ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 146

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. birželio 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/911, kuriuo patvirtinamas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Costers del Segre (SKVN))

1

 

*

2019 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/912, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

3

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/913 dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidratą kaip kačių pašarų priedą atnaujinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 163/2008 (leidimo turėtojas – Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/914 dėl leidimo naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą kaip mėsinių kalakutų, veislinių kalakutų ir retesnių rūšių mėsinių bei dedeklinių naminių paukščių lesalų priedą (leidimo turėtojas – Huvepharma NV) ( 1 )

60

 

*

2019 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/915, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės į ritinius suvyniotai aliumininei folijai nustatomas galutinis antidempingo muitas

63

 

*

2019 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/916, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatomas 2019 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas

98

 

*

2019 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/917, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 25 straipsnį nustatomos nemokumo registrų tarpusavio sujungimo sistemai reikalingos techninės specifikacijos, priemonės ir kiti reikalavimai

100

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas (ES, Euratomas) 2019/918, kuriuo skiriami Bendrojo Teismo teisėjai

104

 

*

2019 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/919 dėl pramoginiams ir asmeniniams laivams taikomų darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/53/ES

106

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2019 m. gegužės 23 d. AKR ir ES ministrų tarybos sprendimas Nr. 1/2019 dėl įgaliojimų perdavimo AKR ir ES ambasadorių komitetui dėl sprendimo priimti pereinamojo laikotarpio priemones pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 95 straipsnio 4 dalį [2019/920]

114

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/897, kuriuo dėl rizika grindžiamo atitikties tikrinimo įtraukimo į I priedą ir aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012, klaidų ištaisymas ( OL L 144, 2019 6 3 )

116

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

5.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/911

2019 m. gegužės 24 d.

kuriuo patvirtinamas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Costers del Segre“ (SKVN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisija išnagrinėjo Ispanijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnį pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Costers del Segre“ specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

specifikacijos pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2), kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 3 dalyje;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(4)

todėl specifikacijos pakeitimo paraiška turėtų būti patvirtinta pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Costers del Segre“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 38, 2019 1 31, p. 6.


5.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/912

2019 m. gegužės 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (1), ypač į jos 143 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 650/2014 (2) nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų skelbtinos pagal Direktyvos 2013/36/ES 143 straipsnį, formatas, struktūra, turinys ir metinio skelbimo data. Pagal tą įgyvendinimo reglamentą kompetentingų institucijų skelbtina informacija dabar turėtų būti atnaujinta siekiant užtikrinti nuoseklumą su riziką ribojančios įstaigų priežiūros sistemos pakeitimais;

(2)

svarbu, kad kompetentingų institucijų skelbiama informacija būtų aukštos kokybės ir lengvai palyginama. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 5 straipsnį siekiant paaiškinti, kad kompetentingos institucijos turėtų rengti tik tų įstaigų, kurias prižiūri, suvestinius statistinius duomenis, ir patikslinti laikotarpį, kurio duomenys turėtų būti teikiami;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 I priede pateikiamos formos, naudotinos skelbiant informaciją apie įstatymus ir kitus teisės aktus bei bendrąsias rekomendacijas, priimtus kiekvienoje valstybėje narėje. Tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant pateikti naudingesnės ir aktualesnės informacijos apie tai, kaip kompetentingos institucijos vykdo priežiūrą savo jurisdikcijose;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 II priede pateikiamos formos, naudotinos skelbiant informaciją apie Sąjungos teisėje numatytas pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra. Tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant į jį įtraukti papildomas pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra, numatytas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 (3). Be to, jis turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atskirti pereinamojo laikotarpio ir nuolatines pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra, taip pat atskirti šių pasirinkimo galimybių ir teisių veikti savo nuožiūra taikymą, viena vertus, kredito įstaigoms ir, kita vertus, investicinėms įmonėms;

(5)

EBI gairių dėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) (4) įgyvendinimas turėtų būti skaidresnis. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 III priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant į jį įtraukti vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso (ILAAP) priežiūros metodo aprašymą;

(6)

reikėtų vengti informacijos kartojimosi, o suvestinių statistinių duomenų, kuriuos skelbia kompetentingos institucijos, palyginamumas turėtų būti pagerintas. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 IV priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į rizikos ribojimu pagrįsto konsolidavimo lygį, kurį įstaigos taiko pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (5) pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyrių;

(7)

siekiant kelti skelbiamos informacijos kokybę ir sudaryti sąlygas prasmingesniam tos informacijos palyginimui, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 650/2014 priedų formose turėtų būti pateiktos išsamios rekomendacijos ir nurodymai;

(8)

šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(9)

EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (6) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

(10)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Kompetentingos institucijos kiekvienais metais iki liepos 31 d. atnaujina tos direktyvos 143 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją. Ta informacija apima prieš tai ėjusius kalendorinius metus.

Kompetentingos institucijos tos direktyvos 143 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytą informaciją, susijusią su įstaigomis, kurių riziką ribojančią priežiūrą jos vykdo, reguliariai, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 31 d., atnaujina, nebent paskutinė paskelbta informacija nepasikeičia.“;

2)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

3)

II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

4)

III priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu;

5)

IV priedas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 185, 2014 6 25, p. 1).

(3)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

(4)  2014 m. gruodžio 19 d. gairės dėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) bendros tvarkos ir metodikų, EBA/GL/2014/13.

(5)  2014 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


I PRIEDAS

TAISYKLĖS IR NURODYMAI

Formų sąrašas

1 dalis

Direktyvos 2013/36/ES perkėlimas į nacionalinę teisę

2 dalis

Modelio patvirtinimas

3 dalis

Specializuoto skolinimo pozicijos

4 dalis

Kredito rizikos mažinimas

5 dalis

Įstaigoms taikomi specialūs informacijos atskleidimo reikalavimai

6 dalis

Rizikos ribojimo reikalavimų netaikymas

7 dalis

Kredito įstaigų kvalifikuotosios akcijų paketų dalys

8 dalis

Reguliavimo ir finansinės ataskaitos

Bendrosios pastabos dėl I priedo formų pildymo

Skelbdamos informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką kompetentingos institucijos neatskleidžia informacijos apie jokias priežiūros priemones, skirtas konkrečioms įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar šios priemonės taikytos vienai įstaigai, ar jų grupei.

1 DALIS

Direktyvos 2013/36/ES perkėlimas į nacionalinę teisę

 

Direktyvos 2013/36/ES nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę

Direktyvos 2013/36/ES nuostatos

Nuorodos į nacionalinį dokumentą (1)

Nuoroda (-os) į nacionalines nuostatas (2)

Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

 

(mmmm/mm/dd)

020

I.

Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1–3 straipsniai

 

 

 

030

II.

Kompetentingos institucijos

4–7 straipsniai

 

 

 

040

III.

Reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti

8–27 straipsniai

 

 

 

050

1.

Bendrieji reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti

8–21 straipsniai

 

 

 

060

2.

Kredito įstaigos kvalifikuotoji akcijų paketo dalis

22–27 straipsniai

 

 

 

070

IV.

Pradinis investicinių įmonių kapitalas

28–32 straipsniai

 

 

 

080

V.

Nuostatos dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas

33–46 straipsniai

 

 

 

090

1.

Bendrieji principai

33–34 straipsniai

 

 

 

100

2.

Kredito įstaigų įsisteigimo teisė

35–38 straipsniai

 

 

 

110

3.

Naudojimasis laisve teikti paslaugas

39 straipsnis

 

 

 

120

4.

Priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų įgaliojimai

40–46 straipsniai

 

 

 

130

VI.

Santykiai su trečiosiomis valstybėmis

47–48 straipsniai

 

 

 

140

VII.

Riziką ribojanti priežiūra

49–142 straipsniai

 

 

 

150

1.

Riziką ribojančios priežiūros principai

49–72 straipsniai

 

 

 

160

1.1.

Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetencija ir pareigos

49–52 straipsniai

 

 

 

170

1.2.

Keitimasis informacija ir profesinė paslaptis

53–62 straipsniai

 

 

 

180

1.3.

Asmenų, atsakingų už metinių ir konsoliduotų ataskaitų teisinę kontrolę, pareigos

63 straipsnis

 

 

 

190

1.4.

Priežiūros įgaliojimai, įgaliojimai taikyti sankcijas ir teisė pateikti skundą

64–72 straipsniai

 

 

 

200

2.

Peržiūros procesai

73–110 straipsniai

 

 

 

210

2.1.

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas

73 straipsnis

 

 

 

220

2.2.

Įstaigų tvarka, procesai ir mechanizmai

74–96 straipsniai

 

 

 

230

2.3.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

97–101 straipsniai

 

 

 

240

2.4.

Priežiūros priemonės ir įgaliojimai

102–107 straipsniai

 

 

 

250

2.5.

Taikymo lygis

108–110 straipsniai

 

 

 

260

3.

Konsoliduota priežiūra

111–127 straipsniai

 

 

 

270

3.1.

Konsoliduotos priežiūros vykdymo principai

111–118 straipsniai

 

 

 

280

3.2.

Finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės

119–127 straipsniai

 

 

 

290

4.

Kapitalo rezervai

128–142 straipsniai

 

 

 

300

4.1.

Rezervai

128–134 straipsniai

 

 

 

310

4.2.

Anticiklinių kapitalo rezervų nustatymas ir apskaičiavimas

135–140 straipsniai

 

 

 

320

4.3.

Kapitalo apsaugos priemonės

141–142 straipsniai

 

 

 

330

VIII.

Kompetentingų institucijų atskleidžiama informacija

143–144 straipsniai

 

 

 

340

IX.

Direktyvos 2002/87/EB pakeitimai

150 straipsnis

 

 

 

350

X.

Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

151–165 straipsniai

 

 

 

360

1.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl įstaigų, kurios naudojasi įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas, priežiūros

151–159 straipsniai

 

 

 

370

2.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kapitalo rezervų

160 straipsnis

 

 

 

380

3.

Baigiamosios nuostatos

161–165 straipsniai

 

 

 


2 DALIS

Modelio patvirtinimas

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

 

Metodo aprašymas

 

Vidaus reitingais pagrįsto (IRB) metodo naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo kredito rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas

020

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti IRB metodą

[laisvos formos tekstas]

030

Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

[laisvos formos tekstas]

040

Kompetentingos institucijos priimamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms

[laisvos formos tekstas]

 

Vidaus modelio metodo (IMA) naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo rinkos rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas

050

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti IMA metodą

[laisvos formos tekstas]

060

Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

[laisvos formos tekstas]

070

Kompetentingos institucijos priimamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms

[laisvos formos tekstas]

 

Vidaus modelio metodo (IMM) naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo sandorio šalies kredito rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas

080

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti IMM metodą

[laisvos formos tekstas]

090

Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

[laisvos formos tekstas]

100

Kompetentingos institucijos priimamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms

[laisvos formos tekstas]

 

Pažangiojo vertinimo metodo (AMA) naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo operacinei rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas

110

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti AMA metodą

[laisvos formos tekstas]

120

Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai

[laisvos formos tekstas]

130

Kompetentingos institucijos priimamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms

[laisvos formos tekstas]


3 DALIS

Specializuoto skolinimo pozicijos

 

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Nuostatos

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

153 straipsnio 5 dalis

Ar kompetentinga institucija paskelbė nurodymus, kuriuose patikslinta, kaip įstaigos turėtų atsižvelgti į 153 straipsnio 5 dalyje nurodytus veiksnius priskirdamos rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms?

[Taip / Ne]

030

Jei taip, pateikite nuorodą į nacionalinius nurodymus

[nuoroda į nacionalinį dokumentą]

040

Ar nacionaliniai nurodymai yra anglų kalba?

[Taip / Ne]


4 DALIS

Kredito rizikos mažinimas

 

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Nuostatos

Aprašymas

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

201 straipsnio 2 dalis

Finansų įstaigų, kurios yra reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjai, arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomos tokios finansų įstaigos, sąrašo skelbimas

Kompetentingos institucijos paskelbia ir tvarko tų finansų įstaigų, kurios yra reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 201 straipsnio 1 dalies f punktą teikėjai, arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomi tie reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjai, sąrašą.

Finansų įstaigų arba kriterijų joms nustatyti sąrašas

[laisvos formos tekstas – galima pateikti internetinę nuorodą į tokį sąrašą ar kriterijus kompetentingos institucijos svetainėje]

030

Taikomų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymas

Kartu su reikalavimus atitinkančių finansų įstaigų arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomos tokios finansų įstaigos, sąrašu kompetentingos institucijos paskelbia taikytinų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymą.

Kompetentingų institucijų taikomų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymas

[laisvos formos tekstas]

040

227 straipsnio 2 dalies e punktas

0 % kintamumo koregavimo taikymo sąlyga

Pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą įstaigos gali taikyti 0 % kintamumo koregavimą, jei už sandorį atsiskaitoma tai sandorio rūšiai tinkamoje patikrintoje atsiskaitymo sistemoje.

Išsamus aprašymas, kaip kompetentinga institucija nusprendžia, kad atsiskaitymo sistema yra tinkama patikrinta sistema.

[laisvos formos tekstas]

050

227 straipsnio 2 dalies f punktas

0 % kintamumo koregavimo taikymo sąlyga

Pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą įstaigos gali taikyti 0 % kintamumo koregavimą, jei sutarties arba sandorio dokumentai yra standartiniai dokumentai, rinkoje taikomi atitinkamų vertybinių popierių atpirkimo sandoriams arba tokių vertybinių popierių skolinimo ar skolinimosi sandoriams.

Patikslinimas, kokie dokumentai laikomi rinkoje taikomais standartiniais dokumentais.

[laisvos formos tekstas]

060

229 straipsnio 1 dalis

Užtikrinimo nekilnojamuoju turtu priemonių vertinimo principai taikant IRB metodą

Nekilnojamąjį turtą nepriklausomas vertintojas gali įvertinti hipotekine arba mažesne verte valstybėse narėse, kurios įstatymais ar kitais teisės aktais yra nustačiusios griežtus tokios hipotekinės vertės vertinimo kriterijus.

Nacionalinės teisės aktuose nustatyti hipotekinės vertės vertinimo kriterijai.

[laisvos formos tekstas]


5 DALIS

Įstaigoms taikomi specialūs informacijos atskleidimo reikalavimai

 

Direktyva 2013/36/ES

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Nuostata

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

 

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

106 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaigos dažniau nei kartą per metus skelbtų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje nurodytą informaciją, ir nustatyti galutinius informacijos skelbimo terminus

Įstaigų informacijos skelbimo dažnumas ir terminai

[laisvos formos tekstas]

030

106 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaigos naudotų specialias priemones ir vietas kitokiai nei finansinės ataskaitos informacijai skelbti

Įstaigų naudotinų specialių priemonių rūšys

[laisvos formos tekstas]

040

 

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

Sisteminės svarbos patronuojamosios įmonės ir tos patronuojamosios įmonės, kurios turi esminės reikšmės savo vietos rinkai, atskleidžia Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje nurodytą informaciją individualiai arba iš dalies konsoliduotai.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai patronuojamosios įmonės svarbai įvertinti

[laisvos formos tekstas]


6 DALIS

Rizikos ribojimo reikalavimų netaikymas

 

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Nuostatos

Aprašymas

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

 

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

(Reikalavimų netaikymas atskiroms patronuojamosioms įmonėms)

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

Reikalavimų galima netaikyti bet kuriai patronuojamajai įmonei, jei pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą šiuo metu nėra ir nenumatoma reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios jos patronuojančiajai įmonei trukdytų greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus

[laisvos formos tekstas]

030

7 straipsnio 3 dalis

(Reikalavimų netaikymas atskiroms patronuojančiosioms įstaigoms)

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

Reikalavimų galima netaikyti bet kuriai patronuojančiajai įstaigai, jei pagal 7 straipsnio 3 dalies a punktą šiuo metu nėra ir nenumatoma reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios trukdytų greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus patronuojančiajai įstaigai.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus

[laisvos formos tekstas]

040

8 straipsnis

(Likvidumo reikalavimų netaikymas patronuojamosioms įmonėms)

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštoje dalyje nustatytų likvidumo reikalavimų

Reikalavimų galima netaikyti vieno pogrupio įstaigoms, jei pagal 8 straipsnio 1 dalies c punktą tos įstaigos yra sudariusios kompetentingoms institucijoms priimtinas sutartis, kuriose numatytas laisvas lėšų judėjimas tarp jų joms suteikiant galimybę suėjus terminui įvykdyti individualias ir bendras prievoles.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar sutartyse numatytas laisvas lėšų judėjimas tarp vieno likvidumo pogrupio įstaigų

[laisvos formos tekstas]

050

9 straipsnio 1 dalis

(Individualus konsolidavimo metodas)

Patronuojančiosioms įstaigoms suteikiamas leidimas į savo rizikos ribojimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse, apskaičiavimą įtraukti patronuojamąsias įmones

Pagal 9 straipsnio 2 dalį leidimas suteikiamas tik tada, kai patronuojančioji įstaiga kompetentingoms institucijoms visiškai įrodo, kad šiuo metu nėra ir nenumatoma esminių praktinių ar teisinių kliūčių, kurios trukdytų į reikalavimų apskaičiavimą įtrauktai patronuojamajai įmonei greitai pervesti nuosavas lėšas ar suėjus terminui padengti įsipareigojimus savo patronuojančiajai įstaigai.

Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus

[laisvos formos tekstas]

060

10 straipsnis

(Centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamos kredito įstaigos)

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

Valstybės narės gali toliau laikytis galiojančių nacionalinės teisės aktų, susijusių su išimties taikymu, ir juos taikyti tik tuo atveju, jei jie neprieštarauja Reglamentui (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvai 2013/36/ES

Su išimties taikymu susijęs taikomas nacionalinės teisės aktas

[nuoroda į nacionalinį dokumentą]


7 DALIS

Kredito įstaigų kvalifikuotosios akcijų paketų dalys

 

Direktyva 2013/36/ES

Vertinimo kriterijai ir informacija, būtina siekiant įvertinti kredito įstaigą ketinančio įsigyti siūlomo įsigyjančio asmens tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį patikimumą

Kompetentingos institucijos teikiama informacija

 

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

23 straipsnio 1 dalies a punktas

Siūlomo įsigyjančio asmens reputacija

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo įsigyjančio asmens sąžiningumą

[laisvos formos tekstas]

030

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo įsigyjančio asmens profesinę kompetenciją

[laisvos formos tekstas]

040

Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą

[laisvos formos tekstas]

050

23 straipsnio 1 dalies b punktas

Valdymo organo narių arba vyresniosios vadovybės narių, kurie vadovaus kredito įstaigos veiklai, reputacija, žinios, įgūdžiai ir patirtis

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina valdymo organo narių ir vyresniosios vadovybės narių reputaciją, žinias, įgūdžius ir patirtį

[laisvos formos tekstas]

060

23 straipsnio 1 dalies c punktas

Siūlomo įsigyjančio asmens finansinis patikimumas

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo įsigyjančio asmens finansinį patikimumą

[laisvos formos tekstas]

070

Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą

[laisvos formos tekstas]

080

23 straipsnio 1 dalies d punktas

Kredito įstaigos rizikos ribojimo reikalavimų laikymasis

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina, ar kredito įstaiga galės laikytis rizikos ribojimo reikalavimų

[laisvos formos tekstas]

090

23 straipsnio 1 dalies e punktas

Įtarimas dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo

Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina, ar yra tinkamas pagrindas įtarti pinigų plovimą ar teroristų finansavimą

[laisvos formos tekstas]

100

Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą

[laisvos formos tekstas]

110

23 straipsnio 4 dalis

Informacijos, kompetentingų institucijų pateiktinos teikiant pranešimą, sąrašas

Informacijos, kurią teikdamas pranešimą privalo pateikti siūlomas įsigyjantis asmuo, kad kompetentinga institucija įvertintų siūlomą įsigyjantį asmenį ir siūlomą įsigijimą, sąrašas

[laisvos formos tekstas]


8 DALIS

Reguliavimo ir finansinės ataskaitos

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

Finansinės informacijos teikimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą Nr. 680/2014

030

Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas taikomas įstaigoms, netaikančioms tarptautinių apskaitos standartų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002?

[Taip / Ne]

040

Jei taip, kokios apskaitos sistemos taikomos tokioms įstaigoms?

[laisvos formos tekstas]

050

Jei taip, kokiu lygmeniu taikomi informacijos teikimo reikalavimai (individualiai / konsoliduotai / iš dalies konsoliduotai)?

[laisvos formos tekstas]

060

Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi kitiems finansų subjektams, kurie nėra kredito įstaigos arba investicinės įmonės?

[Taip / Ne]

070

Jei taip, kokių rūšių finansų subjektams (pvz., finansų įmonėms) taikomi tie informacijos teikimo reikalavimai?

[laisvos formos tekstas]

080

Jei taip, kokio dydžio pagal (individualaus) balanso sumą yra tie finansų subjektai?

[laisvos formos tekstas]

090

Ar teikiant informaciją kompetentingai institucijai naudojami XBRL standartai?

[Taip / Ne]

100

Informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą Nr. 680/2014

110

Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi kitiems finansų subjektams, kurie nėra kredito įstaigos arba investicinės įmonės?

[Taip / Ne]

120

Jei taip, kokios apskaitos sistemos taikomos tokiems finansų subjektams?

[laisvos formos tekstas]

130

Jei taip, kokių rūšių finansų subjektams (pvz., finansų įmonėms) taikomi tie informacijos teikimo reikalavimai?

[laisvos formos tekstas]

140

Jei taip, kokio dydžio pagal (individualaus) balanso sumą yra tie finansų subjektai?

[laisvos formos tekstas]

150

Ar teikiant informaciją kompetentingai institucijai naudojami XBRL standartai?

[Taip / Ne]


(1)  Interneto svetainės, kurioje pateikiamas nacionalinis dokumentas, kuriuo į nacionalinę teisę perkelta konkreti Sąjungos nuostata, hipersaitas (-ai).

(2)  Išsamios nuorodos į nacionalines nuostatas, kaip antai atitinkama antraštinė dalis, skyrius, pastraipa ir pan.


II PRIEDAS

PASIRINKIMO GALIMYBĖS IR TEISĖS VEIKTI SAVO NUOŽIŪRA

Formų sąrašas

1 dalis

Direktyvoje 2013/36/ES, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir LCR deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nustatytos pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra

2 dalis

Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytos pereinamojo laikotarpio pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra

3 dalis

Kintamosios atlygio dalys (Direktyvos 2013/36/ES 94 straipsnis)

Kompetentingos institucijos informacijos apie konkrečioms įstaigoms skirtus priežiūros veiksmus ar sprendimus neatskleidžia. Skelbdamos informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką kompetentingos institucijos neatskleidžia informacijos apie jokias priežiūros priemones, skirtas konkrečioms įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar šios priemonės taikytos vienai įstaigai, ar jų grupei.

