ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 18

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. sausio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/75 dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

1

 

 

Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

4

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/76 dėl Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

8

 

 

Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

11

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/77 dėl Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

15

 

 

Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

18

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/78 dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

22

 

 

Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

25

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/79 dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

29

 

 

Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

32

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/80 dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

36

 

 

Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

39

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/81, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2008 dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su žvyneline tam tikrose valstybėse narėse, I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 102)  ( 1 )

43

 

*

2019 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/82, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2009, kuriuo patvirtinamos valstybių narių pateiktos vakcinacijos nuo žvynelinės programos, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 105)  ( 1 )

48

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2018 dėl perėjimo į antrąjį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos asociacijos etapą, remiantis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 5 straipsnio 3 dalimi [2019/83]

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/75

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

savo Sprendimu 2009/896/EB (2) Taryba sudarė Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (3) (toliau – Susitarimas). Pagal Susitarimą numatomas bevizis režimas Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (4) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai, o trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip ne ilgesnis nei 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(3)

siekiant visapusiškai suderinti Sąjungos trumpalaikio buvimo tvarką, būtina naująją apibrėžtį įtvirtinti Susitarime;

(4)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi su Antigva ir Barbuda dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – iš dalies keičiantis susitarimas);

(5)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/2083 (5) iš dalies keičiantis susitarimas buvo pasirašytas;

(6)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (6); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (7); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)

iš dalies keičiantis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo.

Iš dalies keičiančio susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia iš dalies keičiančio susitarimo 2 straipsnyje numatytą pranešimą (8).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KÖSTINGER


(1)  Pritarimas pareikštas 2018 m. spalio 23 d.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/896/EB dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (OL L 321, 2009 12 8, p. 38).

(3)  OL L 169, 2009 6 30, p. 3.

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).

(5)  2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2083 dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 297, 2017 11 15, p. 1).

(6)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(8)  Iš dalies keičiančio susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


PRIEDAS

Sąjungos deklaracija dėl Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įsigaliojimo ir valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011, įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.

Todėl nuo Reglamento (ES) 2017/2226 (1) taikymo to susitarimo tikslais pradžios dienos valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, reikš valstybes nares, naudojančias atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų. Ne ilgesnis kaip 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į buvimo visose valstybėse narėse, naudojančiose atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų, laikotarpį.


(1)  Pagal Reglamento (ES) 2017/2226 73 straipsnį taikymo pradžios dieną nustatys Komisija.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/4


Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos

SUSITARIMAS,

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS SĄJUNGA

ir

ANTIGVA IR BARBUDA,

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (1) (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2010 m. gegužės 1 d.,

PATVIRTINDAMOS, kad svarbu palengvinti žmonių tarpusavio ryšius,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ Į TAI, kad Susitarimas skirtas Susitariančiųjų Šalių piliečių naudai,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Susitarime nustatyta trumpalaikio buvimo apibrėžtis (trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo) nepakankamai tiksli ir visų pirma tai, kad dėl formuluotės „nuo pirmojo atvykimo dienos“ gali kilti abejonių ir klausimų,

PRISIMINDAMOS, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (2) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Europos Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai ir trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad atvykimo ir išvykimo sistemai, kurią turi įdiegti Europos Sąjunga, reikalinga vienoda ir tiksli trumpalaikio buvimo apibrėžtis, taikytina visiems trečiųjų šalių piliečiams,

NORĖDAMOS užtikrinti sklandų keliautojų srautą Susitariančiųjų Šalių sienos perėjimo punktuose,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad Susitarimas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio iš dalies keičiančio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimas iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinime ir 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 7 dalyje žodis „bendrija“ pakeičiamas žodžiu „Sąjunga“;

2.

1 straipsnyje frazė „trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį“ pakeičiama fraze „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“;

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Europos Sąjungos piliečiai Antigvos ir Barbudos teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Antigvos ir Barbudos piliečiai valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Tas laikotarpis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į buvimą valstybėje narėje, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis.

Antigvos ir Barbudos piliečiai kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, neatsižvelgiant į apskaičiuotą buvimo valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritorijoje laikotarpį.“;

c)

3 dalyje žodžiai „tris mėnesius“ pakeičiami žodžiais „90 dienų“;

4.

8 straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei priežasčių, dėl kurių sustabdytas šio Susitarimo taikymas, nebelieka, taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja apie tai kitą Susitariančiąją Šalį ir panaikina tą sustabdymą.“

2 straipsnis

Šį iš dalies keičiantį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus penkiems mėnesiams po to, kai paskutinė Susitariančioji Šalis praneša kitai, kad pirmiau nurodytos procedūros yra baigtos.

Pasirašytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai kiekviena šių kalbų yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua og Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Za Antigvu i Barbudu

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā –

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  OL L 169, 2009 6 30, p. 3.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Antigvos ir Barbudos valdžios institucijos nedelsdamos iš dalies pakeistų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo pagal šiame iš dalies keičiančiame susitarime nustatytas sąlygas.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL 90 DIENŲ LAIKOTARPIO PER BET KURĮ 180 DIENŲ LAIKOTARPĮ IŠAIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad maksimalus 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nustatyta Susitarimo 4 straipsnyje, reiškia nepertraukiamą buvimo laikotarpį arba kelis laikotarpius iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Sąvoka „per bet kurį“ reiškia, kad taikomas slankus 180 dienų ataskaitinis laikotarpis, kai, siekiant patikrinti, ar ir toliau tenkinamas 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį reikalavimas, atsižvelgiama į kiekvieną buvimo dieną per pastarąsias 180 dienų. Be kita ko, tai reiškia, kad naujas buvimo iki 90 dienų laikotarpis leidžiamas, jei šalyje nebūta nepertraukiamą 90 dienų laikotarpį.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/8


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/76

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Sprendimu 2009/898/EB (2) Taryba sudarė Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (3) (toliau – Susitarimas). Pagal Susitarimą numatomas bevizis režimas Sąjungos ir Barbadoso piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (4) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai, o trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip ne ilgesnis nei 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(3)

siekiant visapusiškai suderinti Sąjungos trumpalaikio buvimo tvarką, būtina naująją apibrėžtį įtvirtinti Susitarime;

(4)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi su Barbadosu dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – iš dalies keičiantis susitarimas);

(5)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/2084 (5) iš dalies keičiantis susitarimas buvo pasirašytas;

(6)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (6); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (7); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)

iš dalies keičiantis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo.

