ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 77

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. kovo 20d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/440 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimą ir jo įgyvendinimo protokolą

1

 

*

2019 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/441 dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo

4

 

 

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimas

8

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gruodžio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/442, kuriuo, siekiant patikslinti reikalavimą, kad kainos atitiktų vyraujančias rinkos sąlygas, taip pat atnaujinti ir ištaisyti tam tikras nuostatas, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 ( 1 )

56

 

*

2019 m. vasario 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/443, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 ( 1 )

59

 

*

2019 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/444, kuriuo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 nuostatos, susijusios su garanto įsipareigojimų formomis ir oro transporto išlaidų įskaitymu į muitinę vertę

61

 

*

2019 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/445, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 367/2014, kuriuo nustatomas EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

64

 

*

2019 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/446, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių ( 1 )

67

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. kovo 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/447, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijos Respublikos pasiūlytas pakaitinis narys

73

 

*

2019 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/448 dėl pasiūlymo įrašyti metoksichlorą į Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A priedą pateikimo Europos Sąjungos vardu

74

 

*

2019 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/449, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2024)

76

 

*

2019 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/450 dėl statybos produktams taikomų Europos vertinimo dokumentų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, paskelbimo ( 1 )

78

 

*

2019 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/451 dėl statybos produktų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą ( 1 )

80

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/440

2018 m. lapkričio 29 d.

dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimą ir jo įgyvendinimo protokolą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo (toliau – Žvejybos susitarimas), įgyvendinimo protokolo ir prie Žvejybos susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista;

(2)

remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2018/2068 (1), 2019 m. sausio 14 d. pasirašytas Žvejybos susitarimas, jo įgyvendinimo protokolas ir prie Žvejybos susitarimo pridedami laiškai, kuriais pasikeista, su sąlyga, kad visi šie dokumentai bus sudaryti vėliau;

(3)

Žvejybos susitarimo įgyvendinimo protokolas taikomas ketverius metus nuo jo 16 straipsnyje nustatytos taikymo pradžios datos;

(4)

reikėtų paskirstyti žvejybos galimybes valstybėms narėms visam Žvejybos susitarimo įgyvendinimo protokolo taikymo laikotarpiui;

(5)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo dienos, kurią pradedamas taikyti Žvejybos susitarimo įgyvendinimo protokolas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo (toliau – Žvejybos susitarimas) įgyvendinimo protokolą nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

Žvejybos kategorija

Laivo tipas

Valstybė narė

Licencijos arba kvota

Smulkioji pelaginių žuvų žvejyba šiaurinėje dalyje

Traukiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kurių talpa < 150 GT (bendroji talpa)

Ispanija

22

Smulkioji žvejyba šiaurinėje dalyje

Dugninėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa < 40 GT

Ispanija

25

Portugalija

7

Dugninėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalija

3

Smulkioji žvejyba pietinėje dalyje

Ūdos ir kartinės ūdos, < 150 GT vienam laivui

Iš viso ≤ 800 GT

Ispanija

10

Demersinių žuvų žvejyba

Dugninėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa ≤ 150 GT

Ispanija

7

Portugalija

4

Traleriai, kurių talpa ≤ 750 GT

Iš viso ≤ 3 000 GT

Ispanija

5

Italija

0

Tunų žvejyba

Kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai

Ispanija

23

Prancūzija

4

Pramoninė pelaginių žuvų žvejyba

85 000 tonų (t) pirmaisiais metais

90 000 t antraisiais metais

100 000 t trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais

Leidimus žvejoti turinčių laivų paskirstymas:

 

10 laivų, kurių talpa ≥ 3 000 GT ir < 7 765 GT

 

4 laivai, kurių talpa ≥ 150 ir < 3 000 GT

 

4 laivai, kurių talpa < 150 GT

Pirmieji metai – 85 000  t

 

Vokietija

6 871,2 t

Lietuva

21 986,3 t

Latvija

12 367,5 t

Nyderlandai

26 102,4 t

Airija

3 099,3 t

Lenkija

4 807,8 t

Jungtinė Karalystė

4 807,8 t

Ispanija

496,2 t

Portugalija

1 652,2 t

Prancūzija

2 809,3 t

Antrieji metai – 90 000  t

 

Vokietija

7 275,4 t

Lietuva

23 279,6 t

Latvija

13 095,0 t

Nyderlandai

27 637,9 t

Airija

3 281,6 t

Lenkija

5 090,6 t

Jungtinė Karalystė

5 090,6 t

Ispanija

525,4 t

Portugalija

1 749,4 t

Prancūzija

2 974,5 t

Tretieji ir ketvirtieji metai – 100 000 t

 

Vokietija

8 083,8 t

Lietuva

25 866,3 t

Latvija

14 550,0 t

Nyderlandai

30 708,8 t

Airija

3 646,3 t

Lenkija

5 656,3 t

Jungtinė Karalystė

5 656,3 t

Ispanija

583,8 t

Portugalija

1 943,8 t

Prancūzija

3 305,0 t

2.   Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2403 (2) taikomas nedarant poveikio Žvejybos susitarimui, jo įgyvendinimo protokolui ir prie Žvejybos susitarimo pridedamiems laiškams, kuriais pasikeista.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, kurią pradedamas taikyti Žvejybos susitarimo įgyvendinimo protokolas.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. SCHRAMBÖCK


(1)  2018 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/2068 dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 331, 2018 12 28, p. 1).

(2)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (OL L 347, 2017 12 28, p. 81).


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/4


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/441

2019 m. kovo 4 d.

dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu ir 218 straipsnio 7 dalimi,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 22 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 764/2006 (2) dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimo žuvininkystės sektoriuje (toliau – Susitarimas) sudarymo. Susitarimo galiojimas vėliau buvo savaime pratęsiamas;

(2)

paskutinis Susitarimo įgyvendinimo protokolas, kuriuo nustatytos jame numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, baigė galioti 2018 m. liepos 14 d.;

(3)

Sprendime byloje C-266/16 (3), atsakydamas į prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl Susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo galiojimo bei aiškinimo, Teisingumo Teismas nustatė, kad nei Susitarimas, nei jo įgyvendinimo protokolas netaikomi vandenims, esantiems greta Vakarų Sacharos teritorijos;

(4)

Sąjunga nedaro poveikio Jungtinių Tautų remiamo politinio proceso dėl Vakarų Sacharos galutinio statuso rezultatams ir nuolat pabrėžė savo įsipareigojimą siekti, kad būtų išspręstas konfliktas Vakarų Sacharoje, kuri šiuo metu Jungtinių Tautų įtraukta į priklausomų teritorijų sąrašą ir kurios didžiąją dalį šiuo metu administruoja Maroko Karalystė. Sąjunga visapusiškai remia Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus ir jo asmeninio pasiuntinio pastangas padėti konflikto šalims surasti teisingą, tvarų ir abipusiškai priimtiną politinį sprendimą, kuris suteiktų Vakarų Sacharos tautai teisę į apsisprendimą pagal susitarimus, atitinkančius Jungtinių Tautų Chartijoje nustatytus tikslus bei principus, išdėstytus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijose, visų pirma JT ST rezoliucijoje 2152 (2014), JT ST rezoliucijoje 2218 (2015), JT ST rezoliucijoje 2285 (2016), JT ST rezoliucijoje 2351 (2017) ir JT ST rezoliucijoje 2414 (2018);

(5)

Sąjungos laivynams turėtų būti galima tęsti žvejybos veiklą, jų vykdomą nuo Susitarimo įsigaliojimo, o susitarimo taikymo sritis turėtų būti apibrėžta taip, kad į ją būtų įtraukti greta Vakarų Sacharos teritorijos esantys vandenys. Be to, žvejybos partnerystę būtina tęsti, kad ta teritorija galėtų ir toliau gauti naudos iš sektorinės paramos, kuri teikiama pagal Susitarimą, laikantis Sąjungos ir tarptautinės teisės, įskaitant žmogaus teisių teisę, ir yra naudinga atitinkamiems žmonėms;

(6)

tuo tikslu 2018 m. balandžio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Maroko Karalyste siekiant iš dalies pakeisti Susitarimą ir susitarti dėl naujo įgyvendinimo protokolo. Pasibaigus toms deryboms, 2018 m. liepos 24 d. parafuotas naujas Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimas (toliau – Žvejybos susitarimas), taip pat naujas įgyvendinimo protokolas, įskaitant to protokolo priedą bei priedėlius ir prie Žvejybos susitarimo pridedamus laiškus, kuriais pasikeista ir kurie yra Žvejybos susitarimo dalis;

(7)

Žvejybos susitarimo tikslas – sudaryti galimybes Sąjungai ir Maroko Karalystei glaudžiau bendradarbiauti skatinant tausios žvejybos politiką ir racionalų žvejybos išteklių naudojimą Žvejybos susitarime nustatytoje žvejybos zonoje ir remiant Maroko Karalystės pastangas plėtoti žvejybos sektorių ir mėlynąją ekonomiką. Todėl susitarimas padeda siekti Sąjungos tikslų pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį;

(8)

Komisija įvertino galimą Žvejybos susitarimo poveikį darniam vystymuisi, visų pirma kiek tai yra susiję su nauda, kurią gautų atitinkami žmonės, ir susijusių teritorijų gamtos išteklių naudojimu;

(9)

atsižvelgiant į tą vertinimą manoma, kad Žvejybos susitarimas turėtų būti labai naudingas atitinkamiems žmonėms, atsižvelgiant į teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį tiems žmonėms, visų pirma susijusį su užimtumu ir investicijomis, ir į jo poveikį žvejybos sektoriaus ir žuvų perdirbimo sektoriaus vystymuisi;

(10)

be to, manoma, kad Žvejybos susitarimu geriausiai užtikrinamas tausus greta Vakarų Sacharos esančių vandenų gamtos išteklių naudojimas, kadangi žvejybos veikla grindžiama patikimiausiomis tos srities mokslinėmis nuomonėmis ir rekomendacijomis ir jai taikomos tinkamos stebėsenos bei kontrolės priemonės;

(11)

atsižvelgdama į Teisingumo Teismo sprendime išdėstytus motyvus, Komisija kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba ėmėsi visų dabartinėmis aplinkybėmis pagrįstų ir įmanomų priemonių, kad atitinkami žmonės būtų tinkamai įtraukti į konsultacijas ir būtų įsitikinta jų pritarimu. Vakarų Sacharoje ir Maroko Karalystėje vykdytos plačios konsultacijos, o šiose konsultacijose dalyvavę socialiniai, ekonominiai ir politiniai subjektai aiškiai pritarė Žvejybos susitarimo sudarymui. Tačiau konsultacijų procese nesutiko dalyvauti Polisario frontas ir kai kurie kiti subjektai;

(12)

nesutikusieji dalyvauti šiame procese nepritarė Žvejybos susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo taikymui greta Vakarų Sacharos esančiuose vandenyse, kadangi iš esmės laikėsi nuomonės, kad tokie aktai patvirtintų Maroko Karalystės poziciją dėl Vakarų Sacharos teritorijos. Tačiau nė viena Žvejybos susitarimo arba jo įgyvendinimo protokolo nuostata neleidžia manyti, kad juo pripažįstama Maroko Karalystės aukščiausioji valdžia Vakarų Sacharoje ir greta esančiuose vandenyse arba jo suverenios teisės į juos. Be to, Sąjunga ir toliau dar aktyviau palaikys su Jungtinių Tautų parama pradėtą ir tęsiamą taikų konflikto sprendimo procesą;

(13)

remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2018/2068 (4), Žvejybos susitarimas, jo įgyvendinimo protokolas ir prie Žvejybos susitarimo pridedami laiškai, kuriais pasikeista, buvo pasirašyti 2019 m. sausio 14 d. su sąlyga, kad jie bus sudaryti vėliau;

(14)

Žvejybos susitarimas, jo įgyvendinimo protokolas ir prie Žvejybos susitarimo pridedami laiškai, kuriais pasikeista, turėtų būti patvirtinti;

(15)

Žvejybos susitarimo 13 straipsniu įsteigiamas Jungtinis komitetas, atsakingas už jo įgyvendinimo stebėseną. Remiantis Žvejybos susitarimo 13 straipsnio 3 dalimi, Jungtinis komitetas gali priimti Žvejybos susitarimo įgyvendinimo protokolo pakeitimus. Siekiant palengvinti tų pakeitimų patvirtinimą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai laikantis tam tikrų sąlygų patvirtinti tuos pakeitimus taikant supaprastintą procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimas (toliau – Žvejybos susitarimas), jo įgyvendinimo protokolas ir prie Žvejybos susitarimo pridedami laiškai, kuriais pasikeista.

Žvejybos susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo, įskaitant to protokolo priedą bei priedėlius ir prie Žvejybos susitarimo pridedamus laiškus, kuriais pasikeista, tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Remiantis šiame sprendime nustatytomis sąlygomis Komisija įgaliojama Sąjungos vardu patvirtinti pagal Žvejybos susitarimo 13 straipsnį įsteigto Jungtinio komiteto priimtus Žvejybos susitarimo įgyvendinimo protokolo pakeitimus.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Žvejybos susitarimo 17 straipsnyje ir jo įgyvendinimo protokolo 15 straipsnyje numatytą pranešimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. ANTON


(1)  2019 m. vasario 12 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2006 dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimo žuvininkystės sektoriuje sudarymo (OL L 141, 2006 5 29, p. 1).

(3)  2018 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimas C-266/16 Western Sahara Campaign UK, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)  2018 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/2068 dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 331, 2018 12 28, p. 1).


PRIEDAS

Įgaliojimų taikymo sritis ir Sąjungos pozicijos, kurios turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, nustatymo procedūra

1.

Komisija įgaliojama vesti derybas su Maroko Karalyste ir, kai tinkama ir su sąlyga, kad laikomasi šio priedo 3 punkto, susitarti dėl Žvejybos susitarimo įgyvendinimo protokolo pakeitimų, susijusių su šiais klausimais:

a)

žvejybos galimybių ir atitinkamai Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodyto finansinio įnašo koregavimu;

b)

sektorinės paramos priemonėmis ir atitinkamai Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytu finansiniu įnašu;

c)

techninėmis sąlygomis ir tvarka, pagal kurias Sąjungos laivai vykdo žvejybos veiklą.

2.

Pagal Žvejybos susitarimą įsteigtame Jungtiniame komitete Sąjunga:

a)

veikia vadovaudamasi tikslais, kurių ji siekia vykdydama bendrą žuvininkystės politiką;

b)

skatina laikytis pozicijų, kurios yra suderinamos su regioninių žvejybos valdymo organizacijų priimtomis atitinkamomis taisyklėmis ir kuriomis atsižvelgiama į pakrantės valstybių bendrai vykdomą valdymą.

3.

Kai Jungtinio komiteto posėdyje numatyta priimti sprendimą dėl 1 punkte nurodytų įgyvendinimo protokolo pakeitimų, imamasi būtinų priemonių, kad pozicijoje, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, būtų atsižvelgta į Komisijai pateiktą naujausią statistinę, biologinę ir kitą atitinkamą informaciją.

4.

Tuo tikslu, remdamosi ta informacija, Komisijos tarnybos, likus pakankamai laiko iki atitinkamo Jungtinio komiteto posėdžio, perduoda Tarybai arba jos parengiamiesiems organams apsvarstyti ir patvirtinti dokumentą, kuriame išsamiai išdėstyta išsami informacija apie siūlomą Sąjungos poziciją.

5.

Numatomą Sąjungos poziciją 1 punkto a papunktyje nurodytais klausimais Taryba turi patvirtinti kvalifikuota balsų dauguma. Kitais atvejais laikoma, kad parengiamajame dokumente numatyta Sąjungos pozicija patvirtinta, nebent blokuojančiai mažumai lygus valstybių narių skaičius tam paprieštarauja Tarybos parengiamojo organo posėdžio metu arba per 20 dienų nuo parengiamojo dokumento gavimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Pareiškus tokį prieštaravimą, klausimas perduodamas Tarybai.

6.

Jei kituose posėdžiuose, įskaitant vietoje rengiamus posėdžius, neįmanoma pasiekti susitarimo, kad Sąjungos pozicijoje būtų atsižvelgta į naujus elementus, klausimas perduodamas Tarybai arba jos parengiamiesiems organams.

7.

Komisijos prašoma tinkamu laiku imtis visų priemonių, kurios būtinos vykdant tolesnę veiklą, susijusią su Jungtinio komiteto sprendimu, be kita ko, kai tinkama, paskelbti atitinkamą sprendimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikti pasiūlymų, kurie būtini tam sprendimui įgyvendinti.

20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/8


EUROPOS SĄJUNGOS IR MAROKO KARALYSTĖS TAUSIOS ŽVEJYBOS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga)

ir

MAROKO KARALYSTĖ (toliau – Marokas),

toliau kartu – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į glaudžius Sąjungos ir Maroko bendradarbiavimo santykius, ypač remiantis 1996 m. vasario 26 d. pasirašytu Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, kuriuo steigiama Sąjungos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės asociacija (toliau – asociacijos susitarimas), bei į jų abipusį norą šiuos santykius stiprinti,

PASIRYŽUSIOS griežtai laikytis tarptautinės teisės ir pagrindinių žmogaus teisių, kartu užtikrinant abipusę naudą atitinkamoms Šalims,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šis Susitarimas yra dalis jų visuotinės partnerystės, apimančios ekonomikos, politikos, saugumo ir kovos su neteisėta migracija, įskaitant įsisenėjusias jos priežastis, sritis,

ATSIŽVELGDAMOS į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS),

SUVOKDAMOS Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 1995 m. konferencijoje priimtame Atsakingos žuvininkystės kodekse nustatytų principų svarbą,

PASIRYŽUSIOS taikyti atitinkamų regioninių žvejybos valdymo organizacijų, kurių narėmis jos yra, priimtus sprendimus ir rekomendacijas,

PASIRENGUSIOS šiuo tikslu atsižvelgti į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas ir atitinkamus kompetentingų regioninių žvejybos valdymo organizacijų priimtus valdymo planus, kad būtų užtikrinamas aplinkosauginis žvejybos veiklos tvarumas ir tarptautiniu mastu skatinamas vandenynų valdymas,

NUSPRENDUSIOS tuo tikslu užmegzti dialogą, visų pirma dėl žvejybos valdymo, kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejybos veikla ir dėl žvejybos veiklos stebėsenos, kontrolės, bei priežiūros (SKP),

NORĖDAMOS, kad prieiga prie žvejybos zonos būtų derinama su Sąjungos žvejybos laivyno veikla, kad Sąjungai būtų skiriama tinkama perteklinių žvejybos išteklių dalis, atsižvelgiant į kiekvieno susitarimo specifiką, ir kad jos laivynui būtų taikomos tokios pačios techninės žvejybos sąlygos kaip ir kitiems laivynams,

ĮSITIKINUSIOS, kad partnerystė turi būti grindžiama tiek bendrų, tiek atskirų Šalių iniciatyvų ir veiklos papildomumu, užtikrinant politikos nuoseklumą ir pastangų sinergiją,

PASIRYŽUSIOS tuo tikslu, atsižvelgdamos į Maroko žvejybos sektoriaus politiką, vykdomą, be kita ko, su Susitarimu susijusioje žvejybos zonoje, prisidėti prie partnerystės plėtros skatinimo, visų pirma nustatant tinkamiausias priemones, kuriomis būtų galima siekti efektyvaus šios politikos įgyvendinimo ir ekonomikos subjektų bei piliečių dalyvavimo šiame procese,

NORĖDAMOS nustatyti Sąjungos laivų prieigos prie žvejybos zonos tvarką ir sąlygas; šiuo tikslu žvejybos veikla būtų orientuojama tik į turimus išteklius, atsižvelgiant į zonoje veikiančių laivynų žvejybos pajėgumus ir ypatingą dėmesį skiriant tam, kad kai kurie ištekliai yra daugiateritoriai ištekliai ir toli migruojančių žuvų ištekliai,

NUSPRENDUSIOS siekti glaudesnio ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo, kurio tikslas – kurti ir stiprinti tausią žvejybą, taip pat padėti gerinti vandenynų valdymą, be kita ko, plėtojant su Šalių įmonėmis susijusias investicijas ir atsižvelgiant į valstybės vystymosi tikslus,

NUSPRENDĖ:

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžtys

Susitarime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   „Maroko Karalystės institucijos“– Jūrų žuvininkystės departamentas prie Maroko Žemės ūkio, jūrų žuvininkystės, kaimo plėtros, ir vandenų bei miškų ministerijos;

b)   „Sąjungos institucijos“– Europos Komisija;

c)   „Susitarimas“– šis Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimas, prie Susitarimo pridedami laiškai, kuriais pasikeista, taip pat Susitarimo įgyvendinimo protokolas ir jo priedas bei priedėliai (toliau – protokolas);

d)   „žvejybos veikla“– žuvų paieška, žvejybos įrankių metimas, statymas, vilkimas ir traukimas, laimikio patalpinimas laive, žuvų ir žvejybos produktų perkrovimas, laikymas laive, perdirbimas laive, perkėlimas, laikymas varžose, tukinimas ir iškrovimas;

e)   „žvejybos laivas“– laivas, turintis versliniam jūrų biologinių išteklių naudojimui skirtą įrangą;

f)   „Sąjungos laivas“– su valstybės narės vėliava plaukiojantis ir Sąjungoje įregistruotas žvejybos laivas;

g)   „laivo savininkas“– teisiškai už žvejybos laivą atsakingas, jam vadovaujantis ir jį kontroliuojantis asmuo;

h)   „žvejybos zona“– rytų vidurio Atlanto vandenys, esantys tarp 35° 47′ 18″ šiaurės platumos ir 20° 46′ 13″ šiaurės platumos lygiagrečių, įskaitant gretimus Vakarų Sacharos (1) vandenis, apimantys visus valdymo rajonus. Ši apibrėžtis neturi įtakos galimoms deryboms dėl pakrantės valstybių jūrų zonų, besiribojančių su žvejybos zona, demarkacijos ir apskritai trečiųjų šalių teisėms;

i)   „valdymo rajonas“– veiklos rajonas, apibrėžtas geografinėmis koordinatėmis arba pagal naudojamus žvejybos įrankius ar leidžiamų žvejoti žuvų rūšis;

j)   „žvejybos leidimas“– Sąjungos laivui Maroko Karalystės institucijų išduota žvejybos licencija, suteikianti teisę vykdyti žvejybos veiklą žvejybos zonoje;

k)   „tiesioginis žvejybos leidimas“– žvejybos licencija, Maroko Karalystės institucijų išduota Sąjungos laivui ne pagal šį Susitarimą;

l)   „ištekliai“– jūrų biologiniai ištekliai, esantys konkrečiame rajone;

m)   „žvejybos produktai“– iš žvejybos veiklos gaunami vandens organizmai;

n)   „akvakultūros produktai“– iš akvakultūros veiklos gaunami vandens organizmai bet kuriuo gyvenimo ciklo etapu arba iš jų gaunami produktai;

o)   „žuvininkystės sektorius“– ūkio sektorius, apimantis visą su žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir rinkodara susijusią veiklą;

p)   „žvejys“– asmuo, kuris užsiima verslinės žvejybos veikla, kurią pripažįsta Šalys;

q)   „žvejybos galimybės“– kiekybiškai apibrėžta juridinė teisė žvejoti, išreikšta laimikiu arba žvejybos pastangomis;

r)   „tausi žvejyba“– žvejyba, atitinkanti Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 1995 m. konferencijoje priimtame Atsakingos žuvininkystės kodekse nustatytus tikslus ir principus.

