ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 125

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gegužės 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/757, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 3 dalis

1

 

*

2019 m. sausio 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/758, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais reglamentuojami būtiniausi veiksmai ir papildomos priemonės, kurių turi imtis kredito ir finansų įstaigos, kad sumažintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką tam tikrose trečiosiose valstybėse ( 1 )

4

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/759, kuriuo nustatomos visuomenės sveikatos reikalavimų importuojamiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtiniams produktams), taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės ( 1 )

11

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/760, kuriuo leidžiama pateikti rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/761, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

16

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/762, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/219/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali)

18

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2019/763, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

21

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2017 m. gegužės 31 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/1926, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES nuostatos dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu paslaugų teikimo, klaidų ištaisymas ( OL L 272, 2017 10 21 )

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/757

2019 m. gegužės 13 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 3 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 10 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 224/2014;

(2)

2019 m. balandžio 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2127 (2013), atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 70, 2014 3 11, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedo A dalies (Asmenys) įrašas, susijęs su toliau nurodytu į sąrašą įtrauktu asmeniu, pakeičiamas šiuo įrašu:

„12.   Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Gimimo data: a) 1967 m.; b) 1967 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Centrinės Afrikos Respublika; b) Haraze Mangueigne, Čadas

Pilietybė: a) Centrinės Afrikos Respublika; b) Čadas

Paso Nr.: CAR diplomatinis pasas Nr. D00000897, išduotas 2013 m. balandžio 5 d. (galioja iki 2018 m. balandžio 4 d.)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Čado nacionalinė asmens tapatybės kortelė Nr. 103-00653129-22, išduota 2009 m. balandžio 21 d. (galioja iki 2019 m. balandžio 21 d.)

Adresas: a) KM5, Bangui (Bangis), Centrinės Afrikos Respublika; b) Nana-Grebizi, Centrinės Afrikos Respublika; c) Ndjari, Ndjamena (Ndžamena), Čadas

Įtraukimo į JT sąrašą data:2017 m. gegužės 17 d.

Kita informacija: Hissène anksčiau buvo jaunimo ir sporto ministras, Centrinės Afrikos Respublikos buvusio Prezidento Michel Djotodia kabineto narys. Prieš tai jis vadovavo politinei partijai „Patriotų už teisingumą ir taiką konventas“. Be to, jis pasiskyrė Bangio (Bangui) ginkluotosios grupuotės vadu, visų pirma „PK5“ (trečiasis rajonas) rajone. Tėvo vardas – Abdoulaye. Motinos vardas – Absita Moussa. Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdoulaye Hissène į sąrašą įtrauktas 2017 m. gegužės 17 d. pagal Rezoliucijos 2339 (2017) 16 punktą ir 17 punkto g papunktį, kadangi dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę CAR taikai, stabilumui ar saugumui, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui arba stabilizacijos ir susitaikymo procesui arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus ir yra susijęs su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Europos Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu.

Papildoma informacija:

Abdoulaye Hissène ir kiti buvusios grupuotės „Seleka“ nariai bendradarbiavo su grupuotės „anti-Balaka“ neramumus kurstančiais asmenimis – Centrinės Afrikos Respublikos (CAR) buvusio Prezidento François Bozizé sąjungininkais, įskaitant Maxime Mokom, siekdami skatinti smurtinius protestus ir susirėmimus 2015 m. rugsėjo mėn. nepavykusio bandymo nuversti vyriausybę metu, kai tuo metu pareigas ėjusi pereinamojo laikotarpio Prezidentė Catherine Samba-Panza dalyvavo 2015 m. JT Generalinėje Asamblėjoje. CAR vyriausybė pateikė kaltinimus Mokom, Hissène ir kitiems asmenims dėl įvairių nusikalstamų veikų, įskaitant žmogžudystę, padegimą, kankinimą ir marodieriavimą, kurias išprovokavo nepavykęs perversmas.

2015 m. Hissène tapo vienas iš pagrindinių Bangio „PK5“ rajono ginkluotosios grupuotės, kurią sudarė daugiau kaip 100 asmenų, vadų. Eidamas šias pareigas jis trukdė laisvam judėjimui ir valstybės institucijų grąžinimui į tą teritoriją, be kita ko, nelegaliai rinkdamas mokesčius už vežimo ir komercinę veiklą. Antroje 2015 m. pusėje Hissène veikė kaip buvusios grupuotės „Seleka“ atšakos „Nairobists“ atstovas Bangyje siekdamas atnaujinti draugiškus santykius su grupuotės „anti-Balaka“ kovotojais, kuriems vadovavo Mokom. Haroun Gaye ir Hissène vadovaujami ginkluoti asmenys dalyvavo 2015 m. rugsėjo 26 d. – spalio 3 d. Bangyje įvykdytuose smurtiniuose aktuose.

Įtariama, kad Hissène grupuotės nariai dalyvavo 2015 m. gruodžio 13 d. – konstitucinio referendumo dienos – išpuolyje prieš buvusios grupuotės „Seleka“ vadovo Mohamed Moussa Dhaffane automobilį. Hissène kaltinamas smurtinio akto organizavimu Bangio „KM5“ rajone, per kurį žuvo penki asmenys ir dvidešimt asmenų buvo sužeisti, o gyventojai negalėjo balsuoti konstituciniame referendume. Hissène sukėlė pavojų rinkimams išprovokuodamas įvairių grupuočių atsakomuosius išpuolius.

2016 m. kovo 15 d. Bangio M'poko oro uoste policija sulaikė Hissène ir perdavė jį nacionalinės žandarmerijos tyrimų padaliniui. Po to jo ginkluotoji grupuotė jį jėga išlaisvino ir pavogė vieną ginklą, kurį anksčiau buvo atidavusi MINUSCA įgyvendinant prašymą suteikti išimtį, kurį patvirtino Komitetas.

2016 m. birželio 19 d., vidaus saugumo pajėgoms „PK12“ rajone suėmus musulmonus prekiautojus, Gaye ir Hissène ginkluotoji grupuotė Bangyje pagrobė penkis šalies policininkus. Birželio 20 d. MINUSCA tuos policininkus pabandė išlaisvinti. Hissène ir Gaye vadovaujami ginkluoti asmenys apsišaudė su taikdariais, kurie bandė išlaisvinti įkaitus. Susišaudymo metu žuvo ne mažiau kaip šeši asmenys ir vienas taikdarys buvo sužeistas.

2016 m. rugpjūčio 12 d. Hissène vadovavo 6 automobilių konvojui, vežusiam sunkiai ginkluotus asmenis. Iš Bangio bėgantį konvojų į pietus nuo Sibuto (Sibut) susekė MINUSCA. Pakeliui į šiaurę konvojus apsišaudė su vidaus saugumo pajėgomis keliuose patikrinimo punktuose. Galiausiai konvojų MINUSCA sustabdė 40 km į pietus nuo Sibuto. Po daugybės šūvių MINUSCA sugavo 11 vyrų, tačiau Hissène ir dar keli kiti asmenys pabėgo. Suimti asmenys nurodė MINUSCA, kad konvojui vadovavo Hissène, o tikslas buvo pasiekti Briją (Bria) ir dalyvauti buvusių „Seleka“ grupuočių asamblėjoje, kurią surengė Nourredine Adam.

