ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 323

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gruodžio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2016, kuriuo leidžiama pateikti rinkai laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis) kruopas kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2017, kuriuo leidžiama pateikti rinkai dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2018, kuriuo nustatomos konkrečios taisyklės dėl tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant atlikti didelės rizikos augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, rizikos vertinimą

7

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019, kuriuo nustatomas laikinasis didelės rizikos augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnyje, sąrašas ir augalų, kuriuos įvežant į Sąjungą nereikalaujama fitosanitarinių sertifikatų, kaip nustatyta to reglamento 73 straipsnyje, sąrašas

10

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/2020, kuriuo nustatoma, kad Rumunija nesiėmė veiksmingų priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją

16

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2021, kuriuo dėl persvarstytų tikslinių rodiklių ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, įrašytų į Portugalijos ir Rumunijos pateiktus iš dalies pakeistus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, suderinamumo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8489)  ( 1 )

18

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/2022, kuriuo sudaromas į Europos Sąjungos geležinkelių agentūros apeliacines tarybas skiriamų kvalifikuotų ekspertų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8561)

29

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2023, kuriuo dėl pamatinių verčių, 2019 m. kovo 30 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu taikomų Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems gamintojams ar importuotojams, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 pranešusiems apie teisėtą hidrofluorangliavandenilių pateikimą rinkai po 2015 m. sausio 1 d., iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1984, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nustatomos pamatinės vertės (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8801)

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2016

2018 m. gruodžio 18 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis) kruopas kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad Sąjungos rinkai galima pateikti tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus. Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas – naujas maisto produktas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2015/2283 3 straipsnyje;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 4 dalį Komisija turi priimti sprendimą, kuriuo leidžiama pateikti Sąjungos rinkai trečiosios šalies tradicinį maisto produktą;

(4)

2018 m. sausio 23 d. bendrovė „Obà Food Srl.“ (toliau – pareiškėjas) pateikė Komisijai pranešimą, kuriame nurodė ketinanti Sąjungos rinkai pateikti laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) (toliau – pirštuotės) kruopas kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/2283 14 straipsnyje. Savo prašyme pareiškėjas nurodo, kad laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopos skirtos vartoti visiems vartotojams kaip tokios, kokios yra, arba kaip maisto sudedamoji dalis;

(5)

pareiškėjo pateikti dokumentais pagrįsti duomenys rodo, kad laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopos ilgą laiką buvo saugiai naudojamos kaip maisto produktas Vakarų Afrikos šalyse, visų pirma Gvinėjoje, Nigerijoje ir Malyje;

(6)

2018 m. vasario 28 d. Komisija pagal Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 1 dalį persiuntė galiojantį pranešimą valstybėms narėms ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

(7)

per Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 2 dalyje nustatytą keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės arba Tarnyba Komisijai nepateikė tinkamai pagrįstų prieštaravimų dėl laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopų pateikimo Sąjungos rinkai saugos;

(8)

todėl Komisija turėtų leisti pateikti Sąjungos rinkai laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopas ir atnaujinti Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopos, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiamos į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

„Laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopos

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „pirštuočių (Digitaria exilis) kruopos““

 

2)

į 2 lentelę „Specifikacijos“ abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacija

„Laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) (pirštuočių) kruopos

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Aprašymas/apibrėžtis

Tradicinis maisto produktas – laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopos (pašalinus sėlenas).

Laibosios pirštuotės (Digitaria exilis(Kippist) Stapf)) yra metinis žolinis augalas, priklausantis Poaceae šeimai.

Tipiškos pirštuočių kruopų maistinės sudedamosios dalys

Angliavandeniai: 76,1 g/100 g pirštuočių

Vanduo: 12,4 g/100 g pirštuočių

Baltymai: 6,9 g/100 g pirštuočių

Riebalai: 1,2 g/100 g pirštuočių

Ląsteliena: 2,2 g/100 g pirštuočių

Peleningumas: 1,2 g/100 g pirštuočių

Fitato kiekis: ≤ 2,1 mg/g“


19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2017

2018 m. gruodžio 18 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad Sąjungos rinkai galima pateikti tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus. Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas – naujas maisto produktas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2015/2283 3 straipsnyje;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 4 dalį Komisija turi priimti sprendimą, kuriuo leidžiama pateikti Sąjungos rinkai trečiosios šalies tradicinį maisto produktą. 2018 m. balandžio 5 d. bendrovė „Sorghum Zrt.“ (toliau – pareiškėjas) pateikė Komisijai pranešimą, kuriame nurodė ketinanti Sąjungos rinkai pateikti dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/2283 14 straipsnyje. Savo prašyme pareiškėjas nurodo, kad dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas skirtas vartoti visiems vartotojams kaip toks, koks yra, arba skirtas naudoti kaip maisto sudedamoji dalis;

(4)

pareiškėjo pateikti dokumentais pagrįsti duomenys rodo, kad dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas ilgą laiką buvo saugiai naudojamas kaip maisto produktas Jungtinėse Valstijose;

(5)

2018 m. balandžio 30 d. Komisija pagal Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 1 dalį persiuntė galiojantį pranešimą valstybėms narėms ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

(6)

per Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 2 dalyje nustatytą keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės arba Tarnyba Komisijai nepateikė tinkamai pagrįstų prieštaravimų dėl dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupo pateikimo Sąjungos rinkai saugos;

(7)

todėl Komisija turėtų leisti pateikti Sąjungos rinkai dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupą ir atnaujinti Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą;

(8)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiamas į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

„Dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „sorgų (Sorghum bicolor) sirupas“.“

 

2.

į 2 lentelę „Specifikacijos“ abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacija

„Dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas.

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Aprašymas/apibrėžtis

Tradicinis maisto produktas – dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas (Sorghum gentis; Poaceae šeima (Gramineae)).

Sirupas gaminamas iš S. bicolor stiebų, pritaikius gamybos procesus, pvz., smulkinimą, ekstrahavimą ir išgarinimą, įskaitant terminį apdorojimą, siekiant gauti ne mažiau kaip 74 Brikso vertės sirupą.

Dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupo sudėties duomenys

Vanduo: 22,7 g/100 g

Peleningumas: 2,4

Bendras cukraus kiekis: 74,0 g/100 g“


19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2018

2018 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatomos konkrečios taisyklės dėl tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant atlikti didelės rizikos augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, rizikos vertinimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 42 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

turėtų būti nustatytos taisyklės, skirtos užtikrinti, kad Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 4 dalyje nurodytas rizikos vertinimas būtų atliekamas per pagrįstą laikotarpį, laiku tvarkant techninių dokumentų rinkinius;

(2)

kad būtų atliktas toks rizikos vertinimas, paraišką Komisijai turėtų pateikti tik trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija pagal Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad visi rizikos, susijusios su augalais, augaliniais produktais ar kitais objektais, kurie turi būti įvežami į Sąjungos teritoriją, vertinimo elementai būtų patvirtinti trečiosios šalies valdžios institucijos. To reikėtų siekiant užtikrinti rizikos vertinimo, kuriuo grindžiamos priemonės pagal Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 4 dalį, patikimumą ir pagrįstumą. Tos nuostatos turėtų būti taikomos nepažeidžiant Komisijos teisės teikti prašymus Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) teikti mokslines nuomones pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (2) 29 straipsnį ir mokslinę arba techninę pagalbą pagal jo 31 straipsnį;

