ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 81

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. kovo 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys ( 1 )

1

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/357, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prieiga prie sandorių duomenų saugyklose laikomų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų ( 1 )

22

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/358, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas sandorių duomenų saugyklų atliekamo vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo, tikrinimo, bendrinimo, lyginimo ir skelbimo techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

30

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/359, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškos ir paraiškos dėl registracijos išplėtimo duomenys ( 1 )

45

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/360, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms ( 1 )

58

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/361, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 nuostatos dėl prieigos prie sandorių duomenų saugyklose saugomų duomenų ( 1 )

69

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/362, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013 nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys ( 1 )

74

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/363, kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis ( 1 )

85

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/364, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 nustatomi sandorių duomenų saugyklų registracijos paraiškų ir paraiškų dėl registracijos išplėtimo formos techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

125

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/365, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 nustatomi keitimosi informacija apie sankcijas, priemones ir tyrimus procedūrų ir formų techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

128

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/356

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 4 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant padidinti veiksmingumą ir duomenų apie išvestines finansines priemones ir apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius (VPĮFS) teikimo panašumus, pareiga teikti VPĮFS duomenis sandorių duomenų saugykloms pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnį turėtų būti suderinta su pareiga teikti išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenis sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (2) 9 straipsnį. Todėl duomenų teikimo reikalavimai, kuriais apibrėžiami VPĮFS duomenys, turėtų būti panašūs į duomenų teikimo reikalavimus, kuriais apibrėžiami išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenys;

(2)

siekiant užtikrinti teikiamos informacijos apie VPĮFS veiksmingumą ir naudingumą, konkretūs teiktini VPĮFS duomenys turėtų būti pritaikyti prie įvairių Reglamente (ES) 2015/2365 nustatytų VPĮFS rūšių. Kiek tai susiję su pranešimu apie garantinės įmokos skolinimo sandorius, Reglamentu (ES) 2015/2365 siekiama apimti sandorius, kurie sudaromi tokiu pačiu tikslu kaip ir atpirkimo sandoriai, pirkimo siekiant parduoti atgal sandoriai arba vertybinių popierių skolinimo sandoriai ir dėl to kelia panašią riziką finansiniam stabilumui, nes sudaro sąlygas didėti svertui, procikliškumui ir tarpusavio sąsajoms finansų rinkose arba prisideda prie įsipareigojimų įgyvendinimo terminų arba likvidumo keitimo. Nors dėl šių priežasčių garantinės įmokos skolinimas apima sandorius, kuriems taikomi finansų įstaigų ir jų klientų susitarimai dėl garantinės įmokos, kai finansų įstaigos savo klientams teikia pagrindinio finansų tarpininko paslaugas, jis neapima kitų paskolų, pvz., įmonių restruktūrizavimui skirtų paskolų, kurios, nors ir gali būti susijusios su vertybiniais popieriais, nedidina sisteminės rizikos, aptariamos Reglamente (ES) 2015/2365;

(3)

svarbu, kad bet kokio VPĮFS, kurio tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, duomenys būtų teisingai pranešami ir lengvai identifikuojami, nepaisant to, ar to VPĮFS tarpuskaita atlikta tą pačią dieną, ar vėliau negu to VPĮFS sudarymo dieną;

(4)

siekiant duomenų teikimo visapusiškumo, kai sandorio sudarymo dieną nežinomi konkretūs užtikrinimo priemonės duomenys, sandorio šalys turėtų atnaujinti informaciją apie užtikrinimo priemonę iškart po to, kai gauna tą informaciją, ir ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po to VPĮFS įskaitymo datos;

(5)

siekiant užtikrinti naudingesnę informaciją institucijoms, kurios turi prieigą prie VPĮFS duomenų sandorių duomenų saugyklose, sandorio šalys turėtų pateikti sandorių duomenų saugykloms bet kokio užtikrinimo priemonių krepšelio, kurį jos naudoja kaip VPĮFS užtikrinimo priemonę, tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN), jei tas krepšelis turi ISIN;

(6)

jei sandorio šalys užtikrinimo priemonę teikia grynosios pozicijos, susidarančios įskaitant kelis VPĮFS tarp dviejų sandorio šalių, lygmeniu, dažnai neįmanoma atskiram VPĮFS priskirti konkrečios užtikrinimo priemonės, todėl užtikrinimo priemonės paskirstymas gali būti nežinomas. Tokiais atvejais sandorio šalys turėtų turėti galimybę apie užtikrinimo priemonę pranešti nepriklausomai nuo pagrindinės paskolos;

(7)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10 straipsnyje nustatytą tvarką;

(8)

ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių reguliavimo standartų projektų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta ESMA Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Teiktini VPĮFS duomenys

1.   Pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį teikiamame pranešime pateikiami su atitinkamu VPĮFS susiję išsamūs ir tikslūs duomenys, nustatyti priedo 1, 2, 3 ir 4 lentelėse.

2.   Pranešdama apie VPĮFS sudarymą sandorio šalis šio reglamento priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodo veiksmo rūšį „New“ (naujas). Vėliau teikiant to VPĮFS duomenis šio reglamento priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodoma atitinkama su tuo VPĮFS susijusio veiksmo rūšis.

2 straipsnis

VPĮFS, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis

1.   Apie VPĮFS, kurio duomenys jau pateikti pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį ir kurio tarpuskaitą vėliau atlieka pagrindinė sandorio šalis, po tarpuskaitos pranešama kaip apie nutrauktą, priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodant veiksmo rūšį „Termination/Early Termination“ (nutraukimas / pirmalaikis nutraukimas), ir pranešama apie naujus VPĮFS, atsiradusius atlikus tarpuskaitą.

2.   Apie VPĮFS, kuris sudaromas prekybos vietoje ir kurio tarpuskaitą tą pačią dieną atlieka pagrindinė sandorio šalis, pranešama tik po to VPĮFS tarpuskaitos.

3.   Sandorio šalis apie VPĮFS, kurio tarpuskaita atlikta, atžvilgiu pateiktą arba gautą garantinę įmoką pateikia duomenis, nustatytus šio reglamento priedo 3 lentelėje, ir nurodo atitinkamą veiksmo rūšį, nustatytą tos priedo lentelės 20 laukelyje.

3 straipsnis

Pranešimas apie užtikrinimo priemonę

1.   Vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorio šalys, susitarusios, kad užtikrinimo priemonės pateikti nereikia, tai nurodo priedo 2 lentelės 72 laukelyje.

2.   Jei VPĮFS užtikrinimo priemonė yra susieta su atskira paskola ir užtikrinimo priemonės duomenis sandorio šalis žino iki duomenų pateikimo termino, sandorio šalis, apie šį VPĮFS pranešdama pirmą kartą ir priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „New“ (naujas), priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų atskirų to VPĮFS užtikrinimo priemonės komponentų duomenis.

3.   Jei VPĮFS užtikrinimo priemonė yra susieta su atskira paskola, bet užtikrinimo priemonės duomenų sandorio šalis iki duomenų pateikimo termino nežino, sandorio šalis, priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas), priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų atskirų to VPĮFS užtikrinimo priemonės komponentų duomenis, kai tik juos sužino ir ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po įskaitymo datos, nurodytos priedo 2 lentelės 13 laukelyje.

4.   Sandorio šalis, vieną ar daugiau VPĮFS užtikrinanti užtikrinimo priemonių krepšeliu, kuris turi tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN), apie jį pranešdama ir priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „New“ (naujas), tą ISIN nurodo priedo 2 lentelės 96 laukelyje.

5.   Sandorio šalis, vieną ar daugiau VPĮFS užtikrinanti užtikrinimo priemonių krepšeliu, kuris neturi ISIN, apie VPĮFS pranešdama ir priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „New“ (naujas), priedo 2 lentelės 96 laukelyje nurodo kodą „NTAV“.

6.   Taikant 4 ir 5 dalis, sandorio šalis priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose taip pat nurodo išsamius ir tikslius visų atskirų to VPĮFS užtikrinimo priemonės komponentų duomenis, kai tik tuos duomenis sužino ir ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po įskaitymo datos, nurodytos priedo 2 lentelės 13 laukelyje, kartu priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas).

7.   Sandorio šalis, kelis VPĮFS užtikrinanti grynosios pozicijos lygmeniu, priedo 2 lentelės 73 laukelyje nurodo vertę „true“ (taip). Ta sandorio šalis, priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų atskirų tų VPĮFS užtikrinimo priemonių komponentų duomenis, kai tik tuos duomenis sužino ir ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po įskaitymo datos, nurodytos priedo 2 lentelės 13 laukelyje, kartu priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas).

4 straipsnis

Pranešimas apie pakartotinį užtikrinimo priemonės naudojimą

1.   Sandorio šalis, per VPĮFS kaip užtikrinimo priemonę gaunanti vieną ar daugiau finansinių priemonių, priedo 4 lentelės 7, 8 ir 9 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius kiekvienos iš tų finansinių priemonių pakartotinio panaudojimo duomenis.

2.   Sandorio šalis, per VPĮFS kaip užtikrinimo priemonę gaunanti pinigus, priedo 4 lentelės 11, 12 ir 13 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimo atvejų kiekviena valiuta duomenis.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

1 lentelė

Sandorio šalių duomenys

Nr.

Laukelis

Pateiktini duomenys

Atpirkimo sandoris

Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris

Vertybinių popierių skolinimo sandoris

Garantinės įmokos skolinimo sandoris

1

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

2

Pranešimą teikiantis subjektas

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas pranešimą teikiantis subjektas. Jei pranešimo teikimas pavestas trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, nurodomas to subjekto unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

3

Pranešimą teikianti sandorio šalis

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama pranešimą teikianti sandorio šalis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

4

Pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis

Nurodyti, ar pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, ar ne finansų sandorio šalis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

5

Pranešimą teikiančios sandorio šalies sektorius

Vienas ar daugiau kodų, pagal kuriuos klasifikuojamas pranešimą teikiančios sandorio šalies verslo veiklos pobūdis.

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, pateikiami visi atitinkami kodai, įtraukti į finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai.

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis, pateikiami visi atitinkami kodai, įtraukti į ne finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai.

Jei pranešimas apima daugiau nei vienos rūšies veiklą, kodai pateikiami atitinkamos veiklos santykinės svarbos tvarka.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

6

Papildomas sektorių klasifikavimas

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (UCITS) arba alternatyvaus investavimo fondas (AIF), pateikiamas kodas, kuris rodo, ar tai biržinis fondas (ETF), ar pinigų rinkos fondas (MMF).

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra alternatyvaus investavimo fondas (AIF) arba ne finansų sandorio šalis, užsiimanti finansine ir draudimo veikla arba nekilnojamojo turto operacijomis, pateikiamas kodas, kuris rodo, ar tai nekilnojamojo turto fondas (REIT).

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

7

Pranešimą teikiančios sandorio šalies filialas

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis VPĮFS sudaro per filialą, pateikiamas kodas, pagal kurį identifikuojamas tas filialas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

8

Kitos sandorio šalies filialas

Jei kita sandorio šalis VPĮFS sudaro per filialą, pateikiamas kodas, pagal kurį identifikuojamas tas filialas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

9

Sandorio šalies pobūdis

Nurodyti, ar pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 (1) 4 straipsnį pranešimą teikianti sandorio šalis yra užtikrinimo priemonės davėja, ar gavėja.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

10

Už pranešimą atsakingas subjektas

Jei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 (2) 4 straipsnio 3 dalį finansų sandorio šalis yra atsakinga už duomenų teikimą kitos sandorio šalies vardu, pateikiamas tos finansų sandorio šalies unikalus kodas.

Jei pagal to reglamento 4 straipsnio 3 dalį valdymo įmonė yra atsakinga už duomenų teikimą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (UCITS) vardu, pateikiamas tos valdymo įmonės unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFM) yra atsakingas už duomenų teikimą alternatyvaus investavimo fondo (AIF) vardu, pateikiamas to valdytojo unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

11

Kita sandorio šalis

Pateikiamas unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas subjektas, su kuriuo pranešimą teikianti sandorio šalis sudarė VPĮFS. Privataus asmens atveju nuosekliai nurodomas kliento kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

12

Kitos sandorio šalies valstybė

Valstybės, kurioje yra kitos sandorio šalies registruotoji buveinė, arba gyvenamosios vietos valstybės, jei kita sandorio šalis yra fizinis asmuo, kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

13

Naudos gavėjas

Jei sutarties naudos gavėjas nėra šios sutarties šalis, pranešimą teikianti sandorio šalis nurodo šio naudos gavėjo unikalų kodą arba privataus asmens atveju – kliento kodą, nuosekliai naudojamą ir suteiktą juridinio asmens, kurio paslaugomis naudojasi tas privatus asmuo.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

14

Trišalis agentas

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama trečioji šalis, kuriai pranešimą teikianti sandorio šalis yra perdavusi VPĮFS apdorojimą po sandorio sudarymo (jei taikoma).

TAIP

TAIP

TAIP

NE

15

Makleris

Subjekto, kuris veikia kaip pranešimą teikiančios sandorio šalies tarpininkas ir pats netampa VPĮFS šalimi, unikalus kodas. Vertybinių popierių skolinimo sandorių atveju makleris neapima agento skolintojo.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

16

Tarpuskaitos narys

Jei atliekama sandorio tarpuskaita, pateikiamas pranešimą teikiančios sandorio šalies atsakingo tarpuskaitos nario unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

17

Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (CSD) dalyvis arba netiesioginis dalyvis

Pranešimą teikiančios sandorio šalies CSD dalyvio arba netiesioginio dalyvio unikalus kodas.

Jei sandoryje dalyvauja ir CSD dalyvis, ir netiesioginis dalyvis, pateikiamas netiesioginio dalyvio kodas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

18

Agentas skolintojas

Vertybinių popierių skolinimo sandoryje dalyvaujančio agento skolintojo unikalus kodas.

TAIP

NE

TAIP

NE


2 lentelė

Paskolų ir užtikrinimo priemonių duomenys

Nr.

Laukelis

Pateiktini duomenys

Atpirkimo sandoris

Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris

Vertybinių popierių skolinimo sandoris

Garantinės įmokos skolinimo sandoris

1

Unikalus sandorio identifikatorius (UTI)

VPĮFS suteikta unikali nuoroda, skirta jam identifikuoti.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

2

Pranešimo sekimo numeris

Jei atlikus tarpuskaitą atsiranda sandorių, pateikiamas ankstesnis UTI, t. y. pradinio dvišalio sandorio UTI. Tačiau ankstesnio UTI pranešti neturi sandorio šalys, kurios yra pagrindinės sandorio šalys (CCP), atlikusios VPĮFS tarpuskaitą.

Jei VPĮFS įvykdytas prekybos vietoje ir jo tarpuskaita atlikta tą pačią dieną, pateikiamas tam įvykdymui unikalus prekybos vietos sugeneruotas numeris.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

3

Įvykio data

Data, kada įvyko praneštinas įvykis, susijęs su VPĮFS ir įtrauktinas į pranešimą. Kai kalbama apie veiksmų rūšis „Valuation update“ (vertinimo atnaujinimas), „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas), „Reuse update“ (pakartotinio panaudojimo atnaujinimas), „Margin update“ (garantinės įmokos atnaujinimas), nurodoma pranešime esančios informacijos data.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

4

VPĮFS rūšis

VPĮFS rūšis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/2365 3 straipsnio 7–10 dalyse.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

5

Tarpuskaita atlikta

Nurodoma, ar atlikta pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

6

Tarpuskaitos laiko žyma

Tarpuskaitos atlikimo laikas ir data.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

7

Pagrindinė sandorio šalis

Jei sutarties tarpuskaita atlikta, unikalus pagrindinės sandorio šalies, kuri atliko sutarties tarpuskaitą, kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

8

Prekybos vieta

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama VPĮFS įvykdymo vieta.

Jei VPĮFS sudarytas ne biržoje ir juo leidžiama prekiauti, naudojamas MIC kodas „XOFF“.

Jei VPĮFS sudarytas ne biržoje ir juo neleidžiama prekiauti, naudojamas MIC kodas „XXXX“.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

9

Pagrindinio susitarimo rūšis

Nuoroda į pagrindinio susitarimo, pagal kurį sandorio šalys sudarė VPĮFS, rūšį.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

10

Kita pagrindinio susitarimo rūšis

Pagrindinio susitarimo pavadinimas. Šis laukelis pildomas tik jei 9 laukelyje pateikta „OTHR“.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

11

Pagrindinio susitarimo versija

Nuoroda į pagrindinio susitarimo, susijusio su sandoriu, apie kurį teikiama informacija, metus, jei taikoma.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

12

Įvykdymo laiko žyma

Data ir laikas, kada buvo įvykdytas VPĮFS.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

13

Įskaitymo data (pradžios data)

Sandorio šalių sutartyje nustatyta data, kada VPĮFS atidarymo dalyje (neatidėliotino atsiskaitymo dalyje) apsikeičiama pinigais, vertybiniais popieriais ar biržos prekėmis už užtikrinimo priemonę.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

14

Termino data (pabaigos data)

Sandorio šalių sutartyje nustatyta data, kada VPĮFS uždarymo dalyje (tolesnio atsiskaitymo dalyje) apsikeičiama pinigais, vertybiniais popieriais ar biržos prekėmis už užtikrinimo priemonę. Ši informacija neteikiama neterminuotųjų atpirkimo sandorių atveju.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

15

Nutraukimo data

Nutraukimo data visapusiško pirmalaikio VPĮFS nutraukimo atveju.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

16

Minimalus pranešimo laikotarpis

Minimalus darbo dienų skaičius, kada viena iš sandorio šalių turi informuoti kitą sandorio šalį apie sandorio nutraukimą.

TAIP

NE

NE

NE

17

Anksčiausia pareikalavimo data

Anksčiausia data, kada pinigų skolintojas turi teisę pareikalauti dalies lėšų arba nutraukti sandorį.

TAIP

NE

NE

NE

18

Bendrosios užtikrinimo priemonės rodiklis

Nurodoma, ar VPĮFS taikomas susitarimas dėl bendrosios užtikrinimo priemonės. Jei tai vertybinių popierių skolinimo sandoris, laukelyje daroma nuoroda į vertybinius popierius, kurie pateikti kaip užtikrinimo priemonė, o ne į paskolintą vertybinį popierių.

Jei VPĮFS taikomas susitarimas dėl bendrosios užtikrinimo priemonės, pateikiamas kodas „GENE“. Susitarimas dėl bendrosios užtikrinimo priemonės – susitarimas dėl užtikrinimo priemonės sandoryje, kuriame užtikrinimo priemonės davėjas vertybinį popierių, kuris turi būti pateiktas kaip užtikrinimo priemonė, gali pasirinkti iš santykinai įvairių vertybinių popierių, atitinkančių iš anksto nustatytus kriterijus.

Jei VPĮFS taikomas susitarimas dėl konkrečios užtikrinimo priemonės, pateikiamas kodas „SPEC“. Susitarimas dėl konkrečios užtikrinimo priemonės – susitarimas dėl užtikrinimo priemonės sandoryje, kuriame užtikrinimo priemonės gavėjas reikalauja, kad užtikrinimo priemonių davėjas pateiktų konkretų tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN).

TAIP

TAIP

TAIP

NE

19

Pateikimo pagal vertę rodiklis

Nurodoma, ar už sandorį atsiskaityta naudojant pateikimo pagal vertę mechanizmą.

TAIP

NE

TAIP

NE

20

Užtikrinimo priemonės pateikimo būdas

Nurodoma, ar VPĮFS užtikrinimo priemonei taikomas susitarimas dėl užtikrinimo priemonės, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė, susitarimas dėl finansinio įkaito kaip prievolės vykdymo užtikrinimo, ar susitarimas dėl finansinio įkaito kaip prievolės vykdymo užtikrinimo, suteikiantis naudojimo teisę.

Jei užtikrinimo priemonei pateikti naudoti keli būdai, šiame laukelyje nurodomas susitarimas dėl pirminės užtikrinimo priemonės.

TAIP

NE

TAIP

TAIP

21

Neterminuotas

Nurodoma, ar VPĮFS yra neterminuotas (be fiksuotos termino datos), ar terminuotas (su sutartyje nustatyta termino data).

Neterminuotų VPĮFS atveju nurodomas kodas „True“ (taip), terminuotų VPĮFS – kodas „False“ (ne).

TAIP

NE

TAIP

NE

22

Nutraukimo pasirinkimo galimybė

Nurodoma, ar VPĮFS yra neapibrėžtos trukmės, ar jį reikia pratęsti.

TAIP

NE

TAIP

NE

Garantinės įmokos skolinimo atveju 23–34 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienai valiutai, naudojamai garantinės įmokos paskolai suteikti.

23

Fiksuotoji norma

Atpirkimo sandorių atveju nurodoma metams apskaičiuota atpirkimo sandorio pagrindinės sumos palūkanų norma pagal dienų skaičiavimo susitarimą.

Garantinės įmokos skolinimo atveju nurodoma metams apskaičiuota paskolos vertės, kurią skolininkas moka skolintojui, palūkanų norma.

TAIP

NE

NE

TAIP

24

Dienų skaičiavimo susitarimas

Sukauptų pagrindinės sumos palūkanų apskaičiavimo pagal normą būdas.

TAIP

NE

NE

TAIP

25

Kintamoji norma

Nurodoma naudojama pagrindinė palūkanų norma, perskaičiuojama iš anksto nustatytais intervalais, darant nuorodą į rinkos pagrindinę normą, jei taikoma.

TAIP

NE

NE

TAIP

26

Kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos bazinis laikotarpis.

TAIP

NE

NE

TAIP

27

Kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis

26 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos bazinis laikotarpis, daugiklis.

TAIP

NE

NE

TAIP

28

Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas mokėjimų, kuriems taikoma kintamoji norma, dažnumas.

TAIP

NE

NE

TAIP

29

Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

28 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos mokėjimo dažnumas, daugiklis.

TAIP

NE

NE

TAIP

30

Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas.

TAIP

NE

NE

TAIP

31

Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis

30 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas, daugiklis.

TAIP

NE

NE

TAIP

32

Skirtumas

Bazinių punktų skaičius, kurį reikia pridėti prie kintamosios palūkanų normos arba iš jos atimti, kad būtų nustatyta paskolos palūkanų norma.

TAIP

NE

NE

TAIP

33

Garantinės įmokos skolinimo valiutos suma

Garantinės įmokos paskolos suma konkrečia valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

34

Garantinės įmokos skolinimo valiuta

Garantinės įmokos paskolos valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

35 ir 36 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam kintamosios normos koregavimo atvejui.

35

Pakoreguota norma

Normų plane nustatyta norma.

TAIP

NE

NE

NE

36

Normos data

Data, nuo kurios įsigalioja norma.

TAIP

NE

NE

NE

37

Pagrindinė suma įskaitymo datą

Išperkamoji suma, už kurią reikia atsiskaityti sandorio įskaitymo datą.

TAIP

TAIP

NE

NE

38

Pagrindinė suma termino datą

Išperkamoji suma, už kurią reikia atsiskaityti sandorio termino datą.

TAIP

TAIP

NE

NE

39

Pagrindinės sumos valiuta

Pagrindinės sumos valiuta.

TAIP

TAIP

NE

NE

40

Turto rūšis

Nurodoma turto, dėl kurio sudaromas VPĮFS, rūšis.

NE

NE

TAIP

NE

41

Vertybinio popieriaus identifikatorius

Nurodomas vertybinis popierius, dėl kurio sudaromas VPĮFS.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

42

Vertybinio popieriaus klasifikavimas

Vertybinio popieriaus, dėl kurio sudaromas VPĮFS, finansinių priemonių klasifikacijos (CFI) kodas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

Jei buvo paskolinta arba pasiskolinta biržos prekė, jos klasifikacija nurodoma 43, 44 ir 45 laukeliuose.

43

Bazinė prekė

Bazinė prekė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje.

NE

NE

TAIP

NE

44

Prekės pakategorė

Prekės pakategorė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje.

Šis laukelis pildomas tik jeigu 43 laukelyje nurodyta konkreti bazinė prekė.

NE

NE

TAIP

NE

45

Papildoma prekės pakategorė

Papildoma prekės pakategorė pagal biržos prekių klasifikacijos lentelę.

Šis laukelis pildomas tik jeigu 44 laukelyje nurodyta konkreti prekės pakategorė.

NE

NE

TAIP

NE

46

Kiekis arba nominali suma

Vertybinio popieriaus arba biržos prekės, dėl kurių sudaromas VPĮFS, kiekis arba nominali suma.

Jei tai obligacija, nurodoma bendra nominali suma, t. y. obligacijų skaičius, padaugintas iš jų nominaliosios vertės.

Jei tai kiti vertybiniai popieriai arba biržos prekės, nurodomas jų kiekis.

NE

NE

TAIP

NE

47

Matavimo vienetas

Matavimo vienetas, kuriuo išreikštas kiekis. Šis laukelis taikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

48

Nominalios sumos valiuta

Jei pateikiama nominali suma, nurodoma nominalios sumos valiuta.

NE

NE

TAIP

NE

49

Vertybinių popierių arba biržos prekių kaina

Jei skolinami vertybiniai popieriai ir biržos prekės arba juos skolinamasi, nurodoma vertybinio popieriaus arba biržos prekės kaina, pagal kurią apskaičiuojama paskolos vertė.

Jei tai pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris, nurodoma vertybinio popieriaus arba biržos prekės kaina, pagal kurią apskaičiuojama pirkimo siekiant parduoti atgal sandorio neatidėliotino atsiskaitymo dalies prekybos suma.

NE

TAIP

TAIP

NE

50

Kainos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta vertybinio popieriaus arba biržos prekės kaina.

NE

NE

TAIP

NE

51

Vertybinio popieriaus kokybė

Vertybinio popieriaus kredito rizikos klasifikavimo kodas.

NE

NE

TAIP

NE

52

Vertybinio popieriaus terminas

Vertybinio popieriaus terminas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

53

Emitento jurisdikcija

Vertybinio popieriaus emitento jurisdikcija. Užsienio patronuojamosios įmonės išleistų vertybinių popierių atveju – vadovaujančiosios patronuojančios įmonės jurisdikcija arba, jei ji nežinoma, patronuojamosios įmonės jurisdikcija.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

54

Emitento LEI

Vertybinio popieriaus emitento LEI.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

55

Vertybinio popieriaus rūšis

Vertybinio popieriaus rūšies klasifikavimo kodas.

NE

NE

TAIP

NE

56

Paskolos vertė

Paskolos vertė, t. y. paskolos kiekis arba nominali suma, padauginti iš 49 laukelyje nurodytos kainos.

NE

NE

TAIP

NE

57

Rinkos vertė

Paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių arba biržos prekių rinkos vertė.

NE

NE

TAIP

NE

58

Fiksuotoji grąžinama palūkanų norma

Fiksuotoji palūkanų norma (norma, kurią skolintojas sutiko mokėti už piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimą, atėmus skolinimo mokesčius), kurią už pateiktos piniginės užtikrinimo priemonės likutį vertybinio popieriaus arba biržos prekės skolintojas moka skolininkui (teigiama grąžinama palūkanų norma) arba skolininkas – skolintojui (neigiama grąžinama palūkanų norma).

NE

NE

TAIP

NE

59

Kintamoji grąžinama palūkanų norma

Nurodoma pagrindinė palūkanų norma, naudojama apskaičiuoti grąžinamai palūkanų normai (normai, kurią skolintojas sutiko mokėti už piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimą, atėmus skolinimo mokesčius), kurią už pateiktos piniginės užtikrinimo priemonės likutį vertybinio popieriaus arba biržos prekės skolintojas moka skolininkui (teigiama grąžinama palūkanų norma) arba skolininkas – skolintojui (neigiama grąžinama palūkanų norma).

NE

NE

TAIP

NE

60

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis.

NE

NE

TAIP

NE

61

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – daugiklis

60 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis, daugiklis.

NE

NE

TAIP

NE

62

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimų dažnumas.

NE

NE

TAIP

NE

63

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

62 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas, daugiklis.

NE

NE

TAIP

NE

64

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas.

NE

NE

TAIP

NE

65

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis

64 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas, daugiklis.

NE

NE

TAIP

NE

66

Grąžinamos palūkanų normos skirtumas

Baziniais punktais išreikštas grąžinamos palūkanų normos skirtumas.

NE

NE

TAIP

NE

67

Skolinimo mokestis

Mokestis, kurį vertybinio popieriaus arba biržos prekės skolininkas moka skolintojui.

NE

NE

TAIP

NE

68

Išskirtiniai susitarimai

Vertybinių popierių skolinimosi ir skolinimo atveju nurodoma, ar skolininkas turi išskirtinę prieigą, kad galėtų skolintis iš skolintojo vertybinių popierių portfelio.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

69

Negrąžinta garantinės įmokos paskola

Bendra garantinės įmokos paskolų suma bazine valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

70

Negrąžintos garantinės įmokos paskolos bazinė valiuta

Negrąžintų garantinės įmokos paskolų bazinė valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

71

Trumposios pozicijos rinkos vertė

Trumposios pozicijos rinkos vertė bazine valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

Užtikrinimo priemonės duomenys

72

Neužtikrinto vertybinių popierių skolinimo žymė

Nurodoma, ar vertybinių popierių skolinimo sandoris yra neužtikrintas.

Šis laukelis nenaudojamas, jei sandorio šalys susitaria sandorį užtikrinti, bet konkretus užtikrinimo priemonės paskirstymas dar nežinomas.

NE

NE

TAIP

NE

73

Grynosios pozicijos užtikrinimas

Nurodoma, ar užtikrinimo priemonė pateikta užtikrinant grynąją poziciją (o ne vieną sandorį).

TAIP

TAIP

TAIP

NE

74

Užtikrinimo priemonės įskaitymo data

Jei sandoriai užtikrinti grynosios pozicijos lygmeniu, pateikiama naujausia įskaitymo data VPĮFS užskaitos grupėje, atsižvelgiant į visus sandorius, dėl kurių pateikta užtikrinimo priemonė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

Jei naudota konkreti užtikrinimo priemonė, 75–94 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam užtikrinimo priemonės komponentui, jei taikoma.

75

Užtikrinimo priemonės komponento rūšis

Nurodoma užtikrinimo priemonės komponento rūšis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Jei kaip užtikrinimo priemonė naudoti pinigai, tai nurodoma 76 ir 77 laukeliuose.

