ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 139

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gegužės 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/848 dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/849, kuriuo dėl didžiausio leidžiamo cholekalciferolio (vitamino D3) kiekio lašišažuvėms skirtuose pašaruose iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1492 ( 1 )

4

 

*

2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/850, kuriuo 303-ią kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida organizacijomis

8

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/851 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 74-oje sesijoje ir Jūrų saugumo komiteto 101-oje sesijoje, dėl Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedo dalinių pakeitimų, 2011 m. Tarptautinio išplėstinės tikrinimo vykdant balkerių ir naftos tanklaivių apžiūras programos kodekso dalinių pakeitimų, Tarptautinio gelbėjimo priemonių kodekso dalinių pakeitimų, Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje priedėlio C, E ir P formų dalinių pakeitimų ir Tarptautinio laivų, naudojančių dujas ar kitą žemos pliūpsnio temperatūros kurą, saugos kodekso dalinių pakeitimų priėmimo

10

 

*

2019 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/852, kuriuo nustatoma Regionų komiteto sudėtis

13

 

*

2019 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/853, kuriuo nustatoma Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sudėtis

15

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/848

2019 m. gegužės 17 d.

dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu ir 218 straipsnio 7 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2013 m. lapkričio 19 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos vardu pradėti derybas dėl naujo tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo;

(2)

Jungtinių Tautų konferencijoje, skirtoje deryboms dėl 2005 m. Tarptautinį susitarimą dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pakeisiančio Susitarimo, Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) 24-ių valstybių narių atstovai ir dvi tarpvyriausybinės organizacijos 2015 m. spalio 9 d. priėmė 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių (toliau – Susitarimas) tekstą;

(3)

vadovaujantis Tarybos sprendimu (ES) 2016/1892 (1), Susitarimas Sąjungos vardu buvo pasirašytas 2016 m. lapkričio 28 d. Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(4)

Susitarimas pagal jo 31 straipsnio 2 dalį laikinai įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.;

(5)

Narių taryba yra Tarptautinės alyvuogių tarybos sprendimų priėmimo organas, kuris naudojasi visais įgaliojimais ir vykdo visas funkcijas, būtinas Susitarimo tikslams pasiekti. Įgaliojimai atstovauti Sąjungai Narių taryboje turėtų būti suteikti Komisijai;

(6)

pagal Susitarimo 19 straipsnio 2 dalį, Narių taryba gali iš dalies pakeisti alyvuogių aliejaus, alyvuogių išspaudų aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pavadinimus ir apibrėžtis, pateiktus Susitarimo B ir C prieduose, ir taip iš dalies pakeisti Susitarimą;

(7)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių Susitarimo dalinių pakeitimų priėmimui Narių taryboje ir išvengti pavojaus, kai nėra Sąjungos pozicijos, Komisiją reikėtų įgalioti Sąjungos vardu patvirtinti tokius siūlomus dalinius pakeitimus konkrečiomis materialinėmis ir procedūrinėmis sąlygomis;

(8)

siekiant užtikrinti, kad Komisijos atliktas siūlomų Susitarimo B ir C priedų dalinių pakeitimų patvirtinimas atitiktų šiame sprendime nustatytas sąlygas, Komisija tuos siūlomus pakeitimus Tarybai turėtų pateikti pakankamai iš anksto;

(9)

Komisijos Tarybai pateiktų siūlomų dalinių pakeitimų atitiktis turėtų būti vertinama Nuolatinių atstovų komiteto (toliau – COREPER). Komisija turėtų patvirtinti tuos siūlomus dalinius pakeitimus, nebent valstybės narės, pagal ES sutarties 16 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą Taryboje sudarančios sprendimą blokuojančią mažumą, jiems paprieštarautų COREPER;

(10)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas 2015 m. Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių. (2)

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Susitarimo 28 straipsnio 4 dalyje numatytą patvirtinimo aktą. (3)

3 straipsnis

Narių taryboje Sąjungai atstovauja Komisija.