2 straipsnis

Dalykas

Susitarimu nustatoma Sąjungos laivų vykdomos žvejybos veiklos teisinio, aplinkosauginio, ekonominio ir socialinio valdymo sistema, ir visų pirma apibrėžiant:

a)

sąlygas, kuriomis Sąjungos žvejybos laivai gali vykdyti žvejybos veiklą žvejybos zonoje;

b)

ekonominį ir finansinį bendradarbiavimą žuvininkystės sektoriuje, siekiant užmegzti jam palankią partnerystę ir sustiprinti vandenynų valdymą;

c)

administracinį bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti finansinį įnašą;

d)

mokslinį ir techninį bendradarbiavimą siekiant užtikrinti tausų žvejybos išteklių naudojimą žvejybos zonoje ir plėtoti atitinkamą sektorių;

e)

bendradarbiavimą, susijusį su žvejybos veiklos SKP žvejybos zonoje, kuriomis siekiama užtikrinti galiojančių taisyklių laikymąsi ir žvejybos išteklių išsaugojimo ir jų žvejybos veiklos valdymo priemonių veiksmingumą, ypač didelį dėmesį skiriant kovai su NNN žvejyba.

3 straipsnis

Susitarimo įgyvendinimo principai ir tikslai

1.   Šalys įsipareigoja žvejybos zonoje skatinti tausią žvejybą, remdamosi įvairių joje veiklą vykdančių laivynų tarpusavio nediskriminavimo principu.

2.   Maroko Karalystės institucijos įsipareigoja užtikrinti, kad prieiga prie žvejybos zonos būtų susijusi su Sąjungos žvejybos laivyno veikla. Maroko Karalystės institucijos užtikrina, kad Sąjungos laivynas gautų atitinkamą perteklinių žvejybos išteklių dalį, atsižvelgiant į kiekvieno susitarimo ypatumus. Sąjungos laivynui taikomos tokios pačios techninės žvejybos sąlygos kaip ir visiems kitiems laivynams.

3.   Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie žvejybos susitarimus, pasirašytus su trečiosiomis šalimis.

4.   Šalys susitaria, kad Sąjungos laivai gali žvejoti tik leidžiamo sužvejoti kiekio perviršį, kaip nurodyta UNCLOS 62 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kuris aiškiai ir skaidriai nustatomas remiantis atitinkamomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir atitinkama informacija apie visų žvejybos zonoje žvejojančių laivynų bendras konkrečių išteklių žvejybos pastangas, kuria keičiasi Šalys.

5.   Daugiateritorių išteklių arba toli migruojančių žuvų išteklių atveju nustatydamos galimus žvejoti išteklius Šalys deramai atsižvelgia į regionų lygmeniu atliktus mokslinius įvertinimus, taip pat į atitinkamų kompetentingų regioninių žvejybos valdymo organizacijų priimtas išsaugojimo ir valdymo priemones.

6.   Šalys įsipareigoja užtikrinti Susitarimo įgyvendinimą remdamosi teisine, aplinkosaugine, ekonomine ir socialine Sąjungos laivų žvejybos veiklos valdymo sistema.

7.   Atsižvelgdamos į abipusį interesą, Šalys įsipareigoja užmegzti glaudų dialogą, palengvinti veiksmų derinimą ir teikti informaciją, visų pirma, apie žuvininkystės sektoriaus politikos įgyvendinimą ir vandenynų valdymą.

8.   Šalys taip pat bendradarbiauja atlikdamos pagal Susitarimą įgyvendinamų priemonių, programų ir veiksmų ex ante, einamuosius bei ex post vertinimus.

9.   Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visų jūreivių įdarbinimui Sąjungos laivuose būtų visapusiškai taikoma Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe; tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas, teisės į kolektyvines derybas pripažinimu ir diskriminacijos panaikinimu darbo ir profesinėje srityse.

10.   Šis susitarimas yra asociacijos susitarimo dalis. Juo prisidedama prie bendrųjų Asociacijos susitarimo tikslų įgyvendinimo ir siekiama užtikrinti žvejybos išteklių gyvybingumą ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu.

11.   Šis susitarimas įgyvendinamas pagal Asociacijos susitarimo 1 straipsnį dėl dialogo ir bendradarbiavimo plėtros ir asociacijos susitarimo 2 straipsnį dėl demokratinių principų ir pamatinių žmogaus teisių apsaugos.

4 straipsnis

Sąjungos laivų prieiga prie žvejybos zonos

Maroko Karalystės institucijos įsipareigoja leisti Sąjungos laivams pagal Susitarimą vykdyti žvejybos veiklą žvejybos zonoje.

5 straipsnis

Žvejybos veiklos vykdymo sąlygos ir išimties nuostata

1.   Sąjungos laivai gali vykdyti žvejybos veiklą žvejybos zonoje, kuriai taikomas Susitarimas, tik jei jie turi pagal jį išduotą žvejybos leidimą. Draudžiama bet kokia žvejybos zonoje vykdoma ir Susitarime nenumatyta žvejybos veikla.

2.   Maroko Karalystės institucijos žvejybos leidimus Sąjungos laivams išduoda tik pagal Susitarimą. Išduoti Sąjungos laivams žvejybos leidimus ne pagal šį Susitarimą, visų pirma tiesioginius žvejybos leidimus, yra draudžiama.

3.   Žvejybos leidimo gavimo Sąjungos laivui tvarka, taikomi mokesčiai ir laivo savininkų naudotinas mokėjimo būdas nustatomi Protokole.

4.   Šalys atitinkamu kompetentingų institucijų administraciniu bendradarbiavimu užtikrina, kad šios sąlygos ir taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos.

6 straipsnis

Žvejybos veiklai taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai

1.   Kad būtų užtikrinta tausios žvejybos reguliavimo sistema, veiklą žvejybos zonoje vykdantys Sąjungos laivai laikosi Maroko įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais reglamentuojama žvejybos veikla toje zonoje, išskyrus atvejus, kai Susitarime numatyta kitaip. Apie taikytinus įstatymus ir kitus teisės aktus Maroko Karalystės institucijos praneša Sąjungos institucijoms ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Susitarimo taikymo pradžios.

2.   Sąjunga įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad Sąjungos laivai laikytųsi Susitarimo ir įstatymų bei kitų teisės aktų, apie kuriuos buvo pranešta, ir kad būtų faktiškai taikoma Susitarime numatytos žvejybos veiklos SKP.

Sąjungos laivai privalo bendradarbiauti su Maroko Karalystės institucijomis, atsakingomis už SKP.

3.   Šalys viena kitai praneša apie visus bendrojo pobūdžio sprendimus, kurie gali turėti įtakos pagal Susitarimą vykdomai Sąjungos laivų veiklai. Šalys viena kitai praneša apie savo atitinkamos žuvininkystės sektoriaus politikos ir teisės aktų, kurie gali turėti įtakos pagal Susitarimą vykdomai Sąjungos laivų veiklai, pakeitimus.

Teisės aktų, turinčių poveikį Sąjungos laivų veiklai žvejybos zonoje, pakeitimai Sąjungos laivams įsigalioja šešiasdešimtą dienos po to, kai Sąjungos institucijos gauna Maroko pranešimą, išskyrus išimtines aplinkybes, kuriomis šis terminas netaikomas.

ĮPAREIGOJIMAI IR BENDROSIOS PRIEVOLĖS

7 straipsnis

Partnerystė

Šalys susitaria stiprinti partnerystę, įskaitant mokslinį bendradarbiavimą, ūkinės veiklos vykdytojų bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą SKP ir kovos su NNN žvejyba srityse, taip pat administracinį bendradarbiavimą įgyvendinant tausios žvejybos politiką.

8 straipsnis

Mokslinis bendradarbiavimas

1.   Šio susitarimo galiojimo laikotarpiu Šalys bendradarbiauja stebėdamos išteklių būklės pokyčius žvejybos zonoje. Šiuo tikslu susitarta įsteigti bendrą mokslinį susitikimą, kuris rengiamas kartą per metus pakaitomis Sąjungoje ir Maroke.

2.   Atsižvelgdamos į mokslinio susitikimo išvadas ir į naujausias turimas mokslines rekomendacijas, Šalys tariasi tarpusavyje 13 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete ir prireikus abipusiu susitarimu imasi priemonių, užtikrinančių tausų žvejybos išteklių valdymą.

3.   Šalys įsipareigoja konsultuotis tiesiogiai arba atitinkamose tarptautinėse organizacijose siekdamos užtikrinti biologinių išteklių valdymą bei išsaugojimą ir bendradarbiauti atliekant susijusius mokslinius tyrimus.

9 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimas

1.   Šalys skatina ekonominį, mokslinį ir techninį bendradarbiavimą žuvininkystės ir su ja susijusiuose sektoriuose. Jos konsultuojasi tarpusavyje siekdamos sudaryti sąlygas ir skatinti priimti įvairias tuo tikslu numatytas priemones.

2.   Šalys įsipareigoja skatinti keitimąsi informacija apie žvejybos metodus ir įrankius, išteklių išsaugojimo būdus ir pramoninį žvejybos produktų perdirbimą.

3.   Šalys siekia kurti tinkamas sąlygas savo įmonių techniniams, ekonominiams ir prekybiniams ryšiams užmegzti, skatindamos verslo ir investicijų plėtrai palankios aplinkos kūrimą.

4.   Šalys, laikydamosi galiojančių teisės aktų, ypač skatina abipusiai naudingas investicijas.

10 straipsnis

Bendradarbiavimas vykdant SKP ir kovojant su NNN žvejyba

1.   Siekdamos įtvirtinti tvarią žvejybą Šalys įsipareigoja bendradarbiauti vykdant žvejybos veiklos žvejybos zonoje stebėseną, kontrolę ir priežiūrą ir kovoti su NNN žvejyba.

2.   Maroko Karalystės institucijos užtikrina, kad Susitarime ir Protokole numatytos žvejybos kontrolės nuostatos būtų taikomos veiksmingai. Sąjungos laivai bendradarbiauja su Maroko institucijomis, atsakingomis už šią kontrolę.

11 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

Siekdamos užtikrinti, kad žvejybos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės būtų veiksmingos, Šalys:

plėtoja administracinį bendradarbiavimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Sąjungos laivai laikytųsi Susitarimo nuostatų, ypač pateiktų 6 straipsnyje;

keisdamosi informacija ir glaudžiai bendradarbiaudamos administracinėje srityje, bendrai siekia užkirsti kelią NNN žvejybai ir su ja kovoja.

12 straipsnis

Finansinis įnašas

1.   Finansinis įnašas yra nustatytas Protokole.

2.   1 dalyje nurodytą finansinį įnašą sudaro:

a)

Sąjungos skiriama finansinė kompensacija už Sąjungos laivų prieigą prie žvejybos zonos;

b)

Sąjungos laivų savininkų mokami mokesčiai;

c)

Sąjungos teikiama sektorinė parama tvarios žvejybos politikai ir vandenynų valdymui įgyvendinti, atsižvelgiant į metines ir daugiametes programas.

3.   Sąjungos skiriamas finansinis įnašas mokamas kasmet remiantis Protokolu.

4.   Šalys išnagrinėja, ar iš šio Susitarimo gaunama socialinė ir ekonominė nauda geografiniu ir socialiniu požiūriu skirstoma teisingai, visų pirma tokiose srityse kaip infrastruktūra, pagrindinės socialinės paslaugos, įmonių steigimas, profesinis mokymas ir žuvininkystės sektoriaus plėtros bei modernizavimo projektai, siekdamos užtikrinti, kad šios naudos atitinkamoms bendruomenėms tektų proporcingai žvejybos veiklai.

5.   2 dalies a punkte nurodytą finansinio įnašo sumą gali persvarstyti Jungtinis komitetas šiais atvejais:

a)

sumažinus Sąjungos laivams skirtas žvejybos galimybes, visų pirma taikant atitinkamų išteklių valdymo priemones, kurios pagal patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas laikomos būtinomis ištekliams išsaugoti ir tausiai naudoti;

b)

padidinus Sąjungos laivams skirtas žvejybos galimybes, jei pagal patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas išteklių būklė tai leidžia;

c)

Šio susitarimo 20 ir 21 straipsniuose numatyto galiojimo sustabdymo arba nutraukimo atveju.

6.   2 dalies c punkte nurodytas finansinis įnašas yra:

a)

atsietas nuo mokėjimų, susijusių su 2 dalies a ir b punktuose nurodytais mokėjimais už prieigą;

b)

nustatomas atsižvelgiant į sektorinės paramos tikslų įgyvendinimą ir jo sąlygojamas, laikantis Protokolo ir metinių bei daugiamečių jo įgyvendinimo programų.

7.   Persvarsčius sektoriaus politikai įgyvendinti skirtos finansinės paramos sąlygas, 2 dalies c punkte nurodytą finansinio įnašo sumą gali pakoreguoti Jungtinis komitetas.

INSTITUCINĖS NUOSTATOS

13 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro Šalių atstovai. Jis yra atsakingas už Susitarimo taikymo stebėseną ir gali priimti Protokolo.

2.   Jungtinis komitetas:

a)

stebi, kaip vykdomas, aiškinamas ir taikomas Susitarimas, visų pirma kaip apibrėžiamas ir vertinamas 12 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytų metinių ir daugiamečių programų įgyvendinimas;

b)

nustato ir vertina 12 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto finansinio įnašo metines ir daugiametes programas;

c)

tiria 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą socialinį ir ekonominį naudos paskirstymą atitinkamoms bendruomenėms;

d)

palaiko ryšius, būtinus sprendžiant abiems Šalims svarbius žvejybos srities klausimus;

e)

yra taikaus ginčų dėl šio Susitarimo aiškinimo ir taikymo sprendimo forumas.

3.   Jungtinis komitetas gali tvirtinti Protokolo, susijusio su:

a)

žvejybos galimybių ir atitinkamai 12 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodyto finansinio įnašo peržiūra;

b)

sektorinės paramos ir atitinkamai 12 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto finansinio įnašo sąlygomis;

c)

techninėmis sąlygomis ir taisyklėmis, pagal kurias Sąjungos laivai vykdo žvejybos veiklą;

d)

visomis kitomis funkcijomis, kurias Šalys bendru sutarimu jam priskiria, be kita ko, kovos su NNN žvejyba ir vandenynų valdymo srityse.

4.   Jungtinis komitetas renkasi ne rečiau kaip kartą per metus pakaitomis Maroke ar Sąjungoje arba kitoje abiejų Šalių sutartoje vietoje; jam pirmininkauja Šalis, kurioje vyksta susitikimas.

Vienos iš Šalių prašymu Jungtinis komitetas šaukia specialųjį susitikimą. Jungtinio komiteto posėdžių išvados įrašomos į Šalių pasirašomą posėdžio protokolą.

5.   Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

14 straipsnis

Taikymo teritorija

Šis susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo ir šio susitarimo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įstatymai ir kiti teisės aktai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Ginčų sprendimas

Kilus ginčams dėl Susitarimo aiškinimo ar taikymo, Šalys konsultuojasi tarpusavyje.

16 straipsnis

Protokolo ir laiškų, kuriais pasikeista, statusas

Protokolas ir laiškai, kuriais pasikeista ir kurie pridedami prie Susitarimo, yra neatskiriama Susitarimo dalis ir taip pat reglamentuojami šiomis baigiamosiomis nuostatomis.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią Šalys praneša viena kitai apie tuo tikslu reikalingų procedūrų užbaigimą.

18 straipsnis

Trukmė

Susitarimas taikomas neribotą laikotarpį.

19 straipsnis

Laikinas taikymas

Susitarimas gali būti laikinai taikomas abipusiu sutarimu, Šalims pasikeitus pranešimais, nuo dienos, kurią Europos Sąjungos Taryba įgalioja jį pasirašyti.

20 straipsnis

Sustabdymas

1.   Susitarimo taikymas gali būti sustabdytas vienos iš Šalių iniciatyva susidarius vienai ar kelioms toliau nurodytoms situacijoms:

a)

atsiradus įprastai vienos iš Šalių kontrolei nepavaldžioms aplinkybėms, išskyrus gamtos reiškinius, kurios dėl savo pobūdžio trukdo vykdyti žvejybos veiklą žvejybos zonoje;

b)

jei kyla Šalių ginčas dėl Susitarimo aiškinimo arba įgyvendinimo, ypač dėl 6, 10 ir 12 straipsnių laikymosi;

c)

jei viena iš Šalių nesilaiko Susitarimo;

d)

dėl reikšmingo sektoriaus politikos gairių, kuriomis remiantis buvo sudarytas Susitarimas, pasikeitimo, dėl kurio viena iš Šalių prašo Susitarimą iš dalies pakeisti.

2.   Apie šio susitarimo taikymo sustabdymą suinteresuotoji Šalis raštu praneša kitai Šaliai; sustabdymas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo pranešimo gavimo. Po tokio pranešimo išsiuntimo Šalys pradeda konsultacijas siekdamos taikiai išspręsti ginčą per tris mėnesius.

3.   Jei nesutarimas neišsprendžiamas taikiai ir šio susitarimo galiojimas sustabdomas, Šalys ir toliau konsultuojasi tarpusavyje siekdamos išspręsti ginčą. Šalims radus sprendimą, šis susitarimas vėl pradedamas įgyvendinti, o 12 straipsnio 2 dalyje nurodyto finansinio įnašo suma sumažinama proporcingai ir pro rata temporis, atsižvelgiant į šio susitarimo taikymo sustabdymo trukmę, nebent nusprendžiama kitaip.

21 straipsnis

Nutraukimas

1.   Susitarimo taikymas gali būti nutrauktas vienos iš Šalių iniciatyva susidarius vienai ar kelioms toliau nurodytoms situacijoms:

a)

susidarius įprastai vienos iš Šalių kontrolei nepavaldžioms aplinkybėms, išskyrus gamtos reiškinius, kurios dėl savo pobūdžio trukdo vykdyti žvejybos veiklą žvejybos zonoje;

b)

atitinkamų išteklių būklės pablogėjimo atveju;

c)

sumažinus Sąjungos laivams suteiktų žvejybos galimybių naudojimą;

d)

kai Šalys nevykdo prisiimtų įsipareigojimų dėl kovos su NNN žvejyba;

e)

dėl tarp Šalių kilusio ginčo dėl Susitarimo aiškinimo arba įgyvendinimo;

f)

jei viena iš Šalių nesilaiko Susitarimo;

g)

dėl reikšmingo sektoriaus politikos gairių, kuriomis remiantis buvo sudarytas Susitarimas, pasikeitimo, dėl kurio viena iš Šalių prašo Susitarimą iš dalies pakeisti.

2.   Apie šio susitarimo nutraukimą atitinkama suinteresuotoji Šalis raštu praneša kitai Šaliai; nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo gavimo, nebent Šalys bendru sutarimu nusprendžia šį laikotarpį pratęsti.

3.   Šalys viena su kita konsultuojasi nuo pranešimo apie nutraukimą gavimo siekdamos taikiai išspręsti ginčą per šešis mėnesius.

4.   12 straipsnyje nurodyto finansinio įnašo mokėjimas tais metais, kuriais įsigalioja nutraukimas, yra sumažinamas proporcingai ir pro rata temporis. Toks sumažinimas taip pat taikomas, jei viena iš Šalių nutraukia laikiną šio susitarimo taikymą.

22 straipsnis

Peržiūra

Šalys susitaria persvarstyti Susitarimą siekdamos atsižvelgti į visus teisinio, aplinkosauginio, ekonominio ir socialinio valdymo pokyčius, kurie gali turėti įtakos Sąjungos žvejybos veiklai.

23 straipsnis

Panaikinimas

2007 m. vasario 28 d. įsigaliojęs Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimas žuvininkystės sektoriuje panaikinamas.

24 straipsnis

Kalbos

Šis Susitarimas parengiamas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir arabų kalbomis; kiekvienas tekstas yra vienodai autentiškas.

Съставено в Брюксел на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de enero de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne čtrnáctého ledna dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende januar to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Januar zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuarikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the fourteenth day of January in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog siječnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici gennaio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada četrpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų sausio keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év január havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, veertien januari tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de janeiro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece ianuarie două mii nouăsprezece.

V Bruseli štrnásteho januára dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega januarja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde januari år tjugohundranitton.

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

Image 3

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5


(1)  Pagal Maroko poziciją – Sacharos regioną.


Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo

PROTOKOLAS

1 straipsnis

Apibrėžtys

Protokole vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Žvejybos susitarimo 1 straipsnyje, išskyrus toliau nurodytas apibrėžtis, kurios iš dalies pakeičiamos ir papildomos taip:

1.   „Žvejybos susitarimas“: Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir prie jo pridėti laiškai, kuriais pasikeista;

2.   „Protokolas“: šis Žvejybos susitarimo įgyvendinimo protokolas ir jo priedas bei priedėliai;

3.   „iškrovimas“: bet kokio žvejybos produktų kiekio iškrovimas iš žvejybos laivo į krantą;

4.   „perkrovimas“: visų ar dalies žvejybos laive laikomų žvejybos produktų iškrovimas į kitą laivą;

5.   „stebėtojas“: asmuo, nacionalinės institucijos pagal šio protokolo priedo nuostatas įgaliotas stebėti, kaip įgyvendinamos žvejybos veiklai taikomos taisyklės, arba mokslo tikslais stebėti pačią žvejybos veiklą;

6.   „žvejybos licencija“: laivo savininkui departamento išduotas administracinis leidimas, už kurį mokamas metinis mokestis ir kuris suteikia teisę žvejoti valdymo rajone tuo laikotarpiu, kuriam jis buvo išduotas;

7.   „veiklos vykdytojas“: fizinis arba juridinis asmuo, valdantis arba turintis įmonę, kuri vykdo veiklą, susijusią su bet kuriuo žvejybos ar akvakultūros produktų gavybos, perdirbimo, pardavimo, platinimo ir mažmeninės prekybos grandinės etapu;

8.   „Delegacija“: Europos Sąjungos delegacija Maroke;

9.   „Departamentas“: Jūrų žuvininkystės departamentas prie Maroko Žemės ūkio, jūrų žuvininkystės, kaimo plėtros ir vandens bei miškų ministerijos.

2 straipsnis

Tikslas

Protokolu siekiama įgyvendinti Žvejybos susitarimo nuostatas, visų pirma apibrėžiant Sąjungos laivų prieigos prie Žvejybos susitarimo 1 straipsnio h punkte apibrėžtos žvejybos zonos sąlygas ir tausios žvejybos partnerystės įgyvendinimo nuostatas.

