ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 144

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. birželio 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/897, kuriuo dėl rizika grindžiamo atitikties tikrinimo įtraukimo į I priedą ir aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 ( 1 )

1

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/898 dėl leidimo naudoti eugenolio preparatą kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė Lidervet SL) ( 1 )

29

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/899 dėl leidimo naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 preparatą kaip mėsinių ėriukų, pieninių ožkų, pieninių avių, pieninių buivolių, arklių ir penimų kiaulių pašarų priedą pratęsimo, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1447/2006, (EB) Nr. 188/2007, (EB) Nr. 232/2009, (EB) Nr. 186/2007 ir (EB) Nr. 209/2008 (leidimo turėtoja – bendrovė S.I. Lesaffre) ( 1 )

32

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/900 dėl leidimo naudoti 8-merkapto-p-mentan-3-oną ir p-ment-1-en-8-tiolį kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

36

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/901 dėl leidimo naudoti Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamą riboflaviną, Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflaviną ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflavino 5′-fosfato natrio druską (vitamino B2 šaltinius) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

41

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/902 dėl priemonės, kurios ėmėsi Švedija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB siekdama uždrausti pateikti rinkai bendrovės TWA Equipment S.r.l. gaminamus žirklinius transporto priemonių keltuvus (modelis TL530LF) (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3886)  ( 1 )

47

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/903, kuriuo nustatomi trečiojo ataskaitinio laikotarpio (2020 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.) Sąjungos masto oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ( 1 )

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

3.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/897

2019 m. kovo 12 d.

kuriuo dėl rizika grindžiamo atitikties tikrinimo įtraukimo į I priedą ir aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2018/1139 77 straipsnį Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (toliau – agentūra) valstybių narių vardu turi atlikti projektavimo, gamybos arba registravimo valstybės funkcijas ir užduotis, susijusias su projekto sertifikavimu. Pagal Reglamento (ES) 2018/1139 77 straipsnio 1 dalies a punktą kartu su 62 straipsnio 2 dalies a punktu agentūra turi priimti ir vertinti jai pateikiamas paraiškas ir išduoti atitinkamus pažymėjimus. Todėl agentūra turi nustatyti sertifikavimo pagrindą, taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus ir tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą ir apie juos pranešti pareiškėjui;

(2)

pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 748/2012 (2) agentūra turi išduoti pareiškėjui sertifikatą, kai jai įrodoma, kad sertifikuotinas gaminys atitinka taikytiną sertifikavimo pagrindą, kurį sudaro taikytinos tinkamumo skraidyti sertifikavimo specifikacijos ir aplinkos apsaugos reikalavimai. Tokius pažymėjimus siekiantys gauti pareiškėjai turi įrodyti visišką atitiktį visiems nustatyto sertifikavimo pagrindo aspektams. Pagal Reglamento (ES) 2018/1139 83 straipsnį agentūra pati arba padedama nacionalinių aviacijos institucijų ar kompetentingų organizacijų turi atlikti tyrimus, būtinus tam, kad įvykdytų su sertifikavimu susijusias savo užduotis. Agentūra įvertina paraiškas, bet nereikalaujama, kad ji visais atvejais pagal Reglamento (ES) 2018/1139 83 straipsnį atliktų išsamius tyrimus. Todėl siekiant veiksmingiau mažinti saugos riziką, kuri kyla atliekant atrankinius tyrimus, ir padidinti sertifikavimo proceso veiksmingumą, skaidrumą ir nuspėjamumą, turėtų būti pateikti tam tikri atrankos kriterijai, padedantys nustatyti, kuriuos atitikties įrodymo atvejus ir kiek išsamiai agentūra turėtų tikrinti. Tie kriterijai turėtų būti grindžiami Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) 19 priede nustatytais saugos priežiūros ir valdymo principais;

(3)

be to, pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojai vietoj agentūros turi priimti tam tikrus su sertifikavimu susijusius sprendimus, laikydamiesi savo patvirtinimo sąlygų ir atitinkamų projekto užtikrinimo sistemos procedūrų. Remiantis patirtimi, susijusia su tomis galiojančiomis teisėmis, ir siekiant sumažinti administracinę naštą, o kartu atsižvelgiant į pavojų aviacijos saugai ir aplinkos apsaugos reikalavimus, projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojams taip pat turėtų būti suteikta teisė tvirtinti tam tikrus esminius tipo pažymėjimų pakeitimus ir išduoti tam tikrus papildomus tipo pažymėjimus. Siekiant apriboti pavojų aviacijos saugai ir atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus, tos naujosios teisės turėtų būti susijusios tik su esminių ne itin naujoviškų pakeitimų sertifikavimu ir turėtų būti suteiktos tik tiems projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojams, kurie gali tomis naujosiomis teisėmis tinkamai naudotis. Gebėjimas tinkamai naudotis tomis teisėmis turėtų būti įrodomas patenkinamais veiklos rezultatais, gautais anksčiau panašius esminius pakeitimus tvirtinti kartu su agentūra;

(4)

siekiant aiškumo, Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad A skirsnyje būtų pateikti reikalavimai, taikomi tik pareiškėjams, siekiantiems gauti bet kurį pagal tą priedą išduotiną pažymėjimą, ir pagal tą priedą išduotų pažymėjimų turėtojams, o jo B skirsnyje būtų nustatyti tik kompetentingoms institucijoms, įskaitant agentūrą, taikomi reikalavimai;

(5)

siekdami užtikrinti tinkamą tam tikrų orlaivių sistemų veikimą, kurio negalima patikrinti ant žemės, oro vežėjai, atlikę techninę priežiūrą, turėtų vykdyti bandomuosius skrydžius. Iš praeityje vykdant tokius skrydžius patirtų avarijų ar rimti incidentų matyti, kad tam tikri su technine priežiūra susiję bandomieji skrydžiai neturėtų būti vykdomi naudojantis tinkamumo skraidyti pažymėjimu (arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimu) – jiems vykdyti turėtų būti išduodamas leidimas skristi. Todėl į skrydžių, kuriuos galima vykdyti tik turint leidimą skristi, sąrašą turėtų būti įtraukti skrydžiai orlaiviais siekiant nustatyti jų gedimus arba po techninės priežiūros patikrinti vienos ar kelių sistemų, dalių arba prietaisų veikimą;

(6)

reikėtų pašalinti tam tikrus Reglamento (ES) Nr. 748/2012 ir Reglamento (ES) 2018/1139 neatitikimus, susijusius su tipo sertifikavimo pagrindo turiniu ir pranešimų teikimo procesu;

(7)

Reglamento (ES) 2018/1139 9 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad triukšmo ir išmetamųjų teršalų kiekio atžvilgiu orlaiviai ir jų varikliai, oro sraigtai, dalys ir kilnojamoji įranga atitiktų aplinkos apsaugos reikalavimus, išdėstytus nuo 2018 m. sausio 1 d. taikytinuose Čikagos konvencijos 16 priedo I tomo 12 pakeitime ir II tomo 9 pakeitime, taip pat III tomo pirmajame leidime;

(8)

todėl Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedas turėtų būti pritaikytas prie Čikagos konvencijos 16 priede nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. Čikagos konvencijos 16 priede nustatytos ir konkretiems varikliams ar orlaiviams taikytinos aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo išimtys, todėl Reglamentu (ES) Nr. 748/2012 gamybinėms organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė dėl aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo išimčių kreiptis į savo kompetentingą instituciją;

(9)

be to, siekiant išspręsti technines problemas, kylančias dėl standartų, rekomenduojamos praktikos ir atitinkamų orlaivių bei variklių sertifikavimo rekomendacijų taikymo, tam tikros Reglamento (ES) Nr. 748/2012 nuostatos turėtų būti iš dalies pakeistos taip, kad būtų aiškesnės;

(10)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

visoms susijusioms šalims būtina suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie šiuo reglamentu nustatytomis priemonėmis iš dalies pakeistos reguliavimo sistemos;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės pagrįstos agentūros nuomonėmis 07/2016 (3), 01/2017 (4) ir 09/2017 (5), paskelbtomis pagal Reglamento (ES) 2018/1139 76 straipsnio 1 dalį;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1)

1 straipsnio 2 dalis papildoma k punktu:

„k)   tinkamumo naudoti duomenys– duomenys, kurie yra sudedamoji orlaivio tipo pažymėjimo, riboto galiojimo tipo pažymėjimo arba papildomo tipo pažymėjimo dalis ir kuriuos sudaro visi šie elementai:

i)

būtiniausia pilotų tipo kvalifikacijos mokymo programa, įskaitant tipo kvalifikacijos nustatymą;

ii)

orlaivio patvirtinimo šaltinio duomenų, naudojamų objektyviam imituoklių tinkamumui pagrįsti, arba preliminarių duomenų, naudojamų jų preliminariam tinkamumui pagrįsti, taikymo srities apibrėžimas;

iii)

būtiniausia už išleidimą atsakingų techninės priežiūros darbuotojų tipo kvalifikacijos mokymo programa, įskaitant tipo kvalifikacijos nustatymą;

iv)

tipo arba varianto nustatymo keleivių salono įgulos reikmėms duomenys ir keleivių salono įgulai būtini žinoti tipo duomenys;

v)

pagrindinis būtiniausios įrangos sąrašas;“.

2)

9 straipsnyje įterpiama 4 dalis:

„4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, gamybinė organizacija gali kreiptis į kompetentingą instituciją dėl Reglamento (ES) 2018/1139 (*1) 9 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo išimčių.

(*1)  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).“"

3)

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo [Leidinių biuro prašome įrašyti datą: 9 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos], išskyrus 1 straipsnio 2 dalį ir priedo 11 punktą, 13–14 punktus, 23–26 punktus, 28 punktą, 30 punktą, 40 punkto 21.B.85 dalį ir 43 punktą – jie taikomi nuo [Leidinių biuro prašome įrašyti įsigaliojimo datą].

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).

(3)  Nuomonė 07/2016. Reikalavimų dėl dalyvavimo masto įtraukimas į 21 dalį.

(4)  Nuomonė 01/2017. Su technine priežiūra susiję bandomieji skrydžiai.

(5)  Nuomonė 09/2017. CAEP/10 pakeitimų, susijusių su klimato kaita, išmetamaisiais teršalais ir triukšmu, įgyvendinimas.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedas (21 dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

turinys pakeičiamas taip:

Turinys

21.1.   Bendroji dalis

A SKIRSNIS.   TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A POSKYRIS.   BENDROSIOS NUOSTATOS

21.A.1

Taikymo sritis

21.A.2

Kito asmens, kuris nėra paraišką išduoti pažymėjimą pateikęs asmuo arba pažymėjimo turėtojas, įsipareigojimas

21.A.3A

Gedimai, veikimo sutrikimai ir defektai

21.A.3B

Tinkamumo skraidyti reikalavimai

21.A.4

Projektavimo ir gamybos derinimas

B POSKYRIS.   TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMAI

21.A.11

Taikymo sritis

21.A.13

Teisė pateikti paraišką

21.A.14

Tinkamumo įrodymas

21.A.15

Paraiškos pateikimas

21.A.19

Pakeitimai, kuriuos padarius būtina gauti naują tipo pažymėjimą

21.A.20

Atitikties tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ir aplinkos apsaugos reikalavimams įrodymas

21.A.21

Tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo išdavimo reikalavimai

21.A.31

Tipo projektas

21.A.33

Patikrinimai ir bandymai

21.A.35

Skrydžio bandymai

21.A.41

Tipo pažymėjimas

21.A.44

Turėtojo įsipareigojimai

21.A.47

Teisė perleisti

21.A.51

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21.A.55

Duomenų tvarkymas

21.A.57

Vadovai

21.A.61

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai

21.A.62

Tinkamumo naudoti duomenų pateikimas

(C POSKYRIS –   NETAIKOMAS)

D POSKYRIS.   TIPO PAŽYMĖJIMŲ IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMŲ PAKEITIMAI

21.A.90A

Taikymo sritis

21A.90B

Standartiniai pakeitimai

21.A.91

Tipo pažymėjimo pakeitimų klasifikavimas

21.A.92

Teisė pateikti paraišką

21.A.93

Paraiškos pateikimas

21.A.95

Neesminio pakeitimo patvirtinimo reikalavimai

21.A.97

Esminio pakeitimo patvirtinimo reikalavimai

21.A.101

Tipo sertifikavimo pagrindas, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas ir aplinkos apsaugos reikalavimai, kuriais remiamasi atliekant esminį tipo pažymėjimo pakeitimą

21.A.105

Duomenų tvarkymas

21.A.107

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai

21.A.108

Tinkamumo naudoti duomenų pateikimas

21.A.109

Įsipareigojimai ir Europos dalių patvirtinimo ženklinimas

E POSKYRIS.   PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI

21.A.111

Taikymo sritis

21.A.112A

Teisė pateikti paraišką

21.A.112B

Tinkamumo įrodymas

21.A.113

Paraiška išduoti papildomą tipo pažymėjimą

21.A.115

Esminių pakeitimų patvirtinimo papildomu tipo pažymėjimu reikalavimai

21.A.116

Teisė perleisti

21.A.117

Gaminio dalies, kuriai taikomas papildomas tipo pažymėjimas, pakeitimai

21.A.118A

Įsipareigojimai ir Europos dalių patvirtinimo ženklinimas

21.A.118B

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21.A.119

Vadovai

21.A.120A

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai

21.A.120B

Tinkamumo naudoti duomenų pateikimas

F POSKYRIS.   GAMYBA NETURINT GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO

21.A.121

Taikymo sritis

21.A.122

Teisė pateikti paraišką

21.A.124

Paraiškos pateikimas

21.A.125A

Atskirojo leidimo išdavimas

21.A.125B

Pažeidimai

21.A.125C

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21.A.126

Gamybos tikrinimo sistema

21.A.127

Orlaivio bandymai

21.A.128

Orlaivio variklio ir oro sraigtų bandymai

21.A.129

Gamintojo įsipareigojimai

21.A.130

Atitikties pareiškimas

G POSKYRIS.   GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21.A.131

Taikymo sritis

21.A.133

Teisė pateikti paraišką

21.A.134

Paraiškos pateikimas

21.A.135

Gamybinės organizacijos patvirtinimo suteikimas

21.A.139

Kokybės sistema

21.A.143

Aprašymas

21.A.145

Patvirtinimo reikalavimai

21.A.147

Patvirtintos gamybinės organizacijos pakeitimai

21.A.148

Vietos pakeitimai

21.A.149

Teisė perleisti

21.A.151

Patvirtinimo sąlygos

21.A.153

Patvirtinimo sąlygų pakeitimai

21.A.157

Tyrimai

21.A.158

Pažeidimai

21.A.159

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21.A.163

Privilegijos

21.A.165

Turėtojo įsipareigojimai

H POSKYRIS.   TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI

21.A.171

Taikymo sritis

21.A.172

Teisė pateikti paraišką

21.A.173

Klasifikavimas

21.A.174

Paraiškos pateikimas

21.A.175

Kalba

21.A.177

Pakeitimas arba modifikacija

21.A.179

Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse

21.A.180

Patikrinimai

21.A.181

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21.A.182

Orlaivio identifikavimas

I POSKYRIS.   TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMAI

21.A.201

Taikymo sritis

21.A.203

Teisė pateikti paraišką

21.A.204

Paraiškos pateikimas

21.A.207

Pakeitimas arba modifikacija

21.A.209

Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse

21.A.210

Patikrinimai

21.A.211

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

J POSKYRIS.   PROJEKTAVIMO ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21.A.231

Taikymo sritis

21.A.233

Teisė pateikti paraišką

21.A.234

Paraiškos pateikimas

21.A.235

Projektavimo organizacijos patvirtinimo išdavimas

21.A.239

Projekto užtikrinimo sistema

21.A.243

Duomenys

21.A.245

Patvirtinimo reikalavimai

21.A.247

Projekto užtikrinimo sistemos pakeitimai

21.A.249

Teisė perleisti

21.A.251

Patvirtinimo sąlygos

21.A.253

Patvirtinimo sąlygų pakeitimai

21.A.257

Tyrimai

21.A.258

Pažeidimai

21.A.259

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21.A.263

Privilegijos

21.A.265

Turėtojo įsipareigojimai

K POSKYRIS.   DALYS IR PRIETAISAI

21.A.301

Taikymo sritis

21.A.303

Taikomų reikalavimų laikymasis

21.A.305

Dalių ir prietaisų patvirtinimo išdavimas

21.A.307

Dalių ir prietaisų atidavimas įmontuoti

(L POSKYRIS –   NETAIKOMAS)

M POSKYRIS.   REMONTAI

21.A.431A

Taikymo sritis

21A.431B

Standartinis remontas

21.A.432A

Teisė pateikti paraišką

21.A.432B

Tinkamumo įrodymas

21.A.432C

Remonto projekto patvirtinimo paraiška

21.A.433

Remonto projekto patvirtinimo reikalavimai

21.A.435

Remonto projektų klasifikavimas ir patvirtinimas

21.A.439

Remonto dalių gamyba

21.A.441

Remonto atlikimas

21.A.443

Apribojimai

21.A.445

Neatitaisyta žala

21.A.447

Duomenų tvarkymas

21.A.449

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai

21.A.451

Įsipareigojimai ir Europos dalių patvirtinimo ženklinimas

(N POSKYRIS –   NETAIKOMAS)

O POSKYRIS.   TAIKANT EUROPOS TECHNINIO STANDARTO SPECIFIKACIJĄ IŠDUODAMI LEIDIMAI

21.A.601

Taikymo sritis

21.A.602A

Teisė pateikti paraišką

21.A.602B

Tinkamumo įrodymas

21.A.603

Paraiškos pateikimas

21.A.604

Pagalbinės jėgainės (APU) leidimo išdavimas taikant Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO)