1 DALIS

Direktyvoje 2013/36/ES, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir LCR deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nustatytos pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra

 

Direktyva 2013/36/ES

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

LCR deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61

Adresatas

Taikymo sritis

Pavadinimas

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas

Pasinaudota (TAIP / NE / NETAIKOMA) (1)

Nacionalinis dokumentas (2)

Nuoroda (-os) (3)

Ar yra anglų kalba? (TAIP / NE)

Išsami informacija / pastabos

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

 

020

9 straipsnio 2 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Draudimo asmenims ar įmonėms, kurios nėra kredito įstaigos, verstis indėlių ar kitokių grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės išimtis

Draudimas asmenims ar įmonėms, kurios nėra kredito įstaigos, verstis indėlių ar kitokių grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės netaikomas valstybės narės, valstybės narės regioninės ar vietos valdžios institucijos arba tarptautinės viešosios organizacijos, kuriai priklauso viena arba kelios valstybės narės, atveju, taip pat tais atvejais, kurie aiškiai numatyti nacionalinėje arba Sąjungos teisėje, jei tokiai veiklai tais atvejais taikomos reguliavimo ir kontrolės priemonės, skirtos indėlininkams bei investuotojams apsaugoti.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

030

12 straipsnio 3 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pradinis kapitalas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad kredito įstaigos, kurios neatitinka atskirų nuosavų lėšų turėjimo reikalavimų ir kurios veikė 1979 m. gruodžio 15 d., gali toliau vykdyti savo veiklą.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

040

12 straipsnio 3 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pradinis kapitalas

Kredito įstaigas, kurioms pagal Direktyvos 2013/36/ES 12 straipsnio 3 dalį valstybių narių sprendimu leista toliau vykdyti savo veiklą, valstybės narės gali atleisti nuo Direktyvos 2013/36/ES 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatyto reikalavimo vykdymo.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

050

12 straipsnio 4 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pradinis kapitalas

Valstybės narės gali išduoti veiklos leidimą tam tikrų kategorijų kredito įstaigoms, kurių pradinis kapitalas yra mažesnis negu 5 mln. EUR, jeigu pradinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 1 mln. EUR ir atitinkama valstybė narė Komisijai ir EBI praneša, dėl kokių priežasčių ji ta galimybe pasinaudojo.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

060

21 straipsnio 1 dalis

 

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Išimtys, taikomos centrinės įstaigos nuolatos kontroliuojamoms kredito įstaigoms

Kompetentingos institucijos gali netaikyti Direktyvos 2013/36/ES 10, 12 straipsniuose ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų centrinės įstaigos nuolatos kontroliuojamoms kredito įstaigoms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

070

29 straipsnio 3 dalis

 

 

Valstybės narės

Investicinės įmonės

Pradinis tam tikrų rūšių investicinių įmonių kapitalas

Valstybės narės gali sumažinti minimalią pradinio kapitalo sumą nuo 125 000 EUR iki 50 000 EUR tais atvejais, kai įmonė neturi leidimo laikyti klientų pinigų arba vertybinių popierių, taip pat neturi leidimo prekiauti savo sąskaita arba platinti emisijų tvirto įsipareigojimo pagrindu.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

080

32 straipsnio 1 dalis

 

 

Valstybės narės

Investicinės įmonės

Investicinių įmonių pradiniam kapitalui taikoma tęstinumo išlyga

Valstybės narės gali ir toliau išduoti leidimus investicinėms įmonėms ir Direktyvos 2013/36/ES 30 straipsnyje nurodytoms įmonėms, veikusioms 1995 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, kurių nuosavų lėšų suma yra mažesnė už tos direktyvos 28 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 1 ar 3 dalyje arba 30 straipsnyje nustatytą pradinio kapitalo dydį.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

090

40 straipsnis

 

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimai

Informacijos, statistikos ar priežiūros tikslais priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visos kredito įstaigos, turinčios filialų jų teritorijose, joms periodiškai teiktų informaciją apie savo veiklą tose priimančiosiose valstybėse narėse, kad tos kompetentingos institucijos visų pirma galėtų įvertinti, ar filialas yra svarbus pagal Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnio 1 dalį.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

100

129 straipsnio 2 dalis

 

 

Valstybės narės

Investicinės įmonės

Reikalavimo turėti kapitalo apsaugos rezervą netaikymas mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms

Nukrypstant nuo 129 straipsnio 1 dalies, valstybė narė gali netaikyti toje dalyje nustatytų reikalavimų mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms, jei dėl tokios išimties nekyla grėsmė tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

110

130 straipsnio 2 dalis

 

 

Valstybės narės

Investicinės įmonės

Reikalavimo turėti anticiklinį kapitalo rezervą netaikymas mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms

Nukrypstant nuo 130 straipsnio 1 dalies, valstybė narė gali netaikyti toje dalyje nustatytų reikalavimų mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms, jei dėl tokios išimties nekyla grėsmė tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

120

133 straipsnio 18 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Reikalavimas turėti sisteminės rizikos rezervą

Valstybės narės gali taikyti sisteminės rizikos rezervą visoms pozicijoms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

130

134 straipsnio 1 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Sisteminės rizikos rezervo normos pripažinimas

Kitos valstybės narės gali pripažinti pagal 133 straipsnį nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą ir taikyti tą rezervo normą šalyje veiklos leidimą gavusioms įstaigoms tą rezervo normą nustačiusioje valstybėje narėje turimų pozicijų atžvilgiu.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

140

152 straipsnio pirma pastraipa

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimai

Statistikos tikslais priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visos kredito įstaigos, turinčios filialų jų teritorijose, joms periodiškai teiktų informaciją apie savo veiklą tose priimančiosiose valstybėse narėse.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

150

152 straipsnio antra pastraipa

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimai

Priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad kitų valstybių narių kredito įstaigų filialai teiktų tokią pat informaciją, kokios tuo tikslu jos reikalauja iš nacionalinių kredito įstaigų.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

160

160 straipsnio 6 dalis

 

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kapitalo rezervų

Valstybės narės gali nustatyti trumpesnį pereinamąjį laikotarpį dėl kapitalo rezervų nei nustatytasis 160 straipsnio 1–4 dalyse. Kitos valstybės narės gali pripažinti tokį trumpesnį pereinamąjį laikotarpį.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

170

 

4 straipsnio 2 dalis

 

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Netiesiogiai turimo nekilnojamojo turto vertinimas

Valstybės narės arba jų kompetentingos institucijos gali suteikti leidimą akcijas, kurios yra netiesiogiai turimo nekilnojamojo turto ekvivalentas, laikyti tiesiogiai turimu nekilnojamuoju turtu, jeigu toks netiesioginis turėjimas konkrečiai reglamentuojamas atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje ir, jį įkeitus kaip užtikrinimo priemonę, kreditoriams suteikiamas lygiavertis užtikrinimas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

180

 

6 straipsnio 4 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Investicinės įmonės

Individualus reikalavimų taikymas

Kol bus pateikta Komisijos ataskaita pagal 508 straipsnio 3 dalį, kompetentingos institucijos gali leisti investicinėms įmonėms nesilaikyti šeštoje dalyje (Likvidumas) nustatytų prievolių atsižvelgiant į investicinių įmonių veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

190

 

24 straipsnio 2 dalis

 

 

 

Informacijos teikimas ir privalomas TFAS taikymas

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaigos turto ir nebalansinių straipsnių vertę ir nuosavas lėšas nustatytų pagal tarptautinius apskaitos standartus, taikytinus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

200

 

89 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Ne finansų sektoriaus įmonėse turimų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių rizikos vertinimas ir draudimas jų turėti

Kompetentingos institucijos 1 ir 2 dalyse nurodytų įstaigų kvalifikuotosioms akcijų paketo dalims taiko šiuos reikalavimus:

apskaičiuodamos kapitalo poreikį pagal šio reglamento trečią dalį įstaigos 1 250 % rizikos koeficientą taiko didesnei iš šių sumų:

i)

1 dalyje nurodytai kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių sumai, kuri viršija 15 % reikalavimus atitinkančio kapitalo;

ii)

2 dalyje nurodytai kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių bendrai sumai, kuri viršija 60 % reikalavimus atitinkančio įstaigos kapitalo.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

201

 

89 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Ne finansų sektoriaus įmonėse turimų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių rizikos vertinimas ir draudimas jų turėti

Kompetentingos institucijos 1 ir 2 dalyse nurodytų įstaigų kvalifikuotosioms akcijų paketo dalims taiko šiuos reikalavimus:

kompetentingos institucijos draudžia įstaigoms turėti 1 ir 2 dalyse nurodytų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių, kurių suma viršija tose dalyse nurodytas reikalavimus atitinkančio kapitalo procentines dalis.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

210

 

95 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Investicinės įmonės

Investicinėms įmonėms, turinčioms ribotą leidimą teikti investicines paslaugas, taikomi reikalavimai

Kompetentingos institucijos investicinėms įmonėms, turinčioms ribotą leidimą teikti investicines paslaugas, gali nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus, kurie būtų toms įmonėms privalomi pagal 2013 m. gruodžio 31 d. galiojančias direktyvų 2006/49/EB ir 2006/48/EB perkėlimo į nacionalinę teisę priemones.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

220

 

99 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimą ir finansinės informacijos teikimo reikalavimai

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad tos kredito įstaigos, kurios taiko tarptautinius apskaitos standartus, taikytinus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, teikdamos informaciją apie konsoliduotas nuosavas lėšas pagal šio reglamento 24 straipsnio 2 dalį, taip pat pateiktų finansinę informaciją, kaip nustatyta šio straipsnio 2 dalyje.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

230

 

124 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Rizikos koeficientai ir kriterijai, taikomi nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintoms pozicijoms

Kompetentingos institucijos gali atitinkamais atvejais nustatyti didesnį rizikos koeficientą arba griežtesnius kriterijus, nei nustatyta 125 straipsnio 2 dalyje ir 126 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgdamos į finansinio stabilumo aspektus.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

240

 

129 straipsnio 1 dalis

 

 

 

Padengtųjų obligacijų pozicijos

Kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su EBI, gali iš dalies netaikyti pirmos pastraipos c punkto ir leisti 2 kredito kokybės žingsniui priskirti iki 10 % obligacijas išleidžiančios įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų bendros nominaliosios vertės pozicijos, jeigu dėl tame punkte nurodyto 1 kredito kokybės žingsnio reikalavimo taikymo dokumentuose galima užfiksuoti reikšmingas galimas koncentracijos problemas atitinkamose valstybėse narėse.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

250

 

164 straipsnio 5 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) svertinio vidurkio mažiausi įverčiai

Remdamosi pagal 101 straipsnį surinktais duomenimis ir atsižvelgdamos į nekilnojamojo turto rinkos raidos perspektyvas bei visus kitus svarbius rodiklius, kompetentingos institucijos reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus vertina, ar šio straipsnio 4 dalyje nurodyti mažiausi LGD įverčiai yra tinkami jų teritorijoje esančiu gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintoms pozicijoms. Kompetentingos institucijos gali, kai tinkama, remdamosi finansinio stabilumo aspektais, nustatyti didesnius jų teritorijoje esančiu nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų svertinio LGD vidurkio mažiausius įverčius.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

260

 

178 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymas

Kompetentingos institucijos 90 dienų laikotarpį gali pakeisti 180 dienų laikotarpiu tuo atveju, jei pozicijos užtikrintos gyvenamosios paskirties arba MVĮ komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu mažmeninių pozicijų klasėje, ir viešojo sektoriaus subjektų pozicijų atveju.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

270

 

284 straipsnio 4 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pozicijos vertė

Kompetentingos institucijos gali reikalauti aukštesnio nei 1,4 α koeficiento arba leisti įstaigoms naudoti savus įverčius pagal 284 straipsnio 9 dalį.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

280

 

284 straipsnio 9 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pozicijos vertė

Kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms naudoti savus alfa įverčius.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

290

 

327 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Konvertuojamos finansinės priemonės ir pagrindinės ją sudarančios finansinės priemonės priešingų pozicijų tarpusavio užskaita

Kompetentingos institucijos gali vadovautis nuostata, pagal kurią atsižvelgiama į tikimybę, kad tam tikra konvertuojama finansinė priemonė bus konvertuojama, arba nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus, kuriais bus padengti bet kokie nuostoliai, galintys atsirasti atliekant konvertavimą.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

300

 

395 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Įstaigų pozicijoms taikomos didelių pozicijų ribos

Įstaigų pozicijoms kompetentingos institucijos gali nustatyti mažesnę didelės pozicijos ribą negu 150 000 000 EUR.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

310

 

400 straipsnio 2 dalies a punktas ir 493 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį padengtosioms obligacijoms, kurioms taikomos 129 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių sąlygos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

320

 

400 straipsnio 2 dalies b punktas ir 493 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai valstybių narių regioninės ar vietos valdžios institucijoms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

330

 

400 straipsnio 2 dalies c punktas ir 493 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigos pozicijoms savo patronuojančiajai įmonei arba patronuojamosioms įmonėms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

340

 

400 straipsnio 2 dalies d punktas ir 493 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį regioninėms ar centrinėms kredito įstaigoms, su kuriomis kredito įstaiga sudaro vieną tinklą ir kurios yra atsakingos už grynųjų pinigų tarpuskaitos operacijas tame tinkle.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

350

 

400 straipsnio 2 dalies e punktas ir 493 straipsnio 3 dalies e punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį kredito įstaigų pozicijoms, atsiradusioms kredito įstaigoms, viena iš kurių veikia ne konkurencijos sąlygomis ir teikia arba garantuoja paskolas pagal teisės aktuose numatytas programas arba savo įstatus konkretiems ekonomikos sektoriams remti, paskolų naudojimui taikant tam tikros formos valstybės priežiūrą ir apribojimus, jeigu atitinkamos pozicijos atsiranda dėl tokių paskolų, kurios perduodamos naudos gavėjams per kredito įstaigas, arba dėl šių paskolų garantijų.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

360

 

400 straipsnio 2 dalies f punktas ir 493 straipsnio 3 dalies f punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigų pozicijoms, jeigu tos pozicijos nesudaro šių įstaigų nuosavų lėšų, jų galiojimas netrunka ilgiau nei iki kitos darbo dienos pabaigos ir jos nėra išreikštos pagrindine prekybos valiuta.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

370

 

400 straipsnio 2 dalies g punktas ir 493 straipsnio 3 dalies g punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinių bankų pozicijoms minimalių privalomųjų atsargų, kurias įstaiga turi laikyti tuose centriniuose bankuose ir kurios yra išreikštos jų nacionaline valiuta, forma.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

380

 

400 straipsnio 2 dalies h punktas ir 493 straipsnio 3 dalies h punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinės valdžios pozicijoms, atsirandančioms dėl privalomų likvidumo reikalavimų, kurie vykdomi vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų jos nacionaline valiuta, forma, jeigu kompetentinga institucija savo nuožiūra nuspręstų, kad tų centrinės valdžios institucijų kredito rizikos vertinimas, kurį priskiria paskirtoji išorinė kredito rizikos vertinimo institucija, yra investicinio lygio.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

390

 

400 straipsnio 2 dalies i punktas ir 493 straipsnio 3 dalies i punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį 50 % vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių dokumentinių akredityvų ir vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių nepanaudotų kredito priemonių, nurodytų I priede, ir, kompetentingoms institucijoms pritarus, 80 % garantijų, išskyrus paskolų garantijas, kurios pagrįstos teisinėmis ar priežiūros nuostatomis ir kurios nariams, turintiems kredito įstaigos statusą, suteikiamos pagal abipusės garantijos programas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

400

 

400 straipsnio 2 dalies j punktas ir 493 straipsnio 3 dalies j punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį teisiškai reikalaujamoms garantijoms, kai hipotekinė paskola, finansuojama išleidus hipotekines obligacijas, yra išmokėta paskolos gavėjui prieš galutinį hipotekos įrašymą į žemės registrą, jeigu garantija nenaudojama siekiant sumažinti riziką, apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

410

 

400 straipsnio 2 dalies k punktas ir 493 straipsnio 3 dalies k punktas

 

Kompetentingos institucijos

Kompetentingos institucijos

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai pripažintoms biržoms ir kitos pripažintų biržų pozicijos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

420

 

412 straipsnio 5 dalis

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

Iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir visiškai nustatyti privalomi būtiniausi padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimų standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines likvidumo reikalavimų nuostatas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

430

 

412 straipsnio 5 dalis

 

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad jose veiklos leidimą gavusios įstaigos arba tų įstaigų pogrupis toliau taikytų didesnį padengimo likvidžiuoju turtu iki 100 % reikalavimą iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį bus visiškai nustatytas privalomas būtiniausias 100 % standartas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

440

 

413 straipsnio 3 dalis

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pastovaus finansavimo reikalavimas

Iki to laiko, kol pagal 510 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir nustatyti privalomi būtiniausi grynojo pastovaus finansavimo poreikių standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines pastovaus finansavimo reikalavimų nuostatas.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

450

 

415 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Informacijos apie likvidumą teikimo reikalavimai

Iki to laiko, kol bus visiškai nustatyti privalomi likvidumo reikalavimai, kompetentingos institucijos gali toliau rinkti informaciją stebėsenos priemonėmis siekdamos stebėti, kaip laikomasi galiojančių nacionalinių likvidumo standartų.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

460

 

420 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Netenkamų pinigų srauto koeficientas

Kompetentingos institucijos gali taikyti iki 5 % netenkamų pinigų srauto koeficientą su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susijusiems produktams, kaip nurodyta 429 straipsnyje ir 1 priede.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

470

 

467 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Nukrypdamos nuo 467 straipsnio 1 dalies, tais atvejais, kai tokia tvarka buvo taikoma iki 2014 m. sausio 1 d., kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms į nuosavų lėšų sudedamąsias dalis neįtraukti ES patvirtinto 39-ojo TAS kategorijoje „parduoti laikomas“ klasifikuojamų centrinės valdžios pozicijų nerealizuoto pelno arba nuostolių.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

480

 

467 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 467 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

490

 

468 straipsnio 2 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Jeigu pagal 467 straipsnį reikalaujama, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų savo nerealizuotus nuostolius, įvertintus tikrąja verte, kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, apskaičiuojant bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtraukti 100 % nerealizuoto pelno, įvertinto tikrąja verte.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

500

 

468 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną nerealizuoto pelno, išbraukiamo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, procentinę dalį 468 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

510

 

471 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių išimtis

Nukrypdamos nuo 49 straipsnio 1 dalies, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms neatskaityti draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiosiose bendrovėse turimų kapitalo dalių, jei įvykdomos 471 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

520

 

473 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas

Nukrypstant nuo 481 straipsnio, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, kurios savo ataskaitas rengia laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, prie savo bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pridėti atitinkamai pagal 473 straipsnio 2 arba 3 dalį taikytiną sumą, padaugintą iš pagal 473 straipsnio 4 dalį taikytino koeficiento.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

530

 

478 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia kiekvienam iš toliau išvardytų atskaitymų taikytiną procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose:

a)

atskiriems atskaitymams, kurių reikalaujama pagal 36 straipsnio 1 dalies a–h punktus, išskyrus atidėtųjų mokesčių turtą, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų;

b)

atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir 36 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų straipsnių bendrai sumai, kurią reikalaujama atskaityti pagal 48 straipsnį;

c)

kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 56 straipsnio b–d punktus;

d)

kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 66 straipsnio b–d punktus.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

540

 

479 straipsnio 4 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Priemonių ir straipsnių, nesudarančių mažumos dalies, pripažinimas konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 479 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

550

 

480 straipsnio 3 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytino koeficiento vertę 480 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

560

 

481 straipsnio 5 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Papildomi filtrai ir atskaitymai pereinamuoju laikotarpiu

Kiekvieno 481 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto filtro arba atskaitymo atveju kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytinas procentines dalis to straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

570

 

486 straipsnio 6 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimai

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytinas procentines dalis 486 straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

580

 

495 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijų vertinimas pagal IRB metodą pereinamuoju laikotarpiu

Nukrypdamos nuo trečios dalies 3 skyriaus, iki 2017 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti netaikyti IRB metodo tam tikroms įstaigų ir toje valstybėje narėje esančių įstaigų ES patronuojamųjų įmonių 2007 m. gruodžio 31 d. turėtoms nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

590

 

496 straipsnio 1 dalis

 

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl nuosavų lėšų reikalavimų padengtųjų obligacijų pozicijoms apskaičiavimo

Kompetentingos institucijos iki 2017 m. gruodžio 31 d. gali visiškai arba iš dalies netaikyti 10 % ribos Prancūzijos Fonds Communs de Créances arba pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų išleistiems didesnio prioriteto vienetams, kurie yra lygiaverčiai 129 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodytiems Prancūzijos Fonds Communs de Créances išleistiems didesnio prioriteto vienetams, jeigu tenkinamos 496 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

600

 

 

10 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. Likvidusis turtas

Kredito įstaigos centriniame banke laikomas likvidumo rezervas pripažįstamas 1 lygio turtu, jeigu jį galima atsiimti nepalankiausių sąlygų laikotarpiu. Tikslai, kuriais galima atsiimti centriniame banke laikomus rezervus taikant šį straipsnį, turi būti nustatyti kompetentingos institucijos ir ECB arba centrinio banko susitarime.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

610

 

 

10 straipsnio 2 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. Likvidusis turtas

Itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų, nurodytų 1 dalies f punkte, rinkos vertė sumažinama bent 7 %. Išskyrus tai, kas 15 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nustatyta KIS akcijoms ir investiciniams vienetams, likusio 1 lygio turto vertės mažinti nereikalaujama.

Tie atvejai, kai didesni vertės sumažinimai buvo nustatyti visai turto klasei (visam turtui, kuriam taikomi specialūs ir diferencijuoti vertės sumažinimai pagal LCR deleguotąjį reglamentą) (pvz., visoms 1 lygio padengtosioms obligacijoms ir t. t.).

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

620

 

 

12 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. 2B lygio turtas

Akcijos gali būti laikomos 2B lygio turtu, jeigu jos įtrauktos į valstybės narės arba trečiosios valstybės pagrindinį biržos indeksą ir kaip tokios nurodomos valstybės narės kompetentingos institucijos arba trečiosios valstybės atitinkamos valdžios institucijos.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

630

 

 

12 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. 2B lygio turtas

Kredito įstaigoms, kurios pagal savo įstatus dėl religinių priežasčių negali turėti palūkaninio turto, kompetentinga institucija gali leisti nukrypti nuo šio straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčių, jeigu yra įrodymų, kad tuos reikalavimus atitinkančio nepalūkaninio turto yra nepakankamai, ir toks nepalūkaninis turtas yra pakankamai likvidus privačiose rinkose.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 

640

 

 

24 straipsnio 6 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

LCR. Su trečiojoje valstybėje laikomais stabiliais indėliais, atitinkančiais 3 % koeficiento taikymo sąlygas, susiję netenkamų pinigų srautai

Kredito įstaigoms jų kompetentinga institucija gali leisti mažmeninių indėlių, kuriems taikoma trečiosios valstybės indėlių garantijų sistema, lygiavertė 1 dalyje nurodytai sistemai, sumą dauginti iš 3 %, jeigu trečioji valstybė leidžia taikyti tokią tvarką.

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

 


2 DALIS

Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytos pereinamojo laikotarpio pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra

 

Direktyva 2013/36/ES

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

Adresatas

Taikymo sritis

Pavadinimas

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas

Taikymo metai ir vertė % (jei taikoma)

Pasinaudota (TAIP/NE/NETAIKOMA)

Nacionalinis dokumentas

Nuorodos

Ar yra anglų kalba? (TAIP/NE)

Išsami informacija / pastabos

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

 

011

160 straipsnio 6 dalis

 

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kapitalo rezervų

Valstybės narės gali nustatyti trumpesnį pereinamąjį laikotarpį dėl kapitalo rezervų nei nustatytasis 160 straipsnio 1–4 dalyse. Kitos valstybės narės gali pripažinti tokį trumpesnį pereinamąjį laikotarpį.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

012

 

493 straipsnio 3 dalies a punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį padengtosioms obligacijoms, kurioms taikomos 129 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių sąlygos.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

013

 

493 straipsnio 3 dalies b punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai valstybių narių regioninės ar vietos valdžios institucijoms.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

014

 

493 straipsnio 3 dalies c punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigos pozicijoms savo patronuojančiajai įmonei arba patronuojamosioms įmonėms.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

015

 

493 straipsnio 3 dalies d punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį regioninėms ar centrinėms kredito įstaigoms, su kuriomis kredito įstaiga sudaro vieną tinklą ir kurios yra atsakingos už grynųjų pinigų tarpuskaitos operacijas tame tinkle.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

016

 

493 straipsnio 3 dalies e punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį kredito įstaigų pozicijoms, atsiradusioms kredito įstaigoms, viena iš kurių veikia ne konkurencijos sąlygomis ir teikia arba garantuoja paskolas pagal teisės aktuose numatytas programas arba savo įstatus konkretiems ekonomikos sektoriams remti, paskolų naudojimui taikant tam tikros formos valstybės priežiūrą ir apribojimus, jeigu atitinkamos pozicijos atsiranda dėl tokių paskolų, kurios perduodamos naudos gavėjams per kredito įstaigas, arba dėl šių paskolų garantijų.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

017

 

493 straipsnio 3 dalies f punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigų pozicijoms, jeigu tos pozicijos nesudaro šių įstaigų nuosavų lėšų, jų galiojimas netrunka ilgiau nei iki kitos darbo dienos pabaigos ir jos nėra išreikštos pagrindine prekybos valiuta.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

018

 

493 straipsnio 3 dalies g punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinių bankų pozicijoms minimalių privalomųjų atsargų, kurias įstaiga turi laikyti tuose centriniuose bankuose ir kurios yra išreikštos jų nacionaline valiuta, forma.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

019

 

493 straipsnio 3 dalies h punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinės valdžios pozicijoms, atsirandančioms dėl privalomų likvidumo reikalavimų, kurie vykdomi vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų jos nacionaline valiuta, forma, jeigu kompetentinga institucija savo nuožiūra nuspręstų, kad tų centrinės valdžios institucijų kredito rizikos vertinimas, kurį priskiria paskirtoji išorinė kredito rizikos vertinimo institucija, yra investicinio lygio.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

020

 

493 straipsnio 3 dalies i punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį 50 % vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių dokumentinių akredityvų ir vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių nepanaudotų kredito priemonių, nurodytų I priede, ir, kompetentingoms institucijoms pritarus, 80 % garantijų, išskyrus paskolų garantijas, kurios pagrįstos teisinėmis ar priežiūros nuostatomis ir kurios nariams, turintiems kredito įstaigos statusą, suteikiamos pagal abipusės garantijos programas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

021

 

493 straipsnio 3 dalies j punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį teisiškai reikalaujamoms garantijoms, kai hipotekinė paskola, finansuojama išleidus hipotekines obligacijas, yra išmokėta paskolos gavėjui prieš galutinį hipotekos įrašymą į žemės registrą, jeigu garantija nenaudojama siekiant sumažinti riziką, apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

022

 

493 straipsnio 3 dalies k punktas

Valstybės narės

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Didelių pozicijų riboms taikomos išimtys arba dalinės išimtys

Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai pripažintoms biržoms ir kitos pripažintų biržų pozicijos.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

023

 

412 straipsnio 5 dalis

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

Iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir visiškai nustatyti privalomi būtiniausi padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimų standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines likvidumo reikalavimų nuostatas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

024

 

412 straipsnio 5 dalis

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad jose veiklos leidimą gavusios įstaigos arba tų įstaigų pogrupis toliau taikytų didesnį padengimo likvidžiuoju turtu iki 100 % reikalavimą iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį bus visiškai nustatytas privalomas būtiniausias 100 % standartas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

025

 

413 straipsnio 3 dalis

Valstybės narės

Kredito įstaigos

Pastovaus finansavimo reikalavimas

Iki to laiko, kol pagal 510 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir nustatyti privalomi būtiniausi grynojo pastovaus finansavimo poreikių standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines pastovaus finansavimo reikalavimų nuostatas.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

026

 

415 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos

Informacijos apie likvidumą teikimo reikalavimai

Iki to laiko, kol bus visiškai nustatyti privalomi likvidumo reikalavimai, kompetentingos institucijos gali toliau rinkti informaciją stebėsenos priemonėmis siekdamos stebėti, kaip laikomasi galiojančių nacionalinių likvidumo standartų.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

027

 

467 straipsnio 2 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Nukrypdamos nuo 467 straipsnio 1 dalies, tais atvejais, kai tokia tvarka buvo taikoma iki 2014 m. sausio 1 d., kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms į nuosavų lėšų sudedamąsias dalis neįtraukti ES patvirtinto 39-ojo TAS kategorijoje „parduoti laikomas“ klasifikuojamų centrinės valdžios pozicijų nerealizuoto pelno arba nuostolių.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

028

 

467 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Taikytina nerealizuotų nuostolių procentinė dalis pagal 467 straipsnio 1 dalį, įtraukiama apskaičiuojant bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius (procentinė dalis to straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose)

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

029

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

030

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

031

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

032

 

468 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Jeigu pagal 467 straipsnį reikalaujama, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų savo nerealizuotus nuostolius, įvertintus tikrąja verte, kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, apskaičiuojant bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtraukti 100 % nerealizuoto pelno, įvertinto tikrąja verte.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

033

 

468 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną nerealizuoto pelno, išbraukiamo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, procentinę dalį 468 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytuose intervaluose.