(3)

į techninių dokumentų rinkinį turėtų būti įtraukti duomenys apie prekes, kurios turi būti įvežamos į Sąjungos teritoriją, taip pat kenkėjų, kurie gali būti siejami su preke eksportuojančioje šalyje, identifikavimo duomenys, duomenys apie nacionalines fitosanitarines rizikos mažinimo priemones, tikrinimus, prekės apdorojimo ir perdirbimo būdus, taip pat fizinio asmens, atsakingo už ryšius su Komisija ir EFSA, kontaktiniai duomenys. Tokie duomenys yra būtini, siekiant atlikti prekių rizikos vertinimą ir identifikuoti kenkėjų rūšis, dėl kurių gali būti reikalaujama taikyti fitosanitarines rizikos mažinimo priemones;

(4)

siekiant suteikti EFSA visus rizikos vertinimui atlikti būtinus elementus, techninių dokumentų rinkinyje turėtų būti pateikta informacija, nurodyta EFSA dokumente pavadinimu „Informacija, reikalinga dokumentų rinkiniams, skirtiems didelės rizikos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų importo poreikiui pagrįsti, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/2031 (3) 42 straipsnyje“;

(5)

tikslinga, kad Komisija, patvirtinusi techninių dokumentų rinkinio gavimą, išnagrinėtų, ar jame pateikta reikalinga informacija, ir prireikus galėtų prašyti papildomos informacijos arba paaiškinimų, kad būtų užtikrinta, jog paraiškoje yra visi rizikos vertinimui reikalingi ir tinkami elementai;

(6)

siekiant užtikrinti skaidrų, veiksmingą ir laiku atliekamą rizikos vertinimo procesą, turėtų būti nustatytos taisyklės, susijusios su EFSA atliekamu rizikos vertinimu, jos ryšiais su pareiškėju ir to vertinimo paskelbimu;

(7)

kad tam tikros informacijos atskleidimas nepakenktų tam tikrų trečiųjų šalių konkurencinei padėčiai, atitinkamai turėtų būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 nuostatos dėl konfidencialumo;

(8)

dėl teisinio tikrumo šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios datos kaip Reglamentas (ES) 2016/2031;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatoma rizikos vertinimo tvarka, numatyta Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 4 dalyje, siekiant užtikrinti, kad toks vertinimas būtų atliekamas per pagrįstą laikotarpį ir remiantis importo poreikiu, pateikiant išsamų techninių dokumentų rinkinį ir laikantis nustatytos tvarkos.

2 straipsnis

Techninių dokumentų rinkinių teikimas

Techninių dokumentų rinkinius, skirtus Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 4 dalyje nurodytam rizikos vertinimui atlikti, Komisijai gali pateikti tik trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija.

Su techninių dokumentų rinkiniu pateikiama informacija apie tai, kad yra importo poreikis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 5 dalyje.

3 straipsnis

Techninių dokumentų rinkinio turinys

Techninių dokumentų rinkinyje apie kiekvieną augalą, augalinį produktą ar kitus objektus pateikiama tokia informacija:

a)

informacija apie prekę, taip pat apie jos apdorojimą ir perdirbimą;

b)

informacija apie kenkėjų, kurie gali būti siejami su preke eksportuojančiojoje šalyje, identifikavimą;

c)

informacija apie fitosanitarines rizikos mažinimo priemones ir patikrinimus;

d)

trečiosios šalies nacionalinės augalų apsaugos organizacijos ryšių su Komisija ir Europos maisto saugos tarnyba palaikymo skyriaus kontaktiniai duomenys.

Techninių dokumentų rinkinyje taip pat pateikiami visi elementai, nurodyti EFSA dokumente „Informacija, reikalinga dokumentų rinkiniams, skirtiems didelės rizikos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų importo poreikiui pagrįsti, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnyje“.

Pareiškėjas gali nurodyti informaciją, kurią atskleidus galėtų būti pakenkta tam tikros trečiosios šalies konkurencinei padėčiai, ir kuri pagal šio reglamento 6 straipsnį turėtų būti laikoma konfidencialia. Tokiais atvejais pateikiamas patikrinamas pagrindimas.

Dokumentų rinkinys pateikiamas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

4 straipsnis

Komisijos gauto techninių dokumentų rinkinio nagrinėjimas

Komisija patvirtina, kad gavo techninių dokumentų rinkinį.

Ji išnagrinėja, ar techninių dokumentų rinkinyje pateikiama 3 straipsnio pirmos pastraipos a – d punktuose nurodyta informacija, ir gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos ar paaiškinimų, kaip reikalaujama pagal techninių dokumentų rinkinio turinį ir objektą.

Jei Komisija padaro išvadą, kad tie reikalavimai yra įvykdyti, ji techninių dokumentų rinkinį perduoda EFSA ir atitinkamai informuoja valstybes nares.

5 straipsnis

Rizikos vertinimo atlikimas ir užbaigimas

EFSA patikrina, ar techninių dokumentų rinkinys atitinka 3 straipsnio antroje pastraipoje nurodytą dokumentą, ir gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos ar paaiškinimų, kaip reikalaujama pagal techninių dokumentų rinkinio turinį ir objektą.

Atlikusi minėtą patikrą, EFSA pradeda rizikos vertinimą.

Atlikdama rizikos vertinimą, EFSA gali tiesiogiai susisiekti su pareiškėju ir paprašyti papildomos informacijos ar paaiškinimų.

EFSA informuoja Komisiją apie bet kokius ryšius su pareiškėju.

EFSA užbaigia rizikos vertinimą per pagrįstą laikotarpį ir pateikia jį Komisijai. EFSA paskelbia rizikos vertinimą EFSA leidinyje.

Remdamasi tuo rizikos vertinimu, Komisija prireikus pagal Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 4 dalį pakeičia didelės rizikos augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, nurodytų to reglamento 42 straipsnio 3 dalyje, sąrašą.

6 straipsnis

Konfidencialumas

Šiame reglamente atitinkamai taikomos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio nuostatos dėl pareiškėjo pateiktos informacijos konfidencialumo.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(3)  Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), Dehnen-Schmutz K, Jaques Miret JA, Jeger M, Potting R, Corini A, Simone G, Kozelska S, Munoz Guajardo I, Stancanelli G ir Gardi C, 2018 m. „Information required for dossiers to support demands for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen in Article 42 of Regulation (ES) 2016/2031“. EFSA supporting publication 2018:EN-1492, 22pp. doi:10.2903/sp.efsa.2018.1492


19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2019

2018 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatomas laikinasis didelės rizikos augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnyje, sąrašas ir augalų, kuriuos įvežant į Sąjungą nereikalaujama fitosanitarinių sertifikatų, kaip nustatyta to reglamento 73 straipsnyje, sąrašas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 42 straipsnio 3 dalį ir 73 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 3 dalį Komisija, remdamasi išankstiniu vertinimu, turi priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose laikinai išvardijami didelės rizikos augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai, kurie Sąjungos teritorijai kelia kenkėjo nepriimtino lygio riziką;