21.A.605

Duomenų reikalavimai

21.A.606

ETSO leidimo išdavimo reikalavimai

21.A.607

Privilegijos išduoti leidimą taikant ETSO

21.A.608

Deklaracija apie projektą ir darbinius parametrus

21.A.609

Leidimų, išduotų taikant ETSO, turėtojų įsipareigojimai

21.A.610

Nuokrypių patvirtinimas

21.A.611

Projektų pakeitimai

21.A.613

Duomenų tvarkymas

21.A.615

Agentūros atliekamas patikrinimas

21.A.619

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21.A.621

Teisė perleisti

P POSKYRIS.   SKRYDŽIO LEIDIMAS

21.A.701

Taikymo sritis

21.A.703

Teisė pateikti paraišką

21.A.705

Kompetentinga institucija

21.A.707

Paraiška išduoti skrydžio leidimą

21.A.708

Skrydžio sąlygos

21.A.709

Paraiška patvirtinti skrydžio sąlygas

21.A.710

Skrydžio sąlygų patvirtinimas

21.A.711

Skrydžio leidimo išdavimas

21.A.713

Pakeitimai

21.A.715

Kalba

21.A.719

Teisė perleisti

21.A.721

Patikrinimai

21.A.723

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21.A.725

Skrydžio leidimo atnaujinimas

21.A.727

Skrydžio leidimo turėtojo įpareigojimai

21.A.729

Duomenų tvarkymas

Q POSKYRIS.   GAMINIŲ, DALIŲ IR PRIETAISŲ ŽENKLINIMAS

21.A.801

Gaminių ženklinimas

21.A.803

Ženklinimo duomenų tvarkymas

21.A.804

Dalių ir prietaisų ženklinimas

21.A.805

Kritinių dalių ženklinimas

21.A.807

Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) atitinkančių orlaivio elementų ženklinimas

B SKIRSNIS.   KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ PROCEDŪROS

A POSKYRIS.   BENDROSIOS NUOSTATOS

21.B.5

Taikymo sritis

21.B.20

Kompetentingos institucijos įsipareigojimai

21.B.25

Kompetentingos institucijos organizacinei struktūrai taikomi reikalavimai

21.B.30

Dokumentais nustatytos procedūros

21.B.35

Organizacijos struktūros ir procedūrų pakeitimas

21.B.40

Ginčytinų klausimų sprendimas

21.B.45

Ataskaitos rengimas ir bendradarbiavimas

21.B.55

Duomenų tvarkymas

21.B.60

Tinkamumo skraidyti reikalavimai

B POSKYRIS.   TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMAI

21.B.70

Sertifikavimo specifikacijos

21.B.75

Specialios sąlygos

21.B.80

Tipo sertifikavimo pagrindas, kuriuo remiamasi išduodant tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą

21.B.82

Tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas, kuriuo remiamasi išduodant orlaivio tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą

21.B.85

Tipo pažymėjimui arba riboto galiojimo tipo pažymėjimui taikytinų aplinkos apsaugos reikalavimų ir sertifikavimo specifikacijų nustatymas

21.B.100

Dalyvavimo mastas

21.B.103

Tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo išdavimas

(C POSKYRIS –   NETAIKOMAS)

D POSKYRIS.   TIPO PAŽYMĖJIMŲ IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMŲ PAKEITIMAI

21.B.105

Tipo sertifikavimo pagrindas, aplinkos apsaugos reikalavimai ir tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas, kuriais remiamasi atliekant esminį tipo pažymėjimo pakeitimą

21.B.107

Tipo pažymėjimo pakeitimo patvirtinimo išdavimas

E POSKYRIS.   PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI

21.B.109

Tipo sertifikavimo pagrindas, aplinkos apsaugos reikalavimai ir tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas, kuriais remiantis išduodamas papildomas tipo pažymėjimas

21.B.111

Papildomo tipo pažymėjimo išdavimas

F POSKYRIS.   GAMYBA NETURINT GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO

21.B.120

Tyrimai

21.B.125

Pažeidimai

21.B.130

Atskirojo leidimo išdavimas

21.B.135

Atskirojo leidimo išlaikymas

21.B.140

Atskirojo leidimo pakeitimas

21.B.145

Atskirojo leidimo apribojimas, galiojimo sustabdymas ir jo panaikinimas

21.B.150

Duomenų tvarkymas

G POSKYRIS.   GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21.B.220

Tyrimai

21.B.225

Pažeidimai

21.B.230

Pažymėjimo išdavimas

21.B.235

Nenutrūkstama priežiūra

21.B.240

Gamybinės organizacijos patvirtinimo pakeitimas

21.B.245

Gamybinės organizacijos patvirtinimo galiojimo sustabdymas ir jo panaikinimas

21.B.260

Duomenų tvarkymas

H POSKYRIS.   TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI

21.B.320

Tyrimai

21.B.325

Tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimas

21.B.326

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas

21.B.327

Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas

21.B.330

Tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimo sustabdymas ir jų panaikinimas

21.B.345

Duomenų tvarkymas

I POSKYRIS.   TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMAI

21.B.420

Tyrimai

21.B.425

Triukšmo pažymėjimų išdavimas

21.B.430

Triukšmo pažymėjimų galiojimo sustabdymas ir jų panaikinimas

21.B.445

Duomenų tvarkymas

J POSKYRIS.   PROJEKTAVIMO ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

K POSKYRIS.   DALYS IR PRIETAISAI

(L POSKYRIS –   NETAIKOMAS)

M POSKYRIS.   REMONTAI

21.B.450

Tipo sertifikavimo pagrindas ir aplinkos apsaugos reikalavimai, kuriais remiantis išduodamas esminio remonto projekto patvirtinimas

21.B.453

Remonto projekto patvirtinimo išdavimas

(N POSKYRIS –   NETAIKOMAS)

O POSKYRIS.   TAIKANT EUROPOS TECHNINIO STANDARTO SPECIFIKACIJĄ IŠDUODAMI LEIDIMAI

21.B.480

ETSO leidimo išdavimas

P POSKYRIS.   SKRYDŽIO LEIDIMAS

21.B.520

Tyrimai

21.B.525

Skrydžio leidimų išdavimas

21.B.530

Skrydžio leidimų panaikinimas

21.B.545

Duomenų tvarkymas

Q POSKYRIS.   GAMINIŲ, DALIŲ IR PRIETAISŲ ŽENKLINIMAS

Priedėliai

I priedėlis.

EASA 1 forma, oficialus išleidimo pažymėjimas;

II priedėlis.

EASA 15a forma, tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas;

III priedėlis.

EASA 20a forma, skrydžio leidimas;

IV priedėlis.

EASA 20b forma, skrydžio leidimas (išduotas patvirtintų organizacijų);

V priedėlis.

EASA 24 forma, riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas;

VI priedėlis.

EASA 25 forma, tinkamumo skraidyti pažymėjimas;

VII priedėlis.

EASA 45 forma, triukšmo pažymėjimas;

VIII priedėlis.

EASA 52 forma, orlaivio atitikties pareiškimas;

IX priedėlis.

EASA 53 forma, išleidimo eksploatuoti pažymėjimas;

X priedėlis.

EASA 55 forma, gamybinės organizacijos patvirtinimo pažymėjimas;

XI priedėlis.

EASA 65 forma, atskirasis leidimas gaminti negavus gamybinės organizacijos patvirtinimo;

XII priedėlis.

Skrydžio bandymų kategorijos ir susijusios bandomojo skrydžio įgulos kvalifikacijos 85.“;

2)

21.A.14 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Pareiškėjas, siekiantis gauti tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą, įrodo savo tinkamumą gaudamas projektavimo organizacijos patvirtinimą, kurį pagal J poskyrį išduoda agentūra.“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Nukrypstant nuo a punkto, pareiškėjas gali įrodyti savo tinkamumą, pasirūpindamas, kad agentūra pripažintų pagal 21.A.15 dalies b punktą parengtą jo sertifikavimo programą, jei sertifikuotinas gaminys yra:

1.

ELA1 orlaivis arba

2.

ELA1 orlaivyje įmontuotas variklis arba oro sraigtas.“;

3)

21.A.15 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b, c ir d punktai pakeičiami taip:

„b)

Paraiškoje išduoti tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą pateikiami bent pirminiai aprašomieji gaminio duomenys, nurodoma numatyta gaminio paskirtis ir naudojimo, dėl kurio gaminį prašoma sertifikuoti, rūšis. Be to, į ją įtraukiama atitikčiai įrodyti pagal 21.A.20 dalį naudojama sertifikavimo programa (arba ja papildoma pateikta pirminė paraiška), kurią sudaro:

1.

išsamus tipo projekto aprašas, kuriame nurodomos visos sertifikuotinos konfigūracijos;

2.

siūlomos eksploatacinės charakteristikos ir apribojimai;

3.

numatyta gaminio paskirtis ir naudojimo, dėl kurio gaminį prašoma sertifikuoti, rūšis;

4.

pasiūlymas dėl pirminio tipo sertifikavimo pagrindo, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, parengtas atsižvelgiant į 21.B.80, 21.B.82 ir 21.B.85 dalyse nurodytus reikalavimus ir galimybes;

5.

pasiūlymas dėl sertifikavimo programos išskaidymo į reikšmingas atitikties įrodymo veiklos ir duomenų grupes, įskaitant pasiūlymą dėl atitikties užtikrinimo priemonių ir susijusių atitikties dokumentų;

6.

pasiūlymas dėl reikšmingų atitikties įrodymo veiklos ir duomenų grupių vertinimo, atsižvelgiant į nenustatytos rūšies neatitikties tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ar aplinkos apsaugos reikalavimams tikimybę ir į galimą tos neatitikties poveikį gaminio saugai ar aplinkos apsaugai. Siūlomame vertinime turi būti atsižvelgta bent į 21.B.100 dalies a punkto 1–4 papunkčiuose nurodytus elementus. Remiantis šiuo vertinimu, į paraišką įtraukiamas pasiūlymas dėl agentūros dalyvavimo tikrinant atitikties įrodymo veiklą ir duomenis ir

7.

projekto įgyvendinimo grafikas, įskaitant pagrindinius tarpinius tikslus.

c)

Atlikus sertifikavimo projekto pakeitimų, darančių poveikį bet kuriam iš b punkto 1–7 papunkčių, agentūrai pateiktą pirminę sertifikavimo programą pareiškėjas atnaujina.

d)

Į paraišką orlaiviui išduoti tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą įtraukiamas paraiškos priedėlis dėl tinkamumo naudoti duomenų patvirtinimo (arba juo papildoma pateikta pirminė paraiška).“;

b)

įrašomi e ir f punktai:

„e)

Paraiška išduoti didelio orlaivio ar didelio sukasparnio tipo pažymėjimą ar riboto galiojimo pažymėjimą galioja penkerius metus, o paraiška išduoti bet kokį kitą tipo pažymėjimą ar riboto galiojimo pažymėjimą – trejus metus, išskyrus atvejus, kai pateikdamas paraišką pareiškėjas įrodo, kad jo gaminio atitikčiai reikalavimams įrodyti ir jai deklaruoti reikia daugiau laiko, ir agentūra tam ilgesniam laikotarpiui pritaria.

f)

Jeigu tipo pažymėjimas arba riboto galiojimo tipo pažymėjimas neišduotas arba akivaizdu, kad jis nebus išduotas per e punkte nustatytą laikotarpį, pareiškėjas gali:

1.

pateikti naują paraišką ir užtikrinti atitiktį tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ir aplinkos apsaugos reikalavimams, kuriuos tos naujos paraiškos pateikimo dieną agentūra yra nustačiusi ir pranešusi pagal 21.B.80, 21.B.82 ir 21.B.85 dalis; arba

2.

paprašyti pratęsti e punkte nustatytą laikotarpį ir pasiūlyti naują tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo išdavimo datą. Tokiu atveju pareiškėjas užtikrina atitiktį tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ir aplinkos apsaugos reikalavimams, kuriuos pareiškėjo pasirinktiną dieną agentūra yra nustačiusi ir apie kuriuos yra pranešusi pagal 21.B.80, 21.B.82 ir 21.B.85 dalis. Tačiau ta data neturi būti ankstesnė už naują pareiškėjo pasiūlytą tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo išdavimo datą ilgesniu nei penkerių metų laikotarpiu, jei teikiama paraiška išduoti didelio orlaivio arba didelio sukasparnio tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą, o jei teikiama paraiška išduoti bet kokio kito tipo pažymėjimą ar riboto galiojimo tipo pažymėjimą – ilgesniu nei trejų metų laikotarpiu.“;

4)

21.A.16A dalis išbraukiama;

5)

21.A.16B dalis išbraukiama;

6)

21.A.17A dalis išbraukiama;

7)

21.A.17B dalis išbraukiama;

8)

21.A.18 dalis išbraukiama;

9)

21.A.20 ir 21.A.21 dalys pakeičiamos taip:

„21.A.20   Atitikties tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ir aplinkos apsaugos reikalavimams įrodymas

a)

Po to, kai agentūra pripažįsta sertifikavimo programą, pareiškėjas įrodo atitiktį pagal 21.B.80, 21.B.82 ir 21.B.85 dalis agentūros nustatytam ir pareiškėjui praneštam tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui bei aplinkos apsaugos reikalavimams ir nurodo agentūrai tos atitikties įrodymo priemones.

b)

Pareiškėjas praneša agentūrai apie visus atitikties įrodymo proceso sunkumus ir per tą procesą įvykusius įvykius, kurie galėjo gerokai paveikti pagal 21.A.15 dalies b punkto 6 papunktį atliekamą rizikos vertinimą ar sertifikavimo programą arba dėl kurių gali tekti keisti agentūros dalyvavimo mastą, apie kurį prieš tai pranešta pareiškėjui pagal 21.B.100 dalies c punktą.

c)

Pareiškėjas užregistruoja atitikties patvirtinamuosius faktus sertifikavimo programoje nurodytuose atitikties dokumentuose.

d)

Baigęs visus atitikties įrodymo veiksmus pagal sertifikavimo programą, įskaitant patikrinimus ir bandymus pagal 21.A.33 dalį, taip pat po visų skrydžio bandymų pagal 21.A.35 dalį pareiškėjas pateikia pareiškimą, kuriame nurodo šiuos faktus:

1.

pagal agentūros pripažintą sertifikavimo programą pareiškėjas įrodė atitiktį agentūros nustatytam ir praneštam tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui bei aplinkos apsaugos reikalavimams, ir

2.

nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios gaminį galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti.

e)

Pareiškėjas pateikia agentūrai d punkte nurodytą atitikties pareiškimą. Jeigu pareiškėjas turi atitinkamą projektavimo organizacijos patvirtinimą, atitikties pareiškimas parengiamas pagal J poskyrio nuostatas ir pateikiamas agentūrai.

21.A.21   Tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo išdavimo reikalavimai

a)

Kad gautų gaminio tipo pažymėjimą arba, jei orlaivis neatitinka Reglamento (ES) 2018/1139 II priede nustatytų esminių reikalavimų, orlaivio riboto galiojimo tipo pažymėjimą, pareiškėjas:

1.

įrodo savo tinkamumą pagal 21.A.14 dalį;

2.

laikosi 21.A.20 dalies;

3.

įrodo, kad variklis ir oro sraigtas, jei yra įmontuoti orlaivyje:

A)

turi pagal šį reglamentą išduotą arba parengtą tipo pažymėjimą arba,

B)

kaip įrodyta, atitinka būtiną saugiam orlaivio skrydžiui užtikrinti nustatytą orlaivio tipo sertifikavimo pagrindą ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kuriuos nustatė ir apie kuriuos pranešė agentūra.

b)

Nukrypstant nuo a punkto 2 papunkčio, pareiškėjo prašymu, įtrauktu į 21.A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą, pareiškėjas turi teisę gauti orlaivio tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą dar neįrodęs atitikties tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui, jei pareiškėjas tą atitiktį įrodo iki dienos, kurią tokie duomenys faktiškai naudojami.“;

10)

21.A.23 dalis išbraukiama;

11)

21.A.31 dalies a punkto 4 papunktis pakeičiamas taip:

„4.

visi kiti duomenys, kuriuos lyginant galima apibrėžti to paties tipo vėlesnių gaminių tinkamumą naudoti ir, jei taikoma, aplinkosaugos charakteristikas.“;

12)

21.A.33 dalis pakeičiama taip:

„21.A.33   Patikrinimai ir bandymai

a)

(Rezervuota)

b)

Prieš kiekvieną 21.A.20 dalyje reikalaujamo atitikties įrodymo proceso metu atliekamą bandymą pareiškėjas turi būti patikrinęs:

1.

jei tai yra bandinys, kad:

i)

medžiagos ir procesai deramai atitinka siūlomo tipo projekto specifikacijas,

ii)

gaminių dalys deramai atitinka siūlomo tipo projekto brėžinius ir

iii)

gamybos procesai, konstrukcija ir surinkimas deramai atitinka nurodytuosius siūlomame tipo projekte, ir

2.

bandymų įranga ir bandymams naudotina matavimo įranga yra tinkama bandymams ir kalibruota pagal nustatytus reikalavimus.

c)

Remdamasis pagal b punktą atliekamais patikrinimais pareiškėjas pateikia atitikties pareiškimą, kuriame nurodo visus galimus neatitikimus, taip pat paaiškinimą, kad tai nepaveiks bandymo rezultatų, ir leidžia agentūrai atlikti patikrinimą, jei, jos manymu, tai būtina to pareiškimo tikrumui patikrinti.

d)

Pareiškėjas leidžia agentūrai:

1.

peržiūrėti visus su atitikties įrodymu susijusius duomenis bei informaciją ir

2.

stebėti ar atlikti bet kokį su atitikties įrodymu susijusį bandymą ar patikrinimą.

e)

Dėl visų bandymų ir patikrinimų, kuriuos agentūra stebi ar atlieka pagal d punkto 2 papunktį:

1.

pareiškėjas pateikia agentūrai c punkte nurodytą atitikties pareiškimą ir

2.

nuo atitikties pareiškimo pateikimo pagal c punktą iki bandinio pateikimo agentūrai bandymams atlikti bandinys ar bandymų ir matavimo įranga negali būti keičiami taip, kad būtų padarytas poveikis atitikties pareiškimo tikrumui.“;

13)

21.A.41 dalis pakeičiama taip:

„21.A.41   Tipo pažymėjimas

Tipo pažymėjimas ir riboto galiojimo tipo pažymėjimas apima tipo projektą, naudojimo apribojimus, tipo pažymėjimo tinkamumo skraidyti ir variklio išmetalų duomenų lapą, taikytiną tipo sertifikavimo pagrindą ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurių laikymąsi užregistruoja agentūra, ir visas kitas taikytinose sertifikavimo specifikacijose ir aplinkos apsaugos reikalavimuose gaminiui nustatytas sąlygas arba apribojimus. Be to, orlaivio tipo pažymėjimas ir riboto galiojimo tipo pažymėjimas apima taikytiną tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą, tinkamumo naudoti duomenis ir tipo pažymėjimo triukšmo duomenų lapą. Orlaivio tipo pažymėjimo ir riboto galiojimo tipo pažymėjimo duomenų lapas apima įrašus apie reikalavimų dėl išmetamo CO2 kiekio laikymąsi, o variklio tipo pažymėjimo duomenų lapas apima įrašus apie reikalavimų dėl variklio išmetalų kiekio laikymąsi.“;

14)

