ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 98

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. balandžio 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/560, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

1

 

*

2019 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/561, kuriuo dėl paruoštų arba konservuotų gaminių iš tunų filė Žaliajam Kyšuliui laikinai leidžiama nukrypti nuo lengvatinės kilmės taisyklių, nustatytų Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/562, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

17

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo 2013/312/ES, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, klaidų ištaisymas ( OL L 181, 2013 6 29 )

28

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

9.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/560

2019 m. balandžio 8 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 359/2011;

(2)

remdamasi Tarybos sprendimo 2011/235/BUSP (2) peržiūros rezultatais, Taryba nusprendė, kad jame nustatytos ribojamosios priemonės turėtų būti atnaujintos iki 2020 m. balandžio 13 d.;

(3)

Taryba taip pat padarė išvadą, kad reikėtų atnaujinti Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateiktus įrašus, susijusius su 51 asmeniu ir vienu subjektu;

(4)

todėl Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 100, 2011 4 14, p. 1.

(2)  2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane (OL L 100, 2011 4 14, p. 51).


PRIEDAS

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1961 m.

Buvęs ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vado vyresnysis patarėjas saugumo klausimais. Irano nacionalinės policijos vadovas (nuo 2005 m. iki 2015 m. pradžios). Taip pat Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos (įtraukta į sąrašą) vadovas nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2015 m. pradžios. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir 2009 m. birželio 15 d. naktį įvykdė smurtinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose. Šiuo metu – Irano padalinių Jemeno gyventojams remti vadovas.

2011 4 12

2.

ALLAHKARAM Hossein

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas)

Gimimo data: 1945 m.

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

Jis toliau atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų organizacijoje, pasirengusioje daryti prieš visuomenę nukreiptus žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, skatinti agresiją prieš moteris dėl jų aprangos pasirinkimo.

2011 4 12

4.

FAZLI Ali

 

Basij vado pavaduotojas, Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

2011 4 12

7.

KHALILI Ali

 

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazėje atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų. Jis pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

2011 4 12

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Kariuomenės vadovybės ir generalinio štabo koledžo (DAFOOS) vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu 2009 m.

2011 4 12

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahanas (Iranas)

Gimimo data: 1963 m.

Anksčiau jis vadovavo Irano teisės vykdymo užtikrinimo pajėgų strateginių studijų centrui – organizacijai, susijusiai su nacionaline policija. Policijos strateginių studijų centro vadovas, Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas iki 2014 m. birželio mėn. Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas A. R. Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų vykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą. Šiuo metu – Islamo revoliucijos gvardijos vadas, atsakingas už Irako „antiteroristinių“ pajėgų mokymą.

2011 4 12

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Buvęs Teherano ekstremaliųjų įvykių poveikio švelninimo organizacijos vadovas. Būdamas Teherano policijos vadovu iki 2010 m. sausio mėn. buvo atsakingas už smurtinius policijos išpuolius prieš protestų dalyvius ir studentus. Teherano metropolio teisės vykdymo užtikrinimo pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh buvo aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizako įkalinimo įstaigoje 2009 m. gruodžio mėn.

2011 4 12

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas)

Gimimo data: 1963 m.

Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos tarnybos vadovas nuo 2009 m. spalio mėn. Basij vadas iki 2009 m. spalio mėn. Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo vykdant masinį taikių protestų dalyvių mušimą, žudymą, sulaikymą ir kankinimą.

2011 4 12

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Aukščiausiojo teismo 28-ojo skyriaus patarėjas ir narys. Mašhado teisminių institucijų vadovas iki 2014 m. rugsėjo mėn. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių ir remiantis spaudimu bei kankinimu išgautais prisipažinimais. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas)

Gimimo data: 1945 m.

Ekspertų asamblėjos narys ir Aukščiausiojo Vadovo atstovas Markazi („Centrinė“) provincijoje, taip pat Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas. Irano generalinis prokuroras iki 2009 m. rugsėjo mėn., taip pat buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu. Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų ir juos prižiūrėjo; tų procesų metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis ir advokato paslaugomis.

2011 4 12

16.

HADDAD Hassan (dar žinomas kaip Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo saugos pareigūno pavaduotojas. Buvęs Teherano revoliucinio teismo (26 poskyrio) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. 2009 m. jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Kahrizako įkalinimo įstaigai. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Islamo propagandos organizacijos vadovas Razavi Chorasano provincijoje. Mašhado revoliucinio teismo teisėjas iki 2013 m. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisminės institucijos jį apklausė dėl Kahrizako įstaigoje vykdytų prievartos veiksmų. 2009 m. jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Kahrizako įkalinimo įstaigą. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1953 m.

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi biuras apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn. ir areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus, o 2010 m. birželio mėn. uždraudė dvi reformistines politines partijas. Jo biuras apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų. Jo biuras taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus bei žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo plačiai taikydamas represines priemones prieš politinę opoziciją.

2018 m. spalio mėn. jis paskelbė žiniasklaidai, kad keturi sulaikyti Irano aplinkos srities aktyvistai turi būti apkaltinti „erezijos skleidimu pasaulyje“ – už šį kaltinimą gresia mirties bausmė.

2011 4 12

20.

MOGHISSEH Mohammad (dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) pirmininkas. Taip pat laikomas atsakingu už bahajų bendruomenės narių nuteisimo atvejus. Atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes neteisingai nagrinėjamose socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltose bylose ir skyrė kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

2011 4 12

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod (Meibodas), Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.). Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. 2010 m. sausio mėn. parlamentinio tyrimo metu nustatyta, kad jis tiesiogiai atsakingas už trijų asmenų sulaikymą – jie vėliau mirė kalinimo įstaigoje. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisminėms institucijoms atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi. 2015 m. rugpjūčio 19 d. Irano teismas jį išteisino – kaltinimai buvo susiję su trijų jaunuolių kankinimu ir mirtimis Kahrizak (Karizako) įkalinimo įstaigoje 2009 m.

2011 4 12

24.

MORTAZAVI Amir

 

Razavi Chorasano provincijoje esančių teisminių institucijų Socialinių reikalų ir nusikalstamumo prevencijos skyriaus vadovo pavaduotojas. Mašhado prokuroro pavaduotojas bent iki 2015 m. Teismo procesai, kuriuose jis palaikė kaltinimą, buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) pirmininkas. Teherano tribunolo ikiteisminio tyrimo teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai du parodomajame teismo procese dalyvavusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių ir skyrė jiems ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes.

Iš 2018 m. pranešimų matyti, kad jis toliau skyrė panašias bausmes, tinkamai nesilaikydamas teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Aukščiausiojo Teismo teisėjas, 44-ojo skyriaus vadovas. Setad-e Dieh fondo generalinio direktoriaus pavaduotojas. Mašhado revoliucinio teismo vyriausiasis teisėjas (2001–2011 m.). Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse (iki 550 sprendimų nuo 2009 m. vasaros iki 2011 m. vasaros), mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teherano teisminių institucijų vadovas. Buvęs Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

2011 4 12

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas. Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas. Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

2011 4 12

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Irano kalėjimų organizacijos vadovo vyresnysis patarėjas ir pavaduotojas, atsakingas už rimtus žmogaus teisių pažeidimus, nukreiptus prieš kalinius. Administravo sistemą, kurioje kaliniai kentė prievartą, kankinimus bei nežmonišką / žeminantį elgesį ir buvo laikomi labai prastomis gyvenimo sąlygomis.

