ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 165

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. birželio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1011, kuriuo skatinant naudoti MVĮ augimo rinkas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES taikymo tikslais iš dalies keičiamos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 nuostatos, susijusios su tam tikromis registracijos sąlygomis ( 1 )

1

 

*

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1012, kuriuo nukrypstant nuo kontrolės punktų skyrimo taisyklių ir pasienio kontrolės postams taikomų būtiniausių reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 ( 1 )

4

 

*

2019 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1013 dėl išankstinio pranešimo apie į Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas ( 1 )

8

 

*

2019 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1014, kuriuo nustatomos išsamios pasienio kontrolės postų, įskaitant tikrinimo centrus, ir šių postų ir centrų sąrašuose naudojamų formų, kategorijų bei vartojamų santrumpų būtiniausių reikalavimų taisyklės ( 1 )

10

 

*

2019 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1015, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, kaptano, ciazofamido, flutianilo, metilkrezoksimo, lambda-cihalotrino, mandipropamido, piraklostrobino, spiromezifeno, spirotetramato, teflubenzurono ir tetrakonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

23

 

 

2019 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1016 dėl trisdešimt septintojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

65

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1017 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės alyvuogių tarybos narių taryboje dėl Gruzijos Vyriausybės prisijungimo prie 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sąlygų

66

 

*

2019 m. birželio 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1018, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/386/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

69

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2019 m. birželio 7 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2019/1019 dėl pastatų modernizavimo ( 1 )

70

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

21.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1011

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo skatinant naudoti MVĮ augimo rinkas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES taikymo tikslais iš dalies keičiamos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 nuostatos, susijusios su tam tikromis registracijos sąlygomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

kapitalo rinkų sąjungos iniciatyva siekiama mažinti visų mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priklausomybę nuo bankų skolinimo, įvairinti joms rinkoje prieinamus finansavimo šaltinius ir skatinti MVĮ leisti obligacijas ir akcijas viešosiose rinkose. Sąjungoje įsisteigusios įmonės, siekiančios pritraukti kapitalo prekybos vietose, susiduria su didelėmis vienkartinėmis ir nuolatinėmis informacijos atskleidimo ir reikalavimų laikymosi išlaidomis, kurios nuo pat pradžių gali jas atgrasyti nuo siekio būti įtrauktoms į Sąjungos prekybos vietų prekybos sąrašą. Be to, MVĮ išleidžiamoms akcijoms Sąjungos prekybos vietose dažniausiai būdingas mažesnis likvidumas ir didesnis kintamumas, o tai didina kapitalo kainą, todėl šis finansavimo šaltinis yra per sudėtingas;

(2)

Direktyva 2014/65/ES sukurta nauja prekybos vietų rūšis – MVĮ augimo rinkos, kurios yra daugiašalių prekybos sistemų (DPS) pogrupis ir kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ gauti kapitalo ir specialistų rinkoms, kurios siekia patenkinti MVĮ emitentų poreikius, toliau plėtoti. Be to, Direktyvoje 2014/65/ES buvo numatyta, kad reikėtų dėmesį skirti klausimui, kaip būsimu reguliavimu būtų galima toliau didinti tos rinkos naudojimo mastą ir skatinti naudotis ta rinka, kad ji taptų patraukli investuotojams, taip pat sumažinti administracinę naštą ir suteikti naujų paskatų MVĮ patekti į kapitalo rinkas pasitelkiant MVĮ augimo rinkas;

(3)

siekiant užtikrinti MVĮ augimo rinkų likvidumą ir pelningumą, Direktyvos 2014/65/ES 33 straipsnio 3 dalies a punkte reikalaujama, kad bent 50 % emitentų, kurių finansinėmis priemonėmis leista prekiauti MVĮ augimo rinkoje, būtų MVĮ, leidžiančios nuosavo kapitalo ir (arba) skolos vertybinius popierius. Pagal Direktyvą 2014/65/ES nuosavo kapitalo MVĮ emitentai – bendrovės, kurių vidutinė rinkos kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų kalendorinių metų kotiravimo verte metų pabaigoje, yra mažesnė nei 200 mln. EUR. Kita vertus, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 (2) nurodoma, kad ne nuosavo kapitalo (tik skolos vertybinių popierių) MVĮ emitentai turėtų atitikti bent dvi iš toliau nurodytų trijų sąlygų: i) darbuotojų skaičiaus (mažiau nei 250); ii) bendro balanso (mažiau nei 43 mln. EUR) ir iii) metinės grynosios apyvartos (mažiau nei 50 mln. EUR). Paaiškėjo, kad šis reikalavimas, pagal kurį ne nuosavo kapitalo emitentas laikomas MVĮ, yra per daug ribojantis, nes tokie emitentai paprastai yra didesni nei įprastos MVĮ. Taigi daugelis ne nuosavo kapitalo emitentų negali būti laikomi MVĮ pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/565, nors ir toliau yra santykinai mažo dydžio. Negalėdami atitikti MVĮ laikomų emitentų 50 % ribos, daugelis DPS, kurių veikla orientuota į MVĮ skolos vertybinių popierių emisijas arba tiek į obligacijų, tiek į akcijų emisijas, negali registruotis kaip MVĮ augimo rinkos. Jei DPS operatoriai nesinaudoja MVĮ augimo rinkų sistema, tokiose DPS veikiantys emitentai savo ruožtu negali gauti naudos dėl švelnesnių reguliavimo reikalavimų, numatytų siekiant skatinti įtraukimą į prekybos sąrašus ir emisijas šiose MVĮ augimo rinkose. Siekiant sudaryti sąlygas didesniam DPS skaičiui registruotis kaip MVĮ augimo rinkos, emitento skolos vertybinių popierių emisijų (išskyrus paskolas) nominaliąją vertę per ankstesnius kalendorinius metus reikėtų nustatyti kaip vienintelį kriterijų, pagal kurį ne nuosavo kapitalo emitentai MVĮ augimo rinkų atžvilgiu būtų laikytini MVĮ. Komisija stebės, ar nauja ne nuosavo kapitalo MVĮ emitentų apibrėžtis veiksmingai sudaro sąlygas DPS registruotis kaip MVĮ augimo rinkos ir koks jos poveikis rinkos pokyčiams ir investuotojų pasitikėjimui;

(4)

Deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 nurodoma, kad MVĮ augimo rinkoje neturėtų būti nustatyta taisyklių, kurios emitentams užkrauna didesnę naštą nei ta, kuri emitentams tenka reguliuojamose rinkose. Tačiau Deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 78 straipsnio 2 dalies g punktu MVĮ augimo rinkų emitentai įpareigojami skelbti pusmetines finansines ataskaitas. Kita vertus, ne nuosavo kapitalo emitentams, kurių veikla orientuota į profesionaliuosius klientus reguliuojamose rinkose, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB (3) tokia pati prievolė nėra taikoma. Įrodyta, kad MVĮ augimo rinkų ne nuosavo kapitalo emitentams taikoma pusmetinių finansinių ataskaitų rengimo prievolė yra neproporcinga. Kadangi daug į MVĮ orientuotų DPS ne nuosavo kapitalo emitentams netaiko pusmetinių finansinių ataskaitų teikimo reikalavimo, toks privalomas reikalavimas pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/565, regis, atima norą DPS operatoriams registruotis kaip MVĮ augimo rinkos. Todėl MVĮ augimo rinkos operatoriui turėtų būti suteikta galimybė nuspręsti, ar taikyti ne nuosavo kapitalo emitentams pusmetinių finansinių ataskaitų skelbimo reikalavimą;

(5)

būta atvejų, kai tam tikri MVĮ augimo rinkų emitentai į viešąsias rinkas pateikia tik nedidelę savo akcinio kapitalo emisijos dalį, taip padidindami prekybos tomis akcijomis rizikingumą investuotojams ir darydami neigiamą poveikį likvidumui. Tai savo ruožtu atima norą investuotojams investuoti į akcijas, esančias MVĮ augimo rinkos prekybos sąrašuose. Todėl, siekdami užtikrinti akcijų likvidumą ir padidinti investuotojų pasitikėjimą, MVĮ augimo rinkų operatoriai turėtų taikyti reikalavimą, pagal kurį pageidaujant pirmą kartą gauti leidimą prekiauti būtų privaloma į prekybos apyvartą pateikti minimalų akcijų kiekį (laisvosios cirkuliacijos sąlyga). Vis dėlto MVĮ augimo rinkų operatoriams turėtų būti suteikta galimybė nustatyti tinkamą ribą priklausomai nuo konkrečių rinkos aplinkybių, taip pat pasirenkant, ar kiekį išreikšti absoliučiąja verte, ar procentine išleisto akcinio kapitalo bendros vertės dalimi;

(6)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

kad įsitvirtinę MVĮ augimo rinkų operatoriai turėtų pakankamai laiko savo registracijos sąlygoms pritaikyti, jiems turėtų būti suteiktas minimalus laikotarpis po šio reglamento įsigaliojimo. Todėl šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti po trijų mėnesių nuo jo įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565 iš dalies keičiamas taip:

1.

77 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Emitentas, kurio nuosavo kapitalo priemonėmis neprekiaujama jokioje prekybos vietoje, Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 13 punkto taikymo tikslais laikomas MVĮ, jeigu jo skolos vertybinių popierių emisijų nominalioji vertė per ankstesnius kalendorinius metus visose prekybos vietose visoje Sąjungoje neviršija 50 mln. EUR.“;

2.