2015 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

034

2016 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

035

2017 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

036

 

471 straipsnio 1 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių išimtis

Nukrypdamos nuo 49 straipsnio 1 dalies, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms neatskaityti draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiosiose bendrovėse turimų kapitalo dalių, jei įvykdomos 471 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

037

 

473 straipsnio 1 dalis

Kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas

Nukrypstant nuo 481 straipsnio, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, kurios savo ataskaitas rengia laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, prie savo bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pridėti atitinkamai pagal 473 straipsnio 2 arba 3 dalį taikytiną sumą, padaugintą iš pagal 473 straipsnio 4 dalį taikytino koeficiento.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

038

 

478 straipsnio 2 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Atidėtųjų mokesčių turto, kuris egzistavo prieš 2014 m. sausio 1 d., atskaitymai iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių

Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma alternatyvi procentinė dalis (procentinė dalis 478 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose).

2014 m. (0–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

039

2015 m. (10–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

040

2016 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

041

2017 m. (30–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

042

2018 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

043

2019 m. (50–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

044

2020 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

045

2021 m. (70–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

046

2022 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

047

2023 m. (90–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

048

 

478 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose, taikytiną a) atskiriems atskaitymams, kurių reikalaujama pagal 36 straipsnio 1 dalies a–h punktus, išskyrus atidėtųjų mokesčių turtą, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų;

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

049

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

050

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

051

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

052

 

478 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose, taikytiną b) atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir 36 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų straipsnių bendrai sumai, kurią reikalaujama atskaityti pagal 48 straipsnį;

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

053

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

054

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

055

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

056

 

478 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose, taikytiną c) kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 56 straipsnio b–d punktus;

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

057

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

058

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

059

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

060

 

478 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose, taikytiną d) kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 66 straipsnio b–d punktus.

2014 m. (20–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

061

2015 m. (40–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

062

2016 m. (60–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

063

2017 m. (80–100 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

064

 

479 straipsnio 4 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Priemonių ir straipsnių, nesudarančių mažumos dalies, pripažinimas konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 479 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose.

2014 m. (0–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

065

2015 m. (0–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

066

2016 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

067

2017 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

068

 

480 straipsnio 3 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu

Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytino koeficiento vertę 480 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose.

2014 m. (0,2–1,0)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

069

2015 m. (0,4–1,0)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

070

2016 m. (0,6–1,0)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

071

2017 m. (0,8–1,0)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

072

 

481 straipsnio 1 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

 

Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma viena procentinė dalis (procentinė dalis 481 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose).

2014 m. (0–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

073

2015 m. (0–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

074

2016 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

075

2017 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

076

 

481 straipsnio 5 dalis

 

 

Papildomi filtrai ir atskaitymai pereinamuoju laikotarpiu

Kiekvieno 481 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto filtro arba atskaitymo atveju kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytinas procentines dalis to straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose intervaluose.

2014 m. (0–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

077

2015 m. (0–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

078

2016 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

079

2017 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

080

 

486 straipsnio 6 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimai

Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 2 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)

2014 m. (60–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

081

2015 m. (40–70 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

082

2016 m. (20–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

083

2017 m. (0–50 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

084

2018 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

085

2019 m. (0–30 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

086

2020 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

087

2021 m. (0–10 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

088

Straipsnių, sudarančių papildomo 1 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 3 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)

2014 m. (60–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

089

2015 m. (40–70 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

090

2016 m. (20–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

091

2017 m. (0–50 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

092

2018 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

093

2019 m. (0–30 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

094

2020 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

095

2021 m. (0–10 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

096

Straipsnių, sudarančių 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 4 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)

2014 m. (60–80 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

097

2015 m. (40–70 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

098

2016 m. (20–60 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

099

2017 m. (0–50 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

100

2018 m. (0–40 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

101

2019 m. (0–30 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

102

2020 m. (0–20 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

103

2021 m. (0–10 %)

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

104

 

495 straipsnio 1 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijų vertinimas pagal IRB metodą pereinamuoju laikotarpiu

Nukrypdamos nuo trečios dalies 3 skyriaus, iki 2017 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti netaikyti IRB metodo tam tikroms įstaigų ir toje valstybėje narėje esančių įstaigų ES patronuojamųjų įmonių 2007 m. gruodžio 31 d. turėtoms nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

105

 

496 straipsnio 1 dalis

 

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl nuosavų lėšų reikalavimų padengtųjų obligacijų pozicijoms apskaičiavimo

Kompetentingos institucijos iki 2017 m. gruodžio 31 d. gali visiškai arba iš dalies netaikyti 10 % ribos Prancūzijos Fonds Communs de Créances arba pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų išleistiems didesnio prioriteto vienetams, kurie yra lygiaverčiai 129 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodytiems Prancūzijos Fonds Communs de Créances išleistiems didesnio prioriteto vienetams, jeigu tenkinamos 496 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos.

[Metai]

[TAIP / NE / N/A]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 


3 DALIS

Kintamosios atlygio dalys (Direktyvos 2013/36/ES 94 straipsnis)

 

Direktyva 2013/36/ES

Adresatas

Taikymo sritis

Nuostatos

Atskleistina informacija

Pasinaudota (TAIP/NE/NETAIKOMA)

Nuorodos

Ar yra anglų kalba? (TAIP/NE)

Išsami informacija / pastabos

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

 

020

94 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Maksimalus kintamosios ir fiksuotosios atlygio dalių santykis (procentinė dalis, nustatyta nacionalinės teisės aktuose ir apskaičiuojama padalijant kintamąją atlygio dalį iš fiksuotosios dalies)

[Vertė %]

[TAIP / NE]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

030

94 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Maksimalus kintamosios ir fiksuotosios atlygio dalių santykio lygis, kurį gali patvirtinti įstaigos akcininkai, savininkai ar nariai (procentinė dalis, nustatyta nacionalinės teisės aktuose ir apskaičiuojama padalijant kintamąją atlygio dalį iš fiksuotosios dalies)

[Vertė %]

[TAIP / NE]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

040

94 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Maksimali viso kintamojo atlygio dalis, kuriai gali būti taikoma diskonto norma (viso kintamojo atlygio procentinė dalis)

[Vertė %]

[TAIP / NE]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 

050

94 straipsnio 1 dalies l punktas

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

Priemonių, kurios gali būti naudojamos skiriant kintamąjį atlygį, rūšių ir struktūros apribojimo arba tų priemonių uždraudimo aprašymas

[Laisvos formos tekstas / vertė]

[TAIP / NE]

Privaloma, jeigu TAIP

Privaloma, jeigu TAIP

 


(1)  TAIP – kompetentinga institucija arba valstybė narė, turinti įgaliojimą pasinaudoti atitinkama pasirinkimo galimybe ar teise veikti savo nuožiūra, ja pasinaudojo.

NE – kompetentinga institucija arba valstybė narė, turinti įgaliojimą pasinaudoti atitinkama pasirinkimo galimybe ar teise veikti savo nuožiūra, ja nepasinaudojo.

NETAIKOMA – pasinaudoti pasirinkimo galimybe neįmanoma arba teisės veikti savo nuožiūra nėra.

(2)  Nacionalinio dokumento nuostatos tekstas.

(3)  Nuoroda į nacionalinį dokumentą ir interneto svetainės, kurioje pateikiamas nacionalinis dokumentas, kuriuo į nacionalinę teisę perkelta konkreti Sąjungos nuostata, hipersaitas (-ai).


III PRIEDAS

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (SREP)  (1)

010

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta

(mmmm/mm/dd)

020

SREP taikymo sritis

(KRD 108–110 straipsniai)

Aprašomas kompetentingos institucijos taikomas SREP taikymo srities metodas, įskaitant:

informaciją, kurių rūšių įstaigoms SREP taikomas / netaikomas, ypač jeigu taikymo sritis skiriasi nuo nurodytųjų Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES;

aukšto lygio apžvalgą, kurioje nurodoma, kaip kompetentinga institucija, spręsdama dėl SREP taikymo srities ir įvairių SREP elementų vertinimo periodiškumo, atsižvelgia į proporcingumo principą (2).

[laisvos formos tekstas arba tokių rekomendacijų hipersaitas]

030

SREP elementų vertinimas

(KRD 74–96 straipsniai)

Aprašomas kompetentingos institucijos taikomas atskirų SREP elementų vertinimo (kaip nurodyta EBI gairėse dėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) bendros tvarkos ir metodikų, EBA/GL/2014/13) metodas, įskaitant:

SREP elementų vertinimo proceso ir metodikos aukšto lygio apžvalgą, įskaitant: 1) verslo modelio analizę; 2) vidaus valdymo ir visos įstaigos kontrolės priemonių vertinimą; 3) rizikos kapitalui vertinimą; 4) rizikos likvidumui ir finansavimui vertinimą;

aukšto lygio apžvalgą, kurioje nurodoma, kaip kompetentinga institucija, vertindama atskirus SREP elementus, atsižvelgia į proporcingumo principą, taip pat nurodant, kaip laikytasi įstaigų skirstymo į kategorijas (3).

[laisvos formos tekstas arba tokių rekomendacijų hipersaitas]

040

ICAAP ir ILAAP tikrinimas ir vertinimas

(KRD 73, 86, 97, 98 ir 103 straipsniai)

Aprašomas kompetentingos institucijos metodas, pagal kurį atliekant SREP tikrinamas ir vertinamas vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas (ICAAP) ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas (ILAAP), visų pirma vertinant ICAAP ir ILAAP kapitalo ir likvidumo skaičiavimų, atliekamų nustatant papildomų nuosavų lėšų reikalavimus ir kiekybinius likvidumo reikalavimus, patikimumą, įskaitant (4):

metodikos, kurią kompetentinga institucija taiko, kad patikrintų įstaigų ICAAP ir ILAAP, apžvalgą;

informaciją apie kompetentingos institucijos taikomus su ICAAP ir ILAAP susijusios informacijos pateikimo reikalavimus, visų pirma nurodant, kokią informaciją būtina pateikti, arba nuorodą į šiuos reikalavimus;

informaciją, ar įstaigai reikia atlikti nepriklausomą ICAAP ir ILAAP patikrinimą.

[laisvos formos tekstas arba tokių rekomendacijų hipersaitas]

050

Bendras SREP vertinimas ir priežiūros priemonės

(KRD 102 ir 104 straipsniai)

Aprašomas kompetentingos institucijos taikomas bendro SREP vertinimo (santraukos) ir priežiūros priemonių, kurių imamasi remiantis bendru SREP vertinimu, metodas (5).

Aprašoma, kaip SREP rezultatai siejami su ankstyvosios intervencijos priemonių taikymu pagal Direktyvos 2014/59/ES 27 straipsnį ir naudojami pagal tos direktyvos 32 straipsnį nustatant, ar įstaiga žlunga arba galėtų žlugti (6).

[laisvos formos tekstas arba tokių rekomendacijų hipersaitas]


(1)  Kompetentingos institucijos naudotus kriterijus ir metodikas nurodo 020–040 eilutėse, o susijusius su bendru vertinimu – 050 eilutėje. Antroje skiltyje aprašoma, kokios rūšies informacija atskleistina aiškinamosiose pastabose.

(2)  SREP taikymo sritis vertintina tiek įstaigos lygmeniu, tiek atsižvelgiant į jos nuosavus išteklius.

Kompetentinga institucija paaiškina, kokį metodą taikė skirstydama įstaigas į įvairias kategorijas SREP tikslais, ir aprašo, kaip taikyti kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai ir kokį poveikį toks suskirstymas į kategorijas turi finansiniam stabilumui ar kitiems bendriems priežiūros tikslams.

Be to, kompetentinga institucija paaiškina, kaip faktiškai taikomas skirstymas į kategorijas siekiant užtikrinti bent minimalų dalyvavimą SREP vertinimuose, nurodydama periodiškumą, kuriuo atliekamas skirtingų kategorijų įstaigų SREP elementų vertinimas.

(3)  Įskaitant darbo priemones, pvz., vertinimo tikslu atliktus patikrinimus vietoje ir dokumentinius patikrinimus, taikytus kokybinius ir kiekybinius kriterijus, statistinius duomenis. Rekomenduojama pateikti visų rekomendacijų, skelbiamų interneto svetainėje, hipersaitus.

(4)  Kompetentingos institucijos taip pat paaiškina, kaip atliekant ICAAP ir ILAAP vertinimą naudojami minimalaus dalyvavimo modeliai, taikomi proporcingumo tikslu pagal SREP kategorijas, ir kaip taikomas proporcingumo principas nustatant ICAAP ir ILAAP priežiūros lūkesčius, visų pirma nurodant visas kompetentingų institucijų paskelbtas ICAAP ir ILAAP gaires ar būtinuosius reikalavimus.

(5)  Kompetentingų institucijų taikomas bendro SREP vertinimo nustatymo ir jo perdavimo įstaigoms metodas. Kompetentingų institucijų bendras vertinimas yra grindžiamas visų 020–040 eilutėse nurodytų elementų peržiūra ir visa kita kompetentingos institucijos gauta aktualia informacija apie įstaigą.

(6)  Kompetentingos institucijos taip pat gali atskleisti informaciją apie politiką, kuria grindžiami jų sprendimai imtis priežiūros priemonių (kaip apibrėžta KRD 102 ir 104 straipsniuose) ir ankstyvosios intervencijos priemonių (kaip apibrėžta Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (BGPD) 27 straipsnyje), kai atliekant įstaigos vertinimą nustatoma trūkumų ar neatitikimų, kurių atžvilgiu būtina imtis priežiūrinės intervencijos. Atskleidžiant šią informaciją gali būti paskelbtos vidaus gairės ar kiti dokumentai, kuriuose aprašoma bendroji priežiūros praktika. Tačiau, laikantis konfidencialumo principo, jokios informacijos apie atskiroms įstaigoms skirtus sprendimus atskleisti nereikalaujama.

Be to, kompetentingos institucijos gali pateikti informaciją apie galimas pasekmes, jei įstaiga nesilaikys atitinkamų teisinių nuostatų arba priežiūros ar ankstyvosios intervencijos priemonių, jai taikomų atsižvelgus į SREP vertinimo rezultatus, pvz., išvardijamos nustatytos vykdymo užtikrinimo procedūros (jei yra).


IV PRIEDAS

SUVESTINIAI STATISTINIAI DUOMENYS

Formų sąrašas

1 dalis

Konsoliduoti duomenys pagal kompetentingas institucijas

2 dalis

Kredito rizikos duomenys

3 dalis

Rinkos rizikos duomenys

4 dalis

Operacinės rizikos duomenys

5 dalis

Priežiūros priemonių ir administracinių sankcijų duomenys

6 dalis

Reikalavimų netaikymo duomenys

Bendrosios pastabos dėl IV priedo formų pildymo

Kompetentingos institucijos konkrečioms įstaigoms skirtų priežiūros veiksmų ar sprendimų neatskleidžia. Skelbdamos informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką kompetentingos institucijos neatskleidžia jokių priežiūros priemonių, skirtų konkrečioms įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar šios priemonės taikytos vienai įstaigai, ar jų grupei.

Į skaičiams skirtus laukelius įrašomi tik skaičiai. Į nacionalines valiutas nuorodos nepateikiamos. Sumos pateikiamos eurais, o euro zonai nepriklausančios valstybės narės savo nacionaline valiuta išreikštas sumas konvertuoja į eurus, taikydamos ECB valiutos kursą (galiojantį bendrą ataskaitinę datą, t. y. paskutinę konkrečių metų dieną), ir atskleidžia sumas milijonais eurų dešimtųjų tikslumu.

Pinigų sumos atskleidžiamos milijonais eurų (toliau – mln. EUR).

Procentinio dydžio sumos atskleidžiamos šimtųjų tikslumu.

Jei duomenys neatskleidžiami, neatskleidimo priežastis nurodoma pagal EBI nomenklatūrą, t. y. N/A (kai duomenų nėra) arba C (kai konfidencialu).

Pateikiami suvestiniai duomenys, atskirai neišskiriant nei kredito įstaigų, nei investicinių įmonių.

1–4 dalyse, jei yra, pateikiamos nuorodos į COREP formas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Kompetentingos institucijos renka XXXX ir vėlesnių metų konsoliduotus duomenis. Taip bus užtikrinamas surinktos informacijos nuoseklumas.

Šio priedo formos skaitomos atsižvelgiant į čia nurodytą atskleidžiamų duomenų konsolidavimo mastą. Siekiant užtikrinti veiksmingą duomenų rinkimą, kredito įstaigų ir investicinių įmonių informacija teikiama atskirai, bet abiem atvejais taikomas to paties lygio konsolidavimas.

Siekdamas užtikrinti teikiamų duomenų nuoseklumą ir palyginamumą, ECB skelbia tik prižiūrimų subjektų, kurių priežiūrą jis tiesiogiai atlieka informacijos atskleidimo ataskaitinę datą, suvestinius statistinius duomenis, o nacionalinės kompetentingos institucijos skelbia tik kredito įstaigų, kurių ECB tiesiogiai neprižiūri, suvestinius statistinius duomenis.

Rengiami tik investicinių įmonių, kurioms taikoma KRD, duomenys. Investicinių įmonių, kurioms KRD tvarka netaikoma, duomenys nerenkami.

1 DALIS

Konsoliduoti duomenys pagal kompetentingas institucijas (XXXX m.)

 

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigų skaičius ir dydis

 

 

010

Kredito įstaigų skaičius

 

[Vertė]

020

Jurisdikcijos bendras turtas (mln. EUR) (1)

 

[Vertė]

030

Jurisdikcijos bendro turto (1) ir BVP santykis (%) (2)

 

[Vertė]

 

Užsienio kredito įstaigų skaičius ir dydis  (3)

 

 

040

Iš trečiųjų valstybių

Filialų skaičius (4)

 

[Vertė]

050

Filialų bendras turtas (mln. EUR)

 

[Vertė]

060

Patronuojamųjų įmonių skaičius (5)

 

[Vertė]

070

Patronuojamųjų įmonių bendras turtas (mln. EUR)

 

[Vertė]

 

Kredito įstaigų bendras kapitalas ir kapitalo reikalavimai

 

 

080

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (6)

CA1 (020 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

090

Papildomas 1 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (7)

CA1 (530 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

100

2 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (8)

CA1 (750 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

110

Bendra kapitalo reikalavimų suma (mln. EUR) (9)

CA2 (010 eilutė) * 8 %

[Vertė]

120

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas (%) (10)

CA3 (050 eilutė)

[Vertė]

 

Investicinių įmonių skaičius ir dydis

 

 

130

Investicinių įmonių skaičius

 

[Vertė]

140

Bendras turtas (mln. EUR) (1)

 

[Vertė]

150

Bendro turto ir BVP santykis (%)

 

[Vertė]

 

Investicinių įmonių bendras kapitalas ir kapitalo reikalavimai

 

 

160

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (6)

CA1 (020 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

170

Papildomas 1 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (7)

CA1 (530 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

180

2 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%) (8)

CA1 (750 eilutė / 010 eilutė)

[Vertė]

190

Bendra kapitalo reikalavimų suma (mln. EUR) (9)

CA2 (010 eilutė) * 8 %

[Vertė]

200

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas (%) (10)

CA3 (050 eilutė)

[Vertė]


2 DALIS

Kredito rizikos duomenys (XXXX m.)

 

Kredito rizikos duomenys

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

 

 

010

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (11)

CA2 (040 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

020

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi  (12)

Standartizuotas metodas (SA)

 

[Vertė]

030

IRB metodas, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

 

[Vertė]

040

IRB metodas, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

 

[Vertė]

050

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti suma

SA

CA2 (050 eilutė) / (040 eilutė)

[Vertė]

060

IRB metodas, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

CR IRB, FIRB (010 eilutė, 260 skiltis) / CA2 (040 eilutė)

[Vertė]

070

IRB metodas, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

CR IRB, AIRB (010 eilutė, 260 skiltis) / CA2 (040 eilutė)

[Vertė]

080

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal IRB pozicijų klases

%, palyginti su visa pagal riziką IRB metodu įvertintos pozicijos suma

IRB metodas, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

CA2 (250 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

090

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

CA2 (260 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

100

Įstaigų pozicijos

CA2 (270 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

110

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

CA2 (280 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

120

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

CA2 (290 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

130

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

CA2 (300 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

140

IRB metodas, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

CA2 (310 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

150

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

CA2 (320 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

160

Įstaigų pozicijos

CA2 (330 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

170

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

CA2 (340 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

180

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

CA2 (350 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

190

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

CA2 (360 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

200

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu MVĮ pozicijos

CA2 (370 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

210

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu ne MVĮ pozicijos

CA2 (380 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

220

Mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

CA2 (390 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

230

Mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos

CA2 (400 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

240

Mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos

CA2 (410 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

250

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal IRB metodą

CA2 (420 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

260

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal IRB metodą

CA2 (430 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

270

Kito nekreditinių įsipareigojimų turto pozicijos

CA2 (450 eilutė / 240 eilutė)

[Vertė]

 

Kredito rizikos duomenys

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

280

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

 

 

290

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal SA pozicijų klases*

%, palyginti su visa pagal riziką SA metodu įvertintos pozicijos suma

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

CA2 (070 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

300

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

CA2 (080 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

310

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

CA2 (090 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

320

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

CA2 (100 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

330

Tarptautinių organizacijų pozicijos

CA2 (110 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

340

Įstaigų pozicijos

CA2 (120 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

350

Įmonių pozicijos

CA2 (130 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

360

Mažmeninės pozicijos

CA2 (140 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

370

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

CA2 (150 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

380

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

CA2 (160 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

390

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

CA2 (170 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

400

Padengtųjų obligacijų pozicijos

CA2 (180 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

410

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

CA2 (190 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

420

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

CA2 (200 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

430

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

CA2 (210 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

440

Kitos pozicijos

CA2 (211 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

450

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal standartizuotą metodą

CA2 (220 eilutė / 050 eilutė)

[Vertė]

460

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal kredito rizikos mažinimo (KRM) metodą

%, palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi  (13)

Paprastasis finansinių užtikrinimo priemonių metodas

 

[Vertė]

470

Išsamusis finansinių užtikrinimo priemonių metodas

 

[Vertė]

 

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

 

 

480

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (14)

CA2 (040 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

490

Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi  (12)

SA

 

[Vertė]

500

IRB

 

[Vertė]

510

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti suma  (15)

SA

CA2 (050 eilutė) / (040 eilutė)

[Vertė]

520

IRB

CA2 (240 eilutė) / (040 eilutė)

[Vertė]

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma informacija apie pakeitimą vertybiniais popieriais (mln. EUR)

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigos: įstaiga iniciatorė

 

 

530

Bendra inicijuotų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų suma: balansiniai ir nebalansiniai straipsniai

CR SEC SA (030 eilutė, 010 skiltis) + CR SEC IRB (030 eilutė, 010 skiltis)

[Vertė]

540

Bendra išlaikytų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų suma (pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos - pradinė pozicija iki perskaičiavimo koeficientų taikymo): balansiniai ir nebalansiniai straipsniai

CR SEC SA (030 eilutė, 050 skiltis) + CR SEC IRB (030 eilutė, 050 skiltis)

[Vertė]

 

 

 

 

 

 

 

Pozicijos ir nuostoliai dėl skolinimo, užtikrinto nekilnojamuoju turtu (mln. EUR) (16)

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

550

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto naudojimas kaip užtikrinimo priemonių

Gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų suma  (17)

CR IP Losses (010 eilutė, 050 skiltis)

[Vertė]

560

Nuostolių dėl skolinimo iki orientacinės procentinės dalies suma  (18)

CR IP Losses (010 eilutė, 010 skiltis)

[Vertė]

570

Iš jų: nekilnojamasis turtas, vertinamas hipotekine verte  (19)

CR IP Losses (010 eilutė, 020 skiltis)

[Vertė]

580

Visų nuostolių suma  (20)

CR IP Losses (010 eilutė, 030 skiltis)

[Vertė]

590

Iš jų: nekilnojamasis turtas, vertinamas hipotekine verte  (19)

CR IP Losses (010 eilutė, 040 skiltis)

[Vertė]

600

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto naudojimas kaip užtikrinimo priemonių

Komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų suma  (17)

CR IP Losses (020 eilutė, 050 skiltis)

[Vertė]

610

Nuostolių dėl skolinimo iki orientacinės procentinės dalies suma  (18)

CR IP Losses (020 eilutė, 010 skiltis)

[Vertė]

620

Iš jų: nekilnojamasis turtas, vertinamas hipotekine verte  (19)

CR IP Losses (020 eilutė, 020 skiltis)

[Vertė]

630

Visų nuostolių suma  (20)

CR IP Losses (020 eilutė, 030 skiltis)

[Vertė]

640

Iš jų: nekilnojamasis turtas, vertinamas hipotekine verte  (19)

CR IP Losses (020 eilutė, 040 skiltis)

[Vertė]


3 DALIS

Rinkos rizikos duomenys  (21) (XXXX m.)