2016 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. ekspertų grupė du kartus vyko į Sibutą tikrinti Hissène, Gaye ir Hamit Tidjani konvojui priklausančių daiktų, kuriuos rugpjūčio 13 d. konfiskavo MINUSCA. Be to, grupė patikrino rugpjūčio 16 d. Hissène namuose konfiskuotus šaudmenis. Šešiose transporto priemonėse ir pas sulaikytus asmenis buvo rasta mirtinos ir nemirtinos karinės įrangos. 2016 m. rugpjūčio 16 d. Centrinė žandarmerija surengė reidą Hissène namuose Bangyje. Buvo rasta daugiau kaip 700 ginklų.

2016 m. rugsėjo 4 d. buvusios grupuotės „Seleka“ nariai, vykstantys iš Kaga-Bandoro šešiais motociklais paimti Hissène ir jo sąjungininkų, netoli Dekoa (Dékoa) apšaudė MINUSCA. Šio įvykio metu žuvo vienas iš buvusios grupuotės „Seleka“ kovotojų, o du taikdariai ir vienas civilis gyventojas buvo sužeisti.“


14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/758

2019 m. sausio 31 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais reglamentuojami būtiniausi veiksmai ir papildomos priemonės, kurių turi imtis kredito ir finansų įstaigos, kad sumažintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką tam tikrose trečiosiose valstybėse

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (1), ypač į jos 45 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

kredito įstaigos ir finansų įstaigos turi prievolę nustatyti, įvertinti ir valdyti jų patiriamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, ypač jei jos turi trečiosiose valstybėse įsteigtų filialų arba patronuojamųjų įmonių, kuriose jos turi daugumą akcijų, arba svarsto galimybę trečiosiose valstybėse įsteigti filialų ar patronuojamųjų įmonių, kuriose jos turėtų daugumą akcijų. Todėl Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatyti veiksmingo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir valdymo grupės lygmeniu standartai;

(2)

siekiant užtikrinti patikimą ir veiksmingą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymą grupės lygmeniu, labai svarbu visoje grupėje nuosekliai įgyvendinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politiką ir procedūras;

(3)

tačiau kartais grupė turi filialų ar patronuojamųjų įmonių, kuriose ji turi daugumą akcijų, trečiojoje valstybėje, kurios teisė neleidžia kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politikos ir procedūrų įgyvendinti visos grupės lygmeniu. Pavyzdžiui, toks atvejis įmanomas, jei pagal trečiosios valstybės duomenų apsaugos arba banko paslapties teisės aktus ribojama grupės prieiga prie informacijos apie trečiojoje valstybėje veikiančių filialų ar patronuojamųjų įmonių, kuriose ji turi daugumą akcijų, klientus, tokios informacijos tvarkymas ir keitimasis ja;

(4)

tokiais atvejais, taip pat tuomet, kai kompetentingų institucijų galimybės veiksmingai prižiūrėti, kaip grupė laikosi Direktyvos (ES) 2015/849 reikalavimų, yra ribotos, nes kompetentingos institucijos neturi prieigos prie svarbios informacijos, kurią turi trečiosiose valstybėse įsteigti filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose ji turi daugumą akcijų, siekiant veiksmingai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką reikalingos papildomos politikos priemonės ir procedūros. Viena iš tokių papildomų politikos priemonių ir procedūrų, kai kitos galimybės yra menkos, gali būti, pavyzdžiui, klientų sutikimo gavimas, kuris leistų įveikti tam tikras teisines kliūtis, dėl kurių trečiosiose valstybėse negalima grupės lygmeniu įgyvendinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo politikos ir procedūrų;

(5)

kadangi labai svarbu užtikrinti nuoseklius Sąjungos lygmens veiksmus įveikiant teisines kliūtis, dėl kurių negalima grupės lygmeniu įgyvendinti politikos ir procedūrų, yra pagrįsta nustatyti konkrečius būtiniausius veiksmus, kurių tokiais atvejais privalėtų imtis kredito ir finansų įstaigos. Tačiau tokios papildomos politikos priemonės ir procedūros turėtų būti pagrįstos rizika;

(6)

kredito ir finansų įstaigos turėtų būti pajėgios įrodyti savo kompetentingai institucijai, kad jų taikomų papildomų priemonių apimtis atitinka patiriamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. Tačiau jeigu kompetentinga institucija mano, kad kredito ar finansų įstaigos taikomos papildomos priemonės rizikos valdymo požiūriu yra nepakankamos, kompetentinga institucija turėtų galėti nurodyti kredito ar finansų įstaigai imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad kredito ar finansų įstaiga laikosi įsipareigojimų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje;

(7)

Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (2), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (3) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (4) įgaliotos paskelbti bendras gaires, skirtas bendram, vienodam ir nuosekliam Sąjungos teisės taikymui užtikrinti. Laikydamosi šio reglamento, kredito įstaigos ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti į pagal Direktyvos (ES) 2015/849 17 straipsnį ir 18 straipsnio 4 dalį parengtas bendras gaires dėl supaprastinto ir sustiprinto deramo klientų tikrinimo ir dėl veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su atskirais verslo santykiais ir pavieniais sandoriais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, ir dėti visas pastangas, kad tų gairių būtų laikomasi;

(8)

šio reglamento nuostatos neturėtų daryti poveikio buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pareigai imtis papildomų priežiūros veiksmų, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 5 dalyje, t. y. tais atvejais, kai šiame reglamente nustatytų ir taikomų papildomų priemonių neužtenka;

(9)

šio reglamento nuostatos taip pat neturėtų daryti poveikio sustiprinto deramo tikrinimo priemonėms, kurias kredito ir finansų įstaigos turi (yra įpareigotos) taikyti santykiuose su fiziniais asmenimis arba juridiniais subjektais, įsisteigusiais valstybėse, kurias Komisija pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį yra priskyrusi prie didelės rizikos trečiųjų valstybių;

(10)

kredito ir finansų įstaigoms turėtų būti suteikta pakankamai laiko savo politikai ir procedūroms pritaikyti prie šio reglamento reikalavimų. Todėl tikslinga atidėti šio reglamento taikymą trims mėnesiams nuo jo įsigaliojimo dienos;

(11)

šis reglamentas grindžiamas Europos priežiūros institucijų (Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) parengtais ir Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(12)

dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, Europos priežiūros institucijos surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos tam tikros papildomos priemonės, įskaitant būtiniausius veiksmus, kurių kredito ir finansų įstaigos turi imtis siekdamos veiksmingai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, kai trečiosiose valstybėse įsteigtuose grupei priklausančiuose filialuose ar patronuojamosiose įmonėse, kuriose jos turi daugumą akcijų, pagal trečiosios valstybės teisę neleidžiama grupės lygmeniu įgyvendinti politikos ir procedūrų, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 1 ir 3 dalyse.