78 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

a)

papildoma šiuo j punktu:

„j)

reikalauja, kad emitentai, pirmą kartą pageidaujantys, kad jų akcijos būtų įtrauktos į jos prekybos vietos prekybos sąrašus, pateiktų prekybai DPS minimalų savo išleistų akcijų kiekį, laikydamiesi DPS operatoriaus nustatytinos ribos, išreikštos absoliučiąja verte arba procentine išleisto akcinio kapitalo bendros vertės dalimi.“;

b)

papildoma šia pastraipa:

„DPS operatorius gali emitentams, kurių nuosavo kapitalo priemonėmis neprekiaujama DPS, netaikyti šios dalies pirmos pastraipos g punkte nurodyto reikalavimo skelbti pusmetines finansines ataskaitas. Kai DPS operatorius pasinaudoja šios pastraipos pirmame sakinyje nurodyta galimybe, kompetentinga institucija nereikalauja, kad pirmos pastraipos g punkto tikslu emitentai, kurių nuosavo kapitalo priemonėmis neprekiaujama DPS, skelbtų pusmetines finansines ataskaitas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. spaliožio 11 d..

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(2)  2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1), 77 straipsnio 2 dalis.

(3)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).


21.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1012

2019 m. kovo 12 d.

kuriuo nukrypstant nuo kontrolės punktų skyrimo taisyklių ir pasienio kontrolės postams taikomų būtiniausių reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 62 straipsnio 3 dalį ir 64 straipsnio 2 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/625, inter alia, nustatoma oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, susijusių su iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamais gyvūnais ir prekėmis, vykdymo sistema, siekiant tikrinti, ar laikomasi Sąjungos teisės aktų, ir taip užtikrinti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą, gyvūnų gerovę ir, kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) ir augalų apsaugos produktus, taip pat saugoti aplinką. Jame nurodyta, kad tam tikroms gyvūnų ir prekių siuntoms turi būti taikoma oficiali kontrolė pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste. Tuo tikslu valstybės narės turi paskirti atitinkamus pasienio kontrolės postus;

(2)

Reglamente (ES) 2017/625 nurodyta, kad prieš paskirdamos pasienio kontrolės postus valstybės narės turi pranešti apie tai Komisijai, kad ši, kai reikia, galėtų patikrinti, ar jie atitinka tame reglamente nustatytus skyrimo būtiniausius reikalavimus. Reglamentu (ES) 2017/625 Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti tam tikras išsamias taisykles, taikomas minėtiems būtiniausiems reikalavimams. Šios išsamios taisyklės nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1014 (2) (toliau kartu – būtiniausi reikalavimai). Reglamente (ES) 2017/625 taip pat nurodyta, kad valstybės narės turi panaikinti pasienio kontrolės posto paskyrimą, jei jis nebeatitinka paskyrimo reikalavimų dėl visų ar tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kurių kontrolę vykdyti jis buvo paskirtas;

(3)

vis dėlto, jei paskyrimas panaikintas iš dalies dėl konkrečios kategorijos gyvūnų ar prekių, arba visų kategorijų gyvūnų ar prekių, kai pasienio kontrolės postas buvo paskirtas gyvūnų ar prekių kategorijų atžvilgiu, valstybėms narėms turėtų būti leista pakartotinai skirti pasienio kontrolės postą tų gyvūnų ar prekių kategorijų, dėl kurių paskyrimas buvo panaikintas, atžvilgiu, nereikalaujant, kad Komisijai prieš tai būtų suteikta galimybė atlikti kontrolę ir patikrinti, ar laikomasi būtiniausių reikalavimų. Tokiais atvejais taisant padėtį dėl būtiniausių reikalavimų nesilaikymo neturėtų būti imtasi tiek veiksmų, kiek būtina norint pirmą kartą paskirti pasienio kontrolės postą. Todėl tikslinga nustatyti taisykles, pagal kurias valstybėms narėms būtų leidžiama pakartotinai skirti pasienio kontrolės postą tokių gyvūnų ar prekių kategorijų atžvilgiu, nereikalaujant, kad Komisijai prieš tai būtų suteikta galimybė atlikti kontrolę ir patikrinti, ar laikomasi būtiniausių reikalavimų;

(4)

tam, kad Komisija galėtų nuodugniai įvertinti priemones, kurių valstybė narė ėmėsi padėčiai dėl būtiniausių reikalavimų nesilaikymo, dėl kurio buvo iš dalies panaikintas skyrimas, ištaisyti, valstybės narės turėtų pranešti apie tas priemones Komisijai. Tik jei Komisija mano, kad įgyvendintų priemonių pakanka padėčiai dėl būtiniausių reikalavimų nesilaikymo ištaisyti, jos turėtų atlikti pakartotinį skyrimą;

(5)

nuo Reglamento (ES) 2017/625 taisyklių leidžianti nukrypti nuostata, susijusi su pasienio kontrolės postų skyrimu, turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai pakartotinis skyrimas vyksta per dvejus metus nuo dalies skyrimo panaikinimo. Praėjus daugiau nei dvejiems metams Komisijai turėtų būti ir toliau suteikiama galimybė vykdyti kontrolę ir patikrinti, ar pasienio kontrolės postas atitinka būtiniausius reikalavimus, kad ji galėtų įvertinti pasienio kontrolės poste padarytus pakeitimus;

(6)

Reglamentu (ES) 2017/625 tam tikrais atvejais leidžiama, kad oficiali kontrolė būtų vykdoma kontrolės punktuose, kurie nėra pasienio kontrolės postai, ir nustatyta, kad tie kontrolės punktai turi atitikti būtiniausius reikalavimus ir pasienio kontrolės postų skyrimo ir jo panaikinimo reikalavimus. Todėl tikslinga, kad šio reglamento taisyklės, susijusios su pasienio kontrolės postų pakartotiniu skyrimu, būtų taikomos ir kontrolės punktams;

(7)

Reglamentu (ES) 2017/625 reikalaujama, kad pasienio kontrolės postai būtų įsikūrę šalia įvežimo į Sąjungą punkto. Vis dėlto tam, kad oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla būtų organizuojama ir vykdoma veiksmingai, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl atvejų, susijusių su konkrečiais geografiniais apribojimais, ir sąlygų, kuriomis pasienio kontrolės postai gali būti įsikūrę už tam tikro atstumo, o ne šalia įvežimo į Sąjungą punkto. Tokie geografiniai apribojimai turėtų būti įvežimo punkto natūralių ypatybių ir landšafto rezultatas, o atstumas nuo jo neturėtų viršyti to, kas visiškai būtina tų geografinių apribojimų keliamiems sunkumams įveikti. Be to, atstumas neturėtų būti toks, kad keltų pavojų žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai, gyvūnų gerovei ir aplinkai. Konkretūs geografiniai apribojimai turėtų būti, pvz., tokie, dėl kurių labai apribojamos transportavimo galimybės, kaip antai aukštikalnių perėjos, kurių keliai netinkami gyvūnams ir prekėms vežti, ar dėl kurių jie vežami labai vėluojant;

(8)

neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos importo pasienio kontrolės postai dažnai veikia geografinių apribojimų sąlygomis dėl kai kurių valstybių narių ilgų pakrantės ar pasienio linijų. Dėl šių geografinių apribojimų jie paprastai veikia tik tada, kai vykdoma oficiali kontrolė. Todėl norint skirti tokius pasienio kontrolės postus, turėtų būti nustatytos tam tikros pasienio kontrolės postų būtiniausių reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) 2017/625 64 straipsnio 3 dalyje, išimtys. Vis dėlto norint užtikrinti oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos veiksmingumą, kai pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos mobilioji oficialios kontrolės grupė vykdo šią kontrolę ir veiklą, turėtų būti tenkinamos tam tikros sąlygos. Visų pirma mobiliąją oficialios kontrolės grupę turėtų sudaryti pakankamas skaičius tinkamai kvalifikuotų darbuotojų ir oficialios kontrolės ar kitos oficialios veiklos metu ji turėtų turėti reikiamą įrangą;

(9)

taisyklės, kurias Komisija turi nustatyti pagal Reglamento (ES) 2017/625 62 straipsnio 3 dalį ir 64 straipsnio 2 ir 5 dalis, glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes jos visos susijusios su nuo tam tikrų pasienio kontrolės postams taikomų taisyklių leidžiančiomis nukrypti nuostatomis ir išimtimis. Tam, kad šios taisyklės, kurios, be kita ko, turėtų būti taikomos nuo tos pačios dienos, taip pat būtų taikomos teisingai ir išsamiai, tikslinga nustatyti jas viename akte;

(10)

kadangi konkretus Reglamentu (ES) 2017/625 Komisijai suteikiamas įgaliojimas taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl:

a)

pasienio kontrolės posto ar kontrolės punkto, kuris nėra pasienio kontrolės postas, pakartotinio skyrimo, kai skyrimas buvo iš dalies panaikintas;

b)

pasienio kontrolės postų, dėl konkrečių geografinių apribojimų įsikūrusių tam tikru atstumu nuo įvežimo į Sąjungą punkto;

c)

neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos importo pasienio kontrolės postų skyrimo, atsižvelgiant į konkrečius geografinius apribojimus.