2011 4 12

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

 

Patarėjas prie Irano Aukščiausiosios žmogaus teisių tarybos. Buvęs Aukščiausiosios žmogaus teisių tarybos sekretorius. Buvęs Ilamo provincijos gubernatorius. Buvęs Vidaus reikalų ministerijos politinis direktorius. Kaip Politinių partijų ir grupių veiklos įstatymo 10 straipsnio komiteto vadovas buvo atsakingas už leidimų rengti demonstracijas ir kitus viešus renginius išdavimą ir politinių partijų registravimą.

2010 m. sustabdė dviejų su Mousavi susijusių reformistinių politinių partijų – Islamiškojo Irano dalyvavimo fronto ir Islamo revoliucijos mudžahedinų organizacijos – veiklą. Nuo 2009 m. nuosekliai ir nuolat draudė visus nevyriausybinius susibūrimus, taigi neleido naudotis konstitucine teise protestuoti; todėl, pažeidžiant teisę į susirinkimų laisvę, buvo suimta daug taikių demonstrantų.

2009 m. jis taip pat uždraudė opozicijai surengti gedulo ceremoniją asmenims, žuvusiems protestų dėl prezidento rinkimų metu, pagerbti.

2011 10 10

35.

AKHARIAN Hassan

 

Radžaišaro kalėjimo (Karadžas) 1 bloko viršininkas iki 2010 m. liepos mėn. Keletas buvusių kalinių pranešė, kad jis naudoja kankinimus, taip pat yra davęs nurodymus, kad kaliniai negalėtų gauti medicininės pagalbos. Vieno Radžaišaro kalėjimo kalinio apklausos duomenimis, visi kalėjimo prižiūrėtojai jį smarkiai mušė ir H. Akharian apie tai buvo žinoma. Taip pat pranešama apie mažiausiai vieną netinkamo elgesio su kalinamuoju (Mohsen Beikvand) atvejį ir jo mirtį H. Akharian vadovavimo laikotarpiu. M. Beikvand mirė 2010 m. rugsėjo mėn. Kitų kalinių tvirtinimu, tikėtina, kad jis buvo nužudytas Hassan Akharian nurodymu.

2011 10 10

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teisingumo ministras. Buvęs Specialiųjų tyrimų biuro direktorius. Iki 2016 m. liepos mėn. – vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir viešojo registro vadovas. Nuo 2014 m. balandžio mėn. – Teisėjų drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano teisminių institucijų pirmininkas. Būdamas Teherano teisminių institucijų pirmininku, buvo atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus areštus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir didelį egzekucijų skaičių.

2011 10 10

37.

BANESHI Jaber

 

Širazo Apeliacinio teismo (22 poskyrio) pirmininkas (nuo 2011 m. lapkričio mėn.). Širazo prokuroras iki 2011 m. spalio mėn. 2008 m. buvo prokuroru sprogdinimų Širaze byloje, kuria režimas pasinaudojo tam, kad nuteistų mirties bausme kitus nesusijusius asmenis. Jis skyrė mirties bausmes ir kitas griežtas bausmes mažumų atstovams, tokiu būdu pažeisdamas jų, inter alia, žmogaus teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę nebūti savavališkai sulaikytiems.

2011 10 10

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (dar žinomas kaip: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Gimimo vieta: Mashad (Mašadas)

Gimimo data: 1951 2 3

Irano ginkluotųjų pajėgų štabo vadas (1989–2016 m.); eidamas šias pareigas jis buvo vyriausiasis karo vadas, atsakingas už vadovavimą visiems kariniams daliniams ir politikai, įskaitant Islamo revoliucijos gvardiją ir policiją. 2009 m. jo oficialiai vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurias represijas prieš taikius protestuotojus, taip pat masinį sulaikymą.

Jis taip pat yra Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarybos ir Tikslingumo nustatymo tarybos narys.

2011 10 10

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Qom (Komo) generalinis prokuroras (2008–2017 m.), šiuo metu – Kalėjimų generalinio direktorato vadovas. Jis buvo atsakingas už dešimčių pažeidėjų savavališką sulaikymą Kome ir blogą elgesį su jais. Prisidėjo prie sunkaus teisės į tinkamą procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės taikymo, taip pat prie to, kad 2009–2010 m. labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Teisingumo ministerijos biuro Yazd (Jazde) vadovas. Buvęs Isfahano prokuroro pavaduotojas. Prisidėjo prie teismo procesų, kuriuose kaltinamiesiems buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., 2010 m. kovo mėn. vykusio Abdollah Fathi teismo proceso metu M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichikos sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. Abdollah Fathi buvo įvykdyta mirties bausmė. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taip pat prie to, kad 2011 m. labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Isfahan / Ispahan (Isfahanas)

Gimimo data: 1956 m.

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, atliko svarbų vaidmenį bauginant Irano „priešus“ ir jiems grasinant. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas ir buvęs Basij pajėgų vadas, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų po rinkimų taikant represines priemones protestų dalyviams 2009 m.

2011 10 10

43.

JAVANI Yadollah

 

Politinis Islamo revoliucijos gvardijos vadovas. Daug kartų kėsinosi suvaržyti žodžio ir kalbėjimo laisvę darydamas viešus pareiškimus, kuriais rėmė protesto dalyvių ir disidentų sulaikymus ir bausmes. Jis yra vienas iš pirmųjų aukšto rango pareigūnų, kurie 2009 m. reikalavo suimti Moussavi, Karroubi ir Khatami. Rėmė metodų, kuriais pažeidžiama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, be kita ko, viešų prisipažinimų, naudojimą, ir prieš teismo procesą viešino kvotų turinį. Iš įrodymų taip pat matyti, kad jis toleravo smurto naudojimą prieš protestų dalyvius, ir, labai tikėtina, kad, būdamas tikruoju Islamo revoliucijos gvardijos nariu, žinojo, kad naudojami žiaurūs tardymo metodai siekiant išgauti prisipažinimą.

2011 10 10

44.

JAZAYERI Massoud

 

Irano jungtinių karinių pajėgų štabo vado pavaduotojas, atsakingas už kultūros reikalus (dar žinomas kaip Valstybės gynybos viešųjų reikalų štabas). Būdamas štabo vado pavaduotoju, aktyviai prisidėjo vykdant represijas 2009 m. protestų metu. Laikraščiui „Kayhan“ duotame interviu įspėjo, kad daugelio Irane ir už jo ribų esančių protesto dalyvių tapatybė yra nustatyta ir tinkamu laiku prieš juos bus imtasi veiksmų. Jis atvirai ragino imtis represijų prieš tuos, kurie teikia duomenis užsienio žiniasklaidai, ir prieš Irano opoziciją. 2010 m. paprašė vyriausybės priimti griežtesnius įstatymus prieš iraniečius, kurie bendradarbiauja su užsienio žiniasklaidos šaltiniais.

