ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 103

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. balandžio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/593 dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

*

Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/594, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (SGN))

21

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/595, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1635/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 737/90 taikymo taisykles ( 1 )

22

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/596, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

24

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/597 dėl Kompetentingų asmenų aukšto lygio grupės Europos vystymosi finansinės struktūros klausimais įsteigimo

26

 

*

2019 m. balandžio 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/598 dėl Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 4 dalyje numatytų pereinamojo laikotarpio taisyklių dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai ir tos kadencijos metu

29

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/599, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių statuso, susijusio su GSE, iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/453/EB priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/600, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių pateiktų planų patvirtinimo pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/601, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti galvijų spermą, sąrašą iš dalies keičiamas įgyvendinimo sprendimo 2011/630/ES I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/602, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Europos Sąjungą įvežti galvijų embrionus, sąrašo iš dalies keičiamas Sprendimo 2006/168/EB I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/603, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti žmonėms vartoti skirtus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius, jūrų pilvakojus ir žuvininkystės produktus, sąrašus iš dalies keičiami Sprendimo 2006/766/EB priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/604, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašus iš dalies keičiami Sprendimo 2010/472/ES I ir III priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/605, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, siuntas, sąrašą iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/606, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti naminių kuilių spermą, sąrašus iš dalies keičiamas Sprendimo 2012/137/ES I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/607, kuriuo dėl pasienio kontrolės postų ir TRACES veterinarijos padalinių sąrašų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2018 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1922, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas ( OL L 319, 2018 12 14 )

60

 

*

2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/461, kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522, klaidų ištaisymas ( OL L 80, 2019 3 22 )

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/593

2019 m. balandžio 8 d.

dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2016/1873 (2), Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas (toliau – Susitarimas), pasirašytas 2016 m. spalio 25 d., su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)

Susitarimu bus įsteigiamas ES ir LAK fondas kaip tarptautinė organizacija, turinti juridinio asmens statusą pagal viešąją tarptautinę teisę;

(3)

veikdamos ES ir LAK fondo sistemoje, Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų koordinuoti savo pozicijas atsižvelgdamos į Sutartis ir į lojalaus bendradarbiavimo principą;

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, patvirtinamas Sąjungos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu deponuoti Susitarimo 24 straipsnyje numatytą ratifikavimo dokumentą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2017 m. spalio 4 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1873 dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 288, 2016 10 22, p. 1).


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/3


SUSITARIMAS, KURIUO ĮSTEIGIAMAS TARPTAUTINIS ES IR LAK FONDAS

Šio Susitarimo Šalys,

PRIMINDAMOS, kad Lotynų Amerikos bei Karibų (LAK) ir Europos Sąjungos (ES) strateginė partnerystė užmegzta 1999 m. birželio mėn. pirmajame ES ir LAK aukščiausiojo lygio susitikime Rio de Žaneire,

ATSIŽVELGDAMOS į iniciatyvą, kurią 2008 m. gegužės 16 d. penktajame ES ir LAK aukščiausiojo lygio susitikime Limoje, Peru Respublikoje, priėmė LAK ir ES valstybių ir vyriausybių vadovai,

PRIMINDAMOS 2010 m. gegužės 18 d. šeštajame ES ir LAK aukščiausiojo lygio susitikime Madride, Ispanijoje, ES ir LAK valstybių ir vyriausybių vadovų, Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Komisijos pirmininko priimtą sprendimą dėl ES ir LAK fondo sukūrimo,

PRIMINDAMOS, kad 2011 m. Vokietijos Federacinėje Respublikoje įsteigtas pereinamojo laikotarpio fondas, kuris užbaigs savo veiklą ir bus panaikintas įsigaliojus Tarptautiniam susitarimui dėl ES ir LAK fondo steigimo,

PAKARTODAMOS, kad pagal Tarptautinį susitarimą dėl ES ir LAK fondo, pagrįsto ministrų susitikime, vykusiame per šeštąjį ES ir LAK aukščiausiojo lygio susitikimą Madride, priimtais įgaliojimais, steigimo reikia sukurti pagal viešąją tarptautinę teisę veikiančią tarpvyriausybinio pobūdžio tarptautinę organizaciją, kuri padėtų stiprinti esamus Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių, ES ir ES valstybių narių tarpusavio ryšius,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

1.   Šiuo Susitarimu įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas (toliau – Fondas arba ES ir LAK fondas).

2.   Šiame Susitarime nustatomi Fondo tikslai, bendrosios taisyklės ir gairės, kuriomis reglamentuojama jo veikla, struktūra ir veikimas.

2 straipsnis

Pobūdis ir būstinė

1.   ES ir LAK fondas yra pagal viešąją tarptautinę teisę įsteigta tarpvyriausybinio pobūdžio tarptautinė organizacija. Fondo tikslas – stiprinti ES bei ES valstybių narių ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) dvišalę regionų partnerystę.

2.   ES ir LAK fondo būstinė yra Laisvajame ir Hanzos mieste Hamburge, Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

3 straipsnis

Fondo narės

1.   Vienintelės ES ir LAK fondo narės yra Lotynų Amerikos ir Karibų valstybės, ES valstybės narės ir ES, išreiškusios sutikimą būti įpareigotos šio Susitarimo po jų vidaus teisinių procedūrų užbaigimo.

2.   Prie ES ir LAK fondo taip pat gali prisijungti Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrija (CELAC).

4 straipsnis

Teisinis subjektiškumas

1.   ES ir LAK fondui suteikiamas tarptautinis teisinis subjektiškumas ir teisnumas, būtinas vykdyti savo tikslus ir veiklą jo kiekvienos narės teritorijoje pagal jų nacionalinę teisę.

2.   Fondas taip pat gali sudaryti sutartis, įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti, taip pat pradėti teisminį procesą.

5 straipsnis

Fondo tikslai

1.   ES ir LAK fondas:

a)

padeda stiprinti CELAC ir ES dvišalę regionų partnerystę įtraukiant pilietinę visuomenę bei kitus socialinius subjektus ir skatinant jų indėlį;

b)

skatina tolesnį abiejų regionų tarpusavio pažinimą ir supratimą;

c)

didina abiejų regionų tarpusavio ir jų dvišalės partnerystės regimumą.

2.   ES ir LAK fondas visų pirma:

a)

skatina ir koordinuoja į rezultatus orientuotą veiklą, kuria remiami dvišaliai regionų santykiai ir daugiausia dėmesio skiriama CELAC ir ES aukščiausiojo lygio susitikimuose nustatytų prioritetų įgyvendinimui;

b)

skatina diskusijas dėl bendrų strategijų, kuriomis pirmiau nurodytus prioritetus siekiama įgyvendinti aktyviau atliekant mokslinius tyrimus ir studijas;

c)

skatina konstruktyvius pilietinės visuomenės ir kitų socialinių subjektų mainus ir naujas galimybes užmegzti ryšius.

6 straipsnis

Veiklos kriterijai

1.   Siekiant šio Susitarimo 5 straipsnyje nurodytų tikslų, ES ir LAK fondo veikla:

a)

grindžiama prioritetais ir temomis, kurie valstybių ir vyriausybių vadovų lygmeniu aptarti aukščiausiojo lygio susitikimuose ir kuriais daugiausia dėmesio skiriama nustatytiems poreikiams plėtojant dvišalius regionų santykius;

b)

kuo labiau atsižvelgiant į Fondo veiklos pobūdį įtraukiama pilietinė visuomenė ir kiti socialiniai subjektai, pavyzdžiui, mokslo įstaigos, ir ja atsižvelgiama į jų savanorišką įnašą. Šiuo tikslu kiekviena Fondo narė galėtų nustatyti atitinkamas institucijas ir organizacijas, kurios siekia stiprinti dvišalį regionų dialogą nacionaliniu lygmeniu;

c)

užtikrinama papildoma esamų iniciatyvų nauda;

d)

didinamas partnerystės regimumas, visų pirma daugiausia dėmesio skiriant didinamąjį poveikį turintiems veiksmams.

2.   Veikla, kurią vykdo ar kurioje dalyvauja ES ir LAK fondas, pagrįsta veiksmais, dinamiška ir orientuota į rezultatus.

7 straipsnis

Fondo veikla

1.   Siekdamas įgyvendinti 5 straipsnyje nustatytus tikslus, ES ir LAK fondas, be kita ko, vykdo šią veiklą:

a)

skatina diskusijas rengdamas seminarus, konferencijas, praktinius seminarus, svarstymų grupes, kursus, parodas, skelbdamas leidinius, pristatymus, organizuodamas profesinį mokymą, keitimąsi geriausia patirtimi ir specialiomis žiniomis;

b)

skatina ir remia renginius, susijusius su CELAC ir ES aukščiausiojo lygio susitikimuose aptartomis temomis ir CELAC ir ES vyresniųjų pareigūnų susitikimuose nustatytais prioritetais;

c)

rengia abiejų regionų informuotumo didinimo programas ir iniciatyvas, įskaitant mainus nustatytose prioritetinėse srityse;

d)

skatina tyrimus abiejų regionų iškeltais klausimais;

e)

skleidžia informaciją ir siūlo naujas galimybes užmegzti ryšius, visų pirma asmenims ar institucijoms, kurie nesusipažinę su CELAC ir ES dvišale regionų partneryste;

f)

kuria internetinę platformą ir (arba) elektroninį leidinį.