Iš dalies keičiančio susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia iš dalies keičiančio susitarimo 2 straipsnyje numatytą pranešimą (8).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KÖSTINGER


(1)  Pritarimas pareikštas 2018 m. spalio 23 d.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/898/EB dėl Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (OL L 321, 2009 12 8, p. 40).

(3)  OL L 169, 2009 6 30, p. 10.

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).

(5)  2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2084 dėl Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 297, 2017 11 15, p. 3).

(6)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(8)  Iš dalies keičiančio susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


PRIEDAS

Sąjungos deklaracija dėl Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įsigaliojimo ir valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011, įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.

Todėl nuo Reglamento (ES) 2017/2226 (1) taikymo to susitarimo tikslais pradžios dienos valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, reikš valstybes nares, naudojančias atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų. Ne ilgesnis kaip 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į buvimo visose valstybėse narėse, naudojančiose atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų, laikotarpį.


(1)  Pagal Reglamento (ES) 2017/2226 73 straipsnį taikymo pradžios dieną nustatys Komisija.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/11


Europos Sąjungos ir Barbadoso

SUSITARIMAS,

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS SĄJUNGA

ir

BARBADOSAS

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (1) (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2010 m. kovo 1 d.,

PATVIRTINDAMOS, kad svarbu palengvinti žmonių tarpusavio ryšius,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ Į TAI, kad Susitarimas skirtas Susitariančiųjų Šalių piliečių naudai,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Susitarime nustatyta trumpalaikio buvimo apibrėžtis (trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo) nepakankamai tiksli ir visų pirma tai, kad dėl formuluotės „nuo pirmojo atvykimo dienos“ gali kilti abejonių ir klausimų,

PRISIMINDAMOS, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (2) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Europos Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai ir trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad atvykimo ir išvykimo sistemai, kurią turi įdiegti Europos Sąjunga, reikalinga vienoda ir tiksli trumpalaikio buvimo apibrėžtis, taikytina visiems trečiųjų šalių piliečiams,

NORĖDAMOS užtikrinti sklandų keliautojų srautą Susitariančiųjų Šalių sienos perėjimo punktuose,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad Susitarimas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio iš dalies keičiančio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimas iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinime ir 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 7 dalyje žodis „bendrija“ pakeičiamas žodžiu „Sąjunga“;

2.

1 straipsnyje frazė „trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį“ pakeičiama fraze „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“;

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Europos Sąjungos piliečiai Barbadoso teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Barbadoso piliečiai valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Tas laikotarpis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į buvimą valstybėje narėje, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis.

Barbadoso piliečiai kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, neatsižvelgiant į apskaičiuotą buvimo valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritorijoje laikotarpį.“;

c)

3 dalyje žodžiai „tris mėnesius“ pakeičiami žodžiais „90 dienų“;

4.

Paskutinis 8 straipsnio 4 dalies sakinys pakeičiamas taip:

„Jei priežasčių, dėl kurių sustabdytas šio Susitarimo taikymas, nebelieka, taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja apie tai kitą Susitariančiąją Šalį ir panaikina tą sustabdymą.“

2 straipsnis

Šį iš dalies keičiantį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus penkiems mėnesiams po to, kai paskutinė Susitariančioji Šalis praneša kitai, kad pirmiau nurodytos procedūros yra baigtos.

Pasirašytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai kiekviena šių kalbų yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Za Barbados

Per le Barbados

Barbadosas vārdā –

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  OL L 169, 2009 6 30, p. 10.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Barbadoso valdžios institucijos nedelsdamos iš dalies pakeistų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo pagal šiame iš dalies keičiančiame susitarime nustatytas sąlygas.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL 90 DIENŲ LAIKOTARPIO PER BET KURĮ 180 DIENŲ LAIKOTARPĮ IŠAIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad maksimalus 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nustatyta Susitarimo 4 straipsnyje, reiškia nepertraukiamą buvimo laikotarpį arba kelis laikotarpius iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Sąvoka „per bet kurį“ reiškia, kad taikomas slankus 180 dienų ataskaitinis laikotarpis, kai, siekiant patikrinti, ar ir toliau tenkinamas 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį reikalavimas, atsižvelgiama į kiekvieną buvimo dieną per pastarąsias 180 dienų. Be kita ko, tai reiškia, kad naujas buvimo iki 90 dienų laikotarpis leidžiamas, jei šalyje nebūta nepertraukiamą 90 dienų laikotarpį.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/15


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/77

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

savo Sprendimu 2009/897/EB (2) Taryba sudarė Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (3) (toliau – Susitarimas). Pagal Susitarimą numatomas bevizis režimas Sąjungos ir Bahamų Sandraugos piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją „ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį“;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (4) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai, o trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip ne ilgesnis nei 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(3)

siekiant visapusiškai suderinti Sąjungos trumpalaikio buvimo tvarką, būtina naująją apibrėžtį įtvirtinti Susitarime;

(4)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi su Bahamų Sandrauga dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – iš dalies keičiantis susitarimas);

(5)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/2085 (5) iš dalies keičiantis susitarimas buvo pasirašytas;

(6)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (6); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (7); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)

todėl iš dalies keičiantis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo.