2011 10 10

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už parlamento reikalus. Nuo 2011 iki 2016 m. Yazd (Jazdo) provincijos parlamentinis atstovas ir parlamentinio nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Buvęs Studentų Basij pajėgų vadas.

Eidamas šias pareigas aktyviai dalyvavo malšinant protestus ir indoktrinuojant vaikus ir jaunimą, kad toliau būtų slopinama žodžio laisvė ir nuomonių skirtumai. Būdamas parlamentinio nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto nariu viešai rėmė opozicijos prieš vyriausybę slopinimą.

2011 10 10

46.

KAMALIAN Behrouz (dar žinomas kaip: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas)

Gimimo data: 1983 m.

„Ashiyaneh“ kibernetinės grupuotės, susijusios su Irano režimu, vadovas. Behrouz Kamalian įsteigta „Ashiyaneh Digital Security“ grupuotė yra atsakinga už intensyvius kibernetinius išpuolius prieš vidaus oponentus bei reformistus ir užsienio institucijas. B. Kamalian įsteigta „Ashiyaneh“ organizacija savo veikla padėjo režimui taikyti represines priemones prieš opoziciją, todėl buvo padaryta daug šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų.

2011 10 10

49.

MALEKI Mojtaba

 

Teisingumo ministerijos vadovo pavaduotojas Khorasan Razavi (Razavi Chorasano) provincijoje. Buvęs Kermanshah (Kermanšacho) prokuroras. Jis prisidėjo prie daugelio mirties bausmės skyrimo atvejų, be kita ko, palaikė kaltinimą nagrinėjant septynių kalinių bylas; jie buvo nuteisti už prekybą narkotikais ir tą pačią dieną (2010 m. sausio 3 d.) pakarti Kermanšacho centriniame kalėjime.

2011 10 10

50.

OMIDI Mehrdad (dar žinomas kaip: Reza; OMIDI Reza)

 

Policijos VI skyriaus, tyrimų departamento vadovas. Buvęs Irano policijos žvalgybos tarnybos vadovas. Buvęs Irano policijos kompiuterinių nusikaltimų skyriaus vadovas. Jis buvo atsakingas už tūkstančius tyrimų ir kaltinimų reformistams ir politiniams oponentams dėl naudojimosi internetu. Taigi, jis buvo atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus vykdant represijas prieš asmenis, atvirai ginančius savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, 2009 m. vykusio žaliojo judėjimo metu ir po to.

2011 10 10

51.

SALARKIA Mahmoud

Buvęs Teherano futbolo klubo „Persepolis“ direktorius

Buvęs Teherano benzino ir transporto komisijos vadovas. 2009 m. vykdytų represijų metu buvo Teherano generalinio prokuroro pavaduotojas kalėjimų reikalams. Eidamas Teherano generalinio prokuroro pavaduotojo kalėjimų reikalams pareigas jis buvo tiesiogiai atsakingas už daugelį orderių nekaltiems taikiems protesto dalyviams ir aktyvistams suimti išdavimą. Iš daugelio žmogaus teisių gynėjų pranešimų matyti, kad beveik visi sulaikytieji įvairios trukmės laikotarpius jo nurodymu buvo laikomi be teisės susirašinėti, negalėdami susisiekti su savo advokatais ar šeimos nariais ir nepareiškiant jiems kaltinimų, dažnai tokiomis sąlygomis, kurios prilygintinos prievartiniam dingimui. Jų šeimoms dažnai nebūdavo pranešama apie sulaikymą.

2011 10 10

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Gimimo vieta: Selseleh (Selselė) (Iranas)

Gimimo data: 1964 m.

Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Lorestano provincijos parlamentinis atstovas. Parlamentinės užsienio ir saugumo politikos komisijos narys. Evino kalėjimo vadovas iki 2012 m. H. Souri einant Evino kalėjimo vadovo pareigas, kankinimas ten buvo įprasta praktika. 209 bloke daugelis aktyvistų buvo laikomi už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą.

2011 10 10

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Isfahan (Šahre Kordas - Isfahanas)

Gimimo data: 1959 m.

Buvęs Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius. Kaip gubernatoriui ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovui, jam teko visa atsakomybė už visą Islamo revoliucijos gvardijos represinę veiklą Teherano provincijoje, įskaitant susidorojimą su politinių protestų dalyviais nuo 2009 m. birželio mėn. Šiuo metu – Khajeh Nasireddin Tusi technologijų universiteto tarybos narys.

2011 10 10

55.

ZEBHI Hossein

 

Aukščiausiojo Teismo patarėjo pirmasis pavaduotojas teisminių institucijų klausimais ir Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Irano generalinio prokuroro pavaduotojas (2007–2015 m.). Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už teismo bylas, iškeltas po 2009 m. protestų, vykusių po rinkimų, kurios buvo nagrinėjamos pažeidžiant žmogaus teises. Eidamas šias pareigas jis taip pat toleravo perdėtas bausmes už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

2011 10 10

56.

BAHRAMI Mohammad–Kazem

 

Administracinio teisingumo teismo pirmininkas. Būdamas ginkluotųjų pajėgų teisminės institucijos vadovu prisidėjo vykdant represijas prieš taikius demonstrantus 2009 m.

2011 10 10

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherano provincijos baudžiamojo teismo teisėjas. Buvo susijęs su keliais demonstrantų teismo procesais, inter alia, Abdol-Reza Ghanbari, 2010 m. sausio mėn. suimto ir už savo politinę veiklą mirties bausme nuteisto mokytojo bylą.

2011 10 10

58.

BAGHERI Mohammad- Bagher

 

Pietų Chorasano provincijos teismų administracijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už nusikaltimų prevenciją. Jis 2011 m. birželio mėn. pripažino, kad 2010 m. kovo mėn. – 2011 m. kovo mėn. egzekucijos įvykdytos 140 asmenų, tačiau įtariama, kad tą patį laikotarpį toje pačioje Pietų Chorasano provincijoje buvo dar 100 kitų atvejų, apie kuriuos nepranešta nei šeimoms, nei advokatams. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taip pat prie daugelio mirties bausmių.

2011 10 10

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed and Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsanjan (Rafsandžanas), Kerman (Kermanas)

Gimimo data: 1961 m.

Buvusio prezidento Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir YEKTA radikalios politinės frakcijos atstovas. Kultūros ir islamiškojo mokymo ministras (2009–2013 m.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

2011 10 10

64.