3 straipsnis

Žvejybos galimybės

1.   16 straipsnyje nurodytam laikotarpiui, kuris prasideda Protokolo taikymo pradžios dieną, pagal Žvejybos susitarimo 5 straipsnį suteikiamos tokios žvejybos galimybės:

a)

smulkiosios pelaginių žuvų žvejybos traukiamaisiais tinklais šiaurinėje dalyje kategorija: 22 Sąjungos laivai (toliau – 1 kategorija);

b)

smulkiosios žvejybos dugninėmis ūdomis šiaurinėje dalyje kategorija: 35 Sąjungos laivai (toliau – 2 kategorija);

c)

smulkiosios žvejybos ūdomis ir kartinėmis ūdomis pietinėje dalyje kategorija: 10 Sąjungos laivų (toliau – 3 kategorija);

d)

demersinių žuvų žvejybos dugniniais tralais ir dugninėmis ūdomis pietinėje dalyje kategorija: 16 Sąjungos laivų (toliau – 4 kategorija);

e)

smulkiosios tunų žvejybos kartinėmis ūdomis kategorija: 27 Sąjungos laivai (toliau – 5 kategorija);

f)

pramoninės pelaginių žuvų žvejybos pelaginiais ar pusiau pelaginiais tralais ir gaubiamaisiais tinklais kategorija: metinė kvota:

i)

85 000 tonų pirmaisiais taikymo metais, 18 Sąjungos laivų,

ii)

90 000 tonų antraisiais taikymo metais, 18 Sąjungos laivų,

iii)

100 000 tonų trečiaisiais ir ketvirtaisiais taikymo metais, 18 Sąjungos laivų (toliau – 6 kategorija)

2.   Šio straipsnio 1 dalis taikoma laikantis Protokolo 5, 10 ir 20 straipsnių nuostatų.

3.   Taikant Susitarimo 5 straipsnį, Sąjungos laivai gali žvejoti žvejybos zonoje tik turėdami žvejybos licenciją, išduotą laikantis Protokolo ir jo priede bei šio protokolo priedėliuose nustatytų sąlygų.

4.   Pagal Žvejybos susitarimo 3 straipsnio 4 dalies nuostatas Šalys Jungtinio komiteto posėdžiuose susitaria keistis informacija apie bendrą žvejybos zonoje veiklą vykdančių laivynų sužvejotą atitinkamų išteklių laimikį arba bendras tų išteklių žvejybos pastangas.

4 straipsnis

Finansinis įnašas

1.   Toliau nurodyta bendra apskaičiuotoji metinė šio protokolo vertė.

1.1.

Pirmaisiais taikymo metais – 48 100 000 EUR; į šią sumą įtraukta:

a)

37 000 000 EUR finansinis įnašas, nurodytas Žvejybos susitarimo 12 straipsnyje, kurį sudaro:

i)

19 100 000 EUR finansinė kompensacija už Sąjungos laivų prieigą prie žvejybos zonos, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte;

ii)

17 900 000 EUR sektorinė parama, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte;

b)

11 100 000 EUR suma, atitinkanti apskaičiuotuosius laivų savininkų mokėtinus mokesčius, nurodytus Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies b punkte.

1.2.

Antraisiais taikymo metais – 50 400 000 EUR; į šią sumą įtraukta:

a)

38 800 000 EUR finansinis įnašas, nurodytas Žvejybos susitarimo 12 straipsnyje, kurį sudaro:

i)

20 000 000 EUR finansinė kompensacija už Sąjungos prieigą prie žvejybos zonos, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte;

ii)

18 800 000 EUR sektorinė parama, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte;

b)

11 600 000 EUR suma, atitinkanti apskaičiuotuosius laivų savininkų mokėtinus mokesčius, nurodytus Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies b punkte.

1.3.

Trečiaisiais ir ketvirtaisiais taikymo metais – 55 100 000 EUR į šią sumą įtraukta:

a)

42 400 000 EUR finansinis įnašas, nurodytas Žvejybos susitarimo 12 straipsnyje, kurį sudaro:

i)

21 900 000 EUR finansinė kompensacija už Sąjungos prieigą prie žvejybos zonos, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte;

ii)

20 500 000 EUR sektorinė parama, nurodyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte;

b)

12 700 000 EUR suma, atitinkanti apskaičiuotuosius laivų savininkų mokėtinus mokesčius, nurodytus Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies b punkte.

2.   Pagal Žvejybos susitarimo 12 straipsnį, ypač jo 4 dalį, ir remdamosi 5 straipsnio nuostatomis Maroko Karalystės institucijos finansinį įnašą skiria laikydamosi Protokolo 6 ir 7 straipsnių nuostatų.

3.   Šio straipsnio 1 dalis taikoma atsižvelgiant į Protokolo 5, 10, 18, 19 ir 20 straipsnių nuostatas.

4.   Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a ir c punktuose numatytas finansinis įnašas pervedamas vyriausiajam Maroko Karalystės iždininkui į atidarytą specialią Maroko Karalystės iždo sąskaitą, kurios duomenis praneša Maroko Karalystės institucijos.

5 straipsnis

Žvejybos galimybių koregavimas

1.   Protokolo 3 straipsnyje nurodytas žvejybos galimybes Jungtinis komitetas gali koreguoti bendru sutarimu pagal Žvejybos susitarimo 13 straipsnio 3 dalies a punktą, jei šios korekcijos nedaro neigiamo poveikio žvejybos zonos išteklių tvarumui. Korekcijos gali būti susijusios su kiekvienos kategorijos Sąjungos laivų skaičiumi, tikslinėmis rūšimis arba pagal šio protokolo 3 straipsnį suteiktomis kvotomis.

2.   Remiantis Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 5 dalimi, jei žvejybos galimybės didinamos arba mažinamos, Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta finansinė kompensacija proporcingai koreguojama pagal žvejybos galimybes pro rata temporis ir atsižvelgiant į atitinkamų kategorijų žvejybos laimikio vertę. Korekciją tvirtina Jungtinis komitetas.

Tačiau žvejybos galimybės negali būti padidintos tiek, kad jas atitinkanti Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta Sąjungos mokama finansinė kompensacija padidėtų dvigubai.

6 straipsnis

Finansinės kompensacijos skyrimas už prieigą prie žvejybos zonos ir laivų savininkų mokami mokesčiai

1.   Iš Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos finansinės kompensacijos ir 12 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų mokesčių gaunama socialinė ir ekonominė nauda geografiniu ir socialiniu požiūriu skirstoma teisingai, siekiant užtikrinti, kad jos gautų atitinkamos bendruomenės, kaip nustatyta Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 4 dalyje.

2.   Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Protokolo taikymo pradžios Maroko Karalystės institucijos pateikia 1 dalyje nurodyto geografinio ir socialinio paskirstymo metodą ir paskirtų sumų paskirstymo formulę, kurią nagrinėja Jungtinis komitetas.

3.   Šalys Jungtiniame komitete svarsto visus reikšmingus geografinio ir socialinio paskirstymo pakeitimus.

4.   Kiekvienais metais per tris mėnesius Maroko Karalystės institucijos pateikia praėjusių finansinių metų metinę geografinio ir socialinio paskirstymo ataskaitą.

5.   Iki šio protokolo galiojimo pabaigos Maroko Karalystės institucijos pateikia galutinę 1 dalyje nurodytų sumų geografinio ir socialinio paskirstymo ataskaitą.

7 straipsnis

Sektorinės paramos skyrimas

1.   Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyta sektorine parama prisidedama prie sektoriaus politikos plėtros ir įgyvendinimo pagal nacionalinę žuvininkystės sektoriaus plėtros strategiją.

2.   Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Protokolo taikymo pradžios dienos Jungtinis komitetas susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir išsamių jos įgyvendinimo taisyklių, visų pirma:

a)

metinių ir daugiamečių konkrečios sektorinės paramos sumos naudojimo pagal Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 4 dalį gairių;

b)

metinių ir daugiamečių tikslų, siektinų norint plėtoti tausios žvejybos veiklą, kurie turi atitikti Maroko Karalystės institucijų išdėstytus nacionalinės sektoriaus politikos prioritetus;

c)

kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijų, ataskaitų ir procedūrų, įskaitant biudžeto ir finansinius rodiklius, taip pat kontrolės ir audito metodų.

3.   Bet kokį gairių, tikslų, kriterijų ir rodiklių pakeitimą Šalys tvirtina Jungtiniame komitete.

4.   Maroko Karalystės institucijos pateikia metinę sektorinės paramos projektų įgyvendinimo pažangos ataskaitą, kurią nagrinėja Jungtinis komitetas. Šios ataskaitos struktūrą nustato Jungtinis komitetas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Protokolo taikymo pradžios dienos.

5.   Atsižvelgdamos į projektų pobūdį ir jų vykdymo trukmę, jiems pasibaigus Maroko Karalystės institucijos pateikia jų įgyvendinimo ataskaitą, kurią nagrinėja Jungtinis komitetas. Šios ataskaitos turinį nustato Jungtinis komitetas.

6.   Prieš pasibaigiant šio protokolo galiojimui Maroko Karalystės institucijos pateikia galutinę Protokole numatytos sektorinės paramos įgyvendinimo ataskaitą, į kurią įtraukiami šio straipsnio 1–5 dalyse nurodyti elementai.

7.   Šalys, jei reikia, ne vėliau kaip 6 mėnesius nuo galiojimo pabaigos arba po sustabdymo ar nutraukimo, numatytų Protokole, toliau stebi sektorinės paramos įgyvendinimą. Tačiau sektorinės paramos konkrečiam veiksmui arba projektui, kurį Junginis komitetas jau yra patvirtinęs, stebėseną prireikus galima pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių papildomam laikotarpiui.

8.   Šalys parengia su Žvejybos susitarimu susijusį komunikacijos ir matomumo planą. Planas tvirtinamas pirmajame Jungtinio komiteto posėdyje.

8 straipsnis

Mokėjimai

1.   Žvejybos susitarimo 12 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas finansinis įnašas mokamas:

a)

pirmaisiais metais – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Jungtinio komiteto posėdžio, kuriame patvirtinamas 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas paskirstymo metodas;

b)

vėlesniais metais – Protokolo taikymo pradžios metinių dieną su sąlyga, kad Jungtinis komitetas yra atlikęs 4 ir 5 dalyje nurodytas analizes.

2.   Susitarimo 12 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas finansinis įnašas mokamas:

a)

pirmaisiais metais – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tada, kai Jungtinis komitetas patvirtina Protokolo 7 straipsnio 2 dalyje numatytas metines ir daugiametes programas;

b)

vėlesniais metais – per du mėnesius nuo tada, kai Jungtinis komitetas patvirtina ankstesnių metų rezultatus ir kitų finansinių metų metinę programą.

3.   Laivų savininkų mokesčiai mokami pagal Protokolo priedo I skyriaus E skirsnyje nustatytas taisykles.

4.   Kiekvienais metais Jungtinis komitetas nustato, ar rezultatai atitinka programas, o mokėjimai – geografinio ir socialinio paskirstymo formulę.

5.   Jei rezultatai, įskaitant geografinį ir socialinį paskirstymą, neatitinka 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos programos arba metodo, mokėjimai ir su jais susijusi žvejybos veikla gali būti koreguojami arba prireikus iš dalies ar visiškai sustabdyti. Tokiais atvejais Šalys toliau konsultuojasi tarpusavyje, o Jungtiniam komitetui nustačius, kad 4 dalyje nustatytos sąlygos įvykdytos, mokėjimai ir žvejybos veikla atnaujinami.

9 straipsnis

Mokslinis koordinavimas

1.   Pagal Žvejybos susitarimo 3 ir 8 straipsnius Šalys įsipareigoja reguliariai ir prireikus rengti mokslinius susitikimus, kuriuose nagrinėtų mokslinius klausimus ir, jei reikia, Jungtinio komiteto prašymų nustatytų laimikio pirminio pardavimo iškrovimo vietoje arba paskirties rinkose vertę.

2.   Mokslinių susitikimų įgaliojimus, sudėtį ir veikimą nustato Jungtinis komitetas.

10 straipsnis

Mokslinės žvejybos kampanijos

Mokslinių tyrimų ir mokslinių bei techninių žinių tobulinimo tikslais Jungtinio komiteto prašymu žvejybos zonoje gali būti vykdoma mokslinė žvejybos kampanija. Mokslinės žvejybos kampanijos taisyklės nustatomos remiantis Protokolo priedo III skyriaus nuostatomis.

11 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimas

Remdamosi galiojančiais teisės aktais ir reglamentais, Šalys skatina ekonominės veiklos vykdytojus užmegzti ryšius ir remia jų bendradarbiavimą šiose srityse:

a)

su žuvininkyste susijusių pramonės šakų, visų pirma laivų statybos ir taisymo, žvejybos įrangos ir įrankių gamybos, vystymo;

b)

išsamesnio keitimosi profesinėmis žiniomis ir kadrų ruošimo jūrinei žuvininkystei;

c)

prekybos žvejybos produktais;

d)

rinkodaros;

e)

akvakultūros ir mėlynosios ekonomikos.

12 straipsnis

Protokolo nuostatų ir įsipareigojimų nevykdymas

Remdamosi Protokolo ir žvejybos zonoje galiojančių teisės aktų nuostatomis Maroko Karalystės institucijos pasilieka teisę taikyti šio protokolo priede numatytas sankcijas už šio protokolo nuostatų ir jame numatytų įsipareigojimų nevykdymą.

13 straipsnis

Elektroniniai duomenų mainai

Šalys įsipareigoja kuo greičiau įdiegti elektronines sistemas, pvz., elektronines duomenų apie sužvejotą kiekį perdavimo sistemas (ERS), būtinas keistis visa su techniniu šio protokolo valdymu susijusia informacija ir visais dokumentais, kaip antai laimikio duomenimis, palydovinės laivų stebėjimo sistemos (LSS) laivo geografinių koordinačių pranešimais ir pranešimais apie Sąjungos laivų, vykdančių veiklą pagal Žvejybos susitarimą, įplaukimą į zoną ir išplaukimą iš jos.

14 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Šalys užtikrina, kad visi su Sąjungos laivais ir jų žvejybos veikla susiję asmens duomenys, gauti pagal Žvejybos susitarimą, įskaitant stebėtojų surinktus duomenis, būtų tvarkomi laikantis konfidencialumo ir duomenų apsaugos principų.

2.   Šalys užtikrina, kad viešai skelbiami būtų tik su žvejybos veikla žvejybos zonoje susiję suvestiniai duomenys.

3.   Duomenys, kurie gali būti laikomi konfidencialiais, kompetentingų institucijų naudojami tik Žvejybos susitarimo įgyvendinimo ir žvejybos valdymo bei SKP tikslais.

4.   Tiek, kiek tai susiję Sąjungos perduodamais asmeninio pobūdžio duomenimis, Jungtinis komitetas pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą gali nustatyti tinkamas Sąjungos perduodamų asmens duomenų apsaugos ir teisių gynimo priemones.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Protokolas įsigalioja tą dieną, kurią Šalys praneša viena kitai apie tam įsigaliojimui būtinų procedūrų užbaigimą.

16 straipsnis

Trukmė

Nepaisant Žvejybos susitarimo 18 straipsnio, Protokolas taikomas ketverius metus nuo jo įsigaliojimo dienos arba atitinkamai nuo jo laikino taikymo pradžios dienos.

17 straipsnis

Laikinas taikymas

Protokolas gali būti taikomas laikinai abipusiu sutarimu, Šalims pasikeitus pranešimais, nuo dienos, kurią Europos Sąjungos Taryba įgalioja jį pasirašyti.

18 straipsnis

Sustabdymas

Protokolo taikymas gali būti sustabdytas vienos iš Šalių iniciatyva pagal Žvejybos susitarimo 20 straipsnio nuostatas.

19 straipsnis

Nutraukimas

Protokolo taikymas gali būti nutrauktas vienos iš Šalių iniciatyva pagal Žvejybos susitarimo 21 straipsnio nuostatas.

20 straipsnis

Peržiūra

Protokolas gali būti peržiūrėtas vienos iš Šalių iniciatyva pagal Žvejybos susitarimo 22 straipsnio nuostatas.


PRIEDAS

SĄJUNGOS LAIVŲ ŽVEJYBOS VEIKLOS VYKDYMO ŽVEJYBOS ZONOJE SĄLYGOS

I SKYRIUS

LICENCIJŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ŽVEJYBOS LICENCIJŲ IŠDAVIMO NUOSTATOS

A.   ŽVEJYBOS LICENCIJŲ PARAIŠKOS

1.

Žvejybos vykdymo žvejybos zonoje licencija gali būti išduota tik reikalavimus atitinkantiems laivams.

2.

Sąjungos laivas atitinka reikalavimus, jei nei Sąjungos laivo savininkui, nei jo kapitonui, Sąjungos laivui nėra uždrausta žvejoti žvejybos zonoje ir jei Sąjungos laivas nėra teisiškai įtrauktas į NNN žvejybą vykdančių žvejybos laivų sąrašą.

3.

Jie neturi būti pažeidę galiojančių teisės aktų ir turi būti įvykdę visas ankstesnes prievoles, susijusias su jų žvejybos veikla žvejybos zonoje.

4.

Ne vėliau kaip likus dvidešimčiai dienų iki prašomų žvejybos licencijų galiojimo pradžios Sąjungos institucijos Departamentui pateikia Sąjungos laivų, kurie prašo leisti vykdyti žvejybos veiklą laikantis prie šio protokolo pridedamuose techninių duomenų lapuose nustatytų apribojimų, sąrašą.

Šie sąrašai

a)

el. paštu siunčiami Departamentui adresais, perduotais pasikeičiant laiškais prieš šio protokolo taikymo pradžią,

b)

ir juose pagal žvejybos kategorijas ir valdymo rajoną yra nurodomos kiekvieno Sąjungos laivo pagrindinės charakteristikos, pagal išlaidų kategorijas suskirstytos mokėjimų sumos ir žvejybos įrankis (-iai), kuris (-ie) bus naudojamas (-i) prašomu laikotarpiu, o 6 kategorijai – ir prašoma mėnesinėmis prognozėmis grindžiama laimikio kvota tonomis.

5.

6 kategorijos atveju, jei laimikis konkretų mėnesį

a)

pasiekia mėnesine prognoze grįstą Sąjungos laivui skirtą kvotą prieš pasibaigiant tam mėnesiui, laivo savininkas, Sąjungos institucijoms tarpininkaujant, Departamentui gali pateikti pakoreguotą mėnesinę laimikio prognozę ir prašymą padidinti mėnesine prognoze grįstą kvotą;

b)

neviršija mėnesine prognoze grįstos Sąjungos laivo kvotos, atitinkamas kvotos kiekis ar mokesčio suma perkeliama į kitą veiklos laikotarpį einamaisiais kalendoriniais metais.

6.

Individualios žvejybos licencijų paraiškos, suskirstytos pagal žvejybos kategorijas, pateikiamos Departamentui su 4 punkte nurodytais sąrašais ir naudojant 1 priedėlyje esančią formą.

7.

Prie žvejybos licencijos paraiškos pridedami tokie dokumentai:

a)

valstybės, su kurios vėliava plaukiojama, tinkamai patvirtintos laivo talpos sertifikato kopija,

b)

nauja spalvota skaitmeninė ne mažesnės kaip 1 400 × 1 050 pikselių skiriamosios gebos nuotrauka, kurios autentiškumas patvirtintas pagal galiojančias vėliavos valstybės procedūras, – Sąjungos laivas joje turi būti esamos būklės, nufotografuotas šonu ir turi aiškiai matytis jo registracijos numerio raidės ir skaičiai. Nuotraukos formatas yra ne mažesnis kaip 15 cm × 10 cm;

c)

įrodymas, kad sumokėti galiojančiais teisės aktais nustatyti metiniai žvejybos licencijos mokesčiai, stebėtojų mokesčiai ir kiti mokesčiai, kaip nurodyta E skirsnyje;

d)

kiti dokumentai arba pažymėjimai, kurių reikalaujama remiantis specialiomis nuostatomis, pagal šį protokolą taikytinomis atitinkamo tipo Sąjungos laivams.

8.

Pagal šį protokolą kasmet atnaujinant žvejybos licencijos galiojimą Sąjungos laivams, kurių techninės savybės nepasikeitė, pateikiama atnaujinimo paraiška ir įrodymas, kad sumokėti žvejybos licencijų mokesčiai ir kiti mokesčiai ir padengtos su stebėtojais susijusios išlaidos.

9.

Žvejybos licencijos paraiškos formas bei visus 7 punkte minimus dokumentus su nurodyta žvejybos licencijai išduoti reikalinga informacija Sąjungos institucijos elektroniniu būdu perduoda Departamentui.

B.   ŽVEJYBOS LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

1.

Departamentas, tarpininkaujant Delegacijai, visų Sąjungos laivų licencijas Sąjungos institucijoms pateikia per penkiolika dienų nuo tos dienos, kai gauna visus A skyriaus 6 ir 7 dalyse nurodytus dokumentus.

2.

Esant reikalui, Departamentas Sąjungos institucijoms nurodo priežastis, dėl kurių licenciją išduoti atsisakyta.

3.

Žvejybos licencijos rengiamos pagal 2 priedėlyje pateiktuose techninių duomenų lapuose esančią informaciją, visų pirma nurodant valdymo rajoną, atstumą nuo kranto, duomenis susijusius su LSS (LSS atsakiklio serijos numeris), leidžiamus naudoti įrankius, pagrindines rūšis, leidžiamus tinklo akių dydžius, leidžiamą sužvejoti priegaudą, o 6 kategorijos atveju – Sąjungos laivo mėnesines prognozuojamas leidžiamo laimikio kvotas.

4.

Mėnesine prognoze grindžiama Sąjungos laivo kvota gali būti padidinta, neviršijant atitinkamame techninių duomenų lape nustatytų ribų.

5.

Žvejybos licencijos išduodamos tik Sąjungos laivams, atlikusiems visus atitinkamus administracinius formalumus.

6.

Šalys susitaria skatinti elektroninės žvejybos licencijų sistemos įdiegimą.

C.   ŽVEJYBOS LICENCIJŲ GALIOJIMAS IR PANAUDOJIMAS

1.

Išskyrus pirmuosius metus, kurie prasideda šio protokolo paraiškos padavimo dieną ir baigiasi ne vėliau kaip gruodžio 31 d., žvejybos licencijos galioja:

a)

vienus kalendorinius metus (5 kategorija), kurie atitinka laikotarpį nuo žvejybos licencijos galiojimo pradžios iki gruodžio 31 d.;

b)

ketvirtį (1, 2, 3 ir 4 kategorijos), kuris atitinka vieną iš trijų mėnesių laikotarpių, prasidedančių sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d. arba spalio 1 d.;

c)

vieną mėnesį (6 kategorija), kuris atitinka laikotarpį nuo licencijos galiojimo pradžios iki mėnesio pabaigos.

Paskutiniaisiais taikymo metais, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi šio protokolo galiojimo pabaigos dieną, minėti laikotarpiai atitinkamais atvejais de facto sutrumpinami dėl šio protokolo galiojimo pabaigos.

2.

Žvejybos licencija galioja tik tuo laikotarpiu, už kurį sumokėtas mokestis, tik toje žvejybos zonoje ir tik tiems žvejybos įrankiams bei kategorijai, kurie nurodyti žvejybos licencijoje.