 

Rinkos rizikos duomenys

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti

 

 

010

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (22)

CA2 (520 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

020

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi  (23)

Standartizuotas metodas

 

[Vertė]

030

Vidaus modeliai

 

[Vertė]

040

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti suma

Standartizuotas metodas

CA2 (530 eilutė) / (520 eilutė)

[Vertė]

050

Vidaus modeliai

CA2 (580 eilutė) / (520 eilutė)

[Vertė]

 

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti

 

 

060

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (22)

CA2 (520 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

070

Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi  (23)

Standartizuotas metodas

 

[Vertė]

080

Vidaus modeliai

 

[Vertė]

090

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti suma

Standartizuotas metodas

CA2 (530 eilutė) / (520 eilutė)

[Vertė]

100

Vidaus modeliai

CA2 (580 eilutė) / (520 eilutė)

[Vertė]


4 DALIS

Operacinės rizikos duomenys (XXXX m.)

 

Operacinės rizikos duomenys

Nuoroda į COREP formą

Duomenys

 

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti

 

 

010

Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (24)

CA2 (590 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

020

Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi  (25)

Bazinio indikatoriaus metodas (BIA)

 

[Vertė]

030

Standartizuotas metodas (TSA) /

Alternatyvus standartizuotas metodas (ASA)

 

[Vertė]

040

Pažangusis vertinimo metodas (AMA)

 

[Vertė]

050

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų operacinei rizikai padengti suma

BIA

CA2 (600 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

060

TSA / ASA

CA2 (610 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

070

AMA

CA2 (620 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

 

Kredito įstaigos: nuostoliai dėl operacinės rizikos

 

 

080

Kredito įstaigos: visa bendroji nuostolių suma

Visos bendrosios nuostolių sumos ir visos bendrosios pajamų sumos santykis (%)  (26)

OPR Details (920 eilutė, 080 skiltis) / OPR ((suma (010–130 eilutės), 030 skiltis)

[Vertė]

 

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti

 

 

090

Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma  (24)

CA2 (590 eilutė) / (010 eilutė)

[Vertė]

100

Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą

%, palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi  (25)

BIA

 

[Vertė]

110

TSA / ASA

 

[Vertė]

120

AMA

 

[Vertė]

130

%, palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų operacinei rizikai padengti suma

BIA

CA2 (600 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

140

TSA / ASA

CA2 (610 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

150

AMA

CA2 (620 eilutė) / (590 eilutė)

[Vertė]

 

Investicinės įmonės: nuostoliai dėl operacinės rizikos

 

 

160

Investicinės įmonės: visa bendroji nuostolių suma

Visos bendrosios nuostolių sumos ir visos bendrosios pajamų sumos santykis (%)  (26)

OPR Details (920 eilutė, 080 skiltis) / OPR ((suma (010–130 eilutės), 030 skiltis)

[Vertė]


5 DALIS

Priežiūros priemonių ir administracinių sankcijų duomenys  (27) (XXXX m.)

 

Priežiūros priemonės

Duomenys

 

Kredito įstaigos

 

010

Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies a punktą

Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

011

padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]

[Vertė]

012

sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]

[Vertė]

013

pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]

[Vertė]

014

taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]

[Vertė]

015

uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]

[Vertė]

016

sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]

[Vertė]

017

riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]

[Vertė]

018

naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]

[Vertė]

019

apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]

[Vertė]

020

nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]

[Vertė]

021

nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]

[Vertė]

022

reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]

[Vertė]

023

Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

024

Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies b punktą ir kitas Direktyvos 2013/36/ES nuostatas arba Reglamentą (ES) Nr. 575/2013

Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

025

padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]

[Vertė]

026

sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]

[Vertė]

027

pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]

[Vertė]

028

taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]

[Vertė]

029

uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]

[Vertė]

030

sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]

[Vertė]

031

riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]

[Vertė]

032

naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]

[Vertė]

033

apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]

[Vertė]

034

nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]

[Vertė]

035

nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]

[Vertė]

036

reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]

[Vertė]

037

Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

 

 

 

 

 

Priežiūros priemonės

Duomenys

 

Investicinės įmonės

 

037

Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies a punktą

Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

038

padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]

[Vertė]

039

sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]

[Vertė]

040

pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]

[Vertė]

041

taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]

[Vertė]

042

uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]

[Vertė]

043

sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]

[Vertė]

044

riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]

[Vertė]

045

naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]

[Vertė]

046

apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]

[Vertė]

047

nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]

[Vertė]

048

nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]

[Vertė]

049

reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]

[Vertė]

050

Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

051

Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies b punktą ir kitas Direktyvos 2013/36/ES nuostatas arba Reglamentą (ES) Nr. 575/2013

Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

052

padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]

[Vertė]

053

sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]

[Vertė]

054

pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]

[Vertė]

055

taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]

[Vertė]

056

uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]

[Vertė]

057

sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]

[Vertė]

058

riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]

[Vertė]

059

naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]

[Vertė]

060

apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]

[Vertė]

061

nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]

[Vertė]

062

nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]

[Vertė]

063

reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]

[Vertė]

064

Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

 

 

 

 

 

Administracinės sankcijos (28)

Duomenys

 

Kredito įstaigos

 

065

Administracinės sankcijos (už veiklos leidimų išdavimo reikalavimų ir kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo reikalavimų pažeidimus)

Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

066

vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [66 straipsnio 2 dalies a punktas]

[Vertė]

067

nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [66 straipsnio 2 dalies b punktas]

[Vertė]

068

administracinės piniginės sankcijos juridiniam arba fiziniam asmeniui [66 straipsnio 2 dalies c–e punktai]

[Vertė]

069

akcininkų naudojimosi balsavimo teisėmis sustabdymas [66 straipsnio 2 dalies f punktas]

[Vertė]

070

Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[laisvos formos tekstas]

071

Administracinės sankcijos (už kitus Direktyva 2013/36/ES arba Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatytų reikalavimų pažeidimus)

Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

072

vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [67 straipsnio 2 dalies a punktas]

[Vertė]

073

nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [67 straipsnio 2 dalies b punktas]

[Vertė]

074

kredito įstaigos veiklos leidimo panaikinimas [67 straipsnio 2 dalies c punktas]

[Vertė]

075

laikini draudimai fiziniam asmeniui vykdyti pareigas kredito įstaigose [67 straipsnio 2 dalies d punktas]

[Vertė]

076

administracinės piniginės sankcijos juridiniam arba fiziniam asmeniui [67 straipsnio 2 dalies e–g punktai]

[Vertė]

077

Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[laisvos formos tekstas]

 

Investicinės įmonės

 

078

Administracinės sankcijos (už veiklos leidimų išdavimo reikalavimų ir kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo reikalavimų pažeidimus)

Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

079

vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [66 straipsnio 2 dalies a punktas]

[Vertė]

080

nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [66 straipsnio 2 dalies b punktas]

[Vertė]

081

administracinės piniginės sankcijos juridiniam asmeniui [66 straipsnio 2 dalies c–e punktai]

[Vertė]

082

akcininkų naudojimosi balsavimo teisėmis sustabdymas [66 straipsnio 2 dalies f punktas]

[Vertė]

083

Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[Vertė]

084

Administracinės sankcijos (už kitus Direktyva 2013/36/ES arba Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatytų reikalavimų pažeidimus)

Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:

[Vertė]

085

vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [67 straipsnio 2 dalies a punktas]

[Vertė]

086

nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [67 straipsnio 2 dalies b punktas]

[Vertė]

087

investicinių įmonių veiklos leidimo panaikinimas [67 straipsnio 2 dalies c punktas]

[Vertė]

088

laikini draudimai fiziniam asmeniui vykdyti pareigas investicinėse įmonėse [67 straipsnio 2 dalies d punktas]

[Vertė]

089

administracinės piniginės sankcijos juridiniam arba fiziniam asmeniui [67 straipsnio 2 dalies e–g punktai]

[Vertė]

090

Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius

[laisvos formos tekstas]

Kompetentingos institucijos konkrečioms įstaigoms skirtų priežiūros veiksmų ar sprendimų neatskleidžia. Skelbdamos informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką kompetentingos institucijos neatskleidžia jokių priežiūros priemonių, skirtų konkrečioms įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar šios priemonės taikytos vienai įstaigai, ar jų grupei.


6 DALIS

Reikalavimų netaikymo duomenys  (29) (XXXX m.)

 

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje, septintoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

 

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

(reikalavimų netaikymas patronuojamosioms įmonėms) (30)

7 straipsnio 3 dalis

(reikalavimų netaikymas patronuojančiosioms įstaigoms)

010

Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso

[Vertė]

[Vertė]

011

Reikalavimų netaikymo patronuojančiosioms įstaigoms, turinčioms trečiosiose valstybėse įsteigtų patronuojamųjų įmonių arba dalyvaujančioms valdant tokių įmonių kapitalą, atvejų skaičius

N/A

[Vertė]

012

Trečiosiose valstybėse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų konsoliduotų nuosavų lėšų bendra suma (mln. EUR)

N/A

[Vertė]

013

Trečiosiose valstybėse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų visų konsoliduotų nuosavų lėšų procentinė dalis (%)

N/A

[Vertė]

014

Trečiosiose valstybėse įsteigtoms patronuojamosioms įmonėms priskirtų konsoliduotų nuosavų lėšų reikalavimų procentinė dalis (%)

N/A

[Vertė]

 

Patronuojančiosioms įstaigoms suteikiamas leidimas į savo rizikos ribojimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse, apskaičiavimą įtraukti patronuojamąsias įmones

 

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013

9 straipsnio 1 dalis

(Individualus konsolidavimo metodas)

015

Leidimo suteikimo atvejų iš viso

[Vertė]

016

Patronuojančiosioms įstaigoms suteiktų leidimų į savo reikalavimų apskaičiavimą įtraukti trečiosiose valstybėse įsteigtas patronuojamąsias įmones skaičius

[Vertė]

017

Trečiosiose valstybėse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų konsoliduotų nuosavų lėšų bendra suma (mln. EUR)

[Vertė]

018

Trečiosiose valstybėse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų visų konsoliduotų nuosavų lėšų procentinė dalis (%)

[Vertė]

019

Trečiosiose valstybėse įsteigtoms patronuojamosioms įmonėms priskirtų konsoliduotų nuosavų lėšų reikalavimų procentinė dalis (%)

[Vertė]

 

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštoje dalyje nustatytų likvidumo reikalavimų

 

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013

8 straipsnis

(Likvidumo reikalavimų netaikymas patronuojamosioms įmonėms)

020

Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso

[Vertė]

021

Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 2 dalį, kai visos vieno likvidumo pogrupio įstaigos turi veiklos leidimus toje pačioje valstybėje narėje, atvejų skaičius

[Vertė]

022

Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 1 dalį, kai visos vieno likvidumo pogrupio įstaigos turi veiklos leidimus keliose valstybėse narėse, atvejų skaičius

[Vertė]

023

Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 3 dalį įstaigoms, kurios priklauso tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai, atvejų skaičius

[Vertė]

 

Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

 

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013

10 straipsnis

(Centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamos kredito įstaigos)

024

Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso

[Vertė]

025

Reikalavimų netaikymo centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms atvejų skaičius

[Vertė]

026

Reikalavimų netaikymo centrinėms įstaigoms atvejų skaičius

[Vertė]


(1)  Bendro turto vertė nacionalinių kompetentingų institucijų atveju lygi šalies bendro turto vertei (tik 020 ir 030 eilutėse), o ECB atveju – viso BPM svarbių įstaigų bendro turto vertei.

(2)  Bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis; siūlomas šaltinis: Eurostatas / ECB.

(3)  EEE šalys neįtraukiamos.

(4)  Filialų, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, skaičius. Kredito įstaigos, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje, veiklos vietos, įsteigtos toje pačioje šalyje, nepriklausomai nuo jų skaičiaus, turėtų būti skaičiuojamos kaip vienas filialas.

(5)  Patronuojamųjų įmonių, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 16 punkte, skaičius. Bet kuri patronuojamosios įmonės patronuojamoji įmonė taip pat laikoma tos įmonės, kuri yra galutinė šių įmonių patronuojančioji įmonė, patronuojamąja įmone.

(6)  Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, kaip apibrėžta KRR 50 straipsnyje, ir nuosavų lėšų, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 118 punkte ir 72 straipsnyje, santykis, išreikštas procentais (%).

(7)  Papildomo 1 lygio kapitalo, kaip apibrėžta KRR 61 straipsnyje, ir nuosavų lėšų, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 118 punkte ir 72 straipsnyje, santykis, išreikštas procentais (%).

(8)  2 lygio kapitalo, kaip apibrėžta KRR 71 straipsnyje, ir nuosavų lėšų, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 118 punkte ir 72 straipsnyje, santykis, išreikštas procentais (%).

(9)  Bendros rizikos pozicijos sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, 8 %.

(10)  Nuosavų lėšų ir bendros rizikos pozicijos sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 2 dalies c punkte, santykis, išreikštas procentais (%).

(11)  Nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalies a ir f punktuose, ir bendros nuosavų lėšų sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, santykis.

(12)  Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti apskaičiuota pagal kiekvieną iš jų. Taigi procentinių dydžių, nurodytų pagal tris metodus, suma gali viršyti 100 %.

(13)  Išskirtiniais atvejais, kai įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti apskaičiuota pagal kiekvieną iš jų. Taigi nurodytų procentinių dydžių suma gali viršyti 100 %.

(14)  Nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalies a ir f punktuose, ir bendros nuosavų lėšų sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, santykis.

(15)  Investicinių įmonių, kurios apskaičiuodamos bendrą nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti sumą, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalies a ir f punktuose, atitinkamai taiko SA ir IRB metodus, nuosavų lėšų reikalavimų procentinis dydis.

(16)  Nurodoma ataskaitinės datos apskaičiuotų nuostolių suma.

(17)  Kaip apibrėžta atitinkamai KRR 101 straipsnio 1 dalies c ir f punktuose; rinkos vertė ir hipotekinė vertė pagal 4 straipsnio 1 dalies 74 ir 76 punktus; tik pozicijos daliai, kuri laikoma visiškai ir visapusiškai užtikrinta pagal KRR 124 straipsnio 1 dalį.

(18)  Kaip apibrėžta atitinkamai KRR 101 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose; rinkos vertė ir hipotekinė vertė pagal 4 straipsnio 1 dalies 74 ir 76 punktus.

(19)  Kai užtikrinimo priemonės vertė yra apskaičiuota kaip hipotekinė vertė.

(20)  Kaip apibrėžta atitinkamai KRR 101 straipsnio 1 dalies b ir e punktuose; rinkos vertė ir hipotekinė vertė pagal 4 straipsnio 1 dalies 74 ir 76 punktus.

(21)  Formoje pateikiama ne vien įstaigų, turinčių rinkos rizikos pozicijų, bet visų įstaigų informacija.

(22)  Bendros rizikos pozicijos sumos, apimančios pozicijų, valiutų kursų ir biržos prekių kainos riziką, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje, c punkto i ir iii papunkčiuose ir 4 dalies b punkte, ir bendros rizikos pozicijos sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, santykis (%).

(23)  Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti apskaičiuota pagal kiekvieną iš jų. Taigi nurodytų procentinių dydžių suma gali viršyti 100 %, bet gali ir nesiekti 100 %, nes mažus prekybos portfelius turintys subjektai neprivalo nustatyti rinkos rizikos.

(24)  Bendros rizikos pozicijos sumos, apimančios operacinę riziką, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, ir bendros rizikos pozicijos sumos, kaip apibrėžta KRR 92 straipsnio 3 dalyje, 95, 96 ir 98 straipsniuose, santykis (%).

(25)  Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti apskaičiuota pagal kiekvieną iš jų. Taigi nurodytų procentinių dydžių suma gali viršyti 100 %, bet gali ir nesiekti 100 %, nes kai kurios investicinės įmonės neprivalo apskaičiuoti operacinės rizikos kapitalo poreikio koeficiento.

(26)  Taikoma tik subjektams, taikantiems AMA arba TSA / ASA metodą; visų verslo linijų bendros nuostolių sumos ir atitinkamo paskutinių metų bankininkystės veiklos, kuriai taikyti TSA / ASA ir AMA metodai, rodiklio sumos santykis (%).

(27)  Informacija pateikiama pagal sprendimo datą.

Dėl nacionalinių taisyklių ir kompetentingų institucijų priežiūros praktikos bei metodų skirtumų šioje lentelėje pateiktų atskirų jurisdikcijų duomenų gali nepavykti prasmingai palyginti. Išvados, padarytos atidžiai neapsvarsčius tų skirtumų, gali būti klaidinančios.

(28)  Kompetentingų institucijų taikytos administracinės sankcijos. Kompetentingos institucijos nurodo visus administracinių sankcijų taikymo atvejus, dėl kurių nepateikta skundų jų jurisdikcijoje, pagal atskleidimo ataskaitinę datą. Valstybių narių, kuriose leidžiama skelbti administracines sankcijas, dėl kurių pateiktas skundas, kompetentingos institucijos nurodo ir tų administracinių sankcijų taikymo atvejus, nebent priimtas sprendimas skundą patenkinti ir administracinę sankciją panaikinti.

(29)  Informaciją apie reikalavimų netaikymo praktiką kompetentingos institucijos pateikia nurodydamos atvejų, kai kompetentingos institucijos nusprendė netaikyti reikalavimų ir tas sprendimas dar taikomas ir galioja, skaičių iš viso. Pateikiama informacija tik apie tuos subjektus, kuriems leista netaikyti reikalavimų. Kai informacijos nėra, t. y. ji nėra reguliariai teikiama, įrašoma „N/A“.

(30)  Apskaičiuojant reikalavimų netaikymo atvejus, remiamasi įstaigų, kurioms leista netaikyti reikalavimų, skaičiumi.


5.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/913

2019 m. gegužės 29 d.

dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidratą kaip kačių pašarų priedą atnaujinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 163/2008 (leidimo turėtojas – „Bayer HealthCare AG“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir jo atnaujinimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 163/2008 (2) lantano karbonato oktahidratą leista 10 metų naudoti kaip kačių pašarų priedą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnį šio leidimo turėtojas pateikė prašymą dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidratą kaip kačių pašarų priedą atnaujinimo ir paprašė tą priedą priskirti prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 2 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. lapkričio 29 d. nuomonėje (3) padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė duomenų, iš kurių matyti, kad priedas atitinka leidimo suteikimo sąlygas;

(5)

lantano karbonato oktahidrato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti atnaujintas leidimas naudoti minėtą priedą;

(6)

dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidratą kaip pašarų priedą atnaujinimo pagal šio reglamento priede nustatytas sąlygas Reglamentas (EB) Nr. 163/2008 turėtų būti panaikintas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas naudoti priede nurodytą pašarų priedą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 163/2008 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 163/2008 dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą (Lantharenol) kaip pašarų priedą (OL L 50, 2008 2 23, p. 3).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (su šlapimu išsiskiriančio fosforo kiekio mažinimas)

4d1

„Bayer HealthCare AG“

Lantano karbonato oktahidratas

Priedo sudėtis:

Lantano karbonato oktahidrato preparatas

Ne mažiau kaip 85 % veikliosios medžiagos lantano karbonato oktahidrato.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Lantano karbonato oktahidratas

La2(CO3)3*8H2O

CAS numeris: 6487-39-4

Analizės metodas  (1)

Karbonato kiekio pašarų priede nustatymas:

Bendrijos metodas (Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo O dalis)

Lantano kiekio pašarų priede ir pašaruose nustatymas:

induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP-AES)

Katės

1 500

7 500

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedai ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

3.

Priedo naudojimo taisyklėse nurodyti:

„nenaudoti pašaro kartu su dideliu kiekiu fosforo.“.

2029 m. birželio 25 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/60


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/914

2019 m. gegužės 29 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą kaip mėsinių kalakutų, veislinių kalakutų ir retesnių rūšių mėsinių bei dedeklinių naminių paukščių lesalų priedą (leidimo turėtojas – „Huvepharma NV“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą kaip mėsinių kalakutų, veislinių kalakutų ir retesnių rūšių mėsinių bei dedeklinių naminių paukščių lesalų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1904 (2) priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ priklausantį Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą leista naudoti dešimt metų kaip mėsinių viščiukų ir dedeklinių vištaičių lesalų priedą;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. lapkričio 28 d. nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad priedas yra laikomas kvėpavimo takus galinčia jautrinti medžiaga ir kad negalima daryti išvados dėl priedo jautrinančio ar dirginančio poveikio odai ar akims. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad rekomenduojama priedo dozė gali veiksmingai pagerinti lesalų kiekio ir mėsinių kalakutų prieaugio santykį ir kad ši išvada taip pat gali būti taikoma veisliniams kalakutams ir retesnių rūšių mėsiniams bei dedekliniams naminiams paukščiams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo lesaluose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

Bacillus licheniformis DSM 28710 preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1904 dėl leidimo naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą kaip mėsinių kalakutų ir dedeklinių vištaičių pašaro priedą (leidimo turėtojas – „Huvepharma NV“) (OL L 269, 2017 10 19, p. 27).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(1):5536.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias amžius

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1828

Huvepharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Priedo sudėtis

Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip

3,2 × 109 KSV/g priedo

Kieto pavidalo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bacillus licheniformis DSM 28710 gyvybingos sporos

Analizės metodas  (1)

Bacillus licheniformis DSM 28710 kiekio priede, premikse ir pašaruose apskaičiavimas:

paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15784).

Bacillus licheniformis DSM 28710 identifikavimas:

impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Mėsiniai kalakutai

Veisliniai kalakutai

Retesnių rūšių mėsiniai ar dedekliniai naminiai paukščiai

1,6 x 109

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Gali būti naudojamas kalakutų lesaluose, kurių sudėtyje yra vieno iš leidžiamų kokcidiostatų: diklazurilo, halofuginono, robenidino, lazalocido, maduramicino ar monenzino.

3.

Gali būti naudojamas retesnių rūšių mėsinių ar dedeklinių naminių paukščių lesaluose, kurių sudėtyje yra vieno iš leidžiamų kokcidiostatų: diklazurilo arba lazalocido.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir atitinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta pavojų, susijusių su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu poveikio, susijusio su įkvėpimu ar sąlyčiu su oda ar akimis, neįmanoma pašalinti ar sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai naudojami dėvint atitinkamas asmenines apsaugos priemones.