KAZEMI Toraj

 

ES paskirtos Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis paskelbė Vyriausybei dirbančių įsilaužėlių verbavimo kampaniją, kad būtų geriau kontroliuojama internete skleidžiama informacija ir trikdomas „kenksmingų“ interneto svetainių veikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas)

Gimimo data: 1960 m. arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

2018 m. gruodžio 29 d. paskirtas Tikslingumo nustatymo tarybos vadovu. Teisminių institucijų vadovas nuo 2009 m. Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta'zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ir galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis, dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant ir pasmaugiant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje. Todėl jis prisidėjo prie daugelio egzekucijų. Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogaus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Farsan (Farsanas), Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Čeharmehalio ir Baktiarijos provincija) (Pietų) (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Buvęs antro didžiausio Irano miesto Mašhado, kuriame reguliariai viešai vykdomos egzekucijos, meras. Buvęs vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus, paskirtas 2009 m. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę. Vėliau paskirtas Irano rinkimų komisijos vadovu 2012 m. parlamento rinkimams ir 2013 m. prezidento rinkimams.

2012 3 23

73.

FAHRADI Ali

 

Teisingumo ministerijos Teherane Teisės reikalų inspekcijos ir Viešosios inspekcijos vadovo pavaduotojas. Buvęs Karaj (Karadžo) prokuroras. Atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, palaikė kaltinimą teismo procesuose, kuriuose buvo paskirta mirties bausmė. Jo buvimo prokuroru laikotarpiu Karadžo regione įvykdyta daug mirties bausmės nuosprendžių.

2012 3 23

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf (dar žinomas kaip Ali Ashraf Rostami Aghdam)

 

Buvęs Evino kalėjimo vadovas, paskirtas 2012 m. viduryje. Jo vadovavimo laikotarpiu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

2013 3 12

83.

JAFARI Asadollah

 

Būdamas Mazandarano provincijos prokuroru A. Jafari rekomendavo skirti mirties bausmę tose bylose, kuriose jis palaikė kaltinimą, todėl buvo skirta daug mirties bausmių, įskaitant viešas egzekucijas aplinkybėmis, kuriomis mirties bausmės skyrimas prieštarauja tarptautinei žmogaus teisių teisei, be kita ko, todėl, kad jos yra neproporcingos ir pernelyg griežtos. A. Jafari taip pat buvo atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus: nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre.

2013 3 12

85.

HAMLBAR Rahim

 

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas griežtas bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbuotojų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbuotojai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti nusikaltimus prieš nacionalinį saugumą“.

2013 3 12“

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija (angl. Cyber Police)

Vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Interneto svetainė: http://www.cyberpolice.ir

2011 m. sausio mėn. įsteigta Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys; šiam padaliniui nuo jo įsteigimo iki 2015 m. pradžios vadovavo Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad. 2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų interneto svetainių sąrašą. Be to, pagal taisykles reikalaujama, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus. Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui.

2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti represines priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN). 2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija be orderio suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti dėl socialiniuose tinkluose ir „Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano vyriausybę. 2012 m. lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį mirtinai nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.

2013 3 12“


9.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/561

2019 m. balandžio 8 d.

kuriuo dėl paruoštų arba konservuotų gaminių iš tunų filė Žaliajam Kyšuliui laikinai leidžiama nukrypti nuo lengvatinės kilmės taisyklių, nustatytų Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 64 straipsnio 6 dalį ir 66 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Žaliasis Kyšulys yra šalis, kuriai taikoma bendroji lengvatų sistema, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 978/2012 (2) nurodyta kaip BLS. BLS taikymo tikslais lengvatinės kilmės taisyklės, išskyrus procedūrines taisykles, nustatytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446 (3);

(2)

2018 m. spalio 22 d. raštu Žaliasis Kyšulys pateikė prašymą pratęsti nuo lengvatinės kilmės taisyklių, nustatytų Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446, nukrypti leidžiančios nuostatos, kurią buvo leista taikyti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/967 (4), galiojimą. Prašymas pateiktas dėl metinio 5 000 tonų paruoštų arba konservuotų gaminių iš tunų kiekio ir apima laikotarpį iki Sąjungos ir Vakarų Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo (EPS), kuris parafuotas 2014 m. birželio 30 d., įsigaliojimo. Pagal prašomą nukrypti leidžiančią nuostatą šie produktai būtų laikomi Žaliojo Kyšulio kilmės produktais, net jeigu jie pagaminti iš kilmės statuso neturinčių žuvų, bet pagaminti Žaliajame Kyšulyje;

(3)

prašyme leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą Žaliasis Kyšulys paaiškino, kad jo laivynas šiuo metu jo vandenyse tunų sugauna mažai ir kad be nukrypti leidžiančios nuostatos jo turimo laivyno galimybės žvejoti už savo teritorinių vandenų yra ribotos. Be to, tunų žvejybos sezonas trunka tik keturis mėnesius per metus. Dėl to mažėja galimybių sugauti kilmės statusą turinčių tunų. Dar vienas svarbus elementas yra neseniai išplėtota Žaliojo Kyšulio uosto infrastruktūra. Todėl dabar galima tvarkyti didesnius tunų kiekius, taigi tunų žvejybos pramonė turi galimybių augti. Galiausiai prašyme pabrėžti sunkumai, su kuriais susidūrė Žaliasis Kyšulys dėl vėluojančio Sąjungos ir Vakarų Afrikos EPS įsigaliojimo. Jame taip pat pabrėžta, kad Žaliajam Kyšuliui reikia leisti taikyti nuo lengvatinės kilmės taisyklių nukrypti leidžiančią nuostatą, kad būtų galima kompensuoti tai, kad vis dar negalima remtis kumuliacijos taisyklėmis pagal EPS, nes teisinė su šiuo susitarimu susijusi padėtis nepasikeitė;

(4)

prašyme pateikti argumentai rodo, kad netaikant nukrypti leidžiančios nuostatos, Žaliojo Kyšulio žuvų perdirbimo pramonės galimybė eksportuoti minimus produktus į Sąjungą pagal BLS iš esmės sumažėtų. Tai galėtų trukdyti toliau vystytis Žaliojo Kyšulio nedidelių pelaginės žvejybos laivų laivynui ir neleisti ateityje Žaliajam Kyšuliui laikytis šiems produktams taikomų kilmės taisyklių;

(5)

todėl Žaliajam Kyšuliui turėtų būti leista taikyti laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo lengvatinės kilmės taisyklių reikalavimo, kad produktai, kuriuose yra ne vien tik lengvatomis besinaudojančioje šalyje gautų medžiagų, laikomi kilusiais iš lengvatomis besinaudojančios šalies, tik jeigu tos medžiagos buvo pakankamai apdorotos arba perdirbtos. Nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma metiniam 5 000 tonų paruoštų arba konservuotų gaminių iš tunų kiekiui. Nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo trukmė turėtų būti vienų metų laikotarpis, kad būtų galima įvertinti Žaliojo Kyšulio gebėjimus ir pastangas pasirengti laikytis minimų produktų kilmės taisyklių. Jeigu EPS įsigaliotų iki tų vienų metų laikotarpio pabaigos, nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas turėtų baigtis dieną prieš EPS įsigaliojimą;

(6)

šio reglamento priede nustatyti kiekiai turėtų būti administruojami vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (5) 49–54 straipsniais, kuriais reglamentuojamas tarifinių kvotų administravimas;

