ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 55

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. vasario 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gruodžio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/320, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies g punkte, taikymo siekiant nustatyti mobiliaisiais prietaisais pagalbą kviečiančio asmens buvimo vietą

1

 

*

2019 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/321 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232

4

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. sausio 31 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/322 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo (ECB/2019/4)

7

 

*

2019 m. vasario 12 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/323, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę (ECB/2019/5)

16

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

25.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/320

2018 m. gruodžio 12 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies g punkte, taikymo siekiant nustatyti mobiliaisiais prietaisais pagalbą kviečiančio asmens buvimo vietą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (1), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

kaip nurodyta Direktyvos 2014/53/ES 14 konstatuojamojoje dalyje, radijo įrenginiai gali būti naudojami susisiekiant su pagalbos tarnybomis, todėl tinkamais atvejais jie turėtų būti sukonstruoti taip, kad juose būtų įmanoma įdiegti funkcijas, kurių reikia norint su jomis susiekti;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1285/2013 (2) pagal programą „Galileo“ buvo sukurta pasaulinė palydovinės navigacijos sistema (toliau – GNSS), kuri visiškai priklauso Sąjungai, yra jos kontroliuojama ir civiliams kontroliuojant teikia labai tikslios padėties nustatymo paslaugas. Sistemą „Galileo“ galima naudoti kartu su kitomis GNSS;

(3)

2016 m. priimtoje Europos kosmoso strategijoje (3) skelbiama apie priemones, kuriomis sudaromos galimybės mobiliuosiuose telefonuose pradėti naudoti „Galileo“ buvimo vietos nustatymo ir navigacijos paslaugas;

(4)

2017 m. gruodžio 5 d. išvadose (4) Taryba remia patikimos kosmoso taikmenų ir paslaugų galutinės grandies rinkos plėtrą ir pabrėžia, kad šiuo tikslu reikėtų imtis tinkamų priemonių, įskaitant, kai tinkama, reglamentavimo priemones, siekiant visiško Sąjungoje parduodamų prietaisų suderinamumo su sistema „Galileo“ ir paskatinti pasaulinėje rinkoje naudoti su „Galileo“ jau suderintus prietaisus;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/22/EB (5) numatytas Europos bendrojo pagalbos telefono numerio („112“) įdiegimas visoje Sąjungoje ir valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad įmonės, teikiančios galutiniams paslaugų gavėjams elektroninių ryšių paslaugas, leidžiančias skambinti numeriu arba numeriais, esančiais nacionaliniame numeracijos plane, teiktų informaciją apie skambinančio asmens buvimo vietą tarnyboms, kurioms skambinama bent Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu „112“;

(6)

delniniai mobilieji telefonai su pažangiosios kompiuterijos technologijomis (toliau – mobilieji prietaisai) priskiriami prie tos kategorijos telekomunikacijų radijo įrenginių, kuriais Sąjungoje dažniausiai skambinama Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu „112“;

(7)

siekiant užtikrinti, kad pagalbos paslaugos būtų teikiamos veiksmingai, labai svarbu, kokiu tikslumu galima nustatyti radijo įrenginių, kuriais susisiekiama su pagalbos tarnybomis, buvimo vietą. Šiuo metu mobiliaisiais prietaisais pagalbą iškvietusio asmens buvimo vieta nustatoma taikant CELL ID metodą, remiantis mobiliojo ryšio bokšto, prie kurio prisijungęs mobilusis prietaisas, aprėpties zona. Mobiliojo ryšio bokšto aprėpties zonos ribos gali svyruoti nuo 100 metrų iki kelių kilometrų. Dėl to tam tikrais atvejais, ypač kalnuose, miestuose ir dideliuose pastatuose, nustatant pagalbą kviečiančių asmenų buvimo vietą galima didelė paklaida;

(8)

pagal CELL ID metodą ir pagal belaidžio ryšio tinklo ir GNSS teikiamą informaciją nustatant skambinančio asmens buvimo vietą, ji gali būti nustatyta kur kas tiksliau, dėl to gelbėjimo veiksmai būtų atliekami greičiau ir veiksmingiau, o ištekliai naudojami optimaliau;

(9)

skambinančio asmens buvimo vietos nustatymo pagal GNSS sprendimai jau įdiegti aštuoniose valstybėse narėse ir tam tikrose trečiosiose šalyse;

(10)

dėl transporto priemonėse montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/758 (6) jau nustatytas reikalavimas dėl šių sistemų imtuvų suderinamumo su „Galileo“ ir EGNOS sistemų teikiamomis padėties nustatymo paslaugomis;