2 straipsnis

Pasienio kontrolės posto ar kontrolės punkto, kuris nėra pasienio kontrolės postas, pakartotinis skyrimas, atliekamas iš dalies panaikinus pirminį skyrimą

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2017/625 59 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių, kai valstybė narė panaikina pasienio kontrolės posto arba kontrolės punkto, kuris nėra pasienio kontrolės postas, kaip nurodyta to reglamento 53 straipsnio 1 dalies a punkte, skyrimą tam tikrų gyvūnų ar prekių kategorijų atžvilgiu dėl to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje nurodytų būtiniausių reikalavimų ar Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1014 nustatytų išsamių taisyklių, taikomų būtiniausiems reikalavimams, nesilaikymo, valstybė narė gali pakartotinai skirti tą pasienio kontrolės postą ar kontrolės punktą (toliau – pakartotinis skyrimas), laikydamasi šio straipsnio 2–5 dalių.

2.   Prieš 1 dalyje nurodytą pakartotinį skyrimą valstybė narė praneša Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi padėčiai dėl 1 dalyje nurodytų būtiniausių reikalavimų nesilaikymo ištaisyti.

3.   Per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo Komisija įvertina, ar įgyvendintų priemonių pakanka, norint užtikrinti, kad būtų laikomasi būtiniausių reikalavimų, ir per tą laikotarpį praneša valstybei narei apie vertinimo rezultatą.

4.   Tik gavusi Komisijos atsakymą pagal 3 dalį, kad valstybės narės įgyvendintų priemonių pakanka, norint užtikrinti, kad būtų laikomasi būtiniausių reikalavimų, valstybė narė gali atlikti pakartotinį skyrimą.

5.   Pakartotinis skyrimas pagal 4 dalį gali būti atliekamas tik per dvejus metus nuo dienos, kai buvo iš dalies panaikintas 1 dalyje nurodytas skyrimas.

Praėjus dvejiems metams pakartotinis skyrimas gali būti atliekamas tik pagal Reglamento (ES) 2017/625 59 straipsnį.

3 straipsnis

Pasienio kontrolės postai, įsikūrę tam tikru atstumu nuo įvežimo į Sąjungą punkto

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2017/625 64 straipsnio 1 dalies, pasienio kontrolės postai gali būti įsikūrę tam tikru atstumu nuo įvežimo į Sąjungą punkto, jei:

a)

tai būtina dėl konkrečių geografinių apribojimų, kaip nustatyta 2 dalyje, ir

b)

tenkinamos 3 dalyje nustatytos sąlygos.

2.   1 dalyje nurodyti geografiniai apribojimai yra tokie, kad dėl jų užkertamas kelias arba apribojamos galimybės veiksmingai vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą.

Šie geografiniai apribojimai apima vieną ar kelis iš šių atvejų:

a)

įvežimo punktų geografinė padėtis labai riboja transportavimo sistemą;

b)

įvežimo punktai tam tikrais metų laikais nuolat užtvindomi;

c)

tai uolų apsuptos jūrinės prieplaukos;

d)

tai aukštikalnių perėją kertantys pasienio keliai;

e)

gyvūnai ir prekės vežami geležinkeliu ir todėl pasienio kontrolės postas turi būti pirmoje stotelėje, arba

f)

prie įvežimo punktų nėra tinkamos žemės ploto, kad pasienio kontrolės postą ir jo infrastruktūros objektus būtų galima įrengti šalia.

3.   Jei valstybė narė nusprendžia paskirti vieną ar daugiau iš 1 dalyje nurodytų pasienio kontrolės postų, skiriant tenkinamos šios sąlygos:

a)

atstumas tarp pasienio kontrolės posto ir įvežimo į Sąjungą punkto yra proporcingas poreikiui įveikti geografinius apribojimus ir neviršija būtinojo, ir

b)

pasienio kontrolės postas ir įvežimo punktas priklauso tos pačios muitinės kompetencijai, kad siuntas būtų galima pervežti iš įvežimo punkto į pasienio kontrolės postą netaikant muitinės procedūrų ir netvarkant pagal jas.

4.   Pasienio kontrolės postas yra pakankamai nutolęs nuo įmonių ar vietų, kuriose laikomi ar auginami gyvūnai, augalai, augalų produktai ar kiti objektai, kurie imlūs užkrečiamosioms ligoms ar parazitams.

4 straipsnis

Išimtys, taikomos neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos importo pasienio kontrolės postams

1.   2 dalyje numatyta išimtis taikoma pasienio kontrolės postams, kurie dėl atitinkamos valstybės narės ilgų pakrantės ar pasienio linijų veikia tik tuo metu, kai vykdoma neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos siuntų kontrolė (toliau – atitinkami pasienio kontrolės postai).

2.   Valstybės narės gali paskirti atitinkamus pasienio kontrolės postus ir taikyti jiems Reglamento (ES) 2017/625 64 straipsnio 3 dalies a, c ir f punktuose nurodytų prievolių išimtis, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

nustatyta tvarka, kad į Sąjungą jokiais atvejais nebūtų įmanoma nepastebėtai įvežti neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos siuntų;

b)

atitinkamas pasienio kontrolės postas turėtų pakankamą skaičių tinkamai kvalifikuotų darbuotojų, būtent – kompetentingų institucijų mobiliąją oficialios kontrolės grupę, kuri galėtų pasiekti atitinkamą pasienio kontrolės postą prieš atvežant siuntas ir atlikti neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos oficialią kontrolę;

c)

kompetentingos institucijos mobilioji oficialios kontrolės grupė suteikia toliau nurodytas priemones arba turi galimybę nedelsiant jomis pasinaudoti:

i)

įrangos, valdų ir kitos infrastruktūros, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 64 straipsnio 3 dalies c punkte, ir

ii)

technologijų ir IT įrangos, kaip nurodyta minėto reglamento 64 straipsnio 3 dalies f punkte.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2019 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1014, kuriuo nustatomos išsamios pasienio kontrolės postų, įskaitant tikrinimo centrus, ir šių postų ir centrų sąrašuose naudojamų formų, kategorijų bei vartojamų santrumpų būtiniausių reikalavimų taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 10).


21.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1013

2019 m. balandžio 16 d.

dėl išankstinio pranešimo apie į Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 58 straipsnio pirmos pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/625, inter alia, nustatoma oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, susijusių su iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamais gyvūnais ir prekėmis, vykdymo sistema, siekiant patikrinti, ar laikomasi Sąjungos teisės aktų, ir taip užtikrinti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą, gyvūnų gerovę ir, kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) ir augalų apsaugos produktus, taip pat saugoti aplinką. Ši sistema taikoma vykdant per paskirtus pasienio kontrolės postus iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamų gyvūnų ir prekių oficialią kontrolę;

(2)

Reglamentu (ES) 2017/625 reikalaujama, kad už tam tikras į Sąjungą įvežamas siuntas atsakingi veiklos vykdytojai, prieš įveždami jas į Sąjungą, pateiktų išankstinį pranešimą pasienio kontrolės posto kompetentingoms institucijoms. Siekiant sudaryti šioms institucijoms sąlygas laiku ir veiksmingai atlikti oficialią kontrolę, tikslinga nustatyti minimalų išankstinio pranešimo pateikimo terminą – vieną darbo dieną iki siuntų atvežimo;

(3)

tačiau dėl su transportu susijusių logistinių apribojimų tam tikrais atvejais gali būti neįmanoma laikytis vienos darbo dienos iki siuntos atvežimo termino pateikti išankstinį pranešimą. Taip, pvz., gali būti tokiais atvejais, kai siunta iš išsiuntimo vietos į pasienio kontrolės postą atvežama per mažiau nei 24 val., o prieš ją pakraunant trūksta bendrajam sveikatos įvežimo dokumentui (BSĮD) užpildyti ir išankstiniam pranešimui pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 3 dalies a punktą pateikti reikalingos informacijos. Tokiais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reikalauti, kad išankstinis pranešimas būtų pateiktas likus bent keturioms valandoms iki siuntos atvežimo, kad ir tokiomis aplinkybėmis būtų galima užtikrinti, jog oficiali kontrolė bus įvykdyta laiku ir veiksmingai;

(4)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/1012 (2) nustatyta, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į konkrečius geografinius apribojimus, gali atleisti nuo tam tikrų būtiniausių pasienio kontrolės punktams taikomų reikalavimų pasienio kontrolės postus, kurie turi būti paskirti neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos importo tikslais. Tuo reglamentu taip pat nustatyta, kad pirmiau minėtų prekių oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą pasienio kontrolės poste gali vykdyti mobilioji oficialios kontrolės grupė. Todėl siekiant suteikti pakankamai laiko oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai suorganizuoti tuose pasienio kontrolės postuose, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta nuostata, kuria leidžiama nukrypti nuo taisyklių dėl minimalaus išankstinio pranešimo apie siuntų atvežimą pateikimo termino;

(5)

kadangi Reglamentas (ES) 2017/625 yra taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos dienos;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie siuntas

1.   Už Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntą atsakingas veiklos vykdytojas bent prieš vieną darbo dieną iki numatomo siuntos atvežimo pateikia išankstinį pranešimą pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, kai dėl logistinių apribojimų neįmanoma laikytis toje dalyje nustatyto termino, pasienio kontrolės postų kompetentingos institucijos gali taikyti bent keturių valandų iki numatomo siuntos atvežimo terminą išankstiniam pranešimui pateikti.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1012 4 straipsnį paskirtų neapdorotų medienos rąstų ir pjautinės bei smulkintos medienos importo pasienio kontrolės postų kompetentingoms institucijos gali taikyti iki penkių darbo dienų iki numatomo tokių siuntų atvežimo terminą išankstiniam pranešimui pateikti.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1012, kuriuo nukrypstant nuo kontrolės punktų skyrimo taisyklių ir pasienio kontrolės postams taikomų būtiniausių reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 4).