2 straipsnis

Bendrosios prievolės kiekvienos trečiosios valstybės atžvilgiu

Kiekvienos trečiosios valstybės, kurioje kredito ir finansų įstaiga yra įsteigusi filialą arba turi patronuojamąją įmonę, kurioje ji turi daugumą akcijų, atžvilgiu kredito ir finansų įstaiga bent jau šiuos būtiniausius veiksmus:

a)

įvertina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką savo grupei, užregistruoja, nuolat atnaujina ir saugo šį vertinimą, kad galėtų juo pasidalyti su savo kompetentinga institucija;

b)

užtikrina, kad nustatant visos grupės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politiką ir procedūras būtų tinkamai atsižvelgta į a punkte nurodytą riziką;

c)

gauna vyresniosios vadovybės pritarimą a punkte nurodytam rizikos vertinimui grupės lygmeniu ir b punkte nurodytai visos grupės politikai ir procedūroms kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje;

d)

atitinkamiems darbuotojams trečiojoje valstybėje rengia tikslinius mokymus, kad jie mokėtų atpažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos rodiklius, ir užtikrina, kad tie mokymai būtų veiksmingi.

3 straipsnis

Individualus rizikos vertinimas

1.   Jei pagal trečiosios valstybės teisę draudžiama taikyti politiką ir procedūras, kurios yra būtinos siekiant tinkamai nustatyti ir įvertinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su verslo santykiais arba nenuolatiniu sandoriu, arba jų taikymas yra ribotas, nes ribojama prieiga prie informacijos apie atitinkamą klientą ir tikruosius savininkus arba ribojamas tokios informacijos naudojimas deramo klientų tikrinimo tikslais, kredito ar finansų įstaigos atlieka bent jau šiuos būtiniausius veiksmus:

a)

be pagrindo nedelsdamos ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 28 kalendorines dienas po trečiosios valstybės nustatymo praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai:

i)

atitinkamos trečiosios valstybės pavadinimą;

ii)

kokiu būdu pagal trečiosios valstybės teisę draudžiama taikyti politiką ir procedūras, kurios yra būtinos siekiant nustatyti ir įvertinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su klientu, arba jų taikymas yra ribotas;

b)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, nustatytų, ar jų klientų ir, prireikus, jų klientų tikrųjų savininkų sutikimas leistų teisėtai apeiti a punkto ii papunktyje nurodytus apribojimus ar draudimus;

c)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, reikalautų iš savo klientų ir, prireikus, klientų tikrųjų savininkų duoti sutikimą, kuris leistų teisėtai apeiti a punkto ii papunktyje nurodytus apribojimus ar draudimus tais atvejais, kai tai suderinama su tos trečiosios valstybės teise.

2.   Kai 1 dalies c punkte nurodyta sutikimo schema yra neįgyvendinama, siekdamos valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, kredito ir finansų įstaigos imasi papildomų priemonių ir taiko įprastas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemones.

Šios papildomos priemonės apima 8 straipsnio c punkte nustatytą papildomą priemonę ir vieną ar daugiau priemonių, nustatytų to straipsnio a, b, d, e ir f punktuose.

Tais atvejais, kai kredito ar finansų įstaiga negali veiksmingai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos taikydama 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones, ji:

a)

užtikrina, kad filialas arba patronuojamoji įmonė, kurioje ji turi daugumą akcijų, nutrauktų verslo santykius;

b)

užtikrina, kad filialas arba patronuojamoji įmonė, kurioje ji turi daugumą akcijų, nevykdytų nenuolatinio sandorio;

c)

nutraukia dalies arba visų trečiojoje valstybėje įsisteigusio filialo ar patronuojamosios įmonės, kurioje ji turi daugumą akcijų, operacijų vykdymą.

3.   2 ir 3 dalyse nurodytų papildomų priemonių apimtį kredito ir finansų įstaigos nustato atsižvelgdamos į rizikos lygį – jos turi galėti įrodyti savo kompetentingai institucijai, kad papildomų priemonių apimtis atitinka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.

4 straipsnis

Keitimasis klientų duomenimis ir jų tvarkymas

1.   Jei pagal trečiosios valstybės teisę grupės nariams draudžiama keistis klientų duomenimis ir juos tvarkyti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tikslais, arba toks keitimasis ribojamas, kredito ir finansų įstaigos atlieka bent jau šiuos būtiniausius veiksmus:

a)

be pagrindo nedelsdamos ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 28 dienas po trečiosios valstybės nustatymo praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai:

i)

atitinkamos trečiosios valstybės pavadinimą;

ii)

kokiu būdu įgyvendinant trečiosios valstybės teisę draudžiamas ar ribojamas keitimasis kliento duomenimis arba jų tvarkymas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tikslais;

b)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, nustatytų, ar jų klientų ir, prireikus, jų klientų tikrųjų savininkų sutikimas leistų teisėtai apeiti a punkto ii papunktyje nurodytus apribojimus ar draudimus;

c)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, reikalautų iš savo klientų ir, prireikus, klientų tikrųjų savininkų duoti sutikimą, kuris leistų teisėtai apeiti a punkto ii papunktyje nurodytus apribojimus ar draudimus tais atvejais, kai tai suderinama su tos trečiosios valstybės teise.

2.   Tais atvejais, kai 1 dalies c punkte nurodyta sutikimo schema yra neįgyvendinama, siekdamos valdyti riziką, kredito ir finansų įstaigos imasi papildomų priemonių ir taiko įprastas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemones. Šios papildomos priemonės apima 8 straipsnio a punkte nustatytą papildomą priemonę arba to straipsnio c punkte nustatytą papildomą priemonę. Jei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika pakankamai didelė, kad reikėtų papildomų priemonių, kredito ir finansų įstaigos taiko vieną ar daugiau iš likusių papildomų priemonių, nustatytų 8 straipsnio a–c punktuose.

3.   Jei taikydama 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones kredito ar finansų įstaiga negali veiksmingai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, ji nutraukia dalies arba visų trečiojoje valstybėje įsteigto filialo ar patronuojamosios įmonės, kurioje ji turi daugumą akcijų, operacijų vykdymą.

4.   2 ir 3 dalyse nurodytų papildomų priemonių apimtį kredito ir finansų įstaigos nustato atsižvelgdamos į rizikos lygį – jos turi galėti įrodyti savo kompetentingai institucijai, kad papildomų priemonių apimtis atitinka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.