2029 m. birželio 25 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/915

2019 m. birželio 4 d.

kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės į ritinius suvyniotai aliumininei folijai nustatomas galutinis antidempingo muitas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Galiojančios priemonės

(1)

Atlikus antidempingo tyrimą (toliau – pradinis tyrimas) Taryba 2013 m. kovo mėn. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 217/2013 (2) (toliau – galutinis reglamentas) tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės į ritinius suvyniotai aliumininei folijai, kurios KN kodai šiuo metu yra ex 7607 11 11 ir ex 7607 19 10, nustatė galutinį antidempingo muitą.

(2)

Galutiniu reglamentu importui iš atrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų nustatyta 14,2–15,6 % antidempingo muito norma, iš neatrinktų bendradarbiaujančių bendrovių – 14,6 %, o iš visų kitų KLR eksportuojančių gamintojų – 35,6 % antidempingo muito norma.

1.2.   Priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimas

(3)

2017 m. birželio 14 d. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3) paskelbė pranešimą apie artėjančią tam tikrai importuojamai KLR kilmės į ritinius suvyniotai aliumininei folijai galiojančių antidempingo priemonių galiojimo pabaigą.

(4)

2017 m. gruodžio 14 d. aštuoni Sąjungos gamintojai („ALEURO Converting Sp. Z o.o.“, „CeDo Sp. z o.o.“, „Cuki Cofresco SpA“, „Fora Folienfabrik GmbH“, „ITS BV“, „Rul-Let A/S“, „SPHERE SA“ ir „Wrapex Ltd“) (toliau – pareiškėjai), kurie pagamina daugiau nei 40 % visos tam tikros į ritinius suvyniotos aliumininės folijos Europos Sąjungoje (toliau – Sąjunga), pateikė prašymą atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

(5)

Pareiškėjai prašymą grindė tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir jo daroma žala Sąjungos pramonei veikiausiai tęstųsi arba pasikartotų.

(6)

Nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija 2018 m. kovo 13 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (4) paskelbė pranešimą apie inicijavimą (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

1.3.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

(7)

Atliekant dempingo ir žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės tyrimą buvo nagrinėjamas 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL).

(8)

Tiriant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2014 m. sausio 1 d. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

1.4.   Suinteresuotosios šalys

(9)

Pranešime apie inicijavimą Komisija paragino visas suinteresuotąsias šalis susisiekti su Komisija, kad galėtų dalyvauti tyrime. Komisija apie priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą konkrečiai pranešė pareiškėjams, žinomiems Sąjungos gamintojams ir jų asociacijoms, žinomiems tam tikros į ritinius suvyniotos aliumininės folijos Sąjungos importuotojams, KLR valdžios institucijoms ir žinomiems KLR eksportuojantiems gamintojams ir paragino juos bendradarbiauti.

(10)

Visos suinteresuotosios šalys turėjo galimybę teikti pastabas dėl tyrimo inicijavimo ir pateikti prašymą išklausyti dalyvaujant Komisijai ir (arba) prekybos bylas nagrinėjančiam pareigūnui. Nė viena suinteresuotoji šalis nepateikė prašymo išklausyti.

1.5.   Atranka

(11)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį gali vykdyti suinteresuotųjų šalių atranką.

1.5.1.   Sąjungos gamintojų atranka

(12)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė preliminariai atrinkusi Sąjungos gamintojus.

(13)

Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 1 dalį Komisija atrinko bendroves, remdamasi didžiausia tipiška panašaus produkto gamybos apimtimi, kurią būtų galima pagrįstai ištirti per turimą laiką.

(14)

Preliminariai atrinkti trys Sąjungos gamintojai, kurie pagamina apie 66 % visų bendradarbiaujančių Sąjungos gamintojų pagaminamo kiekio. Komisija paragino suinteresuotąsias šalis teikti pastabas dėl preliminariai atrinktų bendrovių ir gavo tik „Sphere SA“ pastabas – bendrovė prašė patvirtinti, kad būtų atrinkta tik jos gamybos bendrovė „Sphere France SAS“. Todėl laikyta, kad atrinktos bendrovės yra tipiškos Sąjungos pramonės bendrovės.

1.5.2.   Nesusijusių importuotojų atranka

(15)

Kad galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), Komisija pranešime apie inicijavimą paprašė importuotojų ir jiems atstovaujančių asociacijų pranešti apie save ir pateikti konkrečią reikalingą informaciją.

(16)

Nė vienas nesusijęs importuotojas nepateikė prašomos informacijos ir nesutiko, kad gali būti atrenkamas. Viena bendrovė atsakė, kad ji nėra nei peržiūrimojo produkto importuotoja, nei naudotoja.

1.5.3.   KLR eksportuojančių gamintojų atranka

(17)

Kad galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), Komisija paprašė visų žinomų KLR eksportuojančių gamintojų pateikti pranešime apie inicijavimą nurodytą informaciją. Be to, Komisija paprašė KLR atstovybės Europos Sąjungoje bendradarbiauti ir nurodyti kitus gamintojus, jei tokių yra, kurie galbūt norėtų dalyvauti tyrime, ir (arba) su jais susisiekti.

(18)

Atrankos formos atsakymus pateikė keturios Kinijos gamintojų grupės. Atsižvelgdama į nedidelį jų skaičių Komisija nusprendė, kad atranka nebūtina, ir paprašė visų atrankos formos atsakymus pateikusių Kinijos gamintojų užpildyti klausimyną.

1.5.4.   Naudotojai

(19)

Komisija pranešime apie inicijavimą paragino naudotojus, jiems atstovaujančias asociacijas ir vartotojams atstovaujančias organizacijas pranešti apie save ir bendradarbiauti. Apie save nepranešė nei Sąjungos naudotojai, nei jų asociacijos.

1.5.5.   Klausimynai ir tikrinamieji vizitai

(20)

Komisija klausimynus išsiuntė trims atrinktiems Sąjungos gamintojams. Kaip minėta 18 konstatuojamojoje dalyje, klausimynai taip pat buvo išsiųsti keturioms KLR gamintojų grupėms.

(21)

Klausimyno atsakymus pateikė trys atrinkti Sąjungos gamintojai. Tačiau nė vienas atrankos formos atsakymus pateikęs Kinijos gamintojas vėliau nepateikė išsamių klausimyno atsakymų. Komisija pranešė eksportuojantiems gamintojams apie nebendradarbiavimo pasekmes, tačiau tyrime vis tiek nebendradarbiavo nė vienas eksportuojantis gamintojas.

(22)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kurią manė esant reikalingą išvadoms dėl dempingo ir jo daromos žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybės bei Sąjungos interesų padaryti. Pagal pagrindinio reglamento 16 straipsnį tikrinamieji vizitai buvo surengti šių Sąjungos gamintojų patalpose:

„CeDo Sp. z o.o.“, Vroclavo Kontai, Lenkija,

ITS BV, Apeldornas, Nyderlandai,

SPHERE SA, Paryžius, Prancūzija.

1.6.   Normaliosios vertės nustatymo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį procedūra

(23)

Kadangi inicijuojant tyrimą turėta pakankamai įrodymų, rodančių, kad yra didelių iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, Komisija manė, kad būtų tikslinga tyrimą inicijuoti remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalimi.

(24)

Todėl, siekdama surinkti reikiamus duomenis, kad vėliau galėtų taikyti pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį, Komisija pranešime apie inicijavimą paragino visus KLR eksportuojančius gamintojus pateikti pranešimo apie inicijavimą III priede prašomą informaciją apie peržiūrimojo produkto gamybai naudojamus gamybos išteklius. Šią informaciją pateikė keturios Kinijos gamintojų grupės.

(25)

Siekdama surinkti informaciją apie įtariamus didelius iškraipymus, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, kurią manė esant reikalingą tyrimui, Komisija taip pat nusiuntė klausimyną Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybei. Atsakymų iš Kinijos Vyriausybės negauta.

(26)

Pranešime apie inicijavimą Komisija taip pat paragino visas suinteresuotąsias šalis per 37 dienas nuo to pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos pareikšti savo nuomonę ir pateikti informaciją bei patvirtinamuosius dokumentus dėl pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies taikymo tinkamumo. Šiuo atžvilgiu jokių pastabų ar papildomų įrodymų iš Kinijos Vyriausybės ar eksportuojančių gamintojų negauta.

(27)

Pranešime apie inicijavimą Komisija taip pat nurodė, kad, atsižvelgiant į turimus įrodymus, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą jai gali reikėti pasirinkti tinkamą tipišką šalį, kad galėtų nustatyti normaliąją vertę remdamasi neiškraipytomis kainomis ar lyginamaisiais dydžiais.

(28)

2018 m. balandžio 19 d. Komisija paskelbė pirmąjį pranešimą byloje (toliau – 2018 m. balandžio 19 d. pranešimas), kad siekia surinkti suinteresuotųjų šalių nuomones dėl atitinkamų šaltinių, kuriais Komisija gali naudotis normaliajai vertei nustatyti. 2018 m. balandžio 19 d. pranešime Komisija pateikė sąrašą visų gamybos veiksnių, kaip antai medžiagos, energija ir darbas, susijusių su eksportuojančių gamintojų peržiūrimojo produkto gamyba. Be to, atsižvelgdama į neiškraipytų kainų ar lyginamųjų dydžių pasirinkimui taikomus kriterijus, Komisija tuo etapu nustatė, kad galima tipiška šalis yra Turkija. Komisija taip pat nurodė, kad nustatė gamintoją, „Sedat Tahir A.S.“, kurio finansinės ataskaitos buvo viešai prieinamos ir kuris gamino peržiūrimąjį produktą galimoje tipiškoje šalyje.

(29)

Komisija visoms suinteresuotosioms šalims suteikė galimybę per 10 dienų teikti pastabas, tačiau pastabų negauta.

(30)

2018 m. spalio 3 d. antrame pranešime dėl normaliosios vertės nustatymo šaltinių (toliau – 2018 m. spalio 3 d. pranešimas) Komisija patvirtino savo ketinimą naudoti Turkiją kaip tipišką šalį, patvirtino konkrečius muitų kodus ir duomenų šaltinius, susijusius su gamybos veiksniais, ir patvirtino pardavimo, bendrųjų ir administracinių išlaidų (toliau – PBA išlaidos) ir pelno skaičius, susijusius su Turkijos bendrove „Sedat Tahir A.S.“, kuria, jei tinkama, ji ketino naudotis apskaičiuodama normaliąją vertę.

(31)

Komisija visoms suinteresuotosioms šalims suteikė galimybę per 10 dienų teikti pastabas, tačiau pastabų negauta.

2.   PERŽIŪRIMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

2.1.   Peržiūrimasis produktas

(32)

Peržiūrimasis produktas yra tas pats kaip per pradinį tyrimą, t. y. aliumininė folija, kurios storis ne mažesnis kaip 0,007 mm ir ne didesnis kaip 0,021 mm, be pagrindo, valcuota, bet toliau neapdorota, su įspaudais arba be įspaudų, suvyniota į lengvus ritinius, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg, kurios KN kodai šiuo metu yra ex 7607 11 11 ir ex 7607 19 10 (TARIC kodai 7607111110 ir 7607191010) (toliau – peržiūrimasis produktas).

(33)

Peržiūrimasis produktas paprastai naudojamas kaip vartojimo prekė pakavimo ir kitoms namų ūkio/aprūpinimo maistu ir gėrimais paskirtims (buitinė aliumininė folija).

2.2.   Panašus produktas

(34)

Manyta, kad KLR gaminamas ir į Sąjungą eksportuojamas peržiūrimasis produktas, tipiškoje šalyje Turkijoje gaminamas produktas ir Sąjungos pramonės Sąjungoje gaminamas ir parduodamas produktas turi tas pačias fizines bei technines savybes ir naudojimo paskirtį. Nė viena suinteresuotoji šalis nepateikė pastabų dėl panašaus produkto nustatymo.

(35)

Todėl Komisija nusprendė, kad šie produktai yra panašūs produktai, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

2.3.   Tvirtinimai dėl produkto apibrėžtosios srities

(36)

Tvirtinimų dėl produkto apibrėžtosios srities Komisija negavo.

3.   DEMPINGO TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

3.1.   Pirminės pastabos

(37)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį Komisija nagrinėjo, ar yra tikimybė, kad pasibaigus dabartinių priemonių galiojimui KLR vykdomas dempingas tęstųsi arba pasikartotų.

(38)

Kaip minėta 21 konstatuojamojoje dalyje, atliekant tyrimą nebendradarbiavo nė vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas. Taigi, eksportuojantys gamintojai nepateikė klausimyno atsakymų, be kita ko, jokių eksporto kainų ir sąnaudų, vidaus rinkos kainų ir sąnaudų, pajėgumų, gamybos, investicijų ir kt. duomenų. Be to, Kinijos Vyriausybė ir eksportuojantys gamintojai nepateikė pastabų dėl byloje surinktų įrodymų, įskaitant dėl Komisijos tarnybų darbinio dokumento dėl didelių Kinijos Liaudies Respublikos ekonomikos iškraipymų prekybos apsaugos tyrimų tikslais (5) (toliau – Ataskaita), ir dėl papildomų įrodymų, kuriuos pateikė pareiškėjai ir kurie rodo, kad tokioms kainoms ir sąnaudoms poveikio turėjo didelis valstybės kišimasis. Todėl pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį Komisija rėmėsi turimais faktais.

(39)

Komisija pranešė Kinijos valdžios institucijoms ir 18 konstatuojamojoje dalyje paminėtiems eksportuojantiems gamintojams, kad bus taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis, ir suteikė jiems galimybę teikti pastabas. Komisija negavo jokių pastabų. Todėl, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį, toliau išdėstytos išvados dėl dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės buvo pagrįstos turimais faktais, visų pirma prašyme atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą pateikta informacija, su suinteresuotųjų šalių pateiktomis pastabomis pateikta informacija ir 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos duomenų bazės/Eurostato statistiniais duomenimis.

3.2.   Importo dempingo kaina tęsimasis peržiūros tiriamuoju laikotarpiu

(40)

Iš Eurostato statistinių duomenų matyti, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu peržiūrimasis produktas buvo toliau importuojamas iš KLR į Sąjungą. Šis importas sudarė 1 519 tonų ir atitiko 1,8 % viso Sąjungos suvartojimo peržiūros tiriamuoju laikotarpiu. Šiuo atžvilgiu Komisija pažymėjo, kad atliekant priemonių galiojimo termino peržiūras tokia apimtis nėra neįprastai maža, nes logiškai tikimasi, kad dėl veiksmingų priemonių, kuriomis siekiama sumažinti importo dempingo kaina žalingą poveikį, turėtų sumažėti pirmiau žalingo lygio importas dempingo kaina. Iš tiesų importo iš KLR apimtis per PTL sudarė 22,9 % viso importo. Be to, kaip pažymėta 165 konstatuojamojoje dalyje, panašaus lygio dempingas nustatytas ir skaičiuojant dempingą pagal eksporto į trečiąsias šalis kainas. Tai patvirtina, kad išvados, padarytos remiantis importo į ES apimtimi per PTL, taip pat yra tipiškos. Taigi Komisija padarė išvadą, kad faktinis importas peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo tipiškas, ir dėl to nagrinėjo, ar peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo toliau vykdomas dempingas.

3.3.   Normalioji vertė

(41)

Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „normalioji vertė paprastai yra nustatoma pagal kainas, kurias įprastomis prekybos sąlygomis moka arba turi mokėti nepriklausomi pirkėjai eksportuojančioje valstybėje“.

(42)

Tačiau pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkte nustatyta: „jei <...> nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų eksportuojančioje valstybėje pagal b punktą toje valstybėje netikslinga taikyti valstybės vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, normalioji vertė apskaičiuojama tik remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius standartus, taikant toliau nurodytas taisykles“ ir „įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną“. Kaip paaiškinta toliau, Komisija šiame tyrime padarė išvadą, kad remiantis turimais įrodymais ir atsižvelgiant į tai, kad Kinijos Vyriausybė ir eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, buvo tinkama taikyti pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį.

3.3.1.   Didelių iškraipymų buvimas

3.3.1.1.   Įvadas

(43)

Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte apibrėžiama taip: „dideli iškraipymai yra tokie iškraipymai, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų ir energijos sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, kadangi jas veikia didelis valstybės kišimasis. Vertinant, ar esama didelių iškraipymų, inter alia, atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti vienas ar daugiau toliau nurodytų elementų:

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios valstybės valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis,

valstybės dalyvavimas įmonių veikloje, suteikiantis jai galimybę daryti poveikį kainoms arba sąnaudoms,

viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka,

bankroto, bendrovių ar nuosavybės teisės aktų nebuvimas, diskriminacinis jų taikymas ar netinkamas jų vykdymo užtikrinimas,

darbo užmokesčio sąnaudų iškraipymas,

viešosios politikos tikslus įgyvendinančių ar kitaip nuo valstybės priklausomų institucijų sudaroma galimybė gauti finansavimą“.

(44)

Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punkte nustatyta, kad: „kai Komisija turi tinkamai pagrįstos informacijos, kad tam tikroje valstybėje ar tam tikrame tos valstybės sektoriuje gali būti didelių iškraipymų, kaip nurodyta b punkte, ir kai tikslinga siekiant veiksmingai taikyti šį reglamentą, Komisija parengia, viešai skelbia ir reguliariai atnaujina ataskaitą, kurioje apibūdinamos b punkte nurodytos rinkos aplinkybės toje valstybėje ar sektoriuje“.

(45)

Suinteresuotosios šalys buvo raginamos paneigti tyrimo byloje tyrimo inicijavimo metu turėtus įrodymus, pateikti dėl jų pastabų arba juos papildyti. Byloje visų pirma buvo pareiškėjų įtarimų ir įrodymų, kad Kinijos aliuminio rinkoje yra didelių iškraipymų. Byloje taip pat buvo kopija Komisijos parengtos ataskaitos, kurioje teigiama, kad daugeliu ekonomikos lygmenų esama didelio valstybės kišimosi, įskaitant konkrečius iškraipymus, susijusius su daugeliu pagrindinių gamybos veiksnių (pvz., žemė, energija, kapitalas, žaliavos ir darbas), ir iškraipymus konkrečiuose sektoriuose (pvz., aliuminis). Ataskaita į tyrimo bylą įtraukta tyrimo inicijavimo etapu.

(46)

Remdamasi byloje turimais įrodymais, įskaitant Ataskaitoje pateiktus įrodymus, Komisija nusprendė nagrinėti, ar, atsižvelgiant į tai, kad esama didelių iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, būtų tikslinga naudoti KLR vidaus rinkos kainas ir sąnaudas. Atliekant šią analizę nagrinėtas didelis valstybės kišimasis į ekonomiką apskritai ir konkreti rinkos padėtis susijusiame sektoriuje (t. y. aliuminio sektoriuje), įskaitant peržiūrimąjį produktą.

(47)

Kaip nurodyta 25–26 konstatuojamosiose dalyse, nei Kinijos Vyriausybė, nei eksportuojantys gamintojai nepateikė pastabų ar įrodymų, kuriais patvirtinami arba paneigiami tyrimo byloje, įskaitant Ataskaitą, surinkti įrodymai, taip pat papildomi pareiškėjų pateikti įrodymai dėl didelių iškraipymų buvimo ir (arba) dėl pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies taikymo šiuo atveju tinkamumo.

3.3.1.2.   Pareiškėjų įtarimai ir pateikti įrodymai tiems įtarimams paremti

(48)

Prašyme pateikta tam tikrų svarbių įrodymų, kuriais paremiami įtarimai dėl didelių iškraipymų ir papildoma Ataskaita.

(49)

Pirma, pareiškėjai prašymo III.A.1.a skirsnyje nurodė, kad Komisija jau per tyrimą, po kurio buvo priimtas pradinis reglamentas (6), pastebėjo, kad „gamintojų rinkos pagrindinės žaliavos – aliuminio – kaina yra iškraipyta“ ir kad „taip pat nustatyta, kad iškraipyta tarpinės žaliavos – aliumininės folijos, suvyniotos į didelius ritinius <...> – kaina“.

(50)

Šiuo atžvilgiu per tyrimą, po kurio buvo priimtas pradinis reglamentas, Komisija pirmiausia pažymėjo, kad pirminis aliuminis sudaro apie 60–70 % peržiūrimojo produkto gamybos sąnaudų, todėl jis yra pagrindinis gamybos sąnaudų veiksnys. Antra, Komisija pažymėjo, kad aliuminio kainos Kinijos rinkoje (vadinamoji SHFE kaina) (7) labai skyrėsi nuo LME kainos (8), kuri yra pasaulinė referencinė kaina. Trečia, Komisija laikėsi nuomonės, kad šią padėtį galima paaiškinti „įvairiais veiksniais, kuriems valstybė daro įtaką, ir dideliu valstybės kišimusi į vidaus rinką, taikant tam tikras priemones“ (9). Remdamasi tuo, kas išdėstyta, pradiniame reglamente Komisija padarė išvadą, kad dėl šių veiksnių iš esmės susidarė tokia padėtis, kai Kinijos pirminio aliuminio kainos ir galutinės grandies aliuminio produktų rinkos kainos yra valstybės kišimosi rezultatas, nepriklausantis nuo kainų svyravimo tarptautinėse rinkose.

(51)

Antra, prašymo atlikti peržiūrą III.A.1.b skirsnyje pareiškėjai nurodė, kad, be Ataskaitoje pateiktų įrodymų, vis dar esama Komisijos pradiniame reglamente nurodytų iškraipymų. Šiuo atžvilgiu jie nurodė, kad Kinijos spalvotųjų metalų pramonės rinkos iškraipymai buvo pabrėžti ataskaitoje, kuri 2017 m. balandžio 24 d. buvo parengta Vokietijos spalvotųjų metalų pramonės asociacijai („WV Metalle“) (toliau – „WV Metalle“ ataskaita) (prašymo 5 priedas). „WV Metalle“ ataskaitoje visų pirma patvirtinta tai, kad spalvotųjų metalų sektorius yra esminis Vyriausybės planavimo elementas vykdant Strateginę besiformuojančių pramonės sektorių iniciatyvą, planą „Pagaminta Kinijoje 2025“ ir kitas aukšto lygio programas. Ataskaitoje nurodyta, kad Kinijos Vyriausybė tiesiogiai kišasi į kapitalo, darbo, žemės, žaliavų ir pagrindinių gamybos išteklių kainodarą.

(52)

Pareiškėjų teigimu, „WV Metalle“ ataskaitoje taip pat nurodyta, kad šiuolaikinė skolos konvertavimo į nuosavybės vertybinius popierius iniciatyva nėra grindžiama rinka, kad spalvotųjų metalų sektoriuje nuolat naudotasi ir toliau naudojamasi dosnia finansine ir nepinigine parama, kad Kinijos spalvotųjų metalų sektorius gavo daug subsidijų, įskaitant energijos srities subsidijas, ypač skirtas valstybės įmonėms, ir kad Kinijos Vyriausybė griežtai kontroliuoja spalvotųjų metalų pramonės produktų kiekį ir kainas, be kita ko, taikydama eksporto muitus, kvotas, licencijas, eksporto apribojimus, skatinamąsias subsidijas, mokesčius ir mokesčių lengvatas.

(53)

Trečia, prašymo 6 priede pareiškėjai nurodė, kad preliminarios teigiamos JAV prekybos departamento išvados, padarytos atliekant tyrimą dėl kompensacinio muito tam tikram aliuminiui iš Kinijos, rodo, kad 37 % aliuminio Kinijos vidaus rinkoje suvartoja valstybės įmonės ir kad Kinijos Vyriausybė pirminiam aliuminiui taiko 30 % eksporto muitą, todėl iškraipoma Kinijos aliuminio galutinės grandies vidaus rinka. 2018 m. kovo 5 d. galutiniame sprendime JAV prekybos departamentas patvirtino negalutines išvadas.

(54)

Be to, pareiškėjai manė, kad JAV prekybos departamentas nustatė, kad Kinijos aliumininės folijos gamintojai naudojosi įvairiomis kompensuotinomis subsidijomis, todėl pareiškėjai manė, kad Kinijos aliuminio rinkoje daugiausia veikia įmonės, kurių nuosavybės teisės priklauso eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ir šios institucijos jas kontroliuoja arba joms taiko politikos priežiūrą arba gaires, kad viešoji politika turi įtakos laisvosios rinkos jėgoms Kinijos aliuminio rinkoje ir jas iškraipo ir kad Kinijos gamintojai gali gauti finansavimą iš institucijų, kurios įgyvendina viešosios politikos tikslus arba kitu būdu neveikia nepriklausomai nuo valstybės. Dėl to įtariama, kad SHFE kainos yra iškraipytos.