21.A.91 dalis pakeičiama taip:

„21.A.91   Tipo pažymėjimo pakeitimų klasifikavimas

Tipo pažymėjimo pakeitimai skirstomi į neesminius ir esminius. Neesminis pakeitimas neturi didesnio poveikio masei, centruotei, konstrukciniam stiprumui, patikimumui, naudojimo charakteristikoms, tinkamumo naudoti duomenims ar kitoms gaminio tinkamumą skraidyti veikiančioms charakteristikoms arba jo aplinkosaugos charakteristikoms. Nedarant poveikio 21.A.19 dalies taikymui, visi kiti pakeitimai šiame poskyryje laikomi esminiais pakeitimais. Esminiai ir neesminiai pakeitimai tvirtinami atitinkamai pagal 21.A.95 arba 21.A.97 dalį ir tinkamai identifikuojami.“;

15)

21.A.93 dalis pakeičiama taip:

„21.A.93   Paraiškos pateikimas

a)

Paraiška patvirtinti tipo pažymėjimo pakeitimą parengiama agentūros nustatyta forma ir pateikiama jos numatytu būdu.

b)

Į paraišką įtraukiama atitikčiai įrodyti pagal 21.A.20 dalį naudojama sertifikavimo programa (arba ja papildoma pateikta pirminė paraiška), kurią sudaro:

1.

pakeitimo aprašymas, kuriame nurodoma:

i)

tipo pažymėjime nurodyta (-os) gaminio konfigūracija (-os), kuri (-ios) keičiama (-os);

ii)

visos tipo pažymėjime nurodytos gaminio sritys (įskaitant patvirtintus vadovus), kurios keičiamos arba kurioms daro poveikį pakeitimas, ir

iii)

visi būtini tinkamumo naudoti duomenų pakeitimai, jei pakeitimas daro poveikį tinkamumo naudoti duomenims;

2.

informacija apie pakartotinius tyrimus, kuriuos būtina atlikti, kad būtų įrodyta pakeitimo ir sričių, kurioms pakeitimas daro poveikį, atitiktis tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ir aplinkos apsaugos reikalavimams, ir,

3.

jei tipo pažymėjimo pakeitimas yra esminis:

i)

pasiūlymas dėl pirminio tipo sertifikavimo pagrindo, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, parengtas atsižvelgiant į 21.A.101 dalyje nurodytus reikalavimus ir galimybes;

ii)

pasiūlymas dėl sertifikavimo programos išskaidymo į reikšmingas atitikties įrodymo veiklos ir duomenų grupes, įskaitant pasiūlymą dėl atitikties užtikrinimo priemonių ir susijusių atitikties dokumentų;

iii)

pasiūlymas dėl reikšmingų atitikties įrodymo veiklos ir duomenų grupių vertinimo, atsižvelgiant į nenustatytos rūšies neatitikties tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ar aplinkos apsaugos reikalavimams tikimybę ir į galimą tos neatitikties poveikį gaminio saugai ar aplinkos apsaugai. Siūlomame vertinime turi būti atsižvelgta bent į 21.B.100 dalies a punkto 1–4 papunkčiuose nurodytus elementus. Remiantis šiuo vertinimu, į paraišką įtraukiamas pasiūlymas dėl agentūros dalyvavimo tikrinant atitikties įrodymo veiklą ir duomenis ir

iv)

projekto įgyvendinimo grafikas, įskaitant pagrindinius tarpinius tikslus.

c)

Paraiška pakeisti didelių orlaivių ar didelių sukasparnių tipo pažymėjimą galioja penkerius metus, o paraiška pakeisti bet kokį kitą tipo pažymėjimą – trejus metus. Jeigu pakeitimas nepatvirtintas arba akivaizdu, kad jis nebus patvirtintas per šiame punkte nustatytą laikotarpį, pareiškėjas gali:

1.

pateikti naują paraišką pakeisti tipo pažymėjimą ir užtikrinti atitiktį tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ir aplinkos apsaugos reikalavimams, kuriuos tos naujos paraiškos pateikimo dieną agentūra yra nustačiusi pagal 21.A.101 dalį ir pranešusi pagal 21.B.105 dalį, arba

2.

paprašyti pratęsti c punkto pirmame sakinyje pirminei paraiškai nustatytą laikotarpį ir pasiūlyti naują patvirtinimo išdavimo datą. Tokiu atveju pareiškėjas užtikrina atitiktį tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui ir aplinkos apsaugos reikalavimams, kuriuos pareiškėjo pasirinktiną dieną agentūra yra nustačiusi pagal 21.A.101 dalį ir pranešusi pagal 21.B.105 dalį. Tačiau ta data neturi būti ankstesnė už naują pareiškėjo pasiūlytą patvirtinimo išdavimo datą ilgesniu nei penkerių metų laikotarpiu, jei teikiama paraiška išduoti didelio orlaivio arba didelio sukasparnio tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą, o jei teikiama paraiška išduoti bet kokio kito tipo pažymėjimą ar riboto galiojimo tipo pažymėjimą – ilgesniu nei trejų metų laikotarpiu.“;

16)

21.A.95, 21.A.97 ir 21.A.101 dalys pakeičiamos taip:

„21.A.95   Neesminio pakeitimo patvirtinimo reikalavimai

a)

Neesminius tipo pažymėjimo pakeitimus klasifikuoja ir patvirtina:

1.

agentūra arba

2.

patvirtinta projektavimo organizacija pagal 21.A.263 dalies c punkto 1 ir 2 papunkčiuose numatytas privilegijas, įrašytas į patvirtinimo sąlygas.

b)

Neesminis tipo pažymėjimo pakeitimas patvirtinamas tik:

1.

įrodžius, kad pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, atitinka tipo sertifikavimo pagrindą ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nuoroda įtrauktus į tipo pažymėjimą;

2.

jei pakeitimas daro poveikį tinkamumo naudoti duomenims – įrodžius, kad būtini tinkamumo naudoti duomenų pakeitimai atitinka tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą, nuoroda įtrauktą į tipo pažymėjimą;

3.

pateikus pareiškimą dėl atitikties tipo sertifikavimo pagrindui, kuris taikomas pagal 1 punktą, o atitikties patvirtinamuosius faktus užregistravus atitikties dokumentuose, ir,

4.

jei nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios gaminį galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti.

c)

Nukrypstant nuo b punkto 1 papunkčio, sertifikavimo specifikacijos, kurios įsigaliojo vėliau nei į tipo pažymėjimą nuoroda įtrauktos specifikacijos, gali būti naudojamos neesminiam pakeitimui tvirtinti, jei jos nedaro poveikio atitikties įrodymui.

d)

Nukrypstant nuo a punkto, pareiškėjo prašymu, įtrauktu į 21.A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą, neesminis orlaivio tipo pažymėjimo pakeitimas gali būti patvirtintas dar neįrodžius atitikties tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui, jei pareiškėjas tą atitiktį įrodo iki dienos, kurią tokie duomenys faktiškai naudojami.

e)

Pareiškėjas pateikia agentūrai su pakeitimu susijusius pagrindžiamuosius duomenis ir pareiškimą, kad atitiktis įrodyta pagal b punktą.

f)

Tipo pažymėjimo neesminio pakeitimo patvirtinimas suteikiamas tik konkrečiai (-ioms) tipo pažymėjime nurodytai konfigūracijai (-oms), kuri (-ios) yra keičiama (-os).

21.A.97   Esminio pakeitimo patvirtinimo reikalavimai

a)

Esminius tipo pažymėjimo pakeitimus klasifikuoja ir patvirtina:

1.

agentūra arba

2.

patvirtinta projektavimo organizacija pagal 21.A.263 dalies c punkto 1 ir 8 papunkčiuose numatytas privilegijas, įrašytas į patvirtinimo sąlygas.

b)

Esminis tipo pažymėjimo pakeitimas patvirtinamas tik:

1.

įrodžius, kad pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, atitinka pagal 21.A.101 dalį agentūros nustatytą tipo sertifikavimo pagrindą ir aplinkos apsaugos reikalavimus;

2.

jei pakeitimas daro poveikį tinkamumo naudoti duomenims – įrodžius, kad būtini tinkamumo naudoti duomenų pakeitimai atitinka pagal 21.A.101 dalį agentūros nustatytą tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą, ir

3.

pagal 21.A.20 dalį, kuri taikoma pakeitimui, įrodžius atitiktį 1 ir 2 punktams.

c)

Nukrypstant nuo b punkto 2 ir 3 papunkčių, pareiškėjo prašymu, įtrauktu į 21.A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą, orlaivio tipo pažymėjimo esminis pakeitimas gali būti patvirtintas dar neįrodžius atitikties tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui, jei pareiškėjas tą atitiktį įrodo iki dienos, kurią tokie duomenys faktiškai naudojami.

d)

Tipo pažymėjimo esminio pakeitimo patvirtinimas suteikiamas tik konkrečiai (-ioms) tipo pažymėjime nurodytai konfigūracijai (-oms), kuri (-ios) yra keičiama (-os).

21.A.101   Tipo sertifikavimo pagrindas, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas ir aplinkos apsaugos reikalavimai, kuriais remiamasi atliekant esminį tipo pažymėjimo pakeitimą

a)

Tipo pažymėjimo esminis pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, turi atitikti sertifikavimo specifikacijas, kurios pakeistam gaminiui galioja pakeitimo paraiškos pateikimo dieną, arba po tos dienos įsigaliojusias sertifikavimo specifikacijas, kaip nustatyta f punkte. Paraiškos galiojimas nustatomas pagal 21.A.93 dalies c punktą. Be to, pakeistas gaminys turi atitikti pagal 21.B.85 dalį agentūros nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

b)

Nukrypstant nuo a punkto, ankstesnis a punkte nurodytos sertifikavimo specifikacijos ir bet kurios kitos tiesiogiai susijusios sertifikavimo specifikacijos pakeitimas gali būti naudojamas visais toliau nurodytais atvejais, išskyrus atvejus, kai ankstesnis pakeitimas įsigaliojo iki atitinkamos sertifikavimo specifikacijos, nuoroda įtrauktos į tipo pažymėjimą, įsigaliojimo dienos:

1.

pakeitimui, kuris, agentūros manymu, yra nesvarbus. Nustatydama, ar tam tikras pakeitimas yra svarbus, agentūra jį vertina atsižvelgdama į visus ankstesnius atitinkamus projekto pakeitimus ir visus susijusius į gaminio tipo pažymėjimą nuoroda įtrauktų taikytinų sertifikavimo specifikacijų pataisymus. Vieną iš toliau nurodytų kriterijų atitinkantys pakeitimai savaime laikomi svarbiais:

i)

neišlaikoma bendroji konfigūracija arba konstrukcijos principai;

ii)

nebegalioja sertifikuojant keistiną gaminį taikytos prielaidos;

2.

visoms sritims, sistemoms, dalims arba prietaisams, kuriems, agentūros manymu, pakeitimas nedaro poveikio;

3.

visoms pakeitimo paveiktoms sritims, sistemoms, dalims arba prietaisams, dėl kurių atitikties a punkte nurodytoms sertifikavimo specifikacijoms užtikrinimo, agentūros manymu, pakeisto gaminio sauga iš esmės nepadidėtų arba kurių atitikties užtikrinimas sunkiai įmanomas.

c)

Nukrypstant nuo a punkto, tais atvejais, kai keičiamas orlaivis, išskyrus 2 722 kg (6 000 svarų) arba mažesnės didžiausiosios masės sukasparnį, arba 1 361 kg (3 000 svarų) arba mažesnės didžiausiosios masės sukasparnis be turbinos, pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, turi atitikti į tipo pažymėjimą nuoroda įtrauktą tipo sertifikavimo pagrindą. Tačiau, jei agentūra mano, kad pakeitimas yra svarbus tam tikroje srityje, ji gali nurodyti užtikrinti, kad pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, atitiktų į tipo pažymėjimą nuoroda įtraukto tipo sertifikavimo pagrindo sertifikavimo specifikacijos pataisą ir visas kitas tiesiogiai susijusias sertifikavimo specifikacijas, nebent agentūra taip pat nuspręstų, kad dėl atitikties tai pataisai pakeisto gaminio sauga iš esmės nepadidės arba kad tokios atitikties užtikrinimas sunkiai įmanomas.

d)

Jei, agentūros manymu, pakeitimo paraiškos pateikimo dieną galiojančiose sertifikavimo specifikacijose nepateikta siūlomam pakeitimui tinkamų standartų, pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, taip pat turi atitikti visas specialias sąlygas ir tų specialių sąlygų pakeitimus, kurių agentūra reikalauja pagal 21.B.75 dalį, kad būtų užtikrintas pakeitimo paraiškos pateikimo dieną galiojančiose sertifikavimo specifikacijose nustatytajam lygiavertis saugos lygis.

e)

Nukrypstant nuo a, b ir c punktų, pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, gali atitikti agentūros nustatytai sertifikavimo specifikacijai alternatyvią pareiškėjo pasiūlytą specifikaciją, jei agentūra mano, kad ja užtikrinamas lygiavertis saugos lygis, kuris:

1.

tipo pažymėjimo atveju:

i)

yra lygiavertis saugos lygiui, kuris užtikrinamas taikant pagal a, b ar c punktą agentūros nustatytas sertifikavimo specifikacijas, arba

ii)

atitinka esminius Reglamento (ES) 2018/1139 II priedo reikalavimus;

2.

riboto galiojimo tipo pažymėjimo atveju – yra tinkamas, atsižvelgiant į numatytą paskirtį.

f)

Jei pareiškėjas nusprendžia laikytis sertifikavimo specifikacijos, nurodytos pataisoje, kuri įsigalioja pateikus paraišką pakeisti tipo pažymėjimą, pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, turi taip pat atitikti visas kitas tiesiogiai susijusias sertifikavimo specifikacijas.

g)

Kai į paraišką pakeisti orlaivio tipo pažymėjimą įtraukti tinkamumo naudoti duomenų pakeitimai (arba jais papildyta pateikta pirminė paraiška), tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas nustatomas pagal a–f punktus.“;

17)

21.A.103 dalis išbraukiama;

18)

21.A.111 ir 21.A.112A dalys pakeičiamos taip:

„21.A.111   Taikymo sritis

Šiame poskyryje nustatoma tipo pažymėjimo esminių pakeitimų patvirtinimo procedūra pagal papildomo tipo pažymėjimo procedūras ir tuos pažymėjimus siekiančių gauti pareiškėjų ir jų turėtojų teisės bei pareigos. Šiame poskyryje nuorodos į tipo pažymėjimus apima tipo pažymėjimus ir riboto galiojimo tipo pažymėjimus.

21.A.112A   Teisė pateikti paraišką

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra įrodęs savo tinkamumą pagal 21.A.112B dalį arba pradėjęs tinkamumo įrodymo procesą, šiame poskyryje nustatytomis sąlygomis gali pateikti paraišką išduoti papildomą tipo pažymėjimą.“

19)

21.A.112B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Pareiškėjas, siekiantis gauti papildomą tipo pažymėjimą, įrodo savo tinkamumą įgydamas projektavimo organizacijos patvirtinimą, kurį pagal J poskyrį išduoda agentūra.“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Nukrypstant nuo a punkto, 21.A.14 dalies c punkte nurodytų gaminių atveju, pareiškėjas gali įrodyti savo tinkamumą, pasirūpinęs, kad agentūra pripažintų pagal 21.A.93 dalies b punktą parengtą jo sertifikavimo programą.“;

20)

21.A.113 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Teikdamas paraišką išduoti papildomo tipo pažymėjimą pareiškėjas:

i)

į paraišką įtraukia 21.A.93 dalies b punkte reikalaujamą informaciją;

ii)

nurodo, ar sertifikavimo duomenis yra parengęs (arba parengs) pats, ar remdamasis susitarimu su tipo sertifikavimo duomenų savininku.“;

b)

įrašomas c punktas:

„c)

21.A.93 dalies c punktas taikomas reikalavimams dėl paraiškos galiojimo laikotarpio ir reikalavimams, susijusiems su būtinybe atnaujinti tipo sertifikavimo pagrindą, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą ir aplinkos apsaugos reikalavimus, jeigu pakeitimas nepatvirtintas arba akivaizdu, kad jis nebus patvirtintas per nustatytą laikotarpį.“;

21)

21.A.114 dalis išbraukiama;

22)

21.A.115 dalis pakeičiama taip:

„21.A.115   Esminių pakeitimų patvirtinimo papildomu tipo pažymėjimu reikalavimai

a)

Papildomus tipo pažymėjimus išduoda:

1.

agentūra arba

2.

patvirtinta projektavimo organizacija pagal 21.A.263 dalies c punkto 1 ir 9 papunkčiuose numatytas privilegijas, įrašytas į patvirtinimo sąlygas.

b)

Papildomas tipo pažymėjimas išduodamas tik jei:

1.

pareiškėjas įrodo savo tinkamumą pagal 21.A.112B dalį;

2.

