ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 2

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. sausio 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/7, kuriuo dėl Inovacijų fondui skirtų 50 mln. nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų iš rinkos stabilumo rezervo pardavimo aukcionuose ir Vokietijos paskirtinos aukcionų platformos įtraukimo į sąrašą iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 ( 1 )

1

 

*

2019 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/8 dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogą ir jo kalcio druską kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

6

 

*

2019 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/9 dėl leidimo naudoti bevandenį betainą kaip maistinių gyvūnų, išskyrus triušius, pašarų priedą ( 1 )

10

 

*

2019 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/10 dėl leidimo naudoti natūralaus ilito, montmorilonito ir kaolinito mišinio preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

13

 

*

2019 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/11 dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatą kaip paršavedžių, žindomų paršelių, nujunkytų paršelių ir penimų kiaulių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 252/2006, (EB) Nr. 943/2005 ir (EB) Nr. 1200/2005 (leidimo turėtojas – DSM Nutritional products Ltd., kuriam atstovauja DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

17

 

*

2019 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/12 dėl leidimo naudoti L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

4.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/7

2018 m. spalio 30 d.

kuriuo dėl Inovacijų fondui skirtų 50 mln. nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų iš rinkos stabilumo rezervo pardavimo aukcionuose ir Vokietijos paskirtinos aukcionų platformos įtraukimo į sąrašą iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 3d straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 4 dalį ir 10a straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/87/EB įsteigiamas fondas, kurio tikslas – Sąjungos teritorijoje teikti finansinę paramą mažo anglies dioksido kiekio technologijų inovacijoms, skiriant 400 mln. apyvartinių taršos leidimų iš bendro apyvartinių taršos leidimų, skiriamų 2021–2030 m. laikotarpiui pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, skaičiaus (toliau – Inovacijų fondas). Be to, visas likusias pajamas, gautas už 300 mln. apyvartinių taršos leidimų, kurie pagal Komisijos sprendimą 2010/670/ES (2) skiriami 2013–2020 m. laikotarpiui, turėtų papildyti ir būti laiku iki 2021 m. Inovacijų fondui panaudoti 50 mln. nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų iš rinkos stabilumo rezervo;

(2)

siekiant užtikrinti Inovacijų fondui galimybę pradėti teikti paramą iki 2021 m., būtina jam skirtus 50 mln. apyvartinių taršos leidimų pakeisti į pinigines lėšas juos parduodant aukcionuose pagal Komisijos reglamente (ES) Nr. 1031/2010 (3) nustatytas bendroje aukcionų platformoje rengiamiems aukcionams taikomas taisykles ir sąlygas;

(3)

siekiant sumažinti valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą ir padidinti bendrą efektyvumą, Inovacijų fondui skirti 50 mln. apyvartinių taršos leidimų turėtų būti pridėti prie valstybių narių, kurios 2018 m. sausio 1 d. dalyvavo bendroje veikloje pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 26 straipsnį, 2020 m. bendroje aukcionų platformoje rengsimuose aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų;

(4)

dalyvaujančiosioms valstybėms narėms teksiančią Inovacijų fondui skirtų 50 mln. apyvartinių taršos leidimų dalį aukcionuose turėtų parduoti jų aukcionų rengėjai. kiekvienas aukciono rengėjas iki 2019 m. spalio 1 d. turėtų nurodyti, į kurią nurodytąją banko sąskaitą norėtų gauti atitinkamas Inovacijų fondui skirtas aukciono pajamas. Tai gali būti aukciono rengėjo turima nurodytoji banko sąskaita, į kurią jis gauna savo valstybei narei priklausančias aukciono pajamas, atskira aukciono rengėjo nurodytoji banko sąskaita, numatyta Inovacijų fondui skirtoms aukciono pajamoms, arba aukciono rengėjo nurodytoji banko sąskaita, priklausanti kitam valstybės narės aukciono rengėjui, kuris aukcionuose parduos Inovacijų fondui skirtus apyvartinius taršos leidimus;