3.

Žvejybos licencija išduodama konkrečiam Sąjungos laivui ir negali būti perleidžiama. Tačiau įrodytu force majeure atveju, pavyzdžiui, jei Sąjungos laivas prarandamas ar jo negalima ilgai naudoti dėl rimto techninio gedimo, kurį tinkamai nustato vėliavos valstybės kompetentingos institucijos, Sąjungos institucijų prašymu laivo licencija panaikinama. Nauja licencija, laikantis žvejybos licencijų prašymo ir išdavimo nuostatų, kuo greičiau išduodama kitam tokios pačios kategorijos žvejybą vykdančiam Sąjungos laivui, kurio talpa neviršija Sąjungos laivo, kurio licencija panaikinta, talpos.

4.

Panaikintą žvejybos licenciją laivo savininkas arba jo atstovas grąžina Departamentui.

5.

Žvejybos licencija turi būti Sąjungos laive ir kontrolės atveju pateikta įgaliotųjų institucijų atstovams.

D.   MOKESČIAI UŽ ŽVEJYBOS LICENCIJAS IR KITI MOKESČIAI

1.

Metiniai žvejybos licencijos mokesčiai yra nustatyti Maroko įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žvejybos veiklą žvejybos zonoje.

2.

Mokesčiai už žvejybos licencijas apima kalendorinius metus, kuriais išduodama žvejybos licencija, ir sumokami pateikiant pirmąjį žvejybos licencijos einamiesiems metams prašymą. Į šių licencijų mokesčių sumas yra įtraukti visi susiję mokesčiai, išskyrus uosto mokesčius ar mokesčius už paslaugas.

3.

Be žvejybos licencijų mokesčių, dar yra priskaičiuojami kiti mokesčiai kiekvienam Sąjungos laivui remiantis prie 2 priedėlyje pateiktuose techninių duomenų lapuose nustatytais tarifais.

4.

Mokestis apskaičiuojamas proporcingai faktiniam žvejybos licencijos galiojimui, atsižvelgiant į galimą biologinio atsikūrimo laikotarpį.

E.   MOKĖJIMO TAISYKLĖS

1.

Mokesčiai už žvejybos licencijas ir kiti mokesčiai mokami ir su stebėtojais susijusios išlaidos apmokamos Žemės ūkio, jūrų žuvininkystės, kaimo plėtros ir vandenų bei miškų ministerijos iždininkui į banko sąskaitą, atidarytą Maroko Al Maghrib banke, kurios Nr. 0018100078000 20110750201.

2.

Mokestis už 5 kategorijos Sąjungos laivų laimikį mokamas taip:

a)

techniniame duomenų lape nurodyta fiksuoto dydžio avanso suma (7 000 EUR vienam Sąjungos laivui) sumokama prieš pradedant žvejybos veiklą;

b)

avansas apskaičiuojamas proporcingai žvejybos licencijos galiojimui;

c)

iki birželio 30 d. Sąjungos institucijos Departamentui pateikia už praėjusius prekybos metus mokėtinų mokesčių ataskaitą, grindžiamą laivo savininko parengtomis ir vėliavos valstybės kompetentingų institucijų bei Maroko Karalystės institucijų patikrintomis ir patvirtintomis laimikio deklaracijomis;

d)

paskutiniaisiais Protokolo taikymo metais mokėtinų sumų ataskaita už praėjusius metus pateikiama per keturis mėnesius po šio protokolo galiojimo pabaigos;

e)

galutinė ataskaita perduodama atitinkamiems laivų savininkams, kurie per trisdešimt dienų nuo pranešimo apie Departamento patvirtintas sumas gavimo turi įvykdyti finansines prievoles. laivo savininko atlikto mokėjimo eurais, pervesto Vyriausiajam Maroko iždininkui į 1 punkte nurodytą sąskaitą, įrodymą Sąjungos institucijos nusiunčia Departamentui ne vėliau kaip per pusantro mėnesio nuo minėto pranešimo gavimo;

f)

jeigu ataskaitoje nurodyta suma yra mažesnė už prieš tai nurodytą avansą, kai nurodyta a ir b punktuose likutis negrąžinamas;

g)

laivų savininkai imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad galimi papildomi mokėjimai būtų atlikti per e punkte nustatytą laikotarpį;

h)

nevykdant e punkte nurodytų prievolių, žvejybos licencijos galiojimas automatiškai sustabdomas iki tol, kol laivo savininkas tas prievoles įvykdys.

3.

Mokesčių mokėjimas už paskirtas kvotas 6 kategorijos tralerių atveju:

a)

mokestis už Sąjungos laivo savininko prašomą mėnesine prognoze grįstą kvotą mokamas prieš pradedant žvejybos veiklą;

b)

padidinus A skirsnio 5 dalyje numatytą mėnesine prognoze grįstą kvotą, padidinimą atitinkantis mokestis Maroko Karalystės institucijoms turi būti sumokėtas prieš tęsiant žvejybos veiklą;

c)

viršijus mėnesine prognoze grįstą kvotą ir jos padidinimą, tokį viršijimą atitinkančio mokesčio suma dauginama iš 3. Mėnesinis likutis, apskaičiuotas pagal faktinį laimikį, mokamas per du mėnesius nuo mėnesio, kurį tas kiekis buvo sužvejotas.

II SKYRIUS

VALDYMO RAJONAS

1.

Kiekvienos žvejybos kategorijos valdymo rajonai išsamiai aprašomi 2 priedėlyje pateiktuose techninių duomenų lapuose.

2.

Prieš šio protokolo taikymo pradžios datą Maroko Karalystės institucijos pateikia Sąjungos institucijoms valdymo rajonų ir visų juose esančių plotų, kuriuose žvejyba uždrausta, geografines koordinates.

3.

Ši informacija perduodama skaitmeniniu formatu, naudojant dešimtainį Š/P DD.ddd formatą (WGS84).

4.

Jei vėliau šie duomenys pasikeičia, apie pakeitimus nedelsiant pranešama Sąjungai.

5.

Prireikus Sąjunga gali paprašyti papildomos informacijos apie tas koordinates.

III SKYRIUS

MOKSLINIŲ ŽVEJYBOS KAMPANIJŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

1.

Šalys kartu priima sprendimus dėl

a)

Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų, kurie vykdys mokslinę žvejybos kampaniją (toliau – kampanija),

b)

šiam tikslui tinkamiausio laikotarpio ir

c)

taikytinų sąlygų.

2.

Siekdamas palengvinti tiriamąjį Sąjungos laivų darbą, Departamentas perduoda turimą mokslinę informaciją ir kitus pagrindinius duomenis.

3.

Šalys susitaria dėl mokslinio protokolo, kuris bus taikomas kampanijai ir perduotas atitinkamiems ūkinės veiklos vykdytojams.

4.

Tokios kampanijos trukmė yra ne ilgesnė nei šeši mėnesiai ir ne trumpesnė kaip trys mėnesiai, nebent abi Šalys bendru susitarimu nustato kitaip.

5.

Sąjungos institucijos Maroko Karalystės institucijoms nusiunčia kampanijai skirtų žvejybos licencijų paraiškas, prie kurių pridedami techniniai dokumentai, kuriuose nurodoma:

a)

techninės Sąjungos laivo charakteristikos,

b)

Sąjungos laivo pareigūnų kompetencijos lygis žvejybos srityje,

c)

reiso techninių detalių pasiūlymas (trukmė, žvejybos įrankiai, tyrinėjimo rajonas ir pan.),

d)

finansavimo forma.

6.

Jei mano esant reikalinga, Departamentas organizuoja dialogą su Sąjungos institucijomis ir atitinkamais laivų savininkais techninėms ir finansinėms detalėms aptarti.

7.

Prieš pradėdamas kampaniją, Sąjungos laivas turi atplaukti į Maroko Karalystės institucijų paskirtą uostą, kuriame jis inspektuojamas, kaip numatyta šio priedo VIII skyriaus 1 dalies a ir b punktuose.

8.

Prieš prasidedant kampanijai, laivų savininkai Departamentui ir Sąjungos institucijoms pateikia:

a)

laive jau esančių sužvejotų žuvų kiekio deklaraciją,

b)

žvejybos įrankių, kurie bus naudojami reiso metu, technines charakteristikas, ir

c)

garantiją, kad jie laikysis galiojančių reguliavimo reikalavimų.

9.

Reiso jūroje metu atitinkami laivų savininkai:

a)

perduoda Departamentui ir Sąjungos institucijoms savaitinę laimikio, sužvejoto per dieną ir per valksmą, ataskaitą, nurodydami techninius reiso duomenis (padėtis, gylis, diena ir valanda, laimikis ir kitos pastabos ar komentarai);

b)

naudodamiesi LSS nurodo Sąjungos laivo geografines koordinates, greitį, kursą;

c)

užtikrina, kad, laikantis VII skyriuje išdėstytų nuostatų dėl stebėtojų, laive būtų Maroko pilietybę turintis arba Maroko Karalystės institucijų paskirtas stebėtojas. Jei Šalys nesusitaria kitaip, Sąjungos laivas neprivalo grįžti į uostą dažniau kaip kartą per du mėnesius;

d)

pristato Sąjungos laivą inspektavimui prieš jam išplaukiant iš Maroko žvejybos zonos, jei to reikalauja Maroko Karalystės institucijos;

e)

laikosi Maroko žvejybos įstatymų ir kitų teisės aktų. Žuvys, sužvejotos kampanijos metu (įskaitant priegaudą), yra laivo savininko nuosavybė, jei tai neprieštarauja atitinkamiems Jungtinio komiteto sprendimams ir mokslinio protokolo nuostatoms.

10.

Departamentas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už visų nenumatytų problemų, galinčių trukdyti kampanijai, sprendimą.

IV SKYRIUS

PALYDOVINĖ STEBĖSENA, ARBA LSS

A.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Sąjungos laivams, vykdantiems ar ketinantiems pagal Protokolą vykdyti žvejybos veiklą žvejybos zonose, taikomi Maroko teisės aktai, reglamentuojantys laivo geografinių koordinačių nustatymo ir atnaujinimo per palydovą priemonių veikimą. Vėliavos valstybė narė prižiūri, kad su jos vėliava plaukiojantys Sąjungos laivai tokių teisės aktų laikytųsi.

2.

Bet kurio Sąjungos laivo, kuriam pagal šio protokolą išduotas leidimas, veikla turi būti nuolat stebima, visų pirma naudojant LSS. Konkrečią stebėsenos tvarką nustato Jungtinis komitetas.

3.

Sąjungos laivų, kuriems pagal Protokolą taikoma palydovinė stebėsena, LSS užtikrina automatinį Sąjungos laivo geografinių koordinačių perdavimą vėliavos valstybės žvejybos stebėjimo ir kontrolės centrui (toliau – ŽSKC), kuris jas persiunčia Maroko ŽSKC.

4.

Vėliavos valstybė ir Marokas paskiria savo LSS korespondentus, per kuriuos palaikomas ryšys

a)

Prieš pradedant taikyti šį protokolą valstybės narės ir Maroko ŽSKC pasikeičia atitinkamų LSS korespondentų duomenimis (pavardėmis, adresais, telefonais, faksais, el. pašto adresais);

b)

Jei vėliau LSS korespondento duomenys pasikeičia, apie pakeitimus nedelsiant pranešama.

Kontaktiniai centrai, kurių kontaktiniai duomenys perduodami iki Protokolo taikymo pradžios dienos, keičiasi visa reikiama informacija apie Sąjungos laivų įrangą, perdavimo protokolus ar kitas funkcijas, reikalingas palydovinei stebėsenai vykdyti.

B.   LSS DUOMENYS

1.

Jei Sąjungos laivas, kuris žvejoja pagal Žvejybos susitarimą ir kuris pagal Protokolą yra stebimas per palydovą, įplaukia į žvejybos zoną, valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, ŽSKC Maroko ŽSKC iš karto perduoda atitinkamus laivo geografinių koordinačių pranešimus. Šie pranešimai perduodami taip:

elektroniniu būdu, naudojant saugų protokolą;

kas dvi valandas ar dažniau;

3 priedėlyje nurodytu formatu.

2.

Naudotinas formas – NAF formatas, kol bus pereita prie naujo UN-CEFACT formato. Maroko Karalystės institucijos nustato laikotarpį, būtiną pereiti prie UN-CEFACT formato naudojant FLUX protokolą, atsižvelgiant į su šiuo nauju formatu ir FLUX protokolu susijusius techninius sunkumus. Jos nustato bandomąjį laikotarpį, numatytą prieš perėjimą prie faktinio naujojo formato ir FLUX protokolo naudojimo. Kai tik bandymai bus sėkmingai baigti, Šalys kuo skubiau Jungtiniame komitete arba pasikeisdamos laiškais bendrai nustato įsigaliojimo datą.

3.

Kiekviename koordinačių pranešime nurodoma:

a)

Sąjungos laivo identifikaciniai duomenys;

b)

paskutinės Sąjungos laivo geografinės koordinatės (ilguma, platuma) su mažesne kaip 100 m paklaida, taikant 99 % pasikliautinąjį intervalą;

c)

geografinių koordinačių nustatymo data ir laikas;

d)

Sąjungos laivo greitis ir kursas.

4.

LSS geografinės koordinatės nurodomos taip:

a)

pirmosios laivo geografinės koordinatės, užregistruotos įplaukus į žvejybos zoną, žymimos kodu „ENT“;

b)

visos vėlesnės laivo geografinės koordinatės žymimos kodu „POS“;

c)

pirmosios laivo geografinės koordinatės, užregistruotos išplaukus iš žvejybos zonos, žymimos kodu „EXI“;

d)

rankiniu būdu pagal C skirsnio 3 punktą perduodamos laivo geografinės koordinatės žymimos kodu „MAN“.

5.

Vėliavos valstybės ŽSKC užtikrina automatinį duomenų apdorojimą ir elektroninį laivo geografinių koordinačių pranešimų perdavimą. Laivo geografinių koordinačių pranešimai registruojami saugiu būdu ir saugomi duomenų bazėje trejus metus. Tačiau techninių sunkumų atveju šis laikotarpis gali būti sumažintas bendru sprendimu.

6.

LSS įranga ir programinė įranga turi būti:

a)

patikimos, t. y. jos turi būti apsaugotos nuo laivo geografinių koordinačių klastojimo ir manipuliacijų rankiniu būdu;

b)

visiškai automatizuotos ir nuolat veikiančios, nepriklausomai nuo aplinkos ar klimato sąlygų;

7.

Sąjungos laive esančią ir duomenims perduoti skirtą nuolatinio laivo geografinių koordinačių nustatymo sistemos palydovinę įrangą draudžiama perkelti, išjungti, sunaikinti, sugadinti, padaryti neveikiančia ar tyčia pakeisti, pakoreguoti ar suklastoti sistemos perduodamus ar užregistruotus duomenis.

8.

Sąjungos laivų kapitonai nuolat užtikrina, kad:

a)

duomenys nebūtų pakeisti;

b)

palydovinės stebėsenos sistemos antenos (-ų) niekas neužstotų;

c)

nebūtų nutrūkęs palydovinės stebėsenos sistemos elektros maitinimas;

d)

LSS nebūtų išmontuota.

9.

SKP tikslais Šalys susitaria prireikus ir paprašytos keistis informacija apie naudojamą įrangą.

C.   SĄJUNGOS LAIVE ESANČIOS STEBĖSENOS ĮRANGOS VEIKIMO TECHNINIAI TRUKDŽIAI ARBA JOS GEDIMAS

1.

Jei kyla techninių trukdžių arba įvyksta žvejybos Sąjungos laive esančios palydovinės stebėsenos įrangos gedimas, valstybė narė, su kurios vėliava laivas plaukioja, nedelsdama apie tai praneša Departamentui ir Sąjungos institucijoms.

2.

Sugedusi įranga turi būti pakeista per dešimt darbo dienų nuo vėliavos valstybės pranešimo apie gedimą Maroko ŽSKC. Neįvykdžius reikalavimo per šį terminą atitinkamas Sąjungos laivas turi grįžti į Maroko Karalystės institucijų paskirtą uostą reguliavimo procedūroms ir taisymo darbams arba turi išplaukti iš žvejybos zonos su sąlyga, kad vėliavos valstybė Maroko ŽSKC persiunčia sugedusios įrangos inspektavimo ataskaitą ir praneša gedimo priežastis.

3.

Kol įranga nepakeista, laivo kapitonas vėliavos valstybės ŽSKC kas keturias valandas rankiniu būdu naudodamas elektronines priemones, radiją ar faksą siunčia bendrąjį Sąjungos laivo geografinių koordinačių pranešimą, į kurį įtraukiami kapitono užregistruotų Sąjungos laivo geografinių koordinačių pranešimai, laikantis B skirsnyje numatytų sąlygų.

4.

Tokius rankiniu būdu atsiųstus pranešimus vėliavos valstybės ŽSKC nedelsdamas registruoja B skirsnio 5 punkte nurodytoje duomenų bazėje ir perduoda Maroko ŽSKC pagal tą patį protokolą ir tokiu pat formatu, kaip aprašyta 3 priedėlyje.

D.   ATVEJAI, KAI MAROKO ŽSKC NEGAUNA DUOMENŲ

1.

Jei Maroko ŽSKC nustato, kad valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas, neteikia B skirsnyje nurodytos informacijos, jis apie tai nedelsdamas praneša Sąjungos institucijoms ir atitinkamai vėliavos valstybei.

2.

Atitinkamos vėliavos valstybės ŽSKC ir Maroko ŽSKC nedelsdami vienas kitam praneša apie bet kokius laivo geografinių koordinačių pranešimų perdavimo ar gavimo nesklandumus, kad būtų kuo greičiau rastas techninis sprendimas. Apie abiejų ŽSKC rastą sprendimą informuojamos Sąjungos institucijos.

3.

Visi per gedimo laiką neperduoti pranešimai turi būti perduoti, kai atstatomas atitinkamos vėliavos valstybės ŽSKC ir Maroko ŽSKC ryšys.

4.

Vėliavos valstybės ŽSKC ir Maroko ŽSKC iki Protokolo taikymo pradžios dienos susitaria dėl alternatyvių elektroninės komunikacijos priemonių, naudotinų LSS duomenims perduoti jų tarpusavio ryšio gedimo atveju ir vienas kitam nedelsdami praneša apie bet kokį pasikeitimą.

5.

Sąjungos vėliavos valstybių ŽSKC ir Maroko ŽSKC komunikacijos trikdžiai neturi daryti įtakos įprastai Sąjungos laivų žvejybos veiklai. Tačiau iškart turi būti naudojamas pagal 4 punktą sutartas perdavimo būdas.

6.

Maroko Karalystės institucijos atitinkamai informuoja savo kompetentingas kontrolės institucijas, kad Sąjungos laivai nebūtų laikomi pažeidėjais dėl LSS duomenų neperdavimo dėl vieno iš ŽSKC gedimo, ir joms praneša apie pagal 4 punktą sutartą perdavimo būdą.

E.   LSS DUOMENŲ APSAUGA

1.

Laikantis šių nuostatų kitai Šaliai perduoti stebėsenos duomenys turi būti skirti išskirtinai Maroko Karalystės institucijų atliekamai Sąjungos laivų, žvejojančių pagal Žvejybos susitarimą, SKP bei Maroko vykdomiems žvejybos valdymo ir planavimo tiriamiesiems darbams.

2.

Šie duomenys jokiu būdu negali būti perduoti trečiosioms šalims, nesvarbu, kokia būtų priežastis.

3.

Bet koks dėl IV skyriaus nuostatų aiškinimo ar taikymo kylantis ginčas sprendžiamas Šalims konsultuojantis tarpusavyje Žvejybos susitarimo 13 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete, kuris priims sprendimą.

4.

Šalys susitaria, kad, esant reikalui, šios nuostatos gali būti persvarstytos Jungtiniame komitete.

V SKYRIUS

LAIMIKIO DEKLARACIJŲ TEIKIMAS

A.   ŽVEJYBOS ŽURNALAS

1.

Sąjungos laivo kapitonas turi naudoti žvejybos žurnalą, kurio pavyzdžiai pateikti 4 ir 5 priedėliuose, ir jį pildyti pagal žvejybos žurnalo paaiškinime išdėstytas nuostatas.

2.

Laivų savininkai turi pateikti žvejybos žurnalo kopiją savo kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip praėjus penkiolikai dienų po iškrovimo. Šios institucijos kopijas nedelsdamos perduoda Sąjungos institucijoms ir Departamentui. Žvejybos žurnalai turi būti užpildyti ir perduoti net ir tuo atveju, jei žuvų sužvejota nebuvo.

3.

Jei laivų savininkai nevykdo 1 ir 2 punktuose nurodytų prievolių, žvejybos licencijos galiojimas automatiškai sustabdomas iki tol, kol laivo savininkas tas prievoles įvykdys. Apie tokį sprendimą nedelsiant pranešama Sąjungos institucijoms.

B.   KETVIRČIO LAIMIKIO DEKLARACIJOS

1.

Iki kiekvieno ketvirčio pabaigos Sąjungos institucijos, naudodamos 6 ir 7 priedėliuose pateiktus pavyzdžius, praneša Departamentui per praėjusį ketvirtį Sąjungos laivų sužvejotų kiekių duomenis.

2.

Šie duomenys yra mėnesiniai, suskirstyti visų pirma pagal kategorijas ir teikiami už kiekvieną Sąjungos laivą apie visas žvejybos žurnale nurodytas rūšis.

3.

Šie duomenys Departamentui taip pat persiunčiami kompiuterinės rinkmenos pavidalu, kurios formatas suderinamas su jo naudojama programine įranga.

C.   DUOMENŲ PATIKIMUMAS

A ir B skirsniuose nurodytuose dokumentuose esanti informacija turi atspindėti faktinį sužvejotą kiekį, kad ja būtų galima remtis kaip vienu iš rodiklių, kuriais grindžiamas išteklių įvertinimas.

D.   PERĖJIMAS PRIE ELEKTRONINĖS SISTEMOS

1.

Perduodant duomenis elektronine sistema, naudojama keičiantis visais laimikio ir deklaracijų duomenimis pasitelkiant ERS sistemą, taikomas Komisijos XML EU-ERS 3.1.0 formatas per DEH (Data Exchange Highway), kol bus pereita prie naujojo UN-CEFACT formato, kuriam naudojamas Komisijos FLUX tinklas.

2.

Šalys pirmuosius šešis šio protokolo taikymo mėnesius atlieka bandymus, būtinus ERS veikimui užtikrinti.

3.

Šalys numato, kad ši sistema bus įdiegta ir popierinės žvejybos žurnalo bei laimikio duomenų deklaracijų versijos pakeistos ERS pranešimais baigiantis bandomajam laikotarpiui, kuris prireikus gali būti bendru sprendimu pratęstas.

4.

Šalys bendru sutarimu ERS sistemai naudoja tokias duomenų perdavimo priemones ir formatą, kurie atitinka technines nuostatas, kurių apibrėžimas ir išsamios taikymo taisyklės bus nustatytos pasikeičiant laiškais iki Protokolo taikymo pradžios dienos.