įrodyta, kad tipo pažymėjimo pakeitimas ir sritys, kurioms pakeitimas daro poveikį, atitinka pagal 21.A.101 dalį agentūros nustatytą tipo sertifikavimo pagrindą ir aplinkos apsaugos reikalavimus;

3.

jei papildomas tipo pažymėjimas daro poveikį tinkamumo naudoti duomenims – įrodyta, kad būtini tinkamumo naudoti duomenų pakeitimai atitinka pagal 21.A.101 dalį agentūros nustatytą tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą;

4.

pagal 21.A.20 dalį, kuri taikoma pakeitimui, įrodyta atitiktis 2 ir 3 punktams ir

5.

pareiškėjas nurodė, kad pateikė sertifikavimo duomenis remdamasis susitarimu su tipo sertifikavimo duomenų savininku pagal 21.A.113 dalies b punktą:

i)

tipo pažymėjimo turėtojas nurodė, kad dėl informacijos, pateiktos pagal 21.A.93 dalį, jis nereiškia techninio prieštaravimo, ir

ii)

tipo pažymėjimo turėtojas sutiko bendradarbiauti su papildomo tipo pažymėjimo turėtoju, kad laikantis 21.A.44 ir 21.A.118A dalių būtų įvykdyti visi su pakeisto gaminio nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susiję įpareigojimai.

c)

Nukrypstant nuo b punkto 3 ir 4 papunkčių, pareiškėjo prašymu, įtrauktu į 21.A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą, pareiškėjas turi teisę gauti papildomą orlaivio tipo pažymėjimą dar neįrodęs atitikties tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui, jei pareiškėjas tą atitiktį įrodo iki dienos, kurią tokie duomenys faktiškai naudojami.

d)

Papildomas tipo pažymėjimas išduodamas tik dėl konkrečios (-ių) tipo pažymėjime nurodytos (-ų) konfigūracijos (-ų), su kuria (-iomis) susijęs esminis pakeitimas.“;

23)

21.A.130 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Atitikties pareiškimas apima visus toliau nurodytus elementus:

1.

jei tai yra gaminys, dalis arba prietaisas, – pareiškimą, kad kiekvienas gaminys, dalis arba prietaisas atitinka patvirtintus projekto duomenis ir kad jų būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;

2.

jei tai yra orlaivis, – pareiškimą, kad kiekvienas orlaivis pagal 21.A.127 dalies a punktą buvo patikrintas ant žemės ir su juo buvo atlikti skrydžių bandymai;

3.

jei tai yra variklis arba keičiamojo žingsnio oro sraigtas, – pareiškimą, kad gamintojas atliko kiekvieno variklio arba keičiamojo žingsnio oro sraigto galutinį eksploatavimo bandymą pagal 21.A.128 dalį;

4.

be to, jei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

i)

pareiškimą, kad sukomplektuotas variklis atitinka jo pagaminimo dieną taikomus variklio išmetalų kiekio reikalavimus, ir

ii)

pareiškimą, kad sukomplektuotas lėktuvas atitinka jo pirmojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimo dieną taikomus išmetamo CO2 kiekio reikalavimus.“;

24)

21.A.145 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

visų būtinų tinkamumo skraidyti ir aplinkos apsaugos duomenų atžvilgiu:

1.

gamybinė organizacija tokius duomenis yra gavusi iš agentūros ir tipo pažymėjimo, riboto galiojimo tipo pažymėjimo arba projekto patvirtinimo turėtojo ar pareiškėjo, pateikusio paraišką išduoti tipo pažymėjimą, riboto galiojimo tipo pažymėjimą arba projekto patvirtinimą, įskaitant visas suteiktas išmetamo CO2 kiekio standarto neatitinkančių gaminių gamybos nutraukimo reikalavimų taikymo išimtis, kad galėtų nustatyti atitiktį taikomiems projekto duomenims;

2.

gamybinė organizacija nustatė procedūrą, kuria užtikrinama, kad tinkamumo skraidyti ir aplinkos apsaugos duomenys būtų teisingai įtraukti į jos gamybos duomenis, ir

3.

tie duomenys atnaujinami ir yra prieinami visiems darbuotojams, kuriems ta prieiga reikalinga, kad jie galėtų vykdyti savo pareigas;

c)

jei tai yra valdymas ir darbuotojai:

1.

gamybinė organizacija paskyrė valdytoją, kuris (-i) yra atskaitingas (-a) kompetentingai institucijai. Valdytojo ar valdytojos pareigos organizacijoje – užtikrinti, kad visa gamyba atitiktų privalomus standartus ir kad gamybinė organizacija visą laiką laikytųsi 21.A.143 dalyje nurodytu aprašymu nustatytų duomenų ir procedūrų;

2.

gamybinė organizacija paskyrė asmenį arba asmenų grupę, užtikrinsiantį (-čią), kad organizacija atitiktų šio priedo (21 dalies) reikalavimus, nurodė to asmens arba jų grupės pavardę (-es) ir jo (jų) įgaliojimų apimtį. Už šio (-ų) asmens (-ų) darbą yra tiesiogiai atsakingas 1 punkte nurodytas valdytojas. Paskirtas (-i) asmuo (-enys) turi sugebėti įrodyti atitinkamą išmanymą, išsilavinimą ir patirtį, kad galėtų vykdyti savo pareigas;

3.

visų lygių darbuotojams buvo suteikti reikiami įgaliojimai, kad darbuotojai galėtų vykdyti jiems paskirtus įpareigojimus ir kad gamybinėje organizacijoje būtų užtikrinamas visiškas bei veiksmingas su tinkamumo skraidyti ir aplinkos apsaugos duomenimis susijusių dalykų derinimas“;

25)

21.A.147 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Gamybinei organizacijai suteikus patvirtinimą, visus patvirtintos gamybinės organizacijos pakeitimus, kurie yra svarbūs įrodant gaminio, dalies arba prietaiso atitiktį reikalavimams arba tinkamumo naudoti ir aplinkosaugos charakteristikoms, ypač kokybės sistemos pakeitimus, patvirtina kompetentinga institucija.“;

26)

21.A.174 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Kiekviena paraiška išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimą arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą apima:

1.

tinkamumo skraidyti pažymėjimo, kurį prašoma išduoti, klasę;

2.

jei tai yra naujas orlaivis:

i)

atitikties pareiškimą:

parengtą pagal 21.A.163 dalies b punktą arba

parengtą pagal 21.A.130 dalį ir patvirtintą kompetentingos institucijos, arba,

jei tai yra importuotas orlaivis, – eksportuojančios institucijos pasirašytą pareiškimą, kad orlaivis atitinka agentūros patvirtintą projektą;

ii)

pranešimą apie masę bei centruotę ir krovinių išdėstymo schemą, ir

iii)

skrydžio vykdymo vadovą, jeigu jį privaloma pridėti pagal tam tikram orlaiviui taikomas sertifikavimo specifikacijas;

3.

jei tai yra naudotas orlaivis:

i)

kilęs iš valstybės narės, – pagal M dalį išduotą orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą;

ii)

kilęs ne iš valstybės narės:

valstybės, kurioje orlaivis yra arba buvo įregistruotas, kompetentingos institucijos pareiškimą, kuriame nurodoma orlaivio tinkamumo skraidyti būklė atsižvelgiant į orlaivio registro duomenis perduodant orlaivį,

pranešimą apie masę bei centruotę ir krovinių išdėstymo schemą,

skrydžio vykdymo vadovą, jeigu šią medžiagą privaloma pridėti pagal tam tikram orlaiviui taikomą tinkamumo skraidyti kodeksą,

ankstesnių metų įrašus, pagal kuriuos galima nustatyti orlaivio gamybos, modifikavimo ir techninės priežiūros standartą, įskaitant visus su pagal 21.B.327 dalį išduotu riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimu susijusius apribojimus,

rekomendaciją, pagal M dalį atlikus tinkamumo skraidyti patikrą, išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimą arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą ir orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą ir

pirmojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimo datą ir, jei taikomi 16 priedo III tomo standartai, – CO2 metrinės vertės duomenis.“;

27)

21.A.231 dalis pakeičiama taip:

„21.A.231   Taikymo sritis

Šiame poskyryje nustatoma projektavimo organizacijų patvirtinimo procedūra ir taisyklės, kuriomis reglamentuojamos tą patvirtinimą siekiančių gauti pareiškėjų ir jo turėtojų teisės bei pareigos. Šiame poskyryje nuorodos į tipo pažymėjimus apima tipo pažymėjimus ir riboto galiojimo tipo pažymėjimus.“;

28)

21.A.251 dalis pakeičiama taip:

„21.A.251   Patvirtinimo sąlygos

Patvirtinimo sąlygose nurodomi projektavimo darbų tipai, gaminių, dalių ir prietaisų, kurių projektavimo organizacijos patvirtinimą projektavimo organizacija turi, kategorijos ir funkcijos bei pareigos, kurias organizacija yra patvirtinta atlikti gaminių tinkamumo skraidyti, tinkamumo naudoti ir aplinkosaugos charakteristikų atžvilgiu. Projektavimo organizacijų patvirtinimų, apimančių taikant tipo sertifikavimą arba Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) išduodamą pagalbinės jėgainės (APU) leidimą, sąlygose papildomai pateikiamas gaminių arba APU sąrašas. Tos sąlygos nustatomos atliekant projektavimo organizacijos patvirtinimą.“;

29)

21.A.258 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Jeigu atliekant 21.A.257 ir 21.B.100 dalyse nurodytus tyrimus aptinkama objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojas nesilaiko taikomų šio priedo reikalavimų, pažeidimas klasifikuojamas taip:

1.

1 lygio pažeidimas – tai šio priedo reikalavimų nesilaikymas, kuris gali sukelti nekontroliuojamą reikalavimų nesilaikymą ir padaryti poveikį orlaivio saugai;

2.

2 lygio pažeidimas – tai šio priedo reikalavimų nesilaikymas, kuris nėra priskiriamas prie 1 lygio pažeidimų.“;

b)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

Gavęs pranešimą apie pažeidimus pagal taikomas administracines procedūras, kurias yra nustačiusi agentūra:

1.

jei tai yra 1 lygio pažeidimas, – projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojas ne vėliau nei per 21 darbo dieną nuo raštiško patvirtinimo apie pažeidimą gavimo agentūrai priimtinu būdu įrodo, kad ėmėsi tinkamų taisomųjų veiksmų;

2.

jei tai yra 2 lygio pažeidimas, – projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojas per agentūros nustatytą laikotarpį, kurio trukmė apskaičiuota atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, o pirminė trukmė neviršija trijų mėnesių, agentūrai priimtinu būdu įrodo, kad ėmėsi tinkamų taisomųjų veiksmų. Agentūra gali pratęsti tą pirminį laikotarpį, jei, jos manymu, tai įmanoma dėl pažeidimo pobūdžio ir jei pareiškėjas pateikė, agentūros nuomone, priimtiną taisomųjų veiksmų planą; ir

3.

nustačius 3 lygio pažeidimą, projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojas neprivalo imtis neatidėliotinų veiksmų.

d)

Jei tai yra 1 arba 2 lygio pažeidimai, projektavimo organizacijos patvirtinimas gali būti iš dalies arba visiškai apribotas, jo galiojimas sustabdytas ar jis gali būti panaikintas pagal agentūros nustatytas taikomas administracines procedūras. Tokiu atveju projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojas tinkamu laiku patvirtina, kad yra gavęs pranešimą apie projektavimo organizacijos patvirtinimo apribojimą, jo galiojimo sustabdymą arba panaikinimą.“;

30)

21.A.263 dalis pakeičiama taip:

„21.A.263   Privilegijos

a)

(Rezervuota)

b)

(Rezervuota)

c)

Projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojui, atsižvelgiant į agentūros patvirtintas patvirtinimo sąlygas ir taikant atitinkamas projekto užtikrinimo sistemos procedūras, suteikiama teisė:

1.

nustatyti, kurie tipo pažymėjimo arba papildomo tipo pažymėjimo pakeitimai ir remonto projektai laikytini esminiais arba neesminiais;

2.

patvirtinti neesminius tipo pažymėjimo arba papildomo tipo pažymėjimo pakeitimus ir neesminius remonto projektus;

3.

(rezervuota);

4.

(rezervuota);

5.

pagal M poskyrį patvirtinti tam tikrus esminius gaminių ir pagalbinių jėgainių remonto projektus;

6.

patvirtinti tam tikriems orlaiviams taikytinas skrydžio sąlygas, kuriomis skrydžio leidimas gali būti išduotas pagal 21.A.710 dalies a punkto 2 papunktį, išskyrus skrydžio leidimus, išduotinus 21.A.701 dalies a punkto 15 papunktyje nurodytu tikslu;

7.

skrydžio leidimą pagal 21.A.711 dalies b punktą išduoti orlaiviui, kurį pats suprojektavo arba iš dalies pakeitė arba kuriam pagal 21.A.263 dalies c punkto 6 papunktį yra patvirtinęs skrydžio sąlygas, pagal kurias gali būti išduodamas skrydžio leidimas, ir kai pats projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojas:

i)

kontroliuoja orlaivio konfigūraciją ir

ii)

patvirtina atitiktį skrydžiui patvirtintoms projekto sąlygoms;

8.

patvirtinti tam tikrus esminius tipo pažymėjimo pakeitimus pagal D poskyrį ir

9.

išduoti tam tikrus papildomus tipo pažymėjimus pagal E poskyrį ir patvirtinti tam tikrus esminius tų pažymėjimų pakeitimus.“;

31)

21.A.265 dalis pakeičiama taip:

„21.A.265   Turėtojo įsipareigojimai

Laikydamasis agentūros patvirtintų patvirtinimo sąlygų, projektavimo organizacijos patvirtinimo turėtojas:

a)

užtikrina, kad pagal 21.A.243 dalį reikalaujamas vadovas atitiktų projekto užtikrinimo sistemą;

b)

užtikrina, kad šis vadovas arba atitinkamos kryžmine nuoroda įtrauktos procedūros organizacijoje būtų naudojami kaip pagrindinis darbinis dokumentas;

c)

nustato, ar gaminių projektas arba jų pakeitimai ar remontai atitinka taikomas specifikacijas bei reikalavimus ir ar tiems gaminiams nebūdingos pavojingos savybės;

d)

pateikia agentūrai pareiškimus ir susijusius dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis c punktui, išskyrus patvirtinimo procesus, atliekamus pagal 21.A.263 dalies c punktą;

e)

teikia agentūrai duomenis ir informaciją, susijusius su veiksmais, kurių reikalaujama pagal 21.A.3B dalį;

f)

pagal 21.A.263 dalies c punkto 6 papunktį nustato skrydžio sąlygas, kuriomis gali būti išduotas skrydžio leidimas;

g)

prieš išduodamas orlaiviui skrydžio leidimą, pagal 21.A.263 dalies c punkto 7 papunktį nustato atitiktį 21.A.711 dalies b ir e punktams;

h)

nurodo duomenis ir informaciją, pateiktus prižiūrint patvirtintai projektavimo organizacijai ir laikantis agentūros nustatytų tos organizacijos patvirtinimo sąlygų, pateikdamas tokį pareiškimą: „Šio dokumento techninis turinys patvirtintas pagal įgaliojimus, suteiktus pagal projektavimo organizacijos patvirtinimą Nr. EASA.21J.[XXXX].“;“

32)

21.A.431A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Šiame poskyryje nustatoma gaminio, dalies arba prietaiso remonto projekto patvirtinimo procedūra ir pareiškėjų, siekiančių gauti remonto projekto patvirtinimą, ir to patvirtinimo turėtojų teisės bei pareigos.“;

b)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

Remontas – gaminiams, dalims arba prietaisams, kuriuos gamintojas yra išleidęs naudoti, padarytos žalos šalinimas ir (arba) tinkamumo naudoti būklės atkūrimas.

d)

Žalos šalinimo veikla, kurią vykdant keičiamos dalys arba prietaisai ir kuriai nebūtina projektavimo veikla, laikoma technine priežiūra, todėl jos neprivaloma tvirtinti pagal šį priedą.“;

c)

įrašomas f punktas:

„f)

Šiame poskyryje nuorodos į tipo pažymėjimus apima tipo pažymėjimus ir riboto galiojimo tipo pažymėjimus.“;

33)

21.A.432B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Pareiškėjas, siekiantis gauti esminio remonto projekto patvirtinimą, įrodo savo tinkamumą įgydamas projektavimo organizacijos patvirtinimą, kurį pagal J poskyrį išduoda agentūra.“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Nukrypstant nuo a punkto, 21.A.14 dalies c punkte nurodytų gaminių atveju, pareiškėjas gali įrodyti savo tinkamumą, pasirūpinęs, kad agentūra pripažintų pagal 21.A.432C dalies b punktą parengtą jo sertifikavimo programą.“;

34)

įterpiama 21.A.432C dalis:

„21.A.432C   Remonto projekto patvirtinimo paraiška

a)

Remonto projekto patvirtinimo paraiška parengiama agentūros nustatyta forma ir pateikiama jos numatytu būdu.

b)

Į esminio remonto projekto patvirtinimo paraišką įtraukiama sertifikavimo programa (arba ja papildoma pateikta pirminė paraiška), kurioje:

1.

pateikiamas žalos ir remonto projekto aprašas, kuriame nurodoma remontuojamo gaminio tipo projekto konfigūracija;

2.

nurodomos visos tipo projekto sritys ir patvirtinti vadovai, kurie keičiami arba kuriems daro poveikį remonto projektas;

3.

nurodomi pakartotiniai tyrimai, kuriais siekiama įrodyti remonto projekto ir sričių, kurioms remonto projektas daro poveikį, atitiktį tipo sertifikavimo pagrindui, nuoroda įtrauktam atitinkamai į tipo pažymėjimą, papildomą tipo pažymėjimą arba APU ETSO leidimą;

4.

siūlomi tipo sertifikavimo pagrindo, nuoroda įtraukto atitinkamai į tipo pažymėjimą, papildomą tipo pažymėjimą arba APU ETSO leidimą, pakeitimai;

5.

pasiūlymas dėl sertifikavimo programos išskaidymo į reikšmingas atitikties įrodymo veiklos ir duomenų grupes, įskaitant siūlomas priemones ir procesą, kurių turi būti laikomasi siekiant įrodyti atitiktį 21.A.433 dalies a punkto 1 papunkčiui, ir su atitikties dokumentais susijusios nuorodos;

6.

pasiūlymas dėl reikšmingų atitikties įrodymo veiklos ir duomenų grupių vertinimo, atsižvelgiant į nenustatytos rūšies neatitikties tipo sertifikavimo pagrindui tikimybę ir galimą tos neatitikties poveikį gaminio saugai. Siūlomame vertinime turi būti atsižvelgta bent į 21.B.100 dalies a punkto 1–4 papunkčiuose nurodytus elementus. Remiantis šiuo vertinimu, į paraišką įtraukiamas pasiūlymas dėl agentūros dalyvavimo tikrinant atitikties įrodymo veiklą ir duomenis ir

7.

nurodoma, ar pareiškėjas yra parengęs sertifikavimo duomenis pats, ar remdamasis susitarimu su tipo sertifikavimo duomenų savininku.“;

35)

21.A.433 ir 21.A.435 dalys pakeičiamos taip:

„21.A.433   Remonto projekto patvirtinimo reikalavimai

a)

Remonto projektas patvirtinamas tik:

1.

pagal 21.A.432C dalies b punkte nurodytą sertifikavimo programą įrodžius, kad remonto projektas atitinka tipo sertifikavimo pagrindą, nuoroda įtrauktą atitinkamai į tipo pažymėjimą, papildomą tipo pažymėjimą arba APU ETSO leidimą, taip pat pakeitimus, kuriuos agentūra atliko ir apie kuriuos pranešė pagal 21.B.450 dalį;

2.

pateikus pareiškimą dėl atitikties tipo sertifikavimo pagrindui, kuris taikomas pagal a punkto 1 papunktį, o atitikties patvirtinamuosius faktus užregistravus atitikties dokumentuose;

3.

jei nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios gaminį galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti, ir

4.

jei pareiškėjas nurodė, kad pateikė sertifikavimo duomenis remdamasis susitarimu su tipo sertifikavimo duomenų savininku pagal 21.A.432C dalies b punkto 7 papunktį:

i)

turėtojui nurodžius, kad dėl informacijos, pateiktos pagal a punkto 2 papunktį, jis nereiškia techninio prieštaravimo, ir

ii)

tipo pažymėjimo turėtojui sutikus bendradarbiauti su remonto projekto patvirtinimo turėtoju, kad laikantis 21.A.451 dalies būtų įvykdyti visi su pakeisto gaminio nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susiję įpareigojimai.

b)

Pareiškėjas agentūrai pateikia a punkto 2 papunktyje nurodytą pareiškimą ir, agentūrai paprašius, visus reikiamus pagrindžiamuosius duomenis.