(11)

dėl nurodytų priežasčių mobilieji prietaisai taip pat turėtų būti priskiriami prie Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies g punkte nurodytų radijo įrenginių, kuriuose įdiegtos tam tikros funkcijos, leidžiančios susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis, kategorijos. Pagalbos iškvietos atveju nauji mobilieji prietaisai turėtų suteikti prieigą prie belaidžio ryšio tinklo ir GNSS buvimo vietos informacijos, o buvimo vietos nustatymo funkcija turėtų būti suderinama su pagal programą „Galileo“ teikiamomis paslaugomis ir su ja sąveikauti;

(12)

Direktyvoje 2014/53/ES nustatyti tik esminiai reikalavimai. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį šiems reikalavimams, joje numatyta radijo įrenginių, kurie atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 (7) priimtus neprivalomus darniuosius standartus, skirtus išsamioms techninėms tų reikalavimų specifikacijoms nustatyti, atitikties prielaida;

(13)

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec) ir Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) buvo paprašyti parengti radijo įrenginių darniuosius standartus (M/536) (8) ir taip padėti įgyvendinti Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnį;

(14)

ekonominės veiklos vykdytojams reikėtų suteikti pakankamai laiko, kad jie galėtų atlikti ateityje rinkai numatomų pateikti mobiliųjų prietaisų būtinus pakeitimus. Jokia šio reglamento nuostata neturėtų būti aiškinama kaip draudžianti ekonominės veiklos vykdytojams jo laikytis nuo jo įsigaliojimo dienos;

(15)

rengdama šiame reglamente nustatytas priemones, Komisija surengė reikiamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais, o su Kosmoso politikos ekspertų grupe konsultavosi 2017 m. lapkričio 14 d. bei 2018 m. kovo 14 d. posėdžiuose,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies g punkte nustatyti esminiai reikalavimai taikomi delniniams mobiliesiems telefonams, kurių funkcijos panašios į kompiuterio duomenų tvarkymo ir saugojimo funkcines galimybes.

2.   Atitiktis 1 daliai užtikrinama technologiniais sprendimais, leidžiančiais priimti ir tvarkyti belaidžio ryšio tinklo duomenis, pasaulinės navigacijos palydovų sistemos duomenis, suderinamus ir sąveikius bent su Reglamente (ES) Nr. 1285/2013 nurodyta sistema „Galileo“, ir leidžiančiais tuos duomenis perduoti pagalbos iškvietos atvejais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. kovo 17 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 153, 2014 5 22, p. 62.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įdiegimo ir eksploatavimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 876/2002 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 1).

(3)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos kosmoso strategija“ (COM(2016)705 final).

(4)  2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvados dėl programų GALILEO ir EGNOS įgyvendinimo ir Europos GNSS agentūros veiklos rezultatų laikotarpio vidurio vertinimo, 15435/17.

(5)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 51).

(6)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (OL L 123, 2015 5 19, p. 77).

(7)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(8)  2015 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2015) 5376 final dėl Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui ir Europos telekomunikacijų standartizacijos institutui teikiamo prašymo dėl radijo įrenginių standartizacijos, padedant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES.


25.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/321

2019 m. vasario 18 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra (KN) būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su tam tikrų prekių klasifikavimu;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1232 (3) gaminys, pagamintas iš sferoidinio grafitinio ketaus (stipriojo ketaus, EN-GJS-500–7), buvo suklasifikuotas kaip kiti lietiniai gaminiai iš kaliojo ketaus priskiriant KN kodą 7325 99 10;

(3)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1232 nustatytas klasifikavimas buvo grindžiamas Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų KN kodo 7307 19 10 paaiškinimais, kuriuose apibrėžtas kalusis ketus ir pagal kuriuos žodis „kalusis“ apima sferoidinį grafitinį ketų;

(4)

Profit Europe (4) sujungtose bylose C-397/17 ir C-398/17 Teisingumo Teismas nusprendė, kad lietinės vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės iš sferoidinio grafitinio ketaus turi būti priskiriamos 7307 19 90 subpozicijai;

(5)

Teisingumo Teismo sprendimas buvo grindžiamas išvada, kad sferoidinis grafitinis ketus ir kalusis ketus skiriasi savo sudėtimi ir gamybos metodu ir nors sferoidinio grafitinio ketaus savybės yra panašios į kaliojo ketaus (EN-GJM) savybes, ketaus klasifikacijoje sferoidinis grafitinis ketus sudaro atskirą kategoriją (EN-GJS);

(6)

Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tuose paaiškinimuose teigiant, kad žodis „kalusis“ apima sferoidinį grafitinį ketų, kaliojo ketaus sąvoka praplečiama taip, kad ji apima kitą ketaus kategoriją, todėl į juos reikėtų neatsižvelgti;

(7)

Teisingumo Teismo sprendimas pagal analogiją taikomas produktui, kuris patenka į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1232 taikymo sritį, nes tas produktas atitinka EN-GJS-500–7 standartą ir jo kaip gaminio iš kaliojo ketaus klasifikavimas buvo grindžiamas Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų KN kodo 7307 19 10 paaiškinimais, o jie, kaip nustatė Teisingumo Teismas, keičia KN 7307 19 10 subpozicijos aprėptį;

(8)

todėl gaminio, kuriam taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232, klasifikavimas neatitinka Teisingumo Teismo sprendime sujungtose bylose C-397/17 ir C-398/17 pateiktų išvadų;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2017 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 177, 2017 7 8, p. 23).