E.   IŠKROVIMAS NE MAROKE

Laivų savininkai ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo iškrovimo savo kompetentingoms institucijoms turi pateikti pagal Protokolą sužvejoto ir iškrauto laimikio deklaraciją. Per tą patį laikotarpį jie nusiunčia deklaracijos kopiją Delegacijai ir Maroko Karalystės institucijoms adresais, kurie buvo pateikti pasikeičiant laiškais iki šio protokolo taikymo pradžios dienos.

Nevykdant šių prievolių, žvejybos licencijos galiojimas automatiškai sustabdomas iki tol, kol laivo savininkas tas prievoles įvykdys. Apie tokį sustabdymą nedelsiant pranešama Sąjungos institucijoms.

VI SKYRIUS

MAROKO JŪREIVIŲ PRIĖMIMAS Į LAIVĄ

1.

Pagal protokolą žvejybos licencijas gavę laivų savininkai visam jų buvimo žvejybos zonoje laikotarpiui darbui į laivą priima Maroko jūreivius, vadovaudamiesi 2 priedėlyje pateiktuose techninių duomenų lapuose išdėstytomis nuostatomis.

2.

Laivų savininkai jūreivius, kuriuos jie priims į savo žvejybos laivus, pasirenka:

a)

iš oficialaus jūreivystės mokyklų absolventų sąrašo, kurį Departamentas pateikia Sąjungos institucijoms, o šios perduoda atitinkamoms vėliavos valstybėms. Sąrašas atnaujinamas kiekvienų metų vasario 1 d. Iš minėtų absolventų laivų savininkai savo nuožiūra renkasi geriausias žinias ir tinkamiausią patirtį turinčius kandidatus;

b)

tarp jūrininkų, kurie pateikė įrodymų, kad yra dirbę Sąjungos laivuose taikant ankstesnius protokolus.

3.

Maroko jūreivių darbo sutartys, kurių viena kopija perduodama sutarties šalims, sudaromos tarp laivo savininko atstovo (-ų) ir jūreivių ir (arba) jų profesinių sąjungų ar jų atstovų, derinant su kompetentingomis Maroko Karalystės institucijomis. Šios sutartys garantuoja jūrininkams socialinę apsaugą, įskaitant gyvybės draudimą ir draudimą nuo ligų bei nelaimingų atsitikimų.

4.

Sutarties kopiją laivo savininkas arba jo atstovas turi nusiųsti Departamentui per Delegaciją.

5.

Laivo savininkas ar jo atstovas tarpininkaujant Delegacijai Departamentui praneša į kiekvieną Sąjungos laivą priimtų Maroko jūreivių pavardes ir įguloje užimamas pareigas.

6.

Delegacija vasario 1 d. ir rugpjūčio 1 d. Departamentui perduoda pusmetinę suvestinę, kurioje nurodytas kiekvienas Sąjungos laivas ir į jį priimti Maroko jūreiviai bei jų registracijos duomenys.

7.

Atlyginimą Maroko jūreiviams moka laivo savininkas. Atlyginimas nustatomas prieš išduodant žvejybos licenciją laivo savininko arba jo atstovo ir atitinkamų Maroko jūreivių ar jų atstovų sutarimu. Tačiau Maroko jūreivių atlyginimo sąlygos negali būti blogesnės, nei Maroko laivų jūreiviams taikomos sąlygos, turi atitikti TDO standartus ir bet kokiu atveju būti ne prastesnės už TDO standartus.

8.

Jei vienas ar daugiau įdarbintų jūreivių neatvyksta į laivą nustatytą Sąjungos laivo išplaukimo valandą, kapitonui leidžiama pradėti numatytą reisą, prieš tai pranešus įlaipinimo uosto kompetentingoms institucijoms apie nepakankamą jūreivių skaičių laive ir pataisius įgulos sąrašą. Minėtos institucijos informuoja Departamentą.

9.

Laivo savininkas privalo pasirūpinti, kad ne vėliau kaip iki kito reiso pradžios jo žvejybos laive būtų reikalaujamas jūreivių skaičius.

10.

Jei į laivą Maroko jūreiviai nepriimami dėl kokių nors kitų priežasčių, nei nurodytoji 8 punkte, atitinkamas laivo savininkas privalo ne vėliau kaip per tris mėnesius už kiekvieną į darbą nepriimtą Maroko jūreivį sumokėti nustatytą 20 EUR mokestį už kiekvieną į darbą nepriimtą Maroko jūreivį ir už kiekvieną žvejybos zonoje praleistą dieną.

11.

Šios lėšos yra skiriamos Maroko žvejams jūreiviams apmokyti ir yra pervedamos į banko sąskaitą Nr. 0018100078000 20110750201, atidarytą Maroko Al Maghrib banke.

12.

Išskyrus 8 punkte nurodytąjį atvejį, jei Sąjungos laivų savininkas sistemingai nesilaiko reikalavimo įdarbinti nustatytą Maroko jūreivių skaičių, žvejybos licencija automatiškai panaikinama, kol minėtasis reikalavimas nebus vykdomas. Apie tokį sustabdymą nedelsiant pranešama Delegacijai.

VII SKYRIUS

ŽVEJYBOS STEBĖJIMAS

1.

Sąjungos laivai, kuriems pagal Protokolą leidžiama žvejoti žvejybos zonoje, priima asmenis, Maroko Karalystės institucijų paskirtus moksliniais stebėtojais. Šių stebėtojų darbo rezultatai gali būti naudojami moksliniais ir (arba) kontrolės tikslais.

2.

2 priedėlyje pateiktuose techniniuose dokumentuose yra nurodyta kiekvienos kategorijos žvejybos stebėjimo apimtis ir trukmė.

3.

Sąlygos, kuriomis paskirtieji stebėtojai priimami į laivą, nustatomos taip:

a)

Departamentas sudaro Sąjungos laivų, kuriems paskirtas stebėtojas, sąrašą ir paskirtų stebėtojų sąrašą. Iškart po sudarymo šie sąrašai perduodami Delegacijai.

b)

Išduodamas žvejybos licenciją arba ne vėliau kaip likus penkiolikai dienų iki stebėtojo atvykimo į laivą Departamentas atitinkamiems Sąjungos laivų savininkams per Delegaciją praneša paskirto stebėtojo laive pavardę.

4.

Stebėtojo priėmimo į laivą taisyklės yra nustatomos bendru laivo savininko arba jo atstovo ir Maroko Karalystės institucijų sutarimu.

5.

Atitinkamas laivo savininkas ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki numatyto stebėtojo atvykimo praneša Maroko Karalystės institucijų paskirtą įlaipinimo datą ir uostą.

6.

Stebėtojas į laivą įlipa laivo savininko pasirinktame uoste pirmojo reiso žvejybos zonoje pradžioje, po to, kai pranešamas paskirtų laivų sąrašas.

7.

Jei stebėtojas į laivą priimamas užsienio šalyje, stebėtojo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas. Jei Sąjungos laivas, kuriame yra stebėtojas, išplaukia iš žvejybos rajono, imamasi visų būtinų priemonių, kad stebėtojas kuo greičiau galėtų sugrįžti; jo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas.

8.

Kai laivų savininkai nesilaiko savo įpareigojimų ir dėl to stebėtojo kelionė tampa bereikalinga, laivo savininkas padengia tokios stebėtojo kelionės išlaidas ir už tas dienas, kai stebėtojas nedirba, moka jam tokio pat dydžio dienpinigius, kokie yra mokami jo laipsnio Maroko nacionaliniams valdininkams. Jei dėl laivo savininko kaltės stebėtoją vėluojama įlaipinti į laivą, savininkas stebėtojui taip pat moka šiuos dienpinigius.

9.

Apie bet kokį su dienpinigiais susijusių taisyklių pakeitimą Delegacijai pranešama ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki pakeitimo įsigaliojimo.

10.

Jei stebėtojas sutartu laiku neatvyksta į sutartą vietą ir nepasirodo dar dvyliką valandų nuo nustatyto laiko, laivo savininkas automatiškai atleidžiamas nuo įsipareigojimo paimti jį į laivą.

11.

Su stebėtoju laive elgiamasi kaip su pareigūnu. Jis atlieka tokias užduotis:

a)

stebi Sąjungos laivo žvejybos veiklą;

b)

tikrina žvejybos operacijas vykdančio Sąjungos laivo geografines koordinates;

c)

atlieka biologinių bandinių ėmimo operacijas pagal mokslo programas;

d)

registruoja naudojamus žvejybos įrankius;

e)

tikrina į žvejybos žurnalą įrašytus žvejybos zonoje sužvejoto laimikio duomenis;

f)

tikrina priegaudos procentinę dalį ir įvertina išmetamą pardavimui tinkamų žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų kiekį;

g)

faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneša žvejybos duomenis, įskaitant laive esančio pagrindinio laimikio ir priegaudos dydį

12.

Kapitonas imasi visų jam įgaliojimais suteiktų priemonių, siekdamas užtikrinti savo pareigas atliekančio stebėtojo fizinį ir psichologinį saugumą.

13.

Stebėtojui suteikiama visa reikalinga įranga pareigoms vykdyti. Kapitonas jam suteikia galimybę naudotis jo užduočių vykdymui reikalingomis ryšio priemonėmis, susipažinti su dokumentais, tiesiogiai susijusiais su Sąjungos laivo žvejyba, visų pirma, žvejybos žurnalu ir navigacijos knyga, leidžia patekti į Sąjungos laivo dalis, kurios galėtų jam palengvinti vykdyti savo užduotis.

14.

Būdamas laive, stebėtojas:

a)

privalo imtis visų reikalingų veiksmų tam, kad užtikrintų, jog dėl jo priėmimo į laivą sąlygų ir buvimo Sąjungos laive nenutrūktų žvejybos operacijos ir nebūtų trukdoma jų vykdyti;

b)

privalo tausoti laive esantį turtą ir įrangą bei paisyti visų Sąjungos laivui priklausančių dokumentų konfidencialumo.

15.

Stebėjimo laikotarpio pabaigoje ir prieš palikdami Sąjungos laivą stebėtojai rengia veiklos ataskaitą, kuri perduodama kompetentingoms Maroko Karalystės institucijoms, o jos kopija – Delegacijai. Stebėtojas pasirašo ataskaitą dalyvaujant kapitonui, kuris gali ją papildyti arba paprašyti papildyti, įtraukiant, jo nuomone, naudingas pastabas, po kuriomis jis pats pasirašo. Palikdamas Sąjungos laivą stebėtojas perduoda kapitonui ataskaitos kopiją.

16.

Laivo savininkas savo sąskaita užtikrina stebėtojo apgyvendinimo ir maitinimo laive sąlygas, kurios atitinka pareigūnams taikomas sąlygas, atsižvelgiant į Sąjungos laivo galimybes.

17.

Stebėtojo atlyginimą ir socialines įmokas moka kompetentingos Maroko Karalystės institucijos.

18.

Siekiant padengti Maroko patirtas išlaidas dėl stebėtojų buvimo Sąjungos laive, numatoma mokėti vadinamą stebėtojų mokestį, kurio dydis yra 5,5 EUR per ketvirtį už kiekvieno žvejybos zonoje žvejojančio Sąjungos laivo bendrąją talpą (gross tonnage (GT)). Šis mokestis mokamas vadovaujantis šio priedo I skyriaus E dalies taisyklėmis.

19.

Nesilaikant 1–18 punktuosese nurodytų prievolių, žvejybos licencijos galiojimas sustabdomas iki tol, kol laivo savininkas atliks tas prievoles. Apie tokį sustabdymą nedelsiant pranešama Delegacijai.

VIII SKYRIUS

STEBĖSENA IR KONTROLĖ

A.   TECHNINIAI PATIKRINIMAI

1.

Vieną kartą per kalendorinius metus, taip pat pakeitus technines savybes ar paprašius pakeisti žvejybos kategoriją, kai imama naudoti kitokius žvejybos įrankius, pagal Protokolo nuostatas išduotą žvejybos licenciją turintys Sąjungos žvejybos laivai turi atvykti į Maroko Karalystės institucijų paskirtą uostą, kad būtų atliktas galiojančiuose įstatymuose numatytas techninis patikrinimas. Toks techninis patikrinimas atliekamas per keturiasdešimt aštuonias valandas po Sąjungos laivo atvykimo į uostą.

2.

Kai techninis patikrinimas tinkamai baigiamas, Sąjungos laivo kapitonui išduodamas atitikties pažymėjimas, kurio galiojimo laikotarpis sutampa su licencijos galiojimo laikotarpiu ir kuris automatiškai pratęsiamas Sąjungos laivui tais pačiais kalendoriniais metai pratęsus žvejybos licencijos galiojimą. Tačiau ilgiausia galiojimo trukmė neviršija vienų metų. Šis pažymėjimas turi būti nuolat laikomas laive.

3.

Techniniu patikrinimu siekiama patikrinti, ar techninės savybės ir laive esanti įranga atitinka reikalavimus, kaip veikia laive esantys buvimo vietos ir jos nustatymo per palydovą įrenginiai ir ar laikomasi su Maroko jūreivių įgula susijusių nuostatų.

4.

Su techniniu patikrinimu susijusias išlaidas apmoka laivo savininkas, jų dydis nustatomas pagal Maroko įstatymuose numatytus įkainius. Išlaidos negali viršyti sumos, kurią paprastai už tokias paslaugas moka kiti laivai.

5.

Nevykdant 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų prievolių, žvejybos licencijos galiojimas automatiškai sustabdomas iki tol, kol laivo savininkas tas prievoles įvykdys. Apie tokį sustabdymą nedelsiant pranešama Delegacijai.

B.   ĮPLAUKIMAS Į ZONĄ IR IŠPLAUKIMAS IŠ JOS

1.

Pagal Protokolą išduotą žvejybos licenciją turintys Sąjungos žvejybos laivai ne vėliau kaip likus šešioms valandoms el. paštu Departamentui praneša apie ketinimą įplaukti į žvejybos zoną arba išplaukti iš jos, taip pat perduoda tokią informaciją:

a)

pranešimo perdavimo datą ir laiką;

b)

Sąjungos laivo geografines koordinates pagal IV skyriaus B skirsnį;

c)

laive esančio sužvejoto kiekio svorį kilogramais pagal rūšis, žymimas triraidžiu kodu;

d)

pranešimo tipą, pvz., „laimikis įplaukiant“ (COE) ir „laimikis išplaukiant“ (COX).

2.

1 punkte nurodytas pranešimo laikotarpis Sąjungos laivams, vykdantiems 1 ir 2 kategorijų žvejybą, sutrumpinamas iki 1 valandos.

3.

Šie pranešimai pirmumo tvarka bus siunčiami el. paštu arba faksu, kurių duomenys bus pateikiami pasikeičiant laiškais prieš šio protokolo taikymo pradžios datą.

4.

6 kategorijos Sąjungos laivų atveju galutinis išplaukimas iš žvejybos zonos galimas tik gavus išankstinį Departamento leidimą. Toks leidimas suteikiamas per dvidešimt keturias val. po kapitono ar agento pateikto prašymo, išskyrus savaitgalio išvakarėse pateiktą prašymą, kai leidimas išduodamas pirmadienį. Jei leidimą išduoti atsisakoma, Departamentassavininkui ir Sąjungos institucijoms nedelsdamas praneša atsisakymo priežastis.

5.

Jeigu nustatoma, kad Sąjungos laivas žvejoja apie tai nepranešęs Departamentui, jis laikomas neturinčiu licencijos.

6.

Sąjungos laivų fakso, telefono numerius ir kapitono el. pašto adresą laivo savininkas nurodo žvejybos licencijos paraiškoje.

C.   KONTROLĖS PROCEDŪROS

1.

Sąjungos laivų, kuriems pagal Protokolą išduotos licencijos, kapitonai sudaro galimybę ir padeda Maroko pareigūnams, įgaliotiems atlikti žvejybos veiklos inspektavimą ir kontrolę, patekti į laivą ir atlikti savo užduotis.

2.

Pareigūnai laive užtrunka ne ilgiau nei būtina užduotims atlikti.

3.

Atlikus inspektavimą ir kontrolę, inspektorius parengia inspektavimo ataskaitą, kurią pasirašo Sąjungos laivo kapitonas, turintis teisę dėl ataskaitos pareikšti pastabų. Jam išduodama ataskaitos kopija.

D.   LAIVO SULAIKYMAS

1.

Departamentas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiasdešimt aštuonias valandas informuoja Delegaciją apie bet kokį Sąjungos laivo sulaikymą žvejybos zonoje.

2.

Sąjungos institucijoms taip pat pateikiamas trumpas pranešimas apie tokio sulaikymo aplinkybes ir priežastis.

3.

Kapitonas turi nuplukdyti savo Sąjungos laivą į uostą, nurodytą už kontrolę atsakingų Maroko Karalystės institucijų. Maroko jūros žvejybos taisykles pažeidęs Sąjungos laivas sulaikomas uoste, kol bus atlikti teisiniai formalumai.

E.   PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

1.

Už kontrolę atsakingoms Maroko Karalystės institucijos surašius pažeidimo protokolą, šį protokolą pasirašo Sąjungos laivo kapitonas. Jeigu kapitonas protokolą pasirašyti atsisako arba to padaryti negali, tai nurodoma protokole.

2.

Kapitono pasirašymas arba nepasirašymas dokumente nedaro poveikio jo gynimosi teisėms ir priemonėms, kuriomis jis gali pasinaudoti ginčydamas pažeidimą, kuriuo jis kaltinamas.

F.   PAŽEIDIMO KLAUSIMO SPRENDIMAS

1.

Prieš pradedant bet kokią teismo procedūrą, nustatyto pažeidimo klausimą bandoma išspręsti taikaus ginčų sprendimo procedūra, laikantis Maroko žvejybos teisės aktų.

Ginčas turi būti taikiai išspręstas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laivo savininko teisinio prašymo ginčą išspręsti taikiai gavimo. Taikų ginčo išsprendimą patvirtina laivo savininkas surašydamas atsiskaitymo per tam tikrą laikotarpį dokumentą. Jei mokėjimas atliekamas per tą laikotarpį, ginčas laikomas taikiai išspręstu, o jei jis neatliekamas, Departamentas imasi teisminių veiksmų.

2.

Taikaus ginčų sprendimo atveju mokėtina baudos suma nustatoma remiantis Maroko jūrų žvejybos teisės aktais.

3.

Jeigu ginčo negalima išspręsti taikant taikaus ginčų sprendimo procedūrą ir jis perduodamas kompetentingai teisminei institucijai, laivo savininkas į Maroko Al Maghrib banke atidarytą sąskaitą, kurios duomenys pateikti pasikeičiant laiškais iki Protokolo taikymo pradžios dienos, perveda banko užstatą, kurio pakaktų piniginių baudų sumokėjimui garantuoti.

4.

Banko užstato negalima atsiimti, kol nėra pasibaigusi teisminė procedūra. Jis grąžinamas, jei procedūra baigiama be apkaltinamojo nuosprendžio. Jei apkaltinamuoju nuosprendžiu paskirta bauda yra mažesnė už banko užstatą, Maroko Karalystės institucijos grąžina jo skirtumą.

5.

Sąjungos laivui leidžiama išplaukti iš uosto:

a)

jei įvykdomos taikaus ginčų sprendimo procedūros metu nustatytos prievolės arba

b)

pateikus 3 punkte nurodytą banko užstatą ir jį Maroko Karalystės institucijoms priėmus, kol bus užbaigta teisminė procedūra.

G.   PERKROVIMAS

1.

Bet koks laimikio perkrovimas jūroje žvejybos zonoje yra draudžiamas. Tačiau 6 kategorijos Sąjungos laivai, pageidaujantys perkrauti laimikį žvejybos zonoje, turi tai daryti Maroko Karalystės institucijų paskirtame uoste arba jo akvatorijoje po to, kai Departamentas išduoda leidimą. Tokį perkrovimą stebi Departamento ir kontrolės institucijų stebėtojas arba atstovas. Pažeidus šią nuostatą taikomos sankcijos, numatytos galiojančiuose Maroko teisės aktuose.

2.

Prieš bet kokį perkrovimą žvejybos laivo savininkas ne vėliau kaip prieš septyniasdešimt dvi valandas Departamentui turi pateikti tokią informaciją:

a)

perkrovime dalyvaujančių Sąjungos laivų pavadinimus;

b)

krovininio laivo pavadinimą, jo vėliavos valstybę, registracijos numerį ir šaukinį;

c)

perkraunamų žuvų kiekį (tonomis pagal rūšis);

d)

laimikio paskirties vietą

e)

perkrovimo datą ir dieną.

3.

Maroko Karalystės institucijos pasilieka teisę neleisti perkrauti sužvejoto kiekio, jei žvejybos zonose ar už jų ribų krovininis Sąjungos laivas vykdė NNN žvejybą

4.

Perkrovimas laikomas išvykimu iš žvejybos zonos. Todėl Sąjungos laivai Departamentui turi įteikti sužvejoto kiekio deklaracijas ir pranešti apie savo ketinimus tęsti žvejybą arba išplaukti iš žvejybos zonos.

5.

Pagal Protokolo nuostatas išduotą licenciją turinčio 6 kategorijos žvejybą vykdančio Sąjungos laivo kapitonas, vykdantis iškrovimo arba perkrovimo operacijas Maroko Karalystės institucijų paskirtame uoste, leidžia ir padeda Maroko inspektoriams atlikti tokių operacijų kontrolę. Atlikus inspektavimą ir kontrolę uoste, Sąjungos laivo kapitonui išduodamas pažymėjimas.

H.   BENDRA ŽVEJYBOS STEBĖSENA

1.

Šalys įgyvendina žuvų iškrovimo kontrolės priežiūros ir stebėsenos sistemą, kad, siekiant užtikrinti Protokolo nuostatų laikymąsi, būtų pagerintas kontrolės efektyvumas.

2.

Praktinės bendros stebėsenos taisyklės nustatomos bendru Šalių kompetentingų institucijų sutarimu. Vėliau Šalys parengia metinį bendros stebėsenos planą.

3.

Šalys paskiria už numatytą bendros stebėsenos planą savo atsakingą (-us) atstovą (-us), kurio (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es) praneša kitai Šaliai. Departamentas pranešimą pateikia prieš mėnesį.

4.

Maroko Karalystės institucijų atstovas dalyvauja kaip stebėtojas, kai Sąjungos laivų, vykdžiusių veiklą žvejybos rajone, iškrovimą inspektuoja valstybių narių nacionalinės kontrolės institucijos.

5.

Jis lydi nacionalinius kontrolės valdininkus uoste ir Sąjungos laivuose, krantinėse, pirminio pardavimo vietose, žuvies pardavėjų parduotuvėse, sandėliuose-šaldytuvuose ir kitose patalpose, kur žuvis patalpinama prieš jos pirminį pardavimą, ir turi teisę susipažinti su šių tikrinimų dokumentais.

6.

Maroko Karalystės institucijų atstovas parengia ir pateikia inspektavimų, kuriuose dalyvavo, ataskaitą. Ataskaitos kopija pateikiama Delegacijai. Maroko Karalystės institucijos pasilieka teisę per inspektavimus surinktą informaciją naudoti reguliavimo kontrolės tikslais.