21.A.435   Remonto projektų klasifikavimas ir patvirtinimas

a)

Remonto projektas priskiriamas prie esminių arba neesminių, atsižvelgiant į tipo pažymėjimo pakeitimui taikomus kriterijus, nurodytus 21.A.91 dalyje.

b)

Remonto projektus klasifikuoja ir tvirtina:

1.

agentūra arba

2.

patvirtinta projektavimo organizacija pagal 21.A.263 dalies c punkto 1, 2 ir 5 papunkčiuose numatytas privilegijas, įrašytas į patvirtinimo sąlygas.“;

36)

21.A.437 dalis išbraukiama;

37)

21.A.604, 21.A.605 ir 21.A.606 dalys pakeičiamos taip:

„21.A.604   Pagalbinės jėgainės (APU) leidimo išdavimas taikant Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO)

APU ETSO leidimo atžvilgiu:

a)

nukrypstant nuo 21.A.603, 21.A.610 ir 21.A.615 dalių, taikomos 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 ir 21.B.80 dalys. Tačiau vietoje tipo pažymėjimo pagal 21.A.606 dalį išduodamas ETSO leidimas;

b)

nukrypstant nuo 21.A.611 dalies, D poskyrio reikalavimai taikomi APU ETSO leidimo turėtojo projekto pakeitimų patvirtinimui, o E poskyrio reikalavimai taikomi kitų pareiškėjų projekto pakeitimų patvirtinimui. Jeigu taikomi E poskyrio reikalavimai, vietoje papildomo tipo pažymėjimo išduodamas atskiras ETSO leidimas, ir

c)

M poskyrio reikalavimai taikomi remonto projektų patvirtinimui.

21.A.605   Duomenų reikalavimai

a)

Pareiškėjas agentūrai pateikia šiuos dokumentus:

1.

su ETSO leidimu susijusią sertifikavimo programą, kurioje nurodytos atitikties 21.A.606 dalies b punktui įrodymo priemonės;

2.

atitikties pareiškimą, patvirtinantį, kad pareiškėjas atitinka šio poskyrio reikalavimus;

3.

deklaraciją apie projektą ir darbinius parametrus, kurioje nurodoma, kad pareiškėjas įrodė, jog orlaivio elementas pagal sertifikavimo programą atitinka taikytiną ETSO;

4.

techninių duomenų, kuriuos privaloma pateikti pagal taikytiną ETSO, kopiją;

5.

21.A.143 dalyje nurodytą aprašymą (arba nuorodą į aprašymą), kad pagal G poskyrį arba 21.A.125A dalies b punkte nurodytą vadovą (arba nuorodą į vadovą) būtų gautas atitinkamas gamybinės organizacijos patvirtinimas, siekiant pagal F poskyrį vykdyti gamybos veiklą neturint gamybinės organizacijos patvirtinimo;

6.

pagalbinės jėgainės atveju – 21.A.243 dalyje nurodytą vadovą (arba nuorodą į vadovą), kad pagal J poskyrį būtų gautas atitinkamas projektavimo organizacijos patvirtinimas;

7.

visų kitų orlaivio elementų atveju – 21.A.602B dalies b punkto 2 papunktyje nurodytas procedūras arba nuorodą į jas.

b)

Pareiškėjas praneša agentūrai apie visus patvirtinimo proceso sunkumus arba įvykius, kurie gali padaryti didelį poveikį ETSO leidimui.

21.A.606   ETSO leidimo išdavimo reikalavimai

Kad gautų ETSO leidimą, pareiškėjas:

a)

įrodo savo tinkamumą pagal 21.A.602B dalį;

b)

įrodo, kad orlaivio elementas atitinka taikytinos ETSO technines sąlygas arba, jei taikytina, pagal 21.A.610 dalį patvirtintus nuokrypius nuo jų;

c)

įvykdo šio poskyrio reikalavimus ir

d)

pareiškia, kad nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios orlaivio elementą galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti.“;

38)

21.A.701 dalis papildoma 16 punktu:

„16.

orlaiviais vykdyti skrydžius siekiant nustatyti jų gedimus arba po techninės priežiūros patikrinti vienos ar kelių sistemų, dalių arba prietaisų veikimą.“;

39)

21.B.5 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Šiame skirsnyje nustatoma tvarka, kurios kompetentinga institucija turi laikytis vykdydama savo užduotis ir pareigas, susijusias su I priede nurodytų pažymėjimų, patvirtinimų ir leidimų išdavimu, tvarkymu, keitimu, galiojimo sustabdymu ir atšaukimu.“;

40)

B skirsnio B poskyris pakeičiamas taip:

„B POSKYRIS –   TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMAI

21.B.70   Sertifikavimo specifikacijos

Agentūra pagal Reglamento (ES) 2018/1139 76 straipsnio 3 dalį parengia sertifikavimo ir kitas išsamias specifikacijas, įskaitant tinkamumo skraidyti, tinkamumo naudoti duomenų ir aplinkos apsaugos sertifikavimo specifikacijas, kuriomis kompetentingos institucijos, organizacijos ir darbuotojai gali naudotis siekdami įrodyti, kad gaminiai, dalys ir prietaisai atitinka to reglamento II, IV ir V prieduose nustatytus susijusius esminius reikalavimus, taip pat to reglamento 9 straipsnio 2 dalyje ir III priede nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Tos specifikacijos turi būti pakankamai išsamios ir konkrečios, kad pareiškėjams būtų aišku, kokiomis sąlygomis išduodami, iš dalies keičiami ar papildomi pažymėjimai.

21.B.75   Specialios sąlygos

a)

Agentūra nustato specialias išsamias gaminio technines specifikacijas (specialias sąlygas), jei susijusiose sertifikavimo specifikacijose nepateikiama deramų arba tinkamų gaminio saugos standartų, nes:

1.

gaminio projektui būdingos naujos arba neįprastos ypatybės, palyginti su projektavimo veiklos praktika, kuria pagrįstos taikytinos sertifikavimo specifikacijos;

2.

numatoma gaminio paskirtis yra neįprasta arba

3.

iš kitų panašių naudojamų arba panašiomis projekto ypatybėmis pasižyminčių gaminių naudojimo patirties arba naujai nustatytų pavojų matyti, kad gali susidaryti nesaugios sąlygos.

b)

Specialiose sąlygose nustatomi tokie saugos standartai, kurie, agentūros manymu, būtini siekiant užtikrinti taikytinose sertifikavimo specifikacijose nustatytajam lygiavertį saugos lygį.

21.B.80   Tipo sertifikavimo pagrindas, kuriuo remiamasi išduodant tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą

Agentūra nustato tipo sertifikavimo pagrindą ir apie jį praneša pareiškėjui, siekiančiam gauti tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą. Tipo sertifikavimo pagrindą sudaro:

a)

tinkamumo skraidyti specifikacijos, agentūros atrinktos iš tų, kurios galioja gaminiui paraiškos išduoti tą pažymėjimą pateikimo dieną, nebent:

1.

pareiškėjas nusprendžia laikytis (arba reikalaujama, kad jis pagal 21.A.15 dalies f punktą laikytųsi) sertifikavimo specifikacijų, kurios įsigaliojo po paraiškos pateikimo dienos. Jei pareiškėjas nusprendžia laikytis sertifikavimo specifikacijos, kuri įsigaliojo po paraiškos pateikimo dienos, agentūra į tipo sertifikavimo pagrindą įtraukia visas kitas tiesiogiai susijusias sertifikavimo specifikacijas arba

2.

agentūra pripažįsta nustatytai sertifikavimo specifikacijai, kurios negali būti laikomasi, alternatyvią sertifikavimo specifikaciją, dėl kurios nustatyti kompensaciniai veiksniai, užtikrinantys lygiavertį saugos lygį, arba

3.

agentūra pripažįsta arba nustato kitas priemones, kuriomis:

i)

tipo pažymėjimo atveju – įrodoma atitiktis Reglamento (ES) 2018/1139 II priede nustatytiems esminiams reikalavimams arba

ii)

riboto galiojimo tipo pažymėjimo atveju – užtikrinamas numatytai paskirčiai tinkamas saugos lygis; ir

b)

visos pagal 21.B.75 dalies a punktą agentūros nustatytos specialios sąlygos.

21.B.82   Tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas, kuriuo remiamasi išduodant orlaivio tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą

Agentūra nustato tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą ir apie jį praneša pareiškėjui, siekiančiam gauti orlaivio tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą. Tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą sudaro:

a)

tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo specifikacijos, agentūros atrinktos iš galiojančiųjų orlaiviui paraiškos pateikimo dieną arba paraiškos priedėlio dėl tinkamumo naudoti duomenų pateikimo dieną (priklausomai nuo to, kuri iš šių datų vėlesnė), nebent:

1.

pareiškėjas nusprendžia laikytis (arba reikalaujama, kad jis pagal 21.A.15 dalies f punktą laikytųsi) sertifikavimo specifikacijų, kurios įsigaliojo po paraiškos pateikimo dienos. Jei pareiškėjas nusprendžia laikytis sertifikavimo specifikacijos, kuri įsigaliojo po paraiškos pateikimo dienos, agentūra į tipo sertifikavimo pagrindą įtraukia visas kitas tiesiogiai susijusias sertifikavimo specifikacijas arba

2.

agentūra pripažįsta arba nustato alternatyvų atitikties atitinkamiems Reglamento (ES) 2018/1139 II, IV ir V prieduose nustatytiems esminiams reikalavimams įrodymo būdą;

b)

visos pagal 21.B.75 dalies a punktą agentūros nustatytos specialios sąlygos.

21.B.85   Tipo pažymėjimui arba riboto galiojimo tipo pažymėjimui taikytinų aplinkos apsaugos reikalavimų ir sertifikavimo specifikacijų nustatymas

a)

Agentūra nustato ir praneša pareiškėjui, siekiančiam gauti orlaivio tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą, papildomą tipo pažymėjimą arba atlikti esminį tipo pažymėjimo ar papildomo tipo pažymėjimo pakeitimą, taikytinus triukšmo reikalavimus, nustatytus Čikagos konvencijos 16 priedo I tomo II dalies 1 skyriuje, ir:

1.

jei tai yra ikigarsiniai lėktuvai, – 2, 3, 4 ir 14 skyriuose;

2.

jei tai yra sraigtiniai lėktuvai, – 3, 4, 5, 6, 10, ir 14 skyriuose;

3.

jei tai yra sraigtasparniai, – 8 ir 11 skyriuose;

4.

jei tai yra viršgarsiniai lėktuvai, – 12 skyriuje ir,

5.

jei tai yra orlaiviai su kreipiamaisiais sraigtais, – 13 skyriuje.

b)

Agentūra nustato ir a punkte nurodytam pareiškėjui praneša išmetalų reikalavimus, taikytinus siekiant užkirsti kelią tyčiniam orlaivių degalų išleidimui, nustatytus Čikagos konvencijos 16 priedo II tomo II dalies 1 ir 2 skyriuose.

c)

Agentūra nustato ir a punkte nurodytam pareiškėjui praneša taikytinus variklio išmetamų dūmų, dujinių teršalų ir kietųjų dalelių reikalavimus, nustatytus Čikagos konvencijos 16 priedo II tomo III dalies 1 skyriuje, ir

1.

jei tai yra tolygiam judėjimui tik ikigarsiniais greičiais užtikrinti skirtų turboreaktyvinių ir turboventiliatorinių variklių išmetami dūmai ir dujiniai teršalai, – 2 skyriuje;

2.

jei tai yra tolygiam judėjimui viršgarsiniais greičiais užtikrinti skirtų turboreaktyvinių ir turboventiliatorinių variklių išmetami dūmai ir dujiniai teršalai, – 3 skyriuje; ir

3.

jei tai yra tolygiam judėjimui tik ikigarsiniais greičiais užtikrinti skirtų turboreaktyvinių ir turboventiliatorinių variklių išmetamos kietosios dalelės, – 4 skyriuje.

d)

Agentūra nustato ir a punkte nurodytam pareiškėjui praneša taikytinus lėktuvų išmetamo CO2 kiekio reikalavimus, nustatytus Čikagos konvencijos 16 priedo III tomo II dalies 1 skyriuje, ir

1.

jei tai yra ikigarsiniai lėktuvai, – 2 skyriuje ir

2.

jei tai yra ikigarsiniai sraigtiniai lėktuvai, – 2 skyriuje.

21.B.100   Dalyvavimo mastas

a)

Agentūra nustato savo dalyvavimo mastą tikrinant atitikties įrodymo veiklą ir duomenis, susijusią su paraiškomis išduoti tipo pažymėjimą, riboto galiojimo tipo pažymėjimą, esminio pakeitimo patvirtinimą, papildomą tipo pažymėjimą, esminio remonto projekto patvirtinimą arba APU ETSO leidimą. Šiuo tikslu ji remiasi sertifikavimo programos reikšmingų atitikties įrodymo veiklos ir duomenų grupių vertinimu. Atliekant tokį vertinimą atsižvelgiama į:

nenustatytos rūšies neatitikties tipo sertifikavimo pagrindui, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui arba aplinkos apsaugos reikalavimams tikimybę ir

į galimą tos neatitikties poveikį gaminio saugai ar aplinkos apsaugai,

taip pat atsižvelgiama bent į šiuos elementus:

1.

naujoviškas ar neįprastas sertifikavimo projekto ypatybes, įskaitant eksploatavimo, organizacinius ir žinių valdymo aspektus;

2.

projekto ir (arba) atitikties įrodymo sudėtingumą;

3.

projekto arba technologijos svarbumą ir susijusią riziką saugai ir aplinkai, įskaitant riziką, nustatytą vertinant panašius projektus, ir

4.

pareiškėjo projektavimo organizacijos veiklos rezultatus ir patirtį atitinkamoje srityje.

b)

Agentūra savo dalyvavimo tvirtinant neesminį remonto projektą, neesminį pakeitimą ar kitą nei APU ETSO leidimą mastą nustato viso sertifikavimo projekto lygmeniu, atsižvelgdama į naujoviškas ar neįprastas projekto ypatybes, sudėtingumą ir (arba) atitikties įrodymą, projekto ar technologijos svarbą ir pareiškėjo projektavimo organizacijos veiklos rezultatus ir patirtį.

c)

Agentūra apie savo dalyvavimo mastą praneša pareiškėjui ir jį atnaujina, kai tai būtina remiantis informacija, kuri daro svarų poveikį rizikai, prieš tai įvertintai pagal a arba b punktą. Agentūra praneša pareiškėjui apie dalyvavimo masto pasikeitimą.

21.B.103   Tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo išdavimas

a)

Agentūra išduoda orlaivio, variklio ar oro sraigto tipo pažymėjimą arba orlaivio riboto galiojimo tipo pažymėjimą, jei:

1.

pareiškėjas įvykdė 21.A.21 dalies reikalavimus;

2.

pagal 21.B.100 dalį nustatytu mastu dalyvaudama atliekant atitikties įrodymo patikrinimus agentūra nenustatė, kad būtų nesilaikoma tipo sertifikavimo pagrindo, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindo, kai taikytina pagal 21.B.82 dalį, ir aplinkos apsaugos reikalavimų, ir

3.

nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios gaminį galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti.

b)

Nukrypstant nuo a punkto, pareiškėjo prašymu, įtrauktu į 21.A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą, agentūra gali išduoti orlaivio tipo pažymėjimą dar neįrodžius atitikties tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui, jei pareiškėjas tą atitiktį įrodo iki dienos, kurią tokie duomenys faktiškai naudojami.“;

41)

B skirsnio D poskyris pakeičiamas taip:

„21.B.105   Tipo sertifikavimo pagrindas, aplinkos apsaugos reikalavimai ir tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas, kuriais remiamasi atliekant esminį tipo pažymėjimo pakeitimą

Agentūra nustato taikytiną tipo sertifikavimo pagrindą, aplinkos apsaugos reikalavimus, o jei pakeitimas daro poveikį tinkamumo naudoti duomenims, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą, nustatytą pagal 21.A.101 dalį, ir apie juos praneša pareiškėjui, siekiančiam gauti esminio tipo pažymėjimo pakeitimo patvirtinimą.

21.B.107   Tipo pažymėjimo pakeitimo patvirtinimo išdavimas

a)

Agentūra išduoda tipo pažymėjimo pakeitimo patvirtinimą, jei:

1.

pareiškėjas, siekiantis gauti patvirtinimą, įvykdė:

i)

jei tai neesminis pakeitimas, – 21.A.95 dalies reikalavimus arba,

ii)

jei tai esminis pakeitimas, – 21.A.97 dalies reikalavimus;

2.

pagal 21.B.100 dalies a arba b punktą nustatytu mastu dalyvaudama atliekant atitikties įrodymo patikrinimą agentūra nenustatė, kad būtų nesilaikoma tipo sertifikavimo pagrindo, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindo, kai taikytina pagal 21.B.82 dalį, ir aplinkos apsaugos reikalavimų, ir

3.

nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios gaminį galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti.

b)

Jei pakeitimas daro poveikį tinkamumo naudoti duomenims, tai, nukrypstant nuo a punkto 1 ir 2 papunkčių, pareiškėjo prašymu, įtrauktu į 21.A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą, agentūra gali patvirtinti orlaivio tipo pažymėjimo pakeitimą dar neįrodžius atitikties tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui, jei pareiškėjas tą atitiktį įrodo iki dienos, kurią tokie duomenys faktiškai naudojami.

c)

Tinkamumo naudoti duomenų pakeitimų patvirtinimas įtraukiamas į tipo pažymėjimo pakeitimo patvirtinimą.

d)

Tipo pažymėjimo pakeitimo patvirtinimas taikomas tik konkrečiai (-ioms) tipo pažymėjime nurodytai konfigūracijai (-oms), kuri (-ios) yra keičiama (-os).“;

42)

B skirsnio E poskyris pakeičiamas taip:

„Šiame poskyryje nuorodos į tipo pažymėjimą apima tipo pažymėjimą ir riboto galiojimo tipo pažymėjimą.