3.3.1.3.   Dideli iškraipymai, darantys poveikį Kinijos Liaudies Respublikos vidaus rinkos kainoms ir sąnaudoms

(55)

Pats Kinijos ekonominės sistemos pagrindas, t. y. vadinamosios socialistinės rinkos ekonomikos sąvoka, neatitinka laisvo rinkos jėgų veikimo principo. Ta sąvoka yra įtvirtinta Kinijos Konstitucijoje ir pagal ją nustatomas KLR ekonomikos valdymas. Pagrindinis tos sistemos principas yra „socialistinė viešoji gamybos priemonių nuosavybė, t. y. visų žmonių nuosavybė ir darbo žmonių kolektyvinė nuosavybė“. Planinė ekonomika laikoma „pagrindine nacionalinės ekonomikos jėga“ ir valstybė turi įgaliojimus „užtikrinti jos konsolidavimą ir augimą“ (10). Todėl bendra Kinijos ekonomikos struktūra ne tik sudaro sąlygas svarbiam valstybės kišimuisi į ekonomiką, bet ir aiškiai suteikiami įgaliojimai tokiam kišimuisi vykdyti. Sąvoka „viešosios nuosavybės viršenybė prieš privačiąją“ dominuoja visoje teisės sistemoje ir visuose pagrindiniuose teisės aktuose yra pabrėžiama kaip bendras principas. Kinijos nuosavybės teisė yra geriausias šio priežastinio ryšio pavyzdys: tai pagrindinis socializmo etapas, kai valstybė įpareigojama išsaugoti pagrindinę ekonominę sistemą, kurioje svarbiausia yra viešoji nuosavybė. Kitos nuosavybės formos yra toleruojamos, o įstatymai leidžia jas plėtoti kartu su valstybės nuosavybe (11).

(56)

Be to, pagal atitinkamus Kinijos teisės aktus socialistinė rinkos ekonomika turi būti plėtojama vadovaujant Kinijos komunistų partijai (KKP). Kinijos valstybės ir KKP struktūros yra tarpusavyje susijusios visais lygmenimis (teisiniu, instituciniu, asmeniniu) ir sudaro stiprią struktūrą, kurioje KKP ir valstybės vaidmenys yra neatskiriami. 2018 m. kovo mėn. iš dalies pakeitus Kinijos Konstituciją, pagrindinis KKP vaidmuo tapo dar svarbesnis, nes jis buvo dar kartą patvirtintas Konstitucijos 1 straipsnio tekste. Po esamo nuostatos pirmojo sakinio „Socialistinė sistema yra pagrindinė Kinijos Liaudies Respublikos sistema“ įterptas naujas antras sakinys „Skiriamasis Kinijos socializmo bruožas yra Kinijos komunistų partijai tenkantis vadovaujamasis vaidmuo“. (12) Tai rodo neabejotiną ir vis didėjančią KKP vykdomą KLR ekonominės sistemos kontrolę. Ši kontrolė būdinga Kinijos sistemai ir yra gerokai didesnė nei kitose šalyse, kuriose Vyriausybės vykdo didelę makroekonominę kontrolę ir kuriose veikia laisvosios rinkos jėgos.

(57)

Kinijos valstybė vykdo intervencinę ekonominę politiką siekdama tikslų, kurie sutampa su KKP nustatyta politine darbotvarke, o ne atspindi vyraujančias ekonomines sąlygas laisvojoje rinkoje (13). Kinijos valdžios institucijų taikomos intervencinės ekonominės priemonės yra įvairios, įskaitant pramoninio planavimo sistemą, finansų sistemą ir įvairius reglamentavimo aplinkos aspektus.

(58)

Pirma, bendros administracinės kontrolės lygmeniu Kinijos ekonomikos kryptis grindžiama sudėtinga pramoninio planavimo sistema, kuri veikia visą šalies ekonominę veiklą. Visi šie planai apima išsamią ir sudėtingą sektorių ir kompleksinių politikos sričių matricą, jie yra visuose valdžios lygmenyse. Provincijų lygmens planai paprastai būna gana išsamūs, o nacionaliniuose planuose paprastai nustatomi šiek tiek platesni tikslai. Planuose taip pat nurodomos priemonės atitinkamoms pramonės įmonėms ir (arba) sektoriams remti, ir terminai, per kuriuos turi būti pasiekti tikslai. Į kai kuriuos planus vis dar įtraukiami aiškūs numatomi tikslai, o seniau jie būdavo įtraukiami į visus planavimo ciklus. Pagal tuos planus atskiri pramonės sektoriai ir (arba) projektai išskiriami kaip (teigiami arba neigiami) prioritetai, atitinkantys Vyriausybės prioritetus, ir jiems priskiriami konkretūs vystymosi tikslai (pramonės modernizavimas, tarptautinė plėtra ir t. t.). Ekonominės veiklos vykdytojai – tiek privatūs, tiek valstybiniai – turi veiksmingai pritaikyti savo verslo veiklą prie planavimo sistema nustatytų realijų. Taip yra ne tik dėl oficialiai įpareigojamojo planų pobūdžio. Svarbiausia, kad atitinkamos Kinijos valdžios institucijos visais valdžios lygmenimis laikosi planų sistemos ir atitinkamai naudojasi joms suteiktais įgaliojimais ir taip verčia ekonominės veiklos vykdytojus laikytis planuose nustatytų prioritetų (taip pat žr. 3.3.1.5 punktą) (14).

(59)

Antra, finansinių išteklių skirstymo lygmeniu, KLR finansų sistemoje dominuoja valstybės komerciniai bankai. Šie bankai, nustatydami ir įgyvendindami skolinimo politiką, turi derintis prie Vyriausybės pramonės politikos tikslų, o ne pirmiausia įvertinti ekonominę konkretaus projekto naudą (taip pat žr. 3.3.1.8 punktą) (15). Tas pats pasakytina ir apie kitus Kinijos finansų sistemos komponentus, tokius kaip vertybinių popierių rinkos, obligacijų rinkos, privataus akcinio kapitalo rinkos ir kt. Nors ir mažesnės svarbos nei bankų sektorius, šios finansų sektoriaus dalys yra instituciškai ir funkciškai sukurtos taip, kad būtų siekiama ne kuo labiau pagerinti finansų rinkų veiksmingą veikimą, o užtikrinti kontrolę ir leisti valstybei ir KKP kištis (16).

(60)

Trečia, reglamentavimo aplinkos lygmeniu, valstybės kišimasis į ekonomiką būna įvairių formų. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų taisyklės reguliariai naudojamos siekiant kitų nei ekonominio veiksmingumo politikos tikslų, taip sumenkinant rinka grindžiamus principus toje srityje. Taikomuose teisės aktuose konkrečiai nustatyta, kad viešieji pirkimai vykdomi siekiant palengvinti pagal valstybės politiką nustatytų tikslų įgyvendinimą. Tačiau šių tikslų pobūdis lieka neapibrėžtas, todėl sprendimus priimančios institucijos turi didelę veiksmų laisvę (17). Panašiai investicijų srityje Kinijos Vyriausybė toliau reikšmingai kontroliuoja valstybės ir privačių investicijų paskirtį ir dydį ir tam daro didelę įtaką. Investicijų tikrinimą, taip pat įvairias paskatas, apribojimus ir draudimus, susijusius su investicijomis, valdžios institucijos naudoja kaip svarbią priemonę pramonės politikos tikslams, pavyzdžiui, išlaikyti valstybės kontrolę pagrindiniuose sektoriuose arba stiprinti vidaus pramonę (18), remti.

(61)

Apibendrinant, Kinijos ekonomikos modelis yra pagrįstas tam tikromis pagrindinėmis aksiomomis, kuriomis numatomas ir skatinamas įvairialypis valstybės kišimasis. Tokis didelis valstybės kišimasis neatitinka laisvo rinkos jėgų veikimo, todėl gali būti iškraipomas veiksmingas išteklių paskirstymas pagal rinkos principus (19).

3.3.1.4.   Dideli iškraipymai pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto pirmąją įtrauką: tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios valstybės valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis.

(62)

Atsižvelgiant į pirmiau aprašytą valstybės nuosavybės dominavimą Kinijos ekonomikos modelyje, valstybės įmonės yra esminė Kinijos ekonomikos dalis. Vyriausybė ir KKP turi struktūras, kurios užtikrina nuolatinę jų įtaką valstybės įmonėms. Valstybė ne tik aktyviai formuoja bendrąją ekonominę politiką ir prižiūri, kaip atskiros valstybės įmonės ją įgyvendina, tačiau taip pat reikalauja savo teisių dalyvauti valstybės įmonių veiklos sprendimų procese. Tai paprastai daroma per valdžios institucijų ir valstybės įmonių narių rotaciją, partijos nariams dalyvaujant valstybės įmonių vykdomosiose institucijose, o partijų organams – bendrovėse (taip pat žr. 3.3.1.4 punktą), taip pat formuojant valstybės įmonių sektoriaus organizacinę struktūrą (20). Už tai valstybės įmonėms suteikiamas ypatingas statusas Kinijos ekonomikoje, o tai reiškia daug ekonominės naudos, visų pirma apsaugą nuo konkurencijos ir lengvatinę prieigą prie atitinkamų gamybos išteklių, įskaitant finansus (21).

(63)

Šiuo atžvilgiu 2019 m. sausio mėn. paskelbtame EBPO tyrime (toliau – EBPO tyrimas) (22) nurodomos valstybės įmonės aliuminio sektoriuje, kurios savo reglamentavimo dokumentuose konkrečiai pabrėžia, kaip valstybės nuosavybė veikia atitinkamą pramonės politiką ir kaip valstybės nuosavybė tampa valstybės parama. Tiksliau viena valstybės įmonė savo 2016 m. obligacijų prospekte paminėjo, kad ji yra viena iš 52 pagrindinių valstybės įmonių, kad jai tenka pagrindinis vaidmuo formuojant ir įgyvendinant energetikos sektoriaus politiką ir kad ji gauna visapusišką ir tvarią Kinijos Vyriausybės paramą. Kita valstybės įmonė savo 2017 m. obligacijų prospekte nurodė, kad atitinkamos provincijos valdžia gali daryti reikšmingą įtaką grupei (23).

(64)

Tai dar svarbiau atsižvelgiant į tai, kad KLR yra didžiausia aliuminio gamintoja pasaulyje, o keletas didelių valstybės įmonių yra tarp didžiausių atskirų gamintojų visame pasaulyje. Apskaičiuota, kad valstybės įmonės pagamina daugiau kaip 50 % viso KLR pagaminamo pirminio aliuminio (24). Neseniai atliktame tyrime dėl KLR spalvotųjų metalų pramonės taip pat pabrėžta, kad valstybės įmonėms tenka dominuojanti vidaus rinkos dalis (25). Nors pajėgumų didėjimas pastaraisiais metais iš dalies siejamas su privačiomis bendrovėmis, jo paprastai nebūna be įvairaus pobūdžio (vietos) valdžios institucijų dalyvavimo, pavyzdžiui, neteisėto pajėgumų didinimo toleravimo (26). Be to, taip pat padidėjo pagrindinių valstybės įmonių aliuminio gamybos pajėgumai, nors ir mažesniu mastu (27).

(65)

Kadangi aliuminio pramonėje stebimas didelis valstybės kišimasis ir šiame sektoriuje didelė dalis įmonių yra valstybės įmonės, net ir privatūs aliuminio gamintojai negali veikti rinkos sąlygomis. Iš tiesų tiek valstybės, tiek privačioms aliuminio sektoriaus įmonėms taip pat taikoma politikos priežiūra ir gairės, kaip nurodyta 3.3.1.5 skirsnyje.

(66)

Valstybės kontrolė ir kišimasis į nagrinėjamojo produkto (buitinės aliumininės folijos) gamybą vyksta pagal aprašytą bendrą sistemą. Iš tiesų, remiantis Komisijos turima informacija, daugelis pagrindinių peržiūrimojo produkto gamintojų priklauso valstybei. Taigi iš turimų įrodymų matyti, kad KLR aliumininės folijos gamintojų nuosavybės teisės, jų kontrolė ar jiems taikoma Kinijos Vyriausybės politikos priežiūra arba gairės yra tokios pačios, todėl jos veikia ne pagal rinkos principus.

3.3.1.5.   Dideli iškraipymai pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto antrąją įtrauką: valstybės dalyvavimas įmonių veikloje, suteikiantis jai galimybę daryti poveikį kainoms arba sąnaudoms.

(67)

Be to, kad Kinijos valstybė ne tik kontroliuoja ekonomiką užsitikrindama valstybės įmonių nuosavybės teises, ji gali kištis į kainas ir sąnaudas per valstybės dalyvavimą bendrovių veikloje. Nors atitinkamų valstybės institucijų teisė skirti ir atleisti pagrindinius valstybės įmonių vadovaujančius darbuotojus, kaip numatyta Kinijos teisės aktuose, gali atspindėti atitinkamas nuosavybės teises, (28) KKP organai tiek valstybės, tiek privačiose įmonėse yra kitas kanalas, kuriuo valstybė gali kištis į verslo sprendimus. Pagal KLR bendrovių teisę kiekvienoje bendrovėje turi būti įsteigta KKP organizacija (kurioje turi būti bent trys KKP nariai, kaip nurodyta KKP konstitucijoje (29)) ir bendrovė turi sudaryti būtinas sąlygas partijos organizacijos veiklai. Anksčiau šis reikalavimas, atrodo, ne visada buvo vykdomas arba griežtai užtikrinamas jo vykdymas. Tačiau bent nuo 2016 m. KKP sustiprino reikalavimus turėti teisę į valstybės įmonių verslo sprendimų kontrolę, kaip politinį principą. Taip pat pranešama, kad KKP daro spaudimą privačioms bendrovėms pirmenybę teikti „patriotizmui“ ir laikytis partijos drausmės (30). 2017 m. buvo pranešta, kad partijos organai veikė 70 % iš maždaug 1,86 mln. privačių bendrovių ir kad padidėjo spaudimas KKP organizacijoms tarti lemiamą žodį priimant verslo sprendimus jų atitinkamose bendrovėse (31). Šios taisyklės bendrai taikomos Kinijos ekonomikai, įskaitant peržiūrimojo produkto gamintojus ir jų gamybos išteklių tiekėjus.

(68)

Iš toliau pateikto pavyzdžio puikiai matyti, kad Kinijos Vyriausybė vis daugiau kišasi į aliuminio sektorių:

(69)

2017 m. Kinijos valstybės aliuminio gamintojas „China Aluminium International Engineering Corporation Limited“ (toliau – „Chalieco“) iš dalies pakeitė įstatus ir daugiau dėmesio skyrė partijos organų vaidmeniui bendrovėje. Buvo įtrauktas visas partijos komitetui skirtas skyrius, kurio 113 straipsnyje nustatyta: „priimdama sprendimus dėl pagrindinių įmonės klausimų valdyba iš anksto konsultuojasi su bendrovės partijos komitetu“. (32) Be to, Kinijos aliuminio korporacija („Chalco“) 2017 m. metinėje ataskaitoje (33) teigia, kad daug direktorių, stebėtojų ir vyresniosios vadovybės atstovų, įskaitant pirmininką, vykdomąjį direktorių ir priežiūros komiteto pirmininką, yra KKP nariai.

(70)

Valstybės dalyvavimas finansų rinkose ir kišimasis į jas (taip pat žr. 3.3.1.8 skirsnį), taip pat tiekiant žaliavas ir gamybos išteklius, toliau daro rinkos iškreipiamąjį poveikį. Taigi, valstybės dalyvavimas įmonėse, įskaitant valstybės įmones, bei aliuminio ir kituose sektoriuose (pavyzdžiui, finansų ir gamybos išteklių sektoriuose) leidžia valstybei kištis į kainas ir sąnaudas.

3.3.1.6.   Dideli iškraipymai pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto trečiąją įtrauką: viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka.

(71)

Kinijos ekonomikos kryptis iš esmės nustatoma taikant sudėtingą planavimo sistemą, pagal kurią suformuojami prioritetai ir iškeliami tikslai, kurių turi siekti centrinė ir vietos valdžios institucijos. Visais valdžios lygmenimis yra nustatyti atitinkami planai, kurie aprėpia praktiškai visus ekonomikos sektorius, o planavimo priemonėmis nustatyti tikslai yra įpareigojamojo pobūdžio ir kiekvieno administracinio lygmens valdžios institucijos prižiūri, kaip atitinkamo žemesnio lygmens valdžios institucijos tuos planus įgyvendina. Apskritai KLR planavimo sistemoje ištekliai nukreipiami į sektorius, kuriuos Vyriausybė įvardija kaip strateginius arba kitaip politiškai svarbius, o ne skirstomi atsižvelgiant į rinkos jėgas (34).

(72)

Pavyzdžiui, plėtojant Kinijos aliuminio sektorių (įskaitant peržiūrimąjį produktą) pagrindinis vaidmuo tenka Vyriausybei. Yra daug nacionaliniu, regionų ir savivaldybių lygmeniu parengtų planų, direktyvų ir kitų su aliuminiu susijusių dokumentų, iš kurių aiškiai matyti didelis Kinijos Vyriausybės kišimasis. Šiomis ir kitomis priemonėmis Vyriausybė teikia nurodymus praktiškai dėl kiekvieno aliuminio sektoriaus plėtros ir veikimo aspekto ir juos kontroliuoja.

(73)

Ši aliuminio sektoriaus politika ir tikslai daro didelį tiesioginį ar netiesioginį poveikį peržiūrimojo produkto gamybos sąnaudoms.

(74)

13-ajame ekonominės ir socialinės plėtros penkmečio plane (35) nėra konkrečių nuostatų dėl aliuminio, tačiau visai spalvotųjų metalų pramonei jame numatyta strategija skatinti bendradarbiavimą tarptautinių gamybos pajėgumų ir įrangos gamybos srityje. Siekiant šių tikslų plane patvirtinama, kad bus stiprinamos su mokesčiais, finansais, draudimu, investicijomis ir finansavimo platformomis, taip pat rizikos vertinimo platformomis susijusios paramos sistemos (36).

(75)

Atitinkamame sektoriaus plane, t. y. Spalvotųjų metalų pramonės plėtros plane (2016–2020 m.) (toliau – planas) nustatytos konkrečios Vyriausybės politikos kryptys ir tikslai, kurių turėtų būti siekiama kai kuriuose spalvotųjų metalų pramonės sektoriuose (37), įskaitant aliuminio sektorių.

(76)

Pagal planą siekiama didinti Kinijos aliuminio pramonės gaminamų produktų asortimentą, be kita ko, remiant inovacijas. Jame raginama skubiai plėtoti mišrią nuosavybės teisių sistemą ir didinti valstybės įmonių gyvybingumą. Jame taip pat numatyta galimybė kaupti spalvotųjų metalų atsargas ir didinti išteklių, įskaitant aliuminį, saugumą, ir nustatyti konkretūs kiekybiniai tikslai mažinti energijos suvartojimą, didinti perdirbto aliuminio naudojimą gamyboje ir didinti pajėgumų naudojimą (38).

(77)

Plane taip pat numatyti struktūriniai koregavimai ir griežtesnė naujos lydymo įrangos kontrolė, taip pat pasenusių pajėgumų šalinimas. Jame numatytas geografinis perdirbimo įmonių pasiskirstymas, daug dėmesio skiriama projektams, kuriais siekiama didinti boksitų ir aliuminio oksido išteklių naudojimą, ir įtraukiama elektros energijos tiekimo ir kainodaros politika (39).

(78)

Atsižvelgiant į šį platų priemonių ir politikos krypčių spektrą, pagal planą numatyta toliau taikyti 2009 m. spalvotųjų metalų pramonės prisitaikymo ir atgaivinimo planą, kuris buvo priimtas siekiant sumažinti neigiamą finansų krizės poveikį spalvotųjų metalų pramonei. Pagrindiniai plane nustatyti tikslai, be kita ko, yra gamybos apimties kontrolė, restruktūrizavimas, žaliavų šaltiniai, eksporto mokesčių politika, išteklių saugumas, atsargų kaupimas, technologinės inovacijos, finansų politika ir planavimas bei įgyvendinimas (40).

(79)

Kitas aliuminio sektoriui skirtas politikos dokumentas yra 2013 m. liepos 18 d. Pramonės ir informacinių technologijų ministerijos (MIIT) išleistos standartinės aliuminio pramonei taikomos sąlygos, pagal kurias siekiama paspartinti struktūrinį koregavimą ir sustabdyti nevaldomą aliuminio lydymo pajėgumų didinimą. Pagal standartines sąlygas nustatoma minimali naujų gamyklų gamybos apimtis, kokybės standartai ir importuojamų bei šalyje gaunamų boksitų ir aliuminio oksido tiekimo saugumas. Standartinėse sąlygose nurodyta, kad MIIT yra už aliuminio pramonės standartizavimą ir valdymą, taip pat už bendrovių, įgaliotų veikti aliuminio pramonės sektoriuje, sąrašo skelbimą atsakinga institucija (41).

(80)

Be to, Nacionalinės plėtros ir reformų komisijos (NDRC) 2007 m. spalio mėn. paskelbtų ir iki 2016 m. oficialiai galiojusių patekimo į rinką sąlygų, taikomų aliuminio pramonei, pagrindinis tikslas – skatinti aliuminio pramonės plėtrą ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (42).

(81)

Galiausiai 2006 m. balandžio mėn. NDRC paskelbtose Aliuminio pramonės restruktūrizavimo spartinimo gairėse (toliau – Restruktūrizavimo gairės) (43) aliuminis laikomas pagrindiniu nacionalinės ekonomikos plėtros produktu.

(82)

Restruktūrizavimo gairėse nurodyta, kad įgyvendinant Valstybės tarybos patvirtintą pramonės plėtros politiką tam tikrose srityse turi būti pasiekti konkretūs tikslai. Nurodytos šios sritys:

pramonės koncentracijos didinimas;

prieiga prie finansinio kapitalo (taip pat žr. 3.3.1.8 skirsnį);

pramonės organizavimas;

griežta elektrolitinio aliuminio eksporto kontrolė ir

pasenusių pajėgumų šalinimas.

(83)

Dėl pramonės organizavimo ir pasenusių pajėgumų šalinimo, Restruktūrizavimo gairėse nurodytų tikslų taip pat buvo siekiama vykdant naujesnę politiką, pavyzdžiui, planą, kuriuo spalvotųjų metalų įmonės skatinamos kurti gamintojų ir vartotojų aljansus ir vykdyti sektoriaus ir tarpsektorinį restruktūrizavimą, didinti sektoriaus koncentracijos lygį ir stiprinti verslo integraciją bei perorganizuoti procesus (taip pat žr. 74–76 konstatuojamąsias dalis).

(84)

Taigi, yra daug nacionaliniu, regionų ir savivaldybių lygmeniu parengtų planų, direktyvų ir kitų su aliuminiu susijusių dokumentų, iš kurių aiškiai matyti didelis Kinijos Vyriausybės kišimasis į aliuminio sektorių (44). Šiomis ir kitomis priemonėmis Vyriausybė teikia nurodymus praktiškai dėl kiekvieno sektoriaus plėtros ir veikimo aspekto ir juos kontroliuoja.

(85)

Be planų valstybės kišimasis į sektorių buvo vykdomas, be kita ko, su eksportu susijusių priemonių forma, įskaitant eksporto muitus, eksporto kvotas, reikalavimus vykdyti eksportą ir minimalių eksporto kainų, taikomų įvairioms aliuminio žaliavoms, reikalavimus.

(86)

Kinijos Vyriausybė toliau neskatina eksportuoti pirminio aliuminio ir jo gamybos išteklių, nes siekia skatinti didesnę pridėtinę vertę turinčių aliuminio produktų gamybą. Šio tikslo siekiama taikant viso ar dalies PVM už galutinės grandies aliuminio produktus atskaitą, kartu taikant dalies PVM ir eksporto mokesčių už pirminį aliuminį atskaitą (45).

(87)

Be to, nustatyta, kad pagrindinių gamybos išteklių, kaip antai energijos ir elektros energijos, kainai įtakos turi įvairių rūšių valstybės kišimasis (46). Kitų rūšių valstybės kišimasis, dėl kurio iškraipoma rinka, yra atsargų kaupimo politika per Valstybės rezervo biurą ir SHFE vaidmuo (47). Be to, per kelis prekybos apsaugos tyrimus nustatyta, kas Kinijos Vyriausybė aliuminio gamintojams nuolat taiko įvairių rūšių valstybės paramos priemones (48). Dėl didelio Kinijos Vyriausybės kišimosi į aliuminio sektorių susidarė pertekliniai pajėgumai (49), o tai yra aiškiausias Kinijos Vyriausybės politikos poveikio ir su juo susijusių iškraipymų įrodymas.