2.   ES ir LAK fondas gali pradėti iniciatyvas bendradarbiaudamas su viešosiomis ir privačiosiomis institucijomis, ES institucijomis, tarptautinėmis bei regioninėmis institucijomis, Lotynų Amerikos bei Karibų valstybėmis ir ES valstybėmis narėmis.

8 straipsnis

Fondo valdymo struktūra

ES ir LAK fondo valdymo struktūra:

a)

valdytojų taryba;

b)

pirmininkas ir

c)

vykdomasis direktorius.

9 straipsnis

Valdytojų taryba

1.   Valdytojų tarybą sudaro ES ir LAK fondo narių atstovai. Ji posėdžiauja vyresniųjų pareigūnų lygmeniu ir, jei reikia, užsienio reikalų ministrų lygmeniu CELAC ir ES aukščiausiojo lygio susitikimuose.

2.   Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijai (CELAC) valdytojų taryboje atstovauja CELAC pirmininkaujanti šalis, nepažeidžiant atitinkamos šalies teisės savarankiškai dalyvauti valdytojų taryboje.

3.   Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinės asamblėjos vykdomojo biuro prašoma iš kiekvieno regiono paskirti po vieną atstovą stebėtojo teisėmis dalyvauti valdytojų taryboje.

4.   Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių (AKR) ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos prašoma iš ES ir iš Karibų valstybių paskirti po vieną atstovą stebėtojo teisėmis dalyvauti valdytojų taryboje.

10 straipsnis

Pirmininkavimas valdytojų tarybai

Valdytojų tarybai pirmininkauja du asmenys: vienas ES atstovas ir vienas Lotynų Amerikos bei Karibų valstybių atstovas.

11 straipsnis

Valdytojų tarybos įgaliojimai

ES ir LAK fondo valdytojų tarybos įgaliojimai:

a)

skirti Fondo pirmininką ir vykdomąjį direktorių;

b)

priimti bendras Fondo darbo gaires, nustatyti veiklos prioritetus ir darbo tvarkos taisykles, taip pat atitinkamas skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimo priemones, visų pirma susijusias su išorės finansavimu;

c)

tvirtinti Susitarimo dėl būstinės sudarymą, taip pat bet kokią kitą sutartį ar susitarimą, kurį Fondas gali sudaryti su Lotynų Amerikos bei Karibų valstybėmis ir ES valstybėmis narėmis dėl privilegijų ir imunitetų;

d)

vykdomojo direktoriaus siūlymu priimti biudžetą ir tarnybos nuostatus;

e)

vykdomojo direktoriaus siūlymu tvirtinti Fondo organizacinės struktūros dalinius pakeitimus;

f)

priimti (iš esmės ketverių metų) daugiametę darbo programą, įskaitant daugiamečio biudžeto sąmatą, remiantis vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu;

g)

priimti metinę darbo programą, įskaitant ateinančių metų projektus ir veiklą, remiantis vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu ir laikantis daugiametės programos;

h)

priimti kitų metų metinį biudžetą;

i)

tvirtinti Fondo projektų stebėsenos ir audito kriterijus, taip pat projektų įgyvendinimo ataskaitų teikimo kriterijus;

j)

priimti ankstesnių metų Fondo metinę ataskaitą ir finansines ataskaitas;

k)

konsultuoti pirmininką ir vykdomąjį direktorių ir jiems patarti;

l)

Šalims siūlyti šio Susitarimo dalinius pakeitimus;

m)

vertinti Fondo veiklos plėtotę ir imtis veiksmų remiantis vykdomojo direktoriaus pateiktomis ataskaitomis;

n)

spręsti Šalių ginčus, kurie gali kilti dėl šio Susitarimo aiškinimo arba taikymo ir jo dalinių pakeitimų;

o)

atšaukti pirmininko ir (arba) vykdomojo direktoriaus paskyrimą;

p)

tvirtinti strateginę partnerystę;

q)

tvirtinti visų susitarimų ar teisinių priemonių, dėl kurių derėtasi pagal 15 straipsnio 4 dalies i punktą, sudarymą.

12 straipsnis

Valdytojų tarybos posėdžiai

1.   Valdytojų taryba du kartus per metus rengia eilinius posėdžius. Jie sutampa su CELAC ir ES vyresniųjų pareigūnų susitikimais.

2.   Vieno iš pirmininkų, vykdomojo direktoriaus arba ne mažiau kaip trečdalio narių prašymu valdytojų taryba rengia neeilinius posėdžius.

3.   Valdytojų tarybos sekretoriato funkcijos atliekamos prižiūrint Fondo vykdomajam direktoriui.

13 straipsnis

Valdytojų taryboje priimami sprendimai

Valdytojų taryba sprendimus priima dalyvaujant daugiau kaip pusei narių iš kiekvieno regiono. Sprendimai priimami bendru dalyvaujančių narių sutarimu.

14 straipsnis

Fondo pirmininkas

1.   Valdytojų taryba pirmininką išrenka iš ES ir LAK fondo narių pasiūlytų kandidatų. Pirmininko kadencija trunka ketverius metus ir gali būti pratęsta vieną kartą.

2.   Pirmininkas yra gerai žinomas ir labai gerbiamas asmuo tiek Lotynų Amerikos bei Karibų šalyse, tiek ES. Pirmininkas pareigas eina savanoriškai, tačiau turi teisę gauti kompensaciją už visas būtinas ir tinkamai pagrįstas išlaidas.

3.   Pirmininko pareigas pakaitomis eina ES valstybės narės pilietis ir Lotynų Amerikos arba Karibų valstybės pilietis. Jei paskirtasis pirmininkas yra iš ES valstybės narės, paskirtasis vykdomasis direktorius yra iš Lotynų Amerikos arba Karibų valstybės ir atvirkščiai.

4.   Pirmininkas:

a)

atstovauja Fondui išorės santykiuose, užtikrina regimumą ir atstovaujamąjį vaidmenį palaikant aukšto lygio ryšius su Lotynų Amerikos bei Karibų valstybių ir ES bei ES valstybių narių valdžios institucijomis ir su kitais partneriais;

b)

teikia ataskaitas užsienio reikalų ministrų susitikimuose, kituose ministrų susitikimuose, valdytojų taryboje ir prireikus kituose svarbiuose susitikimuose;

c)

pataria vykdomajam direktoriui rengiant daugiametės ir metinės darbo programos projektą ir biudžeto projektą, teikiamus tvirtinti valdytojų tarybai;

d)

vykdo kitas užduotis, dėl kurių susitarė valdytojų taryba.

15 straipsnis

Fondo vykdomasis direktorius

1.   Fondą valdo vykdomasis direktorius, kurį valdytojų taryba skiria ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą, ir kuris išrenkamas iš ES ir LAK fondo narių pasiūlytų kandidatų.

2.   Nedarant poveikio valdytojų tarybos kompetencijai, vykdomasis direktorius nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar kokios nors kitos institucijos nurodymų.

3.   Vykdomajam direktoriui mokamas atlygis ir jo pareigas pakaitomis eina ES valstybės narės pilietis ir Lotynų Amerikos arba Karibų valstybės pilietis. Jei paskirtasis vykdomasis direktorius yra iš ES valstybės narės, paskirtasis pirmininkas yra iš Lotynų Amerikos arba Karibų valstybės ir atvirkščiai.