(2)

nuo Reglamento (ES) 2016/2031 priėmimo buvo atlikti keli preliminarūs vertinimai, susiję su tuo, ar trečiųjų šalių kilmės augalai ir augaliniai produktai Sąjungos teritorijai kelia kenkėjo nepriimtino lygio riziką. Šiuose vertinimuose padaryta išvada, kad tam tikri augalai ir augaliniai produktai atitinka vieną ar daugiau to reglamento III priede nustatytų kriterijų, todėl jie gali būti priskiriami prie „didelės rizikos augalų“ arba „didelės rizikos augalinių produktų“, apibrėžtų to reglamento 42 straipsnyje. Tuose pačiuose preliminariuose rizikos vertinimuose taip pat padaryta išvada, kad šių „didelės rizikos augalų“ sėkloms ir in vitro medžiagai šis reglamentas neturėtų būti taikomas, nes kenkėjo rizikos lygis yra priimtinas. Be to, natūraliems arba dirbtiniu būdu išvestiems žemaūgiams sumedėjusiems augalams, skirtiems sodinti, šis reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas, nes jų importui taikomi specialūs reikalavimai pagal Tarybos direktyvą 2000/29/EB (2), kuriais kenkėjo rizika sumažinama iki priimtino lygio, o nuo 2019 m. gruodžio 14 d. taip pat bus taikomi specialūs Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio reikalavimai;

(3)

žinoma, kad Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L. sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas, in-vitro medžiagą ir natūralius arba dirbtiniu būdu išvestus žemaūgius sumedėjusius augalus, skirtus sodinti, ir Ullucus tuberosus Loz. augalai yra šeimininkai, imlūs dažniausiai pasitaikantiems kenkėjams, kurie, kaip žinoma, daro didelį poveikį augalų rūšims, kurios Sąjungai yra labai svarbios ekonominiu, socialiniu arba aplinkos atžvilgiu. Taip pat yra žinoma, kad šie augalai paprastai būna kenkėjų šeimininkai, ir ant jų nematyti infekcijos požymių arba jie turi latentinį laikotarpį iki tų požymių pasirodymo. Dėl to sumažėja galimybė nustatyti tokių kenkėjų buvimą per patikras, atliekamas įvežant šiuos augalus į Sąjungos teritoriją. Be to, šie sodinti skirti augalai paprastai į Sąjungą įvežami kaip krūmai ar medžiai ir paprastai yra Sąjungos teritorijoje kaip krūmai ar medžiai. Atsižvelgiant į tai, esamos priemonės, kuriomis reglamentuojamas šio reglamento I priede išvardytų sodinti skirtų augalų ir trečiųjų šalių kilmės Ullucus tuberosus Loz. augalų įvežimas, nelaikomos pakankamomis, kad būtų užkirstas kelias kenkėjų patekimui. Todėl I priede išvardyti sodinti skirti augalai ir Ullucus tuberosus Loz. augalai turėtų būti išvardyti kaip didelės rizikos augalai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, ir turėtų būti laikinai uždrausta juos įvežti į Sąjungos teritoriją;

(4)

žinoma, kad Momordica L. vaisiai yra kenkėjo Thrips palmi Karny, kuris, kaip žinia, gali daryti didelį poveikį augalų rūšims, kurios Sąjungos teritorijai yra labai svarbios ekonominiu, socialiniu arba aplinkos požiūriu, šeimininkai ir svarbus jo įvežimo ir įsitvirtinimo kelias. Tačiau šis kenkėjas aptinkamas ne visose trečiosiose šalyse ir ne visose trečiosios šalies, kurioje jis aptinkamas, zonose. Kai kurios trečiosios šalys taip pat taiko veiksmingas to kenkėjo rizikos mažinimo priemones. Atsižvelgiant į tai, Momordica L. vaisiai, kilę iš trečiųjų šalių arba jų dalių, kuriose tas kenkėjas aptiktas ir kuriose netaikomos veiksmingos to kenkėjo rizikos mažinimo priemonės, priskiriami prie didelės rizikos augalų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, todėl šiuos augalus turėtų būti laikinai uždrausta įvežti į Sąjungą;

(5)

žinoma, kad Ulmus L. mediena yra kenkėjo Saperda tridentata Olivier šeimininkė ir svarbus jo įvežimo ir įsitvirtinimo kelias. Žinoma, kad kenkėjas turi didelį poveikį augalų rūšims, kurios Sąjungos teritorijai yra labai svarbios ekonominiu, socialiniu ar aplinkos požiūriu. Tačiau šis kenkėjas aptinkamas ne visose trečiosiose šalyse ir ne visose trečiosios šalies, kurioje jis aptinkamas, zonose. Atsižvelgiant į tai, trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių zonų, kuriose aptinkamas Saperda tridentata Olivier, kilmės Ulmus L. mediena priskiriama prie didelės rizikos augalinių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje. Todėl turėtų būti laikinai uždrausta įvežti šią medieną į Sąjungą;

(6)

3, 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodyti augalai ir augaliniai produktai nėra įtraukti į sąrašą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 40 straipsnį arba yra įtraukti tik dėl tam tikrų trečiųjų šalių. Be to, pagal atitinkamus preliminarius vertinimus jų atžvilgiu nėra taikoma pakankamai to reglamento 41 straipsnyje nurodytų reikalavimų, susijusių su visomis trečiosiomis šalimis, ir jiems netaikomos to reglamento 49 straipsnyje nustatytos laikinos priemonės;

(7)

dar neatliekamas išsamus 3, 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytų augalų ir augalinių produktų rizikos vertinimas, būtinas, kad būtų galima padaryti išvadą, ar jie kelia nepriimtiną riziką dėl tikimybės, kad jie yra Sąjungos karantininio kenkėjo šeimininkai arba ar tą riziką galima sumažinti iki priimtino lygio taikant tam tikras priemones. Jei nustatomas tų augalų ir augalinių produktų importo poreikis, turi būti atliekamas jų rizikos vertinimas, kuris bus atliekamas pagal įgyvendinimo aktą, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 6 dalį;

(8)

pagal Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnį Komisija turi priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kad augalams, išskyrus į 72 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktus augalus, reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, siekiant juos įvežti į Sąjungos teritoriją;

(9)

vis dėlto tais įgyvendinimo aktais turi būti nustatoma, kad fitosanitarinis sertifikatas nereikalingas tiems augalams, kurių vertinimas, pagrįstas įrodymais dėl kenkėjo rizikos ir su prekyba susijusia patirtimi, rodo, kad toks sertifikatas nėra reikalingas;

(10)

nuo to reglamento priėmimo buvo atlikti įvairūs vertinimai dėl kenkėjo rizikos ir patirties prekiaujant keliais trečiųjų šalių kilmės augalais, išskyrus sodinti skirtus augalus;

(11)

remiantis šiais vertinimais, Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. ir Phoenix dactylifera L. vaisiai nėra Sąjungos karantininių kenkėjų arba kenkėjų, kuriems taikomos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį patvirtintos priemonės, arba dažniausiai pasitaikančių kenkėjų, kurie gali daryti poveikį Sąjungoje auginamoms augalų rūšims, šeimininkai. Be to, nebuvo kenkėjų protrūkių, susijusių su šių vaisių įvežimu iš vienos ar daugiau trečiųjų šalių. Taip pat tuose vaisiuose juos įvežant į Sąjungos teritoriją nebuvo pakartotinai nustatyta Sąjungos karantininių kenkėjų arba kenkėjų, kuriems taikomos pagal to reglamento 30 straipsnį patvirtintos priemonės;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad šie vaisiai atitinka visus Reglamento (ES) 2016/2031 VI priede nustatytus kriterijus, neturėtų būti reikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą, norint juos įvežti į Sąjungos teritoriją;