(88)

Per EBPO tyrimą taip pat nustatyta papildoma Vyriausybės parama, turinti įtakos aliuminio sektoriaus rinkos jėgoms. Tokia parama paprastai teikiama gamybos išteklių, ypač elektros energijos (50) ir pirminio aliuminio oksido, parduodamų mažesnėmis nei rinkos kainomis, forma (51). EBPO tyrime taip pat aprašoma, kaip Kinijos Vyriausybės aliuminio sektoriui iškelti tikslai paverčiami pramonės politika ir konkrečiais veiksmais provincijų ir vietos lygmenimis, įskaitant, pavyzdžiui, kapitalo injekcijas, prioritetines nuosavybės teisės į mineralinius išteklius, Vyriausybės dotacijas ir subsidijas ar mokesčių paskatas (52).

(89)

Taigi, Kinijos Vyriausybė taiko priemones, kuriomis veiklos vykdytojai skatinami laikytis viešosios politikos tikslų remti skatinamuosius pramonės sektorius, įskaitant peržiūrimojo produkto ir jam gaminti naudojamų žaliavų gamybą. Tokios priemonės trukdo rinkos jėgoms normaliai veikti.

3.3.1.7.   Dideli iškraipymai pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto ketvirtąją įtrauką: bankroto, bendrovių ar nuosavybės teisės aktų nebuvimas, diskriminacinis jų taikymas ar netinkamas jų vykdymo užtikrinimas.

(90)

Atrodo, kad Kinijos bankroto sistema yra nepakankama, kad ją taikant būtų galima įgyvendinti pagrindinius tikslus, pvz., sąžiningai padengti reikalavimus ir skolas ir užtikrinti teisėtas kreditorių ir skolininkų teises bei interesus. Panašu, kad tai pagrįsta tuo, kad, nors Kinijos bankroto įstatymas formaliai grindžiamas panašiais principais, kaip ir atitinkami įstatymai kitose šalyse, Kinijos sistemai būdingas sisteminis nepakankamas vykdymo užtikrinimas. Bankrotų skaičius, palyginti su šalies ekonomikos dydžiu, tebėra nedidelis taip pat ir dėl to, kad nemokumo bylos turi daug trūkumų, kurie veiksmingai atgraso nuo bankroto skelbimo. Be to, valstybės vaidmuo nemokumo byloje tebėra stiprus ir aktyvus, dažnai turintis tiesioginės įtakos bylos baigčiai (53).

(91)

Be to, nuosavybės teisių sistemos trūkumai ypač akivaizdūs nuosavybės teisių į žemę ir žemėnaudos teisių KLR atžvilgiu (54). Visa žemė priklauso valstybei (kolektyviai priklausanti kaimo ir valstybei priklausanti miesto žemė). Ją skiria tik valstybė. Yra teisinių nuostatų, kuriomis siekiama skaidriai paskirstyti žemėnaudos teises rinkos kainomis, pavyzdžiui, nustatant konkurso procedūras. Tačiau šių nuostatų nuolat nesilaikoma – kai kurie pirkėjai žemę gauna nemokamai arba žemesne nei rinkos kaina (55). Be to, valdžios institucijos, skirdamos žemę, dažnai siekia konkrečių politinių tikslų, įskaitant ekonominių planų įgyvendinimą (56).

(92)

Todėl atrodo, kad Kinijos bankroto ir nuosavybės įstatymai neveikia tinkamai ir dėl to atsiranda iškraipymų, susijusių su nemokių įmonių išlaikymu be skolų ir žemės skyrimu bei įsigijimu KLR. Panašu, kad šias aplinkybes, remiantis turimais įrodymais, taip pat galima visapusiškai taikyti aliuminio sektoriuje, o konkrečiau – peržiūrimojo produkto sektoriuje.

(93)

Šią išvadą patvirtina preliminarus JAV prekybos departamento sprendimas tyrime dėl kompensacinio muito tam tikrai aliumininei folijai iš Kinijos Liaudies Respublikos, per kurį, remiantis turimais priešingais faktais, nustatyta, kad KLR Vyriausybės žemės skyrimas už mažesnį nei pakankamą atlygį yra finansinis įnašas, kaip apibrėžta 1930 m. Akto dėl muitų tarifų su pakeitimais (57) 771 (5) (D) skirsnyje.

3.3.1.8.   Dideli iškraipymai pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto penktąją įtrauką: darbo užmokesčio sąnaudų iškraipymas.

(94)

KLR negali būti visiškai išplėtota rinka pagrįsta darbo užmokesčio sistema, nes darbuotojai ir darbdaviai negali naudotis teisėmis jungtis į organizacijas. KLR neratifikavo kai kurių esminių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų, visų pirma dėl asociacijų laisvės ir dėl kolektyvinių derybų (58). Pagal nacionalinę teisę veikia tik viena profesinių sąjungų organizacija. Tačiau ši organizacija nėra nepriklausoma nuo valstybės institucijų, o jos dalyvavimas kolektyvinėse derybose ir darbuotojų teisių apsaugos srityje tebėra labai menkas (59). Be to, Kinijos darbo jėgos judumą riboja namų ūkių registravimo sistema, pagal kurią galimybė gauti visas socialinės apsaugos ir kitas išmokas suteikiama tik tam tikros administracinės teritorijos gyventojams. Paprastai tai reiškia, kad darbuotojai, kurie neturi gyvenamosios vietos registracijos, užimtumo atžvilgiu atsiduria pažeidžiamoje padėtyje ir gauna mažesnes pajamas nei gyvenamosios vietos registracijos turėtojai (60). Šie nustatyti faktai rodo, kad KLR darbo užmokestis yra iškraipytas.

(95)

Komisija negavo jokių įrodymų, kad aliuminio sektoriui, įskaitant peržiūrimąjį produktą, nebūtų taikoma aprašyta Kinijos darbo teisės sistema. Taigi aliuminio sektoriui darbo užmokesčio sąnaudų iškraipymas poveikį daro ir tiesiogiai (kai gaminamas peržiūrimasis produktas), ir netiesiogiai (kai suteikiama prieiga prie bendrovių, kurioms taikoma ta pati KLR darbo sistema, kapitalo arba gamybos išteklių).

3.3.1.9.   Dideli iškraipymai pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto šeštąją įtrauką: viešosios politikos tikslus įgyvendinančių ar kitaip nuo valstybės priklausomų institucijų sudaroma galimybė gauti finansavimą.

(96)

KLR įmonių galimybes pasinaudoti kapitalu mažina įvairūs iškraipymai.

(97)

Pirma, Kinijos finansų sistemai būdinga stipri valstybės bankų padėtis rinkoje (61), kai suteikiant galimybę gauti finansavimą atsižvelgiama į kitus kriterijus nei projekto ekonominis gyvybingumas. Panašiai kaip ir ne finansinių valstybės įmonių atveju, bankai ir toliau yra susiję su valstybe ne tik dėl nuosavybės teisių, bet ir dėl asmeninių ryšių (pagrindinius didelių valstybės finansų įstaigų vadovus galiausiai skiria KKP) (62), ir, vėlgi, kaip ir ne finansinių valstybės įmonių atveju, bankai nuolat įgyvendina Vyriausybės parengtą viešąją politiką. Tokiu būdu bankai laikosi aiškios juridinės prievolės vykdyti savo veiklą atsižvelgiant į nacionalinės ekonominės ir socialinės plėtros poreikius ir laikantis valstybės pramonės politikos gairių (63). Tą dar labiau sustiprina papildomos galiojančios taisyklės, pagal kurias lėšos yra nukreipiamos į Vyriausybės skatinamaisiais arba kitomis prasmėmis svarbiais įvardytus sektorius (64).

(98)

Nors pripažįstama, kad pagal įvairias teisines nuostatas nurodoma, kad reikia vadovautis įprasta bankų elgsena ir prudencinėmis taisyklėmis, pvz., išnagrinėti paskolos gavėjo kreditingumą, iš daugybės įrodymų, įskaitant per prekybos apsaugos tyrimus nustatytus faktus, matyti, kad taikant įvairias teisines priemones šioms nuostatoms tenka tik antraeilis vaidmuo.

(99)

Be to, obligacijų ir kredito reitingai dažnai iškraipomi dėl įvairių priežasčių, įskaitant tai, kad rizikos vertinimas priklauso nuo įmonės strateginės svarbos Kinijos Vyriausybei ir bet kokios netiesioginės Vyriausybės garantijos dydžio. Apytikriai apskaičiuota, kad Kinijos kredito reitingai sistemingai atitinka mažesnius tarptautinius reitingus.

(100)

Tą dar labiau sustiprina papildomos galiojančios taisyklės, pagal kurias lėšos yra nukreipiamos į Vyriausybės skatinamaisiais arba kitomis prasmėmis svarbiais įvardytus sektorius (65). Aliuminio sektoriuje Restruktūrizavimo gairėmis įgaliojama žemę skirti bendrovėms, kurios vykdo susijusią valstybės pramonės politiką (66). Dėl tokio kišimosi į kapitalo paskirstymą skolinimas valstybės įmonėms, didelėms susijusioms privačioms įmonėms ir įmonėms pagrindiniuose pramonės sektoriuose yra šališkas, o tai reiškia, kad kapitalo prieinamumas ir sąnaudos nėra vienodi visiems rinkos dalyviams. Iš tiesų yra įrodymų, be kita ko, dėl aliuminio sektoriaus, kad valstybės įmonėms bankai taiko lengvatinį režimą paskolų palūkanų normų, sumų ir terminų forma, dėl ko valstybės įmonės įgyja konkurencinį pranašumą (67).

(101)

Antra, skolinimosi išlaidos buvo dirbtinai mažinamos, kad būtų skatinamas investicijų augimas. Dėl to per daug naudojama kapitalo investicijų, o investicijų grąža yra vis mažesnė. Tai matyti iš pastaruoju metu didėjančio įmonių įsiskolinimo valstybės sektoriuje nepaisant smarkaus pelningumo mažėjimo, o tai rodo, kad bankų sistemos veikimo mechanizmai neatitinka įprastų komercinių taisyklių.

(102)

Šiuo atžvilgiu EBPO tyrime remiamasi nepagrįstais įrodymais, kad tam tikri KLR aliuminio gamintojai gavo finansavimą lengvatinėmis sąlygomis, o finansavimo sąnaudos tariamai atsiejamos nuo atitinkamo bendrovių įsiskolinimo lygio. Remiantis tyrimu, vienas valstybės aliuminio gamintojas 2016 m. obligacijų prospekte aiškiai nurodė, kad jis pritraukia nemažą finansinę paramą iš Kinijos politikos bankų, kurių taikoma palūkanų norma yra mažesnė už lyginamąją normą. Panašiai kito valstybės gamintojo 2017 m. obligacijų prospekte nurodomi tvirti ryšiai, kuriuos bendrovė palaiko su Kinijos bankais, įskaitant politikos bankus, kurie suteikė bendrovei pigius finansavimo šaltinius. EBPO tyrime šiuo atžvilgiu padaryta išvada, kad, nors gali būti daug priežasčių, kodėl šioms įmonėms palūkanų normos yra žemos, prastų finansinių rodiklių ir žemų palūkanų normų skirtumas gali reikšti, kad su tais paskolų gavėjais susijusi rizika gali būti nepakankamai įvertinta (68).

(103)

Trečia, nors nominali palūkanų norma buvo liberalizuota 2015 m. spalio mėn., kainų signalai vis dar nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, o yra veikiami Vyriausybės sukurtų iškraipymų. Iš tiesų skolinimo dalis, kuri yra lygi lyginamajai palūkanų normai arba už ją mažesnė, vis dar sudaro 45 % viso skolinimo ir panašu, kad tikslinis kreditas dar labiau padidėjo, nes, nepaisant pablogėjusių ekonominių sąlygų, nuo 2015 m. ši dalis pastebimai padidėjo. Dėl dirbtinai mažų palūkanų normų gali būti nepakankamai įvertintas ir dėl to atitinkamai per daug naudojamas kapitalas.

(104)

Bendras kredito augimas KLR rodo kapitalo paskirstymo veiksmingumo mažėjimą be jokių kreditavimo apribojimų požymių, kurie būtų tikėtini neiškraipytoje rinkos aplinkoje. Dėl to pastaraisiais metais labai padaugėjo neveiksnių paskolų. Didėjant įsiskolinimo rizikai Kinijos Vyriausybė nusprendė vengti įsipareigojimų nevykdymo. Taigi blogų skolų klausimas buvo išspręstas perkeliant skolą ir taip sukuriant vadinamąsias bendroves zombes, arba perleidžiant skolos nuosavybę (pvz., per susijungimus ar konvertuojant skolas į nuosavybės vertybinius popierius), nebūtinai pašalinant bendrą skolos problemą ar pagrindines skolos priežastis.

(105)

Iš esmės, nepaisant pastarojo meto veiksmų, kurių buvo imtasi siekiant liberalizuoti rinką, KLR įmonių kredito sistemai įtakos turi didelės sisteminės problemos ir iškraipymai, atsirandantys dėl nuolatinio nepageidaujamo valstybės vaidmens kapitalo rinkose.

(106)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad aliuminio sektoriuje, įskaitant peržiūrimąjį produktą, nebūtų pirmiau aprašyto valstybės kišimosi į finansų sistemą. Todėl dėl didelio valstybės kišimosi į finansų sistemą rinkos sąlygoms daromas didelis poveikis visais lygmenimis.

3.3.1.10.   Aprašytų iškraipymų sisteminis pobūdis

(107)

Komisija pažymėjo, kad Ataskaitoje aprašyti iškraipymai yra susiję ne tik su aliuminio sektoriumi apskritai ar peržiūrimuoju produktu konkrečiai. Priešingai, iš turimų įrodymų matyti, kad Kinijos sistemos faktai ir skaičiai, kaip aprašyta 3.3.1.1–3.3.1.5 skirsniuose ir Ataskaitos I dalyje, tinka visai šaliai ir ekonomikos sektoriams. Tas pat pasakytina apie gamybos veiksnių aprašymą, pateiktą 3.3.1.6–3.3.1.8 skirsniuose ir Ataskaitos II dalyje.

(108)

Peržiūrimajam produktui gaminti reikalingi įvairūs gamybos ištekliai. Tyrime nesurinkta įrodymų, kad jie nėra gaunami KLR. Kai Kinijos aliumininės folijos gamintojai perka šiuos gamybos išteklius ir (arba) dėl jų sudaro sutartis, jų mokamos kainos (kurios į sąskaitas įtraukiamos kaip jų sąnaudos) yra aiškiai susijusios su tais pačiais pirmiau minėtais sisteminiais iškraipymais. Pavyzdžiui, gamybos išteklių tiekėjai naudoja darbo jėgą, kuri yra susijusi su iškraipymais; KLR tiekėjai gali skolintis pinigų, kurie yra susiję su iškraipymais finansų sektoriuje ir (arba) paskirstant kapitalą; jiems taikoma žemėnaudos teisių sistema, dėl kurios iškreipiamos žemės naudojimo sąnaudos, ir, pagaliau, jie priklauso nuo planavimo sistemos, kuri yra taikoma visais Vyriausybės ir sektorių lygmenimis ir tiesiogiai bei netiesiogiai dominuoja jų gamybos procese.

(109)

Todėl negalima naudoti ne tik peržiūrimojo produkto pardavimo vidaus rinkoje kainų, bet ir visų susijusių gamybos išteklių (įskaitant žaliavas, energiją, žemę, finansavimą, darbą ir pan.) sąnaudų, kurias taip pat veikia dideli iškraipymai, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalyje, nes jų kainodara yra susijusi su dideliu valstybės kišimusi, kaip aprašyta Ataskaitos I ir II dalyse. Iš tiesų, valstybės kišimasis, aprašytas kalbant apie kapitalo, žemės, darbo jėgos, energijos ir žaliavų paskirstymą, stebimas visoje KLR. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad gamybos išteklius, kuris buvo pagamintas KLR derinant įvairius gamybos veiksnius, veikiausiai yra susijęs su dideliais iškraipymais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalyje. Komisija negavo jokių įrodymų ir nenustatė priešingų įrodymų, kurie paneigtų šią išvadą. Tas pat pasakytina apie visus gamybos išteklius. Per šį tyrimą Kinijos Vyriausybė ar eksportuojantys gamintojai nepateikė jokių priešingų įrodymų ar argumentų.

3.3.1.11.   Išvada

(110)

3.3.1.2–3.3.1.9 skirsniuose pateikta analizė, apimanti visų turimų įrodymų, susijusių su KLR kišimusi į savo ekonomiką apskritai ir aliuminio sektorių (įskaitant peržiūrimąjį produktą), parodė, kad kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų, energijos ir darbo sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia didelis valstybės kišimasis, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte. Tuo remdamasi, ir Kinijos Vyriausybei bei eksportuojantiems gamintojams nebendradarbiaujant, Komisija padarė išvadą, kad šiuo atveju netikslinga naudoti vidaus rinkos kainų ir sąnaudų normaliajai vertei nustatyti.

(111)

Todėl Komisija normaliąją vertę apskaičiavo remdamasi tik gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius dydžius, t. y. šiuo atveju remdamasi atitinkamomis gamybos ir pardavimo sąnaudomis tinkamoje tipiškoje šalyje pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą, kaip aptarta kitame skirsnyje. Komisija priminė, kad atliekant tyrimą, po atrankos formų pateikimo, nebendradarbiavo nė vienas eksportuojantis gamintojas ir kad nebuvo pateikta jokių tvirtinimų, kad kai kurios vidaus sąnaudos pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkto trečią įtrauką yra neiškraipytos.

3.3.2.   Tipiška šalis

3.3.2.1.   Bendrosios pastabos

(112)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkto pirmąją įtrauką normalioji vertė buvo apskaičiuota remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis tinkamoje tipiškoje šalyje.

(113)

Tipiška šalis pasirinkta remiantis šiais kriterijais:

ekonominio išsivystymo lygis panašus į KLR. Šiuo tikslu Komisija, remdamasi Pasaulio banko duomenų baze, naudojo šalis, kurių bendrosios nacionalinės pajamos panašios į KLR;

peržiūrimojo produkto gamyba toje šalyje (69);

susijusių viešų duomenų prieinamumas toje šalyje;

jei yra daugiau kaip viena galima tipiška šalis, prireikus pirmenybė teikiama šaliai, kurioje užtikrinamas tinkamas socialinės ir aplinkos apsaugos lygis.

(114)

Kaip paaiškinta 28–29 konstatuojamosiose dalyse, 2018 m. balandžio 19 d. pranešime Komisija suinteresuotosioms šalims pranešė, kad ji nustatė Turkiją kaip galimą tipišką šalį ir paragino suinteresuotąsias šalis teikti pastabas bei siūlyti kitas šalis. Pastabų šiuo aspektu nebuvo gauta.

(115)

Kaip nurodyta 30–31 konstatuojamosiose dalyse, 2018 m. spalio 3 d. pranešime Komisija patvirtino ketinanti naudoti Turkiją kaip galimą tipišką šalį ir paprašė teikti pastabas. Pastabų šiuo aspektu taip pat nebuvo gauta.

3.3.2.2.   Ekonominio išsivystymo lygis panašus į KLR

(116)

Pasaulio bankas Turkiją laiko šalimi, kurios ekonominio išsivystymo lygis yra panašus kaip KLR, t. y. pagal bendrąsias nacionalines pajamas (toliau – BNP) ją, kaip ir KLR, priskiria prie didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių (70).

3.3.2.3.   Peržiūrimojo produkto gamyba tipiškoje šalyje

(117)

2018 m. balandžio 19 d. pranešime Komisija nurodė, kad Turkijoje nustatė peržiūrimojo produkto gamintoją „Sedat Tahir A.Ș.“ Suinteresuotosios šalys buvo paragintos teikti pastabas ir siūlyti kitus gamintojus kitose tipiškose šalyse, kurie atitiktų pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkto pirmosios įtraukos kriterijus. Negauta nei pastabų dėl tipiškos šalies tinkamumo, nei pasiūlymų panašia šalimi rinktis kitą nei Turkija šalį.

3.3.2.4.   Susijusių viešų duomenų prieinamumas tipiškoje šalyje

(118)

2018 m. balandžio 19 d. pranešime Komisija nurodė, kad tiek pagrindinė žaliava (t. y. aliumininė folija, suvyniota į vadinamuosius didelius ritinius, kurių masė didesnė kaip 10 kg), tiek peržiūrimasis produktas (t. y. aliumininė folija, suvyniota į mažus ritinius, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg), priskiriami tiems patiems SS kodams – 7607 11 ir 7607 19. Siekiant užtikrinti, kad žaliavos būtų nustatytos teisingai, tik tos šalys, kurios toliau atskiria pagrindinę žaliavą nuo peržiūrimojo produkto, gali būti laikomos tinkamomis tipiškomis šalimis normaliajai vertei tinkamai apskaičiuoti. Tuo etapu manyta, kad tik Turkijoje pagrindinė žaliava priskiriama prie kitų kodų nei peržiūrimasis produktas, be to, galima naudotis išsamiu viešų duomenų rinkiniu.

(119)

Suinteresuotosios šalys buvo paragintos teikti pastabas dėl Turkijos tinkamumo, be kita ko, pagal minėtus kriterijus. Pastabų negauta.

a)   Gamybos veiksnių duomenys

(120)

Kalbant apie Turkiją, su pagrindinėmis peržiūrimajam produktui gaminti naudojamomis žaliavomis susijusius importo duomenis buvo galima lengvai rasti Pasaulio prekybos atlase, o duomenis apie kitus svarbius gamybos veiksnius, tokius kaip darbo jėga ir elektros energijos sąnaudos, taip pat buvo galima rasti Turkijos statistikos instituto svetainėje.

b)   Finansiniai duomenys (gamybos pridėtinės išlaidos, PBA ir pelnas)

(121)

Per tyrimą nustatyta, kad viešai prieinami yra 2017 m. Turkijos gamintojo „Sedat Tahir A.Ș.“ finansiniai duomenys.

3.3.2.5.   Išvada

(122)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkto pirmąją įtrauką tikslas – galimoje tipiškoje šalyje rasti visus arba kiek įmanoma daugiau atitinkamų neiškraipytų gamybos veiksnių, kuriuos naudoja Kinijos bendradarbiaujantys gamintojai, ir neiškraipytų gamybos pridėtinių išlaidų, PBA ir pelno duomenų.

(123)

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, Turkija atitiko visus pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkto pirmoje įtraukoje nustatytus kriterijus, kad būtų laikoma tinkama tipiška šalimi. Visų pirma Turkijoje gaminamas peržiūrimasis produktas ir turimi išsamūs visų gamybos veiksnių, gamybos pridėtinių išlaidų, PBA ir pelno duomenys.

(124)

Nustačius, kad Turkija šiuo atveju yra tinkama tipiška šalis, nereikėjo toliau tirti Turkijos socialinės ir aplinkos apsaugos lygio.

3.3.3.   Gamybos pridėtinės išlaidos, PBA ir pelnas

(125)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkto ketvirtą pastraipą „į apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną“.

(126)

Kaip minėta 28–31 konstatuojamosiose dalyse, Komisija nurodė, kad nustatė gamintoją, „Sedat Tahir A.S.“, kurio finansinės ataskaitos buvo viešai prieinamos ir kuris gamino peržiūrimąjį produktą numatomoje tipiškoje šalyje. Ji taip pat nurodė, kad, siekdama nustatyti PBA ir pelno procentinius dydžius normaliajai vertei apskaičiuoti, ketino remtis „Sedat Tahir A.Ș.“ 2017 pelno ir nuostolio ataskaitos duomenimis. Per nustatytą 10 dienų terminą pastabų dėl šio aspekto negauta.

(127)

Gamybos pridėtinės išlaidos nėra atskirai nurodytos turimoje „Sedat Tahir A.Ș.“ pelno ir nuostolio ataskaitoje, todėl, Komisijos nuomone, jas reikia įtraukti į parduotų prekių ar gamybos sąnaudas.

(128)

Tada Komisija naudojo „Sedat Tahir A.Ș.“ 2017 m. pelno ir nuostolio ataskaitos duomenis, siekdama nustatyti PBA ir pelno procentinius dydžius, kurie būtų taikomi apskaičiuojant gamybos sąnaudas normaliajai vertei nustatyti.

3.3.4.   Neiškraipytoms sąnaudoms nustatyti naudoti šaltiniai

(129)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą „normalioji vertė apskaičiuojama tik remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius standartus“, ir „įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną“.

(130)

2018 m. balandžio 19 d. pranešime Komisija pažymėjo ketinant naudotis Pasaulio prekybos atlaso (GTA) duomenų baze, kad nustatytų neiškraipytas pirmųjų penkių žaliavų, nurodytų 1 lentelėje, sąnaudas. Be to, Komisija pareiškė ketinanti naudoti Turkijos statistikos institutą kaip darbo sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų šaltinį. Ji taip pat nurodė, kad planuoja naudoti duomenų bazę „Orbis“ kaip viešai prieinamų finansinių ataskaitų šaltinį, kad nustatytų pagrįstą administracinių, pardavimo ir bendrųjų išlaidų bei pelno sumą.