(5)

aukcionų rengėjai, paskirti rūpintis Inovacijų fondui skirtų 50 mln. apyvartinių taršos leidimų pardavimu aukcionuose, turėtų užtikrinti, kad Inovacijų fondui skirtos aukciono pajamos ne vėliau kaip per 15 dienų nuo mėnesio, kurį jos gautos, pabaigos būtų pervestos to fondo reikmėms į Komisijos jiems nurodytą sąskaitą;

(6)

prieš išmokėdamas aukciono pajamas, aukciono rengėjas gali iš jų išskaičiuoti visus papildomus mokesčius, susijusius su šių pajamų laikymu savo nurodytojoje banko sąskaitoje ir išmokėjimu. Aukciono rengėjo ketinamą išskaičiuoti papildomų mokesčių sumą ir priežastį prieš pirmąjį išskaičiavimą ir visus tokių mokesčių pasikeitimus atitinkamo aukciono rengėjo valstybė narė turėtų pranešti Komisijai ir visoms kitoms valstybėms narėms;

(7)

šiuo metu Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 61 straipsnyje nustatyta, kad aukcionų platforma išsamius kiekvieno aukciono rezultatus paskelbia ir kiekvienam aukciono laimėtojui jo rezultatus praneša tuo pat metu. Tačiau, atsižvelgiant į aukciono rezultatų, kurie turi būti pranešami, išsamumo lygį, jų paskelbti tuo pat metu, kai kiekvienam aukciono laimėtojui pranešami jo rezultatai, nėra galimybės. Siekiant šią nuostatą suderinti su rinkos praktika ir apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo rinka, numatoma, kad aukcionų platforma tuo pat metu, kai kiekvienam aukciono laimėtojui praneša jo rezultatus, gali paskelbti aukcione parduotų apyvartinių taršos leidimų skaičių ir galutinę aukciono kainą, o likusius išsamius aukciono rezultatus paskelbti vėliau. Likę aukciono rezultatai turėtų būti paskelbti ne vėliau kaip per 15 minučių po pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos;

(8)

Reglamente (ES) Nr. 1031/2010 nustatyta, kad valstybės narės, nedalyvaujančios to reglamento 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoje bendroje veikloje, gali paskirti savo aukcionų platformą, kurioje parduotų joms priklausančią apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai, dalį. Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje nustatyta, kad būtina tokios aukcionų platformos paskyrimo sąlyga yra jos įtraukimas į III priede pateikiamą sąrašą;

(9)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 4 dalį Vokietija pranešė Komisijai apie savo sprendimą nedalyvauti bendroje veikloje, numatytoje to reglamento 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir paskirti savo aukcionų platformą;

(10)

2018 m. balandžio 12 d. Vokietija pranešė Komisijai ketinanti aukcionų platforma, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 1 dalyje, ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos paskirti Europos energetikos biržą („European Energy Exchange AG“). Europos energetikos biržos, kaip Vokietijos aukcionų platformos, paskyrimo laikotarpis, teisinis paskyrimo pagrindas ir tuo laikotarpiu jai taikytinos sąlygos ir prievolės turėtų būti nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 III priede;

(11)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

siekiant užtikrinti, kad apie Vokietijos paskirtoje aukcionų platformoje rengsimus aukcionus būtų žinoma iš anksto ir jie būtų vykdomi laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

10 straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5.   Į 2020 m. aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičių taip pat įtraukiami tos direktyvos 10a straipsnio 8 dalies antroje pastraipoje nurodyti 50 mln. nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų iš rinkos stabilumo rezervo. Tie apyvartiniai taršos leidimai lygiomis dalimis padalijami valstybėms narėms, kurios 2018 m. sausio 1 d. dalyvavo bendroje veikloje pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 dalį, ir pridedami prie kiekvienos iš jų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus. 50 mln. apyvartinių taršos leidimų iš esmės po lygiai paskirstomi visiems 2020 m. rengsimiems aukcionams.“

2)

23 straipsnis pakeičiamas taip:

„23 straipsnis

Aukciono rengėjo funkcijos

1.   Aukciono rengėjas atlieka šias funkcijas:

a)

aukcione parduoda kiekvienos jį paskyrusios valstybės narės apyvartinius taršos leidimus, kurie turi būti parduoti aukcione;

b)

gauna kiekvienai jį paskyrusiai valstybei narei priklausančias aukciono pajamas;

c)

išmoka kiekvienai jį paskyrusiai valstybei narei priklausančias aukciono pajamas.