(4)  2018 m. liepos 12 d. Sprendimas Profit Europe, sujungtos bylos C-397/17 ir C-398/17, EU:C:2018:564.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Apvalus gaminys, apytiksliai 500 mm skersmens ir apytiksliai 23 kg svorio. Jis pagamintas iš sferoidinio grafitinio ketaus (stipriojo ketaus, EN-GJS-500–7). Gaminys nudažytas juodu bitumu, kad būtų apsaugotas nuo korozijos.

Gaminys sertifikuotas pagal EN 124 standartą (nutekamųjų griovių ir šulinių dangčiai, skirti transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo zonoms) ir naudojamas kaip kanalizacijos dangtis (pavyzdžiui, lietaus kanalizacijos sistemoms).

Žr. paveikslą (1).

7325 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 7325 , 7325 99 ir 7325 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nelaikytinas kitais lietiniais gaminiais iš nekaliojo ketaus ir jam nepriskirtinas KN kodas 7325 10 00 , nes nekalusis ketus nesideformuoja gniuždomas, o sferoidinis ketus deformuojasi tiek tempiamas, tiek – iki tam tikro lygio – gniuždomas. Todėl sferoidinis grafitinis ketus nelaikytinas nekaliuoju ketumi (žr. pagal analogiją 2018 m. liepos 12 d. sprendimą Profit Europe sujungtose bylose C-397/17 ir C-398/17, EU:C:2018:564).

Be to, gaminys nelaikytinas kitu lietiniu gaminiu iš kaliojo ketaus ir jam nepriskirtinas KN kodas 7325 99 10 , nes sferoidinis grafitinis ketus ir kalusis ketus skiriasi savo sudėtimi ir gamybos metodu. Nors sferoidinio grafitinio ketaus savybės yra panašios į kaliojo ketaus (EN-GJM) savybes, sferoidinis grafitinis ketus sudaro atskirą kategoriją (EN-GJS) (žr. pagal analogiją 2018 m. liepos 12 d. sprendimą Profit Europe sujungtose bylose C-397/17 ir C-398/17).

Todėl gaminys laikytinas kitu lietiniu gaminiu iš kitos geležies ir jam priskirtinas KN kodas 7325 99 90 .

Image 1

(1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


SPRENDIMAI

25.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/7


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/322

2019 m. sausio 31 d.

dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo (ECB/2019/4)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalies d ir e punktus ir jo 4 straipsnio 3 dalį bei 9 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnyje įtvirtintą struktūrą Europos Centrinis Bankas (ECB) vykdo išimtinį uždavinį – kredito įstaigų priežiūrą, kuria siekiama užtikrinti nuoseklų priežiūros standartų taikymą, stiprinti finansinį stabilumą ir užtikrinti vienodas sąlygas;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ECB privalo taikyti visą atitinkamą Sąjungos teisę, o jei šią teisę sudaro direktyvos – nacionalinės teisės aktus, kuriais šios direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 9 straipsnio 1 dalies antrąja pastraipa, ECB, vykdydamas jam pavestus uždavinius, turi visus Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytus įgaliojimus ir pareigas, taip pat visus įgaliojimus ir pareigas, suteiktus kompetentingoms institucijoms pagal atitinkamą Sąjungos teisę. ECB kompetencija apima naudojimąsi pagal nacionalinę teisę suteiktais priežiūros įgaliojimais, tiesiogiai nenumatytais Sąjungos teisėje, jei tokie įgaliojimai priskiriami ECB uždaviniams pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnį ir stiprina priežiūros funkciją. ECB, kaip kompetentinga institucija, kiekvienais metais privalo priimti daug sprendimų dėl pagal nacionalinę teisę suteiktų priežiūros įgaliojimų;

(4)

siekiant palengvinti sprendimų priėmimo procesą, reikalingas delegavimo sprendimas tokiems sprendimams priimti. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pripažinęs, kad įgaliojimų delegavimas yra reikalingas tam, kad, institucija, turinti priimti daug sprendimų, galėtų vykdyti savo pareigas. Taip pat šis teismas yra pripažinęs, kad būtinybė užtikrinti, kad sprendimus priimantys organai galėtų veikti, yra visoms institucinėms sistemoms būdingas principas (3);

(5)

sprendimų priėmimo įgaliojimų delegavimas turėtų būti ribotas ir proporcingas, o delegavimo apimtis turėtų būti aiškiai apibrėžta;