4.   Vykdomasis direktorius yra Fondo teisinis atstovas ir vykdo šias funkcijas:

a)

konsultuodamasis su pirmininku rengia Fondo daugiametę ir metinę darbo programas ir jo biudžetą;

b)

skiria Fondo personalą ir jam vadovauja, užtikrindamas, kad būtų laikomasi Fondo tikslų;

c)

vykdo biudžetą;

d)

teikia periodines ir metines veiklos ataskaitas, taip pat finansines ataskaitas valdytojų tarybai tvirtinti, užtikrina skaidrias procedūras ir tinkamą informacijos apie visą Fondo vykdomą arba remiamą veiklą platinimą, įskaitant atnaujintą nacionalinių institucijų ir organizacijų, taip pat Fondo veikloje dalyvaujančių subjektų sąrašą;

e)

teikia ataskaitą, nurodytą 18 straipsnyje;

f)

rengia posėdžius ir padeda valdytojų tarybai;

g)

prireikus konsultuojasi su atitinkamais pilietinės visuomenės ir kitų socialinių subjektų atstovais, visų pirma institucijomis, kurias atsižvelgiant į iškeltą klausimą ir konkrečius poreikius galėjo nurodyti ES ir LAK fondo narės, ir supažindina valdytojų tarybą su tokiais palaikomų ryšių rezultatais tolesniam svarstymui;

h)

su Fondo priimančiąja šalimi ir kitomis šio Susitarimo Šalimis rengia konsultacijas ir derybas dėl patalpų, kuriomis Fondas naudosis šiose valstybėse;

i)

tinkamai pasikonsultavęs su valdytojų taryba, su tarptautinėmis organizacijomis, valstybėmis ir viešosiomis arba privačiosiomis institucijomis veda derybas dėl bet kokio tarptautinių pasekmių turinčio susitarimo ar teisės akto klausimais, nesusijusiais su administracine, kasdiene Fondo veikla, ir valdytojų tarybai praneša apie šių derybų pradžią ir numatomą užbaigimą, taip pat periodiškai konsultuojasi dėl jų turinio, taikymo srities ir tikėtinų rezultatų;

j)

valdytojų tarybai praneša apie bet kokį su Fondu susijusį teisminį procesą.

16 straipsnis

Fondo veiklos finansavimas

1.   Įnašai yra savanoriški ir jais nedaromas poveikis dalyvavimui valdytojų tarybos posėdžiuose.

2.   Fondas daugiausia finansuojamas savo narių įnašais. Valdytojų taryba, atsižvelgdama į abiejų regionų pusiausvyrą, gali apsvarstyti kitas Fondo veiklos finansavimo galimybes.

3.   Tam tikrais atvejais iš anksto pranešus valdytojų tarybai ir jai pritarus, Fondui leidžiama pritraukti papildomų išteklių iš viešųjų ir privačiųjų institucijų teikiamo išorės finansavimo, be kita ko, pagal užsakymą rengiant ataskaitas ir analizes. Tokie ištekliai naudojami tik Fondo veiklai finansuoti.

4.   Vokietijos Federacinė Respublika, finansiškai prisidėdama prie Fondo, savo sąskaita suteikia Fondo veiklai tinkamas deramai įrengtas patalpas, jas eksploatuoja, teikia komunalines ir apsaugos paslaugas.

17 straipsnis

Auditas ir ataskaitų skelbimas

1.   Valdytojų taryba paskiria nepriklausomus auditorius, kurie atlieka Fondo sąskaitų auditą.

2.   Nepriklausomų auditorių patikrintos Fondo turto, įsipareigojimų, pajamų ir išlaidų ataskaitos Fondo narėms pateikiamos kuo greičiau pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius, ir kuo greičiau teikiamos valdytojų tarybai tvirtinti kitame posėdyje.

3.   Patikrintų sąskaitų suvestinė ir balansas paskelbiami.

18 straipsnis

Fondo veiklos vertinimas

Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos vykdomasis direktorius valdytojų tarybai kas ketverius metus teikia Fondo veiklos ataskaitą. Valdytojų taryba bendrai įvertina šią veiklą ir priima sprendimą dėl Fondo veiklos ateityje.

19 straipsnis

Strateginės partnerystės

1.   Keturi pradiniai Fondo strateginiai partneriai: Europos Sąjungoje – „L'Institut des Amériques“ Prancūzijoje ir „Regione Lombardia“ Italijoje; Lotynų Amerikos ir Karibų valstybėse – Visuotinis demokratijos ir vystymosi fondas (FUNGLODE) Dominikos Respublikoje ir Jungtinių Tautų Lotynų Amerikos ir Karibų baseino ekonominė komisija (ECLAC).

2.   Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, ES ir LAK fondas ateityje gali užmegzti strateginės partnerystės ryšius su abiejų regionų tarpvyriausybinėmis organizacijomis, valstybėmis ir viešosiomis arba privačiosiomis institucijomis, visada laikydamasis dviejų regionų pusiausvyros principo.

20 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

1.   Fondo pobūdis ir teisinis subjektiškumas nustatyti 2 ir 4 straipsniuose.

2.   Fondo, valdytojų tarybos, pirmininko, vykdomojo direktoriaus, darbuotojų ir Fondo narių atstovų Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje statusas, privilegijos ir imunitetas, susiję su jų atliekamomis pareigomis, reglamentuojami Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Fondo sudarytu Susitarimu dėl būstinės.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje minėtas Susitarimas dėl būstinės nepriklauso nuo šio Susitarimo.

4.   Su viena ar keliomis Lotynų Amerikos bei Karibų valstybėmis ir ES valstybėmis narėmis Fondas gali sudaryti kitus valdytojų tarybos tvirtintinus susitarimus dėl privilegijų ir imunitetų, būtinų tinkamai Fondo veiklai atitinkamose jų teritorijose užtikrinti.

5.   Fondui vykdant oficialią veiklą Fondas, jo turtas, pajamos ir kita nuosavybė atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių. Fondas neatleidžiamas nuo mokėjimo už suteiktas paslaugas.

6.   Vykdomojo direktoriaus ir Fondo darbuotojų atlyginimams ir Fondo mokamiems atlygiams netaikomi nacionaliniai mokesčiai.

7.   Fondo darbuotojai – visi vykdomojo direktoriaus paskirti personalo nariai, išskyrus tuos, kurie yra pasamdyti vietoje ir kuriems mokamas valandinis atlyginimas.

21 straipsnis

Fondo vartojamos kalbos

Fondo darbo kalbos – pagal strateginę Lotynų Amerikos ir Karibų jūros bei Europos Sąjungos partnerystę nuo jos įsteigimo 1999 m. birželio mėn. vartojamos kalbos.

22 straipsnis

Ginčų sprendimas

Visi ginčai, kurie tarp Šalių gali kilti dėl šio Susitarimo taikymo arba aiškinimo ir jo dalinių pakeitimų, sprendžiami rengiant tiesiogines Šalių derybas, kad ginčas būtų laiku išspręstas. Jei ginčas neišsprendžiamas tokiu būdu, sprendimą dėl jo priima valdytojų taryba.

23 straipsnis

Daliniai pakeitimai

1.   Šis Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas ES ir LAK fondo valdytojų tarybos iniciatyva arba vienos iš Šalių prašymu. Dalinio pakeitimo pasiūlymai siunčiami depozitarui, kuris juos teikia visoms Šalims apsvarstyti ir derėtis dėl jų.

2.   Daliniai pakeitimai priimami bendru sutarimu ir įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po to, kai depozitaras gauna paskutinį pranešimą, kad užbaigti visi šiam tikslui reikalingi formalumai.

3.   Depozitaras praneša visoms Šalims apie dalinių pakeitimų įsigaliojimą.

24 straipsnis

Susitarimo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo

1.   Šis Susitarimas teikiamas pasirašyti visoms Lotynų Amerikos ir Karibų valstybėms, ES valstybėms narėms ir ES nuo 2016 m. spalio 25 d. iki jo įsigaliojimo dienos ir jis turi būti ratifikuotas. Ratifikavimo dokumentai deponuojami depozitarui.

2.   Prie šio Susitarimo gali prisijungti ES, Lotynų Amerikos bei Karibų valstybės ir ES valstybės narės, kurios nėra jo pasirašiusios. Atitinkami prisijungimo dokumentai deponuojami depozitarui.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po to, kai aštuonios kiekvieno regiono Šalys, įskaitant Vokietijos Federacinę Respubliką ir ES, deponuoja savo atitinkamus ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus depozitarui. Kitų Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių, ES valstybių narių, kurios savo ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus deponavo po šio Susitarimo įsigaliojimo, atžvilgiu šis Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po to, kai tos Lotynų Amerikos ir Karibų valstybės ir ES valstybės narės deponuoja savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentus.

2.   Depozitaras praneša visoms Šalims apie ratifikavimo ar prisijungimo dokumentų gavimą, taip pat šio Susitarimo įsigaliojimo datą pagal šio straipsnio 1 dalį.

26 straipsnis

Galiojimo trukmė ir denonsavimas

1.   Šis Susitarimas galioja neribotą laiką.

2.   Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą diplomatiniais kanalais pateikdama raštišką pranešimą depozitarui. Denonsavimas įsigalioja praėjus dvylikai mėnesių po pranešimo gavimo.

27 straipsnis

Fondo panaikinimas ir likvidavimas

1.   Fondas panaikinamas:

a)

jei visos Fondo narės arba visos Fondo narės, išskyrus vieną, denonsavo Susitarimą; arba

b)

jeigu Fondo narės nusprendžia nutraukti jo veiklą.

2.   Jei Fondo veikla nutraukiama, Fondas vykdo tik likvidavimui būtiną veiklą. Likvidatoriai nutraukia Fondo veiklą, parduoda turtą ir panaikina įsipareigojimus. Likutis paskirstomas Fondo narėms proporcingai jų atitinkamiems įnašams.