21.B.109   Tipo sertifikavimo pagrindas, aplinkos apsaugos reikalavimai ir tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindas, kuriais remiantis išduodamas papildomas tipo pažymėjimas

Agentūra nustato taikytiną tipo sertifikavimo pagrindą, aplinkos apsaugos reikalavimus, o jei pakeitimas daro poveikį tinkamumo naudoti duomenims, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindą, nustatytą pagal 21.A.101 dalį, ir apie juos praneša pareiškėjui, siekiančiam gauti papildomą tipo pažymėjimą.

21.B.111   Papildomo tipo pažymėjimo išdavimas

a)

Agentūra išduoda papildomą tipo pažymėjimą, jei:

1.

pareiškėjas įvykdė 21.A.115 dalies b punkto reikalavimus;

2.

pagal 21.B.100 dalies a punktą nustatytu mastu dalyvaudama atliekant atitikties įrodymo patikrinimą agentūra nenustatė, kad būtų nesilaikoma tipo sertifikavimo pagrindo, tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindo, kai taikytina pagal 21.B.82 dalį, ir aplinkos apsaugos reikalavimų, ir

3.

nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios gaminį galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti.

b)

Jei papildomas tipo pažymėjimas daro poveikį tinkamumo naudoti duomenims, tai, nukrypstant nuo a punkto 1 ir 2 papunkčių, pareiškėjo prašymu, įtrauktu į 21.A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą, agentūra gali išduoti papildomą tipo pažymėjimą dar neįrodžius atitikties tinkamumo naudoti duomenų sertifikavimo pagrindui, jei pareiškėjas tą atitiktį įrodo iki dienos, kurią tokie duomenys faktiškai naudojami.

c)

Tinkamumo naudoti duomenų pakeitimų patvirtinimas įtraukiamas į papildomą tipo pažymėjimą.

d)

Papildomas tipo pažymėjimas taikomas tik konkrečiai tipo pažymėjime nurodytai konfigūracijai (-oms), su kuria (-iomis) susijęs esminis pakeitimas.“;

43)

21.B.326 dalis pakeičiama taip:

„21.B.326   Tinkamumo skraidyti pažymėjimas

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija tinkamumo skraidyti pažymėjimą išduoda:

a)

naujam orlaiviui:

1.

kai pateikiami dokumentai, kurių reikalaujama 21.A.174 dalies b punkto 2 papunktyje;

2.

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus; šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės narės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus; ir

3.

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka išmetamo CO2 kiekio reikalavimus, taikomus tą dieną, kurią pirmą kartą išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas;

b)

naudotam orlaiviui:

1.

kai pateikiami dokumentai, kurių reikalaujama 21.A.174 dalies b punkto 3 papunktyje ir kuriais įrodoma, kad:

i)

orlaivis atitinka tipo projektą, patvirtintą pagal tipo pažymėjimą ir bet kokį papildomą tipo pažymėjimą, pakeitimą arba remontą, patvirtintą pagal šį I priedą (21 dalį), ir

ii)

buvo laikomasi taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų, ir

iii)

orlaivis patikrintas pagal taikytinas Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) nuostatas;

iv)

orlaivis atitiko išmetamo CO2 kiekio reikalavimus, taikomus tą dieną, kurią pirmą kartą išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas;

2.

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus; šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės narės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus; ir

3.

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitiko išmetamo CO2 kiekio reikalavimus, taikomus tą dieną, kurią pirmą kartą išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas.“;

44)

B skirsnio M poskyris pakeičiamas taip:

„21.B.450   Tipo sertifikavimo pagrindas ir aplinkos apsaugos reikalavimai, kuriais remiantis išduodamas remonto projekto patvirtinimas

Agentūra nustato visus tipo sertifikavimo pagrindo, nuoroda įtraukto atitinkamai į tipo pažymėjimą, papildomą tipo pažymėjimą arba APU ETSO leidimą, pakeitimus, kurie, agentūros nuomone, būtini siekiant užtikrinti, kad saugos lygis išliktų lygiavertis anksčiau nustatytajam, ir apie juos praneša pareiškėjui, siekiančiam gauti remonto projekto patvirtinimą.

21.B.453   Remonto projekto patvirtinimo išdavimas

a)

Agentūra išduoda esminio remonto projekto patvirtinimą, jei:

1.

pareiškėjas įrodė savo tinkamumą pagal 21.A.432B dalį;

2.

pareiškėjas įvykdė 21.A.433 dalies reikalavimus;

3.

pagal 21.B.100 dalies a punktą nustatytu mastu dalyvaudama atliekant atitikties įrodymo patikrinimą agentūra nenustatė, kad būtų nesilaikoma tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, ir

4.

nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios gaminį galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti.

b)

Agentūra išduoda neesminio remonto projekto patvirtinimą, jei pareiškėjas įvykdė a punkto 2 ir 4 papunkčių reikalavimus ir jei agentūra, pagal 21.B.100 dalies b punktą nustatytu mastu dalyvaudama atliekant atitikties įrodymo patikrinimus, nenustatė, kad būtų nesilaikoma tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų.“;

45)

B skirsnio O poskyris pakeičiamas taip:

„21.B.480   ETSO leidimo išdavimas

Agentūra išduoda ETSO leidimą, jei:

a)

pareiškėjas įvykdė 21.A.606 dalies reikalavimus;

b)

pagal 21.B.100 dalies b punktą nustatytu mastu dalyvaudama atliekant atitikties įrodymo patikrinimus agentūra nenustatė, kad būtų nesilaikoma taikytinos ETSO techninių sąlygų arba, jei taikytina, pagal 21.A.610 dalį patvirtintų nuokrypių nuo jų, ir

c)

nenustatyta jokios ypatybės arba charakteristikos, dėl kurios orlaivio elementą galėtų būti pavojinga naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jį prašoma sertifikuoti.“


3.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/898

2019 m. gegužės 29 d.

dėl leidimo naudoti eugenolio preparatą kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Lidervet SL“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti eugenolį. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti eugenolio preparatą kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. spalio 21 d. (2) ir 2017 m. liepos 4 d. (3) nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad priedas yra veiksmingas gerinant mėsinių viščiukų augimą. Tarnyba nemanė, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo lesaluose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

eugenolio preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti eugenolį;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(11):4273.

(3)  EFSA Journal 2017;15(7):4931.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio lesalo, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (zootechninių rodiklių gerinimas)

4d18

„Lidervet SL“

Eugenolio preparatas

Priedo sudėtis

Preparatas, kurį sudaro:

5 % eugenolio;

55–56 % glicerolio polietilenglikolio ricinoleato;

33 % amorfinio silicio dioksido;

6 % poli(metakrilo rūgšties su etilo akrilatu).

Granulių pavidalo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Eugenolis (2-metoksi-4-(2-propenil)fenol, 4-alil-2-metoksifenol, 4-alilgvajakolis) (99,5 %);

CAS Nr. 97-53-0

C10H12O2

Analizės metodas  (1)

Eugenolio kiekiui lesalų priede ir lesaluose nustatyti:

dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID)

Mėsiniai viščiukai

100

100

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones.

3.

Neleidžiama maišyti su kitais eugenolio šaltiniais.

2029 m. birželio 23 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/899

2019 m. gegužės 29 d.

dėl leidimo naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 preparatą kaip mėsinių ėriukų, pieninių ožkų, pieninių avių, pieninių buivolių, arklių ir penimų kiaulių pašarų priedą pratęsimo, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1447/2006, (EB) Nr. 188/2007, (EB) Nr. 232/2009, (EB) Nr. 186/2007 ir (EB) Nr. 209/2008 (leidimo turėtoja – bendrovė „S.I. Lesaffre“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo arba jo pratęsimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1447/2006 (2) mielių Saccharomyces cerevisiae padermės NCYC Sc 47 preparatą leista dešimt metų naudoti kaip mėsinių ėriukų pašarų priedą, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2007 (3) – kaip arklių pašarų priedą, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 188/2007 (4) – kaip pieninių ožkų ir pieninių avių pašarų priedą, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 209/2008 (5) – kaip penimų kiaulių pašarų priedą ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 232/2009 (6) – kaip pieninių buivolių pašarų priedą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnį tų leidimų turėtojas pateikė prašymus pratęsti leidimą naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 (anksčiau NCYC Sc 47) preparatą kaip mėsinių ėriukų, pieninių ožkų, pieninių avių, pieninių buivolių, penimų kiaulių ir arklių pašarų priedą ir jį priskirti prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymais pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 2 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. birželio 13 d. priimtoje nuomonėje (7) padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė duomenų, kuriais įrodoma, kad priedas atitinka leidimo sąlygas;

(5)

mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti pratęstas leidimas naudoti minėtą priedą;

(6)

pratęsus leidimą naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 preparatą kaip pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis, reglamentai (EB) Nr. 1447/2006, (EB) Nr. 186/2007, (EB) Nr. 188/2007, (EB) Nr. 209/2008 ir (EB) Nr. 232/2009 turėtų būti panaikinti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodyto priedo, priklausančio priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, kai jis naudojamas mėsiniams ėriukams, pieninėms ožkoms, pieninėms avims, pieninėms buivolėms ir penimoms kiaulėms, ir priedo, priklausančio funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, kai jis naudojamas arkliams, leidimas naudoti pratęsiamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermės NCYC Sc47 preparatą kaip pašarų priedą šio reglamento priede, reglamentuose (EB) Nr. 1447/2006, (EB) Nr. 186/2007, (EB) Nr. 188/2007, (EB) Nr. 209/2008 ir (EB) Nr. 232/2009 nustatytomis sąlygomis, premiksus ir kombinuotuosius pašarus, kurių sudėtyje jo yra, paženklintus pagal tuos reglamentus iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, galima toliau pateikti rinkai, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 1447/2006, (EB) Nr. 186/2007, (EB) Nr. 188/2007, (EB) Nr. 209/2008 ir (EB) Nr. 232/2009 panaikinami.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1447/2006 dėl leidimo nauja paskirtimi naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą (OL L 271, 2006 9 30, p. 28).

(3)  2007 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 186/2007 dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą (OL L 63, 2007 3 1, p. 6).

(4)  2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 188/2007 dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą (OL L 57, 2007 2 24, p. 3).

(5)  2008 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 209/2008 dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) kaip pašarų priedą (OL L 63, 2008 3 7, p. 3).

(6)  2009 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 232/2009 dėl leidimo nauja paskirtimi naudoti Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 kaip pašarų priedą, skirtą pieniniams buivolams (leidimo turėtojas – Société Industrielle Lesaffre) (OL L 74, 2009 3 20, p. 14).

(7)  EFSA Journal 2018; 16(7):5339.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1702

„S.I. Lesaffre“

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermė CNCM I-4407

Priedo sudėtis:

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 preparatas, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 5 × 109 KSV/g.

Kieto pavidalo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 gyvybingos bevandenės ląstelės

Analizės metodas  (1)

Apskaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio dekstrozės mielių ekstrakto agarą (EN 15789:2009).

Identifikavimas: polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodas CEN/TS 15790:2008.

Mėsiniai ėriukai

1,4 × 109

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Rekomenduojama dozė (KSV vienam gyvuliui per dieną):

pieninėms ožkoms: 3 × 109

pieninėms avims: 2 × 109

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2029 m. birželio 23 d.

Pieninės ožkos ir pieninės avys

7 × 108

Penimos kiaulės

1,25 × 109

Pieninės buivolės

5 × 108

 

 


Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4b1702

„S.I. Lesaffre“

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermė CNCM I-4407

Priedo sudėtis:

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 preparatas, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 5 × 109 KSV/g.

Kieto pavidalo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-4407 gyvybingos bevandenės ląstelės

Analizės metodas  (2)

Apskaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio dekstrozės mielių ekstrakto agarą (EN 15789:2009).

Identifikavimas: polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodas CEN/TS 15790:2008.

Arkliai

8 × 108

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Rekomenduojama dozė (KSV vienam gyvuliui per dieną):

arkliams: 1,25 × 1010–6×1010

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2029 m. birželio 23 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/900

2019 m. gegužės 29 d.

dėl leidimo naudoti 8-merkapto-p-mentan-3-oną ir p-ment-1-en-8-tiolį kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti 8-merkapto-p-mentan-3-oną ir p-ment-1-en-8-tiolį kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedus buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, tie produktai įtraukti į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti 8-merkapto-p-mentan-3-oną ir p-ment-1-en-8-tiolį kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Pareiškėjai paprašė šiuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. lapkričio 27 d. nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis 8-merkapto-p-mentan-3-onas ir p-ment-1-en-8-tiolis nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad abu junginiai dirgina kvėpavimo takus, tačiau negalima daryti jokių išvadų dėl galimo odos jautrinimo. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad atsižvelgiant į tai, jog abi medžiagos yra naudojamos maisto produktuose, o jų funkcija pašaruose yra tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia;

(5)

siekiant užtikrinti geresnę kontrolę, turėtų būti nustatyti apribojimai ir sąlygos. Rekomenduojamas 8-merkapto-p-mentan-3-ono ir p-ment-1-en-8-tiolio kiekis turėtų būti nurodytas pašarų priedo etiketėje. Jei šis kiekis yra viršijamas, premiksų etiketėje ir ženklinant kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;

(6)

Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(7)

nagrinėjamųjų medžiagų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtas medžiagas;

(8)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2019 m. gruodžio 23 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 23 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2020 m. birželio 23 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 23 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2021 m. birželio 23 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 23 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(1):5530.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b12038

8-merkapto-p-mentan-3-onas

Priedo sudėtis

8-merkapto-p-mentan-3-onas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

8-merkapto-p-mentan-3-onas

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 97 %

Cheminė formulė: C10H18OS

CAS numeris 38462–22–5

FLAVIS 12.038

Analizės metodas  (1)

8-merkapto-p-mentan-3-ono nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,05 mg/kg.“

4.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

2029 m. birželio 23 d.

2b12085

p-ment-1-en-8-tiolis

Priedo sudėtis

p-ment-1-en-8-tiolis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

p-ment-1-en-8-tiolis

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažesnis kaip 98 %

Cheminė formulė: C10H18OS

CAS numeris 71159–90–5

FLAVIS 12.085

Analizės metodas  (1)

P-ment-1-en-8-tiolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,05 mg/kg.“

4.

Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

2029 m. birželio 23 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/901

2019 m. gegužės 29 d.

dėl leidimo naudoti Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamą riboflaviną, Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflaviną ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflavino 5′-fosfato natrio druską (vitamino B2 šaltinius) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamą riboflaviną, Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflaviną ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflavino 5′-fosfato natrio druską kaip vitamino B2 šaltinius buvo leista naudoti neterminuotai kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus pagal Direktyvą 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, tie priedai įtraukti į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su jo 7 straipsniu, buvo pateikti du prašymai iš naujo įvertinti Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamą riboflaviną, Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflaviną ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflavino 5′-fosfato natrio druską kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir juos priskirti prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“. Vienas prašymas susijęs su Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamu riboflavinu, kitas prašymas – su Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamais riboflavinu ir riboflavino 5′-fosfato esterio mononatrio druska. Kartu su prašymais pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį viename iš dviejų prašymų taip pat paprašyta leidimo naudoti Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflaviną ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflavino 5′-fosfato natrio druską kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus, skirtus naudoti geriamajame vandenyje. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį dėl naudojimo geriamajame vandenyje;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. gruodžio 3 d. (3) ir 2018 m. birželio 13 d. (4) nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamas riboflavinas, Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamas riboflavinas ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminama riboflavino 5′-fosfato natrio druska nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad priedai, kurių sudėtyje yra Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamo riboflavino, Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamo riboflavino ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamos riboflavino 5′-fosfato natrio druskos, nedirgina odos ir akių. Kadangi nėra duomenų, Tarnyba negali daryti išvados dėl odos jautrinimo. Riboflavinas yra pripažintas kaip jautrumą šviesai didinanti medžiaga, kuri gali sukelti odos ir akių fotoalerginę reakciją. Darbuotojai, dirbdami su riboflavinu ir riboflavino 5′-fosfato natrio druska, gali patirti įkvepiamų dulkių poveikį; nesant duomenų apie toksiškumą įkvėpus, Tarnyba negali padaryti išvados dėl galimos rizikos įkvėpus. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta poveikio žmonių sveikatai, visų pirma priedo naudotojams. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamas riboflavinas, Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamas riboflavinas ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminama riboflavino 5′-fosfato natrio druska yra veiksmingi vitamino B2 šaltiniai, tenkinantys gyvūnų mitybos reikalavimus. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaruose ir, kai taikoma, vandenyje esančių pašarų priedų analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

atlikus Ashbya gossypii (DSM 23096) gaminamo riboflavino, Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamo riboflavino ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamos riboflavino 5′-fosfato natrio druskos vertinimą nustatyta, kad yra įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos sąlygos išduoti leidimus juos naudoti pašaruose, o Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflaviną ir Bacillus subtilis (DSM 17339 ir (arba) DSM 23984) gaminamą riboflavino 5′-fosfato natrio druską – taip pat naudoti geriamajame vandenyje. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtus priedus;

(7)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2019 m. birželio 23 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 23 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti iki 2019 m. gruodžio 23 d.

2.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2020 m. birželio 23 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 23 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2021 m. birželio 23 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 23 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų OL L 270, 1970 12 14, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2016;14(1):4349.

(4)  EFSA Journal 2018;16(7):5337.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos

3a825i

„Riboflavinas“ arba „Vitaminas B2

Priedo sudėtis

Ashbya gossypii DSM 23096 gaminamas riboflavinas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Riboflavinas

C17H20N4O6

CAS numeris: 83–88–5

Kieto pavidalo riboflavinas, gaminamas Ashbya gossypii DSM 23096

Grynumo kriterijai: ne mažiau kaip 80 % riboflavino

Analizės metodas  (1)

Ribloflavino nustatymas pašarų priede: spektrofotometrija (444 nm)

Riboflavino nustatymas premiksuose: efektyvioji skysčių chromatografija naudojant UV detektorių, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Riboflavino nustatymas pašaruose: efektyvioji skysčių chromatografija ir fluorescencinis aptikimas, HPLC-FL (EN 14152)

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

2029 m. birželio 23 d.