(7)

nukrypti leidžiančią nuostatą turėtų būti leidžiama taikyti su sąlyga, kad Žaliojo Kyšulio muitinė imsis reikiamų priemonių eksportuojamų produktų, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, kiekio patikrinimams atlikti ir kad ji Komisijai perduos kiekio, dėl kurio pagal šį reglamentą išduoti A formos prekių kilmės sertifikatai, ataskaitą ir tų sertifikatų serijos numerius. Jei registruotųjų eksportuotojų (REX) sistema pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 79 straipsnį Žaliajame Kyšulyje būtų pradėta taikyti 2019 m., ta pati taisyklė turėtų būti taikoma ir registruotųjų eksportuotojų surašytiems pareiškimams apie prekių kilmę;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės turėtų įsigalioti kuo greičiau po jo paskelbimo, siekiant atsižvelgti į Žaliojo Kyšulio padėtį ir leisti šiai šaliai ilgiau nedelsiant pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 41 straipsnio b punkto ir 45 straipsnio, Žaliajame Kyšulyje iš kilmės statuso neturinčių tunų pagaminti paruošti arba konservuoti gaminiai, kurių KN kodai yra 1604 14, 1604 20 ir 0304 87, laikomi Žaliojo Kyšulio kilmės produktais pagal šio reglamento 2, 3 ir 4 straipsnius.

2 straipsnis

1.   Nukrypti leidžianti nuostata taikoma produktams, eksportuotiems iš Žaliojo Kyšulio ir deklaruotiems išleidimui į laisvą apyvartą Sąjungoje įforminti, nuo 2019 m. sausio 1 d. iki:

a)

2019 m. gruodžio 31 d. arba,

b)

jeigu 2014 m. birželio 30 d. parafuotas Sąjungos ir Vakarų Afrikos ekonominės partnerystės susitarimas (EPS) įsigaliotų 2019 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, – iki dienos prieš EPS įsigaliojimą.

2.   Nukrypti leidžianti nuostata taikoma produktų kiekiui, neviršijančiam priede nurodyto metinio kiekio.

3.   Nukrypti leidžianti nuostata taikoma, jeigu laikomasi Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 43 straipsnyje nustatytų sąlygų.

3 straipsnis

Šio reglamento priede nustatyti kiekiai administruojami vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 49–54 straipsniais, kuriais reglamentuojamas tarifinių kvotų administravimas.

4 straipsnis

Nukrypti leidžiančią nuostatą leidžiama taikyti toliau nurodytomis sąlygomis:

1.

Žaliojo Kyšulio muitinė imasi 1 straipsnyje nurodytų eksportuojamų produktų kiekio patikrinimams atlikti būtinų priemonių.

2.

A formos prekių kilmės sertifikato, išduoto Žaliojo Kyšulio kompetentingų institucijų remiantis šiuo reglamentu, 4 langelyje įrašomas šis tekstas: „Nukrypti leidžianti nuostata – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/561“. Jei Žaliajame Kyšulyje 2019 m. bus pradėta taikyti registruotųjų eksportuotojų (REX) sistema, šis tekstas turės būti įrašomas į registruotųjų eksportuotojų surašomus pareiškimus apie prekių kilmę.

3.

Žaliojo Kyšulio kompetentingos institucijos kas ketvirtį Komisijai pateikia kiekio, dėl kurio pagal šį reglamentą išduoti kilmės sertifikatai ir (arba) surašyti pareiškimai apie prekių kilmę, ataskaitą ir tų kilmės įrodymų serijos numerius.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1).

(3)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(4)  2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/967, kuriuo dėl gaminių arba konservų iš tunų filė Žaliajam Kyšuliui laikinai leidžiama nukrypti nuo lengvatinės kilmės taisyklių, nustatytų Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446 (OL L 146, 2017 6 9, p. 10).

(5)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).


PRIEDAS

Kvotos Nr.

KN kodas

TARIC kodas

Prekių aprašymas

Laikotarpiai

Metinis kiekis (neto masė tonomis)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš dryžųjų tunų (Katsuwonus pelamis) filė ir nugarinės

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš gelsvauodegių tunų (Thunnus albacares) filė ir nugarinės

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš didžiaakių tunų (Thunnus obesus) filė ir nugarinės

Paruošti gaminiai iš ilgapelekių tunų (Thunnus alalunga)

Nuo 2019 1 1 iki pagal 2 straipsnio 1 dalį nustatytos datos

5 000 tonų


SPRENDIMAI

9.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/17


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/562

2019 m. balandžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/235/BUSP (1);

(2)

remdamasi Sprendimo 2011/235/BUSP peržiūros rezultatais, Taryba mano, kad jame nustatytos ribojamosios priemonės turėtų būti atnaujintos iki 2020 m. balandžio 13 d.;

(3)

Taryba taip pat padarė išvadą, kad reikėtų atnaujinti Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateiktus įrašus, susijusius su 51 asmeniu ir vienu subjektu;

(4)

todėl Sprendimas 2011/235/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/235/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. balandžio 13 d. Jis nuolat peržiūrimas. Jis atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane (OL L 100, 2011 4 14, p. 51).


PRIEDAS

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1961 m.

Buvęs ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vado vyresnysis patarėjas saugumo klausimais. Irano nacionalinės policijos vadovas (nuo 2005 m. iki 2015 m. pradžios). Taip pat Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos (įtraukta į sąrašą) vadovas nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2015 m. pradžios. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir 2009 m. birželio 15 d. naktį įvykdė smurtinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose. Šiuo metu – Irano padalinių Jemeno gyventojams remti vadovas.

2011 4 12

2.

ALLAHKARAM Hossein

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas)

Gimimo data: 1945 m.

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

Jis toliau atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų organizacijoje, pasirengusioje daryti prieš visuomenę nukreiptus žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, skatinti agresiją prieš moteris dėl jų aprangos pasirinkimo.

2011 4 12

4.

FAZLI Ali

 

Basij vado pavaduotojas, Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

2011 4 12

7.

KHALILI Ali

 

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazėje atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų. Jis pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

2011 4 12

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Kariuomenės vadovybės ir generalinio štabo koledžo (DAFOOS) vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu 2009 m.

2011 4 12

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahanas (Iranas)

Gimimo data: 1963 m.

Anksčiau jis vadovavo Irano teisės vykdymo užtikrinimo pajėgų strateginių studijų centrui – organizacijai, susijusiai su nacionaline policija. Policijos strateginių studijų centro vadovas, Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas iki 2014 m. birželio mėn. Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas A. R. Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų vykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą. Šiuo metu – Islamo revoliucijos gvardijos vadas, atsakingas už Irako „antiteroristinių“ pajėgų mokymą.

2011 4 12

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Buvęs Teherano ekstremaliųjų įvykių poveikio švelninimo organizacijos vadovas. Būdamas Teherano policijos vadovu iki 2010 m. sausio mėn. buvo atsakingas už smurtinius policijos išpuolius prieš protestų dalyvius ir studentus. Teherano metropolio teisės vykdymo užtikrinimo pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh buvo aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizako įkalinimo įstaigoje 2009 m. gruodžio mėn.