(13)

abu sąrašai, kurie turi būti sudaryti pagal Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 3 dalį ir 73 straipsnį, yra susiję su importo taisyklėmis, pagrįstomis panašiais rizikos vertinimo kriterijais, kaip nustatytieji to reglamento III ir VI prieduose. Jais daugiausia dėmesio skiriama atitinkamų augalų ir augalinių produktų, o ne konkrečių kenkėjų keliamai rizikai. Jie buvo parengti taikant bendrą rizikos vertinimo metodiką ir yra atnaujinami taikant tą pačią metodiką, remiantis turimais techniniais ir moksliniais įrodymais. Todėl juos reikėtų įtraukti į vieną reglamentą;

(14)

kadangi Reglamentas (ES) 2016/2031 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., siekiant užtikrinti, kad visos taisyklės, reglamentuojančios augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimą į Sąjungą, būtų taikomos nuosekliai, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Didelės rizikos augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

I priede išvardyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai laikomi didelės rizikos augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, apibrėžtais Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, ir juos draudžiama įvežti į Sąjungos teritoriją, kol bus atliktas rizikos vertinimas.

2 straipsnis

Tam tikrų augalų įvežimo į Sąjungą fitosanitarinis sertifikatas

Augalams, išskyrus į Reglamento (ES) 2016/2031 72 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktus augalus, reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, siekiant juos įvežti į Sąjungą.

Tačiau šis reikalavimas netaikomas II priede išvardytiems vaisiams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).


I PRIEDAS

Didelės rizikos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, sąrašas

1.

Visų trečiųjų šalių kilmės šių genčių arba rūšių sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas, in vitro medžiagą ir sodinti skirtus natūralius arba dirbtiniu būdu išvestus žemaūgius sumedėjusius augalus:

KN kodas

Aprašymas

ex 0602

Acacia Mill.

ex 0602

Acer L.

ex 0602

Albizia Durazz.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus carica L.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

Robinia L.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

2.

Visų trečiųjų šalių kilmės Ullucus tuberosus augalai.

KN kodas

Aprašymas

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0714 90 20

Ullucus tuberosus Loz.

3.

Trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių zonų, kuriose aptiktas Thrips palmi Karny ir kuriose netaikomos veiksmingos to kenkėjo rizikos mažinimo priemonės, kilmės Momordica L. vaisiai.

KN kodas

Aprašymas

ex 0709 99 90

Momordica L.

4.

Trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių zonų, kuriose aptiktas Saperda tridentata Olivier, kilmės Ulmus L. mediena.

KN kodas

Aprašymas

ex 4403 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 39 00

ex 4403 99 00

ex 4407 99

Ulmus L.


II PRIEDAS

Vaisių, kuriuos įvežant į Sąjungą nereikalaujama fitosanitarinio sertifikato, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnyje, sąrašas

KN kodas

Aprašymas

ex 0804 30 00

Ananas comosus (L.) Merrill

ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00

Cocos nucifera L.

ex 0810 60 00

Durio zibethinus Murray

ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10

Musa L.

ex 0804 10 00

Phoenix dactylifera L.


SPRENDIMAI

19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/16


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/2020

2018 m. gruodžio 4 d.

kuriuo nustatoma, kad Rumunija nesiėmė veiksmingų priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2018 m. birželio 22 d. pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 121 straipsnio 4 dalį Taryba nusprendė, kad Rumunijoje yra didelis pastebėtas nukrypimas nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama – 1 % BVP vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo;

(2)

atsižvelgdama į nustatytą didelį nukrypimą, 2018 m. birželio 22 d. Taryba Rumunijai pateikė rekomendaciją (2) imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad grynųjų pirminių valdžios sektoriaus išlaidų nominalus augimas (3) 2018 m. neviršytų 3,3 %, o 2019 m. – 5,1 %, o tai atitiktų 0,8 % BVP metinį struktūrinį koregavimą kiekvienais metais. Rumunijai taip pat rekomenduota visas nenumatytas pajamas panaudoti deficitui mažinti, o biudžeto konsolidavimo priemonėmis turėtų būti užtikrintas ilgalaikis valdžios sektoriaus struktūrinio balanso pagerėjimas augimą skatinančiu būdu. Taryba Rumunijai nustatė 2018 m. spalio 15 d. terminą, iki kurio reikėjo pateikti ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi atsižvelgiant į tą rekomendaciją;

(3)

2018 m. rugsėjo 27–28 d. Komisija Rumunijoje surengė griežtesnės priežiūros vizitą, per kurį vykdė stebėseną vietoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1466/97–11 straipsnio 2 dalį. Rumunijos valdžios institucijoms perdavusi preliminarias išvadas, kad jos galėtų pateikti savo pastabas, 2018 m. lapkričio 21 d. Komisija savo išvadas pateikė Tarybai. Vėliau šios išvados paskelbtos viešai. Komisijos ataskaitoje daroma išvada, kad Rumunijos valdžios institucijos 2018 m. toliau laikosi šiek tiek mažesnio nei 3 % BVP nominalaus deficito tikslo, taigi neketina imtis veiksmų, kuriais būtų atsižvelgiama į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją. 2019 m. Vyriausybė planuoja sumažinti nominalų deficitą iki 2,38 % BVP, tačiau priemonės dar turi būti patikslintos;

(4)

2018 m. spalio 16 d. Rumunijos valdžios institucijos pateikė ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi atsižvelgiant į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją (4). Ataskaitoje valdžios institucijos pakartojo, kad jų 2018 m. tikslas tebėra 2,96 % BVP nominalus deficitas. 2019 m. valdžios institucijos siekia 2,38 % BVP deficito. Ataskaitoje 2018 m. naujų priemonių nenurodyta. Kalbant apie 2019 m., ataskaita grindžiama išlaidų atlygiui darbuotojams ir prekėms bei paslaugoms ribojimu, nepagrindžiant jo pakankamai konkretizuotomis ir patvirtintomis priemonėmis arba bent priemonėmis, apie kurias būtų paskelbta patikima informacija. Ataskaitoje užsimenama apie jau taikomų pajamų priemonių taikymo pratęsimą ir kai kurias priemones, kuriomis siekiama didinti mokestinių prievolių vykdymą. Apskritai ataskaitoje nurodytų priemonių fiskalinis poveikis yra mažesnis negu 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendacijoje nustatytas reikalavimas;

(5)

remiantis Komisijos 2018 m. rudens prognoze, numatoma, kad 2018 m. grynųjų pirminių valdžios sektoriaus išlaidų augimas sieks 11,3 % ir gerokai viršys 3,3 % dydžio išlaidų kriterijų. Numatoma, kad struktūrinis balansas 2018 m. išliks iš esmės stabilus – 3,3 % BVP. Todėl abu ramsčiai rodo, kad gali būti nukrypta nuo rekomenduojamo koregavimo. Išlaidų kriterijus rodo 2,3 % BVP nukrypimą. Struktūrinis balansas patvirtina šį vertinimą ir rodo mažesnį 0,8 % BVP nukrypimą. Struktūriniam balansui teigiamą poveikį daro gerokai didesnis BVP defliatorius ir didesnis taškinis potencialaus BVP augimo įvertis, palyginti su vidutinio laikotarpio vidurkiu, kuriuo grindžiamas išlaidų kriterijus. Šį poveikį iš dalies kompensuoja viešųjų investicijų padidėjimo poveikis, kurį išlaidų kriterijus išlygina. Todėl bendras vertinimas patvirtina didelį nukrypimą nuo Tarybos rekomenduojamo koregavimo;