28 straipsnis

Depozitaras

Šio Susitarimo depozitaras yra Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius.

29 straipsnis

Išlygos

1.   Pasirašydamos ar ratifikuodamos šį Susitarimą arba prie jo prisijungdamos Šalys gali pateikti išlygas ir (arba) deklaracijas dėl jo teksto, jei tai nėra nesuderinama su šio Susitarimo objektu ir tikslu.

2.   Apie suformuluotas išlygas ir deklaracijas pranešama depozitarui, kuris apie jas praneša kitoms Susitarimo Šalims.

30 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos 2011 m. pagal Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymus įsteigtas pereinamojo laikotarpio fondas baigia savo veiklą ir yra likviduojamas. Pereinamojo laikotarpio fondo turtas, įsipareigojimai, ištekliai, lėšos ir kiti sutartiniai įsipareigojimai perduodami šiuo Susitarimu įsteigtam ES ir LAK fondui. Šiuo tikslu ES ir LAK fondas ir pereinamojo laikotarpio fondas su Vokietijos Federacine Respublika priima būtinas teisines priemones ir tenkina susijusius teisinius reikalavimus.

Tai patvirtindami toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą vienu originaliu egzemplioriumi anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški ir deponuojami Europos Sąjungos Tarybos, kuri visoms Šalims pateikia patvirtintą kopiją, archyvuose.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември 2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1o novembre 2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un pēc tam no 2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od 1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembro de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu 1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen 1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image 2

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 3

Image 4

Za Českou republiku

Image 5

Image 6

For Kongeriget Danmark

Image 7

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 8

Eesti Vabariigi nimel

Image 9

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 10

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 11

Por el Reino de España

Image 12

Pour la République française

Image 13

Za Republiku Hrvatsku

Image 14

Image 15

Per la Repubblica italiana

Image 16

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image 17

Latvijas Republikas vārdā –

Image 18

Lietuvos Respublikos vardu

Image 19

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 20

Magyarország részéről

Image 21

Għar-Repubblika ta' Malta

Image 22

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 23

Für die Republik Österreich

Image 24

Image 25

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 26

Pela República Portuguesa

Image 27

Pentru România

Image 28

Za Republiko Slovenijo

Image 29

Image 30

Za Slovenskú republiku

Image 31

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 32

För Konungariket Sverige

Image 33

Image 34

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 35

For Antigua and Barbuda

Por la República Argentina

Image 36

For the Commonwealth of the Bahamas

Image 37

For Barbados

For Belize

Image 38

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Image 39

Pela República Federativa do Brasil

Image 40

Por la República de Chile

Image 41

Por la República de Colombia

Image 42

Por la República de Costa Rica

Image 43

Por la República de Cuba

Image 44

Image 45

For the Commonwealth of Dominica

Image 46

Image 47

Por la República de Dominicana

Image 48

Por la República de Ecuador

Image 49

Por la República de El Salvador

Image 50

For Grenada

Image 51

Image 52

Por la República de Guatemala

Image 53

For the Cooperative Republic of Guyana

Image 54

Pour la République d'Haïti

Image 55

Por la República de Honduras

Image 56

For Jamaica

Image 57

Por los Estados Unidos Mexicanos

Image 58

Por la República de Nicaragua

Image 59

Por la República de Panamá

Image 60

Por la República de Paraguay

Image 61

Por la República del Perú

Image 62

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Image 63

Image 64

For Saint Lucia

For Saint Vincent and the Grenadines

Image 65

Image 66

Voor de Republiek Suriname

Image 67

For the Republic of Trinidad and Tobago

Por la República Oriental del Uruguay

Image 68

Por la República Bolivariana de Venezuela

Image 69


REGLAMENTAI

12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/594

2019 m. balandžio 8 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  1996 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka (OL L 148, 1996 6 21, p. 1).

(3)  OL C 441, 2018 12 7, p. 20.


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/595

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1635/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 737/90 taikymo taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo. Tada Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi;

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1635/2006 (2) reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog nuo Černobylio avarijos nukentėjusių trečiųjų šalių kompetentingos institucijos išduotų eksporto sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad produktai, prie kurių tie sertifikatai pridedami, neviršija Reglamente (EB) Nr. 733/2008 nustatytų didžiausių leistinų lygių. Konkrečios trečiosios šalys išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1635/2006 II priede;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 1635/2006 buvo iš dalies pakeistas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/370 (3) siekiant į jo II priedą įrašyti Jungtinę Karalystę. Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/370 turi būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja galioti Sutartys, nebent iki tos dienos įsigaliotų Susitarimas dėl išstojimo arba būtų pratęstas Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytas dvejų metų terminas;

(4)

Jungtinės Karalystės prašymu Europos Vadovų Taryba 2019 m. kovo 22 d. nusprendė pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/370 2 straipsnyje nustatytos to reglamento taikymo sąlygos nebegali būti tenkinamos;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1635/2006 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir turėtų būti nustatytos to pakeitimo taikymo sąlygos;

(6)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1635/2006 II priedas papildomas šiuo įrašu:

„Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja galioti Sąjungos teisė.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2008 7 30, p. 1.

(2)  2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1635/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 737/90 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, taikymo taisykles (OL L 306, 2006 11 7, p. 3).

(3)  2019 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/370, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1635/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 737/90 taikymo taisykles (OL L 68, 2019 3 8, p. 1).


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/596

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (1), ypač į jo 11 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priede išvardytos viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, buvusios Irako Vyriausybės įstaigos ir organizacijos, kuriems pagal tą reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių, kurie 2003 m. gegužės 22 d. buvo laikomi už Irako ribų, įšaldymas;

(2)

2019 m. balandžio 8 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti trylika įrašų iš asmenų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovė


(1)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6.


PRIEDAS

Iš Tarybos reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedo išbraukiami šie įrašai:

„9.

AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adresas: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq.“

„34.

DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Adresai: (a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq; (b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Iraq.“

„37.

FINE TEXTILE STATE COMPANY. Adresas: P.O. Box 2, Hilla, Iraq.“

„51.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Adresas: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq.“

„70.

IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Adresas: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq.“

„73.

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias (a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, (b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Adresai: (a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq; (b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq.“

„86.

MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresas: P.O. Box 18, Mosul, Iraq.“

„97.

NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresas: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq.“

„138.

STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Adresas: Al Nasir Square, Arbil, Iraq.“

„141.

STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Adresas: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq.“

„191.

STATE SEWING COMPANY. Adresas: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq.“

„203.

WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Adresas: P.O. Box 101, Arbil, Iraq.

204.

WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Adresas: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq.“


SPRENDIMAI

12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/26


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/597

2019 m. balandžio 9 d.

dėl Kompetentingų asmenų aukšto lygio grupės Europos vystymosi finansinės struktūros klausimais įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 240 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

reikia apsvarstyti Europos vystymosi finansinę struktūrą. Šiuo tikslu turėtų būti įsteigta Kompetentingų asmenų aukšto lygio grupė Europos vystymosi finansinės struktūros klausimais (toliau – kompetentingų asmenų grupė);

(2)

kompetentingų asmenų grupė turėtų pateikti Tarybai nepriklausomą ataskaitą, kurioje pateikiama nuomonė dėl iššūkių ir galimybių tobulinti ir racionalizuoti Europos vystymosi finansinę struktūrą, taip pat jos raidos scenarijai vadovaujantis Europos politikos tikslais, kad ja būtų galima remtis šį klausimą svarstant Taryboje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigimas ir užduotis

1.   Tarybos generalinio sekretoriato sistemoje įsteigiama Kompetentingų asmenų aukšto lygio grupė Europos vystymosi finansinės struktūros klausimais (toliau – kompetentingų asmenų grupė).

2.   Kompetentingų asmenų grupės užduotis – pateikti Tarybai nepriklausomą ataskaitą vadovaujantis šio sprendimo priede išdėstytais įgaliojimais. Kompetentingų asmenų grupė veikia tol, kol įgyvendina savo nustatytus įgaliojimus iki juose nustatyto termino.