4 straipsnis

Jei Narių taryba raginama priimti alyvuogių aliejaus, alyvuogių išspaudų aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pavadinimų ir apibrėžčių, pateiktų Susitarimo B ir C prieduose, dalinius pakeitimus pagal Susitarimo 19 straipsnio 2 dalį, Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu patvirtinti siūlomus dalinius pakeitimus tokiomis sąlygomis:

1)

Komisija užtikrina, kad patvirtinimas Sąjungos vardu:

atitiktų Sąjungos interesus;

padėtų siekti tikslų, kurių Sąjunga siekia savo prekybos politikos srityje;

atsižvelgtų į Sąjungos gamintojų, veiklos vykdytojų ir vartotojų interesus;

neprieštarautų Sąjungos teisei ar tarptautinei teisei, visų pirma neprieštarautų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1308/2013 (4), nepažeidžiant Komisijos teisės priimti deleguotuosius aktus, kuriais Sąjungos taisyklės būtų iš dalies pakeistos pagal Susitarimo dalinius pakeitimus, priimtus Narių taryboje, visų pirma kiek tai susiję su prekybos standartais alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje, nurodytais to reglamento 75 straipsnyje;

kai taikytina, padėtų gerinti alyvuogių produktų kokybę tobulinant sukčiavimo bei klaidinančios praktikos ir klastojimo atvejų nustatymą;

kai taikytina, geriau atsižvelgtų į autentiškų alyvuogių produktų įvairovę;

kai taikytina, siektų tarptautinių standartų, susijusių su alyvuogių aliejaus, maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus ir valgomųjų alyvuogių fizinėmis, cheminėmis ir juslinėmis savybėmis, suderinimo;

kai taikytina, nesudarytų kliūčių inovacijoms ir

kai taikytina sudarytų palankesnes sąlygas prekybai alyvuogių produktais.

2)

Prieš patvirtindama tokius siūlomus dalinius pakeitimus Sąjungos vardu, Komisija Tarybai pateikia juos apsvarstyti pakankamai iš anksto ir likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki posėdžio, kuriame Narių taryba raginama priimti tuos siūlomus dalinius pakeitimus.

COREPER vertina siūlomų dalinių pakeitimų atitiktį šio straipsnio 1 daliai.

Komisija Sąjungos vardu patvirtina siūlomus dalinius pakeitimus, nebent valstybės narės, pagal ES sutarties 16 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą Taryboje sudarančios sprendimą blokuojančią mažumą, jiems paprieštarautų. Jeigu susidaro tokia sprendimą blokuojanti mažuma, Komisija Sąjungos vardu atmeta siūlomus dalinius pakeitimus.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E.O. TEODOROVICI


(1)  2016 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1892 dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir jo laikino taikymo (OL L 293, 2016 10 28, p. 2).

(2)  Susitarimo tekstas paskelbtas OL L 293, 2016 10 28, p. 4 kartu su Sprendimu dėl pasirašymo.

(3)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).


REGLAMENTAI

27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/849

2019 m. gegužės 24 d.

kuriuo dėl didžiausio leidžiamo cholekalciferolio (vitamino D3) kiekio lašišažuvėms skirtuose pašaruose iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1492

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1492 (2) leidžiama cholekalciferolį (vitaminą D3) naudoti kaip visų rūšių gyvūnams skirtą maistinį priedą. Tame reglamente nustatytas didžiausias leidžiamas vitamino D3 kiekis žuvims – 3 000 TV/kg visaverčio pašaro;

(2)

Norvegijos maisto saugos tarnyba (toliau – NMST) pateikė vitamino D3 kiekio, gerokai viršijančio didžiausią leidžiamą kiekį (60 000 TV/kg visaverčio pašaro), saugumo žuvims ir vartotojams tyrimus;

(3)

kontrolės tikslais svarbu žinoti, kad apskaičiuojant nuokrypio dydžius gali nesutapti gautų rezultatų vertės, išreikštos skirtingais vienetais (mg arba TV). Todėl leidime šie dydžiai turėtų būti nurodyti tik tarptautiniais vienetais;

(4)