21.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1014

2019 m. birželio 12 d.

kuriuo nustatomos išsamios pasienio kontrolės postų, įskaitant tikrinimo centrus, ir šių postų ir centrų sąrašuose naudojamų formų, kategorijų bei vartojamų santrumpų būtiniausių reikalavimų taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 60 straipsnio 2 dalį ir 64 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/625 nustatoma, be kita ko, oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, susijusių su iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamais gyvūnais ir prekėmis, vykdymo sistema, siekiant patikrinti, ar laikomasi Sąjungos žemės ūkio maisto produktų grandinės teisės aktų, ir taip užtikrinti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą, gyvūnų gerovę ir, kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) ir augalų apsaugos produktus, taip pat saugoti aplinką. Jame nurodyta, kad gyvūnų ir prekių siuntoms turi būti taikoma oficiali kontrolė pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste. Tuo tikslu valstybės narės turi paskirti atitinkamus pasienio kontrolės postus;

(2)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatyti būtiniausi reikalavimai, kuriuos turi atitikti pasienio kontrolės postai, kad juos būtų galima paskirti. Todėl tikslinga nustatyti išsamias būtiniausių reikalavimų, susijusių su pasienio kontrolės postų infrastruktūra, įranga ir dokumentais, taisykles;

(3)

siekiant apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą reikėtų nustatyti papildomas išsamias būtiniausių reikalavimų, taikomų pasienio kontrolės postams, kurie buvo paskirti gyvūnų kategorijos ir tam tikrų prekių kategorijų, pvz., gyvūninių produktų, šalutinių gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, sudėtinių produktų ir šieno bei šiaudų, atžvilgiu, taisykles;

(4)

tam tikrais atvejais, siekiant atsižvelgti į tam tikrų ne konteineriuose vežamų siuntų, pvz., žuvininkystės produktų arba šalutinių gyvūninių produktų siuntų, sudarytų, pvz., iš vilnos, ir didelio tūrio nesupakuotų prekių siuntų, kurias sudaro didelis vežamų nesupakuotų krovinių kiekis, iškrovimo reikalavimus, pasienio kontrolės postams neturėtų būti taikomas reikalavimas turėti stogu uždengtą iškrovimo zoną. Atsižvelgiant į tai, kad gyvūninių ir negyvūninių skystų piltinių krovinių siuntos yra tiesiogiai iškraunamos iš transporto priemonės į talpyklas specialiais vamzdžiais, neturėtų būti reikalaujama, kad pasienio kontrolės postuose būtų zonos ar patalpos, kuriose būtų galima iškrauti prekes, ir tikrinimo patalpos arba zonos, kuriose būtų galima atlikti skystų piltinių prekių oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą;

(5)

siekiant išvengti kryžminės taršos, tikslinga nustatyti atskyrimo reikalavimus, taikytinus pasienio kontrolės postų, kurie paskirti gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir genetinės medžiagos produktų atžvilgiu, iškrovimo, saugojimo ir tikrinimo infrastruktūros objektams. Tačiau turėtų būti nustatytos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo atskyrimo reikalavimų, kai pasienio kontrolės postas yra paskirtas tik supakuotų prekių, arba supakuotų ir tam tikrų nesupakuotų prekių atžvilgiu, kai remiantis kompetentingų institucijų atliktu rizikos įvertinimu pasienio kontrolės poste nėra kryžminės taršos galimybės. Pastaruoju atveju, siekdamos veiksmingai kovoti su kryžminės taršos rizika, kompetentingos institucijos taip pat turėtų užtikrinti, kad siuntos būtų tvarkomos skirtingu laiku ir kad iki kitos siuntos atvežimo infrastruktūros objektai būtų išvalyti ir dezinfekuoti;

(6)

į Sąjungą įvežami gyvūnai ir prekės, kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, gali neatitikti Sąjungos teisės aktų, todėl, siekiant išvengti bet kokios kryžminės taršos rizikos, tikslinga nustatyti taisykles, kuriomis būtų draudžiama naudoti tam tikrus pasienio kontrolės postų infrastruktūros objektus Sąjungos vidaus prekybai skirtų gyvūnų ir prekių siuntoms ir leidžiama juos naudoti gyvūnų ir prekių siuntoms, kurios skirtos eksportui arba vežamos iš vieno Sąjungos teritorijos punkto į kitą, kirtus trečiosios šalies teritoriją, su sąlyga, kad kompetentingos institucijos taiko atitinkamas rizikos prevencijos priemones. Tokios priemonės turėtų būti taikomos įvertinus atitinkamų infrastruktūros objektų pajėgumą tokiai papildomai veiklai vykdyti. Kompetentingos institucijos turėtų būti nustačiusios tinkamą tvarką, kad gyvūnai būtų tvarkomi laikantis Sąjungos taisyklių dėl gyvūnų gerovės;

(7)

siekiant efektyviau vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą, turėtų būti užtikrintas tam tikras lankstumas, tam tikromis sąlygomis leidžiant naudoti komercinių įmonių saugyklas ir saugoti prekes transporto priemonėse, kuriose siunta buvo atgabenta į pasienio kontrolės postą;

(8)

kad būtų lengviau veiksmingai organizuoti ir vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą, tikslinga leisti pasienio kontrolės postus padalyti į vieną ar daugiau tikrinimo centrų, kuriuose būtų tikrinami tų kategorijų gyvūnai ir prekės, kurių atžvilgiu pasienio kontrolės postas yra paskirtas. Šiuo tikslu turėtų būti nustatyti būtiniausi tikrinimo centrų reikalavimai;

(9)

Komisija per pasienio kontrolės posto skyrimo procesą turėtų įvertinti, ar tikrinimo centrai atitinka Reglamento (ES) 2017/625 64 straipsnio 3 dalyje nustatytus būtiniausius pasienio kontrolės postų reikalavimus ir šiame reglamente nustatytas išsamias būtiniausių reikalavimų taisykles. Todėl valstybės narės, pranešdamos Komisijai apie pasienio kontrolės posto paskyrimą, turėtų kartu pateikti visą būtiną informaciją apie tikrinimo centrus;

(10)

siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai tikrinama, ar pasienio kontrolės postai ir tikrinimo centrai atitinka Reglamento (ES) 2017/625 64 straipsnio 3 dalyje nustatytus būtiniausius reikalavimus ir šiame reglamente nustatytas išsamias taisykles, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie bet kokius pasienio kontrolės posto arba jame esančio tikrinimo centro infrastruktūros ar veiklos pokyčius, jei dėl tokių pokyčių reikia atnaujinti Komisijai pagal Reglamento (ES) 2017/625 59 straipsnio 2 dalį pateiktą informaciją. Todėl tikslinga šiuo reglamentu nustatyti reikalavimą, kad valstybės narės atitinkamai informuotų Komisiją;

(11)

Reglamento (ES) 2017/625 53 straipsnio 2 dalyje ir 60 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas, kad kiekviena valstybė narė internete pateiktų aktualius jos teritorijoje esančių pasienio kontrolės postų ir kontrolės punktų sąrašus ir tam tikrą informaciją apie kiekvieną pasienio kontrolės postą ir kontrolės punktą. Todėl šiame reglamente tikslinga nustatyti pasienio kontrolės postų ir kontrolės punktų sąrašų formą kartu su santrumpomis, vartotinomis gyvūnų ir prekių kategorijoms, kurių atžvilgiu pasienio kontrolės postai ir kontrolės punktai buvo paskirti, ir papildomai su paskyrimo aprėptimi susijusiai konkrečiai informacijai nurodyti;

(12)

skaidrumo sumetimais pasienio kontrolės postų sąraše prie posto turėtų būti nurodyti ir visi kaip posto dalis naudojami tikrinimo centrai ir nurodomos tikrinimo centruose tikrinamų gyvūnų ir prekių kategorijos. Visi su tikrinimo centrais susiję pakeitimai turėtų būti tiksliai nurodyti sąraše;

(13)

taisyklės, kurias Komisija turi nustatyti pagal Reglamento (ES) 2017/625 60 straipsnio 2 dalį ir 64 straipsnio 4 dalį, yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes jos visos yra susijusios su reikalavimais, taikomais pasienio kontrolės postams ir kontrolės punktams, todėl jos turėtų būti taikomos nuo tos pačios dienos. Tam, kad šias taisykles būtų lengviau taikyti teisingai ir išsamiai, tikslinga jas nustatyti viename akte;

(14)

Komisijos sprendime 2001/812/EB (2) nustatyti būtiniausi pasienio kontrolės postų, patvirtintų pagal Tarybos direktyvą 97/78/EB (3), ir tikrinimo centrų reikalavimai bei jų įtraukimo į sąrašą taisyklės. Komisijos sprendimu 2009/821/EB (4) sudarytas patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas. Komisijos direktyvoje 98/22/EB (5) nustatyti minimalūs augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, sveikatos patikrinimų reikalavimai pagal Tarybos direktyvą 2000/29/EB (6). Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir išvengti reikalavimų sutapimo, Sprendimas 2001/812/EB, Sprendimas 2009/821/EB ir Direktyva 98/22/EB turėtų būti panaikinti;

(15)

Reglamente (ES) 2017/625 išdėstytos atitinkamos nuostatos ir įgaliojimai Komisijai pradedami taikyti nuo 2019 m. gruodžio 14 d. Todėl šiame reglamente nustatytos taisyklės taip pat turėtų būti taikomos nuo tos dienos;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiame reglamente nustatytos Reglamento (ES) 2017/625 įgyvendinimo taisyklės:

a)

bendros išsamios pasienio kontrolės postų ir kitų kontrolės punktų infrastruktūros, įrangos ir dokumentų būtiniausių reikalavimų taisyklės;

b)

konkrečios išsamios būtiniausių reikalavimų, taikomų pasienio kontrolės postams, paskirtiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytoms gyvūnų ir prekių kategorijų atžvilgiu, taisyklės;

c)

išsamios tikrinimo centrų būtiniausių reikalavimų taisyklės;

d)

pasienio kontrolės postų ir kitų kontrolės punktų sąrašui sudaryti naudojama forma, kategorijos, santrumpos ir kita informacija.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   supakuotos prekės– prekės, sudėtos į bet kokios rūšies uždarą pakuotę, kad neištekėtų ar neiškristų;

2)   tikrinimo centras– pasienio kontrolės poste įrengta atskira infrastruktūra gyvūnų ir prekių, susijusių su to pasienio kontrolės posto paskyrimo aprėptimi, oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti;

3)   kanopiniai– kanopiniai, apibrėžti Tarybos direktyvos 2004/68/EB (7) 2 straipsnio d punkte;

4)   registruoti arklinių šeimos gyvūnai– registruoti arklinių šeimos gyvūnai, apibrėžti Tarybos direktyvos 2009/156/EB (8) 2 straipsnio c punkte.