2 straipsnis

Nariai

1.   Kompetentingų asmenų grupės pirmininku skiriamas Thomas WIESER.

2.   Kompetentingų asmenų grupės nariais skiriami José Antonio ALONSO, Monique BARBUT, Erik BERGLÖF, Jacek DOMINIK, Nanno D. KLEITERP, Norbert KLOPPENBURG, Franco PASSACANTANDO ir Susan ULBÆK.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


PRIEDAS

KOMPETENTINGŲ ASMENŲ AUKŠTO LYGIO GRUPĖ EUROPOS VYSTYMOSI FINANSINĖS STRUKTŪROS KLAUSIMAIS

ĮGALIOJIMAI

1.   Kompetentingų asmenų grupė

1.1.   Sudėtis

Kompetentingų asmenų grupę sudaro šeši–aštuoni nepriklausomi ir nešališki ekspertai. Jie skiriami atsižvelgiant į profesines ir technines ekspertines žinias ir patirtį finansų, vystymosi ir atitinkamos institucinės aplinkos srityse. Nustatant kompetentingų asmenų grupės sudėtį atsižvelgiama į lyčių ir geografinę pusiausvyrą. Ji atspindi platų šių kriterijų spektrą ir ja atsižvelgiama į valstybių narių institucinę įvairovę. Kompetentingų asmenų grupės pirmininkas ir nariai jų paskyrimo metu pareiškia, kad neturi jokių interesų konfliktų ir yra nepriklausomi bei nešališki.

1.2.   Atranka

Kompetentingų asmenų grupės pirmininką ir narius Taryba paskiria išnagrinėjusi Nuolatinių atstovų komiteto pasiūlytas kandidatūras. Pirmininkas yra atsakingas už tai, kad būtų pasiūlyta ribota ekspertų grupė, kurios sudėtis atspindi 1.1 punkte nurodytus principus. Prieš pradedant kandidatūras nagrinėti Nuolatinių atstovų komitete valstybėms narėms pateikiami išsamūs visų pasiūlytų kandidatų gyvenimo aprašymai.

1.3.   Finansinės nuostatos

Kompetentingų asmenų grupės nariai, kurie turi keliauti iš savo gyvenamosios vietos, kad galėtų vykdyti savo pareigas Briuselyje, turi teisę į jų kelionės išlaidų kompensavimą ir dienpinigius, kaip numatyta Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotojo sprendime Nr. 21/2009 dėl asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos Tarybos personalo nariai, komandiruočių išlaidų kompensavimo. Atitinkamas išlaidas padengia Taryba.

2.   Tvarkaraštis

Netrukus po paskyrimo kompetentingų asmenų grupė pateikia Nuolatinių atstovų komitetui savo darbo programą. Per tris mėnesius nuo įsteigimo kompetentingų asmenų grupė informuoja Nuolatinių atstovų komitetą apie savo darbo padėtį. Gavusi atitinkamų Tarybos organų, įskaitant Patarėjų finansiniais klausimais darbo grupę, Vystomojo bendradarbiavimo darbo grupę ir Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės ad hoc darbo grupę, prašymą, kompetentingų asmenų grupė reguliariai teikia jiems naujausią informaciją.

Galutinę ataskaitą Tarybai kompetentingų asmenų grupė pateikia po šešių mėnesių nuo jos įsteigimo. Ataskaitos ir visų vykdant grupės įgaliojimus pateiktų rekomendacijų tikslas – informuoti Tarybą ir padėti jai diskusijose ir galimame sprendimų priėmimo procese. Ataskaita ar bet kurios rekomendacijos jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomos Tarybos pozicija, be kita ko, vykstančių teisėkūros procedūrų atžvilgiu. Dėl tolesnių su ataskaita susijusių veiksmų sprendžia Taryba. Užtikrinamas Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos bei Užsienio reikalų tarybos (vystymasis) dalyvavimas ir bendradarbiavimas.

3.   Įgaliojimai

Šių įgaliojimų tikslais Europos vystymosi finansinė struktūra apima Europos investicijų banką (EIB), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB) ir Komisijos valdomas finansines priemones. Analizuodama Europos vystymosi finansinę struktūrą, kompetentingų asmenų grupė ją vertina iš visą sistemą apimančios perspektyvos.

Kad būtų išvengta esamos veiklos dubliavimo ir skatinamos tolesnio bendradarbiavimo su kitais svarbiais vystymosi subjektais galimybės, kompetentingų asmenų grupė visų pirma apsvarsto, kaip kuo labiau padidinti Europos vystymosi finansinės struktūros pridėtinę vertę esamomis valstybių narių atitinkamų nacionalinių įstaigų (pvz., nacionalinių vystymosi finansų įstaigų ir agentūrų) ir tarptautinių bei daugiašalių institucinių organų, tokių kaip Europos Tarybos vystymosi bankas arba Pasaulio bankas, įvairovės sąlygomis. Kompetentingų asmenų grupė taip pat atsižvelgia į bendrus pokyčius ir poreikius, dėl kurių per tam tikrą laiką susiformavo pasaulinė vystymosi finansinė struktūra, ir tai, kaip pasaulinė vystymosi finansinė struktūra buvo pritaikyta prie tų pokyčių ir poreikių.

Kompetentingų asmenų grupė apibūdina iššūkius ir galimybes racionalizuoti Europos vystymosi finansinę struktūrą, visų pirma išnagrinėdama atitinkamą EIB ir ERPB vaidmenį. Ji rekomenduoja Europos vystymosi finansinės struktūros raidos scenarijus, įskaitant rekomendacijas dėl aiškaus prioritetų nustatymo ir veiksmų sekos, atsižvelgiant į galimas susijusias sąnaudas, remdamasi:

esamos Europos vystymosi finansinės struktūros pajėgumo įgyvendinti Sąjungos išorės veiksmų ir vystymosi politikos prioritetus, visų pirma kiek tai susiję su poveikiu vystymuisi, efektyvumu, papildomumu, dubliavimusi ir ekonominiu naudingumu, vertinimu,

visų susijusių subjektų įgaliojimų ir priemonių, įskaitant EIB ir ERPB rizikos valdymo, valdymo, dalyvavimo kapitale ir paskatų struktūras, atitinkamų pranašumų ir trūkumų analize,

EIB, ERPB ir Komisijos pateiktų strategijų nagrinėjimu siekiant toliau plėtoti jų įgaliojimus, kad būtų sustiprintas privačiojo sektoriaus vystymasis ir valstybės skolinimas, be kita ko, kai tinkama, mažiausiai išsivysčiusiose ir nestabiliose šalyse.

4.   Konsultavimasis

Kompetentingų asmenų grupė gali konsultuotis su atitinkamomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis, įskaitant Europos Parlamentą, Komisiją ir EIB, ir su valstybių narių atitinkamais nacionaliniais instituciniais organais, pvz., nacionalinėmis vystymosi finansų įstaigomis ir agentūromis. Ji taip pat gali konsultuotis su ERPB. Prireikus kompetentingų asmenų grupė gali prašyti kitų įstaigų, įskaitant paramą gaunančių šalių įstaigas, pateikti informaciją raštu arba jos posėdžiuose.

Kompetentingų asmenų grupė užtikrina konsultacijų proceso skaidrumą, savo ataskaitos priedėlyje išvardydama visus konsultacijų atvejus.

5.   Sekretoriatas

Už sekretoriato paslaugų teikimą kompetentingų asmenų grupei atsako Tarybos generalinis sekretoriatas. Jis teikia administracinę paramą, būtiną norint užtikrinti kompetentingų asmenų grupės veikimą, be kita ko, kiek tai susiję su dokumentų skelbimu. Atitinkamas išlaidas, įskaitant susijusias su organizavimu ir posėdžiais, padengia Taryba.


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/29


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/598

2019 m. balandžio 9 d.

dėl Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 4 dalyje numatytų pereinamojo laikotarpio taisyklių dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai ir tos kadencijos metu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (1), ypač į jo 16 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 3 dalį Taryba turi skirti Europos prokurorus šešerių metų kadencijai; jie negali būti skiriami antrai kadencijai, tačiau pasibaigus šešerių metų laikotarpiui kadencija gali būti pratęsta ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 4 dalį kas trejus metus turi būti pakeista trečdalis Europos prokurorų. Taryba paprasta balsų dauguma turi priimti pereinamojo laikotarpio taisykles dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai ir tos kadencijos metu;

(3)

siekiant užtikrinti Europos prokurorų kolegijos darbo tęstinumą, tos pereinamojo laikotarpio taisyklės turėtų užtikrinti, kad Europos prokurorams, pirmą kartą paskirtiems eiti pareigas Europos prokuratūroje, būtų tinkamai taikomas periodiško pakeitimo principas. Jomis taip pat turėtų būti atsižvelgiama į specialius Europos prokuratūros poreikius pirmaisiais metais po jos įsteigimo ir veiklos pradžios;

(4)

todėl turėtų būti nustatytos specialios taisyklės dėl Europos prokurorų, pirmą kartą paskirtų po Reglamento (ES) 2017/1939 įsigaliojimo, kadencijos trukmės;

(5)

siekiant užtikrinti visišką skaidrumą ir nešališkumą pirmos kadencijos laikotarpiu nustatant tuos Europos prokurorus, kurių kadencija truks ne šešerius, o trejus metus, turėtų būti taikoma burtų traukimu pagrįsta sistema. Ši sistema taip pat užtikrins, kad trumpesnei kadencijai skiriamų Europos prokurorų atranka būtų neutrali geografiniu požiūriu;

(6)

2019 m. sausio 15 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl pereinamojo laikotarpio taisyklių dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai ir tos kadencijos metu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiame sprendime nustatomos pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai po Reglamento (ES) 2017/1939 įsigaliojimo ir tos kadencijos metu.

