ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 109

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. balandžio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/634 dėl Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdomų veiksmų statuso pasirašymo Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/635, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Lechazo de Castilla y León (SGN))

4

 

*

2019 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/636, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai

6

 

*

2019 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/637, kuriuo cholekalciferolis patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 14-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/638 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės Šalių Konferencijos keturioliktajame posėdyje, dėl tam tikrų tos Konvencijos II, VIII ir IX priedų pataisų

19

 

*

2019 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/639 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi devintajame šalių konferencijos posėdyje dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A ir B priedus

22

 

*

2019 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/640 dėl lėšų, nepanaudotų vykdant iš 10-ojo Europos plėtros fondo finansuojamus projektus, skyrimo Afrikos taikos priemonei papildyti

24

 

*

2019 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/641 dėl biocidinių produktų, kuriuose yra 1R-trans-fenotrino, grupės autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Airija kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2837)  ( 1 )

26

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2018 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1506 dėl išskirtinių Italijos kiaušinių ir paukštienos sektorių rinkos rėmimo priemonių klaidų ištaisymas ( OL L 255, 2018 10 11 )

28

 

*

2019 m. sausio 11 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/50, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorantraniliprolo, klomazono, ciklaniliprolo, fenazakvino, fenpikoksamido, fluoksastrobino, lambda cihalotrino, mepikvato, svogūnų aliejaus, tiakloprido ir valifenalato koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III, IV ir V priedai, klaidų ištaisymas ( OL L 10, 2019 1 14 )

28

 

*

1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyvos 90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos apsaugos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais (penktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 87/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) klaidų ištaisymas ( OL L 156, 1990 6 21 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 05 skyrius, 001 tomas, p. 391)

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/634

2019 m. balandžio 9 d.

dėl Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdomų veiksmų statuso pasirašymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus ir 79 straipsnio 2 dalies c punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1624 (1) 54 straipsnio 4 dalį tais atvejais, kai yra numatyta į trečiąją valstybę siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrius, kad jie naudodamiesi vykdomaisiais įgaliojimais dalyvautų vykdant veiksmus, arba kai to reikia vykdant kitus veiksmus trečiosiose valstybėse, Sąjunga ir atitinkama trečioji valstybė turi sudaryti susitarimą dėl statuso. Tas susitarimas dėl statuso turėtų apimti visus veiksmams vykdyti būtinus aspektus;

(2)

2017 m. spalio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Bosnija ir Hercegovina dėl susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdomų veiksmų statuso (toliau – Susitarimas);

(3)

2019 m. sausio mėn. derybos buvo sėkmingai baigtos parafavus Susitarimą;

(4)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (2); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(5)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (3); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(6)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis sprendimas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio sprendimo, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(7)

todėl Susitarimas turėtų būti pasirašytas ir pridėta bendra deklaracija patvirtinta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdomų veiksmų statuso su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (4).

2 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinama prie šio sprendimo pridedama bendra deklaracija.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

(2)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(3)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(4)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


PRIEDAS

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdomų veiksmų statuso Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma į 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl tų šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Bosnija ir Hercegovina nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdomų veiksmų statuso, kurių sąlygos būtų panašios į nustatytąsias Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarime dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdomų veiksmų statuso.


REGLAMENTAI

24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/635

2019 m. balandžio 16 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Lechazo de Castilla y León“ (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Lechazo de Castilla y León“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2107/1999 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Lechazo de Castilla y León“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  1999 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2107/1999, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Reglamente (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos numatytą „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ priedą (OL L 258, 1999 10 5, p. 3)

(3)  OL C 432, 2018 11 30, p. 3.


24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/636

2019 m. balandžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantį Direktyvą 79/117/EEB (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies a punktą bei 5 dalį ir į 14 straipsnio 2 bei 4 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 į Sąjungos teisę perkelti įsipareigojimai, nustatyti Stokholmo konvencijoje dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija), Europos bendrijos vardu patvirtintoje Tarybos sprendimu 2006/507/EB (2), ir 1979 m. Konvencijos dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų protokole dėl patvariųjų organinių teršalų, Europos bendrijos vardu patvirtintame Tarybos sprendimu 2004/259/EB (3);

(2)

2015 m. gegužės 4–15 d. įvykusiame septintajame Konvencijos šalių konferencijos susitikime sutarta pentachlorfenolį ir jo druskas bei esterius (toliau – pentachlorfenolis) įrašyti į Konvencijos A priedą (panaikinimas);

(3)

atsižvelgiant į Konvencijos pakeitimą, būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV ir V priedus – į juos įrašyti pentachlorfenolį ir nurodyti atitinkamas koncentracijos ribas, kad būtų užtikrinta, jog atliekos, kuriose yra pentachlorfenolio, būtų tvarkomos pagal Konvencijos nuostatas;

(4)

į Reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV ir V priedus įrašyti siūlomos koncentracijos ribos nustatytos pagal tą pačią metodiką, kuri buvo naudojama ribinėms vertėms nustatyti darant ankstesnius IV ir V priedų pakeitimus (4). Siūlomos koncentracijos ribos laikomos tinkamiausiomis aukštam žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti, atsižvelgiant į pentachlorfenolio sunaikinimą arba negrįžtamą pakeitimą;

(5)

tikslinga numatyti pakankamai laiko, kad bendrovės ir kompetentingos institucijos galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (5) 39 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. spalio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(2)  2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1).

(3)  2004 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas 2004/259/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 81, 2004 3 19, p. 35).

(4)  2006 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1195/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV priedą (OL L 217, 2006 8 8, p. 1), 2007 m. vasario 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 172/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų V priedą (OL L 55, 2007 2 23, p. 1), 2010 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 756/2010, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai (OL L 223, 2010 8 25, p. 20), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1342/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai (OL L 363, 2014 12 18, p. 67) ir 2016 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/460, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai (OL L 80, 2016 3 31, p. 17).