3.3.4.1.   Gamybos veiksniai

(131)

Kaip jau nurodyta 28 konstatuojamojoje dalyje, 2018 m. balandžio 19 d. pranešime Komisija sudarė pradinį sąrašą gamybos veiksnių ir Turkijos šaltinių, skirtų naudoti visiems gamybos veiksniams, kaip antai medžiagos, energija ir darbas, susijusiems su peržiūrimojo produkto gamyba, nustatyti.

(132)

Kadangi eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, siekdama nustatyti gamybos sąnaudas Komisija naudojo atrinkto Sąjungos gamintojo pateiktą įvairių gamybos veiksnių, susijusių su peržiūrimojo produkto gamyba, suvartojimo apimtį ir pritaikė ją Turkijos vieneto sąnaudoms, kurias nustatė remdamasi įvairiais 130–144 konstatuojamosiose dalyse nurodytais skirtingų gamybos veiksnių, susijusių su peržiūrimojo produkto gamyba, šaltiniais. Iš tiesų, remiantis turima pradinio tyrimo informacija, Kinijos eksportuojančių gamintojų gamybos procesas ir naudotos žaliavos visiškai atitiko aptariamo Sąjungos gamintojo nurodytuosius.

(133)

Atsižvelgiant į visą suinteresuotųjų šalių pateiktą informaciją ir tikrinamojo vizito vieno iš pareiškėjų patalpose rezultatus buvo nustatyti šie gamybos veiksniai, SS kodai ir, kai taikoma, 12 skaitmenų Turkijos muitų tarifų kodai:

1 lentelė

Gamybos veiksnys

Muitų tarifo kodas

Vieneto importo vertė

Aliumininė folija, be pagrindo, valcuota, bet toliau neapdorota (dideli ritiniai)

7607 11 19 00 11

7607 11 19 00 12

3,83 EUR/kg

Spalvota/kartoninė dėžė vienam ritiniui

4819 20

3,20 EUR/kg

Popierinė šerdis

4822 90

1,25 EUR/kg

Išorinis dėklas 24 ritiniams supakuoti

4819 20

3,20 EUR/kg

Darbas (tiesioginis ir netiesioginis)

Darbo užmokestis gamybos pramonėje

[nėra duomenų]

8,15 EUR/darbo val.

Elektra

[nėra duomenų]

0,06 EUR/kWh

3.3.4.2.   Medžiagos

(134)

Kalbant apie aliumininę foliją, pareiškėjai nurodė, kad standartinė naudojama žaliava yra aliumininė folija, be pagrindo, valcuota, bet toliau neapdorota, priskiriama SS kodui 7607 11. Tam pritarė du iš keturių Kinijos gamintojų, pateikusių atsakymus į pranešimo apie inicijavimą III priedą. Vienas iš pareiškėjų pateikė papildomos informacijos, kad 12 skaitmenų didelių ritinių Turkijos muitų tarifų kodai yra 7607 11 19 00 11 ir 7607 11 19 00 12. Neturėdama papildomos Kinijos gamintojų informacijos ir kitų suinteresuotųjų šalių pastabų Komisija nusprendė normaliajai vertei apskaičiuoti naudoti nurodytus 12 skaitmenų muitų tarifų kodus.

(135)

Dėl spalvotos/kartoninės dėžės vienam ritiniui pareiškėjai nurodė, kad taikytinas SS kodas yra 4819 10, o vienas Kinijos gamintojas nurodė, kad taikytinas SS kodas yra 4819 20. SS kodui 4819 10 priskiriamos „dėžės iš gofruoto popieriaus arba kartono“, o SS kodui 4819 20 – „dėžės iš negofruoto popieriaus arba kartono“. Kadangi naudojamos dėžės yra negofruotos, Komisija nusprendė nagrinėti SS kodą 4819 20. Turkijos nomenklatūra buvo išnagrinėta išsamiau pagal tą SS kodą, tačiau nebuvo nustatytas tikslesnis tinkamas aprašymas. Todėl Komisija nusprendė naudoti nurodytą 6 skaitmenų SS kodą, siekdama nustatyti to gamybos sąnaudų elemento, kuris turi būti naudojamas normaliajai vertei apskaičiuoti, sąnaudas.

(136)

Dėl popierinės šerdies pareiškėjai nurodė tą patį SS kodą 4819 10 kaip ir dėl spalvotos/kartoninės dėžės. Peržiūrėjusi aprašymą Komisija padarė išvadą, kad produktas turėtų būti priskiriamas SS kodui 4822 90 kaip „kitos kartono šeivos“. Turkijos nomenklatūra buvo išnagrinėta išsamiau pagal tą SS kodą, tačiau nebuvo nustatytas tikslesnis tinkamas aprašymas, todėl Komisija nusprendė naudoti 6 skaitmenų SS kodą 4822 90, siekdama nustatyti to gamybos sąnaudų elemento, kuris turi būti naudojamas normaliajai vertei apskaičiuoti, sąnaudas.

(137)

Vienas pareiškėjų pateikė informacijos, kad kaip gamybos veiksnį reikia įtraukti išorinį dėklą (24 aliumininės folijos ritiniams supakuoti). Peržiūrėjusi aprašymą Komisija padarė išvadą, kad tas produktas taip pat turėtų būti priskiriamas SS kodui 4819 20. Turkijos nomenklatūra buvo išnagrinėta išsamiau pagal tą SS kodą, tačiau nebuvo nustatytas tikslesnis tinkamas aprašymas, todėl Komisija nusprendė naudoti 6 skaitmenų SS kodą 4819 20, siekdama nustatyti to gamybos sąnaudų elemento, kuris turi būti naudojamas normaliajai vertei apskaičiuoti, sąnaudas.

(138)

Dėl aliumininės folijos, Komisija pagal Turkijos muitų tarifų kodus 7607 11 19 00 11 ir 7607 11 19 00 12 nustatė jos importo iš kitų pasaulio šalių, išskyrus KLR, 2017 m. vertę eurais ir kiekį kilogramais. Tada, remdamasi tais skaičiais, Komisija apskaičiavo vidutinę svertinę vieno kilogramo didelių aliuminio ritinių importo vertę eurais, kuri turi būti naudojama kaip susijusios žaliavų sąnaudos gamybos sąnaudoms nustatyti.

(139)

Dėl spalvotų/kartoninių dėžių ir išorinių dėklų, Komisija pagal SS kodą 4819 20 nustatė jų importo į Turkiją iš kitų pasaulio šalių, išskyrus KLR, 2017 m. vertę eurais ir kiekį kilogramais. Tada, remdamasi tais skaičiais, Komisija apskaičiavo vidutinę svertinę vieno kilogramo spalvotų/kartoninių dėžių ir išorinių dėklų importo vertę eurais, kuri turi būti naudojama kaip susijusios žaliavų sąnaudos gamybos sąnaudoms nustatyti.

(140)

Dėl popierinių šerdžių, Komisija pagal SS kodą 4822 90 nustatė jų importo į Turkiją iš kitų pasaulio šalių, išskyrus KLR, 2017 m. vertę eurais ir kiekį kilogramais. Tada, remdamasi tais skaičiais, Komisija apskaičiavo vidutinę svertinę vieno kilogramo popierinių šerdžių importo vertę eurais, kuri turi būti naudojama kaip susijusios žaliavų sąnaudos gamybos sąnaudoms nustatyti.

(141)

Dėl aliumininės folijos laužo, vieno pareiškėjo teigimu, galima laikyti, kad susidaro nulis atliekų, dėl to į apskaičiuotas gamybos sąnaudas nereikėtų įtraukti laužo vertės. Kadangi jokių kitų pastabų negauta, Komisija nusprendė laikytis to metodo.

(142)

Kad galėtų nustatyti neiškraipytą žaliavų, pristatytų prie eksportuojančio gamintojo gamyklos vartų, kainą, Komisija sprendė, ar būtų tikslinga prie importo kainos pridėti tipiškos šalies (Turkijos) importo muitą ir žaliavų vidaus vežimo išlaidas. Komisija nustatė, kad Turkija netaiko importo muito pagrindinės žaliavos – į didelius ritinius suvyniotos aliumininės folijos – importui iš kitų šalių nei KLR, iš kurių daugiausia ir importuoja. Dėl žaliavų vidaus vežimo, kadangi nebendradarbiavo nė vienas Kinijos gamintojas, tokios informacijos nėra. Tačiau, kaip nurodyta 153 konstatuojamojoje dalyje, iš normaliosios vertės, kuri nėra pakoreguota atsižvelgiant į tokius importo muitus ir vežimo išlaidas, jau matyti, kad didelė dalis pardavimo eksportui vykdoma dempingo kaina. Todėl dėl žaliavų vidaus vežimo išlaidų ir importo muitų nagrinėjimo, po kurio būtų reikėję normaliąją vertę pakoreguoti atsižvelgiant į tokias išlaidas ir ją padidinti, normalioji vertė ir atitinkamai dempingo skirtumas galėjo tik padidėti. Į tai atsižvelgdama Komisija nemanė, kad šiuo atveju būtų tikslinga koreguoti žaliavų sąnaudas atsižvelgiant į importo muitą ir vidaus vežimo išlaidas.

3.3.4.3.   Darbas

(143)

2018 m. spalio 3 d. pranešime Komisija nurodė, kad darbo sąnaudoms nustatyti ketina naudotis Turkijos statistikos instituto paskelbtais duomenimis. Visų pirma Komisija nurodė, kad ji ketina naudoti 2016 m. valandines darbo sąnaudas gamybos sektoriuje pagal NACE 2 red. (71) ekonominės veiklos rūšį C.24 (pagrindinių metalų gamyba (72)) – tai naujausi turimi statistiniai duomenys (73). Ji taip pat nurodė, kad vertės būtų tinkamai pakoreguotos atsižvelgiant į infliaciją, naudojant Turkijos statistikos instituto paskelbtą vidaus gamintojų kainų indeksą (74). Kadangi jokių pastabų negauta, Komisija patvirtino tą metodą.

3.3.4.4.   Elektra

(144)

Dėl elektros energijos sąnaudų, neturėdama informacijos apie KLR suvartojimo lygį, 2018 m. spalio 3 d. pranešime Komisija nurodė ketinanti taikyti vidutinę elektros energijos vieneto kainą pramoniniams naudotojams, pateiktą Turkijos statistikos instituto pranešime spaudai (75). Kadangi jokių pastabų negauta, Komisija patvirtino tą metodą.

3.3.5.   Skaičiavimai

(145)

Norėdama nustatyti apskaičiuotą normaliąją vertę Komisija ėmėsi šių dviejų veiksmų.

(146)

Pirma, Komisija nustatė neiškraipytas gamybos sąnaudas. Kadangi eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, Komisija vieno pareiškėjų gamybos proceso lygmeniu nustatytus naudojimo veiksnius (medžiagos, darbas ir energija) padaugino iš neiškraipytų vieneto sąnaudų, nustatytų tipiškoje šalyje Turkijoje.

(147)

Antra, pirmiau nurodytoms gamybos sąnaudoms Komisija pritaikė „Sedat Tahir A.Ș.“ gamybos pridėtines išlaidas, PBA ir pelną. Jos nustatytos remiantis „Sedat Tahir A.Ș.“ 2017 m. metine ataskaita.

(148)

Tuo remdamasi Komisija normaliąją vertę apskaičiavo pagal produkto rūšį, remdamasi gamintojo kainomis EXW sąlygomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą. Kadangi eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, normalioji vertė nustatyta visos šalies mastu, o ne kiekvienam eksportuotojui ir gamintojui atskirai.

3.4.   Eksporto kaina

(149)

Kaip minėta 21 konstatuojamojoje dalyje, Komisija iš KLR gamintojų negavo jokių klausimyno atsakymų. Todėl Komisija visų rūšių buitinei aliumininei folijai nustatė vieną vidutinę svertinę eksporto kainą, remdamasi Eurostato importo statistiniais duomenimis (COMEXT).

3.5.   Palyginimas

(150)

Komisija normaliąją vertę ir eksporto kainą palygino remdamasi gamintojo kainomis EXW sąlygomis.

(151)

Tais atvejais, kai tai buvo pateisinama siekiant užtikrinti sąžiningą palyginimą, Komisija pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį koregavo normaliąją vertę ir eksporto kainą, kad būtų atsižvelgta į skirtumus, kurie daro poveikį kainoms ir kainų palyginamumui. Normalioji vertė pakoreguota ir padidinta 2 % dėl negrąžintino PVM išlaidų, o eksporto kaina pakoreguota ir sumažinta 1–3 % dėl tarptautinio frachto, draudimo ir vidaus vežimo išlaidų.

3.6.   Dempingo skirtumas

(152)

Komisija palygino panašaus produkto vidutinę svertinę normaliąją vertę su vidutine svertine viso eksporto į Sąjungą kaina, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalyse.

(153)

Tuo remdamasi Komisija nustatė, kad procentais išreikštas CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumas yra didesnis nei 150 %. Todėl Komisija padarė išvadą, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu dempingas tęsėsi.

3.7.   Dempingo tęsimosi tikimybė, jei priemonės būtų panaikintos

(154)

Nustačiusi, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo vykdytas dempingas, Komisija analizavo, ar yra tikimybė, kad dempingas tęstųsi, jei priemonės būtų panaikintos.

(155)

Kadangi KLR gamintojai nebendradarbiavo, šis nagrinėjimas buvo pagrįstas Komisijos turima informacija, t. y. prašyme atlikti peržiūrą pateikta informacija ir kitų nepriklausomų šaltinių informacija, tokia kaip oficialūs importo statistiniai duomenys ir informacija, gauta iš suinteresuotųjų šalių atliekant tyrimą.

(156)

Siekdama išnagrinėti galimą importo raidą, jei priemonės būtų panaikintos, Komisija analizavo KLR nepanaudotus pajėgumus ir Sąjungos rinkos patrauklumą.

3.7.1.   KLR nepanaudoti pajėgumai

(157)

Prašyme atlikti peržiūrą pareiškėjai priminė, kad didelius aliuminio ritinius reikia paprasčiausiai supjaustyti, kad jie taptų peržiūrimuoju produktu, todėl Kinijos didelių aliuminio ritinių pertekliniai pajėgumai yra svarbus elementas siekiant nustatyti peržiūrimojo produkto perteklinius pajėgumus.

(158)

Kaip nurodyta prašyme atlikti peržiūrą, 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, antidempingo priemonių taikymas išplėstas į didelius ritinius suvyniotai aliumininei folijai (76), apskaičiuota, kad Kinijos visų rūšių aliumininės folijos gamybos pajėgumai buvo 450 000 t didesni už bendrą Kinijos vidaus suvartojimą. Prašyme taip pat buvo apskaičiuota, kad šie gamybos pajėgumai padidės nuo 2,5 mln. tonų 2014 m. iki 2,8 mln. tonų 2018 m., o vidaus suvartojimo padidėjimo veikiausiai nepakaktų didėjantiems pajėgumams absorbuoti (77). Sąjungoje suvartojama apie 85 600 tonų peržiūrimojo produkto.

(159)

JAV tarptautinės prekybos komisija galutiniame antidempingo ir kompensacinių priemonių tyrimų sprendime dėl į didelius ritinius suvyniotos aliumininės folijos, pagrįstame KLR eksportuotojų ir gamintojų pateiktais atsakymais, numatė, kad KLR nepanaudoti aliumininės folijos pajėgumai 2017 m. ir 2018 m. atitinkamai sudarys 161 233 ir 157 305 t (78), o tai gerokai viršija ES paklausą.

(160)

Be to, iš keturių KLR gamintojų grupių, kurios pateikė užpildytas atrankos formas, gautuose atsakymuose patvirtinta, kad jų nepanaudoti pajėgumai vidutiniškai sudaro apie 25 %.

(161)

Atsižvelgdama į tai Komisija nustatė, kad KLR yra daug perteklinių pajėgumų, todėl yra didelė tikimybė, kad panaikinus antidempingo priemones importo apimtis smarkiai išaugs ir bus daromas didesnis spaudimas kainoms.

(162)

Suinteresuotosios šalys neginčijo šiuo klausimu pateiktos pareiškėjų informacijos. Komisija nerado įrodymų, kurie prieštarautų šiai informacijai.

3.7.2.   Sąjungos rinkos patrauklumas

(163)

Kad nustatytų galimą importo raidą tuo atveju, jeigu priemonės būtų panaikintos, Komisija vertino Sąjungos rinkos patrauklumą dėl kainų.

(164)

Šiuo atžvilgiu Kinijos eksporto kainų statistikos analizė nėra naudinga, nes ir žaliavos, ir galutinis produktas KLR yra nurodomi pagal tuos pačius SS kodus.

(165)

Tačiau iš Kinijos gamintojų pateiktų atrankos formos atsakymų matyti, kad nepaisant galiojančių priemonių jie ES rinkoje taiko vidutiniškai didesnes kainas nei kitų trečiųjų šalių rinkose ir vidaus rinkoje. Iš tiesų, kainos ES rinkoje buvo vidutiniškai 5–10 % didesnės nei kitose trečiosiose šalyse ir vidutiniškai 20–25 % didesnės nei vidaus rinkoje.

(166)

Kaip nurodyta prašyme atlikti peržiūrą, Turkija ir Indija atitinkamai nuo 2014 m. ir 2017 m. taiko antidempingo priemones iš KLR importuojamai aliumininei folijai. Jei būtų leista nebetaikyti ES priemonių buitinei aliumininei folijai, labai tikėtina, kad dėl galiojančių priemonių importui į tas kitas rinkas ir ES rinkos patrauklumo kainos atžvilgiu pardavimas būtų nukreiptas į ES rinką.

(167)

Dėl didelės KLR eksporto apimties ir rinkos dalies pradiniu tiriamuoju laikotarpiu (12 994 t, 13,4 %) ir tolesnio peržiūrimojo produkto eksporto iš KLR į Sąjungos rinką nagrinėjamuoju laikotarpiu (1 519 t, 1,8 %) Komisija gali daryti išvadą, kad Sąjungos rinka yra patraukli KLR peržiūrimojo produkto gamintojams.

(168)

Todėl, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, importas iš KLR į Sąjungą dempingo kaina veikiausiai labai padidėtų.

3.7.3.   Išvada dėl dempingo tęsimosi tikimybės

(169)

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, visų pirma nustatytu dempingo skirtumu peržiūros tiriamuoju laikotarpiu, dideliais KLR nepanaudotais pajėgumais ir Sąjungos rinkos patrauklumu, Komisija mano, kad panaikinus priemones dempingas veikiausiai tęstųsi, o Sąjungos rinką užplūstų didelis kiekis dempingo kaina eksportuojamų produktų. Todėl manoma, kad yra dempingo tęsimosi tikimybė, jei būtų leista nebetaikyti galiojančių antidempingo priemonių.

3.7.4.   Dempingo pasikartojimo tikimybė

(170)

Per tyrimą nustatyta, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu produktai iš Kinijos į Sąjungos rinką ir toliau importuoti dempingo kaina. Nepaisant palyginti nedidelės importo apimties, palyginti su Sąjungos suvartojimu, nustatyti dempingo skirtumai patvirtinti išanalizavus eksporto į kitas trečiąsias šalis kainas, kurios, atrodo, yra dar mažesnės, kaip aprašyta 165 konstatuojamojoje dalyje. Atsižvelgdama į 3.7.1 ir 3.7.2 skirsniuose išnagrinėtus elementus Komisija padarė išvadą, kad labai tikėtina, kad, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, Kinijos gamintojai į Sąjungą eksportuotų didelį kiekį buitinės aliumininės folijos dempingo kaina. Todėl yra įrodymų, kad, jei priemonės baigtų galioti, yra tikimybė, kad dempingas tęstųsi, ir, bet kuriuo atveju yra tikimybė, kad dempingas pasikartotų.

4.   ŽALOS TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

4.1.   Sąjungos pramonės apibrėžtis ir Sąjungos gamyba

(171)

Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu panašų produktą Sąjungoje gamino 20 žinomų gamintojų. Jie sudaro Sąjungos pramonę, apibrėžtą pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

4.2.   Pirminės pastabos

(172)

Komisija žalą įvertino remdamasi gamybos, gamybos pajėgumų, pajėgumų naudojimo, pardavimo, rinkos dalies, užimtumo, našumo ir augimo tendencijomis, nustatytomis visos Sąjungos pramonės lygmeniu, ir kainų, pelningumo, pinigų srauto, pajėgumo padidinti kapitalą ir investicijas, atsargų, investicijų grąžos ir darbo užmokesčio tendencijomis, nustatytomis atrinktų Sąjungos gamintojų lygmeniu.

4.3.   Sąjungos suvartojimas

(173)

Sąjungos suvartojimą Komisija nustatė sudėjusi Sąjungos pramonės pardavimo Sąjungoje apimtį ir visą importą į Sąjungą, kurį nurodo Eurostatas.

(174)

Peržiūrimojo produkto suvartojimo Sąjungoje raida:

2 lentelė

Sąjungos suvartojimas (tonomis)

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

PTL

Bendras suvartojimas

104 521

93 058

88 707

85 666

Indeksas (2014 m. = 100)

100

89

85

82

Šaltinis: Eurostatas, Sąjungos pramonės pateikti duomenys ir patikrinti atrinktų Sąjungos gamintojų klausimyno atsakymai.

(175)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos suvartojimas palaipsniui sumažėjo 18 %. Iš kiekvienų metų duomenų analizės matyti, kad suvartojimas palaipsniui mažėjo per visą laikotarpį – 2014–2015 m. mažėjo greičiau, o nuo 2016 m. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio vienodai.

4.4.   Importas iš KLR

4.4.1.   Importo iš KLR apimtis ir rinkos dalis

(176)

Komisija importo iš KLR į Sąjungą apimtį nustatė remdamasi Eurostato duomenimis TARIC lygmeniu, o importo rinkos dalis – lygindama šią importo apimtį su Sąjungos suvartojimu, kaip parodyta 2 lentelėje.

(177)

Importo iš KLR rinkos dalies ir apimties raida:

3 lentelė

Importo apimtis ir rinkos dalis

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

PTL

Importo iš KLR apimtis (tonomis)

3 510

2 549

2 650

1 519

Indeksas (2014 m. = 100)

100

73

75

43

Importo iš KLR rinkos dalis (%)

3,4

2,7

3,0

1,8

Indeksas (2014 m. = 100)

100

82

89

53

Šaltinis: Eurostatas.

(178)

Didžiausia importo iš KLR apimtis buvo 2014 m., tada gerokai sumažėjo 2015 m., šiek tiek padidėjo 2016 m. ir vėl labai sumažėjo peržiūros tiriamuoju laikotarpiu, taigi iš viso per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 57 %. Importo rinkos dalis peržiūros tiriamuoju laikotarpiu sumažėjo nuo 3,4 % iki 1,8 %.

(179)

Analizuojant žalą svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad per nagrinėjamąjį laikotarpį iš KLR į Sąjungą buvo toliau importuojama mokant muitus.

4.4.2.   Importo iš KLR kainos

(180)

Komisija naudojo Eurostato nurodytas importo iš KLR kainas.

(181)

Vidutinių importo iš KLR į Sąjungą kainų raida:

4 lentelė

Importo iš KLR kainos

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

PTL

Vidutinė importo iš KLR kaina (EUR už toną)

2 340

2 934

2 827

2 413

Indeksas (2014 m. = 100)

100

125

121

103

Šaltinis: Eurostatas.

(182)

Vidutinės importo iš KLR kainos 2014–2015 m. padidėjo 25 %, 2016 m. šiek tiek sumažėjo, o per peržiūros tiriamąjį laikotarpį sumažėjo beveik iki 2014 m. lygio.

(183)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu vidutinės tonos importo iš KLR kainos buvo gerokai mažesnės už Sąjungos pramonės vidutines tonos pardavimo kainas ir vidutines tonos gamybos sąnaudas, kaip nurodyta 10 lentelėje.

4.4.3.   Priverstinis kainų mažinimas

(184)

Komisija priverstinį kainų mažinimą peržiūros tiriamuoju laikotarpiu nustatė lygindama atrinktų Sąjungos gamintojų vidutines svertines pardavimo kainas, taikytas nesusijusiems pirkėjams Sąjungos rinkoje, pakoreguotas atsižvelgiant į gamintojo kainas EXW sąlygomis, ir Eurostato nurodytas peržiūrimojo produkto importo iš KLR CIF kainas, pakoreguotas atsižvelgiant į iškrauto produkto kainą, įskaitant konvencinio muito sumą.

(185)

Palyginus gautas rezultatas išreikštas atrinktų Sąjungos gamintojų vidutinės kainos peržiūros tiriamuoju laikotarpiu procentine dalimi.

(186)

Atlikus palyginimą nustatyta, kad dėl importo iš KLR Sąjungos rinkoje peržiūros tiriamuoju laikotarpiu vidutiniškai 29,3 % priverstinai mažintos kainos.