(6)

Sprendime (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) nustatoma procedūra, kurios reikia laikytis priimant delegavimo sprendimus priežiūros srityje, ir nurodomi asmenys, kuriems galima deleguoti sprendimų priėmimo įgaliojimus. Tas sprendimas neturi įtakos ECB priežiūros uždavinių vykdymui ir nedaro poveikio Priežiūros valdybos įgaliojimams siūlyti užbaigtus sprendimų projektus Valdančiajai tarybai;

(7)

jei šiame sprendime nustatyti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai nėra įvykdyti, sprendimai turėtų būti priimami pagal neprieštaravimo procedūrą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje ir sukonkretintą Sprendimo ECB/2004/2 13g straipsnyje (4). Be to, neprieštaravimo procedūra taip pat turėtų būti taikoma, jei nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimamų sprendimų atveju struktūrinių vienetų vadovams kyla abejonių dėl to, ar tenkinami vertinimo kriterijai, dėl tos priežasties, kad reikia atlikti sudėtingą vertinimą;

(8)

ECB priežiūros sprendimams gali būti taikoma vidaus administracinė peržiūra vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 24 straipsniu, kaip sukonkretinta Sprendime ECB/2014/16 (5). Atlikdama tokią administracinę peržiūrą, Priežiūros valdyba turėtų atsižvelgti į Administracinės peržiūros valdybos nuomonę ir pateikti Valdančiajai tarybai priimti naują sprendimo projektą pagal neprieštaravimo procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos šios apibrėžtys:

1)

nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimami sprendimai – ECB priimami sprendimai, įgyvendinant jam pagal nacionalinę teisę suteiktus priežiūros įgaliojimus, kurie nėra tiesiogiai numatyti Sąjungos teisėje;

2)

akcijų paketo įsigijimas – tiesiogiai ar netiesiogiai turimo kito subjekto akcijų paketo ar balsavimo teisių įsigijimas, įskaitant, kai tai įvyksta dėl naujo subjekto įsteigimo, išskyrus kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (6) 22 straipsnyje;

3)

susijungimas – a) operacija, kuria viena arba daugiau bendrovių, kurios baigia savo veiklą su likvidavimo procedūra (ar be jos), perleidžia visą savo turtą ir įsipareigojimus veikiančiai bendrovei arba naujai bendrovei, mainais už savo akcininkams išleistus veikiančios bendrovės ar naujos bendrovės kapitalą sudarančius vertybinius popierius ar akcijas, arba b) bet koks sandoris, laikomas susijungimu pagal atitinkamą nacionalinę teisę;

4)

atsiskyrimas – a) operacija, kuria viena ar daugiau bendrovių atskiria dalį savo turto ir įsipareigojimų ir įsteigia naują bendrovę, kuriai pereina šis turtas ir įsipareigojimai; arba b) bet koks sandoris, laikomas atsiskyrimu pagal atitinkamą nacionalinę teisę;

5)

trečioji valstybė ar teritorija – Europos ekonominei erdvei nepriklausanti valstybė ar teritorija;

6)

susijęs asmuo – fizinis asmuo, susijęs su kredito įstaiga, arba to asmens artimas šeimos narys arba su kredito įstaiga susijęs juridinis asmuo, kaip numatyta atitinkamoje nacionalinėje teisėje;

7)

SREP sprendimas – ECB pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnį priimtas sprendimas, remiantis kasmetiniu priežiūriniu tikrinimu ir vertinimu, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 97 straipsnyje;

8)

padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) – rodiklis, apibrėžtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 (7) 4 straipsnyje;

9)

lygiaverčiai priežiūros ir reguliavimo standartai – trečiojoje valstybėje ar teritorijoje taikomi priežiūros ir reguliavimo reikalavimai ar priemonės, kuriuos Europos Komisija pripažįsta lygiaverčiais Sąjungoje taikomiems reikalavimams ar priemonėms, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (8) 107 straipsnio 4 dalimi ir 114 straipsnio 7 dalimi. Atitinkamų trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašas pateikiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/908/ES (9) I ir IV prieduose;

10)

delegavimo sprendimas ir deleguotasis sprendimas suprantami taip, kaip atitinkamai nustatyta Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3 straipsnio 2 ir 4 punktuose;

11)

struktūrinių vienetų vadovai – ECB struktūrinių vienetų vadovai, kuriems deleguojami įgaliojimai priimti nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimamus sprendimus;

12)

neprieštaravimo procedūra – Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje nustatyta procedūra, sukonkretinta Sprendimo ECB/2004/2 13g straipsnyje;