(5)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1)

Į IV priedo lentelę įrašoma ši eilutė:

Cheminių medžiagų, kurioms taikomos 7 straipsnio nuostatos dėl atliekų tvarkymo, sąrašas

Medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija

„Pentachlorfenolis ir jo druskos bei esteriai

87–86–5 ir kiti

201–778–6 ir kiti

100 mg/kg“

2)

V priedo 2 dalies lentelė pakeičiama šia lentele:

„Atliekos pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB (1) klasifikaciją

Didžiausia leistina IV priede išvardytų medžiagų koncentracija (2)

Operacija

10

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorintieji parafinai) (SCCP): 10 000  mg/kg;

Aldrinas: 5 000 mg/kg;

Chlordanas: 5 000 mg/kg;

Chlordekonas: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas): 5 000 mg/kg;

Dieldrinas: 5 000 mg/kg;

Endosulfanas: 5 000 mg/kg;

Endrinas: 5 000 mg/kg;

Heptachloras: 5 000 mg/kg;

Heksabrombifenilas: 5 000 mg/kg;

Heksabromciklododekanas (3): 1 000 mg/kg;

Heksachlorbenzenas: 5 000 mg/kg;

Heksachlorbutadienas: 1 000 mg/kg;

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną: 5 000 mg/kg;

Mireksas: 5 000 mg/kg;

Pentachlorbenzenas: 5 000 mg/kg;

Pentachlorfenolis ir jo druskos bei esteriai: 1 000 mg/kg;

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus): 50 mg/kg;

Polichlorinti bifenilai (PCB) (4): 50 mg/kg;

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai: 5 mg/kg;

Polichlorinti naftalenai (*1): 1 000 mg/kg;

Tetrabromdifenileterio C12H6Br4O), pentabromdifenileterio (C12H5Br5O), hexabromdifenileterio (C12H4Br6O) ir heptabromdifenileterio (C12H3Br7O) koncentracijų suma: 10 000 mg/kg;

Toksafenas: 5 000 mg/kg

Nuolat saugoti leidžiama tik kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1)

saugoma vienoje iš šių vietų:

saugiose, giliose, požeminėse kietų uolienų formacijose;

druskos kasyklose;

pavojingų atliekų sąvartynuose, su sąlyga, kad atliekos yra sukietintos arba iš dalies stabilizuotos, jei tai techniškai įmanoma, kaip reikalaujama atliekų klasifikavimo Sprendimo 2000/532/EB 19 03 poskyryje tikslais;

2)

laikomasi Tarybos direktyvos 1999/31/EB (5) ir Tarybos sprendimo 2003/33/EB (6) nuostatų;

3)

įrodyta, kad pasirinktai operacijai teiktina pirmenybė aplinkosaugos sumetimais.

10 01

Elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)

10 01 14 (*1)

Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 01 16 (*1)

Bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 02

Geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 07 (*1)

Dujų apdorojimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03

Aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 04 (*1)

Pirminės gamybos šlakas

10 03 08 (*1)

Antrinės gamybos druskų šlakas

10 03 09 (*1)

Antrinės gamybos juodosios nuodegos

10 03 19 (*1)

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 21 (*1)

Kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 29 (*1)

Druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 04

Švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01 (*1)

Pirminės ir antrinės gamybos šlakas

10 04 02 (*1)

Pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir šlakas

10 04 04 (*1)

Dūmtakių dujų dulkės

10 04 05 (*1)

Kitos dalelės ir dulkės

10 04 06 (*1)

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 05

Cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 03 (*1)

Dūmtakių dujų dulkės

10 05 05 (*1)

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 06

Vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 03 (*1)

Dūmtakių dujų dulkės

10 06 06 (*1)

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 08

Kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 08 (*1)

Pirminės ir antrinės gamybos druskų šlakas

10 08 15 (*1)

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 09

Metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 09 (*1)

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16

KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 11

Iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01 (*1)

Metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų

16 11 03 (*1)

Kitos metalurgijos procesų išklojos ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

17

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01

Betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 06 (*1)

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

17 05

Žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03 (*1)

Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

17 09

Kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 02 (*1)

Statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB, išskyrus įrangą, kurioje yra PCB

17 09 03 (*1)

Kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

19 01

Atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 07 (*1)

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

19 01 11 (*1)

Dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 13 (*1)

Lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 15 (*1)

Garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 04

Sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 02 (*1)

Lakieji pelenai ir kitos dūmtakių dujų apdorojimo atliekos

19 04 03 (*1)

Nestiklinta kietoji fazė“

Didžiausia polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzofuranų (PCDD ir PCDF) koncentracijos riba apskaičiuojama remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

(2)  Leistina koncentracija taikoma tik pavojingų atliekų sąvartynams, o ne nuolatiniams požeminiams pavojingųjų atliekų saugojimo įrenginiams, įskaitant druskų kasyklas.

(3)  Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.

(4)  Naudojamas Europos standartuose EN 12766–1 ir EN 12766–2 nustatytas apskaičiavimo metodas.

(5)  1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

(6)  2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka (OL L 11, 2003 1 16, p. 27).

(*1)  Visos žvaigždute (*) pažymėtos atliekos yra laikomos pavojingomis atliekomis pagal Direktyvą 2008/98/EB ir joms taikomos tos direktyvos nuostatos.


24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/637

2019 m. balandžio 23 d.

kuriuo cholekalciferolis patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 14-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 19 d. Švedijos vertinančioji kompetentinga institucija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (2) 11 straipsnio 1 dalį gavo paraišką įrašyti į tos direktyvos I priedą veikliąją medžiagą cholekalciferolį, skirtą naudoti 14-o tipo produktams (rodenticidams), aprašytiems Direktyvos 98/8/EB V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede aprašytus 14-o tipo produktus, gaminti;

(2)

2016 m. balandžio 15 d. Švedijos vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinimo ataskaitą ir savo rekomendacijas;

(3)

2017 m. gruodžio 13 d. Biocidinių produktų komitetas (3), atsižvelgdamas į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, patvirtino Agentūros nuomonę;

(4)

remiantis ta nuomone, cholekalciferolis yra prohormonas ir todėl atitinka Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 (4) nustatytus kriterijus, kad būtų laikoma, jog jis turi endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios gali sukelti neigiamą poveikį žmonėms. Todėl cholekalciferolis atitinka netvirtinimo kriterijų, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 1 dalies d punkte;