I SKYRIUS

Bendrieji būtiniausi pasienio kontrolės postų reikalavimai

3 straipsnis

Pasienio kontrolės posto infrastruktūra

1.   Pasienio kontrolės postuose, paskirtuose Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų gyvūnų ir prekių kategorijų atžvilgiu, turi būti šie infrastruktūros objektai:

a)

zonos arba patalpos, kuriose turi būti iškraunami gyvūnai ir prekės. Tokios zonos turi būti uždengtos stogu, išskyrus 4 dalyje nurodytus atvejus;

b)

tikrinimo patalpos arba zonos, kuriose tiekiamas karštas ir šaltas tekantis vanduo ir yra priemonės rankoms plauti ir džiovinti;

c)

gyvūnų laikymo zonos arba patalpos ir saugojimo zonos arba patalpos, įskaitant šaltąsias patalpas, kai tai reikalinga tos kategorijos, kurios atžvilgiu pasienio kontrolės postas buvo paskirtas, prekėms, ir

d)

galimybė patekti į tualetus, kuriuose yra priemonės rankoms plauti ir džiovinti.

2.   1 dalyje nurodytose patalpose turi būti įrengtos lengvai valomos ir dezinfekuojamos sienos, grindys ir lubos, tinkama nuotekų sistema ir tinkamas natūralus arba dirbtinis apšvietimas.

3.   1 dalyje nurodytos zonos turi būti lengvai valomos, jose turi būti tinkama nuotekų sistema ir tinkamas natūralus arba dirbtinis apšvietimas.

4.   1 dalies a punkte nustatytas reikalavimas, kad iškrovimo vietos būtų uždengtos stogu, netaikomas šiais atvejais:

a)

ne konteineriuose vežamų žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų siuntų;

b)

šalutinių gyvūninių produktų, kuriuos sudaro vilna, nesupakuoti perdirbti gyvūniniai baltymai, pabiras mėšlas arba guanas, siuntų ir

c)

didelio tūrio nesupakuotų prekių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose, siuntų.

5.   1 dalies a ir b punktuose nurodyti infrastruktūros objektai nėra būtini gyvūninių ir negyvūninių skystų piltinių krovinių oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti.

6.   Valstybės narės Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų kategorijų prekių atžvilgiu paskirtiems pasienio kontrolės postams gali netaikyti šių reikalavimų:

a)

turėti įrangą karštam ir šaltam tekančiam vandeniui tiekti ir priemones rankoms plauti ir džiovinti, kaip nurodyta 1 dalies b punkte, ir

b)

turėti patalpas su lengvai dezinfekuojamomis lubomis, kaip nurodyta 2 dalyje.

7.   Jei 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti infrastruktūros objektai naudojami gyvūniniams ir sudėtiniams produktams, jų negalima naudoti kitų kategorijų prekėms, nurodytoms Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje, tvarkyti.

8.   Jei 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti infrastruktūros objektai naudojami genetinės medžiagos produktams ir šalutiniams gyvūniniams produktams, jų negalima naudoti negyvūniniams maisto produktams tvarkyti.

9.   Nukrypstant nuo 7 ir 8 dalių reikalavimų, pasienio kontrolės postai gali naudoti 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus infrastruktūros objektus įvairių kategorijų prekėms tvarkyti šiais atvejais:

a)

pasienio kontrolės postai paskirti tik supakuotų prekių kategorijų atžvilgiu arba

b)

pasienio kontrolės postai paskirti supakuotų ir nesupakuotų prekių kategorijų atžvilgiu, jeigu laikomasi šių sąlygų:

i)

kompetentingos institucijos atlieka pasienio kontrolės postų rizikos vertinimą, kuriame nurodo, kaip gali būti užtikrinama, kad būtų išvengta kryžminės taršos, ir įgyvendina rizikos vertinime nustatytas tokios kryžminės taršos prevencijos priemones, ir

ii)

kompetentingos institucijos užtikrina, kad skirtingos nesupakuotų prekių siuntos ir supakuotų ir nesupakuotų prekių siuntos būtų tvarkomos skirtingu laiku. Tuo laiku, kai prekės netvarkomos, 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti infrastruktūros objektai išvalomi ir dezinfekuojami.

10.   9 dalis netaikoma 1 dalies c punkte nurodytoms patalpoms, kai jos naudojamos nesupakuotiems gyvūniniams šalutiniams produktams saugoti.

11.   Pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos gali leisti, vykdydamos priežiūrą, Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje nurodytoms prekėms naudoti komercines saugyklas, jeigu jos yra netoli pasienio kontrolės posto ir priklauso tos pačios muitinės kompetencijai.

Tokios komercinės saugyklos gali būti naudojamos negyvūninių produktų tapatybės patikrinimams ir fiziniams patikrinimams atlikti, su sąlyga, kad tos saugyklos atitinka šiame reglamente nustatytus būtiniausius reikalavimus.

12.   Prekės komercinėse saugyklose pagal 11 dalį saugomos laikantis higienos reikalavimų ir turi būti tinkamai paženklintos brūkšniniais kodais ar kitomis elektroninėmis priemonėmis arba etiketėmis. Jeigu prekės gali kelti pavojų žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai arba, jei tai GMO ir augalų apsaugos produktai, – aplinkai, jos taip pat laikomos atskiroje užrakinamoje patalpoje arba zonose, aptvertose nuo visų kitų komercinėje saugykloje saugomų prekių.

13.   Jeigu pasienio kontrolės postas yra prie kelio, geležinkelio ar uosto, prekes gali būti leidžiama saugoti transporto priemonėse, kuriose jos buvo atgabentos į pasienio kontrolės postą, prižiūrint kompetentingoms institucijoms.

14.   Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokius pasienio kontrolės posto arba jame esančio tikrinimo centro infrastruktūros arba veiklos pokyčius, jeigu dėl tokių pokyčių reikia atnaujinti Komisijai pagal Reglamento (ES) 2017/625 59 straipsnio 2 dalį pateiktą informaciją.

4 straipsnis

Pasienio kontrolės postų įranga ir dokumentai

1.   Pasienio kontrolės postuose turi būti:

a)

įranga, skirta siuntoms sverti, jei jos naudojimas yra susijęs su tų kategorijų, kurių atžvilgiu pasienio kontrolės postas buvo paskirtas, gyvūnais ir prekėmis;

b)

siuntų iškrovimo, atidarymo ir tikrinimo įranga;

c)

valymo ir dezinfekavimo įranga ir jos naudojimo instrukcijos arba, kai valymą ir dezinfekavimą atlieka ne pasienio kontrolės posto tarnybos, o kiti subjektai, – dokumentais pagrįsta valymo ir dezinfekavimo sistema, ir

d)

tinkama įranga mėginiams laikinai saugoti kontroliuojamoje temperatūroje, kol jie bus išsiųsti į laboratoriją, ir tinkamos talpyklos jiems vežti.

2.   Tikrinimo patalpose arba zonose, kai to reikia atsižvelgiant į gyvūnų ir prekių kategorijas, kurių atžvilgiu pasienio kontrolės postai paskirti, turi būti:

a)

stalas, kurio paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas;

b)

termometras prekės paviršiaus ir vidaus temperatūrai matuoti;

c)

atšildymo įranga;

d)

mėginių ėmimo įranga ir

e)

plombavimo juosta ir numeruotos plombos arba etiketės, aiškiai paženklintos, kad galima būtų atsekti kilmę.

3.   Jei būtina, siekiant užtikrinti mėginių, paimtų vykdant oficialią kontrolę, vientisumą, turi būti parengtos išsamios mėginių ėmimo tyrimams ir jų vežimo į paskirtą oficialią laboratoriją instrukcijos.