remdamasi NMST pateiktais duomenimis, Europos maisto saugos tarnyba 2017 m. sausio 25 d. (3) ir 2018 m. lapkričio 29 d. (4) nuomonėse padarė išvadą, kad bendras 60 000 TV vitamino D3 kiekis kilograme visaverčio pašaro yra saugus vartotojams ir aplinkai. Europos maisto saugos tarnyba taip pat padarė išvadą, kad siūlomi kiekiai yra saugūs lašišažuvėms. Duomenų nepakako, kad būtų galima padaryti išvadą dėl bendro 60 000 TV vitamino D3 kiekio kilograme visaverčio pašaro saugumo kitoms žuvims. Todėl leidimas turėtų būti taikomas tik lašišažuvėms. 2012 m. lapkričio 13 d. nuomonėje (5) Europos maisto saugos tarnyba taip pat padarė išvadą, kad vitaminas D3 nedirgina odos ir akių ir nėra odą jautrinanti medžiaga. Gaminant kai kurias vitamino D3 formas darbuotojai gali patirti didelių vitamino D3 koncentracijų poveikį įkvepiant. Įkvėptas vitaminas D3 yra labai toksiškas. Dulkių poveikis yra kenksmingas su šiuo priedu dirbantiems asmenims. Didesni vitamino D3 kiekiai gali turėti poveikį naudotojų saugumui, todėl Komisija mano, kad, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai, reikėtų imtis atitinkamų apsaugos priemonių;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1492 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1492 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2017 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1492 dėl leidimo naudoti cholekalciferolį kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą (OL L 216, 2017 8 22, p. 19).

(3)  EFSA Journal 2017;15(3):4713.

(4)  EFSA Journal 2019;17(1):5540.

(5)  EFSA Journal 2012;10(12):2968


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Cholekalciferolio TV (1)/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos

3a671

„Cholekalciferolis“ arba „vitaminas D3

Priedo sudėtis

Cholekalciferolis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Cholekalciferolis

C27H44O

CAS numeris: 67–97–0

Cholekalciferolis kieto ir dervos pavidalo, pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumo kriterijai:

Mažiausiai 80 % (cholekalciferolio ir precholekalciferolio) ir daugiausiai 7 % tachisterolio.

Analizės metodas  (2)

Vitamino D3 buvimui pašarų priede nustatyti: efektyvioji skysčių chromatografija kartu su UV aptikimu esant 254 nm bangos ilgiui (HPLC-UV) – Europos farmakopėjos metodas 01/2008:0574,0575,0598

Vitamino D3 buvimui premiksuose nustatyti: efektyvioji skysčių chromatografija kartu su UV aptikimu esant 265 nm bangos ilgiui (HPLC-UV) – VDLUFA 1997, Methodenbuch, Method 13.8.1.

Vitamino D3 buvimui pašaruose nustatyti:

efektyvioji skysčių chromatografija kartu su UV aptikimu esant 265 nm bangos ilgiui (HPLC-UV) – VDLUFA 1997, Methodenbuch, Method 13.8.1 arba

atvirkštinių fazių efektyviosios skysčių chromatografijos metodas kartu su UV aptikimu esant 265 nm bangos ilgiui (RP–HPLC–UV), EN 12821

Vitamino D3 buvimui vandenyje nustatyti: atvirkštinių fazių efektyviosios skysčių chromatografijos metodas kartu su UV aptikimu esant 265 nm bangos ilgiui (RP–HPLC–UV), EN 12821

Kiaulės

2 000 TV

1.

Vitaminas D3 gali būti pateikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

3.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.

4.

25-hidroksicholekalciferolio ir cholekalciferolio junginio didžiausias kiekis kilograme visaverčio pašaro:

≤ 5 000 TV vitamino D3 mėsiniams viščiukams ir mėsiniams kalakutams;

≤ 3 200 TV kitiems naminiams paukščiams;

≤ 2 000 TV kiaulėms.

5.

Neleidžiama tuo pačiu metu naudoti ir vitaminą D2.

6.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta labai pavojingo poveikio, susijusio su vitamino D3 įkvėpimu. Jei šios labai pavojingo poveikio rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba kuo labiau sumažinti neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2027 m. rugsėjo 11 d.

Pieno pakaitalai paršeliams

10 000 TV

Galvijai

4 000 TV

Pieno pakaitalai veršeliams

10 000 TV

Avys

4 000 TV

Mėsiniai viščiukai

5 000 TV

Kalakutai

5 000 TV

Kiti naminiai paukščiai

3 200 TV

Arklinių šeimos gyvūnai

4 000 TV

Lašišažuvės

60 000 TV

Kitų rūšių žuvys

3 000 TV

Kitų rūšių gyvūnai

2 000 TV


(1)  40 TV cholekalciferolio = 0,001 mg cholekalciferolio

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/850

2019 m. gegužės 24 d.

kuriuo 303-ią kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2019 m. gegužės 21 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo išbraukti vieną įrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas: „Mazen Salah Mohammed (alias a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad). Gimimo data: a) 1982 1 1, b) 1980 1 1. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0144378 (panaikintas 2012 m. rugsėjo mėn.). Adresas: 94051 Haucenbergas, Vokietija. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 6.“


