra, nebūtina numatyti pereinamojo laikotarpio priemonių;

(3)

todėl Jungtinės Karalystės dalyvavimas įgyvendinant Reglamentą (ES) 2018/1727 turėtų būti patvirtintas;

(4)

Reglamentas (ES) 2018/1727 įsigaliojo 2018 m. gruodžio 11 d. ir taikomas nuo 2019 m. gruodžio 12 d.;

(5)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos būti taikomos nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to, kai gautas pranešimas;

(6)

2018 m. lapkričio mėn. Sąjunga ir Jungtinės Karalystės vyriausybė susitarė dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (2) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), tačiau šio susitarimo įsigaliojimui būtinos vidaus procedūros dar nebaigtos. Susitarimo dėl išstojimo ketvirtoje dalyje numatytas pereinamasis laikotarpis, kuris prasideda nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos. Pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Sąjungos teisė toliau taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje;

(7)

2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu (ES) 2019/476 (3), sutarus su Jungtine Karalyste, terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį pratęstas iki 2019 m. gegužės 22 d. tuo atveju, jei Bendruomenių Rūmai iki 2019 m. kovo 29 d. patvirtintų Susitarimą dėl išstojimo, arba, jei tai neįvyktų, iki 2019 m. balandžio 12 d. Bendruomenių Rūmai iki 2019 m. kovo 29 d. Susitarimo dėl išstojimo nepatvirtino. 2019 m. balandžio 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu (ES) 2019/584 (4), sutarus su Jungtine Karalyste, terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį dar kartą pratęstas iki 2019 m. spalio 31 d. Jungtinės Karalystės prašymu, šis terminas vienbalsiu Europos Vadovų Tarybos sprendimu, sutarus su Jungtine Karalyste, vėl gali būti pratęstas. Be to, Jungtinė Karalystė gali bet kada atšaukti savo pranešimą apie ketinimą išstoti iš Sąjungos;

(8)

todėl Reglamentas (ES) 2018/1727 Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje bus taikomas tik tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė 2019 m. gruodžio 12 d. tebebus valstybė narė arba jeigu iki tos datos įsigalios Susitarimas dėl išstojimo;

(9)

pagal Protokolo Nr. 21 4 straipsnį šis sprendimas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės dalyvavimas įgyvendinant Reglamentą (ES) 2018/1727 yra patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR (OL L 295, 2018 11 21, p. 138).

(2)  OL C 144 I, 2019 4 25, p. 1.

(3)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(4)  2019 m. balandžio 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/584, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 101, 2019 4 11, p. 1).