(5)

be to, remiantis ta nuomone, produktų, kurių sudėtyje yra cholekalciferolio, naudojimas kelia susirūpinimą dėl pirminio ir antrinio apsinuodijimo, net kai taikomos griežtos rizikos valdymo priemonės, todėl cholekalciferolis taip pat atitinka kriterijų, pagal kurį jis turi būti laikomas galimai keistina veikliąja medžiaga pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnio 1 dalies e punktą;

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalį veiklioji medžiaga, atitinkanti netvirtinimo kriterijų, gali būti patvirtinta tik jei įrodoma, kad tenkinama bent viena iš tame straipsnyje nustatytų sąlygų dėl nukrypti leidžiančios nuostatos;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnio 3 dalį Agentūra 2017 m. liepos 17 d.–rugsėjo 15 d. surengė viešas konsultacijas, kad surinktų reikiamą informaciją, įskaitant informaciją apie turimus pakaitalus (5);

(8)

Komisija 2018 m. vasario 7 d.–balandžio 7 d. taip pat surengė specialias viešas konsultacijas, kad surinktų informaciją apie tai, ar įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos dėl nukrypti leidžiančios nuostatos. Komisija paskelbė per tas konsultacijas gautas pastabas (6);

(9)

Biocidinių produktų nuolatiniame komitete su valstybėmis narėmis buvo aptarta per minėtas dvi viešas konsultacijas gauta informacija, patirtis, įgyta autorizuojant rodenticidų produktus ir atnaujinant antikoaguliantinių veikliųjų medžiagų, naudotų rodenticidų sudėtyje, patvirtinimą, ir informacija apie antikoaguliantinių rodenticidų alternatyvų prieinamumą, kuri pateikta Komisijos galutinės ataskaitos apie antikoaguliantinių rodenticidų kaip biocidinių produktų rizikos mažinimo priemones (7) 1 priede;

(10)

graužikai gali nešioti patogenus, sukeliančius daugelį zoonozių, kurios gali kelti didelį pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai. Antikoaguliantinės veikliosios medžiagos, kurios šiuo metu yra pagrindinės veikliosios medžiagos, naudojamos rodenticiduose, taip pat atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus netvirtinimo kriterijus, nes jos klasifikuojamos kaip 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos ir dauguma iš jų yra patvarios, bioakomuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagos. Dėl kitų alternatyvių veikliųjų medžiagų, kurios šiuo metu patvirtintos 14-o tipo produktams ir kurioms nėra taikomi netvirtinimo kriterijai, būtent, anglies dioksido, alfachloralozės, aliuminio fosfido, vandenilio cianido ir kukurūzų burbuolių miltelių, pobūdžio joms taikomi apribojimai ir yra apribotos jų naudojimo sąlygos. Necheminiai graužikų kontrolės ar prevencijos metodai, kaip antai mechaninės, elektrinės arba lipnios gaudyklės, gali būti nepakankamai veiksmingi ir gali kelti kitų klausimų, pvz., ar tokie metodai yra humaniški, ar jie nesukelia graužikams nereikalingų kančių;

(11)

patvirtinus cholekalciferolį rinkoje atsirastų papildoma veiklioji medžiaga, kuri padėtų spręsti didėjančio graužikų atsparumo antikoaguliantinėms veikliosioms medžiagoms problemą, nes, palyginti su antikoaguliantais, cholekalciferolis veikia visiškai kitaip. Be to, dėl cholekalciferolio prieinamumo taip pat gali būti naudojama mažiau antikoaguliantinių veikliųjų medžiagų, ypač stiprių antrosios kartos medžiagų. Todėl ateityje, taikant integruotosios kenkėjų kontrolės metodą, cholekalciferolis gali prisidėti užtikrinant, kad graužikų populiacija būtų pakankamai kontroliuojama, taip siekiant skatinti jau paminėtų alternatyvių medžiagų, kurioms nėra taikomi netvirtinimo kriterijai, naudojimą ir galimai sumažinti antikoaguliantinių veikliųjų medžiagų naudojimą rodenticiduose;

(12)

be to, nepakankama graužikų kontrolė gali sukelti ne tik didelį neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, bet ir turėti įtakos visuomenės požiūriui į su graužikų poveikiu susijusią jos saugą arba saugumui daugelyje ekonominės veiklos sričių, kurios gali nukentėti nuo graužikų, todėl tai turėtų ekonominių ir socialinių padarinių. Nepaisant endokrininę sistemą ardančių cholekalciferolio savybių gali būti laikoma, kad apskritai jo toksikologinės ir ekotoksikologinės charakteristikos yra geresnės palyginti su antikoaguliantinėmis veikliosiomis medžiagomis, nes jis nėra klasifikuojamas kaip 1B kategorijos toksiška reprodukcijai medžiaga arba kaip PBT ar vPvB medžiaga. Cholekalciferolis yra vitaminas D3, kuris žmonėms yra gyvybiškai svarbus elementas, jeigu jo gaunama tinkamomis dozėmis, ir numatoma, kad jį naudojant kaip rodenticidą, palyginti su antikoaguliantinėmis veikliosiomis medžiagomis, jis žmonėms kels mažesnę riziką. Dėl produktų, kurių sudėtyje yra cholekalciferolio, naudojimo žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ar aplinkai kylančią riziką galima sumažinti, jei laikomasi tam tikrų specifikacijų ir sąlygų. Kaip jau paaiškinta, ateityje, taikant integruotosios kenkėjų kontrolės metodą, cholekalciferolis gali prisidėti užtikrinant, kad graužikų populiacija būtų pakankamai kontroliuojama, taip siekiant remti jau paminėtų alternatyvių medžiagų, kurioms nėra taikomi netvirtinimo kriterijai, naudojimą ir galimai sumažinti antikoaguliantinių rodenticidų, kurie bendrai kelia didesnį susirūpinimą, naudojimą. Tokiomis aplinkybėmis nepatvirtinus šios veikliosios medžiagos naudotojai netektų galimybės naudoti graužikų kontrolės priemonės, kuri galėtų atnešti papildomos naudos ir kuri būtų bent jau tokia pat tinkama, kaip ir daugelis kitų naudojamų alternatyvių medžiagų. Todėl, jeigu cholekalciferolis nebūtų patvirtintas kaip veiklioji medžiaga, visuomenei būtų padarytas neproporcingas neigiamas poveikis, palyginti su rizika, kylančia naudojant šią medžiagą. Todėl 5 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyta sąlyga yra įvykdyta;

(13)

todėl cholekalciferolį tikslinga patvirtinti kaip tinkamą naudoti 14-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi tam tikrų specifikacijų ir sąlygų;

(14)

kadangi cholekalciferolis atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytą netvirtinimo kriterijų, patvirtinimas turėtų būti suteiktas ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, kaip nustatyta to reglamento 4 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Cholekalciferolis patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 14-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

(3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Cholecalciferol, Product type: 14, ECHA/BPC/180/2017.