76

Piniginės užtikrinimo priemonės suma

Lėšų suma, pateikta kaip vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimosi užtikrinimo priemonė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

77

Piniginės užtikrinimo priemonės valiuta

Piniginės užtikrinimo priemonės valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

78

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

79

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, klasifikavimas

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, CFI kodas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Jei kaip užtikrinimo priemonė naudota biržos prekė, jos klasifikacija nurodoma 80, 81 ir 82 laukeliuose.

80

Bazinė prekė

Bazinė prekė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

81

Prekės pakategorė

Prekės pakategorė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje. Šis laukelis pildomas tik jeigu 80 laukelyje nurodyta konkreti bazinė prekė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

82

Papildoma prekės pakategorė

Papildoma prekės pakategorė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje. Šis laukelis pildomas tik jeigu 81 laukelyje nurodyta konkreti prekės pakategorė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

83

Užtikrinimo priemonės kiekis arba nominali suma

Vertybinio popieriaus arba biržos prekės, naudojamų kaip užtikrinimo priemonė, kiekis arba nominali suma.

Jei tai obligacija, nurodoma bendra nominali suma, t. y. obligacijų skaičius, padaugintas iš nominaliosios vertės.

Jei tai kiti vertybiniai popieriai arba biržos prekės, nurodomas jų kiekis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

84

Užtikrinimo priemonės matavimo vienetas

Matavimo vienetas, kuriuo nurodytas užtikrinimo priemonės kiekis. Šis laukelis taikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

85

Užtikrinimo priemonės nominalios sumos valiuta

Jei pateikiama užtikrinimo priemonės nominali suma, nurodoma nominalios sumos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

86

Kainos valiuta

Užtikrinimo priemonės komponento kainos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

87

Vieneto kaina

Užtikrinimo priemonės komponento vieneto kaina, įskaitant palūkanas duodančių vertybinių popierių, naudojamų vertybinio popieriaus arba biržos prekės vertei nustatyti, sukauptas palūkanas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

88

Užtikrinimo priemonės rinkos vertė

Atskiro užtikrinimo priemonės komponento rinkos vertė, išreikšta kainos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

89

Vertės sumažinimas arba garantinė įmoka

Atpirkimo sandorių ir pirkimo siekiant parduoti atgal sandorių atveju užtikrinimo priemonės vertės sumažinimas nurodomas ISIN lygmeniu darant nuorodą į pagrindinei užtikrinimo priemonei taikomas rizikos kontrolės priemones, kai tos pagrindinės užtikrinimo priemonės vertė apskaičiuojama kaip tam tikra procentine dalimi sumažinta turto rinkos vertė.

Vertybinių popierių skolinimo atveju užtikrinimo priemonės vertės sumažinimas nurodomas arba ISIN, arba portfelio lygmeniu darant nuorodą į pagrindinei užtikrinimo priemonei taikomas rizikos kontrolės priemones, kai tos pagrindinės užtikrinimo priemonės vertė apskaičiuojama kaip tam tikra procentine dalimi sumažinta turto rinkos vertė.

Garantinės įmokos skolinimo atveju – garantinės įmokos reikalavimo, taikomo visam užtikrinimo priemonių portfeliui, laikomam kliento pagrindinio finansų tarpininko sąskaitoje, procentinė dalis.

Šiame laukelyje nurodomos faktinės, o ne apskaičiuotosios ar numatytosios vertės.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

90

Užtikrinimo priemonės kokybė

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, rizikos klasifikavimo kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

91

Vertybinio popieriaus termino data

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, termino data.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

92

Emitento jurisdikcija

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, emitento jurisdikcija. Užsienio patronuojamosios įmonės išleistų vertybinių popierių atveju yra pateikiama vadovaujančiosios patronuojančios įmonės jurisdikcija arba, jei ji nežinoma, patronuojamosios įmonės jurisdikcija.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

93

Emitento LEI

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, emitento LEI.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

94

Užtikrinimo priemonės rūšis

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, rūšies klasifikavimo kodas.

 

 

 

 

95

Užtikrinimo priemonės pakartotinio naudojimo galimybė

Nurodoma, ar užtikrinimo priemonės gavėjas gali pakartotinai naudoti vertybinius popierius, pateiktus kaip užtikrinimo priemonė.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Jei naudotas užtikrinimo priemonių krepšelis, pildomas 96 laukelis. VPĮFS, sudarytų naudojant užtikrinimo priemonių grupę, užtikrinimo priemonių išsamus paskirstymas, jei žinomas, nurodomas 75–94 laukeliuose.

96

Užtikrinimo priemonių krepšelio identifikatorius

Jei užtikrinimo priemonių krepšelį galima identifikuoti naudojant ISIN, pateikiamas užtikrinimo priemonių krepšelio ISIN.

Jei užtikrinimo priemonių krepšelio negalima identifikuoti naudojant ISIN, šiame laukelyje įrašomas kodas „NTAV“.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

97

Portfelio kodas

Jei sandorio tarpuskaita atliekama ir jis įtraukiamas į sandorių, kurių atžvilgiu keičiamasi garantinėmis įmokomis, portfelį, tas portfelis identifikuojamas naudojant pranešimą teikiančios sandorio šalies nustatytą unikalų kodą.

Jei sandorių portfelis apima ir išvestinių finansinių priemonių sandorius, apie kuriuos reikia pranešti pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, pateikiamas tas pats portfelio kodas, kuris pateiktas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

98

Veiksmo rūšis

Pranešime pateikiama viena iš šių veiksmų rūšių:

a)

VPĮFS, apie kurį pranešama pirmą kartą, identifikuojamas kaip „New“ (naujas);

b)

VPĮFS, apie kurį pranešta anksčiau, pakeitimas identifikuojamas kaip „Modification“ (pakeitimas). Tai apima ankstesnio pranešimo, rodančio poziciją, atnaujinimą, kad būtų parodyti į tą poziciją įtraukti nauji sandoriai;

c)

vertybinio popieriaus arba biržos prekės, susijusių su vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo sandoriu, vertinimas identifikuojamas kaip „Valuation Update“ (vertinimo atnaujinimas);

d)

užtikrinimo priemonės duomenų elementų, įskaitant jos vertinimą, pakeitimas identifikuojamas kaip „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas);

e)

klaidingai pateikto viso pranešimo panaikinimas, jei tas VPĮFS nepradėjo egzistuoti arba jam nebuvo taikomi pranešimų apie VPĮFS teikimo reikalavimai, bet apie jį per klaidą pranešta sandorių duomenų saugyklai, identifikuojamas kaip „Error“ (klaida);

f)

ankstesniame pranešime neteisingai pateiktų duomenų laukelių pataisymas identifikuojamas kaip „Correction“ (pataisymas);

g)

neterminuoto VPĮFS nutraukimas arba terminuoto VPĮFS pirmalaikis nutraukimas identifikuojamas kaip „Termination/Early termination“ (nutraukimas/pirmalaikis nutraukimas);

h)

VPĮFS, apie kurį reikia pranešti kaip apie naują sandorį ir kuris tą pačią dieną taip pat įtrauktas į atskirą pranešimą apie poziciją, identifikuojamas kaip „Position component“ (pozicijos komponentas).

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

99

Lygis

Nurodoma, ar pranešimas teikiamas sandorio, ar pozicijos lygmeniu.

Pozicijos lygmens pranešimas gali būti naudojamas tik kaip sandorio lygmens pranešimo papildymas siekiant pranešti apie įvykius po sandorio sudarymo ir tik tuo atveju, jei pozicija pakeičiami atskiri pakeičiamų produktų sandoriai.

TAIP

TAIP

TAIP

NE


3 lentelė

Garantinės įmokos duomenys

Nr.

Laukelis

Pateiktini duomenys

Atpirkimo sandoris

Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris

Vertybinių popierių skolinimo sandoris

Garantinės įmokos skolinimo sandoris

1

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

2

Įvykio data

Data, kada įvyko praneštinas įvykis, susijęs su VPĮFS ir įtrauktinas į pranešimą. Kai kalbama apie veiksmų rūšis „Valuation update“ (vertinimo atnaujinimas), „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas), „Reuse update“ (pakartotinio panaudojimo atnaujinimas), „Margin update“ (garantinės įmokos atnaujinimas), nurodoma pranešime esančios informacijos data.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

3

Pranešimą teikiantis subjektas

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas pranešimą teikiantis subjektas. Jei pranešimo teikimas pavestas trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, nurodomas to subjekto unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

4

Pranešimą teikianti sandorio šalis

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama pranešimą teikianti sandorio šalis.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

5

Už pranešimą atsakingas subjektas

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį finansų sandorio šalis yra atsakinga už duomenų teikimą kitos sandorio šalies vardu, pateikiamas tos finansų sandorio šalies unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį valdymo įmonė yra atsakinga už duomenų teikimą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (UCITS) vardu, pateikiamas tos valdymo įmonės unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFM) yra atsakingas už duomenų teikimą alternatyvaus investavimo fondo (AIF) vardu, pateikiamas to valdytojo unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

6

Kita sandorio šalis

Pateikiamas unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas subjektas, su kuriuo pranešimą teikianti sandorio šalis sudarė VPĮFS.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

7

Portfelio kodas

Sandorių, kurių atžvilgiu keičiamasi garantinėmis įmokomis, portfelis identifikuojamas naudojant pranešimą teikiančios sandorio šalies nustatytą unikalų kodą.

Jei sandorių portfelis apima ir išvestinių finansinių priemonių sandorius, apie kuriuos reikia pranešti pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, pateikiamas tas pats portfelio kodas, kuris pateiktas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

8

Pateikta pradinė garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies kitai sandorio šaliai pateiktos pradinės garantinės įmokos vertė.

Kai pradinė garantinė įmoka pateikiama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje nurodoma bendra to portfelio atžvilgiu pateiktų pradinių garantinių įmokų vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

9

Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta

Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

10

Pateikta kintamoji garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies kitai sandorio šaliai pateiktos kintamosios garantinės įmokos vertė, įskaitant atsiskaitymų pinigais vertę.

Kai kintamoji garantinė įmoka pateikiama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje nurodoma bendra to portfelio atžvilgiu pateiktos kintamosios garantinės įmokos vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

11

Pateiktos kintamosios garantinės įmokos valiuta

Pateiktos kintamosios garantinės įmokos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

12

Gauta pradinė garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies iš kitos sandorio šalies gautos pradinės garantinės įmokos vertė.

Kai pradinė garantinė įmoka gaunama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje nurodoma bendra to portfelio atžvilgiu gautos pradinės garantinės įmokos vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

13

Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta

Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

14

Gauta kintamoji garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies iš kitos sandorio šalies gautos kintamosios garantinės įmokos vertė, įskaitant atsiskaitymų pinigais vertę.

Kai kintamoji garantinė įmoka gaunama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje nurodoma bendra to portfelio atžvilgiu gautos kintamosios garantinės įmokos vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

15

Gautos kintamosios garantinės įmokos valiuta

Gautos kintamosios garantinės įmokos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

16

Pateiktas užtikrinimo priemonės perviršis

Pateiktos užtikrinimo priemonės, viršijančios reikalaujamą užtikrinimo priemonę, vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

17

Pateiktos užtikrinimo priemonės perviršio valiuta

Pateiktos užtikrinimo priemonės perviršio valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

18

Gautas užtikrinimo priemonės perviršis

Gautos užtikrinimo priemonės vertė, viršijanti reikalaujamą užtikrinimo priemonę.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

19

Gautos užtikrinimo priemonės perviršio valiuta

Gautos užtikrinimo priemonė perviršio valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

20

Veiksmo rūšis

Pranešime pateikiama viena iš šių veiksmų rūšių:

a)

naujas garantinės įmokos likutis identifikuojamas kaip „New“ (naujas);

b)

garantinių įmokų duomenų atnaujinimas identifikuojamas kaip „Margin update“ (garantinės įmokos atnaujinimas);

c)

klaidingai pateikto viso pranešimo panaikinimas identifikuojamas kaip „Error“ (klaida);

d)

ankstesniame pranešime neteisingai pateiktų duomenų laukelių pataisymas identifikuojamas kaip „Correction“ (pataisymas).

TAIP

TAIP

TAIP

NE


4 lentelė

Pakartotinio naudojimo, pinigų reinvestavimo ir finansavimo šaltinių duomenys

Nr.

Laukelis

Pateiktini duomenys

Atpirkimo sandoris

Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris

Vertybinių popierių skolinimo sandoris

Garantinės įmokos skolinimo sandoris

1

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

2

Įvykio data

Data, kada įvyko praneštinas įvykis, susijęs su VPĮFS ir įtrauktinas į pranešimą. Kai kalbama apie veiksmų rūšis „Valuation update“ (vertinimo atnaujinimas), „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas), „Reuse update“ (pakartotinio panaudojimo atnaujinimas), „Margin update“ (garantinės įmokos atnaujinimas), nurodoma pranešime esančios informacijos data.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

3

Pranešimą teikiantis subjektas

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas pranešimą teikiantis subjektas. Jei pranešimo teikimas pavestas trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, nurodomas to subjekto unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

4

Pranešimą teikianti sandorio šalis

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama pranešimą teikianti sandorio šalis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

5

Už pranešimą atsakingas subjektas

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį finansų sandorio šalis yra atsakinga už duomenų teikimą kitos sandorio šalies vardu, pateikiamas tos finansų sandorio šalies unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį valdymo įmonė yra atsakinga už duomenų teikimą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (UCITS) vardu, pateikiamas tos valdymo įmonės unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFM) yra atsakingas už duomenų teikimą alternatyvaus investavimo fondo (AIF) vardu, pateikiamas to valdytojo unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

6 laukelis pakartojamas ir užpildomas kiekvienam užtikrinimo priemonės komponentui.

6

Užtikrinimo priemonės komponento rūšis

Nurodoma užtikrinimo priemonės komponento rūšis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

7, 8, 9 ir 10 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam vertybiniam popieriui.

7

Užtikrinimo priemonės komponentas

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

8

Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės vertė

Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės bendra vertė, jei ją galima apskaičiuoti VPĮFS lygmeniu.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

9

Apskaičiuotasis užtikrinimo priemonės pakartotinis panaudojimas

Jei pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės faktinė vertė nežinoma arba jos negalima apskaičiuoti, pakartotinio panaudojimo vertės įvertis atskiros finansinės priemonės lygmeniu apskaičiuojamas, kaip nustatyta 2017 m. sausio 25 d. FST ataskaitoje „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

10

Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės valiuta

Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės faktinės arba apskaičiuotosios vertės valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

11

Reinvestavimo norma

Vidutinė palūkanų norma gauta už skolintojo atliekamą piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimą.

NE

NE

TAIP

NE

12, 13 ir 14 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam investavimo atvejui, kai atliekamas piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimas, ir kiekvienai valiutai atskirai.

12

Reinvestuotos piniginės investicijos rūšis

Reinvestavimo rūšis.

NE

NE

TAIP

NE

13

Reinvestuotų pinigų suma

Reinvestuotų pinigų suma konkrečia valiuta.

NE

NE

TAIP

NE

14

Reinvestuotų pinigų valiuta

Reinvestuotų pinigų valiuta.

NE

NE

TAIP

NE

Garantinės įmokos skolinimo sandorių atveju sandorio šalis pakartoja ir užpildo 15, 16 ir 17 laukelius kiekvienam finansavimo šaltiniui ir informaciją šiuose laukeliuose pateikia subjekto lygmeniu.

15

Finansavimo šaltiniai

Garantinės įmokos paskoloms finansuoti naudojami finansavimo šaltiniai.

NE

NE

NE

TAIP

16

Finansavimo šaltinių rinkos vertė

15 laukelyje nurodytų finansavimo šaltinių rinkos vertė.

NE

NE

NE

TAIP

17

Finansavimo šaltinių valiuta

Finansavimo šaltinių rinkos vertės valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

18

Veiksmo rūšis

Pranešime pateikiama viena iš šių veiksmų rūšių:

a)

naujas pakartotinio panaudojimo likutis identifikuojamas kaip „New“ (naujas);

b)

pakartotinio panaudojimo duomenų atnaujinimas identifikuojamas kaip „Reuse update“ (pakartotinio panaudojimo atnaujinimas);

c)

klaidingai pateikto viso pranešimo panaikinimas identifikuojamas kaip „Error“ (klaida);

d)

ankstesniame pranešime neteisingai pateiktų duomenų laukelių pataisymas identifikuojamas kaip „Correction“ (pataisymas).

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP


(1)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/363 , kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 85).

(2)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).


22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/22


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/357

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prieiga prie sandorių duomenų saugyklose laikomų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalies c ir d punktus,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalimi reikalaujama, kad tame straipsnyje išvardyti subjektai turėtų prieigą prie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų, kad galėtų vykdyti savo pareigas ir įgaliojimus. Todėl itin svarbu, kad sandorių duomenų saugyklos galėtų tiksliai identifikuoti susijusias sandorio šalis ir sandorius. Sandorių duomenų saugyklų suteikiama prieiga turėtų apimti prieigą prie sandorio šalies sudarytų VPĮFS duomenų, nepriklausomai nuo to, ar ta sandorio šalis yra kitos įmonės patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, arba nuo to, ar ta informacija susijusi su sandoriais, sudarytais per konkretų sandorio šalies filialą, su sąlyga, kad būtų reikalaujama prieigos prie informacijos, kurios reikia atitinkamo subjekto pareigoms ir įgaliojimams vykdyti;

(2)

daugelis iš Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardytų subjektų turi daug ir skirtingų įgaliojimų bei poreikių. Siekiant išvengti to, kad sandorių duomenų saugyklos turėtų nuolat tikrinti, pagal kurį įgaliojimą ir dėl kurio konkretaus poreikio subjektas prašo prieigos, ir kartu toms sandorių duomenų saugykloms neužkrauti nebūtinos administracinės naštos, tikslinga leisti, kad sandorių duomenų saugyklos kiekvienam subjektui suteiktų vieną prieigą, kuri turėtų apimti kiekvieno subjekto įgaliojimus ir konkrečius poreikius;

(3)

su sandorių duomenų saugyklomis susiję Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) įgaliojimai ir pareigos yra nustatyti Reglamento (ES) 2015/2365 5–11 straipsniuose ir, be kita ko, apima sandorių duomenų saugyklų registravimą ir priežiūrą. Siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą reikia, kad ESMA turėtų neribotą prieigą prie visų sandorių duomenų saugyklų laikomų visų VPĮFS visų duomenų;

(4)

Europos bankininkystės institucija (EBA), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) priklauso Europos finansų priežiūros institucijų sistemai (EFPIS) ir turi su finansiniu stabilumu bei sistemine rizika susijusių įgaliojimų ir pareigų, kurie labai panašūs į ESMA įgaliojimus ir pareigas. Todėl svarbu, kad tos institucijos, kaip ESMA, turėtų prieigą prie visų VPĮFS visų duomenų;

(5)

kadangi VPĮFS glaudžiai susiję su pinigų politika, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narys, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalies f punkte, turėtų turėti prieigą prie VPĮFS, susijusių su to ECBS nario išleista valiuta, visų duomenų ir, konkrečiau, VPĮFS, kurių paskola arba užtikrinimo priemonė išreikšta to ECBS nario išleista valiuta, visų duomenų;

(6)

tam tikri Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardyti subjektai atsako už sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėseną. Kad galėtų tinkamai vykdyti užduotis, susijusias su finansų sistemos stabilumu, tiems subjektams reikia turėti prieigą prie įvairiausių rinkos dalyvių bei prekybos vietų informacijos ir visapusiškiausių ir detaliausių VPĮFS duomenų, kurie priklauso jų atsakomybės sričiai, kuri, priklausomai nuo atitinkamo subjekto, gali būti valstybė narė, euro zona arba Sąjunga;

(7)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (2) sukurtas bendras priežiūros mechanizmas. Sandorių duomenų saugykla turėtų užtikrinti, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) turėtų prieigą prie visų VPĮFS, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurioms pagal bendrą priežiūros mechanizmą taikoma ECB priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, duomenų;

(8)

dėl Sąjungos vertybinių popierių ir rinkų institucijų, nurodytų Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalies i punkte, įgaliojimų ir konkrečių poreikių šioms institucijoms reikalinga prieiga prie VPĮFS, kurie yra sandoriai arba susiję su rinkomis, paskolintais ar pasiskolintais arba kaip užtikrinimo priemonė pateiktais vertybiniais popieriais, lyginamaisiais indeksais, naudojamais kaip orientaciniai rodikliai, ir sandorio šalimis, kuriuos apima tokios institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai, visų duomenų;

(9)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES (3), siekiant neleisti problemoms išplisti, pertvarkymo institucijoms reikia suteikti veiksmingų priemonių dėl tos direktyvos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų. Todėl kiekviena pertvarkymo institucija turėtų turėti prieigą prie VPĮFS, apie kuriuos praneša tie subjektai, duomenų;

(10)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 806/2014 (4) Bendra pertvarkymo valdyba atsako už veiksmingą ir nuoseklų bendro pertvarkymo mechanizmo veikimą, įskaitant to reglamento 2 straipsnyje nurodytų subjektų pertvarkymo planų parengimą. Kad Bendra pertvarkymo valdyba galėtų parengti tuos pertvarkymo planus, sandorių duomenų saugykla turėtų Valdybai suteikti prieigą prie VPĮFS, kuriuos sudaro bet kuri sandorio šalis, kuriai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014, duomenų;

(11)

Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalies m punkte nurodytos institucijos, be kita ko, apima institucijas, kurių kompetencijai priklauso bendras priežiūros mechanizmas ir kredito įstaigų, investicinių įmonių, draudimo ir perdraudimo įmonių, KIPVPS, AIFV, profesinių pensijų fondų, centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir ne finansų sandorio šalių prudencinė priežiūra. Kad tos institucijos galėtų veiksmingai vykdyti savo pareigas ir įgaliojimus, joms reikalinga prieiga prie VPĮFS, apie kuriuos praneša jų atsakomybei priskirtinos sandorio šalys, duomenų;

(12)

Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalies m punkte nurodytos institucijos, be kita ko, apima institucijas, atsakingas už pagrindinių sandorio šalių veiklos leidimų išdavimą ir tų šalių priežiūrą. Kad tos institucijos galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotį, jos turėtų turėti prieigą prie VPĮFS, susijusių su jų prižiūrimomis pagrindinėmis sandorio šalimis, duomenų;

(13)

siekiant užtikrinti prieigos prie VPĮFS duomenų standartizaciją ir nuoseklumą ir sumažinti administracinę naštą tiek institucijoms, kurios turi prieigą prie tų duomenų, tiek sandorių duomenų saugykloms, laikančioms tuos duomenis, sandorių duomenų saugyklos turėtų laikytis konkrečios tvarkos, pagal kurią nustatomos sąlygos, kuriomis ta prieiga bus suteikiama, ir, konkrečiau, nustatoma ta prieiga ir nuolatinės veikimo priemonės;

(14)

siekiant užtikrinti VPĮFS duomenų konfidencialumą, sandorių duomenų saugyklos ir atitinkamos institucijos keistis duomenimis visais atvejais turėtų naudodamosi saugiu mašinų sąveikos ryšiu ir duomenų šifravimo protokolais;

(15)

kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai ir efektyviai palyginti ir apibendrinti skirtingų sandorių duomenų saugyklų VPĮFS duomenis, siekiant suteikti prieigą prie tų duomenų, taip pat užtikrinti institucijų ir sandorių duomenų saugyklų ryšių palaikymą reikėtų naudoti XML formato šablonus ir XML pranešimus, parengtus pagal ISO 20022 metodiką;

(16)

kad Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardytos institucijos galėtų atlikti tikslinius tyrimus, itin svarbu palengvinti sąlygas gauti tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie konkrečių duomenų bazių ir tam nustatyti derinamas ad hoc užklausas, kuriose būtų nurodomos VPĮFS šalys, VPĮFS rūšis, VPĮFS įvykdymo, termino pabaigos ir nutraukimo laikas, taip pat VPĮFS gyvavimo ciklo etapas;

(17)

kad būtų galima gauti tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie VPĮFS duomenų ir palengvinti sąlygas atitinkamoms institucijoms ir sandorių duomenų saugykloms pagerinti savo vidinių duomenų procesų laiko planavimą, reikėtų suvienodinti terminus, iki kurių sandorių duomenų saugyklos atitinkamoms institucijoms turėtų suteikti prieigą prie tų VPĮFS duomenų;

(18)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos ESMA pateikė Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (5) 10 straipsnyje nustatytą tvarką;

(19)

ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių reguliavimo standartų projektų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta ESMA Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

VPĮFS duomenys, prie kurių reikia suteikti prieigą

Sandorių duomenų saugykla užtikrina, kad VPĮFS duomenys, prie kurių reikia suteikti prieigą kiekvienam Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje nurodytam subjektui pagal 3 straipsnį, apimtų šiuos duomenis:

a)

pranešimus apie VPĮFS, pateiktus pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/356 (6) priedo 1–4 lenteles, įskaitant VPĮFS, kurių terminas nesuėjęs arba apie kuriuos nepranešta nurodant veiksmo rūšį „klaida“ („Error“), „nutraukimas / pirmalaikis nutraukimas“ („Termination/Early termination“) arba „pozicijos komponentas“ („Position component“), kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 (7) I priedo 2 lentelės 98 lauke, naujausią padėtį;

b)

VPĮFS pranešimų, kuriuos sandorių duomenų saugykla atmetė, įskaitant VPĮFS pranešimus, atmestus per praeitą darbo dieną, ir jų atmetimo priežastį, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 (8) I priedo 2 lentelėje, atitinkamus duomenis;

c)

visų VPĮFS, apie kuriuos pranešta ir kurių suderinimo procesą sandorių duomenų saugykla atliko pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/358, išskyrus tuos VPĮFS, kurių galiojimas baigėsi arba dėl kurių gauti VPĮFS pranešimai su nurodytomis veiksmo rūšimis „klaida“, „nutraukimas / pirmalaikis nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“ daugiau nei prieš mėnesį iki tos dienos, kurią vyksta suderinimo procesas, suderinimo statusą.

2 straipsnis

Viena prieiga

Sandorių duomenų saugykla subjektams, turintiems daug pareigų ar įgaliojimų pagal Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalį, prie visų VPĮFS, kuriuos apima tos pareigos ir įgaliojimai, duomenų suteikia vieną prieigą.

3 straipsnis

Prieiga prie VPĮFS duomenų pagal kiekvienos atitinkamos institucijos įgaliojimus ir konkrečius poreikius

1.   Sandorių duomenų saugykla ESMA suteikia prieigą prie visų VPĮFS visų duomenų, kad ji galėtų naudotis turima priežiūros kompetencija pagal savo pareigas ir įgaliojimus.

2.   Sandorių duomenų saugykla EBA, EIOPA ir ESRV suteikia prieigą prie visų VPĮFS visų duomenų.

3.   Sandorių duomenų saugykla institucijai, vykdančiai prekybos vietų priežiūrą, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, įvykdytų tose prekybos vietose, duomenų.

4.   Sandorių duomenų saugykla ECBS nariui, kurio valstybės narės valiuta yra euro, ir ECB suteikia prieigą prie visų toliau nurodytų VPĮFS duomenų:

a)

kai paskolinti ar pasiskolinti arba kaip užtikrinimo priemonė pateikti vertybiniai popieriai buvo išleisti subjekto, įsteigto valstybėje narėje, kurios valiuta yra euro, arba to subjekto vardu siūlomi;

b)

kai paskolinti ar pasiskolinti arba kaip užtikrinimo priemonė pateikti vertybiniai popieriai yra valstybės narės, kurios valiuta yra euro, skolos priemonė;

c)

kai paskolinta ar pasiskolinta arba kaip užtikrinimo priemonė pateikta valiuta yra euro.

5.   Sandorių duomenų saugykla ECBS nariui, kurio valstybės narės valiuta nėra euro, suteikia prieigą prie visų toliau nurodytų VPĮFS duomenų:

a)

kai paskolinti ar pasiskolinti arba kaip užtikrinimo priemonė pateikti vertybiniai popieriai buvo išleisti subjekto, įsteigto to ECBS nario valstybėje narėje, arba to subjekto vardu siūlomi;

b)

kai paskolinti ar pasiskolinti arba kaip užtikrinimo priemonė pateikti vertybiniai popieriai yra to ECBS nario valstybės narės skolos priemonė;

c)

kai paskolinta ar pasiskolinta arba kaip užtikrinimo priemonė pateikta valiuta yra to ECBS nario išleista valiuta.

6.   Sandorių duomenų saugykla Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje nurodytai institucijai, kuri vykdo sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėseną euro zonoje, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kurie sudaryti prekybos vietose arba sandorio šalių, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai jai stebint sisteminę riziką finansiniam stabilumui euro zonoje, duomenų. Sandorių duomenų saugykla tai institucijai taip pat suteikia prieigą prie trečiojoje valstybėje įsteigtų sandorio šalių visų filialų, veikiančių valstybėje narėje, kurios valiuta – euro, VPĮFS duomenų.

7.   Sandorių duomenų saugykla Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje nurodytai institucijai, kuri vykdo sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėseną ir kurios valstybės narės valiuta nėra euro, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kurie sudaryti prekybos vietose arba sandorio šalių, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai jai stebint sisteminę riziką finansiniam stabilumui valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, duomenų. Sandorių duomenų saugykla tai institucijai taip pat suteikia prieigą prie trečiojoje valstybėje įsteigtų sandorio šalių visų filialų, veikiančių tos institucijos valstybėje narėje, visų VPĮFS duomenų.

8.   Sandorių duomenų saugykla ECB, vykdančiam savo uždavinius veikiant bendram priežiūros mechanizmui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurioms pagal bendrą priežiūros mechanizmą taikoma ECB priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, duomenų.

9.   Sandorių duomenų saugykla trečiosios valstybės institucijai, dėl kurios priimtas įgyvendinimo aktas pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 1 dalį, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kuriuos apima trečiosios valstybės institucijos įgaliojimai ir pareigos, laikantis minėto įgyvendinimo akto nuostatų, duomenų.

10.   Sandorių duomenų saugykla institucijai, paskirtai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/25/EB (9) 4 straipsnį, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, dėl kurių paskolintas ar pasiskolintas arba kaip užtikrinimo priemonė pateiktas vertybinis popierius yra vertybinis popierius, išleistas įmonės, kuri atitinka vieną ar daugiau iš toliau nurodytų sąlygų, duomenų:

a)

įmonei leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, įsteigtoje tos institucijos valstybėje narėje, o perėmimo pasiūlymus dėl tos įmonės vertybinių popierių apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai;

b)

įmonės registruotoji arba pagrindinė buveinė yra tos institucijos valstybėje narėje, o perėmimo pasiūlymus dėl tos įmonės vertybinių popierių apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai;

c)

įmonėms, nurodytoms a arba b punkte, įmonė yra siūlytoja, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/25/EB 2 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jos siūlomas atlygis apima vertybinius popierius.