5 straipsnis

Informacijos apie įtartinus sandorius atskleidimas

1.   Jei pagal trečiosios valstybės teisę toje trečiojoje valstybėje įsteigtiems filialams ir patronuojamosioms įmonėms, kuriose grupė turi daugumą akcijų, draudžiama keistis Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija su kitais grupės subjektais, arba toks keitimasis ribojamas, kredito ir finansų įstaigos atlieka bent jau šiuos būtiniausius veiksmus:

a)

be pagrindo nedelsdamos ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 28 dienas po trečiosios valstybės nustatymo praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai:

i)

atitinkamos trečiosios valstybės pavadinimą;

ii)

kokiu būdu įgyvendinant trečiosios valstybės teisę trečiojoje valstybėje įsteigtam filialui ar patronuojamajai įmonei, kurioje grupė turi daugumą akcijų, draudžiama su kitais grupės subjektais keistis jų nustatytu Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos turiniu arba jį tvarkyti, arba toks keitimasis ir tvarkymas ribojami;

b)

nurodo filialui arba patronuojamajai įmonei, kurioje jos turi akcijų, pateikti kredito ar finansų įstaigos vyresniajai vadovybei reikiamą informaciją, kad ji galėtų įvertinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su tokio filialo ar patronuojamosios įmonės, kurioje ji turi daugumą akcijų, veikla, ir tokios rizikos poveikį grupei, kaip antai:

i)

įtartinų sandorių, apie kuriuos pranešta per nustatytą laikotarpį, skaičių;

ii)

suvestinius statistinius duomenis, kuriuose apžvelgiamos aplinkybės, dėl kurių kilo įtarimas.

2.   Siekdamos valdyti riziką, kredito ir finansų įstaigos imasi papildomų priemonių ir taiko įprastas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemones ir 1 dalyje nurodytas priemones.

Šios papildomos priemonės apima vieną ar daugiau papildomų priemonių, nustatytų 8 straipsnio a–c ir g–i punktuose.

3.   Jei taikydamos 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones kredito ir finansų įstaigos negali veiksmingai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, jos nutraukia dalies arba visų trečiojoje valstybėje įsisteigusio filialo ar patronuojamosios įmonės, kurioje ji turi daugumą akcijų, operacijų vykdymą.

4.   2 ir 3 dalyse nurodytų papildomų priemonių apimtį kredito ir finansų įstaigos nustato atsižvelgdamos į rizikos lygį – jos turi galėti įrodyti savo kompetentingai institucijai, kad papildomų priemonių apimtis atitinka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.

6 straipsnis

Klientų duomenų perdavimas valstybėms narėms

Jei pagal trečiosios valstybės teisę draudžiama kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros tikslais valstybei narei perduoti toje trečiojoje valstybėje įsteigtų filialų ir patronuojamųjų įmonių, kuriose grupė turi daugumą akcijų, klientų duomenis arba jų perdavimas ribojamas, kredito ir finansų įstaigos atlieka bent jau šiuos būtiniausius veiksmus:

a)

be pagrindo nedelsdamos ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 28 kalendorines dienas po trečiosios valstybės nustatymo praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai:

i)

atitinkamos trečiosios valstybės pavadinimą;

ii)

kokiu būdu įgyvendinant trečiosios valstybės teisę draudžiamas ar ribojamas klientų duomenų perdavimas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros tikslais;

b)

atlieka išsamius patikrinimus, be kita ko – kai tai pamatuota atsižvelgiant į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su trečiojoje valstybėje įsteigto filialo arba patronuojamosios įmonės, kurioje grupė turi daugumą akcijų, veikla – patikras vietoje arba nepriklausomą auditą, siekiant įsitikinti, kad filialas arba patronuojamoji įmonė, kurioje grupė turi daugumą akcijų, veiksmingai įgyvendina visos grupės politiką ir procedūras ir tinkamai nustato, įvertina ir valdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;

c)

buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai paprašius pateikia jai b punkte nurodytų patikrinimų rezultatus.

d)

nurodo trečiojoje valstybėje įsteigtam filialui ar patronuojamajai įmonei, kurioje jos turi daugumą akcijų, reguliariai teikti kredito ar finansų įstaigos vyresniajai vadovybei svarbią informaciją, įskaitant bent šiuos duomenis:

i)

didelės rizikos klientų skaičių ir suvestinius statistinius duomenis, kuriais remiantis apžvelgiamos priežastys, dėl kurių klientai buvo priskirti didelės rizikos grupei, pavyzdžiui, politikoje dalyvaujančio asmens statusas;

ii)

nustatytų ir praneštų įtartinų sandorių skaičių ir suvestinius statistinius duomenis, kuriais remiantis apžvelgiamos įtarimą sukėlusios aplinkybės;

e)

buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai paprašius pateikia jai d punkte nurodytą informaciją.

7 straipsnis

Įrašų saugojimas

1.   Jei pagal trečiosios valstybės teisę draudžiama taikyti įrašų saugojimo priemones, lygiavertes Direktyvos (ES) 2015/849 V skyriuje nurodytoms priemonėms, arba jų taikymas ribojamas, kredito ir finansų įstaigos atlieka bent jau šiuos būtiniausius veiksmus:

a)

be pagrindo nedelsdamos ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 28 dienas po trečiosios valstybės nustatymo praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai:

i)

atitinkamos trečiosios valstybės pavadinimą;

ii)

kokiu būdu įgyvendinant trečiosios valstybės teisę draudžiama taikyti įrašų saugojimo priemones, lygiavertes Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytoms priemonėms, arba jų taikymas ribojamas;

b)

nustato, ar klientų ir, prireikus, tikrųjų savininkų sutikimas leistų teisėtai apeiti a punkto ii papunktyje nurodytus apribojimus ar draudimus;

c)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, reikalautų iš klientų ir, prireikus, iš klientų tikrųjų savininkų duoti sutikimą, kuris leistų teisėtai apeiti a punkto ii papunktyje nurodytus apribojimus ar draudimus tiek, kiek tai suderinama su tos trečiosios valstybės teise.

2.   Tais atvejais, kai 1 dalies c punkte nurodyta sutikimo schema yra neįgyvendinama, siekdamos valdyti riziką, kredito ir finansų įstaigos imasi papildomų priemonių ir taiko įprastas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemones ir 1 dalyje nurodytas priemones. Šios papildomos priemonės apima vieną ar daugiau papildomų priemonių, nustatytų 8 straipsnio a–c ir j punktuose.

3.   2 dalyje nurodytų papildomų priemonių apimtį kredito ir finansų įstaigos nustato atsižvelgdamos į rizikos lygį – jos turi galėti įrodyti savo kompetentingai institucijai, kad papildomų priemonių apimtis atitinka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.