(4)  2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (OL L 301, 2017 11 17, p. 1).

(5)  https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations

(6)  https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf

(7)  https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikavimo numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynumo laipsnis (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos

Cholekalciferolis

IUPAC pavadinimas:

(3β,5Z,7E)-9,10-sekocholesta-5,7,10(19)-trien-3-olis

EB Nr. 200-673-2

CAS Nr. 67-97-0

970 g/kg

2019 m. liepos 1 d.

2024 m. birželio 30 d.

14

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnio 1 dalies a ir e punktais, cholekalciferolis laikomas galimai keistina medžiaga.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių bendrųjų sąlygų:

1)

vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiomis naudojimo paskirtimis, kurios yra įtrauktos į paraišką išduoti autorizacijos liudijimą, bet nebuvo įvertintos atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą. Be to, pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo 10 punktą vertinant produktą taip pat turi būti įvertinta, ar gali būti įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos;

2)

produktai valstybėse narėse autorizuojami naudoti tik jei įvykdoma bent viena iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 4 dalies d punktą produktų neleidžiama tiekti rinkai, kad juos naudotų plačioji visuomenė;

4)

vardinė cholekalciferolio koncentracija produktuose neturi viršyti 0,075 % w/w;

5)

produktų sudėtyje turi būti atgrasomosios medžiagos ir dažų;

6)

rodenticidinių miltelių pavidalo produktai neautorizuojami;

7)

kontaktinių rodenticidų pavidalo produktai, išskyrus rodenticidinius miltelius, autorizuojami naudoti tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams uždarose patalpose, į kurias negali patekti vaikai arba netiksliniai gyvūnai;

8)

autorizuojami tik paruošti naudojimui produktai;

9)

kiek įmanoma sumažinamas medžiagos pirminis ir antrinis poveikis žmonėms, netiksliniams gyvūnams ir aplinkai, parenkant ir taikant visas tinkamas esamas rizikos mažinimo priemones. Tai apima, pavyzdžiui, leidimą, jei įmanoma, produktą naudoti tik profesionaliems naudotojams arba kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams arba papildomų specialiųjų sąlygų kiekvienai naudotojų kategorijai nustatymą;

10)

gaišenos ir nesuėstas masalas pašalinami pagal vietos reikalavimus. Pašalinimo būdas konkrečiai nustatomas nacionalinės autorizacijos liudijimo produkto savybių santraukoje ir nurodomas produkto etiketėje.

Biocidinių produktų, skirtų naudoti kvalifikuotiems specialistams, autorizacijos liudijimams be bendrųjų sąlygų taikomos šios sąlygos:

1)

produktai gali būti autorizuojami naudoti kanalizacijoje, atvirose vietose arba atliekų sąvartynuose;

2)

produktai gali būti autorizuojami naudoti uždengtose ir saugiose masalo vietose, jeigu juos naudojant užtikrinama netikslinių gyvūnų ir žmonių to paties lygio apsauga, kaip ir naudojant nesugadinamas masalo dėžutes;

3)

galima autorizuoti produktus, skirtus naudoti nuolatiniam naikinimui tik tose vietose, kuriose yra didelė pakartotinės invazijos tikimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodė esą nepakankami.

4)

produktai, skirti naudoti naikinimui dozuojant masalą, neautorizuojami;

5)

asmenys, tiekiantys rinkai kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams skirtus produktus, užtikrina, kad šie produktai nebūtų tiekiami kitiems asmenims, išskyrus kvalifikuotus profesionalius naudotojus.

Biocidinių produktų, skirtų naudoti profesionaliems naudotojams, autorizacijos liudijimams be bendrųjų sąlygų taikomos šios sąlygos:

1)

produktai, skirti naudoti kanalizacijoje, atvirose vietose arba atliekų sąvartynuose, neautorizuojami;

2)

produktai, skirti naudoti naikinimui nuolat naudojant masalą ar naikinimui dozuojant masalą, neautorizuojami;

3)

produktai autorizuojami naudoti tik supakuoti nesugadinamose masalo dėžutėse;

4)

asmenys, tiekiantys rinkai profesionaliems naudotojams skirtus produktus, užtikrina, kad šie produktai nebūtų tiekiami plačiajai visuomenei.


(1)  Šioje skiltyje nurodytas grynumas – tai mažiausias įvertintos veikliosios medžiagos grynumo laipsnis. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokio paties arba kitokio grynumo, jei įrodyta, kad ji techniniu požiūriu yra lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.