2 straipsnis

1.   Prieš tai, kai paskiriami Europos prokurorai, traukiant burtus nustatoma grupė, kuri tų pereinamojo laikotarpio taisyklių taikymo metu susideda iš vieno trečdalio dalyvaujančių valstybių narių skaičiaus.

2.   Jei tų pereinamojo laikotarpio taisyklių taikymo metu dalyvaujančių valstybių narių skaičius nėra dalus iš trijų, į grupę įtrauktinų valstybių narių skaičius suapvalinamas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus.

3.   Tarybos generalinis sekretoriatas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija, imasi reikiamų priemonių burtų traukimo procedūrai įgyvendinti.

3 straipsnis

Valstybių narių Europos prokurorų, įtrauktų į pagal 2 straipsnį nustatytą grupę, kadencija yra treji metai. Jie negali būti skiriami antrai kadencijai.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL L 283, 2017 10 31, p. 1.


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/599

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių statuso, susijusio su GSE, iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/453/EB priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2830)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarus su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatyta, kad valstybių narių, trečiųjų šalių arba jų regionų statusas, susijęs su galvijų spongiformine encefalopatija (GSE), nustatomas priskiriant juos prie vienos iš trijų kategorijų: nedidelė GSE rizika, kontroliuojama GSE rizika ir nenustatyta GSE rizika;

(3)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė Komisijai prašymą nustatyti jos statusą, susijusį su GSE, nurodydama, kad ji taip pat apima jos Karūnos priklausinius. Kartu su prašymu buvo pateikta atitinkama šios šalies ir jos Karūnos priklausinių informacija apie Reglamento (EB) Nr. 999/2001 II priede nustatytus kriterijus ir galimus rizikos veiksnius;

(4)

šiuo metu Škotija priskirta prie nedidelės rizikos kategorijos, tačiau 2018 m. spalio 18 d. tame Jungtinės Karalystės regione patvirtintas naujas GSE atvejis. Dėl šios priežasties Škotija nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 999/2001 II priede nustatytų reikalavimų, susijusių su nedidelės rizikos kategorija. Todėl Škotija turėtų būti priskirta prie kontroliuojamos rizikos kategorijos;

(5)

atsižvelgiant į Šiaurės Airijos statusą, susijusį su GSE, galima laikyti, kad Šiaurės Airijos rizika yra nedidelė, o likusios Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės dalies ir jos Karūnos priklausinių GSE rizika gali būti laikoma kontroliuojama;

(6)

todėl, atsižvelgiant į pirmiau minėtą konkrečią informaciją ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, atsižvelgiant į šalių ar regionų klasifikaciją pagal jų statusą, susijusį su GSE, Šiaurės Airija turėtų būti įtraukta į Komisijos sprendimo 2007/453/EB (3) priedo A punkto trečiųjų šalių regionų sąrašą, o likusi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės dalis ir jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į to priedo B punktą. Todėl to sprendimo priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d. Tačiau jis neturėtų būti taikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/453/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/453/EB, nustatantis valstybių narių ar trečiųjų šalių ar jų regionų būklę, atsižvelgiant į GSE, pagal jų GSE riziką (OL L 172, 2007 6 30, p. 84).


PRIEDAS

Sprendimo 2007/453/EB priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

ŠALIŲ ARBA REGIONŲ SĄRAŠAS

A.   Šalys arba regionai, kuriuose GSE rizika yra nedidelė

Valstybės narės

Belgija

Bulgarija

Čekija

Danija

Vokietija

Estija

Kroatija

Italija

Kipras

Latvija

Lietuva

Liuksemburgas

Vengrija

Мalta

Nyderlandai

Austrija

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

Ispanija

Suomija

Švedija

Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys

Islandija

Lichtenšteinas

Norvegija

Šveicarija

Trečiosios šalys

Argentina

Australija

Brazilija

Čilė

Kolumbija

Kosta Rika

Indija

Izraelis

Japonija

Namibija

Naujoji Zelandija

Panama

Paragvajus

Peru

Singapūras

Jungtinės Amerikos Valstijos

Urugvajus

Trečiųjų šalių regionai

Šiaurės Airija

B.   Šalys arba regionai, kuriuose GSE rizika kontroliuojama

Valstybės narės

Airija

Graikija

Prancūzija

Trečiosios šalys

Kanada

Gernsis

Meno Sala

Džersis

Meksika

Nikaragva

Pietų Korėja

Taivanas

Jungtinė Karalystė, išskyrus Šiaurės Airijos regioną

C.   Šalys arba regionai, kuriuose GSE rizika nenustatyta

Šalys arba regionai, neišvardyti A arba B dalyje.


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/600

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių pateiktų planų patvirtinimo pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2831)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Direktyvos 96/23/EB 29 straipsniu reikalaujama, kad trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti toje direktyvoje reglamentuojamus gyvūnus ir gyvūninius produktus, pateiktų liekanų stebėsenos planus, kuriuose būtų nurodytos būtinos garantijos (toliau – planai). Į tuos planus reikėtų įtraukti bent jau tos direktyvos I priede išvardytų liekanų ir medžiagų grupes;

(3)

Komisijos sprendimu 2011/163/ES (3) patvirtinti tam tikrų trečiųjų šalių pateikti planai dėl nurodytų į to sprendimo priedo sąrašą įtrauktų gyvūnų ir gyvūninių produktų;

(4)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė Komisijai tos šalies ir jos Karūnos priklausinių planus dėl galvijų, avių / ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų, naminių paukščių, akvakultūros gyvūnų, pieno, kiaušinių, triušių, laukinių medžiojamųjų gyvūnų, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų ir medaus. Tuose planuose pateikiamos pakankamos garantijos ir jie turėtų būti patvirtinti;

(5)

todėl, siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Sprendime 2011/163/ES nustatytą trečiųjų šalių, kurių planai patvirtinti, sąrašą. Todėl Sprendimo 2011/163/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/163/ES priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).


PRIEDAS

Sprendimo 2011/163/ES priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

tarp Farerų Saloms ir Gruzijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

2)

tarp Gruzijai ir Ganai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„GG

Gernsis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

3)

tarp Izraeliui ir Indijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„IM

Meno Sala

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

4)

tarp Iranui ir Jamaikai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„JE

Džersis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/601

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti galvijų spermą, sąrašą iš dalies keičiamas įgyvendinimo sprendimo 2011/630/ES I priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2832)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 88/407/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai užšaldyta galvijų sperma bei jos importui (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį, 10 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2011/630/ES (3) I priede pateikiamas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti galvijų spermą, sąrašas;

(3)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė būtinas garantijas, kad ši šalis ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai nuo išstojimo iš ES dienos atitiks Įgyvendinimo sprendime 2011/630/ES nustatytus reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant galvijų spermos siuntas, nes ne trumpesniu kaip devynių mėnesių pradiniu laikotarpiu toliau laikysis Sąjungos teisės aktų;

(4)

todėl, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas konkrečias garantijas ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Įgyvendinimo sprendimo 2011/630/ES I priede nustatytą trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti galvijų spermos siuntas, sąrašą;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimo 2011/630/ES I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2011/630/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 194, 1988 7 22, p. 10.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/630/ES dėl galvijų spermos importo į Sąjungą (OL L 247, 2011 9 24, p. 32).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2011/630/ES I priede pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

po Čilei skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

 

 

GG

Gernsis“

 

 

b)

po Islandijai skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„JE

Džersis“

 

 


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/602

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Europos Sąjungą įvežti galvijų embrionus, sąrašo iš dalies keičiamas Sprendimo 2006/168/EB I priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2833)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Komisijos sprendimo 2006/168/EB (3) I priede pateikiamas trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti galvijų embrionus, sąrašas;

(3)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė būtinas garantijas, kad ši šalis ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai nuo išstojimo iš ES dienos atitiks Sprendime 2006/168/EB nustatytus reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant galvijų embrionų siuntas, nes ne trumpesniu kaip devynių mėnesių pradiniu laikotarpiu toliau laikysis Sąjungos teisės aktų;

(4)

todėl, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas konkrečias garantijas ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Sprendimo 2006/168/EB I priede nustatytą trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti galvijų embrionų siuntas, sąrašą;

(5)

todėl Sprendimo 2006/168/EB I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/168/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2006 m. sausio 4 d. Komisijos sprendimas 2006/168/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo reikalavimus galvijų embrionų importui į Bendriją ir panaikinantis Sprendimą 2005/217/EB (OL L 57, 2006 2 28, p. 19).