2.   Kiekvienos valstybės narės, aukcione parduodančios apyvartinius taršos leidimus pagal 10 straipsnio 5 dalį, aukciono rengėjas aukciono pajamas už tuos apyvartinius taršos leidimus gauna į savo nurodytąją banko sąskaitą, kurią jis nurodo ne vėliau kaip 2019 m. spalio 1 d. ir į kurią turi būti atliekami mokėjimai pagal 10 straipsnio 5 dalį. Aukciono rengėjas užtikrina, kad šios aukciono pajamos ne vėliau kaip per 15 dienų nuo mėnesio, kurį jos gautos, pabaigos Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalies tikslais būtų sumokėtos į Komisijos jam nurodytą sąskaitą. Prieš išmokėjimą aukciono rengėjas gali išskaičiuoti visus papildomus mokesčius, susijusius su tų pajamų laikymu ir išmokėjimu, su sąlyga, kad jo valstybė narė šių mokesčių sumą ir jų mokėjimo priežastį iš anksto praneša Komisijai ir visoms kitoms valstybėms narėms.“

3)

61 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal 1 dalį aukciono platforma paskelbia bent šiuos kiekvieno aukciono rezultatus:

a)

aukcione parduotų apyvartinių taršos leidimų skaičių;

b)

galutinę aukciono kainą eurais;

c)

bendrą pateiktuose pasiūlymuose nurodytų apyvartinių taršos leidimų skaičių;

d)

bendrą pasiūlymų teikėjų skaičių ir aukciono laimėtojų skaičių;

e)

jei aukcionas atšaukiamas, informaciją apie aukcionus, į kuriuos bus perkeltas atšaukto aukciono apyvartinių taršos leidimų skaičius;

f)

bendrą aukciono pajamų sumą;

g)

pajamų paskirstymą valstybėms narėms, jei aukciono platformos paskirtos pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį.“

4)

61 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Skelbdama kiekvieno aukciono rezultatus pagal 2 dalies a ir b punktus, aukciono platforma tuo pat metu kiekvienam aukciono laimėtojui, pateikusiam pasiūlymus per jos sistemas, praneša:

a)

bendrą tam pasiūlymo teikėjui paskirtinų apyvartinių taršos leidimų skaičių;

b)

kurie iš to pasiūlymo teikėjo vienodų pasiūlymų (jei tokių būta) buvo atrinkti atsitiktinės atrankos būdu;

c)

mokėtiną sumą eurais arba pasiūlymo teikėjo pasirinkta euro zonai nepriklausančios valstybės narės valiuta, jei tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema gali atlikti operacijas ta nacionaline valiuta;

d)

datą, iki kurios mokėtina suma iš turimų lėšų turi būti sumokėta į aukciono rengėjo nurodytąją banko sąskaitą.“

5)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (OL L 290, 2010 11 6, p. 39).

(3)  2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 III priedas papildomas šia 5 dalimi:

Vokietijos paskirtos aukciono platformos

5

Aukciono platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Teisinis pagrindas

30 straipsnio 1 dalis

 

Paskyrimo laikotarpis

Ne ilgiau kaip penkerius metus nuo ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 5 d. iki 2024 m. sausio 4 d., nepažeidžiant 30 straipsnio 5 dalies antros pastraipos.

 

Sąlygos

Dalyvauti aukcionuose leidžiama nereikalaujant, kad aukciono dalyviai taptų EEX organizuojamos antrinės rinkos arba bet kurios kitos prekyvietės, kurią valdo EEX ar bet kuri kita trečioji šalis, nariais arba dalyviais.

 

Įpareigojimai

1.

Per du mėnesius nuo 2019 m. sausio 5 d. EEX pateikia Vokietijai savo pasitraukimo strategiją. Pasitraukimo strategija neturi daryti poveikio EEX įsipareigojimams, nustatytiems sutartyje, sudarytoje su Komisija ir valstybėmis narėmis pagal 26 straipsnį, ir Komisijos bei tų valstybių narių teisėms, kurios joms suteiktos pagal tą sutartį.

2.

Vokietija informuoja Komisiją apie visus reikšmingus susijusių sutartinių santykių su EEX, apie kuriuos Komisijai pranešta 2018 m. balandžio 12 d., pasikeitimus.“


4.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/8

2019 m. sausio 3 d.

dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogą ir jo kalcio druską kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti metionino hidroksianalogą ir jo kalcio druską kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogą ir jo druską kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. vasario 20 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis metionino hidroksianalogas ir jo druska nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad priedas yra veiksmingas metionino šaltinis visų rūšių gyvūnams, ir nepaisant to, kad atrajotojų didžiajame skrandyje pašarų priedas suyra mažiau nei DL-metioninas, jis turėtų būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje;

(6)

Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(7)

atlikus šio priedo vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį priedą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(3):5198.


PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai

3c310

Metionino hidroksianalogas ir jo kalcio druska

Priedo sudėtis

Metionino hidroksianalogo ir metionino hidroksianalogo kalcio druskos preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 88 % metionino hidroksianalogo ir ne mažiau kaip 8 % kalcio.

Veikliųjų medžiagų apibūdinimas

Metionino hidroksianalogas:

 

IUPAC pavadinimas: 2-hidroksi-4-(metiltio)sviesto rūgštis

CAS numeris 583-91-5

Cheminė formulė: C5H10O3S

Metionino hidroksianalogo kalcio druska:

 

IUPAC pavadinimas: 2-hidroksi-4-(metiltio)sviesto rūgštis, kalcio druska

CAS numeris 4857-44-7

Cheminė formulė: (C5H9O3S)2Ca

Analizės metodas  (1)

Metionino hidroksianalogo nustatymas priede:

titrimetrija, potenciometrinis titravimas po oksidacijos-redukcijos reakcijos.

Metionino hidroksianalogo nustatymas premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose:

didelio slėgio skysčių chromatografija ir fotometrinis nustatymas (HPLC-UV).

Suminio kalcio kiekio pašarų priede nustatymas:

atominės sugerties spektrometrija, AAS (standartas EN ISO 6869); arba

induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija, ICP-AES (standartas EN 15510); arba

induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija, mineralizavus aukštame slėgyje, ICP-AES (EN 15621).

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų tvarkymo subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimo pavojaus, susijusio su jų naudojimu, ypač atsižvelgiant į tai, kad jie ėsdina odą ir akis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.

2.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Nuorodos, pateikiamos priedo ir premikso etiketėse: metionino hidroksianalogo kiekis.

4.

Ženklinant pašarines žaliavas ir kombinuotuosius pašarus, į kuriuos įmaišytas pašarų priedas, priedų sąraše pateikiama tokia informacija:

priedo pavadinimas,

pridėto metionino hidroksianalogo kiekis.

2029 m. sausio 24 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


4.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/9

2019 m. sausio 3 d.

dėl leidimo naudoti bevandenį betainą kaip maistinių gyvūnų, išskyrus triušius, pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo išdavimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti bevandenį betainą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti bevandenį betainą kaip maistinių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų funkcinės grupės „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“. Vėliau pareiškėjas atsiėmė prašymą dėl triušių;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. birželio 12 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis bevandenis betainas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad bevandenis betainas atlieka maistinės medžiagos vaidmenį ir yra veiksmingas betaino šaltinis, kuris gali būti veiksmingas visų rūšių gyvūnams;

(5)

Tarnyba taip pat pastebėjo, kad dėl kieto pavidalo gali susidaryti dulkių. Todėl negalima atmesti medžiagos ekspozicijos įkvepiant galimybės. Be to, Tarnyba nurodė, kad bevandenis betainas turėtų būti laikomas pavojingu įkvėpus, dirginančiu odą, akis ir gleivinę ir odą jautrinančia medžiaga. Todėl reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kai tvarkomas kieto pavidalo bevandenis betainas;

(6)

Tarnyba padarė išvadą, kad skysto pavidalo bevandeniame betaine yra daug nežinomos medžiagos. Todėl negalima daryti išvados dėl jo saugos. Taigi turėtų būti leidžiama naudoti tik kieto pavidalo medžiagą;

(7)

Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(8)

atlikus bevandenio betaino vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį priedą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(7):5335


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos

3a921i

AB Vista Iberia S.L.

Bevandenis betainas, pagamintas iš genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių

Priedo sudėtis

Bevandenis betainas

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Betainas C5H11NO2

CAS numeris: 107–43–7

Bevandenis betainas, kristalinio kieto pavidalo, gaunamas ekstrahuojant iš genetiškai modifikuotų KM-ØØØH71–4 cukrinių runkelių.

Grynumo kriterijai: ne mažiau kaip 97 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai).

Analizės metodas  (1)

Bevandenio betaino (išreikšto bendru betaino kiekiu) nustatymas pašarų priede, premiksuose ir pašaruose. Efektyviosios skysčių chromatografijos metodas naudojant lūžio rodiklio detektorių (HPLC-RI).

Maistiniai gyvūnai, išskyrus triušius

 

1.

Bevandenis betainas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo ir premikso etiketėse nurodoma: „Rekomenduojama neviršyti 2 000 mg betaino kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %“.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir mūvint pirštines.

2028 m. rugpjūčio 4 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


4.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/10

2019 m. sausio 3 d.

dėl leidimo naudoti natūralaus ilito, montmorilonito ir kaolinito mišinio preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti natūralaus ilito, montmorilonito ir kaolinito mišinio preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti natūralaus ilito, montmorilonito ir kaolinito mišinio preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. gruodžio 1 d. (2), 2017 m. liepos 5 d. (3) ir 2018 m. liepos 5 d. (4) priimtose nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis natūralaus ilito, montmorilonito ir kaolinito mišinio preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad šis preparatas yra veiksmingas kaip rišiklis ir lipnumą reguliuojanti medžiaga. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

įvertinus natūralaus ilito, montmorilonito ir kaolinito mišinio preparatą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „rišikliai“ ir „lipnumą reguliuojančios medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(1):4342.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(7):4940.

(4)  EFSA Journal 2018; 16(7):5387.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Technologiniai priedai: rišikliai

1g599

Ilitas, montmorilonitas ir kaolinitas

Priedo sudėtis

Natūralaus ilito, montmorilonito ir kaolinito mišinio preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip:

40 % ilito

10 % montmorilonito

8 % kaolinito

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Ilitas:

 

CAS numeris: 106958–53–6

 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O

Montmorilonitas:

 

CAS numeris: 1318–93–0

 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

Kaolinitas:

 

CAS numeris: 1318–74–7

 

Al2(OH)4(SiO5)

Geležis (struktūrinė) vidutiniškai 10 %

Be asbesto

Analizės metodas  (1)

Pašarų priedo apibūdinimas:

Rentgeno spinduliuotės difrakcija (XRD) kartu su

rentgeno fluorescencija (XRF).

Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai

Penimi galvijai ir retesnių rūšių penimi atrajotojai

Penimos kiaulės ir nujunkyti paršeliai

5 000

50 000

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

3.

Priedo ir premiksų, kurių sudėtyje jo yra, etiketėje nurodoma: „Ilito, montmorilonito ir kaolinito priedas turi daug (inertinės) geležies“.

4.

Bendras skirtingai naudojamų ilito, montmorilonito ir kaolinito kiekis visaverčiuose pašaruose neviršija atitinkamų rūšių arba kategorijų gyvūnams leidžiamo didžiausio kiekio.

5.

Naudojimo instrukcijose nurodoma ši informacija:

„Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamuosius makrolidus.“

2029 m. sausio 24 d.

Visų kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai

5 000

20 000

Technologiniai priedai: lipnumą reguliuojančios medžiagos

1g599

Ilitas, montmorilonitas ir kaolinitas

Priedo sudėtis

Natūralaus ilito, montmorilonito ir kaolinito mišinio preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip:

40 % ilito

10 % montmorilonito

8 % kaolinito

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Ilitas:

 

CAS numeris: 106958–53–6

 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O

Montmorilonitas:

 

CAS numeris: 1318–93–0

 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

Kaolinitas:

 

CAS numeris: 1318–74–7

 

Al2(OH)4(SiO5)

Geležis (struktūrinė) vidutiniškai 10 %

Be asbesto

Analizės metodas  (1)

Pašarų priedo apibūdinimas:

Rentgeno spinduliuotės difrakcija (XRD) kartu su

rentgeno fluorescencija (XRF).

Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai

Penimi galvijai ir retesnių rūšių penimi atrajotojai

Penimos kiaulės ir nujunkyti paršeliai

5 000

50 000

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

3.

Priedo ir premiksų, kurių sudėtyje jo yra, etiketėje nurodoma: „Ilito, montmorilonito ir kaolinito priedas turi daug (inertinės) geležies“.

4.

Bendras skirtingai naudojamų ilito, montmorilonito ir kaolinito kiekis visaverčiuose pašaruose neviršija atitinkamų rūšių arba kategorijų gyvūnams leidžiamo didžiausio kiekio.

5.

Naudojimo instrukcijose nurodoma ši informacija:

„Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamuosius makrolidus“.

2029 m. sausio 24 d.

Visų kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai

5 000

20 000


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


4.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/11

2019 m. sausio 3 d.

dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatą kaip paršavedžių, žindomų paršelių, nujunkytų paršelių ir penimų kiaulių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 252/2006, (EB) Nr. 943/2005 ir (EB) Nr. 1200/2005 (leidimo turėtojas – „DSM Nutritional products Ltd.“, kuriam atstovauja „DSM Nutritional Products Sp. z o.o.“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo išdavimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

pagal Direktyvą 70/524/EEB neterminuotas leidimas naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatą kaip paršelių pašarų priedą išduotas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 252/2006 (3), kaip penimų kiaulių pašarų priedą – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 943/2005 (4), kaip paršavedžių pašarų priedą – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1200/2005 (5). Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, šis preparatas įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su jo 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatą kaip paršavedžių, nujunkytų paršelių, žindomų paršelių ir penimų kiaulių pašarų priedą. Pareiškėjas paprašė tą priedą priskirti prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. birželio 17 d. (6) ir 2018 m. vasario 21 d. (7) nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnybos nuomone, priedas gali pagerinti žindomų paršelių, nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių produktyvumo parametrus. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

todėl reglamentus (EB) Nr. 252/2006, (EB) Nr. 943/2005 ir (EB) Nr. 1200/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 252/2006 pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 252/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis išbraukiamas;

2.

I priedas išbraukiamas.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 943/2005 pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 943/2005 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis išbraukiamas;

2.

I priedas išbraukiamas.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1200/2005 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1200/2005 II priede E 1705 įrašas, skirtas Enterococcus faecium NCIMB 10415, išbraukiamas.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytą preparatą ir pašarus, kurių sudėtyje yra šio preparato, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2019 m. liepos 24 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. sausio 24 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1.)

(3)  2006 m. vasario 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 252/2006 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo tam tikrus leidžiamus pašarų priedus naudoti pagal kitą paskirtį (OL L 44, 2006 2 15, p. 3).

(4)  2005 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 943/2005 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus (OL L 159, 2005 6 22, p. 6).

(5)  2005 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2005 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamą pašarų priedą nauja paskirtimi (OL L 195, 2005 7 27, p. 6).

(6)  EFSA Journal 2015; 13(7):4158.

(7)  EFSA Journal 2018; 16(3):5201.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1705

„DSM Nutritional products Ltd.“, kuriai atstovauja „DSM Nutritional Products Sp.z o.o.“

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Priedo sudėtis

Enterococcus faecium NCIMB 10415

preparatas, kurio sudėtyje yra bent:

dengto pavidalo (su šelaku):

2 × 1010 KSV/g priedo, arba

kitokio dengto pavidalo:

1 × 1010 KSV/g priedo, arba

granuliuoto nepadengto pavidalo:

3,5 × 1010 KSV/g priedo.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Enterococcus faecium

NCIMB 10415 ląstelės

Analizės metodas  (1)

Apskaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant tulžies eskulino azido agarą (EN 15788).

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)

Paršavedės

7 × 108

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedu šeriamos paršingos kiaulės, laktuojančios paršavedės ir tuo pat metu žindomi paršeliai.

3.

Naudoti nujunkytiems paršeliams, sveriantiems maždaug iki 35 kg.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones.

2029 m. sausio 24 d.

Žindomi paršeliai

1 × 109

Nujunkyti paršeliai

Penimos kiaulės

3,5 × 108


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


4.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/12

2019 m. sausio 3 d.

dėl leidimo naudoti L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateikti du prašymai išduoti leidimą naudoti bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P ir Escherichia coli NITE BP-02186 gaminamą L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ir geriamajame vandenyje. Kartu su prašymais pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymai pateikti dėl leidimo naudoti bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P gaminamą L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“, ir bakterijų Escherichia coli NITE BP-02186 gaminamą L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“, funkcinės grupės „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“ ir prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“, funkcinės grupės „kvapieji junginiai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. balandžio 18 d. (2) ir 2018 m. balandžio 19 d. (3) priimtose nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis bakterijų Escherichia coli NITE BP-02186 ir Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P gaminamas L-argininas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų sveikatai arba aplinkai ir kad naudotojams nekiltų jokių saugos problemų, jei būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad priedas yra veiksmingas aminorūgšties arginino šaltinis visų rūšių gyvūnams, o tam, kad papildomas L-argininas būtų visapusiškai veiksmingas atrajotojams, jis turėtų būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. Tarnyba savo nuomonėse išreiškė susirūpinimą dėl to, kad, L-arginino duodant kaip aminorūgšties su geriamuoju vandeniu, gali atsirasti mitybos disbalansas. Tačiau Tarnyba nepasiūlė didžiausio leidžiamo L-arginino kiekio. Be to, Tarnyba rekomenduoja papildomai naudoti L-argininą tinkamais kiekiais. Taigi, kai papildomai naudojamas L-argininas kaip aminorūgštis su geriamuoju vandeniu, reikėtų įspėti naudotoją, kad jis atsižvelgtų į visų pagrindinių ir sąlyginai pagrindinių aminorūgščių šaltinius mityboje;

(6)

Tarnyba teigia, kad, kai priedas naudojamas kaip kvapioji medžiaga neviršijant rekomenduojamos dozės, papildomo veiksmingumo įrodyti nebūtina. L-arginino neleidžiama naudoti kaip kvapiojo junginio geriamajame vandenyje. L-argininą naudojant kaip kvapųjį junginį neviršijant rekomenduojamos dozės neturėtų kilti susirūpinimo dėl pagrindinių ir sąlyginai pagrindinių aminorūgščių šaltinių mityboje;

(7)

Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaro priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitas, kurias pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(8)

atlikus L-arginino vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį priedą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(9)

tai, kad L-arginino neleidžiama naudoti kaip kvapiojo junginio su geriamuoju vandeniu, netrukdo jo naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriais šeriama su vandeniu;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

1.   Priede nurodytą medžiagas, bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P gaminamą L-argininą ir bakterijų Escherichia coli NITE BP-02186 gaminamą L-argininą, priklausančias priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2.   Priede nurodytą medžiagą, bakterijų Escherichia coli NITE BP-02186 gaminamą L-argininą, priklausantį priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(5):5276

(3)  EFSA Journal 2018;16(5):5277


PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai

3c363

L-argininas

Priedo sudėtis

Milteliai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 98 % L-arginino (sausosios medžiagos) ir ne daugiau kaip 1,5 % vandens

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-argininas ((S)-2-amino-5-guanidinpentano rūgštis), gaunamas fermentuojant su bakterijomis Escherichia coli NITE BP-02186.

Cheminė formulė: C6H14N4O2

CAS numeris: 74-79-3

Analizės metodas  (1)

L-arginino pašarų priede identifikavimas:

Maisto cheminių medžiagų kodekso L-argininui skirtas skyrius.

Arginino pašarų priede ir vandenyje kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo būdus (IEC-VIS).

Arginino premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo būdus (IEC-VIS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009).

Visų rūšių gyvūnai

 

 

 

1.

L-argininas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2.

Priedas gali būti naudojamas ir su geriamuoju vandeniu.

3.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje.

4.

Drėgnis nurodomas priedo etiketėje.

5.

Nuorodos, pateikiamos priedo ir premikso etiketėse: „Papildomai naudojant L-argininą, ypač su geriamuoju vandeniu, reikėtų atsižvelgti į visų pagrindinių ir sąlyginai pagrindinių aminorūgščių šaltinius mityboje, kad būtų išvengta disbalanso.“

6.

Priedo ir premikso naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su įkvėpimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksas turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2029 m. sausio 24 d.

3c362

L-argininas

Priedo sudėtis

Milteliai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 98 % L-arginino (sausosios medžiagos) ir ne daugiau kaip 0,5 % vandens

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-argininas ((S)-2-amino-5-guanidinpentano rūgštis), gaunamas fermentuojant su bakterijomis Corynebacterium glutamicum KCCM10741P.

Cheminė formulė: C6H14N4O2

CAS numeris: 74-79-3

Analizės metodas  (1)

L-arginino pašarų priede identifikavimas:

Maisto cheminių medžiagų kodekso L-argininui skirtas skyrius.

Arginino pašarų priede ir vandenyje kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo būdus (IEC-VIS).

Arginino premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo būdus (IEC-VIS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009).

Visų rūšių gyvūnai

 

 

 

1.

L-argininas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2.

Priedas gali būti naudojamas ir su geriamuoju vandeniu.

3.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje.

4.

Nuorodos, pateikiamos priedo ir premikso etiketėse: „Papildomai naudojant L-argininą, ypač su geriamuoju vandeniu, reikėtų atsižvelgti į visų pagrindinių ir sąlyginai pagrindinių aminorūgščių šaltinius mityboje, kad būtų išvengta disbalanso.“

5.

Priedo ir premikso naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su įkvėpimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksas turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2029 m. sausio 24 d.

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

3c363

L-argininas

Priedo sudėtis

Milteliai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 98 % L-arginino (sausosios medžiagos) ir ne daugiau kaip 1,5 % vandens

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-argininas ((S)-2-amino-5-guanidinpentano rūgštis), gaunamas fermentuojant su

bakterijos Escherichia coli NITE BP-02186

Cheminė formulė: C6H14N4O2

CAS numeris: 74-79-3

FLAVIS Nr. 17.003

Analizės metodas  (1)

L-arginino pašarų priede identifikavimas:

Maisto cheminių medžiagų kodekso L-argininui skirtas skyrius.

Arginino pašarų priede kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo būdus (IEC-VIS).

Arginino premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo būdus (IEC-VIS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009).

Visų rūšių gyvūnai

1.

L-argininas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

3.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

4.

Drėgnis nurodomas priedo etiketėje.

5.

Priedo ir premikso etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 25 mg/kg.“

6.

Priedo ir premikso naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su įkvėpimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksas turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2029 m. sausio 24 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.