13)

neigiamas sprendimas – sprendimas, kuriuo leidimas neduodamas arba leidimas neduodamas visa apimtimi, kaip to prašė svarbus prižiūrimas subjektas. Sprendimas, kuriame yra papildomų nuostatų, kaip antai sąlygų ar įpareigojimų, laikomas neigiamu sprendimu, išskyrus atvejus, kai tokios papildomos nuostatos a) užtikrina, kad prižiūrimas subjektas vykdo atitinkamos nacionalinės teisės reikalavimus, ir dėl tokių nuostatų buvo susitarta raštu arba b) jos tiesiog pakartoja vieną ar daugiau esamų reikalavimų, kurių turi laikytis įstaiga pagal atitinkamą nacionalinės teisės nuostatą, arba reikalauja pateikti informaciją apie tai, kaip vykdomi vienas ar daugiau šių reikalavimų;

14)

svarbus prižiūrimas subjektas – svarbus prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (10) 2 straipsnio 16 punkte;

15)

filialas – filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte;

16)

atstovybė – padalinys, kuris skatina ar padeda vykdyti prižiūrimo subjekto veiklą, tačiau nevykdo kredito įstaigos veiklos;

17)

nepagrindinės paramos paslaugos – administravimo paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, skolų išieškojimas, elektroniniai parašai arba kitos panašios paslaugos, susijusios su kredito įstaigos veikla;

18)

ECB parengtas vadovas – bet koks Priežiūros valdybos siūlymu Valdančiosios tarybos priimtas ir ECB interneto svetainėje paskelbtas dokumentas, kuriame pateikiamos gairės apie tai, kaip ECB aiškina teisinius reikalavimus.

2 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame sprendime nustatomi kriterijai, pagal kuriuos ECB struktūrinių padalinių vadovams deleguojami įgaliojimai priimti nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimamus sprendimus.

2.   Įgaliojimų priimti sprendimus delegavimas nepažeidžia vertinimo, kurį priežiūros institucijos turi atlikti, kad būtų priimti nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimami sprendimai.

3 straipsnis

Nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimamų sprendimų delegavimas

1.   Remiantis Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4 straipsniu, Valdančioji taryba ECB struktūrinių padalinių vadovams, paskirtiems minėto sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka, deleguoja įgaliojimus priimti nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimamus sprendimus dėl: a) akcijų paketų įsigijimo; b) turto ar įsipareigojimų įsigijimo; c) akcijų paketų pardavimo; d) turto ar įsipareigojimų pardavimo; e) susijungimo; f) atsiskyrimo; g) operacijų trečiosiose valstybėse ar teritorijose; h) užsakomųjų paslaugų; i) dalinio įstatų keitimo; j) išorės auditorių paskyrimo; k) kredito susijusiems asmenims.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimami sprendimai priimami deleguotojo sprendimo forma, jei tenkinami atitinkami 4–14 straipsniuose nustatyti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai.

3.   Nacionalinių įgaliojimų pagrindu priimami sprendimai nepriimami deleguotojo sprendimo forma, jei pagal nacionalinę teisę kredito įstaigų strategines priemones turi patvirtinti priežiūros institucija arba jei dėl vertinimo sudėtingumo šie sprendimai turi būti priimti pagal neprieštaravimo procedūrą.

4.   Bet koks sprendimų priėmimo įgaliojimų delegavimas taikomas tiek priimant priežiūros sprendimus, tiek ECB tvirtinant teigiamus įvertinimus, jei pagal nacionalinę teisę nereikalaujama priimti priežiūros sprendimo.

5.   Neigiami sprendimai nepriimami deleguotųjų sprendimų forma.

6.   Kai sprendimas negali būti priimtas deleguotojo sprendimo forma, jis priimamas pagal neprieštaravimo procedūrą.

4 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl akcijų paketų įsigijimo priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto įsigyjamo kredito įstaigų ar ne kredito įstaigų akcijų paketo patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

poveikis įsigyjančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto nuosavoms lėšoms yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

po įsigijimo, nuosavos lėšos viršija ir numatoma, kad ir toliau viršys Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų sumą, nuosavas lėšas, kurias reikia turėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, jungtinio rezervo reikalavimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, ir 2 ramsčio kapitalo rekomendacijas, kaip išdėstyta naujausiame priimtame SREP sprendime, ir

ii)

sumažėjimo poveikis bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientui, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientui ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientui yra mažesnis už 100 bazinių punktų;

b)

poveikis įsigyjančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto likvidumui yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

LCR ir toliau viršija 110 % ir likvidumo reikalavimus, nustatytus naujausiame priimtame SREP sprendime, jei pastarieji viršija reikalaujamą būtiną LCR;

ii)

konsoliduotu lygmeniu LCR sumažėja ne daugiau kaip 50 %;

c)

įsigyjamas subjektas yra įsikūręs Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje ar teritorijoje, kurioje galioja lygiaverčiai priežiūros ir reguliavimo standartai.