Iš dalies keičiančio susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia iš dalies keičiančio susitarimo 2 straipsnyje numatytą pranešimą (8).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KÖSTINGER


(1)  Pritarimas pareikštas 2018 m. spalio 23 d.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/897/EB dėl Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (OL L 321, 2009 12 8, p. 39).

(3)  OL L 169, 2009 6 30, p. 24.

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).

(5)  2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2085 dėl Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 297, 2017 11 15, p. 5).

(6)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(8)  Iš dalies keičiančio susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


PRIEDAS

Sąjungos deklaracija dėl Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įsigaliojimo ir valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011, įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.

Todėl nuo Reglamento (ES) 2017/2226 (1) taikymo to susitarimo tikslais pradžios dienos valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, reikš valstybes nares, naudojančias atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų. Ne ilgesnis kaip 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į buvimo visose valstybėse narėse, naudojančiose atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų, laikotarpį.


(1)  Pagal Reglamento (ES) 2017/2226 73 straipsnį taikymo pradžios dieną nustatys Komisija.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/18


Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos

SUSITARIMAS,

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS SĄJUNGA

ir

BAHAMŲ SANDRAUGA (toliau – Bahamos),

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (1) (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2010 m. balandžio 1 d.,

PATVIRTINDAMOS, kad svarbu palengvinti žmonių tarpusavio ryšius,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ Į TAI, kad Susitarimas skirtas Susitariančiųjų Šalių piliečių naudai,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Susitarime nustatyta trumpalaikio buvimo apibrėžtis (trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo) nepakankamai tiksli ir visų pirma tai, kad dėl formuluotės „nuo pirmojo atvykimo dienos“ gali kilti abejonių ir klausimų,

PRISIMINDAMOS, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (2) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Europos Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai ir trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad atvykimo ir išvykimo sistemai, kurią turi įdiegti Europos Sąjunga, reikalinga vienoda ir tiksli trumpalaikio buvimo apibrėžtis, taikytina visiems trečiųjų šalių piliečiams,

NORĖDAMOS užtikrinti sklandų keliautojų srautą Susitariančiųjų Šalių sienos perėjimo punktuose,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad Susitarimas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio iš dalies keičiančio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimas iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinime ir 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 7 dalyje žodis „bendrija“ pakeičiamas žodžiu „Sąjunga“;

2.

1 straipsnyje frazė „trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį“ pakeičiama fraze „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“;

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Europos Sąjungos piliečiai Bahamų teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Bahamų piliečiai valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Tas laikotarpis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į buvimą valstybėje narėje, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis.

Bahamų piliečiai kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, neatsižvelgiant į apskaičiuotą buvimo valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritorijoje laikotarpį.“;

c)

3 dalyje žodžiai „tris mėnesius“ pakeičiami žodžiais „90 dienų“;

4.

8 straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei priežasčių, dėl kurių sustabdytas šio Susitarimo taikymas, nebelieka, taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja apie tai kitą Susitariančiąją Šalį ir panaikina tą sustabdymą.“

2 straipsnis

Šį iš dalies keičiantį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus penkiems mėnesiams po to, kai paskutinė Susitariančioji Šalis praneša kitai, kad pirmiau nurodytos procedūros yra baigtos.

Pasirašytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai kiekviena šių kalbų yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of the Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών

For the Commonwealth of the Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Za Zajednicu Bahama

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā —

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  OL L 169, 2009 6 30, p. 24.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Bahamų valdžios institucijos nedelsdamos iš dalies pakeistų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo pagal šiame iš dalies keičiančiame susitarime nustatytas sąlygas.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL 90 DIENŲ LAIKOTARPIO PER BET KURĮ 180 DIENŲ LAIKOTARPĮ IŠAIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad maksimalus 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nustatyta Susitarimo 4 straipsnyje, reiškia nepertraukiamą buvimo laikotarpį arba kelis laikotarpius iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Sąvoka „per bet kurį“ reiškia, kad taikomas slankus 180 dienų ataskaitinis laikotarpis, kai, siekiant patikrinti, ar ir toliau tenkinamas 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį reikalavimas, atsižvelgiama į kiekvieną buvimo dieną per pastarąsias 180 dienų. Be kita ko, tai reiškia, kad naujas buvimo iki 90 dienų laikotarpis leidžiamas, jei šalyje nebūta nepertraukiamą 90 dienų laikotarpį.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/22


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/78

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Sprendimu 2009/899/EB (2) Taryba sudarė Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (3) (toliau – Susitarimas). Pagal Susitarimą numatomas bevizis režimas Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (4) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai, o trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip ne ilgesnis nei 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(3)

siekiant visapusiškai suderinti Sąjungos trumpalaikio buvimo tvarką, būtina naująją apibrėžtį įtvirtinti Susitarime;

(4)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi su Mauricijaus Respublika dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – iš dalies keičiantis susitarimas);

(5)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/2087 (5) iš dalies keičiantis susitarimas buvo pasirašytas;

(6)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (6); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (7); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)

iš dalies keičiantis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo.

Iš dalies keičiančio susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia iš dalies keičiančio susitarimo 2 straipsnyje numatytą pranešimą (8).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KÖSTINGER


(1)  Pritarimas pareikštas 2018 m. spalio 23 d.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/899/EB dėl Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (OL L 321, 2009 12 8, p. 41).

(3)  OL L 169, 2009 6 30, p. 17.

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).

(5)  2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2087 dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 297, 2017 11 15, p. 9).

(6)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(8)  Iš dalies keičiančio susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


PRIEDAS

Sąjungos deklaracija dėl Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įsigaliojimo ir valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011, įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.