SPRENDIMAI

24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/19


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/638

2019 m. balandžio 15 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės Šalių Konferencijos keturioliktajame posėdyje, dėl tam tikrų tos Konvencijos II, VIII ir IX priedų pataisų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (toliau – Konvencija) įsigaliojo 1992 m. ir Sąjungos vardu buvo patvirtinta Tarybos sprendimu 93/98/EEB (1);

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1013/2006 (2) Sąjungoje įgyvendinama Konvencija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarybos sprendimas C(2001)107/FINAL, kuriuo iš dalies peržiūrimas Sprendimas C(92)39/FINAL dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės Sąjungoje peržiūros (EBPO sprendimas);

(3)

pagal Konvenciją šios Konvencijos Šalių Konferencija išnagrinėja ir prireikus priima Konvencijos pataisas. Konvencijos pataisos priimamos Šalių Konferencijos posėdyje;

(4)

Šalių Konferencijos keturioliktajame posėdyje turi būti išnagrinėjamos ir prireikus priimamos Konvencijos priedų pataisos. Tomis pataisomis būtų įtraukti Konvencijos II ir VIII priedų įrašai ir peržiūrėtas Konvencijos IX priedo B3010 įrašas;

(5)

Norvegijos pateikti pasiūlymai iš dalies pakeisti Konvencijos II, VIII ir IX priedus buvo išplatinti Šalims 2018 m. spalio 26 d. Pasiūlymo iš dalies pakeisti IX priedą pataisymas buvo išplatintas Šalims 2018 m. gruodžio 6 d. Vadovaujantis pasiūlymais, Konvencijos II ir VIII priedų naujuose įrašuose nurodytoms plastiko atliekoms, kurioms reikia skirti ypatingo dėmesio, ir pavojingoms plastiko atliekoms būtų taikoma Konvencijos kontrolės sistema, o nepavojingomis plastiko atliekomis, nurodytomis peržiūrėtame IX priedo B3010 įraše, Šalys toliau prekiautų pagal Konvenciją esamomis sąlygomis;

(6)

Sąjunga turėtų pritarti pasiūlytų Konvencijos priedų pataisų tikslams, nes jais bus prisidedama prie plastiko atliekų eksporto kontrolės gerinimo, užkertamas kelias plastiko atliekų eksportui į šalis, kuriose trūksta tinkamos veiksmingo atliekų rinkimo ir aplinkai saugaus jų tvarkymo infrastruktūros, remiamas aplinkai saugus plastiko atliekų tvarkymas, mažinama plastiko atliekų patekimo į aplinką rizika ir sprendžiama visuotinė aplinkosaugos problema, susijusi su jūrų šiukšlinimu. Tačiau Sąjunga turėtų pasiūlyti ir paremti Norvegijos pasiūlytų Konvencijos priedų pataisų pakeitimus, kad būtų paaiškinta tų pakeitimų taikymo sritis ir patobulintas tekstas, taip pat nustatyta tinkama vėlesnė nei Konvencijos 18 straipsnyje numatyta tų pataisų taikymo data ir taip palengvintas jų įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas;

(7)

tikslinga išlaikyti dabartinę nepavojingų plastiko atliekų, įskaitant tam tikras mišrias nepavojingas plastiko atliekas, vežimo Sąjungoje ir EEE padėtį ir todėl tokių atliekų vežimui netaikyti kontrolės sistemos, nustatytos dėl to, kad įtrauktas įrašas Konvencijos II priede. Tuo tikslu Sąjunga turėtų prireikus naudoti EBPO sprendime nustatytas procedūras ir procedūras pagal Konvenciją sudarydama dvišales, daugiašales arba regionines sutartis arba susitarimus dėl pavojingų ar kitokių atliekų tarpvalstybinio pervežimo su Konvencijos Šalimis arba valstybėmis, nesančiomis Šalimis, siekiant užtikrinti, kad dėl priimtų Konvencijos II priedo pataisų ar IX priedo B3010 įrašo peržiūros nebūtų taikoma papildoma kontrolė nepavojingų plastiko atliekų, įskaitant tam tikras mišrias nepavojingas plastiko atliekas, vežimui Sąjungoje ir EEE;

(8)

kadangi tie pakeitimai bus privalomi Sąjungai ir galės stipriai paveikti Sąjungos teisės aktų, būtent Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, turinį, todėl tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Šalių Konferencijos keturioliktajame posėdyje dėl Konvencijos II, VIII ir IX priedų pataisų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (toliau – Konvencija) Šalių Konferencijos keturioliktajame posėdyje, yra pritarti Konvencijos II, VIII ir IX priedų pataisoms įtraukti arba peržiūrėti įrašus, susijusius su plastiko atliekomis, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

Sąjunga pritaria Norvegijos pasiūlytoms pataisoms įtraukti Konvencijos II priede naują įrašą, susijusį su nepavojingomis plastiko atliekomis, kurioms turi būti taikoma Konvencijos kontrolės sistema, su sąlyga, kad bus paaiškinta, kad tas įrašas apima ir mišrias nepavojingas plastiko atliekas, ir kad tas įrašas bus aiškiai apibrėžtas, inter alia, naudojant aiškią Konvencijos IX priede pateikto B3010 įrašo formuluotę, kad būtų palengvintas su naujo įrašo, susijusio su nepavojingomis plastiko atliekomis, įrašymu Konvencijos II priede susijusių Šalių įsipareigojimų įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas;

b)

Sąjunga pritaria Norvegijos pasiūlytoms pataisoms įtraukti Konvencijos VIII priede naują įrašą, susijusį su pavojingomis plastiko atliekomis, kurioms kontrolės sistema turi būti taikoma, su sąlyga, kad bus paaiškinta, kad tas įrašas apima ir mišrias pavojingas plastiko atliekas;

c)

Sąjunga pritaria Norvegijos pasiūlymui peržiūrėti Konvencijos IX priede pateiktą B3010 įrašą, susijusį su nepavojingomis plastiko atliekomis, kurioms kontrolės sistema neturi būti taikoma, nebent tokių atliekų sudėtyje būtų medžiagos, priskiriamos Konvencijos I priede nurodytai kategorijai, ir dėl jos kiekio toms atliekoms būtų būdingos Konvencijos III priede nurodytos pavojingos savybės, su sąlyga, kad tas pasiūlymas bus iš dalies pakeistas, siekiant:

i)

paaiškinti taikymo sritį, kad įrašas apimtų tik nemišrias plastikines medžiagas, skirtas perdirbimui arba paruošimui pakartotinai naudoti, pageidautina apsiribojant tik R3 operacija, kaip nustatyta Konvencijos IV priede;

ii)

patobulinti tekstą ir supaprastinti Konvencijos IX priedo B3010 įrašo apibrėžtį, kad būtų palengvintas su to įrašo peržiūra susijusių Šalių įsipareigojimų įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, visų pirma kadangi tas įrašas yra susijęs su pasiūlytu įrašu dėl nepavojingų plastiko atliekų Konvencijos II priede;

d)

Sąjunga siūlo ir pritaria, kad būtų nustatyta tinkama vėlesnė nei Konvencijos 18 straipsnyje numatyta pataisų taikymo data.