8 straipsnis

Papildomos priemonės

Kredito ir finansų įstaigos imasi šių papildomų priemonių atitinkamai pagal 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 2 dalį:

a)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, apribotų jų siūlomų finansinių produktų ir paslaugų pobūdį ir rūšis ir siūlytų tik tokius, kurie kelia nedidelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kurių keliama rizika grupei turi mažą poveikį;

b)

užtikrina, kad kiti tos grupės subjektai nesitenkintų deramo klientų tikrinimo priemonėmis, kurias vykdo trečiojoje valstybėje įsteigtas filialas arba patronuojamoji įmonė, kurioje grupė turi daugumą akcijų, o patys atliktų deramą bet kurio trečiojoje valstybėje įsteigto filialo arba patronuojamosios įmonės, kurioje grupė turi daugumą akcijų, kliento, pageidaujančio iš tų kitų grupės subjektų įsigyti produktų ar paslaugų, patikrinimą, net jei tenkinamos Direktyvos (ES) 2015/849 28 straipsnio sąlygos;

c)

atlieka išsamius patikrinimus, be kita ko – kai tai pamatuota atsižvelgiant į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su trečiojoje valstybėje įsteigto filialo arba patronuojamosios įmonės, kurioje grupė turi daugumą akcijų, veikla – patikras vietoje arba nepriklausomą auditą, siekiant įsitikinti, kad filialas arba patronuojamoji įmonė, kurioje grupė turi daugumą akcijų, veiksmingai nustato, įvertina ir valdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;

d)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, gautų kredito ar finansų įstaigos vyresniosios vadovybės leidimą užmegzti didesnės rizikos verslo santykius ar juos tęsti, taip pat leidimą sudaryti didesnės rizikos nenuolatinį sandorį;

e)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, nustatytų lėšų, kurios būtų naudojamos verslo santykiams arba nenuolatiniam sandoriui, šaltinį ir, prireikus, paskirtį;

f)

užtikrina, kad trečiosiose valstybėse įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, nuolat vykdytų sustiprintą verslo santykių stebėseną, įskaitant sustiprintą sandorių stebėseną, kol filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, galės pagrįstai manyti, kad supranta, kokią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką kelia verslo santykiai;

g)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, dalytųsi su kredito ar finansų įstaiga informacija, kurios pagrindu pateiktas pranešimas apie įtartiną sandorį ir kuri suteikė žinių, sukėlė įtarimų ar davė pagrįstą pagrindą įtarti, kad buvo bandoma vykdyti arba buvo vykdomas pinigų plovimas ir teroristų finansavimas – tai gali būti, pavyzdžiui, informacija apie faktus, sandorius, aplinkybes ir dokumentus, kuriais grindžiamas įtarimas, įskaitant asmeninę informaciją, kiek tai įmanoma pagal trečiosios valstybės teisę;

h)

vykdo nuolatinę sustiprintą visų trečiojoje valstybėje įsteigto filialo ar patronuojamosios įmonės, kurioje jos turi daugumą akcijų, klientų ir, prireikus, klientų tikrųjų savininkų, stebėseną, jei dėl tų klientų kiti tos grupės subjektai yra pateikę pranešimų apie įtartinus sandorius;

i)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, taikytų veiksmingas sistemas ir kontrolės priemones, kurios leistų nustatyti įtartinus sandorius ir apie juos pranešti;

j)

užtikrina, kad trečiojoje valstybėje įsteigti jų filialai ar patronuojamosios įmonės, kuriose jos turi daugumą akcijų, nuolat atnaujintų ir saugotų informaciją apie rizikos pobūdį ir deramą tikrinimą, susijusią su trečiojoje valstybėje įsteigto jų filialo ar patronuojamosios įmonės, kurioje jos turi daugumą akcijų, klientu tol, kol tai teisiškai įmanoma, ir bet kuriuo atveju ne trumpiau, nei trunka verslo santykiai.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. rugsėjo 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/759

2019 m. gegužės 13 d.

kuriuo nustatomos visuomenės sveikatos reikalavimų importuojamiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtiniams produktams), taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 9 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatyta svarbių visuomenės sveikatos (maisto saugos) taisyklių ir procedūrų, kurių turi laikytis maisto tvarkymo subjektai, pakeitimų. Visų pirma jame nustatytos tam tikros maisto produktų, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtinių produktų), importo į Sąjungą sąlygos;

(2)

Komisijos reglamente (ES) 2017/185 (2) nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis nukrypstama nuo šių taisyklių, taikomos maisto tvarkymo subjektams, importuojantiems maisto produktus, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtinių produktų), išskyrus Komisijos reglamento (ES) Nr. 28/2012 (3) 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus produktus, ir kurių importui į Sąjungą taikytini visuomenės sveikatos reikalavimai Sąjungos lygmeniu dar nenustatyti. Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429 („Gyvūnų sveikatos teisės aktu“) (4) nustatytos gyvūnų ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės taisyklės. Jis taikomas gyvūniniams produktams, taigi ir sudėtiniams produktams, kaip apibrėžta Komisijos sprendimo 2007/275/EB (5) 2 straipsnio a punkte. Pradėjus taikyti reglamentą bus nustatyti gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą iš trečiųjų šalių ir teritorijų reikalavimai. Šis reglamentas taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.;

(4)

siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir nuoseklumą ir palengvinti veiklos subjektų ir kompetentingų institucijų perėjimą prie naujų taisyklių, būtina nustatyti vieną naujų importo sąlygų taikymo sudėtiniams produktams, kuriems taikoma Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalis, datą. Todėl šių pereinamojo laikotarpio priemonių galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2021 m. balandžio 20 d.;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (EB) Nr. 853/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 20 d. priemonės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente „sudėtiniai produktai“ – sudėtiniai produktai, apibrėžti Sprendimo 2007/275/EB 2 straipsnio a punkte.

3 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata dėl visuomenės sveikatos reikalavimų importuojamiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalies, maisto tvarkymo subjektams, importuojantiems maisto produktus, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 28/2012 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus produktus, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai netaikomi.

Importuojant šiuos produktus laikomasi importuojančios valstybės narės visuomenės sveikatos reikalavimų.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  2017 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (OL L 29, 2017 2 3, p. 21).

(3)  2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 28/2012, kuriuo nustatomi tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1162/2009 (OL L 12, 2012 1 14, p. 1).

(4)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).

(5)  2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (OL L 116, 2007 5 4, p. 9).