Todėl nuo Reglamento (ES) 2017/2226 (1) taikymo to susitarimo tikslais pradžios dienos valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, reikš valstybes nares, naudojančias atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų. Ne ilgesnis kaip 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į buvimo visose valstybėse narėse, naudojančiose atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų, laikotarpį.


(1)  Pagal Reglamento (ES) 2017/2226 73 straipsnį taikymo pradžios dieną nustatys Komisija.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/25


Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos

SUSITARIMAS,

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS SĄJUNGA

ir

MAURICIJAUS RESPUBLIKA (toliau – Mauricijus),

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (1) (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2010 m. kovo 1 d.,

PATVIRTINDAMOS, kad svarbu palengvinti žmonių tarpusavio ryšius,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ Į TAI, kad Susitarimas skirtas Susitariančiųjų Šalių piliečių naudai,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Susitarime nustatyta trumpalaikio buvimo apibrėžtis (trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo) nepakankamai tiksli ir visų pirma tai, kad dėl formuluotės „nuo pirmojo atvykimo dienos“ gali kilti abejonių ir klausimų,

PRISIMINDAMOS, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (2) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Europos Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai ir trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad atvykimo ir išvykimo sistemai, kurią turi įdiegti Europos Sąjunga, reikalinga vienoda ir tiksli trumpalaikio buvimo apibrėžtis, taikytina visiems trečiųjų šalių piliečiams,

NORĖDAMOS užtikrinti sklandų keliautojų srautą Susitariančiųjų Šalių sienos perėjimo punktuose,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad Susitarimas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio iš dalies keičiančio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimas iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinime ir 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 7 dalyje žodis „bendrija“ pakeičiamas žodžiu „Sąjunga“;

2.

1 straipsnyje frazė „trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį“ pakeičiama fraze „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“;

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Europos Sąjungos piliečiai Mauricijaus teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Mauricijaus piliečiai valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Tas laikotarpis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į buvimą valstybėje narėje, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis.

Mauricijaus piliečiai kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, neatsižvelgiant į apskaičiuotą buvimo valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritorijoje laikotarpį.“;

c)

3 dalyje žodžiai „tris mėnesius“ pakeičiami žodžiais „90 dienų“;

4.

8 straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei priežasčių, dėl kurių sustabdytas šio Susitarimo taikymas, nebelieka, taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja apie tai kitą Susitariančiąją Šalį ir panaikina tą sustabdymą.“

2 straipsnis

Šį iš dalies keičiantį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus penkiems mėnesiams po to, kai paskutinė Susitariančioji Šalis praneša kitai, kad pirmiau nurodytos procedūros yra baigtos.

Pasirašytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai kiekviena šių kalbų yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Za Republiku Mauricijus

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Republikas vārdā —

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Mauritius

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  OL L 169, 2009 6 30, p. 17.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Mauricijaus valdžios institucijos nedelsdamos iš dalies pakeistų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo pagal šiame iš dalies keičiančiame susitarime nustatytas sąlygas.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL 90 DIENŲ LAIKOTARPIO PER BET KURĮ 180 DIENŲ LAIKOTARPĮ IŠAIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad maksimalus 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nustatyta Susitarimo 4 straipsnyje, reiškia nepertraukiamą buvimo laikotarpį arba kelis laikotarpius iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Sąvoka „per bet kurį“ reiškia, kad taikomas slankus 180 dienų ataskaitinis laikotarpis, kai, siekiant patikrinti, ar ir toliau tenkinamas 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį reikalavimas, atsižvelgiama į kiekvieną buvimo dieną per pastarąsias 180 dienų. Be kita ko, tai reiškia, kad naujas buvimo iki 90 dienų laikotarpis leidžiamas, jei šalyje nebūta nepertraukiamą 90 dienų laikotarpį.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/29


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/79

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Sprendimu 2009/900/EB (2) Taryba sudarė Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (3) (toliau – Susitarimas). Pagal Susitarimą numatomas bevizis režimas Sąjungos ir Seišelių Respublikos piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (4) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai, o trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip ne ilgesnis nei 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(3)

siekiant visapusiškai suderinti Sąjungos trumpalaikio buvimo tvarką, būtina naująją apibrėžtį Susitarime;

(4)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi su Seišelių Respublika dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – iš dalies keičiantis susitarimas);

(5)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/2088 (5) iš dalies keičiantis susitarimas buvo pasirašytas;

(6)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (6); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (7); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)

iš dalies keičiantis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo.

Iš dalies keičiančio susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia iš dalies keičiančio susitarimo 2 straipsnyje numatytą pranešimą (8).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KÖSTINGER


(1)  Pritarimas pareikštas 2018 m. spalio 23 d.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/900/EB dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (OL L 321, 2009 12 8, p. 42).

(3)  OL L 169, 2009 6 30, p. 31.

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).

(5)  2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2088 dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 297, 2017 11 15, p. 11).

(6)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(8)  Iš dalies keičiančio susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


PRIEDAS

Sąjungos deklaracija dėl Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įsigaliojimo ir valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011, įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.

Todėl nuo Reglamento (ES) 2017/2226 (1) taikymo to susitarimo tikslais pradžios dienos valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, reikš valstybes nares, naudojančias atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų. Ne ilgesnis kaip 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į buvimo visose valstybėse narėse, naudojančiose atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų, laikotarpį.