11.   Sandorių duomenų saugykla institucijai, nurodytai Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalies i punkte, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kurie yra sandoriai arba susiję su rinkomis, paskolintais ar pasiskolintais arba kaip užtikrinimo priemonė pateiktais vertybiniais popieriais, lyginamaisiais indeksais, naudojamais kaip orientaciniai rodikliai, ir sandorio šalimis, kuriuos apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai, duomenų. Sandorių duomenų saugykla tai institucijai taip pat suteikia prieigą prie trečiojoje valstybėje įsteigtų sandorio šalių visų filialų, veikiančių tos institucijos valstybėje narėje, VPĮFS duomenų.

12.   Sandorių duomenų saugykla Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kai paskolinta ar pasiskolinta arba kaip užtikrinimo priemonė pateikta biržos prekė yra energija, duomenų.

13.   Sandorių duomenų saugykla pertvarkymo institucijai, nurodytai Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalies k punkte, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kuriuos sudaro toliau nurodyti subjektai, duomenų:

a)

sandorio šalis, kurią apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai;

b)

trečiojoje valstybėje įsteigtos sandorio šalies filialas, kuris veikia tos pertvarkymo institucijos valstybėje narėje ir kurį apima jos pareigos ir įgaliojimai.

14.   Sandorių duomenų saugykla Bendrai pertvarkymo valdybai suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014, duomenų.

15.   Sandorių duomenų saugykla kompetentingai institucijai, nurodytai Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalies m punkte, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kuriuos sudaro toliau nurodyti subjektai, duomenų:

a)

sandorio šalis, kurią apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai;

b)

trečiojoje valstybėje įsteigtos sandorio šalies filialas, kuris veikia tos kompetentingos institucijos valstybėje narėje ir kurį apima jos pareigos ir įgaliojimai.

16.   Sandorių duomenų saugykla institucijai, vykdančiai pagrindinės sandorio šalies priežiūrą, ir ECBS nariui, prižiūrinčiam tą pagrindinę sandorio šalį, suteikia prieigą prie visų VPĮFS, kurių tarpuskaitą atlieka arba kuriuos sudaro ta pagrindinė sandorio šalis, duomenų.

4 straipsnis

Prieigos prie VPĮFS duomenų nustatymas

1.   Sandorių duomenų saugykla:

a)

paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už ryšių su Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardytais subjektais palaikymą;

b)

savo interneto svetainėje paskelbia nurodymus, kuriais Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardyti subjektai turi vadovautis norėdami gauti prieigą prie VPĮFS duomenų;

c)

Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardytiems subjektams pateikia 2 dalyje nurodytą formą;

d)

Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardytiems subjektams nustato prieigą prie VPĮFS duomenų remdamasi tik pateiktoje formoje esančia informacija;

e)

pagal 5 straipsnį nustato technines priemones, kurios būtinos, kad Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardyti subjektai galėtų susipažinti su VPĮFS duomenimis;

f)

Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardytiems subjektams suteikia tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie VPĮFS duomenų per trisdešimt kalendorinių dienų po tos dienos, kai toks subjektas pateikia prašymą dėl tokios prieigos nustatymo.

2.   Sandorių duomenų saugykla parengia formą, kuria Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje išvardyti subjektai turi naudotis teikdami prašymą nustatyti prieigą prie VPĮFS duomenų. Toje formoje prašoma pateikti:

a)

subjekto pavadinimą;

b)

subjekto asmenį ryšiams;

c)

subjekto teisines pareigas ir įgaliojimus;

d)

prašomų VPĮFS duomenų įgaliotųjų naudotojų sąrašą;

e)

saugaus SSH FTP ryšio duomenis;

f)

visą kitą techninę informaciją, svarbią subjekto prieigai prie VPĮFS duomenų;

g)

tai, ar subjekto kompetencijai priklauso sandorio šalys jo valstybėje narėje, euro zonoje arba Sąjungoje;

h)

sandorio šalių, priklausančių subjekto kompetencijai, rūšis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 1 lentelės klasifikaciją;

i)

subjekto prižiūrimų VPĮFS rūšis;

j)

visas valstybes nares, kuriose subjektas prižiūri pasiskolintų ar paskolintų arba kaip užtikrinimo priemonė pateiktų vertybinių popierių emitentą, jei yra;

k)

visas valstybes nares, kuriose subjektas prižiūri pasiskolintas ar paskolintas arba kaip užtikrinimo priemonė pateiktas biržos prekes, jei yra;

l)

subjekto prižiūrimas prekybos vietas, jei yra;

m)

subjekto prižiūrimas pagrindines sandorio šalis, jei yra;

n)

subjekto išleistą valiutą, jei yra;

o)

Sąjungoje naudojamus lyginamuosius indeksus, kurių administratorius priklauso subjekto kompetencijai, jei yra.

5 straipsnis

Prieigos prie VPĮFS duomenų veikimo priemonės

1.   Sandorių duomenų saugykla nustato ir palaiko būtinas technines priemones, kad subjektai, išvardyti Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, naudodamiesi saugia mašinų sąveikos sąsaja galėtų prisijungti prie sandorių duomenų saugyklos.

Taikant pirmą pastraipą, ryšiams palaikyti per tą sąsają sandorių duomenų saugykla naudoja SSH FTP protokolą ir standartizuotus XML pranešimus, parengtus pagal ISO 20022 metodiką.

2.   Sandorių duomenų saugykla nustato ir palaiko būtinas technines priemones, kad subjektai, išvardyti Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, galėtų nustatyti iš anksto numatytus periodinius prašymus pagal 1, 2 ir 3 straipsnius gauti prieigą prie VPĮFS duomenų, būtiną tų subjektų pareigoms ir įgaliojimams vykdyti.

3.   Gavusi prašymą sandorių duomenų saugykla subjektams, išvardytiems Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, suteikia prieigą prie VPĮFS, kuriuos apima jų pareigos ir įgaliojimai pagal 3 straipsnį, pagal bet kokią toliau nurodytų laukų, pateiktų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priede, kombinaciją:

a)

pranešimo laiko žyma;

b)

pranešimą teikianti sandorio šalis;

c)

kita sandorio šalis;

d)

pranešimą teikiančios sandorio šalies filialas;

e)

kitos sandorio šalies filialas;

f)

pranešimą teikiančios sandorio šalies sektorius;

g)

pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis;

h)

makleris;

i)

pranešimą teikiantis subjektas;

j)

naudos gavėjas;

k)

VPĮFS rūšis;

l)

užtikrinimo priemonės komponento rūšis;

m)

prekybos vieta;

n)

įvykdymo laiko žyma;

o)

termino pabaigos data;

p)

nutraukimo data;

q)

pagrindinė sandorio šalis;

r)

veiksmo rūšis.

4.   Sandorių duomenų saugykla nustato ir palaiko būtinus techninius pajėgumus, kad galėtų suteikti tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie VPĮFS duomenų, kuri būtina, kad subjektai, išvardyti Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir pareigas. Prieiga prie tų VPĮFS duomenų suteikiama laikantis šių terminų:

a)

jei prašoma prieigos prie neužbaigtų VPĮFS arba VPĮFS, kurių arba terminas suėjęs, arba apie kuriuos pranešta nurodant veiksmo rūšį „klaida“, „nutraukimas / pirmalaikis nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 2 lentelės 98 lauke, ne daugiau kaip vieni metai iki dienos, kurią pateiktas prašymas, duomenų: ne vėliau kaip 12:00 suderintuoju pasauliniu laiku pirmą kalendorinę dieną po dienos, kurią pateiktas prašymas dėl prieigos;

b)

jei prašoma prieigos prie VPĮFS, kurių arba terminas suėjęs, arba apie kuriuos pranešta nurodant veiksmo rūšį „klaida“, „nutraukimas / pirmalaikis nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 2 lentelės 98 lauke, daugiau kaip vieni metai iki dienos, kurią pateiktas prašymas, duomenų: ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo dėl prieigos pateikimo;

c)

jei prašoma prieigos prie VPĮFS, kuriems taikomas ir a, ir b punktas, duomenų: ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo dėl prieigos pateikimo.

5.   Sandorių duomenų saugykla patvirtina gavusi bet kokį subjektų, išvardytų Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, pateiktą prašymą gauti prieigą prie VPĮFS duomenų, patikrina tų prašymų teisingumą ir išsamumą ir apie to patikrinimo rezultatus tiems subjektams praneša ne vėliau kaip per šešiasdešimt minučių po prašymo pateikimo.

6.   Siekdama užtikrinti duomenų, kurių prieiga suteikiama subjektams, išvardytiems Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, konfidencialumą, vientisumą ir apsaugą, sandorių duomenų saugykla naudoja elektroninį parašą ir duomenų šifravimo protokolus.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

(4)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(6)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(7)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/363, kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 85).

(8)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/358, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas sandorių duomenų saugyklų atliekamo vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo, tikrinimo, bendrinimo, lyginimo ir skelbimo techniniais reguliavimo standartais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 30).

(9)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL L 142, 2004 4 30, p. 12).


22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/30


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/358

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas sandorių duomenų saugyklų atliekamo vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo, tikrinimo, bendrinimo, lyginimo ir skelbimo techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 5 straipsnio 7 dalies a punktą ir 12 straipsnio 3 dalies a ir b punktus,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti aukštą VPĮFS duomenų, teikiamų sandorių duomenų saugykloms, kokybę, sandorių duomenų saugyklos turėtų tikrinti pranešimą teikiančių subjektų tapatybę, loginę VPĮFS duomenų teikimo seką ir tų VPĮFS duomenų išsamumą ir teisingumą;

(2)

dėl tos pačios priežasties sandorių duomenų saugyklos turėtų suderinti kiekvieno gauto VPĮFS pranešimo duomenis. Reikėtų išsamiai nustatyti standartizuotą procesą, kad sandorių duomenų saugyklos galėtų nuosekliai derinti duomenis ir mažinti nesuderintų VPĮFS duomenų riziką. Tačiau kai kurie VPĮFS duomenys gali būti neidentiški dėl pranešimą teikiančių subjektų technologijų sistemų specifikos. Todėl reikia taikyti tam tikrą leistiną nuokrypį, kad nedideli teikiamų VPĮFS duomenų skirtumai nebūtų kliūtis institucijoms analizuoti duomenis su deramu pasitikėjimu;

(3)

reikėtų tikėtis, kad pranešimus teikiantys subjektai ilgainiui patobulins savo teikiamus pranešimus, todėl mažės atmetamų pranešimų skaičius ir teikiami duomenys bus labiau suderinti. Tačiau jiems reikėtų skirti pakankamai laiko, kad prisitaikytų prie duomenų teikimo reikalavimų, visų pirma siekiant išvengti nesuderintų sandorių kaupimosi iš karto pradėjus taikyti pareigą teikti duomenis. Todėl tikslinga pirmuoju etapu suderinti mažesnį skaičių laukelių;

(4)

pranešimus teikiantys subjektai ir už duomenų teikimą atsakingi subjektai, jeigu yra, turėtų galėti stebėti, ar laikosi savo pareigos teikti duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365. Todėl jie turėtų kasdien turėti prieigą prie tam tikros informacijos, susijusios su tais pranešimais, įskaitant tų pranešimų patikrinimo rezultatus ir teikiamų duomenų suderinimo eigą. Todėl būtina išsamiai nustatyti informaciją, kurią sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti tiems subjektams kiekvienos darbo dienos pabaigoje;

(5)

kad VPĮFS duomenys būtų vientisi, prie jų turėtų būti suderintai ir nuosekliai teikiama tiesioginė ir neatidėliotina prieiga, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje. Siekiant standartizuoti duomenų teikimą, kuo labiau sumažinti išlaidas teikėjams ir užtikrinti duomenų palyginamumą ir nuoseklų bendrinimą visose sandorių duomenų saugyklose, teikti visus pranešimus apie rezultatus ir keistis informacija tikslinga naudojant XML formato šablonus laikantis plačiai finansų sektoriuje naudojamos metodikos;

(6)

prieiga prie dviejų konkrečių sandorio šalių pozicijų lygmens duomenų yra labai svarbi, kad Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai galėtų nustatyti, iš kur kyla galima sisteminė arba nesisteminė rizika finansiniam stabilumui;

(7)

siekiant užtikrinti deramą VPĮFS skaidrumą visuomenei, pozicijų bendrinimui naudojami kriterijai turėtų suteikti galimybę visuomenei suprasti VPĮFS rinkų veikimą nepažeidžiant sandorių duomenų saugykloms teikiamų duomenų konfidencialumo. Sandorių duomenų saugyklos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 1 dalį vykdomo bendrų pozicijų skelbimo dažnumas ir jų duomenys turėtų būti išsamiai nustatyti remiantis susijusia išvestinių finansinių priemonių sutartims taikoma sistema, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012 (2);

(8)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10 straipsnyje nustatytą tvarką;

(9)

šio reglamento nuostatos susijusios su sandorių duomenų saugyklų atliekamo duomenų rinkimo, bendrinimo ir lyginimo veiklos standartais ir sandorių duomenų saugyklų taikytinomis procedūromis siekiant patikrinti, ar joms pateikti VPĮFS duomenys yra išsamūs ir teisingi. Siekiant užtikrinti tų nuostatų tarpusavio derėjimą ir palengvinti sąlygas sandorių duomenų saugykloms visapusiškai jas apžvelgti, pageidautina susijusius techninius reguliavimo standartus pateikti viename reglamente;

(10)

be to, ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių reguliavimo standartų projektų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta ESMA Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklų vykdomas VPĮFS pranešimų tikrinimas

1.   Sandorių duomenų saugykla tikrina visus šiuos gauto VPĮFS pranešimo aspektus:

a)

pranešimą teikiančio subjekto tapatybę, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 (4) I priedo 1 lentelės 2 laukelyje;

b)

ar XML šablonas, naudotas pranešti apie VPĮFS, atitinka ISO 20022 metodiką pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/363;

c)

ar pranešimą teikiantis subjektas, jeigu skiriasi nuo duomenis teikiančios sandorio šalies, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 1 lentelės 3 laukelyje, yra tinkamai įgaliotas teikti pranešimą duomenis teikiančios sandorio šalies vardu, išskyrus Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį;

d)

ar tas pats VPĮFS pranešimas nebuvo pateiktas anksčiau;

e)

ar VPĮFS pranešimas su nurodyta veiksmo rūšimi „pakeitimas“ yra susijęs su anksčiau pateiktu VPĮFS pranešimu;

f)

ar VPĮFS pranešimas su nurodyta veiksmo rūšimi „pakeitimas“ nėra susijęs su VPĮFS, apie kurį pranešta kaip anuliuotą;

g)

ar VPĮFS pranešime nenurodyta veiksmo rūšis „naujas“, kai apie tą VPĮFS jau pranešta;

h)

ar VPĮFS pranešime nenurodyta veiksmo rūšis „pozicijos komponentas“, kai apie tą VPĮFS jau pranešta;

i)

ar VPĮFS pranešimu nesiekiama pakeisti VPĮFS, apie kurį anksčiau pranešta, pranešimą teikiančio subjekto, duomenis teikiančios sandorio šalies ar kitos sandorio šalies duomenų;

j)

ar VPĮFS pranešimu nesiekiama pakeisti esamo VPĮFS pranešimo nurodant vėlesnę įskaitymo datą nei pranešta VPĮFS termino diena;

k)

VPĮFS pranešimo išsamumą ir teisingumą.

2.   Sandorių duomenų saugykla patikrina, ar informacija apie užtikrinimo priemonę, gautą pagal VPĮFS, pateikta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 2 lentelės 73–96 laukeliuose, kai tos pačios lentelės 72 laukelis „užtikrinimo priemone neužtikrintų vertybinių popierių skolinimo žyma“ nurodomas kaip „klaidingas“. Pagal šio reglamento 3 straipsnį sandorių duomenų saugykla praneša patikrinimo rezultatus pranešimą teikiančiam subjektui ir duomenis teikiančiai sandorio šaliai, taip pat subjektui, atsakingam už duomenų teikimą, jeigu yra.

3.   Sandorių duomenų saugykla atmeta VPĮFS pranešimą, kuris neatitinka vieno iš reikalavimų, nurodytų 1 dalyje, ir priskiria jį prie vienos iš atmetimo kategorijų, nurodytų šio reglamento I priedo 2 lentelėje.

4.   Sandorių duomenų saugykla pateikia pranešimą teikiančiam subjektui ir duomenis teikiančiai sandorio šaliai, taip pat subjektui, atsakingam už duomenų teikimą, jeigu yra, išsamią informaciją apie 1 dalyje nurodyto duomenų patikrinimo rezultatus per šešiasdešimt minučių po VPĮFS pranešimo gavimo. Sandorių duomenų saugykla pateikia tuos rezultatus XML formatu naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką. Pateikiant rezultatus pagal 3 dalį nurodomos konkrečios VPĮFS pranešimo atmetimo priežastys, jeigu yra.

2 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklų vykdomas duomenų derinimas

1.   Sandorių duomenų saugykla siekia suderinti VPĮFS, apie kuriuos pranešta, vykdydama 2 dalyje nurodytus veiksmus, jeigu laikomasi visų toliau nurodomų sąlygų:

a)

sandorių duomenų saugykla baigė patikrinimus, nurodytus 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

b)

abi VPĮFS, apie kurį pranešta, šalys turi pareigą teikti duomenis;

c)

sandorių duomenų saugykla nėra dėl VPĮFS, apie kurį pranešta, gavusi paskesnio pranešimo su nurodyta veiksmo rūšimi „klaida“.

2.   Jeigu laikomasi visų 1 dalyje nurodytų sąlygų, sandorių duomenų saugykla, naudodama paskutines praneštas kiekvieno šio reglamento I priedo 1 lentelės laukelio vertes, vykdo šiuos veiksmus:

a)

gavusi VPĮFS pranešimą, sandorių duomenų saugykla patikrina, ar yra gavusi atitinkamą VPĮFS pranešimą iš kitos sandorio šalies arba jos vardu;

b)

sandorių duomenų saugykla, negavusi atitinkamo VPĮFS pranešimo, kaip nurodyta a punkte, bando nustatyti sandorių duomenų saugyklą, kuri gavo atitinkamą VPĮFS pranešimą, visoms registruotoms sandorių duomenų saugykloms perduodama VPĮFS, apie kurį pranešta, vertes iš šių laukelių: „unikalus sandorio identifikatorius“, „duomenis teikianti sandorio šalis“, „kita sandorio šalis“ ir „pagrindinio susitarimo rūšis“;

c)

sandorių duomenų saugykla, nustačiusi, kad kita sandorių duomenų saugykla yra gavusi atitinkamą VPĮFS pranešimą, kaip nurodyta a punkte, apsikeičia su ta sandorių duomenų saugykla VPĮFS pranešimo duomenimis XML formatu naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką;

d)

laikydamasi e punkto, sandorių duomenų saugykla VPĮFS, apie kurį pranešta, laiko suderintu, jeigu to VPĮFS duomenys atitinka atitinkamo VPĮFS pranešimo duomenis, kaip nurodyta šios dalies a punkte;

e)

sandorių duomenų saugykla siekia atskirai suderinti VPĮFS, apie kurį pranešta, laukelius, susijusius su paskolos duomenimis, ir laukelius, susijusius su užtikrinimo priemonės duomenimis, laikydamasi leistino nuokrypio ribų ir atitinkamų taikymo datų, nustatytų šio reglamento I priedo 1 lentelėje;

f)

paskui sandorių duomenų saugykla kiekvienam VPĮFS, apie kurį pranešta, priskiria suderinimo kategorijų vertes, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 3 lentelėje;

g)

sandorių duomenų saugykla kuo greičiau užbaigia šios dalies a–f punktuose nurodytus veiksmus ir nesiima jokių tokių veiksmų po tos darbo dienos 18:00 suderintuoju pasauliniu laiku (UCT);

h)

sandorių duomenų saugykla, negalėdama suderinti VPĮFS, apie kurį pranešta, siekia to VPĮFS, apie kurį pranešta, duomenis suderinti kitą darbo dieną. Sandorių duomenų saugykla toliau nebesiekia suderinti VPĮFS, apie kurį pranešta, praėjus trisdešimt kalendorinių dienų po VPĮFS, apie kurį pranešta, termino dienos arba po to, kai gauna su juo susijusį pranešimą su nurodytomis veiksmo rūšimis „nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“.

3.   Sandorių duomenų saugykla kiekvienos darbo dienos pabaigoje kiekvienai sandorių duomenų saugyklai, su kuria suderino VPĮFS, apie kuriuos pranešta, patvirtina bendrą suderintų VPĮFS, apie kuriuos pranešta, skaičių.

4.   Ne vėliau kaip per šešiasdešimt minučių po suderinimo proceso pabaigos, kaip nurodyta 2 dalies g punkte, sandorių duomenų saugykla pateikia pranešimą teikiančiam subjektui ir duomenis teikiančiai sandorio šaliai, taip pat subjektui, atsakingam už duomenų teikimą, jeigu yra, savo atlikto suderinimo proceso, susijusio su VPĮFS, apie kurį pranešta, rezultatus. Sandorių duomenų saugykla tuos rezultatus pateikia XML formatu naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką, įskaitant informaciją apie nesuderintus laukelius.

3 straipsnis

Atsakymo pateikimo dienos pabaigoje mechanizmai

Iki kiekvienos darbo dienos pabaigos sandorių duomenų saugykla XML formatu naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką, pateikia pranešimą teikiančiam subjektui ir duomenis teikiančiai sandorio šaliai, taip pat subjektui, atsakingam už duomenų teikimą, jeigu yra, tokią informaciją apie atitinkamus VPĮFS:

a)

VPĮFS, apie kuriuos pranešta tą dieną;

b)

VPĮFS, kurių terminas nesuėjęs arba apie kuriuos nepranešta nurodant veiksmo rūšis „klaida“, „nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“, naujausią sandorių padėtį;

c)

unikalius sandorio identifikatorius, žyminčius VPĮFS, kurių atžvilgiu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 2 lentelės 72 laukelyje įrašyta „klaidingas“, o informacija apie užtikrinimo priemonę tos pačios lentelės 73–96 laukeliuose dar nebuvo pranešta;

d)

VPĮFS pranešimus, kurie tą dieną buvo atmesti;

e)

visų VPĮFS, apie kuriuos pranešta, išskyrus tuos VPĮFS, kurių galiojimas baigėsi arba dėl kurių daugiau nei prieš mėnesį iki tos darbo dienos gauti VPĮFS pranešimai su nurodytomis veiksmo rūšimis „nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“, suderinimo statusą.

4 straipsnis

Prieiga prie VPĮFS duomenų

Sandorių duomenų saugykla subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, įskaitant užduočių ir pareigų perdavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 28 straipsnį atvejus, suteikia tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie VPĮFS duomenų elektronine, kompiuteriu skaitoma forma pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/357 (5).

Taikydama pirmą pastraipą sandorių duomenų saugykla naudoja XML formatą ir šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką.

5 straipsnis

Pozicijų lygmens duomenų apskaičiavimas ir prieiga prie jų

1.   Sandorių duomenų saugykla apskaičiuoja sandorio šalių pozicijų lygmens duomenis pagal paskolą ir užtikrinimo priemonę. Pozicijų lygmens duomenys apskaičiuojami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a)

suderinimo kategorijų vertes, nurodytas šio reglamento I priedo 3 lentelėje;

b)

VPĮFS rūšį,

c)

sandorio šalių sektorių;

d)

tarpuskaitos statusą;

e)

ar prekyba vyko prekybos vietoje ar už jos ribų;

f)

užtikrinimo priemonės rūšį;

g)

atsiskaitymo piniginėmis lėšomis valiutą;

h)

termino intervalą;

i)

vertės sumažinimo intervalą;

j)

sandorių duomenų saugyklas, kurioms kita sandorio šalis pateikė VPĮFS duomenis.

2.   Sandorių duomenų saugykla subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, užtikrina prieigą prie pozicijų lygmens duomenų pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/357.

3.   1 dalyje nurodyti pozicijų lygmens duomenys teikiami elektronine, kompiuteriu skaitoma forma XML formatu naudojant šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką.

4.   2 dalyje nurodyta prieiga suteikiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai gaunamas VPĮFS pranešimas pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį.

5.   Sandorių duomenų saugykla subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, suteikia prieigą prie apibendrintų duomenų, atitinkančių prieigos prie duomenų nuostatas, nurodytas Deleguotajame reglamente (ES) 2019/357, ir apskaičiuotų pagal bendrai sutartus VPĮFS duomenų rinkimo ir bendrinimo pasauliniu mastu standartus ir procedūras.

6 straipsnis

Skelbti skirtų bendrų pozicijų duomenų apskaičiavimas

1.   Sandorių duomenų saugykla pagal 2 ir 3 dalyse pateiktus kriterijus bendrina pozicijų duomenis toliau nurodytų verčių atžvilgiu:

a)

atpirkimo sandorių, pirkimo siekiant parduoti atgal sandorių arba pardavimo siekiant atpirkti sandorių pagrindinė suma, bendras paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių arba biržos prekių kiekis ir garantinės įmokos paskolų suma;

b)

atitinkamų VPĮFS unikalių sandorio identifikatorių skaičius;

c)

užtikrinimo priemonės rinkos vertė.

2.   Sandorių duomenų saugykla bendrina visų VPĮFS, apie kuriuos pranešta nurodant veiksmo rūšį „naujas“ nuo šeštadienio 00:00:00 UTC iki penktadienio 23:59:59 UTC, pozicijų duomenis pagal toliau nurodytus kriterijus ir susijusias vertes, pateiktas šio reglamento II priedo 1 lentelėje:

a)

duomenis teikiančios sandorio šalies arba, jei yra, atitinkamo filialo vietą;

b)

kitos sandorio šalies arba, jei yra, atitinkamo filialo vietą;

c)

VPĮFS rūšį;

d)

VPĮFS suderinimo statusą, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 3 lentelėje;

e)

VPĮFS sudarymo vietos rūšį;

f)

tai, ar VPĮFS tarpuskaita vykdyta, ar ne;

g)

užtikrinimo priemonės perdavimo metodą;

h)

kiekvieną indeksą, susietą su VPĮFS, kuriuo prekiaujama vykdymo vietoje, kuri skiriasi nuo „XXXX“, kai bendra nominali indekso suma, apie kurią pranešta sandorių duomenų saugyklai, yra didesnė nei 5 mlrd. EUR ir kai yra ne mažiau kaip šešios skirtingos sandorio šalys, apie atitinkamus VPĮFS pranešusios sandorių duomenų saugyklai.

3.   Sandorių duomenų saugykla bendrina pozicijų duomenis, susijusius su visais VPĮFS, kurių terminas dar nesuėjo arba kurių atžvilgiu iki penktadienio 23:59:59 UTC negauta pranešimų su nurodytomis veiksmo rūšimis „klaida“, „nutraukimas“ ar „pozicijos komponentas“, pagal toliau nurodytus kriterijus ir susijusias vertes, pateiktas šio reglamento II priedo 1 lentelėje:

a)

duomenis teikiančios sandorio šalies arba, jei yra, atitinkamo filialo vietą;

b)

kitos sandorio šalies arba, jei yra, atitinkamo filialo vietą;

c)

VPĮFS rūšį;

d)

VPĮFS suderinimo statusą, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 3 lentelėje;

e)

VPĮFS sudarymo vietos rūšį;

f)

tai, ar VPĮFS tarpuskaita vykdyta, ar ne;

g)

užtikrinimo priemonės perdavimo metodą;

h)

kiekvieną indeksą, susietą su VPĮFS, kuriuo prekiaujama vykdymo vietoje, kuri skiriasi nuo „XXXX“, kai bendra nominali indekso suma, apie kurią pranešta sandorių duomenų saugyklai, yra didesnė nei 5 mlrd. EUR ir yra ne mažiau kaip šešios skirtingos sandorio šalys, apie atitinkamus VPĮFS pranešusios sandorių duomenų saugyklai.

4.   Sandorių duomenų saugykla nustato tvarką, pagal kurią nustatomos netipinės vertės, susijusios su bendrų pozicijų duomenimis.

5.   Sandorių duomenų saugykla nustato tvarką, pagal kurią atlieka bendrų pozicijų duomenų, įskaitant iš pranešimų su nurodyta veiksmo rūšimi „klaida“, pataisymus ir apie juos praneša ir pagal kurią paskelbia originalius ir pataisytus apibendrintus duomenis.

7 straipsnis

Bendrų pozicijų duomenų paskelbimas

1.   Sandorių duomenų saugykla savo interneto svetainėje kas savaitę ne vėliau kaip iki antradienio vidurdienio skelbia VPĮFS, apie kuriuos pranešta iki praėjusio penktadienio 23:59:59 UTC, bendrų pozicijų duomenis, apskaičiuotus pagal 6 straipsnį.

2.   Sandorių duomenų saugykla skelbia visus bendrų pozicijų duomenis eurais ir naudoja ECB interneto svetainėje penktadienį prieš paskelbimą pateiktą valiutos kursą.

3.   Sandorių duomenų saugykla užtikrina, kad bendrų pozicijų duomenys būtų paskelbti lentelės forma, kaip nustatyta šio reglamento II priede, atsisiunčiamu formatu.

4.   Bendrų pozicijų duomenys, kuriuos sandorių duomenų saugykla paskelbė savo interneto svetainėje, toliau skelbiami toje interneto svetainėje ne trumpiau kaip 104 savaites.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(4)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/363, kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 85).

(5)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/357, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prieiga prie sandorių duomenų saugyklose laikomų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22).