14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/760

2019 m. gegužės 13 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad rinkai Sąjungoje galima pateikti tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi pateikti įgyvendinimo akto, kuriuo leidžiama pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą ir kuriuo atnaujinamas Sąjungos sąrašas, projektą;

(4)

2017 m. balandžio 10 d. įmonė „Skoran S.A.“ (toliau – pareiškėjas), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 (3) 4 straipsniu, Lenkijos kompetentingai institucijai pateikė paraišką leisti pateikti Sąjungos rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę kaip naują maisto produktą, kaip apibrėžta to reglamento 1 straipsnio 2 dalies d punkte. Paraiškoje prašoma leisti mielių Yarrowia lipolytica biomasę naudoti maisto papilduose. Didžiausias leidžiamas kiekis, kurį siūlo pareiškėjas, yra 3 g per dieną 3–9 metų amžiaus vaikams, o vyresniems – 6 g per dieną;

(5)

2017 m. lapkričio 15 d. Lenkijos kompetentinga institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad mielių Yarrowia lipolytica biomasė atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus naujų maisto produktų kriterijus;

(6)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 35 straipsnio 1 dalį paraiškos pateikti naują maisto produktą rinkai Sąjungoje, kurios buvo pateiktos valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį ir dėl kurių galutinis sprendimas iki 2018 m. sausio 1 d. nepriimtas, laikomos paraiškomis, pateiktomis pagal Reglamentą (ES) 2015/2283;

(7)

paraiška leisti pateikti Sąjungos rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę kaip naują maisto produktą buvo pateikta valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, tačiau paraiška atitinka ir Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytus reikalavimus;

(8)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 3 dalį 2018 m. birželio 22 d. Komisija pasikonsultavo su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba), prašydama jos atlikti mielių Yarrowia lipolytica biomasės, kaip naujo maisto produkto, įvertinimą ir pateikti mokslinę nuomonę;

(9)

2019 m. sausio 17 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl mielių Yarrowia lipolytica biomasės, kaip naujo maisto produkto, saugos pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 („Scientific Opinion on the safety of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food pursuant to Regulation (ES) 2015/2283“) (4). Ta nuomonė atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus;

(10)

Tarnybos nuomonė suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad mielių Yarrowia lipolytica biomasė, naudojama kaip maisto papildų sudedamoji dalis pagal siūlomą paskirtį ir laikantis pasiūlyto kiekio, atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(11)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (5) nustatyti reikalavimai dėl maisto papildų. Mielių Yarrowia lipolytica biomasę turėtų būti leidžiama naudoti nepažeidžiant tos direktyvos reikalavimų;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Mielių Yarrowia lipolytica biomasė, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiama į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

3.   Šiame straipsnyje nustatytas leidimas neturi daryti poveikio Direktyvos 2002/46/EB nuostatoms.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2019;17(2):5594.

(5)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

„Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Mielių Yarrowia lipolytica biomasė

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „termiškai neutralizuota mielių Yarrowia lipolytica biomasė““

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, išskyrus maisto papildus kūdikiams ir mažiems vaikams

6 g per dieną vyresniems nei 10 metų vaikams, paaugliams ir visiems suaugusiesiems

3 g per dieną 3–9 metų amžiaus vaikams

2)

Į 2 lentelę („Specifikacijos“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

„Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacijos

Mielių Yarrowia lipolytica biomasė

Aprašymas / apibrėžtis:

Naujas maisto produktas – išdžiovinta ir termiškai neutralizuota mielių Yarrowia lipolytica biomasė.

Charakteristikos / sudėtis:

Baltymai: 45–55 g/100 g

Maistinė ląsteliena: 24–30 g/100 g

Cukrūs: < 1,0 g/100 g

Riebalai: 7–10 g/100 g

Bendras pelenų kiekis: ≤ 12 %

Vandens kiekis: ≤ 5 %

Sausosios medžiagos kiekis: ≥ 95 %

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 5x103 KSV/g

Bendras mielių ir pelėsių skaičius: ≤ 102 KSV/g

Gyvybingos Yarrowia lipolytica ląstelės (1): < 10 KSV/g (t. y. aptikimo riba)

Koliforminės bakterijos: ≤ 10 KSV/g

Salmonella spp.: nėra 25 g


(1)  Bandymas atliekamas iškart po terminio apdorojimo etapo. Turi būti taikomos priemonės, užkertančios kelią kryžminei taršai gyvybingomis Yarrowia lipolytica ląstelėmis pakuojant ir (arba) laikant naują maisto produktą.“


SPRENDIMAI

14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/16


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/761

2019 m. gegužės 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/486/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine);

(2)

2017 m. lapkričio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/2161 (2), kuriuo EUAM Ukraine įgaliojimai pratęsti iki 2019 m. gegužės 31 d. ir skirta orientacinė finansavimo suma tam pačiam laikotarpiui. 2017 m. gruodžio 18 d. ta orientacinė suma Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/2371 (3) buvo padidinta;

(3)

atlikus EUAM Ukraine strateginę peržiūrą, 2019 m. kovo 5 d. Politinis ir saugumo komitetas rekomendavo EUAM Ukraine įgaliojimų terminą pratęsti iki 2021 m. gegužės 31 d.;

(4)

todėl Sprendimo 2014/486/BUSP galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2021 m. gegužės 31 d.;

(5)

EUAM Ukraine bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/486/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

14 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms 2019 m. birželio 1 d.–2021 m. gegužės 31 d. laikotarpiu padengti, yra 54 138 700 EUR.“;

2)

19 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2021 m. gegužės 31 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 217, 2014 7 23, p. 42).

(2)  2017 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2161, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 304, 2017 11 21, p. 48).

(3)  2017 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2371, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 337, 2017 12 19, p. 34).


14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/18


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/762

2019 m. gegužės 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/219/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. balandžio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/219/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali);

(2)

2019 m. vasario 21 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/312 (2), kuriuo pratęsė EUCAP Sahel Mali ir nustatė orientacinę jo finansavimo sumą iki 2021 m. sausio 14 d.;

(3)

2018 m. birželio 25 d. Taryba savo išvadose dėl Sahelio / Malio pabrėžė, kad svarbu regionalizuoti BSGP Sahelyje, siekiant atitinkamai stiprinti civilinę ir karinę paramą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, regionines bendradarbiavimo struktūras (visų pirma Sahelio G 5 šalių grupės) ir G 5 šalių pajėgumus ir atsakomybę sprendžiant regiono saugumo iššūkius;

(4)

2019 m. vasario 15 d. Mauritanijos Islamo Respublikos užsienio reikalų ministras palankiai įvertino numatomą EUCAP Sahel Mali dislokavimą siekiant remti Sahelio G 5 šalių grupę ir Mauritanijos nacionalinius pajėgumus;

(5)

2019 m. vasario 18 d. Taryba patvirtino BSGP veiksmų Sahelyje regionalizavimo operacijų bendrą civilinę ir karinę koncepciją;

(6)

todėl Sprendimas 2014/219/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

EUCAP Sahel Mali bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/219/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   EUCAP Sahel Mali prisideda, nedarant poveikio jos pagrindiniams įgaliojimams Malyje, prie BSGP veiksmų Sahelyje regionalizavimo padėdama gerinti Sahelio G 5 šalių grupės šalių vidaus saugumo pajėgų tarpusavio sąveikumą ir veiksmų koordinavimą, taip pat remdama tarpvalstybinį bendradarbiavimą, remdama regioninio bendradarbiavimo struktūras ir prisidėdama prie Sahelio G 5 šalių grupės šalių nacionalinių pajėgumų gerinimo. EUCAP Sahel Mali gali vykdyti tą veiklą Sahelio G 5 šalių grupės šalyse. Tuo tikslu EUCAP Sahel Mali teikia mokymą, konsultacijas ir kitą konkrečią paramą Sahelio G 5 šalių grupės šalims, atsižvelgiant į savo priemones ir pajėgumus, atitinkamos šalies prašymu ir atsižvelgdama į saugumo padėtį.