(1)  Pagal Reglamento (ES) 2017/2226 73 straipsnį taikymo pradžios dieną nustatys Komisija.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/32


Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos

SUSITARIMAS,

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS SĄJUNGA

ir

SEIŠELIŲ RESPUBLIKA (toliau – Seišeliai),

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (1) (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d.,

PATVIRTINDAMOS, kad svarbu palengvinti žmonių tarpusavio ryšius,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ Į TAI, kad Susitarimas skirtas Susitariančiųjų Šalių piliečių naudai,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Susitarime nustatyta trumpalaikio buvimo apibrėžtis (trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo) nepakankamai tiksli ir visų pirma tai, kad dėl formuluotės „nuo pirmojo atvykimo dienos“ gali kilti abejonių ir klausimų,

PRISIMINDAMOS, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (2) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Europos Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai ir trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad atvykimo ir išvykimo sistemai, kurią turi įdiegti Europos Sąjunga, reikalinga vienoda ir tiksli trumpalaikio buvimo apibrėžtis, taikytina visiems trečiųjų šalių piliečiams,

NORĖDAMOS užtikrinti sklandų keliautojų srautą Susitariančiųjų Šalių sienos perėjimo punktuose,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad Susitarimas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio iš dalies keičiančio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimas iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinime ir 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 7 dalyje žodis „bendrija“ pakeičiamas žodžiu „Sąjunga“;

2.

1 straipsnyje frazė „trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį“ pakeičiama fraze „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“;

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Europos Sąjungos piliečiai Seišelių teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Seišelių piliečiai valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Tas laikotarpis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į buvimą valstybėje narėje, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis.

Seišelių piliečiai kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, neatsižvelgiant į apskaičiuotą buvimo valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritorijoje laikotarpį.“;

c)

3 dalyje žodžiai „tris mėnesius“ pakeičiami žodžiais „90 dienų“;

4.

8 straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei priežasčių, dėl kurių sustabdytas šio Susitarimo taikymas, nebelieka, taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja apie tai kitą Susitariančiąją Šalį ir panaikina tą sustabdymą.“

2 straipsnis

Šį iš dalies keičiantį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus penkiems mėnesiams po to, kai paskutinė Susitariančioji Šalis praneša kitai, kad pirmiau nurodytos procedūros yra baigtos.

Pasirašytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai kiekviena šių kalbų yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


(1)  OL L 169, 2009 6 30, p. 31.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Seišelių valdžios institucijos nedelsdamos iš dalies pakeistų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo pagal šiame iš dalies keičiančiame susitarime nustatytas sąlygas.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL 90 DIENŲ LAIKOTARPIO PER BET KURĮ 180 DIENŲ LAIKOTARPĮ IŠAIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad maksimalus 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nustatyta Susitarimo 4 straipsnyje, reiškia nepertraukiamą buvimo laikotarpį arba kelis laikotarpius iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Sąvoka „per bet kurį“ reiškia, kad taikomas slankus 180 dienų ataskaitinis laikotarpis, kai, siekiant patikrinti, ar ir toliau tenkinamas 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį reikalavimas, atsižvelgiama į kiekvieną buvimo dieną per pastarąsias 180 dienų. Be kita ko, tai reiškia, kad naujas buvimo iki 90 dienų laikotarpis leidžiamas, jei šalyje nebūta nepertraukiamą 90 dienų laikotarpį.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/36


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/80

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

savo Sprendimu 2009/901/EB (2) Taryba sudarė Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (3) (toliau – Susitarimas). Pagal Susitarimą numatomas bevizis režimas Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (4) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai, o trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip ne ilgesnis nei 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(3)

siekiant visapusiškai suderinti Sąjungos trumpalaikio buvimo tvarką, būtina naująją apibrėžtį įtvirtinti Susitarime;

(4)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi su Sent Kitso ir Nevio Federacija dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – iš dalies keičiantis susitarimas);

(5)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/2086 (5) iš dalies keičiantis susitarimas buvo pasirašytas;

(6)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (6); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (7); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)

iš dalies keičiantis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo.

Iš dalies keičiantis susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia iš dalies keičiančio susitarimo 2 straipsnyje numatytą pranešimą (8).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KÖSTINGER


(1)  Pritarimas pareikštas 2018 m. spalio 23 d.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/901/EB dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (OL L 321, 2009 12 8, p. 43).

(3)  OL L 169, 2009 6 30, p. 38.

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).

(5)  2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2086 dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 297, 2017 11 15, p. 7).

(6)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(8)  Iš dalies keičiančio susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


PRIEDAS

Sąjungos deklaracija dėl Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įsigaliojimo ir valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011, įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.

Todėl nuo Reglamento (ES) 2017/2226 (1) taikymo to susitarimo tikslais pradžios dienos valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, reikš valstybes nares, naudojančias atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų. Ne ilgesnis kaip 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į buvimo visose valstybėse narėse, naudojančiose atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų, laikotarpį.


(1)  Pagal Reglamento (ES) 2017/2226 73 straipsnį taikymo pradžios dieną nustatys Komisija.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/39


Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos

SUSITARIMAS,

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS SĄJUNGA

ir

SENT KITSO IR NEVIO FEDERACIJA (toliau – Sent Kitsas ir Nevis)

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo (1) (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2015 m. rugpjūčio 1 d.,

PATVIRTINDAMOS, kad svarbu palengvinti žmonių tarpusavio ryšius,

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ Į TAI, kad Susitarimas skirtas Susitariančiųjų Šalių piliečių naudai,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Susitarime nustatyta trumpalaikio buvimo apibrėžtis (trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo) nepakankamai tiksli ir visų pirma tai, kad dėl formuluotės „nuo pirmojo atvykimo dienos“ gali kilti abejonių ir klausimų,

PRISIMINDAMOS, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (2) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Europos Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai ir trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad atvykimo ir išvykimo sistemai, kurią turi įdiegti Europos Sąjunga, reikalinga vienoda ir tiksli trumpalaikio buvimo apibrėžtis, taikytina visiems trečiųjų šalių piliečiams,

NORĖDAMOS užtikrinti sklandų keliautojų srautą Susitariančiųjų Šalių sienos perėjimo punktuose,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad Susitarimas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio iš dalies keičiančio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimas iš dalies keičiamas taip:

1.

pavadinime ir 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 7 dalyje žodis „bendrija“ pakeičiamas žodžiu „Sąjunga“;

2.