I PRIEDAS

1 lentelė

Suderinimo laukeliai, leistino nuokrypio ribos ir suderinimo etapo pradžios data

Lentelė

Skiltis

Laukelis

Leistinas nuokrypis

Pradžios data, nurodyta:

Sandorio šalies duomenys

Nėra duomenų

Duomenis teikianti sandorio šalis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio šalies duomenys

Nėra duomenų

Sandorio šalies pobūdis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio šalies duomenys

Nėra duomenų

Kita sandorio šalis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Unikalus sandorio identifikatorius (UTI)

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

VPĮFS rūšis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Tarpuskaita atlikta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Tarpuskaitos laiko žyma

Viena valanda

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Pagrindinė sandorio šalis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Prekybos vieta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Pagrindinio susitarimo rūšis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Įvykdymo laiko žyma

Viena valanda

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Įskaitymo data (pradžios data)

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Termino diena (pabaigos diena)

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Nutraukimo data

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Minimalus pranešimo laikotarpis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Anksčiausia pareikalavimo data

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Bendrojo užstato rodiklis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Pateikimo pagal vertę rodiklis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Užtikrinimo priemonės pateikimo būdas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Neterminuotas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Nutraukimo pasirinkimo galimybė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Fiksuotoji norma

Iki trečio skaitmens po kablelio

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Dienų skaičiavimo susitarimas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamoji norma

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Skirtumas

Iki trečio skaitmens po kablelio

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Garantinės įmokos skolinimo valiutos suma

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Garantinės įmokos skolinimo valiuta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Pakoreguota norma

Iki trečio skaitmens po kablelio

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Normos data

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Pagrindinė suma įskaitymo datą

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Pagrindinė suma termino dieną

0,0005 %

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Pagrindinės sumos valiuta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Turto rūšis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Vertybinio popieriaus identifikatorius

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Vertybinio popieriaus klasifikavimas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Bazinė prekė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Prekės pakategorė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Papildoma prekės pakategorė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kiekis arba nominali suma

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Matavimo vienetas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Nominalios sumos valiuta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Vertybinių popierių arba biržos prekių kaina

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kainos valiuta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Vertybinio popieriaus kokybė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Vertybinio popieriaus terminas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Emitento jurisdikcija

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Emitento LEI

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Vertybinio popieriaus rūšis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Paskolos vertė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Rinkos vertė

0,0005 %

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Fiksuotoji grąžinama palūkanų norma

Iki trečio skaitmens po kablelio

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamoji grąžinama palūkanų norma

Iki trečio skaitmens po kablelio

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – daugiklis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Grąžinamos palūkanų normos skirtumas

Iki trečio skaitmens po kablelio

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Skolinimo mokestis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Išskirtiniai susitarimai

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Paskola

Negrąžinta garantinės įmokos paskola

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Negrąžintos garantinės įmokos paskolos bazinė valiuta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Trumposios pozicijos rinkos vertė

0,0005 %

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Neužtikrinto vertybinių popierių skolinimo žymė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Grynosios pozicijos užtikrinimas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės įskaitymo data

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės komponento rūšis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Piniginės užtikrinimo priemonės suma

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Piniginės užtikrinimo priemonės valiuta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, klasifikavimas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Bazinė prekė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Prekės pakategorė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Papildoma prekės pakategorė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės kiekis arba nominali suma

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės matavimo vienetas

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės nominalios sumos valiuta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Kainos valiuta

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Vieneto kaina

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės rinkos vertė

0,0005 %

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

+ 24 mėnesiai

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Vertės sumažinimas arba garantinė įmoka

Iki trečio skaitmens po kablelio

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės kokybė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Vertybinio popieriaus termino diena

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Emitento jurisdikcija

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Emitento LEI

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės rūšis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės pakartotinio naudojimo galimybė

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Užtikrinimo priemonė

Užtikrinimo priemonės krepšelio identifikatorius

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Sandorio duomenys

Paskola

Lygis

Ne

Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis


2 lentelė

VPĮFS pranešimo atmetimo priežastys

Atmetimo kategorijos

Priežastis

Schema

VPĮFS atmestas, nes neatitinka schemos reikalavimų

Leidimas

VPĮFS atmestas, nes pranešimą teikiantis subjektas neturi leidimo jį teikti duomenis teikiančios sandorio šalies vardu

Loginė priežastis

VPĮFS atmestas, nes VPĮFS veiksmo rūšis nėra logiška

Veikla

VPĮFS atmestas, nes jo turinys neatitinka vieno ar daugiau turinio patikrinimų


3 lentelė

Suderinimo proceso rezultatai

Suderinimo kategorijos

Suderinimo vertės

Pranešimo rūšis

Vienašalis / Dvišalis

Duomenų teikimo reikalavimai abiem sandorio šalims

Taip / Ne

Poravimo statusas

Porinis / Neporinis

Paskolos suderinimo statusas

Suderinta / Nesuderinta

Užtikrinimo priemonės suderinimo statusas

Suderinta / Nesuderinta

Tolesni pakeitimai

Taip / Ne


II PRIEDAS

1 lentelė

Vieši duomenys

A lentelė. Bendrinimas

Data

Sandorių duomenų saugykla

Bendrinimo rūšis

Vietos rūšis

Duomenis teikiančios sandorio šalies vieta

Kitos sandorio šalies vieta

Suderinimas

VPĮFS rūšis

Tarpuskaita atlikta

Užtikrinimo priemonės perleidimo metodas

Susietas indeksas (1)

Bendra paskolinta suma

Bendras sandorių skaičius

Bendra užtikrinimo priemonių vertė

20161007

ES sandorių duomenų saugykla

Pranešta

XXXX

EEE

EEE

Dvišalis, paskola suderinta, užtikrinimo priemonė nesuderinta

Atpirkimo sandoris

Taip

TTCA

 

 

Negrąžinta

XOFF

Ne EEE

Ne EEE

Dvišalis, paskola suderinta, užtikrinimo priemonė suderinta

BSB/SBB

Ne

SICA

 

 

EEE rinkos identifikavimo kodas (MIC)

Vienašalis EEE, paskola suderinta, užtikrinimo priemonė suderinta

Vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimas ir skolinimasis

SIUR

 

 

Ne EEE MIC

Garantinės įmokos skolinimas

 

 

 


(1)  Įrašomi atitinkami indeksai, įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 2 lentelės „Paskolų ir užtikrinimo priemonių duomenys“ 25 laukelį


22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/45


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/359

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškos ir paraiškos dėl registracijos išplėtimo duomenys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 5 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis paaiškinama, kokią informaciją reikia pateikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje ar paraiškoje dėl registracijos išplėtimo;

(2)

siekiant Reglamento (ES) 2015/2365 tikslų ir sklandaus sandorių duomenų saugyklų veikimo, būtina nustatyti išsamią ir patikimą sandorių duomenų saugyklų registracijos ir jos išplėtimo sistemą;

(3)

siekiant kuo labiau sumažinti papildomas rinkos dalyvių veiklos sąnaudas, sandorių duomenų saugyklų registracijos ir jos išplėtimo įgyvendinant Reglamentą (ES) 2015/2365 taisyklės ir standartai turėtų būti pagrįsti esama infrastruktūra, veiklos procesais ir formomis, kurie buvo nustatyti informacijos apie išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimui sandorių duomenų saugykloms;

(4)

taikant Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013 (2) nuostatas įgyta patirtis parodė, kad Reglamento (ES) Nr. 648/2012 sandorių duomenų saugyklų registracijos nuostatos yra patikimas sandorių duomenų saugyklų registracijos sistemos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 pagrindas. Siekiant tą sistemą toliau tobulinti, šiuo reglamentu reikėtų atsižvelgti į permainas sektoriuje;

(5)

visose sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškose turėtų būti pateikta informacijos apie įmonės vidaus kontrolės struktūrą ir valdymo organų nepriklausomumą, kad ESMA galėtų įvertinti, ar įmonės valdymo struktūra užtikrina sandorių duomenų saugyklos nepriklausomumą ir ar ta struktūra ir jos ataskaitų teikimo tvarka yra pakankamos siekiant laikytis sandorių duomenų saugykloms pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 taikomų reikalavimų. Į duomenų saugyklos registracijos paraiškas reikėtų įtraukti išsamią informaciją apie atitinkamus vidaus kontrolės mechanizmus ir struktūras, vidaus audito funkciją ir audito darbo planą, kad ESMA galėtų įvertinti, kaip šie veiksniai padeda sandorių duomenų saugyklai veikti produktyviai;

(6)

nors sandorių duomenų saugyklos, vykdančios veiklą filialuose, nėra laikomos atskirais juridiniais asmenimis, reikėtų atskirai pateikti informacijos apie filialus, kad ESMA galėtų aiškiai nustatyti šių filialų vietą sandorių duomenų saugyklos organizacinėje struktūroje, įvertinti filialų vyresniosios vadovybės pajėgumą bei tinkamumą ir nustatyti, ar esami kontrolės mechanizmai, atitikties užtikrinimo ir kitos funkcijos yra pakankamai veiksmingi filialų rizikai efektyviai nustatyti, įvertinti ir valdyti;

(7)

kad ESMA galėtų įvertinti būsimos sandorių duomenų saugyklos valdybos narių ir vyresniosios vadovybės gerą reputaciją, patirtį ir įgūdžius, paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti atitinkamos informacijos apie šiuos asmenis, pavyzdžiui, jų gyvenimo aprašymus, teistumo duomenis, nepriekaištingos reputacijos savideklaracijas ir visų galimų interesų konfliktų deklaracijas;

(8)

visose sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškose turėtų būti pateikta informacijos, iš kurios matyti, kad pareiškėjas turi finansinių išteklių, reikalingų sandorių duomenų saugyklos funkcijoms nuolat atlikti, ir laikosi tinkamos veiklos tęstinumo tvarkos;

(9)

Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 2 dalyje sandorių duomenų saugyklos įpareigojamos patikrinti pagal to reglamento 4 straipsnį pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą. Kad galėtų pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 būti įregistruotos arba gauti leidimą naudotis išplėsta registracija, sandorių duomenų saugyklos turėtų įrodyti, kad yra įdiegusios sistemas ir procedūras, kuriomis užtikrinamas jų gebėjimas patikrinti vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų išsamumą ir teisingumą;

(10)

sandorių duomenų saugykloje naudojant bendrus išteklius tiek VPĮFS duomenų paslaugoms, tiek papildomoms paslaugoms arba ataskaitų apie išvestines finansines priemones teikimo paslaugoms teikti, šioms paslaugoms gali kilti operacinės rizikos plitimo pavojus. Nors siekiant duomenis patikrinti, sutikrinti, tvarkyti ir saugoti gali reikėti veiksmingo veiklos atskyrimo, kad būtų išvengta tokios rizikos plitimo, esama tokių metodų, kaip bendra sistemų vartotojo sąsaja, bendras duomenų prieigos taškas institucijoms arba tų pačių pardavimo, atitikties užtikrinimo arba klientų aptarnavimo pagalbos tarnybos darbuotojų naudojimas, kuriems būdingas mažesnis rizikos plitimo pavojus, todėl jiems nebūtina taikyti veiklos atskyrimo. Taigi sandorių duomenų saugyklos turėtų pakankamu mastu atskirti veiklos išteklius, sistemas ar procedūras, naudojamus skirtingoms verslo linijoms, įskaitant atvejus, kai šios verslo linijos apima paslaugų, kurioms taikomi kiti Sąjungos arba trečiosios valstybės teisės aktai, teikimą, ir užtikrinti, kad sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje ar paraiškoje dėl registracijos išplėtimo ESMA būtų pateikta išsami ir aiški informacija apie papildomas paslaugas arba kitas verslo linijas, kurias, be pagrindinės sandorių duomenų saugyklos paslaugų teikimo veiklos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, siūlo sandorių duomenų saugykla;

(11)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (ES) 2015/2365 tikslų būtų laikomasi, labai svarbus sandorių duomenų saugyklų informacinių technologijų sistemų patikimumas, atsparumas ir apsauga. Todėl sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti visapusiškos ir išsamios informacijos apie savo informacinių technologijų sistemas, kad ESMA galėtų įvertinti jų patikimumą ir atsparumą. Kai sandorių duomenų saugyklos funkcijas pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus vykdo grupės lygmens arba grupei nepriklausančios trečiosios šalys, sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti išsamios informacijos apie atitinkamus užsakomųjų paslaugų susitarimus, kad būtų galima įvertinti atitiktį registracijos sąlygoms, įskaitant informaciją apie visus susitarimus dėl paslaugų lygio, parametrus ir veiksmingos šių parametrų stebėsenos būdus. Galiausiai sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti informacijos apie taikomus mechanizmus ir kontrolės priemones, kuriais veiksmingai valdoma potenciali kibernetinė rizika ir nuo kibernetinių išpuolių saugomi jų tvarkomi duomenys;

(12)

duomenis, kuriuos tvarko sandorių duomenų saugykla, gali pranešti, naudoti ar keisti įvairių rūšių vartotojai. Įvairių rūšių vartotojų savybės, teisės ir įsipareigojimai turėtų būti aiškiai sandorių duomenų saugyklos apibrėžti ir nurodyti sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje. Sandorių duomenų saugyklų pateikiamoje informacijoje taip pat reikėtų aiškiai nurodyti galimas skirtingas prieigos kategorijas. Siekdama užtikrinti duomenų konfidencialumą, bet kartu galimybę trečiosioms šalims jais naudotis, sandorių duomenų saugykla turėtų informuoti, kaip ji užtikrina, kad trečiosios šalys galėtų naudotis tik tais duomenimis, dėl kurių naudojimo atitinkamos sandorio šalys yra savo nuožiūra suteikusios aiškų ir atšaukiamą sutikimą. Galiausiai sandorių duomenų saugykla savo paraiškoje turėtų pateikti informacijos apie kanalus ir priemones, kuriais naudodamasi viešai atskleidžia informaciją apie savo prieigos taisykles tam, kad jos paslaugų vartotojai galėtų priimti informacija grindžiamą sprendimą;

(13)

sandorių duomenų saugyklų teikiamų paslaugų įkainiai yra esminė informacija, leidžianti rinkos dalyviams priimti informacija grindžiamus sprendimus, todėl jie turėtų būti nurodyti sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje;

(14)

atsižvelgiant į tai, kad rinkos dalyviai ir institucijos remiasi sandorių duomenų saugyklose tvarkomais duomenimis, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje reikėtų aiškiai aprašyti griežtą ir veiksmingą veiklos ir duomenų saugojimo tvarką. Siekiant parodyti, kaip sandorių duomenų saugykla užtikrina, kad būtų laikomasi konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų, ir sudaro sąlygas duomenų atsekamumui, į registracijos paraišką reikia įtraukti specialią nuorodą į pranešimų žurnalo struktūrą;

(15)

siekiant Reglamento (ES) 2015/2365 tikslų, susijusių su VPĮFS skaidrumu, sandorių duomenų saugyklos turėtų įrodyti, kad pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/357 (3) laikosi prieigos sąlygų procedūros, kad užtikrina institucijoms teikiamų duomenų vientisumą ir kad turi sąlygas suteikti prieigą prie duomenų pagal atitinkamus reikalavimus, nurodytus Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/358 (4);

(16)

teikdamos paraišką sandorių duomenų saugyklos turėtų laiku sumokėti registracijos mokesčius, kad padengtų būtinas ESMA išlaidas, susijusias su sandorių duomenų saugyklos registracija ar registracijos išplėtimu;

(17)

siekiant sudaryti sąlygas išplėsti jau pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 registruotų sandorių duomenų saugyklų registraciją pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, paraiškai dėl registracijos išplėtimo reikėtų nustatyti supaprastintą procedūrą. Kad būtų išvengta reikalavimų dubliavimosi, paraiškoje dėl registracijos išplėtimo sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti išsamios informacijos apie pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti jos atitiktį Reglamento (ES) 2015/2365 reikalavimams;

(18)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pateikė Europos Komisijai pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (5), 10 straipsnyje nustatytą tvarką;

(19)

ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių reguliavimo standartų projektų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių identifikavimas, teisinis statusas ir rūšys

1.   Taikant Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalies a punkto nuostatas, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

(a)

pareiškėjo įmonės pavadinimas ir juridinis adresas Sąjungoje;

(b)

išrašas iš atitinkamo prekybos arba teismų registro arba kitokios formos pareiškėjo įsisteigimo vietos ir ūkinės veiklos srities patvirtintas įrodymas, kuris galioja paraiškos teikimo dieną;

(c)

informacija apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių, kurių atžvilgiu pareiškėjas pageidauja būti įregistruotas, rūšis;

(d)

informacija apie tai, ar pareiškėjui yra išdavusi veiklos leidimą arba jį įregistravusi kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje jis įsteigtas, ir, jei taip, tos kompetentingos institucijos pavadinimas ir bet koks veiklos leidimo ar registracijos nuorodos numeris;

(e)

įstatai ir tam tikrais atvejais kiti teisės aktais numatyti dokumentai, kuriuose nurodoma, kad pareiškėjas planuoja teikti sandorių duomenų saugyklos paslaugas;

(f)

susirinkimo, kuriame pareiškėjo valdyba patvirtino paraišką, protokolas;

(g)

už atitikties užtikrinimą atsakingo (-ų) asmens (-ų) arba kitų darbuotojų, vertinančių pareiškėjo atitiktį, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

(h)

veiksmų programa, nurodant vietą, kurioje vykdoma pagrindinė ūkinė veikla;

(i)

visų patronuojamųjų įmonių ir atitinkamais atvejais grupės struktūros identifikavimas;

(j)

visos paslaugos, kurias pareiškėjas teikia ar ketina teikti greta sandorių duomenų saugyklos funkcijų;

(k)

visa informacija apie visas visų rūšių vykstančias teismines, administracines, arbitražo ar kitokias bylinėjimosi procedūras, kurių šalimi pareiškėjas gali būti, visų pirma su mokesčiais ir nemokumu susijusias procedūras bei procedūras, dėl kurių gali atsirasti reikšmingų finansinių arba su reputacija susijusių sąnaudų, arba visas jau pasibaigusias procedūras, kurios vis dar gali daryti esminį poveikį sandorių duomenų saugyklos sąnaudoms.

2.   ESMA prašymu registracijos paraiškos nagrinėjimo metu pareiškėjai taip pat jai pateikia papildomos informacijos, kuri reikalinga pareiškėjų pajėgumui įvykdyti Reglamento (ES) 2015/2365 III skyriuje nustatytus reikalavimus įvertinti ir ESMA tinkamai suprasti ir išnagrinėti pateiktinus arba jau pateiktus dokumentus.

3.   Jei pareiškėjas mano, kad šio reglamento reikalavimas jam netaikytinas, jis aiškiai nurodo tą reikalavimą savo paraiškoje, paaiškindamas, kodėl tas reikalavimas jam netaikomas.

2 straipsnis

Politika ir procedūros

Kai informacija apie politiką ir procedūras teikiama paraiškoje, pareiškėjas užtikrina, kad paraiškoje būtų:

(a)

nurodyta, kad valdyba pritaria politikai, kad vyresnioji vadovybė pritaria procedūroms ir yra atsakinga už politikos ir procedūrų įgyvendinimą ir atnaujinimą;

(b)

pateiktas informavimo apie politiką ir procedūras pareiškėjo įstaigoje aprašymas ir aprašymas, kaip nuolat užtikrinamas ir stebimas politikos ir procedūrų vykdymas, nurodant už tai atsakingą (-us) asmenį (-is);

(c)

pateikti visi įrašai, patvirtinantys, kad įdarbinti ir specialieji darbuotojai žino politiką ir procedūras;

(d)

pateiktas priemonių, kurių turi būti imtasi politikos ir procedūrų nesilaikymo atvejais, aprašymas;

(e)

nurodyta procedūra, kurios laikantis ESMA pranešama apie esminį politikos arba procedūrų pažeidimą, galintį lemti pradinės registracijos sąlygų pažeidimą.

3 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklos savininkai

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama:

(a)

sąrašas visų asmenų arba subjektų, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso 5 % ar daugiau pareiškėjo kapitalo arba balsavimo teisių arba kurių nuosavybė suteikia jiems teisę daryti reikšmingą įtaką pareiškėjo valdymui;

(b)

sąrašas visų įmonių, kurių 5 % ar daugiau kapitalo arba balsavimo teisių priklauso a punkte nurodytam asmeniui arba kurių valdymui tokie asmenys daro reikšmingą įtaką.

2.   Kai pareiškėjas turi patronuojančiąją įmonę, jis nurodo:

(a)

patronuojančiosios įmonės juridinį adresą;

(b)

ar patronuojančioji įmonė turi veiklos leidimą arba yra registruota ir prižiūrima, ir, jei taip, pateikia atitinkamą nuorodos numerį ir atsakingos priežiūros institucijos pavadinimą.

4 straipsnis

Nuosavybės schema

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama schema, kurioje vaizduojami nuosavybės ryšiai tarp patronuojančiosios įmonės, patronuojamųjų įmonių ir visų kitų susijusių subjektų ar filialų.

2.   1 dalyje nurodytoje schemoje įmonės identifikuojamos nurodant visą jų pavadinimą, teisinį statusą ir juridinį adresą.

5 straipsnis

Organizacinė schema

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama organizacinė schema, kurioje išsamiai pavaizduojama pareiškėjo organizacinė struktūra, įskaitant visų papildomų paslaugų struktūrą.

2.   Schemoje pateikiama informacijos apie visas esmines pareigas einančių asmenų, įskaitant vyresniąją vadovybę ir filialų veiklai vadovaujančius asmenis, tapatybę.

6 straipsnis

Įmonių valdymas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie pareiškėjo vidaus įmonės valdymo politiką, procedūras ir technines užduotis, kuriomis vadovaujasi jo vyresnioji vadovybė, įskaitant valdybą, jos nevykdomuosius narius ir (jei įsteigti) komitetus.

2.   Ši informacija apima vyresniosios vadovybės ir valdybos narių atrankos proceso, skyrimo, veiklos rezultatų vertinimo ir atleidimo aprašymą.

3.   Jei pareiškėjas laikosi pripažinto įmonių valdymo etikos kodekso, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje šis kodeksas nurodomas ir paaiškinama, kokiais atvejais pareiškėjas nuo šio kodekso nukrypsta.

7 straipsnis

Vidaus kontrolė

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama išsamios informacijos apie pareiškėjo vidaus kontrolės sistemą, įskaitant informaciją apie atitikties užtikrinimo funkciją, rizikos vertinimą, vidaus kontrolės mechanizmus ir vidaus audito funkcijos principus.

2.   1 dalyje nurodytą išsamią informaciją sudaro:

(a)

pareiškėjo vidaus kontrolės politika ir atitinkamos procedūros, susijusios su nuosekliu ir veiksmingu jos įgyvendinimu;

(b)

pareiškėjo sistemų tinkamumo ir veiksmingumo stebėjimo ir vertinimo politika, procedūros ir instrukcijos;

(c)

pareiškėjo informacijos tvarkymo sistemų kontrolės ir apsaugos politika, procedūros ir instrukcijos;

(d)

už nustatytų svarbių vidaus kontrolės faktų vertinimą atsakingų vidaus organų pavadinimas.

3.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėjo vidaus audito veiklą:

(a)

visų vidaus audito komitetų sudėtis, jų kompetencijos ir atsakomybės sritys;

(b)

jo vidaus audito funkcijos įstatai, metodai, standartai ir procedūros;

(c)

paaiškinimas, kaip, atsižvelgiant į pareiškėjo veiklos pobūdį ir mastą, sudėtingumą ir riziką, rengiami ir taikomi pareiškėjo vidaus audito įstatai, metodai ir procedūros;

(d)

trejų metų laikotarpiui nuo paraiškos datos parengtas veiklos planas, kuriame atsižvelgiama į pareiškėjo veiklos pobūdį ir mastą, sudėtingumą ir riziką.

8 straipsnis

Taisyklių laikymasis

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėjo politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas Reglamento (ES) 2015/2365 laikymasis:

(a)

už atitikties užtikrinimą atsakingų asmenų ir kitų darbuotojų, vertinančių pareiškėjo atitiktį, pareigų aprašymas, nurodant, kaip bus užtikrinamas atitikties užtikrinimo funkcijos nepriklausomumas nuo likusių veiklos sričių;

(b)

vidaus politika ir procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti, kad pareiškėjas, įskaitant jo vadovus ir darbuotojus, laikytųsi visų Reglamento (ES) 2015/2365 nuostatų, įskaitant valdybos ir vyresniosios vadovybės pareigų aprašymą;

(c)

jei yra, naujausia vidaus ataskaita, kurią parengė už atitikties užtikrinimą atsakingi asmenys arba kiti darbuotojai, vertinantys pareiškėjo atitiktį.

9 straipsnis

Vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie kiekvieną vyresniosios vadovybės ir valdybos narį:

(a)

gyvenimo aprašymo kopija;

(b)

išsami informacija apie turimas IT administravimo, operacijų ir plėtojimo žinias ir patirtį;

(c)

informacija apie teistumą, susijusį su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimo ar lėšų pasisavinimo nusižengimais, visų pirma pateikiama oficialia pažyma, jei tokia atitinkamoje valstybėje narėje išduodama;

(d)

geros reputacijos finansinių arba duomenų paslaugų teikimo srityje savideklaracija, kurioje kiekvienas vyresniosios vadovybės ir valdybos narys nurodo, ar:

i)

yra teistas už nusikalstamą veiką, susijusią su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimo ar lėšų pasisavinimo nusižengimais;

ii)

jo atžvilgiu priežiūros institucijos, vyriausybės institucijos arba tarnybų pradėtame drausminio pobūdžio procese priimtas nepalankus sprendimas arba toks jo atžvilgiu pradėtas procesas dar neužbaigtas;

iii)

jo atžvilgiu teismo civilinėje byloje, susijusioje su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu ar netinkamu elgesiu arba sukčiavimu valdant įmonę, priimtos nepalankios teismo išvados;

iv)

buvo įmonės, kurios registraciją arba veiklos leidimą panaikino reguliavimo institucija, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

v)

jam buvo atsisakyta suteikti teisę vykdyti veiklą, kuriai būtina reguliavimo institucijos suteikta registracija arba veiklos leidimas;

vi)

buvo įmonės, kuri bankrutavo arba buvo likviduota, kai jis buvo su ta įmone susijęs arba per vienų metų laikotarpį po to, kai jo ir tos įmonės ryšiai nutrūko, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

vii)

buvo įmonės, kurios atžvilgiu reguliavimo institucija priėmė nepalankų sprendimą arba kuriai skyrė nuobaudą, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

viii)

vyriausybės, reguliavimo arba profesinė institucija jam skyrė kitokias baudas, laikinai nušalino, diskvalifikavo arba taikė kitokias sankcijas dėl sukčiavimo ir lėšų pasisavinimo arba sankcijas, susijusias su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu;

ix)

buvo netekęs teisės eiti direktoriaus ar kito vadovo pareigas, atleistas iš darbo ar kito posto įmonėje dėl profesinio nusižengimo arba neteisėtų veiksmų;

(e)

visų galimų interesų konfliktų, kurie gali kilti vyresniajai vadovybei ir valdybos nariams vykdant savo pareigas, deklaracija nurodant, kaip šie konfliktai valdomi.

10 straipsnis

Personalo politika ir procedūros

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

(a)

vyresniosios vadovybės, valdybos narių ir personalo, įdarbinto pareiškėjo rizikos ir kontrolės funkcijoms vykdyti, atlyginimų politikos kopija;

(b)

naudojamų priemonių, kuriomis pareiškėjas mažina pernelyg didelio kliovimosi atskirais darbuotojais riziką, aprašymas.

11 straipsnis

Pajėgumas ir tinkamumas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėjo personalą:

(a)

bendras tiesiogiai sandorių duomenų saugyklos įdarbintų darbuotojų sąrašas, nurodant jų pareigas ir pareigoms reikalingą kvalifikaciją;

(b)

informacinių technologijų darbuotojų, tiesiogiai įdarbintų sandorių duomenų saugyklos paslaugoms teikti, tikslus aprašymas, nurodant kiekvieno jų pareigas ir kvalifikaciją;

(c)

kiekvieno iš asmenų, atsakingų už vidaus auditą, vidaus kontrolę, atitikties užtikrinimą ir rizikos vertinimą, pareigų ir kvalifikacijos aprašymas;

(d)

specialiųjų darbuotojų ir pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus dirbančių darbuotojų tapatybė;

(e)

informacija apie su pareiškėjo politika ir procedūromis bei su sandorių duomenų saugyklos veikla susijusį mokymą, įskaitant visus egzaminus ar kitos rūšies oficialų įvertinimą, reikalingus, kad personalas galėtų vykdyti sandorių duomenų saugyklos veiklą.

Į b punkte nurodytą aprašymą įtraukiamas bent vieno vyresniosios vadovybės nario, atsakingo už IT reikalus, informacinių technologijų srities akademinio diplomo ir patirties rašytinis įrodymas.

12 straipsnis

Finansinės ataskaitos ir verslo planai

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama tokia finansinė ir verslo informacija apie pareiškėją:

(a)

visas rinkinys finansinių ataskaitų, parengtų laikantis tarptautinių standartų, priimtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 (6) 3 straipsnį;

(b)

jeigu pareiškėjo finansinėms ataskaitoms taikomas teisės aktų nustatytas auditas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/43/EB (7) 2 straipsnio 1 dalyje, finansinės ataskaitos pateikiamos kartu su metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito išvada;

(c)

jei pareiškėjas yra audituojamas, nurodomas išorės auditoriaus pavadinimas ir nacionalinis registracijos numeris.

2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamas finansinis verslo planas, kuriame nagrinėjami įvairūs sandorių duomenų saugyklos paslaugų verslo scenarijai bent per trejų metų orientacinį laikotarpį, ir ši papildoma informacija:

(a)

numatomas duomenų teikimo veiklos aktyvumas, išreikštas sandorių skaičiumi;

(b)

svarbios nustatytos pastoviosios ir kintamosios išlaidos, susijusios su saugyklos paslaugų teikimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

(c)

bent 20 % teigiamas ir neigiamas nuokrypis nuo nurodyto bazinio veiklos scenarijaus.

3.   Jeigu 1 dalyje nurodytos istorinės finansinės informacijos nėra, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėją:

(a)

formali ataskaita, kurioje nurodomi tinkami ištekliai ir planuojama verslo padėtis praėjus šešiems mėnesiams po įregistravimo datos;

(b)

tarpinė finansinė ataskaita, kai finansinių ataskaitų už reikiamą ataskaitinį laikotarpį dar nėra;

(c)

finansinės būklės ataskaita, kaip antai balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama apskaitos politikos santrauka, ir kiti paaiškinimai.

4.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamos audituotos patronuojančiosios įmonės metinės finansinės ataskaitos už trejus paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo datos.

5.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje taip pat pateikiama tokia finansinė informacija apie pareiškėją:

(a)

visi ateities planai steigti patronuojamąsias įmones ir jų vieta;

(b)

ūkinės veiklos, kurią planuoja vykdyti pareiškėjas, aprašymas, nurodant visų patronuojamųjų įmonių arba filialų veiklą.