7.

Sąjungos institucijoms paprašius Sąjungos žvejybos inspektoriai kaip stebėtojai gali dalyvauti Maroko Karalystės institucijų atstovams atliekant laimikio iškrovimo iš Sąjungos laivų Maroko Karalystės institucijų paskirtuose uostuose inspektavimus.

IX SKYRIUS

LAIMIKIO IŠKROVIMAS

A.   PRINCIPAS

Šalys, suprasdamos geresnės integracijos naudą siekiant jų žuvininkystės sektorių bendros plėtros, susitarė priimti toliau išdėstytas nuostatas dėl dalies laimikio, žvejybos zonoje sužvejoto pagal Protokolo nuostatas išduotą žvejybos licenciją turinčių Sąjungos laivų, iškrovimo Maroko Karalystės institucijų paskirtuose uostuose.

B.   APIBRĖŽTIS

Privalomu iškrovimu laikoma šių operacijų visuma:

a)

šviežių produktų iškrovimas vežti tranzitu sausumos keliais, taikant visus su uoste vykdoma veikla susijusius mokesčius, išskyrus pridėtinės vertės mokestį;

b)

užšaldytų produktų perkrovimas uoste arba jo akvatorijoje arba iškrovimas uoste į konteinerius;

c)

šviežių arba užšaldytų produktų iškrovimas pagal Sąjungos laivo savininko ir operatoriaus sudarytą sutartį (savininko ir gamintojo sutartį);

d)

šviežių arba užšaldytų produktų, skirtų parduoti aukcione arba perduodamų pramoninių žuvų vertinimo tarnyboms (Comptoir d'agréage du poisson industriel (CAPI)), iškrovimas.

C.   TAIKYMO TAISYKLĖS

Privalomasis iškrovimas vyksta remiantis prie Protokolo pridedamuose techninių duomenų lapuose pateiktomis nuostatomis.

D.   FINANSINĖS LENGVATOS

5 kategorijos žvejybą vykdantiems Sąjungos laivams, Sąjungos laivams, naudojantiems atšaldytą jūros vandenį (Refrigerated Seawater (RSW)) ir 6 kategorijos traukiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, turintiems pagal Protokolo nuostatas išduotą žvejybos licenciją ir Maroko uoste iškraunantiems didesnę nei pagal techninius dokumentus privaloma procentinę laimikio dalį, mokesčiai už kiekvieną privalomą ribą viršijančią toną gali būti sumažinti 5 %, su sąlyga, kad iškrauti produktai pereina prekybos aukcione etapą ir nėra perkraunami ar gabenami tranzitu.

Laivų savininkai, kurie laimikį iškrauna ne Maroko uoste, privalo Departamentui pateikti pardavimo pažymas, kurios naudojamos Maroke neiškrauto laimikio kontrolės tikslais.

Šio iškraunamo laimikio kiekybinis ekonominis ir socialinis poveikis, taip pat Maroko ir Sąjungos privačių subjektų partnerystė su žvejyba susijusiuose sektoriuose yra vertinami Jungtiniame komitete.

E.   NUOBAUDOS UŽ IŠKROVIMO REIKALAVIMŲ NESILAIKYMĄ

Tų kategorijų Sąjungos laivams, kuriems taikomas privalomasis iškrovimas ir kurie nevykdo šios prievolės, kaip numatyta atitinkamose techninėse bylose, vėlesnis mokestis padidinamas 15 %. Jei iškrovimo reikalavimo ir toliau nesilaikoma, Jungtinis komitetas nuobaudas padidina.

Nuobaudos už iškrovimo reikalavimo nesilaikymą apskaičiuojamos remiantis atitinkamos kategorijos žvejybai suteikiamos licencijos galiojimo laikotarpiu (6 kategorijos žvejybos – vieno mėnesio laikotarpiu, 1 ir 4 kategorijų – ketvirčio laikotarpiu ir 5 kategorijos – vienų metų laikotarpiu).

Padidinimas apskaičiuojamas taip:

1 ir 4 kategorijos žvejybai: padidinimas taikomas kas ketvirtį mokamo mokesčio sumai (priklausomai nuo GT);

5 kategorijos žvejybai: padidinimas taikomas metinio mokesčio sumai;

6 kategorijos žvejybai, kurios mokesčiai mokami ir licencijos išduodamos kas mėnesį: padidinimas taikomas sumai, mokamai kaip tolesnis mokestis už „prašomą mėnesine prognoze grindžiamą laimikio kvotą tonomis“.

Priedėliai

1.   

Žvejybos licencijos paraiška, žvejybos kategorijos numeris

2.   

Techninių duomenų lapai

3.   

LSS pranešimų siuntimas Marokui laivo, geografinių koordinačių pranešimas

4.   

Tunų žvejybos žurnalas

5.   

Žvejybos žurnalas (Kiti nei tunus žvejojantys laivai)

6.   

Ketvirčio laimikio deklaracija (pramoninės pelaginės žvejybos laivai)

7.   

Ketvirčio laimikio deklaracija (kiti nei pramoninės pelaginės žvejybos laivai)

1 priedėlis

Image 6 Tekstas paveikslėlio

2 priedėlis

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS Nr. 1

SMULKIOJI ŽVEJYBA TRAUKIAMAISIAIS TINKLAIS ŠIAURINĖJE DALYJE

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

22

Leidžiami žvejybos įrankiai

Traukiamieji tinklai

Didžiausi leidžiami matmenys 500 m × 90 m

Žvejyba apsupamaisiais tinklais be sutraukiamojo lyno (lamparo) draudžiama.

Laivo tipas

Laivai, kurių talpa mažesnė kaip 150 GT

Mokestis

75 EUR/GT per ketvirtį

Valdymo rajonas

Šiaurinė riba: 35°47′18″ šiaurės platumos lygiagretė

Pietinė riba: 34°18′00″ šiaurės platumos lygiagretė

Vienu metu penkiems laivams, kurie veiks rotacijos principu ir kuriems taikomas mokslinis stebėjimas, leidžiama nutolti iki 33°25′00″ šiaurės platumos lygiagretės,

ir

toliau kaip dviejų jūrmylių atstumu.

Tikslinės rūšys

Sardinės, ančiuviai ir kitos smulkiosios pelaginės žuvys

Iškrovimas Maroko paskirtame uoste

30 % deklaruoto laimikio vienam laivui per ketvirtį

Priegaudos ribojimas

Ne daugiau kaip 3 %

Biologinis atsikūrimas

Vasario ir kovo mėnesiai

Stebėtojai

Laivai, kurių talpa mažesnė kaip 100 GT: 1 stebėtojas (ne daugiau kaip 10 reisų per metus)

Laivai, kurių talpa 100 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 150 GT: 1 stebėtojas (ne daugiau kaip į vieną reisą iš keturių)

Kai laive yra stebėtojas, laive esančių Maroko jūreivių skaičius atitinkamai sumažinamas.

Jūreivių priėmimas į laivą

3 Maroko jūreiviai vienam laivui

Pastabos

Dėl penkių laivų veiklos išplėtimo į pietus iki 33°25′00″ šiaurės platumos lygiagretės bus sprendžiama praėjus metams, kad būtų galima įvertinti galimų bendrų veiksmų su nacionaliniu laivynu poveikį ir poveikį ištekliams.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS Nr. 2

SMULKIOJI ŽVEJYBA DUGNINĖMIS ŪDOMIS ŠIAURINĖJE DALYJE

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

35 laivai, iš kurių:

32 laivai, kurių talpa mažesnė kaip 40 GT

3 laivai, kurių talpa 40 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 150 GT

Leidžiami žvejybos įrankiai

Dugninės ūdos laivams, kurių talpa mažesnė kaip 40 GT: 10 000 kabliukų, 5 dugninės ūdos

Dugninės ūdos laivams, kurių talpa 40 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 150 GT: 15 000 kabliukų, 8 dugninės ūdos

Laivo tipas

Ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa mažesnė kaip 40 GT:

Ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa 40 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 150 GT

Mokestis

67 EUR/GT per ketvirtį

Valdymo rajonas

Šiaurinė riba: 35°47′18″ šiaurės platumos lygiagretė

Pietinė riba: 34°18′00″ šiaurės platumos lygiagretė

Vienu metu keturiems laivams, kurie veiks rotacijos principu ir kuriems taikomas mokslinis stebėjimas, leidžiama nutolti iki 33°25′00″ šiaurės platumos lygiagretės

ir

toliau kaip šešių jūrmylių atstumu.

Tikslinės rūšys

Demersinės žuvys

Iškrovimas Maroko paskirtame uoste

Savanoriškas

Priegaudos ribojimas

0 % durklažuvių ir negiliavandenių ryklių

Biologinis atsikūrimas

Kovo 15 d.–gegužės 15 d.

Stebėtojai

Laivai, kurių talpa mažesnė kaip 100 GT: 1 stebėtojas (ne daugiau kaip 10 kelionių per metus)

Laivai, kurių talpa 100 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 150 GT: 1 stebėtojas, priimamas per ketvirtį į ne daugiau kaip 25 % laivų, kuriems leidžiama žvejoti, arba į vieną laivo reisą iš keturių.

Kai laive yra stebėtojas, laive esančių Maroko jūreivių skaičius atitinkamai sumažinamas.

Jūreivių priėmimas į laivą

Laivai, kurių talpa mažesnė kaip 100 GT: savanoriškas

Laivai, kurių talpa 100 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 150 GT: 1 Maroko jūreivis vienam laivui

Pastabos

Dėl keturių laivų veiklos išplėtimo į pietus iki 33°25′00″ šiaurės platumos lygiagretės bus sprendžiama praėjus metams, kad būtų galima įvertinti galimų bendrų veiksmų su nacionaliniu laivynu poveikį ir poveikį ištekliams.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS Nr. 3

SMULKIOJI ŽVEJYBA KARTINĖMIS ŪDOMIS IR ŪDOMIS PIETINĖJE DALYJE

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

Ne daugiau kaip 10 laivų

Leidžiami žvejybos įrankiai

Kartinės ūdos ir ūdos

Gyvam jaukui žvejoti: 8 mm akių traukiamieji tinklai

Laivo tipas

Bendras visų šios kategorijos žvejybą vykdančių laivų pajėgumas ribojamas iki 800 GT

ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa mažesnė kaip 150 GT

kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa mažesnė kaip 150 GT

Mokestis

67 EUR/GT per ketvirtį

Valdymo rajonas

Šiaurinė riba: 30°40′00″ šiaurės platumos lygiagretė

Pietinė riba: 20°46′13″ šiaurės platumos lygiagretė

ir

toliau kaip trijų jūrmylių atstumu.

Tikslinės rūšys

Jūriniai karosai, viduržemio saldžialūpiai

Iškrovimas Maroko paskirtame uoste

Savanoriškas

Priegaudos ribojimas

0 % galvakojų ir vėžiagyvių

5 % kitų demersinių žuvų

Biologinis atsikūrimas

Stebėtojai

Laivai, kurių talpa mažesnė kaip 100 GT: 1 stebėtojas (ne daugiau kaip 10 kelionių per metus)

Laivai, kurių talpa 100 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 150 GT: 1 stebėtojas, priimamas per ketvirtį į ne daugiau kaip 25 % laivų, kuriems leidžiama žvejoti, arba į vieną laivo reisą iš keturių.

Jūreivių priėmimas į laivą

2 Maroko jūreiviai vienam laivui

Pastabos

Mokslinės žvejybos kampanijos pabaigoje Jungtinis komitetas išnagrinės galimybę į šią kategoriją įtraukti žvejybos naudojant bučius specializaciją.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS Nr. 4

DEMERSINIŲ ŽUVŲ ŽVEJYBA DUGNINIAIS TRALAIS IR DUGNINĖMIS ŪDOMIS PIETINĖJE DALYJE

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

16 laivų, iš kurių:

ne daugiau kaip 5 traleriai

11 ūdomis žvejojančių laivų

Leidžiami žvejybos įrankiai

Dugninis tralas: ne mažesnių kaip 70 mm dydžio akių

Draudžiama naudoti dvigubus tralo maišus.

Draudžiama tralo maišą gaminti iš sudvigubintos gijos

Dugninės ūdos: ne daugiau kaip 20 000 kabliukų

Laivo tipas

Bendras visų tralerių, kuriems leidžiama vykdyti šios kategorijos žvejybą, pajėgumas ribojamas iki 3 000 GT.

Traleriai, kurių talpa 750 GT arba didesnė

Ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa 150 GT arba didesnė

Mokestis

60 EUR/GT per ketvirtį

Valdymo rajonas

Šiaurinė riba: 29°00′00″ šiaurės platumos lygiagretė

Pietinė riba: 20°46′13″ šiaurės platumos lygiagretė

Už 200 m gylio izobatos traleriams arba

toliau kaip 12 jūrmylių atstumu ūdomis žvejojantiems laivams

Tikslinės rūšys

Senegalinės jūrų lydekos, juodosios kalavijos, paprastosios lichijos/pelamidės ir kitos demersinės žuvys

Iškrovimas Maroko paskirtame uoste

30 % deklaruoto laimikio vienam laivui per ketvirtį

Priegaudos ribojimas

5 % dugninių ryklių

Biologinis atsikūrimas

Teritoriniai ir sezoniniai žvejybos draudimai

Balandžio–gegužės mėnesiai

Spalio–gruodžio mėnesiai

Stebėtojai

Laivai, kurių talpa mažesnė kaip 100 GT: 1 stebėtojas (ne daugiau kaip 10 kelionių per metus)

Laivai, kurių talpa 100 GT arba didesnė: vienas stebėtojas, priimamas per ketvirtį į ne daugiau kaip 25 % laivų, kuriems leidžiama žvejoti, pirmasiais ir antraisiais protokolo taikymo metais, ir 40 % laivų trečiaisiais ir ketvirtaisiais protokolo taikymo metais, arba 1 iš 4 laivo kelionių pirmaisiais ir antraisiais protokolo taikomo metais, ir 2 iš 5 laivo kelionių trečiaisiais ir ketvirtaisiais protokolo taikymo metais.

Jūreivių priėmimas į laivą

Traleriai: 8 Maroko jūreiviai vienam laivui

Ūdomis žvejojantys laivai: 4 Maroko jūreiviai vienam laivui

Pastabos

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS Nr. 5

TUNŲ ŽVEJYBA KARTINĖMIS ŪDOMIS IR ŪDOMIS

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

27

Leidžiami žvejybos įrankiai

Kartinės ūdos ir velkamosios ūdos

Gyvam jaukui žvejoti: 8 mm akių traukiamieji tinklai

Laivo tipas

Kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai ir ūdomis žvejojantys laivai

Mokestis

35 EUR/t laimikio

Avansas

Nustatyto dydžio 7 000 EUR avansas, mokamas teikiant metinės licencijos paraišką

Valdymo rajonas

Šiaurinė riba: 35°47′18″ šiaurės platumos lygiagretė

Pietinė riba: 20°46′13″ šiaurės platumos lygiagretė

ir

toliau kaip trijų jūrmylių atstumu, išskyrus apsauginį perimetrą, esantį į rytus nuo linijos, jungiančios 33°30′00″šiaurės platumos/7°35′00″vakarų ilgumos ir 35°48′00″šiaurės platumos/6°20′00″vakarų ilgumos koordinates.

Gyvam jaukui žvejoti: toliau kaip trijų jūrmylių atstumu.

Tikslinės rūšys

Tunai

Iškrovimas Maroko paskirtame uoste

25 % deklaruoto laimikio, visų pirma sudaryto iš dryžųjų tunų (Katsuwonus pelamis), atlantinių pelamidžių (Sarda sarda) ir paprastųjų skumbrinių tunų (Auxis thazard).

Priegaudos ribojimas

Pagal ICCAT rekomendacijas

Biologinis atsikūrimas

Pagal ICCAT rekomendacijas

Stebėtojai

Pagal ICCAT rekomendacijas

Jūreivių priėmimas į laivą

3 Maroko jūreiviai vienam laivui

Pastabos

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS Nr. 6

PRAMONINĖ PELAGINIŲ ŽUVŲ ŽVEJYBOS PELAGINIAIS AR PUSIAU PELAGINIAIS TRALAIS IR GAUBIAMAISIAIS TINKLAIS

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

18 laivų, iš kurių:

10 laivų, kurių talpa 3 000 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 7 765 GT

4 laivai, kurių talpa 150 GT arba didesnė, bet mažesnė kaip 3 000 GT

4 laivai, kurių talpa mažesnė kaip 150 GT

Skirta kvota

Metinė laimikio riba:

85 000 t pirmaisiais metais,

90 000 t antraisiais metais,

100 000 t trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais,

taikoma visam laivynui

Bendros viršutinės mėnesinės ribos:

0 t per mėnesį sausio ir vasario mėn. visu Protokolo galiojimo laikotarpiu

7 420 t per mėnesį kovo mėn. (pirmaisiais metais)

7 791 t per mėnesį kovo mėn. (antraisiais metais)

8 414 t per mėnesį kovo mėn. (trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais)

10 600 t per mėnesį balandžio–birželio mėn. (pirmaisiais metais)

11 130 t per mėnesį balandžio–birželio mėn. (antraisiais metais)

12 020 t per mėnesį balandžio–birželio mėn. (trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais)

15 900 t per mėnesį liepos mėn. (pirmaisiais metais)

16 695 t per mėnesį liepos mėn. (antraisiais metais)

18 031 t per mėnesį liepos mėn. (trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais)

18 020 t per mėnesį rugpjūčio–spalio mėn. (pirmaisiais metais)

18 921 t per mėnesį rugpjūčio–spalio mėn. (antraisiais metais)

20 435 t per mėnesį rugpjūčio–spalio mėn. (trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais)

13 780 t per mėnesį lapkričio mėn. (pirmaisiais metais)

14 469 t per mėnesį lapkričio mėn. (antraisiais metais)

15 627 t per mėnesį lapkričio mėn. (trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais)

10 600 t per mėnesį gruodžio mėn. (pirmaisiais metais)

11 130 t per mėnesį gruodžio mėn. (antraisiais metais)

12 020 t per mėnesį gruodžio mėn. (trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais)

Laivų, kurie laimikį laiko vėsindami (traleriams ir traukiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams) ir iškrauna Dachlos uoste, laimikis ribojamas iki 200 t per vieną reisą balandžio–birželio mėn. ir iki 250 t per vieną reisą liepos–gruodžio mėn.

Leidžiami žvejybos įrankiai

Pelaginiai arba pusiau pelaginiai tralai

 

Mažiausias pelaginio ar pusiau pelaginio tralo nesutrauktos akies kraštinės ilgis yra 40 mm.

 

Pelaginio ar pusiau pelaginio tralo maišas gali būti sutvirtintas tinkleliu, kurio nesutrauktos akies kraštinės ilgis neviršija 400 mm, o sąvaržos viena nuo kitos yra ne arčiau kaip 1,5 m, išskyrus sąvaržą, esančią tralo gale, kuri negali būti arčiau nei 2 metrai nuo maišo angos.

 

Maišo sutvirtinimas arba dvigubinimas kitais tikslais draudžiamas; tralu jokiu būdu negalima žvejoti kitų žuvų rūšių, išskyrus leistinas smulkiąsias pelagines žuvis.

Gaubiamieji tinklai smulkiosioms pelaginėms žuvims

Didžiausi leidžiami matmenys: 1 000 m × 140 m

Laivo tipas

Pramoninės pelaginės žvejybos traleriai šaldikliai

Pramoninės pelaginės žvejybos traleriai, kurie laimikį laiko vėsindami

Traukiamaisiais tinklais smulkiąsias pelagines žuvis žvejojantys laivai, kurie laimikį laiko vėsindami

Mokestis

Pelaginės pramoninės žvejybos traleriai šaldikliai:

110 EUR/t mėnesinis avansas

Pelaginės žvejybos traleriai ir traukiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kurie laimikį laiko vėsindami

55 EUR/t mėnesinis avansas

Viršijus leidžiamą sužvejoti kiekį mokesčiai didinami 3 kartus.

Valdymo rajonas

Šiaurinė riba: 26°07′00″ šiaurės platumos lygiagretė

Pietinė riba: 20°46′13″ šiaurės platumos lygiagretė

Toliau kaip 15 jūrmylių atstumu traleriams šaldikliams

Toliau kaip 12 jūrmylių atstumu traleriams ir traukiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie laimikį laiko vėsindami

Tikslinės rūšys

Sardinės, sardinelės, skumbrės, stauridės ir ančiuviai

Paprastosios stauridės/skumbrės/ančiuviai 58 %

Sardinės/sardinėlės 40 %

Paprastosios stauridės ir skumbrės negali sudaryti daugiau kaip 15 % bendro mėnesinio laimikio balandžio–birželio mėn.

Iškrovimas Maroko paskirtame uoste

25 % deklaruoto laimikio

Priegaudos ribojimas

Ne daugiau kaip 2 % priegaudos

Kaip priegauda leidžiamų rūšių sąrašas yra nustatytas Maroko teisės aktuose, susijusiuose su „smulkiųjų pelaginių žuvų žvejyba Pietų Atlante“.

Biologinis atsikūrimas

Žvejybos laivai, kuriems leidžiama žvejoti, privalo laikytis Departamento nustatyto biologinio atsikūrimo laikotarpio žvejybos zonoje, kurioje leidžiama žvejoti, ir nutraukti bet kokią žvejybą.

Stebėtojai

Visą veiklos vykdymo valdymo rajone laikotarpį kiekviename laive būna po vieną mokslinį stebėtoją.

Jūreivių priėmimas į laivą

Laivai, kurių talpa mažesnė kaip 150 GT: 2 Maroko jūreiviai

Laivai, kurių talpa 150–1 500 GT: 4 Maroko jūreiviai

Laivai, kurių talpa 1 500 –5 000 GT: 10 Maroko jūreivių

Laivai, kurių talpa 5 000 –7 765 GT: 16 Maroko jūreivių

Pastabos

Pramoninis sužvejoto kiekio perdirbimas į miltus ir (arba) žuvų taukus griežtai draudžiamas. Tačiau sužalotos ar sugedusios žuvys ir dėl sužvejoto kiekio tvarkymo atsiradusios atliekos gali būti perdirbtos į miltus ar žuvų taukus neviršijant 5 % viso leidžiamo sugauti kiekio.

3 priedėlis

LSS PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS MAROKUI

LAIVO GEOGRAFINIŲ KOORDINAČIŲ PRANEŠIMAS

Privalomi duomenys, kurie turi būti siunčiami laivo geografinių koordinačių pranešimuose NAF formatu

Duomenys

Kodas

Privalomas (P)/Neprivalomas (N)

Turinys

Registravimo pradžia

SR

P

Sistemos duomenys – nurodoma registravimo pradžia.