SPRENDIMAI

27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/10


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/851

2019 m. gegužės 14 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 74-oje sesijoje ir Jūrų saugumo komiteto 101-oje sesijoje, dėl Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedo dalinių pakeitimų, 2011 m. Tarptautinio išplėstinės tikrinimo vykdant balkerių ir naftos tanklaivių apžiūras programos kodekso dalinių pakeitimų, Tarptautinio gelbėjimo priemonių kodekso dalinių pakeitimų, Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje priedėlio C, E ir P formų dalinių pakeitimų ir Tarptautinio laivų, naudojančių dujas ar kitą žemos pliūpsnio temperatūros kurą, saugos kodekso dalinių pakeitimų priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sąjungos veiksmais jūrų transporto sektoriuje turėtų būti siekiama apsaugoti jūros aplinką ir didinti jūrų saugumą;

(2)

2019 m. gegužės 13–17 d. vyksiančioje Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – IMO) Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 74-oje sesijoje (toliau – MEPC 74) tikimasi priimti Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedo (toliau – MARPOL II priedas) dalinius pakeitimus;

(3)

2019 m. birželio 5–14 d. vyksiančioje IMO Jūrų saugumo komiteto 101-oje sesijoje (toliau – MSC 101) numatoma priimti 2011 m. Tarptautinio išplėstinės tikrinimo vykdant balkerių ir naftos tanklaivių apžiūras programos kodekso (toliau – 2011 m. IAP kodeksas) dalinius pakeitimus, Tarptautinio gelbėjimo priemonių kodekso (toliau – GP kodeksas) dalinius pakeitimus, įrangos sąrašų (Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – SOLAS) priedėlio C, E ir P formų) dalinius pakeitimus ir Tarptautinio laivų, naudojančių dujas ar kitą žemos pliūpsnio temperatūros kurą, saugos kodekso (toliau – TDK kodeksas) A ir A-1 dalių dalinius pakeitimus;

(4)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi MEPC 74, nes MARPOL II priedo daliniai pakeitimai galės daryti lemiamą įtaką Sąjungos teisės, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/35/EB (1) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB (2), turiniui;

(5)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi MSC 101, nes: 2011 m. IAP kodekso daliniai pakeitimai galės daryti lemiamą įtaką Sąjungos teisės, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 530/2012 (3), turiniui; GP kodekso daliniai pakeitimai galės daryti lemiamą įtaką Sąjungos teisės, t. y. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/773 (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/90/ES (5), turiniui; SOLAS konvencijos daliniai pakeitimai galės daryti lemiamą įtaką Sąjungos teisės, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/45/EB (6), turiniui; ir TDK kodekso daliniai pakeitimai galės daryti lemiamą įtaką Sąjungos teisės, t. y. Direktyvos 2009/45/EB, turiniui;

(6)

MARPOL II priedo daliniais pakeitimais turėtų būti užtikrintas su krovinių likučiuose ir cisternų paplavose esančiais patvariais plūdriais didelės klampos ir (arba) aukštos lydymosi temperatūros produktais susijusio poveikio aplinkai sumažinimas;

(7)

2011 m. IAP kodekso daliniai pakeitimai turėtų apimti kodekso redakcinius pakeitimus, kuriais būtų nustatyti visi privalomieji reikalavimai ir patobulintos lentelės ir formos, taip pat tie redakciniai pakeitimai turėtų būti sujungti su tekstu dėl naujų esminių reikalavimų atsižvelgiant į neseniai atnaujintą Tarptautinės klasifikacinių bendrovių asociacijos suvienodintų reikalavimų Z10 eilutę;

(8)

GP kodekso 6.1.1.3 punkto daliniais pakeitimais turėtų būti užtikrinta, kad būtų vienodai įgyvendinamos nuostatos dėl mažų gelbėjimo valčių, kurios nėra laivo plūdriosios gelbėjimo priemonės, rankinio nuleidimo į vandenį;

(9)

GP kodekso 4.4.8.1 punkto daliniais pakeitimais turėtų būti užtikrinta, kad gelbėjimosi valtims su dviem savarankiškomis varymo sistemomis būtų taikoma išimtis dėl pareigos turėti pakankamai plūdriųjų irklų su reikiamais įtaisais, skirtų judėti ramioje jūroje;

(10)