3a825ii

„Riboflavinas“ arba „Vitaminas B2

Priedo sudėtis

Riboflavinas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Riboflavinas

C17H20N4O6

CAS numeris: 83–88–5

Kieto pavidalo riboflavinas, gaminamas Bacillus subtilis DSM 17339 ir (arba) DSM 23984

Grynumo kriterijai: ne mažesnis kaip 96 %

Analizės metodas  (1)

Ribloflavino nustatymas pašarų priede: spektrofotometrija (444 nm) (Ph.Eur.6.0, metodas 01/2008:0292)

Riboflavino nustatymas premiksuose: efektyvioji skysčių chromatografija naudojant UV detektorių, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Riboflavino nustatymas pašaruose ir vandenyje: efektyvioji skysčių chromatografija ir fluorescencinis aptikimas, HPLC-FL (EN 14152)

Visų rūšių gyvūnai

1.

Riboflavinas gali būti pateikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2.

Gali būti naudojamas geriamajame vandenyje.

3.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

2029 m. birželio 23 d.

3a 826

 

„Riboflavino 5′-fosfato mononatrio druska“ arba „Vitaminas B2

Priedo sudėtis

Riboflavino 5′-fosfato esterio mononatrio druska

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Riboflavino 5′-fosfato mononatrio druska

C17H22N4O9PNa

CAS numeris: 130–40–5

Kieto pavidalo riboflavino 5′-fosfato esterio mononatrio druska, gaunama fosforilinant 98 % riboflaviną, gaminamą Bacillus subtilis DSM 17339 ir (arba) DSM 23984.

Grynumo kriterijai: ne mažesnis kaip 65 %

Analizės metodas  (1)

Riboflavino 5′-fosfato mononatrio druskos nustatymas pašarų priede: spektrofotometrijos metodas (444 nm) (Ph.Eur.6.0, metodas 01/2008:0786)

Riboflavino nustatymas premiksuose: efektyvioji skysčių chromatografija naudojant UV detektorių, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Riboflavino 5′-fosfato mononatrio druskos (kaip bendro vitamino B2 kiekio) nustatymas pašarų priede ir vandenyje: efektyvioji skysčių chromatografija ir fluorescencinis aptikimas, HPLC-FL (EN 14152)

Visų rūšių gyvūnai

1.

Gali būti naudojamas geriamajame vandenyje.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius ir pirštines.

2029 m. birželio 23 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


SPRENDIMAI

3.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/902

2019 m. gegužės 28 d.

dėl priemonės, kurios ėmėsi Švedija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB siekdama uždrausti pateikti rinkai bendrovės „TWA Equipment S.r.l.“ gaminamus žirklinius transporto priemonių keltuvus (modelis TL530LF)

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3886)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

2017 m. liepos 20 d. Švedija pranešė Komisijai apie priemonę, kurios ji ėmėsi pagal Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnio 1 dalį siekdama uždrausti pateikti rinkai bendrovės „TWA Equipment S.r.l.“ (Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italija) (toliau – gamintojas) gaminamus ir bendrovės „Lidköpings Carpart AB“ (Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Švedija) (toliau – bendrovė „Carpart“) platinamus žirklinius transporto priemonių keltuvus (modelis TL530LF);

(2)

Švedija ėmėsi šios priemonės nustačiusi, kad žirkliniai transporto priemonių keltuvai neatitiko Direktyvos 2006/42/EB I priedo 4.1.2.6 punkto c papunktyje nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų. Tose nuostatose nurodyta, kad mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad kroviniai negalėtų pavojingai slinkti ar laisvai ir netikėtai kristi, net kai iš dalies ar visiškai nutraukiamas energijos tiekimas arba kai operatorius išjungia mašiną. Švedija savo sprendimą imtis tos priemonės grindė tuo, kad avarinis vamzdelių trūkimo vožtuvas veikė netinkamai, tad kėlė pavojų saugiam krovimo įtaisų veikimui, taip pat galimai kėlė didelę saugos riziką. Be to, Švedija tvirtino, kad keltuvą nuleidžiant visiško nuleidimo mygtuku, išsijungdavo tam tikros saugos funkcijos (konkrečiai – slėgio vožtuvai), todėl galėjo kilti rizika, kad nuvažiavimo takeliai taps nelygūs;

(3)

gavusi pranešimą apie apsaugos priemonę, kurios ėmėsi Švedija, Komisija pradėjo konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, kad išklausytų jų nuomonę. 2017 m. rugpjūčio 12 d. Komisija nusiuntė gamintojui raštą, į kurį gamintojas neatsakė. Remiantis Švedijos institucijų Komisijai pateikta informacija bendrovė „Carpart“ nebetiekia nagrinėjamojo gaminio Švedijos rinkai. Be to, bendrovė „Carpart“ pažymėjo, kad į Švediją jau pristatytuose TL530LF modelio TWA transporto priemonių keltuvuose įrengti gamykliniai avariniai vamzdelių trūkimo vožtuvai jau keičiami patobulintais avariniais vamzdelių trūkimo vožtuvais. Švedijos institucijos palankiai įvertino bendrovės „Carpart“ pastangas didinti TL530LF modelio saugą;

(4)

remiantis Švedijos pateiktais paaiškinimais ir Komisijos turimais dokumentais, TL530LF modelio žirkliniai transporto priemonių keltuvai neatitinka Direktyvos 2006/42/EB I priedo 4.1.2.6 punkto c papunktyje nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų;

(5)

priemonė, kurios ėmėsi Švedija, yra reikalinga siekiant užtikrinti, kad dėl avarinių vamzdelių trūkimo vožtuvų netinkamo veikimo arba tam tikrų saugos funkcijų išsijungimo TL530LF modelio žirkliniai transporto priemonių keltuvai nekeltų galimai didelės saugos rizikos. Tik nustačius draudimą bus įmanoma užtikrinti, kad gaminys nebūtų pateiktas rinkai pirmiau neužtikrinus atitinkamų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų;

(6)

todėl apsaugos priemonė, kurios ėmėsi Švedija, yra tinkama, reikalinga ir proporcinga, ir turėtų būti laikoma pagrįsta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priemonė, kurios ėmėsi Švedija siekdama uždrausti pateikti rinkai bendrovės „TWA Equipment S.r.l.“ (Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italija) gaminamus ir bendrovės „Lidköpings Carpart AB“ (Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Švedija) platinamus žirklinius transporto priemonių keltuvus (modelis TL530LF), yra pagrįsta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 28 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.


3.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/903

2019 m. gegužės 29 d.

kuriuo nustatomi trečiojo ataskaitinio laikotarpio (2020 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.) Sąjungos masto oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentą) (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 549/2004 reikalaujama, kad Komisija priimtų kiekvieno ataskaitinio laikotarpio Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius su sauga, aplinka, pajėgumu ir ekonominiu efektyvumu susijusiose pagrindinėse veiklos srityse. Tų tikslinių rodiklių įgyvendinimo taisyklės nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/317 (2). Visų pirma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 9 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Komisija, priimdama Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius, nustatytų: Sąjungos masto nustatytųjų išlaidų pradinę vertę, Sąjungos masto nustatytųjų vieneto išlaidų pradinę vertę, įspėjamąsias ribas, kurias viršijus valstybės narės gali prašyti, kad būtų peržiūrėti veiklos rezultatų planuose pateikti tiksliniai veiklos rodikliai, ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kurių veiklos ir ekonominė aplinka yra panaši, lyginamąsias grupes. Nustatytosios išlaidos nustatomos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 550/2004 (3) 15 straipsniu;

(2)

trečiojo ataskaitinio laikotarpio, apimančio 2020–2024 kalendorinius metus, Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai, Sąjungos masto pradinės vertės, įspėjamosios ribos ir lyginamosios grupės turėtų būti nustatyti iki 2019 m. birželio 1 d., kad liktų laiko parengti veiklos rezultatų planus ir juos iki 2019 m. spalio 1 d. pateikti Komisijai įvertinti;

(3)

2016 m. gruodžio 16 d. Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 11 straipsnio 2 dalį ir Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/2296 (4) paskyrė Bendro Europos dangaus iniciatyvos veiklos rezultatų apžvalgos įstaigą, kad ši padėtų jai įgyvendinti veiklos rezultatų planą;

(4)

kad būtų lengviau priimti trečiojo ataskaitinio laikotarpio Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius, 2018 m. birželio 20 d. – 2019 m. sausio 16 d. veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga Komisijos vardu surengė konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais. Per jas konsultuotasi su visais Reglamento (EB) Nr. 549/2004 10 straipsnio 3 dalyje nurodytais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant oro erdvės naudotojus, oro navigacijos paslaugų teikėjus ir darbuotojams atstovaujančias profesines organizacijas, dėl orientacinių tikslinių veiklos rodiklių intervalų ir tikslinių veiklos rodiklių bei kitų verčių nustatymo principų bei metodikos;

(5)

2019 m. vasario 22 d. veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga pateikė Komisijai savo galutinę ataskaitą. Ataskaitoje atsižvelgiama į Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/317 padarytus pakeitimus, atitinkamas suinteresuotųjų subjektų pastabas ir naujausius statistinius duomenis bei trečiojo ataskaitinio laikotarpio prognozes, kuriuos pateikė Eurokontrolės Statistikos ir prognozių tarnyba (toliau – STATFOR) bei Centrinė maršruto mokesčių tarnyba. Veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos ataskaitoje išdėstomos siūlomus tikslinius rodiklius, pradines vertes, įspėjamąsias ribas ir lyginamąsias grupes pagrindžiančios prielaidos ir tų siūlomų elementų loginis pagrindas;

(6)

šiame sprendime nustatant Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius atsižvelgta į veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos, tinklo valdytojo, Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) ir nacionalinių priežiūros institucijų pateiktus duomenis. Be to, 2019 m. sausio ir vasario mėnesiais Komisija surengė susitikimus ir diskusijas su valstybėmis narėmis, nacionalinėmis priežiūros institucijomis, tinklo valdytoju ir veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga, per kuriuos pasidalyta naujausia informacija, susijusia su tikslinių veiklos rodiklių nustatymu. Per tas diskusijas valstybės narės buvo paragintos atnaujinti pradinių išlaidų duomenis ir informaciją apie eismo prognozes. Į šią informaciją atsižvelgta šiame sprendime nustatant tikslinius veiklos rodiklius;

(7)

Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai ir pradinės vertės grindžiami valstybių narių, Norvegijos ir Šveicarijos geografinės aprėpties duomenimis ir juos nustatant naudojamos maršrutinio eismo prognozės, išreikštos skrydžių pagal prietaisus taisyklėmis (toliau – SPT) reglamentuojamais skrydžiais ir paslaugų vienetais, grindžiamais Eurokontrolės tarnybos STATFOR 2019 m. vasario 18 d. bazine prognoze. Tokį prognozuojamą maršrutinį eismą 2019 m. sudarys 10 534 000 SPT skrydžių ir 139 141 000 paslaugų vienetų, 2020 m. – 10 824 000 SPT skrydžių ir 143 878 000 paslaugų vienetų, 2021 m. – 10 996 000 SPT skrydžių ir 146 980 000 paslaugų vienetų, 2022 m. – 11 191 000 SPT skrydžių ir 150 398 000 paslaugų vienetų, 2023 m. – 11 355 000 SPT skrydžių ir 153 368 000 paslaugų vienetų ir 2024 m. – 11 523 000 SPT skrydžių ir 156 359 000 paslaugų vienetų;

(8)

nustatant Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius turėtų būti atsižvelgiama į ekonomines, saugos, aplinkos ir veiklos aplinkybes. Kad trūkumai arba jų derinys nenusvertų numatomos naudos, turi būti išlaikyta pusiausvyra. Todėl nustatant trečiojo ataskaitinio laikotarpio Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius turėtų būti atsižvelgiama į pagrindinių veiklos sričių tarpusavio priklausomybę arba kompromisus. Iš tiesų, nustatant tikslinius veiklos rodiklius su ekonominiu efektyvumu ir pajėgumu susijusiose pagrindinėse veiklos srityse turėtų būti atsižvelgiama į išlaidų, patiriamų užtikrinant papildomą pajėgumą, ir jomis siekiamo padėties pagerinimo santykį. Nustatant tikslinius veiklos rodiklius su aplinka susijusioje pagrindinėje veiklos srityje turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad oro eismo valdymo (toliau – OEV) veiklos priemonės, kuriomis siekiama mažinti suvartojamų degalų (taigi ir išmetamųjų teršalų) kiekį, ne visada gali būti įgyvendintos praktiškai. Tai priklauso nuo veiklos apribojimų, visų pirma susijusių su saugiu orlaivių skirstymo atstumu ir turimu OEV pajėgumu. Galiausiai nustatant tikslinius veiklos rodiklius su sauga susijusioje pagrindinėje veiklos srityje turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad svarbiausias tikslas – saugus oro navigacijos paslaugų teikimas ir kad sauga turėtų būti visapusiškai įtvirtinta oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos planuose;

(9)

šiame sprendime nustatyti Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai atspindi siekį užtikrinti viso tinklo veikimą. Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 14 ir 15 straipsnius Komisija, vertindama veiklos rezultatų planų projektuose pateiktų nacionalinių tikslinių veiklos rodiklių arba funkcinių oro erdvės blokų tikslinių veiklos rodiklių ir šiame sprendime pateiktų Sąjungos masto tikslinių veiklos rodiklių derėjimą, atsižvelgia į vietos aplinkybes;

(10)

bendradarbiaujant su EASA nustatomi Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su sauga susijusioje pagrindinėje veiklos srityje turėtų būti vertinami kaip minimalus saugos valdymo veiksmingumo lygis, kurį turi pasiekti oro navigacijos paslaugų teikėjai, sertifikuoti teikti oro eismo paslaugas. Nustatant šiuos tikslinius veiklos rodiklius turėtų būti atsižvelgiama į antrojo ataskaitinio laikotarpio faktinius ir tikslinius veiklos rezultatus ir jais turėtų būti užtikrinta aukštesnė nei minimali atitiktis saugos valdymo sistemos elementams keliamiems reikalavimams. Be to, Komisija, siekdama stebėti, ar tinkamai įgyvendinami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 I priedo 1 skirsnio 1 punkte ir 2 skirsnio 1 punkte nustatyti saugos rodikliai, ir užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, pavedė EASA užduotį atnaujinti atitikties užtikrinimo ir rekomendacinę medžiagą. Todėl saugos valdymo veiksmingumo lygiai vertinami remiantis griežtesne nei antruoju ataskaitiniu laikotarpiu taikyta sistema ir tai matyti iš metodo, naudojamo nustatant trečiojo ataskaitinio laikotarpio Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius su sauga susijusioje pagrindinėje veiklos srityje. Nustatant šiuos tikslinius rodiklius taip pat turėtų būti atsižvelgiama į OEV pokyčių, kurie skatinami įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15a straipsnio 3 dalyje nurodytus SESAR projektus, poveikį saugos valdymui, pagrindinį dėmesį skiriant saugos užtikrinimo ir saugos rizikos valdymo tikslams;

(11)

nustatant Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius su aplinka susijusioje pagrindinėje veiklos srityje, kurie vertinami kaip vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas, turėtų būti atsižvelgiama į antruoju ataskaitiniu laikotarpiu pasiektą veiklos rezultatų lygį, įgyvendintas OEV veiklos optimizavimo priemones ir atitinkamus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos, tinklo valdytojo bei nacionalinių priežiūros institucijų pateiktus duomenis;

(12)

aviacijos sektoriaus poveikis aplinkai didėja, tačiau ne taip greitai, kaip tikėtasi, atsižvelgiant į skrydžių skaičiaus padidėjimą antruoju ataskaitiniu laikotarpiu. Papildomas visais skrydžio etapais dėl OEV tinklo neveiksmingumo išmetamas CO2 kiekis, apskaičiuojamas lyginant visų Europoje vykdomų skrydžių tikrąsias trajektorijas ir neribojamas trajektorijas, šešerius pastaruosius metus, nepaisant didėjančio skrydžių skaičiaus, išliko stabilus, t. y. sudarė apie 6 %, – toks rodiklis išlaikytas optimizavus OEV veiklą, susijusią su Europos OEV tinklo kūrimu, planavimu ir srautų bei pajėgumo valdymu. Horizontalaus maršrutinio skrydžio neveiksmingumas apskritai mažėjo ir tikimasi, kad antrojo ataskaitinio laikotarpio tikslinis veiklos rodiklis bus pasiektas;

(13)

geresnius rezultatus su aplinka susijusioje pagrindinėje veiklos srityje daugiausia lemia laisvų maršrutų oro erdvės diegimas, nes suteikiamos galimybės naudoti trumpesnius maršrutus ir efektyviau naudoti Europos oro erdvę. Tikimasi, kad iki 2019 m. pabaigos laisvų maršrutų oro erdvė bus įdiegta didžiojoje Europos oro erdvės dalyje, o iki 2022 m. – visoje Europos oro erdvėje. Be to, kartu palaipsniui įgyvendinant tarpvalstybinę laisvų maršrutų nustatymo veiklą, gali būti sudarytos sąlygos nustatyti tiesesnius maršrutus ir sumažinti nuskristų jūrmylių skaičių ir oro transporto išmetamų teršalų kiekį – taip būtų prisidėta prie tvaraus aviacijos sektoriaus keliamos taršos anglies dioksidu intensyvumo mažinimo. Taigi taip laipsniškai įgyvendinant veiklą iki 2022 m. gerės horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas. Po 2022 m. horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas turėtų nekisti. Atsižvelgiant į šiuo metu numatytas priemones ir į tai, kad orlaiviai turi vengti vis dažniau pasitaikančių nepalankių oro sąlygų ir pavojingų zonų, taip pat į tai, kad vykdant OEV veiklą turi būti užtikrintas minimalus orlaivių skirstymo atstumas, nesitikima, kad 2023 ir 2024 d. horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas toliau gerės;

(14)

nustatant Sąjungos masto tikslinį veiklos rodiklį su pajėgumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje, kuris vertinamas kaip vieno skrydžio vidutinis maršrutinis oro eismo srautų valdymo (toliau – OESV) užlaikymas, siejamas su oro navigacijos paslaugomis, turėtų būti atsižvelgiama į antruoju ataskaitiniu laikotarpiu pasiektą veiklos rezultatų lygį ir atitinkamus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos, tinklo valdytojo bei nacionalinių priežiūros institucijų pateiktus duomenis;