1 straipsnyje frazė „trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį“ pakeičiama fraze „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“;

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Europos Sąjungos piliečiai Sent Kitso ir Nevio teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Sent Kitso ir Nevio piliečiai valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Tas laikotarpis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į buvimą valstybėje narėje, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis.

Sent Kitso ir Nevio kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko viso Šengeno acquis, teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, neatsižvelgiant į apskaičiuotą buvimo valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritorijoje laikotarpį.“;

c)

3 dalyje žodžiai „tris mėnesius“ pakeičiami žodžiais „90 dienų“;

4.

8 straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei priežasčių, dėl kurių sustabdytas šio Susitarimo taikymas, nebelieka, taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja apie tai kitą Susitariančiąją Šalį ir panaikina tą sustabdymą.“

2 straipsnis

Šį iš dalies keičiantį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus penkiems mėnesiams po to, kai paskutinė Susitariančioji Šalis praneša kitai, kad pirmiau nurodytos procedūros yra baigtos.

Pasirašytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai kiekviena šių kalbų yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Федерация Сейнт Китс и Невис

Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

For Føderationen Saint Kitts og Nevis

Für die Föderation St. Kitts und Nevis

Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni nimel

Για την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

Za Federaciju Svetog Kristofora i Nevisa

Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā —

Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

W imieniu Federacji Saint Kitts i Nevis

Pela Federação de São Cristóvão e Neves

Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

Za Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu

Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

Saint Kitts ja Nevisin federaation puolesta

För Federationen Saint Kitts och Nevis

Image


(1)  OL L 169, 2009 6 30, p. 38.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino valdžios institucijos ir Sent Kitso ir Nevio valdžios institucijos nedelsdamos iš dalies pakeistų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo pagal šiame iš dalies keičiančiame susitarime nustatytas sąlygas.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL 90 DIENŲ LAIKOTARPIO PER BET KURĮ 180 DIENŲ LAIKOTARPĮ IŠAIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad maksimalus 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nustatyta Susitarimo 4 straipsnyje, reiškia nepertraukiamą buvimo laikotarpį arba kelis laikotarpius iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Sąvoka „per bet kurį“ reiškia, kad taikomas slankus 180 dienų ataskaitinis laikotarpis, kai, siekiant patikrinti, ar ir toliau tenkinamas 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį reikalavimas, atsižvelgiama į kiekvieną buvimo dieną per pastarąsias 180 dienų. Be kita ko, tai reiškia, kad naujas buvimo iki 90 dienų laikotarpis leidžiamas, jei šalyje nebūta nepertraukiamą 90 dienų laikotarpį.


SPRENDIMAI

21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/81

2019 m. sausio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2008 dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su žvyneline tam tikrose valstybėse narėse, I priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 102)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 92/119/EEB, nustatančią Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos (3), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 1 dalies a punktą, 3 dalies a punktą, 4 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (4), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/119/EEB nustatytos bendrosios kontrolės priemonės, kurios turi būti taikomos kilus tam tikrų gyvūnų ligų, įskaitant gumbelinę (žvynelinę), protrūkiui. Taikant tas kontrolės priemones, be kita ko, nustatomos apsaugos ir stebėjimo zonos apie užkrėstą ūkį, be to, gumbelinės protrūkio atveju kaip papildoma kontrolės priemonė numatyta neatidėliotina vakcinacija;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/2008 (5) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, kurių turi būti imtasi kilus gumbelinės protrūkiams valstybėse narėse ar jų dalyse, kaip nurodyta to sprendimo I priede, įskaitant minimaliuosius vakcinacijos nuo gumbelinės programų, kurias valstybės narės teikia Komisijai patvirtinti, reikalavimus. Įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/2008 apibrėžta, kad užkrėstos zonos – tai jo I priedo II dalyje nurodytos valstybių narių teritorijos dalys, kurios apima patvirtinto gumbelinės užkrato sritis ir visas pagal Direktyvą 92/119/EEB nustatytas apsaugos ir priežiūros zonas ir kuriose patvirtinus vakcinacijos programas gali būti atliekama vakcinacija nuo gumbelinės. Jame taip pat apibrėžta, kad neužkrėstos zonos, kuriose atliekama vakcinacija – tai to priedo I dalyje nurodytos valstybių narių teritorijų dalys, apimančios užkrėstoms zonoms nepriskiriamas sritis, kuriose patvirtinus vakcinacijos programas atliekama vakcinacija nuo gumbelinės;

(3)

2015 m. rugpjūčio mėn. Graikijoje pirmą kartą patvirtintas gumbelinės atvejis; 2016 m. nustatyta gumbelinės atvejų Bulgarijoje ir papildomų atvejų Graikijoje, taip pat keliose kaimyninėse trečiosiose šalyse. 2017 m. gumbelinė Pietryčių Europoje buvo mažiau išplitusi, tačiau Albanijoje ši liga vėl pasireiškė dideliu mastu, o Graikijoje ir buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje nustatyta keletas papildomų pavienių protrūkių;

(4)

2018 m. gumbelinės epizootinė padėtis pagerėjo ir apie gumbelinės atvejus nepranešta nė vienoje valstybėje narėje ar kaimyninėje trečiojoje šalyje Pietryčių Europoje, išskyrus Turkiją;