2.   Jeigu Konvencijos Šalių Konferencijos keturioliktajame posėdyje bus patvirtintas naujo įrašo, susijusio su plastiko atliekomis, įtraukimas į II priedą arba priimtas peržiūrėtas IX priedo B3010 įrašas, arba jeigu bus padaryta ir tai, ir tai, Sąjunga prireikus imsis priemonių, kurių reikia imtis pagal EBPO sprendimą ir Konvencijos 11 straipsnį, kad būtų užtikrinta, kad dabartinė nepavojingų plastiko atliekų, įskaitant tam tikras mišrias nepavojingas plastiko atsargas, vežimo Sąjungoje ir EEE kontrolė išliktų nepakitusi.

2 straipsnis

Atsižvelgdami į Konvencijos Šalių Konferencijos keturioliktojo posėdžio eigą, Sąjungos atstovai, pasikonsultavę su valstybėmis narėmis, gali derindami veiksmus vietoje susitarti dėl 1 straipsnyje nurodytos pozicijos koregavimo be tolesnio Tarybos sprendimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  1993 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimas 93/98/EEB dėl Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) patvirtinimo Bendrijos vardu (OL L 39, 1993 2 16, p. 1).

(2)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).


24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/22


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/639

2019 m. balandžio 15 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi devintajame šalių konferencijos posėdyje dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A ir B priedus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija) įsigaliojo 2004 m. gegužės 17 d. ir Sąjungos vardu buvo sudaryta Tarybos sprendimu 2006/507/EB (1);

(2)

Konvencija Sąjungoje įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 850/2004 (2);

(3)

pagal Konvencijos 8 straipsnį Šalių konferencija gali į Konvencijos A, B ir (arba) C priedus įtraukti chemines medžiagas ir gali nustatyti su tomis cheminėmis medžiagomis susijusias kontrolės priemones;

(4)

siekiant žmonių sveikatą apsaugoti nuo tolesnės taršos dikofoliu ir perfluoroktano rūgštimi (PFOA), jos druskomis ir PFOA giminingais junginiais, būtina pasauliniu mastu sumažinti arba panaikinti tų cheminių medžiagų gamybą bei naudojimą ir pritarti tam, kad jos būtų įtrauktos į atitinkamų Konvencijos priedų sąrašus. Be to, būtina dar labiau sumažinti arba panaikinti perfluoroktansulfonrūgšties (PFOS), jos druskų ir perfluoroktansulfonilfluorido (PFOSF) naudojimą iš dalies pakeičiant arba išbraukiant Konvencijos B priede nustatytus priimtinus tikslus ir (arba) specifines išimtis;

(5)

devintajame posėdyje šalių konferencija turėtų nuspręsti, ar į Konvencijos A priedą įtraukti tas chemines medžiagas ir iš dalies pakeisti esamus Konvencijos B priedo įrašus;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi devintajame Šalių konferencijos posėdyje dėl Konvencijos A ir B priedų dalinių pakeitimų, atsižvelgiant į tai, kad tie daliniai pakeitimai Sąjungai bus privalomi,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi devintajame Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija) šalių konferencijos posėdyje, yra, atsižvelgiant į atitinkamas Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komiteto rekomendacijas, pritarti:

a)

dikofolio įtraukimui į Konvencijos A priedą nenustatant specifinių išimčių;

b)

perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų junginių įtraukimui į Konvencijos A priedą, be kita ko, į Konvencijos A priedą įtraukiant naują [X] dalį, nustatant specifines išimtis dėl:

i)

puslaidininkių arba susijusių elektroninių įtaisų gamybos, įskaitant puslaidininkių arba susijusių elektroninių įtaisų gamybai skirtos įrangos atsargines dalis (10 metų nuo tų pakeitimo įsigaliojimo dienos),

ii)

fotografinių medžiagų sluoksnių, kuriais padengiamos juostos,

iii)

riebalams ir vandeniui atsparių tekstilės gaminių, skirtų darbuotojams apsaugoti nuo pavojingų skysčių, kurie kelia pavojų jų sveikatai ir saugai,

iv)

invazinių ir implantuojamųjų medicinos priemonių,

v)

gaisro gesinimo putų, skirtų skystųjų degalų garams slopinti ir skystųjų degalų gaisrams gesinti, kurios jau yra instaliuotose – tiek mobiliose, tiek stacionariose – sistemose,

vi)

perfluoroktilio jodido naudojimo perfluoroktilio bromido gamybai vaistų gamybos tikslais (iki 2036 m.), reguliariai atliekant peržiūrą;

c)

Konvencijos A priedo [X] dalies dėl PFOA, jos druskų ir PFOA giminingų junginių 3 dalies b punkto daliniam pakeitimui: įrašyti: „Gali būti leidžiama atlikti bandymus siekiant patikrinti, ar instaliuota sistema, kurioje jau yra gaisro gesinimo putų, kurių sudėtyje yra arba gali būti PFOA, jos druskų ir PFOA giminingų junginių, veikia tinkamai, su sąlyga, kad būtų išvengta teršalų į aplinką išmetimo, o surinkti ištekiai būtų šalinami aplinkai saugiu būdu pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį.“;

d)

toliau išvardytų priimtinų tikslų išbraukimui iš Konvencijos B priedo įrašo, susijusio su perfluoroktansulfonrūgštimi (PFOS) ir jos dariniais: vaizdo kūrimas, fotorezistai ir puslaidininkių antirefleksinės dangos, sudėtinių puslaidininkių ėsdinimo medžiagos ir keraminiai filtrai, aviacijos hidrauliniai skysčiai, tam tikri medicinos prietaisai (pavyzdžiui, etileno tetrafluoretileno kopolimero (ETFE) sluoksnių ir spinduliuotės nepraleidžiančio ETFE gamyba, in vitro diagnostikos medicinos prietaisai ir krūvio sąsajos įtaisų (CCD) spalvų filtrai);

e)

