ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 327

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gruodžio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2033, kuriuo nustatomas 2019–2021 m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas

1

 

*

2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2034, kuriuo nustatomas 2019–2021 m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas

8

 

*

2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2035, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2019–2021 m. nuostatos

17

 

*

2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2036, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

27

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/2037, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes 5b, 6b ir 6aN zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

41

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/2038, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes 1 ir 2 zonų Norvegijos vandenyse

44

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/2039, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias molvas 1 ir 2 zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

46

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/2040, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ilgapelekius tunus Atlanto vandenyne, į šiaurę nuo 5° šiaurės platumos

48

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2041 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

50

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2042, kuriuo, siekiant patikslinti WLTP bandymų sąlygas ir numatyti tipo patvirtinimo duomenų stebėseną, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1152 ( 1 )

53

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2043, kuriuo, siekiant patikslinti WLTP bandymų sąlygas ir numatyti tipo patvirtinimo duomenų stebėseną, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153 ( 1 )

58

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2044, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

63

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2045, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8239)  ( 1 )

65

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2046, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ir 59122 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, ir panaikinamas Sprendimas 2011/366/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8238)  ( 1 )

70

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2047 dėl vertybinių popierių biržoms Šveicarijoje taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ( 1 )

77

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą

84

 

*

2018 m. gruodžio 12 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/2049 dėl monetų emisijos apimties 2019 metais patvirtinimo (ECB/2018/35)

87

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/2050 dėl demonstravimo ir vertinimo tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8598)  ( 1 )

89

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/2051 dėl remonto ir priežiūros tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies d punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8610)  ( 1 )

94

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/2052 dėl parodų tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8611)  ( 1 )

98

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/2033

2018 m. spalio 18 d.

kuriuo nustatomas 2019–2021 m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui sustabdyti visos ES žvejybos laimikio išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą iškrauti rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, žuvų laimikį;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje Komisija įgaliojama deleguotaisiais aktais ne ilgesniam kaip trejų metų pradiniam laikotarpiui (kuris gali būti pratęstas iš viso dar trejiems metams) priimti išmetimo į jūrą mažinimo planus, remdamasi bendromis rekomendacijomis, kurias parengė valstybės narės, pasikonsultavusios su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis;

(3)

Belgija, Ispanija, Nyderlandai, Portugalija ir Prancūzija turi tiesioginių žvejybos pietvakarių vandenyse valdymo interesų. Deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2439 (2) Komisija nustatė 2016–2018 m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai pietvakarių vandenyse taikomą išmetimo į jūrą mažinimo planą, kuris panaikintas ir pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2374 (3), atsižvelgiant į bendrą rekomendaciją, kurią 2016 m. pateikė Belgija, Ispanija, Nyderlandai, Portugalija ir Prancūzija. Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374 iš dalies pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/44 (4);

(4)

pasikonsultavusios su Pietvakarių vandenų patariamąja taryba, Belgija, Ispanija, Nyderlandai, Portugalija ir Prancūzija 2018 m. gegužės 31 d. Komisijai pateikė naują bendrą rekomendaciją. Iš atitinkamų mokslo įstaigų buvo gauta mokslinės informacijos, ją peržiūrėjo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) (5). Atitinkamos priemonės aptartos 2018 m. rugsėjo 11 d. vykusiame ekspertų grupės susitikime, kuriame dalyvavo 28 valstybių narių ir Komisijos atstovai, o stebėtojo teisėmis – Europos Parlamento atstovai;

(5)

Į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/2374 įtraukta įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, taikoma norveginiams omarams, sužvejojamiems demersiniais tralais Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) 8 ir 9 parajoniuose, nes turimi moksliniai duomenys rodė galimą didelį išgyvenamumą, atsižvelgiant į žvejybos įrankių, kuriais žvejojami šios rūšies individai, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas. ŽMTEK savo vertinime (6) padarė išvadą, jog 2016–2018 m. atlikti naujausi bandymai ir tyrimai rodo, kad išgyvenamumo rodikliai patenka į ankstesniais bandymais nustatytą išgyvenamumo rodiklių intervalą. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, tą išgyvenamumu grindžiamą išimtį reikėtų palikti ir pietvakarių vandenų demersinių išteklių žvejybai skirtame 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo plane;

(6)

išsamūs moksliniai duomenys apie rombinių rajožuvių, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamų visais žvejybos įrankiais, išgyvenamumą yra surinkti ne iš visų išimtimi besinaudojančių laivyno segmentų ir jų derinių. Tačiau iš esmės laikoma, kad išgyvenamumas yra didelis (išskyrus kelias išimtis), tik reikia pateikti daugiau informacijos. Norint surinkti šiuos duomenis žvejyba turėtų būti tęsiama, taigi, Komisijos nuomone, išimtis turėtų būti suteikta, tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet iki gegužės 31 d. turėtų pateikti: a) parengtas išgyvenamumo didinimo ir ŽMTEK nustatytų duomenų spragų užpildymo veiksmų gaires, kurias kasmet vertintų ŽMTEK, ir b) metines pažangos ataskaitas ir visus su išgyvenamumu susijusių programų pakeitimus ar patikslinimus;

(7)

tiriant rombinių rajožuvių išgyvenamumą, nustatyta, kad rajų gegučių (Leucoraja naevus) išgyvenamumas gerokai mažesnis nei kitų rūšių, o apie tai surinktos mokslinės žinios ne tokios patikimos. Tačiau, jeigu išimtis šiai rūšiai visai nebūtų taikoma, žvejyba ir, savo ruožtu, tolesnis tikslių duomenų rinkimas taptų negalimi. Todėl Komisija mano, kad ši išimtis turėtų būti suteikta tik vieniems metams ir kad skubos tvarka reikėtų parengti naujus tyrimus ir naujas išgyvenamumo didinimo priemones, kurie kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. turėtų būti pateikti įvertinti ŽMTEK;

(8)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma raudonpelekiams pagelams, ICES 9a kvadrate žvejojamiems smulkiosios žvejybos įrankiams priskiriama ūda Voracera. Valstybės narės pateikė mokslinių duomenų, kad parodytų į jūrą išmetamų raudonpelekių pagelų išgyvenamumą. Duomenys buvo pateikti ŽMTEK ir jis padarė išvadą, kad išimtis gerai pagrįsta. Todėl ta išimtis turėtų būti įtraukta į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(9)

naujojoje bendroje rekomendacijoje taip pat siūloma išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma raudonpelekiams pagelams, ICES 10 parajonyje žvejojamiems kabliukais ir ūdomis. Valstybės narės pateikė mokslinių duomenų, kad parodytų raudonpelekių pagelų išgyvenamumą vykdant šią žvejybą. Duomenys buvo pateikti ŽMTEK ir jis padarė išvadą, kad išimtis gerai pagrįsta. Todėl ta išimtis turėtų būti įtraukta į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(10)

į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/2374 įtrauktos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies c punkte nurodytos įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtys, taikomos europiniams jūrų liežuviams, ICES 8a ir 8b kvadratuose sužvejojamiems sijiniais tralais ir demersiniais tralais, ir europiniams jūrų liežuviams, ICES 8a ir 8b kvadratuose sužvejojamiems sieniniais tinklais ir žiauniniais tinklais. Naujojoje bendroje rekomendacijoje valstybių narių pateiktus tas išimtis pagrindžiančius duomenis peržiūrėjo ŽMTEK (7). ŽMTEK padarė išvadą, kad bendroje rekomendacijoje pateikti argumentai – sunkiai padidinamas selektyvumas ir neproporcingos nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidos – yra pagrįsti. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, de minimis išimtis reikėtų palikti ir pietvakarių vandenų demersinių išteklių žvejybai skirtame 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo plane;

(11)

į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/2374 įtraukta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies c punkte nurodyta įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtis, taikoma europinėms jūrinėms lydekoms, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamoms tralais ir traukiamaisiais tinklais. ŽMTEK, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktus tą išimtį pagrindžiančius duomenis, padarė išvadą (8), kad norint įvertinti selektyvumo pagerinimą reikėtų atlikti daugiau bandymų. Siekiant surinkti šiuos duomenis žvejyba turėtų būti tęsiama, taigi, Komisijos nuomone, išimtis turėtų būti suteikta laikinai, tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Todėl de minimis išimtis turėtų būti laikinai taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo greičiau iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti informaciją, kad ŽMTEK ją įvertintų;

(12)

į naująją bendrą rekomendaciją įtrauktos naujos de minimis išimtys, taikomos:

paprastiesiems beriksams, sužvejojamiems kabliukais ir ūdomis ICES 10 parajonyje,

didžiaakėms siūlapelekėms vėgėlėms, sužvejojamoms kabliukais ir ūdomis ICES 10 parajonyje,

paprastosioms stauridėms, sužvejojamoms tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

paprastosioms stauridėms, sužvejojamoms žiauniniais tinklais ICES 8, 9 ir 10 parajoniuose ir Žvejybos rytų vidurio Atlantos komiteto (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 rajonuose,

atlantinėms skumbrėms, sužvejojamoms tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

atlantinėms skumbrėms, sužvejojamoms žiauniniais tinklais ICES 8, 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 rajonuose,

europiniams ančiuviams, sužvejojamiems tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

smulkiadyglėms saulažuvėms, sužvejojamoms tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

megrimams, sužvejojamiems tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

megrimams, sužvejojamiems žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

jūrinėms plekšnėms, sužvejojamoms tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

jūrinėms plekšnėms, sužvejojamoms žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

velniažuvinėms, sužvejojamoms tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

velniažuvinėms, sužvejojamoms žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

paprastiesiems merlangams, sužvejojamiems tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

paprastiesiems merlangams, sužvejojamiems žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

sidabriniams polakams, sužvejojamiems tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

sidabriniams polakams, sužvejojamiems žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

didžiaakėms siūlapelekėms vėgėlėms, sužvejojamoms tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 9a kvadrate,

raudonpelekiams pagelams, sužvejojamiems tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 9a kvadrate,

jūrų liežuviams, sužvejojamiems tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 9a kvadrate;

(13)

valstybės narės pateikė informacijos dėl de minimis išimčių paprastiesiems beriksams ir didžiaakėms siūlapelekėms vėgėlėms, ICES 10 parajonyje sužvejojamiems kabliukais ir ūdomis. ŽMTEK peržiūrėjo duomenis ir padarė išvadą, kad dar labiau didinti selektyvumą būtų sunku arba kad jį padidinus nepageidaujamo laimikio tvarkymas pareikalautų neproporcingų išlaidų. Todėl tikslinga šias de minimis išimtis įtraukti į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(14)

valstybių narių pateiktą informaciją reikia papildyti informacija apie naująsias de minimis išimtis, taikomas kiekvienai iš šių rūšių atskirai:

paprastosioms stauridėms, atlantinėms skumbrėms, europiniams ančiuviams, smulkiadyglėms saulažuvėms, megrimams, jūrinėms plekšnėms, velniažuvinėms, paprastiesiems merlangams ir sidabriniams polakams, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamiems tralais ir traukiamaisiais tinklais,

megrimams, jūrinėms plekšnėms, velniažuvinėms, paprastiesiems merlangams ir sidabriniams polakams, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamiems žiauniniais tinklais,

paprastosioms stauridėms ir atlantinėms skumbrėms, ICES 8, 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 rajonuose sužvejojamoms žiauniniais tinklais, ir

didžiaakėms siūlapelekėms vėgėlėms, raudonpelekiams pagelams ir jūrų liežuviams, ICES 9a kvadrate sužvejojamiems tralais ir traukiamaisiais tinklais.

Tokiomis aplinkybėmis šios atskiros išimtys kiekvienai rūšiai turėtų būti suteiktos tik 1 metams, o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimčių pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Todėl šios de minimis išimtys turėtų būti laikinai taikomos iki 2019 m. gruodžio 31 d. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo greičiau iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti informaciją, kad ŽMTEK ją įvertintų;

(15)

siekiant užtikrinti patikimus į jūrą išmetamų žuvų kiekio įverčius, į kuriuos atsižvelgiant nustatomas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK), valstybės narės tais atvejais, kai de minimis išimties taikymas grindžiamas ribotų duomenų atvejų ir dalinių laivyno duomenų ekstrapoliacija, turėtų užtikrinti, kad būtų teikiami tikslūs ir patikrinami viso laivyno, kuriam taikoma ši de minimis nuostata, duomenys;

(16)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūlomos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį, 15 straipsnio 5 dalies c punktą ir 18 straipsnio 3 dalį, taigi jas galima įtraukti į šį reglamentą;

(17)

vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsniu, Komisija atsižvelgė tiek į ŽMTEK vertinimą, tiek į būtinybę, kad valstybės narės iki 2019 m. sausio 1 d. užtikrintų visapusišką įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą. Kai kuriais atvejais išimtys reikalauja tęsti žvejybos veiklą ir toliau rinkti duomenis, kad būtų galima atsižvelgti į ŽMTEK pateiktas pastabas. Komisija mano, kad šiais atvejais leisti taikyti išimtis laikinai būtų pragmatiškas ir atsargus žvejybos valdymo principas, nes visai neleidžiant to daryti, būtų neįmanoma surinkti duomenų, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą ir pagrįstą išmetimo į jūrą valdymą, kol visapusiškai įsigalios įpareigojimas iškrauti laimikį;

(18)

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį atitinkamai Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir žvejybos sezono planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Jis turėtų būti taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimas

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį pagal šį reglamentą 2019–2021 m. taikomas demersinėms rūšims ICES 8, 9 ir 10 parajoniuose ir Žvejybos rytų vidurio Atlantos komiteto (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 rajonuose.

2 straipsnis.

Apibrėžtis

Ūda Voracera – smulkiosios žvejybos įrankiams priskiriama vietoje suprojektuota ir pagaminta mechanizuota ūda su kabliukais, kurią naudoja smulkiosios žvejybos laivynas, žvejojantis raudonpelekius pagelus prie Pietų Ispanijos krantų ICES 9a kvadrate.

3 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas norveginiams omarams

1.   Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, skirta rūšims, kurių moksliniai duomenys rodo didelį išgyvenamumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte, taikoma norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamiems demersiniais tralais (žvejybos įrankių kodai (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT ir TX).

2.   Į jūrą išmetamus 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotus norveginius omarus reikia paleisti nedelsiant nepažeistus tame pačiame rajone, kuriame jie buvo sužvejoti.

4 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas rombinėms rajožuvėms

1.   Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, skirta rūšims, kurių moksliniai duomenys rodo didelį išgyvenamumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte, taikoma rombinėms rajožuvėms (Rajiformes), ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamoms visais žvejybos įrankiais. Į jūrą išmetamas tame rajone sužvejotas rombines rajožuves reikia paleisti nedelsiant.

2.   Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalyje nurodytos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją kasmet iki rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

3.   1 dalyje nurodyta išimtis rajoms gegutėms taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo greičiau iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

5 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas raudonpelekiams pagelams

1.   Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, skirta rūšims, kurių moksliniai duomenys rodo didelį išgyvenamumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte, taikoma raudonpelekiams pagelams (Pagellus bogaraveo), ICES 9a kvadrate sužvejojamiems smulkiosios žvejybos įrankiams priskiriama ūda Voracera, ir raudonpelekiams pagelams (Pagellus bogaraveo), ICES 10 parajonyje sužvejojamiems kabliukais ir ūdomis.

2.   Į jūrą išmetamus 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotus raudonpelekius pagelus reikia paleisti nedelsiant.

6 straipsnis

De minimis išimtys

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, pagal to reglamento 15 straipsnio 5 dalies c punktą į jūrą išmesti leidžiama šiuos kiekius:

a)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) – 2019 m. ne daugiau kaip 6 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV);

b)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8a ir 8b kvadratuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius ir demersinius tralus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT ir TX);

c)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio, 8a ir 8b kvadratuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sieninius ir žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR ir GEN);

d)

paprastųjų beriksų (Beryx spp.) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 10 parajonyje sužvejojamo laivų, kurie naudoja kabliukus ir ūdas (žvejybos įrankių kodai: LHP, LHM, LLS, LLD);

e)

didžiaakių siūlapelekių vėgėlių (Phycis blennoides) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 10 parajonyje sužvejojamo laivų, kurie naudoja kabliukus ir ūdas (žvejybos įrankių kodai: LHP, LHM, LLS, LLD);

f)

paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

g)

paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) – 2019 m. ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8, 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 rajonuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

h)

atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

i)

atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) – 2019 m. ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8, 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 rajonuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

j)

europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

k)

smulkiadyglių saulažuvių (Caproidae) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

l)

megrimų (Lepidorhombus spp.) – 2019 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

m)

megrimų (Lepidorhombus spp.) – 2019 m. ne daugiau kaip 4 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

n)

jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa) – 2019 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

o)

jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa) – 2019 m. ne daugiau kaip 4 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

p)

velniažuvinių (Lophiidae) – 2019 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

q)

velniažuvinių (Lophiidae) – 2019 m. ne daugiau kaip 4 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

r)

paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – 2019 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

s)

paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – 2019 m. ne daugiau kaip 4 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

t)

sidabrinių polakų (Pollachius pollachius) – 2019 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

u)

sidabrinių polakų (Pollachius pollachius) – 2019 m. ne daugiau kaip 4 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

v)

didžiaakių siūlapelekių vėgėlių (Phycis blennoides) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 9a kvadrate sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

w)

raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 9a kvadrate sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

x)

jūrų liežuvių (Solea spp.) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 9a kvadrate sužvejojamo laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV).

2.   1 dalies a punkte ir f–x punktuose nurodytos de minimis išimtys laikinai taikomos iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo greičiau iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tų išimčių taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  2015 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2439, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 336, 2015 12 23, p. 36).

(3)  2016 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 352, 2016 12 23, p. 33).

(4)  2017 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/44, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 7, 2018 1 12, p. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(9)  Šiame reglamente naudojami žvejybos įrankių kodai yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, XI priede. Lentelėje naudojami laivų, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 10 metrų, žvejybos įrankių kodai yra nustatyti FAO žvejybos įrankių klasifikavimo sistemoje.


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/8


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/2034

2018 m. spalio 18 d.

kuriuo nustatomas 2019–2021 m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui sustabdyti visos ES žvejybos laimikio išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą iškrauti rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, žuvų laimikį;

(2)

siekiant vykdyti įpareigojimą iškrauti laimikį, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalimi Komisija įgaliojama deleguotaisiais aktais ne ilgesniam kaip trejų metų pradiniam laikotarpiui (kuris gali būti pratęstas iš viso dar trejiems metams) priimti išmetimo į jūrą mažinimo planus, remdamasi bendromis rekomendacijomis, kurias parengė valstybės narės, pasikonsultavusios su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis;

(3)

atsižvelgiant į bendrą rekomendaciją, kurią Komisijai pateikė Airija, Belgija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir Prancūzija, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2438 (2) nustatytas tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse 2016–2018 m. laikotarpiu taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas. Tas reglamentas buvo panaikintas ir pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2375 (3);

(4)

atsižvelgiant į naują bendrą rekomendaciją, kurią pateikė Airija, Belgija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir Prancūzija, Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2375 nustatytas tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse 2017–2018 m. laikotarpiu taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas. Tas reglamentas buvo panaikintas ir pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/46 (4);

(5)

atsižvelgiant į bendrą rekomendaciją, kurią pateikė Airija, Belgija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir Prancūzija, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/46 nustatytas tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse 2018 m. taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas;

(6)

Airija, Belgija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir Prancūzija turi tiesioginių žvejybos šiaurės vakarų vandenyse valdymo interesų. Pasikonsultavusios su Šiaurės vakarų vandenų patariamąja taryba ir Pelaginių žuvų išteklių valdymo patariamąja taryba, tos valstybės narės 2018 m. gegužės 31 d. pateikė Komisijai naują bendrą rekomendaciją dėl tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse 2019–2021 m. laikotarpiu taikomo išmetimo į jūrą mažinimo plano. 2018 m. rugpjūčio 30 d. bendra rekomendacija iš dalies pakeista;

(7)

iš atitinkamų mokslo įstaigų buvo gauta mokslinės informacijos, ją peržiūrėjo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK (5)). Atitinkamos priemonės aptartos 2018 m. rugsėjo 11 d. vykusiame ekspertų grupės susitikime, kuriame dalyvavo 28 valstybių narių ir Komisijos atstovai, o stebėtojo teisėmis – Europos Parlamento atstovai. ŽMTEK nustatė, kad kai kurių rūšių, pvz., jūrinių plekšnių, išteklių atskirų žuvų išgyvenamumas gali būti mažesnis nei kitų rūšių žuvų. Tačiau Komisija vertino santykinį šios išimties poveikį visam ištekliui, palyginti su atskiromis žuvimis, ir palygino jį su poreikiu tęsti žvejybos veiklą tam, kad būtų sudarytos sąlygos surinkti duomenų ir atsižvelgti į ŽMTEK pateiktas pastabas. Komisija mano, kad tais atvejais, kai santykinė neišgyvenančių į jūrą išmetamų žuvų dalis yra palyginti maža, leisti laikinai taikyti išimtis būtų pragmatiškas ir atsargus žvejybos valdymo principas, nes visai neleidžiant to daryti, būtų neįmanoma surinkti duomenų, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą ir pagrįstą išmetimo į jūrą valdymą, kol visapusiškai įsigalios įpareigojimas iškrauti laimikį;

(8)

remiantis išgyvenamumą parodančiais moksliniais duomenimis, į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/46 įtraukta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išgyvenamumu grindžiama įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, taikoma ICES 6 ir 7 parajoniuose gaudyklėmis arba bučiais sužvejojamiems norveginiams omarams. Tie duomenys buvo įvertinti ankstesniais metais ir ŽMTEK padarė išvadą (6), kad minėta išimtis pagrįsta. Naujojoje bendroje rekomendacijoje tą išimtį siūloma taikyti toliau. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, tą išimtį reikėtų toliau taikyti pagal 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(9)

remiantis išmetamų į jūrą žuvų išgyvenamumą parodančiais moksliniais duomenimis, į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/46 įtraukta išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiantiems europiniams jūrų liežuviams, sužvejojamiems 80–99 mm akių tralais su kėtoklėmis ICES 7d kvadrate šešių jūrmylių atstumu nuo kranto ir už nustatytų jauniklių augimo vietų ribų. Tie duomenys buvo įvertinti ankstesniais metais ir ŽMTEK padarė išvadą (7), kad jų pakanka. Naujojoje bendroje rekomendacijoje šią išimtį siūloma taikyti toliau. ŽMTEK pažymėjo, kad nebuvo pateikta jokios naujos informacijos apie jauniklių augimo vietų išsidėstymą (8). Kadangi šiuo metu jauniklių augimo vietų nustatyta nėra, išimtis gali būti įtraukta į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą, tačiau valstybės narės turėtų pateikti atitinkamos informacijos, kai tik tos vietos bus nustatytos;

(10)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma norveginiams omarams, sužvejojamiems ICES 7 parajonyje demersiniais tralais, kurių tinklo akių dydis yra 100 mm arba didesnis, ir norveginiams omarams, sužvejojamiems tame parajonyje demersiniais tralais, kurių tinklo akių dydis yra 70–99 mm, kartu naudojant pasirinktus selektyviosios žvejybos įrankius (TRI ir TR2 žvejyba). Valstybės narės pateikė mokslinių duomenų, kad parodytų į jūrą išmetamų norveginių omarų išgyvenamumą vykdant tokią žvejybą. Duomenys buvo pateikti ŽMTEK ir jis padarė išvadą, kad naudojant tralus Seltra atlikto išgyvenamumo tyrimo duomenys pakankami, tačiau vis dar sunku įvertinti bendrą poveikį plačiai vykdomai norveginių omarų žvejybai kitais žvejybos įrankiais. ŽMTEK pažymėjo, jog darant prielaidą, kad visų žvejybos įrankių atveju būdingas palyginti didelis išgyvenamumas, su ta žvejyba susiję į jūrą išmetami kiekiai yra palyginti nedideli. Todėl ta išimtis turėtų būti įtraukta į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(11)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma norveginiams omarams, ICES 6a kvadrate dvylikos jūrmylių atstumu nuo kranto sužvejojamiems tralais su kėtoklėmis, kurių akių dydis yra 80–110 mm, kartu naudojant pasirinktus selektyviosios žvejybos įrankius. Valstybės narės pateikė mokslinių duomenų, kad parodytų į jūrą išmetamų norveginių omarų išgyvenamumą vykdant tokią žvejybą. Duomenys buvo pateikti ŽMTEK ir jis padarė išvadą, kad išgyvenamumo tyrimas yra patikimas ir rodo palyginti didelį išgyvenamumą. Todėl ta išimtis turėtų būti įtraukta į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(12)

išsamūs moksliniai duomenys apie rombinių rajožuvių, ICES 6 ir 7 parajoniuose sužvejojamų visais žvejybos įrankiais, išgyvenamumą yra surinkti ne iš visų išimtimi besinaudojančių laivyno segmentų ir jų derinių. Tačiau iš esmės laikoma, kad išgyvenamumas yra didelis, tik reikia pateikti daugiau informacijos. Norint surinkti šiuos duomenis žvejyba turėtų būti tęsiama, taigi, Komisijos nuomone, išimtis turėtų būti suteikta, tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet iki gegužės 31 d. turėtų pateikti: a) parengtas išgyvenamumo didinimo ir ŽMTEK nustatytų duomenų spragų užpildymo veiksmų gaires, kurias kasmet vertintų ŽMTEK, ir b) metines pažangos ataskaitas ir visus su išgyvenamumu susijusių programų pakeitimus ar patikslinimus;

(13)

tiriant rombinių rajožuvių išgyvenamumą, nustatyta, kad rajų gegučių (Leucoraja naevus) išgyvenamumas gerokai mažesnis negu kitų rūšių žuvų, o apie tai surinktos mokslinės žinios ne tokios patikimos. Tačiau, jeigu išimtis šiai rūšiai visai nebūtų taikoma, žvejyba ir, savo ruožtu, tolesnis tikslių duomenų rinkimas taptų negalimi. Todėl Komisija mano, kad ši išimtis turėtų būti suteikta tik vieniems metams ir kad skubos tvarka reikėtų parengti naujus tyrimus ir naujas išgyvenamumo didinimo priemones, kurie kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. turėtų būti pateikti įvertinti ŽMTEK;

(14)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūlomos išgyvenamumu grindžiamos išimtys, taikomos jūrinėms plekšnėms, sužvejojamoms sieniniais tinklais arba tralais su kėtoklėmis ICES 7d, 7e, 7f ir 7g kvadratuose. Valstybės narės pateikė mokslinių duomenų, kad parodytų jūrinių plekšnių išgyvenamumą vykdant šią žvejybą. Duomenys buvo pateikti ŽMTEK ir jis padarė išvadą, kad išgyvenamumo tyrimas yra patikimas ir rodo palyginti didelį išgyvenamumą. Todėl ta išimtis turėtų būti įtraukta į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(15)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūlomos išgyvenamumu grindžiamos išimtys, taikomos jūrinėms plekšnėms, ICES 7a–k kvadratuose sužvejojamoms sijinius tralus naudojančių laivų, kurių didžiausia variklio galia – 221 kW, didžiausias ilgis – 24 m, kurie žvejoja 12 jūrmylių atstumu ir kurių valksmo trukmė – ne ilgesnė kaip 1 val. 30 min, taip pat sijinius tralus naudojančių laivų, kurių variklio galia didesnė kaip 221 kW ir kuriuose naudojama virvė Flip-up arba bentoso išleidimo sekcija. Valstybės narės pateikė mokslinių duomenų, kad parodytų jūrinių plekšnių išgyvenamumą vykdant šią žvejybą. Duomenys buvo pateikti ŽMTEK ir jis padarė išvadą, kad mokslinės informacijos kokybė gera. Tačiau ŽMTEK pažymėjo, kad duomenys apima ne visas atitinkamas valstybes nares ir kad su ta žvejyba susijusį išgyvenamumą veikia daug veiksnių ir jis labai nevienodas. ŽMTEK taip pat pažymėjo, kad dėl šio nevienodumo neįmanoma patikimai įvertinti tikėtino išimties poveikio. Tokiomis aplinkybėmis išimtis turėtų būti taikoma tik 1 metus, kad būtų sudarytos sąlygos rinkti duomenis, o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Todėl ta išimtis gali būti įtraukta į išmetimo į jūrą mažinimo planą iki 2019 m. gruodžio 31 d., o atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti informaciją, kad ŽMTEK ją įvertintų;

(16)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma taikyti išgyvenamumu grindžiamą išimtį rūšims, kurių individai sužvejojami Šiaurės vakarų vandenyse (ICES 5, 6 ir 7 parajoniuose) gaudyklėmis ir bučiais. Valstybės narės pateikė mokslinių duomenų, kad parodytų vykdant šią žvejybą sužvejojamų individų išgyvenamumą. Duomenys buvo pateikti ŽTMEK ir jis padarė išvadą, kad vykdant žvejybą bučiais ir gaudyklėmis į jūrą išmetamų individų išgyvenamumas gali būti didelis. Todėl tą išimtį galima įtraukti į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(17)

į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/46 įtrauktos tam tikrai žvejybai taikomos įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtys. ŽMTEK, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktus duomenis, padarė išvadą (9), kad valstybių narių pateiktuose dokumentuose išdėstyti pagrįsti argumentai (kai kuriais atvejais patvirtinti kokybiniu išlaidų vertinimu), rodantys, kad dar labiau didinti selektyvumą būtų sunku arba kad jį padidinus nepageidaujamo laimikio tvarkymas pareikalautų neproporcingų išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, tikslinga, laikantis naujojoje bendroje rekomendacijoje siūlomų procentinių dydžių, toliau taikyti šias de minimis išimtis:

paprastiesiems merlangams, ICES 7d kvadrate sužvejojamiems laivų, kurie naudoja ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelaginius tralus (OTM, PTM) ir sijinius tralus (BT2), kurių akių dydis 80–119 mm,

paprastiesiems merlangams, ICES 7 b–c ir 7 e–k kvadratuose sužvejojamiems laivų, kurie naudoja ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelaginius tralus (OTM, PTM) ir sijinius tralus (BT2), kurių akių dydis 80–119 mm,

europiniams jūrų liežuviams, ICES 7d, 7e, 7f, 7g ir 7h kvadratuose sužvejojamiems laivų, kurie naudoja padidinto selektyvumo TBB žvejybos įrankį, kurio tinklo akių dydis yra 80–119 mm,

europiniams jūrų liežuviams, ICES 7d, 7e, 7f ir 7g kvadratuose sužvejojamiems laivų, kurie naudoja sieninius ir žiauninius tinklus;

(18)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma taikyti įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtis:

juodadėmėms menkėms, ICES 7 b–c ir 7 e–k kvadratuose sužvejojamoms laivų, kurie naudoja dydžio akių demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus, kurių akių dydis ne mažesnis kaip 80 mm,

atlantinėms menkėms, ICES 7 b–c ir 7 e–k kvadratuose sužvejojamoms laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus, kurių akių dydis ne mažesnis kaip 80 mm,

paprastosioms stauridėms, ICES 6 parajonyje ir ICES 7 b–k kvadratuose sužvejojamoms laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus,

atlantinėms skumbrėms, ICES 6 parajonyje ir ICES 7 b–k kvadratuose sužvejojamoms laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus;

(19)

ŽMTEK, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktus duomenis, susijusius su naujomis de minimis išimtimis, taikytinomis juodadėmėms menkėms, atlantinėms menkėms, paprastosioms stauridėms ir atlantinėms skumbrėms, sužvejojamoms laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus, padarė išvadą (10), kad reikia pateikti papildomos informacijos. Norint pateikti šią informaciją būtina tęsti žvejybos veiklą ir duomenų rinkimą, taigi atskiros išimtys kiekvienai rūšiai turėtų būti suteiktos tik 1 metams, o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimčių pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti informaciją, kad ŽMTEK ją įvertintų; Todėl šios išimtys turėtų būti laikinai taikomos iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

(20)

siekiant užtikrinti patikimus į jūrą išmetamų žuvų kiekio įverčius, į kuriuos atsižvelgiant nustatomas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK), valstybės narės tais atvejais, kai de minimis išimties taikymas grindžiamas ribotų duomenų atvejų ir dalinių laivyno duomenų ekstrapoliacija, turėtų užtikrinti, kad būtų teikiami tikslūs ir patikrinami viso laivyno, kuriam taikoma ši de minimis nuostata, duomenys;

(21)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies a punktą į išmetimo į jūrą mažinimo planus taip pat gali būti įtrauktos žvejybai arba rūšims, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, skirtos techninės priemonės. Siekiant padidinti žvejybos įrankių selektyvumą ir sumažinti nepageidaujamą laimikį Keltų ir Airijos jūrose, tikslinga įtraukti kelias selektyvumą didinančias priemones, skirtas demersinei žvejybai. Remdamasis valstybių narių pateikta informacija, ŽMTEK padarė išvadą, kad siūlomi pakeitimai, kuriais siekiama padidinti selektyvumą šiaurės vakarų vandenyse, yra vienas iš labai nedaugelio regioninių grupių mėginimų mažinti su nepageidaujamu laimikiu susijusias problemas. Todėl tos techninės priemonės turėtų būti įtrauktos į naująjį 2019–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(22)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūlomos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį, 15 straipsnio 5 dalies c punktą ir 18 straipsnio 3 dalį, taigi jas galima įtraukti į šį reglamentą;

(23)

vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsniu, Komisija atsižvelgė tiek į ŽMTEK vertinimą, tiek į būtinybę, kad valstybės narės iki 2019 m. sausio 1 d. užtikrintų visapusišką įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą. Kai kuriais atvejais išimtys reikalauja tęsti žvejybos veiklą ir toliau rinkti duomenis, kad būtų galima atsižvelgti į ŽMTEK pateiktas pastabas. Komisija mano, kad šiais atvejais leisti taikyti išimtis laikinai būtų pragmatiškas ir atsargus žvejybos valdymo principas, nes visai neleidžiant to daryti, būtų neįmanoma surinkti duomenų, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą ir pagrįstą išmetimo į jūrą valdymą, kol visapusiškai įsigalios įpareigojimas iškrauti laimikį;

(24)

remiantis naująja bendra rekomendacija, Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/46 tikslinga panaikinti;

(25)

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį Sąjungos laivų žvejybos sezono planavimui ir atitinkamai ekonominei veiklai, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Jis turėtų būti taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimas

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį pagal šį reglamentą 2019–2021 m. taikomas ICES 5 parajonyje (išskyrus 5a kvadratą ir tik 5b kvadrato Sąjungos vandenyse) ir 6 bei 7 parajoniuose vykdomai demersinių išteklių žvejybai.

2 straipsnis.

Apibrėžtys

1.   flamandiškoji sekcija – galinis smailėjantis sijinio tralo tinklo segmentas, kurio galas prijungtas tiesiogiai prie tralo maišo. Viršutinis ir apatinis sekcijos segmentai turi būti sudaryti iš ne mažesnių kaip 120 mm akių (matuojant tarp mazgų) tinklinio audinio, o ištemptos sekcijos ilgis turi būti bent 3 m;

2.   sekcija Seltra – selektyvumo didinimo įtaisas, kuris yra

a)

ne mažesnių kaip 270 mm rombinių akių viršutinė ketursienio tinklo segmento dalis, su likusiu tinklu sujungta santykiu trys 90 mm akys su viena 270 mm akimi, arba ne mažesnių kaip 140 mm kvadratinių akių viršutinė tinklo segmento dalis,

b)

bent 3 m ilgio,

c)

pritvirtintas ne toliau kaip keturi metrai nuo tralo maišo raiščio ir

d)

tokio paties pločio kaip viršutinė tralo dalis (nuo siūlės iki siūlės);

3.   selektyvumo didinimo įtaisas Netgrid – selektyvumo didinimo įtaisas, kuris yra į dvisienį tralą įtaisytas ketursienis segmentas su įstrižu ne mažesnių kaip 200 mm rombinių akių tinklo gabalu, kurio galas išeina į tralo viršuje esančią išėjimo angą;

4.   CEFAS Netgrid – Aplinkos, žvejybos ir akvakultūros mokslinio centro sukurtas selektyvumo didinimo įtaisas Netgrid, skirtas omarų žvejybai Airijos jūroje;

5.   tralas Flip-flap – tralas su tinklinio audeklo sklende, skirta vykdant norveginių omarų žvejybą sužvejojamų menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų kiekiui mažinti;

6.   virvė Flip-up – demersinio sijinio tralo modifikavimo elementas, skirtas neleisti į tralą patekti akmenims ir rieduliams, kurie gali apgadinti žvejybos įrankį ir sužaloti laimikį;

7.   bentoso išleidimo sekcija – didesnių akių arba kvadratinių akių tinklinio audeklo sekcija, įtaisyta į apatinę (dažniausiai sijinio) tralo sieną ir skirta bentosui ir jūros dugne esančioms šiukšlėms pašalinti, kad jos nepatektų į tralo maišą;

8.   Keltų jūros apsaugos zona – ICES 7f, 7g ir 7j kvadrato dalies į šiaurę nuo 50° šiaurės platumos ir į rytus nuo 11° vakarų ilgumos vandenys.

3 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas norveginiams omarams

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nustatyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma:

a)

norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), sužvejojamiems dugninėmis gaudyklėmis ir bučiais (žvejybos įrankių kodai (11) – FPO ir FIX) ICES 6 ir 7 parajoniuose;

b)

norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), ICES 7 parajonyje sužvejojamiems demersiniais tralais, kurių tinklo akių dydis yra ne mažesnis kaip 100 mm;

c)

norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), ICES 7 parajonyje sužvejojamiems demersiniais tralais, kurių tinklo akių dydis 70–99 mm, kartu naudojant pasirinktus didelio selektyvumo žvejybos įrankius, nustatytus šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje ir 10 straipsnio 2 dalyje;

d)

norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), ICES 6a kvadrate dvylikos jūrmylių atstumu nuo kranto sužvejojamiems tralais su kėtoklėmis, kurių tinklo akių dydis 80–110 mm, kartu naudojant pasirinktus didelio selektyvumo žvejybos įrankius, nustatytus šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje ir 10 straipsnio 2 dalyje.

2.   Į jūrą išmetamus 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotus norveginius omarus reikia paleisti nedelsiant nepažeistus tame pačiame rajone, kuriame jie buvo sužvejoti.

4 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas europiniams jūrų liežuviams

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma europiniams jūrų liežuviams (Solea solea), kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio ir kurie sužvejojami ICES 7d kvadrate šešių jūrmylių atstumu nuo kranto ir už nustatytų jauniklių augimo vietų ribų naudojant tralus su kėtoklėmis (žvejybos įrankių kodai: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX), kurių tralo maišo akių dydis 80–99 mm, laivų:

a)

kurių didžiausias ilgis – 10 m, o didžiausia variklio galia – 221 kW, ir

b)

kurie žvejoja ne didesnio kaip 30 metrų gylio vandenyse, o jų valksmo trukmė – ne ilgesnė kaip 1 val. 30 min.

2.   Į jūrą išmetamus 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotus europinius jūrų liežuvius reikia paleisti nedelsiant.

5 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas rombinėms rajožuvėms

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma rombinių rajožuvių (Rajiformes) BLSK, šiaurės vakarų vandenyse (ICES 6 ir 7 parajoniuose) sužvejojamiems bet kokiais žvejybos įrankiais.

2.   Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalyje nurodytos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją kasmet iki rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

3.   1 dalyje nustatyta išimtis rajoms gegutėms taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

4.   Į jūrą išmetamas 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotas rombines rajožuves reikia paleisti nedelsiant žemiau jūros paviršiaus.

6 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas jūrinėms plekšnėms

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nustatyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma:

a)

jūrinėms plekšnėms (Pleuronectes platessa), ICES 7d, 7e, 7f ir 7g kvadratuose sužvejojamoms sieniniais tinklais;

b)

jūrinėms plekšnėms (Pleuronectes platessa), ICES 7d, 7e, 7f ir 7g kvadratuose sužvejojamoms tralais su kėtoklėmis;

c)

jūrinėms plekšnėms (Pleuronectes platessa), ICES 7 a–k kvadratuose sužvejojamoms laivų, kurių didžiausia variklio galia didesnė kaip 221 kW ir kurie naudoja sijinius tralus (BT2) su įtaisyta virve Flip-up arba bentoso išleidimo sekcija;

d)

jūrinėms plekšnėms (Pleuronectes platessa), ICES 7 a–k kvadratuose sužvejojamoms sijinius tralus naudojančių laivų, kurių didžiausia variklio galia – 221 kW arba didžiausias ilgis – 24 m, kurie skirti žvejoti 12 jūrmylių atstumu nuo kranto ir kurių vidutinė valksmo trukmė – ne ilgesnė kaip 1 val. 30 min.

2.   1 dalies c ir d punktuose nurodytos išimtys laikinai taikomos iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tų išimčių taikymą. Tą informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

3.   Į jūrą išmetamas 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotas jūrines plekšnes reikia paleisti nedelsiant žemiau jūros paviršiaus.

7 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas gaudyklėmis ir bučiais sužvejojamų rūšių laimikiui

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nustatyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma ICES 5 parajonyje (išskyrus 5a kvadratą ir tik 5b kvadrato Sąjungos vandenyse) ir 6 bei 7 parajoniuose gaudyklėmis ir bučiais sužvejojamų rūšių laimikiui.

2.   Į jūrą išmetamas 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotas žuvis reikia paleisti nedelsiant.

8 straipsnis

De minimis išimtys

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, pagal to reglamento 15 straipsnio 5 dalies c punktą į jūrą išmesti leidžiama šiuos kiekius:

a)

paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – 2019 m. ne daugiau kaip 6 %, o 2020 ir 2021 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 7d kvadrate sužvejoto laivų, kurie naudoja ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelaginius tralus (OTM, PTM) ir sijinius tralus (BT2), kurių akių dydis 80–119 mm;

b)

paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – 2019 m. ne daugiau kaip 6 %, o 2020 ir 2021 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 7 b–c ir 7 e–k kvadratuose sužvejoto laivų, kurie naudoja ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelaginius tralus (OTM, PTM) ir sijinius tralus (BT2), kurių akių dydis 80–119 mm;

c)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 7d, 7e, 7f ir 7g kvadratuose sužvejoto laivų, kurie europiniams jūrų liežuviams žvejoti naudoja sieninius ir žiauninius tinklus;

d)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 7d, 7e, 7f, 7g ir 7h kvadratuose sužvejoto laivų, kurie europiniams jūrų liežuviams žvejoti naudoja 80–119 mm tinklo akių TBB įrankį, į kurį įtaisyta flamandiškoji sekcija;

e)

juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefinus) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 7 b–c ir 7 e–k kvadratuose sužvejoto laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus, kurių akių dydis ne mažesnis kaip 80 mm;

f)

atlantinių menkių (Gadus morhua) – 2019 m. 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 7 b–c ir 7 e–k kvadratuose sužvejoto laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus, kurių akių dydis ne mažesnis kaip 80 mm;

g)

paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 6 parajonyje ir ICES 7 b–k kvadratuose sužvejoto laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus;

h)

atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) – 2019 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, ICES 6 parajonyje ir ICES 7 b–k kvadratuose sužvejoto laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus.

2.   1 dalies e–h punktuose nurodytos de minimis išimtys taikomos iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tų išimčių taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

9 straipsnis

Specialių techninių priemonių taikymas Keltų jūros apsaugos zonoje

1.   Nuo 2019 m. liepos 1 d. žvejybos laivai, demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais žvejojantys Keltų jūros apsaugos zonoje, pasirinktinai naudoja:

a)

110 mm akių tralo maišą su 120 mm kvadratinių akių tinklo sekcija (12),

b)

100 mm akių T90 tralo maišą arba

c)

100 mm akių tralo maišą su 160 mm kvadratinių akių tinklo sekcija.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, laivai, kurie žvejoja demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais ir kurių laimikio didesnę nei 5 % dalį sudaro norveginiai omarai, pasirinktinai naudoja:

a)

300 mm kvadratinių akių tinklo sekciją; laivai, kurių bendrasis ilgis nesiekia 12 metrų, gali naudoti 200 mm kvadratinių akių tinklo sekciją,

b)

sekciją Seltra,

c)

rūšiuojamąsias groteles, tarp kurių strypelių atstumas 35 mm, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 850/98 (13) XIVa priede, arba panašų selektyvumo didinimo įtaisą Netgrid arba

d)

100 mm akių tralo maišą su 100 mm kvadratinių akių tinklo sekcija.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, laivai, kurie žvejoja demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais ir kurių laimikio didesnę nei 55 % dalį sudaro paprastieji merlangai arba suminis jūrų velnių, europinių jūrinių lydekų arba megrimų kiekis, pasirinktinai naudoja:

a)

100 mm akių tralo maišą su 100 mm kvadratinių akių tinklo sekcija,

b)

90 mm akių T90 tralo maišą ir pailginamąją dalį,

c)

80 mm akių tralo maišą su 160 mm kvadratinių akių tinklo sekcija,

d)

80 mm akių tralo maišą su 2 m padaugintu iš 100 mm kvadratinių akių tinklo cilindru.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, laivai, kurie žvejoja ICES 7f kvadrate į rytus nuo 5° vakarų ilgumos demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais ir kurių laimikio mažesnę nei 10 % dalį sudaro menkinės (Gadidae), naudoja 80 mm akių tralo maišą su pritaisyta 120 mm kvadratinių akių sekcija.

5.   Kartu su minėtu žvejybos įrankiu ar įrankių dalimis kaip alternatyvą galima naudoti selektyviosios žvejybos įrankį, jo dalį ar įtaisą, kuriam, ŽMTEK vertinimu, būdingos tokio pat arba didesnio selektyvumo charakteristikos žvejojant atlantines menkes, juodadėmes menkes ir paprastuosius merlangus.

10 straipsnis

Specialių techninių priemonių taikymas Airijos jūroje

1.   Nuo 2019 m. sausio 1 d. žvejybos laivai, žvejojantys demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais ICES 7a kvadrate (Airijos jūroje), laikosi 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų techninių priemonių.

2.   Laivai, žvejojantys demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais, kurių tralo maišo akių dydis 70 mm arba didesnis ir mažesnis kaip 100 mm ir kurių laimikio didesnę nei 5 % dalį sudaro norveginiai omarai, pasirinktinai naudoja:

a)

300 mm kvadratinių akių tinklo sekciją; laivai, kurių bendrasis ilgis nesiekia 12 metrų, gali naudoti 200 mm kvadratinių akių tinklo sekciją,

b)

sekciją Seltra,

c)

rūšiuojamąsias groteles, tarp kurių strypelių atstumas 35 mm, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 850/98 XIVa priede,

d)

selektyvumo didinimo įtaisą CEFAS Netgrid arba

e)

tralą Flip-flap.

3.   Laivai, kurie žvejoja demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais ir kurių laimikio didesnę nei 10 % dalį sudaro suminis juodadėmių menkių, atlantinių menkių ir rombinių rajožuvių kiekis, pasirinktinai naudoja:

a)

120 mm akių tralo maišą arba

b)

priegaudos išleidimo funkciją turintį tralą su 600 mm dydžio akių tinklo sekcijomis ir 100 mm akių tralo maišu.

4.   Laivai, kurie žvejoja demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais ir kurių laimikio mažesnę nei 10 % dalį sudaro suminis juodadėmių menkių, atlantinių menkių ir rombinių rajožuvių kiekis, naudoja tralo maišą, kurio akių dydis 100 mm, su 100 mm kvadratinių akių tinklo sekcija. Ši nuostata netaikoma laivams, kurių laimikio didesnę nei 30 % dalį sudaro norveginiai omarai.

5.   Kartu su minėtu žvejybos įrankiu ar įrankių dalimis kaip alternatyvą galima naudoti selektyviosios žvejybos įrankį, jo dalį ar įtaisą, kuriam, ŽMTEK vertinimu, būdingos tokio pat arba didesnio selektyvumo charakteristikos žvejojant atlantines menkes, juodadėmes menkes ir paprastuosius merlangus.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  2015 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2438, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 336, 2015 12 23, p. 29).

(3)  2016 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2375, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 352, 2016 12 23, p. 39).

(4)  2017 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/46, kuriuo nustatomas 2018 m. tam tikrai demersinei ir giliavandenei žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 7, 2018 1 12, p. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(11)  Šiame reglamente naudojami žvejybos įrankių kodai yra nustatyti 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (OL L 112, 2011 4 30, p. 1), įgyvendinimo taisyklės, XI priede. Lentelėje naudojami laivų, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 10 metrų, žvejybos įrankių kodai yra nustatyti FAO žvejybos įrankių klasifikavimo sistemoje.

(12)  Kvadratinių akių tinklo sekcijos pritaisomos laikantis 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, 7 straipsnio (OL L 125, 1998 4 27, p. 1).

(13)  1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, 1998 4 27, p. 1).


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/17


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/2035

2018 m. spalio 18 d.

kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2019–2021 m. nuostatos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/973, kuriuo nustatomas Šiaurės jūros demersinių išteklių ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ir Šiaurės jūroje taikomo įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 (1), ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 (2) siekiama palaipsniui sustabdyti visos ES žvejybos laimikio išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą iškrauti rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, žuvų laimikį;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnyje numatyta priimti daugiamečius planus, į kuriuos įtraukiamos tam tikrų atitinkamame geografiniame rajone žvejojamų išteklių išsaugojimo priemonės;

(3)

tokiuose daugiamečiuose planuose išdėstomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatos ir Komisijai pagal juos gali būti suteikti įgaliojimai remiantis valstybių narių parengtomis bendromis rekomendacijomis priimti dar išsamesnes tokio įgyvendinimo nuostatas;

(4)

jei daugiamečio plano nėra, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai įpareigojimą iškrauti laimikį įgyvendinti pagal valstybių narių parengtomis bendromis rekomendacijomis grindžiamus išmetimo į jūrą mažinimo planus;

(5)

Belgija, Danija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Prancūzija, Švedija ir Vokietija turi tiesioginių žvejybos Šiaurės jūroje valdymo interesų. Pasikonsultavusios su Šiaurės jūros patariamąja taryba, tos valstybės narės 2017 m. gegužės 31 d. pateikė Komisijai bendrą rekomendaciją dėl demersinių išteklių žvejybai Šiaurės jūroje taikomo išmetimo į jūrą mažinimo plano. Remiantis ta bendra rekomendacija, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/45 (3) nustatytas tai žvejybai taikomas 2018 m. išmetimo į jūrą mažinimo planas;

(6)

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2018/973, kuriuo nustatomas Šiaurės jūros demersinių išteklių ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas. To reglamento 11 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais remiantis valstybių narių parengtomis bendromis rekomendacijomis nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatos;

(7)

pasikonsultavusios su Šiaurės jūros patariamąja taryba ir Pelaginių žuvų išteklių valdymo patariamąja taryba, Belgija, Danija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Prancūzija, Švedija ir Vokietija 2018 m. gegužės 30 d. pateikė Komisijai naują bendrą rekomendaciją dėl išsamių įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo nuostatų; 2018 m. rugpjūčio 30 d. bendra rekomendacija iš dalies pakeista;

(8)

kaip nustatyta Reglamente (ES) 2018/973, Šiaurės jūra apima ICES 2a ir 3a kvadratus ir 4 parajonį;

(9)

iš atitinkamų mokslo įstaigų gauta mokslinės informacijos, kurią peržiūrėjo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) (4). Atitinkamos priemonės aptartos 2018 m. rugsėjo 11 d. vykusiame ekspertų grupės susitikime, kuriame dalyvavo 28 valstybių narių ir Komisijos atstovai, o stebėtojo teisėmis – Europos Parlamento atstovai;

(10)

ŽMTEK nustatė, kad kai kurių rūšių, pvz., jūrinių plekšnių, išteklių atskirų žuvų išgyvenamumas gali nebūti būti toks didelis kaip kitų rūšių išteklių. Tačiau Komisija atsižvelgė į santykinį šios išimties taikymo poveikį visam ištekliui, palyginti su atskiromis žuvimis, ir palygino jį su poreikiu tęsti žvejybos veiklą siekiant surinkti duomenų ir atsižvelgti į ŽMTEK pastabas. Komisija mano, kad tais atvejais, kai santykinė neišgyvenusių į jūrą išmestų žuvų dalis yra palyginti maža, leisti laikinai taikyti išimtis būtų pragmatiškas ir atsargus žvejybos valdymo principas, nes visai neleidžiant to daryti nebūtų įmanoma surinkti duomenų, kurie būtini siekiant tinkamo ir pagrįsto išmetimo į jūrą valdymo, kol visapusiškai įsigalios įpareigojimas iškrauti laimikį;

(11)

Deleguotajame reglamente (ES) 2018/45 yra numatytos išgyvenamumu grindžiamos išimtys, kurios remiantis įrodomąja moksline informacija apie į jūrą išmestų žuvų išgyvenamumą yra taikomos ICES 4c kvadrate tralais sužvejotam mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių europinių jūrų liežuvių laimikiui. Ankstesniais metais įvertinęs tą įrodomąją informaciją ŽMTEK padarė išvadą (5), kad jos pakanka. Naujojoje bendroje rekomendacijoje šią išimtį siūloma taikyti toliau. ŽMTEK atkreipė dėmesį į tai, kad nebuvo pateikta jokios naujos informacijos apie jauniklių augimo vietų išsidėstymą (6). Kadangi šiuo metu jauniklių augimo vietų nustatyta nėra, išimtis gali būti įtraukta į šį reglamentą, tačiau valstybės narės turėtų pateikti atitinkamos informacijos, kai tik tos vietos bus nustatytos;

(12)

į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/45 įtraukta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išgyvenamumu grindžiama išimtis, kuri remiantis įrodomąja moksline informacija apie išgyvenamumą yra taikoma ICES 2a ir 3a kvadratuose ir ICES 4 parajonyje gaudyklėmis sužvejotam norveginių omarų laimikiui. Ankstesniais metais įvertinęs tą įrodomąją informaciją ŽMTEK padarė išvadą (7), kad jos pakanka. Naujojoje bendroje rekomendacijoje šią išimtį siūloma taikyti toliau. Kadangi aplinkybės nepasikeitė, ši išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(13)

į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/45 įtraukta išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma ICES 4 parajonyje tam tikrais žvejybos įrankiais sužvejotam norveginių omarų laimikiui su sąlyga, kad naudotas selektyvumo didinimo įtaisas Netgrid. Ta išimtis buvo taikoma tik žiemos mėnesiais ir tik tam tikruose ICES funkciniuose vienetuose. Naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma toliau taikyti tą išimtį ir į jos taikymo sritį įtraukti ICES 2a ir 3a kvadratus. 2018 m. valstybės narės pateikė atnaujintos įrodomosios mokslinės informacijos apie norveginių omarų, sužvejotų demersiniais tralais, kurių tralo maišo akys yra didesnės nei 80 mm arba yra bent 70 mm ir kuriuose įrengti specialūs selektyvumo didinimo įtaisai, išgyvenamumą. Informacija buvo pateikta ŽMTEK, kuris išreiškė susirūpinimą (8) dėl išgyvenamumo vakarinėje Šiaurės jūros pakrantėje, įverčių ir dėl to, ar jie reprezentatyvūs visam rajonui. Tačiau ŽMTEK pažymėjo, kad patvirtinamoji mokslinė informacija paremta patikimu metodu, o stambesnių laivynų atveju naudotas tvirtinimo būdas yra pakankamai pagrįstas. Šiomis aplinkybėmis išimtis gali būti taikoma iki 2021 m. gruodžio 31 d., tačiau tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės turėtų pateikti duomenų apie vakarinės Šiaurės jūros pakrantės žvejybą;

(14)

į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/45 įtraukta išgyvenamumu grindžiama išimtis, kuri remiantis įrodomąja moksline informacija apie išgyvenamumą yra taikoma rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, priegaudai, sužvejotai vykdant žvejybą gaudyklėmis ir venteriais. Ankstesniais metais įvertinęs tą informaciją ŽMTEK padarė išvadą (9), kad turimi duomenys rodo, jog į jūrą išmetamų žuvų mirtingumas greičiausiai nėra didelis, o faktinis šios žvejybos laimikis irgi nėra reikšmingas. Kadangi laimikis nėra didelis ir aplinkybės nėra pasikeitusios, išimtis gali būti įtraukta į šį reglamentą;

(15)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma taikyti išgyvenamumu grindžiamą išimtį jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam vykdant žvejybą žiauniniais ir sieniniais tinklais ICES 3a kvadrate ir ICES 4 parajonyje. Valstybės narės pateikė įrodomosios mokslinės informacijos apie į jūrą išmestų jūrinių plekšnių, sužvejotų vykdant tą žvejybą, išgyvenamumą. Įrodomoji informacija buvo pateikta ŽMTEK, kuris padarė išvadą (10), kad pateikta didelį išgyvenamumą įrodanti informacija buvo pakankamai pagrįsta. Todėl ta išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(16)

į naująją bendrą rekomendaciją įtraukta išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam vykdant žvejybą jūriniais užmetamaisiais tinklais ICES 3a kvadrate ir ICES 4 parajonyje. Valstybės narės pateikė įrodomosios mokslinės informacijos apie į jūrą išmestų jūrinių plekšnių, sužvejotų vykdant tą žvejybą, išgyvenamumą. Informacija buvo pateikta ŽMEK, kuris padarė išvadą (11), kad tyrimo apie išgyvenamumą duomenys yra patikimi, tačiau galima būtų pasitelkti papildomų veiksnių išgyvenamumui padidinti, nes jis labai sumažėja, jei jūrinių plekšnių rūšiavimo trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių. Todėl ta išimtis galėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(17)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma jūrinių plekšnių laimikiui ir priegaudai, sužvejotiems vykdant plekšniažuvių arba apvaliųjų žuvų žvejybą tralais ICES 3a kvadrate ir ICES 4 parajonyje žiemos mėnesiais. Valstybės narės pateikė įrodomosios mokslinės informacijos apie į jūrą išmestų jūrinių plekšnių, sužvejotų vykdant tą žvejybą, išgyvenamumą. Informacija buvo pateikta ŽMTEK, kuris padarė išvadą (12), kad, patvirtinamojo tyrimo duomenimis, išgyvenamumas vasaros mėnesiais mažėjo, jei rūšiavimo trukmė buvo ilgesnė nei 60 minučių, taigi nedidelio jūrinių plekšnių išgyvenamumo vasarą duomenys patvirtina, kad išimtis turėtų būti taikoma tik žiemos mėnesiais. Todėl ta išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(18)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam sijiniais tralais ICES 4 parajonyje ir ICES 2a kvadrate. Valstybės narės pateikė mokslinės informacijos apie į jūrą išmestų žuvų, sužvejotų vykdant tą žvejybą, išgyvenamumą. Informacija buvo pateikta ŽMTEK, kuris padarė išvadą (13), kad į jūrą išmesto tos žvejybos laimikio išgyvenamumą veikia daugybė veiksnių ir jis labai svyruoja. ŽMTEK taip pat išreiškė abejonę, kad atsižvelgiant į santykinai didelį į jūrą išmetamo laimikio kiekį ir santykinai nedidelį išgyvenamumą tikėtina, kad didelis į jūrą išmestų jūrinių plekšnių kiekis neišgyvens. Norint surinkti šiuos duomenis žvejyba turėtų būti tęsiama, taigi, Komisijos nuomone, išimtis turėtų būti taikoma, tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties taikymo pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Esant tokioms aplinkybėms išimtis gali būti taikoma laikinai iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės turėtų pateikti: a) parengtas išgyvenamumo didinimo veiksmų gaires, kurias moksliniu požiūriu turi įvertinti ŽMTEK, ir b) metines pažangos ataskaitas ir su išgyvenamumu susijusių programų pakeitimus ar patikslinimus;

(19)

išsami įrodomoji informacija apie rombinių rajožuvių, sužvejotų bet kuriais žvejybos įrankiais ICES 2a ir 3a kvadratuose ir ICES 4 parajonyje, išgyvenamumą yra surinkta ne iš visų išimtimi besinaudojančių laivyno segmentų ir jų derinių. Tačiau iš esmės laikoma, kad išgyvenamumas yra didelis (išskyrus kelis atvejus), tik reikia pateikti daugiau informacijos. Norint surinkti šiuos duomenis žvejyba turėtų būti tęsiama ir, Komisijos nuomone, išimtis turėtų būti taikoma, tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti pagrindžiamąją informaciją, o Komisija atlikti peržiūrą. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet iki gegužės 31 d. turėtų pateikti: a) parengtas išgyvenamumo didinimo ir ŽMTEK nustatytų duomenų spragų užpildymo veiksmų gaires, kurias kasmet turi įvertinti ŽMTEK, ir b) metines pažangos ataskaitas ir visus su išgyvenamumu susijusių programų pakeitimus ar patikslinimus;

(20)

tiriant rombinių rajožuvių išgyvenamumą, nustatyta, kad rajų gegučių (Leucoraja naevus) išgyvenamumas gerokai mažesnis negu kitų rūšių žuvų, o apie tai surinktos mokslinės žinios ne tokios patikimos. Tačiau, jeigu išimtis šiai rūšiai visai nebūtų taikoma, žvejyba ir, savo ruožtu, tolesnis tikslių duomenų rinkimas taptų negalimi. Todėl Komisija mano, kad ši išimtis turėtų būti suteikta tik vieniems metams ir kad skubos tvarka reikėtų parengti naujus tyrimus ir naujas išgyvenamumo didinimo priemones, kurie kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. turėtų būti pateikti įvertinti ŽMTEK;

(21)

į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/45 įtrauktos de minimis išimtys:

europinių jūrų liežuvių laimikiui, sužvejotam sieniniais ir žiauniniais tinklais ICES 2a ir 3a kvadratuose ir ICES 4 parajonyje,

europinių jūrų liežuvių laimikiui, sužvejotam tam tikrais sijiniais tralais, kuriuose įtaisyta flamandiškoji sekcija, ICES 4 parajonyje,

suminiam europinių jūrų liežuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų, atlantinių menkių, ledjūrio menkių, jūrinių plekšnių, atlantinių silkių, norveginių menkučių, atlantinių argentinų ir šiaurinių žydrųjų merlangų laimikiui, sužvejotam tam tikrais demersiniais tralais ICES 3a kvadrate,

suminiam europinių jūrų liežuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų, atlantinių menkių, ledjūrio menkių ir europinių jūrinių lydekų laimikiui, sužvejotam bučiais ICES 3a kvadrate,

paprastųjų merlangų laimikiui, sužvejotam tam tikrais demersiniais tralais ICES 3a kvadrate,

paprastųjų merlangų ir atlantinių menkių laimikiui, sužvejotam demersiniais tralais ICES 4c kvadrate;

(22)

valstybės narės pateikė tų de minimis išimčių taikymą pagrindžiančios įrodomosios informacijos. ŽMTEK (14) peržiūrėjo tą įrodomąją informaciją ir padarė išvadą (15), kad valstybių narių pateiktuose dokumentuose yra pagrįstų argumentų, įrodančių, kad dar labiau didinti selektyvumą būtų sunku arba kad jį padidinus nepageidaujamo laimikio tvarkymas pareikalautų neproporcingų išlaidų. Kadangi aplinkybės nepasikeitė, tikslinga de minimis išimtis toliau taikyti pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies c punktą, atsižvelgiant į procentinę dalį ir atlikus naujojoje bendroje rekomendacijoje siūlomus būtinus pakeitimus;

(23)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma de minimis išimtis:

jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam tam tikrais demersiniais tralais ICES 4 parajonyje,

visų rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, laimikiui, sužvejotam sijiniais tralais ICES 4b ir 4c kvadratuose,

paprastųjų merlangų ir atlantinių menkių laimikiui, sužvejotam demersiniais tralais ICES 4a ir 4b kvadratuose,

paprastųjų molvų laimikiui, sužvejotam tam tikrais demersiniais tralais, kurių akių dydis yra 120 mm arba didesnis, ir paprastųjų molvų laimikiui, sužvejotam tam tikrais demersiniais tralais, kurių akių dydis yra 100–119 mm, ICES 4 parajonyje,

paprastųjų merlangų laimikiui, sužvejotam tam tikrais sijiniais tralais ICES 4 parajonyje,

paprastųjų stauridžių laimikiui, sužvejotam demersiniais tralais (OTB, OTT, PTB, TBB) ICES 4 parajonyje,

atlantinių skumbrių laimikiui, sužvejotam demersiniais tralais (OTB, OTT, PTB, TBB) ICES 4 parajonyje;

(24)

valstybės narės pateikė įrodomosios mokslinės informacijos, naujas de minimis išimtis pagrindžiančios sunkiai padidinamu selektyvumu ir (arba) neproporcingomis nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidomis. Šią įrodomąją informaciją ŽMTEK peržiūrėjo 2018 m. liepos 2–6 d. plenarinėje sesijoje;

(25)

dėl išimties taikymo paprastųjų merlangų ir atlantinių menkių laimikiui, sužvejotam demersiniais tralais ICES 4a ir 4b kvadratuose, ŽMTEK padarė išvadą, kad iš tam tikrų valstybių narių trūksta atitinkamų duomenų. Norint surinkti šiuos duomenis žvejyba turėtų būti tęsiama ir, Komisijos nuomone, išimtis turėtų būti taikoma laikinai iki 2019 m. gruodžio 31 d., tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK;

(26)

remdamasis valstybių narių pateikta įrodomąja informacija ŽMTEK nusprendė, kad tikslinga nustatyti de minimis išimtis jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam tam tikrais demersiniais tralais ICES 4 parajonyje;

(27)

ŽMTEK padarė išvadą, kad buvo pateikta pagrįstų duomenų, patvirtinančių, kad reikėtų taikyti de minimis išimtį smėlinių krevečių laimikiui, sužvejotam sijiniais tralais ICES 4b ir 4c kvadratuose.

(28)

dėl de minimis išimties taikymo paprastųjų molvų laimikiui, sužvejotam tam tikrais demersiniais tralais, kurių akių dydis yra 100–119 mm, ICES 4 parajonyje, ŽMTEK nusprendė, kad sunku aiškiai įvertinti šios žvejybos selektyvumo didinimo poveikį. ŽMTEK pažymėjo, kad iš tam tikrų valstybių narių trūksta atitinkamų duomenų. Tačiau jis pripažino, kad šioje žvejyboje naudojamas žvejybos įrankis jau yra selektyvus ir kad dar labiau padidinus jo selektyvumą žvejyba taptų neekonomiška. Norint surinkti šiuos duomenis žvejyba turėtų būti tęsiama ir, Komisijos nuomone, išimtis turėtų būti taikoma laikinai iki 2019 m. gruodžio 31 d., tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Valstybės narės turėtų pateikti a) duomenis, rodančius, kad atitinkamos žvejybos selektyvumą padidinti labai sunku, ir b) papildomą informaciją apie kitų valstybių narių, kurios taip pat vykdo šią žvejybą, laivynų laimikį ir pačius laivynus. Atitinkamos valstybės narės turėtų papildomus bandymus ir kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK;

(29)

remiantis valstybių narių pateikta įrodomąja informacija ir ŽMTEK išvadomis, de minimis išimtis turėtų būti taikoma paprastųjų molvų laimikiui, sužvejotam tam tikrais demersiniais tralais, kurių akių dydis yra 120 mm arba didesnis, ICES 4 parajonyje;

(30)

savo išvadose ŽMTEK pažymėjo, kad buvo pateikta išsamios informacijos, pagrindžiančios de minimis išimties taikymą paprastųjų merlangų laimikiui, sužvejotam tam tikrais sijiniais tralais ICES 4 parajonyje. Tačiau jis nurodė paprastųjų merlangų žvejybos selektyvumo didinimo ribas ir pažymėjo, kad de minimis skaičiavimo metodas gali apriboti paprastųjų merlangų žvejybos selektyvumą, nes visas nepageidaujamas paprastųjų merlangų laimikis potencialiai galėtų būti išmestas į jūrą. Tokiomis aplinkybėmis išimtis turėtų būti taikoma stebimam į jūrą išmetamam laimikiui (2 %), o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimčių pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kasmet kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK;

(31)

ŽMTEK peržiūrėjo valstybių narių pateiktą įrodomąją informaciją apie naujas de minimis išimtis paprastųjų stauridžių ir atlantinių skumbrių laimikiui, sužvejotam demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus naudojančių laivų, ir padarė išvadą, kad informacijos trūksta. Kadangi tai informacijai pateikti reikia tęsti žvejybos veiklą ir rinkti duomenis, individualios išimtys kiekvienai rūšiai turėtų būti taikomos tik vienus metus, o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimčių pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK. Todėl šios išimtys turėtų būti taikomos laikinai iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

(32)

siekiant užtikrinti patikimus į jūrą išmetamų žuvų kiekio įverčius, į kuriuos atsižvelgiant nustatomas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis, valstybės narės tais atvejais, kai de minimis išimties taikymas grindžiamas ribotų duomenų atvejų ir dalinių laivyno duomenų ekstrapoliacija, turėtų užtikrinti, kad būtų teikiami tikslūs ir patikrinami viso laivyno, kuriam taikoma ši de minimis nuostata, duomenys;

(33)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies a punktą į išsamias įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatas gali būti įtrauktos to reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos techninės priemonės. Siekiant padidinti žvejybos įrankių selektyvumą ir sumažinti nepageidaujamą laimikį Skagerako sąsiauryje, tikslinga ir toliau taikyti tam tikras technines priemones, dėl kurių 2011 m. (16) ir 2012 m. (17) susitarė Sąjunga ir Norvegija, taip pat leisti naudoti selektyvumo didinimo įtaisą SepNep;

(34)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūlomos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį, 15 straipsnio 5 dalies c punktą ir 18 straipsnio 3 dalį ir Reglamentą (ES) 2018/973, ypač jo 11 straipsnį, todėl gali būti įtrauktos į šį reglamentą;

(35)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsniu Komisija atsižvelgė tiek į ŽMTEK vertinimą, tiek į būtinybę, kad valstybės narės iki 2019 m. sausio 1 d. užtikrintų visapusišką įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą. Kai kuriais atvejais išimtys reikalauja tęsti žvejybos veiklą ir toliau rinkti duomenis, kad būtų galima atsižvelgti į ŽMTEK pateiktas pastabas. Komisija mano, kad šiais atvejais leisti išimtis taikyti laikinai būtų pakankamai pragmatiškas ir atsargus žvejybos valdymo principas, nes visai neleidžiant to daryti nebūtų įmanoma surinkti duomenų, kurie būtini siekiant tinkamo ir pagrįsto išmetimo į jūrą valdymo, kol visapusiškai įsigalios įpareigojimas iškrauti laimikį;

(36)

pagal Reglamento (ES) 2018/973 16 straipsnio 2 dalį Komisijai penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 m. rugpjūčio 5 d. suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, susijusius su įpareigojimu iškrauti laimikį. Todėl su išgyvenamumu susijusios įpareigojimo iškrauti laimikį taikymo išimties ir de minimis išimties poveikį tikslinga pakartotinai įvertinti trečiaisiais šio reglamento taikymo metais;

(37)

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį Sąjungos laivų žvejybos sezono planavimui ir atitinkamai ekonominei veiklai, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Jis turėtų būti taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimas

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį pagal šį reglamentą taikomas 2019–2021 m. Šiaurės jūros (ICES 2a ir 3a kvadratų ir ICES 4 parajonio) Sąjungos vandenyse vykdomai demersinių išteklių žvejybai, kuriai taikomi laimikio limitai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   sekcija Seltra – selektyvumo didinimo įtaisas, kuris yra

ne mažesnių kaip 270 mm rombinių akių viršutinė ketursienio tinklo segmento dalis, su likusiu tinklu sujungta santykiu trys 90 mm akys su viena 270 mm akimi, arba ne mažesnių kaip 140 mm kvadratinių akių viršutinė tinklo segmento dalis,

bent 3 m ilgio,

pritvirtintas ne toliau kaip keturi metrai nuo tralo maišo raiščio ir

tokio paties pločio kaip viršutinė tralo dalis (nuo siūlės iki siūlės);

2)   selektyvumo didinimo įtaisas Netgrid – selektyvumo didinimo įtaisas, kuris yra į dvisienį tralą įtaisytas ketursienis segmentas su įstrižu ne mažesnių kaip 200 mm rombinių akių tinklo gabalu, kurio galas išeina į tralo viršuje esančią išėjimo angą;

3)   flamandiškoji sekcija– galinis smailėjantis sijinio tralo tinklo segmentas, kurio:

galas prijungtas tiesiogiai prie tralo maišo,

viršutinis ir apatinis segmentai yra sudaryti iš ne mažesnių kaip 120 mm akių (matuojant tarp mazgų) tinklinio audinio,

ilgis jį ištempus yra bent 3 m;

4)   tralas SepNep – tralas su kėtoklėmis,

pagamintas iš 80–99 +≥ 100 mm dydžio akių tinklo,

prie kurio pritvirtinti keli 80–120 mm dydžio akių tralo maišai, prijungti prie tos pačios pailginamosios dalies; viršutinio tralo maišo akys turi būti ne mažesnės kaip 120 mm ir jame turi būti įtaisyta rūšiuojamoji tinklo dalis, kurios akys ne didesnės kaip 105 mm, ir

kuriame taip pat gali būti įtaisytos selektyvumą užtikrinančios grotelės, kurių strypeliai išdėstyti ne mažesniu kaip 17 mm atstumu ir kurios sukonstruotos taip, kad pro jas galėtų išplaukti smulkūs norveginiai omarai.

3 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamų išimčių taikymas norveginių omarų laimikiui

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma Šiaurės jūros (ICES 2a ir 3a kvadratų ir ICES 4 parajonio) Sąjungos vandenyse norveginių omarų laimikiui, sužvejotam:

a)

gaudyklėmis (FPO (18));

b)

demersiniais tralais (OTB, TBN), kurių:

1)

tralo maišo akys didesnės kaip 80 mm arba

2)

tralo maišas yra ne mažesnių kaip 70 mm dydžio akių ir turi įtaisytas selektyvumą pagal rūšis didinančias groteles, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu, arba

3)

tralo maišas yra ne mažesnių kaip 35 mm dydžio akių ir turi įtaisytas selektyvumą pagal rūšis didinančias groteles, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 19 mm atstumu.

2.   Į jūrą išmetamus 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotus norveginius omarus reikia nedelsiant paleisti nepažeistus tame pačiame rajone, kuriame jie buvo sužvejoti.

3.   Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalies b punkte nurodytos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

4 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas europinių jūrų liežuvių laimikiui

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma ICES 4c kvadrato Sąjungos vandenyse šešių jūrmylių atstumu nuo kranto, išskyrus nustatytas jauniklių augimo vietas, mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių europinių jūrų liežuvių laimikiui, sužvejotam naudojant tralus su kėtoklėmis (OTB), kurių tralo maišo akių dydis 80–99 mm.

2.   1 dalyje nurodyta išimtis taikoma tik tiems laivams, kurių ilgis ne didesnis kaip 10 m., o variklio galia ne didesnė kaip 221 kW, žvejojantiems vandenyse, kurių gylis ne didesnis kaip 30 metrų, o valksmo trukmė ne ilgesnė kaip 1 val. 30 min.

3.   Į jūrą išmetamus 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotus europinius jūrų liežuvius reikia nedelsiant paleisti.

5 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas visų rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, priegaudai, sužvejotai gaudyklėmis ir venteriais

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma ICES 3a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse visų rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, laimikiui, sužvejotam gaudyklėmis ir venteriais (FPO, FYK).

2.   Į jūrą išmetamas 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotas žuvis reikia nedelsiant paleisti žemiau jūros paviršiaus.

6 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas jūrinių plekšnių laimikiui ir priegaudai

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma ICES 3a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse:

a)

jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam tinklais (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam jūriniais užmetamaisiais tinklais;

c)

jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam demersiniais tralais (OTB, PTB), kurių akių dydis ne mažesnis kaip 120 mm, žvejojant plekšniažuves arba apvaliąsias žuvis žiemos mėnesiais (lapkričio 1 d.–balandžio 30 d.).

2.   Į jūrą išmetamas 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotas jūrines plekšnes reikia nedelsiant paleisti.

7 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių jūrinių plekšnių laimikiui

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma ICES 2a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse didžiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam 80–119 mm dydžio akių sijiniais tralais (BT2).

2.   1 dalyje nurodyta išimtis laikinai taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

3.   Į jūrą išmetamas 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotas jūrines plekšnes reikia nedelsiant paleisti žemiau jūros paviršiaus.

8 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas rombinių rajožuvių laimikiui

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma Šiaurės jūros (ICES 2a ir 3a kvadratų ir ICES 4 parajonio) Sąjungos vandenyse rombinių rajožuvių laimikiui, sužvejotam bet kokiais žvejybos įrankiais.

2.   Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalyje nurodytos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

3.   1 dalyje nustatyta išimtis taikoma rajoms gegutėms iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

4.   Į jūrą išmetamas 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotas rombines rajožuves reikia nedelsiant paleisti žemiau jūros paviršiaus.

9 straipsnis

De minimis išimtys

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, pagal to reglamento 15 straipsnio 4 dalies c punktą į jūrą išmesti leidžiama šiuos kiekius:

a)

europinių jūrų liežuvių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių sieninius ir žiauninius tinklus (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), ICES 2a bei 3a kvadratų ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių ir viršijančių europinių jūrų liežuvių kiekį, kuris neviršija 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio;

b)

europinių jūrų liežuvių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 80–119 mm akių sijinius tralus (TBB) su įmontuota flamandiškąja sekcija, ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių europinių jūrų liežuvių kiekį, kuris 2019 m. neviršija 6 %, o likusiu laikotarpiu – 5 % bendro metinio šios rūšies laimikio;

c)

norveginių omarų žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 70 mm arba didesnių akių demersinius tralus (OTB, TBN) su selektyvumą pagal rūšis užtikrinančiomis grotelėmis, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu, ICES 3a kvadrato Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių europinių jūrų liežuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų, atlantinių menkių, ledjūrio menkių ir europinių jūrinių lydekų suminį kiekį, kuris neviršija 4 % bendro metinio norveginių omarų, europinių jūrų liežuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų, šiaurinių paprastųjų krevečių, atlantinių menkių, ledjūrio menkių ir europinių jūrinių lydekų laimikio;

d)

šiaurinių paprastųjų krevečių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 35 mm arba didesnių akių demersinius tralus (OTB) su selektyvumą pagal rūšis užtikrinančiomis grotelėmis, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 19 mm atstumu, ir su neužstojama anga žuvims išplaukti, ICES 3a kvadrato Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių europinių jūrų liežuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų, atlantinių menkių, jūrinių plekšnių, ledjūrio menkių, atlantinių silkių, norveginių menkučių, atlantinių argentinų ir šiaurinių žydrųjų merlangų suminį kiekį, kuris neviršija 5 % bendro metinio norveginių omarų, europinių jūrų liežuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų, atlantinių menkių, ledjūrio menkių, jūrinių plekšnių, šiaurinių paprastųjų krevečių, europinių jūrinių lydekų, norveginių menkučių, atlantinių argentinų, atlantinių silkių ir šiaurinių žydrųjų merlangų laimikio;

e)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 70–99 mm akių (TR2) demersinius tralus arba traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, SDN, SSC), ICES 4c kvadrato Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų merlangų ir atlantinių menkių suminį kiekį, kuris 2019 m. neviršija 6 %, o 2020 ir 2021 m. – 5 % bendro metinio rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, žuvų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikio; didžiausias į jūrą išmesti leidžiamas atlantinių menkių kiekis neturi viršyti 2 % to bendro metinio laimikio;

f)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 70–99 mm akių demersinius tralus arba traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, SDN, SSC), ICES 4a ir 4b kvadratų Sąjungos vandenyse atveju:

 

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų merlangų ir atlantinių menkių suminį kiekį, kuris 2019 m. neviršija 6 % bendro metinio rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, žuvų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikio; didžiausias į jūrą išmesti leidžiamas atlantinių menkių kiekis neturi viršyti 2 % to bendro metinio laimikio;

 

f punkte nurodyta de minimis išimtis laikinai taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK;

g)

žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 90–119 mm dydžio akių demersinius tralus (OTB, OTT, TBN) su įtaisyta sekcija Seltra arba ne mažesnio kaip 120 mm dydžio akių demersinius tralus (OTB, OTT, TBN), ICES 3a kvadrato Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų merlangų kiekį, kuris sudaro ne daugiau kaip 2 % bendro metinio norveginių omarų, atlantinių menkių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų, ledjūrio menkių, europinių jūrų liežuvių, jūrinių plekšnių ir europinių jūrinių lydekų laimikio;

h)

norveginių omarų žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 80–99 mm dydžio akių demersinius tralus su įtaisu SepNep, ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių jūrinių plekšnių kiekį, kuris neviršija 3 % bendro metinio ledjūrio menkių, jūrinių plekšnių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų, atlantinių menkių, šiaurinių paprastųjų krevečių, europinių jūrų liežuvių ir norveginių omarų laimikio;

i)

smėlinių krevečių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių sijinius tralus, ICES 4b ir 4c kvadratų Sąjungos vandenyse atveju:

tokį visų rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, kiekį, kuris 2019 ir 2020 m. neviršija 7 %, o 2021 m. – 6 % bendro metinio visų rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, laimikio;

j)

demersinių išteklių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 100–119 mm dydžio akių demersinius tralus (OTB, OTT, PTB) paprastosioms molvoms žvejoti, ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse atveju:

 

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų molvų kiekį, kuris neviršija 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio, sužvejoto vykdant minėtą žvejybą;

 

j punkte nurodyta de minimis išimtis laikinai taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK;

k)

demersinių išteklių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių ne mažesnio kaip 120 mm dydžio akių demersinius tralus (OTB, OTT, PTB) paprastosioms molvoms žvejoti, ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų molvų kiekį, kuris neviršija 3 % bendro metinio šios rūšies laimikio, sužvejoto vykdant minėtą žvejybą;

l)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 80–119 mm dydžio akių sijinius tralus, ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse atveju:

 

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų merlangų kiekį, kuris neviršija 2 % bendro metinio jūrinių plekšnių ir europinių jūrų liežuvių laimikio;

 

tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK;

m)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos 80–99 mm dydžio akių demersniais tralais (OTB, OTT, PTB, TBB), ICES 4 parajonyje atveju:

 

tokį paprastųjų stauridžių kiekį, kuris 2019 m. neviršija 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, sužvejoto vykdant minėtą žvejybą;

 

m punkte nurodyta de minimis išimtis laikinai taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK;

n)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos 80–99 mm dydžio akių demersiniais tralais (OTB, OTT, PTB, TBB), ICES 4 parajonyje atveju:

 

tokį atlantinių skumbrių kiekį, kuris 2019 m. neviršija 7 % bendro metinio šios rūšies laimikio, sužvejoto vykdant minėtą žvejybą;

 

n punkte nurodyta de minimis išimtis laikinai taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios tos išimties taikymą. Pateiktą mokslinę informaciją iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. įvertina ŽMTEK.

10 straipsnis

Skagerako sąsiauryje taikytinos specialios techninės priemonės

1.   Skagerako sąsiauryje draudžiama laive turėti arba naudoti tralus, jūrinius užmetamuosius tinklus, sijinius tralus ar panašius velkamuosius tinklus, kurių akių dydis mažesnis nei 120 mm.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, gali būti naudojami šie tralai:

a)

tralai, kurių maišo akys ne mažesnės kaip 90 mm, su sąlyga, kad juose įtaisyta sekcija Seltra arba rūšiuojamosios grotelės, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu;

b)

tralai, kurių maišo akys (kvadratinės) ne mažesnės kaip 70 mm, su įtaisyta sekcija Seltra arba rūšiuojamosiomis grotelėmis, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu;

c)

tralai, kurių akių dydis yra mažesnis nei 70 mm, žvejojant pelagines arba pramoninėms reikmėms naudojamas žuvis, su sąlyga, kad daugiau kaip 80 % sužvejotų žuvų sudaro vienos arba kelių pelaginių arba pramoninėms reikmėms naudojamų rūšių žuvys;

d)

tralai, kurių maišo akys ne mažesnės kaip 35 mm, žvejojant šiaurines paprastąsias krevetes, su sąlyga, kad trale įtaisytos rūšiuojamosios grotelės, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 19 mm atstumu.

3.   Pagal 2 dalies d punktą žvejojant šiaurines paprastąsias krevetes gali būti naudojamas žuvų sulaikymo įtaisas su sąlyga, kad yra nustatytos priegaudą apimančios atitinkamos žvejybos galimybės ir kad tas žuvų sulaikymo įtaisas:

a)

turi viršutinę sekciją, kurios akys kvadratinės ir ne mažesnės kaip 120 mm;

b)

yra ne trumpesnis kaip 3 m ir

c)

yra bent tokio paties pločio kaip rūšiuojamosios grotelės.

11 straipsnis

SepNep

Pagal Reglamento (ES) 2018/973 9 straipsnio 1 dalies a punktą leidžiama naudoti tinklus SepNep.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 179, 2018 7 16, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(3)  2017 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/45, kuriuo nustatomas 2018 m. tam tikrai demersinei žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 7, 2018 1 12, p. 6).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Norvegijos ir Europos Sąjungos žvejybos srities atstovų konsultacijų dėl žvejybos reguliavimo Skagerako ir Kategato sąsiauriuose 2012 m. suderintas protokolas.

(17)  2012 m. liepos 4 d. Europos Sąjungos ir Norvegijos žvejybos srities atstovų konsultacijų dėl išmetimo į jūrą draudimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo Skagerako sąsiaurio rajone suderintas protokolas.

(18)  Šiame reglamente naudojami žvejybos įrankių kodai yra nustatyti 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL L 112, 2011 4 30, p. 1), XI priede. Lentelėje naudojami laivų, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 10 metrų, žvejybos įrankių kodai yra nustatyti FAO žvejybos įrankių klasifikavimo sistemoje.


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/27


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/2036

2018 m. spalio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 bei 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui sustabdyti laimikio, sužvejoto vykdant Sąjungos žvejybą, išmetimą į jūrą, nustatant įpareigojimą iškrauti rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, individų laimikį, o vykdant žvejybą Viduržemio jūroje – ir rūšių, kurioms taikomi Tarybos reglamento (EB) Nr. 1967/2006 (2) III priede nustatyti mažiausi dydžiai, individų laimikį;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies d punktą demersinei žvejybai Viduržemio jūroje įpareigojimas iškrauti rūšių, pagal kurias apibrėžiama žvejybos rūšis, individų laimikį pradedamas taikyti ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d., o visų kitų rūšių individų laimikį – ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d.;

(3)

siekiant įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalimi Komisija įgaliojama remiantis bendromis rekomendacijomis, kurias, pasikonsultavusios su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis, parengia valstybės narės, deleguotaisiais aktais priimti išmetimo į jūrą mažinimo planus, taikomus ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį, kuris gali būti pratęstas iš viso dar trejais metais;

(4)

remiantis trimis bendromis rekomendacijomis, kurias 2016 m. Komisijai pateikė kelios tiesioginių valdymo interesų Viduržemio jūroje turinčios valstybės narės (Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Malta ir Slovėnija), Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/86 (3) nustatytas išmetimo į jūrą mažinimo planas, 2017 m. sausio 1 d.–2019 m. gruodžio 31 d. taikytinas tam tikrai demersinei žvejybai Viduržemio jūroje. Šios trys bendros rekomendacijos pateiktos atitinkamai dėl vakarinės Viduržemio jūros dalies, Adrijos jūros ir pietrytinės Viduržemio jūros dalies;

(5)

remiantis dviem bendromis rekomendacijomis dėl vakarinės Viduržemio jūros dalies ir Adrijos jūros, kurias pateikė atitinkamos tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86 iš dalies pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/153 (4);

(6)

pasikonsultavusios regioninėje aukšto lygio grupėje PESCAMED, Prancūzija, Italija ir Ispanija 2018 m. birželio 4 d. Komisijai pateikė naują bendrą rekomendaciją dėl demersinei žvejybai vakarinėje Viduržemio jūros dalyje taikomo išmetimo į jūrą mažinimo plano (naują bendrą rekomendaciją dėl vakarinės Viduržemio jūros dalies). Ta bendra rekomendacija iš dalies pakeista 2018 m. rugpjūčio 27 d.;

(7)

pasikonsultavę regioninėje aukšto lygio grupėje SUDESTMED, Kipras, Graikija, Italija ir Malta 2018 m. birželio 7 d. pateikė Komisijai naują bendrą rekomendaciją dėl demersinei žvejybai pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje taikomo išmetimo į jūrą mažinimo plano (naują bendrą rekomendaciją dėl pietrytinės Viduržemio jūros dalies). Ta bendra rekomendacija iš dalies pakeista 2018 m. rugpjūčio 28 d.;

(8)

pasikonsultavusios regioninėje aukšto lygio grupėje ADRIATICA, Kroatija, Italija ir Slovėnija 2018 m. birželio 8 d. Komisijai pateikė naują bendrą rekomendaciją dėl demersinei žvejybai Adrijos jūroje taikomo išmetimo į jūrą mažinimo plano (naują bendrą rekomendaciją dėl Adrijos jūros). Ta bendra rekomendacija iš dalies pakeista 2018 m. rugpjūčio 29 d.;

(9)

šias tris bendras rekomendacijas 2018 m. liepos 2–6 d. vykusioje vasaros plenarinėje sesijoje įvertino Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) (5);

(10)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį Komisija atsižvelgė tiek į ŽMTEK vertinimą, tiek į poreikį, kad valstybės narės nuo 2019 m. sausio 1 d. užtikrintų visapusišką įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą. Kai kuriais atvejais, siekiant atsižvelgti į ŽMTEK pastabas, išimtys reikalauja tęsti žvejybos veiklą ir rinkti duomenis. Komisija mano, kad tais atvejais leidimas laikinai taikyti išimtis yra pragmatiškas ir atsargus požiūris į žuvininkystės valdymą, nes be jo nebūtų surinkti duomenys, būtini tinkamam ir informacija pagrįstam išmetimo į jūrą valdymui, atsižvelgiant į visišką įpareigojimo iškrauti laimikį įsigaliojimą;

(11)

naujojoje bendroje rekomendacijoje dėl vakarinės Viduržemio jūros dalies siūloma išgyvenamumu grindžiamas išimtis, numatytas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte, iki 2021 m. gruodžio 31 d. taikyti šukutėms (Pecten jacobeus), venerupėms (Venerupis spp.) ir veneroms (Venus spp.), sužvejotoms mechanizuotomis dragomis (HMD). Ta išgyvenamumu grindžiama išimtis nustatyta Deleguotajame reglamente (ES) 2017/86. Vertindamas naująją bendrą rekomendaciją, ŽMTEK pažymėjo, kad joje nepateikta papildomos patvirtinamosios informacijos. Tačiau nemažai mokslinių duomenų apie tų rūšių individų išgyvenamumą galima rasti literatūroje. Atsižvelgdama į galimą didelį išgyvenamumą, žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas ir į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, Komisija mano, kad ši išgyvenamumu grindžiama išimtis turėtų būti taikoma ir toliau;

(12)

naujojoje bendroje rekomendacijoje dėl vakarinės Viduržemio jūros dalies siūloma išgyvenamumu grindžiamą išimtį iki 2021 m. gruodžio 31 d. taikyti norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), sužvejotiems dugniniais tralais (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Ta išgyvenamumu grindžiama išimtis nustatyta Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/153. Naujojoje bendroje rekomendacijoje iš pradžių siūlyta šios išimties netaikyti liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, kuriais būtų taikoma nauja de minimis išimtis. ŽMTEK mano, kad duomenų, kuriais remiantis būtų galima pagrįsti de minimis išimties taikymą vasaros mėnesiais, nėra, ir papildomų pastabų nepateikė. Tačiau galima rasti mokslinių duomenų apie šios rūšies individų išgyvenamumą šiame ir kituose regionuose. Atsižvelgdama galimą didelį išgyvenamumą, žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas, Komisija mano, kad ši išgyvenamumu grindžiama išimtis turėtų būti ir toliau taikoma visus metus;

(13)

naujojoje bendroje rekomendacijoje dėl Adrijos jūros siūloma išgyvenamumu grindžiamą išimtį taikyti ir europiniams jūrų liežuviams (Solea solea), sužvejotiems sijiniais tralais Rapido (TBB). Ta išgyvenamumu grindžiama išimtis nustatyta Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/86. Šio naujo prašymo ŽMTEK neįvertino. Tačiau Adrijos jūroje, GSA17 rajone, vykdomas šios rūšies individų išgyvenamumo ad hoc tyrimas. Todėl Komisija mano, kad ta išimtis turėtų būti taikoma tik vienus metus. Kad ŽMTEK galėtų atlikti tolesnį vertinimą, atitinkamos valstybės narės turėtų iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikti susijusius duomenis;

(14)

visose trijose naujose bendrose rekomendacijose siūloma išgyvenamumu grindžiamą išimtį taikyti norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), sužvejotiems bučiais ir gaudyklėmis (FPO, FIX) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje. ŽMTEK nuomone, konkrečios šią išimtį pagrindžiančios informacijos pateikta nebuvo. Todėl Komisija mano, kad ta išimtis turėtų būti taikoma tik vienus metus. Kad ŽMTEK galėtų atlikti tolesnį vertinimą, atitinkamos valstybės narės turėtų iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikti papildomus susijusius duomenis;

(15)

visose trijose naujose bendrose rekomendacijose siūloma išgyvenamumu grindžiamą išimtį taikyti raudonpelekiams pagelams (Pagellus bogaraveo), sužvejotiems žvejybos įrankiais su kabliukais ir ūdomis (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje. ŽMTEK nuomone, norint visiškai pagrįsti siūlomą išimtį reikėtų pateikti daugiau įrodymų. Todėl Komisija mano, kad ta išimtis turėtų būti taikoma tik vienus metus. Kad ŽMTEK galėtų atlikti tolesnį vertinimą, atitinkamos valstybės narės turėtų iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikti papildomus susijusius duomenis;

(16)

visose trijose naujose bendrose rekomendacijose siūloma išgyvenamumu grindžiamą išimtį taikyti europiniams omarams (Homarus gammarus) ir paprastiesiems langustams (Palinuridae), sužvejotiems tinklais (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ir bučiais bei gaudyklėmis (FPO, FIX) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje. ŽMTEK laikosi nuomonės, kad atitinkamų valstybių narių pateiktas paprastųjų langustų išgyvenamumo tyrimas yra pakankamai patikimas ir atskleidžia jų išgyvenamumą trumpuoju laikotarpiu, tačiau pabrėžia, kad imties dydis mažas. Reikėtų pateikti papildomų mokslinių duomenų apie paprastuosius langustus ir europinius omarus. Todėl Komisija mano, kad ta išimtis turėtų būti taikoma tik vienus metus. Kad ŽMTEK galėtų atlikti tolesnį vertinimą, atitinkamos valstybės narės turėtų iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikti papildomus susijusius duomenis;

(17)

naujosiose bendrose rekomendacijose dėl Adrijos jūros ir pietrytinės Viduržemio jūros dalies siūloma išgyvenamumu grindžiamą išimtį taikyti norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), sužvejotiems dugniniais tralais (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje. Naujojoje bendroje rekomendacijoje iš pradžių siūlyta šios išimties netaikyti liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, kuriais būtų taikoma nauja de minimis išimtis. ŽMTEK mano, kad duomenų, kuriais remiantis būtų galima pagrįsti de minimis išimties taikymą vasaros mėnesiais, nėra, ir papildomų pastabų nepateikė. Tačiau galima rasti mokslinių duomenų apie šios rūšies individų išgyvenamumą kituose regionuose. Atsižvelgdama į galimą didelį išgyvenamumą ir į žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas, Komisija mano, kad turėtų būti nustatyta visus metus taikoma išgyvenamumu grindžiama išimtis;

(18)

be to, visose trijose naujose bendrose rekomendacijose siūloma de minimis išimtį, numatytą Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies c punkte, taikyti europinėms jūrinėms lydekoms (Merluccius merluccius) ir paprastosioms barzdotėms (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 6 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT ir TX), sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 bei 2020 m. ir ne daugiau kaip 5 % 2021 m., taip pat ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019, 2020 ir 2021 m. De minimis išimtis toms rūšims pradėta taikyti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/86. Remdamasi tuo metu bendroje rekomendacijoje pateiktais ir ŽMTEK peržiūrėtais moksliniais duomenimis ir atsižvelgdama į žvejybos įrankių charakteristikas, didelį per žvejybos operacijas sužvejojamų individų rūšių skaičių, žvejybos modelius ir Viduržemio jūros ypatumus (pvz., į tai, kad joje vyrauja mažos apimties žvejyba), Komisija laikosi nuomonės, kad tokias de minimis išimtis tikslinga nustatyti siekiant išvengti neproporcingų nepageidaujamo laimikio tvarkymo išlaidų. Naujos rekomendacijos dėl dugninių tralų ŽMTEK neįvertino. Vertindamas naująją bendrą rekomendaciją dėl žiauninių ir sieninių tinklų, ŽMTEK pažymėjo, kad atitinkamų valstybių narių pateikta informacija nepakankamai išsami. Tačiau, atsižvelgdama į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, Komisija mano, kad de minimis išimtis turėtų būti ir toliau taikoma neviršijant pirmiau nurodytų procentinių dydžių;

(19)

naujojoje bendroje rekomendacijoje dėl Adrijos jūros siūloma de minimis išimtį taikyti ir europinėms jūrinėms lydekoms (Merluccius merluccius) bei paprastosioms barzdotėms (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių sijinius tralus Rapido (TBB), sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019, 2020 bei 2021 m. ir europiniams jūrų liežuviams (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT ir TX), Adrijos jūroje sužvejoto tos rūšies individų laimikio 2019, 2020 ir 2021 m. De minimis išimtis toms rūšims pradėta taikyti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/86. Remdamasi tuo metu bendroje rekomendacijoje pateiktais ir ŽMTEK peržiūrėtais moksliniais duomenimis ir atsižvelgdama į žvejybos įrankių charakteristikas, didelį per žvejybos operacijas sužvejojamų individų rūšių skaičių, žvejybos modelius ir Viduržemio jūros ypatumus (pvz., į tai, kad joje vyrauja mažos apimties žvejyba), Komisija laikosi nuomonės, kad tokias de minimis išimtis (ne daugiau kaip 1 % europinėms jūrinėms lydekoms ir ne daugiau kaip 3 % paprastosioms barzdotėms) tikslinga nustatyti siekiant išvengti neproporcingų nepageidaujamo laimikio tvarkymo išlaidų. Vertindamas naująją bendrą rekomendaciją, ŽMTEK padarė išvadą, kad nebuvo pateikta jokios konkrečios informacijos, kuria remiantis būtų galima pagrįsti didelį taikomų procentinių dydžių padidėjimą. Atsižvelgdama į tai, kad aplinkybės, kuriomis taikomas dabartinis procentinis dydis, nepasikeitė, Komisija laikosi nuomonės, kad ši išimtis turėtų būti ir toliau taikoma neviršijant pirmiau minėtų procentinių dydžių;

(20)

naujojoje bendroje rekomendacijoje dėl pietrytinės Viduržemio jūros dalies siūloma de minimis išimtį taikyti ir ilganosėms rausvosioms krevetėms (Parapenaeus longirostris) – ne daugiau kaip 6 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT ir TX), pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 ir 2020 m. ir ne daugiau kaip 5 % 2021 m. Šiai rūšiai taikytina de minimis išimtis nustatyta Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/86. Remdamasi tuo metu bendroje rekomendacijoje pateiktais ir ŽMTEK peržiūrėtais moksliniais duomenimis ir atsižvelgdama į žvejybos įrankių charakteristikas, didelį per žvejybos operacijas sužvejojamų individų rūšių skaičių, žvejybos modelius ir Viduržemio jūros ypatumus (pvz., į tai, kad joje vyrauja mažos apimties žvejyba), Komisija laikosi nuomonės, kad tokią de minimis išimtį tikslinga nustatyti siekiant išvengti neproporcingų nepageidaujamo laimikio tvarkymo išlaidų. Naujos rekomendacijos ŽMTEK neįvertino. Atsižvelgdama į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, Komisija mano, kad ši išimtis turėtų būti ir toliau taikoma neviršijant pirmiau minėtų procentinių dydžių;

(21)

naujosiose bendrose rekomendacijose dėl vakarinės Viduržemio jūros dalies siūloma de minimis išimtį taikyti paprastiesiems vilkešeriams (Dicentrarchus labrax), mažiesiems sargams (Diplodus annularis), dryžiesiems dančiukams (Diplodus puntazzo), baltiesiems sargams (Diplodus sargus), snapasnukiams sargams (Diplodus vulgaris), gruperiams meroms (Epinephelus spp.), atlantiniams dumblarausiams karosams (Lithognathus mormyrus), sidabriniams pagelams (Pagellus acarne), raudonpelekiams pagelams (Pagellus bogaraveo), raudoniesiems pagelams (Pagellus erythrinus), paprastiesiems pagrams (Pagrus pagrus), amerikinėms rudosioms černoms (Polyprion americanus), europiniams jūrų liežuviams (Solea solea), auksaspalvėms doradoms (Sparus aurata) ir ilganosėms rausvosioms krevetėms (Parapenaeus longirostris) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m., ne daugiau kaip 3 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), sužvejoto tų rūšių, išskyrus ilganoses rausvąsias krevetes, individų laimikio 2019 m. ir ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žvejybos įrankius su kabliukais ir ūdas (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX), sužvejoto tų rūšių, išskyrus raudonpelekius pagelus ir ilganoses rausvąsias krevetes, individų laimikio 2019 m.;

(22)

naujosiose bendrose rekomendacijose dėl vakarinės Viduržemio jūros dalies siūloma de minimis išimtį taikyti paprastiesiems vilkešeriams (Dicentrarchus labrax), mažiesiems sargams (Diplodus annularis), dryžiesiems dančiukams (Diplodus puntazzo), baltiesiems sargams (Diplodus sargus), snapasnukiams sargams (Diplodus vulgaris), gruperiams meroms (Epinephelus spp.), atlantiniams dumblarausiams karosams (Lithognathus mormyrus), sidabriniams pagelams (Pagellus acarne), raudonpelekiams pagelams (Pagellus bogaraveo), raudoniesiems pagelams (Pagellus erythrinus), paprastiesiems pagrams (Pagrus pagrus), amerikinėms rudosioms černoms (Polyprion americanus), auksaspalvėms doradoms (Sparus aurata) ir ilganosėms rausvosioms krevetėms (Parapenaeus longirostris) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m., ne daugiau kaip 3 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), sužvejoto tų rūšių, išskyrus ilganoses rausvąsias krevetes, bet įskaitant europinius jūrų liežuvius, individų laimikio 2019 m. ir ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žvejybos įrankius su kabliukais ir ūdas (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX), sužvejoto tų rūšių, išskyrus raudonpelekius pagelus ir ilganoses rausvąsias krevetes, bet įskaitant europinius jūrų liežuvius, individų laimikio 2019 m.;

(23)

naujojoje bendroje rekomendacijoje dėl pietrytinės Viduržemio jūros dalies siūloma de minimis išimtį taikyti paprastiesiems vilkešeriams (Dicentrarchus labrax), mažiesiems sargams (Diplodus annularis), dryžiesiems dančiukams (Diplodus puntazzo), baltiesiems sargams (Diplodus sargus), snapasnukiams sargams (Diplodus vulgaris), gruperiams meroms (Epinephelus spp.), atlantiniams dumblarausiams karosams (Lithognathus mormyrus), sidabriniams pagelams (Pagellus acarne), raudonpelekiams pagelams (Pagellus bogaraveo), raudoniesiems pagelams (Pagellus erythrinus), paprastiesiems pagrams (Pagrus pagrus), amerikinėms rudosioms černoms (Polyprion americanus), europiniams jūrų liežuviams (Solea solea) ir auksaspalvėms doradoms (Sparus aurata) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m., ne daugiau kaip 3 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m. ir ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žvejybos įrankius su kabliukais ir ūdas (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX), sužvejoto tų rūšių, išskyrus raudonpelekius pagelus, individų laimikio 2019 m.;

(24)

galiausiai visose trijose naujose bendrose rekomendacijose siūloma de minimis išimtį taikyti europiniams ančiuviams (Engraulis encrasicolus), europinėms sardinėms (Sardina pilchardus), paprastosioms skumbrėms (Scomber spp.) ir paprastosioms stauridėms (Trachurus spp.) – ne daugiau kaip 5 % bendros metinės laivų, naudojančių dugninius tralus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje sužvejotos tų rūšių individų priegaudos 2019 m.;

(25)

ŽMTEK pažymėjo, kad 21, 22 ir 23 konstatuojamosiose dalyse nurodytos išimtys apima plačią rūšių grupę, kurios individai į jūrą išmetami labai įvairiais kiekiais, ir kad nebuvo pateikta konkrečios informacijos, kuria remiantis būtų galima visiškai pagrįsti prašomas išimtis. Tačiau Komisija pabrėžia, kad tos išimtys taikomos rūšių grupėms, apimančioms likusias rūšis, kurioms taikomi Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 III priede nustatyti mažiausi dydžiai ir kurioms šiuo metu netaikomi laimikio limitai, todėl netaikomos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 ir 9 dalys. Be to, tų rūšių individai sužvejojami vienu metu ir labai įvairiais kiekiais, todėl sunku taikyti vienam ištekliui skirtą metodą. Tų rūšių individus žvejoja nedideli žvejybos laivai ir juos iškrauna daugelyje skirtingų iškrovimo punktų, geografinių požiūriu išsidėsčiusių visoje pakrantėje, todėl labai tikėtina, kad kelerius pirmuosius metus, kuriais bus visiškai įgyvendinamas įpareigojimas iškrauti laimikį, bus patiriama neproporcingų nepageidaujamo laimikio tvarkymo išlaidų. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad kiekiai, kuriems taikomos išimtys, iš esmės yra mažesni už didžiausius leidžiamus ribinius kiekius. Tuo remdamasi Komisija mano, kad tos de minimis išimtys turėtų būti taikomos tik vienus metus. Kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti duomenis, kuriais tos išimtys grindžiamos, o Komisija galėtų atlikti peržiūrą, valstybės narės juos turėtų pateikti iki 2019 m. gegužės 1 d.;

(26)

galiausiai Komisija pažymi, kad valstybės narės, siekdamos sumažinti ir apriboti nepageidaujamą laimikį, visų pirma laimikį, kurį sudaro mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiantys individai, įsipareigoja didinti žvejybos įrankių selektyvumą atsižvelgdamos į dabartinių mokslinių tyrimų programų rezultatus;

(27)

Komisija taip pat pažymi, kad atitinkamos valstybės narės, vadovaudamosi bendra rekomendacija dėl vakarinės Viduržemio jūros dalies, skatina naudoti tralo maišą ir (arba) pailginamąją dalį iš tinklinio audinio T90, kurio akių dydis – 50 mm, ir toliau taikyti bandomuosius tikralaikius žvejybos draudimus;

(28)

naujosiose bendrose rekomendacijose siūlomos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį bei 5 dalies c punktą ir 18 straipsnio 3 dalį, todėl jas galima įtraukti į Deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/86 nustatytą išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(29)

smulkiųjų pelaginių žuvų, sužvejojamų vykdant tikslinę jų žvejybą, rūšims taikytinos de minimis išimtys nustatytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/161 (6). Smulkiųjų pelaginių žuvų, sužvejojamų vykdant demersinę žvejybą, rūšims taikytinos de minimis išimtys turėtų būti įtrauktos į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/86;

(30)

todėl Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(31)

šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį Sąjungos laivų žvejybos sezono planavimui ir atitinkamai ekonominei veiklai, todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Jis turėtų būti taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiama išimtis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte rūšims, kurių individams, moksliniais duomenimis, būdingas didelis išgyvenamumas, nustatyta įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis taikoma:

a)

europiniams jūrų liežuviams (Solea solea), sužvejotiems sijiniais tralais Rapido (TBB) (*1) Adrijos jūroje, iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

b)

šukutėms (Pecten jacobeus), sužvejotoms mechanizuotomis dragomis (HMD) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje;

c)

venerupėms (Venerupis spp.), sužvejotoms mechanizuotomis dragomis (HMD) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje;

d)

veneroms (Venus spp.), sužvejotoms mechanizuotomis dragomis (HMD) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje;

e)

norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), sužvejotiems dugniniais tralais (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje;

f)

norveginiams omarams (Nephrops norvegicus), sužvejotiems bučiais ir gaudyklėmis (FPO, FIX) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje, iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

g)

raudonpelekiams pagelams (Pagellus bogaraveo), sužvejotiems žvejybos įrankiais su kabliukais ir ūdomis (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje, iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

h)

europiniams omarams (Homarus gammarus), sužvejotiems tinklais (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ir bučiais bei gaudyklėmis (FPO, FIX) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje, iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

i)

paprastiesiems langustams (Palinuridae), sužvejotiems tinklais (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ir bučiais bei gaudyklėmis (FPO, FIX) vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje, iki 2019 m. gruodžio 31 d.

2.   1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis sužvejoti europiniai jūrų liežuviai (Solea solea), šukutės (Pecten jacobeus), venerupės (Venerupis spp.), veneros (Venus spp.), norveginiai omarai (Nephrops norvegicus), raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo), europiniai omarai (Homarus gammarus) ir paprastieji langustai (Palinuridae) nedelsiant paleidžiami tame pačiame rajone, kuriame buvo sužvejoti.

3.   Tiesioginių žvejybos valdymo Viduržemio jūroje interesų turinčios valstybės narės iki 2019 m. gegužės 1 d. Komisijai, be 2018 m. birželio mėn. bendrose rekomendacijose su pakeitimais, padarytais 2018 m. rugpjūčio mėn., numatytų duomenų, pateikia papildomų išmetimo į jūrą duomenų ir kitos aktualios mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalies a, f, g, h ir i punktuose nustatytos išimties taikymą. Pateiktus duomenis ir informaciją ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos mėn. įvertina Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK).

(*1)  Šiame reglamente naudojami žvejybos įrankių kodai yra nustatyti 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL L 122, 2011 4 30, p. 1), XI priede. Šiame reglamente naudojami laivų, kurių bendrasis ilgis yra mažesnis nei 10 metrų, žvejybos įrankių kodai yra nustatyti FAO žvejybos įrankių klasifikavimo sistemoje.“;"

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

De minimis išimtis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, pagal to reglamento 15 straipsnio 4 dalies c punktą į jūrą išmesti leidžiama šiuos nurodytų rūšių individų kiekius:

a)

vakarinėje Viduržemio jūros dalyje (priedo 1 punktas):

i)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) ir paprastųjų barzdočių (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 6 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejoto šių rūšių individų laimikio 2019 bei 2020 m. ir ne daugiau kaip 5 % 2021 m.;

ii)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) ir paprastųjų barzdočių (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus, sužvejoto šių rūšių individų laimikio;

iii)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), europinių jūrų liežuvių (Solea solea), auksaspalvių doradų (Sparus aurata) ir ilganosių rausvųjų krevečių (Parapenaeus longirostris) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

iv)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), europinių jūrų liežuvių (Solea solea) ir auksaspalvių doradų (Sparus aurata) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

v)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), europinių jūrų liežuvių (Solea solea) ir auksaspalvių doradų (Sparus aurata) – ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žvejybos įrankius su kabliukais ir ūdas, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

vi)

europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus), europinių sardinių (Sardina pilchardus), paprastųjų skumbrių (Scomber spp.) ir paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) – ne daugiau kaip 5 % visos metinės laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejotos šių rūšių individų priegaudos 2019 m.;

b)

Adrijos jūroje (priedo 2 punktas):

i)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) ir paprastųjų barzdočių (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 6 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejoto šių rūšių individų laimikio 2019 bei 2020 m. ir ne daugiau kaip 5 % 2021 m.;

ii)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) ir paprastųjų barzdočių (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus, sužvejoto šių rūšių individų laimikio;

iii)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) ir paprastųjų barzdočių (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių sijinius tralus Rapido (TBB), sužvejoto šių rūšių individų laimikio;

iv)

paprastųjų jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejoto tų rūšių individų laimikio;

v)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), auksaspalvių doradų (Sparus aurata) ir ilganosių rausvųjų krevečių (Parapenaeus longirostris) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

vi)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), europinių jūrų liežuvių (Solea solea) ir auksaspalvių doradų (Sparus aurata) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

vii)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), europinių jūrų liežuvių (Solea solea) ir auksaspalvių doradų (Sparus aurata) – ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žvejybos įrankius su kabliukais ir ūdas, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

viii)

europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus), europinių sardinių (Sardina pilchardus), paprastųjų skumbrių (Scomber spp.) ir paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) – ne daugiau kaip 5 % visos metinės laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejotos šių rūšių individų priegaudos 2019 m.;

c)

pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje (priedo 3 punktas):

i)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) ir paprastųjų barzdočių (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 6 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejoto šių rūšių individų laimikio 2019 bei 2020 m. ir ne daugiau kaip 5 % 2021 m.;

ii)

europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) ir paprastųjų barzdočių (Mullus spp.) – ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus, sužvejoto šių rūšių individų laimikio;

iii)

ilganosių rausvųjų krevečių (Parapenaeus longirostris) – ne daugiau kaip 6 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejoto šių rūšių individų laimikio 2019 bei 2020 m. ir ne daugiau kaip 5 % 2021 m.;

iv)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), europinių jūrų liežuvių (Solea solea) ir auksaspalvių doradų (Sparus aurata) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

v)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), europinių jūrų liežuvių (Solea solea) ir auksaspalvių doradų (Sparus aurata) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio laivų, naudojančių žiauninius ir sieninius tinklus, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

vi)

paprastųjų vilkešerių (Dicentrarchus labrax), mažųjų sargų (Diplodus annularis), dryžųjų dančiukų (Diplodus puntazzo), baltųjų sargų (Diplodus sargus), snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris), gruperių merų (Epinephelus spp.), atlantinių dumblarausių karosų (Lithognathus mormyrus), sidabrinių pagelų (Pagellus acarne), raudonųjų pagelų (Pagellus erythrinus), paprastųjų pagrų (Pagrus pagrus), amerikinių rudųjų černų (Polyprion americanus), europinių jūrų liežuvių (Solea solea) ir auksaspalvių doradų (Sparus aurata) – ne daugiau kaip 1 % bendro metinio laivų, naudojančių žvejybos įrankius su kabliukais ir ūdas, sužvejoto tų rūšių individų laimikio 2019 m.;

vii)

europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus), europinių sardinių (Sardina pilchardus), paprastųjų skumbrių (Scomber spp.) ir paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) – ne daugiau kaip 5 % visos metinės laivų, naudojančių dugninius tralus, sužvejotos šių rūšių individų priegaudos 2019 m.

2.   Tiesioginių žvejybos valdymo Viduržemio jūroje interesų turinčios valstybės narės iki 2019 m. gegužės 1 d. Komisijai, be 2018 m. birželio mėn. bendrose rekomendacijose su pakeitimais, padarytais 2018 m. rugpjūčio mėn., numatytų duomenų, pateikia papildomų išmetimo į jūrą duomenų ir kitos aktualios mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalies a punkto iii–vi papunkčiuose, b punkto v–viii papunkčiuose ir c punkto iv–vii papunkčiuose nustatytų išimčių taikymą. Pateiktus duomenis ir informaciją ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos mėn. įvertina ŽMTEK.“;

3)

6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.“;

4)

priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

(3)  2016 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 14, 2017 1 18, p. 4).

(4)  2017 m. spalio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/153, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 29, 2018 2 1, p. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  2017 m. spalio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/161, kuriuo nustatoma įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtis, taikoma tam tikrai smulkiųjų pelaginių žuvų žvejybai Viduržemio jūroje (OL L 30, 2018 2 2, p. 1).


PRIEDAS

1.   Vakarinė Viduržemio jūros dalis

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Įpareigojimas iškrauti laimikį

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastosios barzdotės (Mullus spp.)

FAO kodai: MUT, MUR, MUX

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Ilganosės rausvosios krevetės (Parapenaeus longirostris)

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis)

Dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

Priegauda

 

Europiniai ančiuviai (Engraulis encrasicolus)

 

Europinės sardinės (Sardina pilchardus)

 

Paprastosios skumbrės (Scomber spp.)

 

Paprastosios stauridės (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi dugniniai tralai

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastosios barzdotės (Mullus spp.)

FAO kodai: MUT, MUR, MUX

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis)

Dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Visos ūdos

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastosios barzdotės (Mullus spp.)

FAO kodai: MUT, MUR, MUX

Europiniai omarai (Homarus gammarus)

Paprastieji langustai (Palinuridae)

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis)

Dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Šukutės (Pecten jacobeus)

Venerupės (Venerupis spp.)

Veneros (Venus spp.)

HMD

Visos mechanizuotos dragos

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Europiniai omarai (Homarus gammarus)

Paprastieji langustai (Palinuridae)

FPO, FIX

Visi bučiai ir gaudyklės

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

2.   Adrijos jūra

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Įpareigojimas iškrauti laimikį

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastosios barzdotės (Mullus spp.)

FAO kodai: MUT, MUR, MUX

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Ilganosės rausvosios krevetės (Parapenaeus longirostris)

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis)

Dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

Priegauda

 

Europiniai ančiuviai (Engraulis encrasicolus)

 

Europinės sardinės (Sardina pilchardus)

 

Atlantinės skumbrės (Scomber spp.)

 

Paprastosios stauridės (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi dugniniai tralai

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis)

Dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Visos ūdos

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastosios barzdotės (Mullus spp.)

FAO kodai: MUT, MUR, MUX

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Europiniai omarai (Homarus gammarus)

Paprastieji langustai (Palinuridae)

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis), dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo), baltieji sargai (Diplodus sargus),

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus), paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Šukutės (Pecten jacobeus)

Venerupės (Venerupis spp.)

Veneros (Venus spp.)

HMD

Visos mechanizuotos dragos

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Europiniai omarai (Homarus gammarus)

Paprastieji langustai (Palinuridae)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus), paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Mažieji sargai (Diplodus annularis), dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo), baltieji sargai (Diplodus sargus),

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Visi bučiai ir gaudyklės, venteriai

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

3.   Pietrytinė Viduržemio jūros dalis

Žvejyba

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Įpareigojimas iškrauti laimikį

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastosios barzdotės (Mullus spp.)

FAO kodai: MUT, MUR, MUX

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Ilganosės rausvosios krevetės (Parapenaeus longirostris)

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis)

Dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

Priegauda

 

Europiniai ančiuviai (Engraulis encrasicolus)

 

Europinės sardinės (Sardina pilchardus)

 

Atlantinės skumbrės (Scomber spp.)

 

Paprastosios stauridės (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi dugniniai tralai

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis), dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Visos ūdos

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Europinės jūrinės lydekos (Merluccius merluccius)

Paprastosios barzdotės (Mullus spp.)

FAO kodai: MUT, MUR, MUX

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Europiniai omarai (Homarus gammarus)

Paprastieji langustai (Palinuridae)

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

Mažieji sargai (Diplodus annularis)

Dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

Gruperiai meros (Epinephelus spp.)

Atlantiniai dumblarausiai karosai (Lithognathus mormyrus)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Amerikinės rudosios černos (Polyprion americanus)

Europiniai jūrų liežuviai (Solea vulgaris)

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

Įpareigojimas galioja visam laimikiui

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Europiniai omarai (Homarus gammarus)

Paprastieji langustai (Palinuridae)

Sidabriniai pagelai (Pagellus acarne)

Raudonpelekiai pagelai (Pagellus bogaraveo)

Raudonieji pagelai (Pagellus erythrinus)

Paprastieji pagrai (Pagrus pagrus)

Mažieji sargai (Diplodus annularis)

Dryžieji dančiukai (Diplodus puntazzo)

Baltieji sargai (Diplodus sargus)

Snapasnukiai sargai (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Visi bučiai ir gaudyklės, venteriai

Įpareigojimas galioja visam laimikiui


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/2037

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes 5b, 6b ir 6aN zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2018/120 (2) nustatomos kvotos 2018 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2018 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2018 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

João AGUIAR MACHADO

Generalinis direktorius

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018 1 31, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

50/TQ120

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

HER/5B6ANB

Rūšys

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

Zona

5b, 6b ir 6aN zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

Draudimo data

2018 11 26


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/2038

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes 1 ir 2 zonų Norvegijos vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2018/120 (2) nustatomos kvotos 2018 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2018 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2018 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

João AGUIAR MACHADO

Generalinis direktorius

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018 1 31, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

49/TQ120

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

POK/1N2AB.

Rūšys

Ledjūrio menkė (Pollachius virens)

Zona

1 ir 2 zonų Norvegijos vandenys

Draudimo data

2018 11 26


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/2039

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias molvas 1 ir 2 zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2018/120 (2) nustatomos kvotos 2018 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2018 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2018 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

João AGUIAR MACHADO

Generalinis direktorius

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018 1 31, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

48/TQ120

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

LIN/1/2.

Rūšys

Paprastoji molva (molva molva)

Zona

1 ir 2 zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

Draudimo data

2018 11 26


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/2040

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ilgapelekius tunus Atlanto vandenyne, į šiaurę nuo 5° šiaurės platumos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2018/120 (2) nustatomos kvotos 2018 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2018 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2018 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

João AGUIAR MACHADO

Generalinis direktorius

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018 1 31, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

47/TQ120

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

ALB/AN05N

Rūšys

Ilgapelekis tunas (Thunnus alalunga)

Zona

Atlanto vandenynas į šiaurę nuo 5° šiaurės platumos

Draudimo data

2018 11 26


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/50


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2041

2018 m. gruodžio 17 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Kabelių jungtys (kištukinės arba lizdinės), skirtos ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai, pagamintos iš vario.

Viename gaminio gale yra kištukas (kištukinė jungtis) arba kištukinis lizdas (lizdinė jungtis), o kitame – jungiamasis įtaisas, kurį sudaro izoliacine medžiaga padengtas gnybtas.

Gaminys naudojamas laidams arba kabeliams (išskyrus bendraašius) sujungti.

Naudojant gaminį kabeliams sujungti kištukinė jungtis įkišama į lizdinę jungtį nenaudojant jokių įrankių.

Žr. paveikslą (*1).

8536 69 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 8536 , 8536 69 ir 8536 69 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminiui būdingos objektyvios kištuko (kištukinės jungties) arba kištukinio lizdo (lizdinės jungties) su kitu jungiamuoju įtaisu savybės (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 8536 pozicijos paaiškinimų III grupės A dalies 1 punktą ir Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų 8536 69 10 –8536 69 90 subpozicijų paaiškinimus). Todėl jis nelaikytinas kita laidų ir kabelių jungtimi ar kontaktų elementu ir nepriskirtinas 8536 90 10 subpozicijai.

Todėl jis laikytinas kitu kištuku arba kištukiniu lizdu ir jam priskirtinas KN kodas 8536 69 90 .

Image

(*1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2042

2018 m. gruodžio 18 d.

kuriuo, siekiant patikslinti WLTP bandymų sąlygas ir numatyti tipo patvirtinimo duomenų stebėseną, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1152

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 13 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant atsižvelgti į išmetamų CO2 kiekių, nustatomų taikant naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC), ir kiekių, nustatomų pagal naująją pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP), skirtumą Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1152 (2) sukurta lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų CO2 kiekių koreliacijos metodika;

(2)

koreliacijos metodikos tikslas – gauti rezultatus, kuriais būtų užtikrinama, kad Reglamente (ES) Nr. 510/2011 nustatytų mažinimo reikalavimų griežtumas pagal senąją ir naująją bandymų procedūras būtų panašus. Todėl tipo patvirtinimo institucijos ir techninės tarnybos kartu su gamintojais turėtų siekti užtikrinti, kad WLTP ir NEDC bandymai pagal šį reglamentą būtų vykdomi panašiomis bandymų sąlygomis, atitinkančiomis šio reglamento tikslus;

(3)

tam reikia patikslinti tam tikrus aspektus, susijusius su WLTP bandymų sąlygomis, kurių turėtų būti laikomasi atliekant koreliaciją, siekiant surinkti 2020 m. naujai užregistruotų transporto priemonių WLTP ir NEDC išmetamo CO2 kiekio stebėsenos duomenis. Tie patikslinimai turėtų būti taikomi nepažeidžiant Komisijos reglamente (ES) 2017/1151 (3) nustatytos procedūros ir reikalavimų, taip pat nedarant poveikio tuo pagrindu išduotų tipo patvirtinimų galiojimui;

(4)

taip pat reikia nustatyti WLTP tipo patvirtinimo tikslais gamintojų deklaruojamų išmetamo CO2 kiekio verčių ir pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 matuojamų verčių skirtumą 2020 m. Todėl gamintojams turėtų būti nustatytas įpareigojimas transporto priemonių H ir L matavimo vertes naudojant kaip interpoliacijos metodo pradinius duomenis apskaičiuoti ir Komisijai pateikti visų 2020 kalendoriniais metais užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių WLTP CO2 kiekio vertes;

(5)

kai kurioms interpoliacijos šeimoms 2020 m. bus prieinamos tik transporto priemonės H matavimo vertės. Tų šeimų skaičius turėtų būti įdėmiai stebimas, ir Komisija turėtų apsvarstyti galimybę neįtraukti tų šeimų į 2020 m. pamatinių verčių skaičiavimus, jeigu, palyginti su 2018 m., tokių šeimų skaičius gerokai padidėtų;

(6)

reikėtų didinti išmetamųjų teršalų kiekio tikrinimo skaidrumą, todėl Komisijai reikėtų teikti WLTP bandymų ir koreliacijos rezultatų duomenis. Tai padės Komisijai sparčiai nustatyti ir spręsti problemas bei šalinti galimus neatitikimus, susijusius su procedūrų įgyvendinimu. Todėl reikėtų užpildyti kiekvieno atlikto WLTP bandymo pradinių duomenų matricą ir, keičiantis koreliacijos priemonės duomenimis, ją visą pateikti Komisijai. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, pradinių duomenų failą prieš jį siunčiant reikėtų užšifruoti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1152 iš dalies keičiamas taip:

1)

pridedamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

WLTP matavimo rezultatų pateikimas

1.   Gamintojai apskaičiuoja kiekvienos 2020 m. užregistruotos naujos lengvosios komercinės transporto priemonės bendrą CO2 kiekio vertę pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 7 papildomo priedo 3.2.3.2.4 punkto antroje pastraipoje pateiktą formulę, kur nariai MCO2-H ir MCO2-L atitinkamai interpoliacijos šeimai pakeičiami iš EB tipo patvirtinimo sertifikato 2.5.1.1.3 (transporto priemonės H) ir 2.5.1.2.3 (transporto priemonės L) įrašų paimtomis MCO2,C,5 vertėmis, kaip parodyta Reglamento (ES) 2017/1151 I priedo 4 priedėlyje pateiktame pavyzdyje.

Jeigu tam tikros transporto priemonės bendras išmetamas CO2 kiekis nustatomas remiantis tik transporto priemone H, gamintojai pateikia iš EB tipo patvirtinimo sertifikato 2.5.1.1.3 (transporto priemonės H) įrašo paimtą MCO2,C,5 vertę.

Gamintojas, gavęs Komisijos pranešimą apie preliminarius 2020 m. duomenis, ne vėliau kaip per tris mėnesius apie tas išmetamo CO2 kiekio vertes, taip pat skaičiavimams naudotas MCO2,C,5 vertes praneša Komisijai, įkeldamas tuos duomenis į Europos aplinkos agentūros verslo duomenų saugyklos gamintojo paskyrą.

2.   Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys nepateikiami iki nustatyto termino, Komisija vadovaujasi EB tipo patvirtinimo sertifikato 2.5.1.2.3 įraše nurodyta verte ir laiko ją šio straipsnio 1 dalyje nurodyta bendra išmetamo CO2 kiekio verte –visoms interpoliacijos šeimai, kuriai buvo išduotas tipo patvirtinimo sertifikatas, priklausančioms užregistruotoms naujoms transporto priemonėms, ir atitinkamais atvejais – šeimoms, dėl kurių turima tik transporto priemonės H matavimo duomenų.“

2)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomi 2.2a ir 2.2b punktai:

„2.2a.   WLTP bandymo sąlygos

Kad WLTP bandymas būtų laikomas tinkamu pagal šio reglamento I priedo 2.2 punktą ir siekiant nustatyti 2.4 punkte nurodytus pradinius duomenis, Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priede nustatytos bandymų sąlygos taikomos atsižvelgiant į šiuos patikslinimus:

a)

išmetamo CO2 masės WLTP bandymo rezultatų korekcija pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlį taikoma visiems tokiems bandymų rezultatams, neatsižvelgiant į to priedėlio 3.4.4 punkto a papunkčio nuostatas;

b)

nepažeidžiant Reglamento (ES) 2017/1151 reikalavimų, jeigu bandomojoje transporto priemonėje yra įdiegtos technologijos, kurios daro poveikį jos išmetamam CO2 kiekiui, įskaitant (bet ne tik) technologijas, nurodytas 2.4 punkte apibūdintos pradinių duomenų matricos 42–50 įrašuose, ir kurios turėtų veikti atliekant bandymą, tos technologijos, atliekant transporto priemonės bandymus, turi veikti, neatsižvelgiant į taikomą bandymų procedūrą, t. y. NEDC arba WLTP;

c)

jeigu bandomojoje transporto priemonėje yra automatinė pavarų dėžė, naudojamas tas pats vairuotojo pasirenkamas režimas, neatsižvelgiant į taikomą bandymų procedūrą. Jeigu atliekant WLTP bandymą naudojami geriausio ir blogiausio atvejo režimai, numatyti Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 8 papildomo priedo 6 priedėlio 1.2 punkto c papunktyje, blogiausio atvejo režimas naudojamas kaip koreliacijos priemonės, taip pat visų NEDC fizinių bandymų įvestis;

d)

jeigu bandomojoje transporto priemonėje yra mechaninė pavarų dėžė, naudojamas narys nmin_drive_set, apibrėžtas Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 2 papildomo priedo 2 punkto k papunkčio 3 punkte pateiktoje formulėje.

Gavęs tipo patvirtinimo institucijos arba, kai taikoma, techninės tarnybos sutikimą gamintojas gali apskaičiuoti pavarų perjungimo momentus kitaip, jeigu tai pagrįsta atsižvelgiant į transporto priemonės vairavimo savybes ir jeigu papildoma galios saugumo riba, taikoma pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 2 papildomo priedo 3.4 punktą, neviršija 20 %

Sąlygos, nurodytos a–d papunkčiuose, yra taikomos pagal šį reglamentą atliekant koreliaciją ir nedaro poveikio Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatoms ir pagal tą reglamentą išduotiems tipo patvirtinimams.

2.2b.   WLTP bandymo sąlygų taikomumas

2.2a punkto a–d papunkčiuose nurodyti patikslinimai taikomi laikantis šių nuostatų:

a)

naujiems transporto priemonių tipams – nuo šio reglamento įsigaliojimo;

b)

dėl esamų transporto priemonių tipų gamintojai tipo patvirtinimo institucijai pateikia su 2020 m. rinkai pateiktų transporto priemonių tipais susijusių įrodymų, kuriais remdamasi tipo patvirtinimo institucija patvirtina, ar atliekant WLTP patvirtinimo bandymus buvo laikomasi 2.2a punkto a–d papunkčiuose nurodytų bandymo sąlygų.

Patvirtinime nurodomas interpoliacijos šeimos identifikatorius, taip pat pateikiamas patvirtinimas dėl kiekvienos iš a–d papunkčiuose išvardytų bandymo sąlygų. Tipo patvirtinimo institucija išduoda gamintojui patvirtinimą ir užtikrina, kad tas patvirtinimas būtų užregistruotas ir galėtų būti nedelsiant pateiktas Komisijai paprašius.

Jeigu tipo patvirtinimo institucija negali patvirtinti, kad buvo laikomasi vienos arba daugiau iš nurodytųjų bandymo sąlygų, gamintojas užtikrina, kad prižiūrint tipo patvirtinimo institucijai arba, kai taikoma, techninei tarnybai būtų atliktas naujas WLTP bandymas arba, kai taikoma, bandymų serija, kaip numatyta Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomame priede, taikant atitinkamai interpoliacijos šeimai 2.2a punkto a–d papunkčiuose išdėstytas bandymo sąlygas, įskaitant naują koreliaciją pagal šį reglamentą.

Jeigu neįvykdyta tik 2.2a punkto a papunktyje nurodyta bandymo sąlyga, gamintojas gali pakoreguoti tą vertę pradinių duomenų matricoje, neatlikdamas naujo WLTP bandymo.

Tipo patvirtinimo institucija arba, kai taikoma, paskirtoji techninė tarnyba pagal I priedo 5 punktą užregistruoja pakartotinių bandymų arba koregavimo ir koreliacijos rezultatus, ir remiantis pakartotinių bandymų pradiniais duomenimis parengtas visas koreliacijos failas pagal 3.1.1.2 punktą pateikiamas Komisijai ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 30 d.“

b)

2.4 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

pirma pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Pradinių duomenų matrica pildoma dėl kiekvieno atliekamo WLTP bandymo.“

ii)

1 lentelė iš dalies keičiama taip:

56 įrašo skilties „Pastabos“ tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„Masyvas: OBD sistemos ir traukos stendo duomenys, 1 Hz – OBD sistemos ir 10 Hz – traukos stendo atveju, skiriamoji geba 0,1 km/h“;

57 įrašo skilties „Pastabos“ tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„Masyvas: 1 Hz. Teorinis apskaičiuotasis pavarų perjungimas transporto priemonėms H ir L (kai taikoma)“;

61 įrašo skilties „Pastabos“ tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„Masyvas: 1 Hz (prietaiso ėminių ėmimo dažnis 20 Hz), skiriamoji geba 0,1 A, išorinis matavimo prietaisas sinchronizuojamas su traukos stendu“;

67 įrašas pakeičiamas taip:

„67

Ki rekuperacijos koeficientas pridedamasis/dauginamasis transporto priemonėms H ir L

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 1 priedėlis

Transporto priemonėms be periodinės rekuperacijos sistemų ši vertė lygi 1.“

pridedami nauji įrašai:

„69

Degalų šilumingumas

kWh/l

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlis

Vertė pagal Reglamento (ES) 2017/1151 A6.App2/1 lentelę

70

Transporto priemonių H ir L WLTP bandymų degalų sąnaudos

l/100 km

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 7 papildomo priedo 6 punktas

Nesubalansuotos degalų sąnaudos atliekant 1 tipo bandymą

71

Vardinė ĮEKS įtampa

V

Nustatyta pagal standartą DIN EN 60050–482

Žemos įtampos baterijoms, aprašytoms Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlyje

72

ATCT šeimos koregavimo koeficientas

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6a papildomas priedas

ATCT šeimos koregavimo koeficientas (14 °C pataisa)

73

WLTP bandymo greičio ir atstumo koregavimas

Reglamentas (ES) 2017/1151

Ar atliktas koregavimas?

0 = ne | 1 = taip

74

WLTP bandymo RCB koregavimas

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlis

Ar atliktas koregavimas?

0 = ne | 1 = taip

75

WLTP bandymo numeris

1, 2 arba 3

 

Nurodyti, ar bandymo duomenys paimti iš pirmojo, antrojo ar trečiojo WLTP bandymo.

76

Deklaruotoji transporto priemonės H ir L WLTP vertė

g/km

Gamintojo deklaracija

Deklaruotoji WLTP transporto priemonių H ir L vertė. Į vertę turi būti įtrauktos visos korekcijos (kai taikoma).

77

Transporto priemonės H ir (arba) L išmatuota ir pakoreguota WLTP CO2 kiekio vertė

g/km

Reglamento (ES) 2017/1151 I priedo 4 priedėlio MCO2,C,5 vertės

Transporto priemonių H ir L bendros išmatuotos išmetamo CO2 kiekio vertės, gautos atlikus visas taikytinas korekcijas. Jeigu buvo atlikti 2 ir 3 WLTP bandymai, pateikiami visi išmatuoti rezultatai.

78

Pakartotiniai WLTP bandymai

I priedo 2.2b punkto b papunktis

Nurodyti, dėl kurių iš I priedo 2.2a punkto a–d papunkčiuose nurodytų bandymo sąlygų buvo atlikti pakartotiniai bandymai.“

c)

3.1.1.1 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a punktas išbraukiamas;

ii)

c punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

2.4 punkte nurodyti pradiniai duomenys;“

iii)

įrašoma ši pastraipa:

„Siekiant užtikrinti konfidencialumą, c punkte nurodytas santraukos failas užšifruojamas.“

d)

3.1.1.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.1.1.2.   Visas koreliacijos failas

Kai pagal 3.1.1.1 punktą sukuriamas koreliacijos rezultatų ataskaitos originalas, tipo patvirtinimo institucija arba, kai taikoma, paskirtoji techninė tarnyba 3.1.1.1 punkto c papunktyje nurodytą santraukos failą išsiunčia į Komisijos serverį, iš kurio siuntėjui grąžinamas atsakymas (kopija nusiunčiama atitinkamoms Komisijos tarnyboms), kuriame nurodomas iš 0–99 intervalo atsitiktinai sugeneruotas sveikasis skaičius ir santraukos failo maišos kodas, kuriuo tas skaičius aiškiai susiejamas su rezultatų ataskaitos originalu, skaitmeniniu būdu pasirašytu Komisijos serveryje.

Tipo patvirtinimo institucija arba, kai taikoma, paskirtoji techninė tarnyba sukuria visą koreliacijos failą, kurį sudaro 3.1.1.1 punkte nurodytas koreliacijos rezultatų ataskaitos originalas ir Komisijos serverio atsakymas. Failą, kaip bandymo ataskaitą pagal Direktyvos 2007/46/EB VIII priedą, saugo tipo patvirtinimo institucija.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 2 punkto c ir d papunkčiai taikomi nuo 2019 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 145, 2011 5 31, p. 1.

(2)  2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1152, kuriuo nustatoma dėl reglamentuojamos lengvųjų komercinių transporto priemonių bandymo procedūros pakeitimo reikalingų koreliacijos parametrų nustatymo metodika ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 (OL L 175, 2017 7 7, p. 644).

(3)  2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1).


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2043

2018 m. gruodžio 18 d.

kuriuo, siekiant patikslinti WLTP bandymų sąlygas ir numatyti tipo patvirtinimo duomenų stebėseną, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 13 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant atsižvelgti į išmetamų CO2 kiekių, nustatomų taikant naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC), ir kiekių, nustatomų pagal naująją pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP), skirtumą Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1153 (2) sukurta keleivinių automobilių išmetamų CO2 kiekių koreliacijos metodika;

(2)

koreliacijos metodikos tikslas – gauti rezultatus, kuriais būtų užtikrinama, kad Reglamente (EB) Nr. 443/2009 nustatytų mažinimo reikalavimų griežtumas pagal senąją ir naująją bandymų procedūras būtų panašus. Todėl tipo patvirtinimo institucijos ir techninės tarnybos kartu su gamintojais turėtų siekti užtikrinti, kad WLTP ir NEDC bandymai pagal šį reglamentą būtų vykdomi panašiomis bandymų sąlygomis, atitinkančiomis šio reglamento tikslą;

(3)

tam reikia patikslinti tam tikrus aspektus, susijusius su WLTP bandymų sąlygomis, kurių turėtų būti laikomasi atliekant koreliaciją, siekiant surinkti 2020 m. naujai užregistruotų transporto priemonių WLTP ir NEDC išmetamo CO2 kiekio stebėsenos duomenis. Tie patikslinimai turėtų būti taikomi nepažeidžiant Komisijos reglamente (ES) 2017/1151 (3) nustatytos procedūros ir reikalavimų, taip pat nedarant poveikio tuo pagrindu išduotų tipo patvirtinimų galiojimui;

(4)

taip pat reikia nustatyti išmetamo kiekio tipo patvirtinimo tikslais gamintojų deklaruojamų išmetamo CO2 kiekio verčių ir pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 matuojamų verčių skirtumą 2020 m. Todėl gamintojams turėtų būti nustatytas įpareigojimas transporto priemonių H ir L matavimo vertes naudojant kaip interpoliacijos metodo pradinius duomenis apskaičiuoti ir Komisijai pateikti visų 2020 kalendoriniais metais užregistruotų naujų keleivinių automobilių WLTP išmetamo CO2 kiekio vertes;

(5)

kai kurioms interpoliacijos šeimoms 2020 m. bus prieinamos tik transporto priemonės H matavimo vertės. Tų šeimų skaičius turėtų būti įdėmiai stebimas, ir Komisija turėtų apsvarstyti galimybę neįtraukti tų šeimų į 2020 m. pamatinių verčių skaičiavimus, jeigu, palyginti su 2018 m., tokių šeimų skaičius gerokai padidėtų;

(6)

reikėtų didinti išmetamųjų teršalų kiekio tikrinimo skaidrumą, todėl Komisijai reikėtų teikti WLTP bandymų ir koreliacijos rezultatų duomenis. Tai padės Komisijai sparčiai nustatyti ir spręsti problemas bei šalinti galimus neatitikimus, susijusius su procedūrų įgyvendinimu. Todėl reikėtų užpildyti kiekvieno atlikto WLTP bandymo pradinių duomenų matricą ir, keičiantis koreliacijos priemonės duomenimis, ją visą pateikti Komisijai. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, pradinių duomenų failą prieš jį siunčiant reikėtų užšifruoti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153 iš dalies keičiamas taip:

1)

pridedamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

WLTP matavimo rezultatų pateikimas

1.   Gamintojai apskaičiuoja kiekvieno 2020 m. užregistruoto naujo keleivinio automobilio bendrą CO2 kiekio vertę pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 7 papildomo priedo 3.2.3.2.4 punkto antroje pastraipoje pateiktą formulę, kur nariai MCO2-H ir MCO2-L atitinkamai interpoliacijos šeimai pakeičiami iš EB tipo patvirtinimo sertifikato 2.5.1.1.3 (transporto priemonės H) ir 2.5.1.2.3 (transporto priemonės L) įrašų paimtomis MCO2,C,5 vertėmis, kaip parodyta Reglamento (ES) 2017/1151 I priedo 4 priedėlyje pateiktame pavyzdyje.

Jeigu tam tikros transporto priemonės bendras išmetamas CO2 kiekis nustatomas remiantis tik transporto priemone H, gamintojai pateikia iš EB tipo patvirtinimo sertifikato 2.5.1.1.3 (transporto priemonės H) įrašo paimtą MCO2,C,5 vertę.

Gamintojai, gavę Komisijos pranešimą apie preliminarius 2020 m. duomenis, ne vėliau kaip per tris mėnesius apie tas išmetamo CO2 kiekio vertes, taip pat skaičiavimams naudotas MCO2,C,5 vertes praneša Komisijai, įkeldami tuos duomenis į Europos aplinkos agentūros verslo duomenų saugyklos gamintojo paskyrą.

2.   Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys nepateikiami iki nustatyto termino, Komisija vadovaujasi EB tipo patvirtinimo sertifikato 2.5.1.2.3 įraše nurodyta verte ir laiko ją šio straipsnio 1 dalyje nurodyta bendra išmetamo CO2 kiekio verte –visoms interpoliacijos šeimai, kuriai buvo išduotas tipo patvirtinimo sertifikatas, priklausančioms užregistruotoms naujoms transporto priemonėms, ir atitinkamais atvejais 2.5.1.1.3 įraše nurodyta verte – šeimoms, dėl kurių turima tik transporto priemonės H matavimo duomenų.

3.   Komisija stebi kiekvieno gamintojo interpoliacijos šeimų, kurių išmetamas CO2 kiekis nustatomas remiantis tik transporto priemone H, skaičių ir, jeigu, palyginti su 2018 m., tokių šeimų skaičius padidėja, įvertina to padidėjimo poveikį šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems skaičiavimams ir tam tikrais atvejais tų šeimų į minėtus skaičiavimus neįtraukia.“;

2)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomi 2.2a ir 2.2.b punktai:

„2.2a.   WLTP bandymo sąlygos

Kad WLTP bandymas būtų laikomas tinkamu pagal 2.2 punktą ir siekiant nustatyti 2.4 punkte nurodytus pradinius duomenis, Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priede nustatytos bandymų sąlygos taikomos atsižvelgiant į šiuos patikslinimus:

a)

išmetamo CO2 masės WLTP bandymų rezultatų korekcija pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlį taikoma visiems tokiems bandymų rezultatams, neatsižvelgiant į to priedėlio 3.4.4 punkto a papunkčio nuostatas;

b)

nepažeidžiant Reglamento (ES) 2017/1151 reikalavimų, jeigu bandomojoje transporto priemonėje yra įdiegtos technologijos, kurios daro poveikį jos išmetamam CO2 kiekiui, įskaitant (bet ne tik) technologijas, nurodytas 2.4 punkte apibūdintos pradinių duomenų matricos 42–50 įrašuose, ir kurios turėtų veikti atliekant bandymą, tos technologijos, atliekant transporto priemonės bandymus, turi veikti, neatsižvelgiant į taikomą bandymų procedūrą, t. y. NEDC arba WLTP;

c)

jeigu bandomojoje transporto priemonėje yra automatinė pavarų dėžė, naudojamas tas pats vairuotojo pasirenkamas režimas, neatsižvelgiant į taikomą bandymų procedūrą. Jeigu atliekant WLTP bandymus naudojami geriausio ir blogiausio atvejo režimai, numatyti Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 8 papildomo priedo 6 priedėlio 1.2 punkto c papunktyje, blogiausio atvejo režimas naudojamas kaip koreliacijos priemonės, taip pat visų NEDC fizinių bandymų įvestis;

d)

jeigu bandomojoje transporto priemonėje yra mechaninė pavarų dėžė, naudojamas narys nmin_drive_set, apibrėžtas Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 2 papildomo priedo 2 punkto k papunkčio 3 punkte pateiktoje formulėje.

Gavęs tipo patvirtinimo institucijos arba, kai taikoma, techninės tarnybos sutikimą gamintojas gali apskaičiuoti pavarų perjungimo momentus kitaip, jeigu tai pagrįsta atsižvelgiant į transporto priemonės vairavimo savybes ir jeigu papildoma galios saugumo riba, taikoma pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 2 papildomo priedo 3.4 punktą, neviršija 20 %.

Sąlygos, nurodytos a–d papunkčiuose, yra taikomos pagal šį reglamentą atliekant koreliaciją ir nedaro poveikio Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatoms ir pagal tą reglamentą išduotiems tipo patvirtinimams.

2.2b.   WLTP bandymo sąlygų taikomumas

2.2a punkto a–d papunkčiuose nurodyti patikslinimai taikomi laikantis šių nuostatų:

a)

naujiems transporto priemonių tipams – nuo šio reglamento įsigaliojimo;

b)

dėl esamų transporto priemonių tipų gamintojai tipo patvirtinimo institucijai pateikia su 2020 m. rinkai pateiktų transporto priemonių tipais susijusių įrodymų, kuriais remdamasi tipo patvirtinimo institucija patvirtina, ar atliekant WLTP tipo patvirtinimo bandymus buvo laikomasi 2.2a punkto a–d papunkčiuose nurodytų bandymo sąlygų.

Patvirtinime nurodomas interpoliacijos šeimos identifikatorius, taip pat pateikiamas patvirtinimas dėl kiekvienos iš a–d papunkčiuose išvardytų bandymo sąlygų. Tipo patvirtinimo institucija išduoda gamintojui patvirtinimą ir užtikrina, kad tas patvirtinimas būtų užregistruotas ir galėtų būti nedelsiant pateiktas Komisijai paprašius.

Jeigu tipo patvirtinimo institucija negali patvirtinti, kad buvo laikomasi vienos arba daugiau iš nurodytųjų bandymo sąlygų, gamintojas užtikrina, kad prižiūrint tipo patvirtinimo institucijai arba, kai taikoma, techninei tarnybai būtų atliktas naujas WLTP bandymas arba, kai taikoma, bandymų serija, kaip numatyta Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomame priede, taikant atitinkamai interpoliacijos šeimai 2.2a punkto a–d papunkčiuose išdėstytas bandymo sąlygas, įskaitant naują koreliaciją pagal šį reglamentą.

Jeigu neįvykdyta tik 2.2a punkto a papunktyje nurodyta bandymo sąlyga, gamintojas gali pakoreguoti tą vertę pradinių duomenų matricoje, neatlikdamas naujo WLTP bandymo.

Tipo patvirtinimo institucija arba, kai taikoma, paskirtoji techninė tarnyba pagal I priedo 5 punktą užregistruoja pakartotinių bandymų arba koregavimo ir koreliacijos rezultatus, ir remiantis pakartotinių bandymų pradiniais duomenimis parengtas visas koreliacijos failas pagal 3.1.1.2 punktą pateikiamas Komisijai ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 30 d.“;

b)

2.4 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

pirmoje pastraipoje įterpiamas šis sakinys:

„Pradinių duomenų matrica pildoma dėl kiekvieno atliekamo WLTP bandymo.“;

ii)

1 lentelė iš dalies keičiama taip:

56 įrašo skilties „Pastabos“ tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„Masyvas: OBD sistemos ir traukos stendo duomenys, 1 Hz – OBD sistemos ir 10 Hz – traukos stendo atveju, skiriamoji geba 0,1 km/h“,

57 įrašo skilties „Pastabos“ tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„Masyvas: 1 Hz. Teorinis apskaičiuotasis pavarų perjungimas transporto priemonėms H ir L (kai taikoma)“,

61 įrašo skilties „Pastabos“ tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„Masyvas: 1 Hz (prietaiso ėminių ėmimo dažnis 20 Hz), skiriamoji geba 0,1 A, išorinis matavimo prietaisas sinchronizuojamas su traukos stendu“,

67 įrašas pakeičiamas taip:

„67

Ki rekuperacijos koeficientas pridedamasis/dauginamasis transporto priemonėms H ir L

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 1 priedėlis

Transporto priemonėms be periodinės rekuperacijos sistemų ši vertė lygi 1.“,

pridedami nauji įrašai:

„69

Degalų šilumingumas

kWh/l

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlis

Vertė pagal Reglamento (ES) 2017/1151 A6.App2/1 lentelę

70

Transporto priemonių H ir L WLTP bandymų degalų sąnaudos

l/100 km

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 7 papildomo priedo 6 punktas

Nesubalansuotos degalų sąnaudos atliekant 1 tipo bandymą

71

Vardinė ĮEKS įtampa

V

Nustatyta pagal standartą DIN EN 60050–482

Žemos įtampos baterijoms, aprašytoms Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlyje

72

ATCT šeimos koregavimo koeficientas

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6a papildomas priedas

ATCT šeimos koregavimo koeficientas (14 °C pataisa)

73

WLTP bandymų greičio ir atstumo koregavimas

Reglamentas (ES) 2017/1151

Ar atliktas koregavimas?

0 = ne | 1 = taip

74

WLTP bandymų RCB koregavimas

Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlis

Ar atliktas koregavimas?

0 = ne | 1 = taip

75

WLTP bandymo numeris

1, 2 arba 3

 

Nurodyti, ar bandymų duomenys paimti iš pirmojo, antrojo ar trečiojo WLTP bandymo.

76

Deklaruotoji transporto priemonės H ir (arba) L WLTP CO2 kiekio vertė

g/km

Gamintojo deklaracija

Deklaruotoji WLTP transporto priemonių H ir L vertė. Į vertę turi būti įtrauktos visos korekcijos (kai taikoma).

77

Transporto priemonės H ir (arba) L išmatuota ir pakoreguota WLTP CO2 kiekio vertė

g/km

Reglamento (ES) 2017/1151 I priedo 4 priedėlio MCO2,C,5 vertės

Transporto priemonių H ir L bendros išmatuotos išmetamo CO2 kiekio vertės, gautos atlikus visas taikytinas korekcijas. Jeigu buvo atlikti 2 ir 3 WLTP bandymai, pateikiami visi išmatuoti rezultatai.

78

Pakartotiniai WLTP bandymai

I priedo 2.2b punkto b papunktis

Nurodyti, dėl kurių iš I priedo 2.2a punkto a–d papunkčiuose nurodytų bandymų sąlygų buvo atlikti pakartotiniai bandymai.“;

c)

3.1.1.1 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a punktas išbraukiamas;

ii)

c punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

2.4 punkte nurodyti pradiniai duomenys;“

iii)

įrašoma ši pastraipa:

„Siekiant užtikrinti konfidencialumą, c punkte nurodytas santraukos failas užšifruojamas.“;

d)

3.1.1.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.1.1.2.   Visas koreliacijos failas

Kai pagal 3.1.1.1 punktą sukuriamas koreliacijos rezultatų ataskaitos originalas, tipo patvirtinimo institucija arba, kai taikoma, paskirtoji techninė tarnyba 3.1.1.1 punkto c papunktyje nurodytą santraukos failą išsiunčia į Komisijos serverį, iš kurio siuntėjui grąžinamas atsakymas (kopija nusiunčiama atitinkamoms Komisijos tarnyboms), kuriame nurodomas iš 0–99 intervalo atsitiktinai sugeneruotas sveikasis skaičius ir santraukos failo maišos kodas, kuriuo tas skaičius aiškiai susiejamas su rezultatų ataskaitos originalu, skaitmeniniu būdu pasirašytu Komisijos serveryje.

Tipo patvirtinimo institucija arba, kai taikoma, paskirtoji techninė tarnyba sukuria visą koreliacijos failą, kurį sudaro 3.1.1.1 punkte nurodytas koreliacijos rezultatų ataskaitos originalas ir Komisijos serverio atsakymas. Failą, kaip bandymo ataskaitą pagal Direktyvos 2007/46/EB VIII priedą, saugo tipo patvirtinimo institucija.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 2 punkto c ir d papunkčiai taikomi nuo 2019 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

(2)  2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153, kuriuo nustatoma dėl reglamentuojamos bandymo procedūros pakeitimo reikalingų koreliacijos parametrų nustatymo metodika ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 (OL L 175, 2017 7 7, p. 679).

(3)  2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1).


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2044

2018 m. gruodžio 19 d.

kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio b punktą,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (2), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir paukštienos bei kiaušinių sektorių ir kiaušinių albumino tipinės kainos;

(2)

iš reguliarios duomenų, pagal kuriuos nustatomos paukštienos bei kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinės kainos, kontrolės matyti, kad reikia pakeisti kai kurių produktų importo tipines kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą pagal produktų kilmę;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 1484/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau pateikus atnaujintus duomenis, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 150, 2014 5 20, p. 1.

(3)  1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1484/95, nustatantis išsamias papildomų importo muitų sistemos taikymo taisykles ir papildomus importo muitus paukštienos bei kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui ir panaikinantis Reglamentą Nr. 163/67/EEB (OL L 145, 1995 6 29, p. 47).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmės šalis (1)

0207 12 90

Užšaldytos Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlės, vadinamos „65 % viščiukas“

113,4

1

AR

0207 14 10

Užšaldytos Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys be kaulų

271,2

219,7

333,0

246,1

9

24

0

16

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Užšaldytos kalakutų skerdenėlių dalys be kaulų

340,2

362,7

0

0

BR

CL

1602 32 11

Nevirti ir nekepti gaminiai iš Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių)

308,2

0

BR


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7).


SPRENDIMAI

21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2045

2018 m. gruodžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8239)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/701/EB (2) leista pateikti rinkai maistą ir pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × MON 810 (toliau – kukurūzai NK603 × MON 810), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti. Tas leidimas apima ir kitų nei maistas ar pašarai produktų, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimą rinkai naudoti pagal tą pačią paskirtį, kaip ir bet kuriuos kitus kukurūzus, išskyrus auginimą;

(2)

2016 m. spalio 20 d. bendrovė „Monsanto Europe N.V./S.A.“ pateikė Komisijai prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnius dėl to leidimo pratęsimo;

(3)

2018 m. vasario 26 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius. Ji padarė išvadą, kad prašyme dėl leidimo pratęsimo nepateikta duomenų, patvirtinančių naujus pavojus, pakitusį poveikį arba mokslinį netikrumą, dėl kurių pasikeistų kukurūzų NK603 × MON 810 pirminio rizikos vertinimo išvados, kurias Tarnyba priėmė 2005 m. (4);

(4)

2018 m. vasario 26 d. nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(6)

atsižvelgiant į šias aplinkybes turėtų būti pratęstas leidimas pateikti rinkai maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kitus nei maistas ar pašarai produktus, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

(7)

kukurūzams NK603 × MON 810 suteikiant pirminį leidimą, kukurūzams NK603 × MON 810 priskirtas unikalus identifikatorius pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (5). Tas unikalus identifikatorius turėtų būti naudojamas ir toliau;

(8)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (6) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810 arba kurie iš jų sudaryti, būtų toliau naudojami tik pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant tokius produktus, išskyrus maistui skirtus produktus, etiketėje reikėtų aiškiai nurodyti, kad jie neskirti auginti;

(9)

siekiant pateikti informacijos apie poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimą ir rezultatus, leidimo turėtojas turėtų pateikti metines ataskaitas, parengtas laikantis standartinių ataskaitų formos reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (7);

(10)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias maisto ir pašarų pateikimo rinkai ir (arba) naudojimo ir tvarkymo sąlygas arba apribojimus, įskaitant stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus, susijusius su naudojimo paskirtimi vartoti žmonėms ir gyvūnams;

(11)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(12)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (8) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(13)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) NK603 × MON 810, kurie pagaminti kryžminant kukurūzus, sudarytus iš modifikacijų MONØØ6Ø3–6 ir MON-ØØ81Ø-6, yra priskiriamas unikalus identifikatorius MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.

2 straipsnis

Leidimo pratęsimas

Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, pratęsiamas leidimas pateikti rinkai toliau išvardytus produktus:

a)

maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

b)

pašarai, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

c)

kiti nei maistas ir pašarai produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810 arba kurie iš jų sudaryti, naudojami pagal tą pačią paskirtį, kaip ir bet kurie kiti kukurūzai, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „kukurūzai“.

2.   Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra kukurūzų NK603 × MON 810 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Aptikimo metodas

Kukurūzams NK603 × MON 810 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsenos planas

1.   Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai metines stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų ataskaitas, parengtas pagal Sprendime 2009/770/EB nustatytą šabloną.

6 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

7 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtoja – įmonė „Monsanto Company“, JAV, kuriai atstovauja „Monsanto Europe S.A./N.V.“, Belgija.

8 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas „Monsanto Europe S.A./N.V.“, Scheldelaan 460, 2040 Antverpenas, Belgija.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2007/701/EB dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, kurie susideda arba yra pagaminti iš genetiškai modifikuotų NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6) kukurūzų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 285, 2007 10 31, p. 37).

(3)  Scientific Opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004–01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal (2005) 309, 1–22.

(5)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).

(6)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(7)  2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).

(8)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).


PRIEDAS

a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas

Pavadinimas

:

“„Monsanto Company“

Adresas

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, JAV

jai atstovauja „Monsanto Europe S.A./N.V.“, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerp, Belgija.

b)   Produktų paskirtis ir specifikacija

1.

Maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti.

2.

Pašarai, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti.

3.

Kiti nei maistas ir pašarai produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6 arba kurie iš jų sudaryti, naudojami pagal tą pačią paskirtį kaip bet kurie kiti kukurūzai, išskyrus auginimą.

Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6 sintetina CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato herbicidui, ir Cry1Ab baltymą, kuris apsaugo nuo kai kurių Lepidoptera būrio kenkėjų (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

c)   Ženklinimas

1.

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2.

Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

d)   Aptikimo metodas

1.

Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįsti metodai, taikomi genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON-ØØ6Ø3–6 ir MON-ØØ81Ø-6 aptikti, patvirtinti kukurūzams MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6;

2.

Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, įteisintas sėkloms ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

3.

Etaloninė medžiaga: ERM®-BF413 (skirta MON-ØØ81Ø-6) ir ERM®-BF415 (skirta MON-ØØ6Ø3–6), pateikta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)   Unikalus identifikatorius

MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6

f)   Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

g)   Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai

Nereikalaujama.

h)   Poveikio aplinkai stebėsenos planas:

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.

[Nuoroda: planas, paskelbtas genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

i)   Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/70


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2046

2018 m. gruodžio 19 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ir 59122 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, ir panaikinamas Sprendimas 2011/366/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8238)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. lapkričio 26 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Monsanto Europe S.A./N.V.“ bendrovės „Monsanto Company“ vardu pateikė Belgijos nacionalinei kompetentingai institucijai prašymą leisti pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (toliau – prašymas). Šis prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, išskyrus auginimą;

(2)

be to, prašymas pateiktas dėl produktų, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atskirų genetinių modifikacijų dvidešimt penkių subkombinacijų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, pateikimo rinkai. Dvylika šių subkombinacijų jau leista pateikti rinkai: 1507 × 59122 leista pateikti rinkai Komisijos sprendimu (ES) 2018/1110 (2); MON 89034 × MON 88017 leista pateikti rinkai Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/366/ES (3); MON 87427 × MON 89034 leista pateikti rinkai Komisijos sprendimu 2018/1111/ES (4) ir MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122 leista pateikti rinkai Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/650/ES (5);

(3)

bendrovė „Monsanto Europe S.A./N.V.“, kuri yra vieno iš dvylikos jau leidžiamų pateikti rinkai subkombinacijų leidimo turėtojas (subkombinacija MON 89034 × MON 88017), paprašė Komisijos panaikinti Sprendimą 2011/366/ES ir įtraukti jį į šio sprendimo taikymo sritį;

(4)

šis sprendimas apima keturiolika subkombinacijų: keturių genetinių modifikacijų keturios subkombinacijos (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 ir MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122); trijų genetinių modifikacijų šešios subkombinacijos (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × 1507 × 59122 ir MON 87427 × MON 88017 × 59122) ir dviejų genetinių modifikacijų keturios subkombinacijos (MON 87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 ir MON 89034 × MON 88017);

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (6) II priede nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose nustatyta būtina informacija. Prašyme taip pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą;

(6)

2017 m. rugsėjo 5 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (7) 6 ir 18 straipsnius. Tarnyba padarė išvadą, kad, įvertinus prašymo aplinkybes, prašyme aprašyti genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 yra tokie pat saugūs ir maistingi kaip genetiškai nemodifikuotas komparatorius ir genetiškai nemodifikuoti kontrolinių veislių kukurūzai. Nebuvo nustatyta, kad anksčiau vertintos subkombinacijos keltų naujų saugos problemų, todėl ankstesnės toms subkombinacijoms taikomos išvados lieka galioti. Dėl likusių subkombinacijų Tarnyba padarė išvadą, kad tikėtina, kad jos yra tokios pat saugios kaip kukurūzų atskiros genetinės modifikacijos MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ir 59122, kaip anksčiau įvertintos subkombinacijos ir kaip iš penkių genetinių modifikacijų sudaryti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;

(7)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(8)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis. Tačiau Komisija stebėsenos planą patikslino, kaip rekomendavo Tarnyba, kad būtų įtrauktos visos subkombinacijos, kurioms taikomas šis sprendimas;

(9)

atsižvelgiant į šias aplinkybes, turėtų būti suteiktas leidimas teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ir keturiolika jų subkombinacijų, nurodytų 4 konstatuojamoje dalyje, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, naudoti prašyme nurodytomis paskirtimis;

(10)

supaprastinimo sumetimais Sprendimas 2011/366/ES turėtų būti panaikintas;

(11)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (8) kiekvienam šiuo sprendimu reglamentuojamam genetiškai modifikuotam organizmui turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius. Sprendimu 2011/366/ES priskirtas unikalus identifikatorius turėtų būti naudojamas ir toliau;

(12)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (9) 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad produktai būtų toliau naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant šiuos produktus, išskyrus maisto produktus, etiketėje reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai neskirti auginti;

(13)

leidimo turėtojas turi pateikti metines veiklos, nurodytos poveikio aplinkai stebėsenos plane, vykdymo ir rezultatų ataskaitas. Šiuos rezultatus reikėtų pateikti laikantis standartinių ataskaitų formos reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (10);

(14)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus ir (arba) specialias naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų vartojimo stebėsenos reikalavimus, ar Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio 5 dalies e punkte nurodytas specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) ir (arba) geografinių regionų apsaugos sąlygas;

(15)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(16)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (11) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(17)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuoti organizmai ir unikalūs identifikatoriai

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams yra priskiriami tokie unikalūs identifikatoriai pagal Reglamentą (EB) Nr. 65/2004:

a)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7;

b)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3;

c)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7;

d)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7;

e)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7;

f)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1;

g)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × MON-88Ø17–3;

h)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-59122–7;

i)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3;

j)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7;

k)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7;

l)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × DAS-Ø15Ø7–1;

m)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × MON-88Ø17–3;

n)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427–7 × DAS-59122–7;

o)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 89034 × MON 88017 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34–3 × MON-88Ø17–3.

2 straipsnis

Leidimas

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame sprendime nurodytų sąlygų leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:

a)

maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti;

b)

pašarus, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti;

c)

1 straipsnyje nurodytus genetiškai modifikuotus kukurūzus, esančius produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytoji a ir b punktuose, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2.   Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Aptikimo metodas

1 straipsnyje nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsena

1.   Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų metines ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

6 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.

7 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtojas yra „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama „Monsanto Europe S.A./N.V.“ (Belgija).

8 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2011/366/ES panaikinamas.

9 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

10 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas „Monsanto Europe S.A./N.V.“, Scheldelaan 460, 2040 Antverpenas, Belgija.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1110, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų su dviem arba trimis atskiromis modifikacijomis iš 1507, 59122, MON 810 ir NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 2010/432/ES (OL L 203, 2018 8 10, p. 13).

(3)  2011 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimas 2011/366/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34–3×MON-88Ø17–3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 163, 2011 6 23, p. 55).

(4)  2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1111, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų MON 87427 × MON-89034 × NK603 (MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × MON-ØØ6Ø3–6) kukurūzų ar genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų iš MON 87427, MON 89034 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti ar pagaminti, ir panaikinamas Sprendimas 2010/420/ES (OL L 203, 2018 8 10, p. 20).

(5)  2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/650/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7), keturių susijusių rūšių genetiškai modifikuotų kukurūzų su trimis skirtingomis atskiromis genetinėmis transformacijomis (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34–3 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7)) ir keturių susijusių rūšių genetiškai modifikuotų kukurūzų su dviem skirtingomis atskiromis genetinėmis transformacijomis (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34–3 × DAS-59122–7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7)), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 302, 2013 11 13, p. 47).

(6)  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(7)  EFSA GMO grupės (angl. EFSA Panel on Genetically Modified Organisms) 2017 m. nuomonė. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013–118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company. EFSA Journal 2017;15(8):4921, 32 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

(8)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5),

(9)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(10)  2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).

(11)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).


PRIEDAS

a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas

Pavadinimas

:

„Monsanto Company“

Adresas

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, JAV

kuriai atstovauja „Monsanto Europe S.A./N.V.“, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija

b)   Produktų paskirtis ir specifikacija

1.

maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti;

2.

pašarai, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti;

3.

e punkte nurodyti genetiškai modifikuoti kukurūzai (Zea mays L.), esantys produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytoji 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.

Kukurūzai MON-87427–7 sintetina CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams.

Kukurūzai MON-89Ø34–3 sintetina Cry1A.105 ir Cry2Ab2 baltymus, kurie apsaugo nuo tam tikrų žvynasparnių kenkėjų.

Kukurūzai DAS-Ø15Ø7–1 sintetina Cry1F baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams.

Kukurūzai MON-88Ø17–3 sintetina modifikuotą Cry3Bb1 baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų kietasparnių kenkėjų, ir CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams.

Kukurūzai DAS-59122–7 sintetina Cry34Ab1 ir Cry35Ab1 baltymus, kurie apsaugo nuo tam tikrų Coleoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams.

c)   Ženklinimas

1.

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2.

Produktų, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose įrašomi žodžiai „neskirta auginti“.

d)   Aptikimo metodas

1.

Kiekybinė įvykių atžvilgiu specifinė PGR – kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122aptikimo metodai, kurie patvirtinti kaip tinkami kukurūzų genetinėms modifikacijoms MON-87427–7, MON-89Ø34–3, DAS-Ø15Ø7–1, MON-88Ø17–3 ir DAS-59122–7 aptikti.

2.

Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3.

Etaloninė medžiaga: ERM®-BF418 (dėl DAS-Ø15Ø7–1) ir ERM®-BF424 (dėl DAS-59122–7) pateikta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/, oAOCS 0512-A (dėl MON-87427–7), AOCS 0906-E (dėl MON-89Ø34–3) ir AOCS 0406-D (dėl MON-88Ø17–3) pateikta Amerikos naftos chemikų draugijos (angl. the American Oil Chemists Society) tinklalapyje https://www.aocs.org/crm#maize.

e)   Unikalūs identifikatoriai:

 

MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7;

 

MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3;

 

MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7;

 

MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7;

 

MON-87427–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7;

 

MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1;

 

MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × MON-88Ø17–3;

 

MON-87427–7 × MON-89Ø34–3 × DAS-59122–7;

 

MON-87427–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-88Ø17–3;

 

MON-87427–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7;

 

MON-87427–7 × MON-88Ø17–3 × DAS-59122–7;

 

MON-87427–7 × DAS-Ø15Ø7–1;

 

MON-87427–7 × MON-88Ø17–3;

 

MON-87427–7 × DAS-59122–7;

 

MON-89Ø34–3 × MON-88Ø17–3.

f)   Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

g)   Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai

Nereikalaujama.

h)   Poveikio aplinkai stebėsenos planas

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.

[Nuoroda: planas, paskelbtas Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

i)   Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/77


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2047

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl vertybinių popierių biržoms Šveicarijoje taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 25 straipsnio 4 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (2) 23 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad investicinės įmonės užtikrintų, kad jų prekyba akcijomis, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamose rinkose arba kuriomis prekiaujama prekybos vietose, būtų vykdoma reguliuojamose rinkose, daugiašalėse prekybos sistemose (DPS) arba trečiosios valstybės prekybos vietose, kurias Komisija pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punktą įvertino kaip lygiavertes, ar ją vykdytų sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalis taikoma tik prekybos pareigai, susijusiai su akcijomis. Prekybos pareiga neapima kitų nuosavybės finansinių priemonių, tokių kaip depozitoriumo pakvitavimai, biržinių fondų vienetai, sertifikatai ir kitos panašios finansinės priemonės;

(3)

Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punkte nustatyta trečiosiose valstybėse įsteigtų prekybos vietų lygiavertiškumo pripažinimo tvarka siekiama suteikti investicinėms įmonėms galimybę lygiavertėmis pripažintose trečiųjų valstybių prekybos vietose prekiauti akcijomis, kurioms Sąjungoje taikoma prekybos pareiga. Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu Komisija turėtų įvertinti, ar trečiosios valstybės teisine ir priežiūros sistema užtikrinama, kad toje trečiojoje valstybėje veiklos leidimą gavusi prekybos vieta atitiktų teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 (3), Direktyvos 2014/65/ES III antraštinę dalį, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 II antraštinę dalį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB (4), ir kurių laikymasis toje trečiojoje valstybėje veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas. Ši nuostata turėtų būti taikoma atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiama tuo teisės aktu, pirmiausia į jo įnašą į vidaus rinkos kūrimą ir veikimą, rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą ir – ne mažiau svarbu – finansinį stabilumą. 2018 m. liepos 30 d. Vokietijos finansų priežiūros institucija paprašė Komisijos atnaujinti Šveicarijos teisinės ir priežiūros sistemos vertinimą ir priimti sprendimą dėl Šveicarijos vertybinių popierių biržų lygiavertiškumo;

(4)

pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punkto ketvirtą pastraipą trečiosios valstybės teisinė ir priežiūros sistema gali būti laikoma lygiaverte, jei ta sistema atitinka bent šias sąlygas: a) rinkos turi gauti leidimą, joms nuolat taikoma veiksminga priežiūra ir vykdymo užtikrinimas; b) rinkos turi aiškias ir skaidrias taisykles dėl leidimo prekiauti vertybiniais popieriais, kad tokiais vertybiniais popieriais galima būtų prekiauti sąžiningai, tvarkingai ir veiksmingai ir jie būtų laisvai cirkuliuojantys; c) vertybinių popierių emitentams taikomi reikalavimai periodiškai ir nuolat teikti informaciją užtikrinant aukšto lygio investuotojų apsaugą; d) rinkos skaidrumas ir vientisumas turėtų būti užtikrinami užkertant kelią piktnaudžiavimui rinka prekiaujant vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliuojant rinka;

(5)

šio lygiavertiškumo vertinimo tikslas – įvertinti, be kitų dalykų, ar Šveicarijoje taikomi teisiškai privalomi reikalavimai, keliami joje įsteigtoms ir leidimą gavusioms vertybinių popierių biržoms, kurias prižiūri Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucija (toliau – FINMA), yra lygiaverčiai reikalavimams, keliamiems pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, Direktyvos 2014/65/ES III antraštinę dalį, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 II antraštinę dalį ir Direktyvą 2004/109/EB, ir ar tų reikalavimų laikymasis veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas toje trečiojoje valstybėje;

(6)

Federalinio akto dėl finansų rinkos infrastruktūros ir veiksmų rinkoje prekiaujant vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (toliau – Finansų rinkos infrastruktūros aktas, FRIA) 26 straipsnio b punkte vertybinių popierių birža apibrėžta kaip daugiašalės prekybos vertybiniais popieriais institucija, į kurios prekybos sąrašą yra įtraukiami vertybiniai popieriai ir kurios paskirtis – vienalaikis įvairių dalyvių keitimasis kainos pasiūlymais ir sandorių sudarymas pagal nediskriminacines taisykles. Vertybinių popierių birža neturi teisės savo nuožiūra spręsti, kaip vykdyti sandorius, jai neleidžiama vykdyti prekybos savo sąskaita arba sudaryti tarpininko suderintų sandorių. Be to, vertybinių popierių birža savo dalyviams turi suteikti nešališką ir nediskriminacinę prieigą prie savo rinkų ir paslaugų. Todėl vertybinių popierių birža turi turėti taisykles, kuriose būtų nustatytos priemonės, kuriomis prekiautojas vertybiniais popieriais arba kitos šalys, kurias prižiūri FINMA, taip pat dalyviai iš užsienio, kuriems FINMA yra suteikusi leidimą, galėtų kreiptis dėl dalyvavimo vertybinių popierių biržoje. Pagal FRIA 27 straipsnio 4 dalį, taikomą kartu su Potvarkio dėl finansų rinkos infrastruktūros ir veiksmų rinkoje prekiaujant vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (toliau – Finansų rinkos infrastruktūros potvarkis, FRIP) 25 straipsnio 1 dalimi, FINMA peržiūri ir tvirtina taisykles, pagal kurias dalyviams suteikiamas leidimas prekiauti vertybinių popierių biržoje, nustatomos dalyvių pareigos ir dalyviams uždraudžiama prekiauti vertybinių popierių biržoje, taip pat jų pakeitimus. Vertybinių popierių birža turi nesuteikti narystės dalyviui, kuris nėra gavęs FINMA leidimo, ir gali nesuteikti narystės dalyviams, kuriems taikoma teisės aktais nustatyta teisių atėmimo procedūra;

(7)

siekiant priimti sprendimą, kad trečiosios valstybės teisinė ir priežiūros tvarka, taikoma joje leidimą gavusioms prekybos vietoms, yra lygiavertė Direktyvoje 2014/65/ES nustatytai tvarkai, turi būti įvykdytos keturios sąlygos, nustatytos Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punkto ketvirtoje pastraipoje;

(8)

pagal pirmąją sąlygą trečiosios valstybės prekybos vietos turi gauti leidimus ir joms nuolat turi būti veiksmingai taikoma priežiūra ir vykdymo užtikrinimas;

(9)

kad vertybinių popierių birža galėtų pradėti veiklą, biržai leidimą turi suteikti FINMA. Pagal FRIA 4 ir 5 straipsnius FINMA suteikia leidimą, jei nustato, kad yra įvykdytos pareiškėjui keliamos sąlygos ir reikalavimai. Leidimo suteikimo reikalavimai yra nustatyti FRIA ir susijusiuose potvarkiuose, turinčiuose įstatymo galią. FRIA reikalaujama, kad vertybinių popierių birža nustatytų tvarką, kuria būtų reglamentuojami visų rūšių veiksmai ir veikla, kurią pareiškėjas nori vykdyti. Pagal FRIA 27 straipsnio 1 dalį vertybinių popierių birža, prižiūrima FINMA, turi įsteigti nuosavą reguliavimo ir priežiūros struktūrą, kuri būtų tinkama jos veiklai. Gavus FINMA patvirtinimą, vertybinių popierių biržos savireguliavimo tvarka tampa privalomu norminiu aktu, pagal kurį gali būti imamasi vykdymo užtikrinimo priemonių. Pagal FRIA 27 straipsnį, taikomą kartu su FRIP 24 straipsnio 1 dalimi, kad reguliavimo ir priežiūros struktūra būtų tinkama, turi būti įsteigtas reguliavimo funkcijas vykdantis organas, prekybos priežiūros organas, už įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą atsakingas organas ir apeliacinis organas. Šie organai struktūros ir personalo požiūriais turi būti nepriklausomi nuo vertybinių popierių biržos veiklos valdymo funkcijos. Atitinkamas atsakingas savireguliavimo ir priežiūros struktūros organas stebi, kaip vertybinių popierių biržos dalyviai laikosi vertybinių popierių biržos nuostatų ir taisyklių;

(10)

be to, FRIA 18 straipsnyje reikalaujama, kad vertybinių popierių biržos dalyviams ir rinkos formuotojams suteiktų nediskriminacinę ir atvirą prieigą. Ir suteikdama leidimus, ir vykdydama nuolatinę veiklą FINMA užtikrina, kad vertybinių popierių biržos taisyklės atitiktų šį reikalavimą (žr. SSX taisyklių sąvado 3–5 skirsnius, taikomus kartu su SSX 1 direktyva, ir BX Šveicarijos taisyklių sąvado 3–5 skirsnius). Prieiga gali būti nesuteikiama tik saugumo ir veiksmingumo sumetimais, remiantis griežta proporcingumo patikra (FRIA 18 straipsnis, FRIP 17 straipsnis). Pareiškėjai, kuriems atsisakyta suteikti prieigą, gali paduoti apeliacinį skundą nepriklausomai apeliacinei komisijai (SSX taisyklių sąvado 8 skirsnis ir BX Šveicarijos taisyklių sąvado 15 skirsnis). FINMA prižiūri, kaip biržos laikosi FRIA 18 straipsnio ir FRIP 17 straipsnio. Priimant taisykles ir jų pakeitimus, būtina gauti išankstinį FINMA patvirtinimą, be to, FINMA personalas gali tikrinti, kaip tos taisyklės ir pakeitimai įgyvendinami, taip pat gali būti atliekamas auditas, teikiami informacijos prašymai arba taikomi taisomieji veiksmai pagal Federalinio akto dėl Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucijos (toliau – Finansų rinkos priežiūros aktas) 24 ir paskesnius straipsnius;

(11)

dėl veiksmingos priežiūros pažymėtina, kad Finansų rinkos priežiūros aktas, Federalinis aktas dėl vertybinių popierių biržų ir prekybos vertybiniais popieriais (toliau – Vertybinių popierių biržų aktas) ir FRIA yra pagrindiniai pirminės teisės aktai, kuriais nustatoma teisiškai privaloma prekybos vertybiniais popieriais Šveicarijoje tvarka. Finansų rinkos priežiūros akte, Vertybinių popierių biržų akte ir FRIA FINMA suteikiami platūs įgaliojimai, susiję su visais vertybinių popierių sektoriaus aspektais, įskaitant teisę suteikti leidimus prekiautojams vertybiniais popieriais, pagrindinėms sandorio šalims, centriniams vertybinių popierių depozitoriumams, sandorių duomenų saugykloms ir mokėjimų sistemoms, taip pat juos prižiūrėti. Be to, FRIA ir FRIP nustatomi ir draudžiami tam tikro pobūdžio veiksmai rinkose ir FINMA suteikiami reguliuojamų subjektų ir su jais susijusių asmenų drausminimo įgaliojimai. Finansų rinkos priežiūros akto 29 straipsnyje FINMA suteikiama plati prieiga prie visos svarbios informacijos apie bet kurį prižiūrimą asmenį arba subjektą, jų audito įmones ir auditorius. Pagal Šveicarijoje taikomą sistemą vertybinių popierių biržos pirmiausia privalo nustatyti taisykles, pagal kurias jų dalyviai vykdo veiklą, ir stebėti, kaip jie ją vykdo. FINMA tiesiogiai stebi, ar vertybinių popierių biržų taisyklės atitinka teisinę sistemą. Visos taisyklės ir jų pakeitimai turi būti teikiami FINMA, kad ši juos patvirtintų (FRIA 27 straipsnio 4 dalis). FINMA tyrimus pradeda remdamasi vertybinių popierių biržų jai pateiktais pranešimais apie galimus teisės pažeidimus arba savo pačios įtarimais;

(12)

vertybinių popierių biržai gavus leidimą, FINMA nuolat stebi, ar ta vertybinių popierių birža ir toliau vykdo sąlygas ir pareigas, susijusias su leidimo suteikimu (FRIA 83 straipsnis). Vertybinių popierių birža yra teisiškai įpareigota pranešti FINMA apie visus aplinkybių, kuriomis remiantis iš pradžių buvo suteiktas leidimas arba patvirtinimas, pasikeitimus. Jei šie pasikeitimai yra svarbūs, finansų rinkos infrastruktūra turi gauti išankstinį FINMA leidimą arba patvirtinimą, kad galėtų tęsti veiklą (FRIA 7 straipsnis). Pagrindiniai reikalavimai yra organizacinių reikalavimų laikymasis, vidaus kontrolės sistemos buvimas ir veiksmingumas, IT sistemų tinkamumas ir tinkamas veiklos vykdymas. FINMA priežiūra taikoma visiems vertybinių popierių biržos organams, įskaitant tuos, kurie vykdo prekybos priežiūros ir sankcijų taikymo funkcijas. Pagal Finansų rinkos priežiūros akto 24 ir 24a straipsnius FINMA gali atlikti auditą pati arba pasitelkusi licencijuotas audito įmones tiek vietoje, tiek ir ne vietoje. Be to, FRIA 27, 30 ir 34 straipsniuose reikalaujama, kad visos leidimą gavusios vertybinių popierių biržos gebėtų užtikrinti savo emitentų, dalyvių ir su dalyviais susijusių asmenų atitiktį FRIA ir FRIP nuostatoms, jomis remiantis priimtiems aktams ir taisyklėms, taip pat savo pačių normoms ir taisyklėms. Vykdydama pareigą užtikrinti savo narių atitiktį, vertybinių popierių birža privalo tirti visus taikomų teisės aktų ir taisyklių pažeidimus ir imtis atitinkamų drausminimo priemonių;

(13)

dėl veiksmingo vykdymo užtikrinimo pažymėtina, kad FINMA turi įvairių administracinių mechanizmų, kuriais įgyvendinamos jai suteiktos teisės ir įgaliojimai. Nustačiusi teisės aktų pažeidimus ar nukrypimus nuo teisės aktų, FINMA imasi reikiamų taisomųjų priemonių, kurios gali apimti administracines vykdymo užtikrinimo procedūras. Dėl proporcingumo principo pažymėtina, kad FINMA taiko tokias priemones, kurios, jos nuomone, yra tinkamiausios atitikčiai teisės aktams užtikrinti. Pavyzdžiui, taikomos tokios priemonės kaip papeikimai, konkretūs nurodymai atkurti atitiktį teisės aktams, draudimai fiziniams asmenims vykdyti savo profesinę veiklą, draudimai prekiautojams vykdyti veiklą ir licencijų panaikinimas. Be to, FINMA gali priverstinai nusavinti neteisėtai gautą pelną arba neteisėtai išvengtus nuostolius ir įsakyti paskelbti galutinę privalomą nutartį. Siekdama užtikrinti, kad vertybinių popierių biržos vėl atitiktų taikomas nuostatas, FINMA, pasinaudodama savo administracinėmis galiomis, taip pat gali atleisti valdybos narius arba darbuotojus, dėl kurių veiksmų nepriekaištingumo kyla abejonių. Pačios FINMA administraciniai mechanizmai yra grindžiami nuostatomis dėl baudžiamųjų sankcijų, susijusių su pažeidimais, aprašytais Finansų rinkos priežiūros akto 4 skyriuje. Nuostatos dėl baudžiamųjų sankcijų taip pat yra įtrauktos į FRIA 147 ir paskesnius straipsnius ir Vertybinių popierių biržų akto 42a ir 43 straipsnius. FINMA šiuos atvejus perduoda nagrinėti kompetentingoms baudžiamojo persekiojimo institucijoms. Jei to reikia ir jei tai įmanoma, FINMA ir kompetentinga baudžiamojo persekiojimo institucija derina savo tyrimus tarpusavyje. Apskritai Federalinis finansinių teisinių paslaugų departamentas vykdo baudžiamąjį persekiojimą ir nagrinėja Finansų rinkos priežiūros akto ir finansų rinkų aktų baudžiamųjų nuostatų pažeidimus. Tačiau Federalinė generalinė prokuratūra yra kompetentinga vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už FRIA pažeidimus, susijusius su prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimu kaina;

(14)

todėl galima daryti išvadą, kad Šveicarijos vertybinių popierių biržos turi gauti leidimą ir joms nuolat taikoma veiksminga priežiūra ir vykdymo užtikrinimas;

(15)

pagal antrąją sąlygą trečiosios valstybės prekybos vietos turi turėti aiškias ir skaidrias taisykles dėl leidimo prekiauti vertybiniais popieriais, kad tokiais vertybiniais popieriais galima būtų prekiauti sąžiningai, tvarkingai ir veiksmingai ir jie būtų laisvai cirkuliuojantys;

(16)

pagal Šveicarijos teisės aktus reikalaujama, kad vertybinių popierių biržos nustatytų leidimo prekiauti vertybiniais popieriais suteikimo taisykles (FRIA 35 ir 36 straipsniai). Šias taisykles turi patvirtinti FINMA. Šios taisyklės turi būti parengtos atsižvelgiant į pripažintus tarptautinius standartus, pirmiausia jose turi būti nuostatos dėl galimybės prekiauti vertybiniais popieriais; informacijos, kuria remdamiesi investuotojai įvertina vertybinių popierių ypatumus ir emitento patikimumą, paskelbimo; emitento, jo atstovų ir trečiųjų šalių pareigų visu vertybinių popierių įtraukimo į prekybos sąrašą arba leidimo prekiauti vertybiniais popieriais galiojimo laikotarpiu; pareigos laikytis 2005 m. gruodžio 16 d. Federalinio akto dėl licencijų išdavimo auditoriams ir auditorių priežiūros 7 ir 81 straipsnių, suteikiant leidimą prekiauti nuosavybės vertybiniais popieriais. Leidimas prekiauti vertybiniais popieriais ir vertybinių popierių įtraukimas į biržos prekybos sąrašą, kaip tinkama leidimo prekiauti forma, pirmiausia reglamentuojami įtraukimo į prekybos sąrašą taisyklėmis ir papildomomis įtraukimo į prekybos sąrašą ir leidimo prekiauti taisyklėmis. Vertybinių popierių birža peržiūri dėl kiekvienos rūšies vertybinių popierių emitento pateiktą paraišką ir patikrina, ar įvykdyti visi susiję reikalavimai. Dėl kiekvienos paraiškos vertybinių popierių birža paskelbia raštišką sprendimą. Informacija apie sprendimą dėl leidimo prekiauti skelbiama viešai. Vertybinius popierius įtraukus į prekybos sąrašą, emitentui taikomi priežiūros įpareigojimai, susiję su periodišku ataskaitų teikimu, pvz., įpareigojimai dėl finansinių ataskaitų teikimo ir įmonių valdymo, taip pat įvykiais grindžiami ataskaitų teikimo įpareigojimai, pvz., įpareigojimai reguliariai teikti ataskaitas, atskleisti vadovybės sandorius ir reikiamais atvejais užtikrinti viešumą. Pagal FRIA 35 straipsnio 3 dalį vertybinių popierių birža stebi, kaip emitentas laikosi šių taisyklių ir, nustačiusi pažeidimus, taiko sutartyje nustatytas sankcijas. Pagal FRIP 33 straipsnio 1 dalį vertybinių popierių birža turi užtikrinti, kad visais vertybiniais popieriais, kuriais leidžiama prekiauti, ir visais į prekybos sąrašą įtrauktais vertybiniais popieriais būtų galima prekiauti sąžiningai, veiksmingai ir tvarkingai. Dėl nuosavybės vertybinių popierių pažymėtina, kad įtraukimo į prekybos sąrašą taisyklėse yra nustatyti reikalavimai dėl laisvo cirkuliavimo, kuriais užtikrinama, kad tokiais vertybiniais popieriais būtų galima veiksmingai prekiauti. Nepriklausomi vertybinių popierių biržos organai gali laikinai sustabdyti prekybą vertybiniais popieriais, jei, atsižvelgiant į neįprastas aplinkybes, konkrečiai – į tai, kad emitentas pažeidė svarbias pareigas atskleisti informaciją, matyti, kad tikslinga laikinai sustabdyti prekybą. Jei kyla didelių abejonių dėl emitento mokumo arba jei jau yra iškelta nemokumo byla arba pradėta likvidavimo procedūra, šie organai gali pašalinti vertybinius popierius iš prekybos sąrašo. Pasinaudodama Finansų rinkos priežiūros akto 31 straipsnyje jai suteiktais įgaliojimais, FINMA, siekdama užtikrinti, kad vėl būtų laikomasi FRIA nuostatų, arba reaguodama į kitus pažeidimus, taip pat gali priversti vertybinių popierių biržą laikinai nutraukti prekybą konkrečiais vertybiniais popieriais;

(17)

Šveicarijos reguliavimo sistema apima reikalavimus dėl informacijos pateikimo rinkos dalyviams prieš sudarant sandorį. Reikalavimo užtikrinti skaidrumą prieš sudarant sandorį teisinis pagrindas yra FRIA 29 straipsnio 1 dalis, joje nustatyta, kad vertybinių popierių birža realiuoju laiku turi skelbti su kiekviena akcija ir kitais vertybiniais popieriais susijusius penkis geriausius pasiūlymus pirkti ir parduoti, taip pat prekybos pozicijų dydžius esant tokioms kainoms. Toks pat reikalavimas taikomas ir informaciniams pranešimams apie susidomėjimą (FRIP 27 straipsnio 3 dalis). Yra numatyta galimybė netaikyti reikalavimų dėl referencinių kainų sistemų, sistemų, kurios taikomos tik jau suderėtiems sandoriams įforminti, pavedimų, saugomų vertybinių popierių biržos pavedimų tvarkymo sistemoje, laukiant, kol bus atskleista informacija, ir didelių – palyginti su įprastu rinkos dydžiu – pavedimų. Šveicarijos reguliavimo sistema taip pat apima reikalavimus dėl informacijos pateikimo sudarius sandorį. Reikalavimo užtikrinti skaidrumą sudarius sandorį pagrindas yra FRIA 29 straipsnio 2 dalis, joje nustatyta, kad vertybinių popierių birža nedelsdama turi paskelbti informaciją apie biržinius ir nebiržinius sandorius dėl visų vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti. Konkrečiai kalbant, turi būti skelbiama sandorių vertė, dydis ir laikas. Reikalavimo užtikrinti skaidrumą sudarius sandorį išimtys yra tokios pat kaip ir reikalavimo užtikrinti skaidrumą prieš sudarant sandorį. Taip pat nedelsiant turi būti paskelbiama informacija apie tam tikrus netipinius sandorius. Vertybinių popierių biržos paslaugos, susijusios su duomenimis prieš sudarant ir sudarius sandorį, yra visiškai skaidrios ir nediskriminuojant teikiamos visiems biržos dalyviams. Po tam tikro laiko duomenys nemokamai paskelbiami visiems naudotojams;

(18)

todėl galima daryti išvadą, kad Šveicarijos vertybinių popierių biržos turi aiškias ir skaidrias taisykles, pagal kurias suteikiami leidimai prekiauti vertybiniais popieriais, kad tokiais vertybiniais popieriais būtų galima prekiauti sąžiningai, tvarkingai ir veiksmingai ir jie būtų laisvai cirkuliuojantys;

(19)

pagal trečiąją sąlygą vertybinių popierių emitentams turi būti taikomi reikalavimai periodiškai ir nuolat teikti informaciją užtikrinant aukšto lygio investuotojų apsaugą;

(20)

vertybinių popierių biržos taisyklėse dėl leidimo prekiauti suteikimo turi būti nustatyta, kokia informacija turi būti skelbiama, kad investuotojai galėtų įvertinti vertybinių popierių ypatumus ir emitento patikimumą, taip užtikrinant aukšto lygio investuotojų apsaugą. Emitentai, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti Šveicarijos vertybinių popierių biržoje, turi skelbti metines ir tarpines finansines ataskaitas. Emitentas savo metines finansines ataskaitas turi skelbti savo svetainėje. Vertybiniais popieriais, kuriais leidžiama prekiauti kurioje nors Šveicarijos vertybinių popierių biržoje, gali būti prekiaujama ir kitoje prekybos vietoje. Pareiga teikti informaciją emitentams taikoma neatsižvelgiant į prekybos vietą, kurioje vykdoma prekyba. Laiku atskleidžiant išsamią informaciją apie vertybinių popierių emitentus, investuotojams suteikiama galimybė įvertinti emitentų veiklos rezultatus, o reguliariai teikiant informaciją investuotojams užtikrinamas deramas skaidrumas;

(21)

todėl galima daryti išvadą, kad emitentams, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti Šveicarijos vertybinių popierių biržose, yra taikomi reikalavimai periodiškai ir nuolat teikti informaciją, užtikrinant aukšto lygio investuotojų apsaugą;

(22)

pagal ketvirtąją sąlygą trečiosios valstybės teisine ir priežiūros sistema turi būti užtikrinamas rinkos skaidrumas ir vientisumas, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka – prekybai vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimui rinka;

(23)

FRIA 142 ir 143 straipsniuose bet kokiam asmeniui draudžiama prekiauti vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliuoti rinka. Be to, pagal FRIA 154 ir 155 straipsnius naudojimasis arba mėginimas pasinaudoti viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas kainomis laikomi baudžiamąja veika. Vertybinių popierių biržos turi nustatyti taisykles, kaip emitentai turėtų atskleisti viešai neatskleistą informaciją. Pagal vertybinių popierių biržos taikomas įtraukimo į prekybos sąrašą taisykles emitentas privalo informuoti rinką apie visus jo veiklos srityje iškilusius arba netrukus iškilsiančius kainai įtakos turinčius faktus, kai tik apie juos sužino. Kainai įtakos turintys faktai yra tokie faktai, dėl kurių gali gerokai pasikeisti rinkos kainos. Informacija turi būti atskleidžiama siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus rinkos dalyvius. Be to, pagal FRIA 31 straipsnio 1 dalį Šveicarijos vertybinių popierių biržos, siekdamos nustatyti prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo kaina bei rinka atvejus, taip pat kitus teisės aktų ir reglamentavimo nuostatų pažeidimus, turi stebėti kainodarą ir vertybinių popierių biržoje vykdomus sandorius. Šiuo tikslu vertybinių popierių birža taip pat turi peržiūrėti sandorius, kurie sudaromi ne prekybos vietoje ir apie kuriuos jai pranešama arba į kuriuos kitaip atkreipiamas jos dėmesys (FRIA 31 straipsnio 1 dalis). Šią priežiūros funkciją turi vykdyti nepriklausomas vertybinių popierių biržos organas. Gavę prašymą, emitentai, vykdydami savo pareigą pateikti informaciją, turi gebėti pateikti FINMA viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, taip pat visą papildomą informaciją ir dokumentus, kurie FINMA yra reikalingi, kad ji galėtų vykdyti savo funkcijas (Finansų rinkos priežiūros akto 29 straipsnio 1 dalis, taikoma kartu su FRIA 145 straipsniu). Vertybinių popierių birža turi informuoti FINMA apie visus įtariamus teisės aktų pažeidimus arba kitus pažeidimus. Jei konkretūs pažeidimai apima baudžiamąją veiką, ji nedelsdama apie tai turi informuoti kompetentingą baudžiamojo persekiojimo instituciją (FRIA 31 straipsnio 2 dalis). Siekdama užtikrinti priežiūros teisės aktų, kuriais draudžiamas piktnaudžiavimas rinka, nuostatų vykdymą, FINMA, remdamasi iš vertybinių popierių biržų gauta informacija apie teisės aktų pažeidimus ir savo pačios vykdomu rinkos stebėjimu, atlieka tyrimus;

(24)

todėl galima daryti išvadą, kad Šveicarijos teisine ir priežiūros sistema yra užtikrinamas rinkos skaidrumas ir vientisumas, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka – prekybai vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimui rinka;

(25)

todėl taip pat galima daryti išvadą, kad teisinė ir priežiūros sistema, kuria reglamentuojamos šio sprendimo priede nurodytos Šveicarijoje veiklą vykdančios vertybinių popierių biržos, kurias prižiūri FINMA, atitinka nurodytas keturias sąlygas dėl teisinės ir priežiūros tvarkos, taigi ji turėtų būti laikoma sistema, lygiaverte Direktyvoje 2014/65/ES, Reglamente (ES) Nr. 600/2014, Reglamente (ES) Nr. 596/2014 ir Direktyvoje 2004/109/EB prekybos vietoms nustatytiems reikalavimams;

(26)

kadangi daugeliu Šveicarijoje išleistų akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti Šveicarijoje, prekiaujama ir Sąjungos prekybos vietose, tikslinga užtikrinti, kad visos investicinės įmonės, kurioms taikoma Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta prekybos pareiga, išsaugotų galimybę prekiauti akcijomis, kuriomis leidžiama prekiauti Šveicarijos biržose, kuriose užtikrinamas pirminis jų likvidumas. Kadangi pirminis akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti Šveicarijos biržose, likvidumas užtikrinamas šiose biržose, Šveicarijos teisinės ir priežiūros sistemos pripažinimas leistų investicinėms įmonėms prekiauti akcijomis, kuriomis leidžiama prekiauti Šveicarijos biržose Šveicarijoje, ir kuo geriau vykdyti įsipareigojimus savo klientams;

(27)

bendros Sąjungos prekybos daugybe akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti Šveicarijos biržose, aktyvumas yra toks, kad Sąjungos investicinės įmonės negalėjo pasinaudoti išimtimi, nustatyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalies a punkte. Tai reiškia, kad Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta prekybos pareiga būtų taikoma daugeliui akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti Šveicarijoje;

(28)

šis sprendimas turi būti papildytas bendradarbiavimo susitarimais, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą kompetentingų nacionalinių institucijų ir FINMA keitimąsi informacija ir jų vykdomos priežiūros veiklos koordinavimą tarpusavyje;

(29)

šis sprendimas grindžiamas teisiškai privalomais reikalavimais, priimant šį sprendimą taikomais Šveicarijos vertybinių popierių biržoms. Komisija turėtų toliau reguliariai stebėti Šveicarijos vertybinių popierių biržoms taikomos teisinės ir priežiūros tvarkos pokyčius ir sąlygų, kuriomis remiantis priimtas šis sprendimas, vykdymą;

(30)

šiuo sprendimu taip pat atsižvelgiama į 2017 m. vasario 28 d. Tarybos išvadas, pagal kurias išankstinė sąlyga tolesniam sektorinio požiūrio plėtojimui su Šveicarija tebėra bendros galiojančių ir būsimų susitarimų, pagal kuriuos Šveicarija dalyvauja Sąjungos bendrojoje rinkoje, institucinės sistemos sukūrimas. Spręsdama, ar pratęsti šio sprendimo taikymą, Komisija atsižvelgė į padarytą pažangą siekiant pasirašyti susitarimą, kuriuo sukuriama ta bendra institucinė sistema. ES ir Šveicarijos derybininkai susitarė dėl išsamaus susitarimo projekto. Šveicarijos Federalinė Taryba atsižvelgė į šį susitarimą ir nusprendė pradėti vidaus konsultacijų etapą, kuris tęsis iki 2019 m. pavasario;

(31)

Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti Šveicarijos vertybinių popierių biržoms taikomą teisinę ir priežiūros tvarką. Tokios peržiūros neturi poveikio Komisijos galimybei bet kuriuo metu prieš tai atlikti specialią peržiūrą, kai dėl atitinkamų pokyčių Komisijai būtina iš naujo įvertinti šiuo sprendimu patvirtintą lygiavertiškumą. Atlikus pakartotinį įvertinimą, šis sprendimas gali būti panaikintas;

(32)

siekiant užtikrinti Sąjungos finansų rinkų vientisumą, ypač atsižvelgiant į pažangą, padarytą kuriant bendrą institucinę sistemą, pagal kurią Šveicarija dalyvautų Sąjungos bendrojoje rinkoje, šis sprendimas turėtų nustoti galioti 2019 m. birželio 30 d.;

(33)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2441 (5) dėl vertybinių popierių biržoms Šveicarijoje taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d. Todėl būtina, kad šis sprendimas įsigaliotų kuo skubiau ir kad jis būtų pradėtas taikyti 2019 m. sausio 1 d.;

(34)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikant Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalį, šio sprendimo priede nurodytoms Šveicarijos vertybinių popierių biržoms taikoma teisinė ir priežiūros sistema laikoma lygiaverte reikalavimams, keliamiems pagal Direktyvą 2014/65/ES, Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 ir Direktyvą 2004/109/EB, ir yra taikoma veiksminga jos priežiūra ir vykdymo užtikrinimas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Jis nustoja galioti 2019 m. birželio 30 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(4)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(5)  2017 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2441 dėl vertybinių popierių biržoms Šveicarijoje taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (OL L 344, 2017 12 23, p. 52).


PRIEDAS

Biržos Šveicarijoje, laikomos lygiavertėmis reguliuojamoms rinkoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES:

a)

SIX Swiss Exchange AG

b)

BX Swiss AG


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/84


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2048

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 (2) 6 straipsnio 1 dalį laikoma, kad interneto svetainių ir mobiliųjų programų turinys, atitinkantis darniuosius standartus ar jų dalis, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka tos direktyvos 4 straipsnyje nustatytus prieinamumo reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys;

(2)

Įgyvendinimo sprendimu C(2017) 2585 (3) Komisija paprašė Europos standartizacijos komiteto (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) parengti standartu EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) pagrįstą darnųjį standartą (-us), į jį įtraukiant visas nuostatas, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnio įgyvendinimą. Standartas EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) buvo parengtas pagal Komisijos suteiktą standartizavimo įgaliojimą Nr. 376 (4) ir į jį jau įtrauktos tam tikros nuostatos, susijusios su interneto svetainių ir mobiliųjų programų bei kitų IRT produktų ir paslaugų prieinamumu;

(3)

remdamosi Įgyvendinimo sprendimu C(2017) 2585, CEN, CENELEC ir ETSI baigė darbą dėl prašomo darniojo standarto ir pateikė Komisijai darnųjį Europos standartą EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), kuriame, be kita ko, nustatyti techniniai interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimai. Darniajame Europos standarte EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), be kita ko, pateikta lentelė, kurioje atitinkamos standarto nuostatos susiejamos su Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nustatytais prieinamumo reikalavimais;

(4)

Komisija kartu su CEN, CENELEC ir ETSI įvertino, ar atitinkamos šių organizacijų pateikto darniojo Europos standarto EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) nuostatos atitinka Įgyvendinimo sprendime C(2017) 2585 pateiktą prašymą;

(5)

atitinkamos darniojo Europos standarto EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) nuostatos atitinka reikalavimus, kuriuos į tas nuostatas siekiama įtraukti ir kurie išdėstyti Įgyvendinimo sprendimo C(2017) 2585 II priede. Todėl nuorodą į šį standartą tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

nuo darniojo standarto nuorodos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos atitiktis tam standartui laikoma Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytų atitinkamų esminių reikalavimų laikymusi. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikta nuoroda į interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms skirtą darnųjį standartą, parengtą siekiant užtikrinti Direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą, yra skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).

(3)  2017 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2017) 2585 dėl standartizacijos prašymo Europos standartizacijos organizacijoms, siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo įgyvendinimą.

(4)  Įgaliojimas Nr. 376 – 2005 m. gruodžio 7 d. standartizavimo įgaliojimas Europos standartizacijos komitetui (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutui (ETSI), kuriuo siekiama užtikrinti Europos prieinamumo reikalavimų, taikomų produktų ir paslaugų viešiesiems pirkimams IRT srityje, įgyvendinimą.


PRIEDAS

Nr.

Nuoroda į standartą

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

IRT produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/87


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2018/2049

2018 m. gruodžio 12 d.

dėl monetų emisijos apimties 2019 metais patvirtinimo (ECB/2018/35)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos (ECB/2015/43) (1), ypač jo 2 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

nuo 1999 m. sausio 1 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę tvirtinti monetų, kurias gali išleisti valstybės narės, kurių valiuta yra euro, emisijos apimtį;

(2)

19 valstybių narių, kurių valiuta yra euro, pateikė ECB prašymus patvirtinti 2019 metais išleidžiamų monetų emisijos apimtį, taip pat pastabas, paaiškinančias šios prognozės metodiką. Kai kurios iš šių valstybių narių taip pat pateikė papildomą informaciją dėl apyvartinių monetų, kai šią informaciją buvo galima gauti ir kai atitinkamos valstybės narės ją laiko svarbia patvirtinimo prašymui pagrįsti;

(3)

valstybės narės savo teisę išleisti eurų monetas gali įgyvendinti tik ECB patvirtinus emisijos apimtį, todėl valstybės narės negali viršyti ECB patvirtintos emisijos apimties be išankstinio ECB patvirtinimo;

(4)

remiantis Sprendimo (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 2 straipsnio 9 dalimi, įgaliojimai priimti sprendimus dėl eurų monetų emisijos apimties metinio patvirtinimo prašymų, kuriuos pateikia valstybės narės, kurių valiuta yra euro, deleguojami Vykdomajai valdybai, jeigu nėra poreikio keisti prašomos monetų emisijos apimties,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2019 metais išleidžiamų eurų monetų emisijos apimties patvirtinimas

ECB tvirtina eurų monetų, kurias valstybės narės, kurių valiuta yra euro, gali išleisti 2019 metais, emisijos apimtį, kaip nustatyta šioje lentelėje:

 

2019 metais išleidžiamų eurų monetų patvirtinta emisijos apimtis

Apyvartinės monetos

Kolekcinės monetos

(apyvartai neskirtos)

Monetų emisijos apimtis

(milijonais EUR)

(milijonais EUR)

(milijonais EUR)

Belgija

46,0

1,0

47,0

Vokietija

401,0

231,0

632,0

Estija

10,2

0,3

10,5

Airija

11,0

0,5

11,5

Graikija

110,9

0,6

111,5

Ispanija

357,2

30,0

387,2

Prancūzija

235,8

50,1

285,9

Italija

204,2

2,1

206,3

Kipras

13,5

0,1

13,6

Latvija

15,7

0,2

15,9

Lietuva

22,0

0,7

22,7

Liuksemburgas

12,4

0,2

12,6

Malta

9,0

0,2

9,2

Nyderlandai

25,0

3,0

28,0

Austrija

73,2

153,4

226,6

Portugalija

43,1

2,5

45,6

Slovėnija

22,0

1,5

23,5

Slovakija

17,0

1,2

18,2

Suomija

15,0

10,0

25,0

Iš viso

1 644,2

488,6

2 132,8

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. gruodžio 12 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 328, 2015 12 12, p. 123.


REKOMENDACIJOS

21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/89


KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2018/2050

2018 m. gruodžio 19 d.

dėl demonstravimo ir vertinimo tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8598)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB (1) 5 straipsnį valstybės narės privalo paskelbti bent keturias bendrąsias siuntimo licencijas;

(2)

bendrosios siuntimo licencijos yra svarbiausias Direktyva 2009/43/EB nustatytos supaprastintos licencijavimo sistemos elementas;

(3)

valstybių narių skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų teikiamų tam tikriems su gynyba susijusiems produktams taikymo srities ir šių produktų siuntimui taikomų sąlygų skirtumai gali kliudyti įgyvendinti Direktyvą 2009/43/EB ir pasiekti joje nustatytą supaprastinimo tikslą. Norint užtikrinti šių licencijų patrauklumą ir paskatinti jas naudoti, labai svarbu suderinti valstybių narių požiūrį į skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo sritį ir siuntimo sąlygas;

(4)

2015 m. gegužės 18 d. išvadose Taryba pakartojo, kad reikia įgyvendinti ir taikyti, inter alia, Direktyvą 2009/43/EB. Priėmus dvi ankstesnes rekomendacijas dėl bendrųjų siuntimo licencijų ginkluotosioms pajėgoms (2) ir sertifikuotiems gavėjams (3), Komisija Europos gynybos veiksmų plane (4) ir Siuntimo direktyvos (5) vertinimo ataskaitoje nurodė, kad dėmesį skirs ir likusioms dviem bendrosioms siuntimo licencijoms, apimančioms siuntimą demonstravimo, vertinimo, parodų, remonto ir priežiūros tikslais;

(5)

šios rekomendacijos iniciatyvą tvirtai parėmė valstybių narių atstovai Komitete, įsteigtame pagal Direktyvos 2009/43/EB 14 straipsnį. Šioje rekomendacijoje pateiktos gairės atspindi šiame komitete sudarytos ekspertų grupės diskusijas;

(6)

ši rekomendacija taikoma Direktyvos 2009/43/EB priede pateiktam su gynyba susijusių produktų sąrašui (atitinkančiam Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą). Prireikus ši rekomendacija bus atnaujinta, kad joje atsispindėtų su gynyba susijusių produktų sąrašo pakeitimai, kurie bus padaryti ateityje;

(7)

remiantis diskusijomis su valstybėmis narėmis ir atsižvelgiant į produktų (įskaitant išimtis) savybes, pavyzdžiui, jų jautrumą, šios rekomendacijos 1.1 punkte pateiktas su gynyba susijusių produktų sąrašas yra minimalus nebaigtinis produktų, kuriuos valstybės narės leidžia siųsti pagal savo BSL DV, sąrašas. Tai reiškia, kad valstybės narės paskelbta BSL DV taip pat gali būti leidžiama siųsti kitus su gynyba susijusius produktus, įtrauktus į Direktyvos 2009/43/EB priedą, tačiau neįtrauktus į šią rekomendaciją;

(8)

diskutuodamos apie šią rekomendaciją valstybės narės priminė, kad jos yra saistomos įsipareigojimų pagal Europos teisę, pvz., pagal Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP (6), taip pat tarptautinių su eksporto kontrole susijusių įsipareigojimų. Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės pripažino pareiškimą dėl valstybių narių politinio įsipareigojimo dėl tiekimo saugumo (7),

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.   BENDROSIOS SIUNTIMO LICENCIJOS DEMONSTRAVIMO IR VERTINIMO TIKSLAIS

Valstybėms narėms rekomenduojama pritaikyti savo bendrąsias siuntimo licencijas demonstravimo ir vertinimo tikslais atsižvelgiant į toliau nurodytus aspektus.

1.1.   Su gynyba susiję produktai, kurie gali būti siunčiami pagal bendrąją siuntimo licenciją demonstravimo ir vertinimo tikslais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punkte

Toliau nurodytos ML kategorijos yra Direktyvos 2009/43/EB priede pateikto su gynyba susijusių produktų sąrašo pogrupiai. Pagal bendrąją siuntimo licenciją demonstravimo ir vertinimo tikslais (BSL DV) leidžiama siųsti bent prie toliau nurodytų ML kategorijų priskiriamus su gynyba susijusius produktus. Valstybės narės gali nuspręsti į savo BSL DV įtraukti daugiau ML kategorijų su atitinkamais su gynyba susijusiais produktais.

Minimalus ML kategorijų sąrašas:

ML3. Apimamos visos prekės, išskyrus:

antrinius šaudmenis, patenkančius į Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų taikymo sritį;

valdomuosius sviedinius;

šaudmenis, sviedinius ir šaunamuosius užtaisus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui.

ML5. Apimamos visos prekės, išskyrus:

5 dalies b punktą: taikinio suradimo, pažymėjimo, nuotolio nustatymo, sekimo ar stebėjimo sistemas; aptikimo, duomenų sugretinimo, atpažinimo arba identifikavimo įrangą ir jutiklių integracijos įrangą;

5 dalies c punktą: ML5 dalies a arba b punktuose nurodytų objektų atsakomųjų veiksmų įrangą.

Visos prekės turėtų būti pristatytos be kodavimo komponento ir be integruotos duomenų bazės.

ML6. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotas transporto priemones, patenkančias į ML6 dalies a punkto taikymo sritį;

važiuokles ir bokštelius, patenkančius į ML6 dalies a punkto taikymo sritį;

įrangą ir įrangos komponentus, nepriskirtus prie kitų ML kategorijų.

ML7. Apimamos šios prekės:

7 dalies f punktas: apsaugos ir dekontaminavimo įranga, specialiai sukurta ar modifikuota kariniam naudojimui, komponentai ir cheminiai mišiniai;

7 dalies g punktas: įranga, specialiai sukurta arba modifikuota kariniam naudojimui, sukurta arba modifikuota ML7 dalies a, b ar d punktuose nurodytoms medžiagoms aptikti arba identifikuoti, ir specialiai jai sukurti komponentai.

ML8. Apimamos visos prekės, išskyrus:

visas chemines medžiagas, turinčias visas toliau nurodytas charakteristikas:

detonavimo greitis 8 000 m/s arba didesnis,

tankis yra 1,80 g/cm3 arba mažesnis;

visus sprogmenis, nurodytus toliau, ir susijusius mišinius:

8 dalies a punkto 15 papunktį: HNS (heksanitrostilbeną) (CAS 20062–22–0);

8 dalies a punkto 21 papunktį: RDX ir jo darinius:

RDX (ciklotrimetilentrinitraminą, ciklonitą, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triaziną; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksaną arba heksogeną) (CAS 121–82–4),

Keto-RDX (K-6 arba 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanoną) (CAS 115029–35–1);

8 dalies a punkto 23 papunktį: TATB (triaminotrinitrobenzeną) (CAS 3058–38–6).

visas medžiagas, kurios galėtų būti tiesiogiai arba netiesiogiai naudojamos gaminant antrinius šaudmenis, patenkančius į 2008 m. gruodžio 3 d. Osle pasirašytos Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų taikymo sritį, išskyrus valstybių narių, kurios ratifikavo Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atžvilgiu.

ML9. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotus karo laivus (antvandeninius ar povandeninius), patenkančius į ML9 dalies a punkto taikymo sritį;

sukomplektuotus korpusus;

ML9 dalies a punkto 2 papunkčio d punktą: aktyviąsias atsakomųjų veiksmų ginklų sistemas, nurodytas ML4 dalies b punkte, ML5 dalies c punkte arba ML11 dalies a punkte;

ML9 dalies b punkto 4 papunktį: anaerobines varomąsias sistemas (AIP), specialiai sukurtas povandeniniams laivams;

ML9 dalies d punktą: tinklus kovai su povandeniniais laivais ir torpedomis, specialiai sukurtus kariniam naudojimui;

ML9 dalies c punkte nurodytus objektus: povandeninius aptikimo prietaisus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui, jų valdymo įrangą ir komponentus, specialiai jiems sukurtus kariniam naudojimui.

ML10. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotus orlaivius, už orą lengvesnius skraidomuosius aparatus, bepiločius orlaivius, patenkančius į ML10 dalies a punkto, ML10 dalies b punkto arba ML10 dalies c punkto taikymo sritį;

kovinių orlaivių ir kovinių sraigtasparnių liemenis;

kovinių orlaivių variklius;

įrangą ir įrangos komponentus, nepriskirtus prie kitų ML kategorijų.

ML11. Apimamos šios prekės:

ML11 dalies a punkto g papunktis: valdymo ir navigacinė įranga, išskyrus įrangą, specialiai sukurtą arba modifikuotą reaktyviniams sviediniams, raketoms, erdvėlaivių paleidimo įrenginiams ir bepiločiams orlaiviams (UAV);

ML11 dalies a punkto h papunktis: skaitmeninė troposferinės sklaidos radijo ryšio siųstuvų įranga;

ML11 dalies a punkto j papunktis: automatinės vadovavimo ir kontrolės sistemos.

ML13. Apimamos visos prekės.

ML15. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ML15 dalies f punktas.

ML16. Apimamos visos prekės, išskyrus:

visus objektus, susijusius su prekėmis, susijusiomis su balistinėmis technologijomis ir ChBRB ginklų platinimu.

ML17. Apimamos šios prekės:

ML17 dalies b punktas: statybos įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui;

ML17 dalies d punktas: lauko inžinerinė įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui;

ML17 dalies j punktas: mobiliosios remonto dirbtuvės, specialiai įrengtos ar modifikuotos karinei įrangai remontuoti;

ML17 dalies k punktas: lauko generatoriai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam naudojimui;

ML17 dalies l punktas: konteineriai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam naudojimui;

ML17 dalies m punktas: keltai, išskyrus keltus, nurodytus kituose ES bendrojo karinės įrangos sąrašo punktuose, tiltai ir pontonai, specialiai sukurti kariniam naudojimui;

ML17 dalies o punktas: apsaugos nuo lazerių įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui.

ML21. Apimamos šios prekės:

ML21 dalies a punktas: programinė įranga, specialiai sukurta ar modifikuota prekėms, išvardytoms BSL, naudoti;

ML21 dalies b punkto 4 papunktis: programinė įranga, specialiai sukurta kariniams tikslams ir specialiai sukurta taikyti vadovavimo, ryšių, kontrolės ir žvalgybos (C3I) arba vadovavimo, ryšių, kontrolės, kompiuterių ir žvalgybos (C4I) srityje.

ML22. Apimama:

tik būtina technologija prekėms, kurias leidžiama naudoti pagal tą pačią bendrąją siuntimo licenciją, naudoti.

1.2.   Sąlygos, kurias reikia įtraukti į bendrąją siuntimo licenciją demonstravimo ir vertinimo tikslais

Toliau pateikiamas sąlygų sąrašas nėra išsamus. Tačiau valstybės narės pridėtos kitos sąlygos neturi prieštarauti ar pažeisti toliau nurodytų sąlygų.

Geografinė apimtis:

Europos ekonominė erdvė (8)

Siuntimas demonstravimo tikslais

Su gynyba susijusio produkto siuntimas siekiant jį panaudoti aplinkoje, kuria imituojamos darbinės naudojimo sąlygos. Terminas „siuntimas demonstravimo tikslas“ apima ginklų šaudymo bandymus.

Siuntimas vertinimo tikslais

Su gynyba susijusio produkto siuntimas siekiant jį išbandyti ir pasidalyti bandymų rezultatais. Terminas „siuntimas vertinimo tikslais“ apima technologijos siuntimą siekiant pasidalyti bandymų rezultatais.

Pakartotinis siuntimas

Valstybės narės turi pasirinkti vieną iš šių su gynyba susijusio produkto pakartotinio siuntimo po demonstravimo ar vertinimo galimybių:

a)

atleidimas nuo pareigos gauti išankstinį leidimą gali būti įgyvendintas pagal Direktyvos 2009/43/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą;

b)

specialios bendrosios siuntimo licencijos su gynyba susijusiems produktams grąžinti po demonstravimo ir vertinimo paskelbimas, kai tinkama, bent su tuo pačiu reikalavimus atitinkančių su gynyba susijusių produktų sąrašu;

c)

pakartotinio siuntimo įtraukimas į bendrąją siuntimo licenciją demonstravimo ir (arba) vertinimo tikslais.

Trukmė

Kilmės valstybė narė gali nurodyti su gynyba susijusių produktų grąžinimo terminą kurio turi laikytis tiekėjas kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos atžvilgiu. Valstybė narė, iš kurios pakartotinai siunčiami su gynyba susiję produktai, taip pat gali nurodyti pakartotinio siuntimo terminą, kurio turi laikytis tiekėjas arba jo atstovas.

2.   TOLESNI VEIKSMAI

Valstybės narės raginamos užtikrinti, kad ši rekomendacija įsigaliotų ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d.

Valstybės narės raginamos pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi šiai rekomendacijai įgyvendinti.

3.   ADRESATAI

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1).

(2)  OL L 329, 2016 12 3, p. 101.

(3)  OL L 329, 2016 12 3, p. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

(7)  Priimtas EGA dalyvaujančių valstybių narių Vyriausybių atstovų posėdyje, susirinkus į Tarybos 3551-ąjį posėdį 2017 m. birželio 19 d.

(8)  2013 m. birželio 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 111/2013, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) (OL L 318, 2013 11 28, p. 12), kuriuo į EEE susitarimą įtraukta direktyva 2009/43/EB, pateiktas aiškus adaptavimo tekstas: „Ši direktyva netaikoma Lichtenšteinui“.


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/94


KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2018/2051

2018 m. gruodžio 19 d.

dėl remonto ir priežiūros tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies d punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8610)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB (1) 5 straipsnį valstybės narės privalo paskelbti bent keturias bendrąsias siuntimo licencijas;

(2)

bendrosios siuntimo licencijos yra svarbiausias Direktyva 2009/43/EB nustatytos supaprastintos licencijavimo sistemos elementas;

(3)

valstybių narių skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų tam tikriems su gynyba susijusiems produktams taikymo srities ir šių produktų siuntimui taikomų sąlygų skirtumai gali kliudyti įgyvendinti Direktyvą 2009/43/EB ir pasiekti joje nustatytą supaprastinimo tikslą. Norint užtikrinti šių licencijų patrauklumą ir paskatinti jas naudoti, labai svarbu suderinti valstybių narių požiūrį į skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo sritį ir siuntimo sąlygas;

(4)

2015 m. gegužės 18 d. išvadose Taryba pakartojo, kad reikia įgyvendinti ir taikyti, inter alia, Direktyvą 2009/43/EB. Priėmus dvi ankstesnes rekomendacijas dėl bendrųjų siuntimo licencijų ginkluotosioms pajėgoms (2) ir sertifikuotiems gavėjams (3), Komisija Europos gynybos veiksmų plane (4) ir Siuntimo direktyvos (5) vertinimo ataskaitoje nurodė, kad dėmesį skirs ir likusioms dviem bendrosioms siuntimo licencijoms, apimančioms siuntimą demonstravimo, vertinimo, parodų, remonto ir priežiūros tikslais;

(5)

šios rekomendacijos iniciatyvą tvirtai parėmė valstybių narių atstovai Komitete, įsteigtame pagal Direktyvos 2009/43/EB 14 straipsnį. Šioje rekomendacijoje pateiktos gairės atspindi šiame komitete sudarytos ekspertų grupės diskusijų rezultatus;

(6)

ši rekomendacija taikoma Direktyvos 2009/43/EB priede pateiktam su gynyba susijusių produktų sąrašui (atitinkančiam Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą). Prireikus ši rekomendacija bus atnaujinta, kad joje atsispindėtų su gynyba susijusių produktų sąrašo pakeitimai, kurie bus padaryti ateityje;

(7)

remiantis diskusijomis su valstybėmis narėmis ir atsižvelgiant į produktų (įskaitant išimtis) savybes, pavyzdžiui, jų jautrumą, šios rekomendacijos 1.1 punkte pateiktas su gynyba susijusių produktų sąrašas yra minimalus nebaigtinis produktų, kuriuos valstybės narės leidžia siųsti pagal savo BSL RP, sąrašas. Tai reiškia, kad valstybės narės paskelbta BSL RP taip pat gali būti leidžiama siųsti kitus su gynyba susijusius produktus, įtrauktus į Direktyvos 2009/43/EB priedą, tačiau neįtrauktus į šią rekomendaciją;

(8)

diskutuodamos apie šią rekomendaciją valstybės narės priminė, kad jos yra saistomos įsipareigojimų pagal Europos teisę, pvz., pagal Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP (6), taip pat tarptautinių su eksporto kontrole susijusių įsipareigojimų. Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės pripažino pareiškimą dėl valstybių narių politinio įsipareigojimo dėl tiekimo saugumo (7),

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.   BENDROSIOS SIUNTIMO LICENCIJOS REMONTO IR PRIEŽIŪROS TIKSLAIS

Valstybėms narėms rekomenduojama pritaikyti savo bendrąsias siuntimo licencijas remonto ir priežiūros tikslais atsižvelgiant į toliau nurodytus aspektus.

1.1.   Su gynyba susiję produktai, kurie gali būti siunčiami pagal bendrąją siuntimo licenciją remonto ir priežiūros tikslais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies d punkte

Toliau nurodytos ML kategorijos yra Direktyvos 2009/43/EB priede pateikto su gynyba susijusių produktų sąrašo pogrupiai. Pagal bendrąją siuntimo licenciją remonto ir priežiūros tikslais (BSL RP) leidžiama siųsti bent prie toliau nurodytų ML kategorijų priskiriamus su gynyba susijusius produktus. Valstybės narės gali nuspręsti į savo BSL RP įtraukti daugiau ML kategorijų su atitinkamais su gynyba susijusiais produktais.

Minimalus ML kategorijų sąrašas:

ML3. Apimamos visos prekės, išskyrus:

antrinius šaudmenis, patenkančius į Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų taikymo sritį,

valdomuosius sviedinius,

šaudmenis, sviedinius ir šaunamuosius užtaisus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui.

ML4. Apimamos visos prekės, išskyrus:

4 dalies a punktą: bombas, torpedas, raketas, reaktyvinius sviedinius, kitus įtaisus ir užtaisus, specialiai sukurtus arba modifikuotus kariniam naudojimui,

4 dalies b punktą: komponentus, specialiai sukurtus paleidimo, išdėstymo, imitavimo, trukdymo veikti, ardymo tikslais, priskiriamus prie ML4 dalies a punkto.

ML5. Apimamos visos prekės, išskyrus:

5 dalies b punktą: taikinio suradimo, pažymėjimo, nuotolio nustatymo, sekimo ar stebėjimo sistemas; aptikimo, duomenų sugretinimo, atpažinimo arba identifikavimo įrangą ir jutiklių integracijos įrangą,

5 dalies c punktą: ML5 dalies a ar b punktuose nurodytų objektų atsakomųjų veiksmų įrangą.

Visos prekės turėtų būti pristatytos be kodavimo komponento ir be integruotos duomenų bazės.

ML6. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotas transporto priemones,

važiuokles ir bokštelius, patenkančius į ML6 dalies a punkto taikymo sritį,

įrangą ir įrangos komponentus, nepriskirtus prie kitų ML kategorijų.

ML7. Apimamos šios prekės:

7 dalies f punktas: apsaugos ir dekontaminavimo įranga, specialiai sukurta ar modifikuota kariniam naudojimui, komponentai ir cheminiai mišiniai,

7 dalies g punktas: įranga, specialiai sukurta arba modifikuota kariniam naudojimui, sukurta arba modifikuota ML7 dalies a, b ar d punktuose nurodytoms medžiagoms aptikti arba identifikuoti, ir specialiai jai sukurti komponentai.

ML8. Apimamos visos prekės, išskyrus:

visas chemines medžiagas, turinčias visas toliau nurodytas charakteristikas:

detonavimo greitis 8 000 m/s arba didesnis,

tankis yra 1,80 g/cm3 arba mažesnis,

visus sprogmenis, nurodytus toliau, ir susijusius mišinius:

8 dalies a punkto 15 papunktį: HNS (heksanitrostilbeną) (CAS 20062-22-0);

8 dalies a punkto 21 papunktį: RDX ir jo darinius:

RDX (ciklotrimetilentrinitraminą, ciklonitą, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triaziną, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksaną arba heksogeną) (CAS 121-82-4),

Keto-RDX (K-6 arba 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanoną) (CAS 115029-35-1),

8 dalies a punkto 23 papunktį: TATB (triaminotrinitrobenzeną) (CAS 3058-38-6),

visas medžiagas, kurios galėtų būti tiesiogiai arba netiesiogiai naudojamos gaminant antrinius šaudmenis, patenkančius į 2008 m. gruodžio 3 d. Osle pasirašytos Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų taikymo sritį, išskyrus valstybių narių, kurios ratifikavo Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atžvilgiu.

ML9. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotus karo laivus (antvandeninius ar povandeninius), patenkančius į ML9 dalies a punkto taikymo sritį,

sukomplektuotus korpusus,

ML9 dalies c punkte nurodytus objektus: povandeninius aptikimo prietaisus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui, jų valdymo įrangą ir komponentus, specialiai jiems sukurtus kariniam naudojimui.

ML10. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotus orlaivius, už orą lengvesnius skraidomuosius aparatus, bepiločius orlaivius, patenkančius į ML10 dalies a punkto arba ML10 dalies c punkto taikymo sritį,

kovinių orlaivių ir kovinių sraigtasparnių liemenis,

kovinių orlaivių variklius,

įrangą ir įrangos komponentus, nepriskirtus prie kitų ML kategorijų.

ML11. Apimamos šios prekės:

ML11 dalies a punkto g papunktis: valdymo ir navigacinė įranga, išskyrus įrangą, specialiai sukurtą arba modifikuotą reaktyviniams sviediniams, raketoms, erdvėlaivių paleidimo įrenginiams ir bepiločiams orlaiviams (UAV),

ML11 dalies a punkto h papunktis: skaitmeninė troposferinės sklaidos radijo ryšio siųstuvų įranga,

ML11 dalies a punkto j papunktis: automatinės vadovavimo ir kontrolės sistemos.

ML13. Apimamos visos prekės.

ML14. Apimamos visos prekės.

ML15. Apimamos visos prekės.

ML16. Apimamos visos prekės, išskyrus:

visus objektus, susijusius su prekėmis, susijusiomis su balistinėmis technologijomis ir ChBRB ginklų platinimu.

ML17. Apimamos šios prekės:

ML17 dalies b punktas: statybos įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui,

ML17 dalies d punktas: lauko inžinerinė įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui,

ML17 dalies j punktas: mobiliosios remonto dirbtuvės, specialiai įrengtos ar modifikuotos karinei įrangai remontuoti,

ML17 dalies k punktas: lauko generatoriai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam naudojimui,

ML17 dalies l punktas: konteineriai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam naudojimui,

ML17 dalies m punktas: keltai, išskyrus keltus, nurodytus kituose ES bendrojo karinės įrangos sąrašo punktuose, tiltai ir pontonai, specialiai sukurti kariniam naudojimui,

ML17 dalies o punktas: apsaugos nuo lazerių įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui.

ML21. Apimamos šios prekės:

ML21 dalies a punktas: programinė įranga, specialiai sukurta ar modifikuota prekėms, išvardytoms BSL, naudoti,

ML21 dalies b punkto 4 papunktis: programinė įranga, specialiai sukurta kariniams tikslams ir specialiai sukurta taikyti vadovavimo, ryšių, kontrolės ir žvalgybos (C3I) arba vadovavimo, ryšių, kontrolės, kompiuterių ir žvalgybos (C4I) srityje.

ML22. Apimama:

būtina technologija prekėms, kurias leidžiama naudoti pagal tą pačią bendrąją siuntimo licenciją, naudoti.

1.2.   Sąlygos, kurias reikia įtraukti į bendrąją siuntimo licenciją remonto ir priežiūros tikslais

Toliau pateikiamas sąlygų sąrašas nėra išsamus. Tačiau valstybės narės pridėtos kitos sąlygos neturi prieštarauti ar pažeisti toliau nurodytų sąlygų.

Geografinė apimtis

:

Europos ekonominė erdvė (8)

Siuntimas remonto tikslais

:

su gynyba susijusio produkto siuntimas remonto, o ne atnaujinimo ar patobulinimo, siekiant pagerinti veiksmingumą, tikslais.

Siuntimas priežiūros tikslais

:

su gynyba susijusio produkto siuntimas priežiūros, o ne atnaujinimo ar patobulinimo, siekiant pagerinti veiksmingumą, tikslais.

Grąžinimas

:

valstybės narės gali reikalauti, kad būtų buvęs suteiktas prekės, kuri grąžinama po remonto, išankstinis pirminio siuntimo leidimas. Valstybės narės turi pasirinkti vieną iš šių su gynyba susijusio produkto grąžinimo po remonto ar priežiūros galimybių:

a)

atleidimas nuo pareigos gauti išankstinį leidimą pagal Direktyvos 2009/43/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą;

b)

specialios bendrosios siuntimo licencijos su gynyba susijusiems produktams grąžinti po remonto ar priežiūros paskelbimas bent su tuo pačiu reikalavimus atitinkančių su gynyba susijusių produktų sąrašu;

c)

grąžinimo įtraukimas į bendrąją siuntimo licenciją remonto ir (arba) priežiūros tikslais.

Trukmė

:

valstybės narės gali nustatyti su gynyba susijusio produkto grąžinimo terminą.

2.   TOLESNI VEIKSMAI

Valstybės narės raginamos užtikrinti, kad ši rekomendacija įsigaliotų ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d.

Valstybės narės raginamos pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi šiai rekomendacijai įgyvendinti.

3.   ADRESATAI

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1).

(2)  OL L 329, 2016 12 3, p. 101.

(3)  OL L 329, 2016 12 3, p. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

(7)  Priimtas Europos gynybos agentūroje dalyvaujančių valstybių narių vyriausybių atstovų posėdyje, susirinkus į Tarybos 3551-ąjį posėdį 2017 m. birželio 19 d.

(8)  2013 m. birželio 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 111/2013, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) (OL L 318, 2013 11 28, p. 12), kuriuo į EEE susitarimą įtraukta direktyva 2009/43/EB, pateiktas aiškus adaptavimo tekstas: „Ši direktyva netaikoma Lichtenšteinui“.


21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/98


KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2018/2052

2018 m. gruodžio 19 d.

dėl parodų tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8611)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB (1) 5 straipsnį valstybės narės privalo paskelbti bent keturias bendrąsias siuntimo licencijas;

(2)

bendrosios siuntimo licencijos yra svarbiausias Direktyva 2009/43/EB nustatytos supaprastintos licencijavimo sistemos elementas;

(3)

valstybių narių skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų teikiamų tam tikriems su gynyba susijusiems produktams taikymo srities ir šių produktų siuntimui taikomų sąlygų skirtumai gali kliudyti įgyvendinti Direktyvą 2009/43/EB ir pasiekti joje nustatytą supaprastinimo tikslą. Norint užtikrinti šių licencijų patrauklumą ir paskatinti jas naudoti, labai svarbu suderinti valstybių narių požiūrį į skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo sritį ir siuntimo sąlygas;

(4)

2015 m. gegužės 18 d. išvadose Taryba pakartojo, kad reikia įgyvendinti ir taikyti, inter alia, Direktyvą 2009/43/EB. Priėmus dvi ankstesnes rekomendacijas dėl bendrųjų siuntimo licencijų ginkluotosioms pajėgoms (2) ir sertifikuotiems gavėjams (3), Komisija Europos gynybos veiksmų plane (4) ir Siuntimo direktyvos (5) vertinimo ataskaitoje nurodė, kad dėmesį skirs ir likusioms dviem bendrosioms siuntimo licencijoms, apimančioms siuntimą demonstravimo, vertinimo, parodų, remonto ir priežiūros tikslais;

(5)

šios rekomendacijos iniciatyvą tvirtai parėmė valstybių narių atstovai Komitete, įsteigtame pagal Direktyvos 2009/43/EB 14 straipsnį. Šioje rekomendacijoje pateiktos gairės atspindi šiame komitete sudarytos ekspertų grupės diskusijas;

(6)

ši rekomendacija taikoma Direktyvos 2009/43/EB priede pateiktam su gynyba susijusių produktų sąrašui (atitinkančiam Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą). Prireikus ši rekomendacija bus atnaujinta, kad joje atsispindėtų su gynyba susijusių produktų sąrašo pakeitimai, kurie bus padaryti ateityje;

(7)

remiantis diskusijomis su valstybėmis narėmis ir atsižvelgiant į produktų (įskaitant išimtis) savybes, pavyzdžiui, jų jautrumą, šios rekomendacijos 1.1 punkte pateiktas su gynyba susijusių produktų sąrašas yra minimalus nebaigtinis produktų, kuriuos valstybės narės leidžia siųsti pagal savo BSL PA, sąrašas. Tai reiškia, kad valstybės narės paskelbta BSL PA taip pat gali būti leidžiama siųsti kitus su gynyba susijusius produktus, įtrauktus į Direktyvos 2009/43/EB priedą, tačiau neįtrauktus į šią rekomendaciją;

(8)

diskutuodamos apie šią rekomendaciją valstybės narės priminė, kad jos yra saistomos įsipareigojimų pagal Europos teisę, pvz., pagal Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP (6), taip pat tarptautinių su eksporto kontrole susijusių įsipareigojimų.

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.   BENDROSIOS SIUNTIMO LICENCIJOS PARODŲ TIKSLAIS

Valstybėms narėms rekomenduojama pritaikyti savo bendrąsias siuntimo licencijas parodų tikslais atsižvelgiant į toliau nurodytus aspektus.

1.1.   Su gynyba susiję produktai, kurie gali būti siunčiami pagal bendrąją siuntimo licenciją parodų tikslais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punkte

Toliau nurodytos ML kategorijos yra Direktyvos 2009/43/EB priede pateikto su gynyba susijusių produktų sąrašo pogrupiai. Pagal bendrąją siuntimo licenciją parodų tikslais (BSL PA) leidžiama siųsti bent prie toliau nurodytų ML kategorijų priskiriamus su gynyba susijusius produktus. Valstybės narės gali nuspręsti į savo BSL PA įtraukti daugiau ML kategorijų su atitinkamais su gynyba susijusiais produktais.

Minimalus ML kategorijų sąrašas:

ML1. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ginklus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui;

vamzdžius ir spynas ginklams, specialiai sukurtiems kariniam naudojimui.

ML2. c ir d punktai. Apimamos visos prekės.

ML3. Apimamos šios prekės:

mokomųjų šaudmenų pavyzdžiai.

ML4. Apimamos visos prekės, išskyrus:

4 dalies a punktą: visos prekės neįtrauktos, išskyrus mokomuosius pavyzdžius, kurie yra įtraukti;

4 dalies b punktą: komponentus, specialiai sukurtus paleidimo, išdėstymo, imitavimo, trukdymo veikti, ardymo tikslais, priskiriamus prie ML4 dalies a punkto.

ML5. Apimamos visos prekės, išskyrus:

5 dalies c punktą: ML5 dalies a arba b punktuose nurodytų objektų atsakomųjų veiksmų įrangą.

Visos prekės turėtų būti pristatytos be kodavimo komponento ir be integruotos duomenų bazės.

ML6. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotas transporto priemones, patenkančias į ML6 dalies a punkto taikymo sritį;

važiuokles ir bokštelius, patenkančius į ML6 dalies a punkto taikymo sritį.

ML7. Neįtrauktos visos prekės, išskyrus:

7 dalies f punktą: apsaugos ir dekontaminavimo įrangą, specialiai sukurtą ar modifikuotą kariniam naudojimui, komponentu ir cheminiu mišinius;

7 dalies g punktą: įrangą, specialiai sukurtą arba modifikuotą kariniam naudojimui, sukurtą arba modifikuotą ML7 dalies a, b ar d punktuose nurodytoms medžiagoms aptikti arba identifikuoti, ir specialiai jai sukurtus komponentus.

ML9. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotus karo laivus (antvandeninius ar povandeninius);

sukomplektuotus korpusus;

ML9 dalies c punkte nurodytus objektus: povandeninius aptikimo prietaisus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui, jų valdymo įrangą ir komponentus, specialiai jiems sukurtus kariniam naudojimui.

ML10. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotus orlaivius;

kovinių orlaivių ir kovinių sraigtasparnių liemenis;

kovinių orlaivių variklius.

ML11. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ML11 dalies a punkto a papunktį: elektroninę atsakomųjų priemonių ir elektroninę atsakomąsias priemones neutralizuojančią įrangą, įskaitant trukdymo ir trukdymą slopinančią įrangą;

ML11 dalies a punkto b papunktį: dažniui jautrias elektronines lempas;

ML11 dalies a punkto c papunktį: sekimo ir elektromagnetinio spektro stebėjimo elektronines sistemas arba įrangą, sukurtą karinės žvalgybos ar saugumo tikslams arba tokiam sekimui ir kontrolei neutralizuoti;

ML11 dalies a punkto d papunktį: povandeninių atsakomųjų priemonių, įskaitant akustinio ir magnetinio trukdymo bei imitavimo įrangą ir įrangą, sukurtą pašaliniams ar klaidingiems signalams į sonarinius imtuvus įvesti;

ML11 dalies a punkto e papunktį: duomenų tvarkymo apsaugos įrangą, duomenų apsaugos įrangą ir perdavimo bei signalizavimo linijos apsaugos įrangą, veikiančią kodavimo procesų pagrindu;

ML11 dalies a punkto f papunktį: identifikavimo, autentifikavimo ir šifro įvedimo įrangą ir šifro valdymo, gamybos bei paskirstymo įrangą;

ML11 dalies a punkto i papunktį: skaitmeninius demoduliatorius, specialiai sukurtus signalų žvalgybos tikslais;

ML11 dalies b punktą: pasaulinės palydovinės navigacinės sistemos (GNSS) trukdymo įrangą bei specialiai jai sukurtus komponentus;

ML11 dalies c punktą: erdvėlaivius, specialiai sukurtus arba modifikuotus kariniam naudojimui, erdvėlaivių komponentus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui.

ML13. Apimamos visos prekės.

ML14. Apimamos visos prekės.

ML15. Apimamos visos prekės.

ML16. Apimamos visos prekės.

ML17. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ML17 dalies f punktą: bibliotekas, specialiai sukurtas ar modifikuotas kariniam naudojimui kartu su ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytomis sistemomis, įranga ar komponentais;

ML17 dalies g punktą: branduolinę energiją generuojančią įrangą arba varomąją įrangą, įskaitant branduolinius reaktorius, specialiai sukurtus kariniam naudojimui, ir komponentus, specialiai jiems sukurtus ar modifikuotus kariniam naudojimui;

ML17 dalies h punktą: kitą specialiai kariniam naudojimui sukurtą įrangą ir medžiagas, apdorotas ar padengtas danga, skirtas objekto atpažinimo galimybei mažinti, išskyrus įrangą ir medžiagas, nurodytas kituose ES bendrojo karinės įrangos sąrašo punktuose;

ML17 dalies i punktą: simuliatorius, specialiai sukurtus kariniams branduoliniams reaktoriams.

ML18. Apimamos visos prekės.

ML21. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ML21 dalies a punktą: programinę įrangą, specialiai sukurtą ar modifikuotą bet kuriam iš šių tikslų:

ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytos įrangos kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar priežiūrai,

ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytų medžiagų kūrimui ar gamybai arba

ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytos programinės įrangos kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar priežiūrai;

programinę įrangą, specialiai sukurtą ar modifikuotą prekėms, išvardytoms BSL, naudoti.

ML22. Apimama:

tik būtina technologija prekėms, kurias leidžiama naudoti pagal tą pačią bendrąją siuntimo licenciją, naudoti.

1.2.   Sąlygos, kurias reikia įtraukti į bendrąją siuntimo licenciją parodų tikslais

Toliau pateikiamas sąlygų sąrašas nėra išsamus. Tačiau valstybės narės pridėtos kitos sąlygos neturi prieštarauti ar pažeisti toliau nurodytų sąlygų.

Geografinė apimtis

Europos ekonominė erdvė (7)

Siuntimas parodai

su gynyba susijusio produkto siuntimas jo parodos tikslais valstybėje narėje, kai produktas neskirtas naudoti darbinėmis naudojimo sąlygomis ir kai siuntimas neapima demonstravimo ar vertinimo tikslų.

Pakartotinis siuntimas

valstybės narės turi pasirinkti vieną iš šių su gynyba susijusio produkto pakartotinio siuntimo po parodos galimybių:

(a)

atleidimas nuo pareigos gauti išankstinį leidimą pagal Direktyvos 2009/43/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą;

(b)

specialios bendrosios siuntimo licencijos su gynyba susijusiems produktams pakartotinai siųsti po parodos paskelbimas bent su tuo pačiu reikalavimus atitinkančių su gynyba susijusių produktų sąrašu;

(c)

pakartotinio siuntimo įtraukimas į bendrąją siuntimo licenciją parodų tikslais.

Trukmė

kilmės valstybė narė gali nurodyti su gynyba susijusių produktų grąžinimo terminą kurio turi laikytis tiekėjas kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos atžvilgiu. Valstybė narė, iš kurios pakartotinai siunčiami su gynyba susiję produktai, taip pat gali nurodyti pakartotinio siuntimo terminą, kurio turi laikytis tiekėjas arba jo atstovas.

2.   TOLESNI VEIKSMAI

Valstybės narės raginamos užtikrinti, kad ši rekomendacija įsigaliotų ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d.

Valstybės narės raginamos pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi šiai rekomendacijai įgyvendinti.

3.   ADRESATAI

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1).

(2)  OL L 329, 2016 12 3, p. 101.

(3)  OL L 329, 2016 12 3, p. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

(7)  2013 m. birželio 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 111/2013, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) (OL L 318, 2013 11 28, p. 12), kuriuo į EEE susitarimą įtraukta direktyva 2009/43/EB, pateiktas aiškus adaptavimo tekstas: „Ši direktyva netaikoma Lichtenšteinui“.