(15)

tinklo valdytojo dokumentų duomenimis, oro eismas Europoje antruoju ataskaitiniu laikotarpiu smarkiai padidėjo ir šiuo metu yra kaip niekad didelis. SPT skrydžių per pirmuosius ketverius antrojo ataskaitinio laikotarpio metus padaugėjo 13 %, o vieno skrydžio vidutinis maršrutinis OESV užlaikymas padidėjo nuo 0,73 min. 2015 m. iki 1,73 min. 2018 m., taigi – 137 %. Kai kuriuose Sąjungos rajonuose, visų pirma keliose rajono skrydžių valdymo vadavietėse pačiame Europos centre ir gretimuose Vidurio Europos rajonuose, OEV pajėgumo neužteko, kad būtų suteiktos šį didėjantį eismą atitinkančios paslaugos. Europoje daugiau nei pusė viso maršrutinio OESV užlaikymo, siejamo su oro eismo kontrolės pajėgumo ir darbuotojų trūkumu, atvejų nustatyta penkiose rajono skrydžių valdymo vadavietėse, o kai kurios iš tų vadaviečių neatitiko į tinklo veiklos planą įtrauktų sutartų pajėgumo planų. Todėl antrojo ataskaitinio laikotarpio vieno skrydžio vidutinio OESV užlaikymo Sąjungos masto tikslinis veiklos rodiklis – 0,5 min. – nebuvo pasiektas. Tikėtina, kad ateinančiais metais pajėgumo trūkumas dar didės;

(16)

tinklo valdytojo ir veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos nuomone, atsižvelgiant į trečiojo ataskaitinio laikotarpio eismo prognozes tikėtina, kad dauguma oro navigacijos paslaugų teikėjų įvykdyti jiems trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu keliamus pajėgumo reikalavimus galės. Tačiau, remiantis nacionalinių priežiūros institucijų pateikta informacija, tinklo veiklos planuose nurodyta oro navigacijos paslaugų teikėjų siūloma paslaugų kokybė kai kuriose rajono skrydžių valdymo vadavietėse, ypač pirmuosius trejus trečiojo ataskaitinio laikotarpio metus, greičiausiai ir toliau kels problemų visų pirma dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus. Todėl visoje sistemoje pasiekti optimalų vieno skrydžio vidutinio OESV užlaikymo 0,5 min. rodiklį galima tikėtis tik trečiojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Kad būtų išspręsta pajėgumo trūkumo problema ir pasiekti šiame sprendime nustatyti tiksliniai rodikliai, tinklo valdytojas ir veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga oro navigacijos paslaugų teikėjams rekomenduoja imtis konkrečių atitinkamų rajono skrydžių valdymo vadaviečių lygmens veiksmų;

(17)

kiekvienų ataskaitinio laikotarpio metų Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su ekonominiu efektyvumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje turėtų būti išreikšti procentais, rodančiais maršruto oro navigacijos paslaugų teikimo vidutinių Sąjungos masto nustatytųjų vieneto išlaidų metinį pokytį. Nustatant Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius su ekonominiu efektyvumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje, turėtų būti atsižvelgiama į pirmuoju ir antruoju ataskaitiniais laikotarpiais pasiektų veiklos rezultatų lygį ir į atitinkamus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos ir nacionalinių priežiūros institucijų pateiktus duomenis;

(18)

nuo pirmojo ataskaitinio laikotarpio pradžios, t. y. 2012 m., Sąjungos masto faktinės išlaidos, išreikštos realiąja 2017 m. verte (toliau – EUR2017 vertė), išliko nepakitusios, nepaisant reikšmingo eismo padidėjimo. Faktinės pirmųjų trejų antrojo ataskaitinio laikotarpio metų išlaidos yra mažesnės už atitinkamas nustatytąsias išlaidas. Todėl Sąjungos lygmeniu oro navigacijos paslaugų teikėjų sukauptas bendras lėšų perteklius yra didesnis už planuotąjį. Iš šių duomenų ir veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos atliktos analizės matyti, kad trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu dauguma oro navigacijos paslaugų teikėjų gali dar labiau pagerinti ekonominį efektyvumą, o kartu patenkinti pajėgumo poreikius. Kita vertus, pastaraisiais metais oro eismas labai padidėjo ir maršrutinių OESV užlaikymų labai padaugėjo, o tai gali reikšti, kad antruoju ataskaitiniu laikotarpiu tinklui skirta nepakankamai išteklių. Nustatant trečiojo ataskaitinio laikotarpio ekonominio efektyvumo tikslinius rodiklius, turėtų būti siekiama gerinti ekonominį efektyvumą, kartu pasirūpinant, kad tai netrukdytų užtikrinti pakankamo pajėgumo;

(19)

oro erdvės naudotojai išreiškė susirūpinimą dėl atšauktų arba atidėtų investicinių projektų, reikalingų pakankamam pajėgumui užtikrinti. Dalis su tokiais projektais susijusių išlaidų arba visos tokios išlaidos dažnai buvo įtraukiamos į ankstesnių ataskaitinių laikotarpių nustatytąsias išlaidas, taigi ir į mokesčius. Jei dalis oro navigacijos paslaugų teikėjų turimų lėšų pertekliaus susidarė dėl reikiamų investicijų neįgyvendinimo arba atidėjimo, tos perteklinės lėšos galėtų būti panaudotos reikiamoms investicijoms trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu finansuoti, jei jos kaip dividendai nebuvo išmokėtos akcininkams arba sumokėtos į valstybės biudžetą. Be to, oro navigacijos paslaugų teikėjai, nustatydami palūkanų normas tam, kad galėtų apskaičiuoti kapitalo sąnaudas, turėtų atsižvelgti į oro navigacijos paslaugų teikėjų rizikos ribojimą pagal su eismu ir su išlaidomis susijusios rizikos pasidalijimo mechanizmus ir bendrai palankias finansavimo sąlygas;

(20)

numatomas ekonominio efektyvumo padidėjimas trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu turėtų būti apskaičiuojamas remiantis Sąjungos masto nustatytųjų vieneto išlaidų pradine verte, gaunama nustatytųjų išlaidų pradinę vertę padalijus iš 2019 m. prognozuojamo eismo, išreikšto paslaugų vienetais. Sąjungos masto nustatytųjų išlaidų pradinė vertė apskaičiuojama remiantis 2015, 2016 ir 2017 m. faktinėmis išlaidomis bei atliekant tiesinės regresijos analizę ir pakoreguojama atsižvelgiant į naujausias turimas išlaidų sąmatas, eismo pokyčius ir jų ryšį su išlaidomis;

(21)

Sąjungos masto trečiojo ataskaitinio laikotarpio nustatytosios išlaidos trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu turėtų tik šiek tiek padidėti ir viršyti nustatytųjų išlaidų pradinės vertės lygį. Tai pateisinama siekiu gerinti paslaugų kokybę, visų pirma sprendžiant pajėgumo trūkumo Europos oro erdvėje problemą. Laikotarpiu, apimančiu tiek trečiąjį, tiek antrąjį ataskaitinius laikotarpius, maršruto oro navigacijos paslaugų teikimo vidutinių Sąjungos masto nustatytųjų vieneto išlaidų metinis pokytis turėtų būti – 2,7 %;

(22)

be Sąjungos masto tikslinių veiklos rodiklių, turėtų būti nustatytos įspėjamosios ribos, kurias viršijus valstybės narės gali prašyti, kad būtų peržiūrėti veiklos rezultatų planuose pateikti tiksliniai veiklos rodikliai. Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/317 nustatytos trijų skirtingų tipų įspėjamosios ribos yra grindžiamos šiais parametrais: realios eismo padėties nukrypimais nuo eismo prognozės konkrečiais kalendoriniais metais, išreikštais SPT skrydžių procentine dalimi, realios eismo padėties nukrypimais nuo eismo prognozės konkrečiais kalendoriniais metais, išreikštais paslaugų vienetų procentine dalimi, ir pamatinių verčių pokyčiu dėl tinklo veiklos plano sezoninių atnaujinimų. Šių įspėjamųjų ribų pamatinių veiksnių pokyčiai gali turėti reikšmingą poveikį oro navigacijos paslaugų teikimui – tiek teikiant šias paslaugas gaunamoms faktinėms pajamoms, tiek tikėtinam pajėgumo užtikrinimui;

(23)

nustatant įspėjamąsias ribas turėtų būti atsižvelgiama į Eurokontrolės tarnybos STATFOR duomenimis grindžiamus eismo prognozių, išreikštų maršruto paslaugų vienetais ir SPT skrydžiais, intervalus nuo lėto iki spartaus eismo augimo. Dėl ilgo prognozės laikotarpio (iki 2024 m. pabaigos) esama tam tikro neapibrėžtumo, visų pirma susijusio su ekonomikos augimu, Jungtinės Karalystės ketinimu išstoti iš Sąjungos, geopolitine rizika, dėl kurios gali būti uždaryta oro erdvė, oro eismo srautų pokyčiais (vykusiais ir antruoju ataskaitiniu laikotarpiu) ir ekonominių ryšių su besiformuojančios rinkos šalimis plėtra. Į tą riziką atsižvelgiama prognozėse, grindžiamose iki 2019 m. vasario mėn. turėta informacija. Tačiau ekonominė perspektyva lieka neaiški, o rizikos dydis gali labai kisti;

(24)

be Sąjungos masto tikslinių veiklos rodiklių, turėtų būti nustatytos oro navigacijos paslaugų teikėjų, kurių veiklos ir ekonominė aplinka yra panaši, lyginamosios grupės, kad būtų galima vertinti tikslinius veiklos rodiklius su ekonominiu efektyvumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje. Nustatant tas grupes turėtų būti atsižvelgiama į oro erdvės sudėtingumą, eismo intensyvumą ir kintamumą, pragyvenimo išlaidas ir kiekvieno oro navigacijos paslaugų teikėjo tarnybos skrydžių vadovų įdarbinimo išlaidas;

(25)

Sąjungos masto tikslinių veiklos rodiklių ir įspėjamųjų ribų vertės, nustatytos priimant šį įgyvendinimo sprendimą, neturėtų keistis net jei vėliau Jungtinei Karalystei nustos būti taikoma Sąjungos teisė ir nebus įsigaliojęs joks susitarimas dėl išstojimo. Iš tiesų tas galimas įvykis esminio poveikio nustatant minėtas vertes neturėtų. Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius su sauga susijusioje pagrindinėje veiklos srityje lemia nuo valstybių narių skaičiaus nepriklausantys veiksniai. Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su aplinka susijusioje pagrindinėje veiklos srityje priklauso nuo trajektorijų, tačiau nėra svarbu, ar tos trajektorijos susijusios tik su valstybių narių ar ir su trečiųjų šalių oro erdve. Apskaičiuojant Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius su pajėgumu ir ekonominiu efektyvumu susijusiose pagrindinėse veiklos srityse paaiškėjo, kad Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikis būtų nereikšmingas ir dėl to tų tikslinių rodiklių pagal nė vieną scenarijų keisti nereikėtų. Tačiau nuo to, ar šio įgyvendinimo sprendimo įsigaliojimo dieną Jungtinei Karalystei bus taikoma Sąjungos teisė, susitarimas dėl išstojimo ar nė vienas iš šių dviejų scenarijų, turėtų priklausyti nustatytųjų išlaidų pradinė vertė, nustatytųjų vieneto išlaidų pradinė vertė ir lyginamosios grupės;

(26)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 7 straipsnyje nurodytam trečiajam ataskaitiniam laikotarpiui.

2 straipsnis

Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su sauga susijusioje pagrindinėje veiklos srityje

Nustatomi tokie Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 I priedo 1 skirsnio 1.1 punkte nurodytų Sąjungos masto tikslinių veiklos rodiklių su sauga susijusioje pagrindinėje veiklos srityje, kuriuos iki 2024 m. pabaigos turi pasiekti oro navigacijos paslaugų teikėjai, sertifikuoti teikti paslaugas, saugos valdymo veiksmingumo lygiai:

a)

saugos valdymo tikslų „saugos kultūra“, „saugos politika ir tikslai“, „saugos užtikrinimas“ ir „saugos skatinimas“ bent C lygis;

b)

saugos valdymo tikslo „saugos rizikos valdymas“ bent D lygis.

3 straipsnis

Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su aplinka susijusioje pagrindinėje veiklos srityje

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 I priedo 1 skirsnio 2.1 punkte nurodyti Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su aplinka susijusioje pagrindinėje veiklos srityje, išreiškiami kaip vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas ir vertinami kaip lyginant su ortodrominiu atstumu nuskristas vidutinis papildomas atstumas, neviršija šių procentinių verčių: 2020 m. – 2,53 %, 2021 m. – 2,47 %, 2022 m. – 2,40 %, 2023 m. – 2,40 % ir 2024 m. – 2,40 %

4 straipsnis

Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su pajėgumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje

Remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 I priedo 1 skirsnio 3.1 punktu, Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su pajėgumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje yra lygūs tokiam vieno skrydžio didžiausiam vidutiniam maršrutiniam OESV užlaikymui, siejamam su oro navigacijos paslaugomis: 2020 m. – 0,9 min., 2021 m. – 0,9 min., 2022 m. – 0,7 min., 2023 m. – 0,5 min. ir 2024 m. – 0,5 min.

5 straipsnis

Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su ekonominiu efektyvumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje

1.   Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 I priedo 1 skirsnio 4.1 punkte nurodyti Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai su ekonominiu efektyvumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje yra lygūs tokiam maršruto oro navigacijos paslaugų teikimo vidutinių Sąjungos masto nustatytųjų vieneto išlaidų metiniam pokyčiui: 2020 m. – –1,9 %, 2021 m. – –1,9 %, 2022 m. – –1,9 %, 2023 m. – –1,9 % ir 2024 m. – –1,9 % Metinis pokytis apskaičiuojamas remiantis 3 dalyje nustatyta nustatytųjų vieneto išlaidų pradine verte.

2.   Nustatytųjų išlaidų pradinė vertė yra lygi:

a)

6 245 065 000 EUR (EUR2017 verte) tuo atveju, jei Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma prieš šio įgyvendinimo sprendimo įsigaliojimo dieną ir iki tos dienos nėra įsigaliojęs joks su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo;

b)

7 047 092 000 EUR (EUR2017 verte) visais kitais atvejais.

3.   Nustatytųjų vieneto išlaidų pradinė vertė yra lygi:

a)

49,29 EUR (EUR2017 verte) tuo atveju, jei Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma prieš šio įgyvendinimo sprendimo įsigaliojimo dieną ir iki tos dienos nėra įsigaliojęs joks su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo;

b)

50,65 EUR (EUR2017 verte) visais kitais atvejais.

6 straipsnis

Įspėjamosios ribos

1.   Valstybės narės, remdamosi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 18 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčiu, gali prašyti, kad būtų peržiūrėtas (-i) vienas ar keli veiklos rezultatų planuose pateiktas (-i) tikslinis (-iai) veiklos rodiklis (-iai), jei:

a)

Eurokontrolės užregistruota reali eismo padėtis, išreikšta SPT skrydžiais, nuo veiklos rezultatų plane, priimtame pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 16 straipsnį, nurodytos eismo prognozės konkrečiais kalendoriniais metais nukrypsta bent 10 %;

b)

Eurokontrolės užregistruota reali eismo padėtis, išreikšta paslaugų vienetais, nuo veiklos rezultatų plane, priimtame pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 16 straipsnį, nurodytos eismo prognozės konkrečiais kalendoriniais metais nukrypsta bent 10 %

2.   Valstybės narės, remdamosi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 18 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčiu, gali prašyti, kad būtų peržiūrėtas (-i) vienas ar keli veiklos rezultatų planuose pateiktas (-i) tikslinis (-iai) veiklos rodiklis (-iai), jei pamatinių verčių pokytis dėl tinklo veiklos plano sezoninių atnaujinimų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/123 (5) 9 straipsnio 4 dalies a punktą ir 8 dalį, palyginti su pamatinėmis vertėmis, nurodytomis naujausioje tinklo veiklos plano redakcijoje, kuri turima tuo metu, kai rengiamas veiklos rezultatų planas, yra lygus bent:

a)

0,05 min. maršrutinio OESV užlaikymo, jei pamatinė vertė, nurodyta naujausioje tinklo veiklos plano redakcijoje, kuri turima tuo metu, kai rengiamas veiklos rezultatų planas, yra mažesnė nei 0,2 min. maršrutinio OESV užlaikymo arba

b)

0,04 min. maršrutinio OESV užlaikymo, padidinto 5 % pamatinės vertės, nurodytos naujausioje tinklo veiklos plano redakcijoje, kuri turima tuo metu, kai rengiamas veiklos rezultatų planas, jei pamatinė vertė yra ne mažesnė nei 0,2 min. maršrutinio OESV užlaikymo.

7 straipsnis

Lyginamosios grupės

Kad būtų galima vertinti tikslinius veiklos rodiklius su ekonominiu efektyvumu susijusioje pagrindinėje veiklos srityje, nustatomos šios oro navigacijos paslaugų teikėjų, kurių veiklos ir ekonominė aplinka yra panaši, lyginamosios grupės:

a)

jei prieš šio įgyvendinimo sprendimo įsigaliojimo dieną Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma Sąjungos teisė ir iki tos dienos nėra įsigaliojęs joks su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo:

i)

A grupė. Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos oro navigacijos paslaugų teikėjai;

ii)

B grupė. Norvegijos, Švedijos, Danijos, Suomijos ir Airijos oro navigacijos paslaugų teikėjai;

iii)

C grupė. Čekijos, Kroatijos, Slovėnijos, Vengrijos, Slovakijos, Bulgarijos, Lenkijos, Rumunijos ir Portugalijos oro navigacijos paslaugų teikėjai;

iv)

D grupė. Kipro, Maltos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Graikijos oro navigacijos paslaugų teikėjai;

v)

E grupė. Austrijos, Šveicarijos, Belgijos–Liuksemburgo ir Nyderlandų oro navigacijos paslaugų teikėjai;

b)

visais kitais atvejais:

i)

A grupė. Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos oro navigacijos paslaugų teikėjai;

ii)

B grupė. Norvegijos, Švedijos, Danijos, Suomijos ir Airijos oro navigacijos paslaugų teikėjai;

iii)

C grupė. Čekijos, Kroatijos, Slovėnijos, Vengrijos, Slovakijos, Bulgarijos, Lenkijos, Rumunijos ir Portugalijos oro navigacijos paslaugų teikėjai;

iv)

D grupė. Kipro, Maltos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Graikijos oro navigacijos paslaugų teikėjai;

v)

E grupė. Austrijos, Šveicarijos, Belgijos–Liuksemburgo ir Nyderlandų oro navigacijos paslaugų teikėjai.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(2)  2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013 (OL L 56, 2019 2 25, p. 1).

(3)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 10).

(4)  2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2296, kuriuo įsteigiama nepriklausoma ekspertų grupė „Bendro Europos dangaus“ iniciatyvos veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos funkcijoms vykdyti (OL L 344, 2016 12 17, p. 92).

(5)  2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/123, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 28, 2019 1 31, p. 1).