Gavėjas

AD

P

Pranešimo duomenys – gavėjas (triraidis šalies kodas (ISO-3166))

Siuntėjas

LT

P

Pranešimo duomenys – siuntėjas (triraidis šalies kodas (ISO-3166))

Vėliavos valstybė

FS

P

Pranešimo duomenys – vėliavos valstybė (triraidis kodas (ISO-3166))

Pranešimo tipas

TM

P

Pranešimo duomenys – pranešimo tipas (ENT, POS, EXI, MAN)

Radijo šaukinys

RC

P

Laivo duomenys – laivo tarptautinis radijo šaukinys

Susitariančiosios šalies vidaus registracijos numeris

IR

P

Laivo duomenys – susitariančios šalies unikalus numeris (triraidis kodas (ISO-3166) ir numeris)

Išorinis registravimo numeris

XR

P

Laivo duomenys – ant laivo borto esantis numeris (ISO 8859.1)

Platuma

LT

P

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinatės laipsniais ir dešimtainiais laipsniais Š/P DD.ddd (WGS84)

Ilguma

LG

P

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinatės laipsniais ir dešimtainiais laipsniais R/V DD.ddd (WGS84)

Kursas

CO

P

Laivo kursas 360° skalėje

Greitis

SP

P

Laivo greitis mazgais, padaugintas iš 10

Data

DA

P

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinačių registravimo data UTC (MMMMMMDD)

Laikas

TI

P

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinačių registravimo laikas UTC (VVMM)

Registravimo pabaiga

ER

P

Sistemos duomenys – nurodoma registravimo pabaiga

Kad Maroko ŽSKC galėtų nustatyti ŽSKC siuntėją, perduodant duomenis reikalinga išvardyta informacija:

 

ŽSKC serverio IP adresas ir (arba) DNS (domenų vardų sistemos) duomenys;

 

SSL sertifikatas (visa sertifikavimo grandinė).

Pateikiami duomenys išdėstomi taip:

naudojami rašmenys turi atitikti ISO 8859.1 standartą;

dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) ir srities kodas SR žymi pranešimo pradžią;

visi duomenys žymimi jiems skirtu kodu ir nuo kitų duomenų atskiriami dvigubu pasviruoju brūkšniu (//);

viengubu pasviru brūkšniu (/) yra atskiriami kodai ir duomenys;

kodas ER ir dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) žymi pranešimo pabaigą.

Privalomi duomenys, kurie turi būti siunčiami laivo geografinių koordinačių pranešimuose UN-CEFACT formatu

Duomenys

Privalomas (P)/Neprivalomas (N)

Pastabos

Gavėjas

P

Pranešimo duomenys – gavėjas. Triraidis šalies kodas (ISO-3166).

Pastaba. Priklauso FLUX TL rinkiniui.

Siuntėjas

P

Pranešimo duomenys – siuntėjas. Triraidis šalies kodas (ISO-3166).

Unikalus pranešimo indentifikavimo kodas

P

UUID pagal RFC 4122, apibrėžtą IETF

Pranešimo sukūrimo data ir laikas

P

Pranešimo sukūrimo data ir laikas UTC pagal ISO 8601 standartą, naudojant MMMM-MM-DD-vv:mm:ss formatą

Vėliavos valstybė

P

Pranešimo duomenys – vėliavos valstybė (triraidis šalies kodas (ISO-3166))

Pranešimo tipas

P

Pranešimo duomenys – pranešimo tipas (ENTRY, POS, EXIT, MANUAL)

Radijo šaukinys

P

Laivo duomenys – laivo tarptautinis radijo šaukinys

Susitariančiosios šalies vidaus registracijos numeris

P

Laivo duomenys – susitariančios šalies unikalus numeris (triraidis šalies kodas (ISO-3166) ir numeris)

Išorinis registracijos numeris

P

Laivo duomenys – ant laivo borto esantis numeris (ISO 8859.1)

Platuma

P

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinatės laipsniais ir dešimtainiais laipsniais DD.ddd (WGS-84)

Teigiamomis koordinatėmis nurodomos į šiaurę nuo ekvatoriaus esančio laivo geografinės koordinatės; neigiamomis koordinatėmis nurodomos į pietus nuo ekvatoriaus esančio laivo geografinės koordinatės.

Ilguma

P

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinatės laipsniais ir dešimtainiais laipsniais DD.ddd (WGS-84)

Teigiamomis koordinatėmis nurodomos į rytus nuo Grinvičo dienovidinio esančio laivo geografinės koordinatės; neigiamomis koordinatėmis nurodomos į vakarus nuo Grinvičo dienovidinio esančio laivo geografinės koordinatės.

Kursas

P

Laivo kursas 360° skalėje

Greitis

P

Laivo greitis dešimtosiomis mazgo dalimis

Data ir laikas

P

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinačių registravimo data ir laikas UTC (MMMMMMDD) (VVMM)

UN/CEFACT formatu perduodami duomenis struktūruojami, kaip išdėstyta įgyvendinimo dokumente, kurį Europos Komisija pateikia iki Protokolo taikymo pradžios datos.

4 priedėlis

Image 7 Tekstas paveikslėlio

5 priedėlis

Image 8 Tekstas paveikslėlio

6 priedėlis

Image 9 Tekstas paveikslėlio

7 priedėlis

Image 10 Tekstas paveikslėlio

Prie Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios Žvejybos partnerystės susitarimo pridedami Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės laiškai,

KURIAIS PASIKEISTA

A.   Sąjungos laiškas

Gerb. pone (-ia),

turiu garbės atkreipti Jūsų dėmesį į tam tikras Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo (toliau – Žvejybos susitarimas) nuostatas.

Baigusios derybas Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė susitarė dėl toliau išdėstytų aspektų.

1.

Dėl Vakarų Sacharos regiono klausimo Šalys dar kartą patvirtina, kad palaiko Jungtinių Tautų procesą ir remia Generalinio Sekretoriaus pastangas pasiekti galutinį politinį sprendimą remiantis Jungtinių Tautų Chartijoje nustatytais tikslais bei principais ir Saugumo Tarybos rezoliucijomis.

2.

Žvejybos susitarimas sudaromas nepažeidžiant atitinkamų pozicijų:

Europos Sąjungos pozicijos dėl Vakarų Sacharos kaip priklausomos teritorijos, su kuria besiribojantys vandenys patenka į Žvejybos susitarimo 1 straipsnio h punkte apibrėžtą žvejybos zoną, ir dėl jos apsisprendimo teisės. Žvejybos susitarime pateikta nuoroda į Maroko įstatymus ir kitus teisės aktus nedaro poveikio Sąjungos pozicijai;

Maroko Karalystės pozicijos, kad Sacharos regionas yra neatsiejama nacionalinės teritorijos dalis, į kurią ji turi tokias pačias visapusiškas suverenias teises kaip ir į likusią nacionalinę teritoriją. Marokas mano, kad visi šio regioninio ginčo sprendimai turėtų būti grindžiami jo autonomijos iniciatyva.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.

Pagarbiai

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 11

Image 12

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 13

Image 14

B.   Maroko Karalystės laiškas

Gerb. pone (-ia),

turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„Gerb. pone (-ia),

turiu garbės atkreipti Jūsų dėmesį į tam tikras Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo (toliau – Žvejybos susitarimas) nuostatas.

Baigusios derybas Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė susitarė dėl toliau išdėstytų aspektų.

1.

Dėl Vakarų Sacharos regiono klausimo Šalys dar kartą patvirtina, kad palaiko Jungtinių Tautų procesą ir remia Generalinio Sekretoriaus pastangas pasiekti galutinį politinį sprendimą remiantis Jungtinių Tautų Chartijoje nustatytais tikslais bei principais ir Saugumo Tarybos rezoliucijomis.

2.

Žvejybos susitarimas sudaromas nepažeidžiant atitinkamų pozicijų:

Europos Sąjungos pozicijos dėl Vakarų Sacharos kaip priklausomos teritorijos, su kuria besiribojantys vandenys patenka į Žvejybos susitarimo 1 straipsnio h punkte apibrėžtą žvejybos zoną, ir dėl jos apsisprendimo teisės. Žvejybos susitarime pateikta nuoroda į Maroko įstatymus ir kitus teisės aktus nedaro poveikio Sąjungos pozicijai;

Maroko Karalystės pozicijos, kad Sacharos regionas yra neatsiejama nacionalinės teritorijos dalis, į kurią ji turi tokias pačias visapusiškas suverenias teises kaip ir į likusią nacionalinę teritoriją. Marokas mano, kad visi šio regioninio ginčo sprendimai turėtų būti grindžiami jo autonomijos iniciatyva.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.

Pagarbiai“

Galiu patvirtinti, kad mūsų Vyriausybė pritaria Jūsų laiško turiniui.

Pagarbiai

Image 15

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 16

Image 17

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 18


REGLAMENTAI

20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/56


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/442

2018 m. gruodžio 12 d.

kuriuo, siekiant patikslinti reikalavimą, kad kainos atitiktų vyraujančias rinkos sąlygas, taip pat atnaujinti ir ištaisyti tam tikras nuostatas, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 4 straipsnio 6 dalį, 14 straipsnio 7 dalį, 22 straipsnio 4 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 (2) prekyboms vietoms ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams nustatyti skaidrumo reikalavimai dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių. Visų pirma Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 nurodyta, kad sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų paskelbtos kainos atitinka vyraujančias rinkos sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 14 straipsnio 3 dalyje, kai paskelbimo metu jos yra artimos tos pačios finansinės priemonės lygiaverčio dydžio kotiruotei likvidumo požiūriu labiausiai susijusioje tos finansinės priemonės rinkoje. Todėl sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai gali teikti kotiruotes nepaisydami minimalaus kainos padidėjimo (toliau – kainos pokyčio dydis) reikalavimo, kurio privalo laikytis prekybos vietos;

(2)

sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai gali skelbti kainas naudodamiesi mažesniais kainos pokyčio dydžiais, palyginti su prekybos vietomis, todėl investuotojams gali būti siūlomos minimaliai geresnės kainos. Tačiau tokios kotiruotės daro neigiamą poveikį bendrai turimo likvidumo kokybei ir veiksmingam finansinių priemonių vertinimui bei įkainojimui ir nepadeda užtikrinti vienodų sąlygų prekybos vietoms ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams. Tai ypač aktualu akcijoms ir depozitoriumo pakvitavimams, kurių kainos pokyčio dydžių spektras yra didesnis negu kitų finansinių priemonių;

(3)

siekiant užtikrinti veiksmingą kainodarą, bendrą turimo likvidumo kokybę ir veiksmingą akcijų bei depozitoriumo pakvitavimų vertinimą, turėtų būti laikoma, kad sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų skelbiamos kainos atitinka vyraujančias rinkos sąlygas, kai šioms kainoms taikomi minimalūs kainos dydžio pokyčiai, atitinkantys prekybos vietose paskelbtų kainų dydžio pokyčius.

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1033 (3) iš prekybos vietoms ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams taikomų skaidrumo nuostatų taikymo srities pašalinami vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai. Todėl iš Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 būtina pašalinti nuorodas į vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius;

(5)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

kai kurios Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 nuostatos neatitinka techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas tas reglamentas (4). Kai tokie neatitikimai yra klaidos, turinčios įtakos tų nuostatų esmei, jie turėtų būti ištaisyti;

(7)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(8)

vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsniu (5), EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio h punktas išbraukiamas;

2)

6 straipsnio h punktas išbraukiamas;

3)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Vyraujančias rinkos sąlygas atspindinčios kainos

(Reglamento (ES) Nr. 600/2014 14 straipsnio 3 dalis)

Laikoma, kad sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko paskelbtos kainos atitinka vyraujančias rinkos sąlygas, kai paskelbimo metu jos yra artimos tos pačios finansinės priemonės lygiaverčio dydžio kotiruotei likvidumo požiūriu labiausiai susijusioje tos finansinės priemonės rinkoje, kaip nustatyta pagal 4 straipsnį.

Tačiau laikoma, kad sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko paskelbtos akcijų ir depozitoriumo pakvitavimų kainos atitinka vyraujančias rinkos sąlygas tik tuomet, kai tos kainos atitinka šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytus reikalavimus ir jas skelbiant paisoma minimalaus kainos padidėjimo, atitinkančio kainos pokyčio dydį, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/588 (*1) 2 straipsnyje.

(*1)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir biržiniams fondams (OL L 87, 2017 3 31, p. 411).“"

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 pataisos

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 ištaisomas taip:

1)

2 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

sandoris sudaro prekybos portfeliais dalį, kuri apima penkias ar daugiau skirtingų akcijų.“;

2)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodyti skaidrumo reikalavimai taip pat taikomi informaciniam pranešimui apie susidomėjimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 33 punkte ir laikantis to reglamento 3 straipsnio.“;

3)

11 straipsnio 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Prieš pirmą kartą įvykstant prekybai akcija, depozitoriumo pakvitavimu, biržiniu fondu, sertifikatu ar kita panašia finansine priemone prekybos vietoje Sąjungoje, kompetentinga institucija įvertina tos finansinės priemonės vidutinę sandorių vertę, atsižvelgdama į bet kokią tos finansinės priemonės ir kitų finansinių priemonių, laikomų turinčiomis panašių ypatybių, prekybos istoriją, ir užtikrina šio įverčio paskelbimą.

5.   4 dalyje nurodytas vidutinės sandorių vertės įvertis naudojamas nustatant akcijos, depozitoriumo pakvitavimo, biržinio fondo, sertifikato ar kitos panašios finansinės priemonės standartinį rinkos dydį šešių savaičių laikotarpiu po to, kai akcija, depozitoriumo pakvitavimu, biržiniu fondu, sertifikatu ar kita panašia finansine priemone buvo leista prekiauti arba pirmą kartą įvyko prekyba prekybos vietoje.“;

4)

17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kompetentingos institucijos, rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, įskaitant investicines įmones, valdančias prekybos vietą, naudoja pagal 1 dalį paskelbtą informaciją nuo tų metų, kuriais ši informacija paskelbta, balandžio 1 d.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

(2)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką (OL L 87, 2017 3 31, p. 387).

(3)  2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1033, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (OL L 175, 2016 6 30, p. 1).

(4)  2015 m. rugsėjo 28 d. galutinė ataskaita „Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR“ (ESMA/2015/1464).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/59


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/443

2019 m. vasario 13 d.

kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 49 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/588 (2) nustatoma privaloma kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir tam tikriems biržiniams fondams. Visų pirma, pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/588 minimalus kainos pokyčio dydis, taikomas akcijoms ir depozitoriumo pakvitavimams, yra kalibruojamas pagal sandorių skaičiaus dienos vidurkį likvidžiausioje prekybos vietoje Sąjungoje. Tai geras ir paprastas daugumos tų finansinių priemonių likvidumo rodiklis. Vis dėlto jis netinka akcijoms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama vienu metu Sąjungoje ir trečiojoje valstybėje, kai prekybos vieta, kurios prekybos tomis akcijomis apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje. Tuo atveju kyla rizika, kad privalomas kainos pokyčio dydis, nustatytas vien pagal Sąjungos prekybos apimtį, bus grindžiamas tik maža bendros prekybos apimties dalimi. Todėl svarbu leisti kompetentingoms institucijoms koreguoti tokių akcijų sandorių skaičiaus dienos vidurkį taip, kad jis atspindėtų bendrą tų akcijų likvidumą. Siekiant mažinti suvaržymų, susijusių su trečiųjų valstybių prekybos vietų duomenų prieinamumu, ir sudaryti sąlygas naudotis kitais viešais duomenimis, svarbu leisti kompetentingoms institucijoms pakankamai lanksčiai rinktis metodiką, pagal kurią atsižvelgiama į tose trečiosios valstybės prekybos vietose esantį likvidumą;

(2)

privalomas kainos pokyčio dydis nustatytas siekiant suderinti Sąjungos prekybos vietų kainos pokyčio dydžius ir išlaikyti rinkos gylį, likvidumą ir sklandžią prekybą nuosavybės vertybiniais popieriais Sąjungoje. Siekiant šių tikslų svarbu, kad visoms prekybos vietoms, kuriose tuo pačiu metu galima prekiauti atitinkama akcija, būtų prieinama ta informacija apie pakoreguotą sandorių skaičiaus dienos vidurkį, naudojamą tai akcijai taikomiems kainos pokyčio dydžiams nustatyti, ir kad tos prekybos vietos pradėtų taikyti pakoreguotus sandorių skaičiaus dienos vidurkius tą pačią dieną. Todėl visoms kompetentingoms institucijoms, prižiūrinčioms prekybos vietas, kuriose prekiaujama atitinkama akcija, reikėtų pranešti apie visus tos akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkio koregavimus prieš juos paskelbiant ir suteikti prekybos vietoms pakankamai laiko šiuos koregavimus įtraukti į savo sistemas;

(3)

siekiant užtikrinti privalomos kainos pokyčio dydžio tvarkos teisinį tikrumą ir nuspėjamumą, svarbu, kad visos prekybos vietos taikytų kainos pokyčio dydžius pagal pakoreguotą sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kartu rodantį bendrą likvidumą;

(4)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(6)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/588 3 straipsnis papildomas 8, 9 ir 10 dalimis:

„8.   Kompetentinga institucija gali koreguoti konkrečios akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, tos kompetentingos institucijos apskaičiuotą ar nustatytą pagal 1–7 dalyse nustatytą procedūrą, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta yra didžiausia, yra trečiojoje valstybėje;

b)

kai tas sandorių skaičiaus dienos vidurkis yra apskaičiuotas ir paskelbtas pagal 1–4 dalyse nustatytą procedūrą, jis yra lygus vienetui arba jį viršija.

Koreguodama akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį kompetentinga institucija atsižvelgia į sandorius, įvykdytus trečiosios valstybės prekybos vietoje, kurioje prekybos ta akcija apyvarta yra didžiausia.

9.   Pagal 8 dalį akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį pakoregavusi kompetentinga institucija užtikrina, kad tas pakoreguotas sandorių skaičiaus dienos vidurkis būtų paskelbtas. Prieš jo paskelbimą kompetentinga institucija pakoreguotą tos akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį praneša kitų Sąjungoje veikiančių prekybos vietų, kuriose prekiaujama ta akcija, kompetentingoms institucijoms.

10.   Prekybos vietos likvidumo intervalo, atitinkančio pakoreguotą sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kainos pokyčio dydžius taiko nuo antros kalendorinės dienos po jo paskelbimo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir biržiniams fondams (OL L 87, 2017 3 31, p. 411).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/61


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/444

2019 m. kovo 19 d.

kuriuo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 nuostatos, susijusios su garanto įsipareigojimų formomis ir oro transporto išlaidų įskaitymu į muitinę vertę

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalies b punktą, 76 straipsnio a punktą ir 100 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d.;

(2)

jeigu Sutartys Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje nebegalios, iš Jungtinės Karalystės į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms turės būti taikomi muitai. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 71 straipsniu, išlaidos, patirtos prekes gabenant iki jų įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos, įskaitytinos į importuojamų prekių muitinę vertę. Į muitinę vertę įskaitytiną visų oro transporto išlaidų dalį atitinkantys procentiniai dydžiai nurodyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (2) 23-01 priede. Po išstojimo iš Sąjungos Jungtinė Karalystė turėtų būti įtraukta į atitinkamą šiame priede pateiktą trečiųjų šalių sąrašą;

(3)

garanto įsipareigojimų formos nustatytos 32-01, 32-02 ir 32-03 prieduose ir 72-04 priedo VI ir VII skyriuose. Šiose formose išvardytos Sąjungos valstybės narės ir kitos Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (3) (toliau – Konvencija), iš dalies pakeistos ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/2017 (4), susitariančiosios šalys. Kai Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti, šiose formose Jungtinė Karalystė nebeturėtų būti nurodyta valstybių narių sąraše. Tačiau Jungtinė Karalystė pareiškė norą prisijungti prie Konvencijos kaip atskira susitariančioji šalis nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, ir atitinka prisijungimo reikalavimus. Jeigu Jungtinės Karalystė prie Konvencijos prisijungtų, garanto įsipareigojimų formose ji turėtų būti nurodyta kitų Konvencijos susitariančiųjų šalių sąraše;

(4)

šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka. Šio reglamento nuostatos, susijusios su oro transporto iš Jungtinės Karalystės išlaidų įskaitymu į muitinę vertę ir nuorodų į Jungtinę Karalystę išbraukimu garanto įsipareigojimų formų dalyse, skirtose valstybėms narėms, turėtų būti taikomos nuo dienos, einančios po dienos, kai Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, jeigu iki tos dienos neįsigalioja su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo. Šio reglamento nuostatos, susijusios su nuorodų į Jungtinę Karalystę įtraukimu į kitų Konvencijos susitariančiųjų šalių sąrašą garanto įsipareigojimų formose, turėtų būti taikomos nuo Jungtinės Karalystės kaip atskiros susitariančiosios šalies prisijungimo prie Konvencijos dienos, jeigu iki dienos, einančios po dienos, kai Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje nustojo galioti Sutartys, neįsigalioja su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 iš dalies keičiamas taip:

1)

į 23-01 priedo lentelės pirmos skilties paskutiniąją eilutę (Q zona) įtraukiami šie žodžiai:

„, Jungtinė Karalystė“;

2)

32-01 priedo 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

po žodžių „Švedijos Karalystė“, žodžiai „Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“ išbraukiami;

b)

po žodžių „Turkijos Respublikai“, įterpiami žodžiai „Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei“;

3)

32-02 priedo 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

po žodžių „Švedijos Karalystė“, žodžiai „Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“ išbraukiami;

b)

po žodžių „Turkijos Respublikai“, įterpiami žodžiai „Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei“;

4)

32-03 priedo 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

po žodžių „Švedijos Karalystė“, žodžiai „Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“ išbraukiami;

b)

po žodžių „Turkijos Respublikai“, įterpiami žodžiai „Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei“;

5)

72-04 priedo II dalis iš dalies keičiama taip:

a)

VI skyriuje, formos 7 langelyje po žodžių „Turkija —“ įterpiami žodžiai „Jungtinė Karalystė —“;

b)

VII skyriuje, formos 6 langelyje po žodžių „Turkija —“ įterpiami žodžiai „Jungtinė Karalystė —“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 dalis, 1 straipsnio 2 dalies a punktas, 1 straipsnio 3 dalies a punktas ir 1 straipsnio 4 dalies a punktas taikomi nuo dienos, einančios po dienos, kai pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje.

1 straipsnio 2 dalies b punktas, 1 straipsnio 3 dalies b punktas, 1 straipsnio 4 dalies b punktas ir 1 straipsnio 5 dalis taikomi nuo Jungtinės Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros dienos.

Tačiau šis reglamentas netaikomas, jei su Jungtine Karalyste pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį sudarytas susitarimas dėl išstojimo būtų įsigaliojęs iki dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  OL L 343, 2015 12 29, p. 558.

(3)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.

(4)  2017 m. gruodžio 5 d. ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2017, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros (OL L 8, 2018 1 12, p. 1).