toliau išvardytų specifinių išimčių išbraukimui iš Konvencijos B priedo įrašo, susijusio su PFOS ir jos dariniais: puslaidininkių ir skystųjų kristalų monitorių (LCD) gamybos pramonėje naudojamos fotokaukės, metalų dangos (kietosios metalų dangos ir dekoratyvinės dangos), kai kurių spalvinių spausdintuvų ir spalvinių kopijuoklių elektrinės ir elektroninės dalys, insekticidai Pietų Amerikos ugninių skruzdėlių ir termitų kontrolei, alyvos gamyba cheminiais metodais;

f)

priimtino tikslo, susijusio su PFOS ir jos dariniais, skirtais gaisro gesinimo putų gamybai ir naudojimui, daliniam pakeitimui į specifinę išimtį, susijusią su gaisro gesinimo putų, skirtų skystųjų degalų garams slopinti ir skystųjų degalų gaisrams gesinti, naudojimu;

g)

priimtino tikslo, susijusio su PFOS ir jos dariniais, skirtais metalų dangos (kietosios metalų dangos) gamybai ir naudojimui tik uždaro ciklo sistemose, daliniam pakeitimui į specifinę išimtį, susijusią su tuo naudojimu;

h)

priimtino tikslo, susijusio su PFOS ir jos darinių naudojimu vabzdžių masalo, skirto lapgraužių skruzdėlių (Atta spp. ir Acromyrmex spp.) kontrolei, sudėtyje, daliniam pakeitimui įtraukiant sieros amidą ir nustatant priimtiną tikslą, susijusį tik su naudojimu žemės ūkyje.

2 straipsnis

Atsižvelgdami į devintojo šalių konferencijos posėdžio eigą, Sąjungos atstovai, pasikonsultavę su valstybėmis narėmis, gali derindami veiksmus vietoje susitarti dėl 1 straipsnyje nurodytos pozicijos nedidelių pakeitimų be tolesnio Tarybos sprendimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7).


24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/24


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/640

2019 m. balandžio 15 d.

dėl lėšų, nepanaudotų vykdant iš 10-ojo Europos plėtros fondo finansuojamus projektus, skyrimo Afrikos taikos priemonei papildyti

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių Vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis (1), ypač į jo 1 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal 11-ąjį Europos plėtros fondą (EPF) Afrikos taikos priemonei (ATP) Sąjunga iki šiol iš viso įsipareigojo skirti 1 627 300 000 EUR, siekdama finansiškai remti Afrikos Sąjungos veiksmus reaguojant į besitęsiančias ir kylančias saugumo krizes Afrikoje. Šio įsipareigojimo remti taiką ir saugumą Afrikos žemyne turėtų būti laikomasi ir 2019–2020 m. laikotarpiu;

(2)

numatyta, kad 2019–2020 m. laikotarpiu ATP poreikiai sieks 814 860 000 EUR;

(3)

tikslinga panaudoti nepanaudotas 10-ojo EPF finansuojamų projektų lėšas, kad būtų užtikrintas ATP finansavimas iki 2020 m. pabaigos;

(4)

tomis lėšomis turėtų būti finansuojama ATP veikla, įskaitant paramą Afrikos taikos ir saugumo struktūros veiklos pradžiai, paramą iniciatyvoms, kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtiniams konfliktams ir juos valdyti kilus skubiems ir nenumatytiems poreikiams krizių atvejais (skubaus reagavimo mechanizmas) ir paramą Afrikos vadovaujamoms taikos paramos operacijoms, ir turėtų būti padengtos Komisijos patirtos rėmimo išlaidos;

(5)

tos lėšos turėtų būti naudojamos pagal susijusią ATP daugiametę veiksmų programą bei taisykles ir procedūras, taikomas 11-ajam EPF, kaip nustatyta Tarybos reglamentuose (ES) 2015/322 (2) ir (ES) 2018/1877 (3),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

445 860 000 EUR neviršijanti suma, nepanaudota vykdant 10-ojo Europos plėtros fondo (EPF) finansuojamus projektus, skiriama Afrikos taikos priemonei papildyti 2019–2020 m. laikotarpiu.

Iš tos sumos ne daugiau kaip 14 860 000 EUR skiriami Komisijos patirtoms rėmimo išlaidoms padengti.

Tos lėšos naudojamos laikantis 11-ajam EPF taikomų taisyklių ir procedūrų.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  OL L 210, 2013 8 6, p. 1.

(2)  2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/322 dėl 11-ojo Europos plėtros fondo įgyvendinimo (OL L 58, 2015 3 3, p. 1).

(3)  2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1877 dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento, panaikinantis Reglamentą (ES) 2015/323 (OL L 307, 2018 12 3, p. 1).


24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/641

2019 m. balandžio 17 d.

dėl biocidinių produktų, kuriuose yra 1R-trans-fenotrino, grupės autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Airija kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2837)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 36 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2015 m. rugpjūčio 20 d. bendrovė „CSI-Europe“ (toliau – pareiškėjas) tam tikrų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, įskaitant Vokietiją (toliau – atitinkamos valstybės narės) pateikė paraišką dėl masalo pagrindo insekticidų nuo skruzdėlių, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos 1R-trans-fenotrino, biocidinių produktų grupės (toliau – ginčijamų produktų grupė) lygiagretaus abipusio pripažinimo. Airija veikė kaip valstybė narė, atsakinga už Reglamento (ES) Nr. 528/2012 34 straipsnio 1 dalyje nurodytą paraiškos vertinimą (toliau – referencinė valstybė narė);

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 35 straipsnio 2 dalį Vokietija 2017 m. birželio 30 d. koordinavimo grupei ir pareiškėjui perdavė prieštaravimus ir nurodė, kad ginčijamų produktų grupė neatitinka to reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatytos sąlygos;

(3)

Vokietija mano, kad pareiškėjo pateikti ir referencinės valstybės narės įvertinti veiksmingumo duomenys yra nepriimtini. Vokietija kelia klausimą, ar masalo produktų skoninės savybės buvo pakankamai įrodytos laboratoriniais tyrimais. Vokietijai taip pat kyla klausimas dėl lauko tyrimo galiojimo, nes jis buvo atliktas ne pavasarį, ir dėl pareiškėjo atliktos statistinės analizės galiojimo. Be to, Vokietija nesutinka su referencinės valstybės narės sprendimais, padarytais remiantis ekspertų rekomendacijomis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo 12 punkte;