(6)

remiantis Komisijos 2018 m. rudens prognoze, 2019 m. nominalių valdžios sektoriaus išlaidų, atėmus diskrecines pajamų priemones ir vienkartines priemones, augimas turėtų siekti 7,5 %, t. y. gerokai viršyti 5,1 % išlaidų kriterijų (0,7 % BVP nukrypimas nuo rekomenduojamo koregavimo). Numatoma, kad struktūrinis balansas padidės 0,1 % BVP ir pasieks 3,4 % (0,9 % BVP nukrypimas). Taigi, kadangi abu ramsčiai rodo, kad 2019 m. bus nukrypta nuo reikalaujamo koregavimo panašiu mastu, bendras vertinimas patvirtina nukrypimą nuo Tarybos rekomenduojamo koregavimo;

(7)

Be to, Komisijos 2018 m. rudens prognozėje numatoma, kad 2018 m. valdžios sektoriaus deficitas bus 3,3 %, o 2019 m. – 3,4 %, t. y. viršys Sutartyje nustatytą 3 % BVP pamatinę vertę;

(8)

iš to, kas išdėstyta pirmiau, galima daryti išvadą, kad Rumunija nepakankamai atsižvelgė į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją. Fiskalinės pastangos nėra pakankamos užtikrinti, kad grynųjų pirminių valdžios sektoriaus išlaidų nominalus augimas 2018 m. neviršytų 3,3 %, o 2019 m. – 5,1 %, o tai atitinka 0,8 % BVP metinį struktūrinį koregavimą kiekvienais metais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Rumunija nesiėmė veiksmingų priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Rumunijai.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 1.

(2)  2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl didelio pastebėto nukrypimo nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, ištaisymo Rumunijoje (OL C 223, 2018 6 27, p. 3).

(3)  Grynąsias pirmines valdžios sektoriaus išlaidas sudaro visos valdžios sektoriaus išlaidos atmetus palūkanų išlaidas, Sąjungos fondų pajamomis visiškai kompensuojamas Sąjungos programų išlaidas ir išlaidų nedarbo išmokoms nediskrecinius pokyčius. Nacionaliniu lygmeniu finansuojamas bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas išlyginamas per ketverių metų laikotarpį. Diskrecinės pajamų priemonės ar teisės aktais nustatytas pajamų didinimas įskaičiuotas. Vienkartinės tiek pajamų, tiek išlaidų priemonės pasidengia tarpusavyje.

(4)  Paskelbta adresu http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13279-2018-INIT/en/pdf.


19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2021

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo dėl persvarstytų tikslinių rodiklių ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, įrašytų į Portugalijos ir Rumunijos pateiktus iš dalies pakeistus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, suderinamumo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8489)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (Pagrindų reglamentą) (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (2), ypač į jo 14 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004 valstybės narės turi priimti nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, į kuriuos būtų įrašyti privalomieji nacionaliniai tiksliniai rodikliai arba funkcinių oro erdvės blokų lygmens tiksliniai rodikliai, suderinti su visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais. Reglamente (EB) Nr. 549/2004 taip pat nustatyta, kad Komisija, remdamasi jo 11 straipsnio 6 dalies d punkte nurodytais vertinimo kriterijais, turi įvertinti tų tikslinių rodiklių suderinamumą. Su tuo susijusios išsamios taisyklės nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 390/2013;

(2)

įvertinusi veiklos rodiklių planus, Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/348 (3), kuriame, inter alia, nustatė, kad vietos lygmens Portugalijos ir Rumunijos ekonominio efektyvumo pagrindinės veiklos srities tiksliniai rodikliai, įrašyti į, atitinkamai, funkcinio oro erdvės bloko „South-West“ ir funkcinio oro erdvės bloko „Danube“ veiklos rezultatų planus, yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais;

(3)

vėliau Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1782 (4), kuriuo pagal Reglamento (ES) Nr. 390/2013 17 straipsnio 1 dalį leidžiama persvarstyti 2018 ir 2019 m. Rumunijos ir Portugalijos oro navigacijos paslaugų tikslinius rodiklius ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje;

(4)

tuo remdamosi Portugalija ir Rumunija persvarstė savo tikslinius rodiklius ir atitinkamai pakoregavo savo veiklos rodiklių planus;

(5)

Portugalijos ir Rumunijos pateiktus dokumentus įvertino pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 3 straipsnį Komisijai veiklos rezultatų planą įgyvendinti padedanti veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga. Veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga 2018 m. rugsėjo 20 d. pateikė Komisijai persvarstytų Portugalijos tikslinių rodiklių vertinimo ataskaitą, o 2018 m. spalio 12 d. ją atnaujino;

(6)

Veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga 2018 m. spalio 16 d. pateikė Komisijai persvarstytų Rumunijos tikslinių rodiklių vertinimo ataskaitą;

(7)

atsižvelgdama į veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos pateiktus dokumentus ir ataskaitas, Komisija pakoreguotus planus ir visų pirma persvarstytus tikslinius rodiklius įvertino pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 14 straipsnį. Tikslinių rodiklių ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, išreikštų nustatytomis maršruto ir terminalo vienetų sąnaudomis, suderinamumas su visos Sąjungos tiksliniais rodikliais įvertintas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 IV priedo 5 punkte, taip pat jo 1 punkte nustatytus principus. Komisija visų pirma atsižvelgė į nustatytų maršruto vieneto sąnaudų tendencijos per antrąjį ataskaitinį laikotarpį santykį su siekiu tas sąnaudas mažinti vidutiniškai 3,3 % per metus ir į nustatytų maršruto vieneto sąnaudų tendencijos per visą pirmąjį ir antrąjį ataskaitinį laikotarpį (2012–2019 m.) santykį su siekiu tas sąnaudas mažinti vidutiniškai 1,7 % per metus. Be to, ji atsižvelgė į nustatytų maršruto vieneto sąnaudų dydį ir jį palygino su valstybių narių, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši, tomis pat sąnaudomis;

(8)

įvertinus Portugalijos atvejį paaiškėjo, kad persvarstyti tiksliniai rodikliai grindžiami planu nustatytas maršruto vieneto sąnaudas per antrąjį ataskaitinį laikotarpį mažinti vidutiniškai 2 % per metus. Toks sumažinimas yra mažesnis, palyginti su dydžiu, kuriuo per tą laikotarpį siekiama sumažinti visos Sąjungos vidutines nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Tačiau persvarstytas Portugalijos 2019 m. tikslinis rodiklis yra grindžiamas planuojamomis nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis, kurios yra gerokai (– 30 %) mažesnės už vidutines valstybių narių, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši į Portugalijos, nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Per visą pirmąjį ir antrąjį ataskaitinį laikotarpį planuojamos nustatytos maršruto vieneto sąnaudos, palyginti su visos Sąjungos tiksliniu rodikliu, mažėja gerokai sparčiau (– 4 %). Todėl Komisija mano, kad persvarstyti Portugalijos 2018 ir 2019 m. tiksliniai rodikliai yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais rodikliais ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje;