4.   Kad pasiektų savo tikslą, EUCAP Sahel Mali vykdo veiklą vadovaudamasi 2014 m. kovo 17 d. Tarybos patvirtintoje krizės valdymo koncepcijoje apibrėžtomis ir Tarybos patvirtintuose operacinio planavimo dokumentuose išdėstytomis strateginėmis operacijos gairėmis, įskaitant BSGP veiksmų Sahelyje regionalizavimo operacijų bendrą civilinę ir karinę koncepciją. Prieš pradedant naują veiklą naujoje Sahelio G 5 grupės šalyje, apie tai informuojamas Politinis ir saugumo komitetas.“;

2)

14 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP Sahel Mali susijusioms išlaidoms nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2021 m. sausio 14 d. padengti, yra 68 150 000,00 EUR.“;

3)

14a straipsnis pakeičiamas taip:

„1.   EUCAP Sahel Mali misijoje įsteigiama Regioninė patariamoji ir koordinavimo grupė (toliau – RPKG).

2.   Į RPKG įtraukiamas EUCAP Sahel Mali misijoje dislokuotas personalas bei vidaus saugumo ir gynybos ekspertai, esantys Sąjungos delegacijose Burkina Fase, Čade, Malyje, Mauritanijoje ir Nigeryje. RPKG laipsniškai perkelia savo personalą iš Bamako į Nuakšotą pagal 7 dalį ir atsižvelgdama į saugumo padėtį.

3.   RPKG tikslai, glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos delegacijomis ir su esamomis BSGP misijomis Sahelio regione, yra:

a)

prisidėti prie Sąjungos informuotumo apie padėtį dėl Sahelio G 5 šalių grupės šalių saugumo ir gynybos poreikių bei trūkumų, susijusių su regioniniu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu ir saugumo uždavinių sprendimu;

b)

remti Sahelio G 5 šalių grupės struktūras ir šalis siekiant stiprinti regioninį bendradarbiavimą ir operacinius pajėgumus gynybos ir saugumo srityje, laikantis tarptautinės teisės, žmogaus teisių ir ES strateginio požiūrio dėl moterų, taikos ir saugumo, nustatyto 2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadose;

c)

sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos BSGP misijoms Sahelyje organizuoti mokymą, teikti konsultacijas ir kitą konkrečią paramą Sahelio G 5 šalių grupės šalims, visų pirma organizuoti mokymo kursus tų šalių saugumo ir gynybos kursantams.

4.   Vidaus saugumo ir gynybos ekspertai renka informaciją, susijusią su saugumo ir gynybos klausimais savo priimančiosiose šalyse. Jie tokią informaciją ir prireikus rekomendacijas teikia RPKG vadovui. Jie nuolat deramai informuoja Sąjungos delegacijos, kurioje jie yra, vadovą.

5.   Civilinių operacijų vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato PSK bendrai vadovaujant vyriausiajam įgaliotiniui, strategiškai vadovauja RPKG ir vykdo jos kontrolę. Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies, RPKG vadovas yra tiesiogiai pavaldus civilinių operacijų vadui ir laikosi pastarojo nurodymų. RPKG vadovas teikia nurodymus visiems RPKG darbuotojams.

6.   Misijos vadovas RPKG darbuotojų atžvilgiu turi valdinius įgaliojimus taikant 6 straipsnio 2–4 dalis ir 11 straipsnį, nedarant poveikio šio straipsnio 7 daliai.

7.   EUCAP Sahel Mali sudaro būtinus administracinius susitarimus su Sąjungos delegacijomis Burkina Fase, Čade, Malyje, Mauritanijoje ir Nigeryje dėl paramos, kuri turi būti teikiama jos personalui.

Tuose administraciniuose susitarimuose visų pirma:

a)

užtikrinama, kad EUCAP Sahel Mali personalas, visų pirma RPKG darbuotojai, gautų savo užduotims įvykdyti būtiną logistikos ir saugumo srities paramą;

b)

numatoma, kad delegacijų vadovai turi valdinius įgaliojimus EUCAP Sahel Mali personalo, visų pirma RPKG darbuotojų, atžvilgiu savo atitinkamose Sąjungos delegacijose, visų pirma tuo tikslu, kad vykdytų savo rūpestingumo pareigą, užtikrintų atitiktį taikytiniems saugumo reikalavimams ir prisidėtų prie drausmės kontrolės vykdymo, taip pat tam, kad tie personalo nariai juos tinkamai informuotų apie savo veiklą;

c)

numatoma, kad delegacijų vadovai turi užtikrinti, kad EUCAP Sahel Mali personalas, visų pirma RPKG darbuotojai, kai jie yra Sąjungos delegacijoje, turėtų tokias pačias privilegijas ir imunitetus, kokie suteikti tos Sąjungos delegacijos darbuotojams.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2014 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas 2014/219/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) (OL L 113, 2014 4 16, p. 21).

(2)  2019 m. vasario 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/312, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/219/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) ir pratęsiamas jo galiojimas (OL L 51, 2019 2 22, p. 29).


14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/21


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2019/763

2019 m. gegužės 13 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (1), ypač į jo 2c straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/798/BUSP;

(2)

2019 m. balandžio 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2127 (2013), atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo 2013/798/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/798/BUSP priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 352, 2013 12 24, p. 51.


PRIEDAS

Sprendimo 2013/798/BUSP priedo A dalies įrašas, susijęs su toliau nurodytu į sąrašą įtrauktu asmeniu, pakeičiamas šiuo įrašu:

„12.   Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Gimimo data: a) 1967 m.; b) 1967 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Centrinės Afrikos Respublika; b) Haraze Mangueigne, Čadas

Pilietybė: a) Centrinės Afrikos Respublika; b) Čadas

Paso Nr.: CAR diplomatinis pasas Nr. D00000897, išduotas 2013 m. balandžio 5 d. (galioja iki 2018 m. balandžio 4 d.)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Čado nacionalinė asmens tapatybės kortelė Nr. 103-00653129-22, išduota 2009 m. balandžio 21 d. (galioja iki 2019 m. balandžio 21 d.)

Adresas: a) KM5, Bangui (Bangis), Centrinės Afrikos Respublika; b) Nana-Grebizi, Centrinės Afrikos Respublika; c) Ndjari, Ndjamena (Ndžamena), Čadas

Įtraukimo į JT sąrašą data:2017 m. gegužės 17 d.

Kita informacija: Hissène anksčiau buvo jaunimo ir sporto ministras, Centrinės Afrikos Respublikos buvusio Prezidento Michel Djotodia kabineto narys. Prieš tai jis vadovavo politinei partijai „Patriotų už teisingumą ir taiką konventas“. Be to, jis pasiskyrė Bangio (Bangui) ginkluotosios grupuotės vadu, visų pirma „PK5“ (trečiasis rajonas) rajone. Tėvo vardas – Abdoulaye. Motinos vardas – Absita Moussa. Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdoulaye Hissène į sąrašą įtrauktas 2017 m. gegužės 17 d. pagal Rezoliucijos 2339 (2017) 16 punktą ir 17 punkto g papunktį, kadangi dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę CAR taikai, stabilumui ar saugumui, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui arba stabilizacijos ir susitaikymo procesui arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus ir yra susijęs su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Europos Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu.