13 straipsnis

Interesų konfliktų valdymas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie interesų konfliktų valdymo politiką ir procedūras, kurias taiko pareiškėjas:

(a)

politika ir procedūros, skirtos interesų konfliktams nustatyti, valdyti ir atskleisti, ir proceso, kuriuo užtikrinama, kad atitinkami asmenys būtų susipažinę su šia politika ir procedūromis, aprašymas;

(b)

visos kitos priemonės ir kontrolės priemonės, kurias pareiškėjas taiko, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi interesų konfliktų valdymo reikalavimų, nurodytų a punkte.

14 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodoma vidaus politika, procedūros ir mechanizmai, kuriais užkertamas kelias būsimoje sandorių duomenų saugykloje laikysimą informaciją naudoti:

(a)

neteisėtais tikslais;

(b)

atskleidžiant konfidencialią informaciją;

(c)

siekiant panaudoti informaciją, kurios naudoti komerciniais tikslais neleidžiama.

2.   Vidaus politika, procedūros ir mechanizmai apima vidaus procedūras, pagal kurias personalui suteikiami leidimai naudoti duomenų prieigos slaptažodžius, nurodant darbuotojų paskirtį, peržiūrimų duomenų mastą ir visus duomenų naudojimo apribojimus, taip pat išsamią informaciją apie visus taikomus mechanizmus ir kontrolės priemones, kuriais veiksmingai valdoma potenciali kibernetinė rizika ir nuo kibernetinių išpuolių saugomi tvarkomi duomenys.

3.   Pareiškėjai pateikia ESMA informacijos apie procesus, pagal kuriuos pildomas žurnalas, kuriame nurodoma kiekvieno duomenis naudojančio darbuotojo tapatybė, prieigos laikas, naudotų duomenų pobūdis ir jų naudojimo tikslas.

15 straipsnis

Interesų konfliktų sąrašas ir švelninimas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamas paraiškos pateikimo metu aktualiausias esamų esminių interesų konfliktų sąrašas, apimantis visus interesų konfliktus, susijusius su papildomomis ar kitomis susijusiomis paslaugomis, kurias teikia pareiškėjas, ir šių interesų konfliktų valdymo būdų aprašymas.

2.   Kai pareiškėjas priklauso įmonių grupei, į sąrašą jis įtraukia visus esminius interesų konfliktus, kylančius dėl kitų tai pačiai grupei priklausančių įmonių, ir nurodo, kaip šie interesų konfliktai valdomi.

16 straipsnis

Informacinių technologijų ištekliai ir užsakomosios paslaugos

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie informacinių technologijų išteklius:

(a)

informacinių technologijų sistemos išsamus aprašymas, apimantis atitinkamus veiklos reikalavimus, funkcines ir technines specifikacijas, sistemos struktūrinį ir techninį modelį, duomenų modelį ir duomenų srautus, operacijas, administracines procedūras ir instrukcijas;

(b)

vartotojų infrastruktūros, kurią sukūrė pareiškėjas paslaugoms atitinkamiems klientams teikti, aprašymas kartu su visų vartotojo instrukcijų ir vidaus procedūrų kopijomis;

(c)

pareiškėjo investicijų į informacinių technologijų išteklius politikos ir šių technologijų atnaujinimo politikos aprašymas;

(d)

pareiškėjo sudaryti užsakomųjų paslaugų susitarimai, įskaitant:

i)

teiktinų paslaugų išsamias apibrėžtis, apimančias tų paslaugų išmatuojamą mastą, veiklos detalumą ir tos veiklos vykdymo sąlygas bei jų tvarkaraštį;

ii)

susitarimus dėl paslaugų lygio, aiškiai nurodant pareigas ir atsakomybės sritis, kiekvieno pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus vykdomo sandorių duomenų saugyklos reikalavimo parametrus ir tikslus, taikomus užsakomųjų funkcijų paslaugų lygio stebėjimo metodus ir metodus ar veiksmus, taikytinus, kai paslaugų lygio tikslai neįvykdomi;

iii)

tokiems susitarimams galiojančių sutarčių kopijas.

17 straipsnis

Papildomos paslaugos

Kai pareiškėjas, tai pačiai įmonių grupei priklausanti įmonė arba įmonė, su kuria pareiškėjas yra sudaręs susitarimą dėl prekybos arba poprekybinių paslaugų, siūlo arba planuoja siūlyti kokias nors papildomas paslaugas, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

(a)

pareiškėjo arba tai pačiai įmonių grupei priklausančios įmonės teikiamų papildomų paslaugų aprašymas ir visų susitarimų, kuriuos sandorių duomenų saugykla gali būti pasirašiusi su įmonėmis, teikiančiomis prekybos, poprekybines ar kitokias susijusias paslaugas, aprašymas kartu su tokių susitarimų kopijomis;

(b)

procedūros ir politika, kuriomis užtikrinamas reikiamas naudojamų išteklių, sistemų ir procedūrų atskyrimas vykdant pareiškėjo sandorių duomenų saugyklos paslaugų veiklą pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir veiklą pagal kitas verslo linijas, įskaitant tas verslo linijas, kurios apima paslaugų, kurioms taikomi kiti Sąjungos arba trečiosios valstybės teisės aktai, teikimą, nepriklausomai nuo to, ar ta atskira verslo linija priklauso sandorių duomenų saugyklai, jos kontroliuojančiajai bendrovei priklausančiai įmonei ar kitai įmonei, su kuria saugykla yra sudariusi susitarimą dėl prekybos ar poprekybinės grandinės arba verslo linijos.

18 straipsnis

Prieigos taisyklių skaidrumas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

(a)

politika ir procedūros, pagal kurias įvairių rūšių vartotojai teikia duomenis sandorių duomenų saugyklai ir naudojasi prieiga prie joje tvarkomų duomenų, įskaitant visus procesus, pagal kuriuos atitinkamiems vartotojams gali prireikti naudotis prieiga prie sandorių duomenų saugykloje tvarkomos informacijos, su ja susipažinti ar ją pakeisti;

(b)

įvairių rūšių vartotojų teisių ir įsipareigojimų, susijusių su sandorių duomenų saugykloje tvarkoma informacija, sąlygų kopija;

(c)

vartotojų prieigos įvairių kategorijų aprašymas;

(d)

prieigos politika ir procedūros, pagal kurias kiti paslaugų teikėjai gali turėti neribotą prieigą prie sandorių duomenų saugykloje tvarkomų duomenų, jeigu atitinkamos sandorio šalys yra davusios raštišką, savanorišką ir atšaukiamą sutikimą;

(e)

kanalų ir priemonių, kuriais sandorių duomenų saugykla naudojasi viešai atskleisdama informaciją apie prieigą prie tos sandorių duomenų saugyklos, aprašymas.

2.   Informacija, nurodyta 1 dalies a, b ir c punktuose, pateikiama apie šių rūšių vartotojus:

a)

vidaus vartotojus;

b)

duomenis teikiančias sandorio šalis;

c)

ataskaitas teikiančius subjektus;

d)

už duomenų teikimą atsakingus subjektus;

e)

duomenų neteikiančias sandorio šalis;

f)

duomenų neteikiančias trečiąsias šalis;

g)

Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus subjektus;

h)

atitinkamais atvejais kitų rūšių vartotojus.

19 straipsnis

Duomenų išsamumo ir teisingumo tikrinimas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

(a)

vartotojų, turinčių prieigą prie sandorių duomenų saugyklos, tapatybės patvirtinimo procedūros pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 1 straipsnį;

(b)

XML šablono, atitinkančio ISO 20022 metodiką, naudojimo tikrinimo procedūros pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 1 straipsnį;

(c)

subjekto, teikiančio duomenis už tai turinčią daryti sandorio šalį, veiklos leidimo ir IT leidimo tikrinimo procedūros pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 1 straipsnį;

(d)

teikiamų VPĮFS duomenų loginės sekos nuolatinio užtikrinimo tikrinimo procedūros pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 1 straipsnį;

(e)

teikiamų VPĮFS duomenų išsamumo ir teisingumo tikrinimo procedūros pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 1 straipsnį;

(f)

kai sandorio šalys teikia duomenis skirtingoms sandorių duomenų saugykloms, sandorių duomenų saugyklose laikomų duomenų sutikrinimo procedūros pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 2 straipsnį;

(g)

grįžtamosios informacijos apie patikrinimus, atliktus pagal a–e punktus, ir sutikrinimo pagal f punktą rezultatus teikimo VPĮFS sandorio šalims arba jų vardu duomenis teikiančioms trečiosioms šalims procedūros pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 3 straipsnį.

20 straipsnis

Kainodaros politikos skaidrumas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje aprašoma pareiškėjo:

(a)

kainodaros politika, įskaitant teikiamas nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos;

(b)

visų sandorių duomenų saugyklos ir papildomų paslaugų teikimo mokesčių struktūra, įskaitant sandorių duomenų saugyklos paslaugų ir papildomų paslaugų apskaičiuotas sąnaudas, išsamiai nurodant metodus, kaip apskaitomos atskiros sąnaudos, kurias gali patirti pareiškėjas, teikdamas sandorių duomenų saugyklos paslaugas ir papildomas paslaugas;

(c)

viešo informacijos visų rūšių vartotojams paskelbimo metodai, pateikiant mokesčių struktūros kopiją, kurioje sandorių duomenų saugyklos paslaugų ir papildomų paslaugų mokesčiai nurodyti atskirai.

21 straipsnis

Veiklos rizika

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama:

(a)

turimų išteklių ir procedūrų, skirtų veiklos rizikai ir visai kitai pareiškėjui gresiančiai reikšmingai rizikai nustatyti ir mažinti, išsamus aprašymas, pateikiant visos atitinkamos politikos, metodų, vidaus procedūrų ir instrukcijų kopijas;

(b)

likvidaus grynojo turto, finansuojamo iš nuosavo kapitalo siekiant padengti galimus bendrus veiklos nuostolius, kad būtų galima toliau teikti paslaugas darant veiklos tęstinumo prielaidą, aprašymas ir pareiškėjo finansinių išteklių pakankamumo įvertinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar šių išteklių pakanka ypatingos svarbos veiklos ir paslaugų nutraukimo arba reorganizavimo veiklos sąnaudoms padengti per bent šešių mėnesių laikotarpį;

(c)

veiklos tęstinumo planas ir plano atnaujinimo politika, kuriuos sudaro:

i)

visi verslo procesai, ištekliai, problemų sprendimo procedūros ir susijusios sistemos, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti paraišką teikiančios sandorių duomenų saugyklos paslaugų teikimo, įskaitant visas atitinkamas užsakomąsias paslaugas ir sandorių duomenų saugyklos taikomą strategiją, politiką ir tikslus šių procesų tęstinumui užtikrinti;

ii)

susitarimai su kitais finansų rinkos infrastruktūros teikėjais, įskaitant kitas sandorių duomenų saugyklas;

iii)

susitarimai, pagal kuriuos užtikrinamas būtinas ypatingos svarbos funkcijų paslaugų lygis, ir planuojamas šių procesų visiško atkūrimo laikas;

iv)

ilgiausias priimtinas verslo procesų ir sistemų atkūrimo laikas, atsižvelgiant į ataskaitų teikimo sandorių duomenų saugykloms terminą, numatytą Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnyje, ir duomenų kiekį, kurį sandorių duomenų saugykla turi apdoroti per tą dienos laikotarpį;

v)

procedūros, kurių laikantis registruojami incidentai ir peržiūros;

vi)

testavimo programa ir visų testavimų rezultatai;

vii)

alternatyvių esamų techninių ir veiklos vietų skaičius, jų vieta, ištekliai, palyginti su pagrindine vieta, ir veiklos tęstinumo procedūros, taikomos tais atvejais, kai reikia panaudoti atsargines vietas;

viii)

informacija apie patekimą į antrinę veiklos vietą, kad būtų sudarytos sąlygos darbuotojams užtikrinti paslaugų tęstinumą, jei pirmine veiklos vieta negalima naudotis;

ix)

ekstremaliųjų situacijų valdymo ir darbuotojų saugumo užtikrinimo planai, procedūros ir susitarimai;

x)

krizių valdymo, įskaitant bendrų veiklos tęstinumo veiksmų koordinavimą ir jų veiksmingą pradėjimą vykdyti laiku atsižvelgiant į nustatytą veiklos atkūrimo laikotarpio tikslą, planai, procedūros ir susitarimai;

xi)

pareiškėjo sistemos, programos ir infrastruktūros elementų atkūrimo atsižvelgiant į nustatytą atkūrimo laikotarpio tikslą planai, procedūros ir susitarimai;

(d)

tvarkos, pagal kurią užtikrinama pareiškėjo sandorių duomenų saugyklos veikla sutrikdymo atveju, ir sandorių duomenų saugyklos vartotojų ir kitų trečiųjų šalių dalyvavimo šiame procese aprašymas.

2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodomos procedūros, pagal kurias užtikrinamas tvarkingas pirminės sandorių duomenų saugyklos pakeitimas tais atvejais, kai to prašo duomenis teikianti sandorio šalis ar duomenų neteikiančių sandorio šalių vardu juos teikianti trečioji šalis arba kai tokio pakeitimo prireikia, nes registracija panaikinama, ir procedūros, pagal kurias duomenys perduodami ir teikiamų duomenų srautas nukreipiamas kitai sandorių duomenų saugyklai.

22 straipsnis

Duomenų saugojimo politika

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacija apie duomenų gavimą ir administravimą, įskaitant politiką ir procedūras, kurias pareiškėjas taiko, kad užtikrintų:

(a)

pateiktos informacijos registravimą laiku ir tiksliai;

(b)

visos pateiktos informacijos apie VPĮFS sudarymą, pakeitimą ar nutraukimą saugojimą pranešimų žurnale;

(c)

duomenų išsaugojimą tiek prisijungus, tiek atsijungus nuo interneto;

(d)

tinkamą duomenų kopijavimą veiklos tęstinumo tikslais.

2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie duomenų saugojimo sistemas, politiką ir procedūras, taikomas užtikrinti tinkamam pateiktų duomenų keitimui ir teisingam pozicijų apskaičiavimui pagal atitinkamus teisės aktų arba reguliavimo reikalavimus.

23 straipsnis

Duomenų prieinamumo mechanizmai

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamas išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasis pareiškėjas suteikia prieigą prie informacijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, aprašymas ir ši informacija:

(a)

bendrų pozicijų apskaičiavimo procedūra pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 6 straipsnį, išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla palengvins visuomenei prieigą prie savo saugomų duomenų pagal Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 1 dalį, aprašymas ir atnaujinimo periodiškumo aprašymas kartu su konkrečių instrukcijų ir vidaus politikos kopija;

(b)

išteklių, metodų ir infrastruktūros, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla atitinkamoms valdžios institucijoms palengvina prieigą prie savo saugomos informacijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalį, aprašymas, nurodant atnaujinimo periodiškumą, kontrolės priemones ir patikrinimus, kuriuos sandorių duomenų saugykla gali nustatyti siekdama filtruoti prieigos procesą, ir pateikiant visų konkrečių instrukcijų ir vidaus politikos kopiją;

(c)

procedūra ir aprašymas išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla palengvina sandorio šalių duomenų surinkimą laiku, struktūriškai bei visapusiškai ir VPĮFS sandorio šalims palengvina prieigą prie saugykloje saugomos informacijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 6 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 80 straipsnio 5 dalį, pateikiant visų konkrečių instrukcijų ir vidaus politikos kopiją.

24 straipsnis

Tiesioginė ir neatidėliotina institucijų prieiga prie duomenų

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie:

(a)

sąlygas, kuriomis Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje nurodytoms institucijoms pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/357 suteikiama tiesioginė ir neatidėliotina prieiga prie VPĮFS duomenų, tvarkomų sandorių duomenų saugykloje;

(b)

procedūrą, pagal kurią a punkte nurodytoms institucijoms pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/358 4 ir 5 straipsnius suteikiama tiesioginė ir neatidėliotina prieiga prie VPĮFS duomenų, tvarkomų sandorių duomenų saugykloje;

(c)

procedūrą, pagal kurią užtikrinamas institucijų naudojamų duomenų vientisumas.

25 straipsnis

Mokesčių sumokėjimas

Su sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiška pateikiamas atitinkamų registracijos mokesčių, nustatytų Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/360 (8), sumokėjimo įrodymas.

26 straipsnis

Registracijos išplėtimo atveju teiktina informacija

Taikant Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalies b punkto nuostatas, paraiškoje dėl esamos registracijos išplėtimo pateikiama informacija, nurodyta:

(a)

1 straipsnyje, išskyrus 1 dalies k punktą;

(b)

2 straipsnyje;

(c)

5 straipsnyje;

(d)

7 straipsnyje, išskyrus 2 dalies d punktą;

(e)

8 straipsnio b punkte;

(f)

9 straipsnio 1 dalies b ir e punktuose;

(g)

11 straipsnyje;

(h)

12 straipsnio 2 dalyje;

(i)

13 straipsnyje;

(j)

14 straipsnio 2 dalyje;

(k)

15 straipsnyje;

(l)

16 straipsnyje, išskyrus c punktą;

(m)

17 straipsnyje;

(n)

18 straipsnyje;

(o)

19 straipsnyje;

(p)

20 straipsnyje;

(q)

21 straipsnyje;

(r)

22 straipsnyje;

(s)

23 straipsnyje;

(t)

24 straipsnyje;

(u)

25 straipsnyje;

(v)

27 straipsnyje.

27 straipsnis

Paraiškos tikslumo ir išsamumo patikrinimas

1.   Visa informacija, teikiama ESMA per registracijos procesą, yra teikiama kartu su raštu, pasirašytu sandorių duomenų saugyklos valdybos ir vyresniosios vadovybės nario, patvirtinančio, kad, jų žiniomis, paraiškos pateikimo dieną pateikta informacija yra tiksli ir išsami.

2.   Atitinkamais atvejais prie informacijos pridedami susiję įmonės teisiniai dokumentai, patvirtinantys duomenų tikslumą.

28 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys (OL L 52, 2013 2 23, p. 25).

(3)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/357, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prieiga prie sandorių duomenų saugyklose laikomų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22).

(4)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/358, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas sandorių duomenų saugyklų atliekamo vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo, tikrinimo, bendrinimo, lyginimo ir skelbimo techniniais reguliavimo standartais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 30).

(5)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(6)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(7)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

(8)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/360, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 58).


22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/58


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/360

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 62 straipsnyje numatyta, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pajamas turėtų sudaryti šiai institucijai Sąjungos teisės aktuose nustatytais atvejais mokami mokesčiai kartu su nacionalinių valdžios institucijų įnašais ir Sąjungos subsidija;

(2)

Sąjungoje įsteigtoms sandorių duomenų saugykloms turėtų būti taikomas registracijos mokestis, kuriuo padengiamos ESMA patiriamos registracijos paraiškos tvarkymo išlaidos;

(3)

ESMA patiriamos registracijos paraiškos tvarkymo išlaidos bus didesnės, jeigu sandorių duomenų saugykla teiks papildomų paslaugų. Tokių papildomų paslaugų teikimas yra tikėtinos didesnės apyvartos ir didesnių išlaidų, susijusių su registracijos paraiškos vertinimu, rodiklis. Todėl nustatant registracijos mokesčius sandorių duomenų saugyklos turėtų būti skirstomos į dvi kategorijas pagal tikėtiną bendrą apyvartą (didesnė ir mažesnė tikėtina bendra apyvarta), kuriai turėtų būti taikomi skirtingi registracijos mokesčiai, priklausomai nuo to, ar saugyklos ketina teikti papildomų paslaugų;

(4)

jeigu sandorių duomenų saugykla, kuri jau yra įregistruota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (3), teikia paraišką dėl registracijos išplėtimo, išlaidos, kurių reikia siekiant tiksliai įvertinti ir išnagrinėti paraišką, būtų mažesnės nei naujos registracijos, nes ESMA jau turi svarbios informacijos apie paraišką pateikusią sandorių duomenų saugyklą. Todėl paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla turėtų mokėti sumažintą mokestį. Jeigu sandorių duomenų saugykla, kuri dar nėra įregistruota pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, vienu metu teikia paraiškas dėl registracijos ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, ir pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, išlaidos, kurių reikia siekiant tiksliai įvertinti ir išnagrinėti paraiškas, taip pat būtų mažesnės dėl sinergijos, kai tų pačių rūšių dokumentai peržiūrimi vieną kartą. Kai paraiškos teikiamos vienu metu, sandorių duomenų saugykla turėtų sumokėti visą mokėtiną registracijos mokestį pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir sumažintą registracijos išplėtimo mokestį pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

(5)

jeigu po registracijos sandorių duomenų saugykla pradeda teikti papildomas paslaugas ir dėl to patenka į didesnės tikėtinos bendros apyvartos kategoriją, ta sandorių duomenų saugykla turėtų sumokėti pradinio registracijos mokesčio ir jos didesnės tikėtinos apyvartos kategoriją atitinkančio registracijos mokesčio skirtumą. Tačiau kai sandorių duomenų saugykla nustoja siūlyti papildomas paslaugas po registracijos, ESMA jos išlaidų neturėtų kompensuoti, nes išlaidos, kurių reikia didelės apyvartos sandorių duomenų saugyklos paraiškai įvertinti, jau buvo padarytos registracijos metu;

(6)

siekiant atgrasyti nuo nepagrįstų paraiškų teikimo, registracijos mokestis neturėtų būti grąžinamas nei tada, kai paraiškos teikėjas atsiima paraišką registracijos proceso metu, nei tada, kai registruoti atsisakoma;

(7)

siekiant veiksmingai naudoti ESMA biudžetą ir kartu palengvinti valstybėms narėms ir Sąjungai tenkančią finansinę naštą, reikia užtikrinti, kad sandorių duomenų saugyklos padengtų bent visas su jų priežiūra susijusias išlaidas. Turėtų būti nustatyti tokio dydžio priežiūros mokesčiai, kad nesusidarytų didelio su sandorių duomenų saugyklų veikla susijusio pertekliaus arba deficito. Jeigu susidarytų deficitas, ESMA iš sandorių duomenų saugyklų nesumokėtų mokesčių neturėtų susigrąžinti. Jeigu deficitas būtų didelis, ESMA turėtų išanalizuoti jo priežastis ir iš dalies pakeisti savo orientacines kito biudžeto sudarymo laikotarpio priežiūros išlaidas. Kiek tai susiję su pertekliumi, permokėti mokesčiai sandorių duomenų saugykloms neturėtų būti grąžinami;

(8)

siekiant užtikrinti sąžiningą ir aiškų mokesčių paskirstymą, kuris kartu atspindėtų faktines administravimo pastangas, skirtas kiekvienam prižiūrimam subjektui, priežiūros mokestis turėtų būti skaičiuojamas remiantis sandorių duomenų saugyklos pagrindinės veiklos ir jos papildomų paslaugų apyvarta. Siekiant apskaičiuoti pagrindu imamą apyvartą, būtina atskirti papildomas paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su pagrindinių centralizuoto vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo ir saugojimo paslaugų teikimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, kaip antai agento vykdomą skolinimą ir užtikrinimo priemonės valdymą, arba paslaugas, susijusias su centralizuotu VPĮFS ir išvestinių finansinių priemonių duomenų rinkimu ir saugojimu, kaip antai sandorių suderinimą, sandorių patvirtinimą, užtikrinimo priemonės vertinimą ir trečiosios šalies vykdomą duomenų teikimą. Sandorių duomenų saugyklai taikomi priežiūros mokesčiai turėtų būti proporcingi tos atskiros sandorių duomenų saugyklos veiklai, palyginti su visų įregistruotų ir prižiūrimų sandorių duomenų saugyklų bendra veikla atitinkamais metais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja kai kurios fiksuotos sandorių duomenų saugyklų priežiūros administracinės išlaidos, turėtų būti nustatytas minimalus metinis priežiūros mokestis. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 mokami priežiūros mokesčiai šiai sumai poveikio neturi;

(9)

siekiant padengti trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų pripažinimo ir metines administracines priežiūros išlaidas, turėtų būti nustatytos tokioms duomenų saugykloms, kurios kreipiasi dėl pripažinimo Sąjungoje pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, taikomų mokesčių taisyklės. Šiuo atveju pripažinimo mokestį turėtų sudaryti dvi sudedamosios dalys: išlaidos, kurių reikia, kad ESMA sutvarkytų tokių trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų paraiškas dėl pripažinimo pagal to reglamento 19 straipsnio 4 dalį, ir išlaidos, kurių reikia bendradarbiavimo susitarimams su kompetentingomis trečiosios valstybės, kurioje paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla yra įregistruota, institucijomis sudaryti pagal to reglamento 20 straipsnį. Su bendradarbiavimo susitarimų sudarymu susijusios išlaidos turėtų būti paskirstytos pripažintoms tos pačios trečiosios valstybės sandorių duomenų saugykloms. Be to, trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugykloms turėtų būti taikomas metinis priežiūros mokestis;

(10)

jeigu trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugykla, kuri jau yra pripažinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, teikia paraišką dėl jos pripažinimo registracijos išplėtimo, paraiškos tvarkymo išlaidos turėtų būti mažesnės už naujos paraiškos tvarkymo išlaidas dėl tvarkos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir Reglamentą (ES) 2015/2365 sinergijos. Todėl pripažinimo mokesčio sudedamoji dalis, susijusi su paraiškos tvarkymu, turėtų būti sumažinta. Kita vertus, bendradarbiavimo susitarimo sudarymo išlaidos susijusios su konkrečiomis Reglamento (ES) 2015/2365 laikymosi išlaidomis. Todėl pripažinimo mokesčio sudedamoji dalis, susijusi su bendradarbiavimo susitarimais, neturėtų priklausyti nuo to, ar yra sudarytas bendradarbiavimo susitarimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

(11)

ESMA vykdomos pripažintų trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų priežiūros funkcijos daugiausia susijusios su bendradarbiavimo susitarimų įgyvendinimu, įskaitant veiksmingą atitinkamų institucijų apsikeitimą duomenimis. Šių funkcijų vykdymo išlaidas turėtų padengti metiniai priežiūros mokesčiai, taikomi pripažintoms sandorių duomenų saugykloms. Kadangi šios išlaidos bus daug mažesnės negu ESMA patirtos įregistruotų sandorių duomenų saugyklų tiesioginės priežiūros Sąjungoje išlaidos, pripažintoms sandorių duomenų saugykloms taikomi priežiūros mokesčiai turėtų būti gerokai mažesni negu minimalus priežiūros mokestis, taikomas ESMA tiesiogiai prižiūrimoms įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms;

(12)

vykdydamos veiklą pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir bet kokias užduotis, kurias ESMA paveda nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį ir pagal Reglamento (ES) 2015/2365 9 straipsnio 1 dalį, nacionalinės kompetentingos institucijos patiria išlaidų. Šias išlaidas taip pat turėtų padengti ESMA sandorių duomenų saugykloms taikomi mokesčiai. Kad kompetentingos institucijos nepatirtų nuostolių arba negautų pelno už pavestų užduočių vykdymą ar ESMA suteiktą pagalbą, ESMA turėtų kompensuoti faktines tų nacionalinių kompetentingų institucijų patirtas išlaidas;

(13)

kadangi tais metais, kai sandorių duomenų saugykla įregistruojama, apie jos veiklą bus turima nedaug duomenų, tarpinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas remiantis tos sandorių duomenų saugyklos priežiūros būtinų išlaidų pirmais metais įverčiu. Tiksliai apskaičiuojant mokestį reikėtų atsižvelgti į sandorių duomenų saugyklos registracijos datą ir pareigos teikti duomenis pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį pradžios datą, kad būtų tiksliai atspindėtas priežiūros, kurią ESMA turi vykdyti, mastas. Jeigu pagal teisės aktą sandorių duomenų saugykla pradeda teikti duomenis tik kitais metais po jos registracijos, tarpinis priežiūros mokestis už registracijos metus turėtų būti grindžiamas registracijos mokesčiu. Taip yra dėl to, kad išlaidos, kurių reikia sandorių duomenų saugyklos, kuri dar neteikia duomenų, priežiūrai, yra palyginamos su išlaidomis, kurių reikia registracijos paraiškai įvertinti. Atsižvelgiant į laiką nuo registracijos iki metų pabaigos, suma koreguojama pro rata, darant prielaidą, kad standartinės registracijos procesui reikia 150 darbo dienų. Jeigu pagal teisės aktą sandorių duomenų saugykla pradeda teikti duomenis per pirmuosius šešis jos registracijos metų mėnesius, tarpinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas remiantis pagrindu imama apyvarta, kuri atspindi sandorių duomenų saugyklos pirmojo pusmečio pajamas. Jeigu pagal teisės aktą sandorių duomenų saugykla pradeda teikti duomenis per paskutinius šešis jos registracijos metų mėnesius, tarpinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas remiantis sandorių duomenų saugyklos registracijos mokesčio dydžiu. Taip yra dėl to, kad pagrindu imamai apyvartai taikyti esama nedaug duomenų;

(14)

2019 m. įregistruotos sandorių duomenų saugyklos nepradės teikti duomenų teikimo paslaugų iki 2019 m. pabaigos ir jų veiklos mastas 2019 m. veikiausiai bus artimas nuliui. Todėl jų 2020 m. metinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas remiantis pagrindu imama apyvarta pirmąjį 2020 m. pusmetį;

(15)

šis reglamentas turėtų tapti pagrindu ESMA teisei taikyti mokesčius sandorių duomenų saugykloms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Visų priežiūros išlaidų kompensavimas

Iš sandorių duomenų saugykloms taikomų mokesčių padengiamos:

a)

visos ESMA patiriamos sandorių duomenų saugyklų registracijos ir priežiūros, vykdomos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, išlaidos, įskaitant išlaidas, susijusias su sandorių duomenų saugyklų pripažinimu, ir išlaidas, susijusias su sandorių duomenų saugyklų, kurios jau buvo įregistruotos arba pripažintos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, registracijos išplėtimu arba pripažinimo išplėtimu;

b)

visos kompetentingoms institucijoms kompensuojamos išlaidos, patirtos toms institucijoms vykdant veiklą pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir bet kokias pavestas užduotis pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį ir pagal Reglamento (ES) 2015/2365 9 straipsnį.

2 straipsnis

Pagrindu imama apyvarta

1.   Tik pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 įregistruotos sandorių duomenų saugyklos šio reglamento tikslais saugo audituotas ataskaitas, kuriose atskiriami bent tokie elementai:

a)

pajamos, gautos vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

b)

pajamos, gautos teikiant papildomas paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su centralizuotu VPĮFS duomenų rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365.

Sandorių duomenų saugyklos pagrindu imamos pajamos iš papildomų paslaugų konkrečiais metais (n) yra pajamos iš b punkte nustatytų paslaugų.