(4)

koordinavimo grupės sekretoriatas paragino atitinkamas valstybes nares ir pareiškėją pateikti pastabų raštu dėl susijusių klausimų. Pastabų pateikė Belgija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė ir pareiškėjas. Susijęs klausimas taip pat buvo aptartas koordinavimo grupės posėdyje 2017 m. rugsėjo 26 d.;

(5)

koordinavimo grupėje susitarimas nebuvo pasiektas, todėl referencinė valstybė narė 2018 m. sausio 16 d. neišspręstus prieštaravimus perdavė Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnio 1 dalį. Referencinė valstybė narė Komisijai pateikė išsamų klausimų, dėl kurių valstybės narės negalėjo susitarti, aprašymą ir jų nesutarimo priežastis. Šio aprašymo kopija buvo pateikta atitinkamoms valstybėms narėms bei pareiškėjui;

(6)

2018 m. vasario 16 d. Komisija paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnio 2 dalį pateikti nuomonę dėl su neišspręstais prieštaravimais susijusių klausimų;

(7)

Agentūra 2018 m. spalio 18 d. priėmė nuomonę (2);

(8)

remiantis Agentūra, ginčijamų produktų grupei priskiriamų masalo produktų skoninės savybės buvo pakankamai įrodytos prašomam naudojimui;

(9)

be to, Agentūra savo nuomonėje nurodė, kad lauko tyrimas galioja, nes jis įrodo, kad skruzdėlių populiacija, palyginti su kontroliniais lizdais, labiau sumažėjo apdorotuose lizduose. Be to, Agentūra mano, kad pareiškėjo atlikta lauko tyrimo rezultatų statistinė analizė yra priimtina. Agentūra, atsižvelgdama į suderintas Sąjungos gaires (3), taikomas pateikiant paraišką, daro išvadą, kad ginčijamų produktų grupės veiksmingumas prašomam naudojimui yra pakankamai įrodytas remiantis pareiškėjo pateiktais lauko tyrimo duomenimis;

(10)

atsižvelgiant į Agentūros nuomonę, ginčijamų produktų grupė yra pakankamai veiksminga, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas biocidinių produktų grupei, kurios bylos numeris Biocidinių produktų registre yra BC-LR019221–36.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyta biocidinių produktų grupė atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatytą taisyklę.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 17 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2018 m. spalio 18 d. ECHA nuomonė, priimta gavus prašymą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 38 straipsnį „Questions on unresolved objections during mutual recognition of a PT 18 biocidal product family containing 1R-trans phenothrin for use against ants“ (ECHA/BPC/216/2018).

(3)  Technical Notes for Guidance on product evaluation (2012) – Efficacy tests for product type 18 –insecticides, acaricides and products to control other arthropods and product type 19 – repellents and attractants (only concerning arthropods).

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5f-f52d00a83382


Klaidų ištaisymas

24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/28


2018 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1506 dėl išskirtinių Italijos kiaušinių ir paukštienos sektorių rinkos rėmimo priemonių klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 255, 2018 m. spalio 11 d. )

4 puslapis, 3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis:

yra:

„0,1815 EUR už kiekvieną mėsinį viščiuką, kurio KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 853 692 paukščius,“,

turi būti:

„0,1815 EUR per savaitę už kiekvieną mėsinį viščiuką, kurio KN kodas 0105 94 00, ne daugiau kaip už 853 692 paukščius,“;

4 puslapis, 3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis:

yra:

„1,2225 EUR už kiekvieną kalakutą, kurio KN kodas 0105 99 30, ne daugiau kaip už 48 050 paukščių.“,

turi būti:

„1,2225 EUR per savaitę už kiekvieną kalakutą, kurio KN kodas 0105 99 30, ne daugiau kaip už 48 050 paukščių.“


24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/28


2019 m. sausio 11 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/50, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorantraniliprolo, klomazono, ciklaniliprolo, fenazakvino, fenpikoksamido, fluoksastrobino, lambda cihalotrino, mepikvato, svogūnų aliejaus, tiakloprido ir valifenalato koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III, IV ir V priedai, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 10, 2019 m. sausio 14 d. )

12 puslapis, priedas, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedo klomazonui, fluoksastrobinui, lambda cihalotrinui, mepikvatui ir tiaklopridui skirtų skilčių daliniuose pakeitimuose, lentelėje lambda cihalotrinui skirta antraštė:

yra:

„Lambda cihalotrinas (F) (R)“,

turi būti:

„Lambda cihalotrinas (įskaitant gama cihalotriną) (R,S ir S,R izomerų suma) (F)“;

17 puslapis, priedas, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedo klomazonui, fluoksastrobinui, lambda cihalotrinui, mepikvatui ir tiaklopridui skirtų skilčių daliniuose pakeitimuose, lentelėje vilnamedžių sėkloms skirtas įrašas:

yra:

„0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15“

turi būti:

„0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15“

22 puslapis, priedas, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedo klomazonui, fluoksastrobinui, lambda cihalotrinui, mepikvatui ir tiaklopridui skirtų skilčių daliniuose pakeitimuose, išnašose po lentele:

yra:

Lambda cihalotrinas (F) (R)

(R)

=

Skirtingai apibrėžiamos liekanos pesticidų, kurių kodų skaitmenų deriniai nurodomi toliau:

Lambda cihalotrinas – kodas 1000000, išskyrus 1040000: lambda cihalotrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)“,

turi būti:

Lambda cihalotrinas (įskaitant gama cihalotriną) (R,S ir S,R izomerų suma) (F)“.


24.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/29


1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyvos 90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos apsaugos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais (penktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 87/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 156, 1990 m. birželio 21 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 05 skyrius, 001 tomas, p. 391)

14 puslapis, direktyvos pavadinimas:

yra:

„1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos apsaugos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais (penktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 87/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)“,

turi būti:

„1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos apsaugos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais (penktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)“.