(9)

įvertinus Rumunijos atvejį paaiškėjo, kad persvarstyti tiksliniai rodikliai grindžiami planu nustatytas maršruto vieneto sąnaudas per antrąjį ataskaitinį laikotarpį mažinti vidutiniškai 3,2 % per metus. Toks sumažinimas yra šiek tiek mažesnis, palyginti su dydžiu, kuriuo per tą laikotarpį siekiama sumažinti visos Sąjungos vidutines nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Persvarstytas Rumunijos 2019 m. tikslinis rodiklis yra grindžiamas planuojamomis nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis, kurios yra mažesnės (– 1,5 %) už vidutines valstybių narių, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši į Rumunijos, nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Per visą pirmąjį ir antrąjį ataskaitinį laikotarpį planuojamų nustatytų maršruto vieneto sąnaudų mažėjimo sparta (– 1,7 %) atitinka visos Sąjungos tikslinį rodiklį. Todėl Komisija mano, kad persvarstyti Rumunijos 2018 ir 2019 m. tiksliniai rodikliai yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais rodikliais ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje;

(10)

todėl, siekiant atsižvelgti į persvarstytus Portugalijos ir Rumunijos tikslinius rodiklius, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/348 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 1.

(3)  2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių suderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais (OL L 60, 2015 3 4, p. 55).

(4)  2018 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1782, kuriuo pagal Reglamento (ES) Nr. 390/2013 17 straipsnio 1 dalį leidžiama persvarstyti 2018 ir 2019 m. Rumunijos ir Portugalijos oro navigacijos paslaugų tikslinius rodiklius ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje (OL L 292, 2018 11 19, p. 4).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtraukti tiksliniai rodikliai saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir ekonominio efektyvumo pagrindinėse veiklos srityse, kurie, kaip nustatyta, yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais

SAUGOS PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Saugos valdymo veiksmingumas ir pavojingumo klasifikacijos, grindžiamos Rizikos analizės priemonės metodika, taikymas

VALSTYBĖ NARĖ

FUNKCINIS ORO ERDVĖS BLOKAS

Saugos valdymo veiksmingumas

Oro eismo valdymo bazinis lygis, proc. (Rizikos analizės priemonė)

Bendras oro eismo valdymo lygis, proc. (Rizikos analizės priemonė)

 

VALSTYBĖS

lygis

Oro navigacijos paslaugų teikėjo

lygis

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

 

SK

Kiti VT

SMP

Įsibrovimas į KTT

OEVĮ

SMP

Įsibrovimas į KTT

OEVĮ

SMP

Įsibrovimas į KTT

OEVĮ

SMP

Įsibrovimas į KTT

OEVĮ

Austrija

FAB CE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Kroatija

Čekija

Vengrija

Slovakija

Slovėnija

Airija

UK–IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Jungtinė Karalystė

Belgija ir Liuksemburgas

FAB EC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

Prancūzija

Vokietija

Nyderlandai

[Šveicarija]

Lenkija

Baltic

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Lietuva

Kipras

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Graikija

Italija

Мalta

Bulgarija

Danube

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Rumunija

Danija

DK–SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Švedija

Estija

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Suomija

Latvija

[Norvegija]

Portugalija

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Ispanija

Santrumpos:

SK

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 2 skirsnio 1.1 punkto a papunktyje nurodytas valdymo tikslas „saugos kultūra“.

Kiti VT

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 2 skirsnio 1.1 punkto a papunktyje išvardyti kiti nei saugos kultūra valdymo tikslai.

Įsibrovimas į KTT

įsibrovimas į kilimo ir tūpimo taką.

SMP

skirstymo minimumų pažeidimas.

OEVĮ

su oro eismo valdymu susiję įvykiai.

APLINKOS APSAUGOS PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Tikrosios trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas

VALSTYBĖ NARĖ

FUNKCINIS ORO ERDVĖS BLOKAS

FUNKCINIO ORO ERDVĖS BLOKO APLINKOS APSAUGOS TIKSLINIS RODIKLIS (%)

2019 m.

Austrija

FAB CE

1,81

Kroatija

Čekija

Vengrija

Slovakija

Slovėnija

Airija

UK–IR

2,99

Jungtinė Karalystė

Belgija ir Liuksemburgas

FAB EC

2,96

Prancūzija

Vokietija

Nyderlandai

[Šveicarija]

Lenkija

Baltic

1,36

Lietuva

Kipras

Blue Med

2,45

Graikija

Italija

Мalta

Bulgarija

Danube

1,37

Rumunija

Danija

DK–SE

1,19

Švedija

Estija

NEFAB

1,22

Suomija

Latvija

[Norvegija]

Portugalija

SW

3,28

Ispanija

PAJĖGUMŲ PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Oro eismo srautų valdymo maršrutinis užlaikymas, min./skrydis

VALSTYBĖ NARĖ

FUNKCINIS ORO ERDVĖS BLOKAS

FUNKCINIO ORO ERDVĖS BLOKO MARŠRUTINIO PAJĖGUMO TIKSLINIS RODIKLIS

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Airija

UK–IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Jungtinė Karalystė

Lenkija

Baltic

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Lietuva

Danija

DK–SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Švedija

Estija

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Suomija

Latvija

[Norvegija]

EKONOMINIO EFEKTYVUMO PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Sutartiniai ženklai

Ženklas

Punktas

Vienetai

(A)

Nustatytos maršruto sąnaudos, iš viso

(nominaliąja verte ir nacionaline valiuta)

(B)

Infliacijos lygis

(%)

(C)

Infliacijos indeksas

(100 = 2009 m.)

(D)

Nustatytos maršruto sąnaudos, iš viso

(2009 m. realiosiomis kainomis ir nacionaline valiuta)

(E)

Maršruto paslaugų vienetai, iš viso

(TSU)

(F)

Nustatytos maršruto vieneto sąnaudos

(2009 m. realiosiomis kainomis ir nacionaline valiuta)

BALTIC FAB

Mokesčių zona – Lietuva, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Mokesčių zona – Lenkija, valiuta – PLN

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

658 592 342

687 375 337

807 874 605

840 660 505

795 098 157

(B)

2,4 %

2,5 %

1,1 %

1,9 %

2,4 %

(C)

115,9

118,7

111,3

113,4

116,1

(D)

568 474 758

578 848 069

725 678 008

741 339 221

685 060 982

(E)

4 362 840

4 544 000

4 299 929

4 419 000

4 560 000

(F)

130,30

127,39

168,77

167,76

150,23

BLUE MED FAB

Mokesčių zona – Kipras, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Mokesčių zona – Graikija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Mokesčių zona – Malta, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

880 000

933 000

990 000

(F)

26,02

26,97

20,29

19,75

19,17

DANUBE FAB

Mokesčių zona – Bulgarija, valiuta – BGN

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

166 771 377

172 805 739

219 350 068

228 283 095

232 773 544

(B)

0,9 %

1,8 %

1,1 %

1,2 %

1,4 %

(C)

110,1

112,1

106,9

108,1

109,7

(D)

151 495 007

154 219 178

205 254 233

211 080 244

212 260 655

(E)

2 627 000

2 667 000

3 439 000

3 611 824

3 745 039

(F)