2011 4 12

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas)

Gimimo data: 1963 m.

Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos tarnybos vadovas nuo 2009 m. spalio mėn. Basij vadas iki 2009 m. spalio mėn. Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo vykdant masinį taikių protestų dalyvių mušimą, žudymą, sulaikymą ir kankinimą.

2011 4 12

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Aukščiausiojo teismo 28-ojo skyriaus patarėjas ir narys. Mašhado teisminių institucijų vadovas iki 2014 m. rugsėjo mėn. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių ir remiantis spaudimu bei kankinimu išgautais prisipažinimais. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas)

Gimimo data: 1945 m.

Ekspertų asamblėjos narys ir Aukščiausiojo Vadovo atstovas Markazi („Centrinė“) provincijoje, taip pat Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas. Irano generalinis prokuroras iki 2009 m. rugsėjo mėn., taip pat buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu. Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų ir juos prižiūrėjo; tų procesų metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis ir advokato paslaugomis.

2011 4 12

16.

HADDAD Hassan (dar žinomas kaip Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo saugos pareigūno pavaduotojas. Buvęs Teherano revoliucinio teismo (26 poskyrio) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. 2009 m. jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Kahrizako įkalinimo įstaigai. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Islamo propagandos organizacijos vadovas Razavi Chorasano provincijoje. Mašhado revoliucinio teismo teisėjas iki 2013 m. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisminės institucijos jį apklausė dėl Kahrizako įstaigoje vykdytų prievartos veiksmų. 2009 m. jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Kahrizako įkalinimo įstaigą. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1953 m.

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi biuras apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn. ir areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus, o 2010 m. birželio mėn. uždraudė dvi reformistines politines partijas. Jo biuras apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų. Jo biuras taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus bei žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo plačiai taikydamas represines priemones prieš politinę opoziciją.

2018 m. spalio mėn. jis paskelbė žiniasklaidai, kad keturi sulaikyti Irano aplinkos srities aktyvistai turi būti apkaltinti „erezijos skleidimu pasaulyje“ – už šį kaltinimą gresia mirties bausmė.

2011 4 12

20.

MOGHISSEH Mohammad (dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) pirmininkas. Taip pat laikomas atsakingu už bahajų bendruomenės narių nuteisimo atvejus. Atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes neteisingai nagrinėjamose socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltose bylose ir skyrė kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

2011 4 12

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod (Meibodas), Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.). Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. 2010 m. sausio mėn. parlamentinio tyrimo metu nustatyta, kad jis tiesiogiai atsakingas už trijų asmenų sulaikymą – jie vėliau mirė kalinimo įstaigoje. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisminėms institucijoms atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi. 2015 m. rugpjūčio 19 d. Irano teismas jį išteisino – kaltinimai buvo susiję su trijų jaunuolių kankinimu ir mirtimis Kahrizak (Karizako) įkalinimo įstaigoje 2009 m.

2011 4 12

24.

MORTAZAVI Amir

 

Razavi Chorasano provincijoje esančių teisminių institucijų Socialinių reikalų ir nusikalstamumo prevencijos skyriaus vadovo pavaduotojas. Mašhado prokuroro pavaduotojas bent iki 2015 m. Teismo procesai, kuriuose jis palaikė kaltinimą, buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) pirmininkas. Teherano tribunolo ikiteisminio tyrimo teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai du parodomajame teismo procese dalyvavusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių ir skyrė jiems ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes.

Iš 2018 m. pranešimų matyti, kad jis toliau skyrė panašias bausmes, tinkamai nesilaikydamas teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Aukščiausiojo Teismo teisėjas, 44-ojo skyriaus vadovas. Setad-e Dieh fondo generalinio direktoriaus pavaduotojas. Mašhado revoliucinio teismo vyriausiasis teisėjas (2001–2011 m.). Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse (iki 550 sprendimų nuo 2009 m. vasaros iki 2011 m. vasaros), mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teherano teisminių institucijų vadovas. Buvęs Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

2011 4 12

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas. Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas. Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

2011 4 12

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Irano kalėjimų organizacijos vadovo vyresnysis patarėjas ir pavaduotojas, atsakingas už rimtus žmogaus teisių pažeidimus, nukreiptus prieš kalinius. Administravo sistemą, kurioje kaliniai kentė prievartą, kankinimus bei nežmonišką / žeminantį elgesį ir buvo laikomi labai prastomis gyvenimo sąlygomis.

2011 4 12

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

 

Patarėjas prie Irano Aukščiausiosios žmogaus teisių tarybos. Buvęs Aukščiausiosios žmogaus teisių tarybos sekretorius. Buvęs Ilamo provincijos gubernatorius. Buvęs Vidaus reikalų ministerijos politinis direktorius. Kaip Politinių partijų ir grupių veiklos įstatymo 10 straipsnio komiteto vadovas buvo atsakingas už leidimų rengti demonstracijas ir kitus viešus renginius išdavimą ir politinių partijų registravimą.

2010 m. sustabdė dviejų su Mousavi susijusių reformistinių politinių partijų – Islamiškojo Irano dalyvavimo fronto ir Islamo revoliucijos mudžahedinų organizacijos – veiklą. Nuo 2009 m. nuosekliai ir nuolat draudė visus nevyriausybinius susibūrimus, taigi neleido naudotis konstitucine teise protestuoti; todėl, pažeidžiant teisę į susirinkimų laisvę, buvo suimta daug taikių demonstrantų.

2009 m. jis taip pat uždraudė opozicijai surengti gedulo ceremoniją asmenims, žuvusiems protestų dėl prezidento rinkimų metu, pagerbti.

2011 10 10

35.

AKHARIAN Hassan

 

Radžaišaro kalėjimo (Karadžas) 1 bloko viršininkas iki 2010 m. liepos mėn. Keletas buvusių kalinių pranešė, kad jis naudoja kankinimus, taip pat yra davęs nurodymus, kad kaliniai negalėtų gauti medicininės pagalbos. Vieno Radžaišaro kalėjimo kalinio apklausos duomenimis, visi kalėjimo prižiūrėtojai jį smarkiai mušė ir H. Akharian apie tai buvo žinoma. Taip pat pranešama apie mažiausiai vieną netinkamo elgesio su kalinamuoju (Mohsen Beikvand) atvejį ir jo mirtį H. Akharian vadovavimo laikotarpiu. M. Beikvand mirė 2010 m. rugsėjo mėn. Kitų kalinių tvirtinimu, tikėtina, kad jis buvo nužudytas Hassan Akharian nurodymu.

2011 10 10

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teisingumo ministras. Buvęs Specialiųjų tyrimų biuro direktorius. Iki 2016 m. liepos mėn. – vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir viešojo registro vadovas. Nuo 2014 m. balandžio mėn. – Teisėjų drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano teisminių institucijų pirmininkas. Būdamas Teherano teisminių institucijų pirmininku, buvo atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus areštus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir didelį egzekucijų skaičių.

2011 10 10

37.