2.   Akcijų paketų įsigijimo vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

5 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl turto ar įsipareigojimų įsigijimo priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto įsigyjamo kredito įstaigų ar ne kredito įstaigų turto ar įsipareigojimų patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

įsigijimo poveikis įsigyjančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto nuosavoms lėšoms yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

po įsigijimo, nuosavos lėšos viršija ir numatoma, kad ir toliau viršys Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų sumą, nuosavas lėšas, kurias reikia turėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, jungtinio rezervo reikalavimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, ir 2 ramsčio kapitalo rekomendacijas, kaip išdėstyta naujausiame priimtame SREP sprendime, ir

ii)

sumažėjimo poveikis bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientui, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientui ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientui yra mažesnis už 100 bazinių punktų;

b)

įsigijimo poveikis įsigyjančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto likvidumui yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

LCR ir toliau viršija 110 % ir likvidumo reikalavimus, nustatytus naujausiame priimtame SREP sprendime, jei pastarieji viršija reikalaujamą būtiną LCR, ir

ii)

konsoliduotu lygmeniu LCR sumažėja ne daugiau kaip 50 %;

c)

įgyjamo turto ir įsipareigojimų vertė neviršija 25 % atskiro įsigyjančio svarbaus prižiūrimo subjekto viso turto.

2.   Turto ar įsipareigojimų įsigijimų vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

6 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl akcijų paketų pardavimo priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto parduodamų kredito įstaigų ar ne kredito įstaigų akcijų paketų patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

poveikis parduodančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto nuosavoms lėšoms yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

po pardavimo, nuosavos lėšos viršija ir numatoma, kad ir toliau viršys Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų sumą, nuosavas lėšas, kurias reikia turėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, jungtinio rezervo reikalavimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, ir 2 ramsčio kapitalo rekomendacijas, kaip išdėstyta naujausiame priimtame SREP sprendime, ir

ii)

sumažėjimo poveikis bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientui, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientui ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientui yra mažesnis už 100 bazinių punktų;

b)

poveikis parduodančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto likvidumui yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

LCR ir toliau viršija 110 % ir likvidumo reikalavimus, nustatytus naujausiame priimtame SREP sprendime, jei pastarieji viršija reikalaujamą būtiną LCR, ir

ii)

konsoliduotu lygmeniu LCR sumažėja ne daugiau kaip 50 %.

2.   Akcijų paketų pardavimo vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

7 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl turto ar įsipareigojimų pardavimo priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto turto ar įsipareigojimų pardavimo patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

turto ar įsipareigojimų pardavimo poveikis parduodančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto nuosavoms lėšoms yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

po pardavimo, nuosavos lėšos viršija ir numatoma, kad ir toliau viršys Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų sumą, nuosavas lėšas, kurias reikia turėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, jungtinio rezervo reikalavimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, ir 2 ramsčio kapitalo rekomendacijas, kaip išdėstyta naujausiame priimtame SREP sprendime, ir

ii)

sumažėjimo poveikis bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientui, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientui ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientui yra mažesnis už 100 bazinių punktų;

b)

turto ar įsipareigojimų pardavimo poveikis parduodančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto likvidumui yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

LCR ir toliau viršija 110 % ir likvidumo reikalavimus, nustatytus naujausiame priimtame SREP sprendime, jei pastarieji viršija reikalaujamą būtiną LCR, ir

ii)

konsoliduotu lygmeniu LCR sumažėja ne daugiau kaip 50 %;

c)

parduodamo turto ar įsipareigojimų vertė neviršija 25 % atskiro parduodančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto viso turto.

2.   Turto ar įsipareigojimų pardavimo vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

8 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl susijungimų priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl susijungimų, kuriuose dalyvauja bent vienas svarbus prižiūrimas subjektas, patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

susijungimo poveikis parduodančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto nuosavoms lėšoms yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

po susijungimo, nuosavos lėšos viršija ir numatoma, kad ir toliau viršys Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų sumą, nuosavas lėšas, kurias reikia turėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, jungtinio rezervo reikalavimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, ir 2 ramsčio kapitalo rekomendacijas, kaip išdėstyta naujausiame priimtame SREP sprendime, ir

ii)

sumažėjimo poveikis bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientui, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientui ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientui yra mažesnis už 100 bazinių punktų;

b)

susijungimo poveikis svarbaus prižiūrimo subjekto likvidumui yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

LCR ir toliau viršija 110 % ir likvidumo reikalavimus, nustatytus naujausiame priimtame SREP sprendime, jei pastarieji viršija reikalaujamą būtiną LCR, ir

ii)

konsoliduotu lygmeniu LCR sumažėja ne daugiau kaip 50 %;

c)

dėl po susijungimo susikūrusio svarbaus prižiūrimo subjekto valdymo struktūros nekyla priežiūros problemų.