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/64


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/445

2019 m. kovo 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 367/2014, kuriuo nustatomas EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 367/2014 (2) nustatomas Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) išlaidoms skiriamas grynasis likutis, taip pat pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (3) 10c straipsnio 2 dalį, 136, 136a bei 136b straipsnius ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (4) 7 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnį ir 66 straipsnio 1 dalį 2014–2020 biudžetiniais metais Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) skiriamos sumos;

(2)

vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 11 straipsnio 6 dalimi, Lietuva iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešė Komisijai apie savo sprendimą sumažinti tiesiogines išmokas 360 000 EUR suma ir apie numatomą šio sumažinimo rezultatą 2019 kalendoriniais metais, kurį bus galima panaudoti kaip papildomą paramą kaimo plėtros priemonėms. Atitinkamos nacionalinės viršutinės ribos buvo pakoreguotos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/71 (5);

(3)

pagal Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (6) 3 straipsnio 1 dalį to reglamento I priede nustatyta daugiametės finansinės programos su rinka susijusių išlaidų ir tiesioginių išmokų tarpinė viršutinė riba turi būti patikslinta atsižvelgiant į to reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatytą techninį patikslinimą, atlikus perkėlimus tarp EŽŪFKP ir tiesioginių išmokų;

(4)

dėl tų pakeitimų būtina patikslinti EŽŪGF išlaidoms skiriamą grynąjį likutį, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 367/2014. Aiškumo sumetimais EŽŪFKP skirtinos sumos taip pat turėtų būti skelbiamos;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 367/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 367/2014 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2014 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 367/2014, kuriuo nustatomas EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis (OL L 108, 2014 4 11, p. 13).

(3)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(5)  2018 m. lapkričio 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/71, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III priedas (OL L 16, 2019 1 18, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


PRIEDAS

„PRIEDAS

(mln. EUR dabartinėmis kainomis)

Biudžetiniai metai

EŽŪFKP skiriamos sumos

Iš EŽŪFKP perkeltos sumos

EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 10b straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136b straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 66 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136a straipsnio 1 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 1 dalis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 7 straipsnio 2 dalis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136a straipsnio 2 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 2 dalis

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,1

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,35

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,401

570,356

43 887,112


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/67


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/446

2019 m. kovo 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 bei 3 dalis ir 38 straipsnio d punktą,

kadangi:

(1)

iš trečiosios šalies importuoti produktai gali būti pateikiami Sąjungos rinkai kaip ekologiški produktai, jei jiems išduotas pripažintos trečiosios šalies kompetentingų institucijų, kontrolės institucijų ar kontrolės įstaigų arba pripažintos kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos patikrinimo sertifikatas. Pagal Ateities ekologinės gamybos Europos Sąjungoje veiksmų plano 12 veiksmą (2) Komisija sukūrė ekologiškų produktui importo elektroninio sertifikavimo sistemą, kuri yra į Komisijos sprendimu 2003/24/EB (3) nustatytą elektroninę Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemą (TRACES) integruotas modulis. Siekiant pagerinti elektroninės sertifikavimo sistemos veikimą, patikrinimo sertifikatams tvirtinti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 (4) tikslais TRACES tikslinga naudoti kvalifikuotą elektroninį spaudą;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priede pateikiamas trečiųjų šalių, kurių ekologinės žemės ūkio produktų gamybos sistemos ir kontrolės priemonės pripažintos lygiavertėmis Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytoms sistemoms ir priemonėms, sąrašas;

(3)

remiantis Australijos pateikta informacija, pasikeitė jos kompetentingos institucijos interneto adresas. Be to, pasikeitė kontrolės įstaigų „Australian Certified Organic Pty. Ltd“ ir „NASAA Certified Organic (NCO)“ pavadinimai;

(4)

remiantis Čilės pateikta informacija, įstaiga „ARGENCERT“ Čilės valdžios institucijų nėra pripažinta kaip kontrolės įstaiga, todėl ji turėtų būti išbraukta iš sąrašo. Pasikeitė įstaigos „BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA“ pavadinimas;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede pateikiamas lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, kurios yra kompetentingos vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, sąrašas;

(6)

įstaiga „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ pranešė Komisijai, kad pasikeitė jos adresas;

(7)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „CCPB Srl“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į pripažinimo, susijusio su A kategorijos produktais, geografinę aprėptį įtraukti Beniną, Dramblio Kaulo Krantą ir Togą, į pripažinimo, susijusio su D kategorijos produktais, geografinę aprėptį – Vietnamą, o į pripažinimo, susijusio su D ir E kategorijų produktais, geografinę aprėptį – Seišelius ir Hongkongą;

(8)

Komisija atliko tyrimus dėl įtariamų pažeidimų, susijusių su keliomis produktų, kuriuos įstaiga „Control Union Certifications“ patvirtino kaip ekologiškus, partijomis iš Kazachstano, Moldovos, Rusijos, Turkijos ir Jungtinių Arabų Emyratų. Įstaiga „Control Union Certifications“ laiku nepateikė įtikinamų atsakymų į įvairius Komisijos pateiktus prašymus pateikti informacijos. Be to, įstaiga „Control Union Certifications“ nepateikė tų produktų atsekamumo ir ekologinio statuso įrodymų. Maža to, įstaiga „Control Union Certifications“ išdavė patikrinimo sertifikatą produktams, kurie dėl pesticidų liekanų valstybės narės kompetentingų institucijų anksčiau buvo priskirti įprastiniams produktams. Todėl Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c, d ir f punktais, nusprendė panaikinti įstaigos „Control Union Certifications“ pripažinimą, susijusį su visomis produktų iš Kazachstano, Moldovos, Rusijos, Turkijos ir Jungtinių Arabų Emyratų kategorijomis. Taigi su įstaiga „Control Union Certifications“ susiję toms šalims skirti įrašai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede pateikto pripažintų kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo;

(9)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Ecocert SA“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į jos pripažinimo, susijusio su D kategorijos produktais, geografinę aprėptį įtraukti Kosovą;

(10)

Komisija gavo įstaigos „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ prašymą iš dalies pakeisti jos adresą;

(11)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „IBD Certificações Ltda“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į jos pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijų produktais, geografinę aprėptį įtraukti Kolumbiją, Ekvadorą ir Peru;

(12)

Komisija gavo ir išnagrinėjo „Organización Internacional Agropecuaria“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į jos pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijų produktais, geografinę aprėptį įtraukti Rusiją, o į pripažinimo, susijusio su E kategorijos produktais, geografinę aprėptį – Argentiną;

(13)

įstaigos „Organska Kontrola“ ir „Quality Assurance International“ pranešė Komisijai apie tai, kad pasikeitė jų adresai;

(14)

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/39 (5), įstaiga „Letis S.A“ klaidingai nurodyta kaip pripažinta B kategorijos produktų iš Belizo, Brazilijos, Kolumbijos, Kosta Rikos, Dominikos Respublikos, Gvatemalos, Hondūro, Panamos ir Salvadoro kontrolės įstaiga. Tą klaidą reikia ištaisyti;

(15)

be to, Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/39, įstaiga „Organic Control System“ klaidingai nurodyta kaip pripažinta E kategorijos produktų iš Šiaurės Makedonijos Respublikos kontrolės įstaiga. Tą klaidą taip pat reikia ištaisyti;

(16)

Reglamentą (EB) Nr. 1235/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti ir ištaisyti;

(17)

įstaigos „Letis S.A“ pripažinimo, susijusio su B kategorijos produktais iš Belizo, Brazilijos, Kolumbijos, Kosta Rikos, Dominikos Respublikos, Gvatemalos, Hondūro, Panamos ir Salvadoro, panaikinimas ir įstaigos „Organic Control System“ pripažinimo, susijusio su E kategorijos produktais iš Šiaurės Makedonijos Respublikos, panaikinimas turėtų būti taikomas atgaline data nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/39 įsigaliojimo datos;

(18)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 iš dalies keičiamas ir ištaisomas taip:

1)

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Patikrinimo sertifikato originalas – atspausdinta ir pasirašyta užpildyto elektroninio TRACES sertifikato kopija arba TRACES sistemoje kvalifikuotu elektroniniu spaudu (apibrėžtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 (*1) 3 straipsnio 27 punkte) patvirtintas patikrinimo sertifikatas.

(*1)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).“;"

2)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

3)

IV priedas iš dalies keičiamas ir ištaisomas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

II priedo 7 ir 8 punktai taikomi nuo 2019 m. sausio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos sprendimas 2003/24/EB dėl integruotos kompiuterinės veterinarijos sistemos sukūrimo (OL L 8, 2003 1 14, p. 44).

(4)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).

(5)  2019 m. sausio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/39, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 9, 2019 1 11, p. 106).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

su Australija susijęs įrašas iš dalies keičiamas taip:

a)

4 punkte interneto adresas pakeičiamas taip: „http://www.agriculture.gov.au/“;

b)

5 punkte kodams AU-BIO-001 ir AU-BIO-004 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au“

2)

su Čile susijusio įrašo 5 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

kodui CL-BIO-004 skirta eilutė išbraukiama;

b)

kodui CL-BIO-010 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedas iš dalies keičiamas ir ištaisomas taip:

1)

su „Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ susijusio įrašo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turkija“;

2)

su „CCPB Srl“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„BJ-BIO-102

Beninas

x

CI-BIO-102

Dramblio Kaulo Krantas

x

HK-BIO-102

Honkongas

x

x

SC-BIO-102

Seišeliai

x

x

TG-BIO-102

Togas

x

VN-BIO-102

Vietnamas

x

—“

3)

su „Control Union Certifications“ susijusio įrašo 3 punkte išbraukiamos šios eilutės:

„AE-BIO-149

Jungtiniai Arabų Emyratai

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstanas

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusija

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turkija

x

x

x

x

x

x“

4)

su „Ecocert SA“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiama ši eilutė:

„XK-BIO-154

Kosovas

x

—“

5)

su „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ susijusio įrašo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, JAV“;

6)

su „IBD Certificações Ltda“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„CO-BIO-122

Kolumbija

x

x

EC-BIO-122

Ekvadoras

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—“

7)

su „Letis S.A“ susijusio įrašo 3 punkte Belizui, Brazilijai, Kolumbijai, Kosta Rikai, Dominikos Respublikai, Gvatemalai, Hondūrui, Panamai ir Salvadorui skirtų eilučių B stulpelyje esantis kryžiukas išbraukiamas;

8)

su „Organic Control System“ susijusio įrašo 3 punkte Šiaurės Makedonijos Respublikai skirtos eilutės E stulpelyje esantis kryžiukas išbraukiamas;

9)

su „Organización Internacional Agropecuaria“ susijusio įrašo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiama ši eilutė:

„RU-BIO-110

Rusija

x

x

—“

b)

Argentinai skirtos eilutės E stulpelyje įrašomas kryžiukas;

10)

su „Organska Kontrola“ susijusio įrašo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina“;

11)

su „Quality Assurance International“ susijusio įrašo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: 4370 La Jolla Village DRIVE, Suite 300, San Diego, CA 92122, JAV“.

SPRENDIMAI

20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/73


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/447

2019 m. kovo 15 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijos Respublikos pasiūlytas pakaitinis narys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) ir (ES) 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Giorgio SILLI kadencijai tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitiniu nariu skiriamas:

Alessio MARSILI, Consigliere del Municipio XIII di Roma Capitale.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M.C. BUDĂI


(1)  2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).

(2)  2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).

(3)  2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/994, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 159, 2015 6 25, p. 70).


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/74


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/448

2019 m. kovo 18 d.

dėl pasiūlymo įrašyti metoksichlorą į Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A priedą pateikimo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. spalio 14 d. Europos bendrija Tarybos sprendimu 2006/507/EB (1) sudarė Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija);

(2)

Sąjunga yra Konvencijos susitariančioji šalis, todėl ji gali siūlyti Konvencijos priedų pakeitimus. Konvencijos A priede išvardytos cheminės medžiagos, kurių turi būti atsisakyta; B priede išvardytos cheminės medžiagos, su kuriomis susijusi veikla turi būti apribota, o C priede išvardytos cheminės medžiagos, kurių išmetimas dėl netikslinio susidarymo turi būti sumažintas arba nutrauktas;

(3)

remiantis turima moksline informacija ir peržiūros ataskaitomis, taip pat tinkamai atsižvelgus į Konvencijos D priede nustatytus peržiūros kriterijus, matyti, kad metoksichloras turi patvariojo organinio teršalo savybių;

(4)

metoksichloras nėra patvirtintas kaip veiklioji medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (2), todėl jo neleidžiama pateikti rinkai arba naudoti Sąjungoje gaminant augalų apsaugos produktus; metoksichloras taip pat nėra patvirtintas kaip veiklioji medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (3), todėl jis negali būti pateiktas rinkai arba naudojamas Sąjungoje gaminant biocidinius produktus. Be to, metoksichloras neįregistruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (4), todėl pagamintinas ar Sąjungos rinkai pateiktinas jo kiekis vienam gamintojui ar importuotojui per metus neturi siekti vienos tonos;

(5)

nors metoksichloro Sąjungoje palaipsniui atsisakyta jau prieš daugelį metų, jis dar gali būti naudojamas kaip pesticidas ir skleidžiamas aplinkoje už Sąjungos ribų, o tai gali būti priežastis, dėl kurios jis aptinkamas aplinkoje. Kadangi metoksichloras gali plisti aplinkoje dideliu atstumu, priemonių, kurių imamasi nacionaliniu ar Sąjungos lygmeniu, nepakanka siekiant užtikrinti aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą, todėl reikia imtis platesnio masto tarptautinių veiksmų;

(6)

todėl Sąjunga Konvencijos sekretoriatui turėtų pateikti pasiūlymą įrašyti metoksichlorą į Konvencijos A priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjunga pateikia pasiūlymą įrašyti metoksichlorą (CAS Nr. 72–43–5, EB Nr. 200–779–9) į Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija) A priedą.

Komisija Sąjungos vardu pateikia pirmoje pastraipoje nurodytą pasiūlymą Konvencijos sekretoriatui kartu su visa informacija, kurios reikalaujama Konvencijos D priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1).

(2)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(3)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(4)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/76


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/449

2019 m. kovo 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2024)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/715 (2) nustatytos priemonės, skirtos Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus kilmės Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiams ir jų hibridams, išskyrus Citrus aurantium L. ir Citrus latifolia Tanaka (toliau – nurodytieji vaisiai), ir kuriomis siekiama jiems neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti Phyllosticta citricarpa (toliau – nurodytasis organizmas);

(2)

išaugęs importo sulaikymo atvejų skaičius per pastaruosius trejus metus rodo, kad Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/715 nustatytos priemonės tebėra būtinos siekiant apsaugoti Sąjungos teritoriją nuo nurodytojo organizmo;

(3)

be to, 2018 m. valstybės narės, vykdydamos Brazilijos kilmės nurodytųjų vaisių importo patikrinimus, pranešė apie didelį sulaikytųjų siuntų, kuriose nustatytas nurodytasis organizmas, skaičių. Todėl turėtų būti sugriežtinti tų Brazilijos kilmės vaisių įvežimui į Sąjungą taikomi reikalavimai;

(4)

siekiant užtikrinti, kad Brazilijos kilmės nurodytuosiuose vaisiuose nurodytojo organizmo nebūtų, jiems turėtų būti taikomi tokie patys importo reikalavimai kaip Argentinos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus kilmės vaisiams;

(5)

kadangi Brazilijos kilmės nurodytieji vaisiai turės būti apdoroti nuo nurodytojo organizmo, siekiant atsekamumo, tokių vaisių siuntoms taip pat turėtų būti taikomas reikalavimas pateikti išsamią informaciją apie apdorojimą prieš derliaus nuėmimą ir po jo;

(6)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/715 pakeitimai

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnis išbraukiamas;

2.

5a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Argentinos ir Brazilijos kilmės nurodytųjų vaisių įvežimas į Sąjungą“

b)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Prie Argentinos ir Brazilijos kilmės nurodytųjų vaisių pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmoje pastraipoje, kurio dalyje „Papildoma deklaracija“ įrašoma:“;

3.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus kilmės nurodytųjų vaisių tikrinimo reikalavimai Sąjungoje“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įvežimo punkte arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (*1), atliekama Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus kilmės nurodytųjų vaisių apžiūra. Patikrinami bent 200-ų kiekvienos rūšies nurodytųjų vaisių ėminiai iš 30 tonų partijos arba jos dalies, atrinkti atsižvelgiant į bet kokius galimus Phyllosticta citricarpa požymius.

(*1)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).“;"

4.

7 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

pateikta išsami informacija apie apdorojimą prieš derliaus nuėmimą ir po jo.“;

5.

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Galiojimo data

Šis sprendimas nustoja galioti 2022 m. kovo 31 d.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2016 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (OL L 125, 2016 5 13, p. 16).


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/78


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/450

2019 m. kovo 19 d.

dėl statybos produktams taikomų Europos vertinimo dokumentų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, paskelbimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 techninio vertinimo įstaigos turi taikyti darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pateiktus statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo metodus ir kriterijus, atsižvelgdamos į šių produktų esmines charakteristikas;

(2)

gamintojams pateikus keletą prašymų dėl Europos techninio įvertinimo, techninio vertinimo įstaigų organizacija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 305/2011 19 straipsniu, parengė ir priėmė keletą Europos vertinimo dokumentų;

(3)

Komisija įvertino, ar techninio vertinimo įstaigų organizacijos parengti Europos vertinimo dokumentai atitinka poreikius, kuriuos reikia patenkinti atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 305/2011 I priede nustatytus esminius statybos darbų reikalavimus;

(4)

techninio vertinimo įstaigų organizacijos parengti Europos vertinimo dokumentai atitinka poreikius, kuriuos reikia patenkinti atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 305/2011 I priede nustatytus esminius statybos darbų reikalavimus. Todėl tikslinga tų Europos vertinimo dokumentų nuorodas paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Statybos produktams taikomų šio sprendimo priede išvardytų Europos vertinimo dokumentų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.


PRIEDAS

Europos vertinimo dokumento nuoroda ir pavadinimas

040427-00-0404

Išorės kompozicinės termoizoliacinės sistemos (ETICS) komplektai su termoizoliacinio tinko skiediniu ir apdailiniu posluoksniu arba neištisinio išorinio sluoksnio apdaru

060012-00-0802

Iš stiklo pluošto, mineralinių ir organinių medžiagų pagaminto dūmtakio įdėklo ir pagalbinių reikmenų rinkinys

090119-00-0404

Išorinių sienų apkalai skirtų mineralinės vatos plokščių, tinkuojamų statybvietėje, rinkinys

090120-00-0404

Išorinėms sienoms skirtų neatraminių mineralinės vatos plokščių rinkiniai

130031-00-0304

Sijos ir kolonos su metalinėmis spragotomis sienelėmis

130082-00-0603

Fasadinė tvirtinimo sistema. Plastikinis laikiklis medinių ar medienos elementų tvirtinimui prie pagrindo

260014-00-0301

Degto sluoksninio silikato pagrindu pagamintas II tipo priedas


20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/80


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/451

2019 m. kovo 19 d.

dėl statybos produktų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 gamintojai turi taikyti darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pateiktus statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo metodus ir kriterijus, atsižvelgiant į šių produktų esmines charakteristikas;

(2)

1996 m. rugpjūčio 29 d. raštu M/109, 1999 m. sausio 29 d. raštu M/130, 2001 m. birželio 26 d. raštu M/139, 1998 m. gruodžio 14 d. raštu M/122 ir 2000 m. gegužės 5 d. raštu M/135 Komisija Europos standartizacijos komitetui (CEN) pateikė prašymus parengti darniuosius standartus, kad būtų užtikrintas Tarybos direktyvos 89/106/EEB (2) įgyvendinimas (toliau – įgaliojimai). Remiantis įgaliojimais parengtų darniųjų standartų nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3);

(3)

įgaliojimai leidžia jais remiantis parengtus darniuosius standartus peržiūrėti. Siekdamas atsižvelgti į technikos raidą ir Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus, CEN peržiūrėjo keletą šių darniųjų standartų. Visų pirma, CEN peržiūrėjo šių produktų darniuosius standartus: gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, fibrocementinio šiferio ir jungiamųjų detalių, statybinio stiklo ir plokščiųjų fibrocementinių lakštų;

(4)

Komisija įvertino, ar CEN peržiūrėti darnieji standartai atitinka atitinkamus įgaliojimus ir Reglamentą (ES) Nr. 305/2011;

(5)

CEN peržiūrėti darnieji standartai atitinka atitinkamus įgaliojimus ir Reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Todėl nuorodas į tuos standartus tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 17 straipsnio 5 dalį turi būti nurodytas kiekvieno darniojo standarto, kuris pakeičia kitą darnųjį standartą, bendro taikymo laikotarpis. Toks bendro taikymo laikotarpis yra nurodytas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame standarte EN 15824: 2017 dėl išorinio ir vidinio tinko organinių rišiklių pagrindu (4). Kadangi šis laikotarpis nėra pakankamai ilgas, kad gamintojai galėtų pasirengti naudoti standartą, būtina nurodyti naują bendro taikymo laikotarpį;

(7)

tam, kad gamintojai galėtų kuo greičiau pradėti naudoti peržiūrėtus darniuosius standartus, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo I priede pateiktos nuorodos į statybos produktų darniuosius standartus, parengtus siekiant užtikrinti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, yra skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šio sprendimo II priede pateiktos nuorodos į statybos produktų darniuosius standartus, parengtus siekiant užtikrinti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, yra skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodant šių standartų naują bendro taikymo laikotarpį.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

(2)  1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (OL L 40, 1989 2 11, p. 12).

(3)  OL C 92, 2018 3 9, p. 139.

(4)  OL C 92, 2018 3 9, p. 139.


I PRIEDAS

Nr.

Nuoroda į standartą

Nuoroda į pakeistą standartą

Bendro taikymo laikotarpio pradžia

(mmmm.mm.dd)

Bendro taikymo laikotarpio pabaiga

(mmmm.mm.dd)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 5 dalis. Šilumos detektoriai. Taškiniai šilumos detektoriai

EN 54-5:2000

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 5 dalis. Šilumos detektoriai. Taškiniai šilumos detektoriai

EN 54-5:2000/A1:2002

2019 yy xx

2022 8 31

2.

EN 54-7:2018

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 7 dalis. Dūmų detektoriai. Taškiniai dūmų detektoriai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija

EN 54-7:2000

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 7 dalis. Dūmų detektoriai. Taškiniai detektoriai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

2019 yy xx

2022 8 31

3.

EN 492:2012+A2:2018

Fibrocementinis šiferis ir jungiamosios detalės. Gaminio techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 492:2012

Fibrocementinis šiferis ir jungiamosios detalės. Gaminio techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

2019 yy xx

2020 yy xx

4.

EN 1096-4:2018

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 4 dalis. Gaminio standartas

EN 1096-4:2004

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 4 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

2019 yy xx

2020 yy xx

5.

EN 1279-5:2018

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Gaminio standartas

EN 1279-5:2005+A2:2010

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties įvertinimas

2019 yy xx

2020 yy xx

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 12467:2012

Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

2019 yy xx

2020 yy xx


II PRIEDAS

Nr.

Nuoroda į standartą

Nuoroda į pakeistą standartą

Bendro taikymo laikotarpio pradžia

(mmmm.mm.dd)

Bendro taikymo laikotarpio pabaiga

(mmmm.mm.dd)

1.

EN 15824:2017

Išorinio ir vidinio tinko organinių rišiklių pagrindu techniniai reikalavimai

EN 15824:2009

Išorinio ir vidinio tinko organinių rišiklių pagrindu techniniai reikalavimai

2018 3 9

2020 3 9