II SKYRIUS

Specialieji būtiniausi pasienio kontrolės postų reikalavimai

5 straipsnis

Pasienio kontrolės postai, paskirti tam tikrų kategorijų gyvūnų atžvilgiu

1.   Be 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų gyvūnų atžvilgiu paskirtuose pasienio kontrolės postuose turi būti:

a)

persirengimo kambariai su įrengtais dušais;

b)

zonos ar patalpos 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytiems gyvūnams iškrauti, kurios būtų pakankamai erdvios, šviesios ir vėdinamos;

c)

įranga gyvūnams šerti ir girdyti;

d)

infrastruktūra pašarams, kraikui, pakratams ir mėšlui laikyti arba nustatyta tvarka, pagal kurią šias paslaugas teikia išorės paslaugų teikėjas;

e)

laikymo zonos arba patalpos, kuriose atskirai laikomi toliau nurodytų kategorijų, kurių atžvilgiu pasienio kontrolės postas paskirtas, gyvūnai:

i)

kanopiniai, išskyrus registruotus arklinių šeimos gyvūnus;

ii)

registruoti arklinių šeimos gyvūnai ir

iii)

kiti gyvūnai (išskyrus kanopinius, bet įskaitant zoologijos soduose laikomus kanopinius);

f)

tikrinimo patalpos arba zonos, kuriose yra suvaržymo įranga ir įranga, reikalinga klinikiniams tyrimams atlikti, ir

g)

speciali įvažiavimo juosta arba kitos priemonės, kad gyvūnams nereikėtų be reikalo laukti ir kad jie galėtų kuo greičiau patekti į iškrovimo zoną.

2.   1 dalies b, c, e, f ir g punktuose nurodyti infrastruktūros objektai turi būti suprojektuoti, įrengti, prižiūrimi ir naudojami taip, kad būtų išvengta gyvūnų sužeidimų ir nereikalingų kančių bei užtikrinta jų sauga.

3.   1 dalies a, b, c, e ir f punktuose nurodyti infrastruktūros objektai sudaro vieną visą integruotą darbo vienetą.

4.   1 dalyje nurodytų infrastruktūros objektų negalima naudoti Sąjungos vidaus prekybai skirtų gyvūnų siuntų oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti.

1 dalyje nurodyti infrastruktūros objektai gali būti naudojami gyvūnų siuntų, skirtų eksportuoti iš Sąjungos arba vežti iš vienos iš teritorijų, išvardytų Reglamento (ES) 2017/625 I priede, į kitą tame priede nurodytą teritoriją, kirtus trečiosios šalies teritoriją, oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

kompetentingos institucijos atlieka pasienio kontrolės postų rizikos vertinimą, kuriame nurodo, kaip gali būti užtikrinama, kad būtų išvengta kryžminės taršos, ir įgyvendina rizikos vertinime nustatytas tokios kryžminės taršos prevencijos priemones, ir

b)

kompetentingos institucijos užtikrina, kad gyvūnų siuntos, skirtos eksportuoti iš Sąjungos arba vežti iš vienos iš teritorijų, išvardytų Reglamento (ES) 2017/625 I priede, į kitą tame priede nurodytą teritoriją, kirtus trečiosios šalies teritoriją, ir visos kitos į Sąjungą įvežamos gyvūnų siuntos būtų tvarkomos skirtingu laiku. Tuo metu, kai prekės netvarkomos, gyvūnų siuntoms tvarkyti skirti infrastruktūros objektai išvalomi ir dezinfekuojami.

5.   1 dalies b, c, e ir f punktuose nurodytų infrastruktūros objektų negalima naudoti kitų kategorijų prekėms, nurodytoms Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje, tvarkyti.

6 straipsnis

Pasienio kontrolės postai, paskirti gyvūninių produktų, šalutinių gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, sudėtinių produktų, šieno ir šiaudų kategorijų atžvilgiu

1.   Be 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų kategorijų prekių atžvilgiu paskirtuose pasienio kontrolės postuose turi būti:

a)

3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos tikrinimo patalpos, kuriose prireikus būtų kontroliuojama temperatūra;

b)

jei postai buvo paskirti atšaldytų, užšaldytų ir aplinkos temperatūros prekių kategorijų atžvilgiu, tose patalpose turi būti galima vienu metu saugoti tas prekes kiekvienos tos kategorijos prekėms skirtoje atitinkamoje temperatūroje, kol bus gauti laboratorinių tyrimų, bandymų ar diagnostinių tyrimų rezultatai arba kompetentingos institucijos kontrolės išvados, ir

c)

persirengimo kambariai.

2.   1 dalyje nurodyti infrastruktūros objektai sudaro vieną visą integruotą darbo vienetą.

3.   1 dalyje nurodytų infrastruktūros objektų negalima naudoti Sąjungos vidaus prekybai skirtų prekių siuntų oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti.

1 dalyje nurodyti infrastruktūros objektai gali būti naudojami prekių siuntų, skirtų eksportuoti iš Sąjungos arba vežti iš vienos iš teritorijų, išvardytų Reglamento (ES) 2017/625 I priede, į kitą tame priede nurodytą teritoriją, kirtus trečiosios šalies teritoriją, oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

kompetentingos institucijos atlieka pasienio kontrolės postų rizikos vertinimą, kuriame nurodo, kaip gali būti užtikrinama, kad būtų išvengta kryžminės taršos, ir įgyvendina rizikos vertinime nustatytas tokios kryžminės taršos prevencijos priemones, ir

b)

kompetentingos institucijos užtikrina, kad prekių siuntos, skirtos eksportuoti iš Sąjungos arba vežti iš vienos iš teritorijų, išvardytų Reglamento (ES) 2017/625 I priede, į kitą tame priede nurodytą teritoriją, kirtus trečiosios šalies teritoriją, ir visos kitos į Sąjungą įvežamos prekių siuntos būtų tvarkomos skirtingu laiku. Tuo laiku, kai prekės netvarkomos, prekių siuntoms tvarkyti skirti infrastruktūros objektai išvalomi ir dezinfekuojami.

4.   1, 2 ir 3 dalyse nurodyti reikalavimai netaikomi gyvūninių ir negyvūninių skystų piltinių krovinių oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti.

5.   Gyvos varlės, gyvos žuvys ir gyvi bestuburiai, skirti vartoti žmonėms, taip pat periniai kiaušiniai ir žvejybos masalas gali būti tikrinami pasienio kontrolės postuose, kurie buvo paskirti Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų prekių kategorijų atžvilgiu.

III SKYRIUS

Pasienio kontrolės postų ir kontrolės punktų sąrašai

7 straipsnis

Pasienio kontrolės postų ir kontrolės punktų sąraše naudojama forma, kategorijos, santrumpos ir kita informacija

1.   Valstybės narės Reglamento (ES) 2017/625 60 straipsnio 1 dalyje nurodytai informacijai pateikti naudoja I priede nustatytą formą.

2.   Rengdamos Reglamento (ES) 2017/625 60 straipsnio 1 dalyje nurodytus pasienio kontrolės postų sąrašus ir kontrolės punktų pagal Reglamento (ES) 2017/625 53 straipsnio 2 dalį sąrašus, valstybės narės vartoja II priede nurodytas santrumpas ir specifikacijas.

3.   Prie pasienio kontrolės postų ir kontrolės punktų sąrašų pridedamas paaiškinimas, kuriame pateikiamos II priede nurodytos santrumpos ir specifikacijos.

IV SKYRIUS

Tikrinimo centrai

8 straipsnis

Tikrinimo centrų reikalavimai

1.   Pasienio kontrolės postuose gali būti vienas ar daugiau tikrinimo centrų, kurie prireikus vykdo tų kategorijų gyvūnų ir prekių, kurios yra susijusios su to pasienio kontrolės posto paskyrimo aprėptimi, oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą.

2.   Tikrinimo centrai turi atitikti būtiniausius pasienio kontrolės postams taikomus reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2017/625 64 straipsnio 3 dalyje, ir šio reglamento išsamias būtiniausių reikalavimų taisykles.

Reglamento (ES) 2017/625 64 straipsnio 3 dalies f punkto reikalavimai netaikomi tikrinimo centrams, kurie gali naudotis technologijomis ir įranga, skirtomis to reglamento 131 straipsnyje nurodytai oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemai (IMSOC), ir kitomis kompiuterinėmis informacijos valdymo sistemomis, esančiomis kitoje to paties pasienio kontrolės posto patalpoje.

3.   Tikrinimo centrai turi:

a)

priklausyti tos pačios pasienio kontrolės posto muitinės kompetencijai ir

b)

būti prižiūrimi tos pačios pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos.

4.   Kai valstybės narės praneša Komisijai apie pasienio kontrolės posto paskyrimą pagal Reglamento (ES) 2017/625 59 straipsnį, jos taip pat pateikia Komisijai visą reikiamą informaciją apie kiekvieną tokiame pasienio kontrolės poste įsteigtą tikrinimo centrą.

5.   Valstybės narės I priede nustatyta forma sąraše nurodo kiekvieną tikrinimo centrą kartu su atitinkamu pasienio kontrolės postu, paskirtu pagal Reglamento (ES) 2017/625 59 straipsnį. Teikiant tokią informaciją, laikantis 7 straipsnio, taip pat nurodomos tikrinimo centruose tikrinamų gyvūnų ir prekių kategorijos.

6.   Valstybės narės iš 5 dalyje nurodyto sąrašo išbraukia tikrinimo centrus, nebeatitinkančius šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų, ir praneša Komisijai apie išbraukimą ir tokio sprendimo priežastis.

9 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos sprendimai 2001/812/EB ir 2009/821/EB bei Komisijos direktyva 98/22/EB panaikinami nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo pradžios data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Tačiau pasienio kontrolės postams, kurie paskirti Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų prekių atžvilgiu pagal to reglamento 59 straipsnio 1 dalį ir kurie šio reglamento įsigaliojimo dieną neturi stogu uždengtų zonų arba patalpų kroviniams iškrauti, 3 straipsnio 1 dalies a punkto antrasis sakinys ir 3 straipsnio 3 dalis taikomi nuo 2021 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 93, 2017 4 7, p. 3.