2.   Ir pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 įregistruotos sandorių duomenų saugyklos šio reglamento tikslais saugo audituotas ataskaitas, kuriose atskiriami bent tokie elementai:

a)

pajamos, gautos vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

b)

pajamos, gautos vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti išvestinių finansinių priemonių duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

c)

pajamos, gautos teikiant papildomas paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su centralizuotu VPĮFS duomenų rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

d)

pajamos, gautos teikiant papildomas paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios tiek su centralizuotu VPĮFS duomenų rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, tiek su centralizuotu išvestinių finansinių priemonių duomenų rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

Sandorių duomenų saugyklos pagrindu imamos pajamos iš papildomų paslaugų konkrečiais metais (n) yra toliau išvardytų elementų suma:

pajamų, nurodytų c punkte, ir

pajamų, nurodytų d punkte, dalies.

Pajamų, nurodytų d punkte, dalis lygi pajamoms, nurodytoms a punkte, padalintoms iš toliau išvardytų elementų sumos:

pajamų, nurodytų a punkte, ir

pajamų, nurodytų b punkte.

3.   Sandorių duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta konkrečiais metais (n) yra toliau išvardytų elementų suma:

jos pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, remiantis ankstesnių metų (n – 1) audituotomis ataskaitomis, ir

jos pagrindu imamų pajamų iš papildomų paslaugų, nustatytų pagal 1 ir 2 dalis, jei taikytina, remiantis ankstesnių metų (n – 1) audituotomis ataskaitomis,

padalinta iš toliau išvardytų elementų sumos:

visų įregistruotų sandorių duomenų saugyklų bendrų pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, remiantis ankstesnių metų (n – 1) audituotomis ataskaitomis, ir

visų įregistruotų sandorių duomenų saugyklų bendrų pagrindu imamų pajamų iš papildomų paslaugų, nustatytų pagal 1 ir 2 dalis, jei taikytina, remiantis ankstesnių metų (n – 1) audituotomis ataskaitomis.

Taigi, konkrečios sandorių duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta (toliau pateiktoje formulėje – SDSi) skaičiuojama taip:

Formula

čia VPĮFS pajamos = pagrindinių VPĮFS paslaugų pajamos + pagrindu imamos papildomų paslaugų pajamos.

4.   Jei sandorių duomenų saugykla veiklą vykdė ne visus ankstesnius metus (n – 1), jos pagrindu imama apyvarta apskaičiuojama pagal 3 dalyje pateiktą formulę ekstrapoliuojant sandorių duomenų saugyklos vertę, apskaičiuotą tam mėnesių skaičiui, kurį sandorių duomenų saugykla vykdė veiklą tais metais (n – 1), visiems metams (n – 1).

3 straipsnis

Mokesčių koregavimas

Nustatomas toks už ESMA veiklą, susijusią su sandorių duomenų saugykloms, taikomų mokesčių dydis, kad nesusidarytų didelis deficitas arba perteklius.

Nuolat pasikartojant dideliam pertekliui arba deficitui, Komisija mokesčių dydį peržiūri.

II SKYRIUS

MOKESČIAI

4 straipsnis

Mokesčių rūšys

1.   Sąjungoje įsteigtoms sandorių duomenų saugykloms, teikiančioms registracijos paraišką pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 1 dalį, taikomi tokių rūšių mokesčiai:

a)

registracijos ir registracijos išplėtimo mokesčiai pagal 5 straipsnį;

b)

metiniai priežiūros mokesčiai pagal 6 straipsnį.

2.   Trečiosiose valstybėse įsteigtoms sandorių duomenų saugykloms, teikiančioms paraišką dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalį, taikomi tokių rūšių mokesčiai:

a)

pripažinimo arba registracijos išplėtimo mokesčiai pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis;

b)

pripažintų sandorių duomenų saugyklų metiniai priežiūros mokesčiai pagal 7 straipsnio 3 dalį.

5 straipsnis

Registracijos mokestis ir registracijos išplėtimo mokestis

1.   Atskirų paraišką teikiančių sandorių duomenų saugyklų mokėtinas registracijos mokestis atspindi išlaidas, kurių reikia siekiant tiksliai įvertinti ir išnagrinėti registracijos paraišką arba paraišką dėl registracijos išplėtimo, atsižvelgiant į sandorių duomenų saugyklos teiksimas paslaugas, įskaitant visas papildomas paslaugas.

2.   Bet kurioje iš toliau nurodytų situacijų laikoma, kad sandorių duomenų saugykla teikia papildomas paslaugas:

a)

kai ji teikia tiesiogines papildomas paslaugas;

b)

kai tai pačiai grupei kaip ir sandorių duomenų saugykla priklausantis subjektas teikia papildomas paslaugas;

c)

kai subjektas, su kuriuo sandorių duomenų saugykla sudarė susitarimą dėl bendradarbiavimo teikiant paslaugas prekybos ar poprekybinės grandinės ar verslo linijos kontekste, teikia papildomas paslaugas.

3.   Jeigu sandorių duomenų saugykla neteikia papildomų paslaugų, kaip nurodyta 2 dalyje, laikoma, kad šios sandorių duomenų saugyklos tikėtina bendra apyvarta yra maža ir ji moka 65 000 EUR dydžio registracijos mokestį.

4.   Jeigu sandorių duomenų saugykla teikia papildomas paslaugas, kaip nurodyta 2 dalyje, laikoma, kad šios sandorių duomenų saugyklos tikėtina bendra apyvarta yra didelė ir ji moka 100 000 EUR dydžio registracijos mokestį.

5.   Jeigu sandorių duomenų saugykla teikia registracijos paraišką ir jau buvo įregistruota pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 VI antraštinės dalies 1 skyrių, ta sandorių duomenų saugykla sumoka tokį registracijos išplėtimo mokestį:

a)

50 000 EUR moka sandorių duomenų saugyklos, kurios teikia papildomas paslaugas, kaip nurodyta 2 dalyje;

b)

32 500 EUR moka tikėtiną mažą apyvartą turinčios sandorių duomenų saugyklos, kurios neteikia papildomų paslaugų, kaip nurodyta 2 dalyje.

6.   Jeigu sandorių duomenų saugykla, kuri dar nėra įregistruota pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, vienu metu teikia registracijos paraiškas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, ir pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, ta sandorių duomenų saugykla moka visą mokėtiną registracijos mokestį pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, ir registracijos išplėtimo mokestį pagal 5 straipsnį.

7.   Jeigu iš esmės pasikeičia registracijos sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 4 dalyje, ir dėl to pagal 3, 4 ir 5 dalis sandorių duomenų saugykla privalo mokėti didesnį registracijos mokestį negu sumokėtas iš pradžių, ta sandorių duomenų saugykla sumoka iš pradžių sumokėto registracijos mokesčio ir dėl esminio pokyčio taikytino didesnio registracijos mokesčio skirtumą.

6 straipsnis

Registruotų sandorių duomenų saugyklų ir sandorių duomenų saugyklų, kurios išplėtė savo registraciją, metiniai priežiūros mokesčiai

1.   Registruotai sandorių duomenų saugyklai taikomas metinis priežiūros mokestis.

2.   Bendras metinis priežiūros mokestis ir konkrečios sandorių duomenų saugyklos metinis priežiūros mokestis konkrečiais metais (n) apskaičiuojamas taip:

a)

bendras metinis priežiūros mokestis konkrečiais metais (n) yra numatomos išlaidos, susijusios su sandorių duomenų saugyklų veiklos priežiūra pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir įtrauktos į tų metų ESMA biudžetą;

b)

sandorių duomenų saugyklos metinis priežiūros mokestis konkrečiais metais (n) yra bendras metinis priežiūros mokestis, nustatytas pagal a punktą ir padalytas visoms n – 1 metais įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms, proporcingai jų pagrindu imamai apyvartai, apskaičiuotai pagal 2 straipsnio 3 dalį.

3.   Bet kokiu atveju sandorių duomenų saugykla, kuri teikia registracijos paraišką arba paraišką dėl registracijos išplėtimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį, moka ne mažesnį negu 30 000 EUR dydžio metinį priežiūros mokestį.

7 straipsnis

Trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų mokesčiai

1.   Sandorių duomenų saugykla, teikianti paraišką dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalies a punktą, moka pripažinimo mokestį, apskaičiuojamą sudedant:

a)

20 000 EUR;

b)

sumą, gautą padalinus 35 000 EUR iš bendro sandorių duomenų saugyklų iš tos pačios trečiosios valstybės, kurios yra arba pripažintos ESMA, arba pateikusios paraišką dėl pripažinimo, bet dar nėra pripažintos, skaičiaus.

2.   Sandorių duomenų saugykla, teikianti paraišką dėl registracijos išplėtimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalies b punktą, moka pripažinimo mokestį, apskaičiuotą sudedant 10 000 EUR sumą ir sumą, apskaičiuotą pagal 1 dalies b punktą.

3.   Sandorių duomenų saugykla, pripažinta pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 3 dalį, moka 5 000 EUR dydžio metinį priežiūros mokestį.

III SKYRIUS

MOKĖJIMO IR KOMPENSAVIMO SĄLYGOS

8 straipsnis

Bendra mokėjimo tvarka

1.   Visi mokesčiai mokami eurais. Jų mokėjimo būdai nurodyti 9, 10 ir 11 straipsniuose.

2.   Už vėluojančius mokėjimus kasdien skaičiuojami delspinigiai, lygūs 0,1 % mokėtinos sumos.

9 straipsnis

Registracijos mokesčių mokėjimas

1.   Visas 5 straipsnyje nurodytas registracijos mokestis sumokamas, kai sandorių duomenų saugykla pateikia savo registracijos paraišką pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį.

2.   Registracijos mokesčiai negrąžinami, jei sandorių duomenų saugykla atsiima registracijos paraišką prieš ESMA priimant pagrįstą sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti, arba jei registruoti atsisakoma.

10 straipsnis

Metinių priežiūros mokesčių mokėjimas

1.   6 straipsnyje nurodytas metinis priežiūros mokestis už konkrečius metus mokamas dviem įmokomis.

Pirmoji įmoka, lygi penkiems šeštadaliams apskaičiuoto metinio priežiūros mokesčio, sumokama iki tų metų vasario 28 d. Jeigu tuo metu dar nežinoma pagrindu imama apyvarta, apskaičiuojama pagal 2 straipsnį, apyvartos skaičiavimas grindžiamas paskutine pagrindu imama apyvarta pagal 2 straipsnį.

Antroji įmoka sumokama iki spalio 31 d. Antrosios įmokos sumą sudaro pagal 6 straipsnį apskaičiuotas metinis priežiūros mokestis, atėmus pirmosios įmokos sumą.

2.   ESMA siunčia įmokų sąskaitas sandorių duomenų saugykloms ne vėliau kaip 30 dienų iki atitinkamos mokėjimo datos.

11 straipsnis

Trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų mokesčių mokėjimas

1.   Visi 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti pripažinimo mokesčiai sumokami sandorių duomenų saugyklai pateikiant savo paraišką dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalį. Šie mokesčiai negrąžinami.

2.   Kiekvieną kartą pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalį gavusi naują paraišką dėl trečiosios valstybės sandorių duomenų saugyklos pripažinimo, ESMA iš naujo perskaičiuoja 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą.

ESMA vienodomis dalimis grąžina jau pripažintoms tos pačios trečiosios valstybės sandorių duomenų saugykloms pagal 7 straipsnio 1 dalies b punktą apskaičiuotos sumos ir perskaičiavus gautos sumos skirtumą. Šis skirtumas grąžinamas tiesioginiu mokėjimu arba sumažinant kitais metais taikytinus mokesčius.

3.   Pripažinta sandorių duomenų saugykla sumoka metinį priežiūros mokestį iki kiekvienų metų vasario mėn. pabaigos. ESMA nusiunčia mokėjimo sąskaitą pripažintai sandorių duomenų saugyklai ne vėliau kaip 30 dienų iki tos datos.

12 straipsnis

Kompetentingų institucijų išlaidų kompensavimas

1.   Pagal šį reglamentą iš sandorių duomenų saugyklų registracijos, registracijos išplėtimo, priežiūros ir pripažinimo mokesčius renka tik ESMA.

2.   ESMA kompensuoja kompetentingos institucijos faktines išlaidas, patirtas vykdant veiklą pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir bet kokias pavestas užduotis pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį ir pagal Reglamento (ES) 2015/2365 9 straipsnio 1 dalį.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Tarpinių priežiūros mokesčių apskaičiavimas

1.   Jeigu pareiga teikti duomenis, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalyje, pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalies a punktą prasideda metais, einančiais po sandorių duomenų saugyklos registracijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį, sandorių duomenų saugykla savo registracijos metais sumoka pagal priedo 1 dalį apskaičiuotą tarpinį priežiūros mokestį.

2.   Jeigu pareiga teikti duomenis, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalyje, pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalies a punktą prasideda per pirmuosius šešis sandorių duomenų saugyklos registracijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį metų mėnesius, sandorių duomenų saugykla savo registracijos metais sumoka pagal priedo 2 dalį apskaičiuotą tarpinį priežiūros mokestį.

3.   Jeigu pareiga teikti duomenis, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalyje, pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalies a punktą prasideda per paskutinius šešis sandorių duomenų saugyklos registracijos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį metų mėnesius, sandorių duomenų saugykla savo registracijos metais sumoka pagal priedo 3 dalį apskaičiuotą tarpinį priežiūros mokestį.

14 straipsnis

Registracijos mokesčių ir trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklų mokesčių mokėjimas 2019 m.

1.   Sandorių duomenų saugyklos, 2019 m. pateikusios registracijos paraiškas pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį, sumoka visą 6 straipsnyje nurodytą registracijos mokestį per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo arba registracijos paraiškos pateikimo dieną, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

2.   Trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklos, 2019 m. pateikusios paraiškas dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 4 dalį, sumoka visą 7 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą pripažinimo mokestį per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo arba paraiškos pateikimo dieną, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

3.   2019 m. pagal Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 3 dalį pripažintos trečiųjų valstybių sandorių duomenų saugyklos sumoka visą 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą 2019 m. metinį priežiūros mokestį per 60 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo arba 30 dienų nuo tada, kada ESMA praneša sandorių duomenų saugyklai apie sprendimą dėl pripažinimo, nurodytą Reglamento (ES) 2015/2365 19 straipsnio 7 dalyje, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

15 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklų, kurios įregistruotos arba kurios registraciją išplėtė 2019 m., 2020 m. metinis priežiūros mokestis

1.   Sandorių duomenų saugyklos 2020 m. priežiūros mokestis yra bendras metinis priežiūros mokestis, nustatytas pagal 6 straipsnio 2 dalies a punktą ir padalytas visoms 2019 m. įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms, proporcingai pagrindu imamai apyvartai, apskaičiuotai pagal 2 straipsnį.

2.   Siekiant apskaičiuoti 2019 m. pagal Reglamento (ES) 2015/2365 5 straipsnio 5 dalį įregistruotos sandorių duomenų saugyklos 2020 m. metinį priežiūros mokestį pagal 6 straipsnį, sandorių duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta yra toliau išvardytų elementų suma:

pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d., ir

pagrindu imamų pajamų iš sandorių duomenų saugyklos papildomų paslaugų pagal 2 straipsnio 1 ir 2 dalis laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.,

padalinta iš toliau išvardytų elementų sumos:

visų įregistruotų sandorių duomenų saugyklų bendrų pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d., ir

visų registruotų sandorių duomenų saugyklų pagrindu imamų pajamų iš papildomų paslaugų pagal 2 straipsnio 1 ir 2 dalis laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

3.   2019 m. įregistruotų sandorių duomenų saugyklų 2020 m. metinis priežiūros mokestis mokamas dviem įmokomis.

Pirmoji įmoka sumokama iki 2020 m. vasario 28 d. ir atitinka registracijos mokestį, kurį sandorių duomenų saugykla pagal 5 straipsnį sumokėjo 2019 m.

Antroji įmoka sumokama iki 2020 m. spalio 31 d. Antrosios įmokos sumą sudaro pagal 1 dalį apskaičiuotas metinis priežiūros mokestis, atėmus pirmosios įmokos sumą.

Kai pirmąja įmoka sandorių duomenų saugyklos sumokėta suma yra didesnė už metinį priežiūros mokestį, apskaičiuotą pagal 1 dalį, ESMA grąžina sandorių duomenų saugyklai pirma įmoka sumokėtos sumos ir metinio priežiūros mokesčio, apskaičiuoto pagal 1 dalį, skirtumą.

4.   2020 m. metinio priežiūros mokesčio įmokų sąskaitas 2019 m. įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms ESMA išsiunčia ne vėliau kaip 30 dienų iki mokėjimo dienos.

5.   Gavusios audituotas 2020 m. ataskaitas, 2019 m. įregistruotos sandorių duomenų saugyklos praneša ESMA apie bet kokius pagal 2 dalį apskaičiuotos pagrindu imamos apyvartos, pasikeitimus, kilusius dėl galutinių duomenų laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. ir apskaičiavimui pagal 2 dalį atlikti naudotų laikinų duomenų skirtumo.

Sandorių duomenų saugyklos turės sumokėti faktiškai sumokėto 2020 m. metinio priežiūros mokesčio pagal 1 dalį ir 2020 m. metinio priežiūros mokesčio, mokėtino pasikeitus pirmoje pastraipoje nurodytai pagrindu imamai apyvartai, skirtumą.

ESMA siunčia bet kokių papildomų ankstesnėje pastraipoje nurodytų įmokų sąskaitas ne vėliau kaip 30 dienų iki atitinkamos mokėjimo datos.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(3)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).


PRIEDAS

PIRMŲJŲ METŲ TARPINIAI MOKESČIAI

1 dalis

Sandorių duomenų saugyklos registracijos metų tarpinis priežiūros mokestis, kai pareiga teikti duomenis prasideda kitais metais

1.

Sandorių duomenų saugyklos tarpinis priežiūros mokestis yra mažesnysis iš šių dydžių:

a)

sandorių duomenų saugyklos registracijos mokestis, mokėtinas pagal šio reglamento 5 straipsnį;

b)

sandorių duomenų saugyklos registracijos mokestis, mokėtinas pagal šio reglamento 5 straipsnį, padaugintas iš darbo dienų nuo registracijos dienos iki metų pabaigos skaičiaus ir 150 darbo dienų santykio.

Šis skaičiavimas atliekamas taip:

Sandorių duomenų saugyklos tarpinis priežiūros mokestis = Min (Registracijos mokestis, Registracijos mokestis * Koeficientas)

Formula

2.

Visas tarpinis priežiūros mokestis sumokamas per 60 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo arba 30 dienų po pranešimo, nurodyto Reglamento (ES) 2015/2365 8 straipsnio 1 dalyje, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

2 dalis

Sandorių duomenų saugyklos registracijos metų tarpinis priežiūros mokestis, kai pareiga teikti duomenis prasideda per pirmuosius šešis tų pačių metų mėnesius

1.

Sandorių duomenų saugyklos tarpinis priežiūros mokestis yra bendras metinis priežiūros mokestis, nustatytas pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies a punktą ir padalytas visoms tais metais įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms, proporcingai pagrindu imamai apyvartai, apskaičiuotai pagal 2 dalį.

2.

Siekiant apskaičiuoti tarpinį priežiūros mokestį, sandorių duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta yra toliau išvardytų elementų suma:

pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir saugoti VPĮFS duomenis – metų, kuriais sandorių duomenų saugykla buvo įregistruota, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., ir

pagrindu imamų pajamų iš sandorių duomenų saugyklos papildomų paslaugų pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 ir 2 dalis, jeigu taikoma, metų, kuriais sandorių duomenų saugykla buvo įregistruota, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.,

padalinta iš visų įregistruotų sandorių duomenų saugyklų bendrų pajamų, gautų vykdant pagrindines funkcijas – centralizuotai rinkti ir tvarkyti VPĮFS duomenis, ir iš pagrindu imamų pajamų iš papildomų paslaugų pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 ir 2 dalis, jeigu taikoma, tų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

3.

Tarpinis metinis priežiūros mokestis mokamas dviem įmokomis.

Pirmoji įmoka sumokama per 30 dienų po pranešimo, nurodyto Reglamento (ES) 2015/2365 8 straipsnio 1 dalyje, ir yra lygi sandorių duomenų saugyklos registracijos mokesčiui pagal šio reglamento 5 straipsnį.

Antroji įmoka sumokama iki spalio 31 d. Antrosios įmokos sumą sudaro pagal 1 dalį apskaičiuotas tarpinis priežiūros mokestis, atėmus pirmosios įmokos sumą.

Kai pirmąja įmoka sandorių duomenų saugyklos sumokėta suma yra didesnė už tarpinį priežiūros mokestį, apskaičiuotą pagal 1 dalį, ESMA sandorių duomenų saugyklai grąžina pirmąja įmoka sumokėtos sumos ir tarpinio priežiūros mokesčio, apskaičiuoto pagal 1 dalį, skirtumą.

4.

Gavusios audituotas registracijos metų ataskaitas, sandorių duomenų saugyklos praneša ESMA apie bet kokius pagal 1 dalį apskaičiuotos pagrindu imamos apyvartos pasikeitimus, kilusius dėl galutinių duomenų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. ir apskaičiavimui pagal 1 dalį atlikti naudotų laikinų duomenų skirtumo.

Sandorių duomenų saugyklos turės sumokėti pagal 3 dalį faktiškai sumokėto registracijos metų metinio priežiūros mokesčio ir registracijos metų metinio priežiūros mokesčio, mokėtino pasikeitus pirmoje pastraipoje nurodytai pagrindu imamai apyvartai, skirtumą.

5.

Nedarant poveikio 1 ir 4 dalims, tarpinis priežiūros mokestis yra ne mažesnis kaip 15 000 EUR.

3 dalis

Sandorių duomenų saugyklos registracijos metų tarpinis priežiūros mokestis, kai pareiga teikti duomenis prasideda per paskutinius šešis tų pačių metų mėnesius

1.

Sandorių duomenų saugyklos tarpinis priežiūros mokestis yra bendras priežiūros mokestis, nustatytas pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies a punktą ir padalytas visoms sandorių duomenų saugykloms, proporcingai sandorių duomenų saugyklos registracijos mokesčio, mokamo ESMA, ir bendros sandorių duomenų saugyklų visų registracijos mokesčių, mokamų ESMA tais metais, sumos santykiui.

2.

Pagal 1 dalį nustatytas mokestis sumokamas per 30 dienų po pranešimo, nurodyto Reglamento (ES) 2015/2365 8 straipsnio 1 dalyje.

22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/69


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/361

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 nuostatos dėl prieigos prie sandorių duomenų saugyklose saugomų duomenų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 81 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 (2) 32 straipsnio 3 dalimi iš dalies pakeista Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalis, į subjektų, kuriems sandorių duomenų saugykla turi pateikti informaciją apie išvestines finansines priemones, kad tie subjektai galėtų vykdyti savo pareigas ir įgaliojimus, sąrašą įtraukti tam tikrą skaičių subjektų. Todėl tie subjektai taip pat turėtų būti įtraukti į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 151/2013 (3), tiksliai apibrėžiant informaciją ir prieigos prie teiktinų duomenų apie išvestines finansines priemones lygmuo. Todėl itin svarbu, kad sandorių duomenų saugyklos galėtų tiksliai identifikuoti susijusias sandorio šalis ir sandorius. Sandorių duomenų saugyklų suteikiama prieiga turėtų apimti prieigą prie sandorio šalies sudarytų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų, nepriklausomai nuo to, ar ta sandorio šalis yra kitos įmonės patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, su sąlyga, kad reikalaujama prieiga yra susijusi su informacija, kurios reikia atitinkamo subjekto pareigoms ir įgaliojimams vykdyti;

(2)

daugelis iš Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytų subjektų turi daug ir skirtingų pareigų bei įgaliojimų. Siekiant išvengti to, kad sandorių duomenų saugyklos turėtų nuolat tikrinti, pagal kurį įgaliojimą ir dėl kurio konkretaus poreikio subjektas prašo prieigos, ir kartu toms sandorių duomenų saugykloms neužkrauti nebūtinos administracinės naštos, tikslinga leisti, kad sandorių duomenų saugyklos kiekvienam subjektui suteiktų vieną prieigą, kuri turėtų apimti kiekvieno subjekto pareigas ir įgaliojimus;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytų subjektų prieiga prie visų duomenų apie išvestines finansines priemones, įskaitant sandorių duomenų saugykloje nepriimtus išvestinių finansinių priemonių duomenis ir duomenis atlikus išvestinių finansinių priemonių suderinimą, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013 (4) 19 straipsnyje, yra labai svarbi, kad tie subjektai galėtų vykdyti savo pareigas ir įgaliojimus;

(4)

tam tikri Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardyti subjektai atsako už sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėseną. Kad galėtų tinkamai vykdyti tas užduotis, tiems subjektams reikia turėti prieigą prie įvairiausių rinkos dalyvių bei prekybos vietų informacijos ir visapusiškiausių ir detaliausių išvestinių finansinių priemonių duomenų, kurie priklauso jų atsakomybės sričiai, kuri, priklausomai nuo atitinkamo subjekto, gali būti valstybė narė, euro zona arba Sąjunga;

(5)

kadangi išvestinės finansinės priemonės glaudžiai susijusios su pinigų politika, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narys, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies g punkte, turėtų turėti prieigą prie pozicijų duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis to ECBS nario leidžiama valiuta. Į pozicijų duomenis turėtų būti įtraukti išvestinių finansinių priemonių duomenys, apibendrinti pagal kriterijus, įskaitant atskirų sandorio šalių pagrindinę priemonę, produktą ir termino pabaigą;

(6)

Europos bankininkystės institucija (EBA), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) priklauso Europos finansų priežiūros institucijų sistemai ir turi su finansiniu stabilumu bei sistemine rizika susijusių įgaliojimų ir pareigų, kurie labai panašūs į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) įgaliojimus ir pareigas. Todėl svarbu, kad tos institucijos, kaip EVPRI, turėtų prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų;

(7)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (5) sukurtas bendras priežiūros mechanizmas (BPM). Todėl sandorių duomenų saugykla turėtų užtikrinti, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) turėtų prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurioms pagal bendrą priežiūros mechanizmą taikoma ECB priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, duomenų;

(8)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES (6), siekiant neleisti problemoms išplisti, pertvarkymo institucijoms reikia suteikti veiksmingų priemonių dėl tos direktyvos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų. Todėl kiekviena pertvarkymo institucija turėtų turėti prieigą prie išvestinių finansinių priemonių sandorių, apie kuriuos praneša tie subjektai, duomenų;

(9)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 806/2014 (7) Bendra pertvarkymo valdyba atsako už veiksmingą ir nuoseklų bendro pertvarkymo mechanizmo veikimą, įskaitant to reglamento 2 straipsnyje nurodytų subjektų pertvarkymo planų parengimą. Kad Bendra pertvarkymo valdyba galėtų parengti tuos pertvarkymo planus, sandorių duomenų saugykla turėtų Valdybai suteikti prieigą prie išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro bet kuri sandorio šalis, kuriai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014, duomenų;

(10)

kad Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies o ir p punktuose nurodytos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas ir įgaliojimus, joms reikalinga prieiga prie duomenų, apie kuriuos praneša sandorio šalys, kurias apima jų pareigos ir įgaliojimai;

(11)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Europos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(12)

prieš pateikdama techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, EVPRI konsultavosi su atitinkamomis institucijomis ir Europos centrinių bankų sistemos nariais. EVPRI taip pat surengė atviras viešas konsultacijas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę (8);

(13)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013 iš dalies keičiamas taip:

i)

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Prieiga prie išvestinių finansinių priemonių duomenų pagal kiekvienos atitinkamos institucijos pareigas ir įgaliojimus

1.   Sandorių duomenų saugykla užtikrina, kad išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenys, prie kurių reikia suteikti prieigą Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams pagal šio straipsnio 3–17 dalis apimtų šiuos duomenis:

a)

pranešimus apie išvestines finansines priemones, pateiktus pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 148/2013 (*1) priedo 1 ir 2 lenteles, įskaitant išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių terminas nesuėjęs arba apie kuriuos nepranešta nurodant veiksmo rūšį „klaida“ („Error“), „pirmalaikis nutraukimas“ („Early termination“), „portfelio suspaudimas“ („Compression“) ir „pozicijos komponentas“ („Position component“), kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 148/2013 priedo 2 lentelės 93 laukelyje, naujausią padėtį;

b)

išvestinių finansinių priemonių pranešimų, kuriuos sandorių duomenų saugykla atmetė, įskaitant išvestinių finansinių priemonių pranešimus, atmestus per praeitą darbo dieną, atitinkamus duomenis ir jų atmetimo priežastį;

c)

visų išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešta ir kurių suderinimo procesą sandorių duomenų saugykla atliko pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013 19 straipsnį, suderinimo statusą.

2.   Sandorių duomenų saugykla subjektams, turintiems daug pareigų ar įgaliojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalį, prie visų išvestinių finansinių priemonių, kurias apima tos pareigos ir įgaliojimai, duomenų suteikia vieną prieigą.

3.   Sandorių duomenų saugykla EVPRI suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų, kad ji galėtų naudotis turima kompetencija pagal savo pareigas ir įgaliojimus.

4.   Sandorių duomenų saugykla Europos bankininkystės institucijai (EBA), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai (EIOPA) ir Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų.

5.   Sandorių duomenų saugykla Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra energija.

6.   Sandorių duomenų saugykla institucijai, vykdančiai prekybos vietų priežiūrą, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, įvykdytų tose prekybos vietose, duomenų.

7.   Sandorių duomenų saugykla pagal Direktyvos 2004/25/EB 4 straipsnį paskirtai priežiūros institucijai suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra vertybinis popierius, išleistas įmonės, atitinkančios vieną ar daugiau iš šių sąlygų:

a)

įmonei leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, įsteigtoje tos institucijos valstybėje narėje, o perėmimo pasiūlymus dėl tos įmonės vertybinių popierių apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai;

b)

įmonės registruotoji arba pagrindinė buveinė yra tos institucijos valstybėje narėje, o perėmimo pasiūlymus dėl tos įmonės vertybinių popierių apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai;

c)

įmonėms, nurodytoms a ir b punktuose, įmonė yra siūlytoja, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/25/EB 2 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jos siūlomas atlygis apima vertybinius popierius.