(5)

reaguodamos į gumbelinės protrūkius, ligos paveiktos valstybės narės, visų pirma Graikija ir Bulgarija, taip pat paveiktos kaimyninės trečiosios šalys įgyvendino gyvų galvijų ir nelaisvėje laikomų laukinių atrajotojų masinės vakcinacijos programas. 2016 m. ir 2017 m. Kroatija, kurioje iki to laiko gumbelinės nenustatyta, atsižvelgdama į epizootinę padėtį kaimyninėse valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, kaip prevencinę priemonę taip pat įgyvendino masinės vakcinacijos nuo gumbelinės programą. Vakcinacijos nuo gumbelinės programas Graikijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje patvirtino Komisija pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/2009 (6);

(6)

po pirmojo žvynelinės atvejo žemyninėje Europos dalyje Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) 2016 m. liepos 29 d. priėmė skubią rekomendaciją dėl gumbelinės (7) ir tris ataskaitas: 2017 m. kovo 27 d. patvirtintą ataskaitą „Gumbelinė. I. Duomenų rinkimas ir analizė“ (8), 2018 m. sausio 29 d. patvirtintą ataskaitą „Gumbelinė. II. Duomenų rinkimas ir analizė“ (9) ir 2018 m. rugsėjo 28 d. patvirtintą ataskaitą „Gumbelinė. Mokslinė ir techninė pagalba kontrolės ir priežiūros veiklos srityse“ (10). Visuose šiuose moksliniuose vertinimuose nurodoma, kad masinės vakcinacijos nuo gumbelinės kampanijos, jei jos vykdomos tinkamai, padeda ligą suvaldyti užkertant kelią naujiems protrūkiams;

(7)

masinė vakcinacija nuo gumbelinės 2018 m. buvo tęsiama visose valstybėse narėse ir kaimyninėse gumbelinės paveiktose trečiosiose šalyse Pietryčių Europoje;

(8)

nuo 2018 m. pradžios Kroatija, atsižvelgdama į palankią epizootinę padėtį toje valstybėje narėje ir kaimyninėse trečiosiose šalyse, sustabdė vakcinaciją nuo gumbelinės. Vietoje to Kroatija pradėjo įgyvendinti Komisijos patvirtintą gumbelinės stebėsenos programą. Tą programą sudaro klinikinė, virusologinė ir serologinė stebėsena, daugiausia dėmesio skiriant didelės rizikos sritims, esančioms arti valstybių narių ir kaimyninių trečiųjų šalių, kuriose pastaraisiais metais pranešta apie gumbelinės protrūkius;

(9)

vadovaujantis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso 11.9.4 straipsniu, atliekant prevencinę vakcinaciją gumbeline neužkrėstoje šalyje ar srityje, kai reaguojama į grėsmę, tačiau nėra gumbelinės atvejų, liga neužkrėstos teritorijos statusas gali būti grąžintas praėjus aštuoniems mėnesiams po paskutinės vakcinacijos, jei buvo vykdoma virusologinė ir serologinė stebėsena pagal to kodekso 11.9.15 straipsnį;

(10)

pagal 2018 m. spalio 13 d. Kroatijos Komisijai pateiktą ataskaitą klinikinės, virusologinės ir serologinės stebėsenos rezultatai rodo, kad nėra įrodymų, jog jos teritorija užkrėsta gumbeline. Taigi Kroatija atitinka visus OIE reikalavimus dėl gumbeline neužkrėstos teritorijos statuso, nes joje neužfiksuota gumbelinės atvejų ir nuo paskutinės vakcinacijos nuo gumbelinės praėjo daugiau kaip aštuoni mėnesiai. Todėl tikslinga toje valstybėje narėje panaikinti apribojimus, susijusius su vakcinacija nuo gumbelinės;

(11)

dėl šios priežasties Kroatijai skirtas įrašas turėtų būti išbrauktas iš Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2008 I priede pateikto valstybių narių, kuriose yra neužkrėstos zonos, kuriose atliekama vakcinacija, sąrašo;

(12)

todėl Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2008 I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69.

(4)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(5)  2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2008 dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su žvyneline tam tikrose valstybėse narėse (OL L 310, 2016 11 17, p. 51).

(6)  2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2009, kuriuo patvirtinamos valstybių narių pateiktos vakcinacijos nuo žvynelinės programos (OL L 310, 2016 11 17, p. 66).

(7)  EFSA Journal 2016;14(8):4573.

(8)  EFSA Journal 2017;15(4):4773. .

(9)  EFSA Journal 2018;16(2):5176.

(10)  EFSA Journal 2018;16(10):5452.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

I DALIS

Neužkrėstos zonos, kuriose atliekama vakcinacija

1.   Bulgarija

A.

Šios Bulgarijos sritys:

Burgaso sritis,

Varnos sritis,

Dobričiaus sritis,

Razgrado sritis,

Silistros sritis,

Rusės sritis,

Pleveno sritis.

B.

Šios Bulgarijos savivaldybės:

Tirgovištės srities Opakos, Popovo ir Antonovo savivaldybės,

Šumeno srities Šumeno, Kaspičano, Novi Pazaro, Nikola Kozlevo, Koalinovo, Veneco ir Hitrino savivaldybės,

Veliko Tirnovo srities Svištovo, Polski Trembešo ir Stražicos savivaldybės.

2.   Graikija

Šie Graikijos regionai:

Jonijos salų regionas, išskyrus Kerkyros paregionį,

Šiaurės Egėjo jūros salų regionas, išskyrus Lemno paregionį,

Šiaurės Egėjo jūros salų regionas,

Kretos regionas.

II DALIS

Užkrėstos zonos

1.   Graikija

A.

Šie Graikijos regionai:

Atikos regionas,

Centrinės Graikijos regionas,

Centrinės Makedonijos regionas,

Rytų Makedonijos ir Trakijos regionas,

Epyro regionas,

Peloponeso regionas,

Tesalijos regionas,

Vakarų Graikijos regionas,

Vakarų Makedonijos regionas.