SOLAS konvencijos priedėlyje pateiktų įrangos sąrašų C, E ir P formų 8.1 punkto daliniais pakeitimais turėtų būti užtikrintas aiškumas, kad ne visi iš išvardytų indikatorių yra taikytini visiems laivams, todėl indikatorius atitinkamai galima išbraukti;

(11)

TDK kodekso A ir A-1 dalių daliniais pakeitimais, nustatant būtinus dalinius pakeitimus, pagrįstus taikant kodeksą įgyta patirtimi, turėtų būti užtikrintas esamų reikalavimų laivams, kuriuose kaip kuras naudojamos gamtinės dujos, nuoseklumas;

(12)

Sąjunga nėra nei IMO narė, nei atitinkamų konvencijų ir kodeksų susitariančioji šalis. Todėl Taryba turėtų įgalioti valstybes nares pareikšti Sąjungos poziciją ir savo sutikimą būti saistomoms tų dalinių pakeitimų tiek, kiek tie daliniai pakeitimai priklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi IMO Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 74-oje sesijoje, yra pritarti IMO dokumento MEPC 74/3/1 priede nustatytų Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedo dalinių pakeitimų, susijusių su cisternų paplavose esančių patvarių plūdrių didelės klampos ir (arba) aukštos lydymosi temperatūros produktų šalinimo reikalavimais, priėmimui.

2 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi IMO Jūrų saugumo komiteto 101-oje sesijoje, yra pritarti tam, kad būtų:

a)

priimti 2011 m. Tarptautinio išplėstinės tikrinimo vykdant balkerių ir naftos tanklaivių apžiūras programos kodekso daliniai pakeitimai, nustatyti IMO dokumente SDC 6/13/Add.1;

b)

priimti Tarptautinio gelbėjimo priemonių kodekso 6.1.1.3 punkto daliniai pakeitimai, nustatyti IMO dokumento MSC 101/3 4 priede;

c)

priimti Tarptautinio gelbėjimo priemonių kodekso 4.4.8.1 punkto daliniai pakeitimai, nustatyti IMO dokumento MSC 101/3 4 priede;

d)

priimti Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje priedėlyje pateiktų įrangos sąrašų C, E ir P formų 8.1 punkto daliniai pakeitimai, nustatyti IMO dokumento MSC 101/3 1 priede;

e)

priimti Tarptautinio laivų, naudojančių dujas ar kitą žemos pliūpsnio temperatūros kurą, saugos kodekso A ir A-1 dalių daliniai pakeitimai, nustatyti IMO dokumento MSC 101/3 3 priede.

3 straipsnis

1.   1 straipsnyje išdėstytą poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, veikdamos kartu Sąjungos interesų labui pareiškia valstybės narės, kurios visos yra IMO narės.

2.   2 straipsnyje išdėstytą poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, veikdamos kartu Sąjungos interesų labui pareiškia valstybės narės, kurios visos yra IMO narės.

3.   Dėl nedidelių 1 ir 2 straipsniuose nurodytų pozicijų pakeitimų galima susitarti be papildomo Tarybos sprendimo.

4 straipsnis

Valstybės narės įgaliojamos pareikšti savo sutikimą būti saistomoms Sąjungos interesų labui 1 ir 2 straipsniuose nurodytų dalinių pakeitimų tiek, kiek tie daliniai pakeitimai priklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už taršos pažeidimus, įskaitant baudžiamąsias, įvedimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 11).

(2)  2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams (OL L 332, 2000 12 28, p. 81).

(3)  2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 530/2012 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams (OL L 172, 2012 6 30, p. 3).

(4)  2018 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/773 dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306 (OL L 133, 2018 5 30, p. 1).

(5)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 146).

(6)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 163, 2009 6 25, p. 1).


27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/13


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/852

2019 m. gegužės 21 d.

kuriuo nustatoma Regionų komiteto sudėtis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutarties 300 straipsnyje nustatytos Regionų komiteto sudėties taisyklės;

(2)

Regionų komiteto sudėtis po Kroatijos įstojimo buvo pakeista Tarybos sprendimu 2014/930/ES (1). Narių skaičius Estijos, Kipro ir Liuksemburgo atveju buvo sumažintas po vieną siekiant panaikinti neatitikimą tarp Sutarties 305 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatyto didžiausio Regionų komiteto narių skaičiaus ir Regionų komiteto narių skaičiaus po Kroatijos įstojimo;

(3)