(2)  2001 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas 2001/812/EB, nustatantis pasienio kontrolės postų, atsakingų už produktų, iš trečiųjų šalių įvežamų į Bendriją, veterinarinius patikrinimus, patvirtinimo reikalavimus (OL L 306, 2001 11 23, p. 28).

(3)  1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (OL L 24, 1998 1 30, p. 9).

(4)  2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas 2009/821/EB sudaryti patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašą, nustatyti tam tikras patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisykles ir patvirtinti TRACES veterinarijos padalinius (OL L 296, 2009 11 12, p. 1).

(5)  1998 m. balandžio 15 d. Komisijos direktyva 98/22/EB, nustatanti minimalius reikalavimus, keliamus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, sveikatos patikrinimui Bendrijos kontrolės postuose, esančiuose ne paskirties vietoje (OL L 126, 1998 4 28, p. 26).

(6)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

(7)  2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/68/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias tam tikrų kanopinių gyvūnų importą į ir tranzitą per Bendriją, iš dalies keičianti direktyvas 90/426/EEB ir 92/65/EEB ir panaikinanti Direktyvą 72/462/EEB (OL L 139, 2004 4 30, p. 321).

(8)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (OL L 192, 2010 7 23, p. 1).


I PRIEDAS

Pasienio kontrolės postų sąrašo forma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasienio kontrolės postas

Kontaktiniai duomenys

TRACES kodas

Transporto rūšis

Tikrinimo centrai

Gyvūnų ir prekių kategorijos ir specifikacijos

Papildomos specifikacijos, susijusios su paskyrimo aprėptimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontrolės punktų sąrašo forma

1.

2.

3.

6.

7.

Kontrolės punktas

Kontaktiniai duomenys

TRACES kodas

Gyvūnų ir prekių kategorijos ir specifikacijos

Papildomos specifikacijos, susijusios su paskyrimo aprėptimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

1 laukelis. Pasienio kontrolės postas (PKP) ir (arba) kontrolės punktas (KP)

PKP / KP pavadinimas

2 laukelis. PKP ir KP kontaktiniai duomenys

Tikslus adresas

E. pašto adresas

Telefono numeris

Darbo valandos (privaloma tik PKP)

Interneto svetainė (privaloma tik PKP)

3 laukelis

Priskirtas TRACES kodas

4 laukelis. PKP transporto rūšis

A

oro uostas

F

geležinkelis

P

uostas

R

kelias

5 laukelis. Tikrinimo centrai

(atkreipkite dėmesį, kad viename PKP gali būti keli tikrinimo centrai)

Tikrinimo centro pavadinimas

Adresas ir kontaktiniai duomenys

6 laukelis. PKP ir KP

Gyvūnų ir prekių kategorijos ir specifikacijos

7 laukelis: PKP ir KP

Papildomos specifikacijos, susijusios su paskyrimo aprėptimi: papildomos specifikacijos apibūdinamos laisvu tekstu (1)

Gyvūnų ir prekių kategorijoms, kurioms paskirtas PKP / KP, įskaitant, jei taikoma, tikrinimo centrus, taikomos santrumpos ir specifikacijos

a)   Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti gyvūnai

Santrumpos

LA

Gyvi gyvūnai

-U

Kanopiniai, išskyrus registruotus arklinių šeimos gyvūnus

-E

Registruoti arklinių šeimos gyvūnai

-O

kiti gyvūnai, išskyrus kanopinius (ši santrumpa vartojama ir zoologijos sode laikomiems kanopiniams)


Specifikacijos

(*)

PKP ir KP paskyrimo sustabdymas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 63 straipsnyje

(1)

Žr. papildomas 7 laukelio specifikacijas.

b)   Gyvūniniai produktai, sudėtiniai produktai, genetinės medžiagos produktai, šalutiniai gyvūniniai produktai, šienas ir šiaudai, kurie nurodyti Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte arba kuriems taikomos Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d, e arba f punktuose nurodytos sąlygos arba priemonės

Santrumpos

POA

Gyvūninės kilmės produktai, sudėtiniai produktai, genetinės medžiagos produktai, šalutiniai gyvūniniai produktai, šienas ir šiaudai

-HC

Žmonėms vartoti skirti produktai

-NHC

Žmonėms vartoti neskirti produktai

-NT

Nėra temperatūros reikalavimų

-T

Užšaldyti / atšaldyti produktai

-T(FR)

Užšaldyti produktai

-T(CH)

Atšaldyti produktai


Specifikacijos

(*)

PKP ir KP paskyrimo sustabdymas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 63 straipsnyje

(1)

Žr. papildomas 7 laukelio specifikacijas.

(2)

Tik supakuoti produktai

(3)

Tik žuvininkystės produktai

(4)

Tik skysti piltiniai produktai

c)   Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

Santrumpos

P

Augalai

PP

Augaliniai produktai

PP(WP)

Mediena ir jos produktai

OO

Kiti objektai


Specifikacijos

(*)

PKP ir KP paskyrimo sustabdymas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 63 straipsnyje

(1)

Žr. papildomas 7 laukelio specifikacijas.

 

 

d)   Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d, e arba f punktuose nurodytos negyvūninės prekės

Santrumpos

PNAO

Negyvūniniai produktai

-HC(food)

Negyvūniniai maisto produktai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d, e arba f punktuose nurodytos sąlygos arba priemonės

-NHC(feed)

Negyvūniniai pašarai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d, e arba f punktuose nurodytos sąlygos arba priemonės

–NHC(other)

Negyvūniniai produktai, kurie nėra nei maistas, nei pašarai

-NT

Nėra temperatūros reikalavimų

-T

Užšaldyti / atšaldyti produktai

-T(FR)

Užšaldyti produktai

-T(CH)

Atšaldyti produktai


Specifikacijos

(*)

PKP ir KP paskyrimo sustabdymas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 63 straipsnyje

(1)

Žr. papildomas 7 laukelio specifikacijas.

(2)

Tik supakuoti produktai

(4)

Tik skysti piltiniai produktai

 

 


21.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1015

2019 m. birželio 20 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, kaptano, ciazofamido, flutianilo, metilkrezoksimo, lambda-cihalotrino, mandipropamido, piraklostrobino, spiromezifeno, spirotetramato, teflubenzurono ir tetrakonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji kaptano, ciazofamido, metilkrezoksimo, lambda-cihalotrino, piraklostrobino ir teflubenzurono liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede. Aminopiralido, mandipropamido, spiromezifeno, spirotetramato ir tetrakonazolo DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje. Konkreti flutianilo DLK nebuvo nustatyta ir ši medžiaga nebuvo įtraukta į to reglamento IV priedą, taigi taikoma to reglamento 18 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta numatytoji 0,01 mg/kg vertė;

(2)

vykdant augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos aminopiralido, naudojimo patvirtinimo procedūrą, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pakeisti nustatytą dabartinę DLK, kad šį produktą būtų galima naudoti miežiams, soroms, sėjamosioms avižoms, rugiams ir dvispalviams sorgams apsaugoti;

(3)

pateikta paraiška leisti naudoti kaptaną spanguolėms ir apyniams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti ciazofamidą bulvėms, pomidorams ir moliūginių šeimos daržovėms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti metilkrezoksimą gyvūniniams produktams apsaugoti po to, kai ta veiklioji medžiaga buvo panaudota pašaruose. Pateikta paraiška leisti naudoti lambda-cihalotriną salierams, azoriniams pankoliams, sojoms, saulėgrąžų sėkloms ir ryžiams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti mandipropamidą burokėliams, ridikams, žiediniams kopūstams, briuseliniams kopūstams, paprastosioms trūkažolėms, žirniams (be ankščių) ir artišokams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti piraklostrobiną citrusiniams vaisiams, valgomosioms vynuogėms, žiedinėms brassica daržovėms, gūžiniams kopūstams, „salotoms ir salotiniams augalams“, „špinatams ir panašiems lapams“, artišokams, porams ir sojoms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti spirotetramatą „kitiems smulkiems vaisiams ir uogoms“, kiviams, česnakams, azoriniams pankoliams ir rabarbarams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti tetrakonazolą persimonams, sėmenims ir aguonų sėkloms apsaugoti;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 2 ir 4 dalis buvo pateiktos paraiškos dėl kakavos pupelėms apsaugoti Nigerijoje ir Kamerūne naudojamo mandipropamido, dėl ryžiams apsaugoti Indonezijoje, kavos pupelėms, valgomosioms pasifloroms ir ananasams apsaugoti Brazilijoje ir virgininiams persimonams ir cukranendrėms apsaugoti Jungtinėse Valstijose naudojamo piraklostrobino, dėl kavos pupelėms apsaugoti Brazilijoje naudojamo spiromezifeno ir dėl greipfrutams ir mandarinams apsaugoti Brazilijoje naudojamo teflubenzurono leistinų importo nuokrypių. Pareiškėjai teigia, kad minėtose šalyse šių medžiagų, leidžiamų naudoti tokiems kultūriniams augalams apsaugoti, liekanos yra didesnės negu Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nustatyta DLK, todėl, siekiant išvengti prekybos kliūčių tų kultūrinių augalų importui, būtina nustatyti didesnę DLK;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino pateiktas paraiškas ir vertinimo ataskaitas pateikė Komisijai;

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą riziką vartotojams ir, tam tikrais atvejais, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomos DLK (2). Šias nuomones Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei;