B.

Šie Graikijos paregioniai:

Lemno paregionis.

Kerkyros paregionis.

2.   Bulgarija

Visa Bulgarijos teritorija, išskyrus I dalyje nurodytas sritis.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/82

2019 m. sausio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2009, kuriuo patvirtinamos valstybių narių pateiktos vakcinacijos nuo žvynelinės programos, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 105)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, kroatų ir graikų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 92/119/EEB, nustatančią Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos (3), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalies a punktą, 3 dalies a punktą ir 6 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/119/EEB nustatytos bendrosios kontrolės priemonės, kurios turi būti taikomos kilus tam tikrų gyvūnų ligų, įskaitant gumbelinę (žvynelinę), protrūkiui. Taikant tas kontrolės priemones, be kita ko, nustatomos apsaugos ir stebėjimo zonos apie užkrėstą ūkį, be to, gumbelinės protrūkio atveju kaip papildoma kontrolės priemonė numatyta neatidėliotina vakcinacija;

(2)

2015 m. rugpjūčio mėn. Graikijoje pirmą kartą patvirtintas gumbelinės atvejis; 2016 m. nustatyta gumbelinės atvejų Bulgarijoje ir papildomų atvejų Graikijoje, taip pat keliose kaimyninėse trečiosiose šalyse. 2017 m. gumbelinė Pietryčių Europoje buvo mažiau išplitusi, tačiau Albanijoje ši liga vėl pasireiškė dideliu mastu, o Graikijoje ir buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje nustatyta keletas papildomų pavienių protrūkių;

(3)

reaguodamos į gumbelinės protrūkius, ligos paveiktos valstybės narės, visų pirma Graikija ir Bulgarija, taip pat paveiktos kaimyninės trečiosios šalys įgyvendino gyvų galvijų ir nelaisvėje laikomų laukinių atrajotojų masinės vakcinacijos programas. 2016 m. ir 2017 m. Kroatija, kurioje iki to laiko gumbelinės nenustatyta, atsižvelgdama į epizootinę padėtį kaimyninėse valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, kaip prevencinę priemonę taip pat įgyvendino masinės vakcinacijos nuo gumbelinės programą. Vakcinacijos nuo gumbelinės programas Graikijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje patvirtino Komisija pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/2009 (4) ir šios trys valstybės narės yra tinkamai įtrauktos į to akto priedą kaip turinčios patvirtintas vakcinacijos nuo gumbelinės programas;

(4)

2018 m. gumbelinės epizootinė padėtis dar pagerėjo ir apie gumbelinės atvejus nepranešta nė vienoje valstybėje narėje ar kaimyninėje trečiojoje šalyje Pietryčių Europoje, išskyrus Turkiją. Tais pačiais metais visose valstybėse narėse ir kaimyninėse trečiosiose šalyse Pietryčių Europoje, kurios buvo paveiktos gumbelinės, buvo toliau atliekama masinė vakcinacija nuo gumbelinės;

(5)

nuo 2018 m. pradžios Kroatija, atsižvelgdama į palankią epizootinę padėtį toje valstybėje narėje ir kaimyninėse šalyse, sustabdė vakcinaciją nuo gumbelinės. Vietoje to Kroatija pradėjo įgyvendinti gumbelinės stebėsenos programą, kurią patvirtino Komisija. Tą stebėsenos programą sudaro klinikinė, virusologinė ir serologinė stebėsena, daugiausia dėmesio skiriant didelės rizikos sritims, esančioms arti valstybių narių ir kaimyninių trečiųjų šalių, kuriose pastaraisiais metais pranešta apie gumbelinės protrūkius. Pagal 2018 m. spalio 13 d. Kroatijos Komisijai pateiktą ataskaitą klinikinės, virusologinės ir serologinės stebėsenos rezultatai rodo, kad nėra įrodymų, jog jos teritorija užkrėsta gumbeline;

(6)

todėl Kroatija nebeturėtų būti įtraukta į valstybių narių, turinčių patvirtintą vakcinacijos nuo gumbelinės programą, sąrašą, nes toje valstybėje narėje vakcinacija nuo gumbelinės nebeatliekama;

(7)

todėl Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2009 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2009 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Graikijos Respublikai ir Kroatijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69.

(4)  2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2009, kuriuo patvirtinamos valstybių narių pateiktos vakcinacijos nuo žvynelinės programos (OL L 310, 2016 11 17, p. 66).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Graikijos pateikta vakcinacijos programa.

Bulgarijos pateikta vakcinacijos programa.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/51


STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2018

2018 m. gruodžio 4 d.

dėl perėjimo į antrąjį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos asociacijos etapą, remiantis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 5 straipsnio 3 dalimi [2019/83]

STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 5 straipsnio 1 dalyje numatytas daugiausia dešimties metų pereinamasis laikotarpis, kuris yra padalytas į du etapus;

(2)

pirmasis etapas prasidėjo 2004 m. balandžio 1 d., kai įsigaliojo Susitarimas;

(3)

Susitarimo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Stabilizacijos ir asociacijos taryba įvertina padarytą pažangą bei priima sprendimą dėl perėjimo į antrąjį etapą bei jo trukmės, taip pat dėl to, ar reikia keisti antrąjį etapą reglamentuojančių nuostatų turinį;

(4)

Šalys pasiryžusios įvykdyti perėjimo į antrąjį asociacijos etapą įsipareigojimus;

(5)

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija imasi priemonių, kurių reikia užtikrinti, kad laikomasi visų perėjimo į antrąjį etapą įsipareigojimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Perėjimas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo antrąjį etapą, nurodytą Susitarimo 5 straipsnio 3 dalyje, įsigalioja.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Stabilizacijos ir asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 84, 2004 3 20, p. 13.


 

Image

Image

Image