8.   Sandorių duomenų saugykla institucijai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies j punkte, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų, susijusių su rinkomis, sutartimis, pagrindinėmis priemonėmis, lyginamaisiais indeksais ir sandorio šalimis, kuriuos apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai.

9.   Sandorių duomenų saugykla ECBS nariui, kurio valstybės narės valiuta yra euro, suteikia prieigą prie:

a)

visų sandorių, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių susijęs subjektas yra įsteigtas to ECBS nario valstybėje narėje arba valstybėje narėje, kurios valiuta yra euro, ir patenka į nario veiklos sritį pagal to nario priežiūros pareigas ir įgaliojimus, arba kurių susijęs įsipareigojimas yra to ECBS nario valstybės narės arba valstybės narės, kurios valiuta yra euro, valstybės skola, duomenų;

b)

pozicijų duomenų, susijusių su išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurių valiuta yra euro.

10.   Sandorių duomenų saugykla Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytai institucijai, kuri vykdo sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėseną ir kurios valstybės narės valiuta yra euro, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurie sudaryti prekybos vietose arba pagrindinių sandorio šalių ir sandorio šalių, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai jai stebint sisteminę riziką finansiniam stabilumui euro zonoje, duomenų.

11.   Sandorių duomenų saugykla ECBS nariui, kurio valstybės narės valiuta nėra euro, suteikia prieigą prie:

a)

visų sandorių, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių susijęs subjektas yra įsteigtas to ECBS nario valstybėje narėje ir patenka į nario veiklos sritį pagal to nario priežiūros pareigas ir įgaliojimus, arba kurių susijęs įsipareigojimas yra to ECBS nario valstybės narės valstybės skola, sandorio lygmens duomenų;

b)

pozicijų duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis to ECBS nario leidžiama valiuta.

12.   Sandorių duomenų saugykla Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytai institucijai, kuri vykdo sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėseną ir kurios valstybės narės valiuta nėra euro, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurie sudaryti prekybos vietose arba pagrindinių sandorio šalių ir sandorio šalių, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai jai stebint sisteminę riziką finansiniam stabilumui valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, duomenų.

13.   Sandorių duomenų saugykla ECB, vykdančiam savo uždavinius veikiant bendram priežiūros mechanizmui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurioms pagal bendrą priežiūros mechanizmą taikoma ECB priežiūra pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (*2), duomenų.

14.   Sandorių duomenų saugykla kompetentingai institucijai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies o ir p punktuose, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro visos sandorio šalys, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai, duomenų.

15.   Sandorių duomenų saugykla pertvarkymo institucijai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies m punkte, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai, duomenų.

16.   Sandorių duomenų saugykla Bendrai pertvarkymo valdybai suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014, duomenų.

17.   Sandorių duomenų saugykla institucijai, atliekančiai pagrindinės sandorio šalies priežiūrą, ir atitinkamais atvejais atitinkamam Europos centrinių bankų sistemos nariui, kontroliuojančiam tą pagrindinę sandorio šalį, suteikia prieigą prie visų duomenų, susijusių su išvestinių finansinių priemonių sandoriais, kurių tarpuskaitą ta pagrindinė sandorio šalis atliko.

(*1)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų (OL L 52, 2013 2 23, p. 1)."

(*2)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).“"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

(3)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklų skelbtini ir teiktini duomenys ir nustatomi veiklos standartai, susiję su sandorių duomenų saugyklų duomenų apibendrinimu, palyginimu ir prieiga (OL L 52, 2013 2 23, p. 33).

(4)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys (OL L 52, 2013 2 23, p. 25).

(5)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(6)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

(7)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).

(8)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/74


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/362

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013 nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 56 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

taikant Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 150/2013 (2) įgyta patirtis parodė, kad Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl sandorių duomenų saugyklų registracijos yra patikimas sandorių duomenų saugyklų registracijos sistemos kūrimo pagrindas. Siekiant tą sistemą toliau tobulinti, Reglamentu (ES) Nr. 150/2013 reikėtų atsižvelgti į nuolatinį sektoriaus vystymąsi;

(2)

siekiant vienodų sandorių duomenų saugyklų veiklos sąlygų ir sklandaus sandorių duomenų saugyklų veikimo, būtina nustatyti nuoseklią sandorių duomenų saugyklų registracijos ir jos išplėtimo sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (3);

(3)

sandorių duomenų saugyklų atliekama patikrinimo funkcija yra ypač svarbi išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumui ir duomenų kokybei užtikrinti. Todėl sandorių duomenų saugyklos turėtų įrodyti, kad yra įdiegusios tinkamas sistemas ir procedūras, kad galėtų patikrinti išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenų išsamumą ir teisingumą. Siekiant tobulinti registracijos sistemą, šias sistemas ir procedūras reikėtų dar išsamiau apibūdinti. Jose reikėtų numatyti, kaip sandorių duomenų saugyklose bus patvirtinta vartotojų tapatybė, patvirtinta duomenų schema, suteiktas leidimas įrašyti duomenis, patvirtinta duomenų logika ir turinys, suderinti išvestinių finansinių priemonių duomenys ir pateikta grįžtamoji informacija vartotojams;

(4)

į duomenų saugyklų registracijos paraiškas reikėtų įtraukti išsamesnę informaciją apie atitinkamus vidaus kontrolės mechanizmus ir struktūras, vidaus audito funkciją ir audito darbo planą, kad EVPRI galėtų įvertinti, kaip šie veiksniai padeda sandorių duomenų saugyklai veikti veiksmingai;

(5)

kad EVPRI galėtų geriau įvertinti paraišką teikiančios sandorių duomenų saugyklos valdybos narių, vyresniosios vadovybės ir atitinkamų aukšto rango darbuotojų gerą reputaciją, patirtį ir įgūdžius, paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti papildomos informacijos apie šiuos asmenis, įskaitant informaciją apie jų turimas IT administravimo, operacijų ir plėtojimo žinias ir patirtį;

(6)

sandorių duomenų saugykloje naudojant bendrus išteklius tiek duomenų apie išvestines finansines priemones teikimo paslaugoms teikti, tiek papildomoms paslaugoms arba duomenų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius paslaugoms teikti, šioms paslaugoms gali kilti operacinės rizikos plitimo pavojus. Kad būtų išvengta tokios rizikos plitimo, siekiant duomenis patvirtinti, suderinti, tvarkyti ir saugoti gali reikėti veiksmingo veiklos atskyrimo. Tačiau esama tokių metodų, kaip bendra sistemų vartotojo sąsaja, bendras duomenų prieigos taškas institucijoms arba tų pačių pardavimo, atitikties užtikrinimo arba klientų aptarnavimo pagalbos tarnybos darbuotojų naudojimas, kuriems būdingas mažesnis rizikos plitimo pavojus, todėl jiems nebūtina taikyti veiklos atskyrimo. Todėl sandorių duomenų saugyklos turėtų pakankamu mastu atskirti veiklos išteklius, sistemas ar procedūras, naudojamus skirtingoms verslo linijoms. Įgyvendinant tokį atskyrimą reikėtų įtraukti verslo linijas, kurios apima paslaugų, kurioms taikomi kiti Sąjungos arba trečiosios valstybės teisės aktai, teikimą. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad registracijos paraiškoje būtų pateikta išsami ir aiški informacija apie papildomas paslaugas arba kitas verslo linijas, kurias, be pagrindinės sandorių duomenų saugyklos paslaugų teikimo veiklos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, siūlo sandorių duomenų saugykla;

(7)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tikslų būtų laikomasi, labai svarbus sandorių duomenų saugyklų informacinių technologijų sistemų patikimumas, atsparumas ir apsauga. Todėl sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti visapusiškos ir išsamesnės informacijos apie savo informacinių technologijų sistemas, kad EVPRI galėtų įvertinti tų sistemų patikimumą ir atsparumą. Kai sandorių duomenų saugyklos funkcijas pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus vykdo grupės lygmens arba grupei nepriklausančios trečiosios šalys, sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti išsamios informacijos apie atitinkamus užsakomųjų paslaugų susitarimus, kad EVPRI galėtų įvertinti atitiktį registracijos sąlygoms, įskaitant informaciją apie visus susitarimus dėl paslaugų lygio, parametrus ir veiksmingos šių parametrų stebėsenos būdus. Galiausiai sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti informacijos apie taikomus mechanizmus ir kontrolės priemones, kuriais veiksmingai valdoma potenciali kibernetinė rizika ir saugomi duomenys nuo kibernetinių išpuolių;

(8)

siekiant veiksmingiau įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tikslus, susijusius su išvestinių finansinių priemonių rinkos skaidrumu, sandorių duomenų saugyklos turėtų įrodyti, kad pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 151/2013 (4) laikosi prieigos prie sandorių duomenų saugykloje laikomų duomenų sąlygų. Tokiomis sąlygomis sandorių duomenų saugyklos turėtų užtikrinti institucijoms teikiamų duomenų vientisumą ir turėti galimybę suteikti prieigą prie duomenų pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 151/2013. Todėl, registracijos paraiškoje turėtų būti išsamiai apibrėžta sandorių duomenų saugyklos politika ir procedūros, pagal kurias įvairių rūšių vartotojai teikia duomenis sandorių duomenų saugyklai ir naudojasi prieiga prie joje laikomų duomenų. Dėl tos pačios priežasties registracijos paraiškoje turėtų būti aprašyti kanalai ir mechanizmai, kuriais sandorių duomenų saugykla naudojasi viešai atskleisdama informaciją apie prieigos prie toje sandorių duomenų saugykloje laikomų duomenų taisykles. Sandorių duomenų saugyklos taip pat turi pateikti išsamesnę informaciją apie duomenų išsamumo ir teisingumo tikrinimo procedūras;

(9)

sandorių duomenų saugyklų teikiamų paslaugų mokesčiai yra esminė informacija, leidžianti rinkos dalyviams priimti informacija grindžiamus sprendimus. Todėl jie turėtų būti nurodyti sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje;

(10)

kad EVPRI galėtų nustatyti sandorių duomenų saugyklų pajėgumų ir rezultatų planavimo pagrindą, registracijos paraiškose turėtų būti pateikta informacijos, iš kurios matyti, kad paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla turi finansinių išteklių, reikalingų sandorių duomenų saugyklos funkcijoms nuolat atlikti. Dėl tos pačios priežasties registracijos paraiškoje turėtų būti veiksminga veiklos tęstinumo tvarka. Ypač svarbu, kad sandorių duomenų saugyklos pateiktų informacijos apie ypatingų atvejų bei krizių valdymo planus, procedūras ir susitarimus, įskaitant procedūras, pagal kurias užtikrinamas tvarkingas pirminės sandorių duomenų saugyklos pakeitimas tais atvejais, kai jos registracija panaikinama arba kai duomenis teikianti sandorio šalis nutaria duomenis teikti kitai sandorių duomenų saugyklai;

(11)

kadangi rinkos dalyviai ir institucijos remiasi sandorių duomenų saugyklose tvarkomais duomenimis, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje reikėtų aiškiai aprašyti griežtą ir veiksmingą veiklos ir duomenų saugojimo tvarką. Siekiant parodyti, kaip išlaikomas sandorių duomenų saugyklos tvarkomų duomenų konfidencialumas ir apsauga ir sudaromos tų duomenų atsekamumo sąlygos, į registracijos paraišką reikėtų įtraukti specialią nuorodą į pranešimų žurnalo sukūrimą;

(12)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) pateikė Europos Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (5) 10 straipsnyje nustatytą tvarką;

(13)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių reguliavimo standartų projektų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta EVPRI Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(14)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013 pakeitimai

(1)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje visų pirma pateikiama ši informacija:

a)

pareiškėjo įmonės pavadinimas ir juridinis adresas Sąjungoje;

b)

išrašas iš atitinkamo prekybos arba teismų registro arba kitokios formos pareiškėjo steigimo vietos ir ūkinės veiklos srities patvirtintas įrodymas, kuris galioja paraiškos teikimo dieną;

c)

informacija apie išvestinių finansinių priemonių, kurių atžvilgiu pareiškėjas pageidauja būti įregistruotas, klases;

d)

informacija apie tai, ar pareiškėjui yra išdavusi veiklos leidimą arba jį įregistravusi kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje jis įsteigtas, ir, jei taip, tos kompetentingos institucijos pavadinimas ir atitinkamas veiklos leidimo ar registracijos nuorodos numeris;

e)

pareiškėjo įstatai ir tam tikrais atvejais kiti teisės aktais numatyti dokumentai, kuriuose nurodoma, kad pareiškėjas planuoja teikti sandorių duomenų saugyklos paslaugas;

f)

susirinkimo, kuriame pareiškėjo valdyba patvirtino paraišką, protokolas;

g)

už atitikties užtikrinimą atsakingo (-ų) asmens (-ų) arba kitų darbuotojų, vertinančių pareiškėjo atitiktį, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

h)

veiksmų programa, nurodant vietą, kurioje vykdoma pagrindinė ūkinė veikla;

i)

visų patronuojamųjų įmonių ir atitinkamais atvejais grupės struktūros identifikavimas;

j)

visos paslaugos, kurias pareiškėjas teikia ar ketina teikti greta sandorių duomenų saugyklos funkcijų;

k)

visa informacija apie visas visų rūšių vykstančias teismines, administracines, arbitražo ar kitokias bylinėjimosi procedūras, kurių šalimi pareiškėjas gali būti, visų pirma su mokesčiais ir nemokumu susijusias procedūras bei procedūras, dėl kurių gali atsirasti reikšmingų finansinių arba su reputacija susijusių sąnaudų, arba visas jau pasibaigusias procedūras, kurios vis dar gali daryti esminį poveikį sandorių duomenų saugyklos sąnaudoms.“;

(2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Politika ir procedūros

Kai informacija apie politiką ir procedūras teikiama paraiškoje, pareiškėjas užtikrina, kad paraiškoje būtų:

a)

nurodyta, kad valdyba pritaria politikai, kad vyresnioji vadovybė pritaria procedūroms ir yra atsakinga už politikos ir procedūrų įgyvendinimą ir atnaujinimą;

b)

pateiktas informavimo apie politiką ir procedūras pareiškėjo įstaigoje aprašymas ir aprašymas, kaip bus nuolat užtikrinamas ir stebimas politikos vykdymas, nurodant už tai atsakingą (-us) asmenį (-is);

c)

pateikti visi įrašai, patvirtinantys, kad įdarbinti ir specialieji darbuotojai žino politiką ir procedūras;

d)

pateiktas priemonių, kurių turi būti imtasi politikos ir procedūrų nesilaikymo atvejais, aprašymas;

e)

nurodyta procedūra, kurios laikantis EVPRI pranešama apie esminį politikos arba procedūrų pažeidimą, galintį lemti pradinės registracijos sąlygų pažeidimą.“;

(3)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kai pareiškėjas turi patronuojančiąją įmonę, jis nurodo:

a)

patronuojančiosios įmonės juridinį adresą;

b)

ar patronuojančioji įmonė turi veiklos leidimą arba yra registruota ir prižiūrima, ir, jei taip, pateikia atitinkamą nuorodos numerį ir atsakingos priežiūros institucijos pavadinimą.“;

(4)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Vidaus kontrolė

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama išsamios informacijos apie pareiškėjo vidaus kontrolės sistemą, įskaitant informaciją apie atitikties užtikrinimo funkciją, rizikos vertinimą, vidaus kontrolės mechanizmus ir vidaus audito funkcijos principus.

2.   1 dalyje nurodytą išsamią informaciją sudaro:

a)

pareiškėjo vidaus kontrolės politika ir atitinkamos procedūros, susijusios su nuosekliu ir veiksmingu jos įgyvendinimu;

b)

pareiškėjo sistemų tinkamumo ir veiksmingumo stebėjimo ir vertinimo politika, procedūros ir instrukcijos;

c)

pareiškėjo informacijos tvarkymo sistemų kontrolės ir apsaugos politika, procedūros ir instrukcijos;

d)

už nustatytų svarbių vidaus kontrolės faktų vertinimą atsakingų vidaus organų pavadinimas.

3.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėjo vidaus audito veiklą:

a)

visų vidaus audito komitetų sudėtis, jų kompetencijos ir atsakomybės sritys;

b)

jo vidaus audito funkcijos įstatai, metodai, standartai ir procedūros;

c)

paaiškinimas, kaip, atsižvelgiant į pareiškėjo veiklos pobūdį ir mastą, sudėtingumą ir riziką, rengiami ir taikomi pareiškėjo vidaus audito įstatai, metodai ir procedūros;

d)

trejų metų laikotarpiui nuo paraiškos datos parengtas veiklos planas, kuriame atsižvelgiama į pareiškėjo veiklos pobūdį ir mastą, sudėtingumą ir riziką.“;

(5)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie kiekvieną vyresniosios vadovybės ir valdybos narį:

a)

gyvenimo aprašymo kopija;

b)

išsami informacija apie turimas IT administravimo, operacijų ir plėtojimo žinias ir patirtį;

c)

informacija apie teistumą, susijusį su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimo ar lėšų pasisavinimo nusižengimais, visų pirma pateikiama oficialia pažyma, jei tokia atitinkamoje valstybėje narėje išduodama;

d)

geros reputacijos finansinių arba duomenų paslaugų teikimo srityje deklaracija, kurioje kiekvienas vyresniosios vadovybės ir valdybos narys nurodo, ar:

i)

yra teistas už nusikalstamą veiką, susijusią su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimo ar lėšų pasisavinimo nusižengimais;

ii)

jo atžvilgiu reguliavimo institucijos, Vyriausybės institucijos arba tarnybų pradėtame drausminio pobūdžio procese priimtas nepalankus sprendimas arba toks jo atžvilgiu pradėtas procesas dar neužbaigtas;

iii)

jo atžvilgiu teismo civilinėje byloje, susijusioje su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu ar netinkamu elgesiu arba sukčiavimu valdant įmonę, priimtos nepalankios teismo išvados;

iv)

buvo įmonės, kurios registraciją arba veiklos leidimą panaikino reguliavimo institucija, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

v)

jam buvo atsisakyta suteikti teisę vykdyti veiklą, kuriai būtina reguliavimo institucijos suteikta registracija arba veiklos leidimas;

vi)

buvo įmonės, kuri bankrutavo arba buvo likviduota, kai jis buvo su ta įmone susijęs arba per vienerių metų laikotarpį po to, kai jo ir tos įmonės ryšiai nutrūko, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

vii)

buvo įmonės, kurios atžvilgiu reguliavimo institucija priėmė nepalankų sprendimą arba kuriai skyrė nuobaudą, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

viii)

Vyriausybės, reguliavimo arba profesinė institucija jam skyrė kitokias baudas, laikinai nušalino, diskvalifikavo arba taikė kitokias sankcijas dėl sukčiavimo ir lėšų pasisavinimo arba sankcijas, susijusias su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu;

ix)

buvo netekęs teisės eiti direktoriaus ar kito vadovo pareigas, atleistas iš darbo ar kito posto įmonėje dėl profesinio nusižengimo arba neteisėtų veiksmų;

e)

visų galimų interesų konfliktų, kurie gali kilti vyresniajai vadovybei ir valdybos nariams vykdant savo pareigas, deklaracija nurodant, kaip šie konfliktai valdomi.“;

(6)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Pajėgumas ir tinkamumas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėjo personalą:

a)

bendras tiesiogiai sandorių duomenų saugyklos įdarbintų darbuotojų sąrašas, nurodant jų pareigas ir pareigoms reikalingą kvalifikaciją;

b)

informacinių technologijų darbuotojų, tiesiogiai įdarbintų sandorių duomenų saugyklos paslaugoms teikti, tikslus aprašymas, nurodant kiekvieno jų pareigas ir kvalifikaciją;

c)

kiekvieno iš asmenų, atsakingų už vidaus auditą, vidaus kontrolę, atitikties užtikrinimą ir rizikos vertinimą, pareigų ir kvalifikacijos aprašymas;

d)

specialiųjų darbuotojų ir pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus dirbančių darbuotojų tapatybė;

e)

informacija apie su pareiškėjo politika ir procedūromis bei su sandorių duomenų saugyklos veikla susijusį mokymą, įskaitant visus egzaminus ar kitos rūšies oficialų įvertinimą, reikalingus, kad personalas galėtų vykdyti sandorių duomenų saugyklos veiklą.

Į b punkte nurodytą aprašymą įtraukiamas bent vieno vyresniosios vadovybės nario, atsakingo už IT reikalus, informacinių technologijų srities akademinio diplomo ir patirties rašytinis įrodymas.“;

(7)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Finansinės ataskaitos ir verslo planai

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama tokia finansinė ir verslo informacija apie pareiškėją:

a)

visas rinkinys finansinių ataskaitų, parengtų laikantis tarptautinių standartų, priimtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 (*1) 3 straipsnį;

b)

jeigu pareiškėjo finansinėms ataskaitoms taikomas teisės aktų nustatytas auditas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/43/EB (*2) 2 straipsnio 1 dalyje, finansinės ataskaitos pateikiamos kartu su metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito išvada;

c)

jei pareiškėjas yra audituojamas, nurodomas išorės auditoriaus pavadinimas ir nacionalinis registracijos numeris.

2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamas finansinis verslo planas, kuriame nagrinėjami įvairūs sandorių duomenų saugyklos paslaugų verslo scenarijai bent per trejų metų orientacinį laikotarpį, ir ši papildoma informacija:

a)

numatomas duomenų teikimo veiklos aktyvumas, išreikštas sandorių skaičiumi;

b)

svarbios nustatytos pastoviosios ir kintamosios išlaidos, susijusios su saugyklos paslaugų teikimu pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

c)

bent 20 % teigiamas ir neigiamas nuokrypis nuo nurodyto bazinio veiklos scenarijaus.

3.   Jeigu 1 dalyje nurodytos istorinės finansinės informacijos nėra, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėją:

a)

formali ataskaita, kurioje nurodomi tinkami ištekliai ir planuojama verslo padėtis praėjus šešiems mėnesiams po įregistravimo datos;

b)

tarpinė finansinė ataskaita, kai finansinių ataskaitų už reikiamą ataskaitinį laikotarpį dar nėra;

c)

finansinės būklės ataskaita, kaip antai balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama apskaitos politikos santrauka, ir kiti paaiškinimai.

4.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamos audituotos patronuojančiosios įmonės metinės finansinės ataskaitos už trejus paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo datos.

5.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje taip pat pateikiama tokia finansinė informacija apie pareiškėją:

a)

visi ateities planai steigti patronuojamąsias įmones ir jų vieta;

b)

ūkinės veiklos, kurią planuoja vykdyti pareiškėjas, aprašymas, nurodant visų patronuojamųjų įmonių arba filialų veiklą.

(*1)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1)."

(*2)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).“;"

(8)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodoma vidaus politika, procedūros ir mechanizmai, kuriais užkertamas kelias sandorių duomenų saugykloje laikysimą informaciją naudoti:

a)

neteisėtais tikslais;

b)

atskleidžiant konfidencialią informaciją;

c)

siekiant panaudoti informaciją, kurios naudoti komerciniais tikslais neleidžiama.

2.   Vidaus politika, procedūros ir mechanizmai apima vidaus procedūras, pagal kurias personalui suteikiami leidimai naudoti duomenų prieigos slaptažodžius, nurodant darbuotojų paskirtį, peržiūrimų duomenų mastą ir visus duomenų naudojimo apribojimus, taip pat išsamią informaciją apie visus taikomus mechanizmus ir kontrolės priemones, kuriais veiksmingai valdoma potenciali kibernetinė rizika ir nuo kibernetinių išpuolių saugomi tvarkomi duomenys.

3.   Pareiškėjai pateikia EVPRI informacijos apie procesus, pagal kuriuos pildomas žurnalas, kuriame nurodoma kiekvieno duomenis naudojančio darbuotojo tapatybė, prieigos laikas, naudotų duomenų pobūdis ir jų naudojimo tikslas.“;

(9)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Informacinių technologijų ištekliai ir užsakomosios paslaugos

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie informacinių technologijų išteklius:

a)

informacinių technologijų sistemos išsamus aprašymas, apimantis atitinkamus veiklos reikalavimus, funkcines ir technines specifikacijas, sistemos struktūrinį ir techninį modelį, duomenų modelį ir duomenų srautus, operacijas, administracines procedūras ir instrukcijas;

b)

vartotojų infrastruktūros, kurią sukūrė pareiškėjas paslaugoms atitinkamiems vartotojams teikti, aprašymas kartu su visų vartotojo instrukcijų ir vidaus procedūrų kopijomis;

c)

pareiškėjo investicijų į informacinių technologijų išteklius ir šių išteklių atnaujinimo politikos aprašymas;

d)

pareiškėjo sudaryti užsakomųjų paslaugų susitarimai, įskaitant:

i)

teiktinų paslaugų išsamias apibrėžtis, apimančias tų paslaugų išmatuojamą mastą, veiklos detalumą ir tos veiklos vykdymo sąlygas bei jų tvarkaraštį;

ii)

susitarimus dėl paslaugų lygio, aiškiai nurodant pareigas ir atsakomybės sritis, kiekvieno pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus vykdomo sandorių duomenų saugyklos reikalavimo parametrus ir tikslus, taikomus užsakomųjų funkcijų paslaugų lygio stebėjimo metodus ir priemones ar veiksmus, taikytinus, kai paslaugų lygio tikslai neįvykdomi;

iii)

tokiems susitarimams galiojančių sutarčių kopijas.“;

(10)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Papildomos paslaugos

Kai pareiškėjas, tai pačiai įmonių grupei priklausanti įmonė arba įmonė, su kuria pareiškėjas yra sudaręs susitarimą dėl prekybos arba poprekybinių paslaugų, siūlo arba planuoja siūlyti kokias nors papildomas paslaugas, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

a)

pareiškėjo arba tai pačiai įmonių grupei priklausančios įmonės teikiamų papildomų paslaugų aprašymas ir visų susitarimų, kuriuos sandorių duomenų saugykla gali būti pasirašiusi su įmonėmis, teikiančiomis prekybos, poprekybines ar kitokias susijusias paslaugas, aprašymas kartu su tokių susitarimų kopijomis;

b)

procedūros ir politika, kuriomis užtikrinamas reikiamas naudojamų išteklių, sistemų ir procedūrų atskyrimas vykdant pareiškėjo sandorių duomenų saugyklos paslaugų veiklą pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir veiklą pagal kitas verslo linijas, įskaitant tas verslo linijas, kurios apima paslaugų, kurioms taikomi kiti Sąjungos arba trečiosios valstybės teisės aktai, teikimą, nepriklausomai nuo to, ar ta atskira verslo linija priklauso sandorių duomenų saugyklai, jos kontroliuojančiajai bendrovei priklausančiai įmonei ar kitai įmonei, su kuria saugykla yra sudariusi susitarimą dėl prekybos ar poprekybinės grandinės arba verslo linijos.“;

(11)

18, 19 ir 20 straipsniai pakeičiami taip:

„18 straipsnis

Prieigos taisyklių skaidrumas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

a)

politika ir procedūros, pagal kurias įvairių rūšių vartotojai teikia duomenis sandorių duomenų saugyklai ir naudojasi prieiga prie joje tvarkomų duomenų, įskaitant visus procesus, pagal kuriuos atitinkamiems vartotojams gali prireikti naudotis prieiga prie sandorių duomenų saugykloje tvarkomos informacijos, su ja susipažinti ar ją pakeisti;

b)

įvairių rūšių vartotojų teisių ir įsipareigojimų, susijusių su sandorių duomenų saugykloje tvarkoma informacija, sąlygų kopija;

c)

vartotojų prieigos įvairių kategorijų aprašymas;

d)

prieigos politika ir procedūros, pagal kurias kiti paslaugų teikėjai gali turėti neribotą prieigą prie sandorių duomenų saugykloje tvarkomų duomenų, jeigu atitinkamos sandorio šalys yra davusios raštišką, savanorišką ir atšaukiamą sutikimą;

e)

kanalų ir mechanizmų, kuriais sandorių duomenų saugykla naudojasi viešai atskleisdama informaciją apie prieigą prie tos sandorių duomenų saugyklos, aprašymas.

2.   Informacija, nurodyta 1 dalies a, b ir c punktuose, pateikiama apie šių rūšių vartotojus:

a)

vidaus vartotojus;

b)

duomenis teikiančias sandorio šalis;

c)

pranešimus teikiančius subjektus;

d)

už duomenų teikimą atsakingus subjektus;

e)

duomenų neteikiančias sandorio šalis;

f)

duomenų neteikiančias trečiąsias šalis;

g)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytus subjektus;

h)

atitinkamais atvejais kitų rūšių vartotojus.

19 straipsnis

Duomenų išsamumo ir teisingumo tikrinimas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

a)

vartotojų, turinčių prieigą prie sandorių duomenų saugyklos, tapatybės patvirtinimo procedūros;

b)

išvestinių finansinių priemonių, kurių duomenys teikiami sandorių duomenų saugyklai, išsamumo ir teisingumo tikrinimo procedūros;

c)

subjekto, teikiančio duomenis už tai turinčią daryti sandorio šalį, veiklos leidimo ir IT leidimo tikrinimo procedūros;

d)

teikiamų išvestinių finansinių priemonių duomenų loginės sekos nuolatinio užtikrinimo tikrinimo procedūros;

e)

teikiamų išvestinių finansinių priemonių duomenų išsamumo ir teisingumo tikrinimo procedūros;

f)

kai sandorio šalys teikia duomenis skirtingoms sandorių duomenų saugykloms, sandorių duomenų saugyklose laikomų duomenų suderinimo procedūros;

g)

grįžtamosios informacijos apie patikrinimus, atliktus pagal a–e punktus, ir suderinimo pagal f punktą rezultatus teikimo išvestinių finansinių priemonių sandorio šalims arba jų vardu duomenis teikiančioms trečiosioms šalims procedūros.