57,67

57,82

59,68

58,44

56,68


Mokesčių zona – Rumunija, valiuta – RON

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

848 257 273

859 757 273

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

4,7 %

3,1 %

(C)

126,9

130,7

134,4

126,6

130,5

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

670 078 574

658 908 133

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

5 075 000

5 222 000

(F)

135,55

130,90

126,73

132,04

126,18

DENMARK-SWEDEN FAB

Mokesčių zona – Danija, valiuta – DKK

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Mokesčių zona – Švedija, valiuta – SEK

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FAB CE

Mokesčių zona – Kroatija, valiuta – HRK

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Mokesčių zona – Čekija, valiuta – CZK

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Mokesčių zona – Vengrija, valiuta – HUF

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Mokesčių zona – Slovėnija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Mokesčių zona – Estija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Mokesčių zona – Suomija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Mokesčių zona – Latvija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Mokesčių zona – Portugalija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

133 551 913

137 314 735

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,6 %

1,6 %

(C)

110,5

112,2

113,8

112,9

114,7

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

118 261 552

119 678 710

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 895 148

4 077 832

(F)

32,55

33,64

34,08

30,36

29,35

ISPANIJA

Mokesčių zona – Ispanijos žemyninė zona, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Mokesčių zona – Ispanijos Kanarų salų zona, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK–IR FAB

Mokesčių zona – Airija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Mokesčių zona – Jungtinė Karalystė, valiuta – GBP

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13


19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/2022

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo sudaromas į Europos Sąjungos geležinkelių agentūros apeliacines tarybas skiriamų kvalifikuotų ekspertų sąrašas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8561)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (1), ypač į jo 55 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/796 Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) suteikiami įgaliojimai priimti atskirus sprendimus transporto priemonių leidimų bei saugos sertifikatų išdavimo srityse ir užtikrinti suderintą Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (toliau — ERTMS) kelio įrangos diegimą. Juo taip pat įsteigiamos apeliacinės tarybos, į kurias dėl tokių atskirų Agentūros sprendimų gali būti kreipiamasi apeliacine tvarka;

(2)

2018 m. gegužės 25 d. Komisija paskelbė kvietimą pareikšti susidomėjimą Mobilumo ir transporto generalinio direktorato svetainėje, nustatytas galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2018 m. birželio 30 d. Komisija gavo 46 kandidatų paraiškas;

(3)

Komisija šias paraiškas įvertino pagal kvietime pareikšti susidomėjimą nustatytus tinkamumo, su techniniais ir profesiniais gebėjimais susijusius kriterijus, žinių reikalavimus ir pagal kriterijus, susijusius su sritimis, kuriose Agentūra priima sprendimus, t. y. su transporto priemonių leidimų bei bendrų saugos sertifikatų išdavimu ir ERTMS. Kad būtų išvengta galimų interesų konfliktų, praėjusiais dvejais metais Agentūroje dirbę kandidatai atrankos procedūroje dalyvauti negalėjo. Įvertinus paraiškas, iš kandidatų tarpo į apeliacines tarybas buvo atrinkta ir į sąrašą įtraukta 40 kvalifikuotų ekspertų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Agentūros apeliacinių tarybų kvalifikuotų ekspertų sąrašas pateikiamas priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Europos Sąjungos geležinkelių agentūros valdybos pirmininkui.

3 straipsnis

Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas informuoja kandidatus apie atrankos procedūros rezultatus.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 1.


PRIEDAS

Į EUROPOS SĄJUNGOS GELEŽINKELIŲ AGENTŪROS APELIACINES TARYBAS SKIRIAMŲ KVALIFIKUOTŲ EKSPERTŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė

(abėcėlės tvarka)

Filip ADAMKIEWICZ

Ulrik BERGMAN

Alain BERTRAND

Denis BIASIN

Daniele BOZZOLO

Angelo Carlo CHIAPPINI

Monika CHRAPUSTA

Katarzyna CHRUZIK

Carole COUNE

Gilles DALMAS

Alessio GAGGELLI

Johannes GRÄBER

Marzena GRABOŃ -CHAŁUPCZAK

Luca Maria GRANIERI

Patrizio GRILLO

Joaquim José Martins GUERRA

Stefano GUIDI

Przemysław ILCZUK

Adam JABŁOŃSKI

Marek JABŁOŃSKI

Konstantinos KAPETANIDIS

Philippe LALUC

Dariusz LISZEWSKI

Joanna MARCINKOWSKA

Maciej MICHNEJ

Juha PIIRONEN

Witold PORANKIEWICZ

Frank Bernhard PTOK

Daniela RANDT

Renato RE

Gabriele RIDOLFI

Friederike ROER

Kaisa SAINIO

Jean-Baptiste SIMONNET

Andreas THOMASCH

Ad TOET

Une Elina TYYNILÄ

Rob VAN DER BURG

Marcel VERSLYPE

Marcin ZALEWSKI


19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2023

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo dėl pamatinių verčių, 2019 m. kovo 30 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu taikomų Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems gamintojams ar importuotojams, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 pranešusiems apie teisėtą hidrofluorangliavandenilių pateikimą rinkai po 2015 m. sausio 1 d., iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1984, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nustatomos pamatinės vertės

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8801)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (1), ypač į jo 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant palaipsniui sumažinti Sąjungos rinkai pateikiamų hidrofluorangliavandenilių kiekį, gamintojams arba importuotojams, kurie per metus Sąjungos rinkai pateikia bent 100 tonų CO2 ekvivalentu hidrofluorangliavandenilių (HFC) kiekį, pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 taikomi kiekybiniai apribojimai;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnį kiekybiniai apribojimai – kvotos – apskaičiuojami remiantis pamatinėmis vertėmis, kurias nustatė Komisija remdamasi nuo 2015 m. sausio 1 d. rinkai teisėtai pateiktų HFC kiekių, apie kuriuos pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį pranešė gamintojai ar importuotojai, vidutiniu metiniu kiekiu, atėmus turimais duomenimis grindžiamą HFC kiekį, skirtą tuo pačiu laikotarpiu naudoti Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais, kaip numatyta to reglamento V priede;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 5 dalimi, HFC kvotos paskirstomos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/1984 (2) priede išvardytiems Sąjungoje įsisteigusiems gamintojams arba importuotojams, arba trečiųjų šalių importuotojams, kurie yra įgalioję vienintelį Sąjungoje įsisteigusį atstovą, įtrauktą į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/1984 priedą;

(4)

atsižvelgiant į pranešimą pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, kurį pateikė Jungtinė Karalystė, ir siekiant užtikrinti, kad Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems gamintojams ir importuotojams taikomos pamatinės vertės ir kvotos atspindėtų rinkai teisėtai pateiktų HFC kiekius 27 valstybių narių Sąjungoje po Jungtinės Karalystės išstojimo, šioms bendrovėms 2019 m. taikomas pamatines vertes reikėtų perskaičiuoti laikotarpiui po išstojimo 2019 m. kovo 30 d.;

(5)

2019 m. sausio 1 d. – kovo 29 d. laikotarpiu Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1984 nustatytos pamatinės vertės turėtų likti galioti ir būti taikomos. Kad būtų galima nustatyti kvotas Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems gamintojams ir importuotojams, pamatinės vertės, skirtos laikotarpiui iki kovo 29 d. imtinai ir po to einančiam laikotarpiui, bus apskaičiuotos pagal dienų skaičių, kurį Jungtinė Karalystė bus Sąjungos valstybė narė 2019 m.;