PRIEDAS

Sprendimo 2006/168/EB I priede pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

po Šveicarijai skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

II PRIEDAS

III PRIEDAS

IV PRIEDAS

GG

Gernsis

II PRIEDAS

III PRIEDAS

IV PRIEDAS“

b)

po Izraeliui skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„JE

Džersis

II PRIEDAS

III PRIEDAS

IV PRIEDAS“


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/603

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti žmonėms vartoti skirtus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius, jūrų pilvakojus ir žuvininkystės produktus, sąrašus iš dalies keičiami Sprendimo 2006/766/EB priedai

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2834)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Reglamente (EB) Nr. 854/2004 nustatyta, kad gyvūninius produktus galima importuoti tik iš tų trečiųjų šalių ar jų teritorijų, kurios įtrauktos į pagal tą reglamentą sudarytą sąrašą;

(3)

Komisijos sprendime 2006/766/EB (3) išvardytos tos trečiosios šalys, kurios atitinka Reglamente (EB) Nr. 854/2004 nurodytus kriterijus ir dėl to gali užtikrinti, kad šie į Sąjungą eksportuojami produktai atitinka Sąjungos teisės aktuose nustatytus sanitarinius reikalavimus vartotojų sveikatai apsaugoti;

(4)

visų pirma minėto Sprendimo I priede nustatytas trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama įvežti žmonėms vartoti skirtus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius ir jūrų pilvakojus, sąrašas, o minėto Sprendimo II priede nustatytas trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama įvežti žmonėms vartoti skirtus žuvininkystės produktus, sąrašas. Tuose sąrašuose taip pat nurodyti tokių produktų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių apribojimai;

(5)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė būtinas garantijas, kad ši šalis ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai nuo išstojimo dienos atitiks Reglamente (EB) Nr. 854/2004 nustatytus reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant žmonėms vartoti skirtų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūrų pilvakojų ir žuvininkystės produktų siuntas, nes ne trumpesniu kaip devynių mėnesių pradiniu laikotarpiu toliau laikysis Sąjungos teisės aktų;

(6)

todėl, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas konkrečias garantijas ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Sprendime 2006/766/EB nustatytus trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama įvežti žmonėms vartoti skirtus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius, jūrų pilvakojus ir žuvininkystės produktus, sąrašus;

(7)

todėl Sprendimo 2006/766/EB I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(8)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/766/EB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Sąjungos teisė toliau taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas 2006/766/EB, nustatantis trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama importuoti dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius, jūrų pilvakojus ir žuvininkystės produktus, sąrašus (OL L 320, 2006 11 18, p. 53).


PRIEDAS

Sprendimo 2006/766/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

(1)

Sprendimo 2006/766/EB I priede pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

po Čilei skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„GB

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

 

GG

GERNSIS“

 

b)

po Grenlandijai skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„JE

DŽERSIS“

 

(2)

Sprendimo 2006/766/EB II priede pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

po Gabonui skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„GB

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ“

 

b)

po Gruzijai skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„GG

GERNSIS“

 

c)

po Iranui skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„JE

DŽERSIS“

 


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/604

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašus iš dalies keičiami Sprendimo 2010/472/ES I ir III priedai

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2838)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 17 straipsnio 2 dalies b punktą, 17 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 1 dalies pirmąją įtrauką ir 19 straipsnio įžanginį sakinį ir b punktą,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Komisijos sprendimo 2010/472/ES (3) I priede pateiktas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermą, sąrašas, o jo III priede pateiktas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąstes ir embrionus, sąrašas;

(3)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė būtinas garantijas, kad ši šalis ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai nuo išstojimo iš ES dienos atitiks Sprendime 2010/472/ES nustatytus reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų siuntas, nes ne trumpesniu kaip devynių mėnesių pradiniu laikotarpiu toliau laikysis Sąjungos teisės aktų;

(4)

todėl, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas konkrečias garantijas ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Sprendimo 2010/472/ES I ir III prieduose nustatytus trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų siuntas, sąrašus;

(5)

todėl Sprendimo 2010/472/ES I ir III priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/472/ES I ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/472/ES dėl avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Sąjungą (OL L 228, 2010 8 31, p. 74).


PRIEDAS

Sprendimo 2010/472/ES I ir III priedai iš dalies keičiami taip:

(1)

Sprendimo 2010/472/ES I priede pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

po Čilei skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

 

 

GG

Gernsis“

 

 

b)

po Islandijai skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„JE

Džersis“

 

 

(2)

Sprendimo 2010/472/ES III priede pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

po Čilei skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

 

 

GG

Gernsis“

 

 

b)

po Islandijai skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„JE

Džersis“

 

 


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/50


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/605

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, siuntas, sąrašą iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2840)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą bei 4 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Komisijos sprendime 2007/777/EB (3) nustatytos, be kita ko, tam tikrų mėsos gaminių ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, kurie buvo apdoroti vienu iš jo II priedo 4 dalyje nurodytų būdų (toliau – prekės), siuntų įvežimo į Sąjungą sąlygos ir pateiktas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šias prekes, sąrašas;

(3)

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalyje pateiktas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tas prekes, sąrašas, jeigu prekės buvo apdorotos atitinkamu būdu, nurodytu toje II priedo dalyje. Šiais apdorojimo būdais siekiama pašalinti tam tikrą gyvūnų sveikatai kylančią riziką, susijusią su konkrečiomis prekėmis. To priedo 4 dalyje nurodytas nespecifinio apdorojimo būdas A ir specifinio apdorojimo būdai B–F, išvardyti pagal mažėjantį su konkrečia preke susijusių gyvūnų sveikatai kylančios rizikos intensyvumą;

(4)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė būtinas garantijas, kad ši šalis ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai nuo išstojimo iš ES dienos atitiks Sprendime 2007/777/EB nustatytas sąlygas, taikomas į Sąjungą įvežant A būdu apdorotų žmonėms vartoti skirtų prekių siuntas, nes ne trumpesniu kaip devynių mėnesių pradiniu laikotarpiu toliau laikysis Sąjungos teisės aktų;

(5)

todėl, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas konkrečias garantijas ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalyje nustatytą trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti prekių siuntas, sąrašą;

(6)

todėl Sprendimo 2007/777/EB II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalis iš dalies keičiama pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/777/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinantis Sprendimą 2005/432/EB (OL L 312, 2007 11 30, p. 49).


PRIEDAS

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalyje pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

po Etiopijai skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Gernsis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“

b)

po Islandijai skirto įrašo įterpiama ši eilutė:

„JE

Džersis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/606

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti naminių kuilių spermą, sąrašus iš dalies keičiamas Sprendimo 2012/137/ES I priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2841)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (2), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jeigu ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. Bendruomenių Rūmai nepatvirtina Susitarimo dėl išstojimo, ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo iš ES diena);

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2012/137/ES (3) I priede pateikiamas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti naminių kuilių spermą, sąrašas;

(3)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė būtinas garantijas, kad ši šalis ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai nuo išstojimo iš ES dienos atitiks Įgyvendinimo sprendime 2012/137/ES nustatytus reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant naminių kuilių spermos siuntas, nes ne trumpesniu kaip devynių mėnesių pradiniu laikotarpiu toliau laikysis Sąjungos teisės aktų;

(4)

todėl, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas konkrečias garantijas ir siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po išstojimo iš ES dienos, Jungtinė Karalystė ir tam tikri jos Karūnos priklausiniai turėtų būti įtraukti į Įgyvendinimo sprendimo 2012/137/ES I priede nustatytus trečiųjų šalių, teritorijų ir jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti naminių kuilių spermos siuntas, sąrašus;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimo 2012/137/ES I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2012/137/ES I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 62.