Sprendimo 2014/930/ES preambulėje nurodoma, kad tas sprendimas turi būti peržiūrimas laiku, prieš 2020 m. prasidėsiančią Regionų komiteto kadenciją;

(4)

2018 m. liepos 3 d. Regionų komitetas priėmė rekomendacijas Komisijai ir Tarybai dėl jo būsimos sudėties;

(5)

dabartinė Regionų komiteto sudėties pusiausvyra turėtų, kiek įmanoma, likti tokia pati, nes ji yra kelių iš eilės tarpvyriausybinių konferencijų rezultatas;

(6)

Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos Regionų komitete atsilaisvins 24 vietos. Todėl turėtų būti atkurta prieš priimant Sprendimą 2014/930/ES buvusi vietų paskirstymo pusiausvyra,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Regionų komiteto narių skaičius yra:

Belgija

12

Bulgarija

12

Čekija

12

Danija

9

Vokietija

24

Estija

7

Airija

9

Graikija

12

Ispanija

21

Prancūzija

24

Kroatija

9

Italija

24

Kipras

6

Latvija

7

Lietuva

9

Liuksemburgas

6

Vengrija

12

Malta

5

Nyderlandai

12

Austrija

12

Lenkija

21

Portugalija

12

Rumunija

15

Slovėnija

7

Slovakija

9

Suomija

9

Švedija

12.

2.   Jei šio sprendimo taikymo dieną Jungtinė Karalystė vis dar bus Sąjungos narė, Regionų komiteto narių skaičius atitiks Tarybos sprendimo 2014/930/ES 1 straipsnyje numatytą narių skaičių, kol teisiškai įsigalios Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos. Nuo dienos, kurią teisiškai įsigalioja Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos, Regionų komiteto narių skaičius atitinka šio straipsnio 1 dalyje numatytą narių skaičių.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 26 d.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2014/930/ES, kuriuo nustatoma Regionų komiteto sudėtis (OL L 365, 2014 12 19, p. 143).


27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/15


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/853

2019 m. gegužės 21 d.

kuriuo nustatoma Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sudėtis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 301 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutarties 300 straipsnyje nustatytos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sudėties taisyklės;

(2)

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sudėtis po Kroatijos įstojimo buvo priderinta Tarybos sprendimu (ES) 2015/1157 (1). Narių skaičius Estijos, Kipro ir Liuksemburgo atveju buvo sumažintas po vieną siekiant panaikinti neatitikimą tarp Sutarties 301 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatyto didžiausio Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių skaičiaus ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių skaičiaus po Kroatijos įstojimo;

(3)

Sprendimo (ES) 2015/1157 preambulėje nurodoma, kad tas sprendimas turi būti peržiūrimas laiku, prieš 2020 m. prasidėsiančią Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto kadenciją;

(4)

2018 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė rekomendacijas Komisijai ir Tarybai dėl jo būsimos sudėties;

(5)

dabartinė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sudėties pusiausvyra turėtų, kiek įmanoma, likti tokia pati, nes ji yra kelių iš eilės Tarpvyriausybinių konferencijų rezultatas;

(6)

Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete atsilaisvintų 24 vietos. Todėl turėtų būti atkurta prieš priimant Sprendimą (ES) 2015/1157 buvusi vietų paskirstymo pusiausvyra,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių skaičius yra:

Belgija

12

Bulgarija

12

Čekija

12

Danija

9

Vokietija

24

Estija

7

Airija

9

Graikija

12

Ispanija

21

Prancūzija

24

Kroatija

9

Italija

24

Kipras

6

Latvija

7

Lietuva

9

Liuksemburgas

6

Vengrija

12

Malta

5

Nyderlandai

12

Austrija

12

Lenkija

21

Portugalija

12

Rumunija

15

Slovėnija

7

Slovakija

9

Suomija

9

Švedija

12.

2.   Jei šio sprendimo taikymo dieną Jungtinė Karalystė vis dar bus Sąjungos valstybė narė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių skaičius atitiks Sprendimo (ES) 2015/1157 1 straipsnyje numatytą skaičių kol teisiškai įsigalios Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos. Nuo dienos, kurią teisiškai įsigalioja Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių skaičius atitinka šio straipsnio 1 dalyje numatytą narių skaičių.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. rugsėjo 21 d.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2015 m. liepos 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1157, kuriuo nustatoma Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sudėtis (OL L 187, 2015 7 15, p. 28).