Papildoma informacija:

Abdoulaye Hissène ir kiti buvusios grupuotės „Seleka“ nariai bendradarbiavo su grupuotės „anti-Balaka“ neramumus kurstančiais asmenimis – Centrinės Afrikos Respublikos (CAR) buvusio Prezidento François Bozizé sąjungininkais, įskaitant Maxime Mokom, siekdami skatinti smurtinius protestus ir susirėmimus 2015 m. rugsėjo mėn. nepavykusio bandymo nuversti Vyriausybę metu, kai tuo metu pareigas ėjusi pereinamojo laikotarpio Prezidentė Catherine Samba-Panza dalyvavo 2015 m. JT Generalinėje Asamblėjoje. CAR Vyriausybė pateikė kaltinimus Mokom, Hissène ir kitiems asmenims dėl įvairių nusikalstamų veikų, įskaitant žmogžudystę, padegimą, kankinimą ir marodieriavimą, kurias išprovokavo nepavykęs perversmas.

2015 m. Hissène tapo vienas iš pagrindinių Bangio „PK5“ rajono ginkluotosios grupuotės, kurią sudarė daugiau kaip 100 asmenų, vadų. Eidamas šias pareigas jis trukdė laisvam judėjimui ir valstybės institucijų grąžinimui į tą teritoriją, be kita ko, nelegaliai rinkdamas mokesčius už vežimo ir komercinę veiklą. Antroje 2015 m. pusėje Hissène veikė kaip buvusios grupuotės „Seleka“ atšakos „Nairobists“ atstovas Bangyje siekdamas atnaujinti draugiškus santykius su grupuotės „anti-Balaka“ kovotojais, kuriems vadovavo Mokom. Haroun Gaye ir Hissène vadovaujami ginkluoti asmenys dalyvavo 2015 m. rugsėjo 26 d. – spalio 3 d. Bangyje įvykdytuose smurtiniuose aktuose.

Įtariama, kad Hissène grupuotės nariai dalyvavo 2015 m. gruodžio 13 d. – konstitucinio referendumo dienos – išpuolyje prieš buvusios grupuotės „Seleka“ vadovo Mohamed Moussa Dhaffane automobilį. Hissène kaltinamas smurtinio akto organizavimu Bangio „KM5“ rajone, per kurį žuvo penki asmenys ir dvidešimt asmenų buvo sužeisti, o gyventojai negalėjo balsuoti konstituciniame referendume. Hissène sukėlė pavojų rinkimams išprovokuodamas įvairių grupuočių atsakomuosius išpuolius.

2016 m. kovo 15 d. Bangio M'poko oro uoste policija sulaikė Hissène ir perdavė jį nacionalinės žandarmerijos tyrimų padaliniui. Po to jo ginkluotoji grupuotė jį jėga išlaisvino ir pavogė vieną ginklą, kurį anksčiau buvo atidavusi MINUSCA įgyvendinant prašymą suteikti išimtį, kurį patvirtino Komitetas.

2016 m. birželio 19 d., vidaus saugumo pajėgoms „PK12“ rajone suėmus musulmonus prekiautojus, Gaye ir Hissène ginkluotoji grupuotė Bangyje pagrobė penkis šalies policininkus. Birželio 20 d. MINUSCA tuos policininkus pabandė išlaisvinti. Hissène ir Gaye vadovaujami ginkluoti asmenys apsišaudė su taikdariais, kurie bandė išlaisvinti įkaitus. Susišaudymo metu žuvo ne mažiau kaip šeši asmenys ir vienas taikdarys buvo sužeistas.

2016 m. rugpjūčio 12 d. Hissène vadovavo 6 automobilių konvojui, vežusiam sunkiai ginkluotus asmenis. Iš Bangio bėgantį konvojų į pietus nuo Sibuto (Sibut) susekė MINUSCA. Pakeliui į šiaurę konvojus apsišaudė su vidaus saugumo pajėgomis keliuose patikrinimo punktuose. Galiausiai konvojų MINUSCA sustabdė 40 km į pietus nuo Sibuto. Po daugybės šūvių MINUSCA sugavo 11 vyrų, tačiau Hissène ir dar keli kiti asmenys pabėgo. Suimti asmenys nurodė MINUSCA, kad konvojui vadovavo Hissène, o tikslas buvo pasiekti Briją (Bria) ir dalyvauti buvusių „Seleka“ grupuočių asamblėjoje, kurią surengė Nourredine Adam.

2016 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. ekspertų grupė du kartus vyko į Sibutą tikrinti Hissène, Gaye ir Hamit Tidjani konvojui priklausančių daiktų, kuriuos rugpjūčio 13 d. konfiskavo MINUSCA. Be to, grupė patikrino rugpjūčio 16 d. Hissène namuose konfiskuotus šaudmenis. Šešiose transporto priemonėse ir pas sulaikytus asmenis buvo rasta mirtinos ir nemirtinos karinės įrangos. 2016 m. rugpjūčio 16 d. Centrinė žandarmerija surengė reidą Hissène namuose Bangyje. Buvo rasta daugiau kaip 700 ginklų.

2016 m. rugsėjo 4 d. buvusios grupuotės „Seleka“ nariai, vykstantys iš Kaga-Bandoro šešiais motociklais paimti Hissène ir jo sąjungininkų, netoli Dekoa (Dékoa) apšaudė MINUSCA. Šio įvykio metu žuvo vienas iš buvusios grupuotės „Seleka“ kovotojų, o du taikdariai ir vienas civilis gyventojas buvo sužeisti.“


Klaidų ištaisymas

14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/24


2017 m. gegužės 31 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/1926, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES nuostatos dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu paslaugų teikimo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 272, 2017 m. spalio 21 d. )

12 puslapis, priedo 1.2 punkto c papunkčio i dalies antra įtrauka:

yra:

„—

Standartinė tarifų struktūra (nuo taško iki taško, įskaitant paros ir savaitinius tarifus, zoninius tarifus, fiksuotus tarifus)“,

turi būti:

„—

Standartinių tarifų struktūra (nuo taško iki taško, įskaitant paros ir savaitinius tarifus, zoninius tarifus, fiksuotus tarifus)“;

12 puslapis, priedo 1.3 punkto a papunkčio įvadinis sakinys:

yra:

„Išsami bendrų pagrindinių ir specialių tarifų paieška (visų rūšių reguliariojo susisiekimo):“,

turi būti:

„Detalių bendrų standartinių ir specialių tarifų paieška (visų rūšių reguliariojo susisiekimo):“.