20 straipsnis

Kainodaros politikos skaidrumas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje aprašoma pareiškėjo:

a)

kainodaros politika, įskaitant teikiamas nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos;

b)

visų sandorių duomenų saugyklos ir papildomų paslaugų teikimo mokesčių struktūra, įskaitant sandorių duomenų saugyklos paslaugų ir papildomų paslaugų apskaičiuotas sąnaudas, išsamiai nurodant metodus, kaip apskaitomos atskiros sąnaudos, kurias gali patirti pareiškėjas, teikdamas sandorių duomenų saugyklos paslaugas ir papildomas paslaugas;

c)

viešo informacijos visų rūšių vartotojams paskelbimo metodai, pateikiant mokesčių struktūros kopiją, kurioje sandorių duomenų saugyklos paslaugų ir papildomų paslaugų mokesčiai nurodyti atskirai.“;

(12)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Operacinė rizika

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama:

a)

turimų išteklių ir procedūrų, skirtų operacinei rizikai ir visai kitai pareiškėjui gresiančiai reikšmingai rizikai nustatyti ir mažinti, išsamus aprašymas, pateikiant visos atitinkamos politikos, metodų, vidaus procedūrų ir instrukcijų kopijas;

b)

likvidaus grynojo turto, finansuojamo iš nuosavo kapitalo siekiant padengti galimus bendrus veiklos nuostolius, kad būtų galima toliau teikti paslaugas darant veiklos tęstinumo prielaidą, aprašymas ir pareiškėjo finansinių išteklių pakankamumo įvertinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar šių išteklių pakanka ypatingos svarbos veiklos ir paslaugų nutraukimo arba reorganizavimo veiklos sąnaudoms padengti per bent šešių mėnesių laikotarpį;

c)

pareiškėjo veiklos tęstinumo planas ir plano atnaujinimo politika, kuriuos sudaro:

i)

visi verslo procesai, ištekliai, problemų sprendimo procedūros ir susijusios sistemos, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti paraišką teikiančios sandorių duomenų saugyklos paslaugų teikimo, įskaitant visas atitinkamas užsakomąsias paslaugas ir sandorių duomenų saugyklos taikomą strategiją, politiką ir tikslus šių procesų tęstinumui užtikrinti;

ii)

susitarimai su kitais finansų rinkos infrastruktūros teikėjais, įskaitant kitas sandorių duomenų saugyklas;

iii)

susitarimai, pagal kuriuos užtikrinamas būtinas ypatingos svarbos funkcijų paslaugų lygis, ir planuojamas šių procesų visiško atkūrimo laikas;

iv)

ilgiausias priimtinas verslo procesų ir sistemų atkūrimo laikas, atsižvelgiant į ataskaitų teikimo sandorių duomenų saugykloms terminą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnio 1 dalyje, ir duomenų kiekį, kurį sandorių duomenų saugykla turi apdoroti per tą dienos laikotarpį;

v)

procedūros, kurių laikantis registruojami ir peržiūrimi incidentai;

vi)

testavimo programa ir visų testavimų rezultatai;

vii)

alternatyvių esamų techninių ir veiklos vietų skaičius, jų vieta, ištekliai, palyginti su pagrindine vieta, ir veiklos tęstinumo procedūros, taikomos tais atvejais, kai reikia panaudoti atsargines vietas;

viii)

informacija apie patekimą į antrinę veiklos vietą, kad būtų sudarytos sąlygos darbuotojams užtikrinti paslaugų tęstinumą, jei pirmine veiklos vieta negalima naudotis;

ix)

ekstremaliųjų situacijų valdymo ir darbuotojų saugumo užtikrinimo planai, procedūros ir susitarimai;

x)

krizių valdymo, įskaitant bendrų veiklos tęstinumo veiksmų koordinavimą ir jų veiksmingą pradėjimą vykdyti laiku atsižvelgiant į nustatytą veiklos atkūrimo laikotarpio tikslą, planai, procedūros ir susitarimai;

xi)

pareiškėjo sistemos, programos ir infrastruktūros elementų atkūrimo atsižvelgiant į nustatytą veiklos atkūrimo laikotarpio tikslą planai, procedūros ir susitarimai;

d)

tvarkos, pagal kurią užtikrinama pareiškėjo sandorių duomenų saugyklos veikla sutrikdymo atveju, ir sandorių duomenų saugyklos vartotojų ir kitų trečiųjų šalių dalyvavimo šiame procese aprašymas.

2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodomos procedūros, pagal kurias užtikrinamas tvarkingas pirminės sandorių duomenų saugyklos pakeitimas tais atvejais, kai to prašo duomenis teikianti sandorio šalis ar duomenų neteikiančių sandorio šalių vardu juos teikianti trečioji šalis arba kai tokio pakeitimo prireikia, nes registracija panaikinama, ir procedūros, pagal kurias duomenys perduodami ir teikiamų duomenų srautas nukreipiamas kitai sandorių duomenų saugyklai.“;

(13)

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Duomenų saugojimo politika

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacija apie duomenų gavimą ir administravimą, įskaitant politiką ir procedūras, kurias pareiškėjas taiko, kad užtikrintų:

a)

pateiktos informacijos registravimą laiku ir tiksliai;

b)

visos pateiktos informacijos apie išvestinių finansinių priemonių sutarties sudarymą, pakeitimą ar nutraukimą saugojimą pranešimų žurnale;

c)

duomenų išsaugojimą tiek prisijungus, tiek atsijungus nuo interneto;

d)

tinkamą duomenų kopijavimą veiklos tęstinumo tikslais.

2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie duomenų saugojimo sistemas, politiką ir procedūras, taikomas užtikrinti tinkamam pateiktų duomenų keitimui ir teisingam pozicijų apskaičiavimui pagal atitinkamus teisės aktų arba reguliavimo reikalavimus.“;

(14)

23 straipsnis pakeičiamas taip:

„23 straipsnis

Duomenų prieinamumo mechanizmai

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamas išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasis pareiškėjas suteikia prieigą prie informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 1, 3 ir 5 dalis, aprašymas ir ši informacija:

a)

bendrų pozicijų apskaičiavimo procedūra pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 151/2013 (*3), išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla palengvins visuomenei prieigą prie savo saugomų duomenų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 1 dalį, aprašymas ir atnaujinimo periodiškumo aprašymas kartu su konkrečių instrukcijų ir vidaus politikos kopija;

b)

išteklių, metodų ir infrastruktūros, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla atitinkamoms institucijoms palengvina prieigą prie savo saugomos informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalį, aprašymas, atnaujinimo periodiškumas, taip pat kontrolės priemonės ir patikrinimai, kuriuos sandorių duomenų saugykla gali nustatyti siekdama filtruoti prieigą, pateikiant visų konkrečių instrukcijų ir vidaus procedūrų kopiją;

c)

procedūra ir aprašymas išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla palengvina sandorio šalių duomenų surinkimą laiku, struktūriškai bei visapusiškai ir išvestinių finansinių priemonių sandorio šalims palengvina prieigą prie saugykloje saugomos informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 80 straipsnio 5 dalį, pateikiant visų konkrečių instrukcijų ir vidaus politikos kopiją.

(*3)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklų skelbtini ir teiktini duomenys ir nustatomi veiklos standartai, susiję su sandorių duomenų saugyklų duomenų apibendrinimu, palyginimu ir prieiga (OL L 52, 2013 2 23, p. 33).“"

(15)

įterpiamas šis 23a straipsnis:

„23a straipsnis

Tiesioginė ir neatidėliotina institucijų prieiga prie duomenų

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie:

a)

sąlygas, kuriomis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytoms institucijoms pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 151/2013 suteikiama tiesioginė ir neatidėliotina prieiga prie išvestinių finansinių priemonių duomenų, tvarkomų sandorių duomenų saugykloje;

b)

procedūrą, pagal kurią a punkte nurodytoms institucijoms pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 151/2013 suteikiama tiesioginė ir neatidėliotina prieiga prie išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenų, tvarkomų sandorių duomenų saugykloje;

c)

procedūrą, pagal kurią užtikrinamas tų institucijų naudojamų duomenų vientisumas.“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys (OL L 52, 2013 2 23, p. 25).

(3)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

(4)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklų skelbtini ir teiktini duomenys ir nustatomi veiklos standartai, susiję su sandorių duomenų saugyklų duomenų apibendrinimu, palyginimu ir prieiga (OL L 52, 2013 2 23, p. 33).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/85


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/363

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 4 straipsnio 10 dalį,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), ypač į jo 9 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant palengvinti sandorių duomenų saugyklų duomenų rinkimą, kaupimą ir palyginimą, duomenys, kuriuos vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) šalys praneša sandorių duomenų saugykloms arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA), turėtų būti teikiami suderintu formatu. Kad kuo labiau sumažėtų pranešimus teikiančių sandorio šalių sąnaudos, pranešimų apie VPĮFS formatas, kiek įmanoma, turėtų atitikti tą, kuris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnį nustatytas pranešimams apie išvestinių finansinių priemonių sutartis. Todėl šiuo reglamentu nustatomas kiekvieno praneštinų duomenų laukelio formatas, o pranešimas standartizuojamas pagal ISO standartą, plačiai naudojamą finansų sektoriuje;

(2)

pasaulinė juridinio asmens identifikatoriaus (LEI) sistema dabar jau visiškai įdiegta, taigi kiekviena VPĮFS šalis, pranešime identifikuodama juridinį asmenį, tik tą sistemą ir turėtų naudoti. Kad sandorio šalis LEI sistemą galėtų naudoti veiksmingai, ta sandorio šalis turėtų užtikrinti, kad su jos LEI susiję baziniai duomenys būtų atnaujinti pagal akredituoto LEI suteikėjo (vietoje veikiančio padalinio, angl. Local Operating Unit) sąlygas. Šiuo metu rengiamas pasaulinės LEI sistemos papildymas, kad būtų galima identifikuoti juridinių asmenų filialus. Kol toks papildymas bus galutinai parengtas, bus laikomas tinkamu naudoti teikiant pranešimus apie VPĮFS ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas šis reglamentas, tuo atveju, kai VPĮFS sudaromas per sandorio šalies filialą, tas filialas turėtų būti identifikuojamas naudojant šalies, kurioje jis yra, ISO kodą;

(3)

VPĮFS identifikuoti rengiama ir pasaulinė unikalių sandorio identifikatorių (UTI) sistema. Kol tokia pasaulinė unikalių sandorio identifikatorių sistema bus galutinai parengta, bus laikoma tinkama naudoti teikiant pranešimus apie VPĮFS ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas šis reglamentas, vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriui identifikuoti turėtų būti naudojamas sandorio šalių sutartas unikalus sandorio identifikatorius;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 (3) 4a straipsnyje nustatyta procedūra, pagal kurią nustatomas subjektas, atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus, skirto pranešimui apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, sugeneravimą, kai sandorio šalys nesusitaria, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus sugeneravimą. Siekiant užtikrinti pranešimų apie išvestinių finansinių priemonių sutartis ir apie VPĮFS nuoseklumą, panaši procedūra turėtų būti nustatyta ir sandorio šalims, teikiančioms pranešimus apie VPĮFS;

(5)

bendros rinkos praktikos, kaip nustatyti VPĮFS sandorio šalies pobūdį, šiuo metu nėra. Todėl turėtų būti nustatytos specialios taisyklės, kuriomis būtų užtikrintas tikslus ir nuoseklus užtikrinimo priemonės davėjo ir užtikrinimo priemonės gavėjo sudarant VPĮFS identifikavimas;

(6)

dėl vieno VPĮFS gali būti pateikti keli pranešimai, pavyzdžiui, jeigu tas VPĮFS paskui yra kelis kartus keičiamas. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas su vienu VPĮFS susijęs pranešimas ir kiekvienas VPĮFS, kaip visuma, būtų tinkamai suprasti, pranešimai turėtų būti teikiami chronologine įvykių, apie kuriuos pranešama, seka;

(7)

kad sumažėtų našta pranešti apie tam tikrų verčių, visų pirma užtikrinimo priemonės vertės, pateiktos ar gautos garantinės įmokos ir pakartotinio užtikrinimo priemonės naudojimo duomenų, pakeitimus, tokie kiekvienos dienos pabaigos duomenys turėtų būti pranešami tik tuomet, jeigu jie, palyginti su anksčiau praneštais duomenimis, pasikeitė;

(8)

negrąžintos garantinės įmokos paskolos duomenys turėtų būti pranešami tokie, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, jeigu susidaręs grynasis pinigų debetas bazine valiuta arba jeigu sandorio šalies trumposios pozicijos rinkos vertė yra teigiama;

(9)

paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių rinkos vertės duomenys turėtų būti pranešami tokie, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje. Panašiai, jeigu sandorio šalys praneša užtikrinimo priemonės rinkos vertės duomenis, tai turėtų būti kiekvienos dienos pabaigos duomenys;

(10)

šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos ESMA pateikė Komisijai pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (4), 15 straipsnyje nustatytą tvarką;

(11)

ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių įgyvendinimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(12)

kaip ir pranešimo apie VPĮFS atveju, kai kurie identifikatoriai ir kodai, naudotini pranešant apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, dar rengiami. Kol tokie identifikatoriai ir kodai bus parengti, bus laikomi tinkamais naudoti teikiant pranešimus ir bus atitinkamai iš dalies pakeistas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, išvestinių finansinių priemonių, kurios neturi ISO 6166 ISIN kodo arba AII kodo, klasifikacija nurodoma naudojant ISO 10692 CFI kodą, o pranešimas apie išvestinių finansinių priemonių sutartis identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių, kaip numatyta tame reglamente. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl tinkamos pranešimo apie išvestinių finansinių priemonių sutartis reikalavimų dalinio keitimo procedūros, taip pat užtikrinti reikiamą pranešimų apie išvestines finansines priemones ir VPĮFS nuoseklumą, Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1247/2012 turėtų būti nurodomi tik tiems pranešimams dabar taikomi reikalavimai;

(13)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pranešimų apie VPĮFS duomenų standartai ir formatai

VPĮFS duomenys pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį pateiktiname pranešime teikiami laikantis I priedo 1–5 lentelėse nurodytų standartų ir formatų. Tas pranešimas teikiamas bendruoju XML šablonu bendrąja elektronine, kompiuteriu skaitoma forma pagal ISO 20022 metodiką.

2 straipsnis

Sandorio šalių ir kitų subjektų identifikavimas

1.   1 straipsnyje nurodytame pranešime naudojamas ISO 17442 juridinio asmens identifikatoriaus (LEI) kodas siekiant identifikuoti:

a)

naudos gavėją, kuris yra juridinis asmuo;

b)

maklerio įmonę;

c)

pagrindinę sandorio šalį, gavusią veiklos leidimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

d)

tarpuskaitos narį;

e)

agentą skolintoją;

f)

centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvį;

g)

sandorio šalį, kuri yra juridinis asmuo;

h)

trišalį agentą;

i)

pranešimą teikiantį subjektą;

j)

vertybinio popieriaus, kuris buvo paskolintas, pasiskolintas arba pateiktas kaip užtikrinimo priemonė sudarant VPĮFS, emitentą.

2.   VPĮFS šalis užtikrina, kad su jo ISO 17442 LEI kodu susiję baziniai duomenys būtų atnaujinti pagal bet kurio akredituoto pasaulinės LEI sistemos vietoje veikiančio padalinio sąlygas.

3.   Jeigu VPĮFS sudaromas per sandorio šalies filialą, tam sandorio šalies filialui identifikuoti 1 straipsnyje nurodytame pranešime naudojami I priedo 1 lentelės 7 ir 8 laukeliuose nurodyti kodai.

3 straipsnis

Unikalus sandorio identifikatorius

1.   Pranešimas identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių, laikantis I priedo 2 lentelės 1 laukelyje nurodyto formato.

2.   Jei sandorio šalys nesusitaria, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus, kuris turi būti priskirtas pranešimui, sugeneravimą, sandorio šalys nustato, kuris subjektas atsakingas už unikalaus sandorio identifikatoriaus sugeneravimą, pagal šiuos kriterijus:

a)

VPĮFS, kurie vykdomi ir kurių tarpuskaita vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių tarpuskaitos nariui tarpuskaitos momentu sugeneruoja pagrindinė sandorio šalis. Tarpuskaitos narys savo sandorio šaliai sugeneruoja dar vieną unikalų sandorio identifikatorių;

b)

VPĮFS, kurie vykdomi centralizuotai, bet kurių tarpuskaita nėra vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių savo nariui sugeneruoja įvykdymo prekybos vieta;

c)

VPĮFS, kurie patvirtinami ir kurių tarpuskaita vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių tarpuskaitos nariui tarpuskaitos momentu sugeneruoja pagrindinė sandorio šalis. Tarpuskaitos narys savo sandorio šaliai sugeneruoja dar vieną unikalų sandorio identifikatorių;

d)

VPĮFS, kurie elektroninėmis priemonėmis tvirtinami centralizuotai, bet kurių tarpuskaita nėra vykdoma centralizuotai, atveju unikalų sandorio identifikatorių patvirtinimo momentu sugeneruoja sandorio patvirtinimo sistema;

e)

visų kitų VPĮFS, kurie nėra nurodyti a–d punktuose, atveju taikomos šios sąlygos:

i)

jei finansų sandorio šalys VPĮFS sudaro su ne finansų sandorio šalimis, unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja finansų sandorio šalys;

ii)

visų vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandorių, kurie nėra nurodyti i papunktyje, atveju unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja užtikrinimo priemonės davėjas, nurodytas 4 straipsnyje;

iii)

visų VPĮFS, kurie nėra nurodyti i ir ii papunkčiuose, atveju unikalų sandorio identifikatorių sugeneruoja užtikrinimo priemonės gavėjas, nurodytas 4 straipsnyje.

3.   Sandorio šalis, kuri sugeneruoja unikalų sandorio identifikatorių, tą unikalų sandorio identifikatorių laiku praneša kitai sandorio šaliai, kad ši galėtų įvykdyti savo prievolę teikti pranešimus.

4 straipsnis

Sandorio šalies pobūdis

1.   I priedo 1 lentelės 9 laukelyje nurodytas VPĮFS sandorio šalies pobūdis yra nustatomas pagal 2–4 dalis.

2.   Atpirkimo sandorių, pirkimo siekiant parduoti atgal sandorių ir pardavimo siekiant atpirkti sandorių atveju sandorio šalis, vertybinius popierius, biržos prekes arba garantuotas teises, susijusias su vertybinių popierių arba biržos prekių nuosavybe, perkanti sandorio atidarymo arba neatidėliotino atsiskaitymo dalyje ir sutinkanti jas parduoti už nustatytą kainą tam tikrą datą ateityje sandorio uždarymo arba tolesnio atsiskaitymo dalyje, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės gavėja. Šiuos vertybinius popierius, biržos prekes arba garantuotas teises parduodanti sandorio šalis I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės davėja.

3.   Vertybinių popierių ar biržos prekių skolinimosi sandorių arba biržos prekių skolinimo sandorių atveju, sandorio šalis, vertybinius popierius arba biržos prekes skolinanti su sąlyga, kad skolininkas grąžins lygiaverčius vertybinius popierius arba biržos prekes tam tikrą datą ateityje arba tada, kai to pareikalaus perdavėjas, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės gavėja. Sandorio šalis, kuri skolinasi šiuos vertybinius popierius arba biržos prekes, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojama kaip užtikrinimo priemonės davėja.

4.   Garantinės įmokos skolinimo sandorių atveju skolininkas, tai yra sandorio šalis, kuriai už užtikrinimo priemonę suteikiamas kreditas, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojamas kaip užtikrinimo priemonės davėjas. Skolintojas, tai yra sandorio šalis, kuri už užtikrinimo priemonę suteikia kreditą, I priedo 1 lentelės 9 laukelyje identifikuojamas kaip užtikrinimo priemonės gavėjas.

5 straipsnis

Pranešimų apie VPĮFS teikimo dažnumas

1.   Visi pranešimai apie VPĮFS duomenis, nurodytus pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/356 (5) 1 straipsnio 2 dalį, teikiami chronologine įvykių, apie kuriuos pranešama, seka.

2.   Garantinės įmokos skolinimo sandorio šalis negrąžintos garantinės įmokos paskolos duomenis pateikia tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, jeigu susidaręs grynasis pinigų debetas bazine valiuta arba jeigu sandorio šalies trumposios pozicijos rinkos vertė yra teigiama.

3.   Neįvykdyto VPĮFS šalis visus duomenų, susijusių su užtikrinimo priemonės duomenimis, pakeitimus nurodo I priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „užtikrinimo priemonės atnaujinimas“. Sandorio šalis šiuos pakeistus duomenis praneša tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, tol, kol ji praneša apie VPĮFS nutraukimą arba pranešdama apie VPĮFS nurodo veiksmo rūšį „klaida“, arba tol, kol sueina VPĮFS terminas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.

4.   Neįvykdyto VPĮFS šalis visus duomenų apie paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių dienos pabaigos rinkos vertės pakeitimus nurodo I priedo 2 lentelės 57 laukelyje, nurodydama veiksmo rūšį „vertinimo atnaujinimas“. Sandorio šalis šiuos pakeistus rinkos vertės duomenis praneša tokius, kokie jie yra kiekvienos dienos pabaigoje, tol, kol ji praneša apie VPĮFS nutraukimą arba praneša apie VPĮFS nurodydama veiksmo rūšį „klaida“, arba tol, kol sueina VPĮFS terminas.

5.   Sandorio šalis visus visiems VPĮFS, kurių tarpuskaita atlikta, pateiktos arba gautos garantinės įmokos bendros sumos pakeitimus nurodo tokius, kokie jie yra dienos pabaigoje, I priedo 3 lentelės 8–19 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „garantinės įmokos atnaujinimas“, po to, kai ji jau pranešė bendrą pateiktos arba gautos garantinės įmokos sumą, nurodžiusi veiksmo rūšį „naujas“.

6.   Sandorio šalis visus pakartotinai panaudotos užtikrinimo priemonės vertės, reinvestuotų pinigų ir finansavimo šaltinių pakeitimus nurodo tokius, kokie jie yra dienos pabaigoje, I priedo 4 lentelės 8–14 laukeliuose, nurodydama veiksmo rūšį „pakartotinio panaudojimo atnaujinimas“, po to, kai ji jau pranešė atitinkamas vertes, nurodžiusi veiksmo rūšį „naujas“.

6 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 daliniai pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

7 dalis pakeičiama taip:

„Priedo 2 lentelės 4 laukelyje išvestinės finansinės priemonės klasifikacija nurodoma naudojant ISO 10692 finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodą.“;

b)

8 ir 9 dalys išbraukiamos;

2)

4a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pranešimas identifikuojamas naudojant sandorio šalių sutartą unikalų sandorio identifikatorių.“;

3)

priedas pakeičiamas tekstu, išdėstytu šio reglamento II priede.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(3)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2012, kuriuo nustatomi pranešimų apie sandorius, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 352, 2012 12 21, p. 20).

(4)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(5)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).


I PRIEDAS

Teikiant pranešimus apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, nurodytus Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse, naudotini formatai

1 lentelė

Sandorio šalių duomenys

Nr.

Laukelis

Formatas

1

Pranešimo laiko žyma

ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Pranešimą teikiantis subjektas

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

3

Pranešimą teikianti sandorio šalis

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

4

Pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis

F – finansų sandorio šalis

N – ne finansų sandorio šalis

5

Pranešimą teikiančios sandorio šalies sektorius

Finansų sandorio šalių taksonomija:

CDTI – kredito įstaiga, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (1) arba Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (2), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tuos teisėkūros procedūra priimamus aktus reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

INVF – investicinė įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (3), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

INUN – draudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (4) (Mokumas II), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

AIFD – alternatyvaus investavimo fondas, valdomas alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuriems veiklos leidimai suteikti arba kurie registruoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES (5), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

ORPI – įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kuriai veiklos leidimas suteiktas arba kuri registruota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/41/EB (6), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

CCPS – pagrindinė sandorio šalis, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (7), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

REIN – perdraudimo įmonė, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal direktyvą „Mokumas II“, arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

CSDS – centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 (8), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

UCIT – kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) ir jo valdymo įmonė, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB (9), arba trečiosios valstybės subjektas, kuriam pagal tą teisėkūros procedūra priimamą aktą reikėtų gauti veiklos leidimą arba jis turėtų būti įregistruotas

Ne finansų sandorio šalių taksonomija. Toliau nurodytos kategorijos atitinka pagrindines NACE klasifikatoriaus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 (10), sekcijas.

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B-kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis administravimas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

T – namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

U – ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

6

Papildomas sektorių klasifikavimas

ETFT – biržinis fondas

MMFT – pinigų rinkos fondas

REIT – nekilnojamojo turto fondas

OTHR – kita

7

Pranešimą teikiančios sandorio šalies filialas

ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.

8

Kitos sandorio šalies filialas

ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.

9

Sandorio šalies pobūdis

TAKE – užtikrinimo priemonės gavėjas

GIVE – užtikrinimo priemonės davėjas

10

Už pranešimą atsakingas subjektas

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

11

Kita sandorio šalis

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

Kliento kodas (iki 50 raidinių skaitinių ženklų).

12

Kitos sandorio šalies valstybė

ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas, 2 raidiniai ženklai.

13

Naudos gavėjas

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

Kliento kodas (iki 50 raidinių skaitinių ženklų).

14

Trišalis agentas

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

15

Makleris

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

16

Tarpuskaitos narys

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

17

Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (CSD) dalyvis arba netiesioginis dalyvis

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

18

Agentas skolintojas

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.


2 lentelė

Paskolų ir užtikrinimo priemonių duomenys

Nr.

Laukelis

Formatas

1

Unikalus sandorio identifikatorius (UTI)

Kodas iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus:

leidžiama naudoti tik raidinius ženklus didžiosiomis raidėmis A–Z imtinai ir skaitmenis 0–9 imtinai.

2

Pranešimo sekimo numeris

Kodas iki 52 raidinių skaitinių ženklų, įskaitant keturis specialiuosius ženklus:

leidžiama naudoti tik raidinius ženklus didžiosiomis raidėmis A–Z imtinai ir skaitmenis 0–9 imtinai.

3

Įvykio data

ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD

4

VPĮFS rūšis

SLEB – vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimas arba vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimasis

SBSC – pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris

REPO – atpirkimo sandoris

MGLD – garantinės įmokos skolinimo sandoris

5

Tarpuskaita atlikta

„true“ (taip)

„false“ (ne)

6

Tarpuskaitos laiko žyma

ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

7

Pagrindinė sandorio šalis

ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.

8

Prekybos vieta

ISO 10383 rinkos identifikavimo kodas (MIC), 4 raidiniai skaitiniai ženklai.

Jei prekybos vietai taikomi segmentiniai MIC kodai, naudojamas segmentinis MIC kodas.

9

Pagrindinio susitarimo rūšis

MRAA – MRA

GMRA – GMRA

MSLA – MSLA

GMSL – GMSLA

ISDA – ISDA

DERP – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

CNBR – China Bond Repurchase Master Agreement

KRRA – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

CARA – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

FRFB – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrées

CHRA – Swiss Master Repurchase Agreement

DEMA – German Master Agreement

JPBR – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

ESRA – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

OSLA – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

MEFI – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

GESL – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

KRSL – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

DERD – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

AUSL – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

JPBL – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

JPSL – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

BIAG – dvišalis susitarimas (bilateral agreement)

CSDA – CSD dvišalis susitarimas (CSD bilateral agreement)

arba „OTHR“, jeigu pagrindinio susitarimo rūšis pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.

10

Kita pagrindinio susitarimo rūšis

Iki 50 raidinių skaitinių ženklų

11

Pagrindinio susitarimo versija

ISO 8601 data formatu YYYY

12

Įvykdymo laiko žyma

ISO 8601 datos formatas ir suderintojo pasaulinio laiko (UTC) laiko formatas, t. y. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

13

Įskaitymo data (pradžios data)

ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD

14

Termino data (pabaigos data)

ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD

15

Nutraukimo data

ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD

16

Minimalus pranešimo laikotarpis

Iki 3 skaitmenų sveikojo skaičiaus laukelis.

17

Anksčiausia pareikalavimo data

ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD

18

Bendrosios užtikrinimo priemonės rodiklis

SPEC – konkreti užtikrinimo priemonė

GENE – bendroji užtikrinimo priemonė

19

Pateikimo pagal vertę (DBV) rodiklis

„true“ (taip)

„false“ (ne)

20

Užtikrinimo priemonės pateikimo būdas

TTCA – susitarimas dėl užtikrinimo priemonės, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė

SICA – susitarimas dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo

SIUR – susitarimas dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo, suteikiantis naudojimo teisę

21

Neterminuotas

„true“ (taip)

„false“ (ne)

22

Nutraukimo pasirinkimo galimybė

EGRN – neapibrėžtos trukmės (evergreen)

ETSB – pratęsiama (extendable)

NOAP – netaikoma

Garantinės įmokos skolinimo atveju 23–34 laukeliuose nurodyti atributai pakartojami ir įrašomi kiekvienai valiutai, naudojamai garantinės įmokos paskolai suteikti.

23

Fiksuotoji norma

Iki 11 skaitmenų, įskaitant iki 10 skaičių po kablelio, išreikšta procentais, t. y. 100 % vertę atitinka „100“.

Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas. Dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas.

24

Dienų skaičiavimo susitarimas

Dienų skaičiavimo susitarimo kodas:

„A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002“ – IC30365

„A003“ – IC30Actual

„A004“ – Actual360

„A005“ – Actual365Fixed

„A006“ – ActualActualICMA

„A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008“ – ActualActualISDA

„A009“ – Actual365LorActuActubasisRule

„A010“ – ActualActualAFB

„A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014“ – Actual365NL

arba iki 35 raidinių skaitinių ženklų, jei dienų skaičiavimo susitarimas pirmiau esančiame sąraše nenurodytas.

25

Kintamoji norma

Kintamosios normos indekso kodas

EONA – EONIA

EONS – EONIA SWAP

EURI – EURIBOR

EUUS – EURODOLLAR

EUCH – EuroSwiss

GCFR – GCF REPO

ISDA – ISDAFIX

LIBI – LIBID

LIBO – LIBOR

MAAA – „Muni AAA“

PFAN – Pfandbriefe

TIBO – TIBOR

STBO – STIBOR

BBSW – BBSW

JIBA – JIBAR

BUBO – BUBOR

CDOR – CDOR

CIBO – CIBOR

MOSP – MOSPRIM

NIBO – NIBOR

PRBO – PRIBOR

TLBO – TELBOR

WIBO – WIBOR

TREA – iždas

SWAP – apsikeitimo sandoris

FUSW – ateities apsikeitimo sandoris

arba iki 25 raidinių skaitinių ženklų, jei pagrindinė norma pirmiau esančiame sąraše nenurodyta.

26

Kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas bazinis laikotarpis, taikant šias santrumpas:

YEAR – metai

MNTH – mėnuo

WEEK – savaitė

DAYS – dienos

27

Kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo nurodomas kintamosios normos bazinis laikotarpis, sveikasis daugiklis.

Iki 3 skaitmenų.

28

Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo nurodoma, kaip dažnai sandorio šalys apsikeičia mokėjimais, taikant šias santrumpas:

YEAR – metai

MNTH – mėnuo

WEEK – savaitė

DAYS – dienos

29