(7)

pareiškėjas pateikė informaciją apie kaptaną, kuri anksčiau pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį atliekant peržiūrą nebuvo prieinama – tai informacija apie patvirtintą analizės metodą, pagal kurį naudojamos didelį vandens ir rūgšties kiekį turinčios matricos, ir pateikė rinkai 3-OH THPI ir 5-OH THPI pamatinius etalonus;

(8)

dėl ciazofamido – pareiškėjas pateikė anksčiau trūkstamą informaciją apie laikymo šaldykloje sąlygas;

(9)

dėl metilkrezoksimo – pareiškėjas pateikė naują gyvūninių produktų laikymo trukmės tyrimą siekiant įrodyti, kad šėrimo tyrimas galioja atrajotojų atžvilgiu;

(10)

dėl piraklostrobino – pareiškėjas pateikė trūkstamus liekanų valgomosiose vynuogėse tyrimus ir patvirtintą kavos pupelėms skirtą analizės metodą. Dėl piraklostrobino naudojimo virgininiams persimonams, „špinatams ir panašiems lapams“ ir cukranendrėms apsaugoti – pateiktų duomenų neužteko, kad būtų galima nustatyti naują DLK. Tarnyba nerekomendavo padidinti nustatytos dabartinės šios veikliosios medžiagos DLK, kai ji naudojama salotinėms trūkažolėms apsaugoti, nes negalima atmesti galimybės, kad vartotojams dėl to kils rizika;

(11)

Tarnyba padarė išvadą, kad apie lambda-cihalotriną pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima pagrįsti naudojimo paskirtis Europos Sąjungoje sojoms ir saulėgrąžų sėkloms apsaugoti. Ji rekomendavo sojoms ir saulėgrąžų sėkloms nustatyti atitinkamai 0,05 mg/kg ir 0,2 mg/kg dydžio DLK vertes, kurios atitinka kodekso didžiausios leidžiamosios koncentracijos (CXL) vertes. Šios CXL vertės yra saugios Sąjungos vartotojams (3);

(12)

Tarnyba rekomendavo padidinti naminių paukščių riebalams ir paukščių kiaušiniams nustatytą tetrakonazolo DLK po to, kai ta veiklioji medžiaga buvo panaudota pašaruose;

(13)

dėl visų kitų paraiškų – Tarnyba padarė išvadą, kad, remiantis poveikio vartotojams vertinimu, atliktu tiriant 27 konkrečias Europos vartotojų grupes, įvykdyti visi duomenims keliami reikalavimai, ir pareiškėjų prašomi DLK pakeitimai vartotojų saugos atžvilgiu yra priimtini. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkantis šių medžiagų, gaunamų vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šių medžiagų, poveikis, nei trumpalaikis labai didelio kiekio atitinkamų produktų vartojimas nekeltų rizikos, kad bus viršyta leidžiama paros dozė arba ūmaus poveikio etaloninė dozė;

(14)

vykdant veikliosios medžiagos flutianilo patvirtinimą paraiška dėl DLK buvo įtraukta į dokumentų rinkinio santrauką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (4) 8 straipsnio 1 dalies g punktą. Atitinkama valstybė narė įvertino šią paraišką pagal to reglamento 11 straipsnio 2 dalį. Tarnyba įvertino paraišką ir pateikė išvadą dėl veikliosios medžiagos pesticido rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros, kurioje ji rekomendavo nustatyti DLK, kuria būtų atsižvelgiama į tipiškas naudojimo vynuogėms paskirtis pagal gerąją ūkininkavimo praktiką Sąjungoje (5);

(15)

remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis bei išvadomis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, atitinkami DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

(16)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  EFSA mokslinės ataskaitos pateikiamos svetainėje: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018;16(12):5499.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014;12(8):3805.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

kaptanui, ciazofamidui, metilkrezoksimui, lambda-cihalotrinui, piraklostrobinui ir teflubenzuronui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Kaptanas (kaptano ir THPI suma, išreikšta kaip kaptanas) (R)

Ciazofamidas

Metilkrezoksimas (R)

Lambda-cihalotrinas (įskaitant gama-cihalotriną) (R,S ir S,R izomerų suma) (F)

Piraklostrobinas (F)

Teflubenzuronas (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Greipfrutai

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citrinos

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Medžių riešutai

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Migdolai

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Bertoletijos

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Anakardžiai

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kaštainiai

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosai

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Makadamijos

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Karijos

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pinijos

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistacijos

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Sėklavaisiai

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Obuoliai

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Kriaušės

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Šliandros

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Kaulavaisiai

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Abrikosai

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Persikai

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Slyvos

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Kita (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

vynuogės

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Valgomosios vynuogės

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

braškės ir žemuogės

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Gervuogės

20

 

 

 

3

 

0153020

Paprastosios gervuogės

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

20

 

 

 

3

 

0153990

Kita (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Mėlynės

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Spanguolės

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Erškėtuogės

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Šeivamedžio uogos

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Kita (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Kiti vaisiai su

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

valgoma luobele

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Datulės

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Figos

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kinkanai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Karambolos

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Ličiai

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Opuncijos

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Gelčių sėklos

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avokadai

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananai

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mangai

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papajos

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granatai

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Peruvinės anonos

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Gvajavos

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananasai

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Duonvaisiai

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durijai

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

bulvės

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Manijokai

 

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

 

 

 

 

0212990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Burokėliai

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Morkos

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Krienai

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Topinambai

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pastarnokai

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Ridikai

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Pūteniai

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Griežčiai

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Ropės

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Kita (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Valgomieji česnakai

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Pomidorai

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Paprikos

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Baklažanai

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Valgomosios ybiškės

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Kita (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Agurkai

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Kornišonai

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Cukinijos

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Melionai

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Moliūgai

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Arbūzai

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Kita (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

saldieji kukurūzai

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

0241990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

gūžinės

 

 

 

 

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

lapinės

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Pekininiai kopūstai

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Sultenės

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs lapai

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Daržiniai špinatai

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Burokėlių lapai

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

rėžiukai

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Daržiniai builiai

 

 

 

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

0256030

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

0256040

Petražolės

 

 

 

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

 

 

 

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

 

 

 

 

0256070

Čiobreliai

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

 

 

 

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

 

 

 

 

 

0256990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Lęšiai

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Smidrai

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Dygieji artišokai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Salierai

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Artišokai

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Porai

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rabarbarai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Auginamieji grybai

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Miško grybai

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Pupos

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Lęšiai

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Žirniai

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Lubinai

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Kita (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

 

 

0401010

Sėmenys

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Žemės riešutai

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Aguonų sėklos

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sezamų sėklos

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Rapsų sėklos

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sojos

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Moliūgų sėklos

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Dažiniai dygminai

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Agurklės

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Sėjamosios judros

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Kanapių sėklos

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

GRŪDAI

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Miežiai

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Kukurūzai

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Tikrosios soros

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Sėjamoji aviža

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Ryžiai

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Rugiai

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Paprastieji kviečiai

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Arbata

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kavos pupelės

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

žiedų

 

 

 

 

 

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

 

 

 

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

 

 

 

 

 

0631030

Rožės

 

 

 

 

 

 

0631040

Jazminai

 

 

 

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

 

 

 

0631990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lapų ir prieskoninių žolių

 

 

 

 

 

 

0632010

Daržinės braškės

 

 

 

 

 

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

 

 

 

 

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

 

 

 

 

 

0632990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

šaknų

 

 

 

 

 

 

0633010

Valerijonas

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženšenis

 

 

 

 

 

 

0633990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakavos pupelės

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

APYNIAI

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

PRIESKONIAI

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

 

 

 

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

 

 

 

 

0810030

Salierai

 

 

 

 

 

 

0810040

Blakinės kalendros

 

 

 

 

 

 

0810050

Kmyniniai kuminai

 

 

 

 

 

 

0810060

Krapai

 

 

 

 

 

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

 

 

 

 

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskatai

 

 

 

 

 

 

0810990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kmynai

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

 

2

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilė

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cinamonas

 

 

 

 

 

 

0830990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

 

 

 

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Imbieras (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Krienai (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Kita (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

 

 

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

 

 

 

 

0850990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafranai

 

 

 

 

 

 

0860990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

 

 

 

 

0870990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Cukranendrės

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Prekės iš

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

kiaulių

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Raumenys

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Riebalai

 

 

 

3

 

 

1011030

Kepenys

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Inkstai

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

3

 

 

1011990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

galvijų

 

 

 

 

 

 

1012010

Raumenys

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Riebalai

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Kepenys

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Inkstai

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Kita (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

avių

 

 

 

 

 

 

1013010

Raumenys

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Riebalai

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Kepenys

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Inkstai

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Kita (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

ožkų

 

 

 

 

 

 

1014010

Raumenys

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Riebalai

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Kepenys

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Inkstai

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Kita (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 

 

 

 

 

 

1015010

Raumenys

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Riebalai

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Kepenys

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Inkstai

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Kita (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

naminių paukščių

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Raumenys

 

 

 

 

 

 

1016020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

1016030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

1016040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

 

 

 

 

1016990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

kitų ūkiuose auginamų sausumos gyvūnų

 

 

 

 

 

 

1017010

Raumenys

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Riebalai

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Kepenys

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Inkstai

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Kita (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Pienas

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Galvijai

 

 

 

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

 

 

 

1020990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Višta

 

 

 

 

 

 

1030020

Didžioji antis

 

 

 

 

 

 

1030030

Pilkoji žąsis

 

 

 

 

 

 

1030040

Paprastoji putpelė

 

 

 

 

 

 

1030990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,03 (*1)