2.   Draudžiama sprendimų priėmimo įgaliojimus deleguoti struktūrinių padalinių vadovams šiais klausimais:

a)

dėl vieno svarbaus prižiūrimo subjekto susijungimo su kitu subjektu, nepriklausančiu tai pačiai svarbaus prižiūrimo subjekto grupei, arba

b)

dėl tai pačiai grupei priklausančių svarbių prižiūrimų subjektų susijungimo, peržengiančio vienos valstybės ribas.

3.   Susijungimų vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

9 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl atsiskyrimų priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl atsiskyrimų, kuriuose dalyvauja bent vienas svarbus prižiūrimas subjektas, patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

atsiskyrimo poveikis parduodančiojo svarbaus prižiūrimo subjekto nuosavoms lėšoms yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

po atsiskyrimo nuosavos lėšos viršija ir numatoma, kad ir toliau viršys Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų sumą, nuosavas lėšas, kurias reikia turėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, jungtinio rezervo reikalavimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, ir 2 ramsčio kapitalo rekomendacijas, kaip išdėstyta naujausiame priimtame SREP sprendime, ir

ii)

sumažėjimo poveikis bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientui, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientui ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientui yra mažesnis už 100 bazinių punktų;

b)

atsiskyrimo poveikis svarbaus prižiūrimo subjekto ar subjektų likvidumui yra ribotas, o tai reiškia, kad:

i)

LCR ir toliau viršija 110 % ir likvidumo reikalavimus, nustatytus naujausiame priimtame SREP sprendime, jei pastarieji viršija reikalaujamą būtiną LCR, ir

ii)

konsoliduotu lygmeniu LCR sumažėja ne daugiau kaip 50 %;

c)

dėl po atsiskyrimo susikūrusio svarbaus prižiūrimo subjekto ar subjektų valdymo struktūros nekyla priežiūros problemų.

2.   Draudžiama sprendimų priėmimo įgaliojimus deleguoti struktūrinių padalinių vadovams šiais klausimais:

a)

dėl atsiskyrimų, kurių metu įsteigiamas kitas subjektas, nepriklausantis tai pačiai svarbaus prižiūrimo subjekto grupei, arba

b)

dėl atsiskyrimų, kurių metu įsteigiamas subjektas kitoje valstybėje ar teritorijoje nei ta, kurioje yra įsteigtas svarbus prižiūrimas subjektas.

3.   Atsiskyrimo vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

10 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl operacijų trečiosiose valstybėse ar teritorijose priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto filialo įsteigimo trečiojoje valstybėje ar teritorijoje patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

filialas yra įsteigtas trečiojoje valstybėje ar teritorijoje, kurioje taikomi lygiaverčiai priežiūros ir reguliavimo standartai;

b)

visas filialo turtas, kaip įvertinta operacijų programoje, neviršija 10 % viso svarbaus prižiūrimo subjekto turto, ir

c)

filialas vykdo sandorius, kurie dažniausia įgyvendinami toje trečiojoje valstybėje ar teritorijoje, kurioje jis yra įsteigtas.

2.   Sprendimai dėl šių svarbaus prižiūrimo subjekto operacijų priimami deleguotojo sprendimo forma:

a)

dėl filialo uždarymo;

b)

dėl filialo struktūros pakeitimų;

c)

dėl atstovybės įsteigimo ar uždarymo ir

d)

dėl banko paslaugų teikimo trečiojoje valstybėje ar teritorijoje, kurioje fiziškai neįsteigiamas filialas ar patronuojamoji įmonė,

išskyrus atvejus, kai atitinkamos operacijos vykdomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 (11) priedo sąraše nurodytoje valstybėje.

3.   Operacijų trečiosiose valstybėse ar teritorijose vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

11 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl užsakomųjų paslaugų priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto galimybės gauti užsakomąsias paslaugas patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

paslaugų teikėjas priklauso tai pačiai grupei, kaip ir svarbus prižiūrimas subjektas (užsakomosios paslaugos grupės viduje), ir yra įsteigtas Sąjungoje, arba

b)

paslaugų teikėjas yra prižiūrimas subjektas, įsteigtas Sąjungoje ir turintis teisę teikti užsakomąsias paslaugas, arba

c)

užsakomosios paslaugos yra susijusios su nepagrindinėmis paramos paslaugomis, o paslaugų teikėjas yra įsteigtas Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje.