(2)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(3)  2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/137/ES dėl naminių kuilių spermos importo į Sąjungą (OL L 64, 2012 3 3, p. 29).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2012/137/ES I priedo lentelėje po Šveicarijai skirto įrašo įterpiamos šios eilutės:

„GB

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

 

GG

Gernsis

 

JE

Džersis“

 


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/607

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl pasienio kontrolės postų ir TRACES veterinarijos padalinių sąrašų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2900)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 20 straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (2), ypač į jos 6 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir 6 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinio patikrinimo organizavimą (3), ypač į jos 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos. 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba, susitarus su Jungtine Karalyste, priėmė Sprendimą (ES) 2019/476 (4), kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį. Remiantis tuo sprendimu, jei Bendruomenių Rūmai nepatvirtina susitarimo dėl išstojimo ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 29 d., pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį terminas pratęsiamas iki 2019 m. balandžio 12 d. Kadangi susitarimas dėl išstojimo nebuvo patvirtintas iki 2019 m. kovo 29 d., Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei nebebus taikoma nuo 2019 m. balandžio 13 d. (toliau – išstojimo diena);

(2)

Komisijos sprendime 2009/821/EB (5) nustatytas pagal direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas ir centrinių, regioninių ir vietos padalinių, įtrauktų į integruotą kompiuterinę veterinarijos sistemą (TRACES), sąrašas. Tie sąrašai pateikti atitinkamai to sprendimo I ir II prieduose;

(3)

remiantis Belgijos pateiktu pasiūlymu, Antverpeno uosto ir Zebriugės uosto pasienio kontrolės postų patvirtinimas turėtų būti taikomas ir žmonėms vartoti skirtiems nesupakuotiems produktams. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(4)

remiantis Danijos pateiktu pasiūlymu, naujas kontrolės centras, patvirtintas supakuotiems produktams, turėtų būti įtrauktas į pasienio kontrolės postų Esbjergo uoste sąrašą. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(5)

remiantis Airijos pateiktu pasiūlymu, Dublino uosto pasienio kontrolės posto patvirtinimas turėtų būti taikomas ir gyvūnams bei žmonėms vartoti skirtiems nesupakuotiems produktams, be to, Roslero uoste turėtų būti patvirtintas naujas pasienio kontrolės postas, skirtas gyvūnams ir produktams. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(6)

remiantis Ispanijos pateiktu pasiūlymu, turėtų būti patvirtintas naujas Ferolio uosto pasienio kontrolės postas, skirtas supakuotiems produktams. Be to, Santandero uosto pasienio kontrolės posto ir vieno iš Vigo uosto pasienio kontrolės posto kontrolės centrų patvirtinimo sustabdymas turėtų būti panaikintas. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(7)

remiantis Prancūzijos pateiktu pasiūlymu, nauji pasienio kontrolės postai Kano-Uistrehamo uoste, Kalė uoste ir geležinkelio stotyje, Šerbūro uoste, Djepo uoste, Roskofo uoste ir Sen Malo uoste turėtų būti patvirtinti tam tikrų kategorijų produktams arba tam tikrų kategorijų gyvūnams. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(8)

remiantis Nyderlandų pateiktu pasiūlymu, naujas kontrolės centras, patvirtintas žmonėms vartoti skirtiems supakuotiems produktams, turėtų būti įtrauktas į pasienio kontrolės postų Roterdamo uoste sąrašą. Todėl yra tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktą tai valstybei narei skirtų įrašų sąrašą;

(9)

todėl Sprendimo 2009/821/EB I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d., jeigu tą dieną Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/821/EB I ir II priedai iš dalies pakeičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. balandžio 13 d.

Tačiau jis netaikomas, jeigu tą dieną Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(2)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(4)  2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/476, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1).

(5)  2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas 2009/821/EB sudaryti patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašą, nustatyti tam tikras patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisykles ir patvirtinti TRACES veterinarijos padalinius (OL L 296, 2009 11 12, p. 1).


PRIEDAS

Sprendimo 2009/821/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Specialios pastabos papildomos tokiomis pastabomis:

„(16)

=

Išskyrus kanopinių skerdenas.

(17)

=

Tik siuntoms, vežamoms kelių transporto priemonėmis Eurotunelio „Shuttle“ geležinkeliu“

b)

Belgijai skirta dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Antverpeno uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“

 

ii)

Zebriugės uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)“

 

c)

Danijai skirtoje dalyje Esbjergo uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)“

 

d)

Airijai skirta dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Dublino uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O“

ii)

po Dublino uostui skirto įrašo įterpiamas toks Roslero uostui skirtas įrašas:

„Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O“

e)

Ispanijai skirta dalis iš dalies keičiama taip:

i)

po Siudad Realiui skirto įrašo įterpiamas toks Ferolio uostui skirtas įrašas:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“

 

ii)

Santandero uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT“

 

iii)

Vigo uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

f)

Prancūzijai skirta dalis iš dalies keičiama taip:

i)

po Brestui skirto įrašo įterpiami tokie Kano-Uistrehamo uostui ir Kalė uostui ir geležinkelio stočiai skirti įrašai:

„Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O


Calais

FR CQF 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)


Calais

FR CQF 2

F(17)

Eurotunnel

HC(1), NHC

U(8), E

STEF

HC(1)(3)“

 

ii)

po Šatoru-Deoliui skirto įrašo įterpiamas toks Šerbūro uostui skirtas įrašas:

„Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8), O(14)“

iii)

po Doviliui skirto įrašo įterpiamas toks Djepo uostui skirtas įrašas:

„Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8)“

iv)

po Ruasi Šarlio de Golio oro uostui skirto įrašo įterpiamas toks Roskofo uostui skirtas įrašas:

„Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC“

 

v)

po Ruanui skirto įrašo įterpiamas toks Sen Malo uostui skirtas įrašas:

„Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

E, O“

g)

Nyderlandams skirtoje dalyje Roterdamo uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland

HC(2)“

 

h)

Jungtinei Karalystei skirta dalis išbraukiama.

2)

II priede Jungtinei Karalystei skirta dalis išbraukiama.


Klaidų ištaisymas

12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/60


2018 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1922, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 319, 2018 m. gruodžio 14 d. )

129 puslapis, 3B001.f. 3 ir 4 punktai: taisomas punktų išdėstymas.

yra:

„3.

įranga, specialiai suprojektuota kaukėms, turinti visas šias charakteristikas:

a.

naudojanti kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą, jonų pluoštą ar „lazerio“ pluoštą ir

b.

turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

spektrinio juostos puspločio (FWHM) dėmės matmenis, mažesnius nei 65 μm ir vaizdo įkėlimą, mažesnį nei 17 nm (vidutinė vertė + 3 sigma), arba

2.

nenaudojama;

3.

mažesnę nei 23 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) antrojo sluoksnio kaukės tapatinimo paklaidą;

4.

įranga, suprojektuota įtaisams apdoroti naudojant tiesioginio įrašymo metodus, turinti visas šias charakteristikas:

a.

kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą ir

b.

turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

15 nm arba mažesnį minimalų pluošto dydį arba

2.

mažesnę nei 27 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) kaukės tapatinimo paklaidą;“

turi būti:

„3.

įranga, specialiai suprojektuota kaukėms, turinti visas šias charakteristikas:

a.

naudojanti kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą, jonų pluoštą ar „lazerio“ pluoštą ir

b.

turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

spektrinio juostos puspločio (FWHM) dėmės matmenis, mažesnius nei 65 μm ir vaizdo įkėlimą, mažesnį nei 17 nm (vidutinė vertė + 3 sigma), arba

2.

nenaudojama;

3.

mažesnę nei 23 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) antrojo sluoksnio kaukės tapatinimo paklaidą;

4.

įranga, suprojektuota įtaisams apdoroti naudojant tiesioginio įrašymo metodus, turinti visas šias charakteristikas:

a.

kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą ir

b.

turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

15 nm arba mažesnį minimalų pluošto dydį arba

2.

mažesnę nei 27 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) kaukės tapatinimo paklaidą;“


12.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/61


2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/461, kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 80, 2019 m. kovo 22 d. )

10 puslapis, pavadinimas:

yra:

„KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/461 2019 m. sausio 30 d. kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522“,

turi būti:

„KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/461 2019 m. sausio 30 d. kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jos Didenybės iždui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522“;

10 puslapis, 6 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(6)

Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, jeigu nebūtų jokių specialių nuostatų, Anglijos bankas ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biuras nebegalėtų naudotis esama išimtimi, nebent jie būtų įtraukti į trečiųjų šalių centrinių bankų ir skolos valdymo biurų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą;“,

turi būti:

„(6)

Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, jeigu nebūtų jokių specialių nuostatų, Anglijos bankas ir Jos Didenybės iždas nebegalėtų naudotis esama išimtimi, nebent jie būtų įtraukti į trečiųjų šalių centrinių bankų ir skolos valdymo biurų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą;“;

10 puslapis, 7 konstatuojamoji dalis, trečias sakinys:

yra:

„Taigi Anglijos bankas ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biuras turėtų būti įtraukti į Deleguotajame reglamente (ES) 2016/522 nustatytą valstybės subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą;“,

turi būti:

„Taigi Anglijos bankas ir Jos Didenybės iždas turėtų būti įtraukti į Deleguotajame reglamente (ES) 2016/522 nustatytą valstybės subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą;“;

12 puslapis, PRIEDAS, Deleguotojo reglamento (ES) 2016/522 I priedo 13 punkto pakeitimas:

yra:

„13.

Jungtinė Karalystė:

Anglijos bankas;

Jungtinės Karalystės skolos valdymo biuras;“,

turi būti:

„13.

Jungtinė Karalystė:

Anglijos bankas;

Jos Didenybės iždas;“.