BANESHI Jaber

 

Širazo Apeliacinio teismo (22 poskyrio) pirmininkas (nuo 2011 m. lapkričio mėn.). Širazo prokuroras iki 2011 m. spalio mėn. 2008 m. buvo prokuroru sprogdinimų Širaze byloje, kuria režimas pasinaudojo tam, kad nuteistų mirties bausme kitus nesusijusius asmenis. Jis skyrė mirties bausmes ir kitas griežtas bausmes mažumų atstovams, tokiu būdu pažeisdamas jų, inter alia, žmogaus teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę nebūti savavališkai sulaikytiems.

2011 10 10

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (dar žinomas kaip: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Gimimo vieta: Mashad (Mašadas)

Gimimo data: 1951 2 3

Irano ginkluotųjų pajėgų štabo vadas (1989–2016 m.); eidamas šias pareigas jis buvo vyriausiasis karo vadas, atsakingas už vadovavimą visiems kariniams daliniams ir politikai, įskaitant Islamo revoliucijos gvardiją ir policiją. 2009 m. jo oficialiai vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurias represijas prieš taikius protestuotojus, taip pat masinį sulaikymą.

Jis taip pat yra Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarybos ir Tikslingumo nustatymo tarybos narys.

2011 10 10

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Qom (Komo) generalinis prokuroras (2008–2017 m.), šiuo metu – Kalėjimų generalinio direktorato vadovas. Jis buvo atsakingas už dešimčių pažeidėjų savavališką sulaikymą Kome ir blogą elgesį su jais. Prisidėjo prie sunkaus teisės į tinkamą procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės taikymo, taip pat prie to, kad 2009–2010 m. labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Teisingumo ministerijos biuro Yazd (Jazde) vadovas. Buvęs Isfahano prokuroro pavaduotojas. Prisidėjo prie teismo procesų, kuriuose kaltinamiesiems buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., 2010 m. kovo mėn. vykusio Abdollah Fathi teismo proceso metu M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichikos sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. Abdollah Fathi buvo įvykdyta mirties bausmė. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taip pat prie to, kad 2011 m. labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Isfahan / Ispahan (Isfahanas)

Gimimo data: 1956 m.

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, atliko svarbų vaidmenį bauginant Irano „priešus“ ir jiems grasinant. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas ir buvęs Basij pajėgų vadas, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų po rinkimų taikant represines priemones protestų dalyviams 2009 m.

2011 10 10

43.

JAVANI Yadollah

 

Politinis Islamo revoliucijos gvardijos vadovas. Daug kartų kėsinosi suvaržyti žodžio ir kalbėjimo laisvę darydamas viešus pareiškimus, kuriais rėmė protesto dalyvių ir disidentų sulaikymus ir bausmes. Jis yra vienas iš pirmųjų aukšto rango pareigūnų, kurie 2009 m. reikalavo suimti Moussavi, Karroubi ir Khatami. Rėmė metodų, kuriais pažeidžiama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, be kita ko, viešų prisipažinimų, naudojimą, ir prieš teismo procesą viešino kvotų turinį. Iš įrodymų taip pat matyti, kad jis toleravo smurto naudojimą prieš protestų dalyvius, ir, labai tikėtina, kad, būdamas tikruoju Islamo revoliucijos gvardijos nariu, žinojo, kad naudojami žiaurūs tardymo metodai siekiant išgauti prisipažinimą.

2011 10 10

44.

JAZAYERI Massoud

 

Irano jungtinių karinių pajėgų štabo vado pavaduotojas, atsakingas už kultūros reikalus (dar žinomas kaip Valstybės gynybos viešųjų reikalų štabas). Būdamas štabo vado pavaduotoju, aktyviai prisidėjo vykdant represijas 2009 m. protestų metu. Laikraščiui „Kayhan“ duotame interviu įspėjo, kad daugelio Irane ir už jo ribų esančių protesto dalyvių tapatybė yra nustatyta ir tinkamu laiku prieš juos bus imtasi veiksmų. Jis atvirai ragino imtis represijų prieš tuos, kurie teikia duomenis užsienio žiniasklaidai, ir prieš Irano opoziciją. 2010 m. paprašė vyriausybės priimti griežtesnius įstatymus prieš iraniečius, kurie bendradarbiauja su užsienio žiniasklaidos šaltiniais.

2011 10 10

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už parlamento reikalus. Nuo 2011 iki 2016 m. Yazd (Jazdo) provincijos parlamentinis atstovas ir parlamentinio nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Buvęs Studentų Basij pajėgų vadas.

Eidamas šias pareigas aktyviai dalyvavo malšinant protestus ir indoktrinuojant vaikus ir jaunimą, kad toliau būtų slopinama žodžio laisvė ir nuomonių skirtumai. Būdamas parlamentinio nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto nariu viešai rėmė opozicijos prieš vyriausybę slopinimą.

2011 10 10

46.

KAMALIAN Behrouz (dar žinomas kaip: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas)

Gimimo data: 1983 m.

„Ashiyaneh“ kibernetinės grupuotės, susijusios su Irano režimu, vadovas. Behrouz Kamalian įsteigta „Ashiyaneh Digital Security“ grupuotė yra atsakinga už intensyvius kibernetinius išpuolius prieš vidaus oponentus bei reformistus ir užsienio institucijas. B. Kamalian įsteigta „Ashiyaneh“ organizacija savo veikla padėjo režimui taikyti represines priemones prieš opoziciją, todėl buvo padaryta daug šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų.

2011 10 10

49.

MALEKI Mojtaba

 

Teisingumo ministerijos vadovo pavaduotojas Khorasan Razavi (Razavi Chorasano) provincijoje. Buvęs Kermanshah (Kermanšacho) prokuroras. Jis prisidėjo prie daugelio mirties bausmės skyrimo atvejų, be kita ko, palaikė kaltinimą nagrinėjant septynių kalinių bylas; jie buvo nuteisti už prekybą narkotikais ir tą pačią dieną (2010 m. sausio 3 d.) pakarti Kermanšacho centriniame kalėjime.

2011 10 10

50.

OMIDI Mehrdad (dar žinomas kaip: Reza; OMIDI Reza)

 

Policijos VI skyriaus, tyrimų departamento vadovas. Buvęs Irano policijos žvalgybos tarnybos vadovas. Buvęs Irano policijos kompiuterinių nusikaltimų skyriaus vadovas. Jis buvo atsakingas už tūkstančius tyrimų ir kaltinimų reformistams ir politiniams oponentams dėl naudojimosi internetu. Taigi, jis buvo atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus vykdant represijas prieš asmenis, atvirai ginančius savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, 2009 m. vykusio žaliojo judėjimo metu ir po to.

2011 10 10

51.

SALARKIA Mahmoud

Buvęs Teherano futbolo klubo „Persepolis“ direktorius

Buvęs Teherano benzino ir transporto komisijos vadovas. 2009 m. vykdytų represijų metu buvo Teherano generalinio prokuroro pavaduotojas kalėjimų reikalams. Eidamas Teherano generalinio prokuroro pavaduotojo kalėjimų reikalams pareigas jis buvo tiesiogiai atsakingas už daugelį orderių nekaltiems taikiems protesto dalyviams ir aktyvistams suimti išdavimą. Iš daugelio žmogaus teisių gynėjų pranešimų matyti, kad beveik visi sulaikytieji įvairios trukmės laikotarpius jo nurodymu buvo laikomi be teisės susirašinėti, negalėdami susisiekti su savo advokatais ar šeimos nariais ir nepareiškiant jiems kaltinimų, dažnai tokiomis sąlygomis, kurios prilygintinos prievartiniam dingimui. Jų šeimoms dažnai nebūdavo pranešama apie sulaikymą.

2011 10 10

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Gimimo vieta: Selseleh (Selselė) (Iranas)

Gimimo data: 1964 m.

Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Lorestano provincijos parlamentinis atstovas. Parlamentinės užsienio ir saugumo politikos komisijos narys. Evino kalėjimo vadovas iki 2012 m. H. Souri einant Evino kalėjimo vadovo pareigas, kankinimas ten buvo įprasta praktika. 209 bloke daugelis aktyvistų buvo laikomi už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą.

2011 10 10

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Isfahan (Šahre Kordas - Isfahanas)

Gimimo data: 1959 m.

Buvęs Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius. Kaip gubernatoriui ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovui, jam teko visa atsakomybė už visą Islamo revoliucijos gvardijos represinę veiklą Teherano provincijoje, įskaitant susidorojimą su politinių protestų dalyviais nuo 2009 m. birželio mėn. Šiuo metu – Khajeh Nasireddin Tusi technologijų universiteto tarybos narys.

2011 10 10

55.

ZEBHI Hossein

 

Aukščiausiojo Teismo patarėjo pirmasis pavaduotojas teisminių institucijų klausimais ir Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Irano generalinio prokuroro pavaduotojas (2007–2015 m.). Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už teismo bylas, iškeltas po 2009 m. protestų, vykusių po rinkimų, kurios buvo nagrinėjamos pažeidžiant žmogaus teises. Eidamas šias pareigas jis taip pat toleravo perdėtas bausmes už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

2011 10 10

56.

BAHRAMI Mohammad–Kazem

 

Administracinio teisingumo teismo pirmininkas. Būdamas ginkluotųjų pajėgų teisminės institucijos vadovu prisidėjo vykdant represijas prieš taikius demonstrantus 2009 m.

2011 10 10

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherano provincijos baudžiamojo teismo teisėjas. Buvo susijęs su keliais demonstrantų teismo procesais, inter alia, Abdol-Reza Ghanbari, 2010 m. sausio mėn. suimto ir už savo politinę veiklą mirties bausme nuteisto mokytojo bylą.

2011 10 10

58.

BAGHERI Mohammad- Bagher

 

Pietų Chorasano provincijos teismų administracijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už nusikaltimų prevenciją. Jis 2011 m. birželio mėn. pripažino, kad 2010 m. kovo mėn. – 2011 m. kovo mėn. egzekucijos įvykdytos 140 asmenų, tačiau įtariama, kad tą patį laikotarpį toje pačioje Pietų Chorasano provincijoje buvo dar 100 kitų atvejų, apie kuriuos nepranešta nei šeimoms, nei advokatams. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taip pat prie daugelio mirties bausmių.

2011 10 10

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed and Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsanjan (Rafsandžanas), Kerman (Kermanas)

Gimimo data: 1961 m.

Buvusio prezidento Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir YEKTA radikalios politinės frakcijos atstovas. Kultūros ir islamiškojo mokymo ministras (2009–2013 m.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

2011 10 10

64.

KAZEMI Toraj

 

ES paskirtos Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis paskelbė Vyriausybei dirbančių įsilaužėlių verbavimo kampaniją, kad būtų geriau kontroliuojama internete skleidžiama informacija ir trikdomas „kenksmingų“ interneto svetainių veikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas)

Gimimo data: 1960 m. arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

2018 m. gruodžio 29 d. paskirtas Tikslingumo nustatymo tarybos vadovu. Teisminių institucijų vadovas nuo 2009 m. Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta'zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ir galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis, dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant ir pasmaugiant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje. Todėl jis prisidėjo prie daugelio egzekucijų. Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogaus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Farsan (Farsanas), Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Čeharmehalio ir Baktiarijos provincija) (Pietų) (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Buvęs antro didžiausio Irano miesto Mašhado, kuriame reguliariai viešai vykdomos egzekucijos, meras. Buvęs vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus, paskirtas 2009 m. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę. Vėliau paskirtas Irano rinkimų komisijos vadovu 2012 m. parlamento rinkimams ir 2013 m. prezidento rinkimams.

2012 3 23

73.

FAHRADI Ali

 

Teisingumo ministerijos Teherane Teisės reikalų inspekcijos ir Viešosios inspekcijos vadovo pavaduotojas. Buvęs Karaj (Karadžo) prokuroras. Atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, palaikė kaltinimą teismo procesuose, kuriuose buvo paskirta mirties bausmė. Jo buvimo prokuroru laikotarpiu Karadžo regione įvykdyta daug mirties bausmės nuosprendžių.

2012 3 23

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf (dar žinomas kaip Ali Ashraf Rostami Aghdam)

 

Buvęs Evino kalėjimo vadovas, paskirtas 2012 m. viduryje. Jo vadovavimo laikotarpiu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

2013 3 12

83.

JAFARI Asadollah

 

Būdamas Mazandarano provincijos prokuroru A. Jafari rekomendavo skirti mirties bausmę tose bylose, kuriose jis palaikė kaltinimą, todėl buvo skirta daug mirties bausmių, įskaitant viešas egzekucijas aplinkybėmis, kuriomis mirties bausmės skyrimas prieštarauja tarptautinei žmogaus teisių teisei, be kita ko, todėl, kad jos yra neproporcingos ir pernelyg griežtos. A. Jafari taip pat buvo atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus: nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre.

2013 3 12

85.

HAMLBAR Rahim

 

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas griežtas bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbuotojų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbuotojai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti n“usikaltimus prieš nacionalinį saugumą.

2013 3 12“

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija (angl. Cyber Police)

Vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Interneto svetainė: http://www.cyberpolice.ir

2011 m. sausio mėn. įsteigta Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys; šiam padaliniui nuo jo įsteigimo iki 2015 m. pradžios vadovavo Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad. 2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų interneto svetainių sąrašą. Be to, pagal taisykles reikalaujama, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus. Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui.

2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti represines priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN). 2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija be orderio suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano vyriausybę. 2012 m. lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį mirtinai nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.

2013 3 12“


Klaidų ištaisymas

9.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/28


2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo 2013/312/ES, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 181, 2013 m. birželio 29 d. )

58 puslapis, 4 straipsnis:

yra:

„<…> atsižvelgiant į tinkamai nustatytą bet kokį jų gyventojų skaičiaus ir su jais susijusių demografinių tendencijų pasikeitimą <…>.“,

turi būti:

„<…> atsižvelgiant į tinkamai nustatytą bet kokį valstybių narių skaičiaus ir demografinių tendencijų jose pasikeitimą <…>.“