2.   Užsakomųjų paslaugų projektų vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

12 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl dalinių įstatų pakeitimų priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto dalinių įstatų pakeitimų patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma šiais atvejais:

a)

daliniai pakeitimai yra visiškai formalūs, įskaitant pavadinimo ir adreso keitimą;

b)

daliniais pakeitimais tiesiog perkeliami teisinio ar reguliavimo pobūdžio teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai;

c)

daliniai pakeitimai, kuriais įgyvendinamas teismo ar administracinis sprendimas, ar daliniai pakeitimai, atliekami ECB reikalavimu;

d)

daliniai pakeitimai susiję su svarbaus prižiūrimo subjekto įstatiniu kapitalu, jei taip pat deleguojamas ir susijęs sprendimas dėl nuosavų lėšų (pavyzdžiui, dėl kapitalo priemonių priskyrimo bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonėms arba nuosavų lėšų sumažinimo);

e)

daliniai patronuojamosios įmonės įstatų pakeitimai, siekiant juos suderinti su patronuojančiosios įmonės įstatais, jei pastarųjų daliniams pakeitimams jau pritarė ECB.

2.   Įstatų dalinių pakeitimų vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

13 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl išorės auditorių paskyrimo ar keitimo priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto išorės auditorių paskyrimo ar keitimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tokiais sprendimais pagal atitinkamą nacionalinę teisę įgyvendinama rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsniu.

2.   Struktūrinių padalinių vadovams draudžiama deleguoti įgaliojimus priimti sprendimus dėl a) sprendimų dėl išorės auditoriaus pakeitimo kitu kompetentingos priežiūros institucijos paskirtu auditoriumi, arba b) sprendimų dėl išorės auditoriaus paskyrimo, kompetentingai priežiūros institucijai vykdant kontrolę.

3.   Išorės auditorių tinkamumo vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

14 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl kredito susijusiems asmenims priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl svarbaus prižiūrimo subjekto kredito suteikimo susijusiam asmeniui patvirtinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

bendra svarbaus prižiūrimo subjekto pozicijos vertė susijusio asmens atžvilgiu neviršija 5 mln. EUR ir

b)

kredito teikimui taikytinos sąlygos nėra palankesnės už sąlygas, kuriomis kreditas teikiamas klientams, kurie nėra susiję asmenys, arba yra bent jau panašios į tas, kurios taikytinos tos pačios rūšies operacijoms, sudaromoms su darbuotojais, kurie nėra su svarbiu prižiūrimu subjektu susiję asmenys.

2.   Kredito teikimo susijusiam asmeniui vertinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ir (arba) nacionalinių kompetentingų institucijų politikos pozicijas, gaires ar panašius aktus.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis sprendimas netaikomas tais atvejais, kai prašymas patvirtinti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas operacijas buvo pateiktas ECB iki šio sprendimo įsigaliojimo.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. sausio 31 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2017 6 1, p. 14.

(3)  Pavyzdžiui, žr. 1986 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo AKZO Chemie prieš Komisiją, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37 punktą; ir 2005 m. gegužės 26 d. Sprendimo, Carmine Salvatore Tralli prieš ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59 punktą.

(4)  2004 m. vasario 19 d. Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

(5)  2014 m. balandžio 14 d. Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (OL L 175, 2014 6 14, p. 47).

(6)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES 2013 m. birželio 26 d. dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(7)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

(8)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(9)  2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES dėl tam tikrų trečiųjų valstybių ir teritorijų taikomų priežiūros ir reglamentavimo reikalavimų lygiavertiškumo vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (OL L 359, 2014 12 16, p. 155).

(10)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(11)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL L 254, 2016 9 20, p. 1).


25.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/16


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/323

2019 m. vasario 12 d.

kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę (ECB/2019/5)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (1), ypač į jo 4 ir 5 straipsnius,

atsižvelgdama į 2019 m. sausio 31 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2019/322 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo (ECB/2019/4) (2), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (3), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant spręsti klausimą dėl didelio sprendimų, kuriuos turi priimti Europos Centrinis Bankas (ECB), vykdydamas jam pavestus priežiūros uždavinius, skaičiaus, buvo nustatyta tam tikrų deleguotųjų sprendimų priėmimo procedūra;

(2)

delegavimo sprendimas įsigalioja Vykdomajai valdybai priėmus sprendimą, kuriuo paskiriami vienas arba daugiau struktūrinių vienetų vadovų, kurie sprendimus priima remdamiesi delegavimo sprendimu;

(3)

Vykdomoji valdyba, skirdama struktūrinių vienetų vadovus, turėtų atsižvelgti į delegavimo sprendimo svarbą ir adresatų, kuriems turi būti siunčiami deleguotieji sprendimai, skaičių;

(4)

su Priežiūros valdybos pirmininku buvo konsultuojamasi dėl struktūrinių vienetų vadovų, kuriems turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Deleguotieji sprendimai dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę

Deleguotuosius sprendimus pagal Sprendimą (ES) 2019/322 (ECB/2019/4) priima vienas iš šių struktūrinių vienetų vadovų:

a)

Mikroprudencinės priežiūros I generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas;

b)

Mikroprudencinės priežiūros II generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas, arba

c)

nesant generalinio direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. vasario 12 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 141, 2017 6 1, p. 14.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 7.

(3)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.