(6)

Jungtinėje Karalystėje įsisteigusioms bendrovėms taikytinos šiame sprendime nustatytos perskaičiuotos naujos pamatinės vertės yra pagrįstos papildomais patikrintais duomenimis, kuriuos šios bendrovės pateikė Komisijai ir kurie papildo pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį pateiktą ataskaitą, – juose atskiriami HFC, pateikti rinkai Jungtinėje Karalystėje ir 27 valstybių narių Sąjungoje. Jeigu bendrovės papildomų duomenų nepateikė, turėtų būti laikoma, kad visi HFC buvo pateikti Jungtinės Karalystės rinkai ir tokiu atveju nenustatoma jokia pamatinė vertė;

(7)

perskaičiuotos pamatinės vertės nustatomos tam atvejui, jei Sąjungos teisė 2019 m. kovo 30 d. nebebus taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 24 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nuo tos dienos, kai Sąjungos teisė nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, įmonėms, kurioms skirtas šis sprendimas, Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/1984 priede nustatyta atitinkama pamatinė vertė pakeičiama šio sprendimo priede nustatyta pamatine verte arba įmonė išbraukiama iš priedo, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas toliau nurodytoms įmonėms.

Registracijos fluorintų dujų portale „F-gas“ Nr.

Įmonė

9401

A-Gas (UK) Ltd

Banyard Road, Portbury West

Bristol BS20 7XH

Jungtinė Karalystė

16310

A-Gas Electronic Materials Limited

Unit 3, IO Center

Rugby CV21 1TW

Jungtinė Karalystė

9590

AGC Chemicals Europe

York House

Hillhouse International Thornton Cleveleys FY5 4QD

Jungtinė Karalystė

9605

American Pacific Corporation,

atstovaujama

Envigo Consulting Limited

Woolley Road

Alconbury, Cambridgeshire PE28 4HS

Jungtinė Karalystė

13985

Apollo Scientific Ltd.

Whitefield Road

Stockport SK6 2QR

Jungtinė Karalystė

9418

BOC Ltd UK

The Surrey Research Park,

10 Priestley Road

Guildford, Surrey GU2 7XY

Jungtinė Karalystė

9676

Coulstock & Plaice Ltd

Questor House

191 Hawley Road

Dartford Kent DA1 1PU

Jungtinė Karalystė

9692

Daikin Airconditioning UK Ltd

The Heights — Brooklands

Weybridge — Surrey KT13 0NY

Jungtinė Karalystė

9711

Dean & Wood Limited

15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate

Morley, Leeds LS27 0LL

Jungtinė Karalystė

9761

EUROCHEM (SE) LTDS.

40 Southernwood Rise

Folkstone, Kent CT20 3NW

Jungtinė Karalystė

9763

Fenix Fluor Limited

Rocksavage Site

Runcorn Cheshire WA7 4JE

Jungtinė Karalystė

9769

Fireboy Xintex Ltd

10 Holton Road

Holton Heath Ind. EstatePoole, Dorset BH16 6 LTL

Jungtinė Karalystė

14063

Firetec Systems Ltd

Business Centre, Molly millars Lane 6

Wokingham RG412QZ

Jungtinė Karalystė

9789

Fujitsu General Limited

atstovaujama

Fujitsu General (U.K.) CO. Limited

Unit 330 Centennial Park

Centennial Avenue

Elstree, Herts

Jungtinė Karalystė

9791

FX FIRE AND SAFETY SOLUTIONS LTD

Unit 3 Belvedere Business park

Crabtree Manorway South Belvedere Da17 6ah

Jungtinė Karalystė

9797

Gaspack Services Limited

Unit H1Gellihirion Industrial Estate

Pontypridd CF37 5SX

Jungtinė Karalystė

16319

General Traffic Ltd

Rutland Mill Adelaide Street Bolton

Bolton BL3 3NY

Jungtinė Karalystė

9810

Halon and Refrigerant Services Limited

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ

Jungtinė Karalystė

9545

Harp International Limited

GELLIHIRION INDUSTRIAL ESTATE

Pontypridd, Rhondda Cynon Taff CF37 5SX

Jungtinė Karalystė

13586

H K Wentworth Ltd

Coalfield Way

Ashby de la Zouch LE65 1JR

Jungtinė Karalystė

9829

IDS Refrigeration Ltd

Green Court, Kings Weston Lane

Avonmouth, Bristol BS11 8AZ

Jungtinė Karalystė

9840

J & E Hall Limited

Questor House, 191 Hawley Road

Dartford Kent DA1 1PU

Jungtinė Karalystė

9842

J Reid Trading Limited

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ

Jungtinė Karalystė

16356

K.P.PAPWORTH & SONS

Hall Farm, Conington

Cambridge CB23 4LR

Jungtinė Karalystė

9857

Kidde Products Ltd

Mathisen Way

ColnbrookSlough SL3 0HB

Jungtinė Karalystė

9550

Macron SAFEty Systems (UK) Ltd

Burlingham House, Hewett Road

Gt Yarmouth NR31ONN

Jungtinė Karalystė

9475

Mexichem UK Limited

The Heath Business & Technical Park

Runcorn, Cheshire WA7 4QX

Jungtinė Karalystė

9916

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd

Nettlehill Road

Livingston EH54 5EQ

Jungtinė Karalystė

9478

National Refrigerants Ltd

6 Stanley Street

Liverpool L1 6AF

Jungtinė Karalystė

9967

Refrigerant Sales Ltd

6 Stanley Street

Liverpool L1 6AF

Jungtinė Karalystė

9558

Refrigerant Solutions Limited

8 Murieston Road, Hale

Altrincham, Cheshire WA15 9ST

Jungtinė Karalystė

9976

RPL Holdings Limited

8 Murieston Road

Hale, Altrincham WA15 9ST

Jungtinė Karalystė

9996

Sea-Fire Europe Ltd

Unity 2 Discovery Voyager Park Portfield Road

Portsmouth PO2 5FN

Jungtinė Karalystė

10061

URW Refrigeration Wholesale Limited

15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate

Morley, Leeds LS27 0LL

Jungtinė Karalystė

10063

VACS Europe Limited

Budbrooke Point No 2

Budbrooke Industrial Estate

Budbrooke Road

Warwick CV34 5XH

Jungtinė Karalystė

15946

Waste Mixtures Limited

Murieston Road 8

Altrincham WA159ST

Jungtinė Karalystė

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Miguel ARIAS CAÑETE

Komisijos narys


(1)  OL L 150, 2014 5 20, p. 195.

(2)  2017 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1984, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekvienam gamintojui ar importuotojui, pagal tą reglamentą pranešusiam apie teisėtą hidrofluorangliavandenilių pateikimą rinkai po 2015 m. sausio 1 d., nustatomos 2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu taikomos pamatinės vertės (OL L 287, 2017 11 4, p. 4).


PRIEDAS

Gamintojai ar importuotojai, 1) kuriems 2019 m. kovo 30 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. taikytinos pamatinės vertės (1) pakeičiamos ir nustatomos atitinkamos perskaičiuotos pamatinės vertės arba 2) kurie išbraukiami.


(1)  